Indholdsfortegnelse. Militært Tidsskrift, 133. årgang nr.4 december 2004, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Militært Tidsskrift, 133. årgang nr.4 december 2004, s. 615 616"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 617 Netværksbaseret Logistik Civilingeniør, ph.d. Thomas Espelund Pedersen 618 Måling af logistisk effektivitet med DeMars cand.merc.jur. Kasper Kampmann Hoppe 627 Erfaringer og synspunkter vedrørende LOGISTIK til Udsendte Oberstløjtnant (pens.) Ib T. Jørgensen 635 Hvorfor militærhistorie? Generalløjtnant K.G.H. Hillingsø 648 Om søkrig: Søkrigshistoriens betydning Kommandør Poul Grooss 660 Hvem skriver i dag Hærens historie og på hvilket grundlag? Oberstløjtnant Flemming Tandrup 667 Krigshistorie og evalueringskulturen hvorfor, hvordan og hvorhen? Major Peter Zühlke Jensen 675 A Military Historical Perspective on Terrorism, Guerrilla Warfare and their Impact on Society Ph.D. studerende, MA Kjeld Galster 694 Den russisk japanske Krig Kommandør Poul Grooss 699 Jagdwaffes endeligt Kaptajn Klaus Erik Steffensen 728 Vi er amatører, men er vi også glade? Oberst Lars Møller 740 Militært Tidsskrift, 133. årgang nr.4 december 2004, s

2 Indholdsfortegnelse Fra grønthøster til slagtning af hellige køer Ph.D. studerende Stefan Thorbjørnsen 755 Anmeldelse af: Barry Buzan og Ole Wæver Regions and Powers The structure of International Security Anmeldt af Marie Louise Løvengreen Rasmussen Michael Howard Den Første Verdenskrig Anmeldt af Ib Faurby Matthew Hughes & Chris Mann, Hitlers Tyskland. Dagligliv i Det Tredie Rige Anmeldt af kommandør Poul Grooss Lars R. Møller Pavemordet. Attentatet mod paven KGB eller islam? Anmeldt af major Claus E. Andersen Ib Nordby, Det glemte mytteri Soldatermytterierne i 1953 Anmeldt af brigadegeneral Michael H. Clemmesen Nikolaj Petersen Europæisk og Globalt Engagement. Dansk udenrigspolitiks historie Anmeldt af kontorchef Lars Bærentzen Foredrag 784 Skrivevejledning

3 Forord I dette nummer har redaktionen valgt at sætte fokus på logistik og krigshistorie. Endvidere bringes et indlæg fra oberst Lars Møller, hvor obersten sætter fokus på debatten om kravene til fremtidens professionalisering. Endelig bringes en artikel af Stefan Thorbjørnsen om DeMap og DeMars. Militære operationer og måden, de gennemføres på, har de seneste år udviklet sig kraftigt, og alt tyder på at fremtiden bringer endnu større, hurtigere og mere fundamentale forandringer. Udviklingen drives af en række faktorer. Med afslutningen af den kolde krig er fokus skiftet fra territorialt forsvar af nærområdet mod en jævnbyrdig fjende til komplicerede asymmetriske operationer praktisk taget hvor som helst på kloden. Samtidig muliggør den teknologiske udvikling udveksling af informationer i en grad, der vil medføre en revolution indenfor militære operationer. Netværksbaserede Operationer (NBO) vil betyde et kvantespring i det operative tempo og styrkernes fleksibilitet og effektivitet. Specielt stiller denne udvikling krav til den militære logistik. Under den kolde krig var opgaven at yde støtte i nærområdet fra velforberedte installationer i eller tæt på hjemlandet bag nogenlunde veldefinerede frontlinier. I moderne operationer skal udsendte styrker transporteres og forsynes langt fra hjemlandet, ofte uden ret megen tid eller mulighed for forberedelser, i et miljø hvor asymmetriske trusler og fraværet af klart definerede frontlinier nødvendiggør en højere sikkerhed omkring forsyningslinier og logistiske enheder og installationer. NBO stiller en række nye værktøjer og muligheder til rådighed, også for logistiske funktioner, men det stiller samtidig langt højere krav til logistikken at følge og støtte de operative enheders øgede tempo og fleksibilitet. De fleste lande er, under en eller anden form og under forskellige betegnelser, inde i en udvikling hen imod NBO. Imidlertid tages der sjældent i disse udviklinger specifikt stilling til, hvordan den militære logistik skal udvikles for at kunne støtte denne type operationer. I det danske forsvar er man først for relativt nyligt begyndt at formulere tanker om, hvordan udviklingen af NBO skal forme sig her. Ikke desto mindre er man i Danmark netop på det logistiske område, og specielt med indførslen af DeMars, langt fremme i en udvikling, der peger frem mod NBO. De tre artikler i dette tema søger at kaste lys over udviklingen af en moderne militær logistik og specielt de meget spændende tendenser i udviklingen af det danske forsvars logistik. Tidsskriftet har ligeledes valgt at sætte fokus på krigshistorie eller militærhistorie ved syv artikler. Viden om vores militære historie er en del af officerens kulturhistoriske arv og med til at forme vores identitet. Militært Tidsskrift, 133. årgang nr.4 december 2004, s. 617

4 Forord God læselyst. Kartni Winther Chefredaktør 618

5 Netværksbaseret Logistik Af civilingeniør, ph.d. Thomas Espelund Pedersen, Forsker, Institut for Operationsanalyse og Statistik, Forsvarets Forskningstjeneste. Indledning Network Centric Warfare (NCW), Network Based Defence, Revolution in Military Affairs, Network Enabled Capability hvert land har efterhånden sine egne begreber for den udvikling, som vi herhjemme har valgt at kalde Netværksbaserede Operationer (NBO). Forskellen i begreber dækker i nogen grad over forskellige prioriteter, strategier og ambitionsniveauer. Det er imidlertid et gennemgående træk, at man sjældent i disse udviklinger tager specifikt stilling til, hvordan den militære logistik skal udvikles for at kunne støtte denne nye type operationer. I det danske forsvar er man først for relativt nyligt begyndt at formulere tanker om, hvordan udviklingen af NBO skal forme sig her. Ikke desto mindre er man i Danmark netop på det logistiske område langt fremme i en udvikling, der peger frem mod NBO. Specielt med indførelsen af DeMars har man betalt entrebilletten 1 til på mange områder at kunne gennemføre en moderne, netværksbaseret logistik. Netværksbaserede Operationer Bag de forskellige udtryk, forkortelser og betydninger ligger den samme grundlæggende tanke: Informationsteknologien udvikler sig i et tempo, der giver anledning til et kvantespring i muligheden for at indsamle, gemme, udveksle og behandle informationer. Denne udvikling giver anledning til så store og fundamentale skift, at der ligefrem tales om en ny tidsalder: Informationsalderen, hvor værdi skabes og magt fordeles efter helt nye regler, tid og afstande mindskes og tempo og kompleksitet stiger 2. Udnyttelsen af disse nye muligheder til militære formål stiller nye kapabiliteter til rådighed, som igen betyder at styrker kan organiseres og operationer kan gennemføres på helt nye måder, som potentielt er de traditionelle langt overlegne. Konkret vil teknologien give mulighed for at alle enheder, platforme, myndigheder osv. i et operationsområde, i hjemlandet eller hvor som helst i verden vil kunne forbindes i et netværk med praktisk taget ubegrænset båndbredde. Det vil betyde, at alle informationer, det være sig om egne eller fjendtlige styrker eller andre forhold, som er tilgængelige for en enhed eller platform, øjeblikkeligt og fuldstændigt kan gøres tilgængelige for alle andre. Militært Tidsskrift, 133. årgang nr.4 december 2004, s

6 Netværksbaseret logistik Det kan være efterretningsoplysninger, sensorinformationer, informationer om egne forhold som identitet, position, forsynings og ammunitionsbeholdning, fysisk tilstand, vedligeholdelsestilstand samt operative informationer som mål og hensigter alt hvad der kan være af relevans. Nogle former for information må genereres af personer, men det meste genereres af automatiserede sensorer; en følgeteknologi som udvikler sig hurtigt parallelt med informationsteknologien. Hvordan den nye teknologi udnyttes optimalt og hvilke organisatoriske, doktrinære, procesmæssige, taktiske og strategiske omstillinger, der skal følge dens indførelse, er emnet for mange teorier og megen forskning og udvikling 2, 3. En detaljeret gennemgang af NBO vil derfor være alt for omfattende at komme ind på her. En sammenlignende analyse af alle de forskellige visioner, teorier og programmer er et projekt i sig selv, og der kan opstilles forskellige formelle mål 4 for net centricitet. Helt generelt og simplificeret kan man dog opstille nogle referencepunkter. I den ene ende af spektret tænkes informationsteknologien primært anvendt i kommando og kontrol informationssystemer, som i øvrigt fungerer i traditionelle strukturer og understøtter traditionelle doktriner og processer. I denne sammenhæng er teknologien med til at informere og strømline processerne og medfører dermed en hurtigere og mere effektiv gennemførelse af operationer. Dette er en mindre vidtgående opfattelse af NBO, som især var fremherskende i den tidlige udvikling, men den er stadig vigtig som et første skridt i forståelsen og realiseringen af informationsteknologiens muligheder. I den anden ende af spektret taler man om en transformation; en fuldstændig omlægning af militære organisationer, processer og koncepter. En grundtanke er her, at teknologien giver mulighed for at militære styrker kan organiseres og operere på helt nye og radikalt anderledes måder, hvor faste organisationer og central kommando og kontrol afløses af løsere organiserede, selvstyrende og selvorganiserende enheder. Enhederne opnår gennem fuldstændig informationsdeling en fælles forståelse af situationen, og de kan derfor handle koordineret og målrettet uden central kontrol. Sådanne styrker vil med flere størrelsesordener overgå traditionelle styrkers evne til at handle hurtigt, fleksibelt og effektivt, ikke mindst i et asymmetrisk og dynamisk miljø. I praksis er det næppe realistisk at gå direkte fra at operere på traditionel vis til NBO i den mest ekstreme form. Der må nødvendigvis foregå en udvikling, hvor erfaringer med indførelsen af elementer af NBO driver udviklingen fremad. Man er derfor nødt til, uanset om endemålet er en høj grad af netværksintegrering, at interessere sig for hele spektret. 619

7 Netværksbaseret logistik Netværksbaseret Logistik eller manglen på samme Parallelt med den generelle udvikling inden for det militære område har der fundet en udvikling af den militære logistik sted. Også her har der været brugt en del forskellige begreber: Revolution in Military Logistics (RML), Focused Logistics, Sense and Respond Logistics (S&RL) og Network Centric Logistics. Der findes endnu ikke et etableret udtryk på dansk, men for at understrege forbindelsen til NBO bruges Netværksbaseret Logistik (NBL) i denne artikel. Skønt mange lande har programmer og projekter omkring NBO er det stort set kun USA, der specifikt arbejder på at udvikle den militære logistik i overensstemmelse med principperne i NBO. Andre lande, såsom Storbritannien og Sverige, der har ganske omfattende NBO programmer, fokuserer næsten udelukkende på operative spørgsmål. Dette kan til dels, men bestemt ikke alene, forklares med, at grænserne mellem operative og logistiske enheder og funktioner nedbrydes i NBO. Tværtimod er der med denne udvikling in mente netop brug for at udvikle nye koncepter og doktriner for logistisk støtte. Selv i USA er der dog langt mere fokus på den operative side. En rapport 5, udarbejdet af firmaet SAIC for USA's forsvar, som opsamler erfaringer med logistik fra Operation Iraqi Freedom, illustrerer dette. Rapporten påpeger blandt andet manglende integration af logistikken som en faktor, der begrænser mulighederne for at realisere det fulde udbytte af NBO. Der gives flere konkrete eksempler på alvorlige problemer, som opstod af det logistiske systems manglende evne til at følge de i højere grad netværksintegrerede kampenheders høje tempo. Det er værd at bemærke at man i det logistiske system, for at overkomme disse problemer, på eget initiativ begyndte at operere efter NBL principper. Da afstanden mellem kamp og forsyningstropper blev så stor, at forsyninger ikke kunne rekvireres via radio, blev forsyninger i stedet sendt frem baseret på estimerede behov, præcis som det forudses i det amerikanske NBL koncept, Sense and Respond Logistics (se nedenfor). Udviklingen i USA har fulgt to ret forskellige spor: Focused Logistics (på dansk kaldet Målrettet Logistik) og Sense and Respond Logistics (S&RL). De to repræsenterer så langt den mest omfattende teoridannelse omkring NBL, og markerer på flere måder nogle referencepunkter for, hvordan NBL kan gennemføres. Focused Logistics er et ældre og mindre vidtgående begreb, som fokuserer på at udnytte moderne teknologi og kendte metoder fra det civile erhvervsliv til at styre logistiske forsyningskæder rationelt, effektivt og økonomisk. S&RL er et nyere koncept, som baserer sig på nogle af de mest radikale tanker om NCW/NBO, og fokuserer mere på effekt og fleksibilitet i 620

8 Netværksbaseret logistik støtten til styrker i kamp og lignende situationer. De to begreber ligger dels i forlængelse af hinanden, dels er de i nogen grad modsætninger, og de svarer nogenlunde til de referencepunkter for udviklingen af NBO, der er skitseret ovenfor. Udviklingen af NBL svarer således meget godt til den generelle udvikling indenfor NBO generelt. Focused Logistics Visionen om Focused Logistics er som nævnt fremlagt af USAs Joint Chiefs of Staff i Joint Vision , udgivet i 1996, og Joint Vision , udgivet i 2000, som en af grundpillerne i den fremtidige udvikling for USA's forsvar. Focused logistics will be the fusion of information, logistics, and transportation technologies to provide rapid crisis response, to track and shift assets even while enroute, and to deliver tailored logistics packages and sustainment directly at the strategic, operational, and tactical level of operations. (Joint Vision 2010) Focused logistics will provide military capability by ensuring delivery of the right equipment, supplies, and personnel in the right quantities, to the right place, at the right time to support operational objectives. It will result from revolutionary improvements in information systems, innovation in organizational structures, reengineered processes, and advances in transportation technologies. (Joint Vision 2020) Focused Logistics består altså af to dele; et mål og et middel. Målet er grundlæggende det samme, som det altid har været for den militære logistik: At stille det materiel, de forsyninger og det personel til rådighed, der er nødvendigt for at nå de operationelle mål, og at gøre dette på rette tid og sted og i den rette mængde. Det forudses at fremtidens operationer vil forgå i et meget højt tempo, på en fragmenteret kampplads og med deltagelse af flere forskellige våbenarter, koordineret i en hidtil uset grad. Hvis Focused Logistics bibringer noget nyt i denne sammenhæng er det derfor en øget fokus på at kunne levere den logistiske støtte hurtigt, fleksibelt, sikkert, og måske frem for alt økonomisk. Integration og forbedret styring af og kontrol med ressourcerne skal afløse redundans og store lagre, installationer og organisationer. Kravet om at gøre mere med mindre, leaner and meaner, er en afgørende del af Focused Logistics. Først og fremmest blandt de midler, der skal nå disse mål, er udnyttelsen af moderne informationsteknologi og den revolutionerende udvikling, der er sket og kan forudses indenfor dette felt. Dette suppleres med en innovativ organisatorisk udvikling og reorganisering af arbejdsprocesser samt udviklinger indenfor transport og relateret teknologi. Mere specifikt følger tanken om 621

9 Netværksbaseret logistik Focused Logistics den generelle teori om Network Centric Warfare i, at et vidt udbredt informationsnetværk skal sikre logistikere total asset visibility på tværs af enheder, myndigheder og våbenarter. Den medfølgende udvikling indenfor organisation, processer og transportteknologi kan anskues fra to vinkler; dels muliggør informationsnetværket, at den logistiske støtte organiseres og gennemføres på en ny og mere effektiv måde, dels er en omlægning af organisationer og processer samt indførelsen af nye understøttende teknologier nødvendig for at udnytte det fulde potentiale af informationsnetværket. På basis af Joint Vision 2010 har man i USA udviklet tankerne om Focused Logistics yderligere i Focused Logistics, A Joint Logistics Roadmap 8, som er udarbejdet af Directorate of Logistics under Joint Chiefs of Staff i Heri konkretiseres idéerne om Focused Logistics inden for en række kerneområder som udsendelse af styrker, integreret sanitetstjeneste, logistisk infrastruktur, kommando og kontrol og multinational logistik. Skønt Focused Logistics, som det fremgår, er et ældre begreb i NBO sammenhæng, og i flere sammenhænge er blevet erstattet af S&RL, bør det på ingen måde afskrives som forældet. De problemstillinger, som Focused Logistics forholder sig til logistik i forbindelse med udsendelse af styrker, en stram økonomi og de løsninger, der beskrives fællesværns og multinational integration og optimering, moderne teknologi og forretningsmetoder er stadig særdeles relevante, ikke mindst i relation til det danske Forsvars situation. Det er desuden tvivlsomt, om man mentalt og i praksis kan foretage springet direkte fra traditionel logistisk praksis til S&RL. Sense and Respond Logistics Sense and Respond Logistics (S&RL) er i militær sammenhæng et overordnet logistisk koncept for USA's forsvar, som er udviklet og løbende videreudvikles af Office of Force Transformation (OFT) under Office of the Secretary of Defense. OFT offentliggør løbende reviderede udgaver af Concept of Operations 9 og relaterede dokumenter, som beskriver S&RL. Konceptet er en del af og udvikles parallelt med det overordnede koncept om NCW. I forhold til Focused Logistics er S&RL mere koncentreret om arbejdsprocesser og organisation. Udgangspunktet er det samme: indførelse og udnyttelse af moderne IT skal gøre den logistiske støtte bedre, hurtigere, mere fleksibel, mere effektiv og billigere. S&RL er, i endnu højere grad end Focused Logistics, baseret på tanken om et netværk, der forbinder alle platforme, enheder og myndigheder, og hvor al information, der er tilgængelig for en enhed, er tilgængelig for alle. Forskellen 622

10 Netværksbaseret logistik mellem de to begreber ligger i den radikale transformation af arbejdsprocesserne og nedbrydning af traditionelle hierarkiske organisationer, der er det centrale i S&RL. Desuden vil S&RL stille betydeligt større teknologiske krav med hensyn til båndbredde og udbredelse af informationsnetværk, sensorer og terminaler. Endelig flyttes fokus i målsætningen for S&RL fra optimering og økonomisk efficiens til fleksibilitet og effekt. S&RL bygger på de samme principper om selvorganiserende og selvsynkroniserende enheder som er et centralt element i NCW. Dette forudsætter en høj grad af organisatorisk fleksibilitet og tilpasningsevne, hvor traditionelle kommandoveje og strukturer erstattes af selvstændige, funktionelt organiserede enheder, som handler autonomt i relation til hinanden. Således er alle enheder i netværket potentielt både ydere af og forbrugere af logistisk støtte til og fra alle andre. Støttens konkrete form i en given situation bestemmes og koordineres dynamisk af enhederne selv. Deres beslutninger baseres dels på overordnede doktriner og procedurer, dels på mål og planer for den aktuelle operation (Command intent), og dels på en fælles forståelse af udviklingen i situationen og det operative miljø. Dannelsen og formidlingen af denne fælles forståelse er det ultimative formål med netværket. Det er en vigtig pointe som ligger i navnet sense and respond at informationen om en enheds behov for støtte ikke aktivt genereres og udsendes af enheden (information push). Information om enhedernes tilstand og situation er løbende direkte tilgængelig for alle enheder, som selv trækker relevante informationer at handle ud fra (information pull). En vigtig tese bag udviklingen af S&RL er, at behov for logistisk støtte i fremtidens operationelle miljø er uforudsigelige og ændrer sig i et tempo, der gør fleksibilitet og tilpasningsevne til de vigtigste mål for effektiv logistisk støtte. Tilpasning, mønstergenkendelse og læring skal derfor erstatte den optimering, der ligger i Focused Logistics. Denne udvikling forventes også at gøre det logistiske system mere robust, såvel over for angreb som over for chok i form af hurtige ændringer i behovet for støtte. Danmarks logistiske vej mod NBO At fremtiden for Forsvaret hedder NBO under en eller anden form står efterhånden uden for enhver tvivl. Det er utænkeligt, at den revolutionerende udvikling, som informationsteknologien har gennemgået, og som allerede har haft store samfundsmæssige konsekvenser, ikke skulle få betydning for den måde, Forsvaret fungerer på. Det illustreres meget godt af det faktum, at 623

11 Netværksbaseret logistik Forsvaret, skønt man først for nylig er begyndt at formulere egentlige strategier for udviklingen af NBO, for længst har taget teknologier og metoder i brug, som indgår i NBO. Udviklingen i Danmark adskiller sig fra udviklingen i andre lande ved, at den i høj grad er sket på det logistiske område. Først og fremmest har man med indførelsen af DeMars på vigtige områder opnået den total asset visibility, som er den grundlæggende forudsætning i både Focused Logistics og S&RL. Ikke at DeMars i sig selv er ensbetydende med NBL eller NBO, men systemet åbner muligheder for at realisere mange af koncepterne i Focused Logistics på de områder, hvor det er taget i brug. Det vil i første omgang sige den løbende støtte til de hjemlige aktiviteter, men i stigende grad også til udsendte styrker. Fordi Focused Logistics fokuserer på optimal udnyttelse af begrænsede ressourcer, og samtidig er mindre radikal med hensyn til organisatoriske og procesmæssige omlægninger, er begrebet særdeles relevant for det danske forsvar i den nuværende situation. Elementer af Focused Logistics er således fremherskende i Det Danske Internationale Logistik Centers (DANILOG) udviklingsprojekt 10, som gennem en sammentænkning af IT, kompetencer, processer og organisation søger at udvikle organisationen til på optimal vis at løse sine opgave med logistisk støtte til udsendte enheder. DANILOG udviklingsprojekt er et fremragende eksempel på, hvordan indførelsen af et system som DeMars i en dynamisk organisation er med til at drive en udvikling af organisation og processer. På den måde bidrager indførelsen af DeMars på en mere grundlæggende måde til udviklingen hen imod NBL og NBO: De erfaringer og den fortrolighed med moderne IT systemer og tilhørende arbejdsprocesser, der gennem indførelsen af og arbejdet med DeMars oparbejdes i Forsvarets organisation, lader sig for en stor dels vedkommendeoverføre til andre områder, logistiske såvel som operative, og kan drive en udvikling her. Det er imidlertid med indførelsen af begreber som Aktiv Logistisk Føring 11, hvor både operative og logistiske beslutningstagere forventes at tænke kreativt og agere proaktivt på tværs af traditionelle kanaler for at løse forsyningsmæssige og andre logistiske problemer, at moderne IT virkeligt kommer til sin ret. Aktiv Logistisk Føring er gennem de seneste år blevet stærkt promoveret i Forsvaret, specielt af HMAK. Kombinationen af den gennemsigtighed i det logistiske system, som moderne informationssystemer giver, og evner, vilje og kompetence hos aktører på alle niveauer til at handle i dette system, er hovedhjørnesten i S&RL. Med en stigende accept af dette 624

12 Netværksbaseret logistik princip har Forsvaret således potentiale til at være med helt fremme i den logistiske udvikling. Traditionelt har den skarpe ende været prioriteret med hensyn til indførelsen af nyt materiel m.v. Når man taler om NBO kapabiliteter, der blandt andet har et øget operativt tempo som formål, er det imidlertid intuitivt klart, at det fulde potentiale ikke kan realiseres, hvis det logistiske system ikke opdateres tilsvarende. Praktiske erfaringer underbygger som nævnt ovenfor dette. Derimod kan investeringer i en hurtig og fleksibel netværksbaseret logistik give umiddelbare afkast i form af en større operativ effektivitet som følge af en bedre støtte til de operative enheder, selv om disse ikke er netværksintegrerede. Der er derfor grund til at antage, at en logistisk tilgang til NBO indebærer klare og mere umiddelbare fordele end den operative tilgang, som de fleste lande følger. Konstant udvikling Det er efterhånden en slidt frase, men ikke desto mindre sandt, at det eneste konstante i informationssamfundet er forandring. Et begreb som Concept Development and Experimentation (CDE) får derfor stadig større betydning med udviklingen af NBO. CDE indebærer en konstant udvikling, afprøvning og eventuel implementering af ny teknologi, koncepter og processer, for eksempel i form af øvelser, studier og simulationer. Teknologien stiller konstant nye muligheder til rådighed, og for at udnytte dem må CDE være en fast integreret del af Forsvarets funktioner. Dels må man, i forbindelse med indførelsen af nye teknologier, undersøge og tage stilling til, hvordan organisation, procedurer og kompetencer skal tilpasses for at få det fulde udbytte af dem. Dels vil der, efterhånden som ny teknologi bliver tilgængelig og man bliver fortrolig med dens muligheder, opstå nye tanker om, hvordan den udnyttes. I alle tilfælde er der brug for at afprøve forskellige alternativer. Inden for operationsanalyse og matematisk statistik har FOFT en lang række muligheder for at støtte disse aktiviteter. Det gælder blandt andet modeller til analyse eller øvelsesbrug, forsøgsplanlægning og analyse af resultater. Det er ofte umuligt i praksis at afprøve nye teknologier, procedurer og metoder under virkelige forhold. Simulationsmodeller er derfor et vigtigt værktøj i forbindelse med CDE. Den informationsteknologiske udvikling har gjort det muligt at udvikle og anvende stadigt mere omfattende og avancerede simulationsmodeller, og dermed at simulere komplekse forhold og situationer med stor nøjagtighed og detaljeringsgrad. Sådanne modeller har mange anvendelser, for eksempel som beslutningsstøtteværktøj i forbindelse med Simulationsbaseret 625

13 Netværksbaseret logistik Anskaffelse/Simulation Based Acquisition (SBA). Her anvendes simulationsmodeller på alle trin af en udviklings eller anskaffelsesproces til at illustrere, undersøge og vurdere, hvordan et materielsystem, som ikke er anskaffet og måske ikke engang udviklet endnu, vil kunne fungere i forskellige operative sammenhænge. En måske endnu vigtigere anvendelse for simulationsmodeller er til trænings og øvelsesformål. NBO stiller store krav til såvel enkeltpersoners som enheders og organisationers evner til at overskue store mængder information og træffe selvstændige og koordinerede beslutninger på baggrund af dette. Det er blevet formuleret sådan, at på den moderne slagmark skal alle tænke hele tiden. Det kræver et højt træningsniveau, og simulationsmodeller kan på mange områder være et cost effektivt supplement til feltøvelser og træning, selv om de naturligvis ikke kan erstatte dem. FOFT arbejder desuden målrettet for at støtte den fortsatte udvikling af Forsvarets logistik. Gennem en kortlægning af logistiske problemstillinger i Forsvaret og studier af den nyeste internationale udvikling og teorier vil FOFT i samarbejde med Forsvarets relevante myndigheder udvælge særligt påtrængende logistiske problemer og tilvejebringe eller udvikle modeller og metoder til støtte for løsning af disse problemer. Det kan for eksempel være optimerings eller simulationsmodeller af forsyningskæder eller transportnetværk, lageroptimering og vedligeholdelsesplanlægning. FOFT deltager endvidere i et NATO studie af perspektiverne for multinational logistik. Noter 1 Udtrykket bruges i litteraturen om de investeringer i kommunikations og informationsteknologi, der er nødvendige for at kunne gennemføre NBO 2 Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority (2 nd Ed. Rev.), David S. Alberts, John J. Garstka & Frederick P. Stein, CCRP Publication Series, Department of Defence, USA, pp. 15f 3 Network Centric Warfare en foreløbig vurdering af NCW konceptet set i lyset af Forsvarets fremtidige opgaver, Viggo Lemche et al., FOFT rapportnr. M 17/2003, Forsvarets Forskningstjeneste, Network Centric Warfare Its Nature and Modelling, M. P. Fewell & Mark G. Hazen, Systems Sciences Laboratory, DSTO, Australien,

14 Netværksbaseret logistik 5 The Sense and Response Logistics Capability and Operation Iraqi Freedom, SAIC, Joint Vision 2010, Joint Chiefs of Staff, USA, Joint Vision 2020, Joint Chiefs of Staff, USA, Focused Logistics, A Joint Logistics Roadmap, Directorate of Logistics, Joint Chiefs of Staff, USA, Operational Sense and Respond Logistics: Co evolution of an Adaptive Enterprise Capability, Concept Document, Office of Force Transformation, USA, samt DANILOG briefing 11 Se f.eks. Hærnyt Nr. 2,

15 Måling af logistisk effektivitet med DeMars Af cand.merc.jur. Kasper Kampmann Hoppe, Fuldmægtig, Logistikdivisionen, Hærens Materielkommando. Logistik et komplekst begreb Hvad er logistik? Hvis man spurgte medarbejderne i en hvilken som helst virksomhed om at definere begrebet logistik militær som civil så ville svarene være lige så forskellige som den branche man opererer i. Endog ville begrebsfastsættelsen varierer internt i den pågældende organisation, alt efter om man befandt sig på det strategiske, taktiske eller operationelle niveau 1. Begrebet blev oprindeligt anvendt indenfor militæret, hvor logistik primært drejede sig om at støtte de kæmpende enheder. Opgaven har stort set ikke ændret sig siden. Målet er stadig det samme: Militære organisationer: At støtte de operative enheder med de nødvendige forsyninger af materiel, således at disse kan løse deres operative opgave. Civil: At levere varen til kunden til bedste kvalitet, laveste pris og på kortest mulige tid. Essensen af disse mål er at styre en kæde af handlinger som til sidst giver de operative enheder / kunden en vare som opfylder et nærmere defineret behov. Opgaven kan syntes ganske simpel, men viser sig af være meget kompliceret i praksis. Dette ses af nedenstående figur 1 taget fra resultatregistreringsarket i et logistikspil udviklet af HMAK (Hærens Materielkommando). Figur 1 viser med alt tydelighed, at ganske få ændringer i forbrugsmønstret (den stiplede linie), kan skabe store udsving i lagerdannelsen / restordresituationen i de respektive led i forsyningskæden. Denne systemdynamik er kernen i Supply Chain Management (SCM), hvor formålet er at minimere de ulemper og omkostninger der er forbundet med dårlig kommunikation, lange leveringstider og manglende kendskab til den faktiske efterspørgsel. At skabe værdi i alle led i en forsyningskæde kræver således, at der opnås tillid mellem aktørerne. Muligheden for at udvekse information gøres derved mulig, og kommunikation foretages ikke længere at arms length. Dette emne omtales senere i artiklen. 1 Denne terminologi svarer til den militære inddeling i det strategiske, oparative og taktiske niveau. Militært Tidsskrift, 133. årgang nr.4 december 2004, s

16 Måling af logistisk effektivitet med DeMars Samlet resultat Udsendte enheder Restordre / Lagerstørrelse HMAK DANILOG NSE / DANCON CAMP EDEN FORBRUG Tid -60 Figur 1 Jf. DeMap (Dansk Forsvars Managementprojekt) skal Forsvaret styres som en moderne produktionsvirksomhed. Populært sagt, så producerer Forsvaret enheder som kan løse opgaver for opgave bestilleren. Udfordringen består så i, at anvende moderne management teori i en virksomhed som langt fra ligner andre almindelige produktionsvirksomheder. Hvordan måles performance? Hvordan konfigureres et Balanced Scorecard som kan fortælle os, om vi løser den logistiske opgave tilfredsstillende? For at kunne svare på disse spørgsmål, skal målepunkterne beskrives, og alle i organisationen skal være enige om, hvordan de fortolkes. Først da kan man konstruktivt sigte mod løsninger som stemmer overens med Forsvarets visioner på det logistiske område. Måling af logistisk effektivitet med DeMars DeMars (Danish Defence Resource Management System) er baseret på et softwaresystemet SAP R/3 (Systems, Applications and products in data Processing). SAP R/3 er ligesom så mange andre ERP systemer (Enterprise Ressource Planning) et softwaresystem udviklet til håndtering af samtlige processer og procedurer i en virksomhed. Fordelene ved at indføre og anvende et sådant ERP system er 1) uniformering af data, 2) forbedring af datakvaliteten, 3) rationalisering af forretningsgange, 4) øget gennemsigtighed på tværs af organisationen og 5) fremmer mulighederne for at skabe et 628

17 Måling af logistisk effektivitet med DeMars business warehouse til produktion af ledelsesinformation. Hvis man som investeringsrådgiver skal foretage en kvalitativ vurdering af investeringens fordelagtighed, så er det ikke her man skal søge den store opbakning. Indførelsen af SAP R/3 i Forsvaret vil ikke have en pay back tid på 2 3 år, men skal mere opfattes som Forsvarets vilje til at imødegå nye udfordringer på det teknologiske område, ligesom kompetenceniveauet hos forsvarets medarbejdere kan højnes i takt med implementeringen og driften af det nye system. Forsvaret sætter med andre ord standarden for det moderne forsvar efter den kolde krig. I skrivende stund bliver ansvaret for driften af DeMars overført fra projektorganisationen til ODM (Forsvarsstabens DeMars Afdeling). Så nu hvor vi har systemet, hvordan skal vi sikre os at afkastet på denne investering giver den størst mulige grad af rentabilitet? Hvis ikke vi kan måle effektivitetsforbedringerne, så vil ledelsen have svært ved at foretage beslutninger på et rationelt grundlag. De efterfølgende afsnit vil hvor det er muligt afdække de KPI er (Key Performance Indikators) som er væsentlige til styring af den logistiske virksomhed. Men inden vi begynder, så lade os lige kigge på Forsvarskommandoens begrebsfastsættelse af logistik: Den militære virksomhed, som skal tilvejebringe og opretholde de materielle, personelle og økonomiske ressourcer, herunder tjenesteydelser, der er nødvendige for operationernes gennemførelse, og som skal sikre den bedst mulige udnyttelse af sådanne ressourcer. Resten af artiklen vil tage udgangspunkt i denne definition. Hvert delelement vil blive analyseret og KPI er vil blive identificeret og forklaret. Hvor det er muligt, drages der paralleller til andre dele af systemet. Effektivitetsmålinger i den operative struktur omtales ikke i denne artikel, om end grænsefladerne aldrig helt kan adskilles. Emneområder såsom personaleadministration og økonomistyring vil ligeledes blive nedtonet til fordel for materielstyringskonceptet. Tilvejebringelse af de materielle ressourcer Tilvejebringelsen af de materielle ressourcer, det værende sig førstegangsanskaffelser (f.eks. materielsystemer) og anskaffelser til drift (f.eks. lagervarer), foretages i MM modulet (Materials Management) i SAP R/3. Dette omfatter primært områderne myndighedsbeholdning, lagerbeholdning (warehouse management) og lagerstyringfunktionaliteterne. Det er de operative enheder som fastsætter, hvilke materielsystemer og lagervarer, der skal tilvejebringes til løsning af den operative opgave. Målsætningen for den logistiske struktur er at afpasse tilvejebringelsen af materialer, så denne matcher efterspørgslen hos de brugende enheder. 629

18 Måling af logistisk effektivitet med DeMars Hverken mere eller mindre. Som det fremgår af figur 1, så er denne opgave svær at løse i virkeligheden. For materielsystemer måles effektiviteten på rådighedsgraden (availability). Dette begreb vil blive uddybet i afsnittet omhandlende opretholdelsen af de materielle ressourcer. På lagervarer måles effektiviteten på den realiserede servicegrad. Kernen i MM modulet er MRP funktionaliteten (Materials Requirement Planning). Den koncernfælles forsyningskæde er konfigureret således, at MRPfunktionen tager højde for samtlige bestillinger modtaget ved den genforsyningsansvarlige materielkommando. På basis af de aktuelle lagerbeholdninger, lageromkostninger, genbestillingspunkter, sikkerhedslagre, leverings og administrationstider, prognosticeret forbrug samt den valgte servicegrad, beregner systemet den optimale indkøbsmængde. Den systemdannede rekvisition evalueres manuelt af den ansvarlige sagsbehandler og konverteres efterfølgende til en indkøbsordre hos den eksterne leverandør. De væsentligste parametre i lagerdannelsen er leveringstiden fra den eksterne leverandør og den interne administrationstid ved behandling af indkøbsordre og varemodtagelse. DeMars understøtter muligheden for at følge udviklingen i disse tider, og måler ligeledes afvigelsen i procent fra tiderne registreret i stamdata på materialemasteren. Ud fra et lageroptimeringssynspunkt ville det være ønskeligt at måle plukketiderne på varelageret. Indførelsen af OEI (Optisk Elektronisk Identifikation) vil dog nedbringe plukketiden væsentligt, og reducere antallet af fejl ved vareoptælling. Opretholdelsen af de materielle ressourcer Når et materielsystem er anskaffet, skal dette holdes operativt indenfor den forventede tekniske eller operative levetid. I relation til den logistiske målsætning, så betyder dette, at materielsystemet f.eks. en kampvogn skal være operativt anvendelig, således at enheden kan udføre sin opgave. Såfremt kampvognen går i stykker, skal der være tilstrækkelig vedligeholdelseskapacitet til at klargøre den igen. M.a.o. skal kundetilfredsheden på materielsystemer måles ud fra den centralt fastsatte rådighedsgrad. Vedligeholdelse administreres i PM modulet (Plant Maintenence). Selve konfigurationsstyringen er en ad on funktionalitet i SAP ver. 4.7, og styres i SAP AD (Aerospace & Defense). PMIS (Plant Maintenance Information System) kan bruges til dannelse af mange KPI er til måling af systemeffektiviteten på et materielsystem. Når der udfærdiges en arbejdsordre, registreres materielsystemet som værende ude af drift. Derved startes der en tidsregistrering, og nedestatusanalyserne kan således bruges til fastsættelse af MTBF (Mean Time Between Failure), MTTR 630

19 Måling af logistisk effektivitet med DeMars (Mean Time To Repair) og MLDT (Mean Logistics Down Time). Men systemeffektiviteten kan aldrig stå alene. Relationer til omkostninger i forbindelse med planlagt og ad hoc vedligeholdelse skal hele tiden monitoreres. Derfor opererer man ofte med begrebet cost effektivitet. Costeffektiviteten på et materielsystem fastsættes allerede ved anskaffelsen. LCCA (Life Cycle Cost Analysen) afdækker i væsentlig grad de forventede omkostninger til vedligeholdelse og drift af et materielsystem gennem dets forventede levetid. Det er vigtigt, at den kapacitetsansvarlige foretager en benchmark på den forventede omkostningsudvikling (LCC) og den faktisk registrerede omkostning på materielsystemet. ABC modellen (Activity Based Costing) anvendes til at allokere omkostningerne til de respektive aktiviteter. Hvert materielsystem er tilknyttet et kapacitetscenter, hvor alle reparationsomkostninger opsamles fra arbejdsordre og andre materielspecifikke forbrug f.eks. brændstof. Systemteknisk foretages denne registrering på omkostningssteder oprettet i CO modulet (Controlling). Ultimativt kan disse registreringer bruges til at vurdere, hvor meget systemeffektivitet Forsvaret får for pengene. PMIS indeholder ligeledes tabeller med informationer om fejltyper. ABCanalysen (Pareto analysen / 80/20 reglen) kan således anvendes til prioritering af den forebyggende vedligeholdelse. Hvis værkstedschefen ved, hvilke 20% af fejltyperne der belaster 80% af vedligeholdelseskapaciteten, kan ressourcerne anvendes målrettet til eliminering af disse fejltyper på materielsystemet, og derved forøge rådighedsgraden. MRP blev tidligere nævnt som kernen i materielanskaffelsesprocessen. Ved oprettelsen af en arbejdsordre i systemet, foretages der en disponibilitetskontrol op mod det lager, som skal levere de pågældende reservedele. MRP funktionaliteten hænger således sammen med gennemførelsen af vedligeholdelsesopgaven. Antager vi, at vedligeholdelseskapaciteten er tilstrækkelig, men reservedelen til den pågældende reparation ikke er til stede, så kan værkstedet ikke udbedre fejlen, og rådighedsgraden forringes. Evnen til at sikre tilstrækkelige leveringer af reservedele har således indflydelse på systemeffektiviteten. Tilvejebringelsen af de personelle ressourcer Tilvejebringelsen og administrationen af de personelle ressourcer er et andet vigtigt og måske det vigtigste område i forbindelse med optimering af den logistiske effektivitet. Det siger sig selv, at en kampvogn ikke har nogen operativ værdi, såfremt man ikke har uddannet mandskabet til at betjene den. Dette aspekt indgår ligeledes i vedligeholdelsesstrukturen, idet rådighedsgraden forringes såfremt der ikke findes kvalificerede og kompetente 631

20 Måling af logistisk effektivitet med DeMars mekanikere til at udbedre fejl på materielsystemet. Selve rekruttering og styringen af de personelle ressourcer administreres i HR modulet (Human Ressource management). Opretholdelsen af de personelle ressourcer HR modulet indeholder værktøjer til kortlægning af kompetencer i organisationen. Dette værktøj kan ligeledes bruges til planlægning af medarbejdernes vertikale og horisontale karriereforløb. Efteruddannelse i form af langvarige uddannelser, kursusvirksomhed og seminar kan koordineres for hele koncernen. Igen kan Pareto s lov bruges konstruktivt til prioritering af ressourceindsættelsen. Som eksempel kan nævnes at 20% af medarbejderne typisk står for 80% af sygedomsfraværet. Tilvejebringelsen og opretholdelsen af de økonomiske ressourcer Tilvejebringelsen af de økonomiske ressourcer sker udelukkende gennem tildeling af midler ved finansloven. De økonomiske aspekter i relation til styring af udgifter og omkostningsregistrering, foretages i FI, FM og CO modulet (Funds Management). Jf. Forsvarskommandoens koncept for resultat og produktionsstyring er økonomistyringen tværgående i forhold til resultat og produktionsstyringen og omfatter finansiel styring og omkostningsstyring. Den finansielle styring har til formål at sikre en effektiv fordeling af finanslovsbevillingerne i form af købekraft til finansiering af opgavevaretagelsen på budgetområderne, løbende tilpasse Forsvarets likviditet i relation til aktiviteterne inde for de enkelte budgetperioder og at foretage opfølgning på forbruget. Omkostningsstyringen har til formål at økonomisere opgavevaretagelsen ved bl.a. at fremme omkostningsbevidstheden samt at skabe forudsætningerne for, at valg af produktionsform, kapacitet og ressourcer på såvel kort som lang sigt, kan foretages på et relevant driftsøkonomisk grundlag, og at der kan foretages opfølgning heraf. LCC (Life Cycle Cost) LCC blev kort omtalt i afsnittet vedr. costeffektivitet. Begrebet fortjener en mere uddybende forklaring, idet LCC kombinere måling af systemeffektivitet og costeffektivtet. LCC er en metode til belysning af et materielsystems samlede økonomiske konsekvenser over hele dets levetid. Med de samlede 632

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier. Lang Lean Reducere spild Hybrid Ordrepunkt gennem postponement Leverandørens Lead time Kanban Agilitet Kort Kontinuerlig disponering Quick response Forudsigelig Uforudsigelig Kundebehov Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Region Hovedstadens logistik

Region Hovedstadens logistik Enhed for Logistik & Forsyning Region Hovedstadens logistik - i strategi og praksis Kristian Bille, Logistikkonsulent, Logistik & Forsyning Oplæg ifm. Alectia seminar: Sådan bliver sundhedsvæsnet 2-4-6-8%

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Principper for god fondspraksis

Principper for god fondspraksis Principper for god fondspraksis 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 14-15 16-17 16-17 18-19 20-21 22-23 Indledning Baggrund Hvem er omfattet Principper for god fondspraksis for uddelingsvirksomheden PRINCIP

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Indhold side. Formål... 3

Indhold side. Formål... 3 God økonomistyring 2 Indhold side Formål... 3 Styringskultur... 4 Økonomisk ansvarlighed og helhedssyn... 4 Vi stiller spørgsmål og søger forklaring... 5 Vi er altid på omkostningsjagt... 5 Styringsmål...

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Leder- & talentudvikling i Energistyrelsen

Leder- & talentudvikling i Energistyrelsen Leder- & talentudvikling i Energistyrelsen TALENT-DK 3. april 2017 Mette J. Breslau - HR-ansvarlig, organisationspsykolog mjb@ens.dk Side 1 Energistyrelsen En del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Sammenhængende logistik

Sammenhængende logistik Sammenhængende logistik Session ved Netværksdage for sygehusbyggeri Esben Madsen, Region Midt, 1/9 2015 Jimmy Parbst, Region Hovedstad www.regionmidtjylland.dk Sammenhængende logistik - Afrapportering

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere