Beslutninger fra mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Det Nye Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Borgmesteren bød velkommen i de nye omgivelser i Borgerservice. Borgmesteren orienterede om en sag, hvor Albertslund Kommune har bedt Hørsholm Kommune om at delegere sin del af retten til at deltage i den fælleskommunale udpegning vedrørende bestyrelsen for Kongsholm Gymnasium til Albertslund Kommune. Der var tilslutning til dette. Samtidig orienterede borgmesteren generelt om, at Hørsholm Kommune i lignende sager ville følge indstillingen fra hjemstedskommunen uden forudgående forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Proceduren er en følge af kommunalreformen, hvor vedtægterne for selvejende institutioner i regionerne har fået repræsentation fra kommunerne i regionen gennem en fælleskommunal udpegning. Typisk beder institutionen hjemstedskommunen om at forestå udpegningen. En praktisk løsning på en besværlig procedure er derfor at følge hjemstedskommunens indstilling. Borgmesteren orienterede videre om, at valggruppen V O C er blevet enige om, at Birger Bøgeblads optagelse i Venstres kommunalbestyrelsesgruppe bør føre til, at sammensætningen af 17, stk. 4 udvalget vedrørende udvikling i Idrætsparken ændres, Kommunalbestyrelsen Side 2

3 således at den politiske ligevægt opretholdes som forudsat mellem partierne. Camilla Kann Fjeldsøe (C) træder defor ind i udvalget i stedet for Michael Medom Hansen (V). Kommunalbestyrelsen Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet KB-04/07-B Udpegning af suppleant for kommunens repræsentant i Det regionale Udviklingsråd Som led i kommunalreformen er der nedsat et midlertidigt udviklingsråd i regionen. Udviklingsrådets opgave er at drøfte og følge området på social- og specialundervisningsområdet. Hørsholm Kommunens repræsentant i rådet er Michael Medom Hansen(V). Der skal udpeges en suppleant til rådet. Beslutning: Side 9 ØU-22/07-B Medarbejder-pc-ordning En Medarbejder-pc-ordning giver Hørsholm Kommune mulighed for at tilbyde medarbejderne it-udstyr og adgang til Internettet på fordelagtige vilkår for begge parter. Samtidig med ordningen gives medarbejderne web-baseret adgang til kommunens mailsystem hjemmefra. Forslaget indebærer, at der afgives en tillægsbevilling på kr. pr. år. Administrationen indstiller, at ØU anbefaler KB at godkende denne tillægsbevilling. Beslutning: Side 11 ØU-26/07-B Kollektiv Trafik - hensigtserklæring KKR har sendt hensigtserklæring om den kollektive trafik i høring i kommunerne. Beslutning: Kommunalbestyrelsen Side 4

5 Side 14 BSU-9/07-B Farvergården - Aftale om kommunalt samarbejde med Fredensborg Godkendelse af aftale mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner om drift af døgninstitutionen Farvergården. Beslutning: Side 16 BSU-11/07-B Udvidelse af Usserød Skoles kantine Usserød Skole har ansøgt om udvidelse af skolens kantine. Ansøgningen har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget oktober Det er som et led i budgetforliget besluttet, at udvidelsen skal gennemføres inden for den samlede økonomiske anlægsramme, der på skoleområdet er afsat til renovering og udvidelse af kapacitet. Beslutning: Side 18 BSU-12/07-B Ressourcer til to-sprogsundervisning af småbørn Antallet af børn i målgruppen er øget bl.a. fordi lovgrundlaget for undervisningen nu også omfatter treårige hvilket betyder, at de ressourcer, der hidtil har været afsat til området, er blevet for små. Beslutning: Side 20 Kommunalbestyrelsen Side 5

6 BSU-13/07-B Klassedannelse - børnehaveklasser august 2007 Efter tilbagemeldinger fra forældrene skal der indskrives ca. 254 børn i de kommende børnehaveklasser. Der skal derfor tages stilling til klassedannelsen. Erfaringsmæssigt falder tallet lidt, da nogle privatskoler giver forældrene besked om optagelse i kort tid før, og da forældres beslutning om udsættelse af skolestart ofte tages sent. Beslutning: Side 23 SSU-07/07-B Ændring af vedtægter for aktivitetscentrenes brugerbestyrelser Social- og sundhedsudvalget behandlede i sit møde den 22. januar 2007 en sag til drøftelse om, hvorvidt den nuværende model med at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til brugerbestyrelsen, tilgodeser det behov der er for dialog mellem brugerbestyrelserne og Social- og sundhedsudvalget. Udvalget besluttede på baggrund af drøftelsen at anmode administrationen om at fremkomme med et forslag til vedtægtsændringer, således at der kan opnås en tættere dialog parterne imellem. Forslag til nye vedtægter forelægges derfor hermed. Beslutning: Side 25 TMU-07/07-B Landsplandirektiv - Fingerplan 2007 Miljøministeriet har sendt Forslag til Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning i høring fra 18. januar til 13. april I forslaget fastlægges de overordnede principper for byudvikling, rekreative hensyn mm. i hovedstadsområdet. Beslutning: Godkendt, idet det blev besluttet, at en eventuel ændring i høringssvaret med henvisning til den gældende helhedsplan for Hørsholm Kommune vedrørende mulig boligbebyggelse på Kommunalbestyrelsen Side 6

7 Askehavegårds jorder vil blive forelagt på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde inden svarfristens udløb. TMU-08/07-B Side 27 Lokalplan Syrenvej 4 og Usserød Kongevej 56 A På Teknik og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2006 besluttede udvalget, at et bolig- og butiksprojekt ved hjørnet af Usserød Kongevej og Syrenvej kunne danne grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag. Beslutning: Borgerlisten stillede ændringsforslag, hvorefter sagen skulle sendes tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Der var afstemning om ændringsforslaget: For stemte Borgerlistens 3 medlemmer, imod stemte resten af Kommunalbestyrelsen. Ændringsforslaget blev forkastet. Herefter var der afstemning om det oprindelige forslag: Forslaget blev godkendt med 16 stemmer for (6 C, 1 O, 6 V, 1 B og 2 A), imod stemte Borgerlistens 3 medlemmer. Borgerlistens protokollat fra Økonomiudvalgets behandling af sagen videreføres. Borgerlisten anmodede endvidere om at få protokolleret følgende: Borgerlisten ønsker det fremlagte forslag til lokalplan 130 ledsaget af en mindretalsudtalelse jf. planlovens 24, stk. 2. Side 32 TMU-09/07-B Forslag til bebyggelse på Egevej 5, 5A, 7 og 9 På Teknik og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2006 besluttede udvalget, at et etageboligprojekt på ejendommene Egevej 5, 5A, 7 og 9 kunne danne grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag under forudsætning af, at indbliksgener blev minimeret. Beslutning: Sagen udsættes med henblik på yderligere undersøgelser i Teknik- og Miljøudvalget. Side 36 Kommunalbestyrelsen Side 7

8 TMU-17/07-B Lastbilparkering - indførelse af parkeringsrestriktioner Hørsholm kommune ønsker at indføre regler for imødegåelse af langtidsparkering med store og støjende køretøjer i boligområder. Beslutning: Side 39 TMU-18/07-B Vedtagelse af indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo Hørsholm Kommune har udarbejdet 2 indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i de områder, hvor der findes mange forekomster af planten. Indsatsplanerne har været fremlagt på biblioteket og rådhuset i 8 uger, og planerne har været omtalt i de lokale aviser. Der er modtaget 3 bemærkninger til indsatsplanerne. Administrationen har behandlet høringssvarene, og derefter udarbejdet forslag til de endelige indsatsplaner. Beslutning: Side 43 TMU-19/07-B Nyt ultralydsanlæg (UV) på URA Rådneprocesssen på Usserød Renseanlæg fungerer dårligt og er i risiko for at gå i stå med store udgifter til følge. Driftssikkerheden vil blive øget væsentligt ved at anskaffe et ultralydsanlæg til behandling af slammet. Beslutning: Side 46 Kommunalbestyrelsen Side 8

9 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: KB-04/07-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udpegning af suppleant for kommunens repræsentant i Det regionale Udviklingsråd Resume Som led i kommunalreformen er der nedsat et midlertidigt udviklingsråd i regionen. Udviklingsrådets opgave er at drøfte og følge området på social- og specialundervisningsområdet. Hørsholm Kommunens repræsentant i rådet er Michael Medom Hansen(V). Der skal udpeges en suppleant til rådet. Forslag Borgmesteren foreslår, at Thorkild Gruelund (C) udpeges som suppleant for Michael Medom Hansen i Det regionale udviklingsråd. Bilag Ingen Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling På Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen at udpeget Michael Medom Hansen (V) som kommunens repræsentant i Det regionale Udviklingsråd. Rådet har nu afholdt 2 møder. På sidste møde blev det besluttet, at der skal udpeges suppleanter for de kommunale repræsentanter i rådet. Borgmester Uffe Thorndahl (C) foreslår, at Thorkild Gruelund (C) udpeges som suppleant for Michael Medom Hansen (V) i Det regionale Udviklingsråd. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Side 10

11 Kommunalbestyrelsen Fra: IT Punkt: ØU-22/07-B Sagsbehandler: John Christensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Medarbejder-pc-ordning Resume En Medarbejder-pc-ordning giver Hørsholm Kommune mulighed for at tilbyde medarbejderne it-udstyr og adgang til Internettet på fordelagtige vilkår for begge parter. Samtidig med ordningen gives medarbejderne web-baseret adgang til kommunens mailsystem hjemmefra. Forslaget indebærer, at der afgives en tillægsbevilling på kr. pr. år. Administrationen indstiller, at ØU anbefaler KB at godkende denne tillægsbevilling. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler forslaget om at tilbyde alle medarbejdere en kommunal Medarbejder-pc-ordning. Økonomiudvalget : Jens Frederiksen (O). Bilag 1. Notat om Medarbejder-pc-ordning 2. Underbilag til Notat: Udgifter ved pc og bredbåndsordning til medarbejderne Sagsfremstilling En Medarbejder-pc-ordning med bredbånd giver Hørsholm Kommune mulighed for at tilbyde medarbejderne it-udstyr og adgang til Internettet på fordelagtige vilkår for begge parter. Der er tale om en totalleverance, hvor der indgås en 3-årig leasingaftale, hvortil medarbejderen betaler 75 % og kommunen 25 %. Finansiering efter denne model sker af hensyn til skatte- og momsforhold på området. (Se Bilag 1: Notat om Medarbejder-pcordning). Kommunalbestyrelsen Side 11

12 Ud over at være et rent personalegode er formålet at skabe mulighed for et itkompetenceløft blandt medarbejderne. Ordningen henvender sig derfor især til medarbejdere, der ikke dagligt har adgang til en computer. Ved at investere i en medarbejder-pc-ordning kan kommunen få en både dygtigere, mere effektiv og mere fleksibel medarbejderressource samt bidrage til at fastholde dygtige medarbejdere og tiltrække nye. For medarbejderne giver ordningen mulighed for at kunne råde over en tidssvarende pc er med en hurtig bredbåndsforbindelse også til privat brug på fordelagtige vilkår. Med web-baseret adgang til kommunens mailsystem fra hjemmet, giver det samtidig medarbejderne mulighed for et mere fleksibelt arbejdsliv samt for øget uddannelse og itkendskab. Pc er og bredbånd stilles til rådighed af kommunen, som afholder 25 % af udgiften til udstyret. Resten betales af medarbejderen, som opnår et skattefradrag, som dækker egne udgifter til ordningen, dog maks kr. årligt. Medarbejderandelen betales for udstyrets vedkommende ved træk i nettolønnen, og for bredbåndsforbindelsens vedkommende i bruttolønnen. For medarbejderen vil det samlet betyde op mod en halvering af udgiften til udstyr og bredbånd i forhold til privat detailindkøb. Lovgrundlag L 55: Lov om ændring af ligningsloven (Hjemme-pc-ordning samt skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation), paragraf 16, stk. 3. Økonomi Ved anslået tilslutning til ordningen på 20 % blandt medarbejderne vil kommunen have en udgift på ca kr. årligt. Udgiften dækker kommunens andel af udgifterne til hardware. Hardware anskaffes ved en treårig leasingkontrakt. Det skal bemærkes, at den årlige driftsomkostning er afhængig af tilslutningen og de individuelle løsninger, medarbejderne vælger. Der kan derfor være behov for at regulere bevillingen op eller ned, når ordningen er indført. Herudover forventes engangsudgifter på kr. til udvidelse af infrastruktur på rådhuset (servere og andet aktivt udstyr) pga. øget pres på it-systemerne samt klientlicenser til web-mail. Ligeledes vil der være et resurseforbrug til administration af ordningen. Den årlige drift på kr. skal indarbejdes i budgettet. Engangsudgiften på kr. finansieres inden for det eksisterende budget. Kommunalbestyrelsen Side 12

13 Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 80 Årlig driftsomkostning Drift I alt Tillægsbevilling i 2007 foreslås finansieret af tillægsbevillingsreserven, mens udgiften i 2008 og frem indarbejdes i basisbudgettet for Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Fra: Vej og park Punkt: ØU-26/07-B Sagsbehandler: Katrine A Langer Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Kollektiv Trafik - hensigtserklæring Resume KKR har sendt hensigtserklæring om den kollektive trafik i høring i kommunerne. Forslag At Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at besvare KKRs hensigtserklæring som foreslået nedenfor. Økonomiudvalget : Bilag 1. Hensigtserklæring om kollektiv trafik Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen er behandlet på TMU den Sagens fakta KKR har udarbejdet en hensigtserklæring om at bevare det nuværende stambusnet i 2008, og at eventuelle ændringer skal ske i drøftelse med de berørte kommuner, jf. bilag. Hensigtserklæringen er udsendt til behandling i kommunerne. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde d. 28. februar 2007 at anbefale Kommunalbestyrelsen, at KKR s forslag til hensigtserklæring om kollektiv trafik besvares med: Hørsholm Kommune kan naturligvis give tilsagn om, at ændringer vil ske i samarbejde med de kommuner, det måtte berøre. Men Hørsholm Kommune kan ikke give tilsagn om, at der ikke vil ske ændringer i 2008, idet man er i gang med et planlægningsarbejde, som man endnu ikke kender resultatet af. Kommunalbestyrelsen Side 14

15 Sagen skal behandles på Kommunalbestyrelsesmødet samme aften. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 15

16 Kommunalbestyrelsen Fra: Børn og unge Punkt: BSU-9/07-B Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Farvergården - Aftale om kommunalt samarbejde med Fredensborg Resume Godkendelse af aftale mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner om drift af døgninstitutionen Farvergården. Forslag Administrationen foreslår, at aftalen godkendes. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale, at aftalen godkendes. Økonomiudvalget : Jens Frederiksen (O). Bilag 1. Udkast af til aftale mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner om drift af en fælles døgninstitution for børn og unge under 18 år. 2. Aftale mellem Hørsholm og Karlebo Kommuner om drift af en fælles døgninstitution for børn og unge under 18 år. Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Hørsholm og Karlebo kommuner oprettede i 1995 i fællesskab og med amtets tiltræden en døgninstitution for børn og unge under 18 år. Døgninstitutionen blev oprettet i henhold til den daværende bistandslov 96. Efter kommunalreformen indgås aftalen fra mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner jf. servicelovens 67, stk. 1. Sammenlægningsudvalget for Fredensborg og Karlebo kommune godkendte den , at det kommunale samarbejde med Hørsholm kommune vedrørende Farvergården fortsætter indtil videre til udgangen af Vedtægten er udarbejdet med afsæt i den tidligere og er en tilpasning til de nye forudsætninger som følge af kommunalreformen. Lovgrundlag Lov om Social Service. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser, umiddelbart. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Kommunalbestyrelsen Fra: Skole og institution Punkt: BSU-11/07-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Udvidelse af Usserød Skoles kantine Resume Usserød Skole har ansøgt om udvidelse af skolens kantine. Ansøgningen har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget oktober Det er som et led i budgetforliget besluttet, at udvidelsen skal gennemføres inden for den samlede økonomiske anlægsramme, der på skoleområdet er afsat til renovering og udvidelse af kapacitet. Forslag Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der frigives kr. til udvidelse af kantinen på Usserød Skole. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale frigivelse af kr. af anlægsmidlerne i 2007 til kapacitetsudvidelse og renovering af bygninger samt skolegårde. Økonomiudvalget : Jens Frederiksen (O). Bilag 1. Ansøgning fra Usserød Skole 2. marts Ansøgning fra Usserød Skole 23. oktober Renovering af kantinen på Usserød Skole 2006, 26. februar Usserød Skoles kostpolitik, senest revideret marts Tegning kantine Kommunalbestyrelsen Side 18

19 Sagsfremstilling Skolebestyrelsen på Usserød Skole har til særlige budgetønsker samt med ansøgning af 23. oktober 2006 ansøgt om udvidelse af skolens kantine og Pædagogiske Service Center. Børne- og Skoleudvalget har på mødet 31. oktober 2006 som et led i budgetforliget besluttet, at ønskerne vil indgå i den samlede prioritering af de midler, der er afsat til udvidelse af skolekapacitet, renovering af skolekapacitet og skolernes udearealer. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der til kapacitetsudvidelse og renovering af bygninger, samt skolegårde, afsættes følgende midler i budget mio. kr., mio. kr., mio. kr. og i mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2007 frigivet kr. til udvikling af en masterplan på skoleområdet. Administrationen skal foreslå, at der tages stilling til, om der skal anvendes kr. til udvidelse af skolens kantine. Såfremt bevillingen gives, vil der være 2,65 mio. kr. tilbage af budget 2007-midlerne. Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt), der afholdes af midlerne til kapacitetsudvidelse og renovering på skolerne: Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 31 anlæg I alt Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 19

20 Kommunalbestyrelsen Fra: Skole og institution Punkt: BSU-12/07-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ressourcer til to-sprogsundervisning af småbørn Resume Antallet af børn i målgruppen er øget bl.a. fordi lovgrundlaget for undervisningen nu også omfatter treårige hvilket betyder, at de ressourcer, der hidtil har været afsat til området, er blevet for små. Forslag 1. Det foreslås, at der oprettes en ekstra gruppe om onsdagen og en om torsdagen så alle 3- og 4-årige kan modtage undervisning, hvilket indebærer en udgift på 12 pædagogtimer og 12 medhjælpertimer om ugen med en samlet lønudgift på kr. pr. måned. 2. Det foreslås, at udgiften finansieres via kassebeholdningen. 3. Videre foreslås det, at budgettet fremover bliver reguleret i forhold til børnetallet i målgruppen, således at de enkelte hold ikke overstiger 10 børn. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale: Oprettelse af 2 ekstra en-dagsgrupper på sprogskolen med henblik på varetagelse af tosprogsundervisningen for de 3-4 årige At grupperne finansieres ved tillægsbevilling på kr. i 2007 At udgiften til de 2 ekstra grupper lægges ind i budgettet for 2008 og fremefter At budgettet fremover reguleres i forhold til børnetallet i målgruppen, således at de enkelte hold ikke overstiger 10 elever Økonomiudvalget : Jens Frederiksen (O). Kommunalbestyrelsen Side 20

21 Bilag Sagsfremstilling Folketinget vedtog i oktober 1998, at kommunerne skulle tilbyde støtte til børn fra tosprogede hjem ( 4a i Folkeskoleloven), der endnu ikke er begyndt i skole, for at fremme deres sproglige udvikling i dansk. Hørsholm Kommune oprettede en to-sprogsgruppe på Hørsholm Skole august 1999, hvor der er stillet lokale til rådighed i SFO s afdeling. Der undervises i to hold: Et hold for de 5- årige (mandag-tirsdag-torsdag) og et hold for de 4-årige (onsdag). Undervisningen foregår mellem kl kl Børnene bliver hentet i bus i deres institutioner og kørt tilbage, når undervisningen er færdig. Der er ansat en pædagog som har deltaget i forskellige kurser om undervisning af to-sprogede, og en to-sproget medhjælper. I sommeren 2005 vedtog Folketinget, at de 3-årige skulle modtage samme tilbud. Da sprogskolen startede i 1999 var der mellem 7-9 børn i hver gruppe. Det tal var stabilt i nogle år, men de sidste år har der været en stigning i børnetallet Oversigt over det antal børn, der har modtaget undervisning i sprogskolen gennem årene fremgår af tabellen: 5-årige 4-årige Til ovenstående tal skal lægges de 3-årige, der skal have sprogundervisning en dag ugentligt. Der er 10 børn som bliver 3 år i løbet af de første måneder i 2007, som står på venteliste til sprogskolen. Det vil ikke være muligt at undervise alle 3- og 4-årige (omkring 23) på samme hold, og de kan heller ikke være i de lokaler, der stilles til rådighed. Opdeling i mindre hold vil samtidigt betyde, at der kan findes lokaler. Det foreslås derfor, at der oprettes to en-dags-hold yderligere, hvilket vil betyde en udgift på 12 pædagogtimer og 12 medhjælpertimer, i alt kr. pr. måned. Der skal endvidere bruges et ekstra lokale. Kommunalbestyrelsen Side 21

22 Økonomi Forslaget forudsætter følgende tillægsbevilling (hele kr. / - betyder indtægt), som foreslås afholdt af kassebeholdningen: Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 30 Drift I alt Udgiften i indeværende år er baseret på, at forslaget iværksættes fra 1. april Hvis det først bliver senere, vil udgiften være en smule mindre. Hørsholm Kommune har ikke fået DUT-midler til opgaven. Sprogskolen har været en stor succes i alle årene. Det faglige niveau har været højt, og forældre og børn har været meget glade for tilbuddet. Samarbejdet mellem sprogskolen og institutionerne har fungeret godt, og institutionerne har kunnet se en sproglig udvikling hos de børn der har modtaget undervisningen. Hvert enkelt barn testes af pædagogen fra sprogskolen inden barnet starter. Der aftales et hjemmebesøg, hvor forældrene bliver orienteret om sprogskolen og hilser på medarbejderne. Skolerne orienteres, hvis der er sproglige problemer inden barnet starter i børnehaveklasse. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 22

23 Kommunalbestyrelsen Fra: Skole og institution Punkt: BSU-13/07-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Klassedannelse - børnehaveklasser august 2007 Resume Efter tilbagemeldinger fra forældrene skal der indskrives ca. 254 børn i de kommende børnehaveklasser. Der skal derfor tages stilling til klassedannelsen. Erfaringsmæssigt falder tallet lidt, da nogle privatskoler giver forældrene besked om optagelse i kort tid før, og da forældres beslutning om udsættelse af skolestart ofte tages sent. Forslag Administrationen foreslår at der dannes 11 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 23,1 på planlægningstidspunktet. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale oprettelse af 11 børnehaveklasser fordelt med 3 klasser på hver af skolerne, Hørsholm, Usserød og Vallerød og 2 klasser på Rungsted Skole. Administrationen forsøger ved kontakt til relevante forældre at øge søgningen til Usserød og Rungsted skoler. Økonomiudvalget : Jens Frederiksen (O). Bilag Fordelingsskema. Kommunalbestyrelsen Side 23

24 Sagsfremstilling På baggrund af tilbagemeldinger fra forældrene foreslår administrationen 11 klasser ud fra nedenstående oplysninger. Ved nedenstående model vurderer administrationen, at en gennemsnitlig klassekvotient vil nærme sig 22 elever med maksimalt 24 elever i klasser med flest elever, idet forventningen er, at der starter lidt færre børn i august, end der er tilmeldt nu. Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted Vallerød I alt Ønsker fra eget distrikt Søskende fra andre distrikter Ønsker fra andre distrikter I alt ønsker Antal klasser Klassekvotient ,5 24,3 23,1 Mangler svar Ønsker fra anden kommune 1 2 Trods rykkerbreve mangler der svar fra 7 forældre. Erfaringen viser dog, at de sidste ofte er elever til privatskolerne eller børn som skoleudsættes et år. Der skal gøres opmærksom på, at der i perioden frem til august 2006 vil ske bevægelser, idet der kommer tilflyttere, fraflytninger og flytninger til/fra privatskoler Ved klassedannelsen i august 2006 var der 20 elever færre end forventet ved klassedannelsen i marts I følge oplysning fra Folkeregistret er der pr. 1. januar årige i kommunen. De 254 elever, der er tilmeldt på nuværende tidspunkt, svarer nogenlunde til den procent på 83%, som der i prognoserne regnes med vælger folkeskolerne. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 24

25 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-07/07-B Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Ændring af vedtægter for aktivitetscentrenes brugerbestyrelser Resume Social- og sundhedsudvalget behandlede i sit møde den 22. januar 2007 en sag til drøftelse om, hvorvidt den nuværende model med at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til brugerbestyrelsen, tilgodeser det behov der er for dialog mellem brugerbestyrelserne og Social- og sundhedsudvalget. Udvalget besluttede på baggrund af drøftelsen at anmode administrationen om at fremkomme med et forslag til vedtægtsændringer, således at der kan opnås en tættere dialog parterne imellem. Forslag til nye vedtægter forelægges derfor hermed. Forslag Administrationen foreslår, at de ændringer, der er indeholdt i forslag til nye vedtægter, godkendes. Social- og Sundhedsudvalget : Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændringer: Aktivitetscentret Sophielunds 5 Generalforsamlingen - her slettes valg af arrangementudvalg. Aktivitetscentret Sophielund og Selmersbo Aktivitetscentrer 10 Brugerbestyrelsens/Centerbestyrelses opgaver - her tilføjes at Brugerbestyrelsen mødes 1 gang årligt med SSU. Økonomiudvalget : Jens Frederiksen (O). Kommunalbestyrelsen Side 25

26 Bilag Forslag til nye vedtægter for brugerbestyrelsen på Sophielund og på Selmersbo aktivitetscentre. Sagsfremstilling Igennem mange år har vedtægterne for de to aktivitetscentre været udformet således, at Kommunalbestyrelsen skal udpege en repræsentant til at sidde i hver af de to bestyrelser. I praksis har det været formanden for social- og sundhedsudvalget, der har været udpeget. For indeværende valgperiode har Kommunalbestyrelsen udpeget 2 repræsentanter (1 repræsentant til hver af brugerbestyrelserne), som ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, hvilket er en ny praksis. En praksis der også er i overensstemmelse med vedtægterne. Denne nye praksis har nu fungeret i et år, og det kan fra begge bestyrelsers side konstateres, at det opleves på den måde, at den løbende tætte og positive dialog mellem den politiske ledelse og brugerbestyrelserne er blevet forringet. Derfor drøftede social- og sundhedsudvalget situationen den 22. januar Udvalget besluttede, at anmode administrationen om, at fremkomme med forslag til ændrede vedtægter, således at de politisk udpegede repræsentanter udgår af brugerbestyrelserne. Det styrkede samarbejde mellem brugerbestyrelserne og social- og sundhedsudvalget fastlægges indtil videre til: 1 årligt dialogmøde mellem brugerbestyrelserne og social- og sundhedsudvalget vedr. budgetforslag (eksisterende aktivitet) 1 årligt dialogmøde mellem den enkelte brugerbestyrelse og social- og sundhedsudvalget (ny aktivitet) udvalgsformanden afholder i løbet af året møder med brugerbestyrelserne (ny aktivitet). Udvalget besluttede at den nye model for tættere samarbejde og dialog evalueres inden denne valgperiodes udløb. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 26

27 Kommunalbestyrelsen Fra: Plan og byg Punkt: TMU-07/07-B Sagsbehandler: Lise Ørberg Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Landsplandirektiv - Fingerplan 2007 Resume Miljøministeriet har sendt Forslag til Fingerplan 2007 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning i høring fra 18. januar til 13. april I forslaget fastlægges de overordnede principper for byudvikling, rekreative hensyn mm. i hovedstadsområdet. Forslag Administrationen anbefaler at kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune fremsender følgende kommentarer og forslag til Fingerplan 2007: Stationsnærhedsprincippet: Hørsholm Kommune finder, at forslaget om administration af stationsnærhedsprincippet ikke giver tilstrækkelige muligheder for, at lokale forhold kan tilgodeses. I Regionplan 2005 nævnes foruden de stationsnære områder også de særlige lokaliseringsområder, der indgår som et lokaliseringsmæssige supplement. Kommunalbestyrelsen opfordrer til at de særlige lokaliseringsområder inddrages i Fingerplan Samtidig opfordres til at Hørsholm Bymidte, der regionalt set har en strategisk beliggenhed i Helsingørfingeren gives status som særligt lokaliseringsområde. (Se Regionplan 2005 side 55) Boligbyggeri i de stationsnære områder, skal etableres som etageboliger eller anden tæt boligbebyggelse. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at etageboliger også kan etableres uden for de stationsnære områder. Overordnet trafikplanlægning: Hørsholm Kommune er betænkelig ved en fremtidig linieføring af Tværvejen gennem kommunens landområder. Grønne kiler: På kortbilag side 65 og 66 i Forslag til Fingerplan 2007 er der fejlagtigt vist en afgrænsning af kileområde af typen indre kiler og kystkiler der omfatter området 1.F1, Kokkedal Vest, i Helhedsplan for Hørsholm Kommune Dette område har i en årrække været udlagt som byområde i den kommunale planlægning. Kommunalbestyrelsen Side 27

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 12.11.2009 07:30 Torsdag 12.11.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere