d i Harboøre Centeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "d.20.04.2012 i Harboøre Centeret"

Transkript

1 d i Harboøre Centeret

2 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af Eventuelt.

3 Bestyrelsen foreslår Jens Balle som dirigent?? Andre forslag?

4

5 Sort tekst er den oprindelige tekst Rød tekst = forslag til ændringer Blå tekst: er gamle bestemmelser som bortfalder Grøn tekst er kun med som forklarende tekst, og indgår derfor ikke i vedtægten

6 VEDTÆGT FOR VEJLBY PUMPELAG AF Laget. 1: Lagets navn er Vejlby Pumpelag af 2011, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk.1. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses beslutning af den 31. aug i henhold til vandløbsloven. Stk.2. Lagets formål er at beskytte de arealer som fremgår af kortet i bilag 1 mod forhøjet grundvandsstand og overfladevand, og derved sikre at arealerne kan bruges til deres formål i henhold til bl.a. gældende kommune- og lokalplaner. Anlægget. 2: Drænsystemets placering, herunder afvandingsgrøfter, rørledninger og pumper fremgår af bilag 2. Stk.1. Pumpernes tekniske detaljer, samt placering iht. UTM-koordinater, fremgår ligeledes af bilag 2.

7 Bidragspligtige arealer. 3: Alle selvstændigt vurderede ejendomme, som har arealer beliggende indenfor afgrænsningen iht. bilag1, skal betale bidrag til laget. Stk. 1. Kortet i bilag1 findes også i digitaliseret form. Det digitaliserede kort lægges til grund, hvis der er tvivl om hvorvidt et areal hører under laget, og om ejendommen dermed skal betale bidrag. Stk. 2. Private fællesveje med et areal større end 400 m2, eller private fællesveje som er selvstændigt matrikulerede, tæller som en ejendom pr. vejnavn. Stk. 3. Offentlige veje med større areal end 400 m2. tæller som en ejendom pr. vejnavn. Stk. 4. Friarealer større end 1200 m2 tæller som en ejendom. 3: Alle selvstændigt vurderede ejendomme - undtagen de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser - som har arealer beliggende indenfor afgrænsningen iht. bilag 1 skal betale ét anlægsbidrag og ét driftsbidrag til laget. Stk. 1. Kortet i bilag 1 findes også i digitaliseret form. Det digitaliserede kort lægges til grund, hvis der er tvivl om, hvorvidt et areal hører under laget, og om ejendommen dermed skal betale anlægsbidrag og driftsbidrag. Stk. 2. Selvstændigt matrikulerede private fællesveje og udskilte offentlige vejarealer indenfor afgrænsningen iht. bilag 1 skal ikke betale bidrag. Der findes ejendomme som udelukkende er udlagt som vejareal dvs. adgang for andre ejendomme ejes enten af grundejerforening eller måske af personer helt uden tilknytning til området. Vejejendomme er vurderet til 0 i ejendomsskattesystemet og skal heller ikke være bidragspligtigt Stk. 3. Indenfor afgrænsningen iht. bilag 1 er ejendomme, som i lokalplan eller deklaration er udlagt til friareal og dermed ikke kan bebygges, samt ejendomme og dele af samlede ejendomme som hverken er bebygget eller må bebygges, fritaget for at betale anlægs- og driftsbidrag.

8 1200 m2 er mindste grundstørrelsen i området for nye ejendomme til bebyggelse dvs. der skal betales 1 bidrag for en ejendom på fx 2500 m², som kan udstykkes. Udstykkes ejendommen i 2 ejendomme betales anlægsbidrag og driftsbidrag for den nye ejendom. Der findes små restarealer i området: små matrikelnumre som stadig er pålagt landbrugspligt og som er under mindste grundstørrelsen og derfor ikke må bebygges et sådant areal er ikke bidragspligtigt Stk. 4. Opnås tilladelse til bebyggelse af et areal nævnt i stk. 3, hvorved der opstår en ny beboelsessommerhus- eller forretningsejendom betales både anlægsbidrag og driftsbidrag jf. 4. 4: Ved udstykning fra en ejendom indenfor det i 3, stk. 1 anførte område skal der betales anlægsbidrag for den nyoprettede ejendom. Anlægsbidraget fastsættes til det bidrag, som de eksisterende ejendomme betalte ved lagets etablering. Anlægsbidraget reguleres årligt hver den 1. januar efter nettoprisindekset for juli måned i det foregående år. Stk. 1. Et bidrag svarer til én stemme. 4: Ved udstykning / arealoverførsel fra ejendomme indenfor det i 3, anførte område skal der betales anlægsbidrag og efterfølgende driftsbidrag for hver nyoprettet ejendom jf. bestemmelserne i 4, stk1. Stk. 1. Anlægsbidraget fastsættes til det bidrag, som de eksisterende ejendomme betalte ved lagets etablering. Anlægsbidraget reguleres årligt hver den 1. januar efter nettoprisindekset for juli måned i det foregående år. Stk. 2. Et bidrag svarer til én stemme.

9 Drift og vedligehold. 5: Bestyrelsen skal sørge er ansvarlig for reparation og renholdelse af lagets drænsystem og pumper, herunder som minimum opretholde anlæggets dimensioner, som de er anført i bilag 1 og 2. Stk. 1. Stk. 2. Bestyrelsen udnævner driftsansvarlige, eller indgår kontrakt om driften af anlægget. Bestyrelsen, eller den bestyrelsen har bemyndiget hertil, er berettiget til nødvendig færdsel på alle berørte arealer i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse. Eventuelle større gravearbejder m.v. skal dog så vidt muligt varsles i forvejen. 6: Pumpernes normale drift er beskrevet i bilag 3. Pumperne skal holde vandstanden mellem nærmere angivne koter, som fastsættes af bestyrelsen. Stk. 1. Stk. 2. Bestyrelsen kan fremsætte forslag til regler for grundejernes mulighed for tilslutning af interne drænvandsledninger til lagets anlæg. Sådanne regler skal godkendes af generalforsamlingen. Det er bestyrelsens pligt at sørge for, at evt. nedbrud og skader udbedres snarest muligt og uden unødigt ophold. 7: Ved oprensning skal fyld og grøde fra de i bilag 2 viste afvandingsgrøfter normalt anbringes mindst 1 meter fra grøftekant. Stk. 1. Lodsejerne er forpligtede til at modtage oprenset fyld og grøde, såfremt der ikke er truffet bestemmelse om anden ordning.

10 Generalforsamlingen. 8: Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af arealer under ejendomme med bidragspligt til laget. Hvert medlem ejer har 1 stemme, for hver selvstændigt vurderet ejendom bidragspligtig ejendom. En ejendom med flere ejere har 1 stemme. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte: -Valg af dirigent -Formandens beretning -Godkendelse af formandens beretning -Aflæggelse af regnskab -Godkendelse af regnskab -Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år skal fastlægges og godkendes. -Indkomne forslag -Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter -Valg af revisor og revisorsuppleanter -Eventuelt Stk. 3. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel over for hvert medlem. Indvarslingen sker via mail eller brev, på en måde, som på rimelig vis sikrer, at alle interessenter bliver informeret Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

11 9: Beslutninger på ordinære generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret udøves ved personlig tilstedeværelse eller ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget. Ingen stemmeberettiget kan repræsentere mere end 5 fuldmagter. Stk. 1. Beslutning om ændringer i vedtægten eller lagets opløsning kræver dog at mindst 2/3 af samtlige medlemmer skal være repræsenteret, og at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Stk. 2. Ved manglende beslutningsdygtighed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 10: Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 14 dages varsel på en måde, som på rimelig vis sikrer, at alle interessenter bliver informeret. Indvarslingen skal indeholde en dagsorden. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes hvis 1/3 af medlemmerne målt som stemmer kræver det. Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset medlemsrepræsentation. Vedtagelser af ændringer i vedtægten eller lagets opløsning kræver dog at 2/3 af de fremmødte eller repræsenterede medlemmer stemmer for. Stk.3. For en ekstraordinær generalforsamling, er stemmeafgivelsen, den samme som ved en ordinær generalforsamling 9 stk.1 Bestyrelsen. 11: Bestyrelsen består af 5 (7) medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 (6) suppleanter, 1 (2) for hvert af de tre valgområder, der hver vælges for et år ad gangen, samt en revisor og en revisorsuppleant, der tilsvarende vælges for et år ad gangen. Stk. 1. Ved periodens udløb skal bestyrelsen stille forslag om valg af nye medlemmer. Stk. 2. I lige år afgår 2 (3) bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år afgår 3 (4) bestyrelsesmedlemmer. Afgang af de 3 eller 4 første bestyrelsesmedlemmer afgøres ved lodtrækning. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg Stk. 3. Vandløbsmyndigheden kan vælge at lade sig repræsentere i bestyrelsen med et medlem. I så fald afgår der hvert år efter tur 2 (3) bestyrelsesmedlemmer.

12 11a. Arealet bellingende indenfor afgrænsningen iht. Bilag 1, jf. 1, stk. 2 opdeles i 3 valgkredse: Vejlby Strand, Vejlby Klit og Vejlby Klitplantage. De tre valgkredse fremgår af kortet i bilag 1. Stk.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Desuden vælges 3 suppleanter, der hver vælges for ét år af gangen. Fordelingen af de 7 bestyrelsesmedlemmer og de 3 suppleanter skal ske på følgende måde: Fra Vejlby Strand vælges 3 medlemmer + 1 suppleant Fra Vejlby Klit vælges 2 medlemmer + 1 suppleant Fra Vejlby Klitplantage vælges 2 medlemmer + 1 suppleant Stk. 3. Formanden for pumpelaget skal være et af medlemmerne fra Vejlby Strand Stk. 4. Næstformanden for pumpelaget skal været et af medlemmerne fra Vejlby Klit eller Vejlby Klitplantage Stk. 5. Fra de 3 valgkredse under ét vælges en revisor og en revisorsuppleant disse vælges for et år af gangen Stk. 6. Ved periodens udløb skal bestyrelsen stille forslag om valg af nye medlemmer

13 Stk. 7. I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Afgangen af de 3 eller 4 første bestyrelsesmedlemmer afgøres ved lodtræning. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg. Stk. 8. Vandløbsmyndigheden kan vælge at lade sig repræsentere i bestyrelsen med 1 medlem. I så fald afgår der hvert år efter tur 3 bestyrelsesmedlemmer. De 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter kommer fra følgende valgkredse: Stk. 1. Vejlby Strand: 3 medlemmer + 1 suppleant Stk. 2. Vejlby Klitplantage: 2 medlemmer + 1 suppleant Stk. 3. Vejlby Klit 2 medlemmer + 1 suppleant Stk. 4. Formanden skal være et af medlemmerne fra Vejlby Strand. Stk. 5. Næstformanden skal være et af medlemmerne fra Vejlby Klit eller Vejlby Klitplantage

14 12: Bestyrelsen vælger selv sin formand, i henhold til 11a stk. 4, og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer. Stk. 1. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2. Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne. Stk. 3. Bestyrelsen holder vandløbsmyndigheden orienteret om bestyrelsens sammensætning. 13: Generalforsamlingen vedtager en forretningsorden for bestyrelsen, hvori der fastsættes regler for bestyrelsens beslutningsdygtighed, ansvarlighed i pengesager samt dagpenge og befordringsgodtgørelse for bestyrelsens medlemmer, samt arbejde, rettigheder og pligter. Stk. 1. Generalforsamlingen vedtager ligeledes regler for bestyrelsens aflønning i øvrigt. 14: Alle lagets bidragspligtige medlemmer, eller myndige medlemmer af dennes husstand, kan vælges til bestyrelsen. Bidragspligtige medlemmer har pligt til at modtage valg medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. 14:Alle lagets bidragspligtige medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Myndige medlemmer af ejers husstand, kan vælges til bestyrelsen i stedet for ejer. Der kan kun opstilles og vælges en repræsentant for hver bidragspligtig ejendom til bestyrelsen. Bidragspligtige medlemmer har pligt til at modtage valg medmindre sydom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. (Har en ejendom flere ejere, kan kun en af ejerene, eller en myndig person af husstanden opstilles og vælges til bestyrelsen.) Stk. 1. Man kan i et år undslå sig for genvalg efter udløbet af hver tjenesteperiode. Stk. 2. Ved varigt forfald for et bestyrelsesmedlem indtræder dennes 1. og eventuelt 2. suppleant efter tur i bestyrelsen.

15 Midlertidig bestyrelse. 15: Ved uenighed mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har bestyrelsen og disses suppleanter ret til at nedlægge deres hverv. De skal dog virke i tiden frem til en ny bestyrelse er valgt. Stk. 1. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, har kommunalbestyrelsen ret til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af laget. Kommunalbestyrelsen udnævner den midlertidige formand og bestemmer, hvorledes den midlertidige bestyrelse skal aflønnes af laget. Regnskab. 16: Lagets regnskabsår følger kalenderåret. Senest 1. marts skal bestyrelsen fremsende afsluttet regnskab med statusopgørelse til revision. Stk. 1. Revisor tilbagesender regnskabet med påtegning senest 31. marts samme år. Inden 1. august sender bestyrelsen regnskab og udgiftsbudget for det kommende år, samt status og beretning om den ordinære generalforsamling til vandløbsmyndigheden til endelig godkendelse. 17: Efter indstilling fra bestyrelsen træffer vandløbsmyndigheden, på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det afsluttende år, beslutning om hvor stort et bidrag, der skal opkræves hos de bidragspligtige medlemmer for det kommende regnskabsår. Stk. 1. Vandløbsmyndigheden forestår opkrævning af medlemmernes bidrag via ejendomsskattebilletten. De opkrævede bidrag udbetales til laget inden hhv. den 1. april og den 1. oktober. Stk. 2. Vandløbsmyndighedens udgifter vedrørende laget i det forløbne halvår refunderes af laget bestyrelsen efter regning, herunder udgiften til digitalisering af oversigtskort og den årlige opgørelse af bidragspligtige arealer, som afholdes af laget. Stk. 3. Opkrævning af medlemmernes bidrag til laget har samme fortrinsret som kommunale skatter på fast ejendom, jf. Vandløbslovens 65.

16 18: Lån kan kun optages med vandløbsmyndighedens godkendelse. Lagets ophævelse. 19: Generalforsamlingen, eller en midlertidig bestyrelse valgt af vandløbsmyndigheden, kan træffe beslutning om lagets ophævelse Stk. 1 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. En af generalforsamlingen truffet beslutning om ændring af denne vedtægt eller om lagets ophævelse er først gyldig, når den er godkendt af Kommunalbestyrelsen, jf. Vandløbslovens 40, henholdsvis 44. Vandløbsmyndigheden fastlægger de fremtidige afvandingsforhold inden for lagets område. Når disse forhold er sikrede, og laget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser, ophæves laget. Bestyrelsen gennemfører likvidationen. Medlemmerne hæfter i forhold til deres partsantal for alle lagets forpligtelser. Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages til Naturstyrelsen efter reglerne i Vandløbsloven.

17 Tinglysning 20: Vandløbsmyndigheden sørger for, at denne vedtægt tinglyses som servitut på alle ejendomme indenfor det i 1, stk. 2 anførte område. og tillige lyses pantstiftende på alle bidragspligtige ejendomme indenfor området for et beløb svarende til maksimalt 2 x det i 4, Stk.1 fastsatte bidrag. Den pantstiftende bestemmelse udgår, da der ikke umiddelbart synes at være hjemmel i Vandløbsloven til dette i værste fald vil en fastholdelse af denne bestemmelse betyde, at samtlige ejere i laget skal underskrive vedtægten samt en fuldmagt til tinglysningsretten det vil være praktisk umuligt at gennemføre. Desuden er lagets økonomi sikret gennem bestemmelsen om, at bidrag har samme retstilling som kommunale ejendomsskatter i praksis betyder det, at manglende indbetaling af ejendomsskat (og bidrag) fra en ejer i første omgang dækkes af vandløbsmyndigheden (Lemvig Kommune), som efter en antal rykkere overgiver inddrivelsen af beløbet til SKAT... Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Udgiften til tinglysning afholdes af laget. Lagets bestyrelse og vandløbsmyndigheden er påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige byrder. I tilfælde af lagets ophævelse skal noteringen i tingbogen slettes på begæring af vandløbsmyndigheden. Vedtægten er oprettet i henhold til Vandløbsloven 39 (lovbekendtgørelse nr. 927 af ) med tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering (bekendtgørelse nr af ). Vedtægten er besluttet godkendt, på den ekstraordinære generalforsamling i Harboøre Centret den 13. april Og efterfølgende endelig besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 20. april 2012, og Vedtægten er efterfølgende i henhold til vedtægtens 19, stk. 1 godkendt af Lemvig kommunalbestyrelse på møde den xx.xx.2012.

18 Kan vedtægtsændringerne godkendes?

19 Forslag til forretningsorden for bestyrelsen i Vejlby Pumpelag af 2011.

20 1. Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den , i øvrigt jævnfør 13 i vedtægterne. Generalforsamlingen er Pumpelagets øverste myndighed. Bestyrelsen er Pumpelagets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

21 2. Konstituering af bestyrelsen. 2.1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling - eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning - afholder bestyrelsen konstituerende møde. 2.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand, jævnfør vedtægtens 11a stk.4 og 12, og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer. 2.3 Formand og næstformand vælges efter vedtægternes 11a. Stk. 3 og Stk.4, en kasserer, en referent samt en webmaster.

22 3. Rammer for bestyrelsesmøder. 3.1 Bestyrelsen fastsætter selv hvor og hvornår der afholdes møder. Det tilstræbes, at der minimum afholdes møder 3 gange årligt. 3.2 Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøder, når han skønner det nødvendigt. Herudover kan bestyrelsen indkaldes efter behov af formanden på begæring af foreningens revisor eller to øvrige medlemmer af bestyrelsen. 3.3 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter pumpelagets forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

23 4. Indkaldelse af møder. 4.1 Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, indkalder til møderne. 4.2 Indkaldelserne, der skal indeholde tid og sted for møderne, skal normalt ske med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Med skal fremsendes dagsordenen for mødet, samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale. Så vidt muligt, berammes på hvert bestyrelsesmøde det næste møde. Materiale, som ønskes behandlet på et kommende bestyrelsesmøde, skal være formanden i hænde senest 7 dage før bestyrelsesmødet. Indkaldelse til møderne finder sted med almindelig post eller .

24 5. Ledelse af møderne. 5.1 Formanden leder møderne. I tilfælde af formandens eventuelle fravær ledes møderne af næstformanden. 5.2 Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne / beslutningerne på bestyrelsesmøder jævnfør vedtægtens 12, stk.2. Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt - og senest 8 dage - efter mødets afholdelse. Bestyrelsesmedlemmerne kan herefter kommentere referatet i 8 dage, hvorefter referatet er godkendt. 5.3 Efter referatets godkendelse offentliggøres referater og andet på Pumpelagets hjemmeside. Bestyrelsen kan beslutte at visse dokumenter er fortrolige.

25 6. Beslutningsdygtighed. 6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 (4) medlemmerne er til stede. 6.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal jævnfør vedtægterne 12, stk I tilfælde af stemmelighed falder et givet forslag, der herefter igen kan behandles på et bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen er fuldtallig. 6.4 Et bestyrelsesmedlem kan fremkomme med en mindretalsudtalelse på bestyrelsesmødet og få denne indskrevet i referatet.

26 7. Nedsættelse af udvalg. 7.1 Til hjælp for bestyrelsen kan denne vedtage at nedsætte udvalg, til udarbejdelse af særlige opgaver. Et sådant udvalg afgiver indstilling til bestyrelsen, der er ansvarlig for alle beslutninger der efterfølgende træffes på grundlag af udvalgets arbejde.

27 8. Bestyrelsens behandling og beslutning af sager mellem to bestyrelsesmøder. 8.1 Sager kan rundsendes til behandling og beslutning, når det drejer sig om sager, som har været på bestyrelsens dagsorden eller nye sager som dog maksimum har en økonomisk forpligtelse for foreningen på op til kr ,-. En enig bestyrelse kan dispensere fra disse krav. 8.2 Bestyrelsen har 8 dage til at kommentere rundsendte sager fra formanden. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til i det omfang det skønnes relevant at rundsende kommentarer til de andre bestyrelsesmedlemmer. 8.3 Efter udløbet af de 8 dage opsummerer formanden de indkomne kommentarer og rundsender det endelige dokument med de indkomne kommentarer, hvormed sagen er afsluttet. Sådanne beslutninger skal efterfølgende altid indgå i punktet "orientering fra formanden" på førstkommende bestyrelsesmøde. 8.4 Formanden skal informere bestyrelsen om alle væsentlige forhold vedrørende pumpelaget. Bestyrelsen informeres løbende om de væsentligste beslutninger, der træffes af formanden, så som referater fra møder, høringssvar, væsentlig brevveksling, ansøgninger m.v.

28 9. Bestyrelsens pligter med hensyn til pumpelagets ledelse. 9.1 Jævnfør vedtægterne 5. stk.1 skal bestyrelsen varetage den daglige drift og administration af pumpelaget, herunder reparation og renholdelse af lagets drænsystemer og pumper. 9.2 Bestyrelsen kan jævnfør vedtægtens 5, stk.2 indgå aftaler og kontrakter angående pumpelagets daglige drift og tilsyn hermed. 10. Kontrol med bogføring Bestyrelsen skal påse at bogføringen sker forsvarligt. Dette sker fortrinsvis via foreningens revisor Pumpelaget tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem - typisk kassereren.

29 11. Regningsgodkendelse Den praktiske godkendelse af pumpelagets udgifter foregår på følgende måde: Bestyrelsen, eller det af bestyrelsesmedlemmerne der har afgivet ordre på en vare eller ydelse, har ansvaret for at påse at en given vare eller ydelse er leveret, og indstiller herefter bilaget til godkendelse hos kassereren, som foranlediger betaling. Formanden, (og i dennes fravær næstformanden) har selvstændig bemyndigelse til at godkende udgifter og anvise fakturaer til betaling på et beløb på op til kr Det forudsættes at formand eller næstformand, sammen med kassereren har underskrevet alle bilag.

30 12. Formandens beretning, årsregnskab og forslag til budget Årsberetning udarbejdes af formanden og drøftes med bestyrelsen inden fremlæggelse på årets generalforsamling Årsregnskabet udarbejdes af kassereren til efterfølgende behandling på et bestyrelsesmøde og herefter fremsendelse til pumpelagets revisor inden hvert års 1. marts, jævnfør vedtægtens 16, stk.2, og herefter godkendelse på generalforsamlingen inden hvert års 30. april jævnfør vedtægterne 8, stk Blandt andet på grundlag af regnskabet og de forventede udgifter i det kommende år, udarbejder bestyrelsen et forslag til budget. Dette forslag skal fremsendes til Lemvig kommune inden hvert års 1. august. Det sikres, at generalforsamlingen orienteres om et budgetforslag eller et forventet budgetforslag. Ved eventuel lånoptagelse skal det søges sikret, at generalforsamlingen er orienteret forud for en større lånoptagelse.

31 13. Bestyrelseshonorarer 13.1 Deltagelse i arbejdet i bestyrelsen honoreres i forhold til de udpegede opgaver. Arbejdsopgaver tilknyttet de forskellige poster er anført i honoraraftalen. Der er udarbejdet en særskilt opgørelse og aftale omkring honorarer og kørselsgodtgørelse, se særskilte bilag. Størrelse og omfang af honorarer drøftes en gang årligt i bestyrelsen, og aftalen tilrettes. 14. Forhold til omverdenen 14.1 Pumpelagets formand repræsenterer pumpelaget udadtil. Formanden, og eller næstformanden, vil sammen med kassereren i en række sammenhænge være foreningens ansigt udadtil.

32 15.Bestyrelsens tavshedspligt 15.1 Bestyrelsen kan beslutte at enkelte punkter kan være belagt med tavshedspligt, i henhold til persondataloven. 16. Inhabilitet 16.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i bestyrelsens drøftelser eller afstemninger om spørgsmål om aftaler mellem Pumpelaget og ham/hende selv. Et bestyrelsesmedlem må ej heller deltage i forhandlinger eller afstemning om foreningens søgsmål mod ham/hende selv, eller om aftale mellem Pumpelaget og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han/hun har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod Pumpelaget Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i drøftelsen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten

33 17. Ændringer i forretningsordenen 17.1 Ændringer i forretningsordenen kan foretages af generalforsamlingen/en ekstraordinær generalforsamling, på grundlag af forslag fra bestyrelsen Forretningsorden vedtaget den xx

34 Kan forretningsordenen godkendes?

35 Forslag til aftale om vederlag og godtgørelse til bestyrelsen i Vejlby Pumpelag af Vederlag. For varetagelse af arbejdet med opstart og anlæg af Vejlby Pumpelag af 2011, samt specielle opgaver efter aftale med bestyrelsen, udbetales nedenstående vederlag m.m. Størrelsen af vederlag m.m. justeres en gang årligt på den ordinære generalforsamling. Der er udarbejdet et afregningsbilag, som sammen med eventuelle originale kvitteringer bruges til dokumentation for udgifterne. Nedenstående hovedopgaver er knyttet til de enkelte poster, som udføres for de angivne vederlag m.m.

36 Formand: Repræsentation af pumpelaget Forberedelse af møder Ledelse af pumpelagets møder Forhandlinger på pumpelagets vegne Deltagelse i møder med myndigheder m. fl. Besvarelse af spørgsmål fra medlemmer. Næstformand: Næstformanden varetager ajourføring af mailliste og liste for opkrævning af medlemsbidrag på basis af lister der årligt modtages fra Lemvig kommune. Næstformanden varetager naturligt formandens opgaver ved dennes forfald. Deltagelse i møder med myndigheder.

37 Kasserer: Bogføring, herunder opgørelse af ind - og udgående moms, samt afregning af moms Udarbejdelse af årsregnskab og medvirken ved revidering Udarbejdelse af budgetforslag Årlig fremsendelse af regnskab og budgetforslag til kommunen, samt forslag til årlig opkrævning hos pumpelagets medlemmer. Fremsende opkrævning af bidrag til eventuelle nye medlemmer. Løbende kontakt til pengeinstitut, herunder indhentning af tilbud på forrentning af foreningens eventuelle formue m.m. Deltagelse i møder med myndigheder m.fl. Sekretær: Sekretæren udarbejder ved hvert bestyrelsesmøde et fyldigt og dækkende referat af det på bestyrelsesmøderne besluttede. Foreløbigt referat udsendes på mail til den øvrige bestyrelse, der efterfølgende har 8 dage til at fremsætte bemærkninger. Referatet tilrettes eventuelt og udsendes som det endelige referat. Deltagelse i møder med myndigheder m.fl.

38 Bestyrelsesmedlemmer: Deltagelse i bestyrelsesarbejdet Deltagelse i møder med myndigheder m.fl. Varetagelse af specielle opgaver efter aftale i bestyrelsen Webmaster: (udpeget af bestyrelsen) webmasteren står for at lave en hjemmeside der først og fremmest er brugervenlig, den må selvfølgelig gerne se godt ud, men hovedformålet er at man kan finde de mest relevante oplysninger om pumpelaget, ved hjælp af ganske få klik. Hjemmesiden må gerne dække et stort område, så man kan finde info om alle de forskellige arrangementer i og udenfor pumpelagets område, men det er først og fremmest de lokale elementer der skal være fokus på. Siden må gerne være niveau delt, således at man skal "dykke længere ned" hvis man skal have mere bred info. Siden skal være lavet i et program/ system, som er let at overdrage til andre, i tilfælde af at webmasteren bliver udskiftet. Der skal laves et log-in for de medlemmer af bestyrelsen etc. der har info som jævnligt skal på hjemmesiden, således at disse selv kan lægge det ind, frem for at skulle kontakte webmasteren hver gang. Webmasteren skal have den nødvendige tid til at holde siden opdateret

39 Vederlag / godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer: Til formanden udbetales, efter bestyrelsen afgørelse, et fast skattepligtigt (AM-bidrag og skat) vederlag, af fordelingen fra de nuværende 75.oookr årligt. (Mulig fordelingsnøgle: Formand, kr, næstformand, kr, kasser, kr, og 5000kr til hvert mening bestyrelsesmedlem.) Dette vederlag dækker også alle udgifter til telefon og IT. Til næstformanden udbetales et fast skattepligtigt (AM-bidrag og skat) vederlag på kr. Til øvrige medlemmer af bestyrelsen ydes ingen vederlag, men en årlig skattefri godtgørelse for brug af telefon og Internet på kr kr. Kontorholdsudgifter: Alle udgifter til kontorhold som porto, kuverter, papir m.m. afholdes af pumpelaget og godtgøres efter regning.

40 Kørselsgodtgørelse: Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens regler ved dokumenteret kørsel for pumpelaget. ( er 3,80 kr./km. pr. 1. jan 2012). Disse takster reguleres en gang årligt. Dokumentation foretages på de udarbejdede afregningsbilag. Mødediæter m.v.: Der udbetales IKKE mødediæter til de enkelte bestyrelsesmedlemmer for deltagelse i bestyrelsesmøder, møder via SKYPE eller møder med offentlige myndigheder m.fl. Det er forudsat, at pumpelaget afholder rimelige udgifter til eventuel fortæring ved bestyrelsesmøder, samt eventuelt ved eksterne møder i øvrigt. Bestyrelsen kan afholde rimelige udgifter til f.eks. repræsentation.

41 Godtgørelse af dokumenterede udgifter: Andre udgifter betales på grundlag af dokumenterede udgifter. På bilaget noteres hvad udgiften er brugt til. Vedligeholdelse og opdateringer af hjemmeside: Der kan til et medlem udbetales en årlig godtgørelse på kr. til dækning af brug af egen telefon og IT udgifter, for vedligeholdelse (almindelig opdatering) af pumpelagets hjemmeside. Alternativt afregnes vedligeholdelse efter regning, såfremt vedligeholdelse foretages af eksternt firma. Tilsvarende gælder for udvidelse af faciliteter på hjemmesiden. Specielle opgaver: Ved specielle opgaver, kan der ydes et honorar i form af et af bestyrelsen fastsat beløb. Dette aftales i bestyrelsen, der kan disponere over beløb til sådanne særlige opgaver på op til kr.

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG - som vedtaget med diverse ændringer ved generalforsamlingen den 21.04.2012 og endelig godkendt ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012. Laget. 1 Lagets navn

Læs mere

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014)

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 1 VEDTÆGT FOR Afvandingslag Nees Hede.... 3 Laget.... 3 Anlægget... 3 Bidragspligtige arealer.... 3 Bidragsfordeling... 3 Drift og vedligehold.... 3 Generalforsamlingen....

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg,

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg, Lovkrav Forslag af 15.04.2010 Fra Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage Grundejerforeningen Vejlby Klit Ejerlaget Sletten med blåt pumpelagets navn og hjemsted, 1. Lagets

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2013/ Soldalen/Rylevænget - omlægning af dræn

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2013/ Soldalen/Rylevænget - omlægning af dræn Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2013/32286 ---- Soldalen/Rylevænget - omlægning af dræn VEDTÆGTER FOR SOLVÆNGETS PUMPELAG AF 2017 Oprettet i henhold til Vandløbsreguleringsloven 38 (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997 Side 1 af 5 FORSLAG til vedtægter for kystbeskyttelseslag Revision b, 10. november 1997 Lagets oprettelse 1. Lagets navn er Liseleje Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Forretningsorden. Shelterforeningen. for. 1 Forretningsordenens hjemmel. 2 Rammer for bestyrelsesmøder. 3 Indkaldelse af møder. 4 Ledelse af møderne

Forretningsorden. Shelterforeningen. for. 1 Forretningsordenens hjemmel. 2 Rammer for bestyrelsesmøder. 3 Indkaldelse af møder. 4 Ledelse af møderne Forretningsorden for Fladbro skov lørdag d. 2. marts 2013 Shelterforeningen 1 Forretningsordenens hjemmel Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen i henhold til 7, stk 3 i vedtægterne. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter

Bønsvig Pilelaug. Vedtægter Bønsvig Pilelaug Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Anlæggets anvendelse. 5. Foreningens driftsøkonomi. 6. Generalforsamling. 7. Bestyrelsen. 8. Vedtægtsændring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere