d i Harboøre Centeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "d.20.04.2012 i Harboøre Centeret"

Transkript

1 d i Harboøre Centeret

2 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af Eventuelt.

3 Bestyrelsen foreslår Jens Balle som dirigent?? Andre forslag?

4

5 Sort tekst er den oprindelige tekst Rød tekst = forslag til ændringer Blå tekst: er gamle bestemmelser som bortfalder Grøn tekst er kun med som forklarende tekst, og indgår derfor ikke i vedtægten

6 VEDTÆGT FOR VEJLBY PUMPELAG AF Laget. 1: Lagets navn er Vejlby Pumpelag af 2011, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk.1. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses beslutning af den 31. aug i henhold til vandløbsloven. Stk.2. Lagets formål er at beskytte de arealer som fremgår af kortet i bilag 1 mod forhøjet grundvandsstand og overfladevand, og derved sikre at arealerne kan bruges til deres formål i henhold til bl.a. gældende kommune- og lokalplaner. Anlægget. 2: Drænsystemets placering, herunder afvandingsgrøfter, rørledninger og pumper fremgår af bilag 2. Stk.1. Pumpernes tekniske detaljer, samt placering iht. UTM-koordinater, fremgår ligeledes af bilag 2.

7 Bidragspligtige arealer. 3: Alle selvstændigt vurderede ejendomme, som har arealer beliggende indenfor afgrænsningen iht. bilag1, skal betale bidrag til laget. Stk. 1. Kortet i bilag1 findes også i digitaliseret form. Det digitaliserede kort lægges til grund, hvis der er tvivl om hvorvidt et areal hører under laget, og om ejendommen dermed skal betale bidrag. Stk. 2. Private fællesveje med et areal større end 400 m2, eller private fællesveje som er selvstændigt matrikulerede, tæller som en ejendom pr. vejnavn. Stk. 3. Offentlige veje med større areal end 400 m2. tæller som en ejendom pr. vejnavn. Stk. 4. Friarealer større end 1200 m2 tæller som en ejendom. 3: Alle selvstændigt vurderede ejendomme - undtagen de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser - som har arealer beliggende indenfor afgrænsningen iht. bilag 1 skal betale ét anlægsbidrag og ét driftsbidrag til laget. Stk. 1. Kortet i bilag 1 findes også i digitaliseret form. Det digitaliserede kort lægges til grund, hvis der er tvivl om, hvorvidt et areal hører under laget, og om ejendommen dermed skal betale anlægsbidrag og driftsbidrag. Stk. 2. Selvstændigt matrikulerede private fællesveje og udskilte offentlige vejarealer indenfor afgrænsningen iht. bilag 1 skal ikke betale bidrag. Der findes ejendomme som udelukkende er udlagt som vejareal dvs. adgang for andre ejendomme ejes enten af grundejerforening eller måske af personer helt uden tilknytning til området. Vejejendomme er vurderet til 0 i ejendomsskattesystemet og skal heller ikke være bidragspligtigt Stk. 3. Indenfor afgrænsningen iht. bilag 1 er ejendomme, som i lokalplan eller deklaration er udlagt til friareal og dermed ikke kan bebygges, samt ejendomme og dele af samlede ejendomme som hverken er bebygget eller må bebygges, fritaget for at betale anlægs- og driftsbidrag.

8 1200 m2 er mindste grundstørrelsen i området for nye ejendomme til bebyggelse dvs. der skal betales 1 bidrag for en ejendom på fx 2500 m², som kan udstykkes. Udstykkes ejendommen i 2 ejendomme betales anlægsbidrag og driftsbidrag for den nye ejendom. Der findes små restarealer i området: små matrikelnumre som stadig er pålagt landbrugspligt og som er under mindste grundstørrelsen og derfor ikke må bebygges et sådant areal er ikke bidragspligtigt Stk. 4. Opnås tilladelse til bebyggelse af et areal nævnt i stk. 3, hvorved der opstår en ny beboelsessommerhus- eller forretningsejendom betales både anlægsbidrag og driftsbidrag jf. 4. 4: Ved udstykning fra en ejendom indenfor det i 3, stk. 1 anførte område skal der betales anlægsbidrag for den nyoprettede ejendom. Anlægsbidraget fastsættes til det bidrag, som de eksisterende ejendomme betalte ved lagets etablering. Anlægsbidraget reguleres årligt hver den 1. januar efter nettoprisindekset for juli måned i det foregående år. Stk. 1. Et bidrag svarer til én stemme. 4: Ved udstykning / arealoverførsel fra ejendomme indenfor det i 3, anførte område skal der betales anlægsbidrag og efterfølgende driftsbidrag for hver nyoprettet ejendom jf. bestemmelserne i 4, stk1. Stk. 1. Anlægsbidraget fastsættes til det bidrag, som de eksisterende ejendomme betalte ved lagets etablering. Anlægsbidraget reguleres årligt hver den 1. januar efter nettoprisindekset for juli måned i det foregående år. Stk. 2. Et bidrag svarer til én stemme.

9 Drift og vedligehold. 5: Bestyrelsen skal sørge er ansvarlig for reparation og renholdelse af lagets drænsystem og pumper, herunder som minimum opretholde anlæggets dimensioner, som de er anført i bilag 1 og 2. Stk. 1. Stk. 2. Bestyrelsen udnævner driftsansvarlige, eller indgår kontrakt om driften af anlægget. Bestyrelsen, eller den bestyrelsen har bemyndiget hertil, er berettiget til nødvendig færdsel på alle berørte arealer i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse. Eventuelle større gravearbejder m.v. skal dog så vidt muligt varsles i forvejen. 6: Pumpernes normale drift er beskrevet i bilag 3. Pumperne skal holde vandstanden mellem nærmere angivne koter, som fastsættes af bestyrelsen. Stk. 1. Stk. 2. Bestyrelsen kan fremsætte forslag til regler for grundejernes mulighed for tilslutning af interne drænvandsledninger til lagets anlæg. Sådanne regler skal godkendes af generalforsamlingen. Det er bestyrelsens pligt at sørge for, at evt. nedbrud og skader udbedres snarest muligt og uden unødigt ophold. 7: Ved oprensning skal fyld og grøde fra de i bilag 2 viste afvandingsgrøfter normalt anbringes mindst 1 meter fra grøftekant. Stk. 1. Lodsejerne er forpligtede til at modtage oprenset fyld og grøde, såfremt der ikke er truffet bestemmelse om anden ordning.

10 Generalforsamlingen. 8: Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af arealer under ejendomme med bidragspligt til laget. Hvert medlem ejer har 1 stemme, for hver selvstændigt vurderet ejendom bidragspligtig ejendom. En ejendom med flere ejere har 1 stemme. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte: -Valg af dirigent -Formandens beretning -Godkendelse af formandens beretning -Aflæggelse af regnskab -Godkendelse af regnskab -Drøftelse af foreløbigt budgetforslag for det kommende år skal fastlægges og godkendes. -Indkomne forslag -Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter -Valg af revisor og revisorsuppleanter -Eventuelt Stk. 3. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel over for hvert medlem. Indvarslingen sker via mail eller brev, på en måde, som på rimelig vis sikrer, at alle interessenter bliver informeret Stk. 4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

11 9: Beslutninger på ordinære generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret udøves ved personlig tilstedeværelse eller ved skriftlig fuldmagt til en stemmeberettiget. Ingen stemmeberettiget kan repræsentere mere end 5 fuldmagter. Stk. 1. Beslutning om ændringer i vedtægten eller lagets opløsning kræver dog at mindst 2/3 af samtlige medlemmer skal være repræsenteret, og at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Stk. 2. Ved manglende beslutningsdygtighed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 10: Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 14 dages varsel på en måde, som på rimelig vis sikrer, at alle interessenter bliver informeret. Indvarslingen skal indeholde en dagsorden. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes hvis 1/3 af medlemmerne målt som stemmer kræver det. Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset medlemsrepræsentation. Vedtagelser af ændringer i vedtægten eller lagets opløsning kræver dog at 2/3 af de fremmødte eller repræsenterede medlemmer stemmer for. Stk.3. For en ekstraordinær generalforsamling, er stemmeafgivelsen, den samme som ved en ordinær generalforsamling 9 stk.1 Bestyrelsen. 11: Bestyrelsen består af 5 (7) medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 (6) suppleanter, 1 (2) for hvert af de tre valgområder, der hver vælges for et år ad gangen, samt en revisor og en revisorsuppleant, der tilsvarende vælges for et år ad gangen. Stk. 1. Ved periodens udløb skal bestyrelsen stille forslag om valg af nye medlemmer. Stk. 2. I lige år afgår 2 (3) bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år afgår 3 (4) bestyrelsesmedlemmer. Afgang af de 3 eller 4 første bestyrelsesmedlemmer afgøres ved lodtrækning. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg Stk. 3. Vandløbsmyndigheden kan vælge at lade sig repræsentere i bestyrelsen med et medlem. I så fald afgår der hvert år efter tur 2 (3) bestyrelsesmedlemmer.

12 11a. Arealet bellingende indenfor afgrænsningen iht. Bilag 1, jf. 1, stk. 2 opdeles i 3 valgkredse: Vejlby Strand, Vejlby Klit og Vejlby Klitplantage. De tre valgkredse fremgår af kortet i bilag 1. Stk.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Desuden vælges 3 suppleanter, der hver vælges for ét år af gangen. Fordelingen af de 7 bestyrelsesmedlemmer og de 3 suppleanter skal ske på følgende måde: Fra Vejlby Strand vælges 3 medlemmer + 1 suppleant Fra Vejlby Klit vælges 2 medlemmer + 1 suppleant Fra Vejlby Klitplantage vælges 2 medlemmer + 1 suppleant Stk. 3. Formanden for pumpelaget skal være et af medlemmerne fra Vejlby Strand Stk. 4. Næstformanden for pumpelaget skal været et af medlemmerne fra Vejlby Klit eller Vejlby Klitplantage Stk. 5. Fra de 3 valgkredse under ét vælges en revisor og en revisorsuppleant disse vælges for et år af gangen Stk. 6. Ved periodens udløb skal bestyrelsen stille forslag om valg af nye medlemmer

13 Stk. 7. I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Afgangen af de 3 eller 4 første bestyrelsesmedlemmer afgøres ved lodtræning. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg. Stk. 8. Vandløbsmyndigheden kan vælge at lade sig repræsentere i bestyrelsen med 1 medlem. I så fald afgår der hvert år efter tur 3 bestyrelsesmedlemmer. De 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter kommer fra følgende valgkredse: Stk. 1. Vejlby Strand: 3 medlemmer + 1 suppleant Stk. 2. Vejlby Klitplantage: 2 medlemmer + 1 suppleant Stk. 3. Vejlby Klit 2 medlemmer + 1 suppleant Stk. 4. Formanden skal være et af medlemmerne fra Vejlby Strand. Stk. 5. Næstformanden skal være et af medlemmerne fra Vejlby Klit eller Vejlby Klitplantage

14 12: Bestyrelsen vælger selv sin formand, i henhold til 11a stk. 4, og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer. Stk. 1. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2. Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne. Stk. 3. Bestyrelsen holder vandløbsmyndigheden orienteret om bestyrelsens sammensætning. 13: Generalforsamlingen vedtager en forretningsorden for bestyrelsen, hvori der fastsættes regler for bestyrelsens beslutningsdygtighed, ansvarlighed i pengesager samt dagpenge og befordringsgodtgørelse for bestyrelsens medlemmer, samt arbejde, rettigheder og pligter. Stk. 1. Generalforsamlingen vedtager ligeledes regler for bestyrelsens aflønning i øvrigt. 14: Alle lagets bidragspligtige medlemmer, eller myndige medlemmer af dennes husstand, kan vælges til bestyrelsen. Bidragspligtige medlemmer har pligt til at modtage valg medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. 14:Alle lagets bidragspligtige medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Myndige medlemmer af ejers husstand, kan vælges til bestyrelsen i stedet for ejer. Der kan kun opstilles og vælges en repræsentant for hver bidragspligtig ejendom til bestyrelsen. Bidragspligtige medlemmer har pligt til at modtage valg medmindre sydom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. (Har en ejendom flere ejere, kan kun en af ejerene, eller en myndig person af husstanden opstilles og vælges til bestyrelsen.) Stk. 1. Man kan i et år undslå sig for genvalg efter udløbet af hver tjenesteperiode. Stk. 2. Ved varigt forfald for et bestyrelsesmedlem indtræder dennes 1. og eventuelt 2. suppleant efter tur i bestyrelsen.

15 Midlertidig bestyrelse. 15: Ved uenighed mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har bestyrelsen og disses suppleanter ret til at nedlægge deres hverv. De skal dog virke i tiden frem til en ny bestyrelse er valgt. Stk. 1. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, har kommunalbestyrelsen ret til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af laget. Kommunalbestyrelsen udnævner den midlertidige formand og bestemmer, hvorledes den midlertidige bestyrelse skal aflønnes af laget. Regnskab. 16: Lagets regnskabsår følger kalenderåret. Senest 1. marts skal bestyrelsen fremsende afsluttet regnskab med statusopgørelse til revision. Stk. 1. Revisor tilbagesender regnskabet med påtegning senest 31. marts samme år. Inden 1. august sender bestyrelsen regnskab og udgiftsbudget for det kommende år, samt status og beretning om den ordinære generalforsamling til vandløbsmyndigheden til endelig godkendelse. 17: Efter indstilling fra bestyrelsen træffer vandløbsmyndigheden, på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det afsluttende år, beslutning om hvor stort et bidrag, der skal opkræves hos de bidragspligtige medlemmer for det kommende regnskabsår. Stk. 1. Vandløbsmyndigheden forestår opkrævning af medlemmernes bidrag via ejendomsskattebilletten. De opkrævede bidrag udbetales til laget inden hhv. den 1. april og den 1. oktober. Stk. 2. Vandløbsmyndighedens udgifter vedrørende laget i det forløbne halvår refunderes af laget bestyrelsen efter regning, herunder udgiften til digitalisering af oversigtskort og den årlige opgørelse af bidragspligtige arealer, som afholdes af laget. Stk. 3. Opkrævning af medlemmernes bidrag til laget har samme fortrinsret som kommunale skatter på fast ejendom, jf. Vandløbslovens 65.

16 18: Lån kan kun optages med vandløbsmyndighedens godkendelse. Lagets ophævelse. 19: Generalforsamlingen, eller en midlertidig bestyrelse valgt af vandløbsmyndigheden, kan træffe beslutning om lagets ophævelse Stk. 1 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. En af generalforsamlingen truffet beslutning om ændring af denne vedtægt eller om lagets ophævelse er først gyldig, når den er godkendt af Kommunalbestyrelsen, jf. Vandløbslovens 40, henholdsvis 44. Vandløbsmyndigheden fastlægger de fremtidige afvandingsforhold inden for lagets område. Når disse forhold er sikrede, og laget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser, ophæves laget. Bestyrelsen gennemfører likvidationen. Medlemmerne hæfter i forhold til deres partsantal for alle lagets forpligtelser. Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages til Naturstyrelsen efter reglerne i Vandløbsloven.

17 Tinglysning 20: Vandløbsmyndigheden sørger for, at denne vedtægt tinglyses som servitut på alle ejendomme indenfor det i 1, stk. 2 anførte område. og tillige lyses pantstiftende på alle bidragspligtige ejendomme indenfor området for et beløb svarende til maksimalt 2 x det i 4, Stk.1 fastsatte bidrag. Den pantstiftende bestemmelse udgår, da der ikke umiddelbart synes at være hjemmel i Vandløbsloven til dette i værste fald vil en fastholdelse af denne bestemmelse betyde, at samtlige ejere i laget skal underskrive vedtægten samt en fuldmagt til tinglysningsretten det vil være praktisk umuligt at gennemføre. Desuden er lagets økonomi sikret gennem bestemmelsen om, at bidrag har samme retstilling som kommunale ejendomsskatter i praksis betyder det, at manglende indbetaling af ejendomsskat (og bidrag) fra en ejer i første omgang dækkes af vandløbsmyndigheden (Lemvig Kommune), som efter en antal rykkere overgiver inddrivelsen af beløbet til SKAT... Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Udgiften til tinglysning afholdes af laget. Lagets bestyrelse og vandløbsmyndigheden er påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige byrder. I tilfælde af lagets ophævelse skal noteringen i tingbogen slettes på begæring af vandløbsmyndigheden. Vedtægten er oprettet i henhold til Vandløbsloven 39 (lovbekendtgørelse nr. 927 af ) med tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering (bekendtgørelse nr af ). Vedtægten er besluttet godkendt, på den ekstraordinære generalforsamling i Harboøre Centret den 13. april Og efterfølgende endelig besluttet på den ekstraordinære generalforsamling den 20. april 2012, og Vedtægten er efterfølgende i henhold til vedtægtens 19, stk. 1 godkendt af Lemvig kommunalbestyrelse på møde den xx.xx.2012.

18 Kan vedtægtsændringerne godkendes?

19 Forslag til forretningsorden for bestyrelsen i Vejlby Pumpelag af 2011.

20 1. Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den , i øvrigt jævnfør 13 i vedtægterne. Generalforsamlingen er Pumpelagets øverste myndighed. Bestyrelsen er Pumpelagets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

21 2. Konstituering af bestyrelsen. 2.1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling - eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning - afholder bestyrelsen konstituerende møde. 2.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand, jævnfør vedtægtens 11a stk.4 og 12, og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer. 2.3 Formand og næstformand vælges efter vedtægternes 11a. Stk. 3 og Stk.4, en kasserer, en referent samt en webmaster.

22 3. Rammer for bestyrelsesmøder. 3.1 Bestyrelsen fastsætter selv hvor og hvornår der afholdes møder. Det tilstræbes, at der minimum afholdes møder 3 gange årligt. 3.2 Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøder, når han skønner det nødvendigt. Herudover kan bestyrelsen indkaldes efter behov af formanden på begæring af foreningens revisor eller to øvrige medlemmer af bestyrelsen. 3.3 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter pumpelagets forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

23 4. Indkaldelse af møder. 4.1 Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, indkalder til møderne. 4.2 Indkaldelserne, der skal indeholde tid og sted for møderne, skal normalt ske med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Med skal fremsendes dagsordenen for mødet, samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale. Så vidt muligt, berammes på hvert bestyrelsesmøde det næste møde. Materiale, som ønskes behandlet på et kommende bestyrelsesmøde, skal være formanden i hænde senest 7 dage før bestyrelsesmødet. Indkaldelse til møderne finder sted med almindelig post eller .

24 5. Ledelse af møderne. 5.1 Formanden leder møderne. I tilfælde af formandens eventuelle fravær ledes møderne af næstformanden. 5.2 Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne / beslutningerne på bestyrelsesmøder jævnfør vedtægtens 12, stk.2. Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt - og senest 8 dage - efter mødets afholdelse. Bestyrelsesmedlemmerne kan herefter kommentere referatet i 8 dage, hvorefter referatet er godkendt. 5.3 Efter referatets godkendelse offentliggøres referater og andet på Pumpelagets hjemmeside. Bestyrelsen kan beslutte at visse dokumenter er fortrolige.

25 6. Beslutningsdygtighed. 6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 (4) medlemmerne er til stede. 6.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal jævnfør vedtægterne 12, stk I tilfælde af stemmelighed falder et givet forslag, der herefter igen kan behandles på et bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen er fuldtallig. 6.4 Et bestyrelsesmedlem kan fremkomme med en mindretalsudtalelse på bestyrelsesmødet og få denne indskrevet i referatet.

26 7. Nedsættelse af udvalg. 7.1 Til hjælp for bestyrelsen kan denne vedtage at nedsætte udvalg, til udarbejdelse af særlige opgaver. Et sådant udvalg afgiver indstilling til bestyrelsen, der er ansvarlig for alle beslutninger der efterfølgende træffes på grundlag af udvalgets arbejde.

27 8. Bestyrelsens behandling og beslutning af sager mellem to bestyrelsesmøder. 8.1 Sager kan rundsendes til behandling og beslutning, når det drejer sig om sager, som har været på bestyrelsens dagsorden eller nye sager som dog maksimum har en økonomisk forpligtelse for foreningen på op til kr ,-. En enig bestyrelse kan dispensere fra disse krav. 8.2 Bestyrelsen har 8 dage til at kommentere rundsendte sager fra formanden. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til i det omfang det skønnes relevant at rundsende kommentarer til de andre bestyrelsesmedlemmer. 8.3 Efter udløbet af de 8 dage opsummerer formanden de indkomne kommentarer og rundsender det endelige dokument med de indkomne kommentarer, hvormed sagen er afsluttet. Sådanne beslutninger skal efterfølgende altid indgå i punktet "orientering fra formanden" på førstkommende bestyrelsesmøde. 8.4 Formanden skal informere bestyrelsen om alle væsentlige forhold vedrørende pumpelaget. Bestyrelsen informeres løbende om de væsentligste beslutninger, der træffes af formanden, så som referater fra møder, høringssvar, væsentlig brevveksling, ansøgninger m.v.

28 9. Bestyrelsens pligter med hensyn til pumpelagets ledelse. 9.1 Jævnfør vedtægterne 5. stk.1 skal bestyrelsen varetage den daglige drift og administration af pumpelaget, herunder reparation og renholdelse af lagets drænsystemer og pumper. 9.2 Bestyrelsen kan jævnfør vedtægtens 5, stk.2 indgå aftaler og kontrakter angående pumpelagets daglige drift og tilsyn hermed. 10. Kontrol med bogføring Bestyrelsen skal påse at bogføringen sker forsvarligt. Dette sker fortrinsvis via foreningens revisor Pumpelaget tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem - typisk kassereren.

29 11. Regningsgodkendelse Den praktiske godkendelse af pumpelagets udgifter foregår på følgende måde: Bestyrelsen, eller det af bestyrelsesmedlemmerne der har afgivet ordre på en vare eller ydelse, har ansvaret for at påse at en given vare eller ydelse er leveret, og indstiller herefter bilaget til godkendelse hos kassereren, som foranlediger betaling. Formanden, (og i dennes fravær næstformanden) har selvstændig bemyndigelse til at godkende udgifter og anvise fakturaer til betaling på et beløb på op til kr Det forudsættes at formand eller næstformand, sammen med kassereren har underskrevet alle bilag.

30 12. Formandens beretning, årsregnskab og forslag til budget Årsberetning udarbejdes af formanden og drøftes med bestyrelsen inden fremlæggelse på årets generalforsamling Årsregnskabet udarbejdes af kassereren til efterfølgende behandling på et bestyrelsesmøde og herefter fremsendelse til pumpelagets revisor inden hvert års 1. marts, jævnfør vedtægtens 16, stk.2, og herefter godkendelse på generalforsamlingen inden hvert års 30. april jævnfør vedtægterne 8, stk Blandt andet på grundlag af regnskabet og de forventede udgifter i det kommende år, udarbejder bestyrelsen et forslag til budget. Dette forslag skal fremsendes til Lemvig kommune inden hvert års 1. august. Det sikres, at generalforsamlingen orienteres om et budgetforslag eller et forventet budgetforslag. Ved eventuel lånoptagelse skal det søges sikret, at generalforsamlingen er orienteret forud for en større lånoptagelse.

31 13. Bestyrelseshonorarer 13.1 Deltagelse i arbejdet i bestyrelsen honoreres i forhold til de udpegede opgaver. Arbejdsopgaver tilknyttet de forskellige poster er anført i honoraraftalen. Der er udarbejdet en særskilt opgørelse og aftale omkring honorarer og kørselsgodtgørelse, se særskilte bilag. Størrelse og omfang af honorarer drøftes en gang årligt i bestyrelsen, og aftalen tilrettes. 14. Forhold til omverdenen 14.1 Pumpelagets formand repræsenterer pumpelaget udadtil. Formanden, og eller næstformanden, vil sammen med kassereren i en række sammenhænge være foreningens ansigt udadtil.

32 15.Bestyrelsens tavshedspligt 15.1 Bestyrelsen kan beslutte at enkelte punkter kan være belagt med tavshedspligt, i henhold til persondataloven. 16. Inhabilitet 16.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i bestyrelsens drøftelser eller afstemninger om spørgsmål om aftaler mellem Pumpelaget og ham/hende selv. Et bestyrelsesmedlem må ej heller deltage i forhandlinger eller afstemning om foreningens søgsmål mod ham/hende selv, eller om aftale mellem Pumpelaget og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han/hun har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod Pumpelaget Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i drøftelsen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten

33 17. Ændringer i forretningsordenen 17.1 Ændringer i forretningsordenen kan foretages af generalforsamlingen/en ekstraordinær generalforsamling, på grundlag af forslag fra bestyrelsen Forretningsorden vedtaget den xx

34 Kan forretningsordenen godkendes?

35 Forslag til aftale om vederlag og godtgørelse til bestyrelsen i Vejlby Pumpelag af Vederlag. For varetagelse af arbejdet med opstart og anlæg af Vejlby Pumpelag af 2011, samt specielle opgaver efter aftale med bestyrelsen, udbetales nedenstående vederlag m.m. Størrelsen af vederlag m.m. justeres en gang årligt på den ordinære generalforsamling. Der er udarbejdet et afregningsbilag, som sammen med eventuelle originale kvitteringer bruges til dokumentation for udgifterne. Nedenstående hovedopgaver er knyttet til de enkelte poster, som udføres for de angivne vederlag m.m.

36 Formand: Repræsentation af pumpelaget Forberedelse af møder Ledelse af pumpelagets møder Forhandlinger på pumpelagets vegne Deltagelse i møder med myndigheder m. fl. Besvarelse af spørgsmål fra medlemmer. Næstformand: Næstformanden varetager ajourføring af mailliste og liste for opkrævning af medlemsbidrag på basis af lister der årligt modtages fra Lemvig kommune. Næstformanden varetager naturligt formandens opgaver ved dennes forfald. Deltagelse i møder med myndigheder.

37 Kasserer: Bogføring, herunder opgørelse af ind - og udgående moms, samt afregning af moms Udarbejdelse af årsregnskab og medvirken ved revidering Udarbejdelse af budgetforslag Årlig fremsendelse af regnskab og budgetforslag til kommunen, samt forslag til årlig opkrævning hos pumpelagets medlemmer. Fremsende opkrævning af bidrag til eventuelle nye medlemmer. Løbende kontakt til pengeinstitut, herunder indhentning af tilbud på forrentning af foreningens eventuelle formue m.m. Deltagelse i møder med myndigheder m.fl. Sekretær: Sekretæren udarbejder ved hvert bestyrelsesmøde et fyldigt og dækkende referat af det på bestyrelsesmøderne besluttede. Foreløbigt referat udsendes på mail til den øvrige bestyrelse, der efterfølgende har 8 dage til at fremsætte bemærkninger. Referatet tilrettes eventuelt og udsendes som det endelige referat. Deltagelse i møder med myndigheder m.fl.

38 Bestyrelsesmedlemmer: Deltagelse i bestyrelsesarbejdet Deltagelse i møder med myndigheder m.fl. Varetagelse af specielle opgaver efter aftale i bestyrelsen Webmaster: (udpeget af bestyrelsen) webmasteren står for at lave en hjemmeside der først og fremmest er brugervenlig, den må selvfølgelig gerne se godt ud, men hovedformålet er at man kan finde de mest relevante oplysninger om pumpelaget, ved hjælp af ganske få klik. Hjemmesiden må gerne dække et stort område, så man kan finde info om alle de forskellige arrangementer i og udenfor pumpelagets område, men det er først og fremmest de lokale elementer der skal være fokus på. Siden må gerne være niveau delt, således at man skal "dykke længere ned" hvis man skal have mere bred info. Siden skal være lavet i et program/ system, som er let at overdrage til andre, i tilfælde af at webmasteren bliver udskiftet. Der skal laves et log-in for de medlemmer af bestyrelsen etc. der har info som jævnligt skal på hjemmesiden, således at disse selv kan lægge det ind, frem for at skulle kontakte webmasteren hver gang. Webmasteren skal have den nødvendige tid til at holde siden opdateret

39 Vederlag / godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer: Til formanden udbetales, efter bestyrelsen afgørelse, et fast skattepligtigt (AM-bidrag og skat) vederlag, af fordelingen fra de nuværende 75.oookr årligt. (Mulig fordelingsnøgle: Formand, kr, næstformand, kr, kasser, kr, og 5000kr til hvert mening bestyrelsesmedlem.) Dette vederlag dækker også alle udgifter til telefon og IT. Til næstformanden udbetales et fast skattepligtigt (AM-bidrag og skat) vederlag på kr. Til øvrige medlemmer af bestyrelsen ydes ingen vederlag, men en årlig skattefri godtgørelse for brug af telefon og Internet på kr kr. Kontorholdsudgifter: Alle udgifter til kontorhold som porto, kuverter, papir m.m. afholdes af pumpelaget og godtgøres efter regning.

40 Kørselsgodtgørelse: Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens regler ved dokumenteret kørsel for pumpelaget. ( er 3,80 kr./km. pr. 1. jan 2012). Disse takster reguleres en gang årligt. Dokumentation foretages på de udarbejdede afregningsbilag. Mødediæter m.v.: Der udbetales IKKE mødediæter til de enkelte bestyrelsesmedlemmer for deltagelse i bestyrelsesmøder, møder via SKYPE eller møder med offentlige myndigheder m.fl. Det er forudsat, at pumpelaget afholder rimelige udgifter til eventuel fortæring ved bestyrelsesmøder, samt eventuelt ved eksterne møder i øvrigt. Bestyrelsen kan afholde rimelige udgifter til f.eks. repræsentation.

41 Godtgørelse af dokumenterede udgifter: Andre udgifter betales på grundlag af dokumenterede udgifter. På bilaget noteres hvad udgiften er brugt til. Vedligeholdelse og opdateringer af hjemmeside: Der kan til et medlem udbetales en årlig godtgørelse på kr. til dækning af brug af egen telefon og IT udgifter, for vedligeholdelse (almindelig opdatering) af pumpelagets hjemmeside. Alternativt afregnes vedligeholdelse efter regning, såfremt vedligeholdelse foretages af eksternt firma. Tilsvarende gælder for udvidelse af faciliteter på hjemmesiden. Specielle opgaver: Ved specielle opgaver, kan der ydes et honorar i form af et af bestyrelsen fastsat beløb. Dette aftales i bestyrelsen, der kan disponere over beløb til sådanne særlige opgaver på op til kr.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere