Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors"

Transkript

1 Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Problemformulering Indledning Landdistrikterne i et historisk perspektiv De befolkningsmæssige relationer på landet Nødvendigheden af fællesskab Hvorfor vælger vi at fokusere på lokalforeningerne? Problemstilling Afgrænsning Undersøgelsesfelt Hvad skal fællesskabet indeholde? Generel diskussion af fællesskabsbegrebet Hvilket fællesskab kræves ifølge Palle Ove Christiansen? Hvilket fællesskab kræves ifølge Putnam Hvilket fællesskab kræves ifølge Flora og Flora Diskussion af fællesskab Den gode udvikling Operationalisering Hvordan bruger vi vores teori? Grupper og subkulturer Undersøgelseselementer Analyse Metode for interviews Undersøgelsesresultater fra Sejerslev Sejerslev generelt Kulturen i Sejerslev Samlingssteder i Sejerslev Foreningslivet i Sejerslev Grupperinger i Sejerslev Undersøgelsesresultater fra Øster Assels Øster Assels generelt Samlingssteder i Øster Assels Kulturen i Øster Assels Grupperinger i Øster Assels Foreningslivet i Øster Assels

3 10.4. Hvorfor man flytter til Sejerslev og Øster Assels Konklusion Appendiks 1: Udvælgelsen af de to byer Appendiks 2: Overordnede spørgsmål til respondenterne Litteraturliste Forord Følgende projekt er dels udarbejdet som et speciale ved samfundsfagslinjen på Ålborg Universitet, og dels et projekt udarbejdet i samarbejde med Folkeligt Institut For Udkantsforhold. Derfor skal projektets indhold dels dække det samfundsfaglige aspekt, men også agere som forskning for Folkeligt Institut for Udkantsforhold, der ønskede forskning indenfor området de lokale, tilflytterne og foreningslivet på Mors. Vi har i løbet af projektperioden haft et tæt samarbejde med Instituttet, og det skylder vi dem en stor tak for. Uden dem havde vi helt sikkert ikke haft den ligetil og nemme adgang til Mors, som vi har oplevet, og som har gjort vores undersøgelser væsentligt nemmere, end hvis vi selv skulle gå ud og starte på et casestudie i et område, vi ikke havde noget kendskab til. Desuden vil vi takke dem for den dialog, som vi har haft, og som har medført, at vi har fået sat vores undersøgelser i et perspektiv, især i forhold til den afholdte konference på Morsø landbrugsskole d , hvor vi fik lejlighed for at præsentere vores resultater for en række lokale morsingboer og andre tilknyttet enten landdistrikterne eller foreningslivet. Derudover skylder vi etnograf Karin Lund en tak for kritisk gennemlæsning. Det har været rart at få en person, som selv har lavet casestudier på Mors til at vurdere vores resultater. Vi skylder også vores vejleder Erik Christensen en stor tak, fordi han har hjulpet os med at få styr på den metode og teori, som er en vigtig og uundgåelig del af en så omfattende undersøgelse. Til sidst skal lyde en stor tak til alle de personer i de to landsbyer, som har indvilget i at deltage i vores undersøgelse. Overalt hvor vi er kommet, har vi mødt folk, der har været meget hjælpsomme og det er pga. af deres store hjælp, at rapporten er blevet til. 3

4 2. Problemformulering 2.1. Indledning Flere og flere forskere påpeger, at der i nyere forskning mangler fokus på landdistrikterne. Generelt mangler der en kortlægning af de problemer, der er opstået i takt med den udvikling, som har fundet sted. I særdeleshed mangler der forskning og en generel diskussion om livet på landet efter Ifølge antropolog Gunnar Lind Haase Svendsen er den manglende forskningsmæssige fokusering en afspejling af den afvandring fra land til by, som har fundet sted, samt landbrugserhvervets dalende samfundsøkonomiske betydning i forhold til de erhverv, som befinder sig i byerne. Dog er det vigtigt at bemærke, at der i de senere år har været sat mere fokus på forskningen i lokalområderne. Men ofte har den forskning været fokuseret på samspillet mellem de fysiske og økonomiske elementer. Dette betyder, at den store helhed ofte går tabt, idet man mangler at undersøge det sociale og kulturelle aspekt. (Svendsen 2002: 3) At der forskningsmæssigt mangler fokusering på et område, er en af vores begrundelser for, hvorfor vi ønsker at sætte fokus på og være med til at undersøge dette felt. Da vi samtidigt havde et ønske om at lave et sociologisk projekt, hvor hovedvægten skulle være empiri, passede det meget godt sammen. En fokusering på udkantsområderne, og den udvikling, som er forgået gennem de seneste år mht. landbrugets faldende betydning. Det var en udvikling vi kendte fra aviser, tv osv., men vi var ikke klar over, hvilken betydning, det havde haft for det sociale liv i udkantsområderne og havde ikke det store kendskab til, hvordan tingene så ud nu. Vi ønskede derfor først at få et overblik over den udvikling, der var sket i landdistrikterne og dernæst få en ide om, hvad denne udvikling har betydet for det sociale liv. Vi har benyttet os af den forskning, der allerede findes på området. og ud fra dette, har vi lavet vores problemstilling. Vi vil derfor kort præsentere de strukturelle forandringer, der har fundet sted i landdistrikterne og hvilken betydning dette har haft for især de sociale liv i disse områder. 4

5 2.2. Landdistrikterne i et historisk perspektiv Det danske samfund har gennem de sidste mange århundreder gennemgået mange forandringer, og ikke mindst landbruget og landdistrikterne har kunnet mærke disse forandringer. Danmark har igennem mange år været at betragte, som et landbrugssamfund, hvor det primære erhverv var landbruget. Hvis vi ser tilbage på de sidste 100 år, var det særligt efter den 2. Verdenskrig, at den danske erhvervsstruktur blev ændret. Landbruget fik nye vilkår og i særdeleshed hjælp fra USA. Samtidig blev en del produktionsopgaver placeret decentralt, dvs. i landdistrikterne, hvilket gav helt nye vilkår og beskæftigelsesmuligheder for landdistrikterne, hvor alt erhverv tidligere enten havde været landbrug eller håndværk og service til landbruget (Tanvig 2002: 1). Denne udvikling tog til særligt i 60 erne og 70 erne, hvor der skete markante teknologiske fremskridt, og hvor den danske velfærdsstat for alvor blev dannet. I forbindelse med denne udvikling, blev der også dannet mange nye arbejdspladser især inden for det offentlige og især efter kommunalreformen. Disse arbejdspladser blev også placeret decentralt, hvilket yderligere var med til at forstærke den forandring i erhvervsstrukturen, som var i gang i landdistrikterne. Yderligere betød den teknologiske fremdrift, at den samme landmand kunne passe en større gård, flere dyr og større marker. Der var med andre ord ikke brug for så mange landmænd længere. Dette betød, at mange gårde blev lagt sammen, landmænd opkøbte hinandens jorder, og der blev i langt højere grad tale om et landbrugssamfund med storbønder. Det danske samfund gik i løbet af relativt kort tid fra at være et landbrugssamfund til at være et industrisamfund, og endte med det, som det er i dag, at være et servicesamfund, hvor antallet af offentlige ansatte efterhånden er ved at overstige antallet af arbejdere. Samtidig er arbejdsstyrken indenfor landbrugssektoren blev reduceret, fra 27 % af den samlede arbejdsstyrke i 1950 til 5 % i dag. Antallet af landbrugsbedrifter er i den samme periode blevet reduceret fra ca til nu godt , hvor det dyrkede areal ikke er blevet reduceret betydeligt. Landbrugsbedrifterne er blevet færre men større og mere effektive, hvilket har gjort, at der er brug for langt færre folk indenfor landbrugssektoren, end der var tidligere. Landbrugets betydning er derfor ikke den samme i 5

6 dag, som den var dengang, ikke kun i forhold til de samfundsøkonomiske relationer, men også for selve livet i landdistrikterne. Hvor landbruget tidligere var altafgørende for lokalsamfundene i udkantsområderne, har det nu ændret sig, således at mange af de personer, der er bosat her, ikke har erhverv i eller i områder tilknyttet landbruget. Den økonomiske betydning af landbruget er blevet reduceret, og det står nu kun for omkring 3 procent af økonomien og 4 procent af beskæftigelsen. Det har dog stadig en vis betydning, da 15 procent af den danske eksport stammer fra landbruget og da landbruget desuden medfører omsætning og beskæftigelse indenfor såvel nærings- og nydelsesmiddelindustrien (Sørensen 1997: 29). Alt i alt er landbrugets betydning dog blevet væsentligt reduceret og sammenholdt med at mindre landbrug ikke har kunnet klare konkurrencen med større landbrug, har beboelsen på landet skiftet karakter. Af de næsten stuehuse på landet bebos mere end godt af personer, der ikke henter deres indkomst fra jordbruget. Kun 30 procent af stuehusene bebos af fuldtidsbønder (Sørensen 1997: 30). Mange af de små landbrug er i stedet blevet overtaget af nye befolknings- og erhvervsgrupper og landdistrikternes lokalsamfund har fået en befolkningsmæssig mangfoldighed, som de ikke havde tidligere, hvor den største del af befolkningen havde en relatering til landbruget. Der er kommet andre grupper til landdistrikterne, grupper, som ikke var der tidligere eller som var der i et betydeligt mere begrænset omfang. Selvom der er flyttet folk til landdistrikterne, har det på ingen måde kunnet opveje de personer, som er flyttet væk. Man kan i landdistrikterne tale om en regulær afvandring. Set over en 30-årig periode er befolkningstallet faldet med 20 %1. I samme periode er befolkningstallet på landsplan vokset med cirka 8 % 2.(Tanvig 2000: 176) For landdistrikterne betyder det, at den befolkning, som bor på landet i dag, i langt højere grad er ansat i offentlige erhverv og andre mindre industrierhverv, end de var tidligere. Hvor størstedelen 1 Hvis man definerer landdistrikterne som områder med den laveste befolkningstæthed. 2 Dog skal der hertil tilføjes, at der i løbet af 1990 erne så småt viser sig en stigning, det vil sige, at befolkningsudviklingen på landet nærmere sig stagnation og enkelte steder er folk begyndt at vende tilbage til landet. En opgørelse fra Viborg Amt viser at dette dog ikke gælder Mors: Befolkningstallet i byerne er overalt gået frem, mens det er gået tilbage på landet. Men der er forskelle fra kommune til kommune. I de fleste kommuner har fremgangen i byerne opvejet tilbagegangen på landet, men det gælder f.eks. ikke på Mors og i Sundsøre og Sydthy. (http://www.miljo.viborgamt.dk/sw2983.asp) 6

7 tidligere på en eller anden måde var tilknyttet landbruget, er det nu kun en mindre del, som det gør sig gældende for. Derudover bor der også mange på landet, som erhvervsmæssigt set er tilknyttet arbejdspladser uden for lokalområdet, idet de pendler til og fra arbejde. (Andersen 1991). 7

8 2.3. De befolkningsmæssige relationer på landet Afvandring af folk fra landdistrikterne, de nye tilflyttere og den nye erhvervsstruktur, har naturligvis haft en betydning for de befolkningsmæssige relationer på landet. Man kan konkludere, at det ikke længere er de samme befolkningsgrupper, som bor på landet nu, som boede der tidligere, Der er kommet nye til, og på mange områder er der umiddelbart tale om en langt mindre homogen befolkning i landdistrikterne, end det var tidligere. De overordnede befolkningsmæssige relationer, som eksisterede tidligere i landsbyerne var nærmest et slags kulturlandskab blandt landbrugets folk, ofte i form af husmandskolonier. Under dette system lå de små brug ofte tæt sammen i et reguleret system. Det centrale for landbrugsdrifterne var en kernefamilie, hvor alle hjalp til med at drive gården. Naboen kendte man som oftest og eventuelle problemer var til for at blive løst i fællesskab. Landmændene havde uformelle og formelle foreninger, inden for hvilke de kunne hjælpe hinanden, hvad enten det var med lån af redskaber eller generel hjælp til løsning af problemer på deres gårde.(højrup1983: 65-75) Man var på den måde hinanden meget nær i landdistrikterne og i de enkelte landsbyer. Landbruget var i centrum, og fordi man var meget tæt, dannedes der stærke normer og omgangsformer, som var en del af hverdagen for de lokale, men som kunne være meget svære at finde ud af for udefrakommende. Men dette var ikke et stort problem, da det var begrænset, hvad der kom til af folk udenfor lokalområdet. Gårde blev ofte ført videre i generationer, og de, som boede i de enkelte landdistrikter eller landsbyer, var næsten udelukkende folk, der var opvokset på egnen, og deres rødder kunne ofte føres mange generationer tilbage i landsbyens historie. Det er klart, at der også dengang kom folk udefra, men det var ofte folk som på en eller anden måde havde tilknytning til området, da man ikke ville sælge sin jord til hvem som helst. Derfor var disse samfund på mange måder naturligt afgrænsede, hvilket gjorde at alle var en del af fællesskabet, som var centreret omkring landbruget. (Solvang 1997: 65-85). I kraft af landbrugets faldende betydning og det at nye befolkningsgrupper er flyttet til, har de befolkningsmæssige relationer også forandret sig. Man er ikke længere så homogen en gruppe som tidligere, og nye grupper af mennesker, der ikke har samme normer og omgangsformer, som den 8

9 oprindelige befolkningsgruppe havde er kommet til. Det sætter nye krav til lokalsamfundets strukturer. De nye grupper kan tænkes at have andre behov og krav end den tidligere befolkning. Væsentlige dele af nutidens befolkning på landet henter deres indkomster i byerne, hvilket skaber krav om et velfungerende vejnet, kulturtilbud samt skole og fritidsordninger i landkommunerne (Sørensen 1997: 30). Disse krav kan måske også føre til forandringer, som kan være svære at forstå eller acceptere for beboere, som er vokset op i et lokalsamfund, hvor det var landbruget, der var omdrejningspunktet. Overordnet set kan det ses at landbruget, som fællesskabet var bygget op omkring, har mistet betydning og er ikke længere det samlende element. Flertallet er ansat udenfor landbruget og har ingen direkte tilknytning til det. Desuden er man ikke på samme måde afgrænset af lokalområdets grænser med hensyn til arbejdsplads og indkøb, venskaber og fællesskaber. Samtidigt er det også vigtigt at gøre sig klart, at det danske samfund har været under en generel udvikling, hvor vi i dag ikke på samme måde er afhængige af naboens hjælp, som vi var tidligere, blandt andet pga. udbygningen af velfærdstaten. Denne mindre arbejdsmæssige afhængighed af hinanden, har, ifølge flere teoretikere, fået folk til at blive mere individualiseret og fokusere på egne muligheder og problemer og til i mindre grad at søge fællesskabet (Andersen 2000: 79). Ideer om større individualisme i samfundet er almene, og de hænger da også fint sammen med nogle af de ting, som udviklingsmæssigt har fundet sted i landdistrikterne. Folk flytter væk, bliver pendlere og det går ud over nærheden og tilhørsforholdet til lokalsamfundet (Solvang 1999: 328) Derudover er landbrugets nærhed forsvundet. Folk samles ikke på samme måde om de arbejdsmæssige relationer som tidligere. Det er ikke længere landbruget, der er drivkraften i landdistrikterne, og man har derfor ikke de samme fællesskab baseret på de arbejdsmæssige relationer. Om det så betyder, at man har vendt fællesskabet ryggen eller om der er kommet noget andet i stedet, er en anden sag. Den udvikling i landdistrikterne, som vi har beskrevet, er nogle generelle træk eller tendenser, som der har været. Det betyder ikke, at det er foregået på denne måde alle steder og der vil naturligvis også være meget forskelligt alt efter hvilken landsby, som man kigger på. I nogle landsbyer vil der 9

10 være mange tilflyttere og mange nye aktiviteter, der har sat sine præg på disse landsbyer. For andre har udskiftningen måske ikke været så stor og der er derfor heller ikke sket så voldsomme forandringer. Ligeledes er det billede, som vi har tegnet af tidligere tiders lokalsamfund i landdistrikterne nok heller ikke helt så enkelt, som vi gør det til. Der er dog ingen tvivl om, at der generelt er sket voldsomme forandringer i landdistrikterne, som på den ene eller anden måde har ændret livet i landsbyerne. Alt dette stiller nye krav til lokalsamfundene i landdistrikterne og måske især i de vestlige egne af Danmark, som bærer præg af at være udkantsområder, og hvor landbruget (og fiskeriet) tidligere har haft en væsentlig rolle. Der er sket en kraftig forandring i befolkningssammensætningen og beboerne er i langt højere grad beskæftigede på arbejdspladser uden tilknytning til landbruget og som ofte også er placeret udenfor lokalsamfundet. Desuden er der kommet mange tilflyttere til, som ikke har rod i lokalsamfundet, men som kommer med andre normer og anderledes kulturer. Det gamle fællesskab i landsbyerne, som var centreret om landbruget og beboernes bundethed af lokalsamfundets geografiske grænser er forsvundet. At tingene ikke længere er, som de var engang, behøver selvfølgelig ikke være et problem på nogen måde, men gennem vores granskning af tidligere forskning på området og fra andre teorier, er nødvendigheden af fællesskab flere gange blevet nævnt. I følgende afsnit vil vi derfor kort beskrive nogle af de resultater eller konklusioner, som nævner nødvendigheden af fællesskab Nødvendigheden af fællesskab En vigtig undersøgelse indenfor landdistriktsforskningen er Palle Ove Christiansens etnologiske rapport Fire Landsbyer fra 1980, hvor han med udgangspunkt i feltarbejder har undersøgt forskellige livsformer i én større og tre mindre landsbyer (Svendsen 2002: 6). En af de væsentlige konklusioner af undersøgelsen er, at de kulturelle forhold i lokalområdet er af afgørende betydning for landsbyens situation. Med dette menes, at selv om landsbyens beboere består af forskellige mennesker med forskellige livsformer, skal der være en grad af kulturel overensstemmelse og fællesskabsfølelse indbyggerne imellem (Christiansen 1980: ). 10

11 Det vigtigste er, at der findes en vis kontinuitet i den kulturelle konsensus. At variationen i kulturel opfattelse ikke er større, end at forskellene kan overkommes, og at de fleste har væsentlige elementer af det kulturelle repertoire til fælles. Erfaringerne fra de fire landsbyer viser, at for at landsbyens sociale liv skal fungere, må der være en vis permanens i måden at opfatte, såvel som i måden at løse problemer på. Der skal være fælles koder i den kollektive information. (Christiansen 1980: 457) For lokalområdet er det dermed af stor betydning, at beboerne, trods deres umiddelbare forskelligheder, samtidig har en vis kulturel konsensus, og noget der kan binde dem sammen om lokalsamfundet. Det er nødvendigt for, at de forskellige grupperinger i landsbyen i det hele taget kan samarbejde om den fremtidige indretning af landsbyen (Christiansen 1980: 456). Gunnar Solvang har endvidere givet et stort bidrag til landdistriktsforskningen med sine etnologiske undersøgelser af livsvilkårene i Rønhave kolonien på Als, som han har skildret i flere perioder (Svendsen 2002: 7). Gunnar Solvangs hovedkonklusion, fra hans feltarbejde udarbejdet i perioden , er, at det element, der skal holde lokalsamfundene sammen, er gået fra at være arbejdsmæssige relationer over til i alt overvejende grad at være gensidige menneskelige relationer (Solvang 1997: 83). Da lokalsamfundene ikke længere kan holdes sammen af et fællesskab omkring de fælles arbejdsopgaver i landbruget, skal der sættes noget andet i stedet for. Solvang peger her på, at der skal være nogle fælles værdier og måder at se tingene på, som kan binde lokalsamfundet sammen. Noget lignende er sociologen Robert D. Putnam inde på. Han konkluderer i bogen Making Democracy Work - Civic traditions in modern Italy at en væsentlig forudsætning for vækst i et lokalområde er forekomsten af social kapital. Social kapital er de mellemmenneskelige relationer og ses af Putnam som værende en produktionsfaktor på linie med fysisk og human kapital, og mængden af social kapital i landsbyerne, har derfor betydning for landsbyernes udvikling (Putnam 2000: 19). Social kapital består af mængden af aktive relationer mellem mennesker: den tillid, gensidig forståelse og fælles værdier og adfærd, som holder sammen på de forskellige individer indenfor deres menneskelige netværk, og som gør samarbejde og kollektiv handlen mulig (Cohen & Prusak 11

12 2001: 4). En høj grad af social kapital betyder, at der eksisterer sociale netværk og rum, hvori gensidig forståelse, fælles værdier og tillid kan opstå. Set i forhold til lokalsamfundene, er det derfor vigtigt, at der eksisterer sådanne sociale netværk eller fællesskaber, så der kan skabes en positiv udvikling. Der er altså flere forskere der peger på at det er nødvendigt med en vis form for fællesskabsfølelse, gensidig forståelse og fælles værdier for at holde sammen og give vækst til et lokalsamfund. Det er der forholdsvis bred enighed om, om det så betegnes som kulturel konsensus, social kapital eller noget helt tredje. Spørgsmålet er, hvordan denne fællesskabsfølelse kan skabes, når den ikke længere skabes ud fra det tidligere fællesskab omkring landbruget. Hvad kan man forestille sig, at der kan stilles i stedet for at skabe den nødvendige fællesskabsfølelse i udkantsområder? Selvom man ikke længere har samme interessefællesskab omkring erhverv, er det nødvendigt at der dannes et fællesskab, som kan skabe en fornuftig udvikling for landdistrikterne og de folk, der bor i disse områder. Det fællesskab, vi søger, er derfor et fællesskab af en sådan karakter, at det kan danne grobund for en positiv udvikling i landdistrikterne3. Spørgsmålet er hvor, og hvordan dette fællesskab så skal dannes. Vi har fundet det interessant, at se på det lokale foreningsliv, da tidligere forskning på området peger i denne retning og da foreningslivet generelt bliver nævnt som forum for fællesskaber Hvorfor vælger vi at fokusere på lokalforeningerne? Hvis der skal skabes kulturel konsensus mellem en lokalbefolkning, som ikke længere er samlet af en bundethed til det samme erhverv (landbruget) og i det hele taget er langt mindre homogen end tidligere, er det nødvendigt med en eller anden form for social samhandling. Her kunne de lokale foreninger tænkes at være relevante at se på. Der er flere årsager til, at vi netop har valgt at se på foreningslivet, bl.a. tidligere forskningsresultater, generel teori og vores egne overvejelser. Dette afsnit er derfor en begrundelse for, hvorfor vi har valgt at fokusere på netop foreningslivet. 3 Vi vil senere i rapporten kommer nærmere ind på, hvad der menes med positiv udvikling i lokalsamfundene i udkantsområderne, da det ikke er helt ligetil. 12

13 Når foreningerne er åbne for alle, som deler foreningernes formål, giver det i teorien mulighed for, at folk netop her kan mødes på tværs af kulturelle og sociale skel. Derved er der her et sted, hvor personer, der ellers ikke har den store kontakt med hinanden, kan komme til at kende hinanden og opnå større forståelse for hinandens adfærd. Marianne Bay Nielsen og Annette Aagaard Thuesen påpeger også, på baggrund af deres undersøgelse af foreningslivet i Helle Kommune fra 2002, at foreningslivet kan fungere som det forum, hvor mennesker på tværs af social og kulturel baggrund kan mødes, og herigennem kan opbygge en tillid til hinanden. Desuden kan engagementet i foreningslivet udløse en større interesse for lokalsamfundet som helhed (Nielsen & Thuesen 2002: 100). Der vil naturligvis også være andre steder, hvor de forskellige befolkningsgrupper vil mødes, men hvor den reelle kontakt måske vil være af en mere flygtig og formel karakter. Her tænkes på lokale institutioner såsom bibliotek, forsamlingshus, kirke, den lokale købmand osv., hvor man mødes, men hvor man ikke nødvendigvis behøver engagere sig i hinanden. Disse institutioners betydning for at skabe en kulturel konsensus skal dog ikke undervurderes, men i sig selv er de formentlig ikke nok (Christiansen 1980:456). Det er vigtigt med et forum, hvor der ikke blot er kontakt, men hvor der også sker en vis grad af interaktion. Robert Putnam påpeger også, især i sin senere forskning, vigtigheden af foreninger og foreningslivet. Det er her igennem, at den sociale tillid mellem personer skal skabes. Når personer engagerer sig i foreninger får de også nogle egenskaber, som er af afgørende betydning for lokalsamfundet. Gennem foreningslivet opnår de evnen til at samarbejde og en forståelse af, at det kan betale sig at løfte i flok og får samtidig et følelse af medansvar for lokalsamfundet (og samfundet som en helhed). Desuden kan foreningerne være med til at skabe bro mellem forskellige grupper i lokalsamfundet, da medlemmer af foreningerne vil få mulighed for bedre at forstå hinandens synspunkter og samtidig moderere egne holdninger (Putnam 1993: 90). Det er derfor nærliggende at se på foreningerne i lokalsamfundet, da de kan formodes at fungere som mødesteder for diskussion og hvor der er en betydelig grad af deltagelse af lokalbefolkningen omkring fælles interesser og aktiviteter. Der eksisterer her en mulighed for beboerne for at samles 13

14 om noget og gennem de fælles handlinger opnå, at forskellige grupperinger får en følelse af fællesskab med hinanden. Der kan herigennem dannes en fællesskabsfølelse i lokalsamfundet, der kan gøre at beboerne ser hinanden som mere ens end forskellige. En anden grund til at se på foreningslivet i lokalområdet, er den generelle betydning, som foreningerne har haft i det danske samfund. Mere end halvdelen af den danske befolkning er medlemmer af en eller anden forening, og af disse deltager de fleste aktivt i foreningens aktiviteter (Prakash Reddy 2001:30). Prakash Reddy er en indisk socialantropolog, som i 1989 lavede et forskningsprojekt i den lille landsby Hvilsager på Djursland, der undersøgte kulturen og de kulturelle forandringer i et dansk lokalområde. Her konkluderer han først, at danskerne er blottet for fællesskabsfølelse og meget opsplittede, men ændrer sin opfattelse, da han bliver opmærksom på foreningernes store betydning for danskerne. Prakash Reddy ser derefter foreningerne som det naturlige sted at mødes for de meget forskellige danskere og som værende altafgørende for dannelsen af fællesskaber i Danmark. Som han selv skriver: I det postmoderne Danmark skaber hvert individ sit eget fællesskab ved samværet med andre ligesindede individer gennem venskaber og ved at blive medlem af en klub eller en forening for at opnå et fælles mål. (Prakash Reddy: 2001: 30) Hvis der skal dannes et fællesskab mellem beboerne i et lokalområde, skal det altså ske gennem foreningslivet. Der er her et sted, hvor folk kan mødes på kryds og tværs og gennem samværet med hinanden kan danne det fællesskab, der er en vigtig forudsætning for lokalsamfundets udvikling. Der er også særlig god grund til at se på foreningslivet, når vi vil se på dannelsen af fællesskaber i udkantsområderne. Foreningslivet har været en væsentlig del af den danske kulturdannelse og dette især i landdistrikterne, da foreningslivet i høj grad er fremkommet gennem andels- og højskolebevægelsen, som igen har været tæt bundet sammen med landbrugssamfundets kultur. Det er derfor nærliggende at tro, at foreningslivet er både omfattende og betydningsfuldt i de danske landdistrikter (Nielsen & Thuesen: 2002:5). 14

15 Hvis vi kigger på den tidligere etnologiske forskning af den udvikling, der er sket i landdistrikterne, er der også her lagt vægt på foreningslivet. At foreningslivet er af væsentlig betydning for, hvorvidt der kan dannes en fællesskabsfølelse i lokalsamfundet bakkes op af Palle Ove Christiansens konklusion fra Fire Landsbyer (1980). Som tidligere nævnt konkluderer Christiansen, at for at lokalsamfundene kan overleve, er det nødvendigt med en vis grad af kulturel overensstemmelse og fælles værdier. Ifølge Christiansen opnås denne kulturelle konsensus først og fremmest gennem det lokale foreningsliv, hvad enten dette optræder i formel eller uformel form (Svendsen 2002: 6). Dette kan kobles sammen med Putnams sociale kapital begreb, hvor det derfor er nærliggende at se foreningslivet som et rum, der giver mulighed for, at de aktive relationer mellem mennesker er til stede. Umiddelbart er foreningerne åbne for alle, men deltagelsen vil selvfølgelig kun gælde dem, som har lyst til at indordne sig under de pågældende formål og vedtægter. Formål og vedtægter kan naturligvis ændres, men de kan alligevel være en barriere for nogle til i det hele taget at indgå i en forening. Desuden er der forskellige motiver for deltagelse i foreningslivet. Folk har forskellige motiver til at gå aktivt ind i foreningslivet. For nogle er den pågældende forening en måde at få indflydelse på, eller et ønske om at præge noget (f. eks. samfundet, byens kulturliv eller bare den lokale sportsklubs aktiviteter). Det kan også være et ønske om at få en større indsigt på et område, der har personens interesse. For andre er det det sociale element, der er den overvejende årsag til, at de indgår i en forening. Når der er forskellige grunde til, at folk er (aktive) medlemmer, vil der ofte også stilles forskellige krav til f.eks. foreningens organisation. Dermed kan der opstå konflikt mellem medlemmerne, og det kan måske forårsage større splittelse blandt disse. Det kan igen også gøre, at bestemte grupper ikke deltager i foreningslivet. Hvis det er bestemte grupper, der derved ikke deltager i det lokale foreningsliv, er det måske så som så med dannelsen af et fællesskab, der kan samle lokalsamfundet. Det er derfor nødvendigt at 15

16 undersøge, hvem der deltager i foreningslivet, og i hvilket omgang det finder sted. Ydermere skal der også ses på folks motiver til at gå ind i en forening. Deltagelse af forskellige grupper er vigtig, men det er også nødvendigt at se på, hvordan tingene foregår i foreningerne. At foreningslivet kan samle folk og skabe kontakt er vigtigt men det er kun et del af det, der skal være til stede for at skabe en positiv udvikling i lokalsamfundet. Derfor er det også vigtigt, at foreningslivet fungerer på en måde, så der kan skabes en positiv udvikling i lokalsamfundene. Vi vil senere se på, hvilke elementer, der skal være til stede for at skabe den gode udvikling4. 4 Se note 3 16

17 2.6. Problemstilling Vi har i de tidligere afsnit forsøgt kort at beskrive den udvikling, landdistrikterne har gennemgået igennem de sidste årtier, og hvilken betydning det har fået for de små lokalsamfund i udkantsområderne. Her har vi lagt vægt på, at befolkningssammensætningen i landsbyerne har ændret sig meget, og at landbrugserhvervet ikke længere spiller så stor en rolle i landdistrikterne, som det gjorde tidligere. Der er kommet mange tilflyttere til landsbyen, som har rod i andre kulturer end den som har eksisteret i den enkelte landsby. De har umiddelbart andre værdier og stiller andre krav til lokalsamfundet, end den oprindelige befolkning gjorde. Desuden er befolkningen i landdistrikterne i mindre grad end tidligere bundet til samme erhverv, landbruget, men er i stedet langt mere differentierede mht. erhverv. Mange af de personer, der er bosat i landsbyerne i udkantsområderne, har heller ikke som tidligere deres arbejdsgang i eller omkring byen, men er ansat på arbejdspladser udenfor lokalområdet. Det er altså blevet en mere differentieret befolkning, der bor i udkantsområderne, og de gamle fællesskaber er brudt ned. Manglende fællesskaber kan blive et problem for lokalsamfundene, da det er vigtigt for udviklingen i disse, at der eksisterer en fællesskabsfølelse og en vis kulturel konsensus blandt beboerne. Det har vi forsøgt at vise med flere teoretikere, der peger på, at der skal være en vis kulturel samhørighed blandt beboerne i lokalsamfundet, for at der kan skabes udvikling frem for sociale problemer. Vi har især lagt vægt på Putnams begreb om social kapital og Christiansens konklusion fra hans etnologiske undersøgelse af fire landsbyer. Der er dog flere ting, der peger på, at det lokalsamfundene igennem foreningslivet alligevel kan, er at skabe de fællesskaber, der altså er nødvendige for dem. Vi har inddraget forskellige teorier og undersøgelser, der peger i denne retning. Samtidig har foreningslivet traditionelt være forum for dannelser af fællesskaber og har samtidig haft et kulturelt opdragende element, så vi har fundet det nærliggende at se på foreningslivet, som det der kan skabe de nødvendige fællesskaber og samhørighed blandt befolkningen i udkantsområderne. 17

18 Vi vil derfor undersøge, om det lokale foreningsliv formår at skabe en fælles identitet og fællesskabsfølelse hos en befolkning, som umiddelbart består af meget forskellige individer, og som måske ikke umiddelbart har så meget til fælles. Desuden skal fællesskabet være af en sådan karakter, at det kan skabe en positiv udvikling i lokalsamfundene. Dvs., at det eventuelle fællesskab danner nogle normer og værdier hos individerne, som gør, at individerne har en adfærd, der med til at skabe det, som man kan kalde en positiv udvikling for lokalsamfundene. Med én sætning lyder vores problemstilling: Formår foreningslivet at skabe et fællesskab blandt indbyggere i et lokalsamfund, hvor befolkningssammensætningen er radikalt forandret gennem de sidste 30 år, og hvordan er dette fællesskab i forhold til at skabe en positiv udvikling i lokalsamfundet? 18

19 3. Afgrænsning I en generel diskussion om landdistrikterne, opstår der hurtigt et centralt spørgsmål, nemlig hvordan man definerer et landdistrikt. Der eksisterer utallige bud på, hvad et landdistrikt er. Eksempler på disse kan være områder uden for eller det modsatte af byer, områder med socialt sammenhold og overskuelighed, områder med historiske traditioner, landsbyer og lokale foreninger, landbruget og dets univers, rekreative og miljøfølsomme områder, områder med lavere udviklingsniveau end resten af nationen, områder med afstandsbestemte problemer, områder hvor du ser og føler, at du er på landet. Alt dette kan være med til at definere nogle landdistriktsområder og/eller udkantsområder. Det er dog svært at komme med en entydig definition på de generelle landdistriktsområder, da det er meget individuelt, hvad der definerer de enkelte områder. I statistikken er det befolkningstætheden, der afgør om et område er et landdistrikt. I dette projekt vil selve undersøgelsen være baseret på to landsbyer, nemlig Sejerslev og Øster Assels på Mors, som bliver grundlag for vores undersøgelsesfelt. Projektet kommer derfor til at tage form som et casestudie. I vores problemstilling lægger vi op til en omfattende etnologisk undersøgelse af stort set alle landdistrikter i Danmark. Vi har naturligvis ikke tænkt os at undersøge foreningslivet i alle landsbyer, men vil i stedet lave et casestudie af to landsbyer på Mors. En metodisk begrundelse af valget af disse to landsbyer, findes i appendiks 1. Formålet med at udvælge de to landsbyer er et forsøg på at finde et svar på, om foreningslivet i disse landsbyer formår at skabe et fællesskab og en fælles identitet i lokalsamfundet. Vi ønsker at undersøge, hvor mange foreninger der eksisterer og ved hjælp af kvalitative interviews og egne observationer vurdere i hvilket omfang og på hvilken måde, der eksisterer et fællesskab, og om det er foreningerne, der er med til at skabe dette fællesskab. Dette skal sammenholdes med muligheden for at skabe en positiv udvikling, så vi vil også se, i hvilket omfang foreningslivet formår at skabe nogle rammer, således at de menneskelige relationer, der eksisterer i lokalsamfundene er af en sådan karakter, at de kan skabe en positiv udvikling i lokalsamfundene. 19

20 Ud fra vores resultater fra vore to cases, vil vi så til sidst forsøge at konkludere mere generelt og komme med et svar på vores problemstilling. 4. Undersøgelsesfelt Vi har valgt at undersøge de to landsbyer Sejerslev og Øster Assels på Mors, men det er naturligvis nødvendigt at give en mere præcis definition på, hvad og hvem, der er inkluderet, når vi taler om de to landsbyer. I dette afsnit vil vi derfor konkretisere vores undersøgelsesfelt yderligere. Vi vil undersøge vores problemstilling gennem en undersøgelse af foreningslivet og de sociale relationer i de to landsbyer Øster Assels og Sejerslev på Mors. Spørgsmålet er så, hvem og hvad, der er inkluderet, når vi taler om landsbyerne. I første omgang bliver vi også nødt til at inkludere folk, der ikke bor inden for bygrænserne, men også de personer, der bor udenfor, men som er en lige så stor del af landsbyens liv og virke, som de der bor i selve landsbyen. Det, vi ser på, er derfor lokalsamfundene omkring landsbyerne. Lokalsamfund er dog på samme måde lidt ukonkret, og alt efter hvordan begrebet bruges, kan der være forskellige grænser for hvad det indeholder og hvad det ikke gør. Vi skal derfor have afklaret, hvad vi mener når vi snakker om lokalsamfund. I den sociologiske litteratur, er begrebet brugt meget forskelligt og man kan ikke sige at der er nogen bestemt definition (Bell & Newby 1975: 21). Tilbage i 1955 forsøgte George A. Hillery Jr. at komme frem til en brugelig definition ud fra en analyse af ikke færre end 94 definitioner på lokalsamfundet. Det lykkedes ikke at komme frem til en egentlig konklusion, men et flertal af definitionerne indeholdt følgende elementer: et geografisk område, fælles bånd og social interaktion (Bell & Newby 1975: 29). Det skal dog nævnes, at det engelske begreb community både kan betyde et lokalsamfund (community of place) og et fællesskab (community of interest). Med hensyn til vores undersøgelsesfelt vil det geografiske være vores første kriterium. Vores undersøgelsesfelt vil være de geografiske områder, som landsbyerne befinder sig i. Det er dog kun udgangspunktet. Det andet kriterium, som vi har, er nemlig, at vores undersøgelsesfelt skal inklu- 20

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metode... 6 Introduktion... 6 Underspørgsmål... 6 Teoretikere...7 Interviews... 8 Statistik...10 Grønland... 11 Historie...

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2. Hus: 19.1 Projekttitel: Motivation til frivillighed Projektvejleder: Lars Petersen Gruppenr.: 9 Fulde navn Studienr. Amalie Helmbo Hansen

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Samfundet og idrætten ændrer sig ikke uafhængigt af hinanden. Og det er lettere at ændre håndbolden end samfundet Bachelorprojekt 2013 Titel: Foreningsidrættens

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 1 2 Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 3 Forfatter: Rune Bundgaard, Efterskole Villads Villadsen, og Henrik Ottosen, Nationalt Videncenter for

Læs mere