Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Handleplan for indsats 2011 for voksne med særlige behov SSÆ - Aftale mellem Lejre Kommune og Hvalsø Boligselskab SSÆ - Velfærdsteknologi SSÆ - Høringssvar - Madservice SSÆ - Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler SSÆ - Vurdering af budget 2011 for Drosthuset i Hvalsø SSÆ - Vurdering af budget 2011 for Søholm SSÆ - Vurdering af budget 2011 for Den Selvejende Institution Botilbuddet Højagergaard Person - SSÆ - Oversigt over 10 dyreste sager på specialområdet SSÆ - Forslag til handicappolitik - med høringssvar SSÆ - 18 ansøgninger 1. ansøgningsrunder SSÆ - Fremtidige dialogmøder - form og indhold ØU - Forventet Regnskab SSÆ - Godkendelse af retningslinier for administration af arv Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning - Personsag Person - SSÆ - Borgersag SSÆ - Eventuelt...47

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/5 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Godkendt

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 10/6 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Der er 124 plejeboliger i Lejre Kommune. Den 16. november 2010 var der 39 borgere på venteliste til en plejebolig. De havde i gennemsnit ventet i 302 dage, svarende til omkring 10 måneder. 12 borgere, som stod på venteliste til en plejebolig den 16. november 2010, har takket nej til en tilbudt plejebolig, eller har ikke besvaret tilbuddet endnu. B. Visiterede timer C. Økonomi på ældreområdet D. Referat fra Ældrerådet af 17. november Portalen E. Referat fra Handicaprådet 15. november Portalen F. Afrapportering førtidspensioner 3. kvartal 2010 I 3. kvartal er der tilkendt 11 førtidspensioner og givet 0 afslag. Fordeling af pensioner på alder og køn fremgår af vedlagte bilag, ligesom der henvises til bilag for de sidste 4 kvartaler. G. Afrapportering misbrug 3. kvartal 2010 Lejre Lænken har i 3. kvartal 2010 haft 84 aktive brugere. De fordeler sig med 63 mænd og 21 kvinder. I 3. kvartal 2010 har 32 Lejre-borgere modtaget ambulant behandling på forskellige Lænkeambulatorier. De fordeler sig med 22 mænd og 10 kvinder. Se tillige oversigt, hvor der også fremgår oversigt over de sidste 4. kvartaler; 4. kvt og 1., 2. og 3 kvt Der er også vedlagt en statistik for perioden 1. januar september 2010 der vedrører Lænken, og som er udarbejdet af Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB). Årsagen til ikke-udfyldte skemaer skyldes dels, at patienterne udebliver, at det drejer sig om pårørende og at det ikke er alle brugere der har ønsket at udfylde spørgeskema. Dog giver statistikken alligevel et billede af om der har været tidligere behandlingsforsøg, hvordan er borgeren blevet henvist til Lænken, boligsituationen, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, indtægtsforhold mv. I alkoholbehandling var desuden 1 person i døgnbehandling hos anden aktør. Det Ambulante Team i Roskilde, som yder gratis og anonym rådgivning og terapi til personer med alkoholproblemer, har i 3. kvartal haft 15 Lejre-borgere i behandling. Med hensyn til misbrugsbehandling var 22 personer i 3. kvartal 2010 i behandling på Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde (MMR). Endvidere var 14 borgere indskrevet i behandling i Roskilde Ambulante behandling for stofmisbrugere (RABS). Se i øvrigt vedlagte oversigt, hvor der også er statistik over de sidste 4. kvartaler (4. kvartal 2009 og 1., 2. og 3. kvartal 2010). Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 Indstilling: Bilag: 1. Kvartalsvis statistik førtidspensioner 2. Statistikoversigt for 4. kvartaler - førtidspension 3. Statistik - misbrugsområdet 4. Statistik fra NAB 5. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig - November graf.pdf 6. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - November 2010.pdf Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Taget til efterretning.

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 3. SSÆ - Handleplan for indsats 2011 for voksne med særlige behov Sagsnr.: 10/24571 Resumé: Afsæt for handleplan 2011 er en forventet budgetoverskridelse på ca. 8 mio. kr. i 2010 på området vedr. voksne med særlige behov. Budgetoverskridelsen skyldes uventet tilgang af nye sager og intensivering af støtte i eksisterende sager, hvor Lejre Kommune i langt de fleste sager ikke har haft handlekompetencen. På baggrund af merforbrug i 2010 forventes en budgetmæssig udfordring på ca. 8,5 mio. kr. på området i budgetåret Dette kalder på initiativ og handling. Budgetoverskridelsen har vist, at det er nødvendigt at arbejde med den økonomiske styring på området. Herunder systematisk budgetopfølgning og procedurer for orientering af økonomiansvarlig, direktør og fagudvalg. Sagsfremstilling: Handleplanen skitserer tre indsatsområder: Indsatsområde 1: Bedre økonomistyring Mål 1: Få synliggjort udgifterne på enhver borger på specialområdet. Visitationsudvalget og sagsbehandlere på området orienteres månedligt om økonomi på området. Mål 2: Optimere samarbejde i regi af 17-årsudvalget med henblik på øget overblik over kommende sager. Der vil blive gennemført et planlagt tværfagligt projekt vedrørende optimering af sagsgang fra barn til voksen. Mål 3: Sager over kr. skal fremadrettet ind over Visitationsudvalget. Ved gennemgang af sagen skal sagsbehandler have bud på alternativ foranstaltning. Visitationsudvalget har ikke bevillingsansvar, men har en vejledende og rådgivende funktion. Formål med gennemgang i Visitationsudvalget er blandt andet at sikre, at de økonomiske perspektiver er tilstrækkeligt afdækket. Mål 4: Nye sager over kr. skal fremadrettet behandles og godkendes i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre inden foranstaltning kan iværksættes. Indsatsområde 2: Gennemgang af borgersager, hvor Lejre Kommune hjemtager handlekompetencen. I forbindelse med lovændring vedrørende sammenhæng mellem betalingspligt og handlekompetence hjemtager Lejre Kommune pr. 1. januar 2011 handlekompetencen på 50 borgere bosat i botilbud mv. i andre kommuner. Der er i forbindelse hermed behov for at gennemgå borgersager i forhold til: Nuværende tilbuds egnethed Alternative tilbud Perspektiv i sag (realistisk målsætning) Økonomi i sag (sammenholdt med Lejre Kommunes serviceniveau og alternative tilbud) Ressourcemæssig prioritering af sager (fx behov for opfølgning) Behov for delegationsaftaler.

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 For at sikre grundig gennemgang er der taget initiativ til etablering af en tværfaglig indsatsgruppe. I indsatsgruppen indgår sagsbehandler fra Team Behandling, sagsbehandler fra Hjælpemidler, økonomikonsulent samt socialfaglige repræsentanter fra kommunens botilbud. Indsatsområde 3: Klarhed over serviceniveauer Formulering af serviceniveauer er en væsentlig forudsætning for styring af området. Administrationen / visitationsudvalget udarbejder forslag til kvalitetsstandarder for samtlige ydelser på området, og de skal være anvendelige set i relation til ovenstående. Gennemførsel af handleplan sker hurtigst muligt under hensyntagen til øvrig drift. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de nævnte tiltag i handleplan for 2011 vil betyde, at der sikres ensartethed og tydelighed i visitation til de enkelte ydelser, og at der er overensstemmelse mellem borgerens behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes støtte til. Herudover vil de beskrevne tiltag skabe større gennemsigtighed i økonomien på området og grundlag for bedre økonomistyring. Samtidig sikres at de økonomiske perspektiver bliver tilstrækkeligt afdækket i forbindelse med sagsbehandling på området. Dertil kommer, at serviceniveauer som arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området, har mulighed for at prioritere indsatsen overfor forskellige målgrupper. Herunder at arbejde strategisk med fokus på evidensbaserede tiltag og udvikling af kvaliteten i de tilbud kommunen tilbyder forskellige målgrupper (eksempelvis med mulighed for finansiering af udviklingstiltag via satspuljemidler mv.). Økonomi og finansiering: Målet med at reducere udgifterne. Der følges op månedligt med ledelsesinformation over forbruget. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at handleplan for indsats 2011 for voksne med særlige behov godkendes. Bilag: 1. Handleplan vedr. økonomi på specialområdet Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at indsatsområde 1 mål nr. 4, personsagerne forelægges til orientering. Selve kompetencen til afgørelsen på dyre sager tillægges direktøren.

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 4. SSÆ - Aftale mellem Lejre Kommune og Hvalsø Boligselskab Sagsnr.: 10/22743 Resumé: I henhold til Bekendtgørelse 1303 af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger indføres der nogle nye udlejningsregler, som trådte i kraft henholdsvis den 1. januar 2010 og 1. juli Nogle regler træder umiddelbart i kraft, og nogle træder i kraft, hvis den enkelte boligorganisation ønsker det. Nærværende sag handler specifikt om 4 og 8, stk. 2 i den nye Bekendtgørelse. Sagsfremstilling: Ændringerne i den nye Bekendtgørelse har været drøftet i Hvalsø Boligselskabs bestyrelse, og der blev truffet endelig beslutning den 22. juni 2010 om, at de nye regler efter Bekendtgørelsens 4 og 8, stk. 2 ikke skal være gældende. I henhold til bekendtgørelsens 4 kan husstande med ét eller flere børn få fortrinsret til boliger med 3 eller flere beboelsesrum. Denne fortrinsret bortfalder den 1. juni 2010, med mindre der aftales andet med kommunen. Lejre Kommune og Hvalsø Boligselskab aftaler, at husstande med ét eller flere børn har fortrinsret til boliger med 4 rum eller derover, jr. 4. I henhold til 8, stk. 2 kan boligsøgende, som fraflytter en bolig i boligorganisationen på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold have fortrinsret til ledige boliger i boligorganisationens afdelinger i den pågældende kommune i op til 1 år, under iagttagelse af en eventuel aftale efter 4. Fortrinsretten forudsætter, at den boligsøgendes barn under 18 år fortsat bor hos den anden af forældrene i en af boligorganisationens afdelinger i kommunen. Denne fortrinsret bortfalder pr. 1. juni 2010, med mindre der aftales andet med kommunen. Lejre Kommune og Hvalsø Boligselskab aftaler, at reglerne efter 8, nr. 2 skal være gældende. Udtalelser: Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at reglerne efter bekendtgørelsens 4, hvor familier med ét eller flere børn tilgodeses, og 8, stk.2, hvor familier der bliver skilsmisseramte bliver tilgodeset, medvirker til at afhjælpe boligsociale problemer. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Lejre Kommune og Hvalsø Boligselskab efter bekendtgørelsens 4 aftaler, at husstande med ét eller flere børn har fortrinsret til boliger med 4 rum eller derover

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 2. at Lejre Kommune og Hvalsø Boligselskab aftaler, at reglerne efter bekendtgørelsens 8, nr. 2 skal være gældende. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt.

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 5. SSÆ - Velfærdsteknologi Sagsnr.: 10/23994 Resumé: Ældreområdet står i de kommende år over for en stor udfordring i form af flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Dermed bliver der færre hænder til at yde omsorg for de ældre. Det er den udfordring, vi vil få i den offentlige sektor. Der er brug for flere varme hænder - og vejen går via øget brug af teknologi. Grænseoverskridende i dag og måske hverdag i morgen. Der er et markant behov for både at nyudvikle teknologier og bruge de eksisterende på nye måder. Det er en del af løsningen på de udfordringer der er på ældreområdet, så de eksisterende ressourcer kan udnyttes bedre til fordel for såvel personale som borgere. Det foreslås derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal vurdere mulighederne for at øge anvendelsen af velfærdsteknologi i Lejre Kommune. Arbejdsgruppen skal være med til, at tænke anderledes og tænke nye strategier for anvendelse af teknologi inden for ældreområdet i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Ældreområdet står i de kommende år over for en stor udfordring i form af flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Anvendelse af teknologiske løsninger kan være medvirkende til, at skabe attraktive arbejdspladser og mere effektiv ressourceudnyttelse af den samlede arbejdskraft. Der er nye forventninger og krav fra borgerne og politiske forventninger om ressourceoptimering. Nogle kommuner er allerede godt i gang og har allerede høstet erfaringer med at udvikle, afprøve og indføre velfærdsteknologi. De fleste er bevidste om, at det kræver opmærksomhed på flere felter, hvis de mangeartede forventninger skal indfries. Ved definition af velfærdsteknologi forstås en teknologi eller en service, der kan hjælpe eller assistere borgere og skabe effektivisering af arbejdsgange. Ifølge Servicestyrelsen er velfærdsteknologi teknologiske løsninger, der kan være med til, at mindske nedslidninger skabe potentiale for større tryghed og mobilitet for borgere skabe mulighed for hjemmemonitorering omprioritere den samlede arbejdskraft og skabe mere borgernæromsorg skabe fleksible løsninger. Formålet med at indføre velfærdsteknologi er altså ikke at spare ressourcer, men at udnytte de eksisterende ressourcer bedre til fordel for såvel personale som borgere. På denne baggrund nedsættes en arbejdsgruppe, der skal vurdere mulighederne for at øge anvendelsen af velfærdsteknologi i Lejre Kommune.

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 Visionen er et fælles indsatsområde med bedre løsninger, stærkere fokus og effektiv anvendelse af ressourcerne både eksternt og internt i organisationen. Arbejdsgruppens formål står beskrevet i kommissorium. Vedlagt som bilag. Arbejdsgruppen skal afsøge evt. muligheder for netværksdannelser for velfærdsteknologiområdet med henblik på aktiv deltagelse i regionalt og nationalt samarbejde og udviklingsarbejde. På baggrund af kortlægningen og behovsafklaringen skal arbejdsgruppen udarbejde forslag til, hvordan Lejre Kommune kan arbejde videre med velfærdsteknologi på ældreog specialområdet, herunder komme med en række konkrete forslag til, hvilke velfærdsteknologier Lejre Kommune kan implementere. Derudover er gruppen med på at søge midler til et eller flere projekter, enten alene eller sammen med f.eks. andre kommuner, statslige styrelser eller private virksomheder. Sigtet er, at der igangsættes et eller flere projekter eller forsøg tidligst i medio år Arbejdsgruppens arbejde skal endvidere munde ud i en vurdering af, om Lejre Kommune med fordel kan implementere flere velfærdsteknologiske løsninger. I givet fald skal arbejdsgruppen komme med en række konkrete forslag til det videre forløb for både 2011 og På baggrund af de erfaringer der kommer fra arbejdsgruppen med velfærdsteknologi i kommunen, kan der være tale om evt. stillingstagen til ændringer organisatorisk inden for ældreområdet. Kommissoriet har endnu ikke været til høring hos de relevante høringsparter. Der foreslås derfor følgende proces: Såfremt kommissoriet principgodkendes af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, sendes det til høring i Ældrerådet og Handicaprådet samt MED-udvalget for ældreområdet og derefter til endelig godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: På baggrund af det beskrevne kommissorium bliver der lagt op til flere mulige finansieringsforslag til, hvordan Lejre Kommune kan arbejde videre med velfærdsteknologi på ældre- og specialområdet. Der er mulighed for, at anvende egne økonomiske midler inden for hjælpemiddelsbudgettet inden for SL 112 samt den anlægsbevilling på kr. der er afsat til teknologi. Denne tænkes især brugt i forbindelse med ansøgninger om økonomiske midler fra ABT-fondens pulje. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at kommissoriet principgodkendes 2. at kommissoriet sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og sektor-med-udvalget på ældre- og socialområdet.

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 10 Bilag: 1. kommissorium for velfærdsteknologi for Ældreområdet _19 nov version2 (2).doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt.

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Høringssvar - Madservice 2010 Sagsnr.: 10/23396 Resumé: Kontraktaftalen for madservice i Lejre Kommune udløber i løbet af Det vil således være hensigtsmæssigt, at en eventuel ændring af den nuværende ordning med udbringning af varmholdt mad får virkning fra kontraktperiodens start medio Visitation & Bestiller har haft madservice til høring i Ældrerådet og Handicaprådet og godkendes endeligt i Udvalget for Social, Sundhed & Ældrerådet. Produktion og udbringning af mad til Lejre Kommune omfatter i dag levering af køle-mad og varmholdt mad med daglig levering. Der er ingen kvalitetsmæssige forskel mellem varmholdt og kølemadsproduktion. Der er stor spredning i produktionsomkostningerne for madservice. Forskellen er begrundet i forskellige produktions- og udbringningsomkostninger. Derfor er der udarbejdet 2 forslag til en fremtidig ensartet produktionsform, hvor der her beskrives fordele og ulemper ved de 2 produktionsformer. For begge produktionsformer er der tale om en ensartethed i servicen, men prisniveauet og omkostninger for køl vakuum produktion vil have økonomisk gevinst for Lejre Kommune. Dette grundet de færre omkostningsmæssige udgifter i forbindelse med transportlevering af madservice. For at sikre, at udbudsprocessen er veltilrettelagt, planlagt og følger stærkt opstrammede regler og retningslinjer for offentligt udbud og indkøb, er det nødvendig med en fokuseret indsats. Udbuddet foretages som et udbud efter udbudsdirektivets bilag II B de fritagne ydelser. Sagsfremstilling: Udbuddet vil blive gennemført som et offentligt udbud, bilag II B, i henhold til Europa- Parlamentets- og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi og Erhvervsministeriet. Madserviceydelsen er omfattet SL 83 jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober I forbindelse med forberedelse og udarbejdelse af udbuddet er der nedsat en styregruppe bestående af ledere fra ældreområdet og indkøbsafdelingen. Indkøb bistår ældreområdet med udbuds og kontraktmæssige forhold, mens ældreområdet selv forestår de kvalitative beskrivelser af madserviceydelser og kravspecifikationer til leverandøren. Se vedlagte bilag Kommissorium for madservice. Styregruppen har på nuværende tidspunkt indhentet udbudsmateriale fra andre kommuner og Lejre Kommune vil i november 2010 indgå et fælles samarbejde med Ringsted og Sorø Kommuner omkring udarbejdelse af et fælles udbud for madservice. Konkurrenceudsættelse af kontrakt Tilberedning af måltider og madudbringning udbydes inden for rammerne af godkendelsesmodellen i henhold til Bekendtgørelse nr. 262 af 27. marts Deraf følger, at den/de valgte tjenesteydelser kan konkurrenceudsættes i hele

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 12 kontraktperioden og der kan forekomme begrænsninger i antallet af leveringer i overensstemmelse med det frie leverandørvalg. I Lejre Kommune kan borgerne frit vælge en anden mulighed for levering af madservice via Intervareordningen. Her har leverandøren indgået en kontraktaftale med madleverandøren KRAM madservice. Denne mulighed vil forsat være tilstede uanset valg af køl vacuum produktion eller varmholdt produktion. Men dette er kun gældende for de borgere, der har ordningen bevilget af Visitaiton & Bestiller. Borger der ikke er bevilget Intervarerordningen har mulighed for selv at tage kontakt til leverandøren. Økonomiske omkostninger Brugerbetaling pr. 1. juli 2010 Folketinget har den 26. maj 2010 vedtaget lov om loft over egenbetaling for madservice. Ifølge loven skal modtagere af madservice efter Servicelovens 83 stk. 1, nr. 3, som er omfattet af frit valg af leverandør, tilbydes mindst ét dagligt måltid mad i form af en hovedret til maksimalt 45 kr., udbragt til modtagerens eget hjem. Tilsvarende skal modtageren af madservice uden udbringning tilbydes mindst ét dagligt måltid mad i form af en hovedret til maksimalt 45 kr. Prisen for levering er pt. 51,99 kr. (hvor 10,25 kr. fratrukket kommunens tilskud) for borgere i Frit valg området, som består af hovedret 30,58 kr. + transport 31,66 kr. Tabet ved prisloftet for varmholdt mad vil derfor udgøre 17,24 kr. pr. dag pr. pensionist. Med årlig levering på ca x 17,24 kr. vil dette betyde, ved uændret brugerantal, et samlet indtægtstab på kr. for Lejre Kommune. Hertil kommer diættillæg på 11,20 kr. x leveringer årligt = kr. Samlet vil indtægtstabet være på kr. årligt ud fra en gennemsnitsbetragtning. For borgere på Hvalsø Ældrecenter er der et loft i år på kr., hvor kun få rammer loftet for egenbetaling. Der forventes omkring 2800 leveringer i år, som med en nettopris fra Medirest på 11,20 kr. vil betyde en udgift årligt på omkring kr. Se vedlagte bilag en oversigt over antal leveringer månedligt/årligt/gennemsnitligt for 2008/2009. Transportlevering - udgifter Nedenstående tabel viser de besparelser der vil være ved leveringer ugentlig pr. år. Leveringshyppighed Kr. p.a. Årlig besparelser Daglig levering ugentlig levering ugentlige leveringer ugentlige leveringer (Ovenstående tabel er kun for borgere i eget hjem, idet transportudgifterne for levering af madordningen er lavere til Hvalsø Ældrecenter grundet de fordele der er ved en samlet

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 13 levering. Desuden er beregningen fortaget ved tabet ved prisloftet for varmholdt mad vil derfor udgøre 17,24 kr. pr. dag pr. pensionist) For flere kommuner har det erfaringsmæssigt vist sig, at køl vakuum produktion er billigere end produktion af varmholdt madproduktion og særligt som ovenstående viser, er der en økonomisk gevinst ved at overveje færre leveringer over ugen. Begge forslag til produktionsform opfylder betingelser for ensartethed i service og kvalitetsmæssigt samme standard. På Frit Valgs databasen er der flere kommuner, der har haft deres madservice i udbud og her ses tydeligt en lavere pris for køl-vakuum produktion end for varmholdt produktion. Ved ændring af ordningen til køleholdt mad vil brugerbetalingen reduceres tilsvarende, hvilket tilsvarende er gældende for det kommunale tilskud til transportudgifterne. Idet diætkost har en højere fremstillingspris end normal kost, men borgerens betaling er fortsat ens uanset om borgeren modtager diætkost eller normal kost, vil der i det kommende udbud arbejdes på at få nedbragt antallet af diæter, så disse i højere grad kan rummes inden for et varieret udbud af hovedretter. Køleholdt mad Mikrobølgeovne Ved eventuel overgang til køleholdt mad vil der være behov for indkøb og udlevering af mikrobølgeovne til de nuværende borger tilknyttet ordningen under Frit Valg, der ikke har mikrobølgeovn i forvejen. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det drejer sig om ca. halvdelen af de pensionister, der modtager madservice. Udtræk via Lejre Kommunes omsorgssystemet viser, at der for september måned 2010 er ca. 120 borgere der får madservice hver dag i eget hjem, 45 borgere hver anden dag og sidst 23 borgere mellem 7-14 gange månedligt. Beregningen af udgiften til mikrobølgeovne er fra anden kommune, hvoraf det fremgår at lagerstyring, udbringning og instruktion udgør ca. 490 kr. ekskl. moms pr. stk. Det anslås, at der ved opstart af ordningen vil blive behov for 90 mikrobølgeovne svarende til en udgift på estimeret kr. Herudover vil der fremtidigt være behov for løbende udskiftning og supplering, hvilket anslås til 30 mikrobølgeovne årligt eller en udgift på ca kr. årligt. Dette forudsætter, at man for kvalitetsstandarden 2011 beslutter, at borgeren selv skal fremskaffe en mikrobølgeovn tilknyttet madserviceydelsen. Dermed ville den løbende udskiftning og supplering være en mindre udgift for Lejre Kommune. Øget behov for hjemmepleje Der er erfaring for, at visse pensionister ikke selv kan betjene den udleverede mikrobølgeovn med heraf følgende stigning i udgiften til hjemmepleje. Det er imidlertid oplyst, at erfaringerne ligeledes viser, at der som hovedregel er tale om borgere, der i forvejen har behov for hjælp til spisesituationen. Der er endvidere peget på, at hjemmeplejen ved en ordning med køleholdt mad får en mere fleksibel planlægning af hjælp til spisesituationer, idet tidsplanen ikke er så stram som ved levering af varmholdt mad. Dette er særligt gældende i weekenderne, hvor bemandingen ofte er noget lavere. Borgeren oplever selv en større smidighed i tilrettelæggelsen af madservicen og at maden serveres lige efter opvarmningen.

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 14 Ved den daglige udbringning af maden virker chaufføren indirekte som "tryghedsbesøg", idet han vil reagere, såfremt borgeren ikke agere som aftalt. Der forventes således ikke en øget udgift i denne forbindelse. Statslig kompensation for indførelses af prisloft pr. 1. juli 2010 I Finansministeriets budgetoversigt 3 af december 2009 er der anført, at kommunerne kompenseres med 50 mio. kr. årligt i 2010 dog med 25 mio. kr. Ved anvendelse af samme fordelingsnøgle som gælder for fordelingen af det generelle tilskud for 2011 kan kommunens andel af den anførte statslige kompensation beregnes til kr. årligt. Samlet konklusion Begge forslag kræver investeringer, særligt varmholdt produktion, hvor der årligt vil være et indtægtstab på kr., der skal kunne finansieres inden for budgettet for Visitation & Bestiller. I Fredensborg Kommune er der udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse, hvor der leveres 2 gange ugentligt med køl vakuum mad, som borgerne selv opvarmer i mikroovn. Der er her lagt op til flere valgmuligheder af leverandører, hvilket har haft en vis betydning. Borgeren har haft en større fleksibilitet i valg af leverandør og menusammensætning. Denne erfaring er vigtigt at have med sig i udarbejdelse af et kommende udbud. Borgeren vil skulle betale mindre for køl-vakuum produktion og opleve en større fleksibilitet, dog vil der være udgifter i forbindelse med indkøb af mikroovne til opvarmning af maden i en overgangsperiode for den nuværende eksisterende kontrakt til en ny kommende kontrakt. Det handler om indkøb af ca. 90 mikroovne, idet en del borgere allerede har mikroovn i eget hjem. Kvalitetsstandarderne inden for SL 83 i 2011 vil lægge op til, at der tages beslutning om, hvorledes der skal stilles krav om, at borgeren selv skal sørge for indkøb af mikroovn. Begge forslag til produktionsform opfylder betingelser af ensartethed i service og kvalitetsmæssigt samme standard. Kølemadsproduktion lyder ofte meget negativt i forhold til den faktiske kvalitet. Derfor er det vigtigt i forhold til informationsmaterialet til borgerne i Lejre Kommune, at kølemad bliver beskrevet som evt. færdigretter, der kan opvarmes. Mad produktion i kommunens eget regi Administrationen har haft overvejelser omkring evt. egen mulighed for produktion i et allerede eksisterende køkken på Hvalsø Ældrecenter. Erfaringer har dog vist fra andre kommuner, at en reetablering af køkkenet vil kræve mange millioners investeringer. Der er ofte store omkostninger forbundet med renovering; etableringen og volumen af produktionen vil have en afgørende betydning for om det økonomisk ville være en fordel set i forhold til både drift, vedligeholdelse og investeringer. Derudover vil udbringningen / transporten af madproduktionen skulle udliciteres til anden leverandør.

17 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 15 Udtalelser: Lejre Kommunes Ældreråd har sendt høringssvar vedrørende madservice i Lejre Kommune. Ældrerådet har noteret, at Udvalget for Social, Sundhed og Ældre allerede på sit møde den 1. november 2010 har besluttet at godkende indstillingen vedrørende madservice i Lejre Kommune, samt - at udvalget/administrationen ikke på et tidspunkt forud for denne beslutning, har ønsket Ældrerådets medvirken i processen, tager Ældrerådet udvalgets indstilling til efterretning. Lejre Kommunes Handicapråd har sendt høringssvar vedrørende madservice. Handicaprådet finder, at det er vigtigt at fokuserer på, at ikke alle brugere af madservice vil kunne håndtere madudbringning 1-2 gange om ugen. Borgere med synshandicap har ofte svært ved at læse, hvad der står på pakkerne og vide hvad der bliver puttet i munden. Handicaprådet mener, at det må være en menneskeret at vide, hvad der skal puttes i munden og hvad der kunne vælges fra, hvis man ikke har lyst til netop den pakke. Handicaprådet anbefaler, at man overvejer vigtigheden af valgmuligheder, fleksibilitet, leverings- og afbestillingsbetingelserne ex. kunne vælge frisk salat og grønsager. Handicaprådet mener, at en prøvesmagning er en fornuftig ting, men oplevelsen af duften under tilberedning er ligeledes afgørende for brugerne. Handicaprådet har vedlagt supplerende kommentarer fra DH-Lejre. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler køl-vakuum produktion med udbringning 2 gange ugentligt, men med mulighed for at borgeren kan vælge 1 ugentlig levering. Forslag til produktionsform opfylder betingelser af ensartethed og Kvalitetsmæssigt samme standard. Forskellen ligger i, at enten serveres den varmholdt mad dagligt til borgeren eller maden kan opvarmes af borgeren selv, hvor borgeren ofte oplever større fleksibilitet i ydelsen. Ud fra et økonomisk perspektiv vil færre udbringninger ugentlig kunne bibringe evt. lavere egenbetaling for borgeren og en reducering af udgifterne for madservice ordningen. Administrationen anbefaler ikke muligheden for egen produktion i et allerede eksisterende køkken på Hvalsø Ældrecenter, idet erfaringer fra andre kommuner viser, at en reetablering af køkkenet vil kræve mange millioners investeringer. Handicaprådet efterspørger, at der tages højde for de borgere, der nødvendigvis ikke kan håndterer madudbringning 2 gange om ugen; eksempelvis borgere med et synshandicap. Erfaringsmæssigt viser, at det som hovedregel er tale om borgere, der i forvejen har behov for hjælp til spisesituationen. Der er endvidere påpeget på, at hjemmeplejen ved en ordning med kølemad får en mere fleksibel planlægning af hjælp i spisesituationer, idet tidsplanen ikke er så stram som ved levering dagligt. Særligt gældende i weekenderne. Der vil i arbejdsgruppen for udarbejdelse af et kommende udbud herunder udarbejdelse af kravspecifikationerne tages højde for eksempelvis let tilgængelig emballage, fleksibilitet i valg af portioner, størrelse og tilbud af retter. Økonomi og finansiering:

18 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 16 Som konsekvens af den nuværende madserviceordning vil der være et samlet indtægtstab. Dette vil skulle finansieres inden for den samlet budgetramme for Visitation & Bestiller i de kommende budget år Som konsekvens af den nuværende madserviceordning vil der være et samlet indtægtstab. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalget på baggrund af sagsfremstillingen træffer beslutning om den fremtidig produktionsform som kølemad - med udbringning 1-2 gange ugentligt 2. at Kommissorium for udbud af madservice godkendes 3. at Lejre Kommune indgår i et fælles samarbejde med andre kommuner - Sorø og Ringsted Kommuner om udbud af madservice 4. at der arrangeres mulighed for prøvesmagning af kølemadsprodukter på Hvalsø Rådhus 5. at brugerrepræsentanter og andre relevante samarbejdspartner medinddrages i processen for udarbejdelse af kravspecifikationerne for madudbringning. Bilag: 1. DH-Lejre - kommentarer vedrørende madservice.doc 2. Handicaprådets høringssvar - Sag vedrørende Madservice.DOC 3. Kommissorium for produktion og levering af madservice til borgere i eget hjem i Lejre Kommune.doc 4. Antal madportioner pr. måned i 2009 (2).xls Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales med den præcisering i pkt. 1, at der er levering 2 gange ugentlig med mulighed for, at den enkelte borger kan vælge 1 ugentlig levering.

19 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Sagsnr.: 10/24031 Resumé: Sagsfremstillingen omhandler kvalitetsstandard om hjælp til anskaffelse af kropsbårne hjælpemidler efter Lov om Social Service nr. 573 af 24. juni Kvalitetsstandarden vil løbende blive justeret, således at den er i fuld overensstemmelse med lovgivningen på området. Kvalitetsstandard 112 handler om kropsbårne hjælpemidler dvs. produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Lovgivningen bygger på de 3 hovedprincipper: Kompensations-, ligestillings- og sektoransvarlighedsprincippet. Sagsfremstilling: I følge Lov om Social Service 112 skal Lejre Kommune yde kropsbårne hjælpemidler til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om borgernes behov for kompenserende hjælpemidler. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilket omfang funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i hverdagen. Formål: Formålet med udarbejdelse af kvalitetsstander er at sikre at borgeren, pårørende, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser Lejre Kommune tilbyder på hjælpemiddelområdet. Som beskrevet i kvalitetsstandarden er formålet med tildelingen, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet er nødvendig for at pågældende kan udøve et erhverv. Dette for derved at give borgeren mulighed for en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. I daglig tale er kropsbårne hjælpemidler f.eks. materialer til inkontinens, stomi artikler, diabetesartikler, paryk, brystprotese, ortopædiske indlæg og fodtøj, kompressionsstrømper, benskinner etc. Sagsantallet pr. 9. november 2010 er følgende: Diabetes Inkontinens Stomi 550 aktive sager 429 aktive sager 71 aktive sager Derudover er der 856 aktive sager på alle de andre områder tilsammen. I alt over 1900 aktive sager. Der er regionsaftaler K17 for følgende områder:

20 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 18 Aftale med Abena vedr. blebevillinger Mediq danmark for inkontinens og Stomi ReaMed for diabetes området Holger Hansen Sko for ortopædisk fodtøj og indlæg. Resten af området Kropsbårne hjælpemidler, dvs. skinner/bandager/korsetter m.v., kompressionsstrømper, brystproteser, brokbind, halskrave, har vi en lokal indkøbsaftale i Lejre Kommune med firmaet Sahva. Der kommer nok ud i fremtiden et K17-udbud for dette område. Disse hjælpemidler er det rigtigt svært og tidskrævende at administrere. På alle områder er der frit leverandørvalg, og samtidig er netop disse hjælpemidler ofte "individuelt fremstillet", så der går rigtig meget tid med at vurdere prisoverslag og undersøge priser, drøfte muligheder med leverandører, m.v. Det eneste vi ikke har indkøbsaftale på, er parykker. Parykker er det på kroppen mest synlige kropsbårne hjælpemiddel. Borgeren ønsker ofte selv, at kunne bestemme over, hvilken type af paryk, der ønskes. For at skabe den bedst mulige fleksibilitet i valget for borgeren, er vores erfaringer, at yde et bestemt beløb som tilskud til den paryk, borgeren ønsker. Kvalitetsstandarderne danner grundlag for det daglige arbejde i Visitationsafdelingen. Medarbejderne har derfor gennemarbejdet disse, så de i hverdagen bliver mere målrettede og anvendelige og for derved at sikre et ensartet serviceniveau til borgerne i Lejre Kommune. Der bliver dog altid foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælpemidler. Ligeledes tages der altid udgangspunkt i den bedst egnede og billigste løsning. Servicekatalog Vi har valgt at præciserer kvalitetsstandarderne for kropsbårne hjælpemidler og på længere sigt arbejdes for et fælles service katalog for hele hjælpemiddelområdet. Derved bliver de mere læsevenlige og overskuelige. Første etape er et katalog, der beskriver kommunens serviceniveau vedrørende de kropsbårne hjælpemidler. Hensigten er at beskrive kommunens serviceniveau med det formål at opnå en mere ensartet og fleksibel service samt at få større gennemskuelighed på bevillingsområdet for borgere i Lejre Kommune. Dokumenter der er vedlagt sagsfremstillingen: Kvalitetsstandard 2010 for Servicelovens 112 herunder; inkontinens - bleer inkontinens - kateter, poser etc. stomiprodukter diabetes paryk brystprotese ortopædiske indlæg og fodtøj halskrave / nakkestøtte kompressionsstrømper brokbind Benskinne og fod skinne Korsetter og bandager

21 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 19 Udvalget forelægges kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler 112 med henblik på at denne drøftes og sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Visitation & Bestiller foretager månedlig budgetopfølgning på området. Der er umiddelbart ingen budgetmæssige konsekvenser, dog med det forbehold, at der ikke er taget højde for udviklingen af behovet for hjælpemidler til børn og unge. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler 112 drøftes og sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Bilag: 1. Kvalitetsstandart Stomi.doc 2. Kvalitetsstandard Paryk.doc 3. Kvalitetsstandard Ortpædiske sko og indlæg m v.doc 4. Kvalitetsstandard Korsetter og bandager.doc 5. Kvalitetsstandard Kompressionsstrømper.doc 6. Kvalitetsstandard Kateter poser m v.doc 7. Kvalitetsstandard Kateter poser m v.doc 8. Kvalitetsstandard Halskrave.doc 9. Kvalitetsstandard Diabetes.doc 10. Kvalitetsstandard Brystprotese.doc 11. Kvalitetsstandard Bleer.doc 12. Kvalitetsstandard Benskinner og fodskinner.doc 13. Kvalitetsstandarder for kropsbårnehjælpemidler 112 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales.

22 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Vurdering af budget 2011 for Drosthuset i Hvalsø Sagsnr.: 10/8623 Resumé: I relation til kommunens pædagogiske tilsyn vedrørende private botilbud og opholdssteder forelægges kommunen også de private institutioners budget for det kommende år til gennemgang. Nærværende sag vedrører budget 2010 for Drosthuset i Hvalsø. Sagsfremstilling: I bekendtgørelse nr. 349 af 15. maj 2008 er fastsat regler vedrørende godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Budget med noter for 2011 er gennemgået. Budgettet er godkendt af Drosthusets bestyrelse den 28. september Administrationens vurdering: Der er ingen bemærkninger til det fremsendte budget for 2011 for Drosthuset. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at budget 2011 for Drosthuset i Hvalsø tages til efterretning. Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt.

23 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Vurdering af budget 2011 for Søholm Sagsnr.: 10/23633 Resumé: I relation til kommunens pædagogiske tilsyn vedrørende private botilbud og opholdssteder forelægges kommunen også de private institutioners budget for det kommende år til gennemgang. Nærværende sag vedrører budget 2011 for Aktivitetsstedet Søholm samt for Bostedet Søholm. Sagsfremstilling: I bekendtgørelse nr. 349 af 15. maj 2008 er fastsat regler vedrørende godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Budget med noter for 2011 er gennemgået. Regnskabet er ikke - som normalt - fremskrevet med den udmeldte fremskrivningsprocent på 0,8 på alle poster, men er i stedet fremskrevet ud fra de reelle regnskabstal, specielt i forhold til energi. Det betyder, at nogle poster ikke er fremskrevet i forhold til 2010, mens andre er fremskrevet i forhold til det aktuelle forbrug i Elafregningen til DONG har været meget høj. Det er derfor aftalt, at der foretages månedlige digitale aflæsninger af forbruget. Der er ikke konstateret et merforbrug, men prisen på el er væsentlig højere end tidligere. Takst for Aktivitetsstedet Søholm udgør pr. 1. januar ved 95 % belægning kr. Takst for Bostedet Søholm udgør pr. 1. januar ved 95 % belægning kr. Administrationens vurdering: Der er ingen bemærkninger til det fremsendte budget for 2011 for Bostedet Søholm samt for Aktivitetsstedet Søholm. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at budget 2011 for Aktivitetsstedet Søholm samt for Bostedet Søholm tages til efterretning. Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag)

24 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 22 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt.

25 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Vurdering af budget 2011 for Den Selvejende Institution Botilbuddet Højagergaard Sagsnr.: 10/21827 Resumé: I relation til kommunens pædagogiske tilsyn vedrørende private botilbud og opholdssteder forelægges kommunen også de private institutioners budget for det kommende år til gennemgang. Nærværende sag vedrører budget 2011 for Den Selvejende Institution Botilbuddet Højagergaard. Sagsfremstilling: I bekendtgørelse nr. 349 af 15. maj 2008 er fastsat regler vedrørende godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Budget med noter for 2011 er gennemgået. Budgettet er påtegnet hos statsautoriseret revisor den 27. september Fondens ledelse er ansvarlig for budgettet, og for de opstillede forudsætninger fremskrivningen er baseret på. Revisionens ansvar er, på grundlag af gennemgang, at afgive en konklusion om budgettet. Af ledelsespåtegningen fremgår det, at budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med diverse lovgivning på området. Det bekræftes, at de oplysninger, der ligger til grund for det af revisor opstillede budget er godkendt. Budgettet er pristalsreguleret med 0,8 % i forhold til budgettet for Der gøres opmærksom på, at budgettet skal opfattes som et rammebeløb, idet forskydninger i de enkelte udgiftsposter kan forekomme. Takst pr. beboer pr. måned ved 97,5 % belægning (før egenbetaling) angives til kr. Takst pr. beboer pr. måned ved 97,5 % belægning (efter egenbetaling) angives til kr. Revisionen har fundet, at givne forudsætninger giver et rimeligt grundlag for budgettet. Endvidere har de konkluderet, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse. Revisionen gør opmærksom på, at de faktiske resultater kan afvige fra de budgetterede. Administrationens vurdering: Der er ingen bemærkninger til det fremsendte budget for Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

26 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 24 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at budget 2011 for Den Selvejende Institution Botilbuddet Højagergaard tages til efterretning. Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt.

27 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Person - SSÆ - Oversigt over 10 dyreste sager på specialområdet Sagsnr.: 10/24492

28 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Forslag til handicappolitik - med høringssvar Sagsnr.: 09/7008 Resumé: Kommunalbestyrelsen præsenteres for et revideret forslag til handicappolitik på baggrund af dialogmøde og indkomne høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvarene giver grund til at diskutere rammen for Lejre Kommunes handicappolitik. Sagsfremstilling: Formålet med forslag til handicappolitik var jævnfør kommissoriet, der blev politisk godkendt i maj 2009, at samle og synliggøre allerede udmeldte værdier og visioner på handicapområdet. De politiske godkendte værdier og visioner fremgår af Plan- og Agenda 21 strategi 2007, Børne- & Ungepolitikken og Kultur- & Fritidspolitikken, der alle har været i høring eller er udarbejdet på baggrund af dialogmøder med borgerne. Forslag til handicappolitikken skulle vise, i hvilken retning Lejre Kommune overordnet ønsker at bevæge sig i på handicapområdet. Implementeringen af handicappolitikken skulle ske ved at værdier og visioner indgår i de enkelte direktørområders handleplaner og årsaftaler. Forslag til handicappolitik blev i efteråret 2009 sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Efterfølgende efterlyste Handicaprådet mulighed for et dialogmøde vedrørende forslag til handicappolitikken. Administrationen holdt den 26. april 2010 et dialogmøde med repræsentanter fra Handicaprådet. Opsamling på dialogmødet er vedlagt som bilag. Forslag til handicappolitikken blev herefter tilrettet og sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Notat vedrørende tilretningen er ligeledes vedlagt som bilag til sagen. Udtalelser: Ældrerådet tager forslag om Handicappolitik til efterretning - det er dog Ældrerådets ønske, at man, i den endelige udformning af Lejre Kommunes Handicappolitik, udtrykker sig i noget mere forpligtende vendinger inden for de enkelte indsatsområder [Det fulde høringssvar]. Handicaprådet kan ikke tilslutte sig det udsendte oplæg - ej heller i tilrettet form. Rådet mener grundlæggende, at administrationen bør gives et nyt opdrag, der sigter mod en ambitiøs politik, som endvidere udarbejdes på grundlag af en bred inddragelsesproces, og som vidner om et stærkt politisk ejerskab. Dette har ikke været muligt med det kommissorium, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. maj 2009 [Uddrag af høringssvar]. Begge høringssvar er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer på baggrund af det indkomne høringssvar fra Handicaprådet, at der stilles grundlæggende spørgsmål til det grundlag administrationen har udarbejdet forslaget til handicappolitikken på. Administrationen har derfor ikke forsøgt at tilrette forslaget, da administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen bør tage stilling til, om handicappolitikken skal gøres færdig og vedtages inden for de nuværende rammer og ved det vedlagte forslag, eller om der skal udarbejdes et nyt kommissorium for arbejdet, og dermed laves en ny proces. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger Beslutningskompetence:

29 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 27 Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning og 2. at handicappolitikken gøres færdig inden for de nuværende rammer, eller 3. at der udarbejdes et nyt kommissorium for arbejdet for handicappolitikken Bilag: 1. Opsamling på møde om oplæg til handicappolitik den 26. april Forslag til handicappolitik 14. oktober Notat vedrørende forslag til handicappolitik 4. Ældrerådets høringssvar vedrørende Forslag til Handikappolitik 5. Handicaprådets høringssvar - Oplæg til handicappolitik Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Ad. 1. og 3. anbefales. Ad. 2. anbefales ikke. Afbud: Thomas Stokholm Gitte Geertsen deltog fra kl Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingens pkt. 1 og 3 anbefales. Pkt. 2 anbefales ikke.

30 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - 18 ansøgninger 1. ansøgningsrunder 2011 Sagsnr.: 10/9012 Resumé: Der er indkommet 17 ansøgninger til denne ansøgningsrunde vedrørende tildeling af 18 midler. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre skal tage stilling til ansøgningerne og forslag til tilsagn om tilskud. Ansøgningerne fra Dansk Flygtningehjælp, Lejre gruppen, DH-Lejre, Børns Vilkår og Angstforeningen blev behandlet på Udvalget for Børn & Ungdom møde den 2. november 2010 med henblik på en vurdering inden alle sagerne behandles på Udvalgets for Social, Sundhed & Ældres møde den 29. november Direktionen indstillede, at Udvalget for Børn & Ungdom vurderede og anbefalede forslag til tilsagn om støtte til de ovennævnte 4 ansøgninger samt at Udvalget for Børn & Ungdom anbefalede et princip om at nedskrive procentuelt med mankoen mellem det beløb, der gives tilsagn om og puljens størrelse blev godkendt. Begge indstillinger blev tiltrådt. Konkrete anbefalinger fra Udvalget for Børn & Ungdom fremgår under de enkelte ansøgninger nedenfor. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2007 godkendt Retningslinier for samarbejdet med de frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune. Retningslinierne er tilrettet ud fra Kommunalbestyrelsens beslutning på Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 2. marts Der er vedtaget 2 årlige ansøgningsrunder: 1. maj og 1. oktober. Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål. Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune. I henhold til de af Lejre Kommune vedtagne retningslinjer for støtte til frivilligt sociale arbejde, ydes der ikke støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold. Tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold. Endvidere ydes der ikke generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer o.l.) i forhold til den konkrete aktivitet. Administrationens vurdering: Ved vurderingen af nedenstående ansøgninger er der lagt særligt vægt på lokale initiativer målrettet kommunens borgere og at aktiviteten har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Først derefter er aktiviteter, der ellers opfylder kommunens retningslinjer taget med. Ansøgninger med et underholdende/selskabeligt indhold er ikke kommet i betragtning. Der er indkommet ansøgninger for mere end der er i puljen. For at kunne overholde budgettet foreslår administrationen følgende principper for prioritering:

31 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 29 A) Ansøgningerne behandles efter retningslinjerne, således at eventuelle ikkestøtteberettigede aktiviteter eller elementer i de enkelte ansøgninger sorteres fra. Dette kan for den enkelte ansøgning betyde, at beløbet, der efter retningslinjerne kan gives tilsagn om, vil være mindre end det beløb, der søges om. Dette er den praksis, som altid benyttes ved ansøgningsrunderne. B) Er det samlede beløb, der herefter kan gives tilsagn om, fortsat større end puljen, foreslår administrationen, at de beløb, der efter A) foreslås givet tilsagn om, nedskrives procentuelt med mankoen mellem det beløb der gives tilsagn om og puljens størrelse. På denne måde vil alle ansøgere, der kan opnå støtte bidrage ligeligt til overholdelse af budgettet. Den endelige procentsats kan dog først fastsættes efter behandling i både Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Det foreslås derfor, at de ønskede støttebeløb fastsættes af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, men med mulighed for en procentvis nedskrivning af hvert tilsagn om støtte, hvis det samlede tilsagn om støtte er større end puljen. Udvalget for Børn & Ungdom anbefalede den 2. november 2010 principperne. 1. Dansk Flygtningehjælp, Lejre gruppen søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til annoncering for flere frivillige, udgifter til materialer til tema- og cafemøder for flygtninge og til omkostninger i forbindelse med orientering af de frivillige om de forskellige projekter. Målgruppe: Børn og voksne flygtninge. Der er 16 frivillige medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til lignende aktiviteter som foreslås her. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til indkøb af materialer til afholdelse af cafemøder og til malekursus, samt til annoncering efter flere frivillige og til porto, kopiering og div. i forbindelse med orientering af de frivillige omkring temaer. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Udvalget for Børn & Ungdom besluttede på deres møde den 2. november 2010, at anbefale forslaget. 2. Dansk Blindesamfunds omsorgsklub, Mandagsklubben søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til udgifter i forbindelse med transport (samkørsel) til i alt 23 årlige aftenmøder på Astershjemmet i Roskilde. Målgruppe: Ældre enlige over 70 år. Der er 24 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har ikke tidligere modtaget tilskud. Ved vurderingen er der lagt vægt på brugernes alder og handicap. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, idet møderne vurderes, ud over socialt samvær, at have et forebyggende og netværksskabende indhold. Der foreslås givet tilskud til hjælp til transportudgifter, idet det vurderes at målgruppen har et særligt transportbehov Forslag til tilsagn om støtte: kr. 3. Ældre Sagen, Lejre søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til tryghedsopkald (11 brugere), demensaflastere (8 frivillige og 4 brugere) og En hjælpende hånd (alle ældre i kommunen). Målgruppe: Ældre

32 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 30 Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til lignende aktiviteter som foreslås her. Ved vurderingen af ansøgningen er der lagt særligt vægt på det lokale initiativ der er målrettet kommunens borgere, og at aktiviteterne har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til ovenstående 3 aktiviteter. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 4. Stokrosen søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til honorar og kørsel til foredragsholdere (emnerne er endnu ikke fastsat, men vil være med et sundhedsfremmende islæt), instruktører (kursus i blomsterbinding) og leje af Østergårds liftbus til virksomhedsbesøg. Målgruppe: Kvindelige førtidspensionister med kronisk sygdom eller fysisk handicap. Der er 16 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til lignende aktiviteter som foreslås her. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at foredragene er netværksskabende for deltagerne samt at de er sundhedsfremmende og forebyggende. Der foreslås givet tilskud til liftbus til virksomhedsbesøg, såfremt besøget har et sigte som forebygger f.eks. inklusion af målgruppen i beskæftigelsesøjemed. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til honorar og kørsel til foredragsholdere såfremt foredraget har et sundhedsfremmende og forebyggende emne. Honorar til instruktører og leje af liftbus støttes ikke, idet begge aktiviteter er af underholdende karakter. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 5. Børns Vilkår søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til anonym rådgivning til børn og unge, der ikke har andre at tale med ift. problemer. Rådgivningen gives på følgende platforme: BørneTelefonen, BørneChatten, BørneBrevkassen og BørneNettet (www.boernenettet.dk). Målgruppe: Børn og unge. Der var ca. 30 børn og unge fra Lejre Kommune der modtog rådgivning i Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til samme aktivitet. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet et lignende tilbud ikke vurderes at kunne tilbydes lokalt pga. målgruppens størrelse. Der ydes ikke tilskud til lokaleomkostninger, telefon og IT, chatudvikling og support og til analyse/evaluering. Forslag er givet ud fra Lejre Kommunes %-andel i forhold til landsgennemsnittet. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Udvalget for Børn & Ungdom besluttede på deres møde den 2. november 2010, at anbefale forslaget. 6. Ældre Sagen, Bramsnæs søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til telefonstjerne (18-20 brugere), Frivilligt socialt arbejde i Ammershøjparken, Besøgsvenner + demensaflastere (28 frivillige), hjælpende hænder (4 frivillige og bisiddere). Målgruppe: Ældre Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til lignende aktiviteter som foreslås her.

33 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 31 Ved vurderingen af ansøgningen er der lagt særligt vægt på det lokale initiativ der er målrettet kommunens borgere, og at aktiviteterne har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til alle 5 aktiviteter. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 7. Foreningen af besøgsvenner i Region Sjælland "Husvenner på Bøgebakken" søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til aktiviteter og hjælp i hverdagen til glæde for beboerne på Plejecentret Bøgebakken; sang & musik, gudstjenester i lokale kirker og gåture i omegnen. Målgruppe: Beboerne på Bøgebakken. Der er 10 frivillige medlemmer i Lejre Kommune. Ved vurderingen af ansøgningen er der lagt særligt vægt på det lokale initiativ der er målrettet beboerne på Bøgebakken og at aktiviteterne har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til lignende aktiviteter. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 8. DH-Lejre søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til honorar til oplægsholder, annoncering af aktiviteten og evt. lokaleleje, rengøring og kaffe/te. Målgruppe: Mennesker med handicap, pårørende, fagfolk og andre interesserede. Der er 11 handicaporganisationer tilsluttet DH i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til samme aktivitet som foreslås her. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til oplægsholder og annoncering i forbindelse med offentligt foredrag med handicaprelevant emne. Der gives ikke tilskud til lokaleleje og forplejning m.m. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Udvalget for Børn & Ungdom besluttede på deres møde den 2. november 2010, at anbefale forslaget. 9. Lejre Pensionistforening søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til udflugter for ældre medborgere. Målgruppe: Pensionister. Der er 330 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har i 2007 fået tildelt støtte for i alt kr. til liftbus. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen ikke at være inden for rammerne, da aktiviteterne er af selskabelig karakter og at det ikke er begrundet, at målgruppen har et særligt transportbehov. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 10. Lejre Lydavis søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til køb og vedligehold af materialer til produktion af lydavis. Målgruppe: Blinde og svagtseende.

34 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 32 Der er 10 frivillige medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til samme aktivitet. Ved vurderingen af ansøgningen er der lagt særligt vægt på det lokale initiativ og at aktiviteten har et forebyggende indhold. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 11. Hjerteforeningen i Lejre søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til 3 livreddende førstehjælpskurser samt til hjertecafe og foredrag. Målgruppe: Medlemmer af Hjerteforeningens lokalafdeling. Der er 639 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til hjertestartskurser og hjertecafeer. Ved vurderingen af ansøgningen er der lagt vægt på, at aktiviteten har et klart sundhedsfremmende indhold. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 12. Brugerforeningen 2003 søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til motion og svømning, kulturelle aktiviteter og transport (klippekort til tog). Målgruppe: Brugere af værestedet på Socialpsykiatrisk Center. Der er 15 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til lignende aktiviteter som foreslås her. Ved vurderingen af ansøgningen er der lagt vægt på at aktiviteten motion og svømning har et sundhedsfremmende, forebyggende og netværksskabende indhold. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til motion og svømning. Der gives ikke tilskud til kulturelle aktiviteter og klippekort til transport, idet det ikke er begrundet, at målgruppen ikke har et særligt transportbehov. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 13. Angstforeningen søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til mini-kampagne om sygdomsangst og telefonrådgivning. Målgruppe: For mini-kampagnen er målgruppen de praktiserende læger, psykiatere, psykologer, apoteker, PPR og sygedagpenge/kontakthjælpeafdelingerne i kommunen. For telefonrådgivningen er det de angst/sygdomsramte og deres pårørende. Det skønnes at ca. 6,5 % af Lejre Kommunes borgere vil benytte sig af ovenstående. Foreningen har ikke tidligere modtaget støtte. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til mini-kampagnen og til telefonrådgivning. Der gives ikke støtte til husleje, forplejning og lønudgifter til projektleder og assistent til projektet telefonrådgivning. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Udvalget for Børn & Ungdom besluttede på deres møde den 2. november 2010, at anbefale forslaget. 14. HjerneSagen i Roskilde/Lejre/Greve søger om tilskud på i alt kr.

35 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 33 Der søges om tilskud til Nytårsfest, pårørendegruppen, forårstur og ferietur herunder leje af handicapbus med trailer, efterårsudflugt og pårørendekursus. Målgruppe: Medlemmer der er ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres familier og pårørende. Der er 54 medlemmer i Lejre Kommune. 16 møder regelmæssigt til aktiviteter. Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til deltagelse i bl.a. Afasidagen, Apopleksidagen, Sundhedsdagen i Roskilde, Kulturaften i Hvalsø samt til pårørendearbejde. Ved vurderingen af ansøgningen er der lagt vægt på det arbejde som de frivillige i pårørendegruppen udfører. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til pårørendegruppen og pårørendekursus. De øvrige aktiviteter kan ikke støttes, idet de alle er af selskabelig karakter. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 15. Ældre Sagen, Hvalsø søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til besøgsvennetjeneste, transport i liftbus til sommertur for besøgsvennerne og til søndagscafeer. Målgruppe: Ældre Der er ca ældre i Lejre Kommune heraf 950 i Hvalsø. Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til lignende aktiviteter som foreslås her. Ved vurderingen af ansøgningen er der lagt vægt på de sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der foreslås givet tilskud til besøgsvennetjenesten og til søndagscaféer. Der gives ikke tilskud til transport til sommertur, da aktiviteten udelukkende har et selskabeligt indhold. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 16. Mærk Livet søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til honorar til 3-4 foredrag. Foredragene er endnu ikke planlagt, da foreningen afventer, om de modtager tilskud, inden foredragsholder engageres. Målgruppe: Pensionister, førtidspensionister og andre over 50 år. Der er 27 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til lignende aktiviteter. Ved vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på, at eventuelt tilskud til foredrag gives udelukkende, hvis indholdet er sundhedsfremmende og forebyggende. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 17. Sjov Motion søger om tilskud på i alt kr. til kurser og videreuddannelse af instruktører. Instruktørerne er frivillige og er en nødvendige for at foreningen kan fortsætte tilbuddet om motion til pensionister i Lejre Kommune. Der er ca. 330 medlemmer i Lejre Kommune. Målgruppe: Pensionister Foreningen har tidligere fået tildelt støtte for i alt kr. til lignende aktiviteter. Ved vurderingen af ansøgningen er der lagt særligt vægt på det lokale initiativ, der er målrettet kommunens borgere, og at aktiviteten har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold.

36 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 34 Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, idet aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe borgere. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Økonomi og finansiering: Puljen for 2011 er på kr. Samlet er der i ovenstående 17 ansøgninger søgt om til støtte via 18-puljen for i alt kr. og forslag til støtte kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalget godkender ansøgningerne med udgangspunkt i principperne for støtte efter 18 og de foreliggende indstillinger 2. at udvalget godkender princippet om at nedskrive procentuelt med mankoen mellem det beløb der gives tilsagn om og puljens størrelse, som et fremtidigt princip. Bilag: 1. Ansøgning fra Dansk Flygtningehjælp, Lejre gruppen 2. Telefonnotat - Dansk Flygtningehjælp 3. Ansøgning fra Dansk Blindesamfunds omsorgsklub, Mandagsklubben 4. Dansk Blindesamfunds omsorgsklub - Telefonnotat af doc 5. Ansøgning fra Ældre Sagen, Lokalkomiteen Lejre 6. Ansøgning fra Stokrosen 7. Stokrosern - Telefonnotat af doc 8. Ansøgning fra Børns Vilkår 9. Årsrapport Ansøgning fra Ældre Sagen, Bramsnæs lokal komite 11. Ansøgning fra Fore. af besøgsvenner på inst. i Reg. Sjælland.PDF Ansøgning fra DH-Lejre.doc 13. Afdelingsvedtægt HD-Lejre.doc 14. Ansøgning fra Lejre Pensionistforening 15. Yderligere oplysning til ansøgning - Lejre Pensionistforening 16. Ansøgning fra Lejre Lydavis 17. Ansøgning fra Brugerforeningen af Ansøgning fra Angstforeningen 19. Pjece - Hypokondri.pdf 20. HjerneSagen - Ansøgning.doc 21. HjerneSagen - Mail fra kaj mikkelsen - ny 18 ansøgning 22. Ansøgning fra Ældre Sagen, Hvalsø 23. Ansøgning fra Mærk Livet 24. Oversigt 1. ansøgningsrunde Sjov Motion - Ny Ansøgning.doc 26. Sjov Motion - J.C.Frank - Følg til ny ansøgning 27. Ansøgning fra Hjerteforeningen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den :

37 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 35 Indstillingerne godkendt. Princippet i pkt. 2 gælder først fra ansøgningsrunden til maj Der inviteres til dialogmøde om hensigten med 18-midler herunder antallet af ansøgningsrunder og om puljen skal deles op i forhold til dette.

38 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Fremtidige dialogmøder - form og indhold Sagsnr.: 10/4404 Resumé: Sagen omhandler drøftelse vedrørende den fremtidige form for dialogmøder, herunder stillingtagen til hvilke parter udvalget ønsker at aftale dialogmøder med samt hvordan indholdet af dialogmøder fastlægges. Sagsfremstilling: Oprindeligt blev dialogmøderne etableret for at få mulighed for at informere om og drøfte budgettet. Der har som udgangspunkt kun været afholdt dialogmøder med institutioner, som har et bruger- og/eller pårørenderåd. Udvalget skal på baggrund af erfaringer fra det første år i denne valgperiode drøfte og beslutte den fremtidige form for dialogmøder. Overordnet kunne udvalget tage udgangspunkt i oplevelsen af, hvordan det forgangne års dialogmøder er forløbet; hvad har været godt, hvad har været mindre godt og har der været mangler? Udvalget kunne i sin drøftelse tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål, som administrationen har udarbejdet på baggrund af de hidtidige dialogmøder: Hvem ønsker udvalget dialog med - f.eks. institutionens ledelse og personale, brugere og pårørende, foreningslivet? Hvad afgør, om der skal afholdes dialogmøde? Skal der f.eks. være et formelt råd eller en bestyrelse? (Udvalget besluttede den 6. september 2010 at fortsætte dialogmøderne med Bruger- og Pårørenderåd på ældrecentrene efter, at rådene ved lovændring blev en frivillig ordning). Er der nogen, som udvalget ikke hidtil har haft dialog med, som udvalget gerne vil indgå i dialog med fremover? Hvad ønsker udvalget, at der er dialog om? Hvad er formålet - f.eks. indblik i det enkelte tilbud eller høre mere om f.eks. brugernes oplevelse af indholdet i tilbuddet eller er udgangspunktet f.eks. serviceniveau og budget? Planlægning af møderne - hvem sætter dagsordenen og bestemmer tidspunktet mv.? Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at dialogmøderne er rettet mod de(n) målgruppe(r), som udvalget ønsker at have dialog med. Derfor bør dialogmødets form og indhold planlægges i fællesskab med de(n) pågældende gruppe(r), som der ønskes dialog med. Administrationen ser dette som en forudsætning for, at møderne kan blive nærværende for alle parter. Endvidere vurderer administrationen, at et godt udgangspunkt for et dialogmøde er, at alle parter i en dialog er bekendt med hinandens ønsker til indholdet af en dialog, således at parterne har mulighed for at forberede sig til et møde. Administrationen vurderer derfor, at parterne inden indkaldelse til møde udveksler punkter med angivet formål. Dette bør dog ikke være en hindring for, at der undervejs i dialogen kan opstå behov for at drøfte emner, som ikke var meldt ind på forhånd. Administrationen vurderer også, at tidspunktet for mødet har betydning for indholdet,

39 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 37 f.eks. vil formålet for og udkommet af en drøftelse af budgettet kunne være forskelligt afhængigt af, hvor langt henne i budgetprocessen Kommunalbestyrelsen er. Økonomi og finansiering: Udgifter til dialogmøder afholdes på udvalgets bevilling under Politisk organisation ( ). Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalget på baggrund af drøftelsen beslutter, hvilke målgrupper der skal inviteres til dialogmøder 2. at administrationen på denne baggrund udarbejder forslag til tidsplan for dialogmøderne i at udvalgsformanden og administrationen udarbejder dagsordener for de enkelte dialogmøder - om muligt i fællesskab med de konkrete dialogpartnere. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt med tilføjelse: Pkt. 1: Udvalget fastholder dialog med de virksomheder, hvor der er Bruger- og Pårørenderåd. Gerne dialog om visioner og kultur mere end budget. Foreslås udvidet med Huset Horseager grundet anlægsbevillingen. Evaluering af møderne og mulighed for at følge op på særlige problemstillinger.

40 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 10/23611 Resumé: Der er foretaget en ledelsesmæssig vurdering af det forventede regnskab for 2010 på baggrund af forbruget på de enkelte bevillingsområder pr. 31. oktober Det vurderes, at der samlet set vil være et regnskabsmæssigt forbrug af kassen på 12,5 mio. kr. svarende 0,3 mio. kr. lavere end det af Kommunalbestyrelsen oprindeligt vedtagne kasseforbrug. Der er tale om højere serviceudgifter og færre skatteindtægter - i forhold til det oprindelige budget - men det modsvares fuldt ud af lavere overførselsudgifter, øgede renteindtægter og færre anlægsudgifter. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der ikke er statslige sanktioner i 2010, hvis de regnskabsopgjorte serviceudgifter overstiger det oprindelige budget. Det foreløbige regnskab pr. 31. oktober 2010 indeholder en række kasseneutrale budgetomplaceringer forårsaget af aktivitetsudviklingen siden forventet regnskab (pr. 30. juni 2010). Disse er nærmere beskrevet i bilag 1. Der er desuden udarbejdet særlige redegørelser for skolerne i bilag 2 og 3. Inden for udvalgsområderne Social-, Sundhed- & Ældre; Børn & Ungdom samt Teknik & Miljø er der gjort en stor indsats med henblik på at tilvejebringe finansiering til kendte merudgifter på det specialiserede socialområde, vintervedligeholdelse og privatisering af børnehaver. Det foreslås at en række mål og rammestyrede bevillinger, hvor der forventes mindreforbrug medfinansierer merudgifterne. Konsekvensen af medfinansieringen er at de pågældende mål og rammestyrede enheder får en mindre overførsel til 2011 end de ellers ville have fået. Oversigt kan ses i bilag 4. Der er dog nogle risikoområder - bl.a. vinterberedskabet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - hvor udgifterne vil overstige budgettet, hvis aktiviteten er stigende i årets sidste måneder. Der er endvidere foretaget en vurdering af mer- og mindreforbrug på de rammestyrede bevillinger, som i henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinjer overføres til budget Samlet set skønnes det, at der på driften skal overføres et nettomerforbrug på 5,8 mio. kr. til budget 2011, og et samlet nettomindreforbrug på igangværende anlægsprojekter på knap 11,9 mio. kr. Dette samlede mindreforbrug på 6,1 mio. kr. forbedrer kassebeholdningen i 2010, men pengene skal genbevilges i Forventet Regnskab fremsendes til fagudvalgenes møder i perioden den 29. november til den 1. december. Udvalgenes indstillinger behandles på Økonomiudvalgsmødet den 14. december Sagen behandles endeligt i Kommunalbestyrelsen den 20. december Sagsfremstilling: Der er foretaget en ledelsesmæssig vurdering af det forventede regnskab for 2010 på baggrund af forbruget på de enkelte bevillingsområder pr. 31. oktober Dette er sammenfattet i nedenstående resultatopgørelse. hele kr. Opr. vedt. Budget 2010 Korr. vedt. Budget 2010 Budget omplaceringer FR Forventet regnskab Forventede overførsler til 2011 Herefter forventet regnskab A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter

41 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 39 Generelle tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter Serviceudgifter Overførselsindkomster Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Resultat af det skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg Resultat af forsyningsvirksomheder Resultat i alt A + B Optagne lån I alt (A + B + optagne lån) Afdrag på lån og leasingforpligtigelser Øvrige finansforskydninger Likvide aktiver (+)=forbrug / (-)=forøgelse Resultatopgørelsen viser, at det har været muligt at anvise finansiering for øgede aktivitetsbaserede udgifter ved kompenserende udgiftsreduktioner eller forøgede indtægter. Samlet set er der anvist finansiering for 2,2 mio. kr. mere end omplaceringsbehovet. Dog udestår stadig risiko for yderligere udgifter på vintervedligeholdelse og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Forventet regnskab lægger herudover op til en politisk godkendelse af de omhandlede kasseneutrale budgetomplaceringer. Herunder udskilles hovedparten af forsyningsområdet af det kommunale budget som følge af etableringen af Lejre Forsyning A/S pr. 1. juli Der forventes således at være et kasseforbrug som er 2,2 mio. kr. lavere i det forventede regnskab end det var tilfældet ved Forventet Regnskab Herudover orienteres om forventede overførsler til budget 2011 af mer- eller mindreforbrug på rammestyrede virksomheder. På driftssiden forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Heri indgår er merforbrug på skolerne på 8,2 mio. kr., som Økonomiudvalget på sit møde den 12. oktober besluttede skal indgå i forslag til samlet skoleplan. Skatter og generelle tilskud Skatteindtægterne falder primært som følge af faldende grundskatter, idet der har været en række nedsættelser af grundværdivurderingerne som følge af klager over vurderingen. Serviceudgifter Serviceudgifterne består dels af de mål- og rammestyrede bevillinger og dels af bevillinger uden overførselsret. Der er i bilag 4 en oversigt over definitionen af serviceudgifter. Isoleret set forøger Forventet Regnskab serviceudgifterne med 1,8 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for serviceudgifterne skønnes forøget med 14,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste årsager til disse merudgifter er:

42 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 40 3,6 mio. kr. vedr. udsatte børn og unge 3,4 mio. kr. vedr. alkohol/stofmisbrug og socialt udstødte 1,8 mio. kr. vedr. omplaceringer i forventet regnskab ,8 mio. kr. vedr. nettomerforbrug i 2010 på de rammestyrede virksomheder Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der samlet set er fundet finansiering til disse udgifter inden for det samlede budget, og at der ikke er statslige sanktioner for eventuelle overskridelser af kommunernes serviceudgiftsramme. Opmærksomheden henledes desuden på KL s henvendelse af 18. november 2010, hvor alle kommuner opfordres til at arbejde aktivt for at begrænse budgetoverskridelsen, som på nuværende tidspunkt skønnes til at udgøre ca. 2 mia. kr. for kommunerne under ét. Overførselsindkomster Udgifterne til overførselsindkomster falder med 1,2 mio. kr. Et forventet merforbrug på den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet i størrelsesorden 1,3 mio. kr. finansieres ved en omplacering af 1,3 mio. kr. fra Job & Arbejdsmarkedsudvalget (flaskehalsmidler 2009). Renter Der forventes øgede renteindtægter på 2,8 mio. kr. på kommunens likvide beholdning. Hertil kommer realiseret ekstraordinær indtægt på renteswap på 1,88 mio. kr. vedr. skoleleasingprojektet. Anlæg Udskilningen af forsyningsvirksomhederne i Lejre Forsyning A/S medfører mindreudgifter for 24,9 mio. kr. på anlæg. Ud over korrektionerne vedrørende forsyning skønnes anlægsudgifterne at stemme overens med de tilretninger på anlægssiden, som blev udarbejdet til Forventet Regnskab I Forventet Regnskab er beskrevet en forventning om et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. som skal overføres til Dette skøn er uændret. Overførsler af mer- og mindreforbrug til budget 2011 Der er endvidere foretaget en vurdering af mer- og mindreforbrug på de rammestyrede driftsbevillinger, som i henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinjer overføres til budget Samlet set skønnes det, at der på driften skal overføres et nettomerforbrug på 5,8 mio. kr. til budget 2011, og et samlet nettomindreforbrug på igangværende anlægsprojekter på 11,9 mio. kr. Dette samlede mindreforbrug på 6,1 mio. kr. forbedrer kassebeholdningen i 2010, men pengene skal genbevilges i Der er på nuværende tidspunkt alene tale om en orientering af Kommunalbestyrelsen af forventede mer- og mindreudgifter i relation til overførsel til budget Op til udarbejdelsen af Årsrapport 2010 samt overførselssagen fra 2010 til 2011 på anlægssiden, vil administrationen foretage de endelige opgørelser på de igangværende anlægsarbejder og forelægge dem til politisk beslutning i februar For så vidt angår overførsler på driften vil den politiske stillingtagen først skulle ske i forbindelse med forelæggelse af regnskabet for 2010 i april Administrationens vurdering: Forventet regnskab viser, at det har været muligt ved omdisponeringer inden for det samlede budget at overholde den overordnede udgiftsramme. Det oprindeligt politisk besluttede kasseforbrug på knap 13 mio. kr. fastholdes således. Det har været nødvendigt at anvise finansiering fra mål og rammestyrede enheders mindreforbrug for at imødegå kendte merudgifter på andre områder og der må tages et mindre forbehold for stigende udgifter til bl.a. vinterberedskabet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - hvor udgifterne vil overstige budgettet, hvis aktiviteten er stigende i årets sidste måneder.

43 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 41 Regeringen og KL har et stærkt fokus på udviklingen i serviceudgifterne, jfr. KL s brev af 18. november 2010 til borgmestrene. Kommunalbestyrelsen har samlet set overholdt den samlede udgiftsramme ved en omprioritering fra overførselsindkomster, anlæg og renteindtægter, som alene er opnået gennem en stram budgetstyring i løbet af Regeringen har i forbindelse med finanslovsforliget for 2011 indgået aftale med forligspartierne om at skærpe sanktionen over for kommunerne. Det fremgår således af finanslovsaftalen: "For at styrke den enkelte kommunes incitament til at overholde de økonomiske rammer er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om at justere det betingede bloktilskud således, at en eventuel modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2011, foretages 60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt." Dette indebærer, at der skal være et meget højt opmærksomhedsniveau - politisk og administrativt - på at serviceudgifterne holdes inden for det budgetlagte i Direktionen vil fremlægge en grundig gennemgang af budgettet for herunder ikke mindst serviceudgifterne - i en forventet regnskabsopgørelse , der forelægges til politisk behandling i januar Økonomi og finansiering: Med Forventet Regnskab foreslås det, at Kommunalbestyrelsen godkender budgetomplaceringer og tillægsbevillinger, så kassebeholdningen forbedres med 2,2 mio. kr. i forhold til Forventet Regnskab De mål og rammestyrede bevillinger vil trække 5,8 mio. kr. af kassen, et beløb som vil blive overført til 2011, hvor det vil medføre en forbedring af kassebeholdningen. På anlæg området forventes et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. som vil blive overført til Overførslerne forventes således at mindske kassetrækket med 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at budgetomplaceringerne samt tillægsbevillinger for samlet set kr. i Forventet Regnskab godkendes 2. at direktionen udarbejder en vurdering af budget 2011 til politisk behandling i januar 2011 med særligt fokus på serviceudgifterne - på baggrund af aktivitetsudviklingen, der er afdækket i Forventet Regnskab Bilag: Bilag 1: Specielle bemærkninger Bilag 2: Skoleredegørelse Bilag 4: Medfinansiering fra mål og rammestyrede enheder Bilag 5: Definition af serviceudgifter Generelle bemærkninger 6. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales.

44 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 42 Afbud: Thomas Stokholm Gitte Geertsen deltog fra kl Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales.

45 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Godkendelse af retningslinier for administration af arv. Sagsnr.: 10/19542 Resumé: Beboerne på Bøgebakken plejecenter har modtaget en arv på ca kr. Kommunen skal på beboernes vegne administrere arven. Der er udarbejdet forslag til retningslinjer for administration af arven. Den 25. oktober 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at sagen sendes til fornyet behandling i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. På møde den 1. november 2010 i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre blev punktet udsat til udvalgsmødet den 29. november Sagsfremstilling: Beboerne på Plejecenteret Bøgebakken har arvet ca kr. i form af kontanter og værdipapirer efter afdøde. Arven skal administreres af kommunen. Formålet iflg. testamentet er til gavn og glæde for beboerne på centeret. Arven er blevet fritaget for boafgift, idet kommunen har skrevet under på, at arven ikke vil påvirke centrets budget. I testamentet er der ikke fastsat retningslinjer for, hvordan den skal administreres, kun formålet er fastsat. For at kunne opfylde formålet, skal der vedtages retningslinjer for brug af arven, herunder sammensætning af bestyrelse og bestyrelsens kompetence. Lejre Kommunes administration har udarbejdet forslag til retningslinjer og til nedsættelse af bestyrelse. Retningslinjer: Der kan afholdes udgifter, der er til gavn og glæde for beboerne på centret. Der kan således ikke afholdes udgifter, der er rettet mod andre af centrets brugere. Bestyrelsen vurderer selv om den enkelte udgift opfylder formålet. Projekter med en samlet udgift over kr. skal godkendes af Bruger- og Pårørenderådet før de kan gennemføres. Aktiverne sælges i takt med, at der er behov for det. Aktiverne er registreret på særlige konti i kommunens bank. Aktiverne er optaget i kommunens regnskab og er dermed underlagt kommunens revision. Der laves et regnskab for hvert år. Regnskabet følger kalenderåret og udarbejdes af kommunes økonomiske afdeling. Regnskabet forelægges Bruger- og Pårørenderådet til orientering. Bestyrelse: Til at varetage arven nedsættes en bestyrelse bestående af 2 fra Bruger- og Pårørenderådet og lederen af centret. Beslutningerne træffes ved almindeligt flertal. Bruger- og Pårørenderådet udpeger de to medlemmer for 2 år ad gangen på det konstituerende møde. Hvert år afgår et medlem. Ved det konstituerende møde trækkes lod om hvem af de 2 medlemmer der kun skal sidde i bestyrelsen i 1 år. Det er kun medlemmer af Bruger- og Pårørenderådet der kan udpeges. En pårørende, der er valgt, kan sidde valgperioden ud, selv om dennes slægtning ikke længere er på Bøgebakken. Tilføjelse ved genoptagelse af sagen: Den 4. oktober 2010 besluttede Udvalget for Social, Sundhed & Ældre: at indstillingen anbefales, samt

46 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 44 at det præciseres, at bestyrelsen også har kompetencen til at placere midlerne, dog med godkendelse af Bruger- og Pårørenderådet såfremt beløbet er over kr. Bobestyreren har konstateret at testamentet var ændret til fordel for Plejecentret Bøgebakken i Lejre. Skifteretten har den 6. oktober 2010 godkendt regnskabet. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomisk betydning. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at retningslinierne godkendes. Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. Klagemuligheder ved arv Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Punktet blev udsat. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Flemming Damgaard Larsen og Henning Nielsen kan ikke tilslutte sig indstillingen, men ønsker at testators ønske, som det fremgår af testamentet respekteres, således at beløbet indgår i den i forvejen værende fond. Det vil også spare kommunen for administration af arven

47 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning - Personsag Sagsnr.: 07/319

48 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side Person - SSÆ - Borgersag Sagsnr.: 10/25107

49 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: 10/7 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Intet

50 Bilag: 2.1. Kvartalsvis statistik førtidspensioner Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 29. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

51 Tilkendt: Afslag: år år Fysisk: Psykisk: Socialt: Sygedagpenge: Kontanthjælp: Andet: Kvinder: Mænd: år Førtidspension, 3. kvartal 2010

52 Kvartalsvis statistik førtidspensioner, kvartal Førtidspension, 3. kvartal 2010 Tilkendt: 11 Afslag: år år år 4 Fysisk: 6 Psykisk: 5 Socialt: 0 Sygedagpenge: 5 Kontanthjælp: 6 Andet: 0 Kvinder: 5 Mænd: 6

53 Bilag: 2.2. Statistikoversigt for 4. kvartaler - førtidspension Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 29. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

54 tilkendte afslag år år år fysisk psykisk socialt sygedagpenge Antal Afrapportering førtidspensioner 4. og 1. 2 og 3. kvt kvt kvt kvt. 201

55 psykisk socialt sygedagpenge kontanthjælp andet kvinder mænd spensioner 4. kvt kvt kvt kvt. 2010

56 Førtidspensioner 4. kvt kvt kvt kvt tilkendte afslag år år år fysisk psykisk socialt sygedagpenge kontanthjælp andet kvinder mænd

57 Bilag: 2.3. Statistik - misbrugsområdet Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 29. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

58 Misbrugsområdet 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. Medicinsk Misbrugsklinik inik, Roskilde (MMR) (MMR) Roskilde Ambulante Behandling for stofmisbrugere (RABS) Indskrevet i alt af dem er afklarende samtaler behandlingsforløb døgnbehandling efterbehandling omsorgsophold 0 0 0

59 3. kvt

60 antal 4. kvartal 2009 og 1, 2. og 3. kvartal kvt. 1. kvt. 2. kvt. Medicinsk Misbrugsklinik (MMR) Roskilde Ambulante Behandling afklarende sa behandlingsforløb døgnbehandling efterbehandl omsorgsophold

61 og kvt. 3. kvt. handling afklarende samtaler efterbehandling

62 antal 3. kvartal Misbrugsområdet Lejre Kommune kvt. Medicinsk Misbrugsklinik (MMR) Roskilde Ambulante Behandling afklarende sam behandlingsforløb døgnbehandling efterbehandlin omsorgsophold

63 gsområdet e andling afklarende samtaler efterbehandling

64 Bilag: 2.4. Statistik fra NAB Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 29. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

65

66

67

68 Bilag: 2.5. Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig - November graf.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 29. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

69 Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig i dage, samtlige borgere Gennemsnitlig ventetid i dage Juni 2009 Maj 2010 April 2010 Marts 2010 Februar 2010 Januar 2010 December 2009 November 2009 August 2010 September 2010 Oktober 2010 November 2010 Antal dage

70 Bilag: 2.6. Antal borgere på venteliste til en plejebolig - November 2010.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 29. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

71 Antal borgere 60 Antal borgere på venteliste til en plejebolig, samtlige borgere Ikke opdelt Ventet i 360+ dage Ventet i dage 50 Ventet i dage 9 Ventet i dage Ventet i dage Ventet i dage Ventet i 1-60 dage 39 November 2010 Oktober 2010 September 2010 August 2010 Juni 2010 Maj 2010 April 2010 Marts 2010 Februar 2010 Januar 2010 December 2009 November 2009 Antal borgere Page 1

72 Bilag: 3.1. Handleplan vedr. økonomi på specialområdet Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 29. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

73 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D E Handleplan vedr. økonomi på specialområdet Dato: 19. oktober 2010 J.nr.: Motivation / baggrund Afsæt for handleplan er en forventet budgetoverskridelse på ca. 8 mio. i 2010 på området vedr. voksne med særlige behov. Budgetoverskridelsen skyldes uventet tilgang af nye sager og intensivering af støtte i eksisterende sager, hvor Lejre Kommune i langt de fleste sager ikke har haft handlekompetencen. På baggrund af merforbrug i 2010 forventes en budgetmæssig udfordring på ca. 8,5 mio. på området i budgetåret Dette kalder på initiativ og handling. Budgetoverskridelsen har vist, at det er nødvendigt at arbejde med den økonomiske styring på området. Herunder systematisk budgetopfølgning og procedurer for orientering af økonomiansvarlig, direktør og fagudvalg. Handleplanen skitserer tre indsatsområder. 1. Bedre økonomistyring 2. Gennemgang af sager hvor Lejre Kommune hjemtager handlekompetencen 3. Klarhed over serviceniveauer Indsatsområde 1: Bedre økonomistyring Det har vist sig som en stor udfordring at skabe det nødvendige overblik over økonomien på området i form af et individbaseret dispositionsregnskab. Det skyldes blandt andet: Anvendelsen af it-understøttelse til økonomistyring Praksis for datastyring er følsom overfor fejl ved indtastning, kommunikationsfejl eller manglende information.

74 Manglende klarhed om procedure for orientering af direktør og fagudvalg om dyre sager / uforudsete udgifter. Manglende systematisk budget- og målopfølgning Administrationen vurderer at der er behov for at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for sikre data og økonomisk overblik på individniveau, hvad enten det kræver at se på mulige alternativer i forhold til it-understøttelse og/eller arbejdsgange vedr. vedligehold og ajourføring af data. Herudover kan der være behov for optimering af 17-års-udvalg for at sikre viden om tilgang af sager. Mål 1: Få synliggjort udgifterne på enhver borger på specialområdet. Ansvarlig Torsten H. Hansen / Linda Brask. Mål 2: Optimere samarbejde i regi af 17 årsudvalget med henblik på øget overblik over kommende sager. Gennemføre planlagt projekt vedr. optimering af sagsgang fra barn til voksen finansieret via 3-partsmidler. Ansvarlig Linda Brask. Sager over kr. skal fremadrettet ind over Visitationsudvalget. Ved gennemgang skal sagsbehandler have bud på alternativ foranstaltning. Visitationsudvalget har ikke bevillingsansvar, men har en vejledende og rådgivende funktion. Formål med gennemgang i Visitationsudvalget er blandt andet at sikre, at de økonomiske perspektiver er tilstrækkeligt afdækket. Visitationsudvalget og sagsbehandlere på området orienteres månedligt om økonomi på området. Mål 3: Alle sager over kr. kommer ind over visitationsudvalget. Ansvarlig Linda Brask. Nye sager over kr. skal herudover fremadrettet behandles og godkendes i USSÆ inden foranstaltning kan iværksættes. Mål 4: Alle sager over kr. behandles i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Ansvarlig Linda Brask. Indsatsområde 2: Gennemgang af borgersager, hvor Lejre Kommune hjemtager handlekompetencen I forbindelse med lovændring vedr. sammenhæng mellem betalingspligt og handlekompetence hjemtager Lejre Kommune pr. 1. januar 2011 Side 2 af 4

75 handlekompetencen på 50 borgere bosat i på botilbud mv. i andre kommuner. Der er i forbindelse hermed behov for at gennemgå borgersager i forhold til: Nuværende tilbuds egnethed Alternative tilbud Perspektiv i sag (realistisk målsætning) Økonomi i sag (sammenholdt med Lejre Kommunes serviceniveau og alternative tilbud) Ressourcemæssig prioritering af sager (fx behov for opfølgning) Behov for delegationsaftaler For at sikre grundig gennemgang er der taget initiativ til etablering af en tværfaglig indsatsgruppe. I indsatsgruppen indgår sagsbehandler fra Team Behandling, sagsbehandler fra Hjælpemidler, økonomikonsulent samt socialfaglige repræsentanter fra kommunens botilbud. Mål 1: Alle relevante hjemtagne sager gennemgås i regi af indsatsgruppe. Ansvarlig Torsten H. Hansen / Linda Brask. Indsatsområde 3: Klarhed over serviceniveauer Formulering af serviceniveauer er en væsentlig forudsætning for styring af området og der er mange gode grunde til at arbejde målrettet med serviceniveauer på specialområdet. Det drejer sig blandt andet om: Sikre ensartethed og tydelighed i visitation til de enkelte ydelser At der er overensstemmelse mellem borgerens behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes støtte til Et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området Det giver mulighed for at prioritere indsatsen overfor forskellige målgrupper. Herunder arbejde strategisk med fokus på evidensbaserede tiltag og udvikling af kvaliteten i de tilbud kommunen tilbyder forskellige målgrupper (eksempelvis med mulighed for finansiering af udviklingstiltag via satspuljemidler mv.). Mål 1: Administrationen / visitatationsudvalget udarbejder forslag til kvalitetsstandarder for samtlige ydelser på området. Udkast skal forelægges visitationsudvalget senest ultimo marts og de skal være anvendelige set i relation til ovenstående. Ansvarlig - Linda Brask. Tidsplan: Gennemførsel af handleplan sker hurtigst muligt under hensyntagen til øvrig Side 3 af 4

76 drift. Direktør forelægges status marts Opfølgende sag på USSÆ primo april. Side 4 af 4

77 Bilag: 5.1. kommissorium for velfærdsteknologi for Ældreområdet _19 nov version2 (2).doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 29. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

78 Kommissorium - velfærdsteknologi på Ældreområdet Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E 1. Motivation og baggrund for projektet Dato: 19 November 2010 J.nr.: 10 / Der har gennem det seneste par år været stadig mere fokus på udviklingen af velfærdsteknologier og de muligheder der ligger i en implementering af velfærdsteknologiske løsninger på det sociale og sundhedsmæssige område. Definition af velfærdsteknologi forstås en teknologi eller en service, der kan hjælpe eller assistere borgere og skabe effektivisering af arbejdsgange. Ifølge Servicestyrelsen er velfærdsteknologi teknologiske løsninger, der kan være med til, at - mindske nedslidninger - skabe potentiale for større tryghed og mobilitet for borgere - skabe mulighed for hjemme monitorering - omprioritere den samlet arbejdskraft og skabe mere borger næromsorg - skabe fleksible løsninger Visionen er et fælles indsatsområde med bedre løsninger, stærkere fokus og effektiv anvendelse af ressourcerne både eksternt og internt i organisationen. Der er mange anvendelsesmuligheder indenfor velfærdsteknologien og for at sikre en stringent linje i valg og indførelses af ny teknologi nedsættes der en arbejdsgruppe. 2. Formål Det overordnet formålet med at indføre velfærdsteknologi er, at udnytte de eksisterende ressourcer til fordel for såvel personale som borgere. Delmålene med arbejdsgruppen er:

79 at udvælge et antal af velfærdsteknologier, som i udgangspunkt forventes at kunne bidrage til arbejdsmiljø - ressource - kvalitetsmæssige gevinster for arbejdspladsen at inddrage brugergruppen og andre interessenter i vurderingen af de mulige velfærdsteknologiske hjælpemidler at være ambassadør for anvendelse af velfærdsteknologi i egen organisation 3. Succeskriterier og målemetode Definere fordele og mulige barrierer ved de udvalgte teknologiske løsninger, angive ressourcemæssige gevinster og definere evalueringsparametre som feedback mekanisme i forhold til den samlede brugergruppe. (hjælpere og borgere) Delsucceskriterier og målemetoder: Definere målemetoder og potentiel ressource besparende gevinster i form af medarbejder timer ved indførelsen af velfærdsteknologi I samarbejde med aktørerne at udarbejde implementeringsplan af velfærdsteknologier. Begrebs definition Potentiel ressource besparende gevinster forklares ved både hvilke medarbejder ressourcer i form af timer og serviceydelser. En afledt effekt kan defineres som effektiviseringer i arbejdstilrettelæggelse, understøttet større grad af selvhjulpen hos borgeren og reducere tid til administration. Arbejdsgruppens opgaver er: Afledt af formålet har arbejdsgruppen følgende opgaver: Basere på research af lignede tiltag i andre kommuner og eksisterende løsninger at udarbejde konkret forslag til anvendelse af nye teknologiske løsninger Beskrives hvilke løsninger egner sig bedst til inde - og ude områder, i relation til målgruppen at definere potentielle teknologiske løsninger. Udarbejde ressourcemæssige gevinster både i form af ydelser, økonomiske overslag over investeringer og arbejdsmiljømæssige forbedringer. Beskrive hvilken kompetenceudvikling der er nødvendig i implementeringen af ny teknologi Side af 4 2

80 4.Projektets produkt(er) Resultatet af arbejdsgruppens indsats er at udarbejde: Et katalog der angiver mulige teknologiske løsninger indenfor SSÆ områdets virksomhed og kerneydelser En procedure og en skabelon til screening af behovet for assistance En implementeringsplan for ny teknologi og medinddragelse af interessenter En analyse til grundlag for oplæg til målrettede investeringer, effektiviseringer og udviklingsaktiviteter, der konkretiseres i opfølgende handleplaner. 4. Bindinger/begrænsninger Implementeringen af ny teknologi fordrer inddragelse af interessenter for at sikre en smidig implementering. Udgifterne skal være indenfor den økonomiske vedtagne rammeaftale i budgettet 2011 Projektets organisering Projektejer: Direktør Lone Feddersen Styregruppe: Esben Frederiksen, Gete Bjerring og Tina Nikolaisen Arbejdsgruppe: Tovholder i arbejdsgruppen referer til styregruppen på de definerede tidspunkter Arbejdsgruppen består af medarbejdere der repræsenterer: Ledelsesrepræsentanter fra ældreområdet, medarbejder(e) fra Frit-Valg og plejecentrene, teknologi agent fra Visitation & bestiller samt medarbejder fra det social specialiserede område. Referencegruppe: Interessenter på området 5. Tidsramme Primo 2011 til medio Halvvejs rapport foråret 2011 og afsluttende rapport medio Økonomi/ressourcer Side af 4 3

81 Der er tilsidesat en anlægsbevilling på DK primært til indgåelse af fonds støttet projekter. Dertil kommer interne og eksterne medarbejderressourcer. 7. Evaluering Løbende evaluering i forhold til processen i forløbet. Side af 4 4

82 Bilag: 6.1. DH-Lejre - kommentarer vedrørende madservice.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 29. november Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

83 Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Susan Wiingaard, Byager 8a, 4330 Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Supplerende Kommentar Til høring i handicaprådet vedr. Udbud af madservice til borgere i eget hjem DH-Lejre har følgende ønsker til kommende udbud af madservice til borgere i eget hjem: 1. Der skal være mulighed for at kunne bestille friske salater og flere grønsager. Vi henviser til tidligere brugerundersøgelse af Lejre Kommunes madservice efterår 2009: "Grøntsagerne var det punkt, hvor flest deltagere var utilfredse. 20 % af deltagerne mener, at grøntsagerne sjældent eller aldrig er gode og veltilberedte, og der efterlyses flere eller bedre grøntsager og mere grøn salat." 2. Der skal daglig være frit valg mellem forskellige retter/menuer og mulighed for at tilpasse maden til særlige diætbehov. 3. Der kan i nogle tilfælde være behov for at maden også skal spises af børn, hvis forældrene ikke på grund af handicap eller sygdom har mulighed for at lave mad. 4. Det vil være en fordel, hvis maden ikke omtales som 'ældremad' i daglig tale. 5. Der skal være mulighed for fleksibilitet omkring tilmelding /framelding til ordningen, så man kun betaler og får mad for de dage, som man er hjemme og har brug for maden. 6. Det skal være muligt at tilmelde/framelde med kort frist. 7. Det vil være rart hvis det er muligt at kunne bestille ekstraportioner til evt. gæster ved behov. 8. Der skal være fleksibilitet omkring udbringning, så man ikke går glip af en uges mad, fordi man ikke kan være hjemme på afleveringstidspunktet. 9. Der skal være opmærksomhed på tilgængeligheden, f.eks. vedr. emballagen, så f.eks. mennesker med nedsat hånd- og armfunktion også kan håndtere emballagen. Vi kan henvise til f.eks. Teknologisk Institut Gigtforeningen anbefaler at emballage kan håndteres med en enkelt hånd og uden kræfter i fingre 10. Der bør være opmærksomhed på tilgængeligheden omkring information og kommunikation, så mennesker med handicap kan foretage det fornødne uden assistance. Det kan dreje sig om at få adgang til brugsanvisninger, indholdsdeklarationer og menuvalg, og om procedurer ved bestilling/afbestilling. Vi kan anbefale at der tilbydes forskellige kommunikationsformer, f.eks. letlæselig stor skrift, billeder/piktogrammer, og at borgerne har adgang til såvel skriftlig kommunikation som kommunikation via telefon, sms, og internetløsninger, der kan kobles på individuelle kommunikationshjælpemidler. Vi kan henvise til FNs handicapkonvention, artikel Vi vil foreslå at en brugertest udover smagsoplevelsen også inddrager tilgængeligheden i processen omkring bestilling, håndtering og tilberedning af maden. 12. I øvrigt kan der hentes inspiration i det præmierede forsøg med at inddrage brugernes perspektiv på kommunal madordning i Holstebro og Randers Kommune, Restaurant Det Gode Køkken. Forsøget resulterede bl.a. i KLs innovationspris i 2009:. og Godkendt af bestyrelsen 14. november 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Handleplan for indsats 2011 for voksne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 18.01.2011 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Masterplan for Social & Tilbud - strategiske sigtelinjer... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. juni 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. juni 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. juni 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune

Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning. Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen i Herning Fredensgade 14 7400 Herning 22-12- 2009 Udtalelse vedrørende madservice for ældre og svagelige borgere i Herning Kommune Ældre Sagen har ved brev af 13. marts 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere