Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret. Mission:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret. Mission:"

Transkript

1 Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret For at sætte en retning for arbejdet i VKC, har vi udarbejdet en faglig perspektivplan, der dels fungerer som pejlemærke i vores arbejde, og dels indeholder en udspecificeret plan for vores indsatser året ud. Den faglige perspektivplan er derfor også en oversigt over, hvad vi på baggrund af erfaringer og det hidtidige arbejde kan bidrage med fremadrettet. Den er baseret på hovedformålene, som listet op i det efterfølgende afsnit, og skal også ses som produkt af de tanker og overvejelser vi har gjort os i forbindelse med udarbejdelsen af statusrapporten for perioden siden august, Mission: Vi ønsker at skabe rammer og forudsætninger for en ændring af kulturen i Fagcenter for Socialpsykiatri. Vi vil skabe en udviklingsorienteret og innovativ læringskultur, hvor Videns- og Kompetencecentret agerer fyrtårn. Vi insisterer på at udfordre det eksisterende. Udviklingstendenserne peger i en anden retning, end det der engang har været. VKC går forrest i at vi får det bedste fra fortiden med ind i fremtiden. VKC skal medvirke til at sikre, at vi i Fagcenter for Socialpsykiatri arbejder vidensbaseret, og at videndeling, både mellem kolleger og på tværs af organisationen, prioriteres. Det er et væsentligt fundament for at sikre en udviklingsorienteret og innovativ læringskultur, som sikrer de bedst mulige forudsætninger for at arbejde rehabiliterende, og sætte borgeren i centrum. VKC arbejder ud fra følgende 5 nøgleområder: At skabe vidensdeling i praksis på tværs, i kraft af en fælles faglig referenceramme i Fagcentret. Dette inkluderer en fælles basis-uddannelse, for såvel eksisterende som nye medarbejdere, i socialpsykiatrien i Aalborg Kommune. En basis-uddannelse, hvor vi med afsæt i den recoveryorienterede psykosociale rehabilitering skal skabe det fælles sprog, der binder Fagcenter for Socialpsykiatri sammen.

2 At sikre, og facilitere, udvikling af specialviden og særlige faglige kompetencer. At sikre en basis for det arbejde der bliver gjort i socialpsykiatrien, bl.a. ved at skabe en mere organisk organisation, der kan ændre sig i takt med hvad såvel brugere som andre kommuner efterspørger hos os, og samtidig være på forkant med udviklingen. Dette ved at vi afdækker fremtidens tendenser og sætter dem i spil, og herfra faciliterer udvikling og specialisering i tråd hermed. At kortlægge vores fagområde og medarbejdernes viden og kompetencer, gennem opbygningen af databaser. Til dette har vi udviklet vores eget system på den netbaserede platform Podio, hvor vi har mulighed for at samle medarbejdernes kompetencer og interesser op, facilitere netværk, og samle projektgrupperne i fagcentret. At sikre tværfaglig dynamik og kompetenceudvikling på tværs af tilbud og formulere en ledelsesstrategi der understøtter videndeling, og binder indsatserne sammen på tværs af ledelsesfelterne.

3 Organisation: Vi er organiseret ud fra følgende struktur: Lene Mathias Arbejde udviklingsorienteret med org./ ledere - sikre legitimitet. Podio Basisuddannelse Vidensopsamling, nationalt og internationalt - internt og eksternt Understøtte implementering af en rehabiliterende indsats, med fokus på recovery-orientering. Koordinationsopgaver omkring projekter, samt understøttelse af Lene. Eksterne indtægtsgivende aktiviteter, herunder supervision og undervisning Fælles: Vidensgruppen vores ambassadører i Fagcenter for Socialpsykiatri Strategi og kommunikation Sammenhæng: Vi skiller os ud fra det eksisterende, ved at tænke udover de eksisterende rammer, og er drevet hen imod de mål vi har skitseret ovenfor. Det betyder også, at vi kommer til at indtage en speciel rolle, hvor vi bevæger os mellem ledelseslaget og medarbejderne, og derfor også kommer til at kunne sikre at det der besluttes organisatorisk også bliver fulgt op i de tiltag og indsatser vi laver i Vidensog Kompetencecentret. Her kan perspektivplanerne for de enkelte ledelsesfelter nævnes, som et muligt redskab til at få implementeret en fælles retning på tværs af fagcentret. VKC har til formål at binde samtlige gældende indsatser sammen, så der skabes en rød tråd mellem

4 indsatserne, og det for både medarbejderne, ledere og den øvrige forvaltning synliggøres. Værdigrundlag: Vi vil være kendt for at være et kraftcenter for viden, i Fagcenter for Socialpsykiatri, samt være en vidensmæssig forpost i Aalborg Kommune og på landsplan. Vi vil være medarbejdernes Videns- og Kompetencecenter og en central medspiller når det kommer til at dele viden, og sørge for at formidle den til medarbejderne. Ligeså vil vi være synlige udaftil i Ældre- og Handicapforvaltningen, samt på landsplan. Vi ønsker at skabe rammer og forudsætninger for en ændring af kulturen i Fagcenter for Socialpsykiatri. Vi arbejder mod en udviklingsorienteret og innovativ læringskultur en udvikling hvor Videns- og Kompetencecentret går forrest. Afsættet i vores læringskultur er vidensindsamling, og at skabe evidens for vores nuværende praksis og facilitere processer for udvikling af ny praksis. Vi vil være kendt for at turde markere os, ikke bare internt i Fagcentret, men også i forvaltningen, når det kommer til afprøvning af ny viden og nye metoder, således at borgerne får det bedst mulige tilbud, med en høj grad af faglighed og kvalitet i ydelsen. Vi vil gå forrest og være med til at sætte dagsordenen, ikke bare i vores eget fagcenter men bredt i organisationen. Metode: VKC s metoder er mange og varierede, dels har implementeringsarbejdet dannet grundlag for metodevalg, og dels har organisationens overordnede dagsorden været medskaber af metodevalg.i implementeringsarbejdet har der i udgangspunktet været fokus på hvordan VKC bedst kan understøtte den faglige praksis ude i tilbuddene, med at implementere den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang i arbejdet, sådan som udviklingsplanen foreskriver. Med en opstart hvor VKC var opsøgende, er praksis nu ændret til at tilbuddene rekvirerer VKC. Det er tilbudslederne der er ansvarlige for dette, men det er hensigten og intentionen, at medarbejderne spontant henvender sig med behov for kompetenceudvikling, uddannelse, faglig sparring, metodespørgsmål, kollegiale temaer, supervision, behov for nyeste viden mm. Det kan også være fortolkningsspørgsmål ifht. om man udfører arbejdet med et rehabiliterende fokus, vejledning til dokumentation, lederudvikling, sparring, dannelse af faglige netværk, samt gode idéer til udvikling af ny praksis som man gerne vil aflevere. Såfremt der er behov for et samarbejde, så går vi ind og f.eks. yder undervisning, eller formidler kontakten til nogen der kan være med til at understøtte det internt eller eksternt. Hvis medarbejderne selv tager initiativ til udviklingstiltag, videndeling, kompetenceudvikling eller undervisning så er vi orienteret og kan være opmærksomme på eventuelt at skulle træde ind på et

5 senere tidspunkt i processen. Alternativt være behjælpelig ifht. evaluering og effektmåling af indsatser I forarbejdet med etableringen af VKC var der fra medarbejdernes side fokus på, at den tavse viden ude blandt medarbejderne i tilbuddene skulle frem i lyset og at medarbejderne gerne ville sættes i spil vidensmæssigt, f.eks. på baggrund af deres interesser eller faglige baggrund. Dette ligeledes i tråd med udviklingsplanen, som ønsker at skabe en kultur for at deltage og være aktiv vidensdeler i Fagcenter for Socialpsykiatri. Det afspejler sig også i VKC s måde at arbejde på. Vi skal i VKC operere på flere fronter, og i forskellige tempi. Intet må være tilfældigt i den måde, vi lader tingene forløbe på. Alle indsatser kobles op på fagcentrets faglige strategier om at arbejde udviklingsorienteret, fleksibelt og ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende indsats. Nedenunder har vi skitseret en typisk faseplanlægning, hvor sideløbende aktiviteter koordineres, så der skabes en kausal sammenhæng mellem indsatserne og de aftryk vi sætter. Samarbejdsaftaler med lederne, samt perspektivplaner for de enkelte tilbud. Etablering af vidensgruppe Initiering af Podio Vidensindsamling fra ind- og udland. "Hvad bliver det næste?" 1. fase 2. fase Tilløb til basisuddannelse Mere aktiv i den udgående funktion - synligheden øges gradvist, også udenfor org. Podio går ind i 2. fase Podio implementeres med afsæt i målene for fase 2. Fagligt afsæt for basisuddannelse foreligger, bl.a. på baggrund af vidensindsamling.. Påbegynder brug af evidensbaserede metoder. Kører udviklings- og øvebaneprojekter i Fagcenter for Socialpsykiatri. 3. fase Vi er afhængige af 2 væsentlige faktorer, for at kunne nå dertil hvor vi kan tale om at være lykkedes med vores foretagende: Implementering af en ny læringskultur. Medinddragelse og medejerskab på alle organisatoriske niveauer Målene, for at nå dertil: - Vi skal sigte mod at være kulturpåvirkende i alt hvad vi gør. Vi tror på at energien smitter, og medarbejderne tager dermed et medansvar for også selv at påvirke kulturen lokalt.

6 - Sætte et aftryk på samtlige indsatser der satses på i Fagcenter for Socialpsykiatri - Medarbejdere skal fungere som aktører og medskabere ifht. udviklingstiltag. - Vi insisterer på at udfordre det eksisterende. Udviklingstendenserne peger i en anden retning, end det der engang har været. VKC går forrest i at vi får det bedste fra fortiden med ind i fremtiden. God ledelse fokus på kerneopgaven, som skal udmøntes i efteråret 2014 bliver et konkret output, hvor tilbuddene får lejlighed til at beskæftige sig indgående med udvikling af kerneopgaven i tråd med fagcentrets faglige referenceramme. Måling/Forskning: Hvordan dokumenterer vi, og hvad bruger vi det til? Vi arbejder målrettet for at udvikle en ny kultur, sikre en vidensbaseret praksis, og dermed også få gavn af den praksisbaserede viden, som kun kan komme fra medarbejderne. Dette fordrer en kulturændring, og at den tavse viden opspores og bringes frem i lyset og at medarbejderne i højere grad benytter os som sparringspartnere ifht. faglige interesser, så vi kan facilitere at de sættes sammen med andre i faglige netværk. Derfor har vi også en bevidst strategi om, at indføre dokumentationsredskaber der kan være med til at måle på praksis. Dobbeltrettede redskaber der både kan rumme borgerens feedback på indsatsen, og være læring for medarbejderne ifht. at udvikle faglighed. Vi sigter imod at fastholde vores recovery-perspektiv, også når vi måler på vores indsats. Derfor prioriterer vi anvendelsen af evidensbaserede metoder, som indebærer en høj grad af involvering af borgeren. Der tages initiativ til at teste forskellige metoder af i løbet af efteråret 2014 med vægten lagt pt. på den feedback orienterede metode FIT (Feedback Informed Treatment). FIT er en simpel metode, der består af to skemaer, som udfyldes efter en aftalt samtale. På hvert skema er der fire punkter, hvor en bedømmelse kan gradueres fra dårlig til godt. De centrale elementer i skemaerne er at se, høre og anerkende den enkelte borgers subjektive vurdering af egen situation. Derved bliver kontakten i højere grad ud fra borgerens præmisser. Det styrker alliancen, og fremmer forståelsen mellem borger og personale i forhold til at finde frem til borgerens egen forståelse af, hvad der skal til for at skabe en forandring. Feedback er således med til at effektivisere indsatsen, blandt andet ved, at forløb der ikke er succes-fulde, kan nuanceres, justeres og evt. fravælges og erstattes af andre muligheder eller tilgange. Det er vores forventning at dette vil være med til, at understøtte den vidensbaserede kultur blandt medarbejderne omkring at selv-evaluere på sin indsats, og kontinuerligt drøfte den med andre og dermed højne den faglige reflektion. Ligeledes vil det kunne give den fleksibilitet i indsatsen, som både borger og myndighed efterspørger, og vi som system skal kunne levere. For at kunne indfri nogle af de behov vores medarbejdere har til bl.a. informationssøgning, og registrering af deres kompetencer og interesser har vi introduceret Podio. Det er ligeledes tænkt som værende et opsamlingsredskab for al tilgængelig viden i Fagcenter for Socialpsykiatri. Podio fungerer som social samarbejdsplatform, hvor vi indtil videre har koblet medarbejdere på, og har erhvervet os 80 licenser.

7 Ifht. Podio vil vi, når det er længere fremme i implementeringsprocessen end det er tilfældet nu, begynde at evaluere på brugen af det, og i særdeleshed på hvor det kan finde nytte, afhængigt af den enkelte og f.eks. understøttelsen af en team, eller en særlig faglig interesse, i hverdagen. Hvorfor behovet for evaluering og effektmåling af indsatsen? Fordi vi skal tænke ind som en del af vores ydelse og faglighed, at vores medarbejdere altid har redskaber til rådighed, som hjælper dem til at foretage det nødvendige retningsskifte i en indsats, og understøtter at de reflekterer over den faglige indsats i samspil med borgeren. Evaluering er et nationalt fokusområde, og nævnes også i visionsarbejdet i Aalborg Kommune. I socialpsykiatrien vil vi derfor bestræbe os på at blive bedre til at evaluere på indsatserne i tråd med vores faglige paradigme, og for at kunne leve op til de krav vi stilles overfor. Vi vælger som fagcenter at forstørre læringsperspektivet, når vi evaluerer vores samarbejde i indsatser. Evaluering er ikke enten/eller, men Evaluering skal bruges til at skabe en fælles forståelse, refleksion og dialog om indsatsen. Ikke til at definere en entydig sandhed. Dokumentationen skal bruges til at skærpe den enkeltes opmærksomhed og refleksion på indsatsen, og samtidig sikre at medarbejder og borger samtaler om hvad man som medarbejder går og gør i dagligdagen, og hvordan de hver især oplever det fungerer, ifht. de fælles mål de har for samarbejdet. Mål og strategi: Der arbejdes på flere forskellige fronter for den resterende del af Implementering af evidensbaserede metoder i arbejdet. Eksemplificeret ved en prøveperiode i efteråret med FIT-modellen, og evt. tilsvarende metoder. -Udarbejdelse af puljeansøgninger til bl.a. satspuljemidlerne. - Udviklingsplanen skal revurderes, og redigeres. - Udarbejde oplæg til en ledelsesstrategi i tråd med opfølgning på God ledelse fokus på kerneopgaven, lederudviklingsforløbet, revurdering af de centrale elementer i udviklingsplanen, samt implementering af en vidensbaseret praksis og arbejdet med evidensbaserede metoder i fagcentret. - Basisuddannelsen skal forberedes, og igangsættes i løbet af 2014, hvorfor der bliver et koordinationsarbejde omkring uddannelsen, indholdet til uddannelsen og samarbejdet med de undervisere der skal inddrages i processen. Udfordringen her bliver at sætte et undervisningsprogram sammen, der er bæredygtigt, inspirerende, dynamisk, lærerigt og ikke mindst er med til at skabe det fælles, faglige sprog som er helt centralt i den viden- og læringsbaserede kultur, hvor det er praksis der skal være med til at skabe den viden som vi reagerer på, og agerer efter. - Podio er udvidet til 80 licenser, og her er vi ved at løfte den opgave det er at få de rette medarbejdergrupper koblet på, samt identificeret hvilke behov de enkelte kunne have, samt hvilke

8 udfordringer det giver fremadrettet. Podio skal formes til at være hvad medarbejderne har brug for at det skal være en proces der tager tid. - Udvikling af samarbejdsfladerne ud af til. Beslutningen om at satse på at være dominerende, når det kommer til vidensopsamling fra ind- og udland, har allerede vist sig at være et godt valg på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet. Ny viden indhentes gennem deltagelse i netværk og tilstedeværelse på konferencer, og derfor skal dette fortsat opprioriteres. Der er kommet tilbagemeldinger fra medarbejdere og ledere der har været repræsenteret på nationalt plan, om at de ting vi har formidlet ud i Vidensgruppen og bredere sammenhænge, i vid udstrækning repræsenterer de tendenser der formidles af bl.a. Socialstyrelsen på nationalt niveau. Det vil fortsat være en vigtig opgave for os at være garant for, at Fagcenter for Socialpsykiatri i Aalborg Kommune kan være på forkant med udviklingen, også internationalt. - Vidensgruppen træder endnu mere i karakter, og bliver synlige i medlemmernes respektive ledelsesfelter. Vi ser medarbejderne som lokale katalysatorer, der ved at få et spillerum lokalt, er med til at udfordre sine kolleger og gøre indholdet fra Vidensgruppemøderne til en fast bestanddel af de faglige drøftelser lokalt. Det er nødvendigt for at skabe opmærksomhed omkring det arbejde der lægges i Vidensgruppen, og den energi det giver at være med. Der skal arbejdes for i 2014 fortsat at have den nødvendige ledelsesmæssige og politiske opbakning til at arbejde med at være kulturdefinerende og arbejde for at gøre praksis vidensbaseret. Med Udvikling og omstilling in mente, bliver det målrettede arbejde med at forankre Videns- og Kompetencecentret i Fagcenter for Socialpsykiatri endnu mere vigtigt. Det stiller krav til organisationen, medarbejderne og sammensætningen af tilbuddene, og dermed også til hvordan vi skal arbejde på at kunne spore tendenser ifht. f.eks. Faglige profiler Mathias Ottesen: Uddannet cand. Scient. Adm. Fra Aalborg Universitet. Er certificeret i projektmetoden PRINCE2, på Foundation-niveau. Kompetencer: Projektledelse: - idéudvikling - evaluering - projektstyring - tovholder på gruppeprocesser

9 Konsulterende funktion: - Udviklingstendenser - Evaluering, f.eks. ifht. projekter eller metoder. - Puljeansøgninger - Forandringsprocesser - Podio-relaterede spørgsmål Undervisning og introduktionskurser: - Podio - Metoder, som introduceret i Vidensgruppen. Analytisk kunnen: - Notat til politikere og øvrige interessenter. - Konference- og mødedeltagelse herunder afrapportering. - Sammenskrivning og mødereferater Lene Kalstrup Erfaring: Lene Kalstrup har mange års psykiatrierfaring. Hun har arbejdet i behandlingspsykiatrien på såvel lukket som åben afdeling og i distriktspsykiatrien med ambulante samtaleforløb. Herforuden har hun været med til at starte Team Børn af psykisk syge op under Region Nordjylland, og har arbejdet med familieterapi, børnegrupper, konsultation, supervision, og undervisning gennem 5 år. Siden 2009 har Lene arbejdet med ledelse, og har haft forskellige stillinger henholdsvis i Specialsektoren under Region Nordjylland, som afdelingsleder af Specialbørnehjemmet Nordens Allé, og dernæst leder af Dag- og Beskæftigelsestilbuddene i Socialpsykiatrien i Aalborg Kommune, efterfølgende leder af SKP og Specialiseret bostøtte samt stedfortræder for fagcenterchefen i Fagcenter for Socialpsykiatri, og aktuelt Leder af Videns- og Kompetencecentret, og stedfortræder for fagcenterchefen i Fagcenter for Socialpsykiatri. Uddannelse: Lene er oprindeligt uddannet socialrådgiver, kognitiv terapeut, har en 3-årig systemisk strukturel efteruddannelse i familieterapi og en overbygning som Supervisor. Hun har desuden en diplomuddannelse i ledelse, og er i gang med en Master i Læreprocesser med Specialisering i ledelse og organisationspsykologi (LOOP). Lene har bred erfaring indenfor undervisning, proceskonsultation og supervision. Hun har arbejdet målrettet med strategiudvikling, implementeringsprocesser og kompetenceudvikling, både på lederniveau og i teamsammenhæng. Lene kan rekvireres til at bistå tilbuddenes arbejde med faglig profil, håndtering af

10 komplekse faglige udfordringer, og udfordringer i samarbejdet, når fagcentrets faglige strategier skal omsættes i praksis. Opgaver i Videns- og Kompetencecentret: Leder af Videns- og Kompetencecentret og stedfortræder for Fagcenterchefen. Sikre at fagcentrets faglige strategi omsættes på tværs af fagcentrets tilbud Facilitere udvikling og videndeling, gennem proceskonsultation, undervisning, supervision, ledersparring og personaletræning. Socialpsykiatrisk basisuddannelse for medarbejdere Understøtte tilbuddenes dokumentation og evaluering af indsatser i forhold til fagcentrets faglige strategier. Indhente nyeste viden, og deltagelse i udviklingsarbejde lokalt i kommunen og nationalt. Salg af viden og undervisning til eksterne samarbejdspartnere. Ledelse af projekter/projektmedar bejdere som leverer metode udvikling på tværs af hele fagcentret.

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Det gode liv i egen bolig.

Det gode liv i egen bolig. Det gode liv i egen bolig. Om arbejdet med etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i boformer efter servicelovens 107 og 108 samt almenboliglovens 105. Udarbejdet af: Etikos APS ved Benedicte Schulin

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere