Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret. Mission:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret. Mission:"

Transkript

1 Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret For at sætte en retning for arbejdet i VKC, har vi udarbejdet en faglig perspektivplan, der dels fungerer som pejlemærke i vores arbejde, og dels indeholder en udspecificeret plan for vores indsatser året ud. Den faglige perspektivplan er derfor også en oversigt over, hvad vi på baggrund af erfaringer og det hidtidige arbejde kan bidrage med fremadrettet. Den er baseret på hovedformålene, som listet op i det efterfølgende afsnit, og skal også ses som produkt af de tanker og overvejelser vi har gjort os i forbindelse med udarbejdelsen af statusrapporten for perioden siden august, Mission: Vi ønsker at skabe rammer og forudsætninger for en ændring af kulturen i Fagcenter for Socialpsykiatri. Vi vil skabe en udviklingsorienteret og innovativ læringskultur, hvor Videns- og Kompetencecentret agerer fyrtårn. Vi insisterer på at udfordre det eksisterende. Udviklingstendenserne peger i en anden retning, end det der engang har været. VKC går forrest i at vi får det bedste fra fortiden med ind i fremtiden. VKC skal medvirke til at sikre, at vi i Fagcenter for Socialpsykiatri arbejder vidensbaseret, og at videndeling, både mellem kolleger og på tværs af organisationen, prioriteres. Det er et væsentligt fundament for at sikre en udviklingsorienteret og innovativ læringskultur, som sikrer de bedst mulige forudsætninger for at arbejde rehabiliterende, og sætte borgeren i centrum. VKC arbejder ud fra følgende 5 nøgleområder: At skabe vidensdeling i praksis på tværs, i kraft af en fælles faglig referenceramme i Fagcentret. Dette inkluderer en fælles basis-uddannelse, for såvel eksisterende som nye medarbejdere, i socialpsykiatrien i Aalborg Kommune. En basis-uddannelse, hvor vi med afsæt i den recoveryorienterede psykosociale rehabilitering skal skabe det fælles sprog, der binder Fagcenter for Socialpsykiatri sammen.

2 At sikre, og facilitere, udvikling af specialviden og særlige faglige kompetencer. At sikre en basis for det arbejde der bliver gjort i socialpsykiatrien, bl.a. ved at skabe en mere organisk organisation, der kan ændre sig i takt med hvad såvel brugere som andre kommuner efterspørger hos os, og samtidig være på forkant med udviklingen. Dette ved at vi afdækker fremtidens tendenser og sætter dem i spil, og herfra faciliterer udvikling og specialisering i tråd hermed. At kortlægge vores fagområde og medarbejdernes viden og kompetencer, gennem opbygningen af databaser. Til dette har vi udviklet vores eget system på den netbaserede platform Podio, hvor vi har mulighed for at samle medarbejdernes kompetencer og interesser op, facilitere netværk, og samle projektgrupperne i fagcentret. At sikre tværfaglig dynamik og kompetenceudvikling på tværs af tilbud og formulere en ledelsesstrategi der understøtter videndeling, og binder indsatserne sammen på tværs af ledelsesfelterne.

3 Organisation: Vi er organiseret ud fra følgende struktur: Lene Mathias Arbejde udviklingsorienteret med org./ ledere - sikre legitimitet. Podio Basisuddannelse Vidensopsamling, nationalt og internationalt - internt og eksternt Understøtte implementering af en rehabiliterende indsats, med fokus på recovery-orientering. Koordinationsopgaver omkring projekter, samt understøttelse af Lene. Eksterne indtægtsgivende aktiviteter, herunder supervision og undervisning Fælles: Vidensgruppen vores ambassadører i Fagcenter for Socialpsykiatri Strategi og kommunikation Sammenhæng: Vi skiller os ud fra det eksisterende, ved at tænke udover de eksisterende rammer, og er drevet hen imod de mål vi har skitseret ovenfor. Det betyder også, at vi kommer til at indtage en speciel rolle, hvor vi bevæger os mellem ledelseslaget og medarbejderne, og derfor også kommer til at kunne sikre at det der besluttes organisatorisk også bliver fulgt op i de tiltag og indsatser vi laver i Vidensog Kompetencecentret. Her kan perspektivplanerne for de enkelte ledelsesfelter nævnes, som et muligt redskab til at få implementeret en fælles retning på tværs af fagcentret. VKC har til formål at binde samtlige gældende indsatser sammen, så der skabes en rød tråd mellem

4 indsatserne, og det for både medarbejderne, ledere og den øvrige forvaltning synliggøres. Værdigrundlag: Vi vil være kendt for at være et kraftcenter for viden, i Fagcenter for Socialpsykiatri, samt være en vidensmæssig forpost i Aalborg Kommune og på landsplan. Vi vil være medarbejdernes Videns- og Kompetencecenter og en central medspiller når det kommer til at dele viden, og sørge for at formidle den til medarbejderne. Ligeså vil vi være synlige udaftil i Ældre- og Handicapforvaltningen, samt på landsplan. Vi ønsker at skabe rammer og forudsætninger for en ændring af kulturen i Fagcenter for Socialpsykiatri. Vi arbejder mod en udviklingsorienteret og innovativ læringskultur en udvikling hvor Videns- og Kompetencecentret går forrest. Afsættet i vores læringskultur er vidensindsamling, og at skabe evidens for vores nuværende praksis og facilitere processer for udvikling af ny praksis. Vi vil være kendt for at turde markere os, ikke bare internt i Fagcentret, men også i forvaltningen, når det kommer til afprøvning af ny viden og nye metoder, således at borgerne får det bedst mulige tilbud, med en høj grad af faglighed og kvalitet i ydelsen. Vi vil gå forrest og være med til at sætte dagsordenen, ikke bare i vores eget fagcenter men bredt i organisationen. Metode: VKC s metoder er mange og varierede, dels har implementeringsarbejdet dannet grundlag for metodevalg, og dels har organisationens overordnede dagsorden været medskaber af metodevalg.i implementeringsarbejdet har der i udgangspunktet været fokus på hvordan VKC bedst kan understøtte den faglige praksis ude i tilbuddene, med at implementere den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang i arbejdet, sådan som udviklingsplanen foreskriver. Med en opstart hvor VKC var opsøgende, er praksis nu ændret til at tilbuddene rekvirerer VKC. Det er tilbudslederne der er ansvarlige for dette, men det er hensigten og intentionen, at medarbejderne spontant henvender sig med behov for kompetenceudvikling, uddannelse, faglig sparring, metodespørgsmål, kollegiale temaer, supervision, behov for nyeste viden mm. Det kan også være fortolkningsspørgsmål ifht. om man udfører arbejdet med et rehabiliterende fokus, vejledning til dokumentation, lederudvikling, sparring, dannelse af faglige netværk, samt gode idéer til udvikling af ny praksis som man gerne vil aflevere. Såfremt der er behov for et samarbejde, så går vi ind og f.eks. yder undervisning, eller formidler kontakten til nogen der kan være med til at understøtte det internt eller eksternt. Hvis medarbejderne selv tager initiativ til udviklingstiltag, videndeling, kompetenceudvikling eller undervisning så er vi orienteret og kan være opmærksomme på eventuelt at skulle træde ind på et

5 senere tidspunkt i processen. Alternativt være behjælpelig ifht. evaluering og effektmåling af indsatser I forarbejdet med etableringen af VKC var der fra medarbejdernes side fokus på, at den tavse viden ude blandt medarbejderne i tilbuddene skulle frem i lyset og at medarbejderne gerne ville sættes i spil vidensmæssigt, f.eks. på baggrund af deres interesser eller faglige baggrund. Dette ligeledes i tråd med udviklingsplanen, som ønsker at skabe en kultur for at deltage og være aktiv vidensdeler i Fagcenter for Socialpsykiatri. Det afspejler sig også i VKC s måde at arbejde på. Vi skal i VKC operere på flere fronter, og i forskellige tempi. Intet må være tilfældigt i den måde, vi lader tingene forløbe på. Alle indsatser kobles op på fagcentrets faglige strategier om at arbejde udviklingsorienteret, fleksibelt og ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende indsats. Nedenunder har vi skitseret en typisk faseplanlægning, hvor sideløbende aktiviteter koordineres, så der skabes en kausal sammenhæng mellem indsatserne og de aftryk vi sætter. Samarbejdsaftaler med lederne, samt perspektivplaner for de enkelte tilbud. Etablering af vidensgruppe Initiering af Podio Vidensindsamling fra ind- og udland. "Hvad bliver det næste?" 1. fase 2. fase Tilløb til basisuddannelse Mere aktiv i den udgående funktion - synligheden øges gradvist, også udenfor org. Podio går ind i 2. fase Podio implementeres med afsæt i målene for fase 2. Fagligt afsæt for basisuddannelse foreligger, bl.a. på baggrund af vidensindsamling.. Påbegynder brug af evidensbaserede metoder. Kører udviklings- og øvebaneprojekter i Fagcenter for Socialpsykiatri. 3. fase Vi er afhængige af 2 væsentlige faktorer, for at kunne nå dertil hvor vi kan tale om at være lykkedes med vores foretagende: Implementering af en ny læringskultur. Medinddragelse og medejerskab på alle organisatoriske niveauer Målene, for at nå dertil: - Vi skal sigte mod at være kulturpåvirkende i alt hvad vi gør. Vi tror på at energien smitter, og medarbejderne tager dermed et medansvar for også selv at påvirke kulturen lokalt.

6 - Sætte et aftryk på samtlige indsatser der satses på i Fagcenter for Socialpsykiatri - Medarbejdere skal fungere som aktører og medskabere ifht. udviklingstiltag. - Vi insisterer på at udfordre det eksisterende. Udviklingstendenserne peger i en anden retning, end det der engang har været. VKC går forrest i at vi får det bedste fra fortiden med ind i fremtiden. God ledelse fokus på kerneopgaven, som skal udmøntes i efteråret 2014 bliver et konkret output, hvor tilbuddene får lejlighed til at beskæftige sig indgående med udvikling af kerneopgaven i tråd med fagcentrets faglige referenceramme. Måling/Forskning: Hvordan dokumenterer vi, og hvad bruger vi det til? Vi arbejder målrettet for at udvikle en ny kultur, sikre en vidensbaseret praksis, og dermed også få gavn af den praksisbaserede viden, som kun kan komme fra medarbejderne. Dette fordrer en kulturændring, og at den tavse viden opspores og bringes frem i lyset og at medarbejderne i højere grad benytter os som sparringspartnere ifht. faglige interesser, så vi kan facilitere at de sættes sammen med andre i faglige netværk. Derfor har vi også en bevidst strategi om, at indføre dokumentationsredskaber der kan være med til at måle på praksis. Dobbeltrettede redskaber der både kan rumme borgerens feedback på indsatsen, og være læring for medarbejderne ifht. at udvikle faglighed. Vi sigter imod at fastholde vores recovery-perspektiv, også når vi måler på vores indsats. Derfor prioriterer vi anvendelsen af evidensbaserede metoder, som indebærer en høj grad af involvering af borgeren. Der tages initiativ til at teste forskellige metoder af i løbet af efteråret 2014 med vægten lagt pt. på den feedback orienterede metode FIT (Feedback Informed Treatment). FIT er en simpel metode, der består af to skemaer, som udfyldes efter en aftalt samtale. På hvert skema er der fire punkter, hvor en bedømmelse kan gradueres fra dårlig til godt. De centrale elementer i skemaerne er at se, høre og anerkende den enkelte borgers subjektive vurdering af egen situation. Derved bliver kontakten i højere grad ud fra borgerens præmisser. Det styrker alliancen, og fremmer forståelsen mellem borger og personale i forhold til at finde frem til borgerens egen forståelse af, hvad der skal til for at skabe en forandring. Feedback er således med til at effektivisere indsatsen, blandt andet ved, at forløb der ikke er succes-fulde, kan nuanceres, justeres og evt. fravælges og erstattes af andre muligheder eller tilgange. Det er vores forventning at dette vil være med til, at understøtte den vidensbaserede kultur blandt medarbejderne omkring at selv-evaluere på sin indsats, og kontinuerligt drøfte den med andre og dermed højne den faglige reflektion. Ligeledes vil det kunne give den fleksibilitet i indsatsen, som både borger og myndighed efterspørger, og vi som system skal kunne levere. For at kunne indfri nogle af de behov vores medarbejdere har til bl.a. informationssøgning, og registrering af deres kompetencer og interesser har vi introduceret Podio. Det er ligeledes tænkt som værende et opsamlingsredskab for al tilgængelig viden i Fagcenter for Socialpsykiatri. Podio fungerer som social samarbejdsplatform, hvor vi indtil videre har koblet medarbejdere på, og har erhvervet os 80 licenser.

7 Ifht. Podio vil vi, når det er længere fremme i implementeringsprocessen end det er tilfældet nu, begynde at evaluere på brugen af det, og i særdeleshed på hvor det kan finde nytte, afhængigt af den enkelte og f.eks. understøttelsen af en team, eller en særlig faglig interesse, i hverdagen. Hvorfor behovet for evaluering og effektmåling af indsatsen? Fordi vi skal tænke ind som en del af vores ydelse og faglighed, at vores medarbejdere altid har redskaber til rådighed, som hjælper dem til at foretage det nødvendige retningsskifte i en indsats, og understøtter at de reflekterer over den faglige indsats i samspil med borgeren. Evaluering er et nationalt fokusområde, og nævnes også i visionsarbejdet i Aalborg Kommune. I socialpsykiatrien vil vi derfor bestræbe os på at blive bedre til at evaluere på indsatserne i tråd med vores faglige paradigme, og for at kunne leve op til de krav vi stilles overfor. Vi vælger som fagcenter at forstørre læringsperspektivet, når vi evaluerer vores samarbejde i indsatser. Evaluering er ikke enten/eller, men Evaluering skal bruges til at skabe en fælles forståelse, refleksion og dialog om indsatsen. Ikke til at definere en entydig sandhed. Dokumentationen skal bruges til at skærpe den enkeltes opmærksomhed og refleksion på indsatsen, og samtidig sikre at medarbejder og borger samtaler om hvad man som medarbejder går og gør i dagligdagen, og hvordan de hver især oplever det fungerer, ifht. de fælles mål de har for samarbejdet. Mål og strategi: Der arbejdes på flere forskellige fronter for den resterende del af Implementering af evidensbaserede metoder i arbejdet. Eksemplificeret ved en prøveperiode i efteråret med FIT-modellen, og evt. tilsvarende metoder. -Udarbejdelse af puljeansøgninger til bl.a. satspuljemidlerne. - Udviklingsplanen skal revurderes, og redigeres. - Udarbejde oplæg til en ledelsesstrategi i tråd med opfølgning på God ledelse fokus på kerneopgaven, lederudviklingsforløbet, revurdering af de centrale elementer i udviklingsplanen, samt implementering af en vidensbaseret praksis og arbejdet med evidensbaserede metoder i fagcentret. - Basisuddannelsen skal forberedes, og igangsættes i løbet af 2014, hvorfor der bliver et koordinationsarbejde omkring uddannelsen, indholdet til uddannelsen og samarbejdet med de undervisere der skal inddrages i processen. Udfordringen her bliver at sætte et undervisningsprogram sammen, der er bæredygtigt, inspirerende, dynamisk, lærerigt og ikke mindst er med til at skabe det fælles, faglige sprog som er helt centralt i den viden- og læringsbaserede kultur, hvor det er praksis der skal være med til at skabe den viden som vi reagerer på, og agerer efter. - Podio er udvidet til 80 licenser, og her er vi ved at løfte den opgave det er at få de rette medarbejdergrupper koblet på, samt identificeret hvilke behov de enkelte kunne have, samt hvilke

8 udfordringer det giver fremadrettet. Podio skal formes til at være hvad medarbejderne har brug for at det skal være en proces der tager tid. - Udvikling af samarbejdsfladerne ud af til. Beslutningen om at satse på at være dominerende, når det kommer til vidensopsamling fra ind- og udland, har allerede vist sig at være et godt valg på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet. Ny viden indhentes gennem deltagelse i netværk og tilstedeværelse på konferencer, og derfor skal dette fortsat opprioriteres. Der er kommet tilbagemeldinger fra medarbejdere og ledere der har været repræsenteret på nationalt plan, om at de ting vi har formidlet ud i Vidensgruppen og bredere sammenhænge, i vid udstrækning repræsenterer de tendenser der formidles af bl.a. Socialstyrelsen på nationalt niveau. Det vil fortsat være en vigtig opgave for os at være garant for, at Fagcenter for Socialpsykiatri i Aalborg Kommune kan være på forkant med udviklingen, også internationalt. - Vidensgruppen træder endnu mere i karakter, og bliver synlige i medlemmernes respektive ledelsesfelter. Vi ser medarbejderne som lokale katalysatorer, der ved at få et spillerum lokalt, er med til at udfordre sine kolleger og gøre indholdet fra Vidensgruppemøderne til en fast bestanddel af de faglige drøftelser lokalt. Det er nødvendigt for at skabe opmærksomhed omkring det arbejde der lægges i Vidensgruppen, og den energi det giver at være med. Der skal arbejdes for i 2014 fortsat at have den nødvendige ledelsesmæssige og politiske opbakning til at arbejde med at være kulturdefinerende og arbejde for at gøre praksis vidensbaseret. Med Udvikling og omstilling in mente, bliver det målrettede arbejde med at forankre Videns- og Kompetencecentret i Fagcenter for Socialpsykiatri endnu mere vigtigt. Det stiller krav til organisationen, medarbejderne og sammensætningen af tilbuddene, og dermed også til hvordan vi skal arbejde på at kunne spore tendenser ifht. f.eks. Faglige profiler Mathias Ottesen: Uddannet cand. Scient. Adm. Fra Aalborg Universitet. Er certificeret i projektmetoden PRINCE2, på Foundation-niveau. Kompetencer: Projektledelse: - idéudvikling - evaluering - projektstyring - tovholder på gruppeprocesser

9 Konsulterende funktion: - Udviklingstendenser - Evaluering, f.eks. ifht. projekter eller metoder. - Puljeansøgninger - Forandringsprocesser - Podio-relaterede spørgsmål Undervisning og introduktionskurser: - Podio - Metoder, som introduceret i Vidensgruppen. Analytisk kunnen: - Notat til politikere og øvrige interessenter. - Konference- og mødedeltagelse herunder afrapportering. - Sammenskrivning og mødereferater Lene Kalstrup Erfaring: Lene Kalstrup har mange års psykiatrierfaring. Hun har arbejdet i behandlingspsykiatrien på såvel lukket som åben afdeling og i distriktspsykiatrien med ambulante samtaleforløb. Herforuden har hun været med til at starte Team Børn af psykisk syge op under Region Nordjylland, og har arbejdet med familieterapi, børnegrupper, konsultation, supervision, og undervisning gennem 5 år. Siden 2009 har Lene arbejdet med ledelse, og har haft forskellige stillinger henholdsvis i Specialsektoren under Region Nordjylland, som afdelingsleder af Specialbørnehjemmet Nordens Allé, og dernæst leder af Dag- og Beskæftigelsestilbuddene i Socialpsykiatrien i Aalborg Kommune, efterfølgende leder af SKP og Specialiseret bostøtte samt stedfortræder for fagcenterchefen i Fagcenter for Socialpsykiatri, og aktuelt Leder af Videns- og Kompetencecentret, og stedfortræder for fagcenterchefen i Fagcenter for Socialpsykiatri. Uddannelse: Lene er oprindeligt uddannet socialrådgiver, kognitiv terapeut, har en 3-årig systemisk strukturel efteruddannelse i familieterapi og en overbygning som Supervisor. Hun har desuden en diplomuddannelse i ledelse, og er i gang med en Master i Læreprocesser med Specialisering i ledelse og organisationspsykologi (LOOP). Lene har bred erfaring indenfor undervisning, proceskonsultation og supervision. Hun har arbejdet målrettet med strategiudvikling, implementeringsprocesser og kompetenceudvikling, både på lederniveau og i teamsammenhæng. Lene kan rekvireres til at bistå tilbuddenes arbejde med faglig profil, håndtering af

10 komplekse faglige udfordringer, og udfordringer i samarbejdet, når fagcentrets faglige strategier skal omsættes i praksis. Opgaver i Videns- og Kompetencecentret: Leder af Videns- og Kompetencecentret og stedfortræder for Fagcenterchefen. Sikre at fagcentrets faglige strategi omsættes på tværs af fagcentrets tilbud Facilitere udvikling og videndeling, gennem proceskonsultation, undervisning, supervision, ledersparring og personaletræning. Socialpsykiatrisk basisuddannelse for medarbejdere Understøtte tilbuddenes dokumentation og evaluering af indsatser i forhold til fagcentrets faglige strategier. Indhente nyeste viden, og deltagelse i udviklingsarbejde lokalt i kommunen og nationalt. Salg af viden og undervisning til eksterne samarbejdspartnere. Ledelse af projekter/projektmedar bejdere som leverer metode udvikling på tværs af hele fagcentret.

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR 06.02.14

Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR 06.02.14 Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR 06.02.14 Deltagere: Lea Pedersen, Knud Ramian, Lisbeth Harkes Andreassen, Dorthe Elleby, Irene Bendtsen, Agnete Neidel, Helle Obbekær, Kristine Backholm, Lene

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere