Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret. Mission:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret. Mission:"

Transkript

1 Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret For at sætte en retning for arbejdet i VKC, har vi udarbejdet en faglig perspektivplan, der dels fungerer som pejlemærke i vores arbejde, og dels indeholder en udspecificeret plan for vores indsatser året ud. Den faglige perspektivplan er derfor også en oversigt over, hvad vi på baggrund af erfaringer og det hidtidige arbejde kan bidrage med fremadrettet. Den er baseret på hovedformålene, som listet op i det efterfølgende afsnit, og skal også ses som produkt af de tanker og overvejelser vi har gjort os i forbindelse med udarbejdelsen af statusrapporten for perioden siden august, Mission: Vi ønsker at skabe rammer og forudsætninger for en ændring af kulturen i Fagcenter for Socialpsykiatri. Vi vil skabe en udviklingsorienteret og innovativ læringskultur, hvor Videns- og Kompetencecentret agerer fyrtårn. Vi insisterer på at udfordre det eksisterende. Udviklingstendenserne peger i en anden retning, end det der engang har været. VKC går forrest i at vi får det bedste fra fortiden med ind i fremtiden. VKC skal medvirke til at sikre, at vi i Fagcenter for Socialpsykiatri arbejder vidensbaseret, og at videndeling, både mellem kolleger og på tværs af organisationen, prioriteres. Det er et væsentligt fundament for at sikre en udviklingsorienteret og innovativ læringskultur, som sikrer de bedst mulige forudsætninger for at arbejde rehabiliterende, og sætte borgeren i centrum. VKC arbejder ud fra følgende 5 nøgleområder: At skabe vidensdeling i praksis på tværs, i kraft af en fælles faglig referenceramme i Fagcentret. Dette inkluderer en fælles basis-uddannelse, for såvel eksisterende som nye medarbejdere, i socialpsykiatrien i Aalborg Kommune. En basis-uddannelse, hvor vi med afsæt i den recoveryorienterede psykosociale rehabilitering skal skabe det fælles sprog, der binder Fagcenter for Socialpsykiatri sammen.

2 At sikre, og facilitere, udvikling af specialviden og særlige faglige kompetencer. At sikre en basis for det arbejde der bliver gjort i socialpsykiatrien, bl.a. ved at skabe en mere organisk organisation, der kan ændre sig i takt med hvad såvel brugere som andre kommuner efterspørger hos os, og samtidig være på forkant med udviklingen. Dette ved at vi afdækker fremtidens tendenser og sætter dem i spil, og herfra faciliterer udvikling og specialisering i tråd hermed. At kortlægge vores fagområde og medarbejdernes viden og kompetencer, gennem opbygningen af databaser. Til dette har vi udviklet vores eget system på den netbaserede platform Podio, hvor vi har mulighed for at samle medarbejdernes kompetencer og interesser op, facilitere netværk, og samle projektgrupperne i fagcentret. At sikre tværfaglig dynamik og kompetenceudvikling på tværs af tilbud og formulere en ledelsesstrategi der understøtter videndeling, og binder indsatserne sammen på tværs af ledelsesfelterne.

3 Organisation: Vi er organiseret ud fra følgende struktur: Lene Mathias Arbejde udviklingsorienteret med org./ ledere - sikre legitimitet. Podio Basisuddannelse Vidensopsamling, nationalt og internationalt - internt og eksternt Understøtte implementering af en rehabiliterende indsats, med fokus på recovery-orientering. Koordinationsopgaver omkring projekter, samt understøttelse af Lene. Eksterne indtægtsgivende aktiviteter, herunder supervision og undervisning Fælles: Vidensgruppen vores ambassadører i Fagcenter for Socialpsykiatri Strategi og kommunikation Sammenhæng: Vi skiller os ud fra det eksisterende, ved at tænke udover de eksisterende rammer, og er drevet hen imod de mål vi har skitseret ovenfor. Det betyder også, at vi kommer til at indtage en speciel rolle, hvor vi bevæger os mellem ledelseslaget og medarbejderne, og derfor også kommer til at kunne sikre at det der besluttes organisatorisk også bliver fulgt op i de tiltag og indsatser vi laver i Vidensog Kompetencecentret. Her kan perspektivplanerne for de enkelte ledelsesfelter nævnes, som et muligt redskab til at få implementeret en fælles retning på tværs af fagcentret. VKC har til formål at binde samtlige gældende indsatser sammen, så der skabes en rød tråd mellem

4 indsatserne, og det for både medarbejderne, ledere og den øvrige forvaltning synliggøres. Værdigrundlag: Vi vil være kendt for at være et kraftcenter for viden, i Fagcenter for Socialpsykiatri, samt være en vidensmæssig forpost i Aalborg Kommune og på landsplan. Vi vil være medarbejdernes Videns- og Kompetencecenter og en central medspiller når det kommer til at dele viden, og sørge for at formidle den til medarbejderne. Ligeså vil vi være synlige udaftil i Ældre- og Handicapforvaltningen, samt på landsplan. Vi ønsker at skabe rammer og forudsætninger for en ændring af kulturen i Fagcenter for Socialpsykiatri. Vi arbejder mod en udviklingsorienteret og innovativ læringskultur en udvikling hvor Videns- og Kompetencecentret går forrest. Afsættet i vores læringskultur er vidensindsamling, og at skabe evidens for vores nuværende praksis og facilitere processer for udvikling af ny praksis. Vi vil være kendt for at turde markere os, ikke bare internt i Fagcentret, men også i forvaltningen, når det kommer til afprøvning af ny viden og nye metoder, således at borgerne får det bedst mulige tilbud, med en høj grad af faglighed og kvalitet i ydelsen. Vi vil gå forrest og være med til at sætte dagsordenen, ikke bare i vores eget fagcenter men bredt i organisationen. Metode: VKC s metoder er mange og varierede, dels har implementeringsarbejdet dannet grundlag for metodevalg, og dels har organisationens overordnede dagsorden været medskaber af metodevalg.i implementeringsarbejdet har der i udgangspunktet været fokus på hvordan VKC bedst kan understøtte den faglige praksis ude i tilbuddene, med at implementere den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang i arbejdet, sådan som udviklingsplanen foreskriver. Med en opstart hvor VKC var opsøgende, er praksis nu ændret til at tilbuddene rekvirerer VKC. Det er tilbudslederne der er ansvarlige for dette, men det er hensigten og intentionen, at medarbejderne spontant henvender sig med behov for kompetenceudvikling, uddannelse, faglig sparring, metodespørgsmål, kollegiale temaer, supervision, behov for nyeste viden mm. Det kan også være fortolkningsspørgsmål ifht. om man udfører arbejdet med et rehabiliterende fokus, vejledning til dokumentation, lederudvikling, sparring, dannelse af faglige netværk, samt gode idéer til udvikling af ny praksis som man gerne vil aflevere. Såfremt der er behov for et samarbejde, så går vi ind og f.eks. yder undervisning, eller formidler kontakten til nogen der kan være med til at understøtte det internt eller eksternt. Hvis medarbejderne selv tager initiativ til udviklingstiltag, videndeling, kompetenceudvikling eller undervisning så er vi orienteret og kan være opmærksomme på eventuelt at skulle træde ind på et

5 senere tidspunkt i processen. Alternativt være behjælpelig ifht. evaluering og effektmåling af indsatser I forarbejdet med etableringen af VKC var der fra medarbejdernes side fokus på, at den tavse viden ude blandt medarbejderne i tilbuddene skulle frem i lyset og at medarbejderne gerne ville sættes i spil vidensmæssigt, f.eks. på baggrund af deres interesser eller faglige baggrund. Dette ligeledes i tråd med udviklingsplanen, som ønsker at skabe en kultur for at deltage og være aktiv vidensdeler i Fagcenter for Socialpsykiatri. Det afspejler sig også i VKC s måde at arbejde på. Vi skal i VKC operere på flere fronter, og i forskellige tempi. Intet må være tilfældigt i den måde, vi lader tingene forløbe på. Alle indsatser kobles op på fagcentrets faglige strategier om at arbejde udviklingsorienteret, fleksibelt og ud fra en recovery-orienteret og rehabiliterende indsats. Nedenunder har vi skitseret en typisk faseplanlægning, hvor sideløbende aktiviteter koordineres, så der skabes en kausal sammenhæng mellem indsatserne og de aftryk vi sætter. Samarbejdsaftaler med lederne, samt perspektivplaner for de enkelte tilbud. Etablering af vidensgruppe Initiering af Podio Vidensindsamling fra ind- og udland. "Hvad bliver det næste?" 1. fase 2. fase Tilløb til basisuddannelse Mere aktiv i den udgående funktion - synligheden øges gradvist, også udenfor org. Podio går ind i 2. fase Podio implementeres med afsæt i målene for fase 2. Fagligt afsæt for basisuddannelse foreligger, bl.a. på baggrund af vidensindsamling.. Påbegynder brug af evidensbaserede metoder. Kører udviklings- og øvebaneprojekter i Fagcenter for Socialpsykiatri. 3. fase Vi er afhængige af 2 væsentlige faktorer, for at kunne nå dertil hvor vi kan tale om at være lykkedes med vores foretagende: Implementering af en ny læringskultur. Medinddragelse og medejerskab på alle organisatoriske niveauer Målene, for at nå dertil: - Vi skal sigte mod at være kulturpåvirkende i alt hvad vi gør. Vi tror på at energien smitter, og medarbejderne tager dermed et medansvar for også selv at påvirke kulturen lokalt.

6 - Sætte et aftryk på samtlige indsatser der satses på i Fagcenter for Socialpsykiatri - Medarbejdere skal fungere som aktører og medskabere ifht. udviklingstiltag. - Vi insisterer på at udfordre det eksisterende. Udviklingstendenserne peger i en anden retning, end det der engang har været. VKC går forrest i at vi får det bedste fra fortiden med ind i fremtiden. God ledelse fokus på kerneopgaven, som skal udmøntes i efteråret 2014 bliver et konkret output, hvor tilbuddene får lejlighed til at beskæftige sig indgående med udvikling af kerneopgaven i tråd med fagcentrets faglige referenceramme. Måling/Forskning: Hvordan dokumenterer vi, og hvad bruger vi det til? Vi arbejder målrettet for at udvikle en ny kultur, sikre en vidensbaseret praksis, og dermed også få gavn af den praksisbaserede viden, som kun kan komme fra medarbejderne. Dette fordrer en kulturændring, og at den tavse viden opspores og bringes frem i lyset og at medarbejderne i højere grad benytter os som sparringspartnere ifht. faglige interesser, så vi kan facilitere at de sættes sammen med andre i faglige netværk. Derfor har vi også en bevidst strategi om, at indføre dokumentationsredskaber der kan være med til at måle på praksis. Dobbeltrettede redskaber der både kan rumme borgerens feedback på indsatsen, og være læring for medarbejderne ifht. at udvikle faglighed. Vi sigter imod at fastholde vores recovery-perspektiv, også når vi måler på vores indsats. Derfor prioriterer vi anvendelsen af evidensbaserede metoder, som indebærer en høj grad af involvering af borgeren. Der tages initiativ til at teste forskellige metoder af i løbet af efteråret 2014 med vægten lagt pt. på den feedback orienterede metode FIT (Feedback Informed Treatment). FIT er en simpel metode, der består af to skemaer, som udfyldes efter en aftalt samtale. På hvert skema er der fire punkter, hvor en bedømmelse kan gradueres fra dårlig til godt. De centrale elementer i skemaerne er at se, høre og anerkende den enkelte borgers subjektive vurdering af egen situation. Derved bliver kontakten i højere grad ud fra borgerens præmisser. Det styrker alliancen, og fremmer forståelsen mellem borger og personale i forhold til at finde frem til borgerens egen forståelse af, hvad der skal til for at skabe en forandring. Feedback er således med til at effektivisere indsatsen, blandt andet ved, at forløb der ikke er succes-fulde, kan nuanceres, justeres og evt. fravælges og erstattes af andre muligheder eller tilgange. Det er vores forventning at dette vil være med til, at understøtte den vidensbaserede kultur blandt medarbejderne omkring at selv-evaluere på sin indsats, og kontinuerligt drøfte den med andre og dermed højne den faglige reflektion. Ligeledes vil det kunne give den fleksibilitet i indsatsen, som både borger og myndighed efterspørger, og vi som system skal kunne levere. For at kunne indfri nogle af de behov vores medarbejdere har til bl.a. informationssøgning, og registrering af deres kompetencer og interesser har vi introduceret Podio. Det er ligeledes tænkt som værende et opsamlingsredskab for al tilgængelig viden i Fagcenter for Socialpsykiatri. Podio fungerer som social samarbejdsplatform, hvor vi indtil videre har koblet medarbejdere på, og har erhvervet os 80 licenser.

7 Ifht. Podio vil vi, når det er længere fremme i implementeringsprocessen end det er tilfældet nu, begynde at evaluere på brugen af det, og i særdeleshed på hvor det kan finde nytte, afhængigt af den enkelte og f.eks. understøttelsen af en team, eller en særlig faglig interesse, i hverdagen. Hvorfor behovet for evaluering og effektmåling af indsatsen? Fordi vi skal tænke ind som en del af vores ydelse og faglighed, at vores medarbejdere altid har redskaber til rådighed, som hjælper dem til at foretage det nødvendige retningsskifte i en indsats, og understøtter at de reflekterer over den faglige indsats i samspil med borgeren. Evaluering er et nationalt fokusområde, og nævnes også i visionsarbejdet i Aalborg Kommune. I socialpsykiatrien vil vi derfor bestræbe os på at blive bedre til at evaluere på indsatserne i tråd med vores faglige paradigme, og for at kunne leve op til de krav vi stilles overfor. Vi vælger som fagcenter at forstørre læringsperspektivet, når vi evaluerer vores samarbejde i indsatser. Evaluering er ikke enten/eller, men Evaluering skal bruges til at skabe en fælles forståelse, refleksion og dialog om indsatsen. Ikke til at definere en entydig sandhed. Dokumentationen skal bruges til at skærpe den enkeltes opmærksomhed og refleksion på indsatsen, og samtidig sikre at medarbejder og borger samtaler om hvad man som medarbejder går og gør i dagligdagen, og hvordan de hver især oplever det fungerer, ifht. de fælles mål de har for samarbejdet. Mål og strategi: Der arbejdes på flere forskellige fronter for den resterende del af Implementering af evidensbaserede metoder i arbejdet. Eksemplificeret ved en prøveperiode i efteråret med FIT-modellen, og evt. tilsvarende metoder. -Udarbejdelse af puljeansøgninger til bl.a. satspuljemidlerne. - Udviklingsplanen skal revurderes, og redigeres. - Udarbejde oplæg til en ledelsesstrategi i tråd med opfølgning på God ledelse fokus på kerneopgaven, lederudviklingsforløbet, revurdering af de centrale elementer i udviklingsplanen, samt implementering af en vidensbaseret praksis og arbejdet med evidensbaserede metoder i fagcentret. - Basisuddannelsen skal forberedes, og igangsættes i løbet af 2014, hvorfor der bliver et koordinationsarbejde omkring uddannelsen, indholdet til uddannelsen og samarbejdet med de undervisere der skal inddrages i processen. Udfordringen her bliver at sætte et undervisningsprogram sammen, der er bæredygtigt, inspirerende, dynamisk, lærerigt og ikke mindst er med til at skabe det fælles, faglige sprog som er helt centralt i den viden- og læringsbaserede kultur, hvor det er praksis der skal være med til at skabe den viden som vi reagerer på, og agerer efter. - Podio er udvidet til 80 licenser, og her er vi ved at løfte den opgave det er at få de rette medarbejdergrupper koblet på, samt identificeret hvilke behov de enkelte kunne have, samt hvilke

8 udfordringer det giver fremadrettet. Podio skal formes til at være hvad medarbejderne har brug for at det skal være en proces der tager tid. - Udvikling af samarbejdsfladerne ud af til. Beslutningen om at satse på at være dominerende, når det kommer til vidensopsamling fra ind- og udland, har allerede vist sig at være et godt valg på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet. Ny viden indhentes gennem deltagelse i netværk og tilstedeværelse på konferencer, og derfor skal dette fortsat opprioriteres. Der er kommet tilbagemeldinger fra medarbejdere og ledere der har været repræsenteret på nationalt plan, om at de ting vi har formidlet ud i Vidensgruppen og bredere sammenhænge, i vid udstrækning repræsenterer de tendenser der formidles af bl.a. Socialstyrelsen på nationalt niveau. Det vil fortsat være en vigtig opgave for os at være garant for, at Fagcenter for Socialpsykiatri i Aalborg Kommune kan være på forkant med udviklingen, også internationalt. - Vidensgruppen træder endnu mere i karakter, og bliver synlige i medlemmernes respektive ledelsesfelter. Vi ser medarbejderne som lokale katalysatorer, der ved at få et spillerum lokalt, er med til at udfordre sine kolleger og gøre indholdet fra Vidensgruppemøderne til en fast bestanddel af de faglige drøftelser lokalt. Det er nødvendigt for at skabe opmærksomhed omkring det arbejde der lægges i Vidensgruppen, og den energi det giver at være med. Der skal arbejdes for i 2014 fortsat at have den nødvendige ledelsesmæssige og politiske opbakning til at arbejde med at være kulturdefinerende og arbejde for at gøre praksis vidensbaseret. Med Udvikling og omstilling in mente, bliver det målrettede arbejde med at forankre Videns- og Kompetencecentret i Fagcenter for Socialpsykiatri endnu mere vigtigt. Det stiller krav til organisationen, medarbejderne og sammensætningen af tilbuddene, og dermed også til hvordan vi skal arbejde på at kunne spore tendenser ifht. f.eks. Faglige profiler Mathias Ottesen: Uddannet cand. Scient. Adm. Fra Aalborg Universitet. Er certificeret i projektmetoden PRINCE2, på Foundation-niveau. Kompetencer: Projektledelse: - idéudvikling - evaluering - projektstyring - tovholder på gruppeprocesser

9 Konsulterende funktion: - Udviklingstendenser - Evaluering, f.eks. ifht. projekter eller metoder. - Puljeansøgninger - Forandringsprocesser - Podio-relaterede spørgsmål Undervisning og introduktionskurser: - Podio - Metoder, som introduceret i Vidensgruppen. Analytisk kunnen: - Notat til politikere og øvrige interessenter. - Konference- og mødedeltagelse herunder afrapportering. - Sammenskrivning og mødereferater Lene Kalstrup Erfaring: Lene Kalstrup har mange års psykiatrierfaring. Hun har arbejdet i behandlingspsykiatrien på såvel lukket som åben afdeling og i distriktspsykiatrien med ambulante samtaleforløb. Herforuden har hun været med til at starte Team Børn af psykisk syge op under Region Nordjylland, og har arbejdet med familieterapi, børnegrupper, konsultation, supervision, og undervisning gennem 5 år. Siden 2009 har Lene arbejdet med ledelse, og har haft forskellige stillinger henholdsvis i Specialsektoren under Region Nordjylland, som afdelingsleder af Specialbørnehjemmet Nordens Allé, og dernæst leder af Dag- og Beskæftigelsestilbuddene i Socialpsykiatrien i Aalborg Kommune, efterfølgende leder af SKP og Specialiseret bostøtte samt stedfortræder for fagcenterchefen i Fagcenter for Socialpsykiatri, og aktuelt Leder af Videns- og Kompetencecentret, og stedfortræder for fagcenterchefen i Fagcenter for Socialpsykiatri. Uddannelse: Lene er oprindeligt uddannet socialrådgiver, kognitiv terapeut, har en 3-årig systemisk strukturel efteruddannelse i familieterapi og en overbygning som Supervisor. Hun har desuden en diplomuddannelse i ledelse, og er i gang med en Master i Læreprocesser med Specialisering i ledelse og organisationspsykologi (LOOP). Lene har bred erfaring indenfor undervisning, proceskonsultation og supervision. Hun har arbejdet målrettet med strategiudvikling, implementeringsprocesser og kompetenceudvikling, både på lederniveau og i teamsammenhæng. Lene kan rekvireres til at bistå tilbuddenes arbejde med faglig profil, håndtering af

10 komplekse faglige udfordringer, og udfordringer i samarbejdet, når fagcentrets faglige strategier skal omsættes i praksis. Opgaver i Videns- og Kompetencecentret: Leder af Videns- og Kompetencecentret og stedfortræder for Fagcenterchefen. Sikre at fagcentrets faglige strategi omsættes på tværs af fagcentrets tilbud Facilitere udvikling og videndeling, gennem proceskonsultation, undervisning, supervision, ledersparring og personaletræning. Socialpsykiatrisk basisuddannelse for medarbejdere Understøtte tilbuddenes dokumentation og evaluering af indsatser i forhold til fagcentrets faglige strategier. Indhente nyeste viden, og deltagelse i udviklingsarbejde lokalt i kommunen og nationalt. Salg af viden og undervisning til eksterne samarbejdspartnere. Ledelse af projekter/projektmedar bejdere som leverer metode udvikling på tværs af hele fagcentret.

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013 Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013 af sidste års mål (2012) Mål A Vi har i 2012 ønsket at arbejde med de narrative metoder og få dem implementeret i vores praksis. en har været yderst

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Udfyldt af (navn og titel): Halsnæs Kommune Lise Møller Jensen, udviklingskonsulent Kontaktperson

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark. Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015

Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark. Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015 Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015 Hvad siger rapporten? Udvalgte problemstillinger fra rapporten: 1. Der er behov for

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Merværdi gennem udvikling Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Hvis dokumentationsindsatsen

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere