OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark"

Transkript

1 VERENKMT 0 mellem Dansk Industri for Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark og id Industri (Emballage) HK/Privat VERENKMT 0

2 Grafisk tilrettelæggelse: Concordia a-s Tryk: Hafnia Grafisk/ Bogbind: Concordia a-s. udgave: November 0 plag:.000 ekspl. or så vidt angår Plastindustrien i Danmark vedrører overenskomsten alene det tidligere Dansk Bogbinder og Kartonnagearbejder orbund.

3 verenskomsten er gældende for samtlige faggrupper medmindre andet er nævnt Hvad angår Plastindustrien i Danmark (PAT), er dette område omfattet af reglerne for KART medmindre andet er nævnt i overenskomsten. VERENKMT 0

4

5 Indholdsfortegnelse Afsnit Dækningsområde Dækningsområde Hensigtserklæring Afsnit Regler for tillidsrepræsentanter llidsrepræsentanter Afsnit Arbejdstid Arbejdstid Holddrift og forlægning Varierende ugentlig arbejdstid Kontinuerlig drift Weekend drift Deltidsbeskæftigelse Afsnit verarbejde 0 verarbejdsbetaling Beregning af timeløn Beregning af overarbejde verarbejdets omfang Afspadsering af overarbejde pgørelse af overarbejdstiden ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser Afsnit øgnehelligdagsbetaling/øn- og helligdage øgnehelligdagsbetaling øn- og helligdage Afsnit Ansættelse Nyantagelser Erstatning

6 Afsnit psigelse psigelse psigelse under sygdom Kursusdeltagelse ved opsigelse Generhvervelse af anciennitet Midlertidig ansættelse Erstatning for manglende opsigelsesvarsel ønafregning ved fratræden Afspadseringstimer Afsnit ravær/fridage Barns. sygedag Hospitalsindlæggelse eriefridage ærlige fridage ridage maj Afsnit ocialfond Emballageindustriens sociale fond ygehjælp Afsnit 0 ygeløn ygeløn Ansættelses- og beskæftigelseskrav ygelønnens størrelse Udbetaling af sygeløn ygelønnens udstrækning phør af sygeløn Uberettiget modtaget sygeløn ygemelding Dokumentation af sygdom ygeløn under opsigelse Ulykke Undladelse af at anmelde ulykkestilfælde Indbetaling til fonden af modtaget erstatning Deltidsarbejde efter sygdom og ambulant behandling ygeløn ved svangerskab, adoption og fødsel ædreorlov

7 Alders- og ferieformål (Gældende for KART og BGB) Aldershjælp (gældende for TYP) Reprofagets socialfond støtte under invaliditet og alderdom (gældende for IT) Afsnit Arbejdsskade/undersøgelse på arbejdsmidicinsk klinik Arbejdsskade/undersøgelse på arbejdsmidicinsk klinik Afsnit erie eriebestemmelser eriens placering erieplan eriegodtgørelse eriegodtgørelse under sygdom og barsel eriekort erielukning Anciennitetsferie Afsnit øn Mindsteløn Personlige tillæg Akkorder og bonusaftaler Ventetid mudstillæg ærlige lønforhold Ældre og svagelige medarbejdere Påtaleret Personlige goder Afsnit Udbetaling af arbejdsløn Udbetaling af arbejdsløn Afsnit Elever Bestemmelser for elever Indgåelse af uddannelsesaftale Uddannelse Arbejdsforhold erie

8 eriegodtgørelse ved uddannelsesforholdets udløb eller ophør... 0 ønninger ærlige uddannelsesforhold Befordringsgodtgørelse under obligatoriske skoleophold Befordringsgodtgørelse til eleven Befordringstilskud til virksomheden orudsætning Afsnit Uddannelse rihed til uddannelse Industrioperatøruddannelsen ystematisk uddannelsesplanlægning Emballageindustriens uddannelsesfond Afsnit Emballageindustriens Arbejdsudvalg 0 Emballageindustriens Arbejdsudvalg Afsnit Mæglingsregler og voldgift okale forhandlinger Mæglingsmøde rganisationsmøde aglig voldgift Arbejdsuro rganisationsansvar Afsnit Pension Pension Afsnit Hovedorganisationernes Uddannelsesfond Hovedorganisationernes Uddannelsesfond Afsnit orsøgsordninger orsøgsordninger Afsnit verenskomstens varighed 00 verenskomstens ikrafttrædelse og udløb

9 Afsnit Protokollater 0 Protokollat om betaling for søgnehelligdage og holddrift Protokollat om det rummelige arbejdsmarked Protokollat om ferie Protokollat om deltid Protokollat om fondspakken Protokollat om fornyelsesaftalens fortolkning Afsnit EU-direktiver 0 EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden EU-direktiv om deltidsarbejde EU-direktiv om tidsbegrænset ansættelse EU-direktiv om børn og unge EU-direktiv om forældreorlov Afsnit Bilag Bilag Aftale om ferieoverførsel Bilag Ansættelsesaftale Note vedrørende ansættelsesaftale Bilag Retningslinier vedrørende udvidet adgang til sygeløn

10 0 Notater

11 å længe denne overenskomst står ved magt, må ingen af de undertegnede organisationer eller disses medlemmer, enten enkeltvis eller flere i forening, forsøge på ved noget som helst middel, åbent eller skjult, at modarbejde dens bestemmelser eller fremtvinge nogen forandring deri. Parterne er enige om, at hvor lovgivningen fremover måtte gribe ind i parternes bestemmelser og deraf affødte rettigheder, er parterne forpligtet til positivt at medvirke til, at det oprindelige aftaleforhold genoprettes i det omfang, det er teknisk og lovmæssigt muligt. rganisationerne er enige om, at respekten for overenskomstens overholdelse - fredspligten - er en grundlæggende forudsætning for overenskomstsystemets bevarelse. Afsnit Dækningsområde DÆKNINGMRÅDE verenskomsten mellem Dansk Industri for EmballageIndustrien samt Plastindustrien i Danmark og id Industri (Emballage) / HK/Privat. verenskomsten omfatter medarbejdere, som udfører arbejdsfunktioner, der indgår i emballage- og papirvareproduktionen i de af overenskomsten omfattede virksomheder. Hjælpearbejdere i bliktrykkerier omfattes ikke af overenskomsten. AENE GÆDENDE R MEDEMMER A VIRKMHEDER I PATINDUTRIEN I DANMARK På virksomheder, hvor mindst halvdelen af arbejderne under normale omstændigheder er beskæftiget med videreforarbejdning af plastfolier til emballageformål, gælder nedenstående overenskomst for samtlige arbejdere. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har parterne drøftet den nærmere fortolkning af ordet»emballageformål«. Der var enighed om, at

12 produktion af presenninger, bygnings- og landbrugsfolier samt sække falder uden for definitionen. NTE TI GYDIGHEDMRÅDET: I forbindelse med indførelse af ovenstående gyldighedsområde fjernes alle tekniske bestemmelser fra overenskomsten. Dette indebærer, at tidligere faggrænser og eneretsbestemmelser for forskelligt uddannede medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten, bortfalder. Under overenskomstens gyldighedsområde hører bl.a. arbejde, som hidtil har været udført af medarbejdere, som er omfattet af denne overenskomst. Dette gælder også i tilfælde af, at hidtidige arbejdsområder udføres med nye arbejdsmetoder eller ny teknik. Der er enighed om, at deltagelse i pakning og intern transport fortsat er omfattet. or at sikre en hensigtsmæssig overgang fra den tidligere overenskomsts gyldighedsområde til nærværende overenskomsts gyldighedsområde, er organisationerne enige om, at medarbejdere, som er omfattet af denne overenskomst, normalt fortsætter med beskæftigelse inden for hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesområder. I forbindelse med udformningen af den nye dækningsparagraf har parterne haft som fælles forudsætning, at alle arbejdsfunktioner, som har været omfattet af -overenskomsten fortsat er omfattet. Parterne forudsætter ligeledes, at industrielle grafiske virksomheder, som optages i Emballageindustrien, bliver omfattet af nærværende overenskomst. HENIGTERKÆRING Hensigten med overenskomstens nye dækningsområde er at ændre overenskomsten fra at være en teknikoverenskomst til at være en områdeoverenskomst, der med respekt af gældende overenskomster i emballageindustrien omfatter det arbejde, der naturligt hører ind under emballage- og papirvareproduktion, og som traditionelt har været udført af grafiske medarbejdere. Altså en overenskomst uden faggrænser og eneretsområder ud fra princippet "den, der kan, må". Hensigten har desuden været at skabe mulighed for større fleksibilitet mellem forskellige personalegrupper.

13 Parterne er enige om, at eksisterende lokalaftaler (herunder bemandingsaftaler) ikke bortfalder som følge af nærværende overenskomsts ikrafttræden. PRTKAT M ØNRHD I tilknytning til indgåelsen af protokollat om dækningsområde for Emballageoverenskomsten fastslår parterne overenskomstens grundprincip om, at der kan ydes personligt tillæg til medarbejdere, hvis kvalifikationer berettiger dertil. Der er ikke med indgåelsen af ovennævnte protokollat tilsigtet nogen omgåelse af indgåede aftaler om løn og arbejdsvilkår i den enkelte virksomhed. kulle forbundet finde, at dette er tilfældet, har de påtaleret i overensstemmelse med de fagretlige regler. PRTKAT M UNKTINÆRVERENKMTEN I forbindelse med indgåelsen af protokollat om dækningsområde for Emballageoverenskomsten er der mellem overenskomstparterne enighed om, at såfremt en grafiker hovedsageligt udfører arbejde, der fagligt henhører under Industriens unktionæroverenskomst, gælder denne overenskomst, såfremt Industriens unktionæroverenskomsts øvrige bestemmelser er opfyldt. PRTKAT M BEMANDING I tilknytning til indgåelsen af protokollat om dækningsområde for Emballageoverenskomsten er der mellem parterne enighed om følgende: Der kan fortsat være behov for aftaler om antallet af medarbejdere, der skal betjene de enkelte maskiner. ådanne aftaler indgås som lokalaftaler, der indsendes til forbundet. åfremt forbundet finder, at der i lokalaftalen er åbenlyse urimeligheder, kan forbundet kræve dette behandlet efter de fagretlige regler. Arbejdet skal dog fortsætte uforstyrret, afventende organisationernes behandling af sagen. or så vidt angår bestående lokalaftaler opretholdes disse med hensyn til spørgsmålet om antallet af medarbejdere, der skal betjene de enkelte maskiner, medmindre parterne aftaler andet.

14 AENE GÆDENDE R KART G BGB HJEMMEARBEJDE Arbejde, der omfattes af denne overenskomst, må ikke udføres som hjemmearbejde, ej heller på steder, der ikke har tiltrådt denne overenskomst og er godkendt af Arbejdstilsynet. or enkelte arbejder, der sædvanemæssigt er udført som hjemmearbejde gennem flere år, kan forlanges dispensation, der skal godkendes af begge organisationer, for så vidt som egnet arbejdskraft ikke kan skaffes, eller de pågældende medarbejdere på grund af alder og svagelighed, ikke kan arbejde på fabrik. ÆNGEARBEJDE Det under denne overenskomst henhørende arbejde må ikke udføres i fængsler eller lignende institutioner, medmindre prisen forud for arbejdets udførelse er godkendt af et nævn, hvis medlemmer er valgt af begge organisationer. Dersom en arbejdsgiver ønsker at lade arbejde udføre under de i stk. nævnte forhold skal medlemmer af undertegnede arbejdsgiverforening til foreningen indsende en beskrivelse af arbejdets art og mængde, vedlagt prøver i eksemplarer. Det ene eksemplar videresendes til forbundet. lsvarende skal andre underskrivere af denne overenskomst på samme måde indsende en beskrivelse med prøver i eksemplarer til forbundet. AENE GÆDENDE R TYP TRYKNING Ved opstilling af maskiner, hvorom der ikke efter måneds forudgående prøvetid i driftsmæssig gang ved forhandling mellem arbejdspladsens parter kan opnå enighed om et aftalemæssigt forhold, skal der senest måneder efter den forudgående prøvetid ved forhandling mellem organisationerne træffes aftale om bemanding ved disse maskiner. AENE GÆDENDE R IT BEMANDING Ved offset-maskiner med aftalte bemandingsregler, hvor bemandingen kortvarigt ikke kan opretholdes som følge af sygdom eller fravær, fortsætter produktionen i det omfang det er muligt med reduceret mandskab, under forudsætning af at der hurtigst muligt søges anvist midlertidig afløser, og at arbejdet kan ske, uden at sikkerheden for medarbejderne mindskes.

15 Afsnit Regler for tillidsrepræsentanter TIIDREPRÆENTANTER VAG I det faglige samarbejde virksomheden og medarbejderne imellem repræsenteres virksomheden af ledelsen eller dennes repræsentant og medarbejderne af en inden for deres midte valgt tillidsrepræsentant. Beskæftiges i virksomheden flere end grafiske medarbejdere, kan der vælges tillidsrepræsentant. Beskæftiges i virksomheden flere end grafiske medarbejdere, kan der vælges yderligere tillidsrepræsentant. Beskæftiges der inden for de enkelte produktionsområder, prepress, tryk, bogbind og kartonnage mere end 0 medarbejdere, kan der yderligere vælges tillidsrepræsentant for hvert produktionsområde. Den tillidsrepræsentant, der er valgt i henhold til bestemmelsen i stk., er dog samtidig tillidsrepræsentant for sit eget produktionsområde. Elever medregnes ikke. Er en tillidsrepræsentant valgt under en periode med et større antal medarbejdere end eller i alt, jf. stk. og, eller 0 inden for det enkelte produktionsområde, jf. stk., og antallet af medarbejdere har været gennemsnitligt henholdsvis,, 0 eller derunder i kalendermåneder, ophører funktionen og rettighederne som tillidsrepræsentant med udløbet af de måneder, medmindre der er truffet udtrykkelig aftale om opretholdelsen af pågældendes funktion. HVEM KAN VÆGE TI TIIDREPRÆENTANT llidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der har arbejdet mindst måneder på den pågældende virksomhed.

16 Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst, suppleres dette tal blandt de medarbejdere, der har arbejdet der længst. Ved en virksomhed forstås i den forbindelse en geografisk afgrænset enhed. VAG A TIIDREPRÆENTANT åfremt der er mere end kandidat til hver tillidspost, skal valget af tillidsrepræsentant finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget i virksomheden eller afdelingen på valgtidspunktet sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Valget afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af id Industri (Emballage) / HK/ Privat, og skriftligt meddelt Dansk Industri for den respektive virksomhed, der dog er berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for id Industri (Emballage) / HK/Privat. Denne protest skal dog ske inden for uger fra meddelelsestidspunktet. 0 llidsrepræsentantbeskyttelsen indtræder, når valget har fundet sted under forudsætning af, at virksomheden senest den følgende arbejdsdag efter valget modtager skriftlig meddelelse om, hvem der er valgt; hvis den skriftlige meddelelse modtages senere, indtræder beskyttelsen først ved modtagelsen af den skriftlige meddelelse. ID Industri (emballage) og HK/Privat giver tilsagn om, at medarbejdere, der vælges til tillidsrepræsentant, snarest muligt efter, at valget har fundet sted, gennemgår en relevant tillidsrepræsentantuddannelse af op til ugers varighed. ra Dansk Industris side giver man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte tillidsrepræsentant får den fornødne frihed til at deltage i tillidsrepræsentantuddannelsen. ÆETIIDREPRÆENTANT På virksomheder, hvor der er flere tillidsrepræsentanter, kan tillidsrepræsentanterne af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant, der i fælles spørgsmål, f.eks. arbejdstid, ferie og fridage, velfærdsforhold og lignende, kan være samtlige medarbejderes repræsentant over for ledelsen. edelsen orienteres skriftligt om valg af fællestillidsrepræsentant. ællestillidsrepræsentanten kan ikke deltage i behandlingen af spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for

17 deres respektive afdelinger, medmindre ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter er enige herom. På virksomheder med flere afdelinger i samme by, og hvor der på disse er valgt en tillidsrepræsentant, kan der, såfremt de lokale parter er enige herom, vælges en fællestillidsrepræsentant til at repræsentere samtlige afdelinger. TEDRTRÆDER R TIIDREPRÆENTANT Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges/vælges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således udpeget/valgt stedfortræder har i den periode, hvori han/hun fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt han/hun opfylder betingelserne for at blive valgt til tillidsrepræsentant i henhold til stk.. Hvis der træffes aftale om valg af en stedfortræder repræsenterer denne medarbejderne. TAMAND På virksomheder med holddriftsarbejde kan tillidsrepræsentanten på de skift, hvor han/hun ikke arbejder, og som omfatter mindst fem medarbejdere, udpege en talsmand til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet eller, såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til tillidsrepræsentanten. TIIDREPRÆENTANTEN VIRKMHED åvel tillidsrepræsentanten som ledelsen eller dennes repræsentant har pligt til både over for deres organisationer og mellem de lokale parter på arbejdspladsen at fremme et roligt og godt samarbejde. llidsrepræsentanten repræsenterer de medarbejdere, der udgør valggrundlaget, og forelægger forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne over for ledelsen. Ved lokale forhandlinger skal såvel tillidsrepræsentanten som ledelsen eller dennes repræsentant være bemyndiget til at indgå bindende aftaler for parterne. pnås der ikke ved tillidsrepræsentantens henvendelse til ledelsen en tilfredsstillende ordning, kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men arbejdet skal fortsættes uforstyrret, afventende resultatet af organisationernes behandling af sagen.

18 Hvor forbundene finder baggrund i ov om ligeløn til mænd og kvinder og/eller i kollektiv overenskomst for at rejse en fagretlig sag, kan der afholdes besigtigelse på virksomheden med deltagelse af organisationerne, forinden sagen behandles i henhold til Regler for faglig strid. Ved fagretlige sager i henhold til ov om ligeløn aftales på mæglingsmødet, hvilke oplysninger der vil blive udleveret til forbundet med henblik på en vurdering af sagens eventuelle videreførelse. Efter forudgående henvendelse kan en repræsentant fra den lokale afdeling komme på virksomheden. Hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, kan afdelingen drøfte lokale forhold med ledelsen. Hvor der er valgt tillidsrepræsentant, kan der ikke føres forhandlinger med afdelingen uden medvirken af Dansk Industri. llidsrepræsentanten skal i videst mulig udstrækning løbende holdes orienteret om omfanget af overarbejde og afspadsering. llidsrepræsentanten skal ved forestående antagelser og afskedigelser bedst muligt holdes orienteret herom og har i øvrigt påtaleret i henhold til de fagretlige regler ved eventuelt forekommende urimeligheder ved antagelser og afskedigelser. Når tillidsrepræsentanten, for at udføre sit hverv, må forlade sit arbejde, skal det ske med forudgående underretning til ledelsen eller dennes repræsentant. llidsrepræsentanten og virksomheden aftaler den tid, der er nødvendig til hvervets forsvarlige udførelse, når hensyn tages til såvel virksomhedens drift som tillidsrepræsentantopgavernes omfang. Når der afholdes møder indkaldt af virksomheden, betales der fuld løn samt overtidsbetaling for den tid, der måtte ligge ud over tillidsrepræsentantens daglige arbejdstid. Hvor tillidsrepræsentanten grundet sit hverv er friholdt fra produktionen eller ikke fuldt ud deltager deri aftales lokalt løn- og arbejdsforhold for den pågældende. Eventuelle uoverensstemmelser herom kan drøftes mellem overenskomstparterne. Hvor en tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant, med hvem der måtte være truffet aftale om hel eller delvis aflønning, afgår, overføres aftalen på efterfølgeren, medmindre ny aftale træffes. De til enhver tid fungerende tillidsrepræsentanter på virksomheden eller

19 afdelinger heraf virker tillige som tillidsrepræsentanter for de der beskæftigede ungarbejdere. På virksomheder, hvor sikkerhedsorganisation ikke er påbudt, kan tillidsrepræsentanten rejse klage og rette henstilling til arbejdsgiveren vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. rganisationerne er i øvrigt enige om, at spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø bør indbringes til behandling mellem organisationerne, også hvor der findes sikkerhedsorganisation. Klager skal dog, hvor sikkerhedsudvalg findes, forinden behandles af virksomhedens sikkerhedsorganisation, og såfremt der ikke her findes en løsning, fremsender den klagende part gennem sin organisation begæring om organisationsmæssig behandling. ådan mødebegæring skal være ledsaget af et referat fra behandlingen i sikkerhedsorganisation, ligesom tillidsrepræsentanten/erne for det omhandlede område orienteres om den fremsendte mødebegæring. 0 Kvartalsvise lønstatistikker udleveres til tillidsrepræsentanten/erne, såfremt der er lokal enighed herom. AKEDIGEE A TIIDREPRÆENTANTEN En tillidsrepræsentant kan ikke afskediges, hvis ikke tvingende grunde taler derfor, og arbejdsforholdet kan ikke afbrydes*, før pågældendes organisation har haft lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling efter nedenstående regler. *Note: Der kan dog med id Industri (Emballage) / HK/Privats tilladelse være tale om en suspension. Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende grunde til at opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i denne paragraf, skal vedkommende forinden opsigelsen rette henvendelse til Dansk Industri, der herefter skal rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for fagretlig behandling. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor arbejdsgiveren foretager en berettiget bortvisning. orpligtelsen til at videreføre sagen til eventuelt organisationsmøde og/eller faglig voldgift påhviler Dansk Industri i henhold til Afsnit, Mæglingsregler og voldgift. åfremt der ikke opnås enighed på mæglingsmødet, og ønsket om afskedigelse fastholdes, eller der på mødet opnås enighed om afskedigelsen, skal der på mødet afleveres en formel opsigelse til tillidsrepræsentanten. psigelsesvarslet regnes fra datoen for mæglingsmødets afholdelse.

20 rganisationerne er enige om, at fagretlig behandling af afskedigelse af tillidsrepræsentanten skal fremskyndes mest muligt, således at den fagretlige behandling, så vidt muligt, afsluttes inden opsigelsesvarslets udløb. Retsmødet i den faglige voldgift skal afholdes senest uger efter, at Dansk Industri har tilkendegivet krav om behandling ved faglig voldgift. IKKERHEDREPRÆENTANTER or sikkerhedsrepræsentanter gælder samme valg-, aflønnings- og opsigelsesregler som for tillidsrepræsentanter, ligesom bestemmelserne i ov om Arbejdsmiljø i øvrigt er gældende. amme regler gælder for medarbejdere, der er medlemmer af europæiske samarbejdsudvalg.

21 Afsnit Arbejdstid ARBEJDTID DEN UGENTIGE ARBEJDTID Arbejdstiden er effektiv. Den normale ugentlige arbejdstid er timer. DEN DAGIGE ARBEJDTID Den normale daglige arbejdstid lægges inden for tidsrummet: ARBEJDTIDEN RDEING Arbejdstiden fordeles på ugens dage. Ingen normal arbejdsdag kan være over timer. - EER DAGE UGE Arbejdstiden kan efter lokal enighed fordeles på eller dage, således at ingen normal arbejdsdag kan være over 0 henholdsvis timer. ARBEJDTIDEN ÆGNING Bestemmelserne om arbejdstidens og spisetidens lægning kan i øvrigt træffes på hvert enkelt sted ved forhandling mellem parterne på den pågældende virksomhed. Døgnet regnes fra kl til kl ravigelser herfra forudsætter lokal enighed. Aftalerne om implementering af EU-direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden og EU-direktivet om Børn og unge er optrykt i Afsnit. HDDRIT G RÆGNING DEN UGENTIGE ARBEJDTID Arbejdstiden er timer ugentlig, når de normale arbejdstimer falder indenfor tiden kl til kl..00. or KART og BGB henvises til, stk.. or PAT henvises til, stk., samt, stk. a.

22 DEN UGENTIGE ARBEJDTID VED HDDRIT/RÆG- NING (ATEN- G NATARBEJDE) Ved holddrift/forlægning (aften- og natarbejde), er arbejdstiden enten timer pr. uge med opsparing af fulde timers betalt frihed for hver timer der arbejdes, der gives som hele fridage, eller timer pr. uge uden opsparing af frihed. Der ydes i forbindelse hermed fuld lønkompensation. PPARING G AVIKING A RITID Ved arbejde på holddrift/forlægning i dele af en uge opspares forholdsmæssig frihed/nedsættes arbejdstiden forholdsmæssigt. ridagene lægges efter aftale med virksomheden og medarbejderen samtidig med aftale om ferielægning. En opsparet fridag/-time betales med samme beløb som en feriedag/-time, der holdes i samme ferieår. or opsparede fritimer, der ikke udgør en hel dag, udbetales beløbet sammen med feriegodtgørelsen. Ved fratræden beregnes på tilsvarende måde det opsparede antal fridage/- timer i den forløbne del af kalenderåret, og beløbet udbetales. AENE GÆDENDE R PAT a.. og. holds arbejdstid er timer pr. uge. or hver 0 timer, der arbejdes på. og. skift, opnås der ret til timers betalt frihed, som opspares og gives som hele fridage i det følgende ferieår. Ved arbejde på. og. skift i dele af en uge opspares forholdsmæssig frihed. ridagene lægges efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen samtidig med aftale om ferielægning. En opsparet fridag/time, betales med samme beløb som en feriedag/time, der holdes i samme ferieår. or opsparede fritimer, der ikke udgør en hel dag, udbetales beløbet sammen med feriegodtgørelsen. Ved fratræden beregnes på tilsvarende måde det opsparede antal fridage/timer i den forløbne del af kalenderåret, og beløbet udbetales. Det kan lokalt aftales, at arbejdstiden på. og. skift ændres fra timer ugentlig til timer ugentlig uden opsparing af frihed. Aftalen skal godkendes af organisationerne. VARING Ønsker virksomheden arbejde udført på holddrift/forlægning, skal der så vidt muligt gives følgende varsel: TYP: dage ATENARBEJDE Aftenarbejde er beliggende i tidsrummet kl..00 til kl..00.

23 NATARBEJDE Natarbejde er beliggende i tidsrummet kl..00 til kl BETAING Betaling for holddrift/forlægning ydes som tillæg til vedkommende medarbejders ordinære løn og betales pr. time, dag eller uge således, jf. dog pkt. (mindstebetaling): or KART og BGB gælder, at ved holddrift/forlægning betales. og. hold for tiden indtil kl..00 med et tillæg pr. time af kr.,. (pr.. marts 0 kr., og pr.. marts 0 kr.,.) or timer efter kl..00 et tillæg pr. time af kr.,. (pr.. marts 0 kr., og pr.. marts 0 kr.,0.) or KART- medarbejdere, der uden varsel på kalenderdage overflyttes til et nyt hold, betales kr., for manglende varsel. (pr.. marts 0 kr.,0 og pr.. marts 0 kr.,.) or eventuel tilbageflytning til det oprindelige hold betales intet tillæg. or TYP og IT gælder, at når arbejdstiden slutter senest kl..00 betales der pr. dag ved dages uge kr.,, ved dages uge kr., eller pr. uge kr.,. (pr.. marts 0 udgør beløbene kr.,, kr. 0, og kr. 0, og pr.. marts 0 kr.,, kr. 0, og kr.,) or TYP og IT gælder, at når arbejdstiden slutter senest kl betales der pr. dag ved dages uge kr.,, og ved dages uge kr., eller pr. uge kr.,0. (pr.. marts 0 udgør beløbene kr.,, kr.,0 og kr., og pr.. marts 0 kr. 0,0, kr.,0 og kr.,) or IT betales der for arbejde, der påbegyndes i tiden pr. dag ved dages uge kr.,, ved dages uge kr., eller pr. uge kr., (pr.. marts 0 udgør beløbene kr.,, kr. 0, og kr. 0, og pr.. marts 0 kr.,, kr. 0, og kr.,). or TYP betales arbejde, der påbegyndes kl med kr., pr. uge. (pr.. marts 0 kr. 0, og pr.. marts 0 kr.,.) or arbejde ud over kl..00 natten efter søn- og helligdage betales et yderligere tillæg af 00 pct., som indgår i beregningsgrundlaget vedrørende betalingen for søn- og helligdagsarbejde, jf., stk.. Endvidere betales kr.,0 i mødepenge. (pr.. marts 0 kr., og pr.. marts 0 kr.,.) PAT Hvis holddrift etableres for mindre end en arbejdsuge (kalenderuge), betales der tillæg for uge. or holddrift derudover betales kun for det antal dage, der har været arbejdet på holddrift. Medarbejdere, der uden for normal turnus og uden et varsel på kalenderdage flyttes fra et hold til et andet, betales et beløb på kr. 0,0. (pr.. marts 0 kr.,0 og pr.. marts 0 kr.,0.) Ved tilbageflytning gives intet beløb.

Den grafiske overenskomst

Den grafiske overenskomst Den grafiske overenskomst mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) Danske Dagblades orenings orhandlingsorganisation (DD) og HK/Privat id/industri 2004 Gældende fra 1. marts 2004 til 28. februar 2007 HK/Privat

Læs mere

Overenskomst mellem DI Overenskomst I for Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark og 3f (Emballage) HK/Privat O OVERENSKOMST

Overenskomst mellem DI Overenskomst I for Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark og 3f (Emballage) HK/Privat O OVERENSKOMST Overenskomst mellem DI Overenskomst I for Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark og 3f (Emballage) HK/Privat O OVERENSKOMST 2010 Grafisk tilrettelæggelse: XXXX Tryk: XXXX Bogbind: XXXX 1. udgave:

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Den grafiske overenskomst mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og HK/Privat 3F/Industri (Emballage) 2014 Gældende

Læs mere

OVERENSKOMST. MELLEM DI Overenskomst I for EmballageIndustrien Plastindustrien i Danmark og 3f Industri (Emballage) HK/Privat

OVERENSKOMST. MELLEM DI Overenskomst I for EmballageIndustrien Plastindustrien i Danmark og 3f Industri (Emballage) HK/Privat 2012 OVERENSKOMST MELLEM DI Overenskomst I for EmballageIndustrien Plastindustrien i Danmark og 3f Industri (Emballage) HK/Privat Overenskomst mellem DI Overenskomst I for EmballageIndustrien Plastindustrien

Læs mere

Den grafiske overenskomst

Den grafiske overenskomst Den grafiske overenskomst mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) Danske ediers Arbejdsgiverforening (DA) og HK/Privat 3/Industri (Emballage) 2007 Gældende fra 1. marts 2007 til 28. februar 2010 HK/Privat

Læs mere

DEN GRAFISKE OVERENSKOMST

DEN GRAFISKE OVERENSKOMST DEN GRAIKE VERENKT GA DA HK/Privat 3/Industri (Emballage) Den grafiske overenskomst mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) Danske ediers Arbejdsgiverforening (DA) og HK/Privat 3/Industri (Emballage)

Læs mere

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA V E R E N K T DEN GRAIKE VERENKT RAIKE VERENKT HK/Privat Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf.: 33 30 43 43 528616_DG_omsl_m_ryg 02/09/04 14:40 ide 1 ax: 33 30 44 99 E-mail: hkprivat@hk.dk

Læs mere

Mellem DI Overenskomst I for EmballageIndustrien Plastindustrien i Danmark og. 3F Industri (Emballage) HK/Privat

Mellem DI Overenskomst I for EmballageIndustrien Plastindustrien i Danmark og. 3F Industri (Emballage) HK/Privat Kampmannsgade 4 1790 København V Tlf. 7030 0300 Fax 7030 0301 industrigruppen@3f.dk www.3f.dk H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3300 di@di.dk di.dk 2014 O V E R E N S

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

1 side 3-122. 2 side 123-144. 3 side 145-160. 4 side 161-166. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag

1 side 3-122. 2 side 123-144. 3 side 145-160. 4 side 161-166. Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår med bilag 1 side 3-122 Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge med bilag 2 side 123-144 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne 3 side

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

F A G L I G T F Æ L L E S F O R B U N D I N D U S T R I G R U P P E N K A R T O N N A G E A R B E I R K S O M H E D E R J D E R E I G R A F I S K E

F A G L I G T F Æ L L E S F O R B U N D I N D U S T R I G R U P P E N K A R T O N N A G E A R B E I R K S O M H E D E R J D E R E I G R A F I S K E F A G L I G T F Æ L L E S F O R B U N D I N D U S T R I G R U P P E N K A R T O N N A G E A R B E J D E R E I G R A F I S K E V I R K S O M H E D E R Information om den grafiske overenskomst 2007 www.3f.dk

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Afsnit T. (Tillidsrepræsentanter S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Nalaakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

MIX. PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

MIX. PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks MIX Digitalprint- og serigrafoverenskomsten mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) og HK/Privat 2014 Gældende fra 1. marts 2014 til 28. februar 2017 Dækker

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst. vedrørende løn- og arbejdsvilkår mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metalarbejderforbund samt 3 F og Blik- og Rørarbejderforbundet

Overenskomst. vedrørende løn- og arbejdsvilkår mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metalarbejderforbund samt 3 F og Blik- og Rørarbejderforbundet Overenskomst vedrørende løn- og arbejdsvilkår mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metalarbejderforbund samt 3 F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2007 Præambel... 5 A. Tillidsrepræsentantbestemmelser...

Læs mere

SERIGRAF- OG DIGITALPRINTOVERENSKOMSTEN. HK/Privat

SERIGRAF- OG DIGITALPRINTOVERENSKOMSTEN. HK/Privat ERIGRA- G DIGITAPRINTVERENKTEN GA HK/Privat erigraf- og digitalprintoverenskomsten mellem Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) og HK/Privat Gældende fra. marts 0 til. februar 0 Gælder for virksomheder, der

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S

ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSITUTEQARTUT KATTUFFIAT

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

2007-2010. Industriens. Overenskomst

2007-2010. Industriens. Overenskomst 2007-2010 Industriens verenskomst Almindelig del med bilag 1 side 4-237 peciel del med bilag 2 side 238-255 ærlingebestemmelser med bilag 3 side 256-287 tikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 3 side 288-305

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 2014-2017 O V E R E N S K O M S T mellem J. B. JACOBSEN SEDEN A/S, OST ENGROS HAVEGÅRDSVEJ 8, 5240 ODENSE NØ og FØDEVAREFORBUNDET NNF Indholdsfortegnelse 1 - Arbejdstid... 3 2 - Timeløn... 3 3 - Forskudt

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt GÆLDENDE Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Kapitel 1. skudt tid 1. Definition Arbejde i forskudt tid er arbejde ved institutionen,

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere