OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. mellem Dansk Industri for. og SiD Industri (Emballage) HK/Privat OVERENSKOMST. Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark"

Transkript

1 VERENKMT 0 mellem Dansk Industri for Emballageindustrien Plastindustrien i Danmark og id Industri (Emballage) HK/Privat VERENKMT 0

2 Grafisk tilrettelæggelse: Concordia a-s Tryk: Hafnia Grafisk/ Bogbind: Concordia a-s. udgave: November 0 plag:.000 ekspl. or så vidt angår Plastindustrien i Danmark vedrører overenskomsten alene det tidligere Dansk Bogbinder og Kartonnagearbejder orbund.

3 verenskomsten er gældende for samtlige faggrupper medmindre andet er nævnt Hvad angår Plastindustrien i Danmark (PAT), er dette område omfattet af reglerne for KART medmindre andet er nævnt i overenskomsten. VERENKMT 0

4

5 Indholdsfortegnelse Afsnit Dækningsområde Dækningsområde Hensigtserklæring Afsnit Regler for tillidsrepræsentanter llidsrepræsentanter Afsnit Arbejdstid Arbejdstid Holddrift og forlægning Varierende ugentlig arbejdstid Kontinuerlig drift Weekend drift Deltidsbeskæftigelse Afsnit verarbejde 0 verarbejdsbetaling Beregning af timeløn Beregning af overarbejde verarbejdets omfang Afspadsering af overarbejde pgørelse af overarbejdstiden ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser Afsnit øgnehelligdagsbetaling/øn- og helligdage øgnehelligdagsbetaling øn- og helligdage Afsnit Ansættelse Nyantagelser Erstatning

6 Afsnit psigelse psigelse psigelse under sygdom Kursusdeltagelse ved opsigelse Generhvervelse af anciennitet Midlertidig ansættelse Erstatning for manglende opsigelsesvarsel ønafregning ved fratræden Afspadseringstimer Afsnit ravær/fridage Barns. sygedag Hospitalsindlæggelse eriefridage ærlige fridage ridage maj Afsnit ocialfond Emballageindustriens sociale fond ygehjælp Afsnit 0 ygeløn ygeløn Ansættelses- og beskæftigelseskrav ygelønnens størrelse Udbetaling af sygeløn ygelønnens udstrækning phør af sygeløn Uberettiget modtaget sygeløn ygemelding Dokumentation af sygdom ygeløn under opsigelse Ulykke Undladelse af at anmelde ulykkestilfælde Indbetaling til fonden af modtaget erstatning Deltidsarbejde efter sygdom og ambulant behandling ygeløn ved svangerskab, adoption og fødsel ædreorlov

7 Alders- og ferieformål (Gældende for KART og BGB) Aldershjælp (gældende for TYP) Reprofagets socialfond støtte under invaliditet og alderdom (gældende for IT) Afsnit Arbejdsskade/undersøgelse på arbejdsmidicinsk klinik Arbejdsskade/undersøgelse på arbejdsmidicinsk klinik Afsnit erie eriebestemmelser eriens placering erieplan eriegodtgørelse eriegodtgørelse under sygdom og barsel eriekort erielukning Anciennitetsferie Afsnit øn Mindsteløn Personlige tillæg Akkorder og bonusaftaler Ventetid mudstillæg ærlige lønforhold Ældre og svagelige medarbejdere Påtaleret Personlige goder Afsnit Udbetaling af arbejdsløn Udbetaling af arbejdsløn Afsnit Elever Bestemmelser for elever Indgåelse af uddannelsesaftale Uddannelse Arbejdsforhold erie

8 eriegodtgørelse ved uddannelsesforholdets udløb eller ophør... 0 ønninger ærlige uddannelsesforhold Befordringsgodtgørelse under obligatoriske skoleophold Befordringsgodtgørelse til eleven Befordringstilskud til virksomheden orudsætning Afsnit Uddannelse rihed til uddannelse Industrioperatøruddannelsen ystematisk uddannelsesplanlægning Emballageindustriens uddannelsesfond Afsnit Emballageindustriens Arbejdsudvalg 0 Emballageindustriens Arbejdsudvalg Afsnit Mæglingsregler og voldgift okale forhandlinger Mæglingsmøde rganisationsmøde aglig voldgift Arbejdsuro rganisationsansvar Afsnit Pension Pension Afsnit Hovedorganisationernes Uddannelsesfond Hovedorganisationernes Uddannelsesfond Afsnit orsøgsordninger orsøgsordninger Afsnit verenskomstens varighed 00 verenskomstens ikrafttrædelse og udløb

9 Afsnit Protokollater 0 Protokollat om betaling for søgnehelligdage og holddrift Protokollat om det rummelige arbejdsmarked Protokollat om ferie Protokollat om deltid Protokollat om fondspakken Protokollat om fornyelsesaftalens fortolkning Afsnit EU-direktiver 0 EU-direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden EU-direktiv om deltidsarbejde EU-direktiv om tidsbegrænset ansættelse EU-direktiv om børn og unge EU-direktiv om forældreorlov Afsnit Bilag Bilag Aftale om ferieoverførsel Bilag Ansættelsesaftale Note vedrørende ansættelsesaftale Bilag Retningslinier vedrørende udvidet adgang til sygeløn

10 0 Notater

11 å længe denne overenskomst står ved magt, må ingen af de undertegnede organisationer eller disses medlemmer, enten enkeltvis eller flere i forening, forsøge på ved noget som helst middel, åbent eller skjult, at modarbejde dens bestemmelser eller fremtvinge nogen forandring deri. Parterne er enige om, at hvor lovgivningen fremover måtte gribe ind i parternes bestemmelser og deraf affødte rettigheder, er parterne forpligtet til positivt at medvirke til, at det oprindelige aftaleforhold genoprettes i det omfang, det er teknisk og lovmæssigt muligt. rganisationerne er enige om, at respekten for overenskomstens overholdelse - fredspligten - er en grundlæggende forudsætning for overenskomstsystemets bevarelse. Afsnit Dækningsområde DÆKNINGMRÅDE verenskomsten mellem Dansk Industri for EmballageIndustrien samt Plastindustrien i Danmark og id Industri (Emballage) / HK/Privat. verenskomsten omfatter medarbejdere, som udfører arbejdsfunktioner, der indgår i emballage- og papirvareproduktionen i de af overenskomsten omfattede virksomheder. Hjælpearbejdere i bliktrykkerier omfattes ikke af overenskomsten. AENE GÆDENDE R MEDEMMER A VIRKMHEDER I PATINDUTRIEN I DANMARK På virksomheder, hvor mindst halvdelen af arbejderne under normale omstændigheder er beskæftiget med videreforarbejdning af plastfolier til emballageformål, gælder nedenstående overenskomst for samtlige arbejdere. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har parterne drøftet den nærmere fortolkning af ordet»emballageformål«. Der var enighed om, at

12 produktion af presenninger, bygnings- og landbrugsfolier samt sække falder uden for definitionen. NTE TI GYDIGHEDMRÅDET: I forbindelse med indførelse af ovenstående gyldighedsområde fjernes alle tekniske bestemmelser fra overenskomsten. Dette indebærer, at tidligere faggrænser og eneretsbestemmelser for forskelligt uddannede medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten, bortfalder. Under overenskomstens gyldighedsområde hører bl.a. arbejde, som hidtil har været udført af medarbejdere, som er omfattet af denne overenskomst. Dette gælder også i tilfælde af, at hidtidige arbejdsområder udføres med nye arbejdsmetoder eller ny teknik. Der er enighed om, at deltagelse i pakning og intern transport fortsat er omfattet. or at sikre en hensigtsmæssig overgang fra den tidligere overenskomsts gyldighedsområde til nærværende overenskomsts gyldighedsområde, er organisationerne enige om, at medarbejdere, som er omfattet af denne overenskomst, normalt fortsætter med beskæftigelse inden for hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesområder. I forbindelse med udformningen af den nye dækningsparagraf har parterne haft som fælles forudsætning, at alle arbejdsfunktioner, som har været omfattet af -overenskomsten fortsat er omfattet. Parterne forudsætter ligeledes, at industrielle grafiske virksomheder, som optages i Emballageindustrien, bliver omfattet af nærværende overenskomst. HENIGTERKÆRING Hensigten med overenskomstens nye dækningsområde er at ændre overenskomsten fra at være en teknikoverenskomst til at være en områdeoverenskomst, der med respekt af gældende overenskomster i emballageindustrien omfatter det arbejde, der naturligt hører ind under emballage- og papirvareproduktion, og som traditionelt har været udført af grafiske medarbejdere. Altså en overenskomst uden faggrænser og eneretsområder ud fra princippet "den, der kan, må". Hensigten har desuden været at skabe mulighed for større fleksibilitet mellem forskellige personalegrupper.

13 Parterne er enige om, at eksisterende lokalaftaler (herunder bemandingsaftaler) ikke bortfalder som følge af nærværende overenskomsts ikrafttræden. PRTKAT M ØNRHD I tilknytning til indgåelsen af protokollat om dækningsområde for Emballageoverenskomsten fastslår parterne overenskomstens grundprincip om, at der kan ydes personligt tillæg til medarbejdere, hvis kvalifikationer berettiger dertil. Der er ikke med indgåelsen af ovennævnte protokollat tilsigtet nogen omgåelse af indgåede aftaler om løn og arbejdsvilkår i den enkelte virksomhed. kulle forbundet finde, at dette er tilfældet, har de påtaleret i overensstemmelse med de fagretlige regler. PRTKAT M UNKTINÆRVERENKMTEN I forbindelse med indgåelsen af protokollat om dækningsområde for Emballageoverenskomsten er der mellem overenskomstparterne enighed om, at såfremt en grafiker hovedsageligt udfører arbejde, der fagligt henhører under Industriens unktionæroverenskomst, gælder denne overenskomst, såfremt Industriens unktionæroverenskomsts øvrige bestemmelser er opfyldt. PRTKAT M BEMANDING I tilknytning til indgåelsen af protokollat om dækningsområde for Emballageoverenskomsten er der mellem parterne enighed om følgende: Der kan fortsat være behov for aftaler om antallet af medarbejdere, der skal betjene de enkelte maskiner. ådanne aftaler indgås som lokalaftaler, der indsendes til forbundet. åfremt forbundet finder, at der i lokalaftalen er åbenlyse urimeligheder, kan forbundet kræve dette behandlet efter de fagretlige regler. Arbejdet skal dog fortsætte uforstyrret, afventende organisationernes behandling af sagen. or så vidt angår bestående lokalaftaler opretholdes disse med hensyn til spørgsmålet om antallet af medarbejdere, der skal betjene de enkelte maskiner, medmindre parterne aftaler andet.

14 AENE GÆDENDE R KART G BGB HJEMMEARBEJDE Arbejde, der omfattes af denne overenskomst, må ikke udføres som hjemmearbejde, ej heller på steder, der ikke har tiltrådt denne overenskomst og er godkendt af Arbejdstilsynet. or enkelte arbejder, der sædvanemæssigt er udført som hjemmearbejde gennem flere år, kan forlanges dispensation, der skal godkendes af begge organisationer, for så vidt som egnet arbejdskraft ikke kan skaffes, eller de pågældende medarbejdere på grund af alder og svagelighed, ikke kan arbejde på fabrik. ÆNGEARBEJDE Det under denne overenskomst henhørende arbejde må ikke udføres i fængsler eller lignende institutioner, medmindre prisen forud for arbejdets udførelse er godkendt af et nævn, hvis medlemmer er valgt af begge organisationer. Dersom en arbejdsgiver ønsker at lade arbejde udføre under de i stk. nævnte forhold skal medlemmer af undertegnede arbejdsgiverforening til foreningen indsende en beskrivelse af arbejdets art og mængde, vedlagt prøver i eksemplarer. Det ene eksemplar videresendes til forbundet. lsvarende skal andre underskrivere af denne overenskomst på samme måde indsende en beskrivelse med prøver i eksemplarer til forbundet. AENE GÆDENDE R TYP TRYKNING Ved opstilling af maskiner, hvorom der ikke efter måneds forudgående prøvetid i driftsmæssig gang ved forhandling mellem arbejdspladsens parter kan opnå enighed om et aftalemæssigt forhold, skal der senest måneder efter den forudgående prøvetid ved forhandling mellem organisationerne træffes aftale om bemanding ved disse maskiner. AENE GÆDENDE R IT BEMANDING Ved offset-maskiner med aftalte bemandingsregler, hvor bemandingen kortvarigt ikke kan opretholdes som følge af sygdom eller fravær, fortsætter produktionen i det omfang det er muligt med reduceret mandskab, under forudsætning af at der hurtigst muligt søges anvist midlertidig afløser, og at arbejdet kan ske, uden at sikkerheden for medarbejderne mindskes.

15 Afsnit Regler for tillidsrepræsentanter TIIDREPRÆENTANTER VAG I det faglige samarbejde virksomheden og medarbejderne imellem repræsenteres virksomheden af ledelsen eller dennes repræsentant og medarbejderne af en inden for deres midte valgt tillidsrepræsentant. Beskæftiges i virksomheden flere end grafiske medarbejdere, kan der vælges tillidsrepræsentant. Beskæftiges i virksomheden flere end grafiske medarbejdere, kan der vælges yderligere tillidsrepræsentant. Beskæftiges der inden for de enkelte produktionsområder, prepress, tryk, bogbind og kartonnage mere end 0 medarbejdere, kan der yderligere vælges tillidsrepræsentant for hvert produktionsområde. Den tillidsrepræsentant, der er valgt i henhold til bestemmelsen i stk., er dog samtidig tillidsrepræsentant for sit eget produktionsområde. Elever medregnes ikke. Er en tillidsrepræsentant valgt under en periode med et større antal medarbejdere end eller i alt, jf. stk. og, eller 0 inden for det enkelte produktionsområde, jf. stk., og antallet af medarbejdere har været gennemsnitligt henholdsvis,, 0 eller derunder i kalendermåneder, ophører funktionen og rettighederne som tillidsrepræsentant med udløbet af de måneder, medmindre der er truffet udtrykkelig aftale om opretholdelsen af pågældendes funktion. HVEM KAN VÆGE TI TIIDREPRÆENTANT llidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der har arbejdet mindst måneder på den pågældende virksomhed.

16 Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst, suppleres dette tal blandt de medarbejdere, der har arbejdet der længst. Ved en virksomhed forstås i den forbindelse en geografisk afgrænset enhed. VAG A TIIDREPRÆENTANT åfremt der er mere end kandidat til hver tillidspost, skal valget af tillidsrepræsentant finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget i virksomheden eller afdelingen på valgtidspunktet sikres mulighed for at kunne deltage i valget. Valget afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af id Industri (Emballage) / HK/ Privat, og skriftligt meddelt Dansk Industri for den respektive virksomhed, der dog er berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for id Industri (Emballage) / HK/Privat. Denne protest skal dog ske inden for uger fra meddelelsestidspunktet. 0 llidsrepræsentantbeskyttelsen indtræder, når valget har fundet sted under forudsætning af, at virksomheden senest den følgende arbejdsdag efter valget modtager skriftlig meddelelse om, hvem der er valgt; hvis den skriftlige meddelelse modtages senere, indtræder beskyttelsen først ved modtagelsen af den skriftlige meddelelse. ID Industri (emballage) og HK/Privat giver tilsagn om, at medarbejdere, der vælges til tillidsrepræsentant, snarest muligt efter, at valget har fundet sted, gennemgår en relevant tillidsrepræsentantuddannelse af op til ugers varighed. ra Dansk Industris side giver man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte tillidsrepræsentant får den fornødne frihed til at deltage i tillidsrepræsentantuddannelsen. ÆETIIDREPRÆENTANT På virksomheder, hvor der er flere tillidsrepræsentanter, kan tillidsrepræsentanterne af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant, der i fælles spørgsmål, f.eks. arbejdstid, ferie og fridage, velfærdsforhold og lignende, kan være samtlige medarbejderes repræsentant over for ledelsen. edelsen orienteres skriftligt om valg af fællestillidsrepræsentant. ællestillidsrepræsentanten kan ikke deltage i behandlingen af spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for

17 deres respektive afdelinger, medmindre ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter er enige herom. På virksomheder med flere afdelinger i samme by, og hvor der på disse er valgt en tillidsrepræsentant, kan der, såfremt de lokale parter er enige herom, vælges en fællestillidsrepræsentant til at repræsentere samtlige afdelinger. TEDRTRÆDER R TIIDREPRÆENTANT Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges/vælges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således udpeget/valgt stedfortræder har i den periode, hvori han/hun fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt han/hun opfylder betingelserne for at blive valgt til tillidsrepræsentant i henhold til stk.. Hvis der træffes aftale om valg af en stedfortræder repræsenterer denne medarbejderne. TAMAND På virksomheder med holddriftsarbejde kan tillidsrepræsentanten på de skift, hvor han/hun ikke arbejder, og som omfatter mindst fem medarbejdere, udpege en talsmand til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet eller, såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til tillidsrepræsentanten. TIIDREPRÆENTANTEN VIRKMHED åvel tillidsrepræsentanten som ledelsen eller dennes repræsentant har pligt til både over for deres organisationer og mellem de lokale parter på arbejdspladsen at fremme et roligt og godt samarbejde. llidsrepræsentanten repræsenterer de medarbejdere, der udgør valggrundlaget, og forelægger forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne over for ledelsen. Ved lokale forhandlinger skal såvel tillidsrepræsentanten som ledelsen eller dennes repræsentant være bemyndiget til at indgå bindende aftaler for parterne. pnås der ikke ved tillidsrepræsentantens henvendelse til ledelsen en tilfredsstillende ordning, kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men arbejdet skal fortsættes uforstyrret, afventende resultatet af organisationernes behandling af sagen.

18 Hvor forbundene finder baggrund i ov om ligeløn til mænd og kvinder og/eller i kollektiv overenskomst for at rejse en fagretlig sag, kan der afholdes besigtigelse på virksomheden med deltagelse af organisationerne, forinden sagen behandles i henhold til Regler for faglig strid. Ved fagretlige sager i henhold til ov om ligeløn aftales på mæglingsmødet, hvilke oplysninger der vil blive udleveret til forbundet med henblik på en vurdering af sagens eventuelle videreførelse. Efter forudgående henvendelse kan en repræsentant fra den lokale afdeling komme på virksomheden. Hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, kan afdelingen drøfte lokale forhold med ledelsen. Hvor der er valgt tillidsrepræsentant, kan der ikke føres forhandlinger med afdelingen uden medvirken af Dansk Industri. llidsrepræsentanten skal i videst mulig udstrækning løbende holdes orienteret om omfanget af overarbejde og afspadsering. llidsrepræsentanten skal ved forestående antagelser og afskedigelser bedst muligt holdes orienteret herom og har i øvrigt påtaleret i henhold til de fagretlige regler ved eventuelt forekommende urimeligheder ved antagelser og afskedigelser. Når tillidsrepræsentanten, for at udføre sit hverv, må forlade sit arbejde, skal det ske med forudgående underretning til ledelsen eller dennes repræsentant. llidsrepræsentanten og virksomheden aftaler den tid, der er nødvendig til hvervets forsvarlige udførelse, når hensyn tages til såvel virksomhedens drift som tillidsrepræsentantopgavernes omfang. Når der afholdes møder indkaldt af virksomheden, betales der fuld løn samt overtidsbetaling for den tid, der måtte ligge ud over tillidsrepræsentantens daglige arbejdstid. Hvor tillidsrepræsentanten grundet sit hverv er friholdt fra produktionen eller ikke fuldt ud deltager deri aftales lokalt løn- og arbejdsforhold for den pågældende. Eventuelle uoverensstemmelser herom kan drøftes mellem overenskomstparterne. Hvor en tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant, med hvem der måtte være truffet aftale om hel eller delvis aflønning, afgår, overføres aftalen på efterfølgeren, medmindre ny aftale træffes. De til enhver tid fungerende tillidsrepræsentanter på virksomheden eller

19 afdelinger heraf virker tillige som tillidsrepræsentanter for de der beskæftigede ungarbejdere. På virksomheder, hvor sikkerhedsorganisation ikke er påbudt, kan tillidsrepræsentanten rejse klage og rette henstilling til arbejdsgiveren vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. rganisationerne er i øvrigt enige om, at spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø bør indbringes til behandling mellem organisationerne, også hvor der findes sikkerhedsorganisation. Klager skal dog, hvor sikkerhedsudvalg findes, forinden behandles af virksomhedens sikkerhedsorganisation, og såfremt der ikke her findes en løsning, fremsender den klagende part gennem sin organisation begæring om organisationsmæssig behandling. ådan mødebegæring skal være ledsaget af et referat fra behandlingen i sikkerhedsorganisation, ligesom tillidsrepræsentanten/erne for det omhandlede område orienteres om den fremsendte mødebegæring. 0 Kvartalsvise lønstatistikker udleveres til tillidsrepræsentanten/erne, såfremt der er lokal enighed herom. AKEDIGEE A TIIDREPRÆENTANTEN En tillidsrepræsentant kan ikke afskediges, hvis ikke tvingende grunde taler derfor, og arbejdsforholdet kan ikke afbrydes*, før pågældendes organisation har haft lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling efter nedenstående regler. *Note: Der kan dog med id Industri (Emballage) / HK/Privats tilladelse være tale om en suspension. Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende grunde til at opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i denne paragraf, skal vedkommende forinden opsigelsen rette henvendelse til Dansk Industri, der herefter skal rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for fagretlig behandling. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor arbejdsgiveren foretager en berettiget bortvisning. orpligtelsen til at videreføre sagen til eventuelt organisationsmøde og/eller faglig voldgift påhviler Dansk Industri i henhold til Afsnit, Mæglingsregler og voldgift. åfremt der ikke opnås enighed på mæglingsmødet, og ønsket om afskedigelse fastholdes, eller der på mødet opnås enighed om afskedigelsen, skal der på mødet afleveres en formel opsigelse til tillidsrepræsentanten. psigelsesvarslet regnes fra datoen for mæglingsmødets afholdelse.

20 rganisationerne er enige om, at fagretlig behandling af afskedigelse af tillidsrepræsentanten skal fremskyndes mest muligt, således at den fagretlige behandling, så vidt muligt, afsluttes inden opsigelsesvarslets udløb. Retsmødet i den faglige voldgift skal afholdes senest uger efter, at Dansk Industri har tilkendegivet krav om behandling ved faglig voldgift. IKKERHEDREPRÆENTANTER or sikkerhedsrepræsentanter gælder samme valg-, aflønnings- og opsigelsesregler som for tillidsrepræsentanter, ligesom bestemmelserne i ov om Arbejdsmiljø i øvrigt er gældende. amme regler gælder for medarbejdere, der er medlemmer af europæiske samarbejdsudvalg.

21 Afsnit Arbejdstid ARBEJDTID DEN UGENTIGE ARBEJDTID Arbejdstiden er effektiv. Den normale ugentlige arbejdstid er timer. DEN DAGIGE ARBEJDTID Den normale daglige arbejdstid lægges inden for tidsrummet: ARBEJDTIDEN RDEING Arbejdstiden fordeles på ugens dage. Ingen normal arbejdsdag kan være over timer. - EER DAGE UGE Arbejdstiden kan efter lokal enighed fordeles på eller dage, således at ingen normal arbejdsdag kan være over 0 henholdsvis timer. ARBEJDTIDEN ÆGNING Bestemmelserne om arbejdstidens og spisetidens lægning kan i øvrigt træffes på hvert enkelt sted ved forhandling mellem parterne på den pågældende virksomhed. Døgnet regnes fra kl til kl ravigelser herfra forudsætter lokal enighed. Aftalerne om implementering af EU-direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden og EU-direktivet om Børn og unge er optrykt i Afsnit. HDDRIT G RÆGNING DEN UGENTIGE ARBEJDTID Arbejdstiden er timer ugentlig, når de normale arbejdstimer falder indenfor tiden kl til kl..00. or KART og BGB henvises til, stk.. or PAT henvises til, stk., samt, stk. a.

22 DEN UGENTIGE ARBEJDTID VED HDDRIT/RÆG- NING (ATEN- G NATARBEJDE) Ved holddrift/forlægning (aften- og natarbejde), er arbejdstiden enten timer pr. uge med opsparing af fulde timers betalt frihed for hver timer der arbejdes, der gives som hele fridage, eller timer pr. uge uden opsparing af frihed. Der ydes i forbindelse hermed fuld lønkompensation. PPARING G AVIKING A RITID Ved arbejde på holddrift/forlægning i dele af en uge opspares forholdsmæssig frihed/nedsættes arbejdstiden forholdsmæssigt. ridagene lægges efter aftale med virksomheden og medarbejderen samtidig med aftale om ferielægning. En opsparet fridag/-time betales med samme beløb som en feriedag/-time, der holdes i samme ferieår. or opsparede fritimer, der ikke udgør en hel dag, udbetales beløbet sammen med feriegodtgørelsen. Ved fratræden beregnes på tilsvarende måde det opsparede antal fridage/- timer i den forløbne del af kalenderåret, og beløbet udbetales. AENE GÆDENDE R PAT a.. og. holds arbejdstid er timer pr. uge. or hver 0 timer, der arbejdes på. og. skift, opnås der ret til timers betalt frihed, som opspares og gives som hele fridage i det følgende ferieår. Ved arbejde på. og. skift i dele af en uge opspares forholdsmæssig frihed. ridagene lægges efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen samtidig med aftale om ferielægning. En opsparet fridag/time, betales med samme beløb som en feriedag/time, der holdes i samme ferieår. or opsparede fritimer, der ikke udgør en hel dag, udbetales beløbet sammen med feriegodtgørelsen. Ved fratræden beregnes på tilsvarende måde det opsparede antal fridage/timer i den forløbne del af kalenderåret, og beløbet udbetales. Det kan lokalt aftales, at arbejdstiden på. og. skift ændres fra timer ugentlig til timer ugentlig uden opsparing af frihed. Aftalen skal godkendes af organisationerne. VARING Ønsker virksomheden arbejde udført på holddrift/forlægning, skal der så vidt muligt gives følgende varsel: TYP: dage ATENARBEJDE Aftenarbejde er beliggende i tidsrummet kl..00 til kl..00.

23 NATARBEJDE Natarbejde er beliggende i tidsrummet kl..00 til kl BETAING Betaling for holddrift/forlægning ydes som tillæg til vedkommende medarbejders ordinære løn og betales pr. time, dag eller uge således, jf. dog pkt. (mindstebetaling): or KART og BGB gælder, at ved holddrift/forlægning betales. og. hold for tiden indtil kl..00 med et tillæg pr. time af kr.,. (pr.. marts 0 kr., og pr.. marts 0 kr.,.) or timer efter kl..00 et tillæg pr. time af kr.,. (pr.. marts 0 kr., og pr.. marts 0 kr.,0.) or KART- medarbejdere, der uden varsel på kalenderdage overflyttes til et nyt hold, betales kr., for manglende varsel. (pr.. marts 0 kr.,0 og pr.. marts 0 kr.,.) or eventuel tilbageflytning til det oprindelige hold betales intet tillæg. or TYP og IT gælder, at når arbejdstiden slutter senest kl..00 betales der pr. dag ved dages uge kr.,, ved dages uge kr., eller pr. uge kr.,. (pr.. marts 0 udgør beløbene kr.,, kr. 0, og kr. 0, og pr.. marts 0 kr.,, kr. 0, og kr.,) or TYP og IT gælder, at når arbejdstiden slutter senest kl betales der pr. dag ved dages uge kr.,, og ved dages uge kr., eller pr. uge kr.,0. (pr.. marts 0 udgør beløbene kr.,, kr.,0 og kr., og pr.. marts 0 kr. 0,0, kr.,0 og kr.,) or IT betales der for arbejde, der påbegyndes i tiden pr. dag ved dages uge kr.,, ved dages uge kr., eller pr. uge kr., (pr.. marts 0 udgør beløbene kr.,, kr. 0, og kr. 0, og pr.. marts 0 kr.,, kr. 0, og kr.,). or TYP betales arbejde, der påbegyndes kl med kr., pr. uge. (pr.. marts 0 kr. 0, og pr.. marts 0 kr.,.) or arbejde ud over kl..00 natten efter søn- og helligdage betales et yderligere tillæg af 00 pct., som indgår i beregningsgrundlaget vedrørende betalingen for søn- og helligdagsarbejde, jf., stk.. Endvidere betales kr.,0 i mødepenge. (pr.. marts 0 kr., og pr.. marts 0 kr.,.) PAT Hvis holddrift etableres for mindre end en arbejdsuge (kalenderuge), betales der tillæg for uge. or holddrift derudover betales kun for det antal dage, der har været arbejdet på holddrift. Medarbejdere, der uden for normal turnus og uden et varsel på kalenderdage flyttes fra et hold til et andet, betales et beløb på kr. 0,0. (pr.. marts 0 kr.,0 og pr.. marts 0 kr.,0.) Ved tilbageflytning gives intet beløb.

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET AFTALE mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG og BAT-KARTELLET om løn- og ansættelsesvilkår for timelønnede og funktionærer, der antages til arbejde på FADVIG medlemsvirksomheders arbejdspladser

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere