Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje"

Transkript

1 Århus Kommune Magistratens 2 Afdeling Vej og Kloakvedligeholdelsen Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje Behovsanalyse Januar 2004

2 Århus Kommune Magistratens 2 Afdeling Vej og Kloakvedligeholdelsen Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje Behovsanalyse Januar 2004 Dokument nr P58994A Revision nr 1 Udgivelsesdato 20 januar 2004 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt NCI, CRS MEC/OHP CRS

3 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 11 Baggrund og formål 2 12 COWIs tilgang 4 13 Rapportens opbygning 7 2 Konklusion og anbefalinger 9 21 Konklusion 9 22 Anbefalinger 11 3 Kort status for andre offentlige ledningsejeres erfaringer Københavns Kommune Odense Kommune 14 4 Behovsanalyse Generelt Behovet Samarbejde og finansiering Interessenter Samlet vurdering 23 Bilagsfortegnelse Bilag A Identifikation af kabelejere/teleoperatører Bilag B Spørgeramme for interviews Bilag C Henvendelse til respondenter Bilag D Interviewreferater Bilag E Matrix efter interviews P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

4 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 2 Kommunikationsbehovet vokser Fiberoptisk kommunikation Fibersatsning og store investeringer 1 Indledning Samfundets brug af ITteknologi vokser særdeles hurtigt og øges i takt med udviklingen af nye teknologiske løsninger Behovet for kommunikationskapacitet til internet og anden datakommunikation øges i takt med, at computernes regnekraft stiger Dette afspejles bla i installationen af stadigt hurtigere og billigere computernetværk og den stigende udbredelse af hurtige adgangsveje til private husstande og virksomheder 1 I takt med den hastige teknologiske udvikling, der giver mere fleksible kommunikationsnet, og som har endnu bedre ydelses/prisforhold, ses en udbygning af telenettene, som er nødvendig for at kunne honorere behovene for internet, multimedie, teleworking og andre kommunikationsformer I udbygning af telenettet står fiberoptisk kommunikation centralt For at tilgodese behovene for hastigheder hos såvel virksomheder som hos de private brugere står fiberoptik som den bedste løsning Ud fra en betragtning om, at behovet for netkapacitet vil vokse kraftigt i de kommende år, har en række virksomheder valgt at foretage store investeringer i fiberoptiske net Nogle virksomheder går bevidst efter den nederste del af værdikæden og investerer i fibre og gravearbejde, mens andre viger uden om disse investeringer og i stedet lejer sig ind på andres net Liberaliseringen af telemarkedet kombineret med behovet for stadigt hurtigere og billigere forbindelser og en hastig udvikling inden for IT og telekommunikation har skabt et meget dynamisk marked, hvor en lang række forskellige aktører kæmper om at opnå så stor en andel af markedet som muligt Flere graveansøgninger fra flere forskellige aktører 11 Baggrund og formål Som led i den ovenfor beskrevne udvikling modtager Vej og Kloakvedligeholdelsen i stigende omfang flere ansøgninger om tilladelse til lægning af ledningsanlæg i vejarealer Endvidere anlægges mange forskellige kabel og rørtyper af et stigende antal aktører i Århus Kommunes vejarealer I løbet at de senere år har der været en markant forøget aktivitet på anlægsarbejder i forbindelse med nye data og kommunikationsforbindelser bla fiberforbindelser 1 IT og Telestyrelsens kortlægning af hurtige adgangsveje i Danmark Status medio 2003, oktober 2003 P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

5 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 3 Gravearbejde og gener behov for indsats Samfundsøkonomisk ikke optimalt Da gravearbejdet som følge af kabellægning er intensiveret, forøges generne for borgerne i Århus, virksomhederne og offentlige institutioner Vej og Kloakvedligeholdelsen forventer, at denne udvikling vil fortsætte, såfremt der ikke gøres en målrettet indsats fra kommunens side Den hastige udvikling indenfor fibernet og teknolgi kombineret med mange forskellige aktører og milliardinvesteringer gør det stadigt sværere at få overblik over udviklingen En af konsekvenserne er bla et stadigt mere ukoordineret gravearbejde, som er til gene for borgerne, mens gravearbejdet pågår Endvidere kan der argumenteres for, at gentagne opgravninger forringer levetiden af vejbelægningen i det område, som bliver berørt af gravearbejdet Samfundsøkonomisk er ukoordineret gravearbejde dyrt For at reducere generne fra opgravninger og for at fremme mulighederne for billigere teleydelser i Århus Kommune, har Århus Byråd vedtaget en principbeslutning om etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør overfor teleoperatører og andre interessenter En handlingsplan for etablering af funktionen er godkendt Handlingsplanen indeholder fire aktiviteter: Figur 1 Hovedaktiviteter i handlingsplan Foranalyse Interessent og behovsanalyse Økonomisk analyse Udvikling af database Markedsføring Indkøb og lægning af rør Den afgørende aktivitet er foranalyserne, da de øvrige aktiviteter beskrevet i handlingsplanen, jf figur 1, afventer resultaterne af foranalyserne Som et element i foranalyserne gennemføres en behovsanalyse, der konkret har til formål: at vurdere, om der er grundlag for etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør at få overblik over det fremtidige behov for nedlæggelse af kabler i forskellige dele af Århus Kommune I nedenstående figur gives et overblik over det overordnede formål med at etablere en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje: P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

6 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 4 Figur 2 Formål med funktion 2 Formålet med at etablere en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje er at: sikre borgerne, virksomhederne og offentlige institutioner mindst mulige gener fra opgravninger mv sikre, at fortove og vejanlæg forbliver i kvalitetsmæssig god stand fremme mulighederne for billigere teleydelser i Århus Funktionen skal medvirke til at: stimulere erhvervsudviklingen i kommunen ved at understøtte fremskaffelsen af bedre og billigere bredbåndsydelser til virksomhederne og dermed give nye og eksisterende teleoperatører muligheder for at reducere etableringsomkostningerne give teleoperatører bedre muligheder for hurtigt at etablere nye forbindelser sikre og understøtte en fælles strategi for udbygning af føringsveje i Århus Kommune, så de samfundsmæssige omkostninger ved ukoordineret gravearbejder nedbringes Metode 12 COWIs tilgang Behovsanalysen er blevet udarbejdet i en proces, der har inddraget følgende aktører: 2 Indstilling af 24 juni 2003, Århus Kommune, Magistratens 2 Afdeling, Vej og Kloakvedligeholdelsen P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

7 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 5 Figur 3 Liste over de væsentligste operatører Nr Kabelejer/teleoperatør 1 TDC Totalløsninger A/S (TDC TeleDanmark & TDC Internet) 2 TDC Kabel TV 3 3 Telia Networks (Fastnetforretning, Net Provider, grossistsalg mv) 4 Telia Stofa A/S (StofaTv og StofaNet) 5 Song Networks A/S (Transmissionsselskab/infrastrukturselskab) 6 NetDesign A/S (etablerer Århusnettet) 7 Global Connect A/S (Transmissionsselskab/infrastrukturselskab) Høj grad af validitet For at afdække behovene og holdningen til Århus Kommunes handlingsplan har vi anvendt en kvalitativ metode Styrken ved denne metode er, at man via de personlige interviews kan gå i dybden med komplekse spørgsmål og sikre en høj grad af overensstemmelse mellem det, vi ønsker at måle, og det, vi faktisk måler Da nærværende behovsundersøgelse afdækker et komplekst område, er det væsentligt, at respondenten har mulighed for at få afklaret, hvordan spørgsmålene skal forstås, og hvor der er mulighed for at uddybe sine holdninger Svagheden ved denne metode er, at man normalt ikke kan lave statistiske generaliseringer af undersøgelsens resultater, og man har svært ved at dokumentere resultaterne For at undgå/minimere disse svagheder har vi i vores undersøgelse anvendt følgende fremgangmåde og lagt vægt på følgende forhold: 3 Det skal noteres, at vi ikke har foretaget personligt interview med TDC KabelTV Vi har foretaget interview med TDC Totalløsninger, hvor tre chefer deltog Det var aftalt, at en chef fra TDC KabelTV også ville koble sig på dette interview, men vedkommende deltog ikke På mødet med TDC Totalløsninger blev det i stedet aftalt, at vedkommende fra TDC KabelTV fik referatet fra TDCTotalløsninger til kommentering, således at TDCKabel TV har mulighed for at komme med supplerende bemærkninger Referatet blev læst og fundet retvisende også for TDCKabelTVs holdning P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

8 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 6 Generelt/før interviews Udvælgelsesstrategi: med udgangspunkt i en samlet vurdering af, hvilke operatører der har flest graveansøgninger i Århus Kommune, har COWI i samarbejde med Vej og Kloakvedligeholdelse identificeret syv selskaber, som er interessante i forhold til at få afdækket behovet Disse selskaber har i større omfang satset på at nedlægge kabler i Århusområdet Alt andet lige er disse operatører de væsentligste kabelejere og dermed de største potentielle kunder til funktionen Ved at afdække deres holdning og behov har man alt andet lige et godt grundlag for at vide, om der er basis for funktionen eller ej Vi kunne godt have udvalgt flere nuværende eller potentielle operatører, men det vil ikke ændre signifikant ved det samlede billede, da de udvalgte operatører udgør en meget stor andel af markedet i Århus (volumenmæssigt, jf bilag A) Formålet med nærværende behovsundersøgelse er ikke at udarbejde statistiske generaliseringer, der kan bruges til at fremkomme med konklusioner og anbefalinger, som skal bruges andre steder end i Århus Kommune Da projektet er afgrænset til Århus Kommune, er det således alt andet lige tilstrækkeligt (umiddelbart mest afgørende) at afdække de væsentligste operatører i Århus Kommune For at finde de bedst egnede personer til interviews i de syv selskaber har vi i den skriftlige henvendelse og i den telefoniske kontakt til de pågældende selskaber lagt vægt på, at vi gerne vil have personlige interviews med personer på strategisk niveau (ledelsen), som kan give kompetente svar på, om der er basis for at gå videre med projektet eller ej Endvidere har vi fremsendt en præcis og kortfattet skrivelse, hvor undersøgelsens baggrund og formål fremgår, jf bilag D Hertil har vi vedhæftet indstillingen af 24 juni 2003, hvor bla handlingsplanen fremgår Dette for at sikre, at respondenterne har et bedre billede af, hvad projektet går ud på, og hvad vi gerne vil stille spørgsmål om Under interviews Vi har anvendt den semistrukturerede interviewform således har vi udvalgt en række temaer og en omtrentlig rækkefølge af behandlingen af disse I interviewene har vi anvendt en spørgeramme, der bla skal sikre, at vi får svar på de spørgsmål, vi skal have svar på Vi har spurgt til behov, vurderinger, ønsker, krav, betænkeligheder mv I modsætning til et standardiseret spørgeskema kan denne interviewform indfange de mange nuancer, som der kan gives udtryk for Dette er vigtigt, når der drejer sig om at afdække komplekse forhold som behovet for ITføringsveje For at sikre, at Århus Kommune får nogle kompetente og forpligtende svar, har vi foretaget personlige interviews med personer, der har den fornødne viden og kompetence til at svare på spørgsmål vedr de pågældende kabelejeres holdning til Århus Byråds handlingsplan for etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

9 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 7 Efter interviews Umiddelbart efter afslutning af hvert interview har vi renskrevet interviewreferat og fremsendt dette til kommentering hos de pågældende respondenter Dette for at korrigere eventuelle fejl og mangler og evt præcisere/uddybe visse forhold Alle interviewreferater er blevet godkendt Samtlige respondenter har hver især godkendt interviewreferat og fundet referatet retvisende To af respondenter har haft en enkelt mindre korrektion Disse to korrektioner er taget til efterretning Meningskategorisering Der er forskellige metoder, man kan anvende til at analysere kvalitative interviews En af disse er meningskategorisering, som består i, at man kategoriserer udsagnene Disse kategorier kan være bestemt forud for interviewene, eksempelvis være hentet fra selve problemstillingen, hvilket har været tilfældet her, hvor interviewene har fokuseret på de udvalgte fokusområder som behov, samarbejde, finansiering mv Den indsamlede information har vi anvendt til at få afdækket holdningen til handlingsplanen, behovet og de eventuelle betænkeligheder, kabelejerne har På den baggrund har vi sammendraget de væsentligste forhold, som vi har samlet i en matrix, jf bilag E Herefter har vi draget vores konklusioner Vores konklusioner og anbefalinger er i høj grad baseret på det, der er blevet sagt 13 Rapportens opbygning Udover dette indledende kapitel er rapporten opbygget i følgende kapitler: I kapitel 2 sammenfattes behovsanalysens resultater og anbefalinger I kapitel 3 gives en kortfattet status for andre offentlige ledningsejeres erfaringer med beskrivelse af udviklingen i København Kommune og i Odense Kommune I kapitel 4 afrapporteres behovsanalysen mere detaljeret med udgangspunkt i de gennemførte interviews I bilag A er COWIs identifikation af interessenter kabelejere/teleoperatører fremlagt I bilag B er spørgerammen for interviews fremlagt I bilag C fremgår henvendelsen til respondenter I bilag D fremgår de enkelte interviewreferater P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

10 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 8 I bilag E fremgår matrix med oversigt over de forskellige respondenters svar i kategorier/temaer P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

11 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 9 2 Konklusion og anbefalinger COWI har i perioden fra oktober 2003 til og med december 2003 gennemført en behovsanalyse for at vurdere, om der er grundlag for etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør I behovsanalysen har vi afdækket behovet blandt de væsentligste kabelejere/teleoperatører i Århusområdet I dette kapitel præsenteres behovsanalysens overordnede konklusion og vores anbefalinger Idéen 21 Konklusion På baggrund af de personlige interviews med kabelejerne kan vi konkludere, at samtlige respondenter med undtagelse af TDC 4 er positive overfor selve idéen med at etablere en funktion, der koordinerer og udbyder ITføringsveje Der er stor forståelse for formålet med funktionen TDC giver ikke udtryk for at være direkte negativ overfor idéen, men forholder sig neutral og anfører en række betænkeligheder, der samlet set giver et klart billede af, at TDC er mere negativ overfor idéen end positiv Der er generel enighed blandt operatørerne om, at de allerede i dag koordinerer, når de skal grave netop for at undgå ukoordineret gravearbejde og for at have et gravearbejde, der sker så økonomisk som muligt Benyttelse For så vidt angår behovet for en funktion i kommunen, der koordinerer og udbyder tomme rør, er billedet også relativt entydigt På den ene side giver samtlige respondenter udtryk for, at de konkret vil gøre brug af en funktion i kommunen, der koordinerer og udbyder ITføringsveje i form af tomme rør, såfremt det kan betale sig økonomisk Behovet På den anden side er der generelt en klar indikation af, at teleoperatørerne på nuværende tidspunkt ikke ser det store behov for en sådan funktion TDC giver udtryk for, at de ikke har det store behov for en sådan funktion, da de i forvejen har et fuldt udbygget net, hvor der er en indbygget uudnyttet reserve 4 Når TDCs holdning fremføres, dækker det over såvel TDC Totalløsninger og TDC Kabel TV Notat af 16dec 2003 fra TDC til COWI konstaterer, at TDC Totalløsningers holdning og betænkeligheder stort set dækker TDC KabelTVs synspunkter P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

12 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 10 De øvrige kabelejere giver generelt udtryk for, at behovet for en funktion i kommunen havde været mere relevant for tre år siden Årsagen er, at de i de første år efter liberaliseringen af telemarkedet foretog særdeles store investeringer i at etablere infrastruktur således er backbone strukturen lagt Det er også på den baggrund, at Århus Kommune kan se en kraftigt forøget graveaktivitet i denne periode I dag forholder det sig anderledes end for tre år siden, idet investeringsniveauet er markant lavere som følge af de meget store investeringer for 35 år siden I dag er markedet inde i en konsolideringsfase, hvor der er en afventende holdning Nu udbygger operatørerne ikke nettet og gør det mere fintmasket uden, at der er en kunde i den anden ende Kapacitet For at kunne få et godt overblik over behovet er det nødvendigt at vide, hvor der er tomme rør, og hvor mange der er Kabelejerne vil gerne oplyse dette, dog ikke selve kapaciteten (fibre/hastighed) Der er generel enighed blandt kabelejerne om, at de afgørende elementer for at etablere en funktion i kommunen, der skal koordinere og udbyde ITføringsveje, er: Afgørende elementer Konkurrencedygtig pris En klar og gennemsigtig forretningsmodel og prismodel skal forelægges Ligebehandling af operatører skal sikres (ikke konkurrenceforvridende virksomhed) Frihed skal sikres, så operatørerne ikke tvinges til at benytte funktionen (undgå monopol) Hurtig ekspeditionstid i kommunen Betænkeligheder Resultatet af denne undersøgelse viser endvidere, at kabelejerne samtidig har en lang række betænkeligheder Disse betænkeligheder er dels centreret om, at operatørerne generelt giver udtryk for følgende: Projektet er meget svært, da rationel nedlæggelse af føringsveje indebærer, at man kan forudsige behov Dette er dog svært, da markedet ikke bærer præg af at have en forudsigelig udvikling (teknologiudvikling) Der er en lang række uafklarede spørgsmål (bla praktiske spørgsmål vedr procedurer), som umiddelbart kan virke enkle, men som kan være meget komplekse i virkeligheden, fx når finansierings og beregningsmodeller skal udarbejdes (nogle taler af erfaring flere interessenter komplicerer projektet betydeligt) Projektet er i væsentlig grad underkapitaliseret (økonomisk og mandskabmæssigt rækker projektet ikke langt, og i forhold til opgavens karakter er det "uambitiøst") P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

13 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 11 I løbet af de sidste 3 til 5 år har behovet ændret sig markant Projektet vil måske medføre en restriktiv politik mht udstedelse af gravetilladelser Kommunen som vejmyndighed (sørger for at udstede gravetilladelser mv) kan påtage sig en dobbeltrolle, hvor interesser sammenblandes, og retssikkerhed/ligebehandling trues Den kommunale struktur/organisation er umiddelbart ikke gearet til at kunne administrere/varetage en funktion, der udbyder og koordinerer ITføringsveje Det er en stor kompliceret planlægningsopgave finansieringsmæssigt mv For en detaljeret redegørelse af de mange betænkeligheder henvises til bilag C og E Ændret grundlag 22 Anbefalinger Resultatet af denne undersøgelse viser, at grundlaget for projektet har ændret sig væsentligt i løbet af de seneste tre år I dag er der ikke et reelt behov for at lægge tomme rør ned, og projektets ressourcer harmonerer ikke helt med den opgave, det er at udbyde og koordinere ITføringsveje Århus Kommune vil med de afsatte ressourcer være en mindre aktør med en begrænset rolle set i forhold til de øvrige aktører på banen og den relativt store og komplekse opgave det er at udbyde og koordinere ITføringsveje På baggrund heraf og det begrænsede behov vurderes det, at der ikke er et tilstrækkeligt solidt grundlag for en bæredygtig funktion funderet efter hvileisigselv princippet Kan ikke anbefales Derfor anbefaler vi, at man ikke går videre med projektet i den form, det er lagt op til Vi anbefaler, at Århus Kommune arbejder hen i mod at få en stærkere intern koordination i kommunen Opgaven med at etablere Århusnettet og opgaverne med at skabe overblik over ledningsnettet, de tomme rør og behovet, herunder det gode formål at undgå ukoordineret gravearbejde, bør forankres ét sted i kommunen på strategisk niveau Endvidere anbefaler vi at få skabt et større overblik over, hvad der ligger i jorden af kabler/føringsveje således, at fx arbejdet med at forespørge ved gravearbejde minimeres I dag er oplysningerne spredt, og alle spørger alle, om de har kabler i jorden inden, der graves En digitaliseret database med anvendelse af GISbaserede værktøjer vil være særdeles brugbar og gøre arbejdet for operatørerne, entreprenørerne og kommunen væsentligt lettere P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

14 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 12 I forbindelse med gennemførelsen af nærværende undersøgelse har vi mødt en stor imødekommenhed og interesse for projektet Alle udvalgte operatører til undersøgelsen har velvilligt og engageret deltaget i undersøgelsen Denne åbenhed og interesse kan Århus Kommune bruge i relation til at få et større overblik over kabelføringer og skabe en større grad af koordination, når der skal etableres nye forbindelser P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

15 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 13 3 Kort status for andre offentlige ledningsejeres erfaringer I det følgende redegøres kortfattet for erfaringerne/løsningerne i København og Odense Under interviewene med ledningsejerne blev der spurgt ind til lignende erfaringer andre steder fra i såvel indland som udland Ingen af respondenterne kendte til erfaringer andre steder fra, der ligner den handlingsplan, Århus Kommune har fremlagt Selve princippet med ITføringsveje var kendt andre steder fra (Stockholm, London, Milano, San Francisco mv) I de andre byer er der tale om tekniske løsninger (eksempelvis via gamle gasrør, ingeniørgange med brønde mv, jf interviewreferater), finansieringsmodeller og øvrige forhold, der gør, at løsningerne afviger fra den handlingsplan, Århus Kommune har Det, der bla gør de andre byers netforbindelser anderledes er, at der ofte kun er tilladt én løsning, såfremt der skal lægges kabler ned (monopol) Stockholmsregionen (wwwstokabse) blev nævnt som et eksempel Her har man et af Europas mest udbyggede fibernet for bredbåndsforbindelser 31 Københavns Kommune I Københavns Kommune har Københavns Energi siden midten af 1980'erne lagt et relativt omfattende fiberkabelnet samtidig med udbygningen af el og varmeforsyningen I dag er det KETele, som er Københavns Energis datterselskab, der tilbyder telefoni og bredbåndsydelser til private og offentlige virksomheder, institutioner og teleselskaber i København KE Tele A/S KE Tele A/S er et lille men solidt teleselskab, der med baggrund i eget fibernetværk og relaterede tillægsprodukter leverer kundespecifikke løsninger og dermed er et reelt og fleksibelt alternativ til telebranchens øvrige aktører KE Tele A/S er et datterselskab af Københavns Energi og er etableret ultimo 2001 med det formål at tilbyde telefoni og bredbåndsydelser til private og offentlige virksomheder, institutioner og teleselskaber i København KE Tele A/S har som mål at øge vore kunders konkurrenceevne ved at tilbyde dem telekommunikationsydelser af høj kvalitet baseret på KE Teles meget omfattende P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

16 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 14 fibernetværk i København KE Tele A/S kan også via 4cE samarbejdet med SEAS og Banestyrelsen tilbyde landsdækkende bredbåndskommunikation i Danmark I samarbejde med andre innovative europæiske netværksoperatører kan vi også tilbyde transmissionskapacitet i Nord, Øst og Centraleuropa Baseret på eget fiberkabelnet leverer KE Tele A/S i dag en lang række telefoni og datatransmissionsydelser til Københavns Kommunes 1200 kontorer og institutioner samt til Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) Desuden er vi ansvarlige for hele KE koncernens teleaktiviteter Hertil kommer en række private erhvervsvirksomheder KE Tele A/S tilbyder et bredt udvalg af bredbåndsprodukter med hastigheder fra 2 Mbit/s til 2,5 Gbit/s Historien om KE Tele A/S I begyndelsen af år 2000 blev KE Partner A/S oprettet som selskab 100% ejet af Københavns Energi med det formål at drive kommerciel sideordnet virksomhed Sideordnet virksomhed er de tjenester, der ikke direkte har med forsyningstjenesterne el, vand, gas, varme samt returvand at gøre Én af de nye tjenester i KE Partner var brug af de overskydende fibre i det meget omfattende fiberkabelnet, som Københavns Energi ejer og råder over I begyndelsen lejede KE Partner fibrene ud, men senere rykkede KE Partner op i værdikæden og leverer nu kun transmissionskapacitet i form af båndbredde i nettet For bedre at kunne fokusere på teleområdet blev KE Tele A/S etableret KE Teles virksomhed bygger på det meget omfattende fiberkabelnet, som fremsynede ingeniører inden for Københavns Energi siden 1985 har ladet nedgrave i København samtidig med udbygningen af el og varmeforsyningen I første omgang blev nettet anvendt til at binde Københavns Kommunes 1200 kontorer og institutioner sammen telefoni og datakommunikationsmæssigt i et stort netværk, der senere også kom til at omfatte Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) I anden omgang har Københavns Energi udlejet overskydende kapacitet til andre operatører, og KE Tele leverer i dag bredbåndskapacitet til private og offentlige virksomheder i København Kide:http://wwwkedk/portal/page?_pageid=50,74772&_dad=portal&_schema=PORTAL (15december 2003) 32 Odense Kommune Odense Kommune har i november 2003 underskrevet en netværksaftale med TDC, der også omfatter Fyns Amt og Svendborg Kommune P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

17 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 15 Aftalen betyder bla, at alle virksomheder og institutioner i Odense kan få adgang til et lynhurtigt fiberbaseret bredbåndsnet Odense Kommune har lagt vægt på, at det bliver udbredt hurtigt og samtidig giver mulighed for at "grave" med, når højhastighedsnettet etableres I Odense Kommune vil mere end 100 institutioner, områdekontorer, skoler og plejecentre bindes sammen i det nye højhastighedsnet 5 Hermed TDCs oplysninger om CityMAN, der er det fiberbaseret højhastighedsnetværk, som er valgt: Hvad er CityMAN? CityMAN (Metropolitan Area Network) er fremtidens højhastighedsnetværk Den første generation af bredbånd ADSL er kobberbaseret og tilgængelig i mere end 95% af Danmark Anden generation CityMAN er fiberbaseret og kan på sigt udbygges til hele landet Mulighederne i nettet er næsten ubegrænsede Det er så kraftigt, at det kan bruges til lynhurtig transmission af selv meget store mængder data fx levende billeder og lyd i knivskarp gengivelse De store hastigheder giver også mulighed for at udnytte netværks og videnssamfundet til fulde, fx gennem øget interaktion, samhandel, vidensdeling og ressourceudnyttelse på tværs af regionen Fibernettet kan samtidig give brugerne optimal driftssikkerhed CityMAN på Fyn Fyns Amt, Odense Kommune, Svendborg Kommune og TDC Erhverv har indgået aftale om at anlægge en fiberbaseret højhastighedsløsning, der tilbydes samtlige kommuner i amtet Aftalen betyder, at den fynske region i løbet af 2004 får landets absolut bedste itinfrastruktur Der er tale om et itmæssigt kvantespring, som giver Fyns offentlige og private virksomheder adgang til at udnytte de nyeste muligheder i netværks og videnssamfundet, fx øget interaktion, samhandel, vidensdeling og ressourceudnyttelse på tværs af regionen Ifølge aftalen kobles cirka 250 offentlige institutioner på CityMAN Hele Fyn kan få adgang til det nye højhastighedsnetværk via "intelligente stik i væggen" Det intelligente ligger i, at hastigheden og dermed også prisen kan skaleres efter den enkeltes behov uden at der skal ske fysiske ændringer 100 MBlinier kan i regionen købes til en fast pris på oprettelse og drift i en 3årig periode Kilde: (15december 2003) 5 Odense Kommunes hjemmeside, pressemeddelelse af 7 november 2003 P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

18 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 16 4 Behovsanalyse Dette kapitel indeholder en analyse af behovet for en funktion, der koordinerer og udbyder ITføringsveje Analysen er struktureret efter opdelingen i spørgerammen for interviews, jf bilag B Afslutningsvis er der en samlet vurdering Analysen er baseret på de gennemførte interviews og vil derfor også bestå af en række udsagn, der bla karakteriserer udbredte holdninger blandt respondenterne (udsagn er anført i kursiv) I relation hertil skal det noteres, at interviewreferaterne har været fremsendt til kommentering blandt de respektive respondenter Alle interviewreferater er fundet retvisende og godkendt For beskrivelse af undersøgelsestilgangen henvises til afsnit 12, for oversigt over respondenternes holdninger og udvalgte statements henvises til bilag E, og for yderligere oplysninger om respondenternes svar henvises til bilag D Sympatisk idé 41 Generelt Generelt synes operatørerne godt om idéen med at etablere en funktion, der koordinerer og udbyder ITføringsveje i form af tomme rør Respondenterne har læst handlingsplanen for funktionen og finder formålet sympatisk, da de ikke erklærer sig uenige i det gode ved at få bedre og billigere telefoni samt minimalt ukoordineret gravearbejde Det gode ved idéen afhænger dog i høj grad af, om en række grundprincipper sikres, ligesom det afhænger af, om kommunen kan skabe en løsning, der er tilstrækkelig attraktiv og konkurrencedygtig Klarhed og detaljer ønskes 411 Ønsker, krav og ydelser Generelt ønsker operatørerne viden om, hvad den finansieringsmodel, der lægges op til efter et hvileisigselv princip, helt præcis indebærer De ønsker endvidere klarhed over de principper og procedurer, der skal gælde for funktionen i mange andre forhold og detaljer Projektet, som det er præsenteret med den handlingsplan, der foreligger, betragtes som værende lidt uklar, hvor væsentlige detaljer mangler Dette er blot et uddrag af de spørgsmål, en af kabelejerne gerne vil have afklaret: Hvordan kan man praktisk gennemføre projektet, så det ikke bliver konkurrenceforvridende? Der, hvor der skal graves nyt: hvordan skal finansieringen være? P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

19 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 17 Hvileisigselv Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan man undgå spekulation? Eksempelvis: har man ret til videresalg? Hvordan er procedurerne ved vejforlægning? (såfremt tracéen på et senere tidspunkt skal flyttes, vil kommunen så bidrage til dette som ejer? Hvem og hvordan ved betaling for flytningen af tracéen?) Hvordan vil man klare andre praktiske problemer? Eksempelvis jo flere rør og jo længere afstande, jo større sandsynlighed for fejl på føringsveje Der er 4 rør i jorden De første 3 har ingen problemer, men når den fjerde operatør skal blæse sine fibre igennem det fjerde rør, er der måske mange fejl Hvem skal betale for det? Hvordan vil man planlægge? Hvor behovet er, det er svært at afgøre og kræver et godt overblik Når der skal rør i jorden hvor mange rør skal lægges ned, og hvem/hvordan skal betale for, at disse rør står ubenyttet hen i mange år (finansiering)? Underdimensioneret Samtlige respondenter efterspørger en klar forretningsmodel og en gennemsigtig prismodel inden, de kan tage endelig stilling til, om idéen er brugbar eller ej Som projektet ligger pt med handlingsplanen og de 1,5 mio kr, er der dog enighed om, at projektet er meget lille/underdimensioneret i forhold til den opgave, der skal løftes Følgende udsagn fra de syv forskellige operatører kendetegner holdningen til projektet: Udsagn fra alle 7 respondenter 1 Vi er i tvivl, om kommunen er klar over, hvilken stor kompliceret planlægningsopgave der ligger i at koordinere og udbyde rør Såfremt man skal have et godt overblik over behovet, kræver det mange ansatte og ikke bare de få, der er lagt op til 2 Det budget, der foreligger pt, er meget lille og rækker ikke langt 3 Projektet bærer præg af at være et embedsmandspolitiker projekt, der har været for lang tid undervejs Projektet er stærkt underkapitaliseret 1,5 mio kr rækker ikke langt 4 Vi er i tvivl, om det kan løbe rundt økonomisk Vi stiller spørgsmål ved, om det kan lade sig gøre med den meget begrænsede startkapital 5 OK idé, men den havde været bedre for 3 år siden Formålet er på nogle områder overhalet af udviklingen Man har været for langsom til at reagere P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

20 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 18 6 Det er en god idé, men måske er det for uambitiøst Projektet er lidt diffust Det står pt ikke helt klart, hvad det er, Århus Kommune vil med det her 7 Ja, vi vil gøre brug af det, såfremt prisen er konkurrencedygtig, men i hvor stort et omfang, vi vil gøre brug af det, er svært at afgøre pt Lige nu er markedet lidt nede Mange slikker sårene efter de store investeringer, og på den måde holder mange lidt igen med investeringerne Vores backbone struktur er også lagt TDC er generelt afvisende overfor projektet, hvilket ikke er overraskende som følge af TDCs historik og dominerende position Følgende udsagn illustrerer dette og beskriver samtidig meget godt udviklingen de seneste år med betydning for holdningen til den nuværende handlingsplan: TDCs udsagn vedr udvikling og behov TDC har ikke det store behov for en sådan løsning Vi har i forvejen et fuldt udbygget net, hvor der er en indbygget uudnyttet reserve Da vi har en sammenhængende struktur i forvejen med mulighed for udvidelser af kapaciteten, har vi derfor ikke det store behov pt og på sigt for en sådan løsning De stordriftsfordele, vi har i dag som følge af vores historik, gør, at vi ikke ser behovet, som andre måske gør Vi har etableret rør løbende 80% af vores gravearbejde er spotgravninger, hvor vi graver mindre end 50 meter De store linjer er lagt Vi betragter det umiddelbart ikke som en kommunal opgave at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør "Vi har varetaget opgaven i 100 år, så denne her handlingsplan slår lige ned i vores hovedrolle" I dag foretager vi gravningsarbejde sammen med andre operatører, såfremt det er muligt Vi forestår koordinationen og har en interesse i, at gravearbejdet sker så økonomisk som muligt Derfor har vi i dag "samgravninger", hvor det er muligt Vi har ikke det store behov for en koordinerende funktion i kommunen I øvrigt har vi koordinationsmøder 1 gang om måneden, hvor vi oplyser hinanden om planer for kommende nyanlæg, renoveringer mv "Formålet i indstillingen er overhalet på anden vis" "Koordinationen foregår allerede at kommunen står som bygherre er nyt, men ellers er der ikke den store forskel" Netop fordi vi i dag koordinerer gravearbejdet med andre, er problematikken om ukoordineret gravearbejde noget, som er mindre aktuelt nu og fremover Det ukoordinerede gravearbejde var stort i de første år efter liberaliseringen af telemarkedet Det er ikke tilfældet i dag "I slutningen af 1990 erne var der gang i gravearbejdet, men efter at ITboblen bristede, er vilkårene blevet hårdere for alle Markedet er ikke præget af de samme store investeringer og deraf følgende gravearbejder" Kapacitet nok? TDCs udsagn viser, at TDC har tomme rør og kapacitet nok TDC har haft forsyningspligt og pligt til give andre adgang til deres kobberledninger Dette gælder dog ikke for den rørkapacitet eller de fibre, TDC har Derfor kan det godt være, at den nuværende kapacitet er tilstrækkelig for TDC, men nogle af de øvrige operatører giver udtryk for, at den ikke er til rådighed for alle Derfor er de også mere positivt indstillet overfor idéen om at etablere et alternativ til de nuværende muligheder for et etablere og koordinere ITføringsveje Som situatio P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

internetadgang 2006 En undersøgelse af virksomhedernes i Ny Frederikshavn Kommune

internetadgang 2006 En undersøgelse af virksomhedernes i Ny Frederikshavn Kommune En undersøgelse af virksomhedernes internetadgang 2006 i Ny Frederikshavn Kommune Udarbejdet af Martin Trier Lund på vegne af Frederikshavn Kommune og Erhvervenes Hus Indholdsfortegnelse INDLEDNING...1

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005 -Infrastruktur, 24 feb. 2005 1 Fokus i kring infrastrukturen i Et Netværk på sigt færre tminal Fokus på gængelighed effektivitet QoS, Plug-n-Play Krav båndbredde sikkhed Uanset levance-platformen Konvgens

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger En verden af oplevelser Fem gode grunde til at vi er billigere 1: Andels.net ejer selv vores fiberring og lejer os ikke ind på andres. Andels.net står selv for installationerne af netværk og for trækning

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012

Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012 Telestatistik Datagrundlag og metode: Andet halvår 2012 Telestatistik - andet halvår 2012 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 2. halvår 2012 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2014

Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2014 Telestatistik Datagrundlag og metode: Første halvår 2014 Telestatistik første halvår 2014 kan hentes på www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Diskretionsgrænse 3 Udbydere 1. halvår 2014 4 Brands 6 TELESTATISTIK

Læs mere

Telestatistik andet halvår 2014 kan hentes på

Telestatistik andet halvår 2014 kan hentes på Telestatistik andet halvår 2014 kan hentes på 2 Markedsandele under fem pct. offentliggøres ikke Koncerner andet halvår 2014 Af hensyn til konkurrencen på telemarkedet offentliggøres markedsandele ikke

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Stiftende generalformsamling Sømod Fiberlaug

Stiftende generalformsamling Sømod Fiberlaug Stiftende generalformsamling Sømod Fiberlaug Dato, tidspunkt og sted: 20.08.2014 kl. 19 22.25 i lokaler venligst udlånt af Børnehaven Nøkken, Støvnæs Allé 41. 1. Registrering 1.1. De fremmødte blev registreret.

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005

Røde Vejrmølle Park. Ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2005 Indledning På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 31. maj blev det med stort flertal af de 153 deltagende huse vedtaget, at foreningen skal etablere et lyslederbaseret bredbåndsnet fra

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Den stærkeste forbindelse til bedre business. www.nianet.dk

Den stærkeste forbindelse til bedre business. www.nianet.dk Den stærkeste forbindelse til bedre business www.nianet.dk Nianet Nianet produkter Vi tilbyder mange forskellige produkter inden for disse kategorier. It-infrastruktur Sikker og effektiv datakommunikation

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Eget fibernetværk til TV, radio og internet

Eget fibernetværk til TV, radio og internet Strandvejskvarteret Bestyrelsen Eget fibernetværk til TV, radio og internet Notat vedrørende mulig opbygning af eget fibernetværk til afløsning af YouSee s eksisterende antennenetværk 4646not001, Rev.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere