Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje"

Transkript

1 Århus Kommune Magistratens 2 Afdeling Vej og Kloakvedligeholdelsen Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje Behovsanalyse Januar 2004

2 Århus Kommune Magistratens 2 Afdeling Vej og Kloakvedligeholdelsen Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje Behovsanalyse Januar 2004 Dokument nr P58994A Revision nr 1 Udgivelsesdato 20 januar 2004 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt NCI, CRS MEC/OHP CRS

3 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 11 Baggrund og formål 2 12 COWIs tilgang 4 13 Rapportens opbygning 7 2 Konklusion og anbefalinger 9 21 Konklusion 9 22 Anbefalinger 11 3 Kort status for andre offentlige ledningsejeres erfaringer Københavns Kommune Odense Kommune 14 4 Behovsanalyse Generelt Behovet Samarbejde og finansiering Interessenter Samlet vurdering 23 Bilagsfortegnelse Bilag A Identifikation af kabelejere/teleoperatører Bilag B Spørgeramme for interviews Bilag C Henvendelse til respondenter Bilag D Interviewreferater Bilag E Matrix efter interviews P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

4 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 2 Kommunikationsbehovet vokser Fiberoptisk kommunikation Fibersatsning og store investeringer 1 Indledning Samfundets brug af ITteknologi vokser særdeles hurtigt og øges i takt med udviklingen af nye teknologiske løsninger Behovet for kommunikationskapacitet til internet og anden datakommunikation øges i takt med, at computernes regnekraft stiger Dette afspejles bla i installationen af stadigt hurtigere og billigere computernetværk og den stigende udbredelse af hurtige adgangsveje til private husstande og virksomheder 1 I takt med den hastige teknologiske udvikling, der giver mere fleksible kommunikationsnet, og som har endnu bedre ydelses/prisforhold, ses en udbygning af telenettene, som er nødvendig for at kunne honorere behovene for internet, multimedie, teleworking og andre kommunikationsformer I udbygning af telenettet står fiberoptisk kommunikation centralt For at tilgodese behovene for hastigheder hos såvel virksomheder som hos de private brugere står fiberoptik som den bedste løsning Ud fra en betragtning om, at behovet for netkapacitet vil vokse kraftigt i de kommende år, har en række virksomheder valgt at foretage store investeringer i fiberoptiske net Nogle virksomheder går bevidst efter den nederste del af værdikæden og investerer i fibre og gravearbejde, mens andre viger uden om disse investeringer og i stedet lejer sig ind på andres net Liberaliseringen af telemarkedet kombineret med behovet for stadigt hurtigere og billigere forbindelser og en hastig udvikling inden for IT og telekommunikation har skabt et meget dynamisk marked, hvor en lang række forskellige aktører kæmper om at opnå så stor en andel af markedet som muligt Flere graveansøgninger fra flere forskellige aktører 11 Baggrund og formål Som led i den ovenfor beskrevne udvikling modtager Vej og Kloakvedligeholdelsen i stigende omfang flere ansøgninger om tilladelse til lægning af ledningsanlæg i vejarealer Endvidere anlægges mange forskellige kabel og rørtyper af et stigende antal aktører i Århus Kommunes vejarealer I løbet at de senere år har der været en markant forøget aktivitet på anlægsarbejder i forbindelse med nye data og kommunikationsforbindelser bla fiberforbindelser 1 IT og Telestyrelsens kortlægning af hurtige adgangsveje i Danmark Status medio 2003, oktober 2003 P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

5 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 3 Gravearbejde og gener behov for indsats Samfundsøkonomisk ikke optimalt Da gravearbejdet som følge af kabellægning er intensiveret, forøges generne for borgerne i Århus, virksomhederne og offentlige institutioner Vej og Kloakvedligeholdelsen forventer, at denne udvikling vil fortsætte, såfremt der ikke gøres en målrettet indsats fra kommunens side Den hastige udvikling indenfor fibernet og teknolgi kombineret med mange forskellige aktører og milliardinvesteringer gør det stadigt sværere at få overblik over udviklingen En af konsekvenserne er bla et stadigt mere ukoordineret gravearbejde, som er til gene for borgerne, mens gravearbejdet pågår Endvidere kan der argumenteres for, at gentagne opgravninger forringer levetiden af vejbelægningen i det område, som bliver berørt af gravearbejdet Samfundsøkonomisk er ukoordineret gravearbejde dyrt For at reducere generne fra opgravninger og for at fremme mulighederne for billigere teleydelser i Århus Kommune, har Århus Byråd vedtaget en principbeslutning om etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør overfor teleoperatører og andre interessenter En handlingsplan for etablering af funktionen er godkendt Handlingsplanen indeholder fire aktiviteter: Figur 1 Hovedaktiviteter i handlingsplan Foranalyse Interessent og behovsanalyse Økonomisk analyse Udvikling af database Markedsføring Indkøb og lægning af rør Den afgørende aktivitet er foranalyserne, da de øvrige aktiviteter beskrevet i handlingsplanen, jf figur 1, afventer resultaterne af foranalyserne Som et element i foranalyserne gennemføres en behovsanalyse, der konkret har til formål: at vurdere, om der er grundlag for etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør at få overblik over det fremtidige behov for nedlæggelse af kabler i forskellige dele af Århus Kommune I nedenstående figur gives et overblik over det overordnede formål med at etablere en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje: P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

6 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 4 Figur 2 Formål med funktion 2 Formålet med at etablere en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje er at: sikre borgerne, virksomhederne og offentlige institutioner mindst mulige gener fra opgravninger mv sikre, at fortove og vejanlæg forbliver i kvalitetsmæssig god stand fremme mulighederne for billigere teleydelser i Århus Funktionen skal medvirke til at: stimulere erhvervsudviklingen i kommunen ved at understøtte fremskaffelsen af bedre og billigere bredbåndsydelser til virksomhederne og dermed give nye og eksisterende teleoperatører muligheder for at reducere etableringsomkostningerne give teleoperatører bedre muligheder for hurtigt at etablere nye forbindelser sikre og understøtte en fælles strategi for udbygning af føringsveje i Århus Kommune, så de samfundsmæssige omkostninger ved ukoordineret gravearbejder nedbringes Metode 12 COWIs tilgang Behovsanalysen er blevet udarbejdet i en proces, der har inddraget følgende aktører: 2 Indstilling af 24 juni 2003, Århus Kommune, Magistratens 2 Afdeling, Vej og Kloakvedligeholdelsen P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

7 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 5 Figur 3 Liste over de væsentligste operatører Nr Kabelejer/teleoperatør 1 TDC Totalløsninger A/S (TDC TeleDanmark & TDC Internet) 2 TDC Kabel TV 3 3 Telia Networks (Fastnetforretning, Net Provider, grossistsalg mv) 4 Telia Stofa A/S (StofaTv og StofaNet) 5 Song Networks A/S (Transmissionsselskab/infrastrukturselskab) 6 NetDesign A/S (etablerer Århusnettet) 7 Global Connect A/S (Transmissionsselskab/infrastrukturselskab) Høj grad af validitet For at afdække behovene og holdningen til Århus Kommunes handlingsplan har vi anvendt en kvalitativ metode Styrken ved denne metode er, at man via de personlige interviews kan gå i dybden med komplekse spørgsmål og sikre en høj grad af overensstemmelse mellem det, vi ønsker at måle, og det, vi faktisk måler Da nærværende behovsundersøgelse afdækker et komplekst område, er det væsentligt, at respondenten har mulighed for at få afklaret, hvordan spørgsmålene skal forstås, og hvor der er mulighed for at uddybe sine holdninger Svagheden ved denne metode er, at man normalt ikke kan lave statistiske generaliseringer af undersøgelsens resultater, og man har svært ved at dokumentere resultaterne For at undgå/minimere disse svagheder har vi i vores undersøgelse anvendt følgende fremgangmåde og lagt vægt på følgende forhold: 3 Det skal noteres, at vi ikke har foretaget personligt interview med TDC KabelTV Vi har foretaget interview med TDC Totalløsninger, hvor tre chefer deltog Det var aftalt, at en chef fra TDC KabelTV også ville koble sig på dette interview, men vedkommende deltog ikke På mødet med TDC Totalløsninger blev det i stedet aftalt, at vedkommende fra TDC KabelTV fik referatet fra TDCTotalløsninger til kommentering, således at TDCKabel TV har mulighed for at komme med supplerende bemærkninger Referatet blev læst og fundet retvisende også for TDCKabelTVs holdning P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

8 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 6 Generelt/før interviews Udvælgelsesstrategi: med udgangspunkt i en samlet vurdering af, hvilke operatører der har flest graveansøgninger i Århus Kommune, har COWI i samarbejde med Vej og Kloakvedligeholdelse identificeret syv selskaber, som er interessante i forhold til at få afdækket behovet Disse selskaber har i større omfang satset på at nedlægge kabler i Århusområdet Alt andet lige er disse operatører de væsentligste kabelejere og dermed de største potentielle kunder til funktionen Ved at afdække deres holdning og behov har man alt andet lige et godt grundlag for at vide, om der er basis for funktionen eller ej Vi kunne godt have udvalgt flere nuværende eller potentielle operatører, men det vil ikke ændre signifikant ved det samlede billede, da de udvalgte operatører udgør en meget stor andel af markedet i Århus (volumenmæssigt, jf bilag A) Formålet med nærværende behovsundersøgelse er ikke at udarbejde statistiske generaliseringer, der kan bruges til at fremkomme med konklusioner og anbefalinger, som skal bruges andre steder end i Århus Kommune Da projektet er afgrænset til Århus Kommune, er det således alt andet lige tilstrækkeligt (umiddelbart mest afgørende) at afdække de væsentligste operatører i Århus Kommune For at finde de bedst egnede personer til interviews i de syv selskaber har vi i den skriftlige henvendelse og i den telefoniske kontakt til de pågældende selskaber lagt vægt på, at vi gerne vil have personlige interviews med personer på strategisk niveau (ledelsen), som kan give kompetente svar på, om der er basis for at gå videre med projektet eller ej Endvidere har vi fremsendt en præcis og kortfattet skrivelse, hvor undersøgelsens baggrund og formål fremgår, jf bilag D Hertil har vi vedhæftet indstillingen af 24 juni 2003, hvor bla handlingsplanen fremgår Dette for at sikre, at respondenterne har et bedre billede af, hvad projektet går ud på, og hvad vi gerne vil stille spørgsmål om Under interviews Vi har anvendt den semistrukturerede interviewform således har vi udvalgt en række temaer og en omtrentlig rækkefølge af behandlingen af disse I interviewene har vi anvendt en spørgeramme, der bla skal sikre, at vi får svar på de spørgsmål, vi skal have svar på Vi har spurgt til behov, vurderinger, ønsker, krav, betænkeligheder mv I modsætning til et standardiseret spørgeskema kan denne interviewform indfange de mange nuancer, som der kan gives udtryk for Dette er vigtigt, når der drejer sig om at afdække komplekse forhold som behovet for ITføringsveje For at sikre, at Århus Kommune får nogle kompetente og forpligtende svar, har vi foretaget personlige interviews med personer, der har den fornødne viden og kompetence til at svare på spørgsmål vedr de pågældende kabelejeres holdning til Århus Byråds handlingsplan for etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

9 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 7 Efter interviews Umiddelbart efter afslutning af hvert interview har vi renskrevet interviewreferat og fremsendt dette til kommentering hos de pågældende respondenter Dette for at korrigere eventuelle fejl og mangler og evt præcisere/uddybe visse forhold Alle interviewreferater er blevet godkendt Samtlige respondenter har hver især godkendt interviewreferat og fundet referatet retvisende To af respondenter har haft en enkelt mindre korrektion Disse to korrektioner er taget til efterretning Meningskategorisering Der er forskellige metoder, man kan anvende til at analysere kvalitative interviews En af disse er meningskategorisering, som består i, at man kategoriserer udsagnene Disse kategorier kan være bestemt forud for interviewene, eksempelvis være hentet fra selve problemstillingen, hvilket har været tilfældet her, hvor interviewene har fokuseret på de udvalgte fokusområder som behov, samarbejde, finansiering mv Den indsamlede information har vi anvendt til at få afdækket holdningen til handlingsplanen, behovet og de eventuelle betænkeligheder, kabelejerne har På den baggrund har vi sammendraget de væsentligste forhold, som vi har samlet i en matrix, jf bilag E Herefter har vi draget vores konklusioner Vores konklusioner og anbefalinger er i høj grad baseret på det, der er blevet sagt 13 Rapportens opbygning Udover dette indledende kapitel er rapporten opbygget i følgende kapitler: I kapitel 2 sammenfattes behovsanalysens resultater og anbefalinger I kapitel 3 gives en kortfattet status for andre offentlige ledningsejeres erfaringer med beskrivelse af udviklingen i København Kommune og i Odense Kommune I kapitel 4 afrapporteres behovsanalysen mere detaljeret med udgangspunkt i de gennemførte interviews I bilag A er COWIs identifikation af interessenter kabelejere/teleoperatører fremlagt I bilag B er spørgerammen for interviews fremlagt I bilag C fremgår henvendelsen til respondenter I bilag D fremgår de enkelte interviewreferater P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

10 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 8 I bilag E fremgår matrix med oversigt over de forskellige respondenters svar i kategorier/temaer P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

11 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 9 2 Konklusion og anbefalinger COWI har i perioden fra oktober 2003 til og med december 2003 gennemført en behovsanalyse for at vurdere, om der er grundlag for etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør I behovsanalysen har vi afdækket behovet blandt de væsentligste kabelejere/teleoperatører i Århusområdet I dette kapitel præsenteres behovsanalysens overordnede konklusion og vores anbefalinger Idéen 21 Konklusion På baggrund af de personlige interviews med kabelejerne kan vi konkludere, at samtlige respondenter med undtagelse af TDC 4 er positive overfor selve idéen med at etablere en funktion, der koordinerer og udbyder ITføringsveje Der er stor forståelse for formålet med funktionen TDC giver ikke udtryk for at være direkte negativ overfor idéen, men forholder sig neutral og anfører en række betænkeligheder, der samlet set giver et klart billede af, at TDC er mere negativ overfor idéen end positiv Der er generel enighed blandt operatørerne om, at de allerede i dag koordinerer, når de skal grave netop for at undgå ukoordineret gravearbejde og for at have et gravearbejde, der sker så økonomisk som muligt Benyttelse For så vidt angår behovet for en funktion i kommunen, der koordinerer og udbyder tomme rør, er billedet også relativt entydigt På den ene side giver samtlige respondenter udtryk for, at de konkret vil gøre brug af en funktion i kommunen, der koordinerer og udbyder ITføringsveje i form af tomme rør, såfremt det kan betale sig økonomisk Behovet På den anden side er der generelt en klar indikation af, at teleoperatørerne på nuværende tidspunkt ikke ser det store behov for en sådan funktion TDC giver udtryk for, at de ikke har det store behov for en sådan funktion, da de i forvejen har et fuldt udbygget net, hvor der er en indbygget uudnyttet reserve 4 Når TDCs holdning fremføres, dækker det over såvel TDC Totalløsninger og TDC Kabel TV Notat af 16dec 2003 fra TDC til COWI konstaterer, at TDC Totalløsningers holdning og betænkeligheder stort set dækker TDC KabelTVs synspunkter P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

12 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 10 De øvrige kabelejere giver generelt udtryk for, at behovet for en funktion i kommunen havde været mere relevant for tre år siden Årsagen er, at de i de første år efter liberaliseringen af telemarkedet foretog særdeles store investeringer i at etablere infrastruktur således er backbone strukturen lagt Det er også på den baggrund, at Århus Kommune kan se en kraftigt forøget graveaktivitet i denne periode I dag forholder det sig anderledes end for tre år siden, idet investeringsniveauet er markant lavere som følge af de meget store investeringer for 35 år siden I dag er markedet inde i en konsolideringsfase, hvor der er en afventende holdning Nu udbygger operatørerne ikke nettet og gør det mere fintmasket uden, at der er en kunde i den anden ende Kapacitet For at kunne få et godt overblik over behovet er det nødvendigt at vide, hvor der er tomme rør, og hvor mange der er Kabelejerne vil gerne oplyse dette, dog ikke selve kapaciteten (fibre/hastighed) Der er generel enighed blandt kabelejerne om, at de afgørende elementer for at etablere en funktion i kommunen, der skal koordinere og udbyde ITføringsveje, er: Afgørende elementer Konkurrencedygtig pris En klar og gennemsigtig forretningsmodel og prismodel skal forelægges Ligebehandling af operatører skal sikres (ikke konkurrenceforvridende virksomhed) Frihed skal sikres, så operatørerne ikke tvinges til at benytte funktionen (undgå monopol) Hurtig ekspeditionstid i kommunen Betænkeligheder Resultatet af denne undersøgelse viser endvidere, at kabelejerne samtidig har en lang række betænkeligheder Disse betænkeligheder er dels centreret om, at operatørerne generelt giver udtryk for følgende: Projektet er meget svært, da rationel nedlæggelse af føringsveje indebærer, at man kan forudsige behov Dette er dog svært, da markedet ikke bærer præg af at have en forudsigelig udvikling (teknologiudvikling) Der er en lang række uafklarede spørgsmål (bla praktiske spørgsmål vedr procedurer), som umiddelbart kan virke enkle, men som kan være meget komplekse i virkeligheden, fx når finansierings og beregningsmodeller skal udarbejdes (nogle taler af erfaring flere interessenter komplicerer projektet betydeligt) Projektet er i væsentlig grad underkapitaliseret (økonomisk og mandskabmæssigt rækker projektet ikke langt, og i forhold til opgavens karakter er det "uambitiøst") P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

13 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 11 I løbet af de sidste 3 til 5 år har behovet ændret sig markant Projektet vil måske medføre en restriktiv politik mht udstedelse af gravetilladelser Kommunen som vejmyndighed (sørger for at udstede gravetilladelser mv) kan påtage sig en dobbeltrolle, hvor interesser sammenblandes, og retssikkerhed/ligebehandling trues Den kommunale struktur/organisation er umiddelbart ikke gearet til at kunne administrere/varetage en funktion, der udbyder og koordinerer ITføringsveje Det er en stor kompliceret planlægningsopgave finansieringsmæssigt mv For en detaljeret redegørelse af de mange betænkeligheder henvises til bilag C og E Ændret grundlag 22 Anbefalinger Resultatet af denne undersøgelse viser, at grundlaget for projektet har ændret sig væsentligt i løbet af de seneste tre år I dag er der ikke et reelt behov for at lægge tomme rør ned, og projektets ressourcer harmonerer ikke helt med den opgave, det er at udbyde og koordinere ITføringsveje Århus Kommune vil med de afsatte ressourcer være en mindre aktør med en begrænset rolle set i forhold til de øvrige aktører på banen og den relativt store og komplekse opgave det er at udbyde og koordinere ITføringsveje På baggrund heraf og det begrænsede behov vurderes det, at der ikke er et tilstrækkeligt solidt grundlag for en bæredygtig funktion funderet efter hvileisigselv princippet Kan ikke anbefales Derfor anbefaler vi, at man ikke går videre med projektet i den form, det er lagt op til Vi anbefaler, at Århus Kommune arbejder hen i mod at få en stærkere intern koordination i kommunen Opgaven med at etablere Århusnettet og opgaverne med at skabe overblik over ledningsnettet, de tomme rør og behovet, herunder det gode formål at undgå ukoordineret gravearbejde, bør forankres ét sted i kommunen på strategisk niveau Endvidere anbefaler vi at få skabt et større overblik over, hvad der ligger i jorden af kabler/føringsveje således, at fx arbejdet med at forespørge ved gravearbejde minimeres I dag er oplysningerne spredt, og alle spørger alle, om de har kabler i jorden inden, der graves En digitaliseret database med anvendelse af GISbaserede værktøjer vil være særdeles brugbar og gøre arbejdet for operatørerne, entreprenørerne og kommunen væsentligt lettere P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

14 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 12 I forbindelse med gennemførelsen af nærværende undersøgelse har vi mødt en stor imødekommenhed og interesse for projektet Alle udvalgte operatører til undersøgelsen har velvilligt og engageret deltaget i undersøgelsen Denne åbenhed og interesse kan Århus Kommune bruge i relation til at få et større overblik over kabelføringer og skabe en større grad af koordination, når der skal etableres nye forbindelser P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

15 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 13 3 Kort status for andre offentlige ledningsejeres erfaringer I det følgende redegøres kortfattet for erfaringerne/løsningerne i København og Odense Under interviewene med ledningsejerne blev der spurgt ind til lignende erfaringer andre steder fra i såvel indland som udland Ingen af respondenterne kendte til erfaringer andre steder fra, der ligner den handlingsplan, Århus Kommune har fremlagt Selve princippet med ITføringsveje var kendt andre steder fra (Stockholm, London, Milano, San Francisco mv) I de andre byer er der tale om tekniske løsninger (eksempelvis via gamle gasrør, ingeniørgange med brønde mv, jf interviewreferater), finansieringsmodeller og øvrige forhold, der gør, at løsningerne afviger fra den handlingsplan, Århus Kommune har Det, der bla gør de andre byers netforbindelser anderledes er, at der ofte kun er tilladt én løsning, såfremt der skal lægges kabler ned (monopol) Stockholmsregionen (wwwstokabse) blev nævnt som et eksempel Her har man et af Europas mest udbyggede fibernet for bredbåndsforbindelser 31 Københavns Kommune I Københavns Kommune har Københavns Energi siden midten af 1980'erne lagt et relativt omfattende fiberkabelnet samtidig med udbygningen af el og varmeforsyningen I dag er det KETele, som er Københavns Energis datterselskab, der tilbyder telefoni og bredbåndsydelser til private og offentlige virksomheder, institutioner og teleselskaber i København KE Tele A/S KE Tele A/S er et lille men solidt teleselskab, der med baggrund i eget fibernetværk og relaterede tillægsprodukter leverer kundespecifikke løsninger og dermed er et reelt og fleksibelt alternativ til telebranchens øvrige aktører KE Tele A/S er et datterselskab af Københavns Energi og er etableret ultimo 2001 med det formål at tilbyde telefoni og bredbåndsydelser til private og offentlige virksomheder, institutioner og teleselskaber i København KE Tele A/S har som mål at øge vore kunders konkurrenceevne ved at tilbyde dem telekommunikationsydelser af høj kvalitet baseret på KE Teles meget omfattende P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

16 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 14 fibernetværk i København KE Tele A/S kan også via 4cE samarbejdet med SEAS og Banestyrelsen tilbyde landsdækkende bredbåndskommunikation i Danmark I samarbejde med andre innovative europæiske netværksoperatører kan vi også tilbyde transmissionskapacitet i Nord, Øst og Centraleuropa Baseret på eget fiberkabelnet leverer KE Tele A/S i dag en lang række telefoni og datatransmissionsydelser til Københavns Kommunes 1200 kontorer og institutioner samt til Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) Desuden er vi ansvarlige for hele KE koncernens teleaktiviteter Hertil kommer en række private erhvervsvirksomheder KE Tele A/S tilbyder et bredt udvalg af bredbåndsprodukter med hastigheder fra 2 Mbit/s til 2,5 Gbit/s Historien om KE Tele A/S I begyndelsen af år 2000 blev KE Partner A/S oprettet som selskab 100% ejet af Københavns Energi med det formål at drive kommerciel sideordnet virksomhed Sideordnet virksomhed er de tjenester, der ikke direkte har med forsyningstjenesterne el, vand, gas, varme samt returvand at gøre Én af de nye tjenester i KE Partner var brug af de overskydende fibre i det meget omfattende fiberkabelnet, som Københavns Energi ejer og råder over I begyndelsen lejede KE Partner fibrene ud, men senere rykkede KE Partner op i værdikæden og leverer nu kun transmissionskapacitet i form af båndbredde i nettet For bedre at kunne fokusere på teleområdet blev KE Tele A/S etableret KE Teles virksomhed bygger på det meget omfattende fiberkabelnet, som fremsynede ingeniører inden for Københavns Energi siden 1985 har ladet nedgrave i København samtidig med udbygningen af el og varmeforsyningen I første omgang blev nettet anvendt til at binde Københavns Kommunes 1200 kontorer og institutioner sammen telefoni og datakommunikationsmæssigt i et stort netværk, der senere også kom til at omfatte Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) I anden omgang har Københavns Energi udlejet overskydende kapacitet til andre operatører, og KE Tele leverer i dag bredbåndskapacitet til private og offentlige virksomheder i København Kide:http://wwwkedk/portal/page?_pageid=50,74772&_dad=portal&_schema=PORTAL (15december 2003) 32 Odense Kommune Odense Kommune har i november 2003 underskrevet en netværksaftale med TDC, der også omfatter Fyns Amt og Svendborg Kommune P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

17 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 15 Aftalen betyder bla, at alle virksomheder og institutioner i Odense kan få adgang til et lynhurtigt fiberbaseret bredbåndsnet Odense Kommune har lagt vægt på, at det bliver udbredt hurtigt og samtidig giver mulighed for at "grave" med, når højhastighedsnettet etableres I Odense Kommune vil mere end 100 institutioner, områdekontorer, skoler og plejecentre bindes sammen i det nye højhastighedsnet 5 Hermed TDCs oplysninger om CityMAN, der er det fiberbaseret højhastighedsnetværk, som er valgt: Hvad er CityMAN? CityMAN (Metropolitan Area Network) er fremtidens højhastighedsnetværk Den første generation af bredbånd ADSL er kobberbaseret og tilgængelig i mere end 95% af Danmark Anden generation CityMAN er fiberbaseret og kan på sigt udbygges til hele landet Mulighederne i nettet er næsten ubegrænsede Det er så kraftigt, at det kan bruges til lynhurtig transmission af selv meget store mængder data fx levende billeder og lyd i knivskarp gengivelse De store hastigheder giver også mulighed for at udnytte netværks og videnssamfundet til fulde, fx gennem øget interaktion, samhandel, vidensdeling og ressourceudnyttelse på tværs af regionen Fibernettet kan samtidig give brugerne optimal driftssikkerhed CityMAN på Fyn Fyns Amt, Odense Kommune, Svendborg Kommune og TDC Erhverv har indgået aftale om at anlægge en fiberbaseret højhastighedsløsning, der tilbydes samtlige kommuner i amtet Aftalen betyder, at den fynske region i løbet af 2004 får landets absolut bedste itinfrastruktur Der er tale om et itmæssigt kvantespring, som giver Fyns offentlige og private virksomheder adgang til at udnytte de nyeste muligheder i netværks og videnssamfundet, fx øget interaktion, samhandel, vidensdeling og ressourceudnyttelse på tværs af regionen Ifølge aftalen kobles cirka 250 offentlige institutioner på CityMAN Hele Fyn kan få adgang til det nye højhastighedsnetværk via "intelligente stik i væggen" Det intelligente ligger i, at hastigheden og dermed også prisen kan skaleres efter den enkeltes behov uden at der skal ske fysiske ændringer 100 MBlinier kan i regionen købes til en fast pris på oprettelse og drift i en 3årig periode Kilde: (15december 2003) 5 Odense Kommunes hjemmeside, pressemeddelelse af 7 november 2003 P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

18 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 16 4 Behovsanalyse Dette kapitel indeholder en analyse af behovet for en funktion, der koordinerer og udbyder ITføringsveje Analysen er struktureret efter opdelingen i spørgerammen for interviews, jf bilag B Afslutningsvis er der en samlet vurdering Analysen er baseret på de gennemførte interviews og vil derfor også bestå af en række udsagn, der bla karakteriserer udbredte holdninger blandt respondenterne (udsagn er anført i kursiv) I relation hertil skal det noteres, at interviewreferaterne har været fremsendt til kommentering blandt de respektive respondenter Alle interviewreferater er fundet retvisende og godkendt For beskrivelse af undersøgelsestilgangen henvises til afsnit 12, for oversigt over respondenternes holdninger og udvalgte statements henvises til bilag E, og for yderligere oplysninger om respondenternes svar henvises til bilag D Sympatisk idé 41 Generelt Generelt synes operatørerne godt om idéen med at etablere en funktion, der koordinerer og udbyder ITføringsveje i form af tomme rør Respondenterne har læst handlingsplanen for funktionen og finder formålet sympatisk, da de ikke erklærer sig uenige i det gode ved at få bedre og billigere telefoni samt minimalt ukoordineret gravearbejde Det gode ved idéen afhænger dog i høj grad af, om en række grundprincipper sikres, ligesom det afhænger af, om kommunen kan skabe en løsning, der er tilstrækkelig attraktiv og konkurrencedygtig Klarhed og detaljer ønskes 411 Ønsker, krav og ydelser Generelt ønsker operatørerne viden om, hvad den finansieringsmodel, der lægges op til efter et hvileisigselv princip, helt præcis indebærer De ønsker endvidere klarhed over de principper og procedurer, der skal gælde for funktionen i mange andre forhold og detaljer Projektet, som det er præsenteret med den handlingsplan, der foreligger, betragtes som værende lidt uklar, hvor væsentlige detaljer mangler Dette er blot et uddrag af de spørgsmål, en af kabelejerne gerne vil have afklaret: Hvordan kan man praktisk gennemføre projektet, så det ikke bliver konkurrenceforvridende? Der, hvor der skal graves nyt: hvordan skal finansieringen være? P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af Tele Danmark / TDC i januar 1998. Rapporten indeholder en oversigt

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur København 29. april 2015 Michael Honoré Partner T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com Sagsnr. 038632-0023 mih/nje/ilp Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur 1. Indledning

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst

Bedst for brugerne. En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst Bedst for brugerne En analyse af bedst -dimensionen i den telepolitiske målsætning om bedst og billigst IT- og Telestyrelsen November 2006 Indhold AFSNIT 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING AF RAPPORTENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag

Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag historien om hvordan regionen vildledte borgerne og pressen - Version 1.0 - Pilestraede 41-43 1112 Copenhagen K Denmark Analyse af Region Syddanmarks bredbåndstiltag

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere