Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje"

Transkript

1 Århus Kommune Magistratens 2 Afdeling Vej og Kloakvedligeholdelsen Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje Behovsanalyse Januar 2004

2 Århus Kommune Magistratens 2 Afdeling Vej og Kloakvedligeholdelsen Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje Behovsanalyse Januar 2004 Dokument nr P58994A Revision nr 1 Udgivelsesdato 20 januar 2004 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt NCI, CRS MEC/OHP CRS

3 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 11 Baggrund og formål 2 12 COWIs tilgang 4 13 Rapportens opbygning 7 2 Konklusion og anbefalinger 9 21 Konklusion 9 22 Anbefalinger 11 3 Kort status for andre offentlige ledningsejeres erfaringer Københavns Kommune Odense Kommune 14 4 Behovsanalyse Generelt Behovet Samarbejde og finansiering Interessenter Samlet vurdering 23 Bilagsfortegnelse Bilag A Identifikation af kabelejere/teleoperatører Bilag B Spørgeramme for interviews Bilag C Henvendelse til respondenter Bilag D Interviewreferater Bilag E Matrix efter interviews P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

4 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 2 Kommunikationsbehovet vokser Fiberoptisk kommunikation Fibersatsning og store investeringer 1 Indledning Samfundets brug af ITteknologi vokser særdeles hurtigt og øges i takt med udviklingen af nye teknologiske løsninger Behovet for kommunikationskapacitet til internet og anden datakommunikation øges i takt med, at computernes regnekraft stiger Dette afspejles bla i installationen af stadigt hurtigere og billigere computernetværk og den stigende udbredelse af hurtige adgangsveje til private husstande og virksomheder 1 I takt med den hastige teknologiske udvikling, der giver mere fleksible kommunikationsnet, og som har endnu bedre ydelses/prisforhold, ses en udbygning af telenettene, som er nødvendig for at kunne honorere behovene for internet, multimedie, teleworking og andre kommunikationsformer I udbygning af telenettet står fiberoptisk kommunikation centralt For at tilgodese behovene for hastigheder hos såvel virksomheder som hos de private brugere står fiberoptik som den bedste løsning Ud fra en betragtning om, at behovet for netkapacitet vil vokse kraftigt i de kommende år, har en række virksomheder valgt at foretage store investeringer i fiberoptiske net Nogle virksomheder går bevidst efter den nederste del af værdikæden og investerer i fibre og gravearbejde, mens andre viger uden om disse investeringer og i stedet lejer sig ind på andres net Liberaliseringen af telemarkedet kombineret med behovet for stadigt hurtigere og billigere forbindelser og en hastig udvikling inden for IT og telekommunikation har skabt et meget dynamisk marked, hvor en lang række forskellige aktører kæmper om at opnå så stor en andel af markedet som muligt Flere graveansøgninger fra flere forskellige aktører 11 Baggrund og formål Som led i den ovenfor beskrevne udvikling modtager Vej og Kloakvedligeholdelsen i stigende omfang flere ansøgninger om tilladelse til lægning af ledningsanlæg i vejarealer Endvidere anlægges mange forskellige kabel og rørtyper af et stigende antal aktører i Århus Kommunes vejarealer I løbet at de senere år har der været en markant forøget aktivitet på anlægsarbejder i forbindelse med nye data og kommunikationsforbindelser bla fiberforbindelser 1 IT og Telestyrelsens kortlægning af hurtige adgangsveje i Danmark Status medio 2003, oktober 2003 P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

5 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 3 Gravearbejde og gener behov for indsats Samfundsøkonomisk ikke optimalt Da gravearbejdet som følge af kabellægning er intensiveret, forøges generne for borgerne i Århus, virksomhederne og offentlige institutioner Vej og Kloakvedligeholdelsen forventer, at denne udvikling vil fortsætte, såfremt der ikke gøres en målrettet indsats fra kommunens side Den hastige udvikling indenfor fibernet og teknolgi kombineret med mange forskellige aktører og milliardinvesteringer gør det stadigt sværere at få overblik over udviklingen En af konsekvenserne er bla et stadigt mere ukoordineret gravearbejde, som er til gene for borgerne, mens gravearbejdet pågår Endvidere kan der argumenteres for, at gentagne opgravninger forringer levetiden af vejbelægningen i det område, som bliver berørt af gravearbejdet Samfundsøkonomisk er ukoordineret gravearbejde dyrt For at reducere generne fra opgravninger og for at fremme mulighederne for billigere teleydelser i Århus Kommune, har Århus Byråd vedtaget en principbeslutning om etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør overfor teleoperatører og andre interessenter En handlingsplan for etablering af funktionen er godkendt Handlingsplanen indeholder fire aktiviteter: Figur 1 Hovedaktiviteter i handlingsplan Foranalyse Interessent og behovsanalyse Økonomisk analyse Udvikling af database Markedsføring Indkøb og lægning af rør Den afgørende aktivitet er foranalyserne, da de øvrige aktiviteter beskrevet i handlingsplanen, jf figur 1, afventer resultaterne af foranalyserne Som et element i foranalyserne gennemføres en behovsanalyse, der konkret har til formål: at vurdere, om der er grundlag for etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør at få overblik over det fremtidige behov for nedlæggelse af kabler i forskellige dele af Århus Kommune I nedenstående figur gives et overblik over det overordnede formål med at etablere en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje: P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

6 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 4 Figur 2 Formål med funktion 2 Formålet med at etablere en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje er at: sikre borgerne, virksomhederne og offentlige institutioner mindst mulige gener fra opgravninger mv sikre, at fortove og vejanlæg forbliver i kvalitetsmæssig god stand fremme mulighederne for billigere teleydelser i Århus Funktionen skal medvirke til at: stimulere erhvervsudviklingen i kommunen ved at understøtte fremskaffelsen af bedre og billigere bredbåndsydelser til virksomhederne og dermed give nye og eksisterende teleoperatører muligheder for at reducere etableringsomkostningerne give teleoperatører bedre muligheder for hurtigt at etablere nye forbindelser sikre og understøtte en fælles strategi for udbygning af føringsveje i Århus Kommune, så de samfundsmæssige omkostninger ved ukoordineret gravearbejder nedbringes Metode 12 COWIs tilgang Behovsanalysen er blevet udarbejdet i en proces, der har inddraget følgende aktører: 2 Indstilling af 24 juni 2003, Århus Kommune, Magistratens 2 Afdeling, Vej og Kloakvedligeholdelsen P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

7 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 5 Figur 3 Liste over de væsentligste operatører Nr Kabelejer/teleoperatør 1 TDC Totalløsninger A/S (TDC TeleDanmark & TDC Internet) 2 TDC Kabel TV 3 3 Telia Networks (Fastnetforretning, Net Provider, grossistsalg mv) 4 Telia Stofa A/S (StofaTv og StofaNet) 5 Song Networks A/S (Transmissionsselskab/infrastrukturselskab) 6 NetDesign A/S (etablerer Århusnettet) 7 Global Connect A/S (Transmissionsselskab/infrastrukturselskab) Høj grad af validitet For at afdække behovene og holdningen til Århus Kommunes handlingsplan har vi anvendt en kvalitativ metode Styrken ved denne metode er, at man via de personlige interviews kan gå i dybden med komplekse spørgsmål og sikre en høj grad af overensstemmelse mellem det, vi ønsker at måle, og det, vi faktisk måler Da nærværende behovsundersøgelse afdækker et komplekst område, er det væsentligt, at respondenten har mulighed for at få afklaret, hvordan spørgsmålene skal forstås, og hvor der er mulighed for at uddybe sine holdninger Svagheden ved denne metode er, at man normalt ikke kan lave statistiske generaliseringer af undersøgelsens resultater, og man har svært ved at dokumentere resultaterne For at undgå/minimere disse svagheder har vi i vores undersøgelse anvendt følgende fremgangmåde og lagt vægt på følgende forhold: 3 Det skal noteres, at vi ikke har foretaget personligt interview med TDC KabelTV Vi har foretaget interview med TDC Totalløsninger, hvor tre chefer deltog Det var aftalt, at en chef fra TDC KabelTV også ville koble sig på dette interview, men vedkommende deltog ikke På mødet med TDC Totalløsninger blev det i stedet aftalt, at vedkommende fra TDC KabelTV fik referatet fra TDCTotalløsninger til kommentering, således at TDCKabel TV har mulighed for at komme med supplerende bemærkninger Referatet blev læst og fundet retvisende også for TDCKabelTVs holdning P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

8 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 6 Generelt/før interviews Udvælgelsesstrategi: med udgangspunkt i en samlet vurdering af, hvilke operatører der har flest graveansøgninger i Århus Kommune, har COWI i samarbejde med Vej og Kloakvedligeholdelse identificeret syv selskaber, som er interessante i forhold til at få afdækket behovet Disse selskaber har i større omfang satset på at nedlægge kabler i Århusområdet Alt andet lige er disse operatører de væsentligste kabelejere og dermed de største potentielle kunder til funktionen Ved at afdække deres holdning og behov har man alt andet lige et godt grundlag for at vide, om der er basis for funktionen eller ej Vi kunne godt have udvalgt flere nuværende eller potentielle operatører, men det vil ikke ændre signifikant ved det samlede billede, da de udvalgte operatører udgør en meget stor andel af markedet i Århus (volumenmæssigt, jf bilag A) Formålet med nærværende behovsundersøgelse er ikke at udarbejde statistiske generaliseringer, der kan bruges til at fremkomme med konklusioner og anbefalinger, som skal bruges andre steder end i Århus Kommune Da projektet er afgrænset til Århus Kommune, er det således alt andet lige tilstrækkeligt (umiddelbart mest afgørende) at afdække de væsentligste operatører i Århus Kommune For at finde de bedst egnede personer til interviews i de syv selskaber har vi i den skriftlige henvendelse og i den telefoniske kontakt til de pågældende selskaber lagt vægt på, at vi gerne vil have personlige interviews med personer på strategisk niveau (ledelsen), som kan give kompetente svar på, om der er basis for at gå videre med projektet eller ej Endvidere har vi fremsendt en præcis og kortfattet skrivelse, hvor undersøgelsens baggrund og formål fremgår, jf bilag D Hertil har vi vedhæftet indstillingen af 24 juni 2003, hvor bla handlingsplanen fremgår Dette for at sikre, at respondenterne har et bedre billede af, hvad projektet går ud på, og hvad vi gerne vil stille spørgsmål om Under interviews Vi har anvendt den semistrukturerede interviewform således har vi udvalgt en række temaer og en omtrentlig rækkefølge af behandlingen af disse I interviewene har vi anvendt en spørgeramme, der bla skal sikre, at vi får svar på de spørgsmål, vi skal have svar på Vi har spurgt til behov, vurderinger, ønsker, krav, betænkeligheder mv I modsætning til et standardiseret spørgeskema kan denne interviewform indfange de mange nuancer, som der kan gives udtryk for Dette er vigtigt, når der drejer sig om at afdække komplekse forhold som behovet for ITføringsveje For at sikre, at Århus Kommune får nogle kompetente og forpligtende svar, har vi foretaget personlige interviews med personer, der har den fornødne viden og kompetence til at svare på spørgsmål vedr de pågældende kabelejeres holdning til Århus Byråds handlingsplan for etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

9 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 7 Efter interviews Umiddelbart efter afslutning af hvert interview har vi renskrevet interviewreferat og fremsendt dette til kommentering hos de pågældende respondenter Dette for at korrigere eventuelle fejl og mangler og evt præcisere/uddybe visse forhold Alle interviewreferater er blevet godkendt Samtlige respondenter har hver især godkendt interviewreferat og fundet referatet retvisende To af respondenter har haft en enkelt mindre korrektion Disse to korrektioner er taget til efterretning Meningskategorisering Der er forskellige metoder, man kan anvende til at analysere kvalitative interviews En af disse er meningskategorisering, som består i, at man kategoriserer udsagnene Disse kategorier kan være bestemt forud for interviewene, eksempelvis være hentet fra selve problemstillingen, hvilket har været tilfældet her, hvor interviewene har fokuseret på de udvalgte fokusområder som behov, samarbejde, finansiering mv Den indsamlede information har vi anvendt til at få afdækket holdningen til handlingsplanen, behovet og de eventuelle betænkeligheder, kabelejerne har På den baggrund har vi sammendraget de væsentligste forhold, som vi har samlet i en matrix, jf bilag E Herefter har vi draget vores konklusioner Vores konklusioner og anbefalinger er i høj grad baseret på det, der er blevet sagt 13 Rapportens opbygning Udover dette indledende kapitel er rapporten opbygget i følgende kapitler: I kapitel 2 sammenfattes behovsanalysens resultater og anbefalinger I kapitel 3 gives en kortfattet status for andre offentlige ledningsejeres erfaringer med beskrivelse af udviklingen i København Kommune og i Odense Kommune I kapitel 4 afrapporteres behovsanalysen mere detaljeret med udgangspunkt i de gennemførte interviews I bilag A er COWIs identifikation af interessenter kabelejere/teleoperatører fremlagt I bilag B er spørgerammen for interviews fremlagt I bilag C fremgår henvendelsen til respondenter I bilag D fremgår de enkelte interviewreferater P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

10 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 8 I bilag E fremgår matrix med oversigt over de forskellige respondenters svar i kategorier/temaer P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

11 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 9 2 Konklusion og anbefalinger COWI har i perioden fra oktober 2003 til og med december 2003 gennemført en behovsanalyse for at vurdere, om der er grundlag for etablering af en funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør I behovsanalysen har vi afdækket behovet blandt de væsentligste kabelejere/teleoperatører i Århusområdet I dette kapitel præsenteres behovsanalysens overordnede konklusion og vores anbefalinger Idéen 21 Konklusion På baggrund af de personlige interviews med kabelejerne kan vi konkludere, at samtlige respondenter med undtagelse af TDC 4 er positive overfor selve idéen med at etablere en funktion, der koordinerer og udbyder ITføringsveje Der er stor forståelse for formålet med funktionen TDC giver ikke udtryk for at være direkte negativ overfor idéen, men forholder sig neutral og anfører en række betænkeligheder, der samlet set giver et klart billede af, at TDC er mere negativ overfor idéen end positiv Der er generel enighed blandt operatørerne om, at de allerede i dag koordinerer, når de skal grave netop for at undgå ukoordineret gravearbejde og for at have et gravearbejde, der sker så økonomisk som muligt Benyttelse For så vidt angår behovet for en funktion i kommunen, der koordinerer og udbyder tomme rør, er billedet også relativt entydigt På den ene side giver samtlige respondenter udtryk for, at de konkret vil gøre brug af en funktion i kommunen, der koordinerer og udbyder ITføringsveje i form af tomme rør, såfremt det kan betale sig økonomisk Behovet På den anden side er der generelt en klar indikation af, at teleoperatørerne på nuværende tidspunkt ikke ser det store behov for en sådan funktion TDC giver udtryk for, at de ikke har det store behov for en sådan funktion, da de i forvejen har et fuldt udbygget net, hvor der er en indbygget uudnyttet reserve 4 Når TDCs holdning fremføres, dækker det over såvel TDC Totalløsninger og TDC Kabel TV Notat af 16dec 2003 fra TDC til COWI konstaterer, at TDC Totalløsningers holdning og betænkeligheder stort set dækker TDC KabelTVs synspunkter P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

12 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 10 De øvrige kabelejere giver generelt udtryk for, at behovet for en funktion i kommunen havde været mere relevant for tre år siden Årsagen er, at de i de første år efter liberaliseringen af telemarkedet foretog særdeles store investeringer i at etablere infrastruktur således er backbone strukturen lagt Det er også på den baggrund, at Århus Kommune kan se en kraftigt forøget graveaktivitet i denne periode I dag forholder det sig anderledes end for tre år siden, idet investeringsniveauet er markant lavere som følge af de meget store investeringer for 35 år siden I dag er markedet inde i en konsolideringsfase, hvor der er en afventende holdning Nu udbygger operatørerne ikke nettet og gør det mere fintmasket uden, at der er en kunde i den anden ende Kapacitet For at kunne få et godt overblik over behovet er det nødvendigt at vide, hvor der er tomme rør, og hvor mange der er Kabelejerne vil gerne oplyse dette, dog ikke selve kapaciteten (fibre/hastighed) Der er generel enighed blandt kabelejerne om, at de afgørende elementer for at etablere en funktion i kommunen, der skal koordinere og udbyde ITføringsveje, er: Afgørende elementer Konkurrencedygtig pris En klar og gennemsigtig forretningsmodel og prismodel skal forelægges Ligebehandling af operatører skal sikres (ikke konkurrenceforvridende virksomhed) Frihed skal sikres, så operatørerne ikke tvinges til at benytte funktionen (undgå monopol) Hurtig ekspeditionstid i kommunen Betænkeligheder Resultatet af denne undersøgelse viser endvidere, at kabelejerne samtidig har en lang række betænkeligheder Disse betænkeligheder er dels centreret om, at operatørerne generelt giver udtryk for følgende: Projektet er meget svært, da rationel nedlæggelse af føringsveje indebærer, at man kan forudsige behov Dette er dog svært, da markedet ikke bærer præg af at have en forudsigelig udvikling (teknologiudvikling) Der er en lang række uafklarede spørgsmål (bla praktiske spørgsmål vedr procedurer), som umiddelbart kan virke enkle, men som kan være meget komplekse i virkeligheden, fx når finansierings og beregningsmodeller skal udarbejdes (nogle taler af erfaring flere interessenter komplicerer projektet betydeligt) Projektet er i væsentlig grad underkapitaliseret (økonomisk og mandskabmæssigt rækker projektet ikke langt, og i forhold til opgavens karakter er det "uambitiøst") P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

13 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 11 I løbet af de sidste 3 til 5 år har behovet ændret sig markant Projektet vil måske medføre en restriktiv politik mht udstedelse af gravetilladelser Kommunen som vejmyndighed (sørger for at udstede gravetilladelser mv) kan påtage sig en dobbeltrolle, hvor interesser sammenblandes, og retssikkerhed/ligebehandling trues Den kommunale struktur/organisation er umiddelbart ikke gearet til at kunne administrere/varetage en funktion, der udbyder og koordinerer ITføringsveje Det er en stor kompliceret planlægningsopgave finansieringsmæssigt mv For en detaljeret redegørelse af de mange betænkeligheder henvises til bilag C og E Ændret grundlag 22 Anbefalinger Resultatet af denne undersøgelse viser, at grundlaget for projektet har ændret sig væsentligt i løbet af de seneste tre år I dag er der ikke et reelt behov for at lægge tomme rør ned, og projektets ressourcer harmonerer ikke helt med den opgave, det er at udbyde og koordinere ITføringsveje Århus Kommune vil med de afsatte ressourcer være en mindre aktør med en begrænset rolle set i forhold til de øvrige aktører på banen og den relativt store og komplekse opgave det er at udbyde og koordinere ITføringsveje På baggrund heraf og det begrænsede behov vurderes det, at der ikke er et tilstrækkeligt solidt grundlag for en bæredygtig funktion funderet efter hvileisigselv princippet Kan ikke anbefales Derfor anbefaler vi, at man ikke går videre med projektet i den form, det er lagt op til Vi anbefaler, at Århus Kommune arbejder hen i mod at få en stærkere intern koordination i kommunen Opgaven med at etablere Århusnettet og opgaverne med at skabe overblik over ledningsnettet, de tomme rør og behovet, herunder det gode formål at undgå ukoordineret gravearbejde, bør forankres ét sted i kommunen på strategisk niveau Endvidere anbefaler vi at få skabt et større overblik over, hvad der ligger i jorden af kabler/føringsveje således, at fx arbejdet med at forespørge ved gravearbejde minimeres I dag er oplysningerne spredt, og alle spørger alle, om de har kabler i jorden inden, der graves En digitaliseret database med anvendelse af GISbaserede værktøjer vil være særdeles brugbar og gøre arbejdet for operatørerne, entreprenørerne og kommunen væsentligt lettere P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

14 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 12 I forbindelse med gennemførelsen af nærværende undersøgelse har vi mødt en stor imødekommenhed og interesse for projektet Alle udvalgte operatører til undersøgelsen har velvilligt og engageret deltaget i undersøgelsen Denne åbenhed og interesse kan Århus Kommune bruge i relation til at få et større overblik over kabelføringer og skabe en større grad af koordination, når der skal etableres nye forbindelser P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

15 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 13 3 Kort status for andre offentlige ledningsejeres erfaringer I det følgende redegøres kortfattet for erfaringerne/løsningerne i København og Odense Under interviewene med ledningsejerne blev der spurgt ind til lignende erfaringer andre steder fra i såvel indland som udland Ingen af respondenterne kendte til erfaringer andre steder fra, der ligner den handlingsplan, Århus Kommune har fremlagt Selve princippet med ITføringsveje var kendt andre steder fra (Stockholm, London, Milano, San Francisco mv) I de andre byer er der tale om tekniske løsninger (eksempelvis via gamle gasrør, ingeniørgange med brønde mv, jf interviewreferater), finansieringsmodeller og øvrige forhold, der gør, at løsningerne afviger fra den handlingsplan, Århus Kommune har Det, der bla gør de andre byers netforbindelser anderledes er, at der ofte kun er tilladt én løsning, såfremt der skal lægges kabler ned (monopol) Stockholmsregionen (wwwstokabse) blev nævnt som et eksempel Her har man et af Europas mest udbyggede fibernet for bredbåndsforbindelser 31 Københavns Kommune I Københavns Kommune har Københavns Energi siden midten af 1980'erne lagt et relativt omfattende fiberkabelnet samtidig med udbygningen af el og varmeforsyningen I dag er det KETele, som er Københavns Energis datterselskab, der tilbyder telefoni og bredbåndsydelser til private og offentlige virksomheder, institutioner og teleselskaber i København KE Tele A/S KE Tele A/S er et lille men solidt teleselskab, der med baggrund i eget fibernetværk og relaterede tillægsprodukter leverer kundespecifikke løsninger og dermed er et reelt og fleksibelt alternativ til telebranchens øvrige aktører KE Tele A/S er et datterselskab af Københavns Energi og er etableret ultimo 2001 med det formål at tilbyde telefoni og bredbåndsydelser til private og offentlige virksomheder, institutioner og teleselskaber i København KE Tele A/S har som mål at øge vore kunders konkurrenceevne ved at tilbyde dem telekommunikationsydelser af høj kvalitet baseret på KE Teles meget omfattende P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

16 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 14 fibernetværk i København KE Tele A/S kan også via 4cE samarbejdet med SEAS og Banestyrelsen tilbyde landsdækkende bredbåndskommunikation i Danmark I samarbejde med andre innovative europæiske netværksoperatører kan vi også tilbyde transmissionskapacitet i Nord, Øst og Centraleuropa Baseret på eget fiberkabelnet leverer KE Tele A/S i dag en lang række telefoni og datatransmissionsydelser til Københavns Kommunes 1200 kontorer og institutioner samt til Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) Desuden er vi ansvarlige for hele KE koncernens teleaktiviteter Hertil kommer en række private erhvervsvirksomheder KE Tele A/S tilbyder et bredt udvalg af bredbåndsprodukter med hastigheder fra 2 Mbit/s til 2,5 Gbit/s Historien om KE Tele A/S I begyndelsen af år 2000 blev KE Partner A/S oprettet som selskab 100% ejet af Københavns Energi med det formål at drive kommerciel sideordnet virksomhed Sideordnet virksomhed er de tjenester, der ikke direkte har med forsyningstjenesterne el, vand, gas, varme samt returvand at gøre Én af de nye tjenester i KE Partner var brug af de overskydende fibre i det meget omfattende fiberkabelnet, som Københavns Energi ejer og råder over I begyndelsen lejede KE Partner fibrene ud, men senere rykkede KE Partner op i værdikæden og leverer nu kun transmissionskapacitet i form af båndbredde i nettet For bedre at kunne fokusere på teleområdet blev KE Tele A/S etableret KE Teles virksomhed bygger på det meget omfattende fiberkabelnet, som fremsynede ingeniører inden for Københavns Energi siden 1985 har ladet nedgrave i København samtidig med udbygningen af el og varmeforsyningen I første omgang blev nettet anvendt til at binde Københavns Kommunes 1200 kontorer og institutioner sammen telefoni og datakommunikationsmæssigt i et stort netværk, der senere også kom til at omfatte Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) I anden omgang har Københavns Energi udlejet overskydende kapacitet til andre operatører, og KE Tele leverer i dag bredbåndskapacitet til private og offentlige virksomheder i København Kide:http://wwwkedk/portal/page?_pageid=50,74772&_dad=portal&_schema=PORTAL (15december 2003) 32 Odense Kommune Odense Kommune har i november 2003 underskrevet en netværksaftale med TDC, der også omfatter Fyns Amt og Svendborg Kommune P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

17 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 15 Aftalen betyder bla, at alle virksomheder og institutioner i Odense kan få adgang til et lynhurtigt fiberbaseret bredbåndsnet Odense Kommune har lagt vægt på, at det bliver udbredt hurtigt og samtidig giver mulighed for at "grave" med, når højhastighedsnettet etableres I Odense Kommune vil mere end 100 institutioner, områdekontorer, skoler og plejecentre bindes sammen i det nye højhastighedsnet 5 Hermed TDCs oplysninger om CityMAN, der er det fiberbaseret højhastighedsnetværk, som er valgt: Hvad er CityMAN? CityMAN (Metropolitan Area Network) er fremtidens højhastighedsnetværk Den første generation af bredbånd ADSL er kobberbaseret og tilgængelig i mere end 95% af Danmark Anden generation CityMAN er fiberbaseret og kan på sigt udbygges til hele landet Mulighederne i nettet er næsten ubegrænsede Det er så kraftigt, at det kan bruges til lynhurtig transmission af selv meget store mængder data fx levende billeder og lyd i knivskarp gengivelse De store hastigheder giver også mulighed for at udnytte netværks og videnssamfundet til fulde, fx gennem øget interaktion, samhandel, vidensdeling og ressourceudnyttelse på tværs af regionen Fibernettet kan samtidig give brugerne optimal driftssikkerhed CityMAN på Fyn Fyns Amt, Odense Kommune, Svendborg Kommune og TDC Erhverv har indgået aftale om at anlægge en fiberbaseret højhastighedsløsning, der tilbydes samtlige kommuner i amtet Aftalen betyder, at den fynske region i løbet af 2004 får landets absolut bedste itinfrastruktur Der er tale om et itmæssigt kvantespring, som giver Fyns offentlige og private virksomheder adgang til at udnytte de nyeste muligheder i netværks og videnssamfundet, fx øget interaktion, samhandel, vidensdeling og ressourceudnyttelse på tværs af regionen Ifølge aftalen kobles cirka 250 offentlige institutioner på CityMAN Hele Fyn kan få adgang til det nye højhastighedsnetværk via "intelligente stik i væggen" Det intelligente ligger i, at hastigheden og dermed også prisen kan skaleres efter den enkeltes behov uden at der skal ske fysiske ændringer 100 MBlinier kan i regionen købes til en fast pris på oprettelse og drift i en 3årig periode Kilde: (15december 2003) 5 Odense Kommunes hjemmeside, pressemeddelelse af 7 november 2003 P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

18 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 16 4 Behovsanalyse Dette kapitel indeholder en analyse af behovet for en funktion, der koordinerer og udbyder ITføringsveje Analysen er struktureret efter opdelingen i spørgerammen for interviews, jf bilag B Afslutningsvis er der en samlet vurdering Analysen er baseret på de gennemførte interviews og vil derfor også bestå af en række udsagn, der bla karakteriserer udbredte holdninger blandt respondenterne (udsagn er anført i kursiv) I relation hertil skal det noteres, at interviewreferaterne har været fremsendt til kommentering blandt de respektive respondenter Alle interviewreferater er fundet retvisende og godkendt For beskrivelse af undersøgelsestilgangen henvises til afsnit 12, for oversigt over respondenternes holdninger og udvalgte statements henvises til bilag E, og for yderligere oplysninger om respondenternes svar henvises til bilag D Sympatisk idé 41 Generelt Generelt synes operatørerne godt om idéen med at etablere en funktion, der koordinerer og udbyder ITføringsveje i form af tomme rør Respondenterne har læst handlingsplanen for funktionen og finder formålet sympatisk, da de ikke erklærer sig uenige i det gode ved at få bedre og billigere telefoni samt minimalt ukoordineret gravearbejde Det gode ved idéen afhænger dog i høj grad af, om en række grundprincipper sikres, ligesom det afhænger af, om kommunen kan skabe en løsning, der er tilstrækkelig attraktiv og konkurrencedygtig Klarhed og detaljer ønskes 411 Ønsker, krav og ydelser Generelt ønsker operatørerne viden om, hvad den finansieringsmodel, der lægges op til efter et hvileisigselv princip, helt præcis indebærer De ønsker endvidere klarhed over de principper og procedurer, der skal gælde for funktionen i mange andre forhold og detaljer Projektet, som det er præsenteret med den handlingsplan, der foreligger, betragtes som værende lidt uklar, hvor væsentlige detaljer mangler Dette er blot et uddrag af de spørgsmål, en af kabelejerne gerne vil have afklaret: Hvordan kan man praktisk gennemføre projektet, så det ikke bliver konkurrenceforvridende? Der, hvor der skal graves nyt: hvordan skal finansieringen være? P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

19 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 17 Hvileisigselv Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan man undgå spekulation? Eksempelvis: har man ret til videresalg? Hvordan er procedurerne ved vejforlægning? (såfremt tracéen på et senere tidspunkt skal flyttes, vil kommunen så bidrage til dette som ejer? Hvem og hvordan ved betaling for flytningen af tracéen?) Hvordan vil man klare andre praktiske problemer? Eksempelvis jo flere rør og jo længere afstande, jo større sandsynlighed for fejl på føringsveje Der er 4 rør i jorden De første 3 har ingen problemer, men når den fjerde operatør skal blæse sine fibre igennem det fjerde rør, er der måske mange fejl Hvem skal betale for det? Hvordan vil man planlægge? Hvor behovet er, det er svært at afgøre og kræver et godt overblik Når der skal rør i jorden hvor mange rør skal lægges ned, og hvem/hvordan skal betale for, at disse rør står ubenyttet hen i mange år (finansiering)? Underdimensioneret Samtlige respondenter efterspørger en klar forretningsmodel og en gennemsigtig prismodel inden, de kan tage endelig stilling til, om idéen er brugbar eller ej Som projektet ligger pt med handlingsplanen og de 1,5 mio kr, er der dog enighed om, at projektet er meget lille/underdimensioneret i forhold til den opgave, der skal løftes Følgende udsagn fra de syv forskellige operatører kendetegner holdningen til projektet: Udsagn fra alle 7 respondenter 1 Vi er i tvivl, om kommunen er klar over, hvilken stor kompliceret planlægningsopgave der ligger i at koordinere og udbyde rør Såfremt man skal have et godt overblik over behovet, kræver det mange ansatte og ikke bare de få, der er lagt op til 2 Det budget, der foreligger pt, er meget lille og rækker ikke langt 3 Projektet bærer præg af at være et embedsmandspolitiker projekt, der har været for lang tid undervejs Projektet er stærkt underkapitaliseret 1,5 mio kr rækker ikke langt 4 Vi er i tvivl, om det kan løbe rundt økonomisk Vi stiller spørgsmål ved, om det kan lade sig gøre med den meget begrænsede startkapital 5 OK idé, men den havde været bedre for 3 år siden Formålet er på nogle områder overhalet af udviklingen Man har været for langsom til at reagere P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

20 Etablering af funktion til at koordinere og udbyde ITføringsveje 18 6 Det er en god idé, men måske er det for uambitiøst Projektet er lidt diffust Det står pt ikke helt klart, hvad det er, Århus Kommune vil med det her 7 Ja, vi vil gøre brug af det, såfremt prisen er konkurrencedygtig, men i hvor stort et omfang, vi vil gøre brug af det, er svært at afgøre pt Lige nu er markedet lidt nede Mange slikker sårene efter de store investeringer, og på den måde holder mange lidt igen med investeringerne Vores backbone struktur er også lagt TDC er generelt afvisende overfor projektet, hvilket ikke er overraskende som følge af TDCs historik og dominerende position Følgende udsagn illustrerer dette og beskriver samtidig meget godt udviklingen de seneste år med betydning for holdningen til den nuværende handlingsplan: TDCs udsagn vedr udvikling og behov TDC har ikke det store behov for en sådan løsning Vi har i forvejen et fuldt udbygget net, hvor der er en indbygget uudnyttet reserve Da vi har en sammenhængende struktur i forvejen med mulighed for udvidelser af kapaciteten, har vi derfor ikke det store behov pt og på sigt for en sådan løsning De stordriftsfordele, vi har i dag som følge af vores historik, gør, at vi ikke ser behovet, som andre måske gør Vi har etableret rør løbende 80% af vores gravearbejde er spotgravninger, hvor vi graver mindre end 50 meter De store linjer er lagt Vi betragter det umiddelbart ikke som en kommunal opgave at koordinere og udbyde ITføringsveje i form af tomme rør "Vi har varetaget opgaven i 100 år, så denne her handlingsplan slår lige ned i vores hovedrolle" I dag foretager vi gravningsarbejde sammen med andre operatører, såfremt det er muligt Vi forestår koordinationen og har en interesse i, at gravearbejdet sker så økonomisk som muligt Derfor har vi i dag "samgravninger", hvor det er muligt Vi har ikke det store behov for en koordinerende funktion i kommunen I øvrigt har vi koordinationsmøder 1 gang om måneden, hvor vi oplyser hinanden om planer for kommende nyanlæg, renoveringer mv "Formålet i indstillingen er overhalet på anden vis" "Koordinationen foregår allerede at kommunen står som bygherre er nyt, men ellers er der ikke den store forskel" Netop fordi vi i dag koordinerer gravearbejdet med andre, er problematikken om ukoordineret gravearbejde noget, som er mindre aktuelt nu og fremover Det ukoordinerede gravearbejde var stort i de første år efter liberaliseringen af telemarkedet Det er ikke tilfældet i dag "I slutningen af 1990 erne var der gang i gravearbejdet, men efter at ITboblen bristede, er vilkårene blevet hårdere for alle Markedet er ikke præget af de samme store investeringer og deraf følgende gravearbejder" Kapacitet nok? TDCs udsagn viser, at TDC har tomme rør og kapacitet nok TDC har haft forsyningspligt og pligt til give andre adgang til deres kobberledninger Dette gælder dog ikke for den rørkapacitet eller de fibre, TDC har Derfor kan det godt være, at den nuværende kapacitet er tilstrækkelig for TDC, men nogle af de øvrige operatører giver udtryk for, at den ikke er til rådighed for alle Derfor er de også mere positivt indstillet overfor idéen om at etablere et alternativ til de nuværende muligheder for et etablere og koordinere ITføringsveje Som situatio P:\58994A\3_PDOC\DOC\Samlet til udsendelse\rapport 20 januar 2004doc

CityMAN - Metropolitan Area Network. v/ Vicedirektør Søren Jensen, TDC Erhverv

CityMAN - Metropolitan Area Network. v/ Vicedirektør Søren Jensen, TDC Erhverv CityMAN - Metropolitan Area Network v/ Vicedirektør Søren Jensen, TDC Erhverv 1-06-2004 CityMAN - Fremtidens kommunikationskoncept CityMAN er fremtidens kommunikationskoncept et nyt, landsdækkende fiberbaseret

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012.

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. november 2012 Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk 1. Resume Aarhusnettet er det fibernetværk, der forbinder hovedparten af kommunens arbejdspladser

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Notat PROGRAMBESKRIVELSE

Notat PROGRAMBESKRIVELSE IT OG DIGITALISERING Dato: 1. december 2015 E-mail: nami@balk.dk Kontakt: Nanna A. Milthers Sagsid: 85.11.08-P05-3-15 Notat PROGRAMBESKRIVELSE Baggrund Ballerup Kommune har konstateret, at kommunens borgere

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Høringsnotat Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Høringsproces Borgmesterens Afdeling har udarbejdet indstilling til Magistraten om Aarhus Kommunes tilslutning

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er 5 Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er hård og alt det andet intetsigende plader 6 At kalde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Spørgsmål og svar om tildeling. Rammeaftale Tele- og datakommunikation

Spørgsmål og svar om tildeling. Rammeaftale Tele- og datakommunikation Spørgsmål og svar om tildeling Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Generel vejledning... 3 2. OBS ved køb af mobilsikkerhedsløsning... 4 3. Dækningsgrad... 5 3.1. Problemstilling...

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning John Thorn 1 Gasledning John Thorn Ansat i HNG Funktionsleder kontrakter og økonomi Medlem af arbejdsudvalget for FLIS Medlem af brugergruppen for LER Formand for Dansk Ledningsejerforums faggruppe til

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 21. april 2010 Ref: HS Dato: 6. maj 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas Midt-Nord

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 28. april 2014 Team IKT-Infrastruktur /METLYK Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 13.00-14.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005

Ballerup Bynet. Ballerup, 24 feb. 2005 04-03-2005 -Infrastruktur, 24 feb. 2005 1 Fokus i kring infrastrukturen i Et Netværk på sigt færre tminal Fokus på gængelighed effektivitet QoS, Plug-n-Play Krav båndbredde sikkhed Uanset levance-platformen Konvgens

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Utterslevhøj grundejerforening valgte i efteråret at søge støtte fra Energistyrelsen til etablering af fiberbredbånd i vores område.

Utterslevhøj grundejerforening valgte i efteråret at søge støtte fra Energistyrelsen til etablering af fiberbredbånd i vores område. Bredbåndsprojekt i UG værd at vide om projektet Nedenstående beskriver følgende: Hvorfor det er vigtigt, at alle støtter op om projektet Hvorfor vi har valgt TDC som vores samarbejdspartner Hvordan fiberen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring.

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att. Søren Møller Larsen Sendt pr. mail 20. februar 2012 (sml@trm.dk) Dato: 20-02-2012 Sagsnr.: - J. nr.: - Vor ref.: HS Høring over udkast

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen.

Projektet er nu afsluttet og den endelige afrapportering er indgivet til Trafikstyrelsen. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. maj 2013 Peter Henriksen 19 Fritidsrejser for børn og unge i landområder Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere