Formue. Sådan skaber vi merafkast på aktier. Merkurs unikke risikoegenskaber. Bag om navnene på vores foreninger. Formue // 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formue. Sådan skaber vi merafkast på aktier. Merkurs unikke risikoegenskaber. Bag om navnene på vores foreninger. Formue // 3."

Transkript

1 INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 3. kvartal 2014 // 29. årgang Formue Sådan skaber vi merafkast på aktier Merkurs unikke risikoegenskaber Bag om navnene på vores foreninger Formue // 3. kvartal

2 Leder Kapitalforvaltning og interessefællesskab Finanstilsynet har for nylig undersøgt 10 udvalgte investeringsforeninger* for at afdække, hvad bestyrelserne i foreningerne gør for at varetage investorernes interesser. Bestyrelserne skulle forklare, dels hvad de gør for at minimere omkostningerne, dels for at forbedre afkastet. Ud fra de 10 foreningers svar konkluderer Finanstilsynet, at bestyrelser, der udviser best practice, blandt andet: Fokuserer på nedbringelse af formidlingsprovision og porteføljerådgivningshonorar Har fastsat mål for omkostninger relativt til konkurrenter Arbejder for, at stordriftsfordele kommer investorerne til gode Er kritiske ved valget af porteføljerådgivere Har fastsat mål for performance relativt til konkurrenterne Reagerer rettidigt på dårlig performance Ser passiv forvaltning som alternativ til aktiv forvaltning, der performer dårligt Vurderer kvaliteten af den rådgivning som distributionsleddet giver investorerne I Formuepleje, synes vi, det er befriende, at Finanstilsynet er med til at sætte og om muligt højne standarden for kvaliteten af investeringsprodukterne i Danmark. Og jeg ved, at bestyrelserne i Formueplejeforeningerne ligeledes imødeser, at de i løbet af tredje kvartal 2014 får mulighed for at vurdere alle punkterne nøje. Finanstilsynet forventer i øvrigt, at alle bestyrelserne for investeringsforeningerne i Danmark vurderer, i hvilket omfang de lever op til punkterne, og såfremt det ikke er tilfældet, bør bestyrelserne evaluere, om det er i investorernes interesse. Kan Formuepleje gøre det bedre? I Formuepleje beskæftiger vi os kun med værdiskabende investeringer, som vi selv investerer i. Det betyder, at Formueplejeforeningerne er født med en række karakteristika, som, vi mener, er best practice, når vi vil lave værdiskabende investeringer, blandt andet: Formueplejeforeningerne betaler ikke formidlingsprovision. Eneste omkostning for investor ved køb og salg af foreningerne er emissionstillæg og indløsningsfradrag, som er de faktiske omkostninger, der udløses, når der skal købes og sælges underliggende værdipapirer. Som den eneste i Danmark angiver vi mål for, hvor meget afkast vores klassiske foreninger kan forventes at levere på en femårig investeringshorisont. Tilsvarende angives der sandsynlighedsvægtede grænser for forventet maksimaltab på tre-års horisonter. Formuepleje modtager et fast honorar fra foreningerne for at forvalte porteføljerne med aktier, obligationer og lån. Satsen her ligger under medianen for sammenlignelige porteføljer. Dertil modtager Formuepleje et resultathonorar, når kurserne på foreningerne er i all time high. Denne honorarmodel sikrer, at Formuepleje har præcis samme interesse som investorerne i foreningerne nemlig at skabe det størst mulige risikojusterede afkast. Transparens omkring alle omkostninger og porteføljer. Alle omkostninger er fuldt synlige og Formuepleje tjener aldrig på den handel med værdipapirer, som foregår i foreningerne. Omkostningerne i foreningerne er derimod også en omkostning for Formuepleje, fordi de gør afkastet mindre. At vi har sammenfaldende interesser med vores investorer, mener vi, er afgørende for at sikre den gode performance over tid. Interessefællesskab og performance er derfor begge afgørende faktorer for, at vores cirka investorer og bestyrelserne i Formueplejeforeningerne vil bakke op om konceptet. For uden performance kan vores investorer blot stemme med fødderne og vælge en kapitalforvalter, de tror, kan gøre det bedre. Men det bliver umuligt at vælge en forvalter, hvor interessefællesskabet er lige så stort. Søren Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne *Se Finanstilsynets hjemmeside, ftnet.dk 02 Formue // 3. kvartal

3 MAGASINET Formue Indhold: Artikler 02 // Leder 04 // Nyheder 08 // Bag om navnene på vores foreninger 12 // Merkurs unikke risikoegenskaber 14 // Sådan skaber vi merafkast på aktier 18 // Formuepleje arbejder altid med sit investeringskoncept 22 // Tid til at rebalancere dine virksomhedsobligationer? 26 // Effektivisering giver fordele for investorerne 28 // Afdragsfrihed en favorit, men ikke hos Formuepleje 32 // Spørg Formuepleje 34 // Markedsvurdering 40 // De 10 største aktieposter MAGASINET FORMUE Udgives af Formuepleje foreningerne som investororientering Udkommer Fire gange årligt, 4. uge i kvartalet Oplag eksemplarer 3. kvartal 2014 // 29. årgang Redaktionen er afsluttet den 10. juli i 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen Magasinets formål er At orientere om udviklingen i Formueplejeforeningerne At vurdere den aktuelle udvikling på finansmarkederne At redegøre for Formueplejes investeringsstrategier og investeringsløsninger At informere om ny viden og lovgivning, der er relevant for investorerne Redaktion Direktør Søren Astrup (ansvarshavende) Kommunikationschef Søren Verup Grafisk design: Hanne Skov Offsettryk: Zeuner Grafisk Fotografer: Christoffer Håkansson Istockphoto, Polfoto, Scanpix Bidragydere Direktør Søren Astrup Direktør Henry Høeg Senior kapitalforvalter Erik Bech Senior kapitalforvalter René Rømer Aktiestrateg Otto Friedrichsen Senior formuerådgiver Kim Hoberg Nielsen Senior formuerådgiver Søren Nielsen Senior formuerådgiver Anders Kristiansen Senior formuerådgiver Peter Goldschmidt Senior formuerådgiver Henrik Iversen Formuerådgiver Henrik Jackerott Kommunikationschef Søren Verup Journalist Katrine Sigvardt ANSVARSFRASKRIVELSE Magasinet Formue er udarbejdet af Formuepleje Fund Management A/S til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formuepleje Fund Management A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner eller mangel på samme på baggrund af oplysningerne i Magasinet Formue. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i Maga sinet Formue er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst eller besøg hjemmesiden formuepleje.dk Formue // 3. kvartal

4 Nyheder Hvad sker der med de gamle aktier? Processen med at gå fra Formueplejeselskaber til Formueplejeforeninger er stadig i gang, og den 19. marts blev de syv børsnoterede Formueplejeselskaber afnoteret. Siden har Formueplejes sekretariat taget kontakt til alle de større aktionærer med henblik på at lave individuelle aftaler om indløsning. Denne proces er ved at være tilendebragt. Tilbage er der et meget stort antal mindre og helt små aktionærer, der stadig har de gamle unoterede aktier liggende i deres depot. I løbet af andet halvår gennemføres den sidste del af processen, som betyder, at alle tilbageværende aktionærer vil få vekslet den indre værdi af aktierne til kontanter. Aktionærerne skal derfor ikke foretage sig noget, men alene afvente brev fra Værdipapircentralen medio fjerde kvartal. Succesfulde Fokus fejrede fem-års fødselsdag Den 12. maj 2014 fyldte Formuepleje Fokus fem år og det gjorde den med bravur. Fokus blev lanceret på bagkanten af finanskrisen med det formål dels at tilbyde en investeringsløsning uden aktierisiko, dels at tilbyde investorerne adgang til Formueplejes særlige obligationsekspertise. Fokus investerer i danske realkreditobligationer med en gearing på cirka fire. Lånene optages i danske kroner og euro. Det akkumulerede afkast efter omkostninger men inklusive reinvesterede udbytter er i løbet af fem år på cirka 95 procent. Det svarer til 14,1 procent i gennemsnitligt afkast. Et afkast, der vel at mærke er leveret med en risiko, der er en tredjedel sammenlignet med en investering i danske aktier. Det gennemsnitlige årlige afkast for danske aktier har i samme periode været lidt højere end Fokus, nemlig 15,6 procent. Bemærk, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Formuepleje Fokus A/S var en unoteret aktie, men i forbindelse med migreringsprocessen fra selskaber til foreninger fortsatte Fokus investeringsstrategi i regi af børsnoteret kapitalforening. Siden efteråret 2013 er formuen i Fokus mere end fordoblet til aktuelt cirka 620 millioner kroner, og med gearingen på cirka fire betyder det, at Fokus opererer med en samlet investerbar portefølje på cirka 2,8 milliarder kroner. Formuepleje Safe på 30 sekunder Formuepleje har produceret to videoer om de afkast, som Formuepleje Safe har leveret. Den ene er en kort 30 sekunders video, hvor budskabet er, at Formuepleje Safe på trods af adskillige meget markante kriser og udfordringer over de seneste godt 26 år har leveret et årligt gennemsnitligt afkast på over 13 procent. Det svarer til, at kroner investeret i 1988 er vokset til over 2,4 millioner kroner. Denne video blev vist på TV2 News i maj. Den anden video er længere og går mere i dybden og fortæller over cirka to minutter mere udførligt, hvilke tilpasninger til strategien, som Formuepleje har gennemført i takt med høstede erfaringer på de globale finansmarkeder. Du kan se begge videoer på formuepleje.dk under menupunktet Information og derefter Formuepleje TV. Eller du kan søge på Formuepleje Safe på YouTube, hvor du så vælger de nyeste af vores videoer. 04 Formue // 3. kvartal 2014

5 Formuepleje inviterer til Land Live i Musikhuset Tirsdag den 16. september opfører Formuepleje i samarbejde med Kristian Lilholt og Musikhuset Aarhus den tværkunstneriske koncertoplevelse Land Live. Musik, malerier og lyrik skaber en smuk symfoni, når 14 solister som blandt andre Michala Petri, Benjamin Koppel, Nanna Lüders og Ida Friis Virenfeldt lægger stemmer og instrumentale færdigheder til film og billeder af den danske natur. Ideen til projektet opstod, da Kristian Lilholt i 2006 for første gang oplevede billedkunstneren Carsten Franks otte landskabsmalerier. Udstillingen tog Kristian Lilholt med storm, og i løbet af de følgende år komponerede han otte stemningsfulde sange og musikalske forløb som akkompagnement til de store værker og poetiske tekster, der fulgte med. Siden blev Kim Søgaard udvalgt til at skabe otte film over musikken og de imponerende malerier, der afspejler de mange nuancer i årstidernes danske landskaber. Land Live er desuden en eksklusiv mulighed for at opleve Carsten Franks malerier, som normalt hænger hos Jyske Finans og ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. Har du lyst til at deltage i arrangementet, kan du kontakte sekretariatet på eller Billetterne fordeles efter først-til-mølle. Tid og sted 16. september 2014 kl Musikhuset i Aarhus, Store Sal Navneændringer i Absalon Invest Fire PensionPlanner-afdelinger har skiftet navn: PensionPlanner 3 er ændret til Moderat PensionPlanner 5 er ændret til Stabil PensionPlanner 6 er ændret til Balance PensionPlanner 7 er ændret til Vækst Formueplejedage i maj Traditionen tro blev der afholdt Formueplejedage i maj både i Jylland og på Sjælland. Mere end 1000 investorer deltog og hørte dermed indlæg om Formueplejes gode femårige performance og aktuelle investeringsudsigter. Derudover fortalte vi om investorbeskyttelsen som følge af reglerne for mærkning af investeringsprodukter, efter at Formueplejes investeringer nu sker i regi af foreninger. Formuepleje forventer at holde Formueplejedage igen til november. Alle fire afdelinger er blandede porteføljer med varierende andel af aktier, obligationer og andre aktivklasser. Baggrunden for navneændringen var, at tal-betegnelsen i relation til navnet ikke gav nogen idé om, hvad afdelingerne investerede i. De nye navne signalerer i højere grad, at der at tale om blandede porteføljer med forskellig afkast- og risikoprofil, idet Moderat og Stabil har lavere risiko end Balance. Vækst har den højeste risiko. Alle fire afdelinger er akkumulerende og dermed lagerbeskattede. Det gør dem velegnede til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsordningen. Læs mere om afdelingerne på formuepleje.dk under Afdelinger. Formue // 3. kvartal

6 Nyheder Fusioner hos Absalon Invest Absalon Invest har den 30. juni 2014 gennemført tre fusioner: Global Minimum Variance fusionerer med CPH Invest, afdeling Globale Aktier med sidstnævnte som den fortsættende. Formuepleje løfter blikket internationalt Formuepleje har tidligere koncentreret sig om det danske investeringsmarked, men med udnævnelsen af den tidligere direktør for det tilkøbte Absalon Capital Fondsmæglerskab A/S, Søren Rytoft, til Head of International Sales går Formuepleje nu for alvor udenlands. Vi tager næste store skridt i vækststrategien for Formuepleje ved meget fokuseret at angribe det europæiske investeringsmarked. Målet vil primært være professionelle og institutionelle kunder, hvor vi kan tilbyde Formuepleje Gruppens forskellige investeringsstrategier, siger adm. direktør i Formueplejekoncernen, Niels B. Thuesen. Søren Rytoft har tidligere været direktør for Alfred Berg og Head of Institutional Sales for Storbritannien og Norden hos BNP Paribas Investment Partners. Han har derfor mange års erfaring med salg og formidling af investeringsløsninger i Norden og Europa. I forbindelse med udnævnelsen overtager direktør i Formuepleje og medlem af investeringskomitéen, Henrik Franck, posten som direktør for Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S. Årsagen er dels et ønske om at ensrette strategierne inden for globale aktier, dels var formuen i Global Minimum Variance under 90 millioner kroner og faldende. Afdelingen har siden opstart i marts 2011 leveret et akkumuleret afkast på knap 50 procent og havde fem Morningstar-stjerner. Ombytningsforholdet er beregnet til 0, PensionPlanner 2 fusionerer med Stabil (tidligere PensionPlanner 5) med den sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Årsagen var, at formuen var under 18 millioner kroner og faldende. Samtidig var investeringsstrategierne i de to afdelinger næsten ens. Ombytningsforholdet er beregnet til 0, PensionPlanner 4 fusionerer med Vækst (tidligere PensionPlanner 7) med den sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Årsagen var, at formuen var under 21 millioner kroner og faldende. Samtidig var investeringsstrategierne i de to afdelinger næsten ens. Ombytningsforholdet er beregnet til 0, Alle berørte investorer har fået individuel information om fusionerne på forhånd samt efter følgende relevant brev fra Værdipapircentralen. 06 Formue // 3. kvartal 2014

7 13% om året i 26 år 68% i afkast over de seneste tre år Formuepleje Safe blev stiftet i 1988 og har siden skabt et gennemsnitligt årligt afkast på over 13 procent. Det betyder, at kroner investeret i løbet af mere end 26 år er blevet til cirka 2,4 millioner kroner før skat. Målt over perioden 1/ til 9/ har Formuepleje Safe leveret 13,3 procent i årligt gennemsnitligt afkast. I perioden fra 9/ til 9/ har Formuepleje Safe leveret et akkumuleret afkast på 68,4 procent. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast. Formue // 3. kvartal

8 Historie Bag om navnene på vores foreninger I Formuepleje tror vi på værdien i at tænke, før man handler. Det gælder både i forhold til risiko og investering, men filosofien afspejler sig i høj grad også i navnene på de otte Formueplejeforeninger, som langt fra er tilfældige. Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // Når man accepterer en investering, siger man samtidig ja til den risiko, der hører med. Som kapitalforvalter investerer man andre folks penge, og derfor har man også et ansvar for altid at gøre sig umage og tænke sig godt om. Siden 1986 har dette været grundtanken i Formuepleje, og den ligger stadig som et stærkt fundament i vores DNA og i de komplekse beslutninger, vi dagligt træffer i forhold til risiko og investering. Men der ligger også vigtige tanker og overvejelser til grund for selv de mindste detaljer. Det er for eksempel derfor, Formueplejeforeningerne hedder det, de gør. Formuepleje Safe mod regnvejrsdage Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse, er meget sjældent spildt. Det kongelige britiske tankkorps, 1918 Da Erik Møller og Claus Hommelhoff begyndte som selvstændige kapitalforvaltere i 1986, stod de over for en kæmpe udfordring. De troede selv fuldt og fast på deres nye og anderledes investeringskoncept, men omverdenen var mere skeptisk. De blev nødt til at vise investorerne, at de både kunne give tryghed og absolutte afkast. Derfor oprettede de Formuepleje Safe, der med sin fordeling af aktier og obligationer var designet specifikt til at imødekomme dette behov. Tanken var, at når det gik dårligt på aktiefronten, havde man altid en sikkerhed i obligationerne og omvendt. For yderligere at øge sikkerheden for aktionærerne, og fordi selskabet ikke var børsnoteret, blev Formuepleje Safe derudover stiftet med en syvårig levetid. Ved at give selskabet en begrænset tidshorisont begyndte kunderne at vise mere interesse for konceptet. De følte sig mere trygge ved at investere i noget, der stadig føltes ukendt, fordi de vidste, at de ville få deres penge tilbage efter syv år. Det viste sig bare, at konceptet var så godt, at ønsket om at likvidere selskabet var forsvundet, da de syv år var gået. Investorerne ville blive, og dermed blev Safe starten på historien om de gamle Formueplejeselskaber. Formuepleje Epikur mod på mere Også nøjsomhed har sin begrænsning. Den, som ikke forstår det, fejler ligeså meget som den, hvis begær er umætteligt. Epikur, græsk filosof, f. Kr. Næste skud på selskabsstammen blev Formuepleje Epikur et selskab, der kom til verden, fordi Safe og det unikke investeringskoncept havde bevist sit værd. Aktionærerne havde set resultaterne, og de var overbevist. Claus og Erik oplevede, at kunderne fik mod på at påtage sig mere risiko for samtidig også at få mulighed for et højere afkast. Derfor skabte de Formuepleje Epikur, som havde en smule højere gearing end Safe. På grund af investeringsstrategien blev selskabet opkaldt efter den græske filosof Epikur. Han mente, at den sande lykke findes i det rolige og eftertænksomme liv, hvor man passer det nære for at undgå så meget smerte og ubehag som muligt. >> 08 Formue // 3. kvartal 2014

9 Formuepleje LimiTTellus Formuepleje Penta Formuepleje Optimum Formuepleje Fokus Formuepleje Safe Formuepleje Merkur Formuepleje Epikur Formuepleje Pareto Formue // 3. kvartal

10 Historie Den epikuræiske tankegang bygger på nydelse som stille eftertænksomhed, og det har også altid været tanken med Formuepleje Epikur. Det gode liv er en stabil tilstand af velvære, hvor man ikke har de store udsving, men hvor man i stedet arbejder på at tilfredsstille nogle mere beskedne behov uden at påtage sig en større risiko. Formuepleje Penta risiko med omtanke Jo længere tilbage du kan se, desto længere fremad ser du sandsynligvis. Winston Churchill Som tiden gik, fik flere og flere øjnene op for Formueplejes særlige investeringskoncept. Safe og Epikur havde efterhånden opbygget så flotte track records, at investorerne begyndte at efterspørge mere og mere risiko. De så potentialet for et større afkast, end Epikur kunne levere med sin mission om mådehold, beskedenhed og stabilitet. Dét blev startskuddet for Formuepleje Penta det mest risikofyldte selskab i hele Formueplejegruppen. Pente er det græske ord for fem, og navnet Penta symboliserer, at selskabets strategi oprindeligt hvilede på fem ben: Aktier, obligationer, finansiering, valutalån og finansielle instrumenter. Formuepleje Merkur handel, hurtighed og spread på køb og salg I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, japansk industrikonglomerat Jo bedre det gik for Formueplejeselskaberne, jo flere penge tjente eksterne parter på omsætningen af de forskellige Formueplejeprodukter. For Claus og Erik gav det mere mening, at gevinsten ved handlerne gik til Formueplejes investorer, og derfor oprettede de Merkur, som gav investorerne mulighed for at investere i børsmæglerens eget selskab. Merkur fungerede altså som køber og sælger i Formueplejeselskaberne, der dengang var unoterede, og på den måde tilfaldt forskellen i købs- og salgsprisen selskabets investorer. Netop derfor var det også oplagt at opkalde selskabet efter den romerske gud for handel, hurtighed og kommunikation. Merkur var gudernes budbringer, og han løb og handlede hurtigt, så han kunne nå at være opdateret og gerne foran sine konkurrenter. Merkur symboliserer desuden køb, salg, lykke og gevinst, som også er det, foreningen arbejder for at give sine investorer. Formuepleje Pareto fokus på det væsentlige Som de øvrige selskaber blev Pareto skabt ud fra det, investorerne gerne ville have på det pågældende tidspunkt. Med Pareto fik de mulighed for at foretage en aktie investering uden at løbe aktiemarkedsrisikoen, fordi selskabet startede som et rent obligationsselskab baseret på rentearbitrage. Det vil sige, at man tjente penge på forskellene i lånerente og den rente, man fik på obliga tioner. Senere blev selskabet lagt om, så det ligesom de øvrige selskaber blev bygget op omkring den optimale porteføljeteori. Grundtanken bag Pareto findes helt tilbage i 1800-tallets Italien. Selskabet er opkaldt efter den italienske økonom og filosof Vilfredo Pareto, som brugte hele livet på at forske i optimal fordeling i forskellige sammenhænge. Pareto er især kendt for sine tanker om optimal fordeling og 80/20-reglen en matematisk formel, der forklarer, hvordan værdier fordeler sig. For eksempel påviste han, at det altid har været sådan, at 20 procent af befolkningen har ejet 80 procent af formuerne i verden. Med udgangspunkt i dette princip kan man også sige, at 80 procent af et afkast kommer fra 20 procent af investeringerne, og derfor er det også netop de 20 procent, der er vigtige at identificere og fokusere på. Målsætningen for Formuepleje Pareto er derfor at udnytte ressourcer og kompetencer på en effektiv måde, så man kan optimere og fokusere på de investeringer, der giver investorerne det største afkast. Formuepleje LimiTTellus Globale Aktier med begrænsninger Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. Leonardo da Vinci, Formuepleje LimiTTellus blev oprettet for at udbyde et reelt alternativ til de mange investorer, som gerne ville investere i aktier for at opnå et attraktivt afkast, men som ikke var villige til at acceptere større kurstab. Strategien var udelukkende at investere langsigtet i globale aktier uden tvungne rammer for fordeling af investe ringerne. Ved at kombinere dette med brugen af optioner begrænsede man både risikoen for tab, men også muligheden for de helt store gevinster. Selve navnet er en kombination af ordene limit og Tellus, hvor limit henviser til det at sætte begrænsninger for sine investeringer for netop at opnå det attraktive afkast. Tellus refererer til den romerske gudinde 10 Formue // 3. kvartal 2014

11 for jorden. På den måde er en klar sammenhæng mellem navnet og investeringsstrategien, hvor der som nævnt udelukkende investeres i Globale Aktier. Målet for LimiTTellus har nemlig altid været at skabe et godt afkast til investorerne ved at investere i globale aktier med grænser for både afkast og risiko. Formuepleje Optimum den optimale portefølje I 1990 blev Harry Markowitz og William Sharpe belønnet med Nobel-prisen i økonomi for deres videreudvikling af James Tobins teori om porteføljeoptimering. Indtil da var det almindeligt at gå ud fra, at investorer, som ønskede en lav risiko, burde investere i obligationer, hvorimod investorer med mod på mere risiko, skulle sætte deres penge i aktier. Men det er forkert. Med Tangentporteføljemodellen viste Markowitz, Sharpe og Tobin nemlig, at hvis man har den rigtige fordeling af aktier og obligationer i sin portefølje, kan man som investor opnå et højere afkast uden at løbe en større risiko. Ved at investere i begge dele mindsker man desuden risikoen for tab, og det gør, at man har mulighed for at forbedre sine afkast- og risikoforhold uanset hvilket risikoniveau, man har det bedst med. Alle Formueplejeforeningerne bygger på denne teori, men forskellen ligger i de individuelle foreningers risikoniveauer. Noget af det, der bestemmer risikoen, er hvorvidt der anvendes gearing det vil sige, om der investeres for lånte midler eller ej. Optimum er baseret 100 procent på den optimale portefølje og investerer udelukkende for egne midler. Derfor er det også den Formueplejeforening, som er forbundet med den laveste risiko. Formuepleje Fokus fokus på obligationer Hvor investorerne i Formueplejeselskaberne før finanskrisen havde fået mod på mere og mere risiko, så billedet helt anderledes ud i 2009, da Formuepleje Fokus kom til verden som et investeringskoncept, der udnyttede de muligheder, der opstod i kølvandet af den økonomiske krise. Verden over var der stor forskel på, hvordan de enkelte lande blev ramt af krisen, men på grund af det unikke danske realkreditsystem kombineret med 25 års fastkurspolitik stod dansk økonomi som en af de stærkeste i Europa. Med en historisk høj renteforskel mellem pengemarkederne i euroen og traditionelle danske realkreditobligationer så Formuepleje et potentiale for et højt og meget attraktivt afkast. Med sit klare og koncentrerede fokus på danske realkreditobligationer var navnet næsten oplagt. Formuepleje Fokus blev en realitet, og har i maj i år kunnet fejre sin femårs fødselsdag og en imponerende track record. Formuepleje Fremtid med rødder i fortiden Der er sket meget, siden det første Formueplejeselskab, Formuepleje Safe, så dagens lys i Lovændringer har blandt andet betydet, at det ikke længere er optimalt for porteføljeinvesteringer i Formuepleje at foregå i aktieselskaber, og derfor er alle selskaberne blevet omdannet til foreninger, hvilket både har gjort det nemmere og billigere at investere hos Formuepleje. Derudover er Formuepleje vokset fra at være et passioneret projekt, der blev sat i søen af to ildsjæle, som mente, de havde en original idé, til Danmarks største uafhængige kapitalforvalter med mere end 60 ansatte og over 45 milliarder kroner under forvaltning. I dag er Formuepleje en professionelt ledet virksomhed, men kerneværdierne er de samme. Vi har stadig sammenfaldende interesser med vores investorer. Vores primære fokus er stadig og vil altid være at give investorerne så attraktivt et risikojusteret afkast som overhovedet muligt, og derfor bliver vi ved med at tænke os om og gøre os umage, som vi altid har gjort. Også med detaljerne. Formue // 3. kvartal

12 Merkur Merkurs unikke risikoegenskaber Formuepleje Merkur har siden sin fødsel i 1998 altid investeret investorernes penge på sin helt egen måde. Overgangen til kapitalforeninger betyder, at Merkur videreudvikles inden for de bestående rammer og nu fokuserer endnu mere på at optimere sine unikke risikoegenskaber og levere et fortsat højt forventet risikojusteret afkast. Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // Merkur blev i 1998 oprindeligt skabt som et selskab, der skulle udnytte mere kortsigtede muligheder for at købe og sælge værdipapirer med henblik på at høste en kursgevinst. Denne strategi har Merkur altid haft, og det vil den fortsat have. De seneste mange år har Merkur i overensstemmelse med denne strategi blandt andet købt og solgt andele i de daværende unoterede Formueplejeselskaber, som senere blev børsnoterede. Dermed kunne Merkur tjene penge til investorerne på den forskel, der var på købs- og salgskurserne. Merkur kunne også høste afkast ved at udnytte, at Formueplejeselskaberne i årene handlede under indre værdi på børsen. I dag, hvor alle Formueplejeforeninger inklusive Merkur enten er investerings- eller kapitalforeninger med daglig indløsning og emission, har Merkur af naturlige grunde ikke den kilde til indtjening mere. Godt afkast lav risiko Merkur har over sin 16-årige levetid leveret et årligt gennemsnitligt afkast på 6,8 procent, hvilket skal ses i forhold til en tilsvarende investering i en global aktieportefølje, der i samme periode har leveret et årligt gennemsnitlig afkast på 4,1 procent. Merkurs afkast skyldes dels den særlige strategi, dels at Merkur i perioder har investeret i enkeltaktier og obligationer, når de syntes særligt attraktive. Risikoen har når der måles over de seneste fem år været cirka 20 procent lavere end ved en investering i en global aktieportefølje. Alt i alt er det egenskaber, som har betydet, at Merkur i samspil med andre værdipapirer i en portefølje har unikke risikoegenskaber. Det er disse risikoegenskaber, der bevares og forstærkes. Bestyrelsen for Merkur har inden for de gældende rammer i vedtægterne og i samarbejde med Formueplejekoncernen og investeringskomitéen videreudviklet investeringsstrategien, så den på den ene side er tro over for sit ophav, og på den anden side tilbyder forbedrede afkast- og risikoegenskaber til gavn for investorerne. Investeringskomitéen har dokumenterede kompetencer til at kunne forvalte strategien ud fra det mandat, som bestyrelsen har givet. Merkurs strategi Al investering indebærer risiko forstået som udsving i afkastet i både negativ og positiv retning. Den langsigtede investor har to kerneinteresser: Højt positivt afkast og lav risiko. For at opnå det, kræver det, at investor bygger sin portefølje på en måde, så porteføljens samlede risiko bliver så lav som muligt i forhold til det forventede afkast. Her kommer Merkur ind i billedet som det risikostabiliserende værdipapir, der både i sig selv kan generere attraktivt afkast, og som især i samvariation med investors øvrige portefølje tilfører den samlede portefølje en markant lavere risiko vel at mærke uden, at det forventede afkast nødvendigvis reduceres. Det er en helt unik investeringsløsning på det danske investeringsmarked. Merkur er dermed konstrueret ud fra et klart ønske om lav risiko og en risiko, der ikke svinger i takt med aktier og obligationer. Det kan kun lade sig gøre, fordi Merkur investerer i andre typer af finansielle aktiver end netop obligationer og aktier. Fire søjler På det konkrete plan udmøntes Merkurs justerede investeringsstrategi i form af fire søjler, hvor afkastet fra hver sølje ikke svinger i takt med hinanden og heller ikke i takt med aktier og obligationer. Summen bliver fortsat en forholdsvis kursstabil investeringsløsning med attraktive risikoegenskaber men nu med endnu klarere fokus. Bestyrelsen for Merkur og Formuepleje vil i løbet af tredje kvartal informere investorerne yderligere om Merkur og muligheden for individuel rådgivning. 12 Formue // 3. kvartal 2014

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Formuepleje Fordele >>

Formuepleje Fordele >> Formuepleje Fordele >> Jeg får som direktør i Formueplejeselskaberne ofte spørgsmålet Hvordan adskiller Formuepleje sig fra andre formueforvaltere? Det er naturligvis et spørgsmål, jeg gerne vil svare

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK SAXO PRIVATBANK SIDE 2 VELKOMMEN I SAXO PRIVATBANK Det er os en stor fornøjelse at præsentere dig for vores i

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere