Formue. Sådan skaber vi merafkast på aktier. Merkurs unikke risikoegenskaber. Bag om navnene på vores foreninger. Formue // 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formue. Sådan skaber vi merafkast på aktier. Merkurs unikke risikoegenskaber. Bag om navnene på vores foreninger. Formue // 3."

Transkript

1 INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 3. kvartal 2014 // 29. årgang Formue Sådan skaber vi merafkast på aktier Merkurs unikke risikoegenskaber Bag om navnene på vores foreninger Formue // 3. kvartal

2 Leder Kapitalforvaltning og interessefællesskab Finanstilsynet har for nylig undersøgt 10 udvalgte investeringsforeninger* for at afdække, hvad bestyrelserne i foreningerne gør for at varetage investorernes interesser. Bestyrelserne skulle forklare, dels hvad de gør for at minimere omkostningerne, dels for at forbedre afkastet. Ud fra de 10 foreningers svar konkluderer Finanstilsynet, at bestyrelser, der udviser best practice, blandt andet: Fokuserer på nedbringelse af formidlingsprovision og porteføljerådgivningshonorar Har fastsat mål for omkostninger relativt til konkurrenter Arbejder for, at stordriftsfordele kommer investorerne til gode Er kritiske ved valget af porteføljerådgivere Har fastsat mål for performance relativt til konkurrenterne Reagerer rettidigt på dårlig performance Ser passiv forvaltning som alternativ til aktiv forvaltning, der performer dårligt Vurderer kvaliteten af den rådgivning som distributionsleddet giver investorerne I Formuepleje, synes vi, det er befriende, at Finanstilsynet er med til at sætte og om muligt højne standarden for kvaliteten af investeringsprodukterne i Danmark. Og jeg ved, at bestyrelserne i Formueplejeforeningerne ligeledes imødeser, at de i løbet af tredje kvartal 2014 får mulighed for at vurdere alle punkterne nøje. Finanstilsynet forventer i øvrigt, at alle bestyrelserne for investeringsforeningerne i Danmark vurderer, i hvilket omfang de lever op til punkterne, og såfremt det ikke er tilfældet, bør bestyrelserne evaluere, om det er i investorernes interesse. Kan Formuepleje gøre det bedre? I Formuepleje beskæftiger vi os kun med værdiskabende investeringer, som vi selv investerer i. Det betyder, at Formueplejeforeningerne er født med en række karakteristika, som, vi mener, er best practice, når vi vil lave værdiskabende investeringer, blandt andet: Formueplejeforeningerne betaler ikke formidlingsprovision. Eneste omkostning for investor ved køb og salg af foreningerne er emissionstillæg og indløsningsfradrag, som er de faktiske omkostninger, der udløses, når der skal købes og sælges underliggende værdipapirer. Som den eneste i Danmark angiver vi mål for, hvor meget afkast vores klassiske foreninger kan forventes at levere på en femårig investeringshorisont. Tilsvarende angives der sandsynlighedsvægtede grænser for forventet maksimaltab på tre-års horisonter. Formuepleje modtager et fast honorar fra foreningerne for at forvalte porteføljerne med aktier, obligationer og lån. Satsen her ligger under medianen for sammenlignelige porteføljer. Dertil modtager Formuepleje et resultathonorar, når kurserne på foreningerne er i all time high. Denne honorarmodel sikrer, at Formuepleje har præcis samme interesse som investorerne i foreningerne nemlig at skabe det størst mulige risikojusterede afkast. Transparens omkring alle omkostninger og porteføljer. Alle omkostninger er fuldt synlige og Formuepleje tjener aldrig på den handel med værdipapirer, som foregår i foreningerne. Omkostningerne i foreningerne er derimod også en omkostning for Formuepleje, fordi de gør afkastet mindre. At vi har sammenfaldende interesser med vores investorer, mener vi, er afgørende for at sikre den gode performance over tid. Interessefællesskab og performance er derfor begge afgørende faktorer for, at vores cirka investorer og bestyrelserne i Formueplejeforeningerne vil bakke op om konceptet. For uden performance kan vores investorer blot stemme med fødderne og vælge en kapitalforvalter, de tror, kan gøre det bedre. Men det bliver umuligt at vælge en forvalter, hvor interessefællesskabet er lige så stort. Søren Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne *Se Finanstilsynets hjemmeside, ftnet.dk 02 Formue // 3. kvartal

3 MAGASINET Formue Indhold: Artikler 02 // Leder 04 // Nyheder 08 // Bag om navnene på vores foreninger 12 // Merkurs unikke risikoegenskaber 14 // Sådan skaber vi merafkast på aktier 18 // Formuepleje arbejder altid med sit investeringskoncept 22 // Tid til at rebalancere dine virksomhedsobligationer? 26 // Effektivisering giver fordele for investorerne 28 // Afdragsfrihed en favorit, men ikke hos Formuepleje 32 // Spørg Formuepleje 34 // Markedsvurdering 40 // De 10 største aktieposter MAGASINET FORMUE Udgives af Formuepleje foreningerne som investororientering Udkommer Fire gange årligt, 4. uge i kvartalet Oplag eksemplarer 3. kvartal 2014 // 29. årgang Redaktionen er afsluttet den 10. juli i 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen Magasinets formål er At orientere om udviklingen i Formueplejeforeningerne At vurdere den aktuelle udvikling på finansmarkederne At redegøre for Formueplejes investeringsstrategier og investeringsløsninger At informere om ny viden og lovgivning, der er relevant for investorerne Redaktion Direktør Søren Astrup (ansvarshavende) Kommunikationschef Søren Verup Grafisk design: Hanne Skov Offsettryk: Zeuner Grafisk Fotografer: Christoffer Håkansson Istockphoto, Polfoto, Scanpix Bidragydere Direktør Søren Astrup Direktør Henry Høeg Senior kapitalforvalter Erik Bech Senior kapitalforvalter René Rømer Aktiestrateg Otto Friedrichsen Senior formuerådgiver Kim Hoberg Nielsen Senior formuerådgiver Søren Nielsen Senior formuerådgiver Anders Kristiansen Senior formuerådgiver Peter Goldschmidt Senior formuerådgiver Henrik Iversen Formuerådgiver Henrik Jackerott Kommunikationschef Søren Verup Journalist Katrine Sigvardt ANSVARSFRASKRIVELSE Magasinet Formue er udarbejdet af Formuepleje Fund Management A/S til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formuepleje Fund Management A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner eller mangel på samme på baggrund af oplysningerne i Magasinet Formue. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i Maga sinet Formue er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst eller besøg hjemmesiden formuepleje.dk Formue // 3. kvartal

4 Nyheder Hvad sker der med de gamle aktier? Processen med at gå fra Formueplejeselskaber til Formueplejeforeninger er stadig i gang, og den 19. marts blev de syv børsnoterede Formueplejeselskaber afnoteret. Siden har Formueplejes sekretariat taget kontakt til alle de større aktionærer med henblik på at lave individuelle aftaler om indløsning. Denne proces er ved at være tilendebragt. Tilbage er der et meget stort antal mindre og helt små aktionærer, der stadig har de gamle unoterede aktier liggende i deres depot. I løbet af andet halvår gennemføres den sidste del af processen, som betyder, at alle tilbageværende aktionærer vil få vekslet den indre værdi af aktierne til kontanter. Aktionærerne skal derfor ikke foretage sig noget, men alene afvente brev fra Værdipapircentralen medio fjerde kvartal. Succesfulde Fokus fejrede fem-års fødselsdag Den 12. maj 2014 fyldte Formuepleje Fokus fem år og det gjorde den med bravur. Fokus blev lanceret på bagkanten af finanskrisen med det formål dels at tilbyde en investeringsløsning uden aktierisiko, dels at tilbyde investorerne adgang til Formueplejes særlige obligationsekspertise. Fokus investerer i danske realkreditobligationer med en gearing på cirka fire. Lånene optages i danske kroner og euro. Det akkumulerede afkast efter omkostninger men inklusive reinvesterede udbytter er i løbet af fem år på cirka 95 procent. Det svarer til 14,1 procent i gennemsnitligt afkast. Et afkast, der vel at mærke er leveret med en risiko, der er en tredjedel sammenlignet med en investering i danske aktier. Det gennemsnitlige årlige afkast for danske aktier har i samme periode været lidt højere end Fokus, nemlig 15,6 procent. Bemærk, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Formuepleje Fokus A/S var en unoteret aktie, men i forbindelse med migreringsprocessen fra selskaber til foreninger fortsatte Fokus investeringsstrategi i regi af børsnoteret kapitalforening. Siden efteråret 2013 er formuen i Fokus mere end fordoblet til aktuelt cirka 620 millioner kroner, og med gearingen på cirka fire betyder det, at Fokus opererer med en samlet investerbar portefølje på cirka 2,8 milliarder kroner. Formuepleje Safe på 30 sekunder Formuepleje har produceret to videoer om de afkast, som Formuepleje Safe har leveret. Den ene er en kort 30 sekunders video, hvor budskabet er, at Formuepleje Safe på trods af adskillige meget markante kriser og udfordringer over de seneste godt 26 år har leveret et årligt gennemsnitligt afkast på over 13 procent. Det svarer til, at kroner investeret i 1988 er vokset til over 2,4 millioner kroner. Denne video blev vist på TV2 News i maj. Den anden video er længere og går mere i dybden og fortæller over cirka to minutter mere udførligt, hvilke tilpasninger til strategien, som Formuepleje har gennemført i takt med høstede erfaringer på de globale finansmarkeder. Du kan se begge videoer på formuepleje.dk under menupunktet Information og derefter Formuepleje TV. Eller du kan søge på Formuepleje Safe på YouTube, hvor du så vælger de nyeste af vores videoer. 04 Formue // 3. kvartal 2014

5 Formuepleje inviterer til Land Live i Musikhuset Tirsdag den 16. september opfører Formuepleje i samarbejde med Kristian Lilholt og Musikhuset Aarhus den tværkunstneriske koncertoplevelse Land Live. Musik, malerier og lyrik skaber en smuk symfoni, når 14 solister som blandt andre Michala Petri, Benjamin Koppel, Nanna Lüders og Ida Friis Virenfeldt lægger stemmer og instrumentale færdigheder til film og billeder af den danske natur. Ideen til projektet opstod, da Kristian Lilholt i 2006 for første gang oplevede billedkunstneren Carsten Franks otte landskabsmalerier. Udstillingen tog Kristian Lilholt med storm, og i løbet af de følgende år komponerede han otte stemningsfulde sange og musikalske forløb som akkompagnement til de store værker og poetiske tekster, der fulgte med. Siden blev Kim Søgaard udvalgt til at skabe otte film over musikken og de imponerende malerier, der afspejler de mange nuancer i årstidernes danske landskaber. Land Live er desuden en eksklusiv mulighed for at opleve Carsten Franks malerier, som normalt hænger hos Jyske Finans og ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. Har du lyst til at deltage i arrangementet, kan du kontakte sekretariatet på eller Billetterne fordeles efter først-til-mølle. Tid og sted 16. september 2014 kl Musikhuset i Aarhus, Store Sal Navneændringer i Absalon Invest Fire PensionPlanner-afdelinger har skiftet navn: PensionPlanner 3 er ændret til Moderat PensionPlanner 5 er ændret til Stabil PensionPlanner 6 er ændret til Balance PensionPlanner 7 er ændret til Vækst Formueplejedage i maj Traditionen tro blev der afholdt Formueplejedage i maj både i Jylland og på Sjælland. Mere end 1000 investorer deltog og hørte dermed indlæg om Formueplejes gode femårige performance og aktuelle investeringsudsigter. Derudover fortalte vi om investorbeskyttelsen som følge af reglerne for mærkning af investeringsprodukter, efter at Formueplejes investeringer nu sker i regi af foreninger. Formuepleje forventer at holde Formueplejedage igen til november. Alle fire afdelinger er blandede porteføljer med varierende andel af aktier, obligationer og andre aktivklasser. Baggrunden for navneændringen var, at tal-betegnelsen i relation til navnet ikke gav nogen idé om, hvad afdelingerne investerede i. De nye navne signalerer i højere grad, at der at tale om blandede porteføljer med forskellig afkast- og risikoprofil, idet Moderat og Stabil har lavere risiko end Balance. Vækst har den højeste risiko. Alle fire afdelinger er akkumulerende og dermed lagerbeskattede. Det gør dem velegnede til investering af pensionsmidler og midler under virksomhedsordningen. Læs mere om afdelingerne på formuepleje.dk under Afdelinger. Formue // 3. kvartal

6 Nyheder Fusioner hos Absalon Invest Absalon Invest har den 30. juni 2014 gennemført tre fusioner: Global Minimum Variance fusionerer med CPH Invest, afdeling Globale Aktier med sidstnævnte som den fortsættende. Formuepleje løfter blikket internationalt Formuepleje har tidligere koncentreret sig om det danske investeringsmarked, men med udnævnelsen af den tidligere direktør for det tilkøbte Absalon Capital Fondsmæglerskab A/S, Søren Rytoft, til Head of International Sales går Formuepleje nu for alvor udenlands. Vi tager næste store skridt i vækststrategien for Formuepleje ved meget fokuseret at angribe det europæiske investeringsmarked. Målet vil primært være professionelle og institutionelle kunder, hvor vi kan tilbyde Formuepleje Gruppens forskellige investeringsstrategier, siger adm. direktør i Formueplejekoncernen, Niels B. Thuesen. Søren Rytoft har tidligere været direktør for Alfred Berg og Head of Institutional Sales for Storbritannien og Norden hos BNP Paribas Investment Partners. Han har derfor mange års erfaring med salg og formidling af investeringsløsninger i Norden og Europa. I forbindelse med udnævnelsen overtager direktør i Formuepleje og medlem af investeringskomitéen, Henrik Franck, posten som direktør for Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S. Årsagen er dels et ønske om at ensrette strategierne inden for globale aktier, dels var formuen i Global Minimum Variance under 90 millioner kroner og faldende. Afdelingen har siden opstart i marts 2011 leveret et akkumuleret afkast på knap 50 procent og havde fem Morningstar-stjerner. Ombytningsforholdet er beregnet til 0, PensionPlanner 2 fusionerer med Stabil (tidligere PensionPlanner 5) med den sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Årsagen var, at formuen var under 18 millioner kroner og faldende. Samtidig var investeringsstrategierne i de to afdelinger næsten ens. Ombytningsforholdet er beregnet til 0, PensionPlanner 4 fusionerer med Vækst (tidligere PensionPlanner 7) med den sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Årsagen var, at formuen var under 21 millioner kroner og faldende. Samtidig var investeringsstrategierne i de to afdelinger næsten ens. Ombytningsforholdet er beregnet til 0, Alle berørte investorer har fået individuel information om fusionerne på forhånd samt efter følgende relevant brev fra Værdipapircentralen. 06 Formue // 3. kvartal 2014

7 13% om året i 26 år 68% i afkast over de seneste tre år Formuepleje Safe blev stiftet i 1988 og har siden skabt et gennemsnitligt årligt afkast på over 13 procent. Det betyder, at kroner investeret i løbet af mere end 26 år er blevet til cirka 2,4 millioner kroner før skat. Målt over perioden 1/ til 9/ har Formuepleje Safe leveret 13,3 procent i årligt gennemsnitligt afkast. I perioden fra 9/ til 9/ har Formuepleje Safe leveret et akkumuleret afkast på 68,4 procent. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast. Formue // 3. kvartal

8 Historie Bag om navnene på vores foreninger I Formuepleje tror vi på værdien i at tænke, før man handler. Det gælder både i forhold til risiko og investering, men filosofien afspejler sig i høj grad også i navnene på de otte Formueplejeforeninger, som langt fra er tilfældige. Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // Når man accepterer en investering, siger man samtidig ja til den risiko, der hører med. Som kapitalforvalter investerer man andre folks penge, og derfor har man også et ansvar for altid at gøre sig umage og tænke sig godt om. Siden 1986 har dette været grundtanken i Formuepleje, og den ligger stadig som et stærkt fundament i vores DNA og i de komplekse beslutninger, vi dagligt træffer i forhold til risiko og investering. Men der ligger også vigtige tanker og overvejelser til grund for selv de mindste detaljer. Det er for eksempel derfor, Formueplejeforeningerne hedder det, de gør. Formuepleje Safe mod regnvejrsdage Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse, er meget sjældent spildt. Det kongelige britiske tankkorps, 1918 Da Erik Møller og Claus Hommelhoff begyndte som selvstændige kapitalforvaltere i 1986, stod de over for en kæmpe udfordring. De troede selv fuldt og fast på deres nye og anderledes investeringskoncept, men omverdenen var mere skeptisk. De blev nødt til at vise investorerne, at de både kunne give tryghed og absolutte afkast. Derfor oprettede de Formuepleje Safe, der med sin fordeling af aktier og obligationer var designet specifikt til at imødekomme dette behov. Tanken var, at når det gik dårligt på aktiefronten, havde man altid en sikkerhed i obligationerne og omvendt. For yderligere at øge sikkerheden for aktionærerne, og fordi selskabet ikke var børsnoteret, blev Formuepleje Safe derudover stiftet med en syvårig levetid. Ved at give selskabet en begrænset tidshorisont begyndte kunderne at vise mere interesse for konceptet. De følte sig mere trygge ved at investere i noget, der stadig føltes ukendt, fordi de vidste, at de ville få deres penge tilbage efter syv år. Det viste sig bare, at konceptet var så godt, at ønsket om at likvidere selskabet var forsvundet, da de syv år var gået. Investorerne ville blive, og dermed blev Safe starten på historien om de gamle Formueplejeselskaber. Formuepleje Epikur mod på mere Også nøjsomhed har sin begrænsning. Den, som ikke forstår det, fejler ligeså meget som den, hvis begær er umætteligt. Epikur, græsk filosof, f. Kr. Næste skud på selskabsstammen blev Formuepleje Epikur et selskab, der kom til verden, fordi Safe og det unikke investeringskoncept havde bevist sit værd. Aktionærerne havde set resultaterne, og de var overbevist. Claus og Erik oplevede, at kunderne fik mod på at påtage sig mere risiko for samtidig også at få mulighed for et højere afkast. Derfor skabte de Formuepleje Epikur, som havde en smule højere gearing end Safe. På grund af investeringsstrategien blev selskabet opkaldt efter den græske filosof Epikur. Han mente, at den sande lykke findes i det rolige og eftertænksomme liv, hvor man passer det nære for at undgå så meget smerte og ubehag som muligt. >> 08 Formue // 3. kvartal 2014

9 Formuepleje LimiTTellus Formuepleje Penta Formuepleje Optimum Formuepleje Fokus Formuepleje Safe Formuepleje Merkur Formuepleje Epikur Formuepleje Pareto Formue // 3. kvartal

10 Historie Den epikuræiske tankegang bygger på nydelse som stille eftertænksomhed, og det har også altid været tanken med Formuepleje Epikur. Det gode liv er en stabil tilstand af velvære, hvor man ikke har de store udsving, men hvor man i stedet arbejder på at tilfredsstille nogle mere beskedne behov uden at påtage sig en større risiko. Formuepleje Penta risiko med omtanke Jo længere tilbage du kan se, desto længere fremad ser du sandsynligvis. Winston Churchill Som tiden gik, fik flere og flere øjnene op for Formueplejes særlige investeringskoncept. Safe og Epikur havde efterhånden opbygget så flotte track records, at investorerne begyndte at efterspørge mere og mere risiko. De så potentialet for et større afkast, end Epikur kunne levere med sin mission om mådehold, beskedenhed og stabilitet. Dét blev startskuddet for Formuepleje Penta det mest risikofyldte selskab i hele Formueplejegruppen. Pente er det græske ord for fem, og navnet Penta symboliserer, at selskabets strategi oprindeligt hvilede på fem ben: Aktier, obligationer, finansiering, valutalån og finansielle instrumenter. Formuepleje Merkur handel, hurtighed og spread på køb og salg I et frit marked er overskud samfundets belønning til de, som tjener dets interesser. Kasud Unamori, stifter af Kyocera, japansk industrikonglomerat Jo bedre det gik for Formueplejeselskaberne, jo flere penge tjente eksterne parter på omsætningen af de forskellige Formueplejeprodukter. For Claus og Erik gav det mere mening, at gevinsten ved handlerne gik til Formueplejes investorer, og derfor oprettede de Merkur, som gav investorerne mulighed for at investere i børsmæglerens eget selskab. Merkur fungerede altså som køber og sælger i Formueplejeselskaberne, der dengang var unoterede, og på den måde tilfaldt forskellen i købs- og salgsprisen selskabets investorer. Netop derfor var det også oplagt at opkalde selskabet efter den romerske gud for handel, hurtighed og kommunikation. Merkur var gudernes budbringer, og han løb og handlede hurtigt, så han kunne nå at være opdateret og gerne foran sine konkurrenter. Merkur symboliserer desuden køb, salg, lykke og gevinst, som også er det, foreningen arbejder for at give sine investorer. Formuepleje Pareto fokus på det væsentlige Som de øvrige selskaber blev Pareto skabt ud fra det, investorerne gerne ville have på det pågældende tidspunkt. Med Pareto fik de mulighed for at foretage en aktie investering uden at løbe aktiemarkedsrisikoen, fordi selskabet startede som et rent obligationsselskab baseret på rentearbitrage. Det vil sige, at man tjente penge på forskellene i lånerente og den rente, man fik på obliga tioner. Senere blev selskabet lagt om, så det ligesom de øvrige selskaber blev bygget op omkring den optimale porteføljeteori. Grundtanken bag Pareto findes helt tilbage i 1800-tallets Italien. Selskabet er opkaldt efter den italienske økonom og filosof Vilfredo Pareto, som brugte hele livet på at forske i optimal fordeling i forskellige sammenhænge. Pareto er især kendt for sine tanker om optimal fordeling og 80/20-reglen en matematisk formel, der forklarer, hvordan værdier fordeler sig. For eksempel påviste han, at det altid har været sådan, at 20 procent af befolkningen har ejet 80 procent af formuerne i verden. Med udgangspunkt i dette princip kan man også sige, at 80 procent af et afkast kommer fra 20 procent af investeringerne, og derfor er det også netop de 20 procent, der er vigtige at identificere og fokusere på. Målsætningen for Formuepleje Pareto er derfor at udnytte ressourcer og kompetencer på en effektiv måde, så man kan optimere og fokusere på de investeringer, der giver investorerne det største afkast. Formuepleje LimiTTellus Globale Aktier med begrænsninger Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. Leonardo da Vinci, Formuepleje LimiTTellus blev oprettet for at udbyde et reelt alternativ til de mange investorer, som gerne ville investere i aktier for at opnå et attraktivt afkast, men som ikke var villige til at acceptere større kurstab. Strategien var udelukkende at investere langsigtet i globale aktier uden tvungne rammer for fordeling af investe ringerne. Ved at kombinere dette med brugen af optioner begrænsede man både risikoen for tab, men også muligheden for de helt store gevinster. Selve navnet er en kombination af ordene limit og Tellus, hvor limit henviser til det at sætte begrænsninger for sine investeringer for netop at opnå det attraktive afkast. Tellus refererer til den romerske gudinde 10 Formue // 3. kvartal 2014

11 for jorden. På den måde er en klar sammenhæng mellem navnet og investeringsstrategien, hvor der som nævnt udelukkende investeres i Globale Aktier. Målet for LimiTTellus har nemlig altid været at skabe et godt afkast til investorerne ved at investere i globale aktier med grænser for både afkast og risiko. Formuepleje Optimum den optimale portefølje I 1990 blev Harry Markowitz og William Sharpe belønnet med Nobel-prisen i økonomi for deres videreudvikling af James Tobins teori om porteføljeoptimering. Indtil da var det almindeligt at gå ud fra, at investorer, som ønskede en lav risiko, burde investere i obligationer, hvorimod investorer med mod på mere risiko, skulle sætte deres penge i aktier. Men det er forkert. Med Tangentporteføljemodellen viste Markowitz, Sharpe og Tobin nemlig, at hvis man har den rigtige fordeling af aktier og obligationer i sin portefølje, kan man som investor opnå et højere afkast uden at løbe en større risiko. Ved at investere i begge dele mindsker man desuden risikoen for tab, og det gør, at man har mulighed for at forbedre sine afkast- og risikoforhold uanset hvilket risikoniveau, man har det bedst med. Alle Formueplejeforeningerne bygger på denne teori, men forskellen ligger i de individuelle foreningers risikoniveauer. Noget af det, der bestemmer risikoen, er hvorvidt der anvendes gearing det vil sige, om der investeres for lånte midler eller ej. Optimum er baseret 100 procent på den optimale portefølje og investerer udelukkende for egne midler. Derfor er det også den Formueplejeforening, som er forbundet med den laveste risiko. Formuepleje Fokus fokus på obligationer Hvor investorerne i Formueplejeselskaberne før finanskrisen havde fået mod på mere og mere risiko, så billedet helt anderledes ud i 2009, da Formuepleje Fokus kom til verden som et investeringskoncept, der udnyttede de muligheder, der opstod i kølvandet af den økonomiske krise. Verden over var der stor forskel på, hvordan de enkelte lande blev ramt af krisen, men på grund af det unikke danske realkreditsystem kombineret med 25 års fastkurspolitik stod dansk økonomi som en af de stærkeste i Europa. Med en historisk høj renteforskel mellem pengemarkederne i euroen og traditionelle danske realkreditobligationer så Formuepleje et potentiale for et højt og meget attraktivt afkast. Med sit klare og koncentrerede fokus på danske realkreditobligationer var navnet næsten oplagt. Formuepleje Fokus blev en realitet, og har i maj i år kunnet fejre sin femårs fødselsdag og en imponerende track record. Formuepleje Fremtid med rødder i fortiden Der er sket meget, siden det første Formueplejeselskab, Formuepleje Safe, så dagens lys i Lovændringer har blandt andet betydet, at det ikke længere er optimalt for porteføljeinvesteringer i Formuepleje at foregå i aktieselskaber, og derfor er alle selskaberne blevet omdannet til foreninger, hvilket både har gjort det nemmere og billigere at investere hos Formuepleje. Derudover er Formuepleje vokset fra at være et passioneret projekt, der blev sat i søen af to ildsjæle, som mente, de havde en original idé, til Danmarks største uafhængige kapitalforvalter med mere end 60 ansatte og over 45 milliarder kroner under forvaltning. I dag er Formuepleje en professionelt ledet virksomhed, men kerneværdierne er de samme. Vi har stadig sammenfaldende interesser med vores investorer. Vores primære fokus er stadig og vil altid være at give investorerne så attraktivt et risikojusteret afkast som overhovedet muligt, og derfor bliver vi ved med at tænke os om og gøre os umage, som vi altid har gjort. Også med detaljerne. Formue // 3. kvartal

12 Merkur Merkurs unikke risikoegenskaber Formuepleje Merkur har siden sin fødsel i 1998 altid investeret investorernes penge på sin helt egen måde. Overgangen til kapitalforeninger betyder, at Merkur videreudvikles inden for de bestående rammer og nu fokuserer endnu mere på at optimere sine unikke risikoegenskaber og levere et fortsat højt forventet risikojusteret afkast. Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // Merkur blev i 1998 oprindeligt skabt som et selskab, der skulle udnytte mere kortsigtede muligheder for at købe og sælge værdipapirer med henblik på at høste en kursgevinst. Denne strategi har Merkur altid haft, og det vil den fortsat have. De seneste mange år har Merkur i overensstemmelse med denne strategi blandt andet købt og solgt andele i de daværende unoterede Formueplejeselskaber, som senere blev børsnoterede. Dermed kunne Merkur tjene penge til investorerne på den forskel, der var på købs- og salgskurserne. Merkur kunne også høste afkast ved at udnytte, at Formueplejeselskaberne i årene handlede under indre værdi på børsen. I dag, hvor alle Formueplejeforeninger inklusive Merkur enten er investerings- eller kapitalforeninger med daglig indløsning og emission, har Merkur af naturlige grunde ikke den kilde til indtjening mere. Godt afkast lav risiko Merkur har over sin 16-årige levetid leveret et årligt gennemsnitligt afkast på 6,8 procent, hvilket skal ses i forhold til en tilsvarende investering i en global aktieportefølje, der i samme periode har leveret et årligt gennemsnitlig afkast på 4,1 procent. Merkurs afkast skyldes dels den særlige strategi, dels at Merkur i perioder har investeret i enkeltaktier og obligationer, når de syntes særligt attraktive. Risikoen har når der måles over de seneste fem år været cirka 20 procent lavere end ved en investering i en global aktieportefølje. Alt i alt er det egenskaber, som har betydet, at Merkur i samspil med andre værdipapirer i en portefølje har unikke risikoegenskaber. Det er disse risikoegenskaber, der bevares og forstærkes. Bestyrelsen for Merkur har inden for de gældende rammer i vedtægterne og i samarbejde med Formueplejekoncernen og investeringskomitéen videreudviklet investeringsstrategien, så den på den ene side er tro over for sit ophav, og på den anden side tilbyder forbedrede afkast- og risikoegenskaber til gavn for investorerne. Investeringskomitéen har dokumenterede kompetencer til at kunne forvalte strategien ud fra det mandat, som bestyrelsen har givet. Merkurs strategi Al investering indebærer risiko forstået som udsving i afkastet i både negativ og positiv retning. Den langsigtede investor har to kerneinteresser: Højt positivt afkast og lav risiko. For at opnå det, kræver det, at investor bygger sin portefølje på en måde, så porteføljens samlede risiko bliver så lav som muligt i forhold til det forventede afkast. Her kommer Merkur ind i billedet som det risikostabiliserende værdipapir, der både i sig selv kan generere attraktivt afkast, og som især i samvariation med investors øvrige portefølje tilfører den samlede portefølje en markant lavere risiko vel at mærke uden, at det forventede afkast nødvendigvis reduceres. Det er en helt unik investeringsløsning på det danske investeringsmarked. Merkur er dermed konstrueret ud fra et klart ønske om lav risiko og en risiko, der ikke svinger i takt med aktier og obligationer. Det kan kun lade sig gøre, fordi Merkur investerer i andre typer af finansielle aktiver end netop obligationer og aktier. Fire søjler På det konkrete plan udmøntes Merkurs justerede investeringsstrategi i form af fire søjler, hvor afkastet fra hver sølje ikke svinger i takt med hinanden og heller ikke i takt med aktier og obligationer. Summen bliver fortsat en forholdsvis kursstabil investeringsløsning med attraktive risikoegenskaber men nu med endnu klarere fokus. Bestyrelsen for Merkur og Formuepleje vil i løbet af tredje kvartal informere investorerne yderligere om Merkur og muligheden for individuel rådgivning. 12 Formue // 3. kvartal 2014

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Formue. Stephen Rammer. 10 krav til den gode aktie. 25. årgang 04 // 2010

Formue. Stephen Rammer. 10 krav til den gode aktie. 25. årgang 04 // 2010 Indhold Formue 25. årgang 04 // 2010 Stephen Rammer 10 krav til den gode aktie Tema: Formueforvaltning sådan skaber vi værdi Ingen interessekonflikter, tak! Nokia opkald til fremtiden Leder: Permanent

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from...

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from... nr. 3 juli 2006 21. årgang Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder Knofedt i gode investeringer Portræt af investeringschef Søren Astrup With a little help from...

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Januar 2006. 4. kvartal 2009 24. årgang. Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE. Warren Buffett. Bombe under finansverdenen

Januar 2006. 4. kvartal 2009 24. årgang. Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE. Warren Buffett. Bombe under finansverdenen Januar 2006 4. kvartal 2009 24. årgang 0A Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Warren Buffett Superinvestorens 6 dræberspørgsmål til virksomhederne Bombe under finansverdenen Finanstilsyn

Læs mere

Esben og de syv selskaber

Esben og de syv selskaber AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE 4. kvartal 2007 22. årgang Esben og de syv selskaber De kloge narrer de mindre kloge Saml alle æggene i én kurv Indhold 22. årgang, 4. kvartal 2007 Redaktion

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 14. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 14. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Pareto A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 14. regnskabsår Formuepleje Pareto A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 22. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 22. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Epikur A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 22. regnskabsår Formuepleje Epikur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Januar 2006. 2. kvartal 2009 24. årgang. Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE. Formuepleje Fokus A/S.

Januar 2006. 2. kvartal 2009 24. årgang. Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE. Formuepleje Fokus A/S. Januar 2006 A 2. kvartal 2009 24. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Formuepleje Fokus A/S Nyt skattefrit investeringsselskab Hvad har vi lært af finanskrisen? Når det

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

ALTERNATIV INVESTERING

ALTERNATIV INVESTERING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALTERNATIV INVESTERING OKTOBER 2007 Danskernes investeringer er gået online Internetmæglernes kundetal har tocifrede vækstrater, og sommerens

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Formue magasin KIM SJØGREN UDEN BEKYMRINGER OM PENSION FINANSKRISEN TEMA: PENSION NÅR SORTSYNET DOMINERER FORMUERÅDGIVEREN SKABER OVERBLIK

Formue magasin KIM SJØGREN UDEN BEKYMRINGER OM PENSION FINANSKRISEN TEMA: PENSION NÅR SORTSYNET DOMINERER FORMUERÅDGIVEREN SKABER OVERBLIK Januar 2006 0A 4. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE KIM SJØGREN UDEN BEKYMRINGER OM PENSION FINANSKRISEN NÅR SORTSYNET DOMINERER TEMA: PENSION FORMUERÅDGIVEREN

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Oliebyrden. Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien. En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets

Oliebyrden. Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien. En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets indhold Formue 26. årgang 02 // 2011 Oliebyrden Oliekriser i historisk perspektiv - og betydningen for økonomien En uopdaget juvel? Om potentialet i emerging markets Svær start på 2011 Global vækst stadig

Læs mere