Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:"

Transkript

1 Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 22. juni 2009 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte udbud i Rønne af uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold. Udbuddet akkrediteres af Akkrediteringsrådet, jf. 12, stk. 1 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, og 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Udbuddet meddeles afslag på akkreditering, jf. Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Eftersom uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Kriterium 1 og 3 er ikke opfyldt. Akkrediteringsrådet 2. juli 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr Side 1/2 Kriterium 1 om efterspørgsel og aftagerkontakt kan ikke vurderes som opfyldt for udbuddet, idet uddannelsen ikke lever op til kriterium 1 vedrørende relevans og behov. Da det ikke har været muligt at vurdere målene for læringsudbytte på uddannelsesniveau, vurderes kriterium 3 om udbuddets tilrettelæggelse heller ikke at være opfyldt. Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen.

2 Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis uddannelsesinstitutionen mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, diplomuddannelser og videregående voksenuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt uddannelsesinstitutionen. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på Uddannelsesinstitutionen er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

3 Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: /IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4 Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2008

5 Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

6 Indhold 1 Indledning 5 2 Indstilling 7 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

7 1 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af forslag til nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på denne baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Det siger bekendtgørelsen Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. at: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Den faglige vurdering En akkreditering af et uddannelsesudbud er en vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Kriterierne er minimumsstandarder, og akkrediteringen resulterer i et udsagn om hvorvidt udbuddet lever op til kriterierne eller ej. Denne akkre- 5

8 diteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat af Undervisningsministeriet, jf. bilag 1 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstadens, nu Professionshøjskolen Metropols, ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud som uddannelsesinstitutionen har fået tilsendt, findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Vejledningen kan læses på EVA s hjemmeside. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder (se afsnittet nedenfor). Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for evaluering af videregående uddannelse. De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage deres vurdering på baggrund af. Ekspertpanelet har gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye udbud, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Ekspertpanelet har efterlyst eventuelt materiale som ud fra en formel betragtning blev vurderet at mangle i ansøgningen, og ansøgeren har haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation. Ansøgeren har desuden haft mulighed for at kommentere faktuelle fejl i rapporten inden rapportens færdiggørelse. EVA ved specialkonsulent Inge Enroth har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Eksterne eksperter Ekspertpanelets medlemmer er: Anders Hind, socialrådgiver og pædagog, leder af Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Erik Knudsen, cand.oecon., økonomi- og planlægningschef i Arbejdsmarkedscenter Nord Palle Mikkelsen, cand.polit., forskningsleder ved Institut for Offentlig Økonomi og Udvikling. Ekspertpanelet er sammensat så eksperterne tilsammen har viden om og erfaring med: Samfundsvidenskabelig metode Kortlægning og analyse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Fagområdets arbejdsmarkedsbehov Det pågældende uddannelsesområde Pædagogisk/uddannelsesmæssig viden og erfaring. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. 6

9 2 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har modtaget en ansøgning om akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden, nu Professionshøjskolen Metropol, med udbud i Rønne. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. På baggrund af ekspertpanelets vurdering indstiller EVA nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden, nu Professionshøjskolen Metropol, med udbud i Rønne til afslag på akkreditering. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet ikke opfylder to af de syv kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Ekspertpanelet baserer sin vurdering på følgende overvejelser: Kriterium 1 vedr. efterspørgsel og aftagerkontakt kan ikke vurderes opfyldt. Det skyldes at ekspertpanelet har vurderet, at uddannelsen ikke opfylder kriterium 1 som vedrører relevans og behov, jf. akkrediteringsrapporten om professionsbacheloruddannelsen til socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold. Ansøgningens redegørelse for at der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet i udbuddets geografiske område skal tage udgangspunkt i relevansen af og behovet for uddannelsen, og derfor kan kriterium 1 på udbudsniveau ikke være opfyldt når kriterium 1 på uddannelsesniveau ikke er. Videre gælder det at i akkrediteringsrapporten om professionsbacheloruddannelsen til socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold har ekspertpanelet vurderet at uddannelsen ikke opfylder kriterium 2 som vedrører mål for læringsudbytte, uddannelsens elementer m.m. Da ansøgningens redegørelse for udbuddets tilrettelæggelse baserer sig på dette, kan kriterium 3 om tilrettelæggelse på udbudsniveau ikke være opfyldt når kriterium 2 på uddannelsesniveau ikke er. Derudover skal det bemærkes at ansøger klart har dokumenteret at uddannelsen vil blive udbudt på et videngrundlag der er karakteriseret ved erhvervs-, professions- samt udviklingsbasering. Udbuddet vil være forankret i undervisningsenhed 4/videncenter som har arbejdsmarkedsområdet som særligt genstandsfelt. Bl.a. herigennem har underviserne mulighed for at holde sig opdateret med ny viden om både de relevante beskæftigelsesområder og relevante forsøgs- og udviklingsarbejder samt forskningsresultater. Ansøger har desuden sandsynliggjort at det vil være muligt at finde de relevante praktikpladser, at de nødvendige faciliteter og ressourcer vil være til rådighed, og at der vil være et tilfredsstillende fagligt miljø, hvilket ansøger bygger på konkrete erfaringer med udbuddet der har kørt som forsøgsuddannelse med tre optag siden Ansøger har også vist at det vil være muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet med opbakning fra ansøgerinstitutionen, og at udbuddet vil være omfattet af kvalitetssikring og -udvikling. 7

10 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Vurdering Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Dette kriterium kan ikke vurderes opfyldt. Det skyldes at ekspertpanelet vurderer at uddannelsen ikke opfylder kriterium 1 som vedrører relevans og behov, jf. akkrediteringsrapporten om professionsbacheloruddannelsen til socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold. Ansøgningens redegørelse for at der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet i det geografiske område udbuddet tænkes at dække, skal tage udgangspunkt i relevansen af og behovet for uddannelsen, og derfor kan kriterium 1 på udbudsniveau ikke være opfyldt når kriterium 1 på uddannelsesniveau ikke er. Desuden skal det bemærkes at ansøger viser at der generelt er stor mangel på socialrådgivere på Bornholm og i resten af landet idet der bl.a. vha. statistik dokumenteres lave arbejdsløshedsprocenter og højt aldersgennemsnit for faggruppen. Det er dog ikke tilstrækkeligt dokumenteret hvordan behovet er i de brancher og virksomheder som den ansøgte uddannelse retter sig særligt imod, dvs. A-kasser, fagforeninger, jobcentre, andre aktører og private virksomheder, hverken på Bornholm eller på landsplan. Det vurderes positivt at der er en god plan for at inddrage aftagere ved at videreføre den referencegruppe som allerede har kørt nogle år, og oprette en særlig bornholmer-referencegruppe med lokale parter. Sidstnævnte forventes i særlig grad at kunne bidrage til at etablere relationer mellem udbuddet og det lokale erhvervsliv. Dokumentation: ansøgningens felt samt følgende bilag: Bilag 1: Mails fra hhv. jobcenterchef Allan Westh, Bornholm ( ); konsulent Michael Mogensen, Netværk København ( ); jobcenterchef Dorthe Nielsen, Høje Tåstrup (ikke dateret); leder af Bornholms Akademi Jens Gunst (ikke dateret); coach og socialrådgiver Lene Munch-Petersen, Novozymes ( ) 8

11 Bilag 2: Brev af fra Bornholms Akademi til Den Sociale Højskole, København Bilag 3: Ledighedsstatistik fra FTF Bilag 4: Fremtidsperspektivet hvordan organiseres beskæftigelsesområdet om 5 år? Notat fra Kommunernes Landsforening Bilag 5: Oversigt over arbejdssteder og arbejdssituation for dimitterede socialrådgivere fra Bornholm Bilag 6: Oversigt over referencegruppens medlemmer Bilag 7: Slides fra 1. møde i referencegruppen,

12 Kriterium 2. Praktikpladser Vurdering Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøger sandsynliggør at det vil være muligt at finde de relevante praktikpladser. Ansøger bygger dette på konkrete erfaringer med at skaffe praktikpladser til de studerende på forsøgsuddannelsen. Ansøger oplyser også at arbejdsgiverne viser stor interesse i at bakke op om at tilvejebringe det rette antal praktikpladser. Dokumentation: ansøgningens felt 2 samt følgende bilag: Bilag 8: Oversigt over praktiksteder for hold BS06 4. semester forår 2008 Bilag 9: Oversigt over mulige praktiksteder BS06. 10

13 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Vurdering Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Dette kriterium kan ikke vurderes opfyldt. Det skyldes at ekspertpanelet vurderer at uddannelsen ikke opfylder kriterium 2 som vedrører mål for læringsudbytte, uddannelsens elementer m.m., jf. akkrediteringsrapporten om professionsbacheloruddannelsen til socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold. Da ansøgningens redegørelse for udbuddets tilrettelæggelse baserer sig på dette, kan kriterium 3 på udbudsniveau ikke være opfyldt når kriterium 2 på uddannelsesniveau ikke er. Det skal dog bemærkes at ansøger lægger op til at udbuddets tilrettelæggelse vil være på linie med bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen nr. 536 af 28/06/2002. Ansøger redegør desuden for hvordan det særlige fokus på beskæftigelsesområdet opnås dels gennem vægtning af det faglige indhold, og dels gennem feltarbejde, virksomhedsbesøg og praktik. Ekspertpanelet vurderer dette som positive tiltag i udbuddets tilrettelæggelse. Endelig vurderes det også positivt at det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet. Det gælder både studieophold og praktikophold hvor de studerende vil blive støttet af ansøgerinstitutionen hvis de vælger denne mulighed. Dokumentation: ansøgningens felt 3 samt følgende bilag: Bilag 10: Samspillet mellem teori og praksis i kompetenceopbygningen på socialrådgiveruddannelsen, DSH-K juni

14 Kriterium 4. Videngrundlag Vurdering Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer at ansøger klart har dokumenteret at institutionen vil sikre at uddannelsen bliver udbudt på et videngrundlag der er karakteriseret ved erhvervs-, professions- samt udviklingsbasering. Det vurderes positivt at ansøger redegør for at udbuddet vil være forankret i undervisningsenhed 4/videncenter som har arbejdsmarkedsområdet som særligt genstandsfelt. Denne organiseringsform, som også findes for Den Sociale Højskoles øvrige genstandsfelter inden for socialrådgivning, har til formål at bidrage til at underviserne er opdateret omkring den nyeste viden fra forskning og praksis samt centrale tendenser på deres fagområder. Dertil kommer at ansøger redegør for at alle institutionens fastansatte undervisere har 104 timer årligt til opkvalificering, og at en del undervisningsformer har en høj forberedelsesfaktor (1:3) for at give underviserne tid til løbende at orientere sig om den nyeste viden inden for forskning og praksis. Samlet set sandsynliggør dette at den nødvendige opdatering og videntilegnelse blandt underviserne også konkret kan finde sted. Det skal videre bemærkes at Den Sociale Højskoles forskningsafdeling foruden at indhente viden om forskning også løbende selv udarbejder projekter på arbejdsmarkedsområdet, og at institutionens undervisere i perioder ansættes til at udføre undersøgelsesopgaver i afdelingen for også på denne måde at opnå videnspredning. Endelig redegør ansøger for at underviserne også opnår deres praksisbaserede viden gennem fx undervisning på diplomuddannelsen i beskæftigelsesindsats, gennem professionsbaseret praksisforankring og tilknytning til netværk mv. Dokumentation: ansøgningens felt 4 samt følgende bilag: Bilag 11: Oversigt over Marco Golis forskningsindsats inden for integration og arbejdsmarked. 12

15 Kriterium 5. Fagligt miljø Vurdering Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Udbuddets undervisere er alle ansat ved Den Sociale Højskole København og pendler til Bornholm. Det betyder i dette særlige tilfælde at selvom udbudsstedet er Bornholm, så vil underviserne i praksis trække på det højt kvalificerede faglige miljø ved Den Sociale Højskole København, og det vil dermed komme udbuddet til gode. Ansøger har desuden redegjort for at der på udbudsstedet på Bornholm findes lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelser hvis faglige miljøer også kan bidrage til at understøtte det nye udbuds faglige miljø. Ansøger redegør bl.a. for at der en til to gange årligt arrangeres faglige dage for alle uddannelsernes studerende omkring et fælles tema, og at der arrangeres foredrag som kan være relevante på tværs af uddannelserne. Desuden har de studerende to gange i løbet af deres studie mulighed for at deltage i tværugen på Den Sociale Højskole København og derigennem knytte faglige kontakter til de studerende i København. Det vurderes dog i nogen grad negativt at udbuddet kun forventes at blive udbudt hver andet eller tredje år. Ekspertpanelet vurderer at det kan medføre et svagt og sårbart fagligt miljø blandt de studerende, hvilket kræver særlige indsatser. Samlet set vurderer ekspertpanelet imidlertid at ansøger på tilfredsstillende vis imødekommer dette og således redegør på tilfredsstillende vis for det faglige miljø. Dokumentation: ansøgningens felt 5.1 samt følgende bilag: Bilag 16: Oplistning af undervisernes særlige kompetencer med fokus på uddannelsesbaggrund, -niveau og specialiseringer. 13

16 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer Vurdering De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at ansøger har gode lokale-, it- og biblioteksfaciliteter som kan understøtte en hensigtsmæssig gennemførelse af udbuddet. Dokumentation: ansøgningens felt 6 samt følgende bilag: Bilag 15: Screenprint af studienet holdside, litteratur og fællesforside. 14

17 Kriterium 7. Kvalitetssikring Vurdering Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at ansøger har redegjort for hvordan udbuddet vil indgå i Den Sociale Højskole Københavns evaluerings- og kvalitetsstruktur. Ansøger redegør overordnet for denne struktur som omfatter fx Det koordinerende udvalg (de enkelte semestres gennemførelse, studiemiljøet og samspillet mellem administration og undervisning) og Fagområdekoordinatorgruppen (studieordningerne på alle socialrådgiveruddannelserne) samt fagområdegrupper, undervisningsenheder mv. Desuden redegør ansøger for evaluering af udbuddets gennemførelse som omfatter evaluering af temaer, semestre og studiemiljø. Ekspertpanelet har også bemærket at der er aftalt en særlig plan for løbende evaluering af forsøgsuddannelsen på Bornholm, dog kun frem til Det vurderes i nogen grad negativt at det ikke er helt tydeliggjort hvordan de eksterne interessenter konkret forventes inddraget i Den Sociale Højskoles løbende kvalitetsarbejde. Det fremgår dog at eksterne inddrages i forhold til udbuddet, fx via referencegruppe og bornholmergruppe. Derfor vurderer ekspertpanelet samlet set at kriteriet er opfyldt. Dokumentation: ansøgningens felt 7 samt supplerende redegørelse og følgende bilag: Bilag 17: Beskrivelse af Den Sociale Højskoles Fagområdekoordinatorudvalg og Det koordinerende udvalg Bilag 18: Notat af januar 2007, rev. April 2008 Evaluerings- og kvalitetssikringsstruktur på Den Sociale Højskole i København Bilag 19: Evaluering af Forsøgsuddannelsen Socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Bilag 20: Midtvejsopsamling på evaluering af forsøgsuddannelsen Socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold på Bornholm. 15

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: prorektor Lars Poulsen Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation ACE Denmark Professionshøjskolen VIA University College Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere