Strategi- og handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-2020. Strategi- og handlingsplan"

Transkript

1 KF Strategi- og handlingsplan

2 Strategi- og handlingsplan Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes arbejdsliv 10 Konstruktørforeningens kommunikation 11 Udvikling af organisationen

3 Forord Konstruktørprofessionen er i vækst, fordi der er brug for konstruktørernes kompetencer i nutidens og fremtidens byggeri, anlæg og drift. Fokus på kvalitet, bæredygtighed, totaløkonomi og effektive byggeprocesser med et minimum af fejl og mangler kalder på dygtige bygningsprofessionelle. Det giver gode muligheder for konstruktørerne og Konstruktørforeningen (KF). Til gengæld er konkurrencen skærpet på alle fronter; internationalt og nationalt, for virksomhederne, den enkelte konstruktør og for foreningen. For både de overenskomstdækkede og for de mange, der er ansat på individuelle vilkår, er løn- og arbejdsvilkår under pres. Derfor er der mere end nogensinde brug for en stærk fagforening, stærke tillidsfolk, klubber og en dansk fagbevægelse, der formår at forny sig og stå sammen. For den enkelte bygningskonstruktør betyder en stærk forening et stærkt fagligt fællesskab, bedre løn- og arbejdsvilkår, bedre karriere- og jobmuligheder, mere kvalitet i professionen og uddannelsen samt mere indflydelse på den lovgivning, der vedrører byggeriet. Konstruktørforeningen er konstruktørernes ledende forening, men vi er også parate til at åbne os for nye grupper af bygningsprofessionelle på samme kvalifikationsniveau som konstruktørerne, hvad enten de kommer til os fra udlandet eller gennem nye danske uddannelser. For samfundet er KF en aktiv medspiller, der bidrager til at imødekomme samfundets krav til kvalitet, miljø og ressourceforbrug i det byggede miljø. Hvad skal foreningen? I denne strategi- og handlingsplan kan du læse om, hvad KF overordnet forventer at arbejde med i de kommende år. Det er vigtigt for en stringent ledelse af vores fælles anliggender for udviklingen af KF og medlemsdemokratiet, at bestyrelsen kan træffe beslutninger ud fra et accepteret værdigrundlag og nedfældede målsætninger inden for KF s kerneområder. KF s Strategi- og handlingsplan er udarbejdet for at udgøre et sådant fundament. Forslag til godkendelse Handlingsplanen diskuteres og godkendes af Konstruktørforeningens generalforsamling. Den plan, du har foran dig nu, skal diskuteres på generalforsamlingen i Vejle den 25. oktober Generalforsamlingens kommentarer vil i fremtiden fremgå i referatet på bagerste side. Da der sker forandringer mellem generalforsamlingerne, er det bestyrelsens opgave og ansvar løbende at tilpasse den aftalte handlingsplan til strategien. 3

4 Vision, mission og værdier Vision KF vil fortsat være bygningskonstruktørernes faglige organisation og Danmarks største faglige fællesskab og netværk for konstruktører og andre bygningsprofessionelle med fokus på samfundsnytte, kvalitet i byggeriet og interessevaretagelse. Mission Det er KF s mål at skabe kvalitet, tryghed og muligheder i medlemmernes uddannelse, profession og arbejdsliv - og derigennem bidrage til samfundsudviklingen. Værdigrundlag Konstruktørforeningen: > > Er den faglige organisation for bygningskonstruktører > > Er Danmarks største faglige fællesskab og netværk for bygningskonstruktører og andre bygningsprofessionelle > > Definerer professionen og varetager konstruktørernes interesser inden for uddannelsen, professionen og arbejdslivet > > Fremmer professionens relevans for og bidrag til samfundet > > Er skabt af og ledet af bygningskonstruktører og drevet af medlemmer. Målsætninger > > Give medlemmerne udbytte og merværdi > > Sikre medlemmerne kvalitet, tryghed, indflydelse og valgmuligheder i profession, arbejdsliv, uddannelse og efter- og videreuddannelse > > Rådgive og have relevante tilbud til medlemmerne, uanset om de er ledere, specialister, selvstændige, studerende eller ledige, og uanset hvilken branche og fase af deres arbejdsliv de befinder sig i > > Søge en balance mellem det enkelte medlems interesser og fællesskabets interesser både blandt de overenskomstdækkede og dem, der er ansat på individuelle vilkår > > Sikre udvikling af uddannelsen, så den forbliver på forkant med behov, tendenser og muligheder i byggeriet, og fastholde vidensniveauet blandt andet gennem standarder for meritoverførsel fra andre uddannelser > > Øge kendskabet i samfundet til bygningskonstruktørerne og vores profession, og udbygge konstruktørernes og foreningens gode omdømme > > Deltage i samfundsdebatten ud fra det perspektiv at byggeri af høj kvalitet, i processerne, i projektering, udførelse og drift giver samfundet mere værdi > > Udbygge samarbejdet med andre faggrupper, organisationer og interessenter > > Udbygge kontakten til og mellem medlemmerne i et stærkt fagligt fællesskab > > Sikre medlemmerne mulighed for direkte demokratisk indflydelse i foreningens beslutningsprocesser og være partipolitisk uafhængig > > Fortsætte en positiv medlemsudvikling gennem fastholdelse og øget rekruttering af konstruktører, der er uorganiserede eller organiserede andetsteds. Som medlem har du et medansvar for, at KF opfylder målsætningerne. 4

5 Det fag- og byggepolitiske område På det fag- og byggepolitiske område er målene: > > At sikre kvaliteten i det byggede miljø til gavn for den enkelte borger og samfundet > > At definere bygningskonstruktøren som en profession, der gør gavn for samfundet KF vil arbejde for at: > > Bygningskonstruktørernes kollektive viden og rolle i bygge sektoren bidrager til samfundets udvikling > > Bygninger fremstår med en sådan byggeteknisk kvalitet, at vi som bygningskonstruktører fagligt kan stå inde for og være stolte af dem > > Lovgivning på byggeområdet fremmer kvalitet > > Godt og helhedsorienteret byggeri er baseret på totaløkonomiske overvejelser og den bæredygtige forståelse > > Projektering, udførelse og drift inden for nybyggeri, anlæg eller renovering, foregår efter høje faglige standarder og gennem effektive processer > > Byggeri skal foregå i en atmosfære af tillid og positivt samarbejde > > Nye samarbejdsformer og nye metoder i projekterings- og byggeprocesser fremmes og medvirker til at effektivisere og højne kvaliteten i byggeriet, minimere belastningen af miljøet og optimere arbejdsmiljøet > > Konkurrencen nationalt og internationalt er fair og fri, og bidrager til at sikre fornuftige priser på byggeri og udvikling af billigere og bedre byggekomponenter og -materialer > > Byggebranchens videns- og uddannelsesniveau fremmes ved kontakt og samarbejde mellem forskning, uddannelse og erhverv, bl.a. ved at bygningskonstruktører aktivt tager del i faglige styregrupper og netværk. Handlingsplan > > Definere, beskrive og profilere bygningskonstruktørens arbejdsområder, kompetencer og kvalifikationer for at brande bygningskonstruktørerne, således at disse sikres anerkendelse i såvel byggesektoren som samfundet generelt > > Kommentere og agere i forhold til aktuelle byggepolitiske emner og projekter > > Stille sig til rådighed for ekspertgrupper nationalt og internationalt, herunder i regi af EU, hvis det har betydning for bygningskonstruktørernes interesser > > Drive et åbent fag- og byggepolitisk udvalg, der udvikler foreningens synspunkter på aktuelle byggepolitiske spørgsmål og samler foreningens repræsentanter og stemmer i diverse faglige sammenhænge > > Samarbejde med andre faglige organisationer og brancheorganisationer for at fremme godt byggeri og gode arbejdsvilkår i byggeriet > > Afholde faglige arrangementer for medlemmer og andre interesserede. 5

6 Det internationale arbejde Handlingsplan > > Arbejde internationalt, blandt andet gennem AEEBC, Nordisk Byggsymposium, FTF og den europæiske fagbevægelse for kvaliteten i byggeriet, for gensidig anerkendelse af de bygningsprofessionelles kvalifikationer i EU og Norden og for gode arbejdsvilkår > > Sætte relevante byggepolitiske spørgsmål af international betydning til debat blandt vores internationale partnere og hjemlige politikere, herunder f. eks. spørgsmål om bæredygtighed, uddannelse og arbejdsvilkår > > Udbrede EurBe-kortet og et tilknyttet studenter/trainee-kort > > Oplyse om barrierer for bygningskonstruktører i enkelte EU-lande > > Bruge Nordic Built-Charter og det nordiske uddannelsesprojekt til at skabe indbyrdes kendskab til hinandens uddannelser og faglighed i Norden og et fælles brand udadtil for bæredygtigt byggeri > > Rådgive vores studerende og færdiguddannede medlemmer om studier og jobs uden for landets grænser. For det internationale arbejde er målene: > > At opnå høj kvalitet og effektive byggeprocesser i byggeriet internationalt, i EU og Norden > > At skabe erfaringsudveksling og fælles standarder inden for byggeriet, hvor det er relevant, især i forhold til bæredygtighed, digitalisering og uddannelse > > At højne anerkendelsen af bygningskonstruktørernes og andre bygningsprofessionelles erhvervsmæssige kompetencer og mindske barrierer for bygningskonstruktørernes professionelle bevægelighed > > At skabe gode regulerede arbejdsvilkår i byggebranchen på tværs af landegrænser og uden social dumping og unfair konkurrence. KF vil arbejde for at: > > Udbrede bæredygtighed og innovation i byggeriet på tværs af EU og Norden, og at der som et led i dette sker en udveksling af erfaring og debat om fælles standarder i forhold til for eksempel energimærkning, energianalyse, digitalt byggeri, uddannelse og arbejdsmiljø > > Udbrede anerkendelsen af bygningskonstruktørernes uddannelse og erhvervsmæssige kompetencer i Europa og fjerne barrierer for konstruktørernes bevægelighed i de EU-lande, hvor de findes > > Styrke et internationalt samarbejde i den europæiske fagbevægelse gennem FTF s og de andre hovedorganisationers internationale repræsentation, og styrke det fagprofessionelle samarbejde mellem bygningsprofessionelle gennem for eksempel AEEBC og Nordisk Byggsymposium. 6

7 Uddannelsesområdet På uddannelsesområdet er målene: > > At værne om og udvikle bygningskonstruktøruddannelsens høje faglige niveau, omdømme og fremadrettede fokus > > At samarbejde effektivt og konstruktivt med uddannelsessteder og interessenter > > At sikre rammer og muligheder for efter- og videreuddannelsesmuligheder. KF vil arbejde for at: > > Ensartet høj kvalitet og relevans i alle uddannelsens udbud. Herunder gode studiemiljøer, kvalitet i underviserkompetencer, flerfagligt samarbejde med uddannelser på samme kvalifikationsniveau og professionsrelevante forsknings- og udviklingsprojekter > > Bevare uddannelsen som en 3½-årig enhedsuddannelse på professionsbachelorniveau og karakteriseret ved et særligt samspil mellem teori og praksis > > Øge fokus på uddannelsen i relation til andre uddannelser, herunder merit med fokus på kernefaglighed og beskæftigelsesmuligheder > > Sørge for, at uddannelsen med en professionsvinkel bidrager til forskning og udvikling både nationalt og internationalt > > Sikre at uddannelsen er spydspids for innovation og på forkant med udviklingen i byggeriet og på arbejdsmarkedet > > Hæve kendskabet til og anerkendelsen af uddannelsen blandt potentielle studerende, aftagere og interessenter. > > Styrke samarbejdet med erhvervsliv og interessenter med fokus på uddannelsens relevans og dimittenders beskæftigelse > > Skabe relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder. Handlingsplan > > Samarbejde positivt og konstruktivt med uddannelsesinstitutionerne for derved at bidrage til kvalitet og relevans i uddannelsens udbud, forskning og udviklingsarbejde samt efter- og videreuddannelser > > Støtte og deltage i lokale/regionale uddannelsesudvalg, advisory boards og bestyrelser på uddannelsesinstitutionerne for derved at bidrage til, at disse fungerer hensigtsmæssigt > > Beskrive og kommunikere budskabet om bygningskonstruktørernes profession og kompetencer over for relevante parter > > Sætte fokus på bygningskonstruktørernes brede kernekompetencer med særligt fokus på ledelse, kvalitet, byggeteknik, procesforståelse, kommunikation (skriftlig, visuel) og energirenovering > > Bidrage i relevante sammenhænge (udvalg, arbejdsgrupper o.l.), som tjener til en styrkelse af uddannelsen og viden om faget. > > Maksimere kvaliteten af det arbejde, der sker i regi af KF s udvalg, arbejdsgrupper og regioner > > Påvirke den offentlige dagsorden således, at det til stadighed er kvalitet i uddannelserne, der er omdrejningspunktet - ikke økonomiske og/eller uddannelsesorganisatoriske > > Yde bistand til og samarbejde med de studerendes organisationer > > Bidrage til udvikling, udbud og beskrivelse af relevante efter- og videreuddannelsestilbud til bygningskonstruktører i samarbejde med medlemmer og udbydere. 7

8 8

9 Konstruktørernes arbejdsliv For indsatsen for konstruktørernes arbejdsliv er målene: > > At yde medlemmerne rådgivning af høj kvalitet på medlemmernes egne præmisser. > > At opnå de bedst mulige ansættelses- og udviklingsvilkår for hvert enkelt medlem inden for alle beskæftigelsesområder, hvad enten medlemmet er ansat på individuelle vilkår eller under en overenskomst. > > At forebygge ledighed og forbedre beskæftigelsesmulighederne for bygningskonstruktører gennem en bred indsats, herunder arbejde for at gøre fagets mange anvendelsesmuligheder så kendt som muligt. > > At forbedre mulighederne for, at foreningens tillidsrepræsentanter kan varetage deres hverv på arbejdspladserne, og at der i videst muligt omfang dannes klubber og indgås overenskomster på de virksomheder, hvor konstruktørerne arbejder. KF vil arbejde for at: > > Sikre arbejdsvilkår, som afspejler uddannelsens og den enkeltes kompetenceniveau for bygningskontruktører i alle brancher > > Yde det enkelte medlem effektiv rådgivning og juridisk bistand i alle situationer, hvor medlemmets arbejdsliv kræver det: For eksempel i forhold til jobsøgning/cv, kontraktindgåelse, bistand til forhandling af løn, bistand ved opsigelser, sikring af ligebehandling, bistand og lån ved konkurs, retshjælp, bistand af socialrådgiver, stressforebyggelse og stressafhjælpning > > Indgå overenskomster, hvor det er muligt, med fair rammer for løn- og arbejdsvilkår, der matcher medlemmernes uddannelsesniveau > > Gøre arbejdspladsklubber, regionale netværk, konstruktørnetværk og tillidsrepræsentanter til en naturlig del af kontakten og samarbejdet mellem bestyrelse og medlemmer på så mange beskæftigelsesområder som muligt > > Støtte og udvikle tillids-, MED- og arbejdsmiljørepræsentanters kompetencer, så de effektivt og smidigt kan varetage medlemmernes interesser på den enkelte arbejdsplads > > Øge kendskabet til bygningskonstruktørerne, både i og uden for byggesektoren, for at sætte fokus på fagets mange anvendelsesmuligheder og forbedre konstruktørernes samlede beskæftigelse > > Understøtte bygningskonstruktørernes muligheder for beskæftigelse i udlandet. Handlingsplan > > Effektivisere foreningens medlemsservice yderligere, så der ydes konkurrencedygtig rådgivning, vejledning og juridisk bistand af høj kvalitet til rette tid og sted - og i det rette omfang > > Øge bevidsthed og viden om forebyggelse af stress og yde en effektiv hjælp til behandling af stress > > Forbedre de enkelte medlemmers lokale lønforhandling både inden for det offentlige og på det private arbejdsmarked, herunder fortsat udbyde kurser i lønforhandling og udbygge KF s egen kapacitet til at hjælpe medlemmerne med lønforhandling gennem relevant lønstatistik og individuelle råd > > Sikre bygningskonstruktører en fair behandling i beskæftigelsessystemets forskellige grene (jobcentre og a-kasser) ved for eksempel at sikre bedst mulig adgang til kompetenceudvikling og andre aktiveringsmuligheder med et fagligt udviklende perspektiv > > Afholde konferencer for tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner på tværs af ansættelsesområder og til stadighed forsøge at udvikle og udbyde relevante kursustilbud for tillidsrepræsentanter > > Tilbyde og facilitere netværk, der kan bruges til erfaringsudveksling, og arbejde for dannelse af flere arbejdspladsklubber > > Sikre fortsat overenskomstdækning i den private sektor og udbygge den på udvalgte områder > > Samarbejde med partnere som for eksempel FTF og FTF-A, pensionsselskaber og forsikringsselskaber, der kan levere ydelser og service, der fremmer KF s arbejde med at sikre bygningskonstruktørerne det bedst mulige, hele arbejdsliv 9

10 Konstruktørforeningens kommunikation Handlingsplan > > Følge samfundsdebatten om byggeri og andre emner, og kommentere den gennem egne nyheder, presseindlæg og kommentarer > > Sikre at medlemmerne ved, hvorfor de er medlemmer, og hvad deres udbytte af medlemskabet er > > Udgive informationsmaterialer om professionen og foreningen > > Etablere en vidensbank med statistik om konstruktører og andet > > Udgive et interessant og spændende medlemsblad så ofte som økonomi og andre ressourcer gør det muligt > > Udsende differentierede elektroniske nyhedsbreve til forskellige målgrupper > > Drive et attraktivt og moderne website, der er en hjælp for medlemmerne og de foreningsaktive, og som understøtter foreningens kommunikation og samarbejde med medlemmerne (i forbindelse med rådgivning og hjælp, jobsøgning, kurser og arrangementer og aktiviteter i foreningens regioner, udvalg og netværk) > > Sørge for at flest mulig relevante løsninger for og tilbud til vores medlemmer er til rådighed på nettet, især gennem foreningens hjemmeside > > Være til stede på debatarrangementer, messer og andre offentlige begivenheder, hvor det er relevant at oplyse om konstruktørerne og foreningen På kommunikationsområdet er målene: > > At synliggøre hvad kvalitet i byggeriet og effektive byggeprocesser betyder for samfundet, og at det drives af veluddannede konstruktører og andre bygningsprofessionelle. > > At skabe mere synlighed og viden omkring konstruktørprofessionen i samfundet, på arbejdsmarkedet og blandt beslutningstagerne. > > At udvikle selvforståelsen i professionen gennem dialog om professionen blandt foreningens medlemmer og andre interessenter. > > At synliggøre Konstruktørforeningens arbejde og styrke Konstruktørforeningen gennem information til og styrket dialog med nuværende og potentielle medlemmer. KF vil arbejde for at: > > Debatten om byggeriet handler om kvalitet og effektivitet, og at hensyn til kvalitet, bæredygtighed, uddannelse og ordentlige arbejdsforhold betaler sig > > Flere beslutningstagere, branchefolk og borgere end i dag får kendskab til konstruktørerne perspektiv, synsvinkel, kompetencer og vilkår > > Konstruktørerne og Konstruktørforeningen er synlig i samfundsdebatten som relevante videnspersoner gennem indlæg og debat på flest mulig platforme i fagpressen og ved aktuelle begivenheder > > Vores tilstedeværelse på de sociale medier udbygges for at blive mere synlige og få mere dialog med medlemmer og andre interessenter om konstruktørerne og Konstruktørforeningen > > Foreningens omdømme styrkes yderligere, og foreningen generelt omtales som en forening, hvor man er en del af et fagligt fællesskab og har gavn af den fag- og byggepolitiske indsats, som giver værdi for medlemmerne. 10

11 Udvikling af organisationen Organisationen er et middel til at opfylde vores formål og ikke et mål i sig selv. Målet for organisationsudviklingen er derfor at opnå de politiske og interessemæssige formål så effektivt som muligt og ved anvendelse af så få ressourcer som muligt. For organisationsudviklingen er målene: > > At Konstruktørforeningen er et levende netværk og en ressource for foreningens medlemmer, skabt af medlemmerne og for medlemmerne > > At foreningen er en brugbar ramme for de medlemmer, der vil være aktive omkring profession og interessevaretagelse, og et attraktivt tilbud til dem, der primært ser foreningen som en slags forsikring > > At fastholde og helst forøge organisationsprocenten blandt de erhvervsaktive bygningskonstruktører og de studerende for ad den vej opnå den maksimale kapacitet til at varetage medlemmernes interesse > > At foreningen drives med så få ressourcer som muligt og kun de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde foreningens mål. KF vil arbejde for at: > > Foreningen får flere medlemmer > > Foreningen fortsat kun driver aktiviteter, der skaber værdi for medlemmerne, hvad enten det er på kort eller langt sigt, direkte eller indirekte > > Foreningens aktive organer og aktive medlemmer (i bestyrelse, regionsledelser, udvalg, tillidsfolk, kontaktpersoner og diverse netværk) får de bedst mulige betingelser for at udøve deres aktivitet inden for snævre økonomiske rammer > > Foreningsaktive kan tilbydes relevant organisatorisk uddannelse og vejledning > > Foreningens sekretariat fungerer omkostningseffektivt blandt andet ved hjælp af kompetenceudvikling, brug af it og udvikling af interne arbejdsgange > > Udgifter til foreningens drift løbende overvåges med henblik på en optimering Handlingsplan > > Sætte fokus på fastholdelse af nuværende medlemmer ved at forstå udmeldelsesmønstre bedre og tage kontakt til udmeldelsestruede > > Rekruttere flere bygningskonstruktører gennem bedre information og tættere opfølgning på mulige medlemmer - herunder dimittender > > Udvikle værktøjer til de foreningsaktive, der kan støtte deres aktivitet. Det kan for eksempel være i form af internetfora, opgavebeskrivelser, oplæring eller uddannelse > > Implementere nye it-systemer til understøttelse af medlemsrådgivning, sagsbehandling, medlemsadministration og digital kommunikation 11

12 Konstruktørforeningen Konstruktørforeningen Foto: Nicolai Perjesi Design/tryk: Rosendahls A/S

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Uddannelsesstrategi. Som vedtaget af delegeretmødet 2015

Uddannelsesstrategi. Som vedtaget af delegeretmødet 2015 Uddannelsesstrategi Som vedtaget af delegeretmødet 2015 1. Kvalitet og uddannelse hænger sammen DJ s ambition er at sikre den bedste uddannelse på ethvert niveau og i enhver krog af medie- og kommunikationsbranchen.

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Dansk Jernbaneforbund Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Vision, mission & målsætning 02 Indhold Arbejdsmiljøstrategien 2016 2020... 04 Vision for arbejdsmiljøet... 06 Mission på arbejdsmiljøområdet...

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Profil for forbundsformand

Profil for forbundsformand Profil for forbundsformand Som formand er du den daglige politiske leder af forbundet og har derfor til hovedopgave at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne og skabe synlighed

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

FORSLAG - A. HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts. Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden. Almindeligt forslag

FORSLAG - A. HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts. Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden. Almindeligt forslag 1 FORSLAG - A HK Service Hovedstadens generalforsamling den 2. marts Forslagsstillere: Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden Almindeligt forslag Vision om et fagligt fællesskab drevet af relationer HK Service

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere