Strategi- og handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-2020. Strategi- og handlingsplan"

Transkript

1 KF Strategi- og handlingsplan

2 Strategi- og handlingsplan Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes arbejdsliv 10 Konstruktørforeningens kommunikation 11 Udvikling af organisationen

3 Forord Konstruktørprofessionen er i vækst, fordi der er brug for konstruktørernes kompetencer i nutidens og fremtidens byggeri, anlæg og drift. Fokus på kvalitet, bæredygtighed, totaløkonomi og effektive byggeprocesser med et minimum af fejl og mangler kalder på dygtige bygningsprofessionelle. Det giver gode muligheder for konstruktørerne og Konstruktørforeningen (KF). Til gengæld er konkurrencen skærpet på alle fronter; internationalt og nationalt, for virksomhederne, den enkelte konstruktør og for foreningen. For både de overenskomstdækkede og for de mange, der er ansat på individuelle vilkår, er løn- og arbejdsvilkår under pres. Derfor er der mere end nogensinde brug for en stærk fagforening, stærke tillidsfolk, klubber og en dansk fagbevægelse, der formår at forny sig og stå sammen. For den enkelte bygningskonstruktør betyder en stærk forening et stærkt fagligt fællesskab, bedre løn- og arbejdsvilkår, bedre karriere- og jobmuligheder, mere kvalitet i professionen og uddannelsen samt mere indflydelse på den lovgivning, der vedrører byggeriet. Konstruktørforeningen er konstruktørernes ledende forening, men vi er også parate til at åbne os for nye grupper af bygningsprofessionelle på samme kvalifikationsniveau som konstruktørerne, hvad enten de kommer til os fra udlandet eller gennem nye danske uddannelser. For samfundet er KF en aktiv medspiller, der bidrager til at imødekomme samfundets krav til kvalitet, miljø og ressourceforbrug i det byggede miljø. Hvad skal foreningen? I denne strategi- og handlingsplan kan du læse om, hvad KF overordnet forventer at arbejde med i de kommende år. Det er vigtigt for en stringent ledelse af vores fælles anliggender for udviklingen af KF og medlemsdemokratiet, at bestyrelsen kan træffe beslutninger ud fra et accepteret værdigrundlag og nedfældede målsætninger inden for KF s kerneområder. KF s Strategi- og handlingsplan er udarbejdet for at udgøre et sådant fundament. Forslag til godkendelse Handlingsplanen diskuteres og godkendes af Konstruktørforeningens generalforsamling. Den plan, du har foran dig nu, skal diskuteres på generalforsamlingen i Vejle den 25. oktober Generalforsamlingens kommentarer vil i fremtiden fremgå i referatet på bagerste side. Da der sker forandringer mellem generalforsamlingerne, er det bestyrelsens opgave og ansvar løbende at tilpasse den aftalte handlingsplan til strategien. 3

4 Vision, mission og værdier Vision KF vil fortsat være bygningskonstruktørernes faglige organisation og Danmarks største faglige fællesskab og netværk for konstruktører og andre bygningsprofessionelle med fokus på samfundsnytte, kvalitet i byggeriet og interessevaretagelse. Mission Det er KF s mål at skabe kvalitet, tryghed og muligheder i medlemmernes uddannelse, profession og arbejdsliv - og derigennem bidrage til samfundsudviklingen. Værdigrundlag Konstruktørforeningen: > > Er den faglige organisation for bygningskonstruktører > > Er Danmarks største faglige fællesskab og netværk for bygningskonstruktører og andre bygningsprofessionelle > > Definerer professionen og varetager konstruktørernes interesser inden for uddannelsen, professionen og arbejdslivet > > Fremmer professionens relevans for og bidrag til samfundet > > Er skabt af og ledet af bygningskonstruktører og drevet af medlemmer. Målsætninger > > Give medlemmerne udbytte og merværdi > > Sikre medlemmerne kvalitet, tryghed, indflydelse og valgmuligheder i profession, arbejdsliv, uddannelse og efter- og videreuddannelse > > Rådgive og have relevante tilbud til medlemmerne, uanset om de er ledere, specialister, selvstændige, studerende eller ledige, og uanset hvilken branche og fase af deres arbejdsliv de befinder sig i > > Søge en balance mellem det enkelte medlems interesser og fællesskabets interesser både blandt de overenskomstdækkede og dem, der er ansat på individuelle vilkår > > Sikre udvikling af uddannelsen, så den forbliver på forkant med behov, tendenser og muligheder i byggeriet, og fastholde vidensniveauet blandt andet gennem standarder for meritoverførsel fra andre uddannelser > > Øge kendskabet i samfundet til bygningskonstruktørerne og vores profession, og udbygge konstruktørernes og foreningens gode omdømme > > Deltage i samfundsdebatten ud fra det perspektiv at byggeri af høj kvalitet, i processerne, i projektering, udførelse og drift giver samfundet mere værdi > > Udbygge samarbejdet med andre faggrupper, organisationer og interessenter > > Udbygge kontakten til og mellem medlemmerne i et stærkt fagligt fællesskab > > Sikre medlemmerne mulighed for direkte demokratisk indflydelse i foreningens beslutningsprocesser og være partipolitisk uafhængig > > Fortsætte en positiv medlemsudvikling gennem fastholdelse og øget rekruttering af konstruktører, der er uorganiserede eller organiserede andetsteds. Som medlem har du et medansvar for, at KF opfylder målsætningerne. 4

5 Det fag- og byggepolitiske område På det fag- og byggepolitiske område er målene: > > At sikre kvaliteten i det byggede miljø til gavn for den enkelte borger og samfundet > > At definere bygningskonstruktøren som en profession, der gør gavn for samfundet KF vil arbejde for at: > > Bygningskonstruktørernes kollektive viden og rolle i bygge sektoren bidrager til samfundets udvikling > > Bygninger fremstår med en sådan byggeteknisk kvalitet, at vi som bygningskonstruktører fagligt kan stå inde for og være stolte af dem > > Lovgivning på byggeområdet fremmer kvalitet > > Godt og helhedsorienteret byggeri er baseret på totaløkonomiske overvejelser og den bæredygtige forståelse > > Projektering, udførelse og drift inden for nybyggeri, anlæg eller renovering, foregår efter høje faglige standarder og gennem effektive processer > > Byggeri skal foregå i en atmosfære af tillid og positivt samarbejde > > Nye samarbejdsformer og nye metoder i projekterings- og byggeprocesser fremmes og medvirker til at effektivisere og højne kvaliteten i byggeriet, minimere belastningen af miljøet og optimere arbejdsmiljøet > > Konkurrencen nationalt og internationalt er fair og fri, og bidrager til at sikre fornuftige priser på byggeri og udvikling af billigere og bedre byggekomponenter og -materialer > > Byggebranchens videns- og uddannelsesniveau fremmes ved kontakt og samarbejde mellem forskning, uddannelse og erhverv, bl.a. ved at bygningskonstruktører aktivt tager del i faglige styregrupper og netværk. Handlingsplan > > Definere, beskrive og profilere bygningskonstruktørens arbejdsområder, kompetencer og kvalifikationer for at brande bygningskonstruktørerne, således at disse sikres anerkendelse i såvel byggesektoren som samfundet generelt > > Kommentere og agere i forhold til aktuelle byggepolitiske emner og projekter > > Stille sig til rådighed for ekspertgrupper nationalt og internationalt, herunder i regi af EU, hvis det har betydning for bygningskonstruktørernes interesser > > Drive et åbent fag- og byggepolitisk udvalg, der udvikler foreningens synspunkter på aktuelle byggepolitiske spørgsmål og samler foreningens repræsentanter og stemmer i diverse faglige sammenhænge > > Samarbejde med andre faglige organisationer og brancheorganisationer for at fremme godt byggeri og gode arbejdsvilkår i byggeriet > > Afholde faglige arrangementer for medlemmer og andre interesserede. 5

6 Det internationale arbejde Handlingsplan > > Arbejde internationalt, blandt andet gennem AEEBC, Nordisk Byggsymposium, FTF og den europæiske fagbevægelse for kvaliteten i byggeriet, for gensidig anerkendelse af de bygningsprofessionelles kvalifikationer i EU og Norden og for gode arbejdsvilkår > > Sætte relevante byggepolitiske spørgsmål af international betydning til debat blandt vores internationale partnere og hjemlige politikere, herunder f. eks. spørgsmål om bæredygtighed, uddannelse og arbejdsvilkår > > Udbrede EurBe-kortet og et tilknyttet studenter/trainee-kort > > Oplyse om barrierer for bygningskonstruktører i enkelte EU-lande > > Bruge Nordic Built-Charter og det nordiske uddannelsesprojekt til at skabe indbyrdes kendskab til hinandens uddannelser og faglighed i Norden og et fælles brand udadtil for bæredygtigt byggeri > > Rådgive vores studerende og færdiguddannede medlemmer om studier og jobs uden for landets grænser. For det internationale arbejde er målene: > > At opnå høj kvalitet og effektive byggeprocesser i byggeriet internationalt, i EU og Norden > > At skabe erfaringsudveksling og fælles standarder inden for byggeriet, hvor det er relevant, især i forhold til bæredygtighed, digitalisering og uddannelse > > At højne anerkendelsen af bygningskonstruktørernes og andre bygningsprofessionelles erhvervsmæssige kompetencer og mindske barrierer for bygningskonstruktørernes professionelle bevægelighed > > At skabe gode regulerede arbejdsvilkår i byggebranchen på tværs af landegrænser og uden social dumping og unfair konkurrence. KF vil arbejde for at: > > Udbrede bæredygtighed og innovation i byggeriet på tværs af EU og Norden, og at der som et led i dette sker en udveksling af erfaring og debat om fælles standarder i forhold til for eksempel energimærkning, energianalyse, digitalt byggeri, uddannelse og arbejdsmiljø > > Udbrede anerkendelsen af bygningskonstruktørernes uddannelse og erhvervsmæssige kompetencer i Europa og fjerne barrierer for konstruktørernes bevægelighed i de EU-lande, hvor de findes > > Styrke et internationalt samarbejde i den europæiske fagbevægelse gennem FTF s og de andre hovedorganisationers internationale repræsentation, og styrke det fagprofessionelle samarbejde mellem bygningsprofessionelle gennem for eksempel AEEBC og Nordisk Byggsymposium. 6

7 Uddannelsesområdet På uddannelsesområdet er målene: > > At værne om og udvikle bygningskonstruktøruddannelsens høje faglige niveau, omdømme og fremadrettede fokus > > At samarbejde effektivt og konstruktivt med uddannelsessteder og interessenter > > At sikre rammer og muligheder for efter- og videreuddannelsesmuligheder. KF vil arbejde for at: > > Ensartet høj kvalitet og relevans i alle uddannelsens udbud. Herunder gode studiemiljøer, kvalitet i underviserkompetencer, flerfagligt samarbejde med uddannelser på samme kvalifikationsniveau og professionsrelevante forsknings- og udviklingsprojekter > > Bevare uddannelsen som en 3½-årig enhedsuddannelse på professionsbachelorniveau og karakteriseret ved et særligt samspil mellem teori og praksis > > Øge fokus på uddannelsen i relation til andre uddannelser, herunder merit med fokus på kernefaglighed og beskæftigelsesmuligheder > > Sørge for, at uddannelsen med en professionsvinkel bidrager til forskning og udvikling både nationalt og internationalt > > Sikre at uddannelsen er spydspids for innovation og på forkant med udviklingen i byggeriet og på arbejdsmarkedet > > Hæve kendskabet til og anerkendelsen af uddannelsen blandt potentielle studerende, aftagere og interessenter. > > Styrke samarbejdet med erhvervsliv og interessenter med fokus på uddannelsens relevans og dimittenders beskæftigelse > > Skabe relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder. Handlingsplan > > Samarbejde positivt og konstruktivt med uddannelsesinstitutionerne for derved at bidrage til kvalitet og relevans i uddannelsens udbud, forskning og udviklingsarbejde samt efter- og videreuddannelser > > Støtte og deltage i lokale/regionale uddannelsesudvalg, advisory boards og bestyrelser på uddannelsesinstitutionerne for derved at bidrage til, at disse fungerer hensigtsmæssigt > > Beskrive og kommunikere budskabet om bygningskonstruktørernes profession og kompetencer over for relevante parter > > Sætte fokus på bygningskonstruktørernes brede kernekompetencer med særligt fokus på ledelse, kvalitet, byggeteknik, procesforståelse, kommunikation (skriftlig, visuel) og energirenovering > > Bidrage i relevante sammenhænge (udvalg, arbejdsgrupper o.l.), som tjener til en styrkelse af uddannelsen og viden om faget. > > Maksimere kvaliteten af det arbejde, der sker i regi af KF s udvalg, arbejdsgrupper og regioner > > Påvirke den offentlige dagsorden således, at det til stadighed er kvalitet i uddannelserne, der er omdrejningspunktet - ikke økonomiske og/eller uddannelsesorganisatoriske > > Yde bistand til og samarbejde med de studerendes organisationer > > Bidrage til udvikling, udbud og beskrivelse af relevante efter- og videreuddannelsestilbud til bygningskonstruktører i samarbejde med medlemmer og udbydere. 7

8 8

9 Konstruktørernes arbejdsliv For indsatsen for konstruktørernes arbejdsliv er målene: > > At yde medlemmerne rådgivning af høj kvalitet på medlemmernes egne præmisser. > > At opnå de bedst mulige ansættelses- og udviklingsvilkår for hvert enkelt medlem inden for alle beskæftigelsesområder, hvad enten medlemmet er ansat på individuelle vilkår eller under en overenskomst. > > At forebygge ledighed og forbedre beskæftigelsesmulighederne for bygningskonstruktører gennem en bred indsats, herunder arbejde for at gøre fagets mange anvendelsesmuligheder så kendt som muligt. > > At forbedre mulighederne for, at foreningens tillidsrepræsentanter kan varetage deres hverv på arbejdspladserne, og at der i videst muligt omfang dannes klubber og indgås overenskomster på de virksomheder, hvor konstruktørerne arbejder. KF vil arbejde for at: > > Sikre arbejdsvilkår, som afspejler uddannelsens og den enkeltes kompetenceniveau for bygningskontruktører i alle brancher > > Yde det enkelte medlem effektiv rådgivning og juridisk bistand i alle situationer, hvor medlemmets arbejdsliv kræver det: For eksempel i forhold til jobsøgning/cv, kontraktindgåelse, bistand til forhandling af løn, bistand ved opsigelser, sikring af ligebehandling, bistand og lån ved konkurs, retshjælp, bistand af socialrådgiver, stressforebyggelse og stressafhjælpning > > Indgå overenskomster, hvor det er muligt, med fair rammer for løn- og arbejdsvilkår, der matcher medlemmernes uddannelsesniveau > > Gøre arbejdspladsklubber, regionale netværk, konstruktørnetværk og tillidsrepræsentanter til en naturlig del af kontakten og samarbejdet mellem bestyrelse og medlemmer på så mange beskæftigelsesområder som muligt > > Støtte og udvikle tillids-, MED- og arbejdsmiljørepræsentanters kompetencer, så de effektivt og smidigt kan varetage medlemmernes interesser på den enkelte arbejdsplads > > Øge kendskabet til bygningskonstruktørerne, både i og uden for byggesektoren, for at sætte fokus på fagets mange anvendelsesmuligheder og forbedre konstruktørernes samlede beskæftigelse > > Understøtte bygningskonstruktørernes muligheder for beskæftigelse i udlandet. Handlingsplan > > Effektivisere foreningens medlemsservice yderligere, så der ydes konkurrencedygtig rådgivning, vejledning og juridisk bistand af høj kvalitet til rette tid og sted - og i det rette omfang > > Øge bevidsthed og viden om forebyggelse af stress og yde en effektiv hjælp til behandling af stress > > Forbedre de enkelte medlemmers lokale lønforhandling både inden for det offentlige og på det private arbejdsmarked, herunder fortsat udbyde kurser i lønforhandling og udbygge KF s egen kapacitet til at hjælpe medlemmerne med lønforhandling gennem relevant lønstatistik og individuelle råd > > Sikre bygningskonstruktører en fair behandling i beskæftigelsessystemets forskellige grene (jobcentre og a-kasser) ved for eksempel at sikre bedst mulig adgang til kompetenceudvikling og andre aktiveringsmuligheder med et fagligt udviklende perspektiv > > Afholde konferencer for tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner på tværs af ansættelsesområder og til stadighed forsøge at udvikle og udbyde relevante kursustilbud for tillidsrepræsentanter > > Tilbyde og facilitere netværk, der kan bruges til erfaringsudveksling, og arbejde for dannelse af flere arbejdspladsklubber > > Sikre fortsat overenskomstdækning i den private sektor og udbygge den på udvalgte områder > > Samarbejde med partnere som for eksempel FTF og FTF-A, pensionsselskaber og forsikringsselskaber, der kan levere ydelser og service, der fremmer KF s arbejde med at sikre bygningskonstruktørerne det bedst mulige, hele arbejdsliv 9

10 Konstruktørforeningens kommunikation Handlingsplan > > Følge samfundsdebatten om byggeri og andre emner, og kommentere den gennem egne nyheder, presseindlæg og kommentarer > > Sikre at medlemmerne ved, hvorfor de er medlemmer, og hvad deres udbytte af medlemskabet er > > Udgive informationsmaterialer om professionen og foreningen > > Etablere en vidensbank med statistik om konstruktører og andet > > Udgive et interessant og spændende medlemsblad så ofte som økonomi og andre ressourcer gør det muligt > > Udsende differentierede elektroniske nyhedsbreve til forskellige målgrupper > > Drive et attraktivt og moderne website, der er en hjælp for medlemmerne og de foreningsaktive, og som understøtter foreningens kommunikation og samarbejde med medlemmerne (i forbindelse med rådgivning og hjælp, jobsøgning, kurser og arrangementer og aktiviteter i foreningens regioner, udvalg og netværk) > > Sørge for at flest mulig relevante løsninger for og tilbud til vores medlemmer er til rådighed på nettet, især gennem foreningens hjemmeside > > Være til stede på debatarrangementer, messer og andre offentlige begivenheder, hvor det er relevant at oplyse om konstruktørerne og foreningen På kommunikationsområdet er målene: > > At synliggøre hvad kvalitet i byggeriet og effektive byggeprocesser betyder for samfundet, og at det drives af veluddannede konstruktører og andre bygningsprofessionelle. > > At skabe mere synlighed og viden omkring konstruktørprofessionen i samfundet, på arbejdsmarkedet og blandt beslutningstagerne. > > At udvikle selvforståelsen i professionen gennem dialog om professionen blandt foreningens medlemmer og andre interessenter. > > At synliggøre Konstruktørforeningens arbejde og styrke Konstruktørforeningen gennem information til og styrket dialog med nuværende og potentielle medlemmer. KF vil arbejde for at: > > Debatten om byggeriet handler om kvalitet og effektivitet, og at hensyn til kvalitet, bæredygtighed, uddannelse og ordentlige arbejdsforhold betaler sig > > Flere beslutningstagere, branchefolk og borgere end i dag får kendskab til konstruktørerne perspektiv, synsvinkel, kompetencer og vilkår > > Konstruktørerne og Konstruktørforeningen er synlig i samfundsdebatten som relevante videnspersoner gennem indlæg og debat på flest mulig platforme i fagpressen og ved aktuelle begivenheder > > Vores tilstedeværelse på de sociale medier udbygges for at blive mere synlige og få mere dialog med medlemmer og andre interessenter om konstruktørerne og Konstruktørforeningen > > Foreningens omdømme styrkes yderligere, og foreningen generelt omtales som en forening, hvor man er en del af et fagligt fællesskab og har gavn af den fag- og byggepolitiske indsats, som giver værdi for medlemmerne. 10

11 Udvikling af organisationen Organisationen er et middel til at opfylde vores formål og ikke et mål i sig selv. Målet for organisationsudviklingen er derfor at opnå de politiske og interessemæssige formål så effektivt som muligt og ved anvendelse af så få ressourcer som muligt. For organisationsudviklingen er målene: > > At Konstruktørforeningen er et levende netværk og en ressource for foreningens medlemmer, skabt af medlemmerne og for medlemmerne > > At foreningen er en brugbar ramme for de medlemmer, der vil være aktive omkring profession og interessevaretagelse, og et attraktivt tilbud til dem, der primært ser foreningen som en slags forsikring > > At fastholde og helst forøge organisationsprocenten blandt de erhvervsaktive bygningskonstruktører og de studerende for ad den vej opnå den maksimale kapacitet til at varetage medlemmernes interesse > > At foreningen drives med så få ressourcer som muligt og kun de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde foreningens mål. KF vil arbejde for at: > > Foreningen får flere medlemmer > > Foreningen fortsat kun driver aktiviteter, der skaber værdi for medlemmerne, hvad enten det er på kort eller langt sigt, direkte eller indirekte > > Foreningens aktive organer og aktive medlemmer (i bestyrelse, regionsledelser, udvalg, tillidsfolk, kontaktpersoner og diverse netværk) får de bedst mulige betingelser for at udøve deres aktivitet inden for snævre økonomiske rammer > > Foreningsaktive kan tilbydes relevant organisatorisk uddannelse og vejledning > > Foreningens sekretariat fungerer omkostningseffektivt blandt andet ved hjælp af kompetenceudvikling, brug af it og udvikling af interne arbejdsgange > > Udgifter til foreningens drift løbende overvåges med henblik på en optimering Handlingsplan > > Sætte fokus på fastholdelse af nuværende medlemmer ved at forstå udmeldelsesmønstre bedre og tage kontakt til udmeldelsestruede > > Rekruttere flere bygningskonstruktører gennem bedre information og tættere opfølgning på mulige medlemmer - herunder dimittender > > Udvikle værktøjer til de foreningsaktive, der kan støtte deres aktivitet. Det kan for eksempel være i form af internetfora, opgavebeskrivelser, oplæring eller uddannelse > > Implementere nye it-systemer til understøttelse af medlemsrådgivning, sagsbehandling, medlemsadministration og digital kommunikation 11

12 Konstruktørforeningen Konstruktørforeningen Foto: Nicolai Perjesi Design/tryk: Rosendahls A/S

KF 2012-2014 Beretning

KF 2012-2014 Beretning KF 2012-2014 Beretning Konstruktørforeningens beretning 2012-2014 Indhold 03 Forord 05 Det fag- og byggepolitiske område 13 Det internationale arbejde 17 Konstruktørernes arbejdsliv 27 Uddannelsesområdet

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer Arbejdsprogram 2012 Indholdsfortegnelse:. Indledning. DM s vision. DM's tværgående arbejde.1. Særlige indsatser.1.1. DM Faglighed.1.2. DM s fokusemner.1.3. Samarbejde med andre organisationer.1.4. Det

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere