Strategi- og handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-2020. Strategi- og handlingsplan"

Transkript

1 KF Strategi- og handlingsplan

2 Strategi- og handlingsplan Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes arbejdsliv 10 Konstruktørforeningens kommunikation 11 Udvikling af organisationen

3 Forord Konstruktørprofessionen er i vækst, fordi der er brug for konstruktørernes kompetencer i nutidens og fremtidens byggeri, anlæg og drift. Fokus på kvalitet, bæredygtighed, totaløkonomi og effektive byggeprocesser med et minimum af fejl og mangler kalder på dygtige bygningsprofessionelle. Det giver gode muligheder for konstruktørerne og Konstruktørforeningen (KF). Til gengæld er konkurrencen skærpet på alle fronter; internationalt og nationalt, for virksomhederne, den enkelte konstruktør og for foreningen. For både de overenskomstdækkede og for de mange, der er ansat på individuelle vilkår, er løn- og arbejdsvilkår under pres. Derfor er der mere end nogensinde brug for en stærk fagforening, stærke tillidsfolk, klubber og en dansk fagbevægelse, der formår at forny sig og stå sammen. For den enkelte bygningskonstruktør betyder en stærk forening et stærkt fagligt fællesskab, bedre løn- og arbejdsvilkår, bedre karriere- og jobmuligheder, mere kvalitet i professionen og uddannelsen samt mere indflydelse på den lovgivning, der vedrører byggeriet. Konstruktørforeningen er konstruktørernes ledende forening, men vi er også parate til at åbne os for nye grupper af bygningsprofessionelle på samme kvalifikationsniveau som konstruktørerne, hvad enten de kommer til os fra udlandet eller gennem nye danske uddannelser. For samfundet er KF en aktiv medspiller, der bidrager til at imødekomme samfundets krav til kvalitet, miljø og ressourceforbrug i det byggede miljø. Hvad skal foreningen? I denne strategi- og handlingsplan kan du læse om, hvad KF overordnet forventer at arbejde med i de kommende år. Det er vigtigt for en stringent ledelse af vores fælles anliggender for udviklingen af KF og medlemsdemokratiet, at bestyrelsen kan træffe beslutninger ud fra et accepteret værdigrundlag og nedfældede målsætninger inden for KF s kerneområder. KF s Strategi- og handlingsplan er udarbejdet for at udgøre et sådant fundament. Forslag til godkendelse Handlingsplanen diskuteres og godkendes af Konstruktørforeningens generalforsamling. Den plan, du har foran dig nu, skal diskuteres på generalforsamlingen i Vejle den 25. oktober Generalforsamlingens kommentarer vil i fremtiden fremgå i referatet på bagerste side. Da der sker forandringer mellem generalforsamlingerne, er det bestyrelsens opgave og ansvar løbende at tilpasse den aftalte handlingsplan til strategien. 3

4 Vision, mission og værdier Vision KF vil fortsat være bygningskonstruktørernes faglige organisation og Danmarks største faglige fællesskab og netværk for konstruktører og andre bygningsprofessionelle med fokus på samfundsnytte, kvalitet i byggeriet og interessevaretagelse. Mission Det er KF s mål at skabe kvalitet, tryghed og muligheder i medlemmernes uddannelse, profession og arbejdsliv - og derigennem bidrage til samfundsudviklingen. Værdigrundlag Konstruktørforeningen: > > Er den faglige organisation for bygningskonstruktører > > Er Danmarks største faglige fællesskab og netværk for bygningskonstruktører og andre bygningsprofessionelle > > Definerer professionen og varetager konstruktørernes interesser inden for uddannelsen, professionen og arbejdslivet > > Fremmer professionens relevans for og bidrag til samfundet > > Er skabt af og ledet af bygningskonstruktører og drevet af medlemmer. Målsætninger > > Give medlemmerne udbytte og merværdi > > Sikre medlemmerne kvalitet, tryghed, indflydelse og valgmuligheder i profession, arbejdsliv, uddannelse og efter- og videreuddannelse > > Rådgive og have relevante tilbud til medlemmerne, uanset om de er ledere, specialister, selvstændige, studerende eller ledige, og uanset hvilken branche og fase af deres arbejdsliv de befinder sig i > > Søge en balance mellem det enkelte medlems interesser og fællesskabets interesser både blandt de overenskomstdækkede og dem, der er ansat på individuelle vilkår > > Sikre udvikling af uddannelsen, så den forbliver på forkant med behov, tendenser og muligheder i byggeriet, og fastholde vidensniveauet blandt andet gennem standarder for meritoverførsel fra andre uddannelser > > Øge kendskabet i samfundet til bygningskonstruktørerne og vores profession, og udbygge konstruktørernes og foreningens gode omdømme > > Deltage i samfundsdebatten ud fra det perspektiv at byggeri af høj kvalitet, i processerne, i projektering, udførelse og drift giver samfundet mere værdi > > Udbygge samarbejdet med andre faggrupper, organisationer og interessenter > > Udbygge kontakten til og mellem medlemmerne i et stærkt fagligt fællesskab > > Sikre medlemmerne mulighed for direkte demokratisk indflydelse i foreningens beslutningsprocesser og være partipolitisk uafhængig > > Fortsætte en positiv medlemsudvikling gennem fastholdelse og øget rekruttering af konstruktører, der er uorganiserede eller organiserede andetsteds. Som medlem har du et medansvar for, at KF opfylder målsætningerne. 4

5 Det fag- og byggepolitiske område På det fag- og byggepolitiske område er målene: > > At sikre kvaliteten i det byggede miljø til gavn for den enkelte borger og samfundet > > At definere bygningskonstruktøren som en profession, der gør gavn for samfundet KF vil arbejde for at: > > Bygningskonstruktørernes kollektive viden og rolle i bygge sektoren bidrager til samfundets udvikling > > Bygninger fremstår med en sådan byggeteknisk kvalitet, at vi som bygningskonstruktører fagligt kan stå inde for og være stolte af dem > > Lovgivning på byggeområdet fremmer kvalitet > > Godt og helhedsorienteret byggeri er baseret på totaløkonomiske overvejelser og den bæredygtige forståelse > > Projektering, udførelse og drift inden for nybyggeri, anlæg eller renovering, foregår efter høje faglige standarder og gennem effektive processer > > Byggeri skal foregå i en atmosfære af tillid og positivt samarbejde > > Nye samarbejdsformer og nye metoder i projekterings- og byggeprocesser fremmes og medvirker til at effektivisere og højne kvaliteten i byggeriet, minimere belastningen af miljøet og optimere arbejdsmiljøet > > Konkurrencen nationalt og internationalt er fair og fri, og bidrager til at sikre fornuftige priser på byggeri og udvikling af billigere og bedre byggekomponenter og -materialer > > Byggebranchens videns- og uddannelsesniveau fremmes ved kontakt og samarbejde mellem forskning, uddannelse og erhverv, bl.a. ved at bygningskonstruktører aktivt tager del i faglige styregrupper og netværk. Handlingsplan > > Definere, beskrive og profilere bygningskonstruktørens arbejdsområder, kompetencer og kvalifikationer for at brande bygningskonstruktørerne, således at disse sikres anerkendelse i såvel byggesektoren som samfundet generelt > > Kommentere og agere i forhold til aktuelle byggepolitiske emner og projekter > > Stille sig til rådighed for ekspertgrupper nationalt og internationalt, herunder i regi af EU, hvis det har betydning for bygningskonstruktørernes interesser > > Drive et åbent fag- og byggepolitisk udvalg, der udvikler foreningens synspunkter på aktuelle byggepolitiske spørgsmål og samler foreningens repræsentanter og stemmer i diverse faglige sammenhænge > > Samarbejde med andre faglige organisationer og brancheorganisationer for at fremme godt byggeri og gode arbejdsvilkår i byggeriet > > Afholde faglige arrangementer for medlemmer og andre interesserede. 5

6 Det internationale arbejde Handlingsplan > > Arbejde internationalt, blandt andet gennem AEEBC, Nordisk Byggsymposium, FTF og den europæiske fagbevægelse for kvaliteten i byggeriet, for gensidig anerkendelse af de bygningsprofessionelles kvalifikationer i EU og Norden og for gode arbejdsvilkår > > Sætte relevante byggepolitiske spørgsmål af international betydning til debat blandt vores internationale partnere og hjemlige politikere, herunder f. eks. spørgsmål om bæredygtighed, uddannelse og arbejdsvilkår > > Udbrede EurBe-kortet og et tilknyttet studenter/trainee-kort > > Oplyse om barrierer for bygningskonstruktører i enkelte EU-lande > > Bruge Nordic Built-Charter og det nordiske uddannelsesprojekt til at skabe indbyrdes kendskab til hinandens uddannelser og faglighed i Norden og et fælles brand udadtil for bæredygtigt byggeri > > Rådgive vores studerende og færdiguddannede medlemmer om studier og jobs uden for landets grænser. For det internationale arbejde er målene: > > At opnå høj kvalitet og effektive byggeprocesser i byggeriet internationalt, i EU og Norden > > At skabe erfaringsudveksling og fælles standarder inden for byggeriet, hvor det er relevant, især i forhold til bæredygtighed, digitalisering og uddannelse > > At højne anerkendelsen af bygningskonstruktørernes og andre bygningsprofessionelles erhvervsmæssige kompetencer og mindske barrierer for bygningskonstruktørernes professionelle bevægelighed > > At skabe gode regulerede arbejdsvilkår i byggebranchen på tværs af landegrænser og uden social dumping og unfair konkurrence. KF vil arbejde for at: > > Udbrede bæredygtighed og innovation i byggeriet på tværs af EU og Norden, og at der som et led i dette sker en udveksling af erfaring og debat om fælles standarder i forhold til for eksempel energimærkning, energianalyse, digitalt byggeri, uddannelse og arbejdsmiljø > > Udbrede anerkendelsen af bygningskonstruktørernes uddannelse og erhvervsmæssige kompetencer i Europa og fjerne barrierer for konstruktørernes bevægelighed i de EU-lande, hvor de findes > > Styrke et internationalt samarbejde i den europæiske fagbevægelse gennem FTF s og de andre hovedorganisationers internationale repræsentation, og styrke det fagprofessionelle samarbejde mellem bygningsprofessionelle gennem for eksempel AEEBC og Nordisk Byggsymposium. 6

7 Uddannelsesområdet På uddannelsesområdet er målene: > > At værne om og udvikle bygningskonstruktøruddannelsens høje faglige niveau, omdømme og fremadrettede fokus > > At samarbejde effektivt og konstruktivt med uddannelsessteder og interessenter > > At sikre rammer og muligheder for efter- og videreuddannelsesmuligheder. KF vil arbejde for at: > > Ensartet høj kvalitet og relevans i alle uddannelsens udbud. Herunder gode studiemiljøer, kvalitet i underviserkompetencer, flerfagligt samarbejde med uddannelser på samme kvalifikationsniveau og professionsrelevante forsknings- og udviklingsprojekter > > Bevare uddannelsen som en 3½-årig enhedsuddannelse på professionsbachelorniveau og karakteriseret ved et særligt samspil mellem teori og praksis > > Øge fokus på uddannelsen i relation til andre uddannelser, herunder merit med fokus på kernefaglighed og beskæftigelsesmuligheder > > Sørge for, at uddannelsen med en professionsvinkel bidrager til forskning og udvikling både nationalt og internationalt > > Sikre at uddannelsen er spydspids for innovation og på forkant med udviklingen i byggeriet og på arbejdsmarkedet > > Hæve kendskabet til og anerkendelsen af uddannelsen blandt potentielle studerende, aftagere og interessenter. > > Styrke samarbejdet med erhvervsliv og interessenter med fokus på uddannelsens relevans og dimittenders beskæftigelse > > Skabe relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder. Handlingsplan > > Samarbejde positivt og konstruktivt med uddannelsesinstitutionerne for derved at bidrage til kvalitet og relevans i uddannelsens udbud, forskning og udviklingsarbejde samt efter- og videreuddannelser > > Støtte og deltage i lokale/regionale uddannelsesudvalg, advisory boards og bestyrelser på uddannelsesinstitutionerne for derved at bidrage til, at disse fungerer hensigtsmæssigt > > Beskrive og kommunikere budskabet om bygningskonstruktørernes profession og kompetencer over for relevante parter > > Sætte fokus på bygningskonstruktørernes brede kernekompetencer med særligt fokus på ledelse, kvalitet, byggeteknik, procesforståelse, kommunikation (skriftlig, visuel) og energirenovering > > Bidrage i relevante sammenhænge (udvalg, arbejdsgrupper o.l.), som tjener til en styrkelse af uddannelsen og viden om faget. > > Maksimere kvaliteten af det arbejde, der sker i regi af KF s udvalg, arbejdsgrupper og regioner > > Påvirke den offentlige dagsorden således, at det til stadighed er kvalitet i uddannelserne, der er omdrejningspunktet - ikke økonomiske og/eller uddannelsesorganisatoriske > > Yde bistand til og samarbejde med de studerendes organisationer > > Bidrage til udvikling, udbud og beskrivelse af relevante efter- og videreuddannelsestilbud til bygningskonstruktører i samarbejde med medlemmer og udbydere. 7

8 8

9 Konstruktørernes arbejdsliv For indsatsen for konstruktørernes arbejdsliv er målene: > > At yde medlemmerne rådgivning af høj kvalitet på medlemmernes egne præmisser. > > At opnå de bedst mulige ansættelses- og udviklingsvilkår for hvert enkelt medlem inden for alle beskæftigelsesområder, hvad enten medlemmet er ansat på individuelle vilkår eller under en overenskomst. > > At forebygge ledighed og forbedre beskæftigelsesmulighederne for bygningskonstruktører gennem en bred indsats, herunder arbejde for at gøre fagets mange anvendelsesmuligheder så kendt som muligt. > > At forbedre mulighederne for, at foreningens tillidsrepræsentanter kan varetage deres hverv på arbejdspladserne, og at der i videst muligt omfang dannes klubber og indgås overenskomster på de virksomheder, hvor konstruktørerne arbejder. KF vil arbejde for at: > > Sikre arbejdsvilkår, som afspejler uddannelsens og den enkeltes kompetenceniveau for bygningskontruktører i alle brancher > > Yde det enkelte medlem effektiv rådgivning og juridisk bistand i alle situationer, hvor medlemmets arbejdsliv kræver det: For eksempel i forhold til jobsøgning/cv, kontraktindgåelse, bistand til forhandling af løn, bistand ved opsigelser, sikring af ligebehandling, bistand og lån ved konkurs, retshjælp, bistand af socialrådgiver, stressforebyggelse og stressafhjælpning > > Indgå overenskomster, hvor det er muligt, med fair rammer for løn- og arbejdsvilkår, der matcher medlemmernes uddannelsesniveau > > Gøre arbejdspladsklubber, regionale netværk, konstruktørnetværk og tillidsrepræsentanter til en naturlig del af kontakten og samarbejdet mellem bestyrelse og medlemmer på så mange beskæftigelsesområder som muligt > > Støtte og udvikle tillids-, MED- og arbejdsmiljørepræsentanters kompetencer, så de effektivt og smidigt kan varetage medlemmernes interesser på den enkelte arbejdsplads > > Øge kendskabet til bygningskonstruktørerne, både i og uden for byggesektoren, for at sætte fokus på fagets mange anvendelsesmuligheder og forbedre konstruktørernes samlede beskæftigelse > > Understøtte bygningskonstruktørernes muligheder for beskæftigelse i udlandet. Handlingsplan > > Effektivisere foreningens medlemsservice yderligere, så der ydes konkurrencedygtig rådgivning, vejledning og juridisk bistand af høj kvalitet til rette tid og sted - og i det rette omfang > > Øge bevidsthed og viden om forebyggelse af stress og yde en effektiv hjælp til behandling af stress > > Forbedre de enkelte medlemmers lokale lønforhandling både inden for det offentlige og på det private arbejdsmarked, herunder fortsat udbyde kurser i lønforhandling og udbygge KF s egen kapacitet til at hjælpe medlemmerne med lønforhandling gennem relevant lønstatistik og individuelle råd > > Sikre bygningskonstruktører en fair behandling i beskæftigelsessystemets forskellige grene (jobcentre og a-kasser) ved for eksempel at sikre bedst mulig adgang til kompetenceudvikling og andre aktiveringsmuligheder med et fagligt udviklende perspektiv > > Afholde konferencer for tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner på tværs af ansættelsesområder og til stadighed forsøge at udvikle og udbyde relevante kursustilbud for tillidsrepræsentanter > > Tilbyde og facilitere netværk, der kan bruges til erfaringsudveksling, og arbejde for dannelse af flere arbejdspladsklubber > > Sikre fortsat overenskomstdækning i den private sektor og udbygge den på udvalgte områder > > Samarbejde med partnere som for eksempel FTF og FTF-A, pensionsselskaber og forsikringsselskaber, der kan levere ydelser og service, der fremmer KF s arbejde med at sikre bygningskonstruktørerne det bedst mulige, hele arbejdsliv 9

10 Konstruktørforeningens kommunikation Handlingsplan > > Følge samfundsdebatten om byggeri og andre emner, og kommentere den gennem egne nyheder, presseindlæg og kommentarer > > Sikre at medlemmerne ved, hvorfor de er medlemmer, og hvad deres udbytte af medlemskabet er > > Udgive informationsmaterialer om professionen og foreningen > > Etablere en vidensbank med statistik om konstruktører og andet > > Udgive et interessant og spændende medlemsblad så ofte som økonomi og andre ressourcer gør det muligt > > Udsende differentierede elektroniske nyhedsbreve til forskellige målgrupper > > Drive et attraktivt og moderne website, der er en hjælp for medlemmerne og de foreningsaktive, og som understøtter foreningens kommunikation og samarbejde med medlemmerne (i forbindelse med rådgivning og hjælp, jobsøgning, kurser og arrangementer og aktiviteter i foreningens regioner, udvalg og netværk) > > Sørge for at flest mulig relevante løsninger for og tilbud til vores medlemmer er til rådighed på nettet, især gennem foreningens hjemmeside > > Være til stede på debatarrangementer, messer og andre offentlige begivenheder, hvor det er relevant at oplyse om konstruktørerne og foreningen På kommunikationsområdet er målene: > > At synliggøre hvad kvalitet i byggeriet og effektive byggeprocesser betyder for samfundet, og at det drives af veluddannede konstruktører og andre bygningsprofessionelle. > > At skabe mere synlighed og viden omkring konstruktørprofessionen i samfundet, på arbejdsmarkedet og blandt beslutningstagerne. > > At udvikle selvforståelsen i professionen gennem dialog om professionen blandt foreningens medlemmer og andre interessenter. > > At synliggøre Konstruktørforeningens arbejde og styrke Konstruktørforeningen gennem information til og styrket dialog med nuværende og potentielle medlemmer. KF vil arbejde for at: > > Debatten om byggeriet handler om kvalitet og effektivitet, og at hensyn til kvalitet, bæredygtighed, uddannelse og ordentlige arbejdsforhold betaler sig > > Flere beslutningstagere, branchefolk og borgere end i dag får kendskab til konstruktørerne perspektiv, synsvinkel, kompetencer og vilkår > > Konstruktørerne og Konstruktørforeningen er synlig i samfundsdebatten som relevante videnspersoner gennem indlæg og debat på flest mulig platforme i fagpressen og ved aktuelle begivenheder > > Vores tilstedeværelse på de sociale medier udbygges for at blive mere synlige og få mere dialog med medlemmer og andre interessenter om konstruktørerne og Konstruktørforeningen > > Foreningens omdømme styrkes yderligere, og foreningen generelt omtales som en forening, hvor man er en del af et fagligt fællesskab og har gavn af den fag- og byggepolitiske indsats, som giver værdi for medlemmerne. 10

11 Udvikling af organisationen Organisationen er et middel til at opfylde vores formål og ikke et mål i sig selv. Målet for organisationsudviklingen er derfor at opnå de politiske og interessemæssige formål så effektivt som muligt og ved anvendelse af så få ressourcer som muligt. For organisationsudviklingen er målene: > > At Konstruktørforeningen er et levende netværk og en ressource for foreningens medlemmer, skabt af medlemmerne og for medlemmerne > > At foreningen er en brugbar ramme for de medlemmer, der vil være aktive omkring profession og interessevaretagelse, og et attraktivt tilbud til dem, der primært ser foreningen som en slags forsikring > > At fastholde og helst forøge organisationsprocenten blandt de erhvervsaktive bygningskonstruktører og de studerende for ad den vej opnå den maksimale kapacitet til at varetage medlemmernes interesse > > At foreningen drives med så få ressourcer som muligt og kun de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde foreningens mål. KF vil arbejde for at: > > Foreningen får flere medlemmer > > Foreningen fortsat kun driver aktiviteter, der skaber værdi for medlemmerne, hvad enten det er på kort eller langt sigt, direkte eller indirekte > > Foreningens aktive organer og aktive medlemmer (i bestyrelse, regionsledelser, udvalg, tillidsfolk, kontaktpersoner og diverse netværk) får de bedst mulige betingelser for at udøve deres aktivitet inden for snævre økonomiske rammer > > Foreningsaktive kan tilbydes relevant organisatorisk uddannelse og vejledning > > Foreningens sekretariat fungerer omkostningseffektivt blandt andet ved hjælp af kompetenceudvikling, brug af it og udvikling af interne arbejdsgange > > Udgifter til foreningens drift løbende overvåges med henblik på en optimering Handlingsplan > > Sætte fokus på fastholdelse af nuværende medlemmer ved at forstå udmeldelsesmønstre bedre og tage kontakt til udmeldelsestruede > > Rekruttere flere bygningskonstruktører gennem bedre information og tættere opfølgning på mulige medlemmer - herunder dimittender > > Udvikle værktøjer til de foreningsaktive, der kan støtte deres aktivitet. Det kan for eksempel være i form af internetfora, opgavebeskrivelser, oplæring eller uddannelse > > Implementere nye it-systemer til understøttelse af medlemsrådgivning, sagsbehandling, medlemsadministration og digital kommunikation 11

12 Konstruktørforeningen Konstruktørforeningen Foto: Nicolai Perjesi Design/tryk: Rosendahls A/S

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation. Axelborg 20. november 2013

Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation. Axelborg 20. november 2013 Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation Axelborg 20. november 2013 Tema Session III I. Virksomhederne i byggebranchen skal geares til lønsom vækst Samlet udfordring og underfordringer (fra

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere