FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T"

Transkript

1 FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING Der er gået et år siden at Lone og jeg blev valgt som formandskab. Et meget kort år, kan vi begge skrive under på for tiden er gået helt vildt hurtigt. Det har været et travlt og spændende år, hvor vi har holdt alt op mod lyset og sat mange skibe i søen. Ikke alle er nået godt i havn endnu i hvert fald, og en del af dem har også måtte ændre kurs undervejs. Men det ved vi godt og er, hvad vi kunne forvente for der har været storm, lavvande, tåget og tvivl om kursen på nogle områder. Vores mål er, at alle skibene skal nå sikkert i havn med deres værdifulde last. Et af skibene er vores nye vision og værdier, som er kommet sikkert i havn. Visionen er som en vision skal være: Stor, uopnåelig fjern, men også særdeles konkret og noget, som vi kan arbejde med i vores hverdag såvel i formandskabet og sekretariatet som i jeres daglige arbejde for medlemmerne. DFL - FORSIKRINGSFORBUNDET Når vi taler vision og værdier, så er der ikke tale om en revolution i DFL. Og nej, jeg siger ikke Forsikringsforbundet, for vi skifter først navn den 1. januar Ingen revolution, men snarere en ny begyndelse mange nye begyndelser. VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T Rigtig mange af vores medlemmer har det godt, men der er også mange, som føler sig utrygge i jobbet, er i tvivl om deres kompetencer og karriere, og frygter hvor de står efter næste afskedigelsesrunde. Finder de ikke selv frem til os så er budskabet i visionen at vi står frem og husker dem på, at vi er klar til at støtte og hjælpe dem. 1

2 VÆRD IE RNE Visionen understøttes af vores fem værdier: Nærhed Tryghed Fællesskab Nutidig Professionel Værdierne og hvad de har betydet for vores arbejde, vender vi tilbage til om et øjeblik UDVA LGENE Hvor vi tidligere havde otte udvalg, har vi nu taget udgangspunkt i at udvalgenes arbejdsområder stemmer nøje overens med kernen af vores arbejde i DFL. Det er dermed blevet til fem udvalg. Medlemmer Kommunikation Arbejdsliv Trivsel TR-udvikling Vi brugte en del tid på at få de nye udvalg op at stå, for vi ønskede at udvalgene skulle afspejle vores vision og værdier. Og så skulle de bygge på et tættere samarbejde mellem alle dele af vores organisation: Formandskab, medlemmer af bestyrelserne i vores personaleforeninger, vores tillidsvalgte, faglige konsulenter og de administrative medarbejdere i sekretariatet. Derfor kom udvalgsarbejdet først rigtigt i gang her i efteråret 2014, men har taget fart i foråret. Det vil I høre mere om under udvalgsbazaren senere på dagen. FAGGRU PPE R Der er udsendt en skriftlig beretning omkring faggrupperne og dem er I velkommen til at spørge ind til, når vi åbner for spørgsmål. 2

3 VORE S SJÆL OG RYGRAD Visionen og de fem værdier vil også være centrale for arbejdet fremover. Og de er udgangspunktet for vores beretning i dag. Jeg vil kalde værdierne for vores sjæl, vores rygrad. Værdierne er det, som DFL bygger på. Medlemmerne skal kende os på værdierne, og føle sig hjemme og trygge i DFL. DET SKAL KOMME FRA H J ERTET Vi skal leve vores værdier og det skal komme fra hjertet! Det gør det for både Lone og jeg, og det er årsagen til at vi denne gang har delt beretningen mellem os. NÆRHED Hvad er nærhed? Nærhed er, at vi har en lokal afdeling i selskaberne. Nærhed er også, når den lokale tillidsrepræsentant går rundt i afdelingen og hilser på medlemmerne for at høre, om de har det godt. Og nærhed er, når medlemmet oplever at hjælpen lige ved hånden. For vi skal ses. Og vores tilstedeværelse skal kunne mærkes. Den vigtigste forskel mellem os og de gule er vores lokale tilstedeværelse og det, at vi kender medlemmernes hverdag og står klar til at hjælpe dem. VI SKA L SES Det er afgørende vigtigt, at vores personaleforeninger profilerer sig, giver medlemmerne den bedste service og optræder professionelt også over for selskabets ledelse. Medlemmerne skal have tillid til at enhver i DFL's organisation arbejder med passion for at sikre, at de har det godt. Og de skal have let ved at komme i kontakt med os, når de har brug for det. Derfor er det en del af vores virke at vi informerer, og det kræver løbende kontakt og kommunikation. 3

4 Et af målene er, at den lokale kommunikation skal styrkes. LOKA L KOMMU NIKATION Den opgave står I ikke alene med, for såvel formandskab som sekretariat har det som en af vores vigtigste opgaver at hjælpe og støtte jer lokalt. Den lokale synlighed understøttes af den information som produceres centralt, eksempelvis DFL-Info, vores medlemsblad Forsikring, hjemmesiden, Facebooksiden og hvad vi i øvrigt udsender af information. Som formandskab og hovedbestyrelse gør vi hvad vi kan for at komme rundt til jeres lokale arrangementer og generalforsamlinger, til DFL Ungdom og til de regionale arrangementer. Formandskabets møder med formændene for de mindre personaleforeninger er også en del af dette arbejde. Det skal sikre at vi ved hvad der sker hos dem, kender deres udfordringer og kan sørge for at deres behov afspejles i vores arbejde. Det skal også sikre, at der er kendskab til det fagpolitiske arbejde centralt i DFL, uanset størrelse. Så nærheden gælder bestemt også på de indre linjer. I skal føle tilhørsforholdet til DFL centralt gennem adgang til at blive hørt, at modtage vigtig information og have direkte adgang til formandskabet. Vores utroligt flade organisation er et vigtigt kendetegn ved DFL og ligger som en del af værdien Nærhed. VIDE NSDELING Vi skal også hjælpe hinanden, og det kan ske gennem deling af viden på tværs af personaleforening, sekretariat og formandskab. Det sker gennem Formands-Næstformand seminarer, TR-seminarer, TR-Update Dage samt gennem dialogen i SMP-kredsen og Tværmødekredsen. Der overvejes også en ordning med registrering af faglige sager, således at vi både lokalt og centralt kan drage nytte af hinandens erfaringer og resultater. TRYGHED Vores medlemmer er aldrig alene, og nærheden til DFL er et medlems største tryghed. 4

5 Men trygheden starter langt tidligere nemlig når vi forhandler overenskomst med arbejdsgiverne. OVERENSKOMSTEN Mange medlemmer og sikkert også mange ikke-medlemmer ser overenskomsten som en grundlov, der bare findes. Men det er det ikke. Overenskomsten er blevet til med blod, sved og tårer fra vores og arbejdsgivernes side, og den overenskomst, vi har i dag, er medlemmernes vigtigste kilde til tryghed. Samfundet, teknologien og selskaberne står ikke stille, og derfor bliver overenskomsten aldrig færdig. For at sikre trygheden skal overenskomsten løbende ændres, tilpasses og udvides, så den afspejler hvad der sker omkring os eksempelvis aldersgrænsernes ophævelse, ændringer i forældreorlov, den teknologiske udvikling, det stigende behov for kompetencer og meget mere. Vores overenskomst er fundamentet for medlemmerne tryghed. Og de kan trygt stole på, at vi ser det som en afgørende del af vores virke at fastholde og udvikle overenskomsten. Og at den så godt vi formår vil afspejle forhold og udfordringer i vores medlemmers hverdag. VI STÅR KLAR Et medlems tryghed er også, at den lokale personaleforening står klar med en bisidder, hvis medlemmet skal til en alvorlig samtale sygesamtale, advarsel og opsigelser. Og at bisidderen er godt rustet til opgaven. Netop derfor har vi sat ekstra fokus på at uddanne og træne vores tillidsrepræsentanter i rollen som bisidder. For det er en ansvarsfuld og til tider vanskelig opgave at være bisidder. Vores mål er, at medlemmerne kan være trygge ved at de får den bedst mulige hjælp og det bedst mulige resultat ikke mindst, hvis de bliver nødt til at forlade deres job. Uddannelsen af tillidsrepræsentanterne sker ved GO-uddannelsen, TR-Update dagene, TR-seminarer og gennem temadage om aktuelle emner. 38 MILLIONE R TIL ME DLEMME R Og det nytter noget. Vi gør en forskel for vores medlemmer. De seneste 12 måneder har vi skaffet ca. 38 mio. kroner til 311 opsagte og fratrådte medlemmer. Det samlede beløb er lidt større end sidste år, hvor vi 5

6 skaffede 37 mio., men beløbet pr. medlem er lidt mindre. Så vidt vi kan se skyldes det, at der sidste år blev afskediget en del medlemmer med meget lang anciennitet. SYGE SAMTA LE R Vi oplever en stigning i antallet af sygesamtaler. Derfor er bisidderrollen ved sygesamtaler stadig vigtigere, for udfaldet af en sygesamtale kan få store konsekvenser for et medlems situation. Her er bisidderen den tryghedsambassadør som skal sikre medlemmerne en tryg og fair behandling i en situation, hvor de er svagest. Her skal der fuld fokus på hvordan medlemmet bedst kan komme tilbage i arbejdet eller få den hjælp og støtte, som der er brug for. Hvis situationen er så alvorlig at det offentlige skal inddrages, kan DFL hjælpe med kontakt til socialrådgiverne i vores hovedorganisation FTF. En erfaren socialrådgiver kan sikre medlemmet, at man finder den bedste løsning i samråd mellem alle parter også det offentlige. KOMPETE NCE R OG V ÆRKTØ JE R For de tillidsvalgte er vidensdeling og adgang til de rette kompetencer og værktøjer afgørende for hvordan vi kan hjælpe medlemmerne. Der er i det hele taget fokus på kompetencer, også hos de tillidsrepræsentanter, der har været i gamet gennem mange år. Der er også lagt en stribe nyttige værktøjer på hjemmesiden under TR Portalen. Som tillidsrepræsentant kan man her finde baggrundsinformation, procedurer, formularer og kontaktdata. Værktøjskassen under TR Portalen er et område, vi også har fokus på. Der arbejdes løbende på at gøre det bedre og lettere tilgængeligt. FÆLLESSKAB Hovedbestyrelsen ønsker at vi er ét DFL, også selv om vi er organiseret i en central og mange lokale dele. Det er altid en afvejning hvor balancen skal ligge mellem central styring og lokal selvbestemmelse ikke mindst i et forbund af personaleforeninger. Vi skal ikke 6

7 forhandle en skillelinje, men vælge det niveau, der giver vores medlemmer den største værdi og sikrer at de kan genkende DFL, uanset hvor de møder os. For det er med personaleforeninger som med medlemmer man ønsker fællesskabet men med plads til det individuelle. VI STÅ R SAMMEN Undersøgelser af danskernes holdninger viser, at fællesskabet er i fremgang i forhold til det at jeg kan klare mig selv. Fællesskabsbølgen er i høj grad noget, vi har glæde af og kan mærke. Tænk bare på det flotte resultat af hvervningskampagnen i efteråret. I formandskabet kan vi godt lide at tænke på alle i DFL's organisation som én stor familie. For det er vi på mange måder vi deles om passionen om at sørge for at vores medlemmer har det godt. Og om vores værdier ikke mindst fællesskabet. MIND RE OG STØ RRE PE RSONA LE FORE NINGE R Jeg har selv siddet i en af de store personaleforeninger og skal være den første til at indrømme, at der er stor forskel på hverdagen i en stor og en mindre personaleforening. I den store er der typisk et frikøbt formandskab, der støttes af en bestyrelse med mange medlemmer. I den mindre er der måske kun en formand, højst et par stykker i bestyrelsen og måske en enkelt eller et par tillidsrepræsentanter. Alle har arbejde ved siden af deres virke i DFL, og det efterlader måske ikke så meget plads til også at tænke synlighed i hverdagen. I formandskabet arbejder vi for at forstå forskellene, ikke mindst gennem møderne med formændene fra de mindre personaleforeninger. Og så arbejder vi på at sikre, at de mindre og mellemstore også får al den hjælp og støtte, som de har brug for. DEM OG OS? I formandskabet arbejder vi hver eneste dag for at styrke et fælles DFL og dermed få aflivet den dem og os holdning, som kan opleves på nogle områder. Fællesskabet er vores styrke og vi løfter bedre udfordringerne, når vi gør det i fællesskab. Ingen står alene i konfrontationen med selskabets ledelse vi kæmper sammen. 7

8 STYRKE R OS OVE R FOR A-SIDE N Det, at vi står sammen er også det, der giver os mandatet til at forhandle så gode overenskomster. Det gør, at vi oplever rimelig forståelse hos arbejdsgiverne og oftest kan opnå gode aftaler. Fællesskabet i DFL skal styrkes ved at øge demokratiet og inddrage flest muligt i beslutningerne. Det gør vi blandt andet på formands-næstformand seminarer, TR-seminarer, fælles seminarer for TR og AMIR og i mange andre sammenhæng. Også sekretariatet er inddraget i arbejdet, og er nu repræsenteret med såvel en faglig som en administrativ medarbejder i alle udvalg for at sikre, at vi udnytter den store bredde af viden, som vi har i vores organisation. Og vi er ikke færdige endnu. VÆRD IFU LD VIDEN LOKA L T I vores personaleforeninger er der opsamlet mange værdifulde erfaringer, som får endnu større værdi, hvis de deles med andre. Derfor bør repræsentanter for personaleforeningernes bestyrelser stå frem på møder og seminarer og dele ud af deres erfaringer. Vi har allerede hørt personaleforeningen i Tryg fortælle om selskabets brug af åbne vinduer. Og i personaleforeningen i Danica er der udviklet en rigtig smart pensioneringsberegner, som der nu er adgang til på vores hjemmeside. Og det er blot to eksempler på noget, som andre kan få glæde af at kende til. FÆLLES UDTRYK En side af fællesskabet er, at vi skal arbejde for et fælles udtryk. Et medlem fra Tryg, der skifter til NEM Forsikring skal kunne genkende DFL i personaleforeningen og i den kommunikation, der produceres såvel lokalt som centralt. Vores skift af navn til Forsikringsforbundet er en oplagt lejlighed til at sikre det fælles udtryk. VI SKA L V ÆRE STOLTE I DFL kan vi med rette være stolte af vores arbejde og fællesskab, og det skal vi benytte enhver lejlighed til at stå frem og fortælle vores omverden, som også skal høre om vores politik og holdninger. 8

9 I formandskabet har vi kontakt til en række foreninger og organisationer, og dette arbejde er langt fra slut. Vi arbejder på at få samarbejdsaftaler og dobbeltmedlemsskabsaftaler med nogle søsterforbund på plads. Vi har også skabt kontakt til Forsikring & Pension, Forsikringsforeningen og flere andre. Og ikke mindst holder vi tæt kontakt til vores samarbejdspartnere Finansforbundet, FA, FTF, NFU og UNI, som er en del af vores nationale og internationale fællesskab. FOLKEMØ DET Vores ønske om at profilere DFL er også baggrunden for, at vi deltog i debatten på Folkemødet på Bornholm i og for at vi i næste måned deltager som partner i Finansteltet på Folkemødet sammen med Finansrådet, Finansforbundet og FA. Kommer i forbi Allinge på Bornholm fra 11. til 14. juni så husk at komme forbi Finansteltet. Her kan I give os jeres opbakning og få en kold fadbamse. Det sker alt sammen for at vise, at DFL er en del af finanssektoren og en organisation, som man må have respekt for. NUTIDIG Er fagforeninger støvede? Er de ikke fulgt med tiden? Der er mange fordomme og antagelser omkring det vi går og laver. Vi har som en af vores centrale værdier, at DFL skal være nutidig. Det betyder at vi i vores virke til enhver tid afspejler den virkelighed den forsikringsverden som medlemmerne befinder sig i lige her og nu. IKKE STOPPE UDV IKLING EN DFL er ikke sat i verden for at få udviklingen i sektoren til at gå langsommere eller helt stoppe. Vi modarbejder ikke udvikling og siger ikke nej til nye arbejdsformer og digitalisering. Men vi er her for at sikre, at det sker på den rette baggrund og med respekt for vores medlemmer. Det er vores overbevisning, at den bedste regulering af arbejdsmarkedet sker gennem den danske model. Dermed er det også det bedste for vores medlemmer. 9

10 Vi arbejder derfor for at sikre, at forsikringssektoren arbejder efter den danske model men vel vidende, at heller ikke denne model må stå stille. Modellen skal løbende udvikles og styrkes, men den vil også i fremtiden være måden at sikre medlemmernes gode arbejdsliv. Selv om vi via den danske model har mandat til at forhandle på vegne af vores sektor, så forpligter det også, for vi sidder over for dygtige folk fra selskabernes ledelser, og det udfordrer os på vores kompetencer. INDSIGT Vi skal derfor sikre os, at vi har så dyb indsigt i vores branche, at vi ikke blot ved hvad der foregår i selskaberne her og nu, men også hvad de går og brygger på. I dag går tingene rigtigt hurtigt, så derfor er det vigtigere end nogensinde, at alle, der sidder med fingeren på selskabernes puls, fortæller om hvad der sker lokalt: Hvilke emner er oppe at vende i SU? Hvad taler man om på gangene? Hvad rumler i HR-afdelingen? Alt har værdi. FINGE REN PÅ MEDLE MMERNE S PU LS At være nutidig handler også om, at vi har fingeren på medlemmernes puls og kender deres aktuelle behov. Hvad har de brug for af hjælp, støtte og services? Seniormøderne var en bragende succes med fyldte huse omkring i landet, og det var helt åbenlyst, at vi havde ramt rigtigt med såvel tidspunkt som indhold. KOMPETE NCE R Ja, nu må jeg bruge ordet igen I har hørt det flere gange tidligere i dag, og I kommer til at høre det igen: Kompetencer Nutidighed handler i høj grad om, at vores faglige viden altid er ajour. Det er afgørende for at kunne hjælpe medlemmerne og matche arbejdsgiverne. Vi skal kende til lovgivningen i såvel Danmark som EU og vide, hvad der er på vej. Og også gerne påvirke udviklingen, så den ikke går vores medlemmer imod. FÆLLESSKA BE R RÆKKE R V IDE RE Derfor er vi med i fællesskabet omkring UNI, NFU og FTF, for vi svigter medlemmerne, hvis ikke vi i enhver sammenhæng sørger for at være med hvor regeringer påvirkes og love og regler skabes. 10

11 VORE S NAV N E R ET A FGØ RE NDE V IGTIGT SIGNAL Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Hvis nutidighed handler om ikke at være støvet, så er vores kommende navneskifte et afgørende vigtigt signal til vores medlemmer og øvrige omverden. VI SKA L UDV IKLE OS SE LV Selskaberne udvikler deres organisation og vi skal udvikle vores. DFL må ikke stå stille, men skal løbende udvikles og tilpasses dagens behov. Det gælder i sekretariatet og det gælder i personaleforeningerne. PROFESSIONEL En kendt person meget kendt har sagt at hun gerne vil huskes for at hun gjorde sig umage. Vi har haft dit DFL din passion som tema for landsmødet sidste år, og har det også for dette orienteringsmøde. Ordet passion handler om, at man brænder for det, man arbejder med - og når man brænder for noget, så bør man også gøre sig umage for at gøre det godt. DIT DFL DIN PA SSION Selv om passion og at gør sig umage er afgørende vigtigt, så er det ikke alt. Vi skal som en del af vores passion og gøren os umage også have lysten til at udvikle os selv og vores kompetencer. Når de tre dele er på plads passion, umage og kompetencer så er vi ikke til at slå. Og det vil også sikre A-sidens respekt for os. For vi oplever desværre, at ikke alle arbejdsgiverne har lige stor respekt for vores personaleforeninger og tillidsvalgte. Her må vi kigge på os selv og erkende, at ikke alle har kompetencerne på plads. Men hvis ikke arbejdsgiverne har respekt for os, så lukker de os heller ikke ind. Derfor har vi skarp fokus på kompetencer og udvikling på alle niveauer i DFL. Det har vi for at sikre arbejdsgiverne det rette med- og modspil, og er også grundlaget for at vi kan yde vores medlemmer en professionel service. 11

12 UDDANNE LSE SNIVEAU FOR TR TR-udviklingsudvalget arbejder på at fastlægge retningslinjer og højne niveauet på vores uddannelser for tillidsvalgte, så vi kan sikre vores medlemmer en professionel rådgivning og bistand. Vi ønsker derfor at sætte en standard for uddannelsesniveau og kompetencer i personaleforeningerne og må konstatere at tiden ganske enkelt er løbet fra tillidsrepræsentanter, der kun deler blade ud. I dag stilles der langt større krav, og skal vi kunne konkurrere med de gule foreninger skal det være på at yde den bedste medlemsrådgivning og bistand ikke på feriehuse og rabatordninger. VI MÅ IKKE SÆTTE DE T OVER STYR Vi har et kæmpe forspring fordi vi er til stede lokalt, men vi skal også passe på ikke at sætte det over styr. For i dag kan man hurtigt blive kendt, for ikke at gøre sit arbejde ordentligt. Rygter om dårlig rådgivning spredes hurtigt, så ikke mindst derfor skal vi være professionelle og give medlemmerne en god oplevelse: Vi skal være konfronterende og modige, og skal kunne tage kampene i hverdagen. Det mod har man, når man er dygtig. Viden er derfor vores stærkeste våben. VIDE NSDELING Der er taget initiativ til, at vi i alle sammenhæng såvel centralt som lokalt deler vores viden om faglige sager og deres udfald. Vi kan se at A-siden taler sammen og bruger det mod os, så derfor skal vi også tale sammen. Det bliver en væsentlig styrke for den enkelte personaleforening at kunne se, hvad andre har opnået i lignende situationer. Det vil også sikre, at vi kan blive inspireret af hinanden, hvad vi opnår af goder for vores medlemmer og bruge viden om, hvordan det er opnået, til at få det samme eller noget endnu bedre. NÅR DET KIKSE R Er medlemmerne tilfredse med vores indsats, eller går der et medlem hist og her og føler, at vi ikke har gjort tilstrækkeligt eller at behandlingen ikke har været professionel? På seneste formands-næstformands seminar havde vi klagesager oppe som tema og på baggrund af seminaret overvejer vi hvordan DFL kan være åben for klager fra medlemmer men uden at sætte tillidsrepræsentanterne tryghed over styr. 12

13 Medlemmer skal have en god og fair behandling men det skal vores tillidsvalgte bestemt også. Kun ved at åbne for klager fra medlemmerne kan vi sikre os, at vi arbejder professionelt og arbejde for at undgå situationer, hvor noget kikser. AFRUNDING Medlemmerne er hele vores eksistensberettigelse, og det må vi aldrig glemme. Vi gør altid vores arbejde godt og professionelt, og vi står til enhver tid og i enhver situation klar til at støtte og hjælpe medlemmerne. Sådan er det i dag, men vi kan blive endnu bedre. Vi bliver nødt til at tænke i nutidige systemer og løsninger, der kan sikre kvaliteten af vores arbejde og at vi arbejder på en målrettet og effektiv måde. TILLID Når I ser jer omkring, ser I plakater med budskabet Lad tilliden blomstre. Tillid er ikke noget man kan uddanne sig i eller kræve. Det er noget man skal gøre sig fortjent til. Vi skal gøre os fortjent til medlemmernes tillid ved at være synlige, nærværende, hjælpsomme, positive og ja, nu igen - kompetente. I mange selskaber er der et godt samspil mellem ledelse, HR-afdeling og personaleforening. Det skal vi arbejde for i alle vores selskaber. Samtidig skal vi ved at være professionelle sikre os, at HR-ledelsen har respekt for os og viser os deres tillid ved at inddrage os i de sammenhæng, hvor det giver mening. RESPEKT Derfor skal I forstå Lad tilliden blomstre som noget, der går begge veje. Vi skal have tillid til arbejdsgiverne og de skal have tillid til os. Kun på den måde kan vi opnå de bedste resultater når vi forhandler, når et medlem har knas med sit arbejdsliv. Eller når vi skal sikre at en afskedigelsesrunde forløber korrekt og med respekt for det enkelte medlem. VÆRD IFU LDT AT VÆRE TR Respekten for og tilliden til vores tillidsrepræsentanter skal også sikre, at vores medlemmer ser hvervet som noget værdifuldt og gerne også karrierefremmende. Og dermed give dem lyst til selv at yde en indsats for kollegerne. 13

14 Vores uddannelse af tillidsrepræsentanterne er værdifuld, og samtidig giver hvervet dem mulighed for at øge deres faglige og menneskelige kompetencer og opbygge et godt netværk. Det er noget, der kan være vigtigt i den videre karriere. FOKU SOMRÅDE R I formandskabet arbejder vi med tre fokusområder: Kompetenceudvikling TR-arbejdsglæde Involvering Kompetenceudvikling er en løbende proces, som vi aldrig bliver færdig med. TR-arbejdsglæde handler om, at man gennem sin uddannelse er klædt godt på til opgaverne, og derfor er tryg ved jobbet. Men det handler også om at man bliver støttet og hørt og ikke mindst, at det skal være sjovt og udviklende at være TR. Involvering bygger på vores ønske om at alle DFL's personaleforeninger er godt orienteret, at alle høres og at alle inddrages i beslutningerne. Lad mig lige citere fra Arbejdsprogrammet: Vi ønsker at arbejde ud fra et mind-set, hvor medinddragelse, involvering og medansvar af alle i DFL er en naturlig del af vores arbejdsmetoder. Vi tror på, at medansvar skaber udvikling, og at vi gennem medinddragelse styrker vores fælles kompetencer, og får en mere mangfoldig viden til glæde for alle. AFSLUTNING Her afslutningsvis vil jeg blot sige, at vi i formandskabet håber, at den sidste del af vores landsmødeperiode bliver lige så fantastisk, sjov og spændende som første del. Med disse ord afslutter vi vores beretning. 14

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Mogensen En arbejdsplads i verdensklasse igen og igen det er

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Vi arbejder med social kapital

Vi arbejder med social kapital Vi arbejder med social kapital R e t FÆR DIgHeD I D KERNE OPGAVEN SamaRbejDe I L L t Vores kerneopgave er uddannelse. Hotel- og Restaurantskolens mission og vision er: Vi er her for elevernes skyld Vi

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Socialchefforeningens vej til fremtiden UDKAST140612 HB - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark Juni 2012 Hvorfor et debatoplæg?

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere