FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T"

Transkript

1 FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING Der er gået et år siden at Lone og jeg blev valgt som formandskab. Et meget kort år, kan vi begge skrive under på for tiden er gået helt vildt hurtigt. Det har været et travlt og spændende år, hvor vi har holdt alt op mod lyset og sat mange skibe i søen. Ikke alle er nået godt i havn endnu i hvert fald, og en del af dem har også måtte ændre kurs undervejs. Men det ved vi godt og er, hvad vi kunne forvente for der har været storm, lavvande, tåget og tvivl om kursen på nogle områder. Vores mål er, at alle skibene skal nå sikkert i havn med deres værdifulde last. Et af skibene er vores nye vision og værdier, som er kommet sikkert i havn. Visionen er som en vision skal være: Stor, uopnåelig fjern, men også særdeles konkret og noget, som vi kan arbejde med i vores hverdag såvel i formandskabet og sekretariatet som i jeres daglige arbejde for medlemmerne. DFL - FORSIKRINGSFORBUNDET Når vi taler vision og værdier, så er der ikke tale om en revolution i DFL. Og nej, jeg siger ikke Forsikringsforbundet, for vi skifter først navn den 1. januar Ingen revolution, men snarere en ny begyndelse mange nye begyndelser. VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T Rigtig mange af vores medlemmer har det godt, men der er også mange, som føler sig utrygge i jobbet, er i tvivl om deres kompetencer og karriere, og frygter hvor de står efter næste afskedigelsesrunde. Finder de ikke selv frem til os så er budskabet i visionen at vi står frem og husker dem på, at vi er klar til at støtte og hjælpe dem. 1

2 VÆRD IE RNE Visionen understøttes af vores fem værdier: Nærhed Tryghed Fællesskab Nutidig Professionel Værdierne og hvad de har betydet for vores arbejde, vender vi tilbage til om et øjeblik UDVA LGENE Hvor vi tidligere havde otte udvalg, har vi nu taget udgangspunkt i at udvalgenes arbejdsområder stemmer nøje overens med kernen af vores arbejde i DFL. Det er dermed blevet til fem udvalg. Medlemmer Kommunikation Arbejdsliv Trivsel TR-udvikling Vi brugte en del tid på at få de nye udvalg op at stå, for vi ønskede at udvalgene skulle afspejle vores vision og værdier. Og så skulle de bygge på et tættere samarbejde mellem alle dele af vores organisation: Formandskab, medlemmer af bestyrelserne i vores personaleforeninger, vores tillidsvalgte, faglige konsulenter og de administrative medarbejdere i sekretariatet. Derfor kom udvalgsarbejdet først rigtigt i gang her i efteråret 2014, men har taget fart i foråret. Det vil I høre mere om under udvalgsbazaren senere på dagen. FAGGRU PPE R Der er udsendt en skriftlig beretning omkring faggrupperne og dem er I velkommen til at spørge ind til, når vi åbner for spørgsmål. 2

3 VORE S SJÆL OG RYGRAD Visionen og de fem værdier vil også være centrale for arbejdet fremover. Og de er udgangspunktet for vores beretning i dag. Jeg vil kalde værdierne for vores sjæl, vores rygrad. Værdierne er det, som DFL bygger på. Medlemmerne skal kende os på værdierne, og føle sig hjemme og trygge i DFL. DET SKAL KOMME FRA H J ERTET Vi skal leve vores værdier og det skal komme fra hjertet! Det gør det for både Lone og jeg, og det er årsagen til at vi denne gang har delt beretningen mellem os. NÆRHED Hvad er nærhed? Nærhed er, at vi har en lokal afdeling i selskaberne. Nærhed er også, når den lokale tillidsrepræsentant går rundt i afdelingen og hilser på medlemmerne for at høre, om de har det godt. Og nærhed er, når medlemmet oplever at hjælpen lige ved hånden. For vi skal ses. Og vores tilstedeværelse skal kunne mærkes. Den vigtigste forskel mellem os og de gule er vores lokale tilstedeværelse og det, at vi kender medlemmernes hverdag og står klar til at hjælpe dem. VI SKA L SES Det er afgørende vigtigt, at vores personaleforeninger profilerer sig, giver medlemmerne den bedste service og optræder professionelt også over for selskabets ledelse. Medlemmerne skal have tillid til at enhver i DFL's organisation arbejder med passion for at sikre, at de har det godt. Og de skal have let ved at komme i kontakt med os, når de har brug for det. Derfor er det en del af vores virke at vi informerer, og det kræver løbende kontakt og kommunikation. 3

4 Et af målene er, at den lokale kommunikation skal styrkes. LOKA L KOMMU NIKATION Den opgave står I ikke alene med, for såvel formandskab som sekretariat har det som en af vores vigtigste opgaver at hjælpe og støtte jer lokalt. Den lokale synlighed understøttes af den information som produceres centralt, eksempelvis DFL-Info, vores medlemsblad Forsikring, hjemmesiden, Facebooksiden og hvad vi i øvrigt udsender af information. Som formandskab og hovedbestyrelse gør vi hvad vi kan for at komme rundt til jeres lokale arrangementer og generalforsamlinger, til DFL Ungdom og til de regionale arrangementer. Formandskabets møder med formændene for de mindre personaleforeninger er også en del af dette arbejde. Det skal sikre at vi ved hvad der sker hos dem, kender deres udfordringer og kan sørge for at deres behov afspejles i vores arbejde. Det skal også sikre, at der er kendskab til det fagpolitiske arbejde centralt i DFL, uanset størrelse. Så nærheden gælder bestemt også på de indre linjer. I skal føle tilhørsforholdet til DFL centralt gennem adgang til at blive hørt, at modtage vigtig information og have direkte adgang til formandskabet. Vores utroligt flade organisation er et vigtigt kendetegn ved DFL og ligger som en del af værdien Nærhed. VIDE NSDELING Vi skal også hjælpe hinanden, og det kan ske gennem deling af viden på tværs af personaleforening, sekretariat og formandskab. Det sker gennem Formands-Næstformand seminarer, TR-seminarer, TR-Update Dage samt gennem dialogen i SMP-kredsen og Tværmødekredsen. Der overvejes også en ordning med registrering af faglige sager, således at vi både lokalt og centralt kan drage nytte af hinandens erfaringer og resultater. TRYGHED Vores medlemmer er aldrig alene, og nærheden til DFL er et medlems største tryghed. 4

5 Men trygheden starter langt tidligere nemlig når vi forhandler overenskomst med arbejdsgiverne. OVERENSKOMSTEN Mange medlemmer og sikkert også mange ikke-medlemmer ser overenskomsten som en grundlov, der bare findes. Men det er det ikke. Overenskomsten er blevet til med blod, sved og tårer fra vores og arbejdsgivernes side, og den overenskomst, vi har i dag, er medlemmernes vigtigste kilde til tryghed. Samfundet, teknologien og selskaberne står ikke stille, og derfor bliver overenskomsten aldrig færdig. For at sikre trygheden skal overenskomsten løbende ændres, tilpasses og udvides, så den afspejler hvad der sker omkring os eksempelvis aldersgrænsernes ophævelse, ændringer i forældreorlov, den teknologiske udvikling, det stigende behov for kompetencer og meget mere. Vores overenskomst er fundamentet for medlemmerne tryghed. Og de kan trygt stole på, at vi ser det som en afgørende del af vores virke at fastholde og udvikle overenskomsten. Og at den så godt vi formår vil afspejle forhold og udfordringer i vores medlemmers hverdag. VI STÅR KLAR Et medlems tryghed er også, at den lokale personaleforening står klar med en bisidder, hvis medlemmet skal til en alvorlig samtale sygesamtale, advarsel og opsigelser. Og at bisidderen er godt rustet til opgaven. Netop derfor har vi sat ekstra fokus på at uddanne og træne vores tillidsrepræsentanter i rollen som bisidder. For det er en ansvarsfuld og til tider vanskelig opgave at være bisidder. Vores mål er, at medlemmerne kan være trygge ved at de får den bedst mulige hjælp og det bedst mulige resultat ikke mindst, hvis de bliver nødt til at forlade deres job. Uddannelsen af tillidsrepræsentanterne sker ved GO-uddannelsen, TR-Update dagene, TR-seminarer og gennem temadage om aktuelle emner. 38 MILLIONE R TIL ME DLEMME R Og det nytter noget. Vi gør en forskel for vores medlemmer. De seneste 12 måneder har vi skaffet ca. 38 mio. kroner til 311 opsagte og fratrådte medlemmer. Det samlede beløb er lidt større end sidste år, hvor vi 5

6 skaffede 37 mio., men beløbet pr. medlem er lidt mindre. Så vidt vi kan se skyldes det, at der sidste år blev afskediget en del medlemmer med meget lang anciennitet. SYGE SAMTA LE R Vi oplever en stigning i antallet af sygesamtaler. Derfor er bisidderrollen ved sygesamtaler stadig vigtigere, for udfaldet af en sygesamtale kan få store konsekvenser for et medlems situation. Her er bisidderen den tryghedsambassadør som skal sikre medlemmerne en tryg og fair behandling i en situation, hvor de er svagest. Her skal der fuld fokus på hvordan medlemmet bedst kan komme tilbage i arbejdet eller få den hjælp og støtte, som der er brug for. Hvis situationen er så alvorlig at det offentlige skal inddrages, kan DFL hjælpe med kontakt til socialrådgiverne i vores hovedorganisation FTF. En erfaren socialrådgiver kan sikre medlemmet, at man finder den bedste løsning i samråd mellem alle parter også det offentlige. KOMPETE NCE R OG V ÆRKTØ JE R For de tillidsvalgte er vidensdeling og adgang til de rette kompetencer og værktøjer afgørende for hvordan vi kan hjælpe medlemmerne. Der er i det hele taget fokus på kompetencer, også hos de tillidsrepræsentanter, der har været i gamet gennem mange år. Der er også lagt en stribe nyttige værktøjer på hjemmesiden under TR Portalen. Som tillidsrepræsentant kan man her finde baggrundsinformation, procedurer, formularer og kontaktdata. Værktøjskassen under TR Portalen er et område, vi også har fokus på. Der arbejdes løbende på at gøre det bedre og lettere tilgængeligt. FÆLLESSKAB Hovedbestyrelsen ønsker at vi er ét DFL, også selv om vi er organiseret i en central og mange lokale dele. Det er altid en afvejning hvor balancen skal ligge mellem central styring og lokal selvbestemmelse ikke mindst i et forbund af personaleforeninger. Vi skal ikke 6

7 forhandle en skillelinje, men vælge det niveau, der giver vores medlemmer den største værdi og sikrer at de kan genkende DFL, uanset hvor de møder os. For det er med personaleforeninger som med medlemmer man ønsker fællesskabet men med plads til det individuelle. VI STÅ R SAMMEN Undersøgelser af danskernes holdninger viser, at fællesskabet er i fremgang i forhold til det at jeg kan klare mig selv. Fællesskabsbølgen er i høj grad noget, vi har glæde af og kan mærke. Tænk bare på det flotte resultat af hvervningskampagnen i efteråret. I formandskabet kan vi godt lide at tænke på alle i DFL's organisation som én stor familie. For det er vi på mange måder vi deles om passionen om at sørge for at vores medlemmer har det godt. Og om vores værdier ikke mindst fællesskabet. MIND RE OG STØ RRE PE RSONA LE FORE NINGE R Jeg har selv siddet i en af de store personaleforeninger og skal være den første til at indrømme, at der er stor forskel på hverdagen i en stor og en mindre personaleforening. I den store er der typisk et frikøbt formandskab, der støttes af en bestyrelse med mange medlemmer. I den mindre er der måske kun en formand, højst et par stykker i bestyrelsen og måske en enkelt eller et par tillidsrepræsentanter. Alle har arbejde ved siden af deres virke i DFL, og det efterlader måske ikke så meget plads til også at tænke synlighed i hverdagen. I formandskabet arbejder vi for at forstå forskellene, ikke mindst gennem møderne med formændene fra de mindre personaleforeninger. Og så arbejder vi på at sikre, at de mindre og mellemstore også får al den hjælp og støtte, som de har brug for. DEM OG OS? I formandskabet arbejder vi hver eneste dag for at styrke et fælles DFL og dermed få aflivet den dem og os holdning, som kan opleves på nogle områder. Fællesskabet er vores styrke og vi løfter bedre udfordringerne, når vi gør det i fællesskab. Ingen står alene i konfrontationen med selskabets ledelse vi kæmper sammen. 7

8 STYRKE R OS OVE R FOR A-SIDE N Det, at vi står sammen er også det, der giver os mandatet til at forhandle så gode overenskomster. Det gør, at vi oplever rimelig forståelse hos arbejdsgiverne og oftest kan opnå gode aftaler. Fællesskabet i DFL skal styrkes ved at øge demokratiet og inddrage flest muligt i beslutningerne. Det gør vi blandt andet på formands-næstformand seminarer, TR-seminarer, fælles seminarer for TR og AMIR og i mange andre sammenhæng. Også sekretariatet er inddraget i arbejdet, og er nu repræsenteret med såvel en faglig som en administrativ medarbejder i alle udvalg for at sikre, at vi udnytter den store bredde af viden, som vi har i vores organisation. Og vi er ikke færdige endnu. VÆRD IFU LD VIDEN LOKA L T I vores personaleforeninger er der opsamlet mange værdifulde erfaringer, som får endnu større værdi, hvis de deles med andre. Derfor bør repræsentanter for personaleforeningernes bestyrelser stå frem på møder og seminarer og dele ud af deres erfaringer. Vi har allerede hørt personaleforeningen i Tryg fortælle om selskabets brug af åbne vinduer. Og i personaleforeningen i Danica er der udviklet en rigtig smart pensioneringsberegner, som der nu er adgang til på vores hjemmeside. Og det er blot to eksempler på noget, som andre kan få glæde af at kende til. FÆLLES UDTRYK En side af fællesskabet er, at vi skal arbejde for et fælles udtryk. Et medlem fra Tryg, der skifter til NEM Forsikring skal kunne genkende DFL i personaleforeningen og i den kommunikation, der produceres såvel lokalt som centralt. Vores skift af navn til Forsikringsforbundet er en oplagt lejlighed til at sikre det fælles udtryk. VI SKA L V ÆRE STOLTE I DFL kan vi med rette være stolte af vores arbejde og fællesskab, og det skal vi benytte enhver lejlighed til at stå frem og fortælle vores omverden, som også skal høre om vores politik og holdninger. 8

9 I formandskabet har vi kontakt til en række foreninger og organisationer, og dette arbejde er langt fra slut. Vi arbejder på at få samarbejdsaftaler og dobbeltmedlemsskabsaftaler med nogle søsterforbund på plads. Vi har også skabt kontakt til Forsikring & Pension, Forsikringsforeningen og flere andre. Og ikke mindst holder vi tæt kontakt til vores samarbejdspartnere Finansforbundet, FA, FTF, NFU og UNI, som er en del af vores nationale og internationale fællesskab. FOLKEMØ DET Vores ønske om at profilere DFL er også baggrunden for, at vi deltog i debatten på Folkemødet på Bornholm i og for at vi i næste måned deltager som partner i Finansteltet på Folkemødet sammen med Finansrådet, Finansforbundet og FA. Kommer i forbi Allinge på Bornholm fra 11. til 14. juni så husk at komme forbi Finansteltet. Her kan I give os jeres opbakning og få en kold fadbamse. Det sker alt sammen for at vise, at DFL er en del af finanssektoren og en organisation, som man må have respekt for. NUTIDIG Er fagforeninger støvede? Er de ikke fulgt med tiden? Der er mange fordomme og antagelser omkring det vi går og laver. Vi har som en af vores centrale værdier, at DFL skal være nutidig. Det betyder at vi i vores virke til enhver tid afspejler den virkelighed den forsikringsverden som medlemmerne befinder sig i lige her og nu. IKKE STOPPE UDV IKLING EN DFL er ikke sat i verden for at få udviklingen i sektoren til at gå langsommere eller helt stoppe. Vi modarbejder ikke udvikling og siger ikke nej til nye arbejdsformer og digitalisering. Men vi er her for at sikre, at det sker på den rette baggrund og med respekt for vores medlemmer. Det er vores overbevisning, at den bedste regulering af arbejdsmarkedet sker gennem den danske model. Dermed er det også det bedste for vores medlemmer. 9

10 Vi arbejder derfor for at sikre, at forsikringssektoren arbejder efter den danske model men vel vidende, at heller ikke denne model må stå stille. Modellen skal løbende udvikles og styrkes, men den vil også i fremtiden være måden at sikre medlemmernes gode arbejdsliv. Selv om vi via den danske model har mandat til at forhandle på vegne af vores sektor, så forpligter det også, for vi sidder over for dygtige folk fra selskabernes ledelser, og det udfordrer os på vores kompetencer. INDSIGT Vi skal derfor sikre os, at vi har så dyb indsigt i vores branche, at vi ikke blot ved hvad der foregår i selskaberne her og nu, men også hvad de går og brygger på. I dag går tingene rigtigt hurtigt, så derfor er det vigtigere end nogensinde, at alle, der sidder med fingeren på selskabernes puls, fortæller om hvad der sker lokalt: Hvilke emner er oppe at vende i SU? Hvad taler man om på gangene? Hvad rumler i HR-afdelingen? Alt har værdi. FINGE REN PÅ MEDLE MMERNE S PU LS At være nutidig handler også om, at vi har fingeren på medlemmernes puls og kender deres aktuelle behov. Hvad har de brug for af hjælp, støtte og services? Seniormøderne var en bragende succes med fyldte huse omkring i landet, og det var helt åbenlyst, at vi havde ramt rigtigt med såvel tidspunkt som indhold. KOMPETE NCE R Ja, nu må jeg bruge ordet igen I har hørt det flere gange tidligere i dag, og I kommer til at høre det igen: Kompetencer Nutidighed handler i høj grad om, at vores faglige viden altid er ajour. Det er afgørende for at kunne hjælpe medlemmerne og matche arbejdsgiverne. Vi skal kende til lovgivningen i såvel Danmark som EU og vide, hvad der er på vej. Og også gerne påvirke udviklingen, så den ikke går vores medlemmer imod. FÆLLESSKA BE R RÆKKE R V IDE RE Derfor er vi med i fællesskabet omkring UNI, NFU og FTF, for vi svigter medlemmerne, hvis ikke vi i enhver sammenhæng sørger for at være med hvor regeringer påvirkes og love og regler skabes. 10

11 VORE S NAV N E R ET A FGØ RE NDE V IGTIGT SIGNAL Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Hvis nutidighed handler om ikke at være støvet, så er vores kommende navneskifte et afgørende vigtigt signal til vores medlemmer og øvrige omverden. VI SKA L UDV IKLE OS SE LV Selskaberne udvikler deres organisation og vi skal udvikle vores. DFL må ikke stå stille, men skal løbende udvikles og tilpasses dagens behov. Det gælder i sekretariatet og det gælder i personaleforeningerne. PROFESSIONEL En kendt person meget kendt har sagt at hun gerne vil huskes for at hun gjorde sig umage. Vi har haft dit DFL din passion som tema for landsmødet sidste år, og har det også for dette orienteringsmøde. Ordet passion handler om, at man brænder for det, man arbejder med - og når man brænder for noget, så bør man også gøre sig umage for at gøre det godt. DIT DFL DIN PA SSION Selv om passion og at gør sig umage er afgørende vigtigt, så er det ikke alt. Vi skal som en del af vores passion og gøren os umage også have lysten til at udvikle os selv og vores kompetencer. Når de tre dele er på plads passion, umage og kompetencer så er vi ikke til at slå. Og det vil også sikre A-sidens respekt for os. For vi oplever desværre, at ikke alle arbejdsgiverne har lige stor respekt for vores personaleforeninger og tillidsvalgte. Her må vi kigge på os selv og erkende, at ikke alle har kompetencerne på plads. Men hvis ikke arbejdsgiverne har respekt for os, så lukker de os heller ikke ind. Derfor har vi skarp fokus på kompetencer og udvikling på alle niveauer i DFL. Det har vi for at sikre arbejdsgiverne det rette med- og modspil, og er også grundlaget for at vi kan yde vores medlemmer en professionel service. 11

12 UDDANNE LSE SNIVEAU FOR TR TR-udviklingsudvalget arbejder på at fastlægge retningslinjer og højne niveauet på vores uddannelser for tillidsvalgte, så vi kan sikre vores medlemmer en professionel rådgivning og bistand. Vi ønsker derfor at sætte en standard for uddannelsesniveau og kompetencer i personaleforeningerne og må konstatere at tiden ganske enkelt er løbet fra tillidsrepræsentanter, der kun deler blade ud. I dag stilles der langt større krav, og skal vi kunne konkurrere med de gule foreninger skal det være på at yde den bedste medlemsrådgivning og bistand ikke på feriehuse og rabatordninger. VI MÅ IKKE SÆTTE DE T OVER STYR Vi har et kæmpe forspring fordi vi er til stede lokalt, men vi skal også passe på ikke at sætte det over styr. For i dag kan man hurtigt blive kendt, for ikke at gøre sit arbejde ordentligt. Rygter om dårlig rådgivning spredes hurtigt, så ikke mindst derfor skal vi være professionelle og give medlemmerne en god oplevelse: Vi skal være konfronterende og modige, og skal kunne tage kampene i hverdagen. Det mod har man, når man er dygtig. Viden er derfor vores stærkeste våben. VIDE NSDELING Der er taget initiativ til, at vi i alle sammenhæng såvel centralt som lokalt deler vores viden om faglige sager og deres udfald. Vi kan se at A-siden taler sammen og bruger det mod os, så derfor skal vi også tale sammen. Det bliver en væsentlig styrke for den enkelte personaleforening at kunne se, hvad andre har opnået i lignende situationer. Det vil også sikre, at vi kan blive inspireret af hinanden, hvad vi opnår af goder for vores medlemmer og bruge viden om, hvordan det er opnået, til at få det samme eller noget endnu bedre. NÅR DET KIKSE R Er medlemmerne tilfredse med vores indsats, eller går der et medlem hist og her og føler, at vi ikke har gjort tilstrækkeligt eller at behandlingen ikke har været professionel? På seneste formands-næstformands seminar havde vi klagesager oppe som tema og på baggrund af seminaret overvejer vi hvordan DFL kan være åben for klager fra medlemmer men uden at sætte tillidsrepræsentanterne tryghed over styr. 12

13 Medlemmer skal have en god og fair behandling men det skal vores tillidsvalgte bestemt også. Kun ved at åbne for klager fra medlemmerne kan vi sikre os, at vi arbejder professionelt og arbejde for at undgå situationer, hvor noget kikser. AFRUNDING Medlemmerne er hele vores eksistensberettigelse, og det må vi aldrig glemme. Vi gør altid vores arbejde godt og professionelt, og vi står til enhver tid og i enhver situation klar til at støtte og hjælpe medlemmerne. Sådan er det i dag, men vi kan blive endnu bedre. Vi bliver nødt til at tænke i nutidige systemer og løsninger, der kan sikre kvaliteten af vores arbejde og at vi arbejder på en målrettet og effektiv måde. TILLID Når I ser jer omkring, ser I plakater med budskabet Lad tilliden blomstre. Tillid er ikke noget man kan uddanne sig i eller kræve. Det er noget man skal gøre sig fortjent til. Vi skal gøre os fortjent til medlemmernes tillid ved at være synlige, nærværende, hjælpsomme, positive og ja, nu igen - kompetente. I mange selskaber er der et godt samspil mellem ledelse, HR-afdeling og personaleforening. Det skal vi arbejde for i alle vores selskaber. Samtidig skal vi ved at være professionelle sikre os, at HR-ledelsen har respekt for os og viser os deres tillid ved at inddrage os i de sammenhæng, hvor det giver mening. RESPEKT Derfor skal I forstå Lad tilliden blomstre som noget, der går begge veje. Vi skal have tillid til arbejdsgiverne og de skal have tillid til os. Kun på den måde kan vi opnå de bedste resultater når vi forhandler, når et medlem har knas med sit arbejdsliv. Eller når vi skal sikre at en afskedigelsesrunde forløber korrekt og med respekt for det enkelte medlem. VÆRD IFU LDT AT VÆRE TR Respekten for og tilliden til vores tillidsrepræsentanter skal også sikre, at vores medlemmer ser hvervet som noget værdifuldt og gerne også karrierefremmende. Og dermed give dem lyst til selv at yde en indsats for kollegerne. 13

14 Vores uddannelse af tillidsrepræsentanterne er værdifuld, og samtidig giver hvervet dem mulighed for at øge deres faglige og menneskelige kompetencer og opbygge et godt netværk. Det er noget, der kan være vigtigt i den videre karriere. FOKU SOMRÅDE R I formandskabet arbejder vi med tre fokusområder: Kompetenceudvikling TR-arbejdsglæde Involvering Kompetenceudvikling er en løbende proces, som vi aldrig bliver færdig med. TR-arbejdsglæde handler om, at man gennem sin uddannelse er klædt godt på til opgaverne, og derfor er tryg ved jobbet. Men det handler også om at man bliver støttet og hørt og ikke mindst, at det skal være sjovt og udviklende at være TR. Involvering bygger på vores ønske om at alle DFL's personaleforeninger er godt orienteret, at alle høres og at alle inddrages i beslutningerne. Lad mig lige citere fra Arbejdsprogrammet: Vi ønsker at arbejde ud fra et mind-set, hvor medinddragelse, involvering og medansvar af alle i DFL er en naturlig del af vores arbejdsmetoder. Vi tror på, at medansvar skaber udvikling, og at vi gennem medinddragelse styrker vores fælles kompetencer, og får en mere mangfoldig viden til glæde for alle. AFSLUTNING Her afslutningsvis vil jeg blot sige, at vi i formandskabet håber, at den sidste del af vores landsmødeperiode bliver lige så fantastisk, sjov og spændende som første del. Med disse ord afslutter vi vores beretning. 14

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse Indledning: Vi har udarbejdet en strategi for: medlemsorganisering og fastholdelse, hvor der er blevet lagt vægt på en

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig F O A F A G O G A R B E J D E Stå stærkt som TR 5 TR-løfter, der løfter dig De 5 TR-løfter Løfte 1 En aftale om dine TR-opgaver. Du og din afdeling indgår en klar aftale om, hvilke opgaver du løser nu,

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Frisættende Ledelse - Kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser. Workshop på København Kommunes Arbejdsmiljødag 2. okt.

Frisættende Ledelse - Kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser. Workshop på København Kommunes Arbejdsmiljødag 2. okt. Frisættende Ledelse - Kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser Workshop på København Kommunes Arbejdsmiljødag 2. okt. 2013 Hvem er jeg???? Timo Klindt Bohni Erhvervspsykolog og konsulent i

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Vi arbejder med social kapital

Vi arbejder med social kapital Vi arbejder med social kapital R e t FÆR DIgHeD I D KERNE OPGAVEN SamaRbejDe I L L t Vores kerneopgave er uddannelse. Hotel- og Restaurantskolens mission og vision er: Vi er her for elevernes skyld Vi

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere