FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T"

Transkript

1 FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING Der er gået et år siden at Lone og jeg blev valgt som formandskab. Et meget kort år, kan vi begge skrive under på for tiden er gået helt vildt hurtigt. Det har været et travlt og spændende år, hvor vi har holdt alt op mod lyset og sat mange skibe i søen. Ikke alle er nået godt i havn endnu i hvert fald, og en del af dem har også måtte ændre kurs undervejs. Men det ved vi godt og er, hvad vi kunne forvente for der har været storm, lavvande, tåget og tvivl om kursen på nogle områder. Vores mål er, at alle skibene skal nå sikkert i havn med deres værdifulde last. Et af skibene er vores nye vision og værdier, som er kommet sikkert i havn. Visionen er som en vision skal være: Stor, uopnåelig fjern, men også særdeles konkret og noget, som vi kan arbejde med i vores hverdag såvel i formandskabet og sekretariatet som i jeres daglige arbejde for medlemmerne. DFL - FORSIKRINGSFORBUNDET Når vi taler vision og værdier, så er der ikke tale om en revolution i DFL. Og nej, jeg siger ikke Forsikringsforbundet, for vi skifter først navn den 1. januar Ingen revolution, men snarere en ny begyndelse mange nye begyndelser. VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T Rigtig mange af vores medlemmer har det godt, men der er også mange, som føler sig utrygge i jobbet, er i tvivl om deres kompetencer og karriere, og frygter hvor de står efter næste afskedigelsesrunde. Finder de ikke selv frem til os så er budskabet i visionen at vi står frem og husker dem på, at vi er klar til at støtte og hjælpe dem. 1

2 VÆRD IE RNE Visionen understøttes af vores fem værdier: Nærhed Tryghed Fællesskab Nutidig Professionel Værdierne og hvad de har betydet for vores arbejde, vender vi tilbage til om et øjeblik UDVA LGENE Hvor vi tidligere havde otte udvalg, har vi nu taget udgangspunkt i at udvalgenes arbejdsområder stemmer nøje overens med kernen af vores arbejde i DFL. Det er dermed blevet til fem udvalg. Medlemmer Kommunikation Arbejdsliv Trivsel TR-udvikling Vi brugte en del tid på at få de nye udvalg op at stå, for vi ønskede at udvalgene skulle afspejle vores vision og værdier. Og så skulle de bygge på et tættere samarbejde mellem alle dele af vores organisation: Formandskab, medlemmer af bestyrelserne i vores personaleforeninger, vores tillidsvalgte, faglige konsulenter og de administrative medarbejdere i sekretariatet. Derfor kom udvalgsarbejdet først rigtigt i gang her i efteråret 2014, men har taget fart i foråret. Det vil I høre mere om under udvalgsbazaren senere på dagen. FAGGRU PPE R Der er udsendt en skriftlig beretning omkring faggrupperne og dem er I velkommen til at spørge ind til, når vi åbner for spørgsmål. 2

3 VORE S SJÆL OG RYGRAD Visionen og de fem værdier vil også være centrale for arbejdet fremover. Og de er udgangspunktet for vores beretning i dag. Jeg vil kalde værdierne for vores sjæl, vores rygrad. Værdierne er det, som DFL bygger på. Medlemmerne skal kende os på værdierne, og føle sig hjemme og trygge i DFL. DET SKAL KOMME FRA H J ERTET Vi skal leve vores værdier og det skal komme fra hjertet! Det gør det for både Lone og jeg, og det er årsagen til at vi denne gang har delt beretningen mellem os. NÆRHED Hvad er nærhed? Nærhed er, at vi har en lokal afdeling i selskaberne. Nærhed er også, når den lokale tillidsrepræsentant går rundt i afdelingen og hilser på medlemmerne for at høre, om de har det godt. Og nærhed er, når medlemmet oplever at hjælpen lige ved hånden. For vi skal ses. Og vores tilstedeværelse skal kunne mærkes. Den vigtigste forskel mellem os og de gule er vores lokale tilstedeværelse og det, at vi kender medlemmernes hverdag og står klar til at hjælpe dem. VI SKA L SES Det er afgørende vigtigt, at vores personaleforeninger profilerer sig, giver medlemmerne den bedste service og optræder professionelt også over for selskabets ledelse. Medlemmerne skal have tillid til at enhver i DFL's organisation arbejder med passion for at sikre, at de har det godt. Og de skal have let ved at komme i kontakt med os, når de har brug for det. Derfor er det en del af vores virke at vi informerer, og det kræver løbende kontakt og kommunikation. 3

4 Et af målene er, at den lokale kommunikation skal styrkes. LOKA L KOMMU NIKATION Den opgave står I ikke alene med, for såvel formandskab som sekretariat har det som en af vores vigtigste opgaver at hjælpe og støtte jer lokalt. Den lokale synlighed understøttes af den information som produceres centralt, eksempelvis DFL-Info, vores medlemsblad Forsikring, hjemmesiden, Facebooksiden og hvad vi i øvrigt udsender af information. Som formandskab og hovedbestyrelse gør vi hvad vi kan for at komme rundt til jeres lokale arrangementer og generalforsamlinger, til DFL Ungdom og til de regionale arrangementer. Formandskabets møder med formændene for de mindre personaleforeninger er også en del af dette arbejde. Det skal sikre at vi ved hvad der sker hos dem, kender deres udfordringer og kan sørge for at deres behov afspejles i vores arbejde. Det skal også sikre, at der er kendskab til det fagpolitiske arbejde centralt i DFL, uanset størrelse. Så nærheden gælder bestemt også på de indre linjer. I skal føle tilhørsforholdet til DFL centralt gennem adgang til at blive hørt, at modtage vigtig information og have direkte adgang til formandskabet. Vores utroligt flade organisation er et vigtigt kendetegn ved DFL og ligger som en del af værdien Nærhed. VIDE NSDELING Vi skal også hjælpe hinanden, og det kan ske gennem deling af viden på tværs af personaleforening, sekretariat og formandskab. Det sker gennem Formands-Næstformand seminarer, TR-seminarer, TR-Update Dage samt gennem dialogen i SMP-kredsen og Tværmødekredsen. Der overvejes også en ordning med registrering af faglige sager, således at vi både lokalt og centralt kan drage nytte af hinandens erfaringer og resultater. TRYGHED Vores medlemmer er aldrig alene, og nærheden til DFL er et medlems største tryghed. 4

5 Men trygheden starter langt tidligere nemlig når vi forhandler overenskomst med arbejdsgiverne. OVERENSKOMSTEN Mange medlemmer og sikkert også mange ikke-medlemmer ser overenskomsten som en grundlov, der bare findes. Men det er det ikke. Overenskomsten er blevet til med blod, sved og tårer fra vores og arbejdsgivernes side, og den overenskomst, vi har i dag, er medlemmernes vigtigste kilde til tryghed. Samfundet, teknologien og selskaberne står ikke stille, og derfor bliver overenskomsten aldrig færdig. For at sikre trygheden skal overenskomsten løbende ændres, tilpasses og udvides, så den afspejler hvad der sker omkring os eksempelvis aldersgrænsernes ophævelse, ændringer i forældreorlov, den teknologiske udvikling, det stigende behov for kompetencer og meget mere. Vores overenskomst er fundamentet for medlemmerne tryghed. Og de kan trygt stole på, at vi ser det som en afgørende del af vores virke at fastholde og udvikle overenskomsten. Og at den så godt vi formår vil afspejle forhold og udfordringer i vores medlemmers hverdag. VI STÅR KLAR Et medlems tryghed er også, at den lokale personaleforening står klar med en bisidder, hvis medlemmet skal til en alvorlig samtale sygesamtale, advarsel og opsigelser. Og at bisidderen er godt rustet til opgaven. Netop derfor har vi sat ekstra fokus på at uddanne og træne vores tillidsrepræsentanter i rollen som bisidder. For det er en ansvarsfuld og til tider vanskelig opgave at være bisidder. Vores mål er, at medlemmerne kan være trygge ved at de får den bedst mulige hjælp og det bedst mulige resultat ikke mindst, hvis de bliver nødt til at forlade deres job. Uddannelsen af tillidsrepræsentanterne sker ved GO-uddannelsen, TR-Update dagene, TR-seminarer og gennem temadage om aktuelle emner. 38 MILLIONE R TIL ME DLEMME R Og det nytter noget. Vi gør en forskel for vores medlemmer. De seneste 12 måneder har vi skaffet ca. 38 mio. kroner til 311 opsagte og fratrådte medlemmer. Det samlede beløb er lidt større end sidste år, hvor vi 5

6 skaffede 37 mio., men beløbet pr. medlem er lidt mindre. Så vidt vi kan se skyldes det, at der sidste år blev afskediget en del medlemmer med meget lang anciennitet. SYGE SAMTA LE R Vi oplever en stigning i antallet af sygesamtaler. Derfor er bisidderrollen ved sygesamtaler stadig vigtigere, for udfaldet af en sygesamtale kan få store konsekvenser for et medlems situation. Her er bisidderen den tryghedsambassadør som skal sikre medlemmerne en tryg og fair behandling i en situation, hvor de er svagest. Her skal der fuld fokus på hvordan medlemmet bedst kan komme tilbage i arbejdet eller få den hjælp og støtte, som der er brug for. Hvis situationen er så alvorlig at det offentlige skal inddrages, kan DFL hjælpe med kontakt til socialrådgiverne i vores hovedorganisation FTF. En erfaren socialrådgiver kan sikre medlemmet, at man finder den bedste løsning i samråd mellem alle parter også det offentlige. KOMPETE NCE R OG V ÆRKTØ JE R For de tillidsvalgte er vidensdeling og adgang til de rette kompetencer og værktøjer afgørende for hvordan vi kan hjælpe medlemmerne. Der er i det hele taget fokus på kompetencer, også hos de tillidsrepræsentanter, der har været i gamet gennem mange år. Der er også lagt en stribe nyttige værktøjer på hjemmesiden under TR Portalen. Som tillidsrepræsentant kan man her finde baggrundsinformation, procedurer, formularer og kontaktdata. Værktøjskassen under TR Portalen er et område, vi også har fokus på. Der arbejdes løbende på at gøre det bedre og lettere tilgængeligt. FÆLLESSKAB Hovedbestyrelsen ønsker at vi er ét DFL, også selv om vi er organiseret i en central og mange lokale dele. Det er altid en afvejning hvor balancen skal ligge mellem central styring og lokal selvbestemmelse ikke mindst i et forbund af personaleforeninger. Vi skal ikke 6

7 forhandle en skillelinje, men vælge det niveau, der giver vores medlemmer den største værdi og sikrer at de kan genkende DFL, uanset hvor de møder os. For det er med personaleforeninger som med medlemmer man ønsker fællesskabet men med plads til det individuelle. VI STÅ R SAMMEN Undersøgelser af danskernes holdninger viser, at fællesskabet er i fremgang i forhold til det at jeg kan klare mig selv. Fællesskabsbølgen er i høj grad noget, vi har glæde af og kan mærke. Tænk bare på det flotte resultat af hvervningskampagnen i efteråret. I formandskabet kan vi godt lide at tænke på alle i DFL's organisation som én stor familie. For det er vi på mange måder vi deles om passionen om at sørge for at vores medlemmer har det godt. Og om vores værdier ikke mindst fællesskabet. MIND RE OG STØ RRE PE RSONA LE FORE NINGE R Jeg har selv siddet i en af de store personaleforeninger og skal være den første til at indrømme, at der er stor forskel på hverdagen i en stor og en mindre personaleforening. I den store er der typisk et frikøbt formandskab, der støttes af en bestyrelse med mange medlemmer. I den mindre er der måske kun en formand, højst et par stykker i bestyrelsen og måske en enkelt eller et par tillidsrepræsentanter. Alle har arbejde ved siden af deres virke i DFL, og det efterlader måske ikke så meget plads til også at tænke synlighed i hverdagen. I formandskabet arbejder vi for at forstå forskellene, ikke mindst gennem møderne med formændene fra de mindre personaleforeninger. Og så arbejder vi på at sikre, at de mindre og mellemstore også får al den hjælp og støtte, som de har brug for. DEM OG OS? I formandskabet arbejder vi hver eneste dag for at styrke et fælles DFL og dermed få aflivet den dem og os holdning, som kan opleves på nogle områder. Fællesskabet er vores styrke og vi løfter bedre udfordringerne, når vi gør det i fællesskab. Ingen står alene i konfrontationen med selskabets ledelse vi kæmper sammen. 7

8 STYRKE R OS OVE R FOR A-SIDE N Det, at vi står sammen er også det, der giver os mandatet til at forhandle så gode overenskomster. Det gør, at vi oplever rimelig forståelse hos arbejdsgiverne og oftest kan opnå gode aftaler. Fællesskabet i DFL skal styrkes ved at øge demokratiet og inddrage flest muligt i beslutningerne. Det gør vi blandt andet på formands-næstformand seminarer, TR-seminarer, fælles seminarer for TR og AMIR og i mange andre sammenhæng. Også sekretariatet er inddraget i arbejdet, og er nu repræsenteret med såvel en faglig som en administrativ medarbejder i alle udvalg for at sikre, at vi udnytter den store bredde af viden, som vi har i vores organisation. Og vi er ikke færdige endnu. VÆRD IFU LD VIDEN LOKA L T I vores personaleforeninger er der opsamlet mange værdifulde erfaringer, som får endnu større værdi, hvis de deles med andre. Derfor bør repræsentanter for personaleforeningernes bestyrelser stå frem på møder og seminarer og dele ud af deres erfaringer. Vi har allerede hørt personaleforeningen i Tryg fortælle om selskabets brug af åbne vinduer. Og i personaleforeningen i Danica er der udviklet en rigtig smart pensioneringsberegner, som der nu er adgang til på vores hjemmeside. Og det er blot to eksempler på noget, som andre kan få glæde af at kende til. FÆLLES UDTRYK En side af fællesskabet er, at vi skal arbejde for et fælles udtryk. Et medlem fra Tryg, der skifter til NEM Forsikring skal kunne genkende DFL i personaleforeningen og i den kommunikation, der produceres såvel lokalt som centralt. Vores skift af navn til Forsikringsforbundet er en oplagt lejlighed til at sikre det fælles udtryk. VI SKA L V ÆRE STOLTE I DFL kan vi med rette være stolte af vores arbejde og fællesskab, og det skal vi benytte enhver lejlighed til at stå frem og fortælle vores omverden, som også skal høre om vores politik og holdninger. 8

9 I formandskabet har vi kontakt til en række foreninger og organisationer, og dette arbejde er langt fra slut. Vi arbejder på at få samarbejdsaftaler og dobbeltmedlemsskabsaftaler med nogle søsterforbund på plads. Vi har også skabt kontakt til Forsikring & Pension, Forsikringsforeningen og flere andre. Og ikke mindst holder vi tæt kontakt til vores samarbejdspartnere Finansforbundet, FA, FTF, NFU og UNI, som er en del af vores nationale og internationale fællesskab. FOLKEMØ DET Vores ønske om at profilere DFL er også baggrunden for, at vi deltog i debatten på Folkemødet på Bornholm i og for at vi i næste måned deltager som partner i Finansteltet på Folkemødet sammen med Finansrådet, Finansforbundet og FA. Kommer i forbi Allinge på Bornholm fra 11. til 14. juni så husk at komme forbi Finansteltet. Her kan I give os jeres opbakning og få en kold fadbamse. Det sker alt sammen for at vise, at DFL er en del af finanssektoren og en organisation, som man må have respekt for. NUTIDIG Er fagforeninger støvede? Er de ikke fulgt med tiden? Der er mange fordomme og antagelser omkring det vi går og laver. Vi har som en af vores centrale værdier, at DFL skal være nutidig. Det betyder at vi i vores virke til enhver tid afspejler den virkelighed den forsikringsverden som medlemmerne befinder sig i lige her og nu. IKKE STOPPE UDV IKLING EN DFL er ikke sat i verden for at få udviklingen i sektoren til at gå langsommere eller helt stoppe. Vi modarbejder ikke udvikling og siger ikke nej til nye arbejdsformer og digitalisering. Men vi er her for at sikre, at det sker på den rette baggrund og med respekt for vores medlemmer. Det er vores overbevisning, at den bedste regulering af arbejdsmarkedet sker gennem den danske model. Dermed er det også det bedste for vores medlemmer. 9

10 Vi arbejder derfor for at sikre, at forsikringssektoren arbejder efter den danske model men vel vidende, at heller ikke denne model må stå stille. Modellen skal løbende udvikles og styrkes, men den vil også i fremtiden være måden at sikre medlemmernes gode arbejdsliv. Selv om vi via den danske model har mandat til at forhandle på vegne af vores sektor, så forpligter det også, for vi sidder over for dygtige folk fra selskabernes ledelser, og det udfordrer os på vores kompetencer. INDSIGT Vi skal derfor sikre os, at vi har så dyb indsigt i vores branche, at vi ikke blot ved hvad der foregår i selskaberne her og nu, men også hvad de går og brygger på. I dag går tingene rigtigt hurtigt, så derfor er det vigtigere end nogensinde, at alle, der sidder med fingeren på selskabernes puls, fortæller om hvad der sker lokalt: Hvilke emner er oppe at vende i SU? Hvad taler man om på gangene? Hvad rumler i HR-afdelingen? Alt har værdi. FINGE REN PÅ MEDLE MMERNE S PU LS At være nutidig handler også om, at vi har fingeren på medlemmernes puls og kender deres aktuelle behov. Hvad har de brug for af hjælp, støtte og services? Seniormøderne var en bragende succes med fyldte huse omkring i landet, og det var helt åbenlyst, at vi havde ramt rigtigt med såvel tidspunkt som indhold. KOMPETE NCE R Ja, nu må jeg bruge ordet igen I har hørt det flere gange tidligere i dag, og I kommer til at høre det igen: Kompetencer Nutidighed handler i høj grad om, at vores faglige viden altid er ajour. Det er afgørende for at kunne hjælpe medlemmerne og matche arbejdsgiverne. Vi skal kende til lovgivningen i såvel Danmark som EU og vide, hvad der er på vej. Og også gerne påvirke udviklingen, så den ikke går vores medlemmer imod. FÆLLESSKA BE R RÆKKE R V IDE RE Derfor er vi med i fællesskabet omkring UNI, NFU og FTF, for vi svigter medlemmerne, hvis ikke vi i enhver sammenhæng sørger for at være med hvor regeringer påvirkes og love og regler skabes. 10

11 VORE S NAV N E R ET A FGØ RE NDE V IGTIGT SIGNAL Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Hvis nutidighed handler om ikke at være støvet, så er vores kommende navneskifte et afgørende vigtigt signal til vores medlemmer og øvrige omverden. VI SKA L UDV IKLE OS SE LV Selskaberne udvikler deres organisation og vi skal udvikle vores. DFL må ikke stå stille, men skal løbende udvikles og tilpasses dagens behov. Det gælder i sekretariatet og det gælder i personaleforeningerne. PROFESSIONEL En kendt person meget kendt har sagt at hun gerne vil huskes for at hun gjorde sig umage. Vi har haft dit DFL din passion som tema for landsmødet sidste år, og har det også for dette orienteringsmøde. Ordet passion handler om, at man brænder for det, man arbejder med - og når man brænder for noget, så bør man også gøre sig umage for at gøre det godt. DIT DFL DIN PA SSION Selv om passion og at gør sig umage er afgørende vigtigt, så er det ikke alt. Vi skal som en del af vores passion og gøren os umage også have lysten til at udvikle os selv og vores kompetencer. Når de tre dele er på plads passion, umage og kompetencer så er vi ikke til at slå. Og det vil også sikre A-sidens respekt for os. For vi oplever desværre, at ikke alle arbejdsgiverne har lige stor respekt for vores personaleforeninger og tillidsvalgte. Her må vi kigge på os selv og erkende, at ikke alle har kompetencerne på plads. Men hvis ikke arbejdsgiverne har respekt for os, så lukker de os heller ikke ind. Derfor har vi skarp fokus på kompetencer og udvikling på alle niveauer i DFL. Det har vi for at sikre arbejdsgiverne det rette med- og modspil, og er også grundlaget for at vi kan yde vores medlemmer en professionel service. 11

12 UDDANNE LSE SNIVEAU FOR TR TR-udviklingsudvalget arbejder på at fastlægge retningslinjer og højne niveauet på vores uddannelser for tillidsvalgte, så vi kan sikre vores medlemmer en professionel rådgivning og bistand. Vi ønsker derfor at sætte en standard for uddannelsesniveau og kompetencer i personaleforeningerne og må konstatere at tiden ganske enkelt er løbet fra tillidsrepræsentanter, der kun deler blade ud. I dag stilles der langt større krav, og skal vi kunne konkurrere med de gule foreninger skal det være på at yde den bedste medlemsrådgivning og bistand ikke på feriehuse og rabatordninger. VI MÅ IKKE SÆTTE DE T OVER STYR Vi har et kæmpe forspring fordi vi er til stede lokalt, men vi skal også passe på ikke at sætte det over styr. For i dag kan man hurtigt blive kendt, for ikke at gøre sit arbejde ordentligt. Rygter om dårlig rådgivning spredes hurtigt, så ikke mindst derfor skal vi være professionelle og give medlemmerne en god oplevelse: Vi skal være konfronterende og modige, og skal kunne tage kampene i hverdagen. Det mod har man, når man er dygtig. Viden er derfor vores stærkeste våben. VIDE NSDELING Der er taget initiativ til, at vi i alle sammenhæng såvel centralt som lokalt deler vores viden om faglige sager og deres udfald. Vi kan se at A-siden taler sammen og bruger det mod os, så derfor skal vi også tale sammen. Det bliver en væsentlig styrke for den enkelte personaleforening at kunne se, hvad andre har opnået i lignende situationer. Det vil også sikre, at vi kan blive inspireret af hinanden, hvad vi opnår af goder for vores medlemmer og bruge viden om, hvordan det er opnået, til at få det samme eller noget endnu bedre. NÅR DET KIKSE R Er medlemmerne tilfredse med vores indsats, eller går der et medlem hist og her og føler, at vi ikke har gjort tilstrækkeligt eller at behandlingen ikke har været professionel? På seneste formands-næstformands seminar havde vi klagesager oppe som tema og på baggrund af seminaret overvejer vi hvordan DFL kan være åben for klager fra medlemmer men uden at sætte tillidsrepræsentanterne tryghed over styr. 12

13 Medlemmer skal have en god og fair behandling men det skal vores tillidsvalgte bestemt også. Kun ved at åbne for klager fra medlemmerne kan vi sikre os, at vi arbejder professionelt og arbejde for at undgå situationer, hvor noget kikser. AFRUNDING Medlemmerne er hele vores eksistensberettigelse, og det må vi aldrig glemme. Vi gør altid vores arbejde godt og professionelt, og vi står til enhver tid og i enhver situation klar til at støtte og hjælpe medlemmerne. Sådan er det i dag, men vi kan blive endnu bedre. Vi bliver nødt til at tænke i nutidige systemer og løsninger, der kan sikre kvaliteten af vores arbejde og at vi arbejder på en målrettet og effektiv måde. TILLID Når I ser jer omkring, ser I plakater med budskabet Lad tilliden blomstre. Tillid er ikke noget man kan uddanne sig i eller kræve. Det er noget man skal gøre sig fortjent til. Vi skal gøre os fortjent til medlemmernes tillid ved at være synlige, nærværende, hjælpsomme, positive og ja, nu igen - kompetente. I mange selskaber er der et godt samspil mellem ledelse, HR-afdeling og personaleforening. Det skal vi arbejde for i alle vores selskaber. Samtidig skal vi ved at være professionelle sikre os, at HR-ledelsen har respekt for os og viser os deres tillid ved at inddrage os i de sammenhæng, hvor det giver mening. RESPEKT Derfor skal I forstå Lad tilliden blomstre som noget, der går begge veje. Vi skal have tillid til arbejdsgiverne og de skal have tillid til os. Kun på den måde kan vi opnå de bedste resultater når vi forhandler, når et medlem har knas med sit arbejdsliv. Eller når vi skal sikre at en afskedigelsesrunde forløber korrekt og med respekt for det enkelte medlem. VÆRD IFU LDT AT VÆRE TR Respekten for og tilliden til vores tillidsrepræsentanter skal også sikre, at vores medlemmer ser hvervet som noget værdifuldt og gerne også karrierefremmende. Og dermed give dem lyst til selv at yde en indsats for kollegerne. 13

14 Vores uddannelse af tillidsrepræsentanterne er værdifuld, og samtidig giver hvervet dem mulighed for at øge deres faglige og menneskelige kompetencer og opbygge et godt netværk. Det er noget, der kan være vigtigt i den videre karriere. FOKU SOMRÅDE R I formandskabet arbejder vi med tre fokusområder: Kompetenceudvikling TR-arbejdsglæde Involvering Kompetenceudvikling er en løbende proces, som vi aldrig bliver færdig med. TR-arbejdsglæde handler om, at man gennem sin uddannelse er klædt godt på til opgaverne, og derfor er tryg ved jobbet. Men det handler også om at man bliver støttet og hørt og ikke mindst, at det skal være sjovt og udviklende at være TR. Involvering bygger på vores ønske om at alle DFL's personaleforeninger er godt orienteret, at alle høres og at alle inddrages i beslutningerne. Lad mig lige citere fra Arbejdsprogrammet: Vi ønsker at arbejde ud fra et mind-set, hvor medinddragelse, involvering og medansvar af alle i DFL er en naturlig del af vores arbejdsmetoder. Vi tror på, at medansvar skaber udvikling, og at vi gennem medinddragelse styrker vores fælles kompetencer, og får en mere mangfoldig viden til glæde for alle. AFSLUTNING Her afslutningsvis vil jeg blot sige, at vi i formandskabet håber, at den sidste del af vores landsmødeperiode bliver lige så fantastisk, sjov og spændende som første del. Med disse ord afslutter vi vores beretning. 14

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere