Indhold. Beretning Diabetestinget 6. Opsporingskampagne 10. Skolelivsundersøgelsen 12. Livet med diabetes 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Beretning 2008 4. Diabetestinget 6. Opsporingskampagne 10. Skolelivsundersøgelsen 12. Livet med diabetes 14."

Transkript

1 Beretning 2008

2 Indhold Beretning Diabetestinget 6 Opsporingskampagne 10 Skolelivsundersøgelsen 12 Livet med diabetes 14 Egne medier 18 Verdens Diabetes Dag Økonomi 22

3 4 Beretning 2008 Beretning Beretning har været et travlt år for Diabetesforeningen 2008 og krævet en stor indsats af såvel frivillige som ansatte samt en lang række samarbejdspartnere. Året har været præget af en række store begivenheder foruden alt det arbejde, der bliver udført til daglig med blandt andet rådgivning af medlemmer. På repræsentantskabsmødet i marts 2008 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et nyt sæt vedtægter. Der blev herefter igangsat en demokratisk proces med involvering af mange frivillige, og i november 2008 blev de nye vedtægter enstemmigt vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Hovedbestyrelsen vil gerne takke for det store engagement, der blev lagt i denne proces fra alle de involverede. Med de nye vedtægter har Diabetesforeningen fået et godt afsæt for at arbejde videre med en ny strategi for foreningens arbejde. Diabetesforeningen har som en del af de nye vedtægter fået en ny råds- og udvalgsstruktur, som nu er ved at blive implementeret. Baggrunden er, at man i endnu højere grad end tidligere vil udnytte den store faglige viden, der kan repræsenteres i råd og udvalg, til at kvalificere foreningens arbejde yderligere var også i høj grad præget af Diabetestinget, som Diabetesforeningen arrangerede i samarbejde med Novo Nordisk. Diabetestinget samlede aktører fra alle dele af sundhedsvæsenet for, at de i fællesskab kunne diskutere de udfordringer, man står over for med en truende diabetes-epidemi, samt hvilke løsninger man kan iværksætte. Arrangementet, som var en nyskabelse, tiltrak sig stor opmærksomhed blandt politikere, aktører i sundhedsvæsenet, pressen og ikke mindst blandt mange diabetikere. Flere end danskere har diabetes uden at vide det. Al forskning viser, at jo hurtigere man får stillet diagnosen, des mindre risiko er der for komplikationer. Derfor besluttede Diabetesforeningen at sætte fokus på tidlig opsporing og lancerede i slutningen af året en opsporingskampagne for at gøre offentligheden og sundhedsvæsenet opmærksom på problemet. I 2009 har Hovedbestyrelsen valgt at prioritere forskning. Det betyder ikke, at vi fravælger livet med diabetes og forebyggelse, men at vi fokuserer endnu mere på blandt andet at orientere om forskningsresultater og få sat forskning på den politiske dagsorden. Med venlig hilsen Allan Flyvbjerg formand for Diabetesforeningen Henrik Nedergaard adm. direktør i Diabetesforeningen

4 6 Diabetestinget Diabetestinget 7 Diabetestinget Diabetesforeningen arrangerede den 8. april 2008 et stort seminar: Diabetestinget. Flere end danskere har diabetes. Næsten lige så mange har det uden at vide det. Og forekomsten af diabetes stiger vedvarende. Det skønnes således, at der i 2025 vil være flere end danskere med diabetes, medmindre en målrettet forebyggende indsats ser dagens lys. Formålet med Diabetestinget var at starte en debat omkring diabetesproblemet i Danmark og komme med konkrete løsningsforslag til, hvordan man både kan bremse udviklingen i antallet af nye diabetikere, opspore danskere med uopdaget diabetes og sikre en bedre behandling til dem, der har fået konstateret sygdommen. Diabetestinget, som havde over 300 deltagere, resulterede i en lang række konkrete anbefalinger til, hvordan man kan forbedre forebyggelse og behandling af diabetes, samt hvordan man får en bedre opsporing af de mange, som har diabetes uden at vide det. Diabetestinget er et helt nyt koncept, hvor aktører fra alle dele af sundhedsvæsenet lige fra politikere, embedsmænd, sundhedsprofessionelle, virksomheder, fagforeninger og patienter bringes sammen for i fællesskab at diskutere de udfordringer, man står overfor, og som kræver en fælles løsning. Diabetestinget blev åbnet af foreningens protektor H.K.H. Prins Joachim. Sundhedsminister Jakob Aksel Nielsen holder tale på diabeteskonferencen Diabetestinget 08.

5 8 Diabetestinget Diabetestinget 9 En række af de nyeste forskningsresultater blev fremlagt på Diabetestinget som oplæg til fælles diskussion af tre fokusområder: forebyggelse af diabetes, tidlig opsporing af sygdommen og bedre diabetesbehandling. De tre fokusområder blev debatteret med udgangspunkt i tre forskellige ekspertpaneler. Til slut blev der fulgt op med en politisk diskussion om den overordnede indsats. Et af hovedbudskaberne fra Diabetestinget var, at man i Danmark godt ved, hvem der er i risikozonen for at udvikle diabetes, og at man gennem en fokuseret forebyggende indsats og målrettet screening kan undgå de mange nye tilfælde og komplikationer. Man ved også, hvad der skal til for at yde en god sammenhængende diabetesbehandling. En af de helt store udfordringer er at få de mange aktører til at arbejde sammen på tværs af fag grænser og myndighedsgrænser. Samtidig mangler der på flere områder nationale retningslinjer for det sundhedsfaglige arbejde. Diabetesforeningen har efterfølgende kunnet udnytte de mange anbefalinger i det videre arbejde for at sikre diabetikerne bedre vilkår og vil også i det nye år følge op på anbefalingerne. Diabetestinget blev arrangeret i samarbejde med Novo Nordisk og er et godt eksempel på en ny type erhvervssamarbejde, som Diabetesforeningen vil benytte sig af i fremtiden. Samarbejdet tog udgangspunkt i Diabetesforeningens etiske regelsæt, der sikrer, at der til enhver tid er den fornødne respekt for vores faglige anbefalinger og uafhængighed. Det er med til at sørge for, at Diabetesforeningen til enhver tid fremstår som en troværdig og uafhængig organisation. Kjeld Møller Petersen, SDU (tv), Anders Green, Odense Universitetshospital, Lars Rebien, Novo Nordisk.

6 10 Opsporingskampagne Opsporingskampagne 11 Opsporingskampagne Det foruroligende store antal danskere, der går rundt med en uopdaget type 2-diabetes, har omfattende menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. Mange har allerede udviklet komplikationer til sygdommen, når de endelig får stillet diagnosen. Alle undersøgelser viser, at jo tidligere man får stillet diagnosen, des bedre muligheder har man for at leve et godt liv uden invaliderende skader på kroppen. Samtidig er der store samfundsøkonomiske gevinster ved tidlig opsporing. Diabetesforeningen har i lang tid gjort opmærksom på denne problemstilling, uden at der afgørende er blevet gjort noget ved det. Derfor besluttede Diabetesforeningen at gennemføre en landsdækkende opsporingskampagne i oktober Kampagnen blev skudt i gang på Hovedbanegården i København og fortsatte over hele landet med over 80 lokale arrangementer, som foreningens frivillige kræfter stod for. Kampagnen fik megen opmærksomhed og blev omtalt i både TV, radio og aviser. Kampagnen blev samtidig promoveret i dagblade, magasiner og ugeblade i form af opsigtsvækkende annoncer samt på caféer og hos praktiserende læger. Desuden blev der annonceret på internettet, hvor der også var mulighed for at tage en test, der viste, om man er i risikozonen for at få diabetes. Diabetesforeningen oplevede en meget stor interesse for opsporingskampagnen og fik i perioden mange nye medlemmer. Vi vil i den kommende tid følge op på resultaterne af opsporingskampagnen for at sikre, at der fortsat bliver sat fokus på tidlig opsporing i alle dele af sundhedsvæsenet. Hver 2. time dør en dansker af diabetes I dag får 64 danskere diabetes Bliver det dig? Bliver det dig? Bannereklamer med de tre budskaber fra Diabetesforeningens opsporingskampagne 2008.

7 12 Skolelivsundersøgelsen Skolelivsundersøgelsen 13 Skolelivsundersøgelsen Mange familier har henvendt sig til Diabetesforeningen med bekymring om at sende deres barn med diabetes i skole. Diabetesforeningen tog derfor initiativ til en stor undersøgelse på skoleområdet. Formålet var, at belyse hvor udbredt problematikken omkring skolebørn med diabetes er samt undersøge forhold omkring barnets trivsel og indlæring i skolen den første danske undersøgelse af sin art. Skolelivsundersøgelsen viste, at kun 1 af børnene har en kontaktperson i skolen, der kan hjælpe dem med at regulere deres diabetes. Som konsekvens heraf regulerer mange forældre bevidst deres barns blodsukker højt for at undgå lavt blodsukker i løbet af skoledagen, hvilket for det første gør børnene trætte og mindsker deres indlæringsevne. For det andet øger det risikoen for senkomplikationer betragteligt. Det fremgik også af undersøgelsen, at mange mødre til børn med diabetes vælger at reducere deres arbejdstid, og at forældre også i høj grad har kontakt til barnet via mobil i skoletiden. Manglen på kontaktperson har derfor store konsekvenser såvel for det enkelte barn som for den samlede familie. Mange forældre havde ydermere en oplevelse af, at dårlig diabeteskontrol påvirker barnets faglige præstationer. En gennemgang af de sidste fem års forskning på kognitionsområdet understøtter, at denne oplevelse kan være reel. Forskningen peger på, at et barn, der får diabetes tidligt eller oplever gentagne alvorlige anfald med lavt blodsukker eller vedvarende ligger for højt eller lavt i blodsukker, kan få problemer med sansning, tænkning og problemløsning. Forskningen peger ligeledes på, at ketonstoffer eventuelt kan have indflydelse på de kognitive funktioner. Det er derfor essentielt, at barnet også i skoletiden får de bedste betingelser for at opnå en god regulering. Til at hjælpe både forældre og skoler med problemstillingen har Diabetesforeningen udarbejdet forskelligt materiale, som kan hentes på foreningens hjemmeside diabetes.dk Diabetesforeningen arbejder for, at der skal være lige muligheder i livet for alle; det er der ikke i øjeblikket for en stor del af skolebørn med diabetes. Lighedsdiskussionen vil også fremover fylde meget i Diabetesforeningens arbejde. Forside af medlemsbladet diabetes, august 2008.

8 14 Livet med diabetes Livet med diabetes 15 Livet med diabetes Diabetesforeningens mål er, at sygdommen diabetes bliver til at leve med. Det er den på mange områder allerede i dag, men der er stadig en lang række udfordringer, som personer med diabetes oplever i deres hverdag. Diabetesforeningen arbejder derfor på flere fronter for at sikre rådgivning, støtte og information til vores medlemmer. Udover den traditionelle rådgivning fra socialrådgiver og diætist har Diabetesforeningen udviklet rådgivning til medlemmerne inden for flere fagområder og med flere virkemidler. Medlemmerne tilbydes nu rådgivning via telefon, medlemsblad, chat og rådgivningsportal på hjemmesiden. Foreningens rådgivning foretages blandt andet af læge, sexolog, jurist, socialrådgiver, diætist og psykolog. Medlemmer kan også få rådgivning og støtte fra andre patienter på diafonen, hvilket mange benytter sig af. Denne kontakt mellem patienter er meget vigtig, da den erfaringsbaserede viden om det at leve med diabetes, som andre patienter kan give, er med til at sikre, at der bliver taget hånd om alle aspekter af at leve med en kronisk sygdom. Derfor er Diabetesforeningen med i et projekt (Diabeteschat), hvor personer med diabetes eller pårørende kan chatte med andre i samme situation. Som noget nyt har Diabetesforeningen i 2008 opstartet et forsøg, hvor man kan chatte med en psykolog på nettet. Samtidig blev der lanceret en ny rådgivningsportal på foreningens hjemmeside, hvor medlemmerne har mulighed for at søge råd og vejledning på tidspunkter, der ligger uden for den normale åbningstid. Diabetesforeningen forventer sig meget af de nye muligheder inden for rådgivning og støtte og har også fremadrettet et fokus på hele tiden at udvikle redskaber, der kan være med til at sikre, at diabetes bliver en sygdom, der er til at leve med. Diabetesforeningens eget frivillige ekspertpanel diafonen.

9 16 Livet med diabetes Livet med diabetes 17 Udover at yde direkte støtte til vores medlemmer i form af information, rådgivning og støtte, arbejder Diabetesforeningen også via andre kanaler for at sikre gode vilkår for personer med diabetes. Diabetesforeningen anerkender, at den enkelte har et personligt ansvar for sin egen sundhed, men rammerne for det sunde valg sættes i stor udstrækning via samfundsregulering. Derfor indgår Diabetesforeningen i en lang række strategiske partnerskaber, hvor man i samarbejde med andre patientforeninger og forbrugerorganisationer kæmper for, at de rammer, samfundet opstiller, er til gavn og ikke til skade for personer med diabetes og andre sygdomme. Som eksempel kan nævnes arbejdet for en bedre trafikpolitik med flere cykelstier, en skattepolitik med nedsat moms på sunde fødevarer og forhøjet moms på usunde fødevarer, fokus på ernæringsvejledning på drikke- og fødevarer m.m. Et andet stort område, som Diabetesforeningen har beskæftiget sig med, er merudgiftsproblematikken. Velfærdsministeriet offentliggjorde i 2008 nye vejledende takster for merudgift til diabeteskost. Taksterne er baseret på en kostundersøgelse, som havde været undervejs i flere år. De nye takster mere end halverede den vejledende merudgift til kost, hvilket har betydning for en gruppe af diabetikere. Diabetesforeningen fik derfor lavet en uafhængig faglig vurdering af undersøgelsens metode og resultat for at sikre, at der ikke er tvivl om det faglige indhold. Resultatet af denne undersøgelse gjorde, at vi ikke kunne anfægte Velfærdsministeriets nye takster. Diabetesforeningen arbejder fremadrettet for, at enhver form for merudgift reduceres eller kompenseres bedst muligt.

10 18 Egne medier Egne medier 19 Egne medier I 2008 skete der meget på mediefronten i Diabetesforeningen. I februar udkom det første nummer af det relancerede medlemsblad diabetes. Bladet har ændret karakter og layout og er blevet mere moderne i sit udtryk. Bladets primære målsætning er, at det skal gøre læserne klogere på, hvordan de lever bedst med diabetes. Medlemmerne skal gennem bladet opnå indsigt i den allernyeste viden inden for diabetes. Bladet skal også skabe debat og synliggøre Diabetesforeningens holdninger og arbejde. Derudover skal bladet give genlyd i andre medier. Bladet redigeres derfor efter et nyhedsprincip, der sikrer medlemmerne et højt vidensniveau og samtidig styrker muligheden for presseomtale. Bladet spiller desuden sammen med hjemmesiden diabetes.dk, hvor nyheder og debatemner ofte er temaer, som er lanceret i medlemsbladet. Hjemmesiden diabetes.dk blev relanceret i efteråret og er nu gearet til at håndtere den hastige udvikling på IT-området. Og de frivillige i foreningen fik deres egen hjemmeside en portal, hvor der kan udveksles erfaringer på tværs af kommuner og regioner. Portalen indeholder også en lang række materialer og værktøjer, som kan bruges i det daglige arbejde som frivillig. Hele hjemmesiden har fået et helt nyt design og en række nye funktioner, som både medlemmer og andre interesserede kan gøre brug af. Der er blandt andet en opskriftsdatabase, rådgivningsportal m.m. Hjemmesiden vil også i det kommende år udvikle sig i takt med, at der indhentes erfaringer og nye idéer. I 2008 fik Diabetesforeningens medlemsblad diabetes nyt udseende.

11 20 VDD 2008 VDD Verdens Diabetes Dag Fokus på forskning Den internationale FN mærkedag Verdens Diabetes Dag blev også i år fejret i Danmark, og Diabetesforeningen var naturligvis med. Den 14. november blev der afholdt to arrangementer i København. Det første arrangement blev lavet i samarbejde med Novo Nordisk og JDRF og afholdt på Rådhuspladsen, som i dagens anledning var omdannet til en markedsplads. Her kunne man i Diabetesforeningens stand få oplysninger om forebyggelse og opsporing. Forbipasserende kunne få målt deres taljevidde, som en nemt målbar størrelse af risikoen for diabetes. Om aftenen var Diabetesforeningen vært ved en festmiddag i Tivoli, hvor en række af foreningens sponsorer og andre samarbejdspartnere og politikere deltog. Formålet med arrangementet var at uddele legater for fire millioner kr. til forskning i diabetes samt at anspore virksomheder og politikere til at tage et endnu større ansvar i kampen mod diabetes. Aftenens æresgæst var foreningens protektor H.K.H. Prins Joachim, som uddelte legater til støtte for forskningen i diabetes. Legaterne gik til Forebyggelse Overlæge, adjungeret professor Allan Arthur Vaag, Steno Diabetes Center, kroner M.D., ph.d. Maria Antonova, Københavns Universitet, 1. reservelæge, ph.d. Søren Gregersen, Århus Sygehus Type 1-diabetes Professor, dr.med. Flemming Pociot, Steno Diabetes Center, kroner Ph.d.-stud. Ann Dorte Storm Pørneki, Syddansk Universitet, Professor Søren Buus, Københavns Universitet, Type 2-diabetes Speciallæge, dr.med. Tina Vilsbøll, Herlev Hospital, kroner Professor, overlæge, dr.med. Sten Madsbad, Hvidovre Hospital, Professor, MD, ph.d. Torben Hansen, Steno Diabetes Center, Komplikationer Overlæge Helene Nørrelund, Regionshospitalet Viborg, kroner Læge Sumarra Akram, Bispebjerg Universitetshospital, MD, afdelingsleder Lise Tarnow, Steno Diabetes Center, H.K.H. Prins Joachim, formand for Diabetesforeningen Allan Flyvbjerg, direktør for Diabetesforeningen Henrik Nedergaard.

12 22 Økonomi Økonomi 23 Økonomi Diabetesforeningen kan glæde sig over, at årets indtægter ligger noget over sidste års indtægter. Når man trods alt ikke helt nåede budgettet, hænger det sammen med, at også Diabetesforeningen rammes af den igangværende finansielle krise, hvor folk i en usikker tid er lidt mere tilbageholdende med at give de bidrag, som foreningen er helt afhængig af. Hovedbestyrelsen har med glæde noteret sig den politiske indflydelse og meget store synlighed Diabetesforeningen igennem 2008 formåede at opnå. Denne målsætning blev indfriet via den budgetterede ekstraindsats inden for i særdeleshed kommunikation og marketing. Foreningen har på de finansielle nettoindtægter opfyldt budgettet. Dog har den finansielle krise medvirket til, at sidste års niveau ikke helt er nået. Andre indtægter ligger også skønt lidt under budget på et højere niveau end sidste år; indtægterne omfatter overførsel af 1,5 mio. kr. vedrørende egen forskning. Foreningens forbrug af Andre eksterne omkostninger og Andre omkostninger ligger under det budgetterede niveau og har således bidraget til at begrænse det samlede underskud. tæt og løbende justere udgifterne, således at det realiserede ordinære resultat kom så tæt på det budgetterede som muligt, er således i store træk lykkedes. Herudover har især den finansielle krise hvorpå foreningen ingen indflydelse har udvirket, at det realiserede resultat er belastet af betydelige kurstab på værdipapirer. Heraf er langt størsteparten ikke realiseret, men udtrykker, hvilket tab et eventuelt salg af foreningens værdipapirer pr. 31. december 2008 ville have udløst. Imidlertid har Diabetesforeningen en solid økonomi samt en meget konservativ og langsigtet investeringsstrategi og forventer på den baggrund ikke, at tabet vil blive realiseret. Set i lyset af den generelle finansielle situation i foreningens omgivelser er Hovedbestyrelsen samlet set tilfreds med at have kunnet tilpasse udgifterne til de realiserede indtægter i en sådan grad, at årets resultat bortset fra kurstab er tæt på at være på niveau med sidste år og budget. Budget 2009 er revideret noget for så vidt angår både udgifter og indtægter. Det samlede resultat forventes, for nuværende, at blive 2-3 mio. kr. dårligere end forventet på samme tidspunkt sidste år. Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2008 Regnskab 2008 Budget 2008 Regnskab 2007 Indtægter (nettoomsætning) Andre indtægter Andre eksterne omkostninger Bruttotab Andre omkostninger Resultat før finansielle poster Momskompensation m.m Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat Realiseret kurstab Urealiseret kurstab Årets resultat Samlet set fører ovennævnte til et ordinært resultat, som kun er knap 1 mio. kr. dårligere end sidste års resultat og godt 1 mio. kr. fra det budgetterede underskud. Foreningens intentioner med hele året igennem at følge den finansielle udvikling Hovedbestyrelsen tilstræber fortsat en balance mellem indtægter og udgifter i 2010 om end finanskrisen vanskeliggør denne målsætning en hel del.

13 24 Økonomi Økonomi 25 Fordeling af indtægter Fordeling af udgifter Internationalt og nationalt samarbejde 1 % Diabetesforeningen vil gerne takke for alle de mange bidrag foreningen har modtaget i Foreningen er i høj grad afhængig af, at både private og erhvervslivet vil donere penge til den gode sag. Indtægterne i 2008 var på trods af finanskrisen de højeste i mange år. De mange bidrag og gaver, som foreningen modtager, er med til at sikre, at Diabetesforeningen kan opfylde sit formål ved både at yde støtte til dem, der har sygdommen og arbejde for at forebygge, at endnu flere får diabetes. Samtidig giver det mulighed for, at foreningen kan støtte forskning inden for diabetes. Diabetesforeningens udgifter er i store linjer som følger (procenttallene er cirkatal): Rådighedsbeløb komité Motivationsgrupper Frivilligesafdelingen Socialafdelingen 2 % Sundhedsafdelingen Børne- og familiekurser Marketing 9 % Bøger 2 % 3 % 6 % 26 % Kontingent Modtagne bidrag Testamentariske gaver 26 % 33 % 2 % 9 % 1 % 2 % Forsendelse/porto Medlemsblad mv. Internet-omkostninger Andre omkostninger kommunikation 8 % 9 % 3 % 13 % 33 % Offentlige tilskud Sponsor-indtægter Kampagne-indtægter Salg af bøger m.m. Annoncesalg Diverse indtægter 13 % 3 % 3 % 6 % 1 % 9 % 8 % 9 % 2 % Diverse Bestyrelsen, Repræsentantskab, Råd etc. Politisk arbejde HR-service Adm. omkostninger / revivision Ejendomme IT-service 1 % 2 % 9 %

14 Partnerskab for Fremtiden 27 Diabetesforeningens organisation Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper Regionsudvalg Repræsentantskab Hovedbestyrelse Forbyggelsesråd Ad Hoc udvalg Forskningsråd Ad Hoc udvalg Diabetesråd Adm. Direktør Ad Hoc udvalg Diabetesforeningen April udgave, 1. oplag Oplag: 500 Politik Forskning & Viden Strategisk Planlægning Rådgivning: Social & Sundhed Fotografer Side 4 Jacob McCaffrey Side 7 & 8 Nanna Kreutzmann Frivillig & Kursus Kommunikation & Marketing Side 13 & 15 Nils Lund-Pedersen HR Økonomi & Administration Side 16 & 21 Bjarke Ørsted Tryk Oberthur A/S

15 Protektor H.K.H. Prins Joachim Diabetesforeningen Rytterkasernen Odense C Telefon Diabetesforeningen Skindergade 38, København K Telefon

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes Kort fortalt Fysisk aktivitet og type 2-diabetes www.diabetes.dk Forebygge følgesygdomme Bevarer og øger muskelmasserne Styrke hjerte og kredsløb Øge det psykiske og fysiske velvære Medvirke til vægttab

Læs mere

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Mad og diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Mad og diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Et medlemskab koster kun: >> Behov for at snakke? Ring til Diabeteslinjen på telefon [ ] A lmindeligt

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Skejby Sygehus Ansøgning 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Tema: Implementering af strategi fra vision til handling Indsendt af: Sygehusledelsen

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013.

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013. Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk den 23. 28. September 2013 Kursusledere: Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Sport og type 1 diabetes

Sport og type 1 diabetes e-mergency 06877 Sport og type 1 diabetes DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Praktiske råd om mad og drikke DIABETESFORENINGEN Sport og type 1 diabetes Diabetesforeningen, 2003 2. oplag, februar

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 18. august 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Ulla Udsen (UU) Christel

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere