1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *"

Transkript

1 Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse: Regnskabsafslutning 2004 * 3. Forældreønsker til børnehaveklasse i skoleåret 2005/06 * 4. Baltorpvej 37A - Fritidshjemmets fremtidige placering * 5. Borgernes syn på Ballerup Kommune - sammenfning til Skole- og Uddannelsesudvalget * 6. "Et godt børneliv - et fælles ansvar" - procesbeskrivelse 2005/06 * 7. Et godt børneliv - et fælles ansvar Informionsfolder * 8. "Et specialtilbud i Ballerup Kommune - Den fremtidige udvikling for Skolen på Lautrup, Skovmarkskolen og Skolen på Lindbjergvej" * 9. Bygningsvedligeholdelse 2005 * 10. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup. Udvikling af - sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram * 11. Samling af 10. klasser på 4 skoler fra skoleåret 2005/06 * 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer

2 Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 1: Godkendt. 2. Meddelelse: Regnskabsafslutning Resumé Orientering om Økonomiudvalgets brev af 8. december 2004 om regnskabsafslutningen 2004 vedrørende regnskabsåret I forhold til tidligere år er der tilføjet regler for hvorledes fysiske aktiver og afskrivninger skal indgå i regnskabsaflæggelsen. Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget

3 Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 2: Godkendt. 3. Forældreønsker til børnehaveklasse i skoleåret 2005/ Resumé Indskrivningen til det kommende skoleårs børnehaveklasser er afsluttet. Der er indskrevet i alt 655 elever. Heraf har forældrene til 57 børn ønsket en anden skole end distriktsskolen. I de nuværende 26 børnehaveklasser går 546 elever. Redegørelse Der er en lovgivningsmæssig forpligtigelse til imødekomme forældrenes ønsker om skolevalg, såfremt det ikke medfører risiko for ekstra klassedannelse på skolen. Indskrivningen i år viser, der er en stor bevægelse i Ballerup Midt, altså mellem Parkskolen, Rugvængets skole, Hedegårdsskolen og Grantofteskolen. For 30 elever vedkommende foreslås ønskerne imødekommet. På Grantofteskolen er indskrevet 81 elever, hvoraf 9 er fra andre distrikter. Det forslås give afslag til 7 børn fra Rugvængets skole. De har ikke søskende på Grantofteskolen. På Egebjergsskolen er indskrevet 80 elever, hvoraf 3 er fra Højagerskolens distrikt. Det foreslås give afslag til 2 elever fra Højagerskolens distrikt. De har ikke søskende gående på Egebjergskolen. På Måløv og Østerhøj skoler er der indskrevet henholdsvis 82 og 72 elever. Det foreslås 6 elever der har ønsket Østerhøjskolen, får deres ønske imødekommet.

4 På Lundebjergskolen og Rosenlundskolen er indskrevet henholdsvis 59 og 87 elever. Af 8 elever fra Lundebjergskolens distrikt, der har ønsket Rosenlundskolen, har 1 søskenderelion. Det foreslås 7 elever tilbydes undervisning på distriktsskolen Lundebjergskolen. Ovennævnte forslag imødekommer 40 forældres ønsker, men dog ikke for 16 elevers vedkommende. Forslaget vil give en mere jævn fordeling af klassekvotienten på skolerne. Herudover viser erfaringerne fra de tidligere år, flere elever vælger udskyde skolestarten i løbet af foråret. Derfor anbefales udvalget først senere tager stilling til antallet af børnehaveklasser. Erfaringsvis sker der i løbet af de første måneder en række bevægelser i elevgrundlaget. På denne baggrund foreslås, afslagene gives med tilsagn om, såfremt elevgrundlaget giver mulighed for det, så kan der imødekommes flere forældreønsker omkring 1. april. Bilag Indskrivning til børnehaveklasserne 2005/06 (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, 41 forældreønsker om anden skole end distriktsskolen imødekommes, 16 forældreønsker ikke imødekommes, og disse elever tilbydes undervisning på distriktsskolen, dog således såfremt der sker en ændring i elevgrundlaget kan ansøgningerne revurderes. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 3: Godkendt.

5 4. Baltorpvej 37A - Fritidshjemmets fremtidige placering Skole- og Uddannelsesudvalget, den 12. oktober 2004 Resumé I forbindelse med nybyggeriet ved Baltorpvej 37 er det besluttet, fritidshjemmet, under byggeperioden genhuses tæt på Rugvængets skole. Nu er der behov for stillingtagen til hvilke institutioner der skal bygges på Baltorpvej 37. Redegørelse Som anført tidligere, så har boligforeningen udarbejdet to forslag til nybyggeriet på Baltorpvej 37. Alterniv A: Der opføres vuggestue, børnehave, fritidshjem og klubber (1600 m2). Alterniv B: Der opføres vuggestue, børnehave og klubber (1200 m2). Med ønsket om en generel styrkelse af samarbejdet mellem fritidshjem og skole, så anbefales fritidshjemmet, i forlængelse af genhusningsperioden, permanent placeres tæt på Rugvængets skole. en betyder dels der kan påbegyndes projektering af vuggestue, børnehave og klub på Baltorpvej 37, og dels der skal igangsættes et arbejde med henblik på en permanent løsning for fritidshjemmet. På nuværende tidspunkt tages altså ikke stilling til den permanente fritidshjemsløsning, men der er principielt flere muligheder: - Videreførelse af den midlertidige pavillon. Løsningen vil være udgiftsneutral. - Opførelse af en permanent institution eventuelt kombineret med skolefaciliteter. Anlægsudgiften kan anslås til 7 11 mio kr. Herudover skal der indtænkes udenomsfaciliteter. Det anbefales disse overvejelser indgår i den kommende budgetlægning for samt i forbindelse med det videre arbejde med en helhedsplan for Rugvængets skole. Sagen afgøres af

6 Skole- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget Børn & Unge foreslår, fritidshjemmet permanent placeres tæt på Rugvængets skole, fritidshjemmet ledelsesmæssigt adskilles fra børnehaven Baltorpvej 37, og fritidshjemmet herefter henhører under Skole- og Uddannelsesudvalgets ramme. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 4: Godkendt, idet udvalget præciserer, placeringen skal ske på skolens område. 5. Borgernes syn på Ballerup Kommune - sammenfning til Skole- og Uddannelsesudvalget ( ) Kommunalbestyrelsen, den 20. december 2004, Temamøde Skole- og Uddannelsesudvalget, den 11. maj 2004 Økonomiudvalget, den 17. februar 2004, punkt nr. 5 Resumé Den tredje undersøgelse af borgernes syn på Ballerup Kommune er gennemført i efteråret Den samlede undersøgelse har været drøftet på Kommunalbestyrelsens temamøde

7 i december. Hermed fremlægges undersøgelsen til en konkret drøftelses inden for udvalgets område. Redegørelse Ifølge undersøgelsen er borgerne generelt tilfredse med kommunens forskellige tilbud, og videre står der "Skolerne og Trafikområdet er borgerne nogenlunde tilfredse med". Den generelle tilfredshedsscore med folkeskolen er på 68, hvilket er højere i forhold til sidste undersøgelse og i sammenligning med landsresulterne. På en række områder ligger tilfredshedsscoren højt og over 75: - Undervisningsmåden - Elevernes faglige udbytte - Kontakt mellem skole og hjem - Lærernes evne til undervise - Afstanden til skolen På nedenstående områder er forældrene nogenlunde tilfredse: - De fysiske rammer - Undervisningsmerialet - Antal elever i klasserne - Elevernes trivsel - Fælles arrangementer (f.eks. lejrskole) Det er særligt de fysiske rammer, antallet af elever i klasserne og undervisningsmerialet, der trækker tilfredshedsscoren nedad. Vedrørende idræt så er 93% af forældrene meget tilfredse med der er flere idrætstimer i de mindste klasser. I forhold til mulighederne for udendørs leg og bevægelse, så mener 76% de er ret gode eller meget gode.

8 Vedrørende kost i skolen så mener 95% kommunen skal lægge stor eller nogen vægt på området. I forhold til skolekantinerne så anvender ¼ tilbudet mindst en gang ugentligt. Der er tilfredshed med prisniveauet, men ikke med vareudbudet. Omkring skolesundhedsplejen og skolelægefunktionen er tilfredsheden nogenlunde, men der er ikke så stor tilfredshed med kontakten til forældrene. Herudover viser borgerundersøgelsen der er stor tilfredshed med kommunens Børnepolitik og mange læser bladet Børn i Ballerup. På fritidshjemsområdet er blot spurgt om tilfredsheden med pasningsmulighederne efter skole, og her er scoren på 79. Bilag Borgernes syn på Ballerup Kommune 2004 (bedes medbragt). Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, borgerundersøgelsen giver anledning til et videre arbejde med inddragelse af eleverne på udvalgte områder. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 5: Godkendt. 6. "Et godt børneliv - et fælles ansvar" - procesbeskrivelse 2005/06

9 Resumé Som konsekvens af budgetaftalen for 2005 skal pædagoger deltage i indskolingen fra 1. august Udviklingsprogrammet "Et godt børneliv et fælles ansvar" skal sikre, processen gennemføres i overensstemmelse med Ballerup Kommunes principper for udviklingsarbejde. Konkret præsenteres en proces, der sikrer medindflydelse gennem inddragelse og dialog for alle interessenter. Herefter vil principper for samarbejde mellem skole og fritidshjem/- ordning, herunder lærer- og pædagogsamarbejdet danne rammen for udviklingen af de enkelte områders modeller. Redegørelse I forbindelse med budgetaftalen for 2005 og udviklingsprogrammet "Et godt børneliv et fælles ansvar" er en af handlingerne, pædagoger skal deltage i indskolingen fra 1. august Hensigten er dels styrke det enkelte barns læringspotentialer og sociale kompetencer og dels videreudvikle samarbejdet mellem fritidshjem/-ordninger og skoler således, børn, forældre og medarbejdere oplever større kontinuitet og sammenhæng mellem de forskellige miljøer, som børn færdes i. På den baggrund er der udarbejdet et procesmeriale med henblik på et godt og grundigt forløb. Hensigten er sikre en dynamisk proces, der inddrager relevante interes-senter: børn, forældre, bestyrelser, medarbejdere, politikere og fagforeninger således, alle får mulighed for aktivt deltage i processen gennem de dialogmøder og handlinger, der beskrives i merialet. Herigennem vil det være muligt få tilkendegivet og belyst alle fokuspunkter, som vil bidrage til en kvalificering af de centrale principper for samarbejdet, der udarbejdes med henblik på samarbejdet mellem fritidshjem/- ordninger og skoler. Disse centrale principper vil være rammen for udviklingen af samarbejdsmodel for den enkelte skole og de dertil hørende fritidshjem/-ordninger. Bilag Procespapir for "Pædagoger ind i skolen" (udsendes) Sagen afgøres af

10 Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 6: Godkendt. 7. Et godt børneliv - et fælles ansvar Informionsfolder Resumé Programledelsen under "Et godt børneliv et fælles ansvar" vil med vedlagte folder redegøre for baggrund, formål og handlinger, der ligger i udviklingsprogrammet. Informionen vil gå til skole- og forældrebestyrelser samt skole- og institutionsledere. Dette bidrag skal ses som et led i en række af efterfølgende orienterings- og debmøder som vil blive afviklet i Hensigten er dels sætte fokus på udviklingsprogrammets intentioner og dels få inddraget forældre, medarbejdere m.fl. i processen. Redegørelse Udviklingsprogrammet "Et godt børneliv et fælles ansvar" vil med vedlagte bilag, informionsfolder, orientere skolebestyrelser, forældrebestyrelser, skole- og institutionsledere om dels baggrund, mål og handlinger for det overordnede program og dels om programmets første delprojekt "Pædagoger ind i skolen".

11 Informionsfolderen er det første bidrag i en række af handlinger, der har til hensigt sikre forældre og decentrale medarbejdere en indsigt og forståelse af de initiiver som vil følge udviklingsprogrammet formål. Samtidig kan folderen bidrage til, skole- og forældrebestyrelserne sammen med medarbejderne i den enkelte skole eller institution sætter fokus på de lærings- og udviklingsmiljøer, som børn og unge dagligt deltager i. Med andre ord vil informionsfolderen blive fulgt op af aktiviteter i begyndelsen af Konkret kan for det første nævnes et fælles møde for samtlige skole- og institutionsledere, hvor programmet forelægges og diskuteres. For det andet afholdes et debforum, hvor forældre, medarbejdere og politikere har mulighed for debtere synspunkter om "Et godt børneliv". Disse betragtninger danner afsæt for en nærmere drøftelse på de årlige konferencer for skole- og forældrebestyrelser. Afgørende er det for processen med udviklingsprogrammet og de decentrale projekter, forældre, børn og unge kontinuerligt er deltagende i de lokale projekter via samarbejde med medarbejdere i skoler og daginstitutioner. Baggrunden er sikre indflydelse på, hvordan børnenes og de unges daglige lærings- og udviklingsmiljøer udspilles. Bilag Informionsfolderen Et godt børneliv et fælles ansvar (udsendes) Om forældrenes, børnenes og de unges inddragelse, synlighed, medvirken, medbestemmelse mv. (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn og Unge foreslår, informionsfolderen godkendes og sendes tilbage til programledelsen med henblik afsluttende redigering inden udsendelse til skole- og forældrebestyrelser, skoler og institutioner. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 7:

12 Godkendt suppleret med afsnit om økonomi. 8. "Et specialtilbud i Ballerup Kommune - Den fremtidige udvikling for Skolen på Lautrup, Skovmarkskolen og Skolen på Lindbjergvej" Resumé I løbet af de seneste år ses der et voksende behov for kunne hjælpe børn og unge med særlige behov indenfor adfærd, kontakt og trivsel. Dette gælder på landsplan såvel som i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune råder da også over flere foranstaltninger, der kan tilbydes disse børn og unge: Rådgivningsgrupperne, specialundervisning på skolerne (AKT), PPR-klasserne, Skovmarksskolen, specialklasser, Fredegården og Projekt Lautrup fremover kaldet Skolen på Lautrup. Desuden har der de sidste to år været arbejdet med etablere et tilbud på Lindbjergvej jfr. Ballerups servicestregi. Disse foranstaltninger er blevet etableret over en lang årrække med hver deres særlige historie - og der er nu behov for se samlet på de ressourcer, Ballerup Kommune kan tilbyde som hjælp til disse børn, unge og deres forældre. Det foreslås derfor, der iværksættes et udviklingsprojekt under programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar" med det formål finde frem til de bedst mulige støtteforanstaltninger til børn og unge med særlige behov indenfor adfærd, kontakt og trivsel. Redegørelse De nævnte tilbud falder inden for kommunes egne forpligtigelser (20.1), men børns og unges særlige behov er ofte af en sådan karakter, de lige så godt kunne have fået tilbudt en vidtgående specialundervisningsforanstaltning under amtet (20.2). Imidlertid må det forudses, kommunen får det fulde ansvar for børnenes og de unges skolegang, uanset behovets størrelse, når kommunesammenlægningen og nedlæggelsen af amterne sker i Alle opgaver og ansvar indenfor den vidtgående specialundervisning overflyttes her til kommunerne. Når de bedst mulige tilbud til kommunens børn og unge skal planlægges skal de eksisterende tilbud vurderes i lyset af konsekvensen ved opgaveflytningerne. Skovmarkskolen er oprindeligt et heldagstilbud (både skole og dagtilbud) for 16 børn i alderen 7-12 år. Siden 2000 har der endvidere været tilbudt og gennemført dagbehandling

13 (social og specialpædagogisk) af børnene og forældrene har fået tilbudt samtaler om problemstillinger i familien. Her har Skovmarkskolen haft et tæt samarbejde med Fredegården, og der blev tilknyttet en fuldtids psykolog og fuldtids socialrådgiver samt to ekstra socialpædagoger til skolen. Dette skete i et tæt samarbejde med Job & Familie. Skolen på Lautrup retter undervisningen mod 56 unge på år. Der er fire grupper af unge med hver deres særlige behov, og undervisningen har været tilrettelagt ud fra et ønske om tilgodese disse: Unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med specifikke vanskeligheder, og unge der med et mere praksisorienteret undervisningstilbud kan opnå gå til folkeskolens afgangsprøve. De oprindelige planer for Skolen på Lindbjergvej skulle fokusere på et undervisningstilbud til børn og unge fra år, hvor yderligere undervisningsdifferentiering i den almene skole ikke har kunnet imødegå børnenes og de unges særlige behov. Tilbudet er oprindeligt tænkt som både undervisning og dagbehandling. Selv om der er intentioner om en større rummelighed indenfor skole og dagtilbud, kan det konsteres, der er og forts vil være en gruppe børn og unge, der vil være bedst tjent med et særligt special- og socialpædagogisk miljø udført af særligt kvalificerede lærere og pædagoger, i mindre grupper og i et overskueligt miljø. Spørgsmålene er da, på hvilken måde disse tilbud skal udmøntes: Hvordan skal tilbudene organiseres? Det ligger fast ifølge kommissoriet, de skal ses som et sammenhængende tilbud, men skal de være "rene" undervisningstilbud? Skal der være behandlingsmuligheder? Skal der være begge dele? Skal tilbudet være tidsbegrænset? Hvilke kriterier og principper skal være grundlaget for visition til et af tilbudene? På hvilken måde kan der arbejdes videre med udvikle samarbejdet mellem skolerne, PPR og Job & Familie? Hvordan får vi de tre tilbud til blive et positivt og alternivt tilbud til de børn og unge, der for en periode af en eller flere grunde ikke kan rummes i den almene skole/fritidshjem? Indhold Der er neds et udvalg med repræsentanter fra følgende: de tre ovenfor nævnte specialtilbud, programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar", PPR-konsulenterne, kurorerne, Fredegården, Job & Familie, Børn & Unge, PPR-ledelsen og direktionen. Udvalget kommissorium er følgende: Der skal ske en nytænkning i forhold til de tilbud i Ballerup, der i dag gives til børn og unge med særlige behov. De tre specialtilbud skal i fremtiden ses som et sammenhængende/ensartet tilbud, hvor profilen er tydelig, enten som et behandlingstilbud eller alene som et skoletilbud. I begge tilfælde skal der være en forpligtigelse til et nært

14 samarbejde imellem skole og behandling, så helheden omkring det enkelte barn understøttes Man skal forstå det som et muligt parallelt tilbud til den almene skole, hvor skolen af en eller anden grund alligevel ikke har kunnet rumme disse børn og unge. Der vil efter den politiske behandling blive udarbejdet en egentlig projektaftale under programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar". Udvalget vil i løbet af vinteren udarbejde en redegørelse med sigte på, der kan træffes en politisk beslutning om, hvordan de tre specialtilbud skal fungere i fremtiden. Der vil være særligt fokus på, Skolen på Lindbjergvej skal begynde sit arbejde med børn og unge ved begyndelsen af skoleåret I løbet af en aftalt periode skal de to andre tilbud ændres i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes. Disse ændringer bliver gennemført i løbet af de næste år. Evaluering De tre specialtilbud vil blive evalueret i skoleåret som den øvrige del af programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar". Budget Eventuelle udgifter til planlægning og mødevirksomhed i forbindelse med udarbejdelse af projektaftale, afdækning af institutionernes egne forslag, formidling, videndeling mv. i 2005 skal findes inden for rammen. Omfanget af anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med ombygning og etablering af Skolen på Lindbjergvej kan først opgøres, når det står klart, hvad Lindebjergvej skal bruges til. Efterfølgende udarbejdes en særskilt indstilling til de berørte udvalg. Bilag Virksomhedsplan 2004: Skoleværkstederne/Undervisningsprojekt Lautrup (udsendes) Virksomhedsplan Skovmarkskolen (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår,

15 udviklingsprojektet godkendes og sagen returneres til projektgruppen, der arbejder videre med analyse og beskrivelse af mål, succeskriterier, interessenter, metoder, ressourcer, risici m.m. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 8: Godkendt, idet udvalget ønsker vurdering af lokaliteterne. 9. Bygningsvedligeholdelse Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 pkt. 5 Resumé I 2003 blev der udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for de kommunale ejendomme. Denne plan er revideret efter afholdelse af bygningssynene i Rammen for bygningsvedligeholdelse i 2005 (projekt nr. 1906) er ifølge investeringsoversigten på 46 mio. kr. Redegørelse På Skole- og Uddannelsesudvalgets område er der planlagt vedligeholdelsesarbejder for knap 10,8 mio. kr. Heraf anvendes 9,8 mio. kr. til skolerne, 0,9 mio. kr. til fritidshjem/- ordninger og 0,1 mio. kr. til Bøtø Strandpark. Midlerne anvendes til en række forskellige vedligeholdelsesarbejder såvel indvendigt og udvendigt. Helt konkret vil der i 2005 blive udført de afsluttende ventilionsarbejder i fysiklokalerne.

16 Ud over ovennævnte puljer er der afs 4 mio. kr. til akutte skader, 1,5 mio. kr. til hærværk og indeklimaforbedringer i form af en støjpulje (0,4 mio. kr.) samt rensning af ventilionskanaler (0,5 mio. kr.). For de efterfølgende år 2006 og frem viser planen et vedligeholdelsesbehov på mellem 10 og 20 mio. kr. årligt for såvel skoler og fritidshjem/-ordninger. Bilag Ejendommes meriale af 15.november 2004, rev. A (er udsendt/bedes medbragt) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Ejendomme foreslår, specifikke tiltag under udvalgets område godkendes. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 9: Godkendt. 10. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup. Udvikling af - sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram Økonomiudvalget den møde 23. november 2004, pkt. 14 Redegørelse

17 I servicestregi og aftale om budget for 2005 er der enighed om igangsætte konkrete sundhedspolitiske initiiver, herunder en styrket indss på kost- og motionsområdet i forhold til børn og unge. Der er enighed om, sundhedspolitikken er tværgående, og der skal derfor etableres et tværgående udvalgsarbejde, der involverer medlemmer af de berørte udvalg. I juni 2004 har Direktionen besluttet igangsætte udviklingsprojektet "Folkesundhed Ballerup udvikling af sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram". Der er neds en styregruppe samt en tværfaglig projektgruppe. Der er forslag om etablering af en tværgående politisk gruppe til projektet. Økonomiudvalget har tidligere besluttet den politiske følgegruppe sammensættes af 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget 1 medlem fra de øvrige stående udvalg 3 medlemmer herudover som sikrer samtlige partiers repræsention i følgegruppen. Bilag Kommissorium for projektgruppen (fase1) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Økonomiudvalget foreslår, der vælges 1 medlem fra Skole- og Uddannelsesudvalget til den politiske følgegruppe. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 10: Arne Heilmann-Clausen valgt.

18 11. Samling af 10. klasser på 4 skoler fra skoleåret 2005/ Resumé Skole- og uddannelsesudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 samle kommunens 10. klassetilbud på 4 skoler. I indeværende skoleår er der 173 elever i 10. klasse fordelt på 9 klasser på 8 skoler 44 % af årgangen. Der er 415 elever i 9. klasserne. Med en uændret procentdel vil der næste år være 181 elever til 10. klasse. Ved samle eleverne på kun 4 skoler opnås en mulighed for større klassekvotienter /elevgrupper, ligesom der skabes mulighed for større pædagogiske udfordringer i form af "linie-profilering" af de enkelte tilbud. Redegørelse 7 skoler (alle undtagen Pa, Ru og Hø) har ønsket og ment have muligheder for danne ramme om et kommende 10. klassetilbud. De 7 skoleledere har været inddraget i drøftelserne om valg af placering. I drøftelserne er indgået en række forhold: - lokalemuligheder de næste 2-3 år - interesserede og kvalificerede lærere på de enkelte skoler - antal elever med specielt behov for 10. klasse - antallet af tosprogede elever i de ældste klasser - tanker og overvejelser om indhold i 10. klasse-tilbuddet - geografisk spredning Der indstilles på baggrund heraf, der etableres 10. klassetilbud på Østerhøjskolen, Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Rosenlundskolen.

19 På alle 4 skoler kan der fysisk skabes et sammenhængende 10. klasse-miljø med op til elever. To af de fire skoler (Øs og Ro) kan ikke lokalemæssigt rumme mere end svarende til 2 klasser (56 elever), hvorfor der kan blive brug for justeringer, når elevernes tilmeldinger ligger klar medio marts. Der udarbejdes en fælles folder med beskrivelse af det kommunale tilbud på de 4 skoler til uddeling ultimo januar, og der afholdes besøgsuge for eleverne i uge 8, hvor de fire tilbud præsenteres for 9. klasse-eleverne Bilag Elevgrundlag for 10. klasserne i de kommende 3 skoleår (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, der planlægges med 10. klassetilbud på Østerhøjskolen, Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Rosenlundskolen, den valgte placering revurderes, når tilmeldingerne til 10. klasserne er kendt medio marts og 10. klasse forts har hele kommunen som skoledistrikt, dvs elevernes valg søges tilgodeset mest muligt. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 11: Godkendt. Mødet omfter bladene: åbent møde: 1 17 inkl.

20 Mødet sluttet kl.: Sign.: amo Michael Krautwald-Rasmussen, Tine Landin, Lolan Ottesen, Jørn Larsen, Arne Heilmann- Clausen, Britt Francke Mikkelsen, Stig Møller Nielsen

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser3 2... Udviklingen i likviditeten 2006. 4 3... Udviklingen i den langfristede

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere