1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *"

Transkript

1 Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse: Regnskabsafslutning 2004 * 3. Forældreønsker til børnehaveklasse i skoleåret 2005/06 * 4. Baltorpvej 37A - Fritidshjemmets fremtidige placering * 5. Borgernes syn på Ballerup Kommune - sammenfning til Skole- og Uddannelsesudvalget * 6. "Et godt børneliv - et fælles ansvar" - procesbeskrivelse 2005/06 * 7. Et godt børneliv - et fælles ansvar Informionsfolder * 8. "Et specialtilbud i Ballerup Kommune - Den fremtidige udvikling for Skolen på Lautrup, Skovmarkskolen og Skolen på Lindbjergvej" * 9. Bygningsvedligeholdelse 2005 * 10. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup. Udvikling af - sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram * 11. Samling af 10. klasser på 4 skoler fra skoleåret 2005/06 * 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer

2 Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 1: Godkendt. 2. Meddelelse: Regnskabsafslutning Resumé Orientering om Økonomiudvalgets brev af 8. december 2004 om regnskabsafslutningen 2004 vedrørende regnskabsåret I forhold til tidligere år er der tilføjet regler for hvorledes fysiske aktiver og afskrivninger skal indgå i regnskabsaflæggelsen. Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget

3 Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 2: Godkendt. 3. Forældreønsker til børnehaveklasse i skoleåret 2005/ Resumé Indskrivningen til det kommende skoleårs børnehaveklasser er afsluttet. Der er indskrevet i alt 655 elever. Heraf har forældrene til 57 børn ønsket en anden skole end distriktsskolen. I de nuværende 26 børnehaveklasser går 546 elever. Redegørelse Der er en lovgivningsmæssig forpligtigelse til imødekomme forældrenes ønsker om skolevalg, såfremt det ikke medfører risiko for ekstra klassedannelse på skolen. Indskrivningen i år viser, der er en stor bevægelse i Ballerup Midt, altså mellem Parkskolen, Rugvængets skole, Hedegårdsskolen og Grantofteskolen. For 30 elever vedkommende foreslås ønskerne imødekommet. På Grantofteskolen er indskrevet 81 elever, hvoraf 9 er fra andre distrikter. Det forslås give afslag til 7 børn fra Rugvængets skole. De har ikke søskende på Grantofteskolen. På Egebjergsskolen er indskrevet 80 elever, hvoraf 3 er fra Højagerskolens distrikt. Det foreslås give afslag til 2 elever fra Højagerskolens distrikt. De har ikke søskende gående på Egebjergskolen. På Måløv og Østerhøj skoler er der indskrevet henholdsvis 82 og 72 elever. Det foreslås 6 elever der har ønsket Østerhøjskolen, får deres ønske imødekommet.

4 På Lundebjergskolen og Rosenlundskolen er indskrevet henholdsvis 59 og 87 elever. Af 8 elever fra Lundebjergskolens distrikt, der har ønsket Rosenlundskolen, har 1 søskenderelion. Det foreslås 7 elever tilbydes undervisning på distriktsskolen Lundebjergskolen. Ovennævnte forslag imødekommer 40 forældres ønsker, men dog ikke for 16 elevers vedkommende. Forslaget vil give en mere jævn fordeling af klassekvotienten på skolerne. Herudover viser erfaringerne fra de tidligere år, flere elever vælger udskyde skolestarten i løbet af foråret. Derfor anbefales udvalget først senere tager stilling til antallet af børnehaveklasser. Erfaringsvis sker der i løbet af de første måneder en række bevægelser i elevgrundlaget. På denne baggrund foreslås, afslagene gives med tilsagn om, såfremt elevgrundlaget giver mulighed for det, så kan der imødekommes flere forældreønsker omkring 1. april. Bilag Indskrivning til børnehaveklasserne 2005/06 (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, 41 forældreønsker om anden skole end distriktsskolen imødekommes, 16 forældreønsker ikke imødekommes, og disse elever tilbydes undervisning på distriktsskolen, dog således såfremt der sker en ændring i elevgrundlaget kan ansøgningerne revurderes. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 3: Godkendt.

5 4. Baltorpvej 37A - Fritidshjemmets fremtidige placering Skole- og Uddannelsesudvalget, den 12. oktober 2004 Resumé I forbindelse med nybyggeriet ved Baltorpvej 37 er det besluttet, fritidshjemmet, under byggeperioden genhuses tæt på Rugvængets skole. Nu er der behov for stillingtagen til hvilke institutioner der skal bygges på Baltorpvej 37. Redegørelse Som anført tidligere, så har boligforeningen udarbejdet to forslag til nybyggeriet på Baltorpvej 37. Alterniv A: Der opføres vuggestue, børnehave, fritidshjem og klubber (1600 m2). Alterniv B: Der opføres vuggestue, børnehave og klubber (1200 m2). Med ønsket om en generel styrkelse af samarbejdet mellem fritidshjem og skole, så anbefales fritidshjemmet, i forlængelse af genhusningsperioden, permanent placeres tæt på Rugvængets skole. en betyder dels der kan påbegyndes projektering af vuggestue, børnehave og klub på Baltorpvej 37, og dels der skal igangsættes et arbejde med henblik på en permanent løsning for fritidshjemmet. På nuværende tidspunkt tages altså ikke stilling til den permanente fritidshjemsløsning, men der er principielt flere muligheder: - Videreførelse af den midlertidige pavillon. Løsningen vil være udgiftsneutral. - Opførelse af en permanent institution eventuelt kombineret med skolefaciliteter. Anlægsudgiften kan anslås til 7 11 mio kr. Herudover skal der indtænkes udenomsfaciliteter. Det anbefales disse overvejelser indgår i den kommende budgetlægning for samt i forbindelse med det videre arbejde med en helhedsplan for Rugvængets skole. Sagen afgøres af

6 Skole- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget Børn & Unge foreslår, fritidshjemmet permanent placeres tæt på Rugvængets skole, fritidshjemmet ledelsesmæssigt adskilles fra børnehaven Baltorpvej 37, og fritidshjemmet herefter henhører under Skole- og Uddannelsesudvalgets ramme. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 4: Godkendt, idet udvalget præciserer, placeringen skal ske på skolens område. 5. Borgernes syn på Ballerup Kommune - sammenfning til Skole- og Uddannelsesudvalget ( ) Kommunalbestyrelsen, den 20. december 2004, Temamøde Skole- og Uddannelsesudvalget, den 11. maj 2004 Økonomiudvalget, den 17. februar 2004, punkt nr. 5 Resumé Den tredje undersøgelse af borgernes syn på Ballerup Kommune er gennemført i efteråret Den samlede undersøgelse har været drøftet på Kommunalbestyrelsens temamøde

7 i december. Hermed fremlægges undersøgelsen til en konkret drøftelses inden for udvalgets område. Redegørelse Ifølge undersøgelsen er borgerne generelt tilfredse med kommunens forskellige tilbud, og videre står der "Skolerne og Trafikområdet er borgerne nogenlunde tilfredse med". Den generelle tilfredshedsscore med folkeskolen er på 68, hvilket er højere i forhold til sidste undersøgelse og i sammenligning med landsresulterne. På en række områder ligger tilfredshedsscoren højt og over 75: - Undervisningsmåden - Elevernes faglige udbytte - Kontakt mellem skole og hjem - Lærernes evne til undervise - Afstanden til skolen På nedenstående områder er forældrene nogenlunde tilfredse: - De fysiske rammer - Undervisningsmerialet - Antal elever i klasserne - Elevernes trivsel - Fælles arrangementer (f.eks. lejrskole) Det er særligt de fysiske rammer, antallet af elever i klasserne og undervisningsmerialet, der trækker tilfredshedsscoren nedad. Vedrørende idræt så er 93% af forældrene meget tilfredse med der er flere idrætstimer i de mindste klasser. I forhold til mulighederne for udendørs leg og bevægelse, så mener 76% de er ret gode eller meget gode.

8 Vedrørende kost i skolen så mener 95% kommunen skal lægge stor eller nogen vægt på området. I forhold til skolekantinerne så anvender ¼ tilbudet mindst en gang ugentligt. Der er tilfredshed med prisniveauet, men ikke med vareudbudet. Omkring skolesundhedsplejen og skolelægefunktionen er tilfredsheden nogenlunde, men der er ikke så stor tilfredshed med kontakten til forældrene. Herudover viser borgerundersøgelsen der er stor tilfredshed med kommunens Børnepolitik og mange læser bladet Børn i Ballerup. På fritidshjemsområdet er blot spurgt om tilfredsheden med pasningsmulighederne efter skole, og her er scoren på 79. Bilag Borgernes syn på Ballerup Kommune 2004 (bedes medbragt). Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, borgerundersøgelsen giver anledning til et videre arbejde med inddragelse af eleverne på udvalgte områder. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 5: Godkendt. 6. "Et godt børneliv - et fælles ansvar" - procesbeskrivelse 2005/06

9 Resumé Som konsekvens af budgetaftalen for 2005 skal pædagoger deltage i indskolingen fra 1. august Udviklingsprogrammet "Et godt børneliv et fælles ansvar" skal sikre, processen gennemføres i overensstemmelse med Ballerup Kommunes principper for udviklingsarbejde. Konkret præsenteres en proces, der sikrer medindflydelse gennem inddragelse og dialog for alle interessenter. Herefter vil principper for samarbejde mellem skole og fritidshjem/- ordning, herunder lærer- og pædagogsamarbejdet danne rammen for udviklingen af de enkelte områders modeller. Redegørelse I forbindelse med budgetaftalen for 2005 og udviklingsprogrammet "Et godt børneliv et fælles ansvar" er en af handlingerne, pædagoger skal deltage i indskolingen fra 1. august Hensigten er dels styrke det enkelte barns læringspotentialer og sociale kompetencer og dels videreudvikle samarbejdet mellem fritidshjem/-ordninger og skoler således, børn, forældre og medarbejdere oplever større kontinuitet og sammenhæng mellem de forskellige miljøer, som børn færdes i. På den baggrund er der udarbejdet et procesmeriale med henblik på et godt og grundigt forløb. Hensigten er sikre en dynamisk proces, der inddrager relevante interes-senter: børn, forældre, bestyrelser, medarbejdere, politikere og fagforeninger således, alle får mulighed for aktivt deltage i processen gennem de dialogmøder og handlinger, der beskrives i merialet. Herigennem vil det være muligt få tilkendegivet og belyst alle fokuspunkter, som vil bidrage til en kvalificering af de centrale principper for samarbejdet, der udarbejdes med henblik på samarbejdet mellem fritidshjem/- ordninger og skoler. Disse centrale principper vil være rammen for udviklingen af samarbejdsmodel for den enkelte skole og de dertil hørende fritidshjem/-ordninger. Bilag Procespapir for "Pædagoger ind i skolen" (udsendes) Sagen afgøres af

10 Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 6: Godkendt. 7. Et godt børneliv - et fælles ansvar Informionsfolder Resumé Programledelsen under "Et godt børneliv et fælles ansvar" vil med vedlagte folder redegøre for baggrund, formål og handlinger, der ligger i udviklingsprogrammet. Informionen vil gå til skole- og forældrebestyrelser samt skole- og institutionsledere. Dette bidrag skal ses som et led i en række af efterfølgende orienterings- og debmøder som vil blive afviklet i Hensigten er dels sætte fokus på udviklingsprogrammets intentioner og dels få inddraget forældre, medarbejdere m.fl. i processen. Redegørelse Udviklingsprogrammet "Et godt børneliv et fælles ansvar" vil med vedlagte bilag, informionsfolder, orientere skolebestyrelser, forældrebestyrelser, skole- og institutionsledere om dels baggrund, mål og handlinger for det overordnede program og dels om programmets første delprojekt "Pædagoger ind i skolen".

11 Informionsfolderen er det første bidrag i en række af handlinger, der har til hensigt sikre forældre og decentrale medarbejdere en indsigt og forståelse af de initiiver som vil følge udviklingsprogrammet formål. Samtidig kan folderen bidrage til, skole- og forældrebestyrelserne sammen med medarbejderne i den enkelte skole eller institution sætter fokus på de lærings- og udviklingsmiljøer, som børn og unge dagligt deltager i. Med andre ord vil informionsfolderen blive fulgt op af aktiviteter i begyndelsen af Konkret kan for det første nævnes et fælles møde for samtlige skole- og institutionsledere, hvor programmet forelægges og diskuteres. For det andet afholdes et debforum, hvor forældre, medarbejdere og politikere har mulighed for debtere synspunkter om "Et godt børneliv". Disse betragtninger danner afsæt for en nærmere drøftelse på de årlige konferencer for skole- og forældrebestyrelser. Afgørende er det for processen med udviklingsprogrammet og de decentrale projekter, forældre, børn og unge kontinuerligt er deltagende i de lokale projekter via samarbejde med medarbejdere i skoler og daginstitutioner. Baggrunden er sikre indflydelse på, hvordan børnenes og de unges daglige lærings- og udviklingsmiljøer udspilles. Bilag Informionsfolderen Et godt børneliv et fælles ansvar (udsendes) Om forældrenes, børnenes og de unges inddragelse, synlighed, medvirken, medbestemmelse mv. (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn og Unge foreslår, informionsfolderen godkendes og sendes tilbage til programledelsen med henblik afsluttende redigering inden udsendelse til skole- og forældrebestyrelser, skoler og institutioner. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 7:

12 Godkendt suppleret med afsnit om økonomi. 8. "Et specialtilbud i Ballerup Kommune - Den fremtidige udvikling for Skolen på Lautrup, Skovmarkskolen og Skolen på Lindbjergvej" Resumé I løbet af de seneste år ses der et voksende behov for kunne hjælpe børn og unge med særlige behov indenfor adfærd, kontakt og trivsel. Dette gælder på landsplan såvel som i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune råder da også over flere foranstaltninger, der kan tilbydes disse børn og unge: Rådgivningsgrupperne, specialundervisning på skolerne (AKT), PPR-klasserne, Skovmarksskolen, specialklasser, Fredegården og Projekt Lautrup fremover kaldet Skolen på Lautrup. Desuden har der de sidste to år været arbejdet med etablere et tilbud på Lindbjergvej jfr. Ballerups servicestregi. Disse foranstaltninger er blevet etableret over en lang årrække med hver deres særlige historie - og der er nu behov for se samlet på de ressourcer, Ballerup Kommune kan tilbyde som hjælp til disse børn, unge og deres forældre. Det foreslås derfor, der iværksættes et udviklingsprojekt under programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar" med det formål finde frem til de bedst mulige støtteforanstaltninger til børn og unge med særlige behov indenfor adfærd, kontakt og trivsel. Redegørelse De nævnte tilbud falder inden for kommunes egne forpligtigelser (20.1), men børns og unges særlige behov er ofte af en sådan karakter, de lige så godt kunne have fået tilbudt en vidtgående specialundervisningsforanstaltning under amtet (20.2). Imidlertid må det forudses, kommunen får det fulde ansvar for børnenes og de unges skolegang, uanset behovets størrelse, når kommunesammenlægningen og nedlæggelsen af amterne sker i Alle opgaver og ansvar indenfor den vidtgående specialundervisning overflyttes her til kommunerne. Når de bedst mulige tilbud til kommunens børn og unge skal planlægges skal de eksisterende tilbud vurderes i lyset af konsekvensen ved opgaveflytningerne. Skovmarkskolen er oprindeligt et heldagstilbud (både skole og dagtilbud) for 16 børn i alderen 7-12 år. Siden 2000 har der endvidere været tilbudt og gennemført dagbehandling

13 (social og specialpædagogisk) af børnene og forældrene har fået tilbudt samtaler om problemstillinger i familien. Her har Skovmarkskolen haft et tæt samarbejde med Fredegården, og der blev tilknyttet en fuldtids psykolog og fuldtids socialrådgiver samt to ekstra socialpædagoger til skolen. Dette skete i et tæt samarbejde med Job & Familie. Skolen på Lautrup retter undervisningen mod 56 unge på år. Der er fire grupper af unge med hver deres særlige behov, og undervisningen har været tilrettelagt ud fra et ønske om tilgodese disse: Unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med specifikke vanskeligheder, og unge der med et mere praksisorienteret undervisningstilbud kan opnå gå til folkeskolens afgangsprøve. De oprindelige planer for Skolen på Lindbjergvej skulle fokusere på et undervisningstilbud til børn og unge fra år, hvor yderligere undervisningsdifferentiering i den almene skole ikke har kunnet imødegå børnenes og de unges særlige behov. Tilbudet er oprindeligt tænkt som både undervisning og dagbehandling. Selv om der er intentioner om en større rummelighed indenfor skole og dagtilbud, kan det konsteres, der er og forts vil være en gruppe børn og unge, der vil være bedst tjent med et særligt special- og socialpædagogisk miljø udført af særligt kvalificerede lærere og pædagoger, i mindre grupper og i et overskueligt miljø. Spørgsmålene er da, på hvilken måde disse tilbud skal udmøntes: Hvordan skal tilbudene organiseres? Det ligger fast ifølge kommissoriet, de skal ses som et sammenhængende tilbud, men skal de være "rene" undervisningstilbud? Skal der være behandlingsmuligheder? Skal der være begge dele? Skal tilbudet være tidsbegrænset? Hvilke kriterier og principper skal være grundlaget for visition til et af tilbudene? På hvilken måde kan der arbejdes videre med udvikle samarbejdet mellem skolerne, PPR og Job & Familie? Hvordan får vi de tre tilbud til blive et positivt og alternivt tilbud til de børn og unge, der for en periode af en eller flere grunde ikke kan rummes i den almene skole/fritidshjem? Indhold Der er neds et udvalg med repræsentanter fra følgende: de tre ovenfor nævnte specialtilbud, programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar", PPR-konsulenterne, kurorerne, Fredegården, Job & Familie, Børn & Unge, PPR-ledelsen og direktionen. Udvalget kommissorium er følgende: Der skal ske en nytænkning i forhold til de tilbud i Ballerup, der i dag gives til børn og unge med særlige behov. De tre specialtilbud skal i fremtiden ses som et sammenhængende/ensartet tilbud, hvor profilen er tydelig, enten som et behandlingstilbud eller alene som et skoletilbud. I begge tilfælde skal der være en forpligtigelse til et nært

14 samarbejde imellem skole og behandling, så helheden omkring det enkelte barn understøttes Man skal forstå det som et muligt parallelt tilbud til den almene skole, hvor skolen af en eller anden grund alligevel ikke har kunnet rumme disse børn og unge. Der vil efter den politiske behandling blive udarbejdet en egentlig projektaftale under programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar". Udvalget vil i løbet af vinteren udarbejde en redegørelse med sigte på, der kan træffes en politisk beslutning om, hvordan de tre specialtilbud skal fungere i fremtiden. Der vil være særligt fokus på, Skolen på Lindbjergvej skal begynde sit arbejde med børn og unge ved begyndelsen af skoleåret I løbet af en aftalt periode skal de to andre tilbud ændres i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes. Disse ændringer bliver gennemført i løbet af de næste år. Evaluering De tre specialtilbud vil blive evalueret i skoleåret som den øvrige del af programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar". Budget Eventuelle udgifter til planlægning og mødevirksomhed i forbindelse med udarbejdelse af projektaftale, afdækning af institutionernes egne forslag, formidling, videndeling mv. i 2005 skal findes inden for rammen. Omfanget af anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med ombygning og etablering af Skolen på Lindbjergvej kan først opgøres, når det står klart, hvad Lindebjergvej skal bruges til. Efterfølgende udarbejdes en særskilt indstilling til de berørte udvalg. Bilag Virksomhedsplan 2004: Skoleværkstederne/Undervisningsprojekt Lautrup (udsendes) Virksomhedsplan Skovmarkskolen (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår,

15 udviklingsprojektet godkendes og sagen returneres til projektgruppen, der arbejder videre med analyse og beskrivelse af mål, succeskriterier, interessenter, metoder, ressourcer, risici m.m. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 8: Godkendt, idet udvalget ønsker vurdering af lokaliteterne. 9. Bygningsvedligeholdelse Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 pkt. 5 Resumé I 2003 blev der udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for de kommunale ejendomme. Denne plan er revideret efter afholdelse af bygningssynene i Rammen for bygningsvedligeholdelse i 2005 (projekt nr. 1906) er ifølge investeringsoversigten på 46 mio. kr. Redegørelse På Skole- og Uddannelsesudvalgets område er der planlagt vedligeholdelsesarbejder for knap 10,8 mio. kr. Heraf anvendes 9,8 mio. kr. til skolerne, 0,9 mio. kr. til fritidshjem/- ordninger og 0,1 mio. kr. til Bøtø Strandpark. Midlerne anvendes til en række forskellige vedligeholdelsesarbejder såvel indvendigt og udvendigt. Helt konkret vil der i 2005 blive udført de afsluttende ventilionsarbejder i fysiklokalerne.

16 Ud over ovennævnte puljer er der afs 4 mio. kr. til akutte skader, 1,5 mio. kr. til hærværk og indeklimaforbedringer i form af en støjpulje (0,4 mio. kr.) samt rensning af ventilionskanaler (0,5 mio. kr.). For de efterfølgende år 2006 og frem viser planen et vedligeholdelsesbehov på mellem 10 og 20 mio. kr. årligt for såvel skoler og fritidshjem/-ordninger. Bilag Ejendommes meriale af 15.november 2004, rev. A (er udsendt/bedes medbragt) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Ejendomme foreslår, specifikke tiltag under udvalgets område godkendes. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 9: Godkendt. 10. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup. Udvikling af - sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram Økonomiudvalget den møde 23. november 2004, pkt. 14 Redegørelse

17 I servicestregi og aftale om budget for 2005 er der enighed om igangsætte konkrete sundhedspolitiske initiiver, herunder en styrket indss på kost- og motionsområdet i forhold til børn og unge. Der er enighed om, sundhedspolitikken er tværgående, og der skal derfor etableres et tværgående udvalgsarbejde, der involverer medlemmer af de berørte udvalg. I juni 2004 har Direktionen besluttet igangsætte udviklingsprojektet "Folkesundhed Ballerup udvikling af sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram". Der er neds en styregruppe samt en tværfaglig projektgruppe. Der er forslag om etablering af en tværgående politisk gruppe til projektet. Økonomiudvalget har tidligere besluttet den politiske følgegruppe sammensættes af 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget 1 medlem fra de øvrige stående udvalg 3 medlemmer herudover som sikrer samtlige partiers repræsention i følgegruppen. Bilag Kommissorium for projektgruppen (fase1) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Økonomiudvalget foreslår, der vælges 1 medlem fra Skole- og Uddannelsesudvalget til den politiske følgegruppe. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 10: Arne Heilmann-Clausen valgt.

18 11. Samling af 10. klasser på 4 skoler fra skoleåret 2005/ Resumé Skole- og uddannelsesudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 samle kommunens 10. klassetilbud på 4 skoler. I indeværende skoleår er der 173 elever i 10. klasse fordelt på 9 klasser på 8 skoler 44 % af årgangen. Der er 415 elever i 9. klasserne. Med en uændret procentdel vil der næste år være 181 elever til 10. klasse. Ved samle eleverne på kun 4 skoler opnås en mulighed for større klassekvotienter /elevgrupper, ligesom der skabes mulighed for større pædagogiske udfordringer i form af "linie-profilering" af de enkelte tilbud. Redegørelse 7 skoler (alle undtagen Pa, Ru og Hø) har ønsket og ment have muligheder for danne ramme om et kommende 10. klassetilbud. De 7 skoleledere har været inddraget i drøftelserne om valg af placering. I drøftelserne er indgået en række forhold: - lokalemuligheder de næste 2-3 år - interesserede og kvalificerede lærere på de enkelte skoler - antal elever med specielt behov for 10. klasse - antallet af tosprogede elever i de ældste klasser - tanker og overvejelser om indhold i 10. klasse-tilbuddet - geografisk spredning Der indstilles på baggrund heraf, der etableres 10. klassetilbud på Østerhøjskolen, Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Rosenlundskolen.

19 På alle 4 skoler kan der fysisk skabes et sammenhængende 10. klasse-miljø med op til elever. To af de fire skoler (Øs og Ro) kan ikke lokalemæssigt rumme mere end svarende til 2 klasser (56 elever), hvorfor der kan blive brug for justeringer, når elevernes tilmeldinger ligger klar medio marts. Der udarbejdes en fælles folder med beskrivelse af det kommunale tilbud på de 4 skoler til uddeling ultimo januar, og der afholdes besøgsuge for eleverne i uge 8, hvor de fire tilbud præsenteres for 9. klasse-eleverne Bilag Elevgrundlag for 10. klasserne i de kommende 3 skoleår (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, der planlægges med 10. klassetilbud på Østerhøjskolen, Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Rosenlundskolen, den valgte placering revurderes, når tilmeldingerne til 10. klasserne er kendt medio marts og 10. klasse forts har hele kommunen som skoledistrikt, dvs elevernes valg søges tilgodeset mest muligt. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 11: Godkendt. Mødet omfter bladene: åbent møde: 1 17 inkl.

20 Mødet sluttet kl.: Sign.: amo Michael Krautwald-Rasmussen, Tine Landin, Lolan Ottesen, Jørn Larsen, Arne Heilmann- Clausen, Britt Francke Mikkelsen, Stig Møller Nielsen

1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer2

1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer2 Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 7. februar 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer2 2... Meddelelse:

Læs mere

1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet *

1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget fredag den 6. februar 2004, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet *

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014 SKOLER OG INSTITUTIONER Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2014 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.04-A21-1-12

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Lukket møde 7. Flerårig økonomisk strategi - Tilpasningsforslag på Skole- og Uddannelsesudvalgets område

Lukket møde 7. Flerårig økonomisk strategi - Tilpasningsforslag på Skole- og Uddannelsesudvalgets område Refer Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 10. maj 2011, kl. 8:00 i Mødecenter C - Lokale 32 på rådhuset. Åbent møde. Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Skole- og Uddannelsesudvalget. den 6. november 2007, kl. 12:00. på Lautrupgårdskolen. Åbent møde. Medlemmer. Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand

Skole- og Uddannelsesudvalget. den 6. november 2007, kl. 12:00. på Lautrupgårdskolen. Åbent møde. Medlemmer. Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Skole- og Uddannelsesudvalget den 6. november 2007, kl. 12:00 på Lautrupgårdskolen Åbent møde Medlemmer Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Tine Landin (A) næstformand Brian Lund Madsen (A) Britt

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Programejer Programledelsen. Programejer. Programejer. Programejer. Programledelsen. Programejer. Programledelsen. Programledelsen.

Programejer Programledelsen. Programejer. Programejer. Programejer. Programledelsen. Programejer. Programledelsen. Programledelsen. Milepælsplan Milepælsplanen er et dynamisk redskab, der løbende justeres. Et godt børneliv - et fælles ansvar d. 23.10.08 Tidsfrist Milepæl Ansvarlig Gennemført 2004 September Programskitse udarbejdes

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Åbent møde Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen, som blev behandlet i BUU 9. oktober 2013 ( )

Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen, som blev behandlet i BUU 9. oktober 2013 ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til BUU Status på Københavnermodellen 2.0, februar 14 Dette statusnotet er en del af det samlede evalueringsdesign på Københavnermodellen,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes.

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Pkt.nr. 6 Handleplan for specialundervisning 519725 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Endvidere

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Møde i Socialudvalget den 14.08.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Socialudvalget den 14.08.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i den 14.08.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser fra Formanden - Børn & Unge. 2 2... Forslag omhandlende udarbejdelse af modernieringsplan for daginstitutionerne

Læs mere

Velfærd frem for mursten. Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen

Velfærd frem for mursten. Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen Velfærd frem for mursten Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen 09-03-2017 Om velfærd frem for mursten Hørsholm Kommune gennemfører i de kommende år 'Velfærd frem for mursten',

Læs mere

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Medlemmer: Afdeling Søndermark: Susanne, Jens-Ole, Kitt, Bo, Poul, Lærke. Afdeling Østre: Lene, Jon, Jørn (repr.

Læs mere

CO2 styret på enkeltlokaler. Lokale nr. for CO2 måling. Logninger CO2

CO2 styret på enkeltlokaler. Lokale nr. for CO2 måling. Logninger CO2 Skoleventilation Områdeopdelt Dato: 21-05-2015 Udsugnings Indblæsnings på Anslået Bemærkninger Egebjergskolen EG01 3 Ja Ja Nej 5 15 get ombygges og udbygges i forbindelse med skolestruktur projektet 2015.

Læs mere

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15.

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15. SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 6. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3021 Fax. dir.: E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 17.01.00-P10-1-15 Notat I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

Egebjergskolen nr. 1 - CO²

Egebjergskolen nr. 1 - CO² Egebjergskolen nr. 1-00 00 00 1 07:03:53 07::53 07:53:53 08::53 08:43:53 09:08:53 09:33:53 09:58:53 10::53 10:48:53 11:13:53 11:38:53 12:03:53 12::53 12:53:53 13::53 13:43:53 14:08:53 14:33:53 14:58:53

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-11-2008 Dato: 23-10-2008 Sag nr.: ØU 311 (BSU 131) Sagsbehandler: John Kronbak Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Samtaleforløb om overgangen fra daginstitution til fritidshjem og skole - for børn, der i daginstitutionen modtager forskellige former for støtte

Samtaleforløb om overgangen fra daginstitution til fritidshjem og skole - for børn, der i daginstitutionen modtager forskellige former for støtte FURESØ KOMMUNE BØRN OG UNGEFORVALTNINGEN Samtaleforløb om overgangen fra daginstitution til fritidshjem og skole - for børn, der i daginstitutionen modtager forskellige former for støtte For alle børn

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere