1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *"

Transkript

1 Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse: Regnskabsafslutning 2004 * 3. Forældreønsker til børnehaveklasse i skoleåret 2005/06 * 4. Baltorpvej 37A - Fritidshjemmets fremtidige placering * 5. Borgernes syn på Ballerup Kommune - sammenfning til Skole- og Uddannelsesudvalget * 6. "Et godt børneliv - et fælles ansvar" - procesbeskrivelse 2005/06 * 7. Et godt børneliv - et fælles ansvar Informionsfolder * 8. "Et specialtilbud i Ballerup Kommune - Den fremtidige udvikling for Skolen på Lautrup, Skovmarkskolen og Skolen på Lindbjergvej" * 9. Bygningsvedligeholdelse 2005 * 10. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup. Udvikling af - sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram * 11. Samling af 10. klasser på 4 skoler fra skoleåret 2005/06 * 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer

2 Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 1: Godkendt. 2. Meddelelse: Regnskabsafslutning Resumé Orientering om Økonomiudvalgets brev af 8. december 2004 om regnskabsafslutningen 2004 vedrørende regnskabsåret I forhold til tidligere år er der tilføjet regler for hvorledes fysiske aktiver og afskrivninger skal indgå i regnskabsaflæggelsen. Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget

3 Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 2: Godkendt. 3. Forældreønsker til børnehaveklasse i skoleåret 2005/ Resumé Indskrivningen til det kommende skoleårs børnehaveklasser er afsluttet. Der er indskrevet i alt 655 elever. Heraf har forældrene til 57 børn ønsket en anden skole end distriktsskolen. I de nuværende 26 børnehaveklasser går 546 elever. Redegørelse Der er en lovgivningsmæssig forpligtigelse til imødekomme forældrenes ønsker om skolevalg, såfremt det ikke medfører risiko for ekstra klassedannelse på skolen. Indskrivningen i år viser, der er en stor bevægelse i Ballerup Midt, altså mellem Parkskolen, Rugvængets skole, Hedegårdsskolen og Grantofteskolen. For 30 elever vedkommende foreslås ønskerne imødekommet. På Grantofteskolen er indskrevet 81 elever, hvoraf 9 er fra andre distrikter. Det forslås give afslag til 7 børn fra Rugvængets skole. De har ikke søskende på Grantofteskolen. På Egebjergsskolen er indskrevet 80 elever, hvoraf 3 er fra Højagerskolens distrikt. Det foreslås give afslag til 2 elever fra Højagerskolens distrikt. De har ikke søskende gående på Egebjergskolen. På Måløv og Østerhøj skoler er der indskrevet henholdsvis 82 og 72 elever. Det foreslås 6 elever der har ønsket Østerhøjskolen, får deres ønske imødekommet.

4 På Lundebjergskolen og Rosenlundskolen er indskrevet henholdsvis 59 og 87 elever. Af 8 elever fra Lundebjergskolens distrikt, der har ønsket Rosenlundskolen, har 1 søskenderelion. Det foreslås 7 elever tilbydes undervisning på distriktsskolen Lundebjergskolen. Ovennævnte forslag imødekommer 40 forældres ønsker, men dog ikke for 16 elevers vedkommende. Forslaget vil give en mere jævn fordeling af klassekvotienten på skolerne. Herudover viser erfaringerne fra de tidligere år, flere elever vælger udskyde skolestarten i løbet af foråret. Derfor anbefales udvalget først senere tager stilling til antallet af børnehaveklasser. Erfaringsvis sker der i løbet af de første måneder en række bevægelser i elevgrundlaget. På denne baggrund foreslås, afslagene gives med tilsagn om, såfremt elevgrundlaget giver mulighed for det, så kan der imødekommes flere forældreønsker omkring 1. april. Bilag Indskrivning til børnehaveklasserne 2005/06 (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, 41 forældreønsker om anden skole end distriktsskolen imødekommes, 16 forældreønsker ikke imødekommes, og disse elever tilbydes undervisning på distriktsskolen, dog således såfremt der sker en ændring i elevgrundlaget kan ansøgningerne revurderes. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 3: Godkendt.

5 4. Baltorpvej 37A - Fritidshjemmets fremtidige placering Skole- og Uddannelsesudvalget, den 12. oktober 2004 Resumé I forbindelse med nybyggeriet ved Baltorpvej 37 er det besluttet, fritidshjemmet, under byggeperioden genhuses tæt på Rugvængets skole. Nu er der behov for stillingtagen til hvilke institutioner der skal bygges på Baltorpvej 37. Redegørelse Som anført tidligere, så har boligforeningen udarbejdet to forslag til nybyggeriet på Baltorpvej 37. Alterniv A: Der opføres vuggestue, børnehave, fritidshjem og klubber (1600 m2). Alterniv B: Der opføres vuggestue, børnehave og klubber (1200 m2). Med ønsket om en generel styrkelse af samarbejdet mellem fritidshjem og skole, så anbefales fritidshjemmet, i forlængelse af genhusningsperioden, permanent placeres tæt på Rugvængets skole. en betyder dels der kan påbegyndes projektering af vuggestue, børnehave og klub på Baltorpvej 37, og dels der skal igangsættes et arbejde med henblik på en permanent løsning for fritidshjemmet. På nuværende tidspunkt tages altså ikke stilling til den permanente fritidshjemsløsning, men der er principielt flere muligheder: - Videreførelse af den midlertidige pavillon. Løsningen vil være udgiftsneutral. - Opførelse af en permanent institution eventuelt kombineret med skolefaciliteter. Anlægsudgiften kan anslås til 7 11 mio kr. Herudover skal der indtænkes udenomsfaciliteter. Det anbefales disse overvejelser indgår i den kommende budgetlægning for samt i forbindelse med det videre arbejde med en helhedsplan for Rugvængets skole. Sagen afgøres af

6 Skole- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget Børn & Unge foreslår, fritidshjemmet permanent placeres tæt på Rugvængets skole, fritidshjemmet ledelsesmæssigt adskilles fra børnehaven Baltorpvej 37, og fritidshjemmet herefter henhører under Skole- og Uddannelsesudvalgets ramme. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 4: Godkendt, idet udvalget præciserer, placeringen skal ske på skolens område. 5. Borgernes syn på Ballerup Kommune - sammenfning til Skole- og Uddannelsesudvalget ( ) Kommunalbestyrelsen, den 20. december 2004, Temamøde Skole- og Uddannelsesudvalget, den 11. maj 2004 Økonomiudvalget, den 17. februar 2004, punkt nr. 5 Resumé Den tredje undersøgelse af borgernes syn på Ballerup Kommune er gennemført i efteråret Den samlede undersøgelse har været drøftet på Kommunalbestyrelsens temamøde

7 i december. Hermed fremlægges undersøgelsen til en konkret drøftelses inden for udvalgets område. Redegørelse Ifølge undersøgelsen er borgerne generelt tilfredse med kommunens forskellige tilbud, og videre står der "Skolerne og Trafikområdet er borgerne nogenlunde tilfredse med". Den generelle tilfredshedsscore med folkeskolen er på 68, hvilket er højere i forhold til sidste undersøgelse og i sammenligning med landsresulterne. På en række områder ligger tilfredshedsscoren højt og over 75: - Undervisningsmåden - Elevernes faglige udbytte - Kontakt mellem skole og hjem - Lærernes evne til undervise - Afstanden til skolen På nedenstående områder er forældrene nogenlunde tilfredse: - De fysiske rammer - Undervisningsmerialet - Antal elever i klasserne - Elevernes trivsel - Fælles arrangementer (f.eks. lejrskole) Det er særligt de fysiske rammer, antallet af elever i klasserne og undervisningsmerialet, der trækker tilfredshedsscoren nedad. Vedrørende idræt så er 93% af forældrene meget tilfredse med der er flere idrætstimer i de mindste klasser. I forhold til mulighederne for udendørs leg og bevægelse, så mener 76% de er ret gode eller meget gode.

8 Vedrørende kost i skolen så mener 95% kommunen skal lægge stor eller nogen vægt på området. I forhold til skolekantinerne så anvender ¼ tilbudet mindst en gang ugentligt. Der er tilfredshed med prisniveauet, men ikke med vareudbudet. Omkring skolesundhedsplejen og skolelægefunktionen er tilfredsheden nogenlunde, men der er ikke så stor tilfredshed med kontakten til forældrene. Herudover viser borgerundersøgelsen der er stor tilfredshed med kommunens Børnepolitik og mange læser bladet Børn i Ballerup. På fritidshjemsområdet er blot spurgt om tilfredsheden med pasningsmulighederne efter skole, og her er scoren på 79. Bilag Borgernes syn på Ballerup Kommune 2004 (bedes medbragt). Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, borgerundersøgelsen giver anledning til et videre arbejde med inddragelse af eleverne på udvalgte områder. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 5: Godkendt. 6. "Et godt børneliv - et fælles ansvar" - procesbeskrivelse 2005/06

9 Resumé Som konsekvens af budgetaftalen for 2005 skal pædagoger deltage i indskolingen fra 1. august Udviklingsprogrammet "Et godt børneliv et fælles ansvar" skal sikre, processen gennemføres i overensstemmelse med Ballerup Kommunes principper for udviklingsarbejde. Konkret præsenteres en proces, der sikrer medindflydelse gennem inddragelse og dialog for alle interessenter. Herefter vil principper for samarbejde mellem skole og fritidshjem/- ordning, herunder lærer- og pædagogsamarbejdet danne rammen for udviklingen af de enkelte områders modeller. Redegørelse I forbindelse med budgetaftalen for 2005 og udviklingsprogrammet "Et godt børneliv et fælles ansvar" er en af handlingerne, pædagoger skal deltage i indskolingen fra 1. august Hensigten er dels styrke det enkelte barns læringspotentialer og sociale kompetencer og dels videreudvikle samarbejdet mellem fritidshjem/-ordninger og skoler således, børn, forældre og medarbejdere oplever større kontinuitet og sammenhæng mellem de forskellige miljøer, som børn færdes i. På den baggrund er der udarbejdet et procesmeriale med henblik på et godt og grundigt forløb. Hensigten er sikre en dynamisk proces, der inddrager relevante interes-senter: børn, forældre, bestyrelser, medarbejdere, politikere og fagforeninger således, alle får mulighed for aktivt deltage i processen gennem de dialogmøder og handlinger, der beskrives i merialet. Herigennem vil det være muligt få tilkendegivet og belyst alle fokuspunkter, som vil bidrage til en kvalificering af de centrale principper for samarbejdet, der udarbejdes med henblik på samarbejdet mellem fritidshjem/- ordninger og skoler. Disse centrale principper vil være rammen for udviklingen af samarbejdsmodel for den enkelte skole og de dertil hørende fritidshjem/-ordninger. Bilag Procespapir for "Pædagoger ind i skolen" (udsendes) Sagen afgøres af

10 Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 6: Godkendt. 7. Et godt børneliv - et fælles ansvar Informionsfolder Resumé Programledelsen under "Et godt børneliv et fælles ansvar" vil med vedlagte folder redegøre for baggrund, formål og handlinger, der ligger i udviklingsprogrammet. Informionen vil gå til skole- og forældrebestyrelser samt skole- og institutionsledere. Dette bidrag skal ses som et led i en række af efterfølgende orienterings- og debmøder som vil blive afviklet i Hensigten er dels sætte fokus på udviklingsprogrammets intentioner og dels få inddraget forældre, medarbejdere m.fl. i processen. Redegørelse Udviklingsprogrammet "Et godt børneliv et fælles ansvar" vil med vedlagte bilag, informionsfolder, orientere skolebestyrelser, forældrebestyrelser, skole- og institutionsledere om dels baggrund, mål og handlinger for det overordnede program og dels om programmets første delprojekt "Pædagoger ind i skolen".

11 Informionsfolderen er det første bidrag i en række af handlinger, der har til hensigt sikre forældre og decentrale medarbejdere en indsigt og forståelse af de initiiver som vil følge udviklingsprogrammet formål. Samtidig kan folderen bidrage til, skole- og forældrebestyrelserne sammen med medarbejderne i den enkelte skole eller institution sætter fokus på de lærings- og udviklingsmiljøer, som børn og unge dagligt deltager i. Med andre ord vil informionsfolderen blive fulgt op af aktiviteter i begyndelsen af Konkret kan for det første nævnes et fælles møde for samtlige skole- og institutionsledere, hvor programmet forelægges og diskuteres. For det andet afholdes et debforum, hvor forældre, medarbejdere og politikere har mulighed for debtere synspunkter om "Et godt børneliv". Disse betragtninger danner afsæt for en nærmere drøftelse på de årlige konferencer for skole- og forældrebestyrelser. Afgørende er det for processen med udviklingsprogrammet og de decentrale projekter, forældre, børn og unge kontinuerligt er deltagende i de lokale projekter via samarbejde med medarbejdere i skoler og daginstitutioner. Baggrunden er sikre indflydelse på, hvordan børnenes og de unges daglige lærings- og udviklingsmiljøer udspilles. Bilag Informionsfolderen Et godt børneliv et fælles ansvar (udsendes) Om forældrenes, børnenes og de unges inddragelse, synlighed, medvirken, medbestemmelse mv. (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn og Unge foreslår, informionsfolderen godkendes og sendes tilbage til programledelsen med henblik afsluttende redigering inden udsendelse til skole- og forældrebestyrelser, skoler og institutioner. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 7:

12 Godkendt suppleret med afsnit om økonomi. 8. "Et specialtilbud i Ballerup Kommune - Den fremtidige udvikling for Skolen på Lautrup, Skovmarkskolen og Skolen på Lindbjergvej" Resumé I løbet af de seneste år ses der et voksende behov for kunne hjælpe børn og unge med særlige behov indenfor adfærd, kontakt og trivsel. Dette gælder på landsplan såvel som i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune råder da også over flere foranstaltninger, der kan tilbydes disse børn og unge: Rådgivningsgrupperne, specialundervisning på skolerne (AKT), PPR-klasserne, Skovmarksskolen, specialklasser, Fredegården og Projekt Lautrup fremover kaldet Skolen på Lautrup. Desuden har der de sidste to år været arbejdet med etablere et tilbud på Lindbjergvej jfr. Ballerups servicestregi. Disse foranstaltninger er blevet etableret over en lang årrække med hver deres særlige historie - og der er nu behov for se samlet på de ressourcer, Ballerup Kommune kan tilbyde som hjælp til disse børn, unge og deres forældre. Det foreslås derfor, der iværksættes et udviklingsprojekt under programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar" med det formål finde frem til de bedst mulige støtteforanstaltninger til børn og unge med særlige behov indenfor adfærd, kontakt og trivsel. Redegørelse De nævnte tilbud falder inden for kommunes egne forpligtigelser (20.1), men børns og unges særlige behov er ofte af en sådan karakter, de lige så godt kunne have fået tilbudt en vidtgående specialundervisningsforanstaltning under amtet (20.2). Imidlertid må det forudses, kommunen får det fulde ansvar for børnenes og de unges skolegang, uanset behovets størrelse, når kommunesammenlægningen og nedlæggelsen af amterne sker i Alle opgaver og ansvar indenfor den vidtgående specialundervisning overflyttes her til kommunerne. Når de bedst mulige tilbud til kommunens børn og unge skal planlægges skal de eksisterende tilbud vurderes i lyset af konsekvensen ved opgaveflytningerne. Skovmarkskolen er oprindeligt et heldagstilbud (både skole og dagtilbud) for 16 børn i alderen 7-12 år. Siden 2000 har der endvidere været tilbudt og gennemført dagbehandling

13 (social og specialpædagogisk) af børnene og forældrene har fået tilbudt samtaler om problemstillinger i familien. Her har Skovmarkskolen haft et tæt samarbejde med Fredegården, og der blev tilknyttet en fuldtids psykolog og fuldtids socialrådgiver samt to ekstra socialpædagoger til skolen. Dette skete i et tæt samarbejde med Job & Familie. Skolen på Lautrup retter undervisningen mod 56 unge på år. Der er fire grupper af unge med hver deres særlige behov, og undervisningen har været tilrettelagt ud fra et ønske om tilgodese disse: Unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med specifikke vanskeligheder, og unge der med et mere praksisorienteret undervisningstilbud kan opnå gå til folkeskolens afgangsprøve. De oprindelige planer for Skolen på Lindbjergvej skulle fokusere på et undervisningstilbud til børn og unge fra år, hvor yderligere undervisningsdifferentiering i den almene skole ikke har kunnet imødegå børnenes og de unges særlige behov. Tilbudet er oprindeligt tænkt som både undervisning og dagbehandling. Selv om der er intentioner om en større rummelighed indenfor skole og dagtilbud, kan det konsteres, der er og forts vil være en gruppe børn og unge, der vil være bedst tjent med et særligt special- og socialpædagogisk miljø udført af særligt kvalificerede lærere og pædagoger, i mindre grupper og i et overskueligt miljø. Spørgsmålene er da, på hvilken måde disse tilbud skal udmøntes: Hvordan skal tilbudene organiseres? Det ligger fast ifølge kommissoriet, de skal ses som et sammenhængende tilbud, men skal de være "rene" undervisningstilbud? Skal der være behandlingsmuligheder? Skal der være begge dele? Skal tilbudet være tidsbegrænset? Hvilke kriterier og principper skal være grundlaget for visition til et af tilbudene? På hvilken måde kan der arbejdes videre med udvikle samarbejdet mellem skolerne, PPR og Job & Familie? Hvordan får vi de tre tilbud til blive et positivt og alternivt tilbud til de børn og unge, der for en periode af en eller flere grunde ikke kan rummes i den almene skole/fritidshjem? Indhold Der er neds et udvalg med repræsentanter fra følgende: de tre ovenfor nævnte specialtilbud, programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar", PPR-konsulenterne, kurorerne, Fredegården, Job & Familie, Børn & Unge, PPR-ledelsen og direktionen. Udvalget kommissorium er følgende: Der skal ske en nytænkning i forhold til de tilbud i Ballerup, der i dag gives til børn og unge med særlige behov. De tre specialtilbud skal i fremtiden ses som et sammenhængende/ensartet tilbud, hvor profilen er tydelig, enten som et behandlingstilbud eller alene som et skoletilbud. I begge tilfælde skal der være en forpligtigelse til et nært

14 samarbejde imellem skole og behandling, så helheden omkring det enkelte barn understøttes Man skal forstå det som et muligt parallelt tilbud til den almene skole, hvor skolen af en eller anden grund alligevel ikke har kunnet rumme disse børn og unge. Der vil efter den politiske behandling blive udarbejdet en egentlig projektaftale under programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar". Udvalget vil i løbet af vinteren udarbejde en redegørelse med sigte på, der kan træffes en politisk beslutning om, hvordan de tre specialtilbud skal fungere i fremtiden. Der vil være særligt fokus på, Skolen på Lindbjergvej skal begynde sit arbejde med børn og unge ved begyndelsen af skoleåret I løbet af en aftalt periode skal de to andre tilbud ændres i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes. Disse ændringer bliver gennemført i løbet af de næste år. Evaluering De tre specialtilbud vil blive evalueret i skoleåret som den øvrige del af programmet "Et godt børneliv et fælles ansvar". Budget Eventuelle udgifter til planlægning og mødevirksomhed i forbindelse med udarbejdelse af projektaftale, afdækning af institutionernes egne forslag, formidling, videndeling mv. i 2005 skal findes inden for rammen. Omfanget af anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med ombygning og etablering af Skolen på Lindbjergvej kan først opgøres, når det står klart, hvad Lindebjergvej skal bruges til. Efterfølgende udarbejdes en særskilt indstilling til de berørte udvalg. Bilag Virksomhedsplan 2004: Skoleværkstederne/Undervisningsprojekt Lautrup (udsendes) Virksomhedsplan Skovmarkskolen (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår,

15 udviklingsprojektet godkendes og sagen returneres til projektgruppen, der arbejder videre med analyse og beskrivelse af mål, succeskriterier, interessenter, metoder, ressourcer, risici m.m. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 8: Godkendt, idet udvalget ønsker vurdering af lokaliteterne. 9. Bygningsvedligeholdelse Økonomiudvalgets møde 14. december 2004 pkt. 5 Resumé I 2003 blev der udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for de kommunale ejendomme. Denne plan er revideret efter afholdelse af bygningssynene i Rammen for bygningsvedligeholdelse i 2005 (projekt nr. 1906) er ifølge investeringsoversigten på 46 mio. kr. Redegørelse På Skole- og Uddannelsesudvalgets område er der planlagt vedligeholdelsesarbejder for knap 10,8 mio. kr. Heraf anvendes 9,8 mio. kr. til skolerne, 0,9 mio. kr. til fritidshjem/- ordninger og 0,1 mio. kr. til Bøtø Strandpark. Midlerne anvendes til en række forskellige vedligeholdelsesarbejder såvel indvendigt og udvendigt. Helt konkret vil der i 2005 blive udført de afsluttende ventilionsarbejder i fysiklokalerne.

16 Ud over ovennævnte puljer er der afs 4 mio. kr. til akutte skader, 1,5 mio. kr. til hærværk og indeklimaforbedringer i form af en støjpulje (0,4 mio. kr.) samt rensning af ventilionskanaler (0,5 mio. kr.). For de efterfølgende år 2006 og frem viser planen et vedligeholdelsesbehov på mellem 10 og 20 mio. kr. årligt for såvel skoler og fritidshjem/-ordninger. Bilag Ejendommes meriale af 15.november 2004, rev. A (er udsendt/bedes medbragt) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Ejendomme foreslår, specifikke tiltag under udvalgets område godkendes. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 9: Godkendt. 10. Etablering af politisk følgegruppe til Folkesundhed Ballerup. Udvikling af - sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram Økonomiudvalget den møde 23. november 2004, pkt. 14 Redegørelse

17 I servicestregi og aftale om budget for 2005 er der enighed om igangsætte konkrete sundhedspolitiske initiiver, herunder en styrket indss på kost- og motionsområdet i forhold til børn og unge. Der er enighed om, sundhedspolitikken er tværgående, og der skal derfor etableres et tværgående udvalgsarbejde, der involverer medlemmer af de berørte udvalg. I juni 2004 har Direktionen besluttet igangsætte udviklingsprojektet "Folkesundhed Ballerup udvikling af sundhedspolitik og stregisk folkesundhedsprogram". Der er neds en styregruppe samt en tværfaglig projektgruppe. Der er forslag om etablering af en tværgående politisk gruppe til projektet. Økonomiudvalget har tidligere besluttet den politiske følgegruppe sammensættes af 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget 1 medlem fra de øvrige stående udvalg 3 medlemmer herudover som sikrer samtlige partiers repræsention i følgegruppen. Bilag Kommissorium for projektgruppen (fase1) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Økonomiudvalget foreslår, der vælges 1 medlem fra Skole- og Uddannelsesudvalget til den politiske følgegruppe. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 10: Arne Heilmann-Clausen valgt.

18 11. Samling af 10. klasser på 4 skoler fra skoleåret 2005/ Resumé Skole- og uddannelsesudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 samle kommunens 10. klassetilbud på 4 skoler. I indeværende skoleår er der 173 elever i 10. klasse fordelt på 9 klasser på 8 skoler 44 % af årgangen. Der er 415 elever i 9. klasserne. Med en uændret procentdel vil der næste år være 181 elever til 10. klasse. Ved samle eleverne på kun 4 skoler opnås en mulighed for større klassekvotienter /elevgrupper, ligesom der skabes mulighed for større pædagogiske udfordringer i form af "linie-profilering" af de enkelte tilbud. Redegørelse 7 skoler (alle undtagen Pa, Ru og Hø) har ønsket og ment have muligheder for danne ramme om et kommende 10. klassetilbud. De 7 skoleledere har været inddraget i drøftelserne om valg af placering. I drøftelserne er indgået en række forhold: - lokalemuligheder de næste 2-3 år - interesserede og kvalificerede lærere på de enkelte skoler - antal elever med specielt behov for 10. klasse - antallet af tosprogede elever i de ældste klasser - tanker og overvejelser om indhold i 10. klasse-tilbuddet - geografisk spredning Der indstilles på baggrund heraf, der etableres 10. klassetilbud på Østerhøjskolen, Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Rosenlundskolen.

19 På alle 4 skoler kan der fysisk skabes et sammenhængende 10. klasse-miljø med op til elever. To af de fire skoler (Øs og Ro) kan ikke lokalemæssigt rumme mere end svarende til 2 klasser (56 elever), hvorfor der kan blive brug for justeringer, når elevernes tilmeldinger ligger klar medio marts. Der udarbejdes en fælles folder med beskrivelse af det kommunale tilbud på de 4 skoler til uddeling ultimo januar, og der afholdes besøgsuge for eleverne i uge 8, hvor de fire tilbud præsenteres for 9. klasse-eleverne Bilag Elevgrundlag for 10. klasserne i de kommende 3 skoleår (udsendes) Sagen afgøres af Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, der planlægges med 10. klassetilbud på Østerhøjskolen, Grantofteskolen, Hedegårdsskolen og Rosenlundskolen, den valgte placering revurderes, når tilmeldingerne til 10. klasserne er kendt medio marts og 10. klasse forts har hele kommunen som skoledistrikt, dvs elevernes valg søges tilgodeset mest muligt. Skole- og Uddannelsesudvalgets møde 11. januar 2005 Punkt 11: Godkendt. Mødet omfter bladene: åbent møde: 1 17 inkl.

20 Mødet sluttet kl.: Sign.: amo Michael Krautwald-Rasmussen, Tine Landin, Lolan Ottesen, Jørn Larsen, Arne Heilmann- Clausen, Britt Francke Mikkelsen, Stig Møller Nielsen

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008. Møde i den 09.10.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje 2008. 2 2... Indss i forbindelse med overgange. 3 3... Meddelelse:

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15.

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15. SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 6. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3021 Fax. dir.: E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 17.01.00-P10-1-15 Notat I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. fredag den 10. oktober 2003, Kl. 08.15. i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. fredag den 10. oktober 2003, Kl. 08.15. i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget fredag den 10. oktober 2003, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Elev- og klassetal pr. 5. september 2003 * 2. IT-stregien og det videre forløb

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning Møde i mandag den 25. februar 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 9. september 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 9. september 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Tirsdag den 9. september 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Britt Francke Mikkelsen (V) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat

Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 19. august 2010 Tlf. dir.: 4477 3114 Fax. dir.: 4477 2705 E-mail: lhu@balk.dk Kontakt: Lisbet Haubro Notat Fra Pædagogisk Center til Pædagogisk

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Forældre som samarbejdspartnere

Forældre som samarbejdspartnere Forældre som samarbejdspartnere Skoleforum d.6.marts 2014 www.ballerup.dk Faktabox - Historik Projektet udspringer af erfaringer fra udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar fra 2005 2010.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os Årsmøde den 10. oktober 2013 Årsberetning Vi fejrede i august skolens 147 års fødselsdag blandt andet med den nyere tradition, fælles kaffebord for forældre og ansatte inden alle øvrige aktiviteter. I

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Britt Francke Mikkelsen (V) Jarne Rasmussen (O) Jørgen Juel Bragge (B) Lene W. Nielsen (A)

Læs mere