Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 151 Folketinget Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver m.v.) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 17 af 15. januar 2012, 1 i lov nr. 153 af 28. februar 2012 og senest ved lov nr. 268 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 14, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog 21 f.«2. I 16, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog 17, stk. 2, 18, stk. 2, og 21 f.«3. Efter 21 e indsættes før afsnit IV som nyt afsnit III a:»afsnit III a Mindre intensiv indsats for visse persongrupper Kapitel 7 a Fritagelse fra pligt til personligt fremmøde til samtaler og fra pligt til tilbud 21 f. En person, som er omfattet af 2, nr. 1-3 eller 7, er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler om personens cv efter 14, til jobsamtaler efter og 73 a eller af pligten til tilbud efter kapitlerne eller 74 b, stk. 1, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. dog stk. 3, hvis personen 1) kan dokumentere, at pågældende inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid, skal på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, eller 2) er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at pågældende er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Stk. 2. I stedet for samtaler ved personligt fremmøde holdes kontakten efter stk. 1 telefonisk, digitalt eller ved brev. Stk. 3. Jobcenteret kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler om personens cv eller til jobsamtaler og af pligten til at deltage i tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at 1) der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at blive undtaget fra at møde personligt op til samtaler og deltage i tilbud, 2) der er gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde, eller 3) det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler og deltage i tilbud.«4. I 73 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog 21 f.«5. 84, stk. 1, 2. pkt., affattes således:»dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter 21 f, regler udstedt i medfør af 91 eller under deltagelse i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a.«6. I 91 a indsættes som nyt stk. 1: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr BE005033

2 2»Personer, som er omfattet af 2, nr. 2 og 3, har pligt til at tage imod tilbud efter dette kapitel. Dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter 21 f.«stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3. 2 I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. december 2011, som ændret bl.a. ved lov nr af 21. december 2010 og senest ved lov nr. 269 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 13, stk. 4, 1. pkt., ændres»stk. 5 og 6«til:»stk. 5, 6 og 13 a« , stk. 4, nr. 1, ophæves. Nr. 2-5 bliver herefter nr Efter 13 indsættes:» 13 a. Sygemeldte, der inden for de næste 6 uger forventes fuldt raskmeldt og på vej tilbage i job eller forventes at gå på barsel, skal ikke møde personligt op til opfølgningssamtaler efter 13, stk. 4, 1. pkt. Opfølgningen sker i stedet telefonisk, digitalt eller ved brev. Sygemeldte skal heller ikke deltage i tilbud efter 15 og 15 a. Sygemeldte, som allerede deltager i tilbud, har ret til at færdiggøre tilbuddet. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan kommunen ud fra en konkret vurdering beslutte, at en sygemeldt fortsat skal møde personligt op til opfølgningssamtaler og deltage i tilbud efter 15 og 15 a, hvis jobcenteret vurderer, at 1) der er tale om misbrug af eller spekulation i forhold til muligheden for at blive undtaget fra at deltage i tilbud og møde personligt op til opfølgningssamtaler, eller 2) det fortsat vil være til fordel for den sygemeldte at være omfattet af den almindelige opfølgning og dermed møde personligt op til opfølgningssamtaler samt deltage i tilbud.«3 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 153 af 28. februar 2012 og senest ved 3 i lov nr. 267 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 13, stk. 3., 1. pkt., indsættes efter»integrationsloven«:», medmindre ansøgeren i medfør af 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats eller integrationslovens 16, stk. 4, 1. pkt., ikke er forpligtet til at tage imod tilbud«. 2. I 74 b, stk. 1, nr. 3, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:», medmindre personen i medfør af 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats ikke er forpligtet til at tage imod tilbud«. 4 I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 20. august 2010, som ændret bl.a. ved lov nr. 462 af 18. maj 2011, 2 i lov nr af 28. december 2011 og senest ved 4 i lov nr. 267 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 16, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter»dele«:», idet 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats dog finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår udlændingens pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud«. 2. I 20, stk. 1, indsættes efter 7. pkt.:»ved vurderingen af, om det er hensigtsmæssigt, at samtalen sker telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde, finder 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilsvarende anvendelse, medmindre omstændigheder vedrørende udlændingens deltagelse i danskuddannelse, jf. 21, eller kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. 22, tilsiger, at udlændingen møder personligt frem.«5 I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, som bl.a. ændret ved 2 i lov nr af 22. december 2010 og senest ved 3 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer: 1. 34, stk. 5, affattes således:»stk. 5. Der tilforordnes rådet tre repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet, en repræsentant for Finansministeriet, en repræsentant for Social- og Integrationsministeriet og en repræsentant for Børne- og Undervisningsministeriet.«2. I 35, stk. 1, udgår:» og ministeren for flygtninge, indvandrere og integration«. 3. I 35, stk. 1, nr. 4, ændres»beskæftigelsesindsatsen og«til:»beskæftigelsesindsatsen,«. 4. I 35, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nr. 5:»5) opfølgning på udviklingen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark og rammer for international rekruttering, og«. Nr. 5 bliver herefter nr Loven træder i kraft den 1. juni 2012.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Baggrunden for lovforslaget 1.2. Den administrative udmøntning, der har fundet sted efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v Evaluering af forsøg med mindre intensiv indsats 2. Lovforslagets indhold 2.1. Mindre intensiv indsats - lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Gældende regler Den foreslåede ordning 2.2. Mindre intensiv indsats lov om sygedagpenge Gældende regler Den foreslåede ordning 2.3. Mindre intensiv indsats lov om aktiv socialpolitik Gældende regler Den foreslåede ordning 2.4. Mindre intensiv indsats lov om integration af udlændinge i Danmark Gældende regler Den foreslåede ordning 2.5. Ændring af sammensætningen af tilforordnede i Beskæftigelsesrådet og udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver Gældende regler Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Mindre intensiv indsats - lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 3.2. Mindre intensiv indsats lov om sygedagpenge 3.3. Mindre intensiv indsats lov om integration af udlændinge i Danmark 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget indeholder den lovgivningsmæssige udmøntning af en del af aftalen af 4. maj 2011 om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Lovforslaget udmønter aftalens punkt 3 om en mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension inden for 6 uger og for personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Derudover indeholder lovforslaget forslag til konsekvensændringer i sammensætningen af tilforordnede i Beskæftigelsesrådet som følge af ressortændring mellem ministerier, samt forslag om, at Beskæftigelsesrådet rådgiver og afgiver indstilling til beskæftigelsesministeren om opfølgning på udviklingen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark og rammer for international rekruttering. Forslaget om en mindre intensiv indsats indgår som et element i den tidligere regerings opfyldelse af flerårsaftalen fra 2008 med KL om frigørelse af ressourcer til borgernær service i kommunerne i Lovforslaget skal ses i sammenhæng med følgende lovforslag, der er fremsat i indeværende samling, og som vedrører den lovgivningsmæssige udmøntning af de øvrige dele af aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen: Lovforslag nr. L 69: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af beskæftigelsesindsatsen m.v.). Vedtaget som lov nr. 153 af 28. februar Lovforslag nr. L 70: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Forenkling af reglerne om optagelse og overflytning samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannelsesydelse m.v.). Vedtaget som lov nr. 152 af 28. februar 2012.

4 4 Lovforslag nr. L 71: Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselloven (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere, aftale om ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag for selvstændige erhvervsdrivende ved langvarig eller kronisk lidelse m.v.). Vedtaget som lov nr. 154 af 28. februar Baggrunden for lovforslaget Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik den 4. maj 2011 en aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen rydder op i overflødige regler og bureaukrati, så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Aftalepartierne er derfor enige om at gennemføre 44 initiativer, som skal bidrage til, at ledige, virksomheder, selvstændige, kommuner og arbejdsløshedskasser, der til daglig bruger og har nytte af et velfungerende arbejdsmarked, får en mindre bøvlet hverdag. Aftalen indeholder initiativer inden for områderne: Samtaler og kontakt, aktive tilbud, selvstændige og samspil med virksomheder samt enklere ydelser. De mange initiativer er fremkommet på baggrund af idéer og forslag fra borgere, virksomheder, organisationer og medarbejdere i kommuner og arbejdsløshedskasser, som gennem deres daglige arbejde ved, hvor der er mulighed for forenkling. Med initiativerne kommer borgere, virksomheder, selvstændige, kommuner og arbejdsløshedskasser til at bruge mindre tid på bureaukrati. Som led i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen blev der aftalt følgende om mindre intensiv indsats:»ledige, som er på vej i job, på barsel, efterløn/fleksydelse eller pension inden for de næste seks uger, og personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel, skal være omfattet af en mindre intensiv indsats. Det indebærer, at de ikke længere skal møde personligt op til samtaler i jobcentret, hos anden aktør eller hos arbejdsløshedskassen, og at de heller ikke skal deltage i aktive tilbud. De skal desuden kun søge job, som det er relevant for dem at søge, fx vikar- og afløserjob. Tilsvarende gælder for sygedagpengemodtagere, der forventes fuldt raskmeldt og på vej tilbage i job eller skal på barsel.«det indgik i aftalen, at ordningen med mindre intensiv indsats skulle sættes i gang som forsøg i oktober Forsøget skulle evalueres, hvorefter der skulle fremsættes lovforslag med henblik på permanentgørelse med ikrafttræden den 1. maj Det forventede ikrafttrædelsestidspunkt er efterfølgende ændret til den 1. juni Der henvises til pkt I juli måned 2011 blev der med hjemmel i forsøgsbestemmelsen i 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats udsendt en forsøgsbekendtgørelse til ikrafttræden den 1. oktober I forsøgsbekendtgørelsen blev der i overensstemmelse med aftalen fastsat regler om en mindre intensiv indsats for dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere samt modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse samt for personer, der er på arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. I oktober 2011 blev der med hjemmel i bl.a. 80 i lov om sygedagpenge udsendt en forsøgsbekendtgørelse til ikrafttræden den 1. november I forsøgsbekendtgørelsen blev der fastsat regler om mindre intensiv indsats for sygedagpengemodtagere. Hovedparten af landets jobcentre, med undtagelse af jobcentrene i Gribskov, Slagelse, Kolding, Middelfart, Holstebro, Silkeborg, Struer og Viborg, er med i forsøget Den administrative udmøntning, der har fundet sted efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I november måned 2011 blev der med hjemmel i 62, stk. 6, 63, stk. 5, og 65, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fastsat generelle regler i bekendtgørelse om rådighed, bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed og bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede m.v., hvorefter ledige dagpengemodtagere, som er omfattet af forsøg med mindre intensiv indsats, ikke skal møde op til vejlednings- og rådighedssamtaler i arbejdsløshedskassen og ikke skal anses for at være selvforskyldt ledige ved ophør i tilbud. Endvidere blev der fastsat regler om, at ledige dagpengemodtagere, som er omfattet af forsøg med mindre intensiv indsats, kun skal søge de job, som det er relevant for dem at søge, mens de er omfattet af den mindre intensive indsats fx korte vikar- og afløserjob. At disse regler ikke blev fastsat i en forsøgsbekendtgørelse skyldes, at der ikke var hjemmel hertil i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Reglerne blev udsendt til ikrafttræden den 21. november Da reglerne i bekendtgørelse om rådighed, bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed og bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede m.v. i dag henviser til forsøget med mindre intensiv indsats, vil de blive ændret, således at de fremover henviser til (den permanente) ordning med den mindre intensive indsats Evaluering af forsøg med mindre intensiv indsats En evaluering af forsøgsordningen om mindre intensiv indsats, der har fungeret siden oktober 2011, viser følgende: Fra 1. oktober 2011 til udgangen af december har jobcentrene i tilfælde fritaget personer efter forsøgsordningen om en mindre intensiv indsats. Med fritagelse menes tilfælde, hvor personen undtages fra at deltage i aktive tilbud, samt hvor ret og pligt-kravene til personens samtaler opfyldes med andre kontaktformer end personligt fremmøde, fx jobsamtale pr. telefon, mail eller brev. Knap 63 pct. af alle fritagelser efter forsøgsordningen er givet til ydelsesmodtagere, der er på vej i job inden for 6 uger. Personer, som er på arbejdsfordeling, eller som er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel, tegner sig for knap 17 procent. Godt 11 procent af fritagelserne bruges for personer, der går på barsel inden for 6 uger. Per-

5 5 soner på vej på efterløn/fleksydelse inden for 6 uger tegner sig for knap 8 procent af tilfældene med fritagelse, mens knap 2 procent anvendes i forhold til personer, der er på vej på folkepension inden for 6 uger. Langt hovedparten af fritagelserne er givet til dagpengemodtagere (godt 90 pct.). Kontant- og starthjælpsmodtagere har fået de fleste af de resterende fritagelser (knap 9 pct.), mens der kun er registreret få fritagelser for sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede (samlet under 1 pct.). Fritagelserne er næsten ligeligt fordelt på køn. Kønsfordelingen er også nogenlunde lige på de enkelte fritagelser - undtagen fritagelsesforholdet»arbejdsfordeling, vejrlig eller materialemangel«, som i ca. 4 ud af 5 tilfælde gives til mænd hhv. fritagelsesforholdet»barsel inden for 6 uger«, som i 19 ud af 20 tilfælde gives til kvinder. 83 procent på vej i job inden for 6 uger, som i den forbindelse havde fået fritagelse med startdato i oktober 2011 og slutdato frem til 30. november 2011, havde en lønindkomst i december Fritagelserne er fra første måned med mulighed for fritagelsesregistrering i forbindelse med en mindre intensiv indsats - oktober taget i brug i alle jobcentre, hvilket viser, at alle jobcentre er opmærksomme på muligheden for at fritage for disse forhold, og at jobcentrene gør brug af fritagelsesmulighederne for en mindre intensiv indsats. Da forsøget kun har kørt i en relativ kort periode, kan den foreliggende evaluering kun belyse erfaringerne på et relativt spinkelt grundlag. Aftalepartierne er derfor enige om, at der et år efter, at ordningen er gjort permanent, skal foretages en ny evaluering til belysning af, om ordningen virker efter hensigten. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Mindre intensiv indsats - lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Gældende regler: Efter gældende regler skal ledige, som inden for den nærmeste fremtid er på vej i varigt job, på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension, være aktivt arbejdssøgende, og de er omfattet af reglerne om deltagelse i samtaler og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats på samme måde som andre ledige. Det samme gælder personer, som er på arbejdsfordeling, og personer, som er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Dog findes der regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, som undtager visse ledige fra det individuelle kontaktforløb og dermed fra jobsamtalerne i jobcenteret eller hos anden aktør. Det fremgår således af den gældende bestemmelse i 28, stk. 2, nr. 6, i bekendtgørelsen, at ledige, som har en ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, eller ledige som skal på barsel inden for 4 uger, helt er undtaget fra kontaktforløbet. Disse ledige er med den gældende forsøgsbestemmelse omfattet af reglerne om en mindre intensiv indsats. Det betyder, at de ikke helt er fritaget fra at skulle have kontakt med jobcenteret eller anden aktør, men at de følger reglerne for mindre intensiv indsats, således at der holdes kontakt telefonisk, digitalt eller ved brev Den foreslåede ordning Det kan virke formålsløst, at personer, som er på vej i ordinær beskæftigelse på fuld tid eller på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension inden for forholdsvis kort tid, skal møde til samtaler i jobcenteret, hos arbejdsløshedskassen eller hos anden aktør og deltage i aktive tilbud efter de almindelige regler. Det er også uhensigtsmæssigt for jobcenteret og arbejdsløshedskasserne at skulle bruge ressourcer på disse personer. Der er derfor behov for varigt at lempe reglerne for samtaler og tilbud for disse personer. Det foreslås derfor at permanentgøre forsøgsreglerne fra forsøget om mindre intensiv indsats. Det foreslås, at modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse ikke skal være omfattet af pligten til at møde personligt op til cv-samtaler, til jobsamtaler eller af pligten til at deltage i tilbud, såfremt de kan dokumentere, at de inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid, på barsel eller overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, er omfattet af en arbejdsfordelingsordning, eller kan dokumentere, at de er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. I stedet for at personerne skal møde personligt op til samtalerne i jobcenteret, hos arbejdsløshedskassen eller hos anden aktør, holdes der kontakt telefonisk, digitalt eller ved brev. Det foreslås samtidig, at reglen i 28, stk. 2, nr. 6, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om, at ledige er helt undtaget fra kontaktforløbet, hvis de har en ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, eller hvis de skal på barsel inden for 4 uger, ændres, så den ikke længere gælder for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Det indebærer på samme måde som efter den gældende forsøgsbestemmelse at disse ledige ikke er helt fritaget fra kontakt med jobcenteret eller anden aktør, men at de i stedet er omfattet af reglerne for den mindre intensive indsats, således at der holdes kontakt telefonisk, digitalt eller ved brev. Personer, der er omfattet af reglerne for mindre intensiv indsats, er fortsat omfattet af pligten til at stå til rådighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. henholdsvis af pligten til aktivt at udnytte deres arbejdsmuligheder efter lov om aktiv socialpolitik. Dette indebærer bl.a., at de fortsat er omfattet af pligten til at søge job. De skal dog kun søge job, som er relevante for dem at søge, mens de er omfattet af den mindre intensive indsats fx korte vikar- og afløserjob. Forslaget indebærer, at jobcenteret, anden aktør eller arbejdsløshedskassen ikke skal indkalde en person til cv-samtaler eller jobsamtaler ved personligt fremmøde, når den på-

6 6 gældende er omfattet af den mindre intensive indsats. Forslaget indebærer endvidere, at jobcenteret ikke skal give personer, der er omfattet af en mindre intensiv indsats, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Personer, som ønsker det, har dog ret til at møde personligt op til samtaler og til at få tilbud efter reglerne om ret og pligt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er således alene pligten til at møde op til samtaler og deltage i tilbud, som personer, der er omfattet af den mindre intensive indsats, er undtaget fra. På samme måde har personer, som har fået eller deltager i et tilbud efter lovens kapitel 10-12, på det tidspunkt, hvor de bliver omfattet af den mindre intensive indsats, ret til at påbegynde og færdiggøre tilbuddet. Jobcenteret vil efter en konkret vurdering kunne beslutte, at personer, som inden for de næste 6 uger er på vej i ordinær beskæftigelse på fuld tid, på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension, eller som er i arbejdsfordeling eller hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel, skal være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats, og dermed fortsat har pligt til at møde personligt op til samtaler og til at deltage i tilbud. Dette gælder, hvis jobcenteret vurderer: At der er tale om misbrug af eller spekulation i forhold til muligheden for en mindre intensiv indsats. Fx hvis en person gentagne gange dokumenterer at være ansat i et job, som ikke bliver til noget alligevel, eller hvis en person har usædvanligt mange jobskift med indlagte ledighedsperioder. At der er gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde. Der tages udgangspunkt i beskæftigelsesregionernes oversigt over beskæftigelsesmuligheder, dvs. Arbejdsmarkedsbalancen. Med personens fagområde tænkes på områder, som personen enten er uddannet til eller har en sådan omfang af erhvervserfaring inden for, at det kan betragtes som værende personens fag. At det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats. Fx hvis en person skal påbegynde et meget kortvarigt job eller fædrerorlov, eller hvis der er usikkerhed om personens fremtidige jobsituation Mindre intensiv indsats lov om sygedagpenge Gældende regler Efter gældende regler er sygemeldte, som inden for den nærmeste fremtid forventes fuldt raskmeldte og på vej i job, eller som skal på barsel, omfattet af reglerne for deltagelse i opfølgningssamtaler og tilbud på samme måde som andre sygemeldte. Som udgangspunkt holdes ved alle opfølgninger en individuel samtale. Dog kan opfølgningen ske telefonisk, digitalt eller ved brev, hvis 1) den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk, og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor samtalen skal finde sted, 2) den sygemeldte er i tilbud, 3) den sygemeldte er delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvist, 4) den sygemeldte forventes at genoptage arbejdet på fuld tid inden for de første 13 ugers sygefravær, eller 5) den sygemeldte skal opereres inden for 13 uger regnet fra opfølgningstidspunktet. Opfølgningen kan endvidere ske telefonisk, digitalt eller ved brev, hvis sygdommen forhindrer en individuel samtale. Hvis der er tale om en alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation, foregår opfølgningen uden kontakt til den sygemeldte (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er alvorlig indgår navnlig, om sygdommen er livstruende. Kommunen kan iværksætte en indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det fremmer arbejdsfastholdelse og hurtigst mulig raskmelding. Der kan ikke iværksættes tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis den sygemeldte kan vende gradvis tilbage til arbejde. Der kan endvidere ikke iværksættes nye tilbud til sygemeldte i ansættelsesforhold, der har en klar diagnose og forventes fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger regnet fra opfølgningstidspunktet. Sygemeldte, som inden for den nærmeste fremtid forventes fuldt raskmeldt og på vej i job eller som skal på barsel, er med den gældende forsøgsbestemmelse omfattet af reglerne om en mindre intensiv indsats. Det betyder, at de ikke er fritaget helt fra at deltage i kontaktforløbet, men at kontakten i stedet for ved personligt fremmøde holdes telefonisk, digitalt eller ved brev. Desuden skal de ikke deltage i tilbud Den foreslåede ordning Det kan virke formålsløst, at sygemeldte, som er i den sidste del af deres sygdomsforløb, skal møde op til samtaler i jobcenteret og deltage i aktive tilbud efter de almindelige regler. Også for jobcenteret er det uhensigtsmæssigt at skulle bruge ressourcer på disse personer. Det foreslås derfor at permanentgøre forsøgsreglerne fra forsøget om mindre intensiv indsats overfor sygedagpengemodtagere. Det foreslås, at sygemeldte, som forventes fuldt raskmeldt og på vej i job eller skal på barsel, skal være omfattet af en mindre intensiv indsats. Det indebærer, at de ikke skal møde personligt op til opfølgningssamtaler i jobcentret og deltage i aktive tilbud. Det er kommunen, som ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag vurderer, om det er godtgjort, at den sygemeldte forventes at være ude af sygedagpengesystemet inden for de næste 6 uger. Sygemeldte, som fortsat ønsker at møde personligt op til opfølgningssamtaler, og som fortsat ønsker at deltage i tilbud, kan deltage efter de gældende regler. Sygemeldte, der allerede deltager i tilbud efter sygedagpengelovens 15 og

7 7 15 a, på det tidspunkt, hvor de bliver omfattet af den mindre intensive indsats, har ret til at færdiggøre tilbuddet. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering beslutte, at en sygedagpengemodtager fortsat skal være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats og dermed fortsat har pligt til at møde personligt op til opfølgningssamtaler i jobcenteret og til at møde i tilbud. Dette er tilfældet, hvis jobcenteret vurderer følgende: At der er tale om misbrug af eller spekulation i forhold til muligheden for at blive undtaget fra at deltage i tilbud og møde personligt op til samtaler. Fx kan der være tale om misbrug eller spekulation, hvis en person gentagne gange meddeler jobcenteret, at pågældende har aftalt med arbejdsgiveren at vende tilbage til arbejdet inden for 6 uger, uden at det bliver til noget. At det fortsat vil være til fordel for den sygemeldte at være omfattet af pligten til at deltage i tilbud og møde personligt op til opfølgningssamtaler. Efter sygedagpengelovens 13, stk. 4, nr. 1, kan opfølgningen ske telefonisk, digitalt eller ved brev, hvis den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor samtalen skal finde sted. Som konsekvens af aftalen om mindre intensiv indsats foreslås 13, stk. 4, nr. 1, ophævet Mindre intensiv indsats lov om aktiv socialpolitik Gældende regler Efter de gældende regler i 13, stk. 3, 1. pkt., er det en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et rimeligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Hvis borgeren udebliver fra eller afslår et tilbud uden rimelig grund, medfører det en sanktion i form af fradrag i eller ophør af hjælpen. Efter de gældende regler i 74 b, stk. 1, nr. 3, er det en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse og særlig ydelse, at personen tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Den foreslåede ordning Med forslaget om en mindre intensiv indsats har kontanthjælpsmodtagere ikke længere pligt til at deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller beskæftigelsesrettede tilbud efter den foreslåede bestemmelse i integrationslovens 16, stk. 4, 1. pkt., jf. lovforslagets 4, nr. 1, så længe de er omfattet af den mindre intensive indsats. Som følge heraf foreslås det, at det kommer til at fremgå direkte af reglen, at hvis en kontanthjælpsansøger eller -modtager er omfattet af den mindre intensive indsats, er det ikke en betingelse for at få hjælp, at den pågældende tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et rimeligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Det følger endvidere af forslaget, at en modtager af ledighedsydelse eller særlig ydelse ikke længere har pligt til at tage imod et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, så længe pågældende er omfattet af en mindre intensiv indsats. Som følge heraf foreslås det, at det kommer til at fremgå direkte af reglen, at såfremt en modtager af ledighedsydelse eller særlig ydelse er omfattet af den mindre intensive indsats, er det ikke en forudsætning for at få hjælp, at den pågældende tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Mindre intensiv indsats lov om integration af udlændinge i Danmark Gældende regler Det følger af integrationsloven, at en udlænding, som får tilbudt et integrationsprogram, har pligt til at deltage aktivt i programmets enkelte dele. Integrationsprogrammet består af danskuddannelse, af kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie og hvor dette er relevant, fx fordi udlændingen er ledig og modtager kontanthjælp af beskæftigelsesrettede tilbud. Det følger af integrationsloven, at kommunalbestyrelsen i samarbejde med udlændingen skal udarbejde en integrationskontrakt. Integrationskontrakten skal beskrive udlændingens beskæftigelses- eller uddannelsesmål og fastlægge indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes. Af kontrakten skal det fremgå, i hvilken udstrækning udlændingen skal have tilbud i medfør af integrationsprogrammet. Ligeledes skal programmets indhold fremgå, herunder hvorledes forholdet skal være mellem beskæftigelsesrettede tilbud, danskuddannelse efter danskuddannelsesloven og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Kommunalbestyrelsen har pligt til løbende efter behov at følge op på en udlændings integrationskontrakt. Indtil udlændingen har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i integrationskontrakten, skal opfølgning finde sted mindst hver tredje måned. For udlændinge, der er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse, og som ikke modtager kontanthjælp, skal opfølgning dog kun foretages hver 12. måned, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning. For udlændinge, der benytter sig af en ret til fravær i medfør af barselloven, skal opfølgningen på integrationskontrakten først finde sted 6 måneder efter barnets fødsel og derefter i forbindelse med den lovlige fraværsperiodes udløb, medmindre der er behov for en hyppigere opfølgning. Har udlændingen opfyldt målene i integrationskontrakten, skal kommunalbestyrelsen alene følge op på kontrakten, hvis der opstår behov for det. Opfølgningen skal ske ved en individuel samtale, dvs. ved udlændingens personlige fremmøde. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan samtalen dog ske telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde.

8 Den foreslåede ordning For så vidt angår kommende regler om mindre intensiv indsats foreslås det, at der i henseende til den beskæftigelsesrettede indsats tilvejebringes parallelitet mellem de regler, der gælder for udlændinge omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og de regler, der gælder for udlændinge omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven. Det foreslås på den baggrund, at reglerne om en mindre intensiv indsats skal finde tilsvarende anvendelse for så vidt angår udlændingens pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsprogrammet. Det indebærer, at udlændingen som udgangspunkt ikke vil være forpligtet til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, hvis udlændingen kan dokumentere, at han eller hun inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid, skal på barsel, skal overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere at være hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Det foreslås endvidere, at reglerne om mindre intensiv indsats skal finde tilsvarende anvendelse ved vurderingen af, om opfølgningssamtalen for udlændinge omfattet af en integrationskontrakt kan ske telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde i stedet for ved udlændingens personlige fremmøde. Tilsiger omstændigheder vedrørende udlændingens deltagelse i danskuddannelse og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, at udlændingen giver personligt møde, skal opfølgningssamtalen dog ikke kunne ske telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde, selvom dette ud fra en isoleret beskæftigelsesmæssig synsvinkel måtte være tilstrækkeligt Ændring af sammensætningen af tilforordnede i Beskæftigelsesrådet og udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver Gældende regler Efter de gældende regler er der tilforordnet Beskæftigelsesrådet tre repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet, to repræsentanter for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, en repræsentant for Finansministeriet, en repræsentant for Socialministeriet og en repræsentant for Undervisningsministeriet. Beskæftigelsesrådet medvirker i styringen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere og integration og afgiver indstilling om 1) større beskæftigelsespolitiske udspil, herunder tilrettelæggelse og offentliggørelse af analyser, 2) forsøgsaktiviteter, projekter og udviklingsprogrammer, 3) beskæftigelsesministerens kontrakt med de regionale beskæftigelsesråd, jf. 39, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, herunder om ministerens udmelding af mål for beskæftigelsesindsatsen, 4) opfølgning på beskæftigelsesindsatsen og 5) forslag til love og anden regelfastsættelse på det beskæftigelsespolitiske område Den foreslåede ordning Det foreslås, at bestemmelsen i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats om tilforordnede fra ministerierne i Beskæftigelsesrådet konsekvensændres som følge af ressortomlægninger mellem ministerierne i forbindelse med regeringsdannelsen i oktober Ved ressortomlægningen blev Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration nedlagt. Ressortansvaret for sager vedrørende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt sager vedrørende ophold på grund af beskæftigelse blev overført til Beskæftigelsesministeriet, og ressortansvaret for sager om integrationspolitik, forebyggelse af radikalisering og integrationsanalyser blev overført til Socialministeriet, der skiftede navn til Social- og Integrationsministeriet. Undervisningsministeriet, der fik overført ressortansvaret for sager vedrørende dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge, skiftede navn til Børne- og Undervisningsministeriet. Beskæftigelsesrådet vil med forslaget have følgende tilforordnede: Tre repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet, en repræsentant for Finansministeriet, en repræsentant for Social- og Integrationsministeriet og en repræsentant for Børne- og Undervisningsministeriet. Det foreslås desuden, at det udgår af den gældende bestemmelse, at Beskæftigelsesrådet er rådgivende for ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Endelig foreslås, at Beskæftigelsesrådet i tillæg til rådets øvrige rådgivningsopgaver - som følge af det stadigt større fokus på international rekruttering - også skal kunne rådgive beskæftigelsesministeren om opfølgning på udviklingen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark og om rammer for international rekruttering. Rammer for international rekruttering kan fx være jobcentrenes og Workindenmark-centrenes indsats på området, indsatsen for fastholdelse af udenlandske arbejdstagere i Danmark, samt overvågning af udviklingen i udenlandsk arbejdskraft på arbejdsmarkedet. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget er - 45,3 mio. kr. i 2012 og - 68,0 mio. kr. i 2013 og frem, jf. det sammenfattende skema i pkt. 9. Af de samlede udgifter skønnes - 22,6 mio. kr. i 2012, - 26,2 mio. kr. i 2013 og - 26,5 mio. kr. i 2014 og frem at vedrøre kommunerne. Forslaget træder i kraft 1. juni 2012, hvorfor den økonomiske effekt af forslaget skønnes at være 2/3 i De økonomiske konsekvenser af forslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med konsekvenserne af forsøgene med en mindre intensiv indsats, der blev udmøntet i hhv. forsøgsbekendtgørelse nr. 829 af 5. juli 2011, der trådte i kraft 1. oktober 2011, og i forsøgsbekendtgørelse nr af 31. oktober 2011, der trådte i kraft 1. november Forsøgene løber frem til 1. juni 2012.

9 9 Samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget fordelt på stat og kommune Mio. kr., 2012-priser Stat i alt Heraf: Drift Forsørgelse -22,7-18,9-3,8-41,8-27,1-14,7-41,5-28,4-13,1-41,5-28,4-13,1 Kommuner i alt Heraf: Drift Forsørgelse -22,6-28,5 5,9-26,2-42,7 16,5-26,5-42,7 16,2-26,5-42,7 16,2 Heraf: DUT Budgetgaranti Det særlige beskæftigelsestilskud -3,5-21,9 2,8-5,3-32,7 11,8-5,3-32,7 11,5-5,3-32,7 11,5 Stat og kommune i alt -45,3-68,0-68,0-68,0 De økonomiske konsekvenser for kommunerne skal forhandles med de kommunale parter. Nedenfor gennemgås de økonomiske konsekvenser for de enkelte elementer i lovforslaget Mindre intensiv indsats lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslaget indebærer, at visse dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og modtagere af særlig ydelse vil være omfattet af en mindre intensiv indsats og derfor ikke skal møde personligt op til samtaler i jobcenteret, hos anden aktør eller arbejdsløshedskassen og heller ikke deltage i aktive tilbud. Forslaget skønnes at medføre mindreudgifter til forsørgelse og aktivering af kontanthjælpsmodtagere på 23,4 mio. kr. i 2012 og 35,1 mio. kr. i 2013 og frem samt mindreudgifter til forsørgelse og aktivering af dagpengemodtagere på 18,3 mio. kr. i 2012 og 27,5 mio. kr. i 2013 og frem. De økonomiske konsekvenser vedr. aktivering af modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse vurderes at være begrænsede. Herudover skønnes forslaget at medføre mindreudgifter til samtaler med kontanthjælps- og dagpengemodtagere, modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse samt personer i arbejdsfordeling på 3,1 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 og frem. Samlet forventes forslaget således at medføre en offentlig mindreudgift på 44,9 mio. kr. i 2012 og 67,3 mio. kr. i 2013 og frem. Økonomiske konsekvenser (mindre intensiv indsats lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) fordelt på stat og kommune Mio. kr., 2012-priser Stat i alt -22,7-41,8-41,5-41,5 Kommuner i alt -22,2-25,5-25,8-25,8 Heraf: DUT -3,1-4,6-4,6-4,6 Budgetgaranti -21,9-32,7-32,7-32,7 Beskæftigelsestilskud 2,8 11,8 11,5 11,5 Stat og kommune i alt -44,9-67,3-67,3-67, Mindre intensiv indsats lov om sygedagpenge Lovforslaget indebærer, at sygedagpengemodtagere, der forventes fuldt raskmeldt og på vej i job eller skal på barsel, vil være omfattet af en mindre intensiv indsats og derfor ikke skal møde op til en personlig samtale i jobcenteret og heller ikke deltage i aktive tilbud. Forslaget skønnes at medføre mindreudgifter til samtaler med sygedagpengemodtagere på 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 og frem. De økonomiske konsekvenser vedr. aktive tilbud til sygedagpengemodtagere vurderes at være begrænsede. Økonomiske konsekvenser (mindre intensiv indsats lov om sygedagpenge) fordelt på stat og kommune Mio. kr., 2012-priser Stat i alt 0,0 0,0 0,0 0,0

10 10 Kommuner i alt -0,5-0,7-0,7-0,7 Heraf: DUT -0,5-0,7-0,7-0,7 Budgetgaranti 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsestilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 Stat og kommune i alt -0,5-0,7-0,7-0, Mindre intensiv indsats - lov om integration af udlændinge i Danmark Lovforslaget indebærer, at kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, sjældnere skal møde op til personlig samtale i jobcentret eller hos en anden aktør og ikke skal deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, hvis de er omfattet af en mindre intensiv indsats. Forslaget skønnes at berøre et yderst begrænset antal personer, hvorfor de økonomiske konsekvenser må være minimale. Økonomiske konsekvenser (mindre intensiv indsats lov om integration af udlændinge i Danmark) fordelt på stat og kommune Mio. kr., 2012-priser Stat i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommuner i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Stat og kommune i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har den positive administrative konsekvens, at visse ledige borgere i en række tilfælde bliver undtaget fra pligten til møde personligt op til samtaler i jobcenteret, hos anden aktør eller i arbejdsløshedskassen og fra pligten til at deltage i tilbud, fordi de pågældende inden længe er på vej i job, på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension. På samme måde betyder forslaget, at sygemeldte borgere i visse tilfælde ikke skal møde personligt op til opfølgningssamtaler i jobcenteret og ikke deltage i aktive tilbud, fordi de pågældende forventes fuldt raskmeldte og på vej i job eller på barsel inden længe. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været i høring hos Ankestyrelsen, ATP, Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE), Beskæftigelsesrådet, Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening, Danske Advokater, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Frie Funktionærer, Jobrådgivernes Brancheforening, KL, Kooperationen, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere, Rigsrevisionen, Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, Rådet for Socialt Udsatte, Statsforvaltningerne og Sundhedskartellet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Stat: Stat: 2012: 72,4 mio. kr. 2012: 49,7 mio. kr. 2013: 116,3 mio. kr. 2013: 74,5 mio. kr. 2014: 116,0 mio. kr. 2014: 74,5 mio. kr. 2015: 116,0 mio. kr. 2015: 74,5 mio. kr. Kommuner: 2012: 24,9 mio. kr. Kommuner: 2012: 5,9 mio. kr.

11 11 Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 2013: 37,4 mio. kr. 2014: 37,4 mio. kr. 2015: 37,4 mio. kr. Stat: 2012: 0,0 mio. kr. 2013: 0,0 mio. kr. 2014: 0,0 mio. kr. 2015: 0,0 mio. kr. 2013: 16,5 mio. kr. 2014: 16,2 mio. kr. 2015: 16,2 mio. kr. Stat: 2012: 0,0 mio. kr. 2013: 0,0 mio. kr. 2014: 0,0 mio. kr. 2015: 0,0 mio. kr. Kommuner: 2012: 3,6 mio. kr. 2013: 5,3 mio. kr. 2014: 5,3 mio. kr. 2015: 5,3 mio. kr. Kommuner: 2012: 0,0 mio. kr. 2013: 0,0 mio. kr. 2014: 0,0 mio. kr. 2015: 0,0 mio. kr. Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder en række elementer, som letter sagsbehandlingen for den enkelte borger og gør beskæftigelsesindsatsen mere smidig. Der henvises til pkt. 5. Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter gældende regler skal der for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og arbejdsmarkedsparate modtagere af kontanthjælp senest 3 uger efter tilmeldingen i jobcenteret som arbejdssøgende afholdes en cv-samtale, hvor det bl.a. sikres, at oplysningerne, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Det foreslås præciseret, at udgangspunktet er, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde. Det foreslås tillige indsat, at de foreslåede regler om mindre intensiv indsats undtager herfra. Til nr. 2 Efter gældende regler skal der for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp mindst hver 3. måned afholdes individuelle jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. Samtalerne kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det foreslås præciseret, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, bortset fra de situationer, hvor samtalerne efter de gældende regler kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde nemlig hvis personen deltager i tilbud og bortset fra, når personerne er omfattet af de foreslåede regler om en mindre intensiv indsats. Til nr. 3 Efter gældende regler skal ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp møde personligt op til cvsamtalerne i jobcenteret eller arbejdsløshedskassen og til jobsamtalerne i jobcenteret eller hos anden aktør. De skal også deltage i tilbud efter reglerne om ret og pligt til aktivering i beskæftigelseslovgivningen. Modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse har pligt til at møde personligt op til samtaler i det individuelle kontaktforløb efter 73 a og til at deltage i rimelige tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 74 b, stk. 1, nr. 3, og 74 i, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik. Det foreslås, at reglerne fra forsøget om mindre intensiv indsats gøres permanente. Der henvises til pkt. 1.1 i de almindelige bemærkninger. Det foreslås, at personer, som modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse, og som kan dokumentere, at de er på vej i job, på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension inden for de næste 6 uger, skal være omfattet af en mindre intensiv indsats. De 6 uger regnes fra det tidspunkt, hvor personen skal påbegynde ordinær beskæftigelse, forventes at gå på barsel eller skal overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension. Det foreslås endvidere, at personer, der er på arbejdsfordeling, skal være omfattet af en mindre intensiv indsats. Ved arbejdsfordeling forstås en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm. Ved en arbejdsfordeling nedsættes den overenskomstmæssige arbejdstid i en begrænset periode, uden at de berørte medarbejdere er afskediget. Medarbejderne er derfor fortsat ansat i virksomheden i hele perioden. Nogle overens-

12 12 komster hjemler ret til at indgå aftale om arbejdsfordeling. I andre tilfælde må aftalen om arbejdsfordeling ske ved kollektiv aftale. De pågældende medarbejdere får, når en række betingelser er opfyldt, ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen for de dage, hvor de ikke arbejder. Endelig foreslås det, at personer, der kan dokumentere, at de er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel, skal være omfattet af en mindre intensiv indsats. Når disse personer er omfattet af en mindre intensiv indsats, skal de med forslaget ikke længere møde personligt op til samtaler i jobcenteret, hos anden aktør eller arbejdsløshedskassen og har heller ikke pligt til at deltage i tilbud, hvis de kan dokumentere, at de inden for de næste 6 uger skal påbegynde et ordinært job på fuld tid, skal på barsel eller overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, eller hvis de er omfattet af en arbejdsfordeling eller kan dokumentere, at de er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. I stedet for at holde samtaler ved personligt fremmøde, holdes der kontakt på anden vis telefonisk, digitalt eller ved brev. Dokumentationen for, at en person skal påbegynde ordinær beskæftigelse eller er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel, kan fremgå af en ansættelseskontrakt, et brev, en , sms eller lignende fra arbejdsgiveren. Er der tale om, at arbejdsgiveren telefonisk oplyser over for jobcenteret, at personen skal påbegynde ordinær beskæftigelse eller er hjemsendt, skal dette samt andre relevante oplysninger noteres. Dokumentationen for, at en person er omfattet af en arbejdsfordeling, fremgår af arbejdsgiverens meddelelse til jobcenteret om arbejdsfordeling. Er man på en arbejdsplads blevet enige om en arbejdsfordeling og ønsker de ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, dagpenge, skal arbejdsfordelingen anmeldes til jobcenteret. Det bemærkes, at personer, der allerede har et tilbud, når de bliver omfattet af den mindre intensive indsats, har ret til at påbegynde og færdiggøre tilbuddet. Personer, som har ret til tilbud, men som endnu ikke har fået et tilbud, skal have et tilbud, hvis de ønsker det, selv om de er omfattet af en mindre intensiv indsats. Jobcentrene skal derfor vejlede de personer, der bliver omfattet af den mindre intensive indsats, om at de ikke har pligt til at deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men at de har ret til at få et tilbud. Der skal samtidig vejledes om, at en person har ret til at møde personligt til en cv-samtale eller en jobsamtale i det individuelle kontaktforløb, hvis pågældende ønsker dette. Personer, som er omfattet af en mindre intensiv indsats, og som har pligt til jobsøgning, skal fortsat søge relevante job, mens de er omfattet af den mindre intensive indsats fx korte vikar- og afløserjob. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats og dermed fortsat har pligt til at møde personligt op til samtaler i jobcenteret, hos anden aktør eller i arbejdsløshedskassen, og til at møde i tilbud m.v. Personen vil være omfattet af de almindelige regler, hvis jobcenteret vurderer: At der er tale om misbrug af eller spekulation i forhold til muligheden for en mindre intensiv indsats. Fx kan der være tale om misbrug eller spekulation, hvis en person gentagne gange dokumenterer at være ansat i et job, som ikke bliver til noget alligevel, eller hvis en person har usædvanligt mange jobskift med indlagte ledighedsperioder. At der er gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde. Der tages udgangspunkt i beskæftigelsesregionernes oversigt over beskæftigelsesmuligheder, dvs. Arbejdsmarkedsbalancen. Med personens fagområde tænkes på områder, som personen enten er uddannet til eller har en sådan omfang af erhvervserfaring inden for, at det kan betragtes som værende personens fag. At det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats. Fx hvis en person skal påbegynde et meget kortvarigt job, eller der er usikkerhed om personens fremtidige jobsituation. Efter den gældende bestemmelse i 28, stk. 2, nr. 6, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats er ledige med ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, og ledige, som skal på barsel inden for 4 uger, undtaget fra det individuelle kontaktforløb, og herunder for jobsamtalerne under kontaktforløbet. Med lovforslaget vil disse ledige fremover være omfattet af reglerne om en mindre intensiv indsats. Dvs. at disse ledige ikke længere vil være fritaget helt fra kontaktforløbet, men at kontakten i stedet for ved personligt fremmøde skal holdes telefonisk, digitalt eller ved brev. Som følge heraf foreslås det, at bestemmelsen i bekendtgørelsens 28, stk. 2, nr. 6, ophæves i forbindelse med vedtagelse af lovforslaget om en mindre intensiv indsats. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 4 Efter gældende regler skal der for modtagere af ledighedsydelse og særlig ydelse afholdes individuelle jobsamtaler mindst hver 3. måned. Det foreslås indsat, at samtalerne afholdes ved personligt fremmøde, bortset fra hvis man er omfattet af reglerne for en mindre intensiv indsats. Til nr. 5 Efter de gældende regler har modtagere af arbejdsløshedsdagpenge pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, med mindre pligten til tilbud er bortfaldet på grund af ordinært arbejde eller under deltagelse i selvvalgt uddannelse.

13 13 Det foreslås, at der heller ikke er pligt til at tage imod tilbud, hvis de er undtaget fra pligten efter reglerne om mindre intensiv indsats. Til nr. 6 Efter de gældende regler har kontanthjælpsmodtagere, der ikke har en rimelig grund til ikke at udnytte deres arbejdsmuligheder, ret og pligt til at påbegynde et tilbud efter reglerne i lovens kapitel 17. Det foreslås, at kontanthjælpsmodtagere har pligt til at tage imod tilbud, med mindre pågældende er undtaget fra pligten efter 21 f om mindre intensiv indsats. Det vil fortsat gælde, at personer, der har en rimelig grund til ikke at udnytte deres arbejds-muligheder, ikke har pligt til at tage imod tilbud. Til nr. 1, 2 og 3 Til 2 Efter gældende regler holdes opfølgningen som udgangspunkt ved individuel samtale, hvor den sygemeldte møder personligt op i kommunens jobcenter. I visse tilfælde kan opfølgningen holdes telefonisk, digitalt eller ved brev. Hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation, foregår opfølgningen uden kontakt til den sygemeldte (standby). Ved vurdering af, om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende. Kommunen kan iværksætte en indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det fremmer arbejdsfastholdelse og hurtigst mulig raskmelding. Der kan ikke iværksættes tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis den sygemeldte kan vende gradvis tilbage til arbejde. Der kan endvidere ikke iværksættes nye tilbud til sygemeldte i ansættelsesforhold, der har en klar diagnose og forventes fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger regnet fra opfølgningstidspunktet. Efter et forsøg, som har været gældende siden 1. november 2011, har sygedagpengemodtagere været omfattet af en mindre intensiv indsats, således at de ikke skal møde personligt op til opfølgningssamtalerne og deltage i tilbud. Hovedparten af landets jobcentre, med undtagelse af jobcentrene i Gribskov, Slagelse, Kolding, Middelfart, Holstebro, Silkeborg, Struer og Viborg, er med i forsøget. Det foreslås, at reglerne fra forsøget om den mindre intensive indsats over for sygedagpengemodtagere gøres permanente. Med forslaget skal sygemeldte, som forventes fuldt raskmeldt og på vej i job eller skal på barsel inden for de næste 6 uger, være omfattet af en mindre intensiv indsats. De 6 uger regnes fra det tidspunkt, hvor personen forventes fuldt raskmeldt og på vej tilbage i job eller forventes at gå på barsel. Det indebærer, at sygemeldte ikke møder personligt op til opfølgningssamtale i jobcenteret samt deltager i tilbud. Opfølgningen holdes i stedet telefonisk, digitalt eller ved brev. Sygemeldte, der allerede deltager i et tilbud, når de bliver omfattet af den mindre intensive indsats, har ret til at færdiggøre tilbuddet. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering beslutte, at den sygemeldte fortsat skal være omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats og dermed fortsat har pligt til at møde personligt op til opfølgningssamtaler i jobcenteret og til at deltage i tilbud. Dette er tilfældet, hvis jobcenteret vurderer følgende: At der er tale om misbrug af eller spekulation i forhold til muligheden for at blive undtaget fra at deltage i tilbud og møde personligt op til samtaler. Fx kan der være tale om misbrug eller spekulation, hvis en person gentagne gange meddeler jobcenteret, at pågældende har aftalt med arbejdsgiveren at vende tilbage til arbejdet inden for 6 uger, uden at det bliver til noget. At det fortsat vil være til fordel for den sygemeldte at være omfattet af pligten til at deltage i tilbud og møde personligt op til opfølgningssamtaler. Efter lovens 13, stk. 4, nr. 1, kan opfølgningen ske telefonisk, digitalt eller ved brev, hvis den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor samtalen skal finde sted. Som konsekvens af aftalen om mindre intensiv indsats foreslås 13, stk. 4, nr. 1, ophævet. Til nr. 1 Til 3 Efter de gældende regler i 13, stk. 3, 1. pkt., er det en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et rimeligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Det foreslås derfor at ændre 13, stk. 3, 1. pkt., jf. lovforslagets 3, nr. 1, således at det fremgår af bestemmelsen, at en person, der opfylder betingelserne i den foreslåede bestemmelse i 21 f, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovforslagets 1, nr. 3, om mindre intensiv indsats, ikke har pligt til at tage imod et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et beskæftigelsesrettet tilbud efter den foreslåede bestemmelse i integrationslovens 16, stk. 4, 1. pkt., jf. lovforslagets 4, nr. 1. For en modtager af kontanthjælp får det den betydning, at personen ikke kan få en sanktion ved udeblivelse fra, afslag på eller ophør i tilbud, så længe den pågældende opfylder betingelserne i 21 f, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om mindre intensiv indsats. Baggrunden for dette er, at der er tale om, at personens deltagelse i tilbuddet er frivillig. Som følge heraf er der ikke tale om en pligt til at påbegynde, deltage i eller afslutte tilbuddet. Til nr. 2.

14 14 Efter de gældende regler i 74 b, stk. 1, nr. 3, er det en forudsætning for at få udbetalt ledighedsydelse, at modtageren tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det foreslås derfor at ændre 74 b, stk. 1, nr. 3, jf. lovforslagets 3, nr. 2, således at det fremgår af bestemmelsen, at en person, der er omfattet af den mindre intensive indsats, ikke har pligt til at tage imod et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For en modtager af ledighedsydelse eller særlig ydelse, der er omfattet af målgruppen for den mindre intensive indsats, får det den betydning, at det ikke får konsekvenser for personen at udeblive fra, afslå eller ophøre i tilbud, så længe den pågældende er omfattet af den mindre intensive indsats i 21 f, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovforslagets 1, nr. 3. Baggrunden for dette er, at personens deltagelse i tilbuddet er frivillig, og der er således ikke tale om en pligt til at begynde på, deltage i eller have pligt til at blive i tilbuddet. Til nr. 1 Til 4 Det følger af integrationslovens 16, stk. 4, 1. pkt., at en udlænding, som får tilbudt et integrationsprogram, har pligt til at deltage aktivt i programmets enkelte dele. Integrationsprogrammet består af danskuddannelse, jf. integrationslovens 21, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. integrationslovens 22, og hvor dette er relevant, fx fordi udlændingen er ledig og modtager kontanthjælp af beskæftigelsesrettede tilbud, jf. integrationslovens 23. Ifølge den foreslåede affattelse af 16, stk. 4, 1. pkt., skal den foreslåede bestemmelse i 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om mindre intensiv indsats finde tilsvarende anvendelse for så vidt angår udlændingens pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud. Det indebærer, at udlændingen som udgangspunkt ikke vil være forpligtet til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, hvis udlændingen kan dokumentere, at han eller hun inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid, på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, eller er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere at være hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Jobcentret vil dog ud fra en konkret vurdering kunne beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af pligten til at deltage i tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at deltage i tilbud, at der er gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde, eller at det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligten til at deltage i tilbud. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 3. Til nr. 2 Det følger af den gældende bestemmelse i integrationslovens 19, at kommunalbestyrelsen i samarbejde med udlændingen skal udarbejde en integrationskontrakt. Integrationskontrakten skal beskrive udlændingens beskæftigelseseller uddannelsesmål og fastlægge indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes. Af kontrakten skal det fremgå, i hvilken udstrækning udlændingen skal have tilbud i medfør af integrationsprogrammet. Ligeledes skal programmets indhold fremgå, herunder hvorledes forholdet skal være mellem beskæftigelsesrettede tilbud, danskuddannelse efter danskuddannelsesloven og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Det følger af integrationslovens 20, stk. 1, at kommunalbestyrelsen har pligt til løbende efter behov at følge op på en udlændings integrationskontrakt. Indtil udlændingen har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i integrationskontrakten, skal opfølgning finde sted mindst hver tredje måned. For udlændinge, der er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse, og som ikke modtager kontanthjælp, skal opfølgning dog kun foretages hver 12. måned, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning. For udlændinge, der benytter sig af en ret til fravær i medfør af barselloven, skal opfølgningen på integrationskontrakten først finde sted 6 måneder efter barnets fødsel og derefter i forbindelse den lovlige fraværsperiodes udløb, medmindre der er behov for en hyppigere opfølgning. Har udlændingen opfyldt målene i integrationskontrakten, skal kommunalbestyrelsen alene følge op på kontrakten, hvis der opstår behov for det. Opfølgningen skal ske ved en individuel samtale, dvs. ved udlændingens personlige fremmøde. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan samtalen dog ske telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde. Det foreslås i 20, stk. 1, 7. pkt., at den foreslåede bestemmelse i 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovforslagets 1, nr. 3, med hensyn til beskæftigelsesrettede tilbud skal finde tilsvarende anvendelse ved vurderingen af, om det er hensigtsmæssigt, at samtalen sker telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde i stedet for ved udlændingens personlige fremmøde. Derved tilvejebringes der parallelitet mellem de regler, der i henseende til den beskæftigelsesrettede indsats gælder for udlændinge omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og de regler, der gælder for udlændinge omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at opfølgningsreglerne i integrationslovens 20 vedrører integrationskontrakten som helhed, dvs. ikke udelukkende opfølgning på den beskæftigelsesrettede indsats, men tillige opfølgning på udlændingens deltagelse i danskuddannelse og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Tilsiger om-

15 15 stændigheder vedrørende udlændingens deltagelse i danskuddannelse og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, at udlændingen giver personligt møde, vil opfølgningssamtalen således ikke kunne ske telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde, uanset at dette ud fra den beskæftigelsesrettede vurdering, som den foreslåede bestemmelse i 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats foreskriver, isoleret set måtte være tilstrækkeligt. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 3. Til nr. 1 Til 5 Efter gældende regler er Beskæftigelsesrådet tilforordnet tre repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet, to repræsentanter for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, en repræsentant for Finansministeriet, en repræsentant for Socialministeriet og en repræsentant for Undervisningsministeriet. Ved ressortomlægninger mellem ministerierne i forbindelse regeringsdannelsen i oktober 2011 blev Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration nedlagt. De beskæftigelsesrettede ressortopgaver blev overført til Beskæftigelsesministeriet. Socialministeriet skiftede navn til Social- og Integrationsministeriet, og Undervisningsministeriet skiftede navn til Børne- og Undervisningsministeriet. Det foreslås derfor, at Beskæftigelsesrådet tilforordnes tre repræsentanter fra Beskæftigelses- ministeriet, en fra Finansministeriet, en fra Social- og Integrationsministeriet og en repræsentant fra Børne- og Undervisningsministeriet. Antallet af tilforordnede repræsentanter ændres således fra otte til seks personer og de to repræsentanter fra det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration vil således ikke længere være tilforordnet Beskæftigelsesrådet. Efter gældende regler er Beskæftigelsesrådet rådgivende for beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration blev nedlagt i forbindelse med regeringsdannelsen i oktober Det foreslås derfor, at henvisningen til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration udgår. Beskæftigelsesrådet er herefter alene rådgivende for beskæftigelsesministeren. Til nr. 3 og 4 Efter gældende regler har Beskæftigelsesrådet en række rådgivningsopgaver over for beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesrådets rådgivningsopgaver er: 1) større beskæftigelsespolitiske udspil, herunder tilrettelæggelse og offentliggørelse af analyser, 2) forsøgsaktiviteter, projekter og udviklingsprogrammer, 3) beskæftigelsesministerens kontrakt med de regionale beskæftigelsesråd, jf. 39, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, herunder om ministerens udmelding af mål for beskæftigelsesindsatsen, 4) opfølgning på beskæftigelsesindsatsen og 5) forslag til love og anden regelfastsættelse på det beskæftigelsespolitiske område. Det foreslås indsat i loven, at Beskæftigelsesrådet også skal kunne rådgive ministeren om opfølgning på udviklingen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark og om rammer for international rekruttering. Rammer for international rekruttering kan fx være jobcentrenes og Workindenmark-centrenes indsats på området, indsatsen for fastholdelse af udenlandske arbejdstagere i Danmark, samt overvågning af udviklingen i udenlandsk arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Til 6 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni Til nr. 2

16 16 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 17 af 15. januar 2012, 1 i lov nr. 153 af 28. februar 2012, og senest ved lov nr. 268 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer: 14. For personer, der er omfattet af 2, nr. 1 og 2, skal der senest 3 uger efter tilmeldingen afholdes en samtale med personen, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Under samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen skal pålægges at søge mindst to relevante konkrete job. Stk [ ] 16. For personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, skal der under kontaktforløbet afholdes individuelle jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning. Under jobsamtalen tilrettelægges kontaktforløbet, og indholdet i beskæftigelsesindsatsen fastlægges, ligesom der følges op på indgåede aftaler. Stk [ ] 1. I 14, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog 21 f.«2. I 16, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:»samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog 17, stk. 2, 18, stk. 2, og 21 f.«3. Efter 21 e indsættes før afsnit IV som nyt afsnit III a:»afsnit III a Mindre intensiv indsats for visse persongrupper Kapitel 7 a Fritagelse fra pligt til personligt fremmøde til samtaler og fra pligt til tilbud 21 f. En person, som er omfattet af 2, nr. 1-3 eller 7, er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler om personens cv efter 14, til jobsamtaler efter og 73 a eller af

17 17 pligten til tilbud efter kapitlerne eller 74 b, stk. 1, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. dog stk. 3, hvis personen 1) kan dokumentere, at pågældende inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid, skal på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, eller 2) er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at pågældende er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel. Stk. 2. I stedet for samtaler ved personligt fremmøde holdes kontakten efter stk. 1 telefonisk, digitalt eller ved brev. Stk. 3. Jobcenteret kan ud fra en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler om personens cv eller til jobsamtaler og af pligten til at deltage i tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at 1) der er tale om misbrug af eller spekulation i muligheden for at blive undtaget fra at møde personligt op til samtaler og deltage i tilbud, 2) der er gode muligheder for beskæftigelse inden for personens fagområde, eller 3) det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler og deltage i tilbud.«73 a. [ ] Stk. 2. Under kontaktforløbet skal der afholdes individuelle jobsamtaler med personen, senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget ledighedsydelse eller særlig ydelse regnet første gang fra visitationen til fleksjob. Perioder med ledighedsydelse eller særlig ydelse under barsel medregnes ikke. Stk [ ] 84. Personer, der er omfattet af 2, nr. 1, har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden, jf. 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter 91, eller under deltagelse i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a. Stk. 2. [ ] 91 a. Tilbud, som gives efter dette kapitel, skal, medmindre andet er fastsat, have en sammenhængende varighed på mindst 4 uger. 4. I 73 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»samtalen afholdes ved personligt fremmøde, jf. dog 21 f.«5. 84, stk. 1, 2. pkt., affattes således:»dette gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter 21 f, regler udstedt i medfør af 91 eller under deltagelse i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a.«6. I 91 a indsættes som nyt stk. 1:»Personer, som er omfattet af 2, nr. 2 og 3, har pligt til at tage imod tilbud efter dette kapitel. Dette

18 18 Stk. 2. [ ] gælder dog ikke, hvis pligten til tilbud er bortfaldet efter 21 f.«stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3. 2 I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. december 2011, som ændret bl.a. ved lov nr af 21. december 2010 og senest ved lov nr. 269 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer: 13, stk [ ] Stk. 4. Ved alle opfølgninger holdes en individuel samtale, jf. dog stk. 5 og 6. Opfølgningen kan dog ske telefonisk, digitalt eller ved brev, hvis 1) den sygemeldtes helbredssituation skønnes uproblematisk og tilbagevenden på fuld tid sker inden for 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor samtalen skal finde sted, 2) den sygemeldte er i tilbud, 3) den sygemeldte er delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvist, 4) den sygemeldte forventes at genoptage arbejdet på fuld tid inden for de første 13 ugers sygefravær eller 5) den sygemeldte skal opereres inden for 13 uger regnet fra opfølgningstidspunktet, jf. stk. 2 og I 13, stk. 4, 1. pkt., ændres»stk. 5 og 6«til:»stk. 5, 6 og 13 a« , stk. 4, nr. 1, ophæves. Nr. 2-5 bliver herefter nr Efter 13 indsættes:» 13 a. Sygemeldte, der inden for de næste 6 uger forventes fuldt raskmeldt og på vej tilbage i job eller forventes at gå på barsel, skal ikke møde personligt op til opfølgningssamtaler efter 13, stk. 4, 1. pkt. Opfølgningen sker i stedet telefonisk, digitalt eller ved brev. Sygemeldte skal heller ikke deltage i tilbud efter 15 og 15 a. Sygemeldte, som allerede deltager i tilbud, har ret til at færdiggøre tilbuddet. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan kommunen ud fra en konkret vurdering beslutte, at en sygemeldt fortsat skal møde personligt op til opfølgningssamtaler og

19 19 deltage i tilbud efter 15 og 15 a, hvis jobcenteret vurderer, at 1) der er tale om misbrug af eller spekulation i forhold til muligheden for at blive undtaget fra at deltage i tilbud og møde personligt op til opfølgningssamtaler, eller 2) det fortsat vil være til fordel for den sygemeldte at være omfattet af den almindelige opfølgning og dermed møde personligt op til opfølgningssamtaler samt deltage i tilbud.«3 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 153 af 28. februar 2012 og senest ved 3 i lov nr. 267 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer: 13. [ ] Stk. 3. Det er en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et rimeligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Hvis ansøgeren ikke har en ungdomsuddannelse, er det endvidere en betingelse for at få hjælp, at personen deltager i en læse- og skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for det, medmindre personen er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven. For ansøgere, der modtager hjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, og som ikke forsørger eget barn i hjemmet, er det endvidere en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren medvirker ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i form af aktiviteter pålagt efter 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens 16 a. Stk [ ] 74 b. Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, 1) at modtageren opfylder betingelserne for at få et fleksjob, 2) at modtageren ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob, 3) at modtageren tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller an- 1. I 13, stk. 3., 1. pkt., indsættes efter»integrationsloven«:», medmindre ansøgeren i medfør af 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats eller integrationslovens 16, stk. 4, 1. pkt., ikke er forpligtet til at tage imod tilbud«. 2. I 74 b, stk. 1, nr. 3, indsættes efter»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«:», med mindre personen i medfør af 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats ikke er forpligtet til at tage imod tilbud«.

20 20 dre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde, 4) at modtageren ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob, og 5) at modtageren deltager i opfølgningssamtaler efter 74 c og samtaler i et individuelt kontaktforløb. 6) Stk [ ] 4 I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 20. august 2010, som ændret bl.a. ved lov nr. 462 af 18. maj 2011, 2 i lov nr af 28. december 2011 og senest ved 4 i lov nr. 267 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer: 16. stk [ ] Stk. 4. Udlændinge, som får tilbudt et integrationsprogram, har pligt til at deltage aktivt i programmets enkelte dele. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen, jf. 19. Stk [ ] 20. Kommunalbestyrelsen har pligt til løbende efter behov at følge op på en udlændings integrationskontrakt. Indtil udlændingen har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i integrationskontrakten, jf. 19, stk. 4, 1. pkt., skal opfølgning finde sted mindst hver tredje måned. For udlændinge, der er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse, og som ikke modtager introduktionsydelse, skal opfølgning dog kun foretages hver 12. måned, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning. For udlændinge, der benytter sig af en ret til fravær i medfør af barselloven, skal opfølgning på integrationskontrakten først finde sted 6 måneder efter barnets fødsel og derefter i forbindelse med den lovlige fraværsperiodes udløb, medmindre der er behov for hyppigere opfølgning. Har udlændingen opfyldt målene i integrationskontrakten, skal kommunalbestyrelsen alene følge op på kontrakten, hvis der opstår behov for det. Opfølgningen skal ske ved en individuel samtale. Hvis det er hensigtsmæssigt, 1. I 16, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter»dele«:», idet 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats dog finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår udlændingens pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud«. 2. I 20, stk. 1, indsættes efter 7. pkt.:»ved vurderingen af, om det er hensigtsmæssigt, at samtalen sker telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde, finder 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilsvarende anvendelse, medmindre omstændigheder vedrørende udlændingens deltagelse i danskuddannelse, jf. 21, eller kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. 22, tilsiger, at udlændingen møder personligt frem.«

2011/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober Forslag. til. (Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver m.v.

2011/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober Forslag. til. (Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver m.v. 2011/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0001032 Fremsat den 11. april 2012

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne.

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest til personer over

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011. Til jobcentrene m.fl. Orientering om ny forsøgsbekendtgørelse Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet vedlagte nye forsøgsbekendtgørelse (bek. nr. 829 af 5. juli 2011), der træder i kraft den 15. juli 2011.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2011/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Fremsat den 18. januar 2012 af

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-0018250 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611 Fremsat den 6. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 415 af 24/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005810 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse

Læs mere