FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015."

Transkript

1 FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den Dirigent:

2 INDHOLD Side Ledelsesberetning og påtegninger Foreningsoplysninger 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsespåtegning 11 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 14 Balance 15 Noter 17 Projekt specifikationer 21 1

3 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Frivilligcenter SR-Bistand Tagensvej 70, 1. sal 2200 København N CVR.nr.: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Jan Malinowski, formand Annemette Dalsgaard Jensen, næstformand Ulla Ackermann, kasserer Ole Mathiasen, medlem Elisabeth Serena, medlem Marianne Elisabeth Svenson, medlem Anne Sandberg Madsen, medlem Anette Blakskjær Klæbel, medarbejderrepræsentant Centerleder Lenette Ea Vacher Revision Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade København K 2

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til ledelsen i Frivilligcenter SR-Bistand Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter SR-Bistand for perioden 1. januar 31. december 2014 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herunder er det ledelsen ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlige praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revisions og yderligere krav ifølge danske revisionslovgivning samt god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlige fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 3

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlige praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frivilligcenter SR-Bistands aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af Frivilligcenter SR- Bistands aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Der er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 12 i årsregnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikkeforetaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 2. februar 2015 Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Michel Hansen statsautoriseret revisor 4

6 LEDELSESBERETNING 2014 har været et år med både positive og mindre positive sider for Frivilligcenter SR-Bistand. Det mindre positive er, at året er endt ud med et underskud grundet nedgang i midlerne til centret fra to forskellige statslige puljer, nemlig PUF og LOTFRI. Denne nedgang berørte ikke kun os, men også mange andre foreninger i landet, og kan ikke beklages nok. For Frivilligcenter SR-Bistand har der desuden været en betydelig nedgang i antallet af konsulentsager i samarbejdet med HK Hovedstaden. Det samlede underskud er således ved årets udgang kr. I budgettet for 2015 er der derfor for at imødegå dette, reduceret i personaleudgifterne samt generelt reduceret på mange af centrets øvrige udgifter, hvilket estimeres til at kunne vende denne udvikling. Når alt dette så er sagt, har Frivilligcenter SR-Bistand også været inde i en meget positiv udvikling. Et nyt projekt, nemlig Gældsprojektet Fra underskud til overskud blev skudt i gang i januar 2014 og har i det forløbne år vist sin fulde berettigelse. Med stor entusiasme og både en dygtig ny koordinator samt mange frivillige rådgivere, har projektet formået at skabe sig en platform både intern i centret og eksternt hos borgerne og samarbejdspartnerne. Som et andet nyt tiltag har den social- juridiske rådgivning åbnet op for aftenrådgivning hver onsdag aften, i samme tidsrum som gældsrådgivningen. Dette for at imødekomme de borgeres behov, der er forhindret i at komme i dagtimerne. Frivillig Fredag og Frivillighedens Dag blev fejret med en hel uges åben workshops for foreninger, og på selve dagen var Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen i politikerpraktik på centret. Herudover deltog vi i frivilligprisoverrækkelsen på Københavns Rådhus senere på dagen. I næsten alle projekter er der i 2014 kommet flere frivillige til, og vi tæller således nu ca. 75 frivillige. Disse frivillige er uvurderlige for centret, det er derfor yderst glædeligt at Frivilligcenter SR-Bistand ses som et godt sted at være, og at projekterne formår at inspirere og skabe rammerne for disse frivillige. På medarbejdersiden har vi med stor beklagelse måttet sige farvel til et par medarbejdere. I 2014 har der også været skabt nye samarbejder med både foreninger, kommunale initiativer og andre relevante aktører. Vi har været inviteret med til at samskabe, nytænke, gentænke og idegenerere projekter og har bragt frivilligheden og samarbejde i fokus. Vi har igen i år haft et godt samarbejde med de andre københavnske frivilligcentre, og sammen har brugt tid på at udarbejde en fælles årsrapport for

7 LEDELSESBERETNING Alt i alt har 2014 således været et år, der har bragt en økonomisk nedgang i midler, men samtidig et begivenhedsrigt år i samtlige projekter med tilgang af både borgere, der har brug for hjælp, samt frivillige til at hjælpe. Herunder kan du læse, hvad der specifikt er sket i de forskellige projekter på centret. Frivilligcenter SR-Bistands aktiviteter er fordelt på projekter. Den social-juridiske rådgivning I 2014 har antallet af henvendelser til den social-juridiske rådgivning været Dette antal skal dels ses i lyset af, at sager omkring gæld og økonomisk rådgivning fra 1. januar 2014 ikke længere behandles i den sociale og juridiske rådgivning, men kanaliseres videre til vores nye gældsrådgivning. Dels har der i 2014 ydermere været flere meget komplekse sager, som kører i årevis i kommunerne, og hvor der har været behov for, at borgerne bliver hjulpet mere intensivt f.eks. med skrivelser. Antallet af henvendelser fra HK gav i 2014 en indtjening på kr. I 2014 har der været 15 frivillige tilknyttet projektet samt 3 ansatte. Der har i årets løb været afholdt FUS samtaler med alle frivillige rådgivere, og det helt gennemgående træk har været, at alle føler, at de gør en forskel og føler sig godt tilpas i deres teams og i foreningen. Rådgivningen har i 2014 haft mulighed for at sende en frivillig samt 2 ansatte på socialretlig konference. Der har været afholdt kurser med psykolog Ida Qxvig om den svære samtale, et internt kursus om kontanthjælpsreformen, oplæg fra Københavns Kommunes Borgerrådgiver, oplæg fra SKAT om inddrivelse, internt kursus om sygedagpengereformen, oplæg fra Sø- og Handelsretten om gældssanering samt besøg fra forebyggelsescenter Nørrebro, som orienterede om deres tilbud, som kan være meget relevante for nogle af de borgere, som vi kommer i kontakt med. I 2014 blev der endvidere udsendt 6 nyhedsbreve med dels almindelig information om huset, dels fagligt indhold til de frivillige tilknyttet projektet. Rådgivningen har afholdt åbne møder for borgerne i Græsted, Herning, Tønder og Guldborgsund. Disse møder har ikke alene været en præsentation af rådgivningens tilbud, men også et tilbud om rådgivning på stedet, samt oplæg om kontanthjælpsreformen. Igennem hele 2014 har åbningstiden været udvidet, så der har været mulighed for også at komme i kontakt med en socialrådgiver og jurist om onsdagen mellem 17 og 19. 6

8 LEDELSESBERETNING I eftersommeren 2014 har den social-juridiske rådgivning samarbejdet med FriNoVa, et projekt for unge sårbare. I FriNoVas lokaler har en jurist og en socialrådgiver været stillet til rådighed hver 14. dag. Dette projekt er midlertidigt standset igen, da der ikke var søgning blandt stedets borgere, men genoptages, når der er behov for det. I efteråret 2014 blev rådgivningen inviteret til at deltage i et projekt i Københavns Kommune, som skulle sikre en bedre og mere smidig sagsbehandling for handicappede børn, der skal overgå fra reglerne for børn til reglerne for voksne. Der har indtil nu været afholdt to meget positive møder, og det er besluttet, at følgegruppen fortsætter sit arbejde i Endelig har rådgivningen i 2014 deltaget aktivt i profileringen af Frivilligcenter SR-Bistand, idet vi har haft besøg af frivillige socialarbejdere fra Norge ad flere omgange. Gældsrådgivning Den1. januar 2014 blev gældsprojektet en realitet med modtagne midler fra TrygFonden, Nørrebro Lokal Udvalg, Lauritzenfonden samt Bispebjerg Lokal Udvalg. Projektet er tiltænkt som et helhedsorienteret tilbud til borgere med økonomiske problemer, hvor der ønskes at hjælpe med at stabilisere og forbedre økonomisk trængte menneskers situation, for derved at bidrage til at forbedre menneskers livsvilkår. Projektet sammenhængende indsats fokuserer på en både lang og kortsigtet løsning. Der er i gennemsnit tilknyttet 12 frivillige til projektet fra faggrupperne jurister, bankrådgivere, socialrådgivere og psykologer. De frivillige er enten færdiguddannede eller på sidste år af deres kandidatuddannelse. De frivillige rådgivere har fået en grundig introduktion både i form af kursus samt sidemandsoplæring og der er udarbejdet et solidt skriftligt materiale, der giver retningslinjer for rådgivningsmetoder, arbejdsgange og vejledninger. Ligeledes har der været opkvalificering af de faglige kompetencer. Der er afholdt kurser gennemsnitlig hver måned, og der er jævnligt udsendt nyhedsbreve med fagligt indhold. Månedligt er der blevet afholdt sparringsmøder for den frivillige rådgivergruppe. I 2+14 er der registeret i alt 302 henvendelser, der er igangsat 116 længere forløb, hvoraf 25 sager er afsluttet. Det viser, at det er meget komplekse sager med en meget langsommelig sagsbehandling. De personlige samtaler er organiseret således, at alle der henvender sig til gældsrådgivningen kommer i kontakt med de psykologer, der er tilknyttet projektet, for at blive visiteret til samtalerækken. Der er registeret 62 henvendelser til de personlige samtaler med en psykolog. 7

9 LEDELSESBERETNING For at synliggøre projektet eksternt, har der været afholdt 6 oplæg til både fagforeninger, jobcentre og banker, og der er blevet afholdt en kursusrække i økonomi på RCYN på i alt 5 gange. Der er indgået aftale med tre steder til udgående rådgivning; Biblioteket Rentemestervej, NV, Oasen, Arbejde Adlers Hus, N samt RCYN, N, hvor de frivillige rådgivere kommer i kontakt med blandt andet unge og tidligere misbrugere, som har brug for økonomisk rådgivning. Frivilligformidling og foreningsservice 2014 har været et fint år i frivilligformidling og foreningsservice. Der har været arrangeret kurser, workshops og gå-hjem-møder, fejret Frivillig Fredag og Frivillighedens dag, holdt oplæg om projekter og frivillighed generelt, samt ydet konsulentbistand i bestyrelsesarbejde, frivilligpleje, fundraising, mm. I alt har projektet afholdt ni kurser, workshops og gå-hjem-møder. Især kan kurserne i meditation samt i facilitering og mødeledelse fremhæves som store succeser, ligesom også gå-hjem-mødet med KVINFO s tidligere formand Elisabeth Møller Jensen, var det. Der var stort fremmøde til disse arrangementer og tilbagemeldingerne fra de fremmødte var særdeles positive. Herudover har der været afholdt workshops for elever fra 6. og 7. klasse fra Nørrebro Lilleskole omkring frivillighed og medborgerskab, hvor det var den bagvedliggende ide, at børnene skulle inddrages i foreningslivet i deres lokalområde eller selv ideudvikle et projekt. Frivillig Fredag blev fejret med Frivillig Fredag Praktik og Erhvervsledere i praktik, hvor foreninger havde en kommunalpolitiker, en embedsmand fra kommunen eller en erhvervsleder i praktik. De tilknyttede foreninger var meget interesserede i at få en praktikant. Ud af de 12 foreninger, der ansøgte om at få en praktikant, var der hele 7 der fik deres ønskepraktikant. Evalueringerne fra såvel foreningerne som praktikanterne har været gode. Frivilligcenter SR-Bistand havde selv arrangeret at få Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen som praktikant. Vi præsenterede her vores projekter, og viste hvad vi kan tilbyde borgerne og vores tilknyttede foreninger. Frivillig Fredag har således været en succesfuld dag for både centret og de tilknyttede foreninger. Centerleder Lenette Ea Vacher var igen i år udnævnt som repræsentant for frivilligcentrene i København i juryen ved kåring af frivillige projekter indenfor kategorierne; Årets innovative projekt, Årets frivillige københavner, Årets partnerskab og Årets sociale engagement. I 2014 har der i projektet været 68 henvendelser fra foreninger, der ønskede konsulentbistand. Foreningerne har for manges vedkommende ønsket hjælp til at lave fundraising samt rekruttering af frivillige. 8

10 LEDELSESBERETNING Frivilligcenter SR-Bistands lokaler er blevet udlånt 360 gange til foreninger, projekter og grupper. Det går godt så godt at vi af og til har måttet sige nej til henvendelser. Der er tæt på fuld belægning af lokaleudlån. Der er blevet afholdt 41 synliggørelsesaktiviteter i projektet. Der har blandt andet været besøg på Servisio og FTF-A, hvor vi har fortalt om vores tilbud og om frivillighed. Og endelig har der været afholdt 22 specifikke frivilligsamtaler, med borgere der ønskede sig et frivilligt arbejde. I løbet af 2014 blev der tilknyttet 2 praktikanter og 2 frivillige, som har hjulpet med arrangementerne og diverse opgaver i frivilligformidling og foreningsservice. Selvhjælpen I 2014 havde Selvhjælpen et team på 11 frivillige. Teamet tilbød individuelle selvhjælpssamtaler, selvhjælpsgrupper og coachingsamtaler. Der blev i 2014 afholdt FUS med alle i teamet, og dertil havde koordinatoren udbudt et mindfulness-forløb, udover den faste månedlige supervision af de frivillige. I 2014 blev der udover etablering af selvhjælpsgrupperne fortsat arbejdet med den nye form for grupper. Denne er en variation af selvhjælpsmetoden, der dels er tidsbegrænset (8 uger) og dels mere struktureret i formen end i den klassiske selvhjælpsgruppe. Igangsætteren er deltagende under hele forløbet. De nye tilbud er rettet mod de borgere, der har svært ved at forpligte sig på længere forløb, samt borgere der finder støtte i at igangsætteren skaber mere struktur på selvhjælpsforløbet med fx fastlagte refleksionsøvelser. Der har eksempelvis været etableret et sådan forløb for borgere der er særligt sensitive. I 2014 har der været etableret selvhjælpsgrupper (af både den klassiske og den nye variant) med følgende temaer: Personlig udvikling, Kvinder der elsker for meget, Oplevelsesgruppe, Mindfulness, Særligt sensitive samt Kom videre mand. Sidstnævnte er et samarbejde med FriSe. I 2014 har en frivillig coach tilbudt individuelle forløb af 3-5 ganges varighed både til frivillige internt huset og til borgere ud fra. I 2014 har der været 89 henvendelser, 12 selvhjælpssamtaleforløb af 6-8 gange, 4 coachingforløb af 3-5 gange og der er startet (eller opfyldt) 8 selvhjælpsgrupper med 5-8 deltagere i hver. Desuden har der i 2014 være 9 foreninger, der benytter huset fast og har afholdt ugentlige netværksmøder med varierende antal deltagere. 9

11 LEDELSESBERETNING Den psykologiske rådgivning I den psykologiske rådgivning har der i 2014 arbejdet 10 psykologer/studerende på sidste år af uddannelsen. De har hver arbejdet frivilligt i ca.to timer om ugen, og løbende modtaget supervision. Tilbuddet dækker over et forløb på 6-8 gange og er karakteriseret som korttidsrådgivning, som henvender sig til alle over 18 år, dog ikke med misbrugsproblematikker eller med diagnoser. Projektet har i 2014 haft mange henvendelser, og har afholdt 210 samtaler a 50 minutters varighed. På trods af den store indsats der har været gjort i projektet, har der kontinuerligt været en relativ lang ventetid på ca. 4 måneder. Metoderne der arbejdes med er evidensbaserede, almenmenneskelige og transdiagnostiske. Dette betyder at de frivillige psykologer kan arbejde med mange forskellige problematikker med samme metode. Konkret har fokus været på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Intensive Shortterm Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Kommunikation SRB.info blev nedlagt ultimo 2013 og erstattet i 2014 af større nyhedsbreve, som udkommer 6 gange om året, et hver anden måned. Nyhedsbrevene tager udgangspunkt i aktuelle emner, der berører vores foreninger og borgere. Da centrets selvhjælpsprojekt havde 25 års jubilæum, blev der derfor sat fokus på selvhjælpsgrupper og deres positive effekt for gruppedeltagerne. Yderligere har der været sat fokus på kontanthjælpsreformen og hvilken indflydelse den har på fattigdommen i Danmark. Der blev bragt personlige historier om frivillige og de mennesker, de hjælper. Og endelig blev der i 2014 skrevet om nye projekter, som centret på en eller anden måde har været involveret i. Eksempelvis FriNoVa, hvis tilblivelse centret aktivt har været med i, og efterfølgende har et samarbejde med er også året, hvor er blevet taget en beslutning om at få en ny hjemmeside. Kommunikation har siden maj arbejdet på dette projekt. Som så mange IT-projekter tit udvikler sig, har der været mindre udfordringer, der forsinker processen. Hjemmesiden forventes dog at gå i luften foråret Facebook har været en kanal, som har været brugt meget til at interagere med borgere og foreninger. I løbet af 2014 er der lavet 52 opdateringer, hvor der er blevet synliggjort arrangementer, artikler og jobopslag, både centrets egne og de tilknyttede forenings. Aktiviteterne på Facebook har resulteret i nye 95 likes, og dermed fans. Ved udgang af 2014 havde vi 511 likes og tilsvarende 416 likes i Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling. 10

12 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Frivilligcenter SR-Bistand. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 2. februar 2015 Centerleder Lenette Ea Vacher Bestyrelse Jan Malinowski Annemette Dalsgaard Jensen Ulla Ackermann (formand) (næstformand) (kasserer) Ole Mathiasen Elisabeth Serena Marianne Elisabeth Svenson (medlem) (medlem) (medlem) Anne Sandberg Madsen (medlem) Anette Blakskjær Klæbel (medarbejderrepræsentant) 11

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlaget Årsrapporten for Frivilligcenter SR-Bistand er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, med de nødvendige tilpasninger. Regnskabet er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt Regnskabet indeholder projekter med offentlige støttemidler, og regnskabet indeholder særskilt projektregnskab. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter indgår i regnskabet efter periodiseringsprincip, således at offentlig støtte periodiseres over støtteperioden. Sociale aktiviteter Modtagne tilskud indregnes under den enkelte sociale aktivitet og omkostninger afholdt i forbindelse med de sociale aktiviteter indregnes tillige under den enkelte sociale aktivitet, hvorfor aktiviteten fremgår netto i resultatopgørelsen. Skat Foreningen er ikke skattepligtig. Materielle anlægsaktiver Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 12

14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 13

15 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER Note Medlemskab, støttebidrag Tilskud Socialministeriet Tilskud Københavns Komm., Rødovre Kommune, Greve Kommune, HK konsultation Tips og Lotto puljen Øvrige indtægter INDTÆGTER Sociale aktiviteter Lønomkostninger Administrationsomkostninger i øvrigt Informationsvirksomhed Kursusvirksomhed Husleje, el-forbrug Fællesomkostninger fordelt på projekter Spec UDGIFTER RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER M.V Afskrivninger, driftsmidler Renteindtægter Renteudgifter RESULTAT Forslag til resultatdisponering Overført resultat Disponeret

16 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Driftsmidler ANLÆGSAKTIVER Depositum FINANSIELLE AKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT HK konsultation Tipsmidler Andre tilgodehavender, lønrefusion Projekt Selvhjælpsgrupper (tilgodehavende tilskud) Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

17 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Egenkapital 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL Projekt Selvhjælpsgrupper Spec Tryg Fonden - Fra underskud til overskud Spec Skyldig Civilstyrelsen - Juridisk Rådgivning Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Sikkerhedsstillelser 12 16

18 NOTER MEDLEMSKAB Medlemskab Trykhedsgruppen Støttebidrag, gaver ØVRIGE INDTÆGTER Overskud Norske gæster Diverse indtægter SAMLEDE INDTÆGTER Følgende indtægter er indeholdt i årsrapporten: Medlemskab, støttebidrag Tilskud Servicestyrelsen (FRIG), J.nr.: Tilskud Københavns Komm., 18, Sag Rødovre Kommune, Greve Kommune, HK konsultation Tips og Lotto puljen, J.nr.: Øvrige indtægter Tilskud Københavns Komm., 18, frivilligt arbejde, Sag Tilskud Københavns Komm., 18, frivilligt arbejde, Sag Tilskud Civilstyrelsen, social/juridisk rådgivn., Sagsnr Tilskud Velfærdsminist.(PUF) social/jur. rådgivn. J.nr.: Tilskud Social-, Børne og integrationsministeriet (PUF) J.nr Bibliotek og medier 0 Socialministeriet (INNOV), selvhjælpsgrupper j.nr Tryg Fonden - Fra underskud til overskud Lauritzen fonden - Fra underskud til overskud Nørrebro Lokaludvalg - Fra underskud til overskud Bispebjerg Lokaludvalg - Gældsrådgivning Samlede modtagne indtægter

19 NOTER SOCIALE AKTIVITETER Civilstyrelsen - juridisk rådgivning, jf. spec Socialministeriet, jf. spec Selvhjælp, jf. spec LØNOMKOSTNINGER Lønninger Pensionsbidrag Lønrefusion ATP Arbejdsgivernes elevrefusion Barsel.dk Feriepenge Feriepengeforpligtelse Flexjobbidrag Heraf direkte fordelt på projekter

20 NOTER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ØVRIGT Kontorhold Telefon Transportomkostninger Transportomkostninger, 18 København Kurser og transport Kursus, 18 København Porto Møder, repræsentation Revision Revision, tidligere år Regnskabsassistance Forsikringer Gebyrer, kontingenter, abonnement Personaleomkostninger, rengøring m.v Personaleomkostninger, 18 København Litteratur, lovstof mv Edb-omkostninger Småanskaffelser Udgifter til Tips & Lotto bevilling Diverse INFORMATIONSVIRKSOMHED Avis-, telefonbogsannoncer og pjecer SR-Bladet Informationsvirksomhed, 18 København Tilskud bibliotek og medier KURSUSVIRKSOMHED, SUPERVISION Supervision

21 NOTER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Driftsmidler Kostpris 1. januar Årets tilgang 0 0 Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse Arbejdernes Landsbank, kontonr Arbejdernes Landsbank, Formueflex ANDEN GÆLD Feriepengehensættelse A-skat m.v Feriekonto ATP Skyldig løn Revision Regnskabsmæssig assistance Øvrige skyldige omkostninger SIKKERHEDSSTILLELSER Arbejdernes Landsbank har stillet en uigenkaldelig bankgaranti på kr for foreningens opfyldelse af huslejekontrakt. 20

22 PROJEKT SPECIFIKATIONER Spec PROJEKTAFREGNINGER - fortsat Fællesomkostninger, som indgår i fordelingsregnskab mellem projekterne Fællesomkostninger Af foreningen fordelt mellem projekterne således: Civilstyrelsen - juridisk rådgivning Socialministeriet Selvhjælp Frivilligt arbejde 0 0 Selvhjælpsgrupper for pårørende til udsendte/hjemvendte soldater

23 PROJEKT SPECIFIKATIONER PROJEKTAFREGNINGER Civilstyrelsen - Juridisk Rådgivning INDTÆGTER Tilskud Civilstyrelsen, sagsnr UDGIFTER Projektomkostninger Fællesomkostninger Løn Lønrefusion Pensionsbidrag Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Direkte omkostninger, tidligere ført under administration Kursusvirksomhed Transport Litteratur og lovsamling Projektomkostninger i alt RESULTAT RÅDGIVNINGEN

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår)

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 9 Z 69 1,6 LL6 Z I. FREDERICIAKMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

fødevarebanken CVR-nr. 32 57 33 71

fødevarebanken CVR-nr. 32 57 33 71 CVR-nr. 32 57 33 71 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT Tlf: 9626 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 OK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT 2012

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Årsregnskab 10. april 2014

Årsregnskab 10. april 2014 2 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsespåtegning... 4 2. Den uafhængige revisors erklæringer... 5 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET... 5 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 5 Revisors ansvar...

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere