Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v."

Transkript

1 Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Ændret anmeldelsespligt Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere end 50 og højst 150 personer Ændring i ejerforhold Forsamlingslokaler med fælles flugtveje Brandsyn udenfor brugstiden Brand- og evakueringsinstruks Driftsjournal Det maksimale personantal Reaktionsmuligheder...5 Bilag 1: Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker. Bilag 2: Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandsyn Bilag 3: Beredskabsstyrelsens forskrift af 23. september 1999 om ændring af Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler. Bilag 4: Eksempel: Brand- og evakueringsinstruks. Bilag 5: Eksempel: Driftsjournal for forsamlingslokale. 1

3 1. Indledning. Natten mellem den 29. og 30. oktober 1998 kostede en brand i Den Makedonske Forenings lokaler i Göteborg 63 unge mennesker livet, mens yderligere 195 unge mennesker kom til skade. En brandkatastrofe af dette omfang i et af vores nabolande giver naturligt anledning til overvejelser om, hvorvidt de danske regler om brandsikkerhed i forsamlingslokaler er gode nok. På denne baggrund blev der under Beredskabsstyrelsens formandskab nedsat et udvalg, som fik til opgave at gennemgå reglerne om brandsikkerhed i forsamlingslokaler m.v. for at vurdere, om der var behov for at foretage ændringer heri. Endvidere blev udvalget anmodet om at formulere eventuelle forslag til ændrede regler. Udvalgets arbejde har nu resulteret i følgende ændringer: 1. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23 september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker. Se bilag Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandsyn. Se bilag Beredskabsstyrelsens forskrift af 23. september 1999 om ændring af Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Se bilag Ændret anmeldelsespligt. Ejere af forsamlingslokaler til mere end 150 personer har i dag pligt til at anmelde lokalet til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Denne pligt er nu udvidet til at omfatte alle forsamlingslokaler til mere end 50 personer, jf. 8, stk. 3 og 6, i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger. Som eksempler på denne type lokale kan nævnes: Selskabslokaler i boligforeninger, diskoteker, restaurationer, caféer, mødelokaler, kantiner, kirker, koncertsale, jf. i øvrigt definitionen i 1 i bekendtgørelsen. Anmeldelsen skal finde sted uanset, om lokalet hører til erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner eller lignende. Endvidere er der i bekendtgørelsens 8, stk. 4, indført en regel om, at navn, adresse og evt. telefonnummer på den person, som har ansvaret for forsamlingslokalets daglige drift, skal fremgå af anmeldelsen. Derved får kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) et overblik over samtlige forsamlingslokaler til mere end 50 personer, der er beliggende i kommunen, hvorved der skabes bedre mulighed for konkret at beslutte, om der skal fastsættes driftsmæssige foranstaltninger for det enkelte forsamlingslokale, jf. 3, stk. 3, i bekendtgørelsen. Der kan i den forbindelse bl.a. foretages en vurdering af udformning og placering af udgangsforhold, ligesom det kan overvejes, om det kan være attraktivt at lukke flere personer ind, end lokalerne er godkendt til. 2

4 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere end 50 og højst 150 personer. Hvis kommunalbestyrelsen efter modtagelse af anmeldelserne finder, at der - for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder samt for at forebygge og formindske brandfaren - skal gives driftsmæssige pålæg, vil det være naturligt, at disse pålæg tager udgangspunkt i de gældende driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der ikke kan forlanges etableret vandfyldte slangevinder efter punkt 5.1 i de driftsmæssige forskrifter eller forlanges etableret ekstra flugtveje efter forskrifternes punkt 6.2.2, idet disse punkter ikke kan kategoriseres som driftsmæssige krav. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) har valgt at fastsætte driftsmæssige foranstaltninger for et forsamlingslokale, indtræder der samtidig pligt til at foretage brandsyn mindst 1 gang hvert andet år, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag 1, pkt Ændring i ejerforhold. Hvis der sker ændringer i ejerforhold eller i den daglige ledelse for forsamlingslokaler, skal dette tillige anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), jf. 8, stk. 4, sidste pkt. i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger. Derved gøres det lettere for redningsberedskabet at få kontakt med den daglige ansvarlige leder, hvis der er forhold, der skal oplyses eller påtales. På samme måde vil en anmeldelse af ændrede ejerforhold give redningsberedskabet mulighed for at vurdere den sikkerhedsmæssige betydning af en eventuel ændret driftsform. 5. Forsamlingslokaler med fælles flugtveje. Kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) påtale af mangler i fælles flugtveje har rejst spørgsmålet om, hvem et påbud skal rettes til. I sådanne sager bør påbudet eller forbudet rettes til alle ejere af forsamlingslokaler, der benytter den pågældende flugtvej, idet ejerne hver især er ansvarlige for, at flugtvejene opfylder bestemmelserne i de driftsmæssige forskrifter. 6. Brandsyn udenfor brugstiden. Det er nu i 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om brandsyn fastsat, at kommunalbestyrelsen på baggrund af en konkret vurdering kan fravige hovedreglen om, at brandsyn i alle tilfælde skal foretages, når lokaliteterne er i brug. Bestemmelsen kan tænkes anvendt f.eks. i kirker, spiserestaurationer uden dans, medborgerhuse, selskabslokaler m.m. Kommunalbestyrelsen kan dog i henhold til 3, stk. 2, sidste pkt. - ikke bestemme, at det næste ordinære brandsyn kan foretages udenfor brugstiden, hvis der ved det seneste brandsyn er konstateret mangler, der medfører særlig brandfare, f.eks. spærrede flugtveje. 7. Brand- og evakueringsinstruks. For alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer er der indført en bestemmelse i punkt 6.5 i de driftsmæssige forskrifter om, at der skal udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks vedrørende blandt andet personalets opgaver i forbindelse med varsling og evakuering. 3

5 Brand- og evakueringsinstruksen, som skal godkendes af den kommunale beredskabsmyndighed, skal forevises ved brandsyn. Kravet kan dog i enkelte tilfælde fraviges. Det er f.eks. tilfældet for forsamlingslokaler, der udelukkende anvendes med bænke eller stole, der er fastgjort til gulvet, eller udelukkende anvendes som kantine for personale m.v. ansat i den pågældende virksomhed. Der vedlægges et eksempel på en brand- og evakueringsinstruks som bilag 4 til denne vejledning. Eksemplet kan endvidere hentes fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside på Internettet (www.brs.dk). 8. Driftsjournal. For alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer er der i punkt 2.2 i de driftsmæssige forskrifter indført en bestemmelse om, at den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal. Driftsjournalen er en slags logbog, hvori forsamlingslokalets daglige leder forud for enhver benyttelse af lokalet med sin underskrift indestår for, at et antal nærmere specificerede forhold ved kontrol er fundet i orden. Ved den daglige leders fravær varetages denne opgave af en af den daglige ansvarlige leder udpeget stedfortræder, jf. forskrifternes punkt 2.3. Der vedlægges et eksempel på en driftsjournal som bilag 5 til denne vejledning. Eksemplet kan endvidere hentes fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside på Internettet. 9. Det maksimale personantal. For forsamlingslokaler til mere end 150 personer, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling, har der hidtil været krav om, at der i lokalet skulle findes et af brandmyndigheden underskrevet opslag med tydelig angivelse af det højst tilladte personer, der måtte gives adgang til lokalerne. For lokaler med inventaropstilling gjaldt dette krav ikke, idet det maksimale personantal sædvanligvis kunne beregnes udfra pladsfordelingsplanen. For at tydeliggøre det maksimale antal personer, der må gives adgang til et forsamlingslokale, overfor såvel personalet som overfor gæsterne er der nu i punkt i de driftsmæssige forskrifter indført krav om, at der i alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer, skal findes et af kommunalbestyrelsen (brandmyndigheden, redningsberedskabet) underskrevet opslag med tydelig angivelse af det maksimale personer, som må gives adgang til lokalet. Opslaget skal være ophængt på et for gæsterne let tilgængeligt og synligt sted. Det er i øvrigt Beredskabsstyrelsens erfaring, at mange brandmyndigheder ved godkendelse af eksisterende pladsfordelingsplaner har krævet, at det højst tilladte personantal påføres planerne. Denne løsning opfylder umiddelbart kravet i punkt Endvidere er det nu i punkt 2.1 i driftsmæssige forskrifter tydeliggjort, at den daglige ansvarlige leder har ansvaret for, at der ikke lukkes flere personer ind end forsamlingslokalerne er godkendt til. 4

6 I forbindelse med byggesagsbehandling af forsamlingslokaler bør det i byggetilladelsen udtrykkeligt anføres, hvor mange personer lokalet er godkendt til. 10. Reaktionsmuligheder. Kommunalbestyrelsens muligheder for med forbud eller påbud at gribe ind overfor forsamlingslokaler, som indebærer brandsikkerhedsmæssige risici, er ganske vidtgående. Det samme gør sig gældende for brandlovgivningens straffebestemmelser, som under skærpende omstændigheder hjemler fængselsstraf. Det fremgår således af 7 i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger, at overtrædelse af de driftsmæssige forskrifter straffes med bøde. Endvidere kan den, der ikke anmelder et forsamlingslokale til kommunalbestyrelsen, straffes med bøde. I 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om brandsyn er det tilsvarende bestemt, at undladelse af at efterkomme kommunalbestyrelsens påbud efter 4, stk. 1 og 2, straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel i indtil 2 år. Konstateres der ved brandsyn af et forsamlingslokale, for eksempel et diskotek, en mangel, der medfører særlig brandfare, har kommunalbestyrelsen pligt til at give påbud om, at benyttelse ikke må ske, før manglen er afhjulpet jf. 4, stk. 1, i brandsynsbekendtgørelsen. Er manglen af mindre betydning, skal der fastsættes en frist til afhjælpning, jf. bestemmelsens stk. 2. 5

7 Bilag 1. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker 1 I bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker foretages følgende ændringer: 1. Indledningen affattes således:»i medfør af 40, jf. 38, stk. 2 og stk. 3, i brandloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, lov nr af 23. december 1992, fastsættes:«2. 2, nr. 2, affattes således:»2) forsamlingslokaler til mere end 50 personer,«. 3. 3, stk. 1, affattes således:» 3. De i 2, nr. 1, og nr. 3-5, nævnte virksomheder og institutioner m.v. samt forsamlingslokaler til mere end 150 personer er undergivet»driftsmæssige forskrifter«, der udfærdiges af Beredskabsstyrelsen.«4. I 3 indsættes som nyt stk. 3:»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan for forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer give driftsmæssige pålæg, der i det enkelte tilfælde skønnes nødvendige til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.«5. 7 affattes således:» 7. Med bøde straffes den, der 1) overtræder bestemmelser i»driftsmæssige forskifter«, udfærdiget i medfør af 3, stk. 1, 2) tilsidesætter bestemmelser fastsat i medfør af 3, stk. 2 og 3, eller 3) overtræder 8, stk Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«6. I 8 indsættes som nye stk. 3-5:»Stk. 3. Forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer, der tillades indrettet, ombygget eller ændret efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen, og de krav, som kommunalbestyrelsen stiller i medfør af bekendtgørelsen, skal være opfyldt inden lokalerne tages i brug. Stk. 4. For forsamlingslokaler, der anmeldes til kommunalbestyrelsen efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal ejerens navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer oplyses. Endvidere skal navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer på den daglige ansvarlige leder oplyses. Ændringer i det oplyste skal tillige anmeldes til kommunalbestyrelsen. 6

8 Stk. 5. For forsamlingslokaler, der er tilladt indrettet før bekendtgørelsens ikrafttræden, skal navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer på den daglige ansvarlige leder oplyses til kommunalbestyrelsen inden tre måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden.«stk. 3-5 bliver herefter stk , stk. 3, der bliver stk. 6, affattes således:»stk. 6. Hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, der er tilladt indrettet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen inden 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden eller inden lokalernes ibrugtagning, med mindre anmeldelse tidligere er sket efter: 1) 28 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 25. januar 1949 angående brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., 2) 9, stk. 2 og 3, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 20. december 1972 om brandværnsforanstaltninger i hoteller, forsamlingslokaler, skoler, butikker og selskabshuse, 3) 9, stk. 2 og 3, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 21. januar 1977 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner, butikker og selskabshuse, eller 4) 8, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker.«2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober Indenrigsministeriet, den 23. september 1999 Thorkild Simonsen /Anne von der Recke 7

9 Bilag 2. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandsyn 1 I bekendtgørelse nr. 969 af 18. november 1996 om brandsyn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 52 af 26. januar 1998, foretages følgende ændringer: 1. I 3 indsættes som nyt stk. 2:»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har truffet beslutning om, at brandsyn kan foretages, når lokaliteterne ikke er i brug. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kan dog ikke fraviges, hvis der ved seneste brandsyn er konstateret en mangel, der medfører særlig brandfare.«stk. 2-7 bliver herefter stk I 3, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som nyt nr. 5:»5) at flugtveje i forsamlingslokaler er passable og ryddelige, og«. Nr. 5 bliver herefter nr I bilag 1, pkt. 4, indsættes som nyt pkt. 4.1:»4.1 Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert andet år af forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer, såfremt kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har givet yderligere driftsmæssige pålæg i medfør af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker.«pkt. 4.1 og 4.2 bliver herefter pkt. 4.2 og Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober Indenrigsministeriet, den 23. september 1999 Thorkild Simonsen /Anne von der Recke 8

10 Bilag 3. Beredskabsstyrelsen den 23. september 1999 Forskrift om ændring af Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler. 1. I Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler af 1. februar 1983 udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), foretages følgende ændringer: 1. Punkt 2.1 affattes således: 2.1 Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der ikke lukkes flere personer ind end forsamlingslokalerne er godkendt til, samt at forskrifterne i øvrigt overholdes. Som nyt punkt 2.2 indsættes: 2.2 Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal vedrørende kontrollen af de i punkt 7.4 nævnte forhold. Driftsjournalen skal være udformet således, at det fremgår, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Den daglige ansvarlige leder skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, at kontrollen er foretaget umiddelbart før enhver benyttelse af lokalerne. Som nyt punkt 2.3 indsættes: 2.3 Ved den daglige ansvarlige leders fravær varetages opgaverne i henhold til punkterne 2.1 og 2.2 af en af den daglige ansvarlige leder udpeget stedfortræder. Punkt 2.2 bliver herefter punkt I punkt ændres sidste punktum til: På samme sted skal der findes et af brandmyndigheden underskrevet opslag i holdbar udførelse med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. punkt Som nyt punkt indsættes: I forsamlingslokaler, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling (f.eks. til dans, idrætsformål m.v.), skal der på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted forefindes et af brandmyndigheden underskrevet opslag i holdbar udførelse 9

11 med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. punkt Punkterne bliver herefter punkterne Som nyt punkt 6.5 indsættes: 6.5 Brand- og evakueringsinstruks. På steder, hvor personalet færdes, skal der opsættes en brand- og evakueringsinstruks, der som minimum skal indeholde en beskrivelse af hvordan: - brandvæsenet alarmeres, - personalet adviseres om den opståede nødsituation, - eventuelt orienteringslys tændes, - musikanlæg stoppes og eventuelt anvendes til orientering af gæsterne om situationen, - eventuelle røgmaskiner afbrydes, - personalet vejleder gæsterne til udgange og - slukningsmateriel bemandes og anvendes. Brand- og evakueringsinstruksen skal godkendes af brandmyndigheden. Brandmyndigheden kan i det enkelte tilfælde fravige kravet om en brand- og evakueringsinstruks. Det kan f.eks. være tilfældet for forsamlingslokaler, der udelukkende benyttes med bænke eller stole, der er fastgjort til gulvet, (f.eks. kirker, teatre og biografer) eller udelukkende anvendes som kantine og lignende for personale m.v. ansat i den pågældende virksomhed. Punkterne bliver herefter punkterne Punkt 6.5, der bliver punkt 6.6, affattes således: 6.6 Instruktion af personale Som nyt punkt indsættes: Personalet skal grundigt instrueres om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet. Som nyt punkt indsættes: Hvor brand- og evakueringsinstruks er krævet, skal personalet ved nyansættelse og derefter mindst én gang om året instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet i en nødsituation. 5. Punkt 7.4 affattes således: 7.4 Før enhver benyttelse af forsamlingslokaler skal det kontrolleres: at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde, 10

12 at flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj, at flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige, at branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig, herunder at dørene lukker i tætsluttende fals, at opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted, at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling, at alle nødbelysningslamper er i orden, herunder at alle udgangs- og henvisningsskilte tændes ved svigt af den normale strømsforsyning til disse skilte, og at alle lamper, der hører til panikbelysningen, tændes ved svigt af strømforsyningen til den normale belysning i flugtvejene, at håndsprøjter og spande er vandfyldte, at personalet inden for det sidste år er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen, hvor en sådan er krævet, og at personalet er instrueret om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet Punkt 7.5 ophæves. Punkt 7.6 bliver herefter punkt Forskriften træder i kraft den 2. oktober For forsamlingslokaler, der er tilladt indrettet før forskriftens ikrafttræden, skal ejeren inden 3 måneder efter forskrifternes ikrafttræden eller inden lokalernes ibrugtagning til brandmyndighedens godkendelse indsende følgende: a) det i punkt nævnte opslag om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, og b) den i punkt 6.5 nævnte brand- og evakueringsinstruks. Beredskabsstyrelsen den 23. september

13 Bilag 4. Eksempel: Brand- og evakueringsinstruks 1. Alarmér brandvæsenet. Ring Telefonen(er) er placeret 2. Orienter øvrigt personale. Tænd eventuelt rengøringslys. Hvordan gives orienteringen? Hvor findes afbryder? Hvem gør det? 3. Musik standses. Lyseffekter, røgmaskiner o.lign. afbrydes. Hele personalet bør vide, hvordan anlæggene betjenes. 4. Gæsterne anmodes om at forlade lokalerne. Hvordan? Orientering gives så vidt muligt med musikanlæg. 5. Personalet vejleder gæster om flugtvejes placering. Personalet skal være vel orienteret om flugtvejes placering. 6. Brandslukningsmateriel bemandes og betjenes. Personalet påbegynder slukning, forudsat dette skønnes sikkert og muligt. 12

14 Driftsjournal for forsamlingslokale Bilag 5. Navn: Adresse: Kontrol før enhver benyttelse af lokalerne: ❹ Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde ❹ Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj ❹ Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige ❹ Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig ❹ Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted ❹ Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden ❹ Håndsprøjter og spande er vandfyldte ❹ Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet. ❹ Brand- og evakueringsinstruks ❹ Der er ikke udarbejdet brand- og evakueringsinstruks ❹ Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brandog evakueringsinstruksen. ❹ Inventar ❹ Lokalet anvendes uden inventaropstilling ❹ Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan. Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden. Dato og klokkeslæt for kontrol: Navn på ansvarlig leder: Underskrift af ansvarlig leder: 13

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere