Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v."

Transkript

1 Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Ændret anmeldelsespligt Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere end 50 og højst 150 personer Ændring i ejerforhold Forsamlingslokaler med fælles flugtveje Brandsyn udenfor brugstiden Brand- og evakueringsinstruks Driftsjournal Det maksimale personantal Reaktionsmuligheder...5 Bilag 1: Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker. Bilag 2: Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandsyn Bilag 3: Beredskabsstyrelsens forskrift af 23. september 1999 om ændring af Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler. Bilag 4: Eksempel: Brand- og evakueringsinstruks. Bilag 5: Eksempel: Driftsjournal for forsamlingslokale. 1

3 1. Indledning. Natten mellem den 29. og 30. oktober 1998 kostede en brand i Den Makedonske Forenings lokaler i Göteborg 63 unge mennesker livet, mens yderligere 195 unge mennesker kom til skade. En brandkatastrofe af dette omfang i et af vores nabolande giver naturligt anledning til overvejelser om, hvorvidt de danske regler om brandsikkerhed i forsamlingslokaler er gode nok. På denne baggrund blev der under Beredskabsstyrelsens formandskab nedsat et udvalg, som fik til opgave at gennemgå reglerne om brandsikkerhed i forsamlingslokaler m.v. for at vurdere, om der var behov for at foretage ændringer heri. Endvidere blev udvalget anmodet om at formulere eventuelle forslag til ændrede regler. Udvalgets arbejde har nu resulteret i følgende ændringer: 1. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23 september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker. Se bilag Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandsyn. Se bilag Beredskabsstyrelsens forskrift af 23. september 1999 om ændring af Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Se bilag Ændret anmeldelsespligt. Ejere af forsamlingslokaler til mere end 150 personer har i dag pligt til at anmelde lokalet til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Denne pligt er nu udvidet til at omfatte alle forsamlingslokaler til mere end 50 personer, jf. 8, stk. 3 og 6, i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger. Som eksempler på denne type lokale kan nævnes: Selskabslokaler i boligforeninger, diskoteker, restaurationer, caféer, mødelokaler, kantiner, kirker, koncertsale, jf. i øvrigt definitionen i 1 i bekendtgørelsen. Anmeldelsen skal finde sted uanset, om lokalet hører til erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner eller lignende. Endvidere er der i bekendtgørelsens 8, stk. 4, indført en regel om, at navn, adresse og evt. telefonnummer på den person, som har ansvaret for forsamlingslokalets daglige drift, skal fremgå af anmeldelsen. Derved får kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) et overblik over samtlige forsamlingslokaler til mere end 50 personer, der er beliggende i kommunen, hvorved der skabes bedre mulighed for konkret at beslutte, om der skal fastsættes driftsmæssige foranstaltninger for det enkelte forsamlingslokale, jf. 3, stk. 3, i bekendtgørelsen. Der kan i den forbindelse bl.a. foretages en vurdering af udformning og placering af udgangsforhold, ligesom det kan overvejes, om det kan være attraktivt at lukke flere personer ind, end lokalerne er godkendt til. 2

4 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere end 50 og højst 150 personer. Hvis kommunalbestyrelsen efter modtagelse af anmeldelserne finder, at der - for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder samt for at forebygge og formindske brandfaren - skal gives driftsmæssige pålæg, vil det være naturligt, at disse pålæg tager udgangspunkt i de gældende driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der ikke kan forlanges etableret vandfyldte slangevinder efter punkt 5.1 i de driftsmæssige forskrifter eller forlanges etableret ekstra flugtveje efter forskrifternes punkt 6.2.2, idet disse punkter ikke kan kategoriseres som driftsmæssige krav. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) har valgt at fastsætte driftsmæssige foranstaltninger for et forsamlingslokale, indtræder der samtidig pligt til at foretage brandsyn mindst 1 gang hvert andet år, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag 1, pkt Ændring i ejerforhold. Hvis der sker ændringer i ejerforhold eller i den daglige ledelse for forsamlingslokaler, skal dette tillige anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), jf. 8, stk. 4, sidste pkt. i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger. Derved gøres det lettere for redningsberedskabet at få kontakt med den daglige ansvarlige leder, hvis der er forhold, der skal oplyses eller påtales. På samme måde vil en anmeldelse af ændrede ejerforhold give redningsberedskabet mulighed for at vurdere den sikkerhedsmæssige betydning af en eventuel ændret driftsform. 5. Forsamlingslokaler med fælles flugtveje. Kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) påtale af mangler i fælles flugtveje har rejst spørgsmålet om, hvem et påbud skal rettes til. I sådanne sager bør påbudet eller forbudet rettes til alle ejere af forsamlingslokaler, der benytter den pågældende flugtvej, idet ejerne hver især er ansvarlige for, at flugtvejene opfylder bestemmelserne i de driftsmæssige forskrifter. 6. Brandsyn udenfor brugstiden. Det er nu i 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om brandsyn fastsat, at kommunalbestyrelsen på baggrund af en konkret vurdering kan fravige hovedreglen om, at brandsyn i alle tilfælde skal foretages, når lokaliteterne er i brug. Bestemmelsen kan tænkes anvendt f.eks. i kirker, spiserestaurationer uden dans, medborgerhuse, selskabslokaler m.m. Kommunalbestyrelsen kan dog i henhold til 3, stk. 2, sidste pkt. - ikke bestemme, at det næste ordinære brandsyn kan foretages udenfor brugstiden, hvis der ved det seneste brandsyn er konstateret mangler, der medfører særlig brandfare, f.eks. spærrede flugtveje. 7. Brand- og evakueringsinstruks. For alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer er der indført en bestemmelse i punkt 6.5 i de driftsmæssige forskrifter om, at der skal udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks vedrørende blandt andet personalets opgaver i forbindelse med varsling og evakuering. 3

5 Brand- og evakueringsinstruksen, som skal godkendes af den kommunale beredskabsmyndighed, skal forevises ved brandsyn. Kravet kan dog i enkelte tilfælde fraviges. Det er f.eks. tilfældet for forsamlingslokaler, der udelukkende anvendes med bænke eller stole, der er fastgjort til gulvet, eller udelukkende anvendes som kantine for personale m.v. ansat i den pågældende virksomhed. Der vedlægges et eksempel på en brand- og evakueringsinstruks som bilag 4 til denne vejledning. Eksemplet kan endvidere hentes fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside på Internettet (www.brs.dk). 8. Driftsjournal. For alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer er der i punkt 2.2 i de driftsmæssige forskrifter indført en bestemmelse om, at den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal. Driftsjournalen er en slags logbog, hvori forsamlingslokalets daglige leder forud for enhver benyttelse af lokalet med sin underskrift indestår for, at et antal nærmere specificerede forhold ved kontrol er fundet i orden. Ved den daglige leders fravær varetages denne opgave af en af den daglige ansvarlige leder udpeget stedfortræder, jf. forskrifternes punkt 2.3. Der vedlægges et eksempel på en driftsjournal som bilag 5 til denne vejledning. Eksemplet kan endvidere hentes fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside på Internettet. 9. Det maksimale personantal. For forsamlingslokaler til mere end 150 personer, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling, har der hidtil været krav om, at der i lokalet skulle findes et af brandmyndigheden underskrevet opslag med tydelig angivelse af det højst tilladte personer, der måtte gives adgang til lokalerne. For lokaler med inventaropstilling gjaldt dette krav ikke, idet det maksimale personantal sædvanligvis kunne beregnes udfra pladsfordelingsplanen. For at tydeliggøre det maksimale antal personer, der må gives adgang til et forsamlingslokale, overfor såvel personalet som overfor gæsterne er der nu i punkt i de driftsmæssige forskrifter indført krav om, at der i alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer, skal findes et af kommunalbestyrelsen (brandmyndigheden, redningsberedskabet) underskrevet opslag med tydelig angivelse af det maksimale personer, som må gives adgang til lokalet. Opslaget skal være ophængt på et for gæsterne let tilgængeligt og synligt sted. Det er i øvrigt Beredskabsstyrelsens erfaring, at mange brandmyndigheder ved godkendelse af eksisterende pladsfordelingsplaner har krævet, at det højst tilladte personantal påføres planerne. Denne løsning opfylder umiddelbart kravet i punkt Endvidere er det nu i punkt 2.1 i driftsmæssige forskrifter tydeliggjort, at den daglige ansvarlige leder har ansvaret for, at der ikke lukkes flere personer ind end forsamlingslokalerne er godkendt til. 4

6 I forbindelse med byggesagsbehandling af forsamlingslokaler bør det i byggetilladelsen udtrykkeligt anføres, hvor mange personer lokalet er godkendt til. 10. Reaktionsmuligheder. Kommunalbestyrelsens muligheder for med forbud eller påbud at gribe ind overfor forsamlingslokaler, som indebærer brandsikkerhedsmæssige risici, er ganske vidtgående. Det samme gør sig gældende for brandlovgivningens straffebestemmelser, som under skærpende omstændigheder hjemler fængselsstraf. Det fremgår således af 7 i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger, at overtrædelse af de driftsmæssige forskrifter straffes med bøde. Endvidere kan den, der ikke anmelder et forsamlingslokale til kommunalbestyrelsen, straffes med bøde. I 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om brandsyn er det tilsvarende bestemt, at undladelse af at efterkomme kommunalbestyrelsens påbud efter 4, stk. 1 og 2, straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel i indtil 2 år. Konstateres der ved brandsyn af et forsamlingslokale, for eksempel et diskotek, en mangel, der medfører særlig brandfare, har kommunalbestyrelsen pligt til at give påbud om, at benyttelse ikke må ske, før manglen er afhjulpet jf. 4, stk. 1, i brandsynsbekendtgørelsen. Er manglen af mindre betydning, skal der fastsættes en frist til afhjælpning, jf. bestemmelsens stk. 2. 5

7 Bilag 1. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker 1 I bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker foretages følgende ændringer: 1. Indledningen affattes således:»i medfør af 40, jf. 38, stk. 2 og stk. 3, i brandloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, lov nr af 23. december 1992, fastsættes:«2. 2, nr. 2, affattes således:»2) forsamlingslokaler til mere end 50 personer,«. 3. 3, stk. 1, affattes således:» 3. De i 2, nr. 1, og nr. 3-5, nævnte virksomheder og institutioner m.v. samt forsamlingslokaler til mere end 150 personer er undergivet»driftsmæssige forskrifter«, der udfærdiges af Beredskabsstyrelsen.«4. I 3 indsættes som nyt stk. 3:»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan for forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer give driftsmæssige pålæg, der i det enkelte tilfælde skønnes nødvendige til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.«5. 7 affattes således:» 7. Med bøde straffes den, der 1) overtræder bestemmelser i»driftsmæssige forskifter«, udfærdiget i medfør af 3, stk. 1, 2) tilsidesætter bestemmelser fastsat i medfør af 3, stk. 2 og 3, eller 3) overtræder 8, stk Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«6. I 8 indsættes som nye stk. 3-5:»Stk. 3. Forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer, der tillades indrettet, ombygget eller ændret efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen, og de krav, som kommunalbestyrelsen stiller i medfør af bekendtgørelsen, skal være opfyldt inden lokalerne tages i brug. Stk. 4. For forsamlingslokaler, der anmeldes til kommunalbestyrelsen efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal ejerens navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer oplyses. Endvidere skal navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer på den daglige ansvarlige leder oplyses. Ændringer i det oplyste skal tillige anmeldes til kommunalbestyrelsen. 6

8 Stk. 5. For forsamlingslokaler, der er tilladt indrettet før bekendtgørelsens ikrafttræden, skal navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer på den daglige ansvarlige leder oplyses til kommunalbestyrelsen inden tre måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden.«stk. 3-5 bliver herefter stk , stk. 3, der bliver stk. 6, affattes således:»stk. 6. Hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, der er tilladt indrettet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen inden 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden eller inden lokalernes ibrugtagning, med mindre anmeldelse tidligere er sket efter: 1) 28 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 25. januar 1949 angående brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., 2) 9, stk. 2 og 3, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 20. december 1972 om brandværnsforanstaltninger i hoteller, forsamlingslokaler, skoler, butikker og selskabshuse, 3) 9, stk. 2 og 3, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 21. januar 1977 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner, butikker og selskabshuse, eller 4) 8, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker.«2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober Indenrigsministeriet, den 23. september 1999 Thorkild Simonsen /Anne von der Recke 7

9 Bilag 2. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandsyn 1 I bekendtgørelse nr. 969 af 18. november 1996 om brandsyn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 52 af 26. januar 1998, foretages følgende ændringer: 1. I 3 indsættes som nyt stk. 2:»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har truffet beslutning om, at brandsyn kan foretages, når lokaliteterne ikke er i brug. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kan dog ikke fraviges, hvis der ved seneste brandsyn er konstateret en mangel, der medfører særlig brandfare.«stk. 2-7 bliver herefter stk I 3, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som nyt nr. 5:»5) at flugtveje i forsamlingslokaler er passable og ryddelige, og«. Nr. 5 bliver herefter nr I bilag 1, pkt. 4, indsættes som nyt pkt. 4.1:»4.1 Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert andet år af forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer, såfremt kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har givet yderligere driftsmæssige pålæg i medfør af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker.«pkt. 4.1 og 4.2 bliver herefter pkt. 4.2 og Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober Indenrigsministeriet, den 23. september 1999 Thorkild Simonsen /Anne von der Recke 8

10 Bilag 3. Beredskabsstyrelsen den 23. september 1999 Forskrift om ændring af Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler. 1. I Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler af 1. februar 1983 udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), foretages følgende ændringer: 1. Punkt 2.1 affattes således: 2.1 Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der ikke lukkes flere personer ind end forsamlingslokalerne er godkendt til, samt at forskrifterne i øvrigt overholdes. Som nyt punkt 2.2 indsættes: 2.2 Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal vedrørende kontrollen af de i punkt 7.4 nævnte forhold. Driftsjournalen skal være udformet således, at det fremgår, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Den daglige ansvarlige leder skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, at kontrollen er foretaget umiddelbart før enhver benyttelse af lokalerne. Som nyt punkt 2.3 indsættes: 2.3 Ved den daglige ansvarlige leders fravær varetages opgaverne i henhold til punkterne 2.1 og 2.2 af en af den daglige ansvarlige leder udpeget stedfortræder. Punkt 2.2 bliver herefter punkt I punkt ændres sidste punktum til: På samme sted skal der findes et af brandmyndigheden underskrevet opslag i holdbar udførelse med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. punkt Som nyt punkt indsættes: I forsamlingslokaler, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling (f.eks. til dans, idrætsformål m.v.), skal der på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted forefindes et af brandmyndigheden underskrevet opslag i holdbar udførelse 9

11 med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. punkt Punkterne bliver herefter punkterne Som nyt punkt 6.5 indsættes: 6.5 Brand- og evakueringsinstruks. På steder, hvor personalet færdes, skal der opsættes en brand- og evakueringsinstruks, der som minimum skal indeholde en beskrivelse af hvordan: - brandvæsenet alarmeres, - personalet adviseres om den opståede nødsituation, - eventuelt orienteringslys tændes, - musikanlæg stoppes og eventuelt anvendes til orientering af gæsterne om situationen, - eventuelle røgmaskiner afbrydes, - personalet vejleder gæsterne til udgange og - slukningsmateriel bemandes og anvendes. Brand- og evakueringsinstruksen skal godkendes af brandmyndigheden. Brandmyndigheden kan i det enkelte tilfælde fravige kravet om en brand- og evakueringsinstruks. Det kan f.eks. være tilfældet for forsamlingslokaler, der udelukkende benyttes med bænke eller stole, der er fastgjort til gulvet, (f.eks. kirker, teatre og biografer) eller udelukkende anvendes som kantine og lignende for personale m.v. ansat i den pågældende virksomhed. Punkterne bliver herefter punkterne Punkt 6.5, der bliver punkt 6.6, affattes således: 6.6 Instruktion af personale Som nyt punkt indsættes: Personalet skal grundigt instrueres om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet. Som nyt punkt indsættes: Hvor brand- og evakueringsinstruks er krævet, skal personalet ved nyansættelse og derefter mindst én gang om året instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet i en nødsituation. 5. Punkt 7.4 affattes således: 7.4 Før enhver benyttelse af forsamlingslokaler skal det kontrolleres: at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde, 10

12 at flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj, at flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige, at branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig, herunder at dørene lukker i tætsluttende fals, at opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted, at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling, at alle nødbelysningslamper er i orden, herunder at alle udgangs- og henvisningsskilte tændes ved svigt af den normale strømsforsyning til disse skilte, og at alle lamper, der hører til panikbelysningen, tændes ved svigt af strømforsyningen til den normale belysning i flugtvejene, at håndsprøjter og spande er vandfyldte, at personalet inden for det sidste år er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen, hvor en sådan er krævet, og at personalet er instrueret om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet Punkt 7.5 ophæves. Punkt 7.6 bliver herefter punkt Forskriften træder i kraft den 2. oktober For forsamlingslokaler, der er tilladt indrettet før forskriftens ikrafttræden, skal ejeren inden 3 måneder efter forskrifternes ikrafttræden eller inden lokalernes ibrugtagning til brandmyndighedens godkendelse indsende følgende: a) det i punkt nævnte opslag om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, og b) den i punkt 6.5 nævnte brand- og evakueringsinstruks. Beredskabsstyrelsen den 23. september

13 Bilag 4. Eksempel: Brand- og evakueringsinstruks 1. Alarmér brandvæsenet. Ring Telefonen(er) er placeret 2. Orienter øvrigt personale. Tænd eventuelt rengøringslys. Hvordan gives orienteringen? Hvor findes afbryder? Hvem gør det? 3. Musik standses. Lyseffekter, røgmaskiner o.lign. afbrydes. Hele personalet bør vide, hvordan anlæggene betjenes. 4. Gæsterne anmodes om at forlade lokalerne. Hvordan? Orientering gives så vidt muligt med musikanlæg. 5. Personalet vejleder gæster om flugtvejes placering. Personalet skal være vel orienteret om flugtvejes placering. 6. Brandslukningsmateriel bemandes og betjenes. Personalet påbegynder slukning, forudsat dette skønnes sikkert og muligt. 12

14 Driftsjournal for forsamlingslokale Bilag 5. Navn: Adresse: Kontrol før enhver benyttelse af lokalerne: ❹ Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde ❹ Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj ❹ Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige ❹ Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig ❹ Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted ❹ Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden ❹ Håndsprøjter og spande er vandfyldte ❹ Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet. ❹ Brand- og evakueringsinstruks ❹ Der er ikke udarbejdet brand- og evakueringsinstruks ❹ Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brandog evakueringsinstruksen. ❹ Inventar ❹ Lokalet anvendes uden inventaropstilling ❹ Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan. Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden. Dato og klokkeslæt for kontrol: Navn på ansvarlig leder: Underskrift af ansvarlig leder: 13

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Vejledning om brandsyn

Vejledning om brandsyn FOB Vejledning nr. 10 Vejledning om brandsyn Beredskabsstyrelsen BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 1. april 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Hjemmel... 2 Baggrund og indhold...

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Bekendtgørelse af beredskabsloven LBK nr 137 af 01/03/2004 Bekendtgørelse af beredskabsloven Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 293 af 30.

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab

Beredskabsloven. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Kapitel 2 Det statslige redningsberedskab. Kapitel 3 Det kommunale redningsberedskab 660 af 10/06 2009. Beredskabsloven Beredskabsloven Nr. 1054 af 23. december 1992 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 660 af 10. juni 2009 Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2009

Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2009 Beredskabs-, risikovurderings- og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2009 Arrangør: Hjallerup Markedsforening v /Markedsudvalget Postboks 59 9320 Hjallerup Tlf. 98 28 20 20 www.hjallerup-marked.dk

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2013

Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2013 Beredskabsplan og risikovurdering B12 Beredskabsplan, risikovurdering og Informationsplan omkring drift af Hjallerup Marked 2013 Arrangør: Hjallerup Markedsforening v /Markedsudvalget Postboks 59 9320

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre

En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre Brandsikkerhed i teltlejre for spejdere og andre idébestemte børne- og ung doms or ga ni sa ti o ner Foto: Dansk Brand- og sik rings tek nisk Institut En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere