Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v."

Transkript

1 Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Ændret anmeldelsespligt Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere end 50 og højst 150 personer Ændring i ejerforhold Forsamlingslokaler med fælles flugtveje Brandsyn udenfor brugstiden Brand- og evakueringsinstruks Driftsjournal Det maksimale personantal Reaktionsmuligheder...5 Bilag 1: Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker. Bilag 2: Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandsyn Bilag 3: Beredskabsstyrelsens forskrift af 23. september 1999 om ændring af Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler. Bilag 4: Eksempel: Brand- og evakueringsinstruks. Bilag 5: Eksempel: Driftsjournal for forsamlingslokale. 1

3 1. Indledning. Natten mellem den 29. og 30. oktober 1998 kostede en brand i Den Makedonske Forenings lokaler i Göteborg 63 unge mennesker livet, mens yderligere 195 unge mennesker kom til skade. En brandkatastrofe af dette omfang i et af vores nabolande giver naturligt anledning til overvejelser om, hvorvidt de danske regler om brandsikkerhed i forsamlingslokaler er gode nok. På denne baggrund blev der under Beredskabsstyrelsens formandskab nedsat et udvalg, som fik til opgave at gennemgå reglerne om brandsikkerhed i forsamlingslokaler m.v. for at vurdere, om der var behov for at foretage ændringer heri. Endvidere blev udvalget anmodet om at formulere eventuelle forslag til ændrede regler. Udvalgets arbejde har nu resulteret i følgende ændringer: 1. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23 september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker. Se bilag Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandsyn. Se bilag Beredskabsstyrelsens forskrift af 23. september 1999 om ændring af Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Se bilag Ændret anmeldelsespligt. Ejere af forsamlingslokaler til mere end 150 personer har i dag pligt til at anmelde lokalet til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Denne pligt er nu udvidet til at omfatte alle forsamlingslokaler til mere end 50 personer, jf. 8, stk. 3 og 6, i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger. Som eksempler på denne type lokale kan nævnes: Selskabslokaler i boligforeninger, diskoteker, restaurationer, caféer, mødelokaler, kantiner, kirker, koncertsale, jf. i øvrigt definitionen i 1 i bekendtgørelsen. Anmeldelsen skal finde sted uanset, om lokalet hører til erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner eller lignende. Endvidere er der i bekendtgørelsens 8, stk. 4, indført en regel om, at navn, adresse og evt. telefonnummer på den person, som har ansvaret for forsamlingslokalets daglige drift, skal fremgå af anmeldelsen. Derved får kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) et overblik over samtlige forsamlingslokaler til mere end 50 personer, der er beliggende i kommunen, hvorved der skabes bedre mulighed for konkret at beslutte, om der skal fastsættes driftsmæssige foranstaltninger for det enkelte forsamlingslokale, jf. 3, stk. 3, i bekendtgørelsen. Der kan i den forbindelse bl.a. foretages en vurdering af udformning og placering af udgangsforhold, ligesom det kan overvejes, om det kan være attraktivt at lukke flere personer ind, end lokalerne er godkendt til. 2

4 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere end 50 og højst 150 personer. Hvis kommunalbestyrelsen efter modtagelse af anmeldelserne finder, at der - for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder samt for at forebygge og formindske brandfaren - skal gives driftsmæssige pålæg, vil det være naturligt, at disse pålæg tager udgangspunkt i de gældende driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der ikke kan forlanges etableret vandfyldte slangevinder efter punkt 5.1 i de driftsmæssige forskrifter eller forlanges etableret ekstra flugtveje efter forskrifternes punkt 6.2.2, idet disse punkter ikke kan kategoriseres som driftsmæssige krav. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) har valgt at fastsætte driftsmæssige foranstaltninger for et forsamlingslokale, indtræder der samtidig pligt til at foretage brandsyn mindst 1 gang hvert andet år, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag 1, pkt Ændring i ejerforhold. Hvis der sker ændringer i ejerforhold eller i den daglige ledelse for forsamlingslokaler, skal dette tillige anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), jf. 8, stk. 4, sidste pkt. i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger. Derved gøres det lettere for redningsberedskabet at få kontakt med den daglige ansvarlige leder, hvis der er forhold, der skal oplyses eller påtales. På samme måde vil en anmeldelse af ændrede ejerforhold give redningsberedskabet mulighed for at vurdere den sikkerhedsmæssige betydning af en eventuel ændret driftsform. 5. Forsamlingslokaler med fælles flugtveje. Kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) påtale af mangler i fælles flugtveje har rejst spørgsmålet om, hvem et påbud skal rettes til. I sådanne sager bør påbudet eller forbudet rettes til alle ejere af forsamlingslokaler, der benytter den pågældende flugtvej, idet ejerne hver især er ansvarlige for, at flugtvejene opfylder bestemmelserne i de driftsmæssige forskrifter. 6. Brandsyn udenfor brugstiden. Det er nu i 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om brandsyn fastsat, at kommunalbestyrelsen på baggrund af en konkret vurdering kan fravige hovedreglen om, at brandsyn i alle tilfælde skal foretages, når lokaliteterne er i brug. Bestemmelsen kan tænkes anvendt f.eks. i kirker, spiserestaurationer uden dans, medborgerhuse, selskabslokaler m.m. Kommunalbestyrelsen kan dog i henhold til 3, stk. 2, sidste pkt. - ikke bestemme, at det næste ordinære brandsyn kan foretages udenfor brugstiden, hvis der ved det seneste brandsyn er konstateret mangler, der medfører særlig brandfare, f.eks. spærrede flugtveje. 7. Brand- og evakueringsinstruks. For alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer er der indført en bestemmelse i punkt 6.5 i de driftsmæssige forskrifter om, at der skal udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks vedrørende blandt andet personalets opgaver i forbindelse med varsling og evakuering. 3

5 Brand- og evakueringsinstruksen, som skal godkendes af den kommunale beredskabsmyndighed, skal forevises ved brandsyn. Kravet kan dog i enkelte tilfælde fraviges. Det er f.eks. tilfældet for forsamlingslokaler, der udelukkende anvendes med bænke eller stole, der er fastgjort til gulvet, eller udelukkende anvendes som kantine for personale m.v. ansat i den pågældende virksomhed. Der vedlægges et eksempel på en brand- og evakueringsinstruks som bilag 4 til denne vejledning. Eksemplet kan endvidere hentes fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside på Internettet ( 8. Driftsjournal. For alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer er der i punkt 2.2 i de driftsmæssige forskrifter indført en bestemmelse om, at den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal. Driftsjournalen er en slags logbog, hvori forsamlingslokalets daglige leder forud for enhver benyttelse af lokalet med sin underskrift indestår for, at et antal nærmere specificerede forhold ved kontrol er fundet i orden. Ved den daglige leders fravær varetages denne opgave af en af den daglige ansvarlige leder udpeget stedfortræder, jf. forskrifternes punkt 2.3. Der vedlægges et eksempel på en driftsjournal som bilag 5 til denne vejledning. Eksemplet kan endvidere hentes fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside på Internettet. 9. Det maksimale personantal. For forsamlingslokaler til mere end 150 personer, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling, har der hidtil været krav om, at der i lokalet skulle findes et af brandmyndigheden underskrevet opslag med tydelig angivelse af det højst tilladte personer, der måtte gives adgang til lokalerne. For lokaler med inventaropstilling gjaldt dette krav ikke, idet det maksimale personantal sædvanligvis kunne beregnes udfra pladsfordelingsplanen. For at tydeliggøre det maksimale antal personer, der må gives adgang til et forsamlingslokale, overfor såvel personalet som overfor gæsterne er der nu i punkt i de driftsmæssige forskrifter indført krav om, at der i alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer, skal findes et af kommunalbestyrelsen (brandmyndigheden, redningsberedskabet) underskrevet opslag med tydelig angivelse af det maksimale personer, som må gives adgang til lokalet. Opslaget skal være ophængt på et for gæsterne let tilgængeligt og synligt sted. Det er i øvrigt Beredskabsstyrelsens erfaring, at mange brandmyndigheder ved godkendelse af eksisterende pladsfordelingsplaner har krævet, at det højst tilladte personantal påføres planerne. Denne løsning opfylder umiddelbart kravet i punkt Endvidere er det nu i punkt 2.1 i driftsmæssige forskrifter tydeliggjort, at den daglige ansvarlige leder har ansvaret for, at der ikke lukkes flere personer ind end forsamlingslokalerne er godkendt til. 4

6 I forbindelse med byggesagsbehandling af forsamlingslokaler bør det i byggetilladelsen udtrykkeligt anføres, hvor mange personer lokalet er godkendt til. 10. Reaktionsmuligheder. Kommunalbestyrelsens muligheder for med forbud eller påbud at gribe ind overfor forsamlingslokaler, som indebærer brandsikkerhedsmæssige risici, er ganske vidtgående. Det samme gør sig gældende for brandlovgivningens straffebestemmelser, som under skærpende omstændigheder hjemler fængselsstraf. Det fremgår således af 7 i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger, at overtrædelse af de driftsmæssige forskrifter straffes med bøde. Endvidere kan den, der ikke anmelder et forsamlingslokale til kommunalbestyrelsen, straffes med bøde. I 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om brandsyn er det tilsvarende bestemt, at undladelse af at efterkomme kommunalbestyrelsens påbud efter 4, stk. 1 og 2, straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel i indtil 2 år. Konstateres der ved brandsyn af et forsamlingslokale, for eksempel et diskotek, en mangel, der medfører særlig brandfare, har kommunalbestyrelsen pligt til at give påbud om, at benyttelse ikke må ske, før manglen er afhjulpet jf. 4, stk. 1, i brandsynsbekendtgørelsen. Er manglen af mindre betydning, skal der fastsættes en frist til afhjælpning, jf. bestemmelsens stk. 2. 5

7 Bilag 1. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker 1 I bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker foretages følgende ændringer: 1. Indledningen affattes således:»i medfør af 40, jf. 38, stk. 2 og stk. 3, i brandloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, lov nr af 23. december 1992, fastsættes:«2. 2, nr. 2, affattes således:»2) forsamlingslokaler til mere end 50 personer,«. 3. 3, stk. 1, affattes således:» 3. De i 2, nr. 1, og nr. 3-5, nævnte virksomheder og institutioner m.v. samt forsamlingslokaler til mere end 150 personer er undergivet»driftsmæssige forskrifter«, der udfærdiges af Beredskabsstyrelsen.«4. I 3 indsættes som nyt stk. 3:»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan for forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer give driftsmæssige pålæg, der i det enkelte tilfælde skønnes nødvendige til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.«5. 7 affattes således:» 7. Med bøde straffes den, der 1) overtræder bestemmelser i»driftsmæssige forskifter«, udfærdiget i medfør af 3, stk. 1, 2) tilsidesætter bestemmelser fastsat i medfør af 3, stk. 2 og 3, eller 3) overtræder 8, stk Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«6. I 8 indsættes som nye stk. 3-5:»Stk. 3. Forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer, der tillades indrettet, ombygget eller ændret efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen, og de krav, som kommunalbestyrelsen stiller i medfør af bekendtgørelsen, skal være opfyldt inden lokalerne tages i brug. Stk. 4. For forsamlingslokaler, der anmeldes til kommunalbestyrelsen efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal ejerens navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer oplyses. Endvidere skal navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer på den daglige ansvarlige leder oplyses. Ændringer i det oplyste skal tillige anmeldes til kommunalbestyrelsen. 6

8 Stk. 5. For forsamlingslokaler, der er tilladt indrettet før bekendtgørelsens ikrafttræden, skal navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer på den daglige ansvarlige leder oplyses til kommunalbestyrelsen inden tre måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden.«stk. 3-5 bliver herefter stk , stk. 3, der bliver stk. 6, affattes således:»stk. 6. Hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, der er tilladt indrettet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen inden 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden eller inden lokalernes ibrugtagning, med mindre anmeldelse tidligere er sket efter: 1) 28 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 25. januar 1949 angående brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., 2) 9, stk. 2 og 3, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 20. december 1972 om brandværnsforanstaltninger i hoteller, forsamlingslokaler, skoler, butikker og selskabshuse, 3) 9, stk. 2 og 3, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 21. januar 1977 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner, butikker og selskabshuse, eller 4) 8, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker.«2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober Indenrigsministeriet, den 23. september 1999 Thorkild Simonsen /Anne von der Recke 7

9 Bilag 2. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandsyn 1 I bekendtgørelse nr. 969 af 18. november 1996 om brandsyn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 52 af 26. januar 1998, foretages følgende ændringer: 1. I 3 indsættes som nyt stk. 2:»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har truffet beslutning om, at brandsyn kan foretages, når lokaliteterne ikke er i brug. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kan dog ikke fraviges, hvis der ved seneste brandsyn er konstateret en mangel, der medfører særlig brandfare.«stk. 2-7 bliver herefter stk I 3, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som nyt nr. 5:»5) at flugtveje i forsamlingslokaler er passable og ryddelige, og«. Nr. 5 bliver herefter nr I bilag 1, pkt. 4, indsættes som nyt pkt. 4.1:»4.1 Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert andet år af forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer, såfremt kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har givet yderligere driftsmæssige pålæg i medfør af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker.«pkt. 4.1 og 4.2 bliver herefter pkt. 4.2 og Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober Indenrigsministeriet, den 23. september 1999 Thorkild Simonsen /Anne von der Recke 8

10 Bilag 3. Beredskabsstyrelsen den 23. september 1999 Forskrift om ændring af Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler. 1. I Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler af 1. februar 1983 udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), foretages følgende ændringer: 1. Punkt 2.1 affattes således: 2.1 Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der ikke lukkes flere personer ind end forsamlingslokalerne er godkendt til, samt at forskrifterne i øvrigt overholdes. Som nyt punkt 2.2 indsættes: 2.2 Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal vedrørende kontrollen af de i punkt 7.4 nævnte forhold. Driftsjournalen skal være udformet således, at det fremgår, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Den daglige ansvarlige leder skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, at kontrollen er foretaget umiddelbart før enhver benyttelse af lokalerne. Som nyt punkt 2.3 indsættes: 2.3 Ved den daglige ansvarlige leders fravær varetages opgaverne i henhold til punkterne 2.1 og 2.2 af en af den daglige ansvarlige leder udpeget stedfortræder. Punkt 2.2 bliver herefter punkt I punkt ændres sidste punktum til: På samme sted skal der findes et af brandmyndigheden underskrevet opslag i holdbar udførelse med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. punkt Som nyt punkt indsættes: I forsamlingslokaler, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling (f.eks. til dans, idrætsformål m.v.), skal der på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted forefindes et af brandmyndigheden underskrevet opslag i holdbar udførelse 9

11 med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. punkt Punkterne bliver herefter punkterne Som nyt punkt 6.5 indsættes: 6.5 Brand- og evakueringsinstruks. På steder, hvor personalet færdes, skal der opsættes en brand- og evakueringsinstruks, der som minimum skal indeholde en beskrivelse af hvordan: - brandvæsenet alarmeres, - personalet adviseres om den opståede nødsituation, - eventuelt orienteringslys tændes, - musikanlæg stoppes og eventuelt anvendes til orientering af gæsterne om situationen, - eventuelle røgmaskiner afbrydes, - personalet vejleder gæsterne til udgange og - slukningsmateriel bemandes og anvendes. Brand- og evakueringsinstruksen skal godkendes af brandmyndigheden. Brandmyndigheden kan i det enkelte tilfælde fravige kravet om en brand- og evakueringsinstruks. Det kan f.eks. være tilfældet for forsamlingslokaler, der udelukkende benyttes med bænke eller stole, der er fastgjort til gulvet, (f.eks. kirker, teatre og biografer) eller udelukkende anvendes som kantine og lignende for personale m.v. ansat i den pågældende virksomhed. Punkterne bliver herefter punkterne Punkt 6.5, der bliver punkt 6.6, affattes således: 6.6 Instruktion af personale Som nyt punkt indsættes: Personalet skal grundigt instrueres om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet. Som nyt punkt indsættes: Hvor brand- og evakueringsinstruks er krævet, skal personalet ved nyansættelse og derefter mindst én gang om året instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet i en nødsituation. 5. Punkt 7.4 affattes således: 7.4 Før enhver benyttelse af forsamlingslokaler skal det kontrolleres: at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde, 10

12 at flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj, at flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige, at branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig, herunder at dørene lukker i tætsluttende fals, at opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted, at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling, at alle nødbelysningslamper er i orden, herunder at alle udgangs- og henvisningsskilte tændes ved svigt af den normale strømsforsyning til disse skilte, og at alle lamper, der hører til panikbelysningen, tændes ved svigt af strømforsyningen til den normale belysning i flugtvejene, at håndsprøjter og spande er vandfyldte, at personalet inden for det sidste år er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen, hvor en sådan er krævet, og at personalet er instrueret om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet Punkt 7.5 ophæves. Punkt 7.6 bliver herefter punkt Forskriften træder i kraft den 2. oktober For forsamlingslokaler, der er tilladt indrettet før forskriftens ikrafttræden, skal ejeren inden 3 måneder efter forskrifternes ikrafttræden eller inden lokalernes ibrugtagning til brandmyndighedens godkendelse indsende følgende: a) det i punkt nævnte opslag om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, og b) den i punkt 6.5 nævnte brand- og evakueringsinstruks. Beredskabsstyrelsen den 23. september

13 Bilag 4. Eksempel: Brand- og evakueringsinstruks 1. Alarmér brandvæsenet. Ring Telefonen(er) er placeret 2. Orienter øvrigt personale. Tænd eventuelt rengøringslys. Hvordan gives orienteringen? Hvor findes afbryder? Hvem gør det? 3. Musik standses. Lyseffekter, røgmaskiner o.lign. afbrydes. Hele personalet bør vide, hvordan anlæggene betjenes. 4. Gæsterne anmodes om at forlade lokalerne. Hvordan? Orientering gives så vidt muligt med musikanlæg. 5. Personalet vejleder gæster om flugtvejes placering. Personalet skal være vel orienteret om flugtvejes placering. 6. Brandslukningsmateriel bemandes og betjenes. Personalet påbegynder slukning, forudsat dette skønnes sikkert og muligt. 12

14 Driftsjournal for forsamlingslokale Bilag 5. Navn: Adresse: Kontrol før enhver benyttelse af lokalerne: ❹ Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde ❹ Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj ❹ Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige ❹ Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig ❹ Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted ❹ Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden ❹ Håndsprøjter og spande er vandfyldte ❹ Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet. ❹ Brand- og evakueringsinstruks ❹ Der er ikke udarbejdet brand- og evakueringsinstruks ❹ Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brandog evakueringsinstruksen. ❹ Inventar ❹ Lokalet anvendes uden inventaropstilling ❹ Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan. Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden. Dato og klokkeslæt for kontrol: Navn på ansvarlig leder: Underskrift af ansvarlig leder: 13

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Med til at skabe tryghed i hverdagen VEJLEDNING om pladsfordelingsplaner og inventaropstilling Pladsfordelingsplaner og inventarplaner udgør

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af inventarplaner for butikker Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler... 2 Tegningsmateriale... 3 1.

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Pladsfordelingsplaner Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Oktober 2017 Indhold 1. Regelgrundlaget... 2 2. Indholdet af en pladsfordelingsplan... 2 3. Udseende

Læs mere

Bekendtgørelse om brandsyn

Bekendtgørelse om brandsyn BEK nr 1000 af 9/06/016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 014/034638 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler Driftsmæssige forskrifter for Skoler STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Vejledning for. udførelse af flugtvejs- og. pladsfordelingsplaner

Vejledning for. udførelse af flugtvejs- og. pladsfordelingsplaner Vejledning for udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner Odense Brandvæsen 2001 Vejledning for udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner Med udgangspunkt i Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING FOLKEMØDET 2018 SIKKERHED: DIT ANSVAR SOM ARRANGØR SIKKERHEDSVEJLEDNING Har du et eventsted, hvad end det er et eventskib, -telt eller et privat eventsted, er du arrangør. Ligeledes

Læs mere

Forsamlingstelte og selskabslokaler

Forsamlingstelte og selskabslokaler Thisted Brandvæsen Forsamlingstelte og selskabslokaler Retningslinier Brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte og selskabslokaler: Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af

Læs mere

Forsamlingstelte og. selskabslokaler. Thisted Brandvæsen. Fax: Hurup Thy. Tlf: Kirkevej 9. Thisted Brandvæsen

Forsamlingstelte og. selskabslokaler. Thisted Brandvæsen. Fax: Hurup Thy. Tlf: Kirkevej 9. Thisted Brandvæsen Thisted Brandvæsen Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Tlf: 99 17 21 38 Fax: 99 17 21 54 Thisted Brandvæsen Forsamlingstelte og selskabslokaler Retningslinier Ansøgningsskema kan hentes på www.thisted.dk/brand

Læs mere

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5

Retningslinier. Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning. for. Maj Side 1 af 5 Retningslinier for Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Maj 2008 Side 1 af 5 FORMÅL 1. Disse retningslinier er grundlag for administration af de gældende driftsmæssige forskrifter for Hoteller

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. xx, fastsættes følgende: Anvendelsesområde og formål

I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. xx, fastsættes følgende: Anvendelsesområde og formål Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet I medfør af 33, stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Vejledning om afholdelse af midlertidige arrangementer Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler...

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler

Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler STATENS BRANDINSPEKTION I. FEBRUAR 1983 (Der er senere ændringer til disse forskrifter se beredskabsstyrelsens vejledning, brandinfo s bemærkning) Disse

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1) BEK nr 844 af 30/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-100-00133 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning Thisted Brandvæsen Midlertidig overnatning Retningslinier Midlertidig overnatning: Bygninger, som ikke er indrettet til hotel eller anden overnatningsvirksomhed, kan i kortere tidsrum anvendes til indkvartering.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingslokaler 1. Indledning I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer skal der, jfr. Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler kap. 6.4.1,

Læs mere

Vejledning til pladsfordelingsplaner

Vejledning til pladsfordelingsplaner Vejledning til pladsfordelingsplaner 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 1. Lovgrundlag... 3 2. Minimumsindhold på pladsfordelingsplanen... 3 3. Godkendelse... 3 4. Udseende og placering... 3 5.

Læs mere

Tekniske forskrifter for

Tekniske forskrifter for gladsaxe kommune brandvæsenet august 2002 Tekniske forskrifter for Forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Tekniske forskrifter Forsamlingstelte,

Læs mere

Vejledning om. pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner og oversigtsplaner

Vejledning om. pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner og oversigtsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner og oversigtsplaner INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner, etageplaner

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Tirsdag den 27. november kl på Biersted Aktivitetscenter. MØDEDATO: 27.

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Tirsdag den 27. november kl på Biersted Aktivitetscenter. MØDEDATO: 27. ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Tirsdag den 27. november kl. 9.30 på Biersted Aktivitetscenter MØDEDATO: 27. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange.

Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Vejledning om pladsfordelingsplaner i forsamlingstelte og selskabshuse og om teltudgange. Marts 2002 1. Indledning Den 25. juni 2001 trådte de Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder

Læs mere

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt Beredskabscenter Hjørring Forebyggende Afdeling Oktober 2010 Forord I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen Version 1. Vejledning. Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer

Østjyllands Brandvæsen Version 1. Vejledning. Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer Indhold Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Tegningsmaterialet

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Brand og Redning Brand og Redning Djursland informerer

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER M.M. Kerteminde Kommune 1. udgave 6/2011 Denne folders

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Hvad er driftsmæssige forskrifter? De driftsmæssige forskrifter fastsætter

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. FOB. J. nr. 004-035/2005 Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. I. Almindelige bemærkninger I. Hjemmel

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Indholdsfortegnelse Hvad er driftsmæssige forskrifter 3 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

DM Årgang Langbane INDKVARTERINGSPLAN FREDAG D. 24. JUNI TIL TIRSDAG D. 28. JUNI 2016

DM Årgang Langbane INDKVARTERINGSPLAN FREDAG D. 24. JUNI TIL TIRSDAG D. 28. JUNI 2016 Indholdsfortegnelse (opdateret 22. juni) Kontaktpersoner og ansvarlige... 1 Late Night Adult Swim... 1 Beredskabsplan... 2 Ansvar og ledelse... 2 Indkvartering... 2 Forplejning... 2 Modtagelse... 2 Adgang

Læs mere

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Beredskab Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i

Læs mere

Vejledning om brandsyn

Vejledning om brandsyn FOB Vejledning nr. 10 Vejledning om brandsyn Beredskabsstyrelsen BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 1. april 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Hjemmel... 2 Baggrund og indhold...

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Bilag 1. Anvendelsesområde 1.1. Forskrifterne er uanset ibrugtagningstidspunktet,

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. BEK nr 1382 af 15/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033252 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER

DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER DRIFTSMÆSSIGE FORSKRIFTER for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2013/029887 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Attest. Brandmyndigheden. A tt.: Tlf: Lokal: Lokale/bygning. Tlf:

Attest. Brandmyndigheden. A tt.: Tlf: Lokal: Lokale/bygning. Tlf: Attest Brandmyndigheden B randm yndighed: G uldborgsund K om m une A tt.: Tlf: Lokal: Institution/firma: P. Hatten & Co / Punkt 1 Adresse: Kystvejen 20, Guldborgsundcentret, 4800 Nykøbing F Indehaver/driftansvarlig:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit Marts 2005 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej

Læs mere

Driftsmæssige Forskrifter

Driftsmæssige Forskrifter Driftsmæssige Forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, Undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Ballerup Brandvæsen 02 Driftsmæssige forskrifter Denne forskrift

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for

Driftsmæssige forskrifter for Høje-Taastrup Høje-Taastrup Brandvæsen Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf.: 43 59 10 00 TMC@htk.dk Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Planlægning af teltmontering og -indretning.

Planlægning af teltmontering og -indretning. Planlægning af teltmontering og -indretning. 1 Indholdfortegnelse: Forord... 3 Kursusbeskrivelse:... 3 Detaljetegning... 5 Skrå afbildning... 5 Perspektivtegning... 5 Målestoksforhold... 6 Papirstørrelser:...

Læs mere

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Baggrund For visse bygninger fastlægger byrådene én gang om året, hvorvidt der skal gennemføres en brand- og evakueringsøvelse. Formål Disse retningslinjer

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. BEREDSKAB JAMMERBUGT BEREDSKAB JAMMERBUGT Beredskab Jammerbugt Lundbakvej

Læs mere

ATEX og Brandmyndighederne

ATEX og Brandmyndighederne ATEX og Brandmyndighederne Hvorfor er tingene som de er og hvem er det bag uniformen? forventningsafstemning Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 12. Maj 2015 1 René Ruusunen Ansat

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere