Titel på projektet: Screening history in women diagnosed with cervical cancer in the Danish screening program.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel på projektet: Screening history in women diagnosed with cervical cancer in the Danish screening program."

Transkript

1 Projektbeskrivelser forskningstræning 2010/11 1. Navn: Susanne Poll Vejleder: Benny Kirschner Hvor udføres projektet: Herlev hospital og Hvidovre hospital Titel på projektet: Screening history in women diagnosed with cervical cancer in the Danish screening program. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Projektet omhandler en beskrivelse af kvinder der har fået konstateret cervix cancer i , og deres screeningshistorie (smear) i henhold til screeningsprogrammet. Vi ønsker også at evaluere screeningsprogrammet,og dets værdi, i forhold til at undgå udvikling af cervix cancer. Der er lavet poster til NFOG 2010, og derudover håber vi at lave artikel til Ugeskrift for Læger. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Der er indsamlet data fra Hvidovre og Hillerøds patologiske afdelinger. Her smears og biopsier evalueret af patologer i forhold til kvindernes cancer status og screeningshistorie 2.Navn: Carina Widén Zakhary Mailadresse: Navn på vejleder: Thorkild F. Nielsen, Overlæge, Dr.Med Mailadresse: Projektafdeling: Gynækologisk-Obstetrisk afd., Sygehus Vendsyssel, Hjørring Projekttitel: Frekvensen af atypisk hovedstilling hos adipøse singleton-gravide (BMI>30 sammenlignet med normalvægtige og effekten på fødselsforløbet forudsat spontan induceret fødsel i uge Problemstilling/formål: Der ses en betydelig stigning i sectiofrekvensen parallelt med stigende BMI. Formålet med projektet er, at undersøge om en højere frekvens af atypisk hovedstilling hos adipøse singleton-gravide forekommer og om det kan være medvirkende årsag til protraheret fødselsforløb og sectio. En tese er, at der hos adipøse gravide forekommer intern fedme i fødselskanalen som hindrer fosteret i at indstille caput sufficient i bækkenindgangen og dermed besværliggør forløsning. Metode: Litteraturgennemgang vedrørende adipositas og fødsler, retrospektivt studium (registerstudie; Landspatientregisteret) 3.Navn: Tina Storgaard Vejleder: Ole Bredahl Rasmussen Hvor udføres projektet: Regionshospitalet Herning, gynækologisk/obstetrisk afdeling Titel på projektet: Grad 2 sectio som NIP indikator i Herning

2 Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Standarden for grad 2 sectio er vedtaget af DSOG og DASAIM som værende 30 minutter fra decision to delivery. Registreringen bliver indført på landsplan pr. 1. september Målet er at analysere om det lykkes at leve op til standarden og vurdere om der er behov for forbedringer af processen. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Gennemgang af international litteratur som ligger til baggrund for guidelines samt en prospektiv opgørelse af registrering af decision-to-delivery time ved grad 2 sectio i Herning. Desuden analyse af eventuelle problemer i relation til implementering af registrering af tiden samt opfyldelse af standarden i afdelingen. Til analyse af data skal anvendes statistical proces control. 4.Navn: Ali Shokouh-Amiri, Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, Sønderborg Vejleder: Overlæge Jalil Hariri, Patologisk Institut Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Hvor udføres projektet: Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Titel på projektet: Sammenligning af væskebaseret- og konventionelle Cervix Cytologi Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet: Den prædiktiv værdi af væskebaseret cytologi sammenlignet med den konventionelle Cervix Cytologi Metodebeskrivelse: Databasestudie. 5.Navn: Shamael Alkhafagi Vejleder: Ole Bjarne, Ålborg sygehus Titel: Extrauterine graviditeter på Viborg sygehus ,Et kvalitetesikringsprojekt. Formål: At foretage en kvalitetsvurdering i den periode ( )ekstrauterine graviditeter (udredning og behandling ) og fertilitet i mindste 2 år efterfølgene. I projektet gennem gåes journaler på patianterner,som har haft ektrauterinegraviditer i perioden ved opsamle oplysning blandt andet patiantens alder, BMI, s-hcg,vaginal scaning og behandlingsmetode. Resultat vedrørende under eller overbehandling,behandlingssuces ud fra prædekinerede kriterien og langtids-fertilitet vil blive sammenlignet i undergrouppe at patiante indbyrdes og sammenlignet med tilsvarende data fra anden danske gynækologisk afdeling. 6.Navn: Lenette Bech Vejleder: Pia Sander. Overlæge gyn./obst. Afd. Herlev Hvor udføres projektet: Gyn./obst. Afd. Herlev Titel på projektet: 1.Praktisk håndtering af inficererede abdominale cikatricer eller 2. / Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Ad.1: I klinikken synes det svært at finde konsensus omkring håndtering af patienter med inficerede abd.cikatricer ( oftest sectiocikatricer). Formålet er hvis muligt at producere en evidensbaseret guideline til afdelingen.

3 Ad.2: I flere patientfoldere fra bla. Endometriose-foreningen anbefales specifikke diæter med elimination af fx mælk & gluten. Disse diæter er ikke decideret sundhedsskadelige, men vanskelige at følge. Formålet med projektet er at undersøge om der er evidens for disse diæt-anbefalinger. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): 1. & 2. Litteraturstudie 7.Navn: Rikke Korsgaard Sørensen Vejleder: Kresten Rubeck Petersen Hvor udføres projektet: Odense Universitetshospital, Gynækologisk-obstetrisk afdeling Titel på projektet: Ovarietumores som bifund ved billeddiagnostiske undersøgelser for formodet extra-genital lidelse Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet: Et stigende antal kvinder får pga. den øgede anvendelse af avanceret billeddiagnostik stillet diagnosen ovarietumor som bifund på CT og MR undersøgelser foretaget som led i udredningen af formodet extra-genital lidelse. Kvinderne henvises herefter til en gynækologisk afdeling til videre udredning og behandling. Formålet med dette projekt er at belyse følgende problemstillinger i forhold til disse patienter: Følges guidelines for udredning og behandling af ovarietumores, specielt med hensyn til operationsindikation. Hvad er forekomsten af operationskomplikationer og hvor mange af de henviste viser sig at have en malign ovarietumor? Ved belysning af ovenstående spørgsmål formodes projektet at kunne danne grundlag for en ændret tilgang til disse patienter, både i gynækologisk regi og hos de henvisende specialer. Metodebeskrivelse kort: Journalgennemgang på patienter henvist til gynækologisk afdeling OUH i 2009 fra andre specialer med en ovarietumor som bifund ved en billeddiagnostisk undersøgelse. 8.Navn: Charlotte Mumm Ring Vejleder: Dorthe Kolster Hvor udføres projektet: Odense Universitets Hospital Titel på projektet: Planlagt vaginal fødsel efter sphincter ruptur;- hvordan går det? Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet : Formålet er at belyse, hvordan det går med den efterfølgende fødsel, når der er planlagt vaginal fødsel efter en tidligere sphincter ruptur uden sequelae eller betydende UL-mæssigt verificerede defekter. Aspekterne der belyses er: forløsningsmåde, bristningsgrad og hvorvidt en evt fødeplan overholdes.metodebeskrivelse : Gennemgang af journaler fra ovl. Dorthe Kolsters sphincter ambulatorium i perioden

4 9.Navn: Anna Cyrus. Vejleder: Pernille Ravn Hvor udføres projektet: OUH Titel på projektet:m. genitalium. Problemstilling for projektet : M. genitalium er langt hyppigere end gonore,men lidt sjældnere end klamydia.patienter,som ikke har klamydia,men har recidiverende underlivsinfektioner,er ofte smittet med M. genitalium. Formålet er at undersøge evidensen for rutinemæssig podning for M.genitalium på kvinder,som har tegn på underlivsinfektion. Ny DSOG guideline anbefaler rutinemæssig podning hos patienter med symptomer. Dette er nyt ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Metodebeskrivelse :Inden denne anbefaling følgesgøres kritisk litteraturgennemgang.desuden journalgennemgang og opfølgning på patienter over ca. 1 måned.efter evt. implementering af metoden gentages journalaudit og opfølgning på patienter. 10.Navn: Katrine Fuglsang Vejleder: Lone Kjeld Petersen Titel: Placenta prævia og TachoSil Formål: At undersøge om der er bivirkninger af behandling med TachoSil i uterinkaviteten i form af manglende endometriedække i nedre segment, TachoSil rest eller synekier i uterinkaviteten. Metode: Gennem de sidste to år er der i forbindelse med sectio pga. placenta prævia for at kontrollere blødningsmængden blevet lagt TachoSil på i nedre segment i uterus. Det har vist sig at være en teknisk let måde at få kontrol med blødningen. Der er blevet behandlet 15 kvinder på denne måde. Telefonisk kontaktes patienterne og interviewes vedr puerperiet. De tilbydes en hysteroskopisk undersøgelse i dagkirurgisk regi - ultralyd, hysteroskopi og histologisk undersøgelse af endometriet i området bedømt udfra biopsi minimum 3-6 måneder efter sectioet. Undersøgelsen er en kvalitetskontrol og er derfor ikke anmeldt til Etisk Komite Resultaterne planlægges publiceret i engelsk sproget tidsskrift 11.Navn: Lotte Colmorn Vejleder: Niels Jørgen Secher, Tom Weber, Carsten Nickelsen Hvor udføres projektet: Hvidovre/SST Titel på projektet: Incidens af DVT efter vag fødsel og sectio blandt danske kvinder i perioden Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): At opgøre incidensen af DVT efter sectio ift vag fødsel evt relateret til BMI, alder, paritet. Forhåbentlig bliver der en artikel. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Registerstudie.

5 12.Navn: Vejleder: Hvor udføres projektet: Ágúst Ingi Ágústsson Prof. Dr. med. Ole Mogensen Afd. D, OUH Titel på projektet: Diagnostisk nøjagtighed af PET-CT og MR-skanning i cancer cervicis som præoperativ diagnostik sammenlignet med GU i general anæstesi og histologisk diagnose. Problemstilling: Cancer cervicis er den næsthyppigste kræftform blandt kvinder i verden, efter brystkræft, og forårsages af infektion med HPV (hovedsagelig type 16 og 18). Med hjælp af strukturerede screeningsprogrammer har det været muligt at væsentligt mindske antallet af nye tilfælde men på trods af det er cancer cervicis blandt de 10 hyppigst forekommende kræftformer i danske kvinder og raten (12,6 pr ) er blandt den højeste i Europa. For diagnosticering og stadieinddeling af cancer cervicis er MRI og PET blevet etableret som nyttige værktøj og sensitivitet, specificitet og diagnostisk nøjagtighed (diagnostic accuracy) ved diagnosticering af lymfeknude status er velbeskrevet. På OUH anvendes der MRI skanning i kombination med PET-CT men den diagnostiske nøjagtighed af dette er efter vores mening ikke blevet beskrevet før, hverken for lymfeknudestatus eller tumor størrelse.formålet med vores studie er at beskrive den diagnostiske nøjagtighed ved anvendelse af MRI og PET-CT ved præoperativ stadieinddeling af kvinder med cancer cervicis. Metodebeskrivelse: Retrospektiv undersøgelse med gennemgang af alle journaler på patienter der har fået diagnosen cancer cervicis (DC53.9) og som har fået lavet PET-CT og MR-skanning på OUH som led i stadieinddeling i perioden Efterfølgende variabler registreres: CPR Alder Er der lavet PET-CT og MR på patienten? Tumorstørrelse på skanning Tumor lokalisation på skanning Lymfeknudemetastaser på skanning? FIGO-stadie Histologisk diagnose (tumor størrelse og indvækst, positive lymfeknuder) Hvilken behandling fik patienten (conisatio, hysterektomi, strålterapi, kemoterapi, palliation) Preoperativ og postoperative stage 13.Navn: Jacob Alexander Lykke Vejleder: Jens Langhoff-Roos, overlæge, dr. med. Obstetrisk klinik, Rigshospitalet telf

6 Hvor udføres projektet: Rigshospitalet, Kbh., DK; University of California, L.A. (UCLA), CA, USA; Celera Diagnostics, SF, CA, USA; Yale University, New Haven, CT, USA. Titel på projektet: Polymorphisms in Preeclampsia: The Danish National Birth Cohort. Jacob Alexander Lykke, Lance B. Bare, Jørn Olsen, Andre Arellano, Michael J. Paidas, and Jens Langhoff-Roos. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm)): Previous studies on the genetics of preeclampsia have focused mostly on inherited thrombophilias, vascular and immunological factors with conflicting results. Several genes and single nucleotide polymorphisms (SNPs) have already been tested as risk factors for preeclampsia, some of which have previously been associated with cardiovascular diseases as well. To elucidate the genetic cardiovascular etiology of severe preeclampsia, we designed a nested case-cohort study investigating the association between severe preeclampsia and 129 candidate SNPs selected by their previous association with cardiovascular disease. Also, we tested the association between these SNPs with the co-morbidities preterm delivery and small-for-gestational-age offspring in preeclamptic women. Som delelement i disputats skal der skrives følgende artikel, der forventes publiceret i internationalt tidsskrift; den forventes indsendt til peer-review ultimo Disputatsen forventes at bygge på 6-8 original artikler, og forventes indleveret medio Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): I den danske moder-barn kohorte (DNBC) blev der doneret blod til en biobank. Gennem denne biobank og data fra DNBC, LPR og en validering skal der findes sammenhæng mellem specifikke polymorfismer og svær preeclampsi. 14.Navn: Anne Bundgaard Vejleder: Læge, Ph.d Bo Rud Hvor udføres projektet: Gynækologisk Obstetrisk Afd. Hvidovre Hospital Titel på projektet: Evaluering af træfsikkerheden af urinstix hos gravide med symptomer på urinvejsinfektion (UVI) Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet: Projektets formål er primært at evaluere træfsikkerheden af urinstiks mhp. diagnostisering af UVI hos gravide. Udfaldet på urinstix sammenholdes med resulatet af urindyrkningen, der anses for referencetesten for bakteriuri. Tidligere evalueringer af træfsikkerheden af urinstix er næsten udelukkende udført blandt gravide uden symptomer på UVI. Formålet er også at belyse den behandlingen, der gives til gravide med symptomer på UVI inden svaret på urindyrkningen foreligger. Ved at sammenholde den gravides symptomer, resultatet af urinstiks og urindyrkningssvaret håber vi at facilitere fortolkningen af urinstiks og dermed ensarte den behandling som tilbydes gravide med mistanke om UVI og samtidig optimere brugen af antibiotika til denne gruppe af patienter. Metodebeskrivelse: Projektet er en tværsnitsundersøgelse af gravid i 24. til 38. uge med cystit symptomer henvist til fødegangen på Hvidovre Hospital.

7 15.Navn: Christina Hjørnet Kamper Vejleder: Rikke Bek Helmig og Lone Hvidman Hvor udføres projektet: Skejby Sygehus gyn-obs afd. Y Titel på projektet: Følger afd. Y Skejby Sygehus instruksen for PROM? Et kvalitetssikringsprojekt. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Problemstilling: I 8 % af graviditeter til terminen starter fødslen med vandafgang uden veer eller PROM (prelabour rupture of the membranes). Tidligere har man afventet det spontane forløb efter PROM i op til timer før indgriben. I 2008 indførtes på afd. Y en ny procedure til håndtering af PROM. Dette var baseret på nye undersøgelser, der viste, at tidlig induktion af fødslen efter 1-4 timer, frem for afventende holdning og induktion efter (32) timer gav mindre komplikationsfrekvens. Specielt kunne andelen af kvinder, der skulle behandles med antibiotika efter 24 timers vandafgang reduceres og færre børn skulle indlægges til observation for infektion. Mål med projektet: Belyse hvorvidt afd. Y Skejby Sygehus følger instruksen vedrørende håndtering af PROM målt på følgende parametre: tid fra vandafgang til patienten ses på fødegangen, tid fra vandafgang til påbegyndt stimulation, antal gange, der gives misoprostol 50 mikrogram, hvor mange får stimulation med oxytocin-drop, hvor mange føder indenfor 18 timer efter vandafgang, hvor mange får antibiotika (og hvor mange gange), hvor mange nyfødte indlægges til observation for infektion og hvor mange nyfødte får infektion. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Journalgennemgang, kvalitetssikringsprojekt. 16.NAVN: Mathilde Evaldsen, 1.reservelæge VEJLEDER: Christina Kruse, Overlæge, Gyn-Obs afd.y, Århus Universitetshospital, Skejby HVOR UDFØRES PROJEKTET: Århus Universitetshospital, Skejby, Gyn-Obs afd.y TITEL PÅ PROJEKTET: Abortus Habitualis en opgørelse over udrednings - og behandlingsprogrammet efter 3 & 4 konsekutive aborter PROBLEMSTILLING FOR PROJEKT: Abortus habitualis (HA) rammer ca. 1% af kvinder, som forsøger at få børn. HA defineres som mindst tre konsekutive aborter inden uge 22+0, og opdeles i primær & sekundær. Årsagen til HA kan være anatomiske, kromosomale, endokrinologiske, tromboemboliske og immunologiske årsager, aetas eller idiopatisk. I henhold til nationale guidelines (1) finder større udredning af HA først sted efter 4 konsekutive aborter, men allerede efter 3. konsekutive abort tilbydes omsorg og støtte i den tidlige graviditet mhp at bedre chancen for at gennemføre efterfølgende graviditet (2,3). Efter 4. abort tilbydes henvisning til Rigshospitalet (RH), Fertilitetsklinikken, HA enheden mhp vurdering af mulighed for behandling. Der foreligger ingen danske opgørelser over, hvordan udredningsprogrammet fungerer/virker. Med udgangspunkt i en konsekutiv kohorte af HA patienter, der i perioden (ca. 40 pr. år) udredt via gyn. amb, SKS ønskes belyst fund ved 1. udredning samt pt ens videre forløb ifht. behandling, yderligere udredning, graviditetsrate, baby take-home samt antal scanninger foretaget i opnået graviditet.

8 METODEBESKRIVELSE: Retrospektiv analyse ved journal gennemgang, hvor patologiske fund efter 1. samtale/kontakt (Ul + samtale) og efter 2. besøg (efter 4. konsekutive abort og inkl. kromosomanalyse af parret, thrombofili-udredning, biokemi). Det registreres, om der er udført TCRP, TCRF, septum resektion, er opstartet heparin behandling, er tilrådet vægttab, rygestop eller om pt en er henvist til RH. Der foretages relevant litteratursøgning. 17.Navn: Vibeke Kramer Lysdahl Vejleder: Carsten Byrjalsen Hvor udføres projektet: Gynækologi/Obstetrisk Afdeling; Regionhospitalet Herning Titel på projektet: Konisation på regionshospital Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Hvorledes er den operative kvalitet af intenderede radikale/terapeutiske konisationer i 2009 på Regionshospital Herning sammenlignet med nationale og internationale mål for operativ kvalitet målt på indikatorer som radikalitet og komplikationsrate; og er disse mål afhængige af operatørens uddannelsesniveau eller valgte operative teknik. Formålet er at vurdere den operative kvalitet af terapeutiske konisationer udført på Regionshospital Herning i Metodebeskrivelse - kort : Kvalitetsgennemgang/kvalitetsikringsprojekt Oplysninger er indhentet ved journalgennemgang 18.Janne Foss Berlac, Vejleder Anne Cathrine Roslev Gjerris Gyn.obs afd., Hillerød Hospital Titel: Svangrekontrol af bariatrisk opererede gravide og deres fostre Problemstilling: Flere og flere patienter gennemgår fedmekirurgi. Heraf vil flere opnå og gennemgå graviditet. Bariatrisk kirurgi kan bl.a medføre diverse vitaminmangeltilstande. Derudover er påvirkningen af fosterets tilvækst samt optimale forløsningsmåde ukendt. Der foreligger ingen instruks om, hvordan disse kvinder og deres fostre skal monitoreres under graviditeten. Målet med dette projekt er dels at lave en survey på landets obstetriske afdelinger om deres håndtering af denne patientgruppe dels ved litteraturgennemgang at få lavet en lokal og national guideline til optimal monitorering af denne voksende patientgruppe. Metodebeskrivelse: Survey og litteraturgennemgang 19..Navn: Manuela Kronschnabl Vejleder: Berit Moesgaard Hvor udføres projektet: Herlev Hospital, gyn. Afd. Titel på projektet: Effekt af adjuverende behandling i leiomyosarcoma uteri Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet : Leiomyosarcoma uteri er en sjælden malign lidelse, hvor der mangler data omkring effekten af adjuverende behandling, som kan være både radioterapi eller kemoterapi. På Skejby har man givet efterbehandling, imens man i København har udeladt dette. Denne undersøgelse er en journalgennemgang af ca. 25 pt fra Jylland

9 og ca 25 pt fra Sjælland, hvor man kan sammenligne effekten på lokalrecidiv og muligvis overlevelse. Formålet med studiet var oprindeligt en publikation, pga. af den lille datamængde kan det dog blive svært, at træffe et statistisk signifikant udsagn. 20. Navn: 1. reservelæge Kathrine Birch Petersen Vejleder: Overlæge, Dr.med Helle Krogh Johansen og overlæge, PhD Morten Hedegaard Hvor udføres projektet: RH Titel på projektet: Forekomsten af ampicillinresistens og udvikling over tid blandt gravide kvinder på RH. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet og metode: Der er gennem de senere år registreret et øget forbrug af ampicillin antibiotika til behandling af gravide på RH. Dette giver anledning til bekymring, da resistensudviklingen for ampicillin blandt lavpatogene bakterier er stigende og kan vanskeliggøre behandlingen samt øge morbiditeten hos gravide. Ved en gennemgang af podningssvar fra alle ambulante og indlagte forløb i obstetrisk regi på RH i 2009, fandt vi mange tilfælde af ampicillinresistente bakterier. Ampicillin anvendes i mange tilfælde til profylaktisk behandling af obstetriske patienter skal denne praksis ændres? Formål: 1. At beskrive forekomsten af resistens samt udviklingen over tid for ampicillin blandt gravide på RH. 2. At beskrive de patogene bakterier, vi finder i podningssvar fra de gravide (urindyrkninger samt vaginalpodninger). 3. Ud fra ovenstående samt ved litteratursøgning at lave en evidensbaseret anbefaling for antibiotika valg ved infektioner i en obstetrisk population Mål for projektet: Artikel i internationalt tidsskrift/acta 21. Navn: Kristine Nielsen Vejleder: Overlæge Birthe Brøndum Mortensen Lokalisation for afvikling af projektet: Fødegangen, Regionshospitalet Viborg Titel: Selvoplevet smerte ved suturering af grad 2 bristning og episiotomi efter fødsel. Sammenligning mellem infiltrations- og ledningsanalgesi. Et pilotstudie Metode: Prospektivt studie. Spørgeskemaundersøgelse hvor kvinderne udspørges om de smerter, de oplever ved anlæggelse af analgesi og ved den den efterfølgende suturering. Der er ikke tale om et intervenerende studie, men et pilotprojekt som jeg håber vil kunne bane vejen for et senere randomiseret studie.

10

11

Projektbeskrivelser 2009

Projektbeskrivelser 2009 Projektbeskrivelser 2009 Navn: Faiqa Sahibzade hoveduddannelse i Gyn/Obstetrik Vejleder: Pernille Jensen afdeling læge Sted: Herlev Sygehus, Gynækologisk afdeling Emne: Behandling af sår infektion/ruptur;

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS.

FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. 1. udgave Denne oversigt over forskningsprojekter omhandler både igangværende videnskabelige undersøgelser og samarbejder indenfor rammerne af Klinisk

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling i Gynækologi & Obstetrik ved Aarhus Universitetshospital, Afdeling Y og Regionshospitalet, Herning, HEV 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015i

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft Opfølgningsprogram for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HPV-vaccination til kvinder over 26 år. Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard. Vejleder Professor Mogens Vestergaard

HPV-vaccination til kvinder over 26 år. Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard. Vejleder Professor Mogens Vestergaard HPV-vaccination til kvinder over 26 år Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard Vejleder Professor Mogens Vestergaard Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Basalviden om HPV og vaccination...

Læs mere

MEDICINSK SMERTELINDRING UNDER SUTURERING

MEDICINSK SMERTELINDRING UNDER SUTURERING BACHELORPROJEKT Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse jf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret nr. 202 af 27.02.2010. Sarah Hjorth Andersen Jordemoderuddannelsen

Læs mere

Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram

Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram 1 Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram Titel Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram Forfattere: Navn: Stilling: Arbejdssted:

Læs mere

Side 22 Kursusoversigt. Side 6-7 CADUCEUS legat Side 8-9 DUDS årsmøde. Side10-21 Tema: Biopsi ...

Side 22 Kursusoversigt. Side 6-7 CADUCEUS legat Side 8-9 DUDS årsmøde. Side10-21 Tema: Biopsi ... DUDS Side 6-7 CADUCEUS legat Side 8-9 DUDS årsmøde Side10-21 Tema: Biopsi... Side 22 Kursusoversigt Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - september 2011 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Titel National klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer

Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer Danish Colorectal Cancer Group www.dccg.dk 4. udgave 2009 1 Redaktør Steffen Bülow Redaktionsgruppe Steffen Bülow Eva Fallentin Per Gandrup

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 C Lungekræft Overlæge Hans Pilegaard, Skejby Sygehus Hovedanbefalinger Alle operationer for lungecancer bør udføres af eller superviseres af en klassisk thoraxkirurg. Alle

Læs mere

NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK

NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group NATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SPYTKIRTELKRÆFT I DANMARK Dansk Selskab for Hoved- og Hals Onkologi (DSHHO) og Den Danske Hoved-Hals

Læs mere

Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie.

Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie. Projektbeskrivelse for cand.med. Louise Mahncke. Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie. Institution: Forskningsenheden

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis Nationale kliniske retningslinier for udredning og behandling af cancer pancreatis April 2011 DPCG Kliniske retningslinier for cancer pancreatis 2011 Side 2/110 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INCIDENS,

Læs mere

DSOG-information. DSVL 12 FIGO, Vancouver, Canada 2015 12

DSOG-information. DSVL 12 FIGO, Vancouver, Canada 2015 12 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Rejseberetning fra Ecuador 7 DSOG-information Indkaldelse til

Læs mere