Titel på projektet: Screening history in women diagnosed with cervical cancer in the Danish screening program.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel på projektet: Screening history in women diagnosed with cervical cancer in the Danish screening program."

Transkript

1 Projektbeskrivelser forskningstræning 2010/11 1. Navn: Susanne Poll Vejleder: Benny Kirschner Hvor udføres projektet: Herlev hospital og Hvidovre hospital Titel på projektet: Screening history in women diagnosed with cervical cancer in the Danish screening program. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Projektet omhandler en beskrivelse af kvinder der har fået konstateret cervix cancer i , og deres screeningshistorie (smear) i henhold til screeningsprogrammet. Vi ønsker også at evaluere screeningsprogrammet,og dets værdi, i forhold til at undgå udvikling af cervix cancer. Der er lavet poster til NFOG 2010, og derudover håber vi at lave artikel til Ugeskrift for Læger. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Der er indsamlet data fra Hvidovre og Hillerøds patologiske afdelinger. Her smears og biopsier evalueret af patologer i forhold til kvindernes cancer status og screeningshistorie 2.Navn: Carina Widén Zakhary Mailadresse: Navn på vejleder: Thorkild F. Nielsen, Overlæge, Dr.Med Mailadresse: Projektafdeling: Gynækologisk-Obstetrisk afd., Sygehus Vendsyssel, Hjørring Projekttitel: Frekvensen af atypisk hovedstilling hos adipøse singleton-gravide (BMI>30 sammenlignet med normalvægtige og effekten på fødselsforløbet forudsat spontan induceret fødsel i uge Problemstilling/formål: Der ses en betydelig stigning i sectiofrekvensen parallelt med stigende BMI. Formålet med projektet er, at undersøge om en højere frekvens af atypisk hovedstilling hos adipøse singleton-gravide forekommer og om det kan være medvirkende årsag til protraheret fødselsforløb og sectio. En tese er, at der hos adipøse gravide forekommer intern fedme i fødselskanalen som hindrer fosteret i at indstille caput sufficient i bækkenindgangen og dermed besværliggør forløsning. Metode: Litteraturgennemgang vedrørende adipositas og fødsler, retrospektivt studium (registerstudie; Landspatientregisteret) 3.Navn: Tina Storgaard Vejleder: Ole Bredahl Rasmussen Hvor udføres projektet: Regionshospitalet Herning, gynækologisk/obstetrisk afdeling Titel på projektet: Grad 2 sectio som NIP indikator i Herning

2 Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Standarden for grad 2 sectio er vedtaget af DSOG og DASAIM som værende 30 minutter fra decision to delivery. Registreringen bliver indført på landsplan pr. 1. september Målet er at analysere om det lykkes at leve op til standarden og vurdere om der er behov for forbedringer af processen. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Gennemgang af international litteratur som ligger til baggrund for guidelines samt en prospektiv opgørelse af registrering af decision-to-delivery time ved grad 2 sectio i Herning. Desuden analyse af eventuelle problemer i relation til implementering af registrering af tiden samt opfyldelse af standarden i afdelingen. Til analyse af data skal anvendes statistical proces control. 4.Navn: Ali Shokouh-Amiri, Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, Sønderborg Vejleder: Overlæge Jalil Hariri, Patologisk Institut Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Hvor udføres projektet: Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Titel på projektet: Sammenligning af væskebaseret- og konventionelle Cervix Cytologi Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet: Den prædiktiv værdi af væskebaseret cytologi sammenlignet med den konventionelle Cervix Cytologi Metodebeskrivelse: Databasestudie. 5.Navn: Shamael Alkhafagi Vejleder: Ole Bjarne, Ålborg sygehus Titel: Extrauterine graviditeter på Viborg sygehus ,Et kvalitetesikringsprojekt. Formål: At foretage en kvalitetsvurdering i den periode ( )ekstrauterine graviditeter (udredning og behandling ) og fertilitet i mindste 2 år efterfølgene. I projektet gennem gåes journaler på patianterner,som har haft ektrauterinegraviditer i perioden ved opsamle oplysning blandt andet patiantens alder, BMI, s-hcg,vaginal scaning og behandlingsmetode. Resultat vedrørende under eller overbehandling,behandlingssuces ud fra prædekinerede kriterien og langtids-fertilitet vil blive sammenlignet i undergrouppe at patiante indbyrdes og sammenlignet med tilsvarende data fra anden danske gynækologisk afdeling. 6.Navn: Lenette Bech Vejleder: Pia Sander. Overlæge gyn./obst. Afd. Herlev Hvor udføres projektet: Gyn./obst. Afd. Herlev Titel på projektet: 1.Praktisk håndtering af inficererede abdominale cikatricer eller 2. / Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Ad.1: I klinikken synes det svært at finde konsensus omkring håndtering af patienter med inficerede abd.cikatricer ( oftest sectiocikatricer). Formålet er hvis muligt at producere en evidensbaseret guideline til afdelingen.

3 Ad.2: I flere patientfoldere fra bla. Endometriose-foreningen anbefales specifikke diæter med elimination af fx mælk & gluten. Disse diæter er ikke decideret sundhedsskadelige, men vanskelige at følge. Formålet med projektet er at undersøge om der er evidens for disse diæt-anbefalinger. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): 1. & 2. Litteraturstudie 7.Navn: Rikke Korsgaard Sørensen Vejleder: Kresten Rubeck Petersen Hvor udføres projektet: Odense Universitetshospital, Gynækologisk-obstetrisk afdeling Titel på projektet: Ovarietumores som bifund ved billeddiagnostiske undersøgelser for formodet extra-genital lidelse Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet: Et stigende antal kvinder får pga. den øgede anvendelse af avanceret billeddiagnostik stillet diagnosen ovarietumor som bifund på CT og MR undersøgelser foretaget som led i udredningen af formodet extra-genital lidelse. Kvinderne henvises herefter til en gynækologisk afdeling til videre udredning og behandling. Formålet med dette projekt er at belyse følgende problemstillinger i forhold til disse patienter: Følges guidelines for udredning og behandling af ovarietumores, specielt med hensyn til operationsindikation. Hvad er forekomsten af operationskomplikationer og hvor mange af de henviste viser sig at have en malign ovarietumor? Ved belysning af ovenstående spørgsmål formodes projektet at kunne danne grundlag for en ændret tilgang til disse patienter, både i gynækologisk regi og hos de henvisende specialer. Metodebeskrivelse kort: Journalgennemgang på patienter henvist til gynækologisk afdeling OUH i 2009 fra andre specialer med en ovarietumor som bifund ved en billeddiagnostisk undersøgelse. 8.Navn: Charlotte Mumm Ring Vejleder: Dorthe Kolster Hvor udføres projektet: Odense Universitets Hospital Titel på projektet: Planlagt vaginal fødsel efter sphincter ruptur;- hvordan går det? Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet : Formålet er at belyse, hvordan det går med den efterfølgende fødsel, når der er planlagt vaginal fødsel efter en tidligere sphincter ruptur uden sequelae eller betydende UL-mæssigt verificerede defekter. Aspekterne der belyses er: forløsningsmåde, bristningsgrad og hvorvidt en evt fødeplan overholdes.metodebeskrivelse : Gennemgang af journaler fra ovl. Dorthe Kolsters sphincter ambulatorium i perioden

4 9.Navn: Anna Cyrus. Vejleder: Pernille Ravn Hvor udføres projektet: OUH Titel på projektet:m. genitalium. Problemstilling for projektet : M. genitalium er langt hyppigere end gonore,men lidt sjældnere end klamydia.patienter,som ikke har klamydia,men har recidiverende underlivsinfektioner,er ofte smittet med M. genitalium. Formålet er at undersøge evidensen for rutinemæssig podning for M.genitalium på kvinder,som har tegn på underlivsinfektion. Ny DSOG guideline anbefaler rutinemæssig podning hos patienter med symptomer. Dette er nyt ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Metodebeskrivelse :Inden denne anbefaling følgesgøres kritisk litteraturgennemgang.desuden journalgennemgang og opfølgning på patienter over ca. 1 måned.efter evt. implementering af metoden gentages journalaudit og opfølgning på patienter. 10.Navn: Katrine Fuglsang Vejleder: Lone Kjeld Petersen Titel: Placenta prævia og TachoSil Formål: At undersøge om der er bivirkninger af behandling med TachoSil i uterinkaviteten i form af manglende endometriedække i nedre segment, TachoSil rest eller synekier i uterinkaviteten. Metode: Gennem de sidste to år er der i forbindelse med sectio pga. placenta prævia for at kontrollere blødningsmængden blevet lagt TachoSil på i nedre segment i uterus. Det har vist sig at være en teknisk let måde at få kontrol med blødningen. Der er blevet behandlet 15 kvinder på denne måde. Telefonisk kontaktes patienterne og interviewes vedr puerperiet. De tilbydes en hysteroskopisk undersøgelse i dagkirurgisk regi - ultralyd, hysteroskopi og histologisk undersøgelse af endometriet i området bedømt udfra biopsi minimum 3-6 måneder efter sectioet. Undersøgelsen er en kvalitetskontrol og er derfor ikke anmeldt til Etisk Komite Resultaterne planlægges publiceret i engelsk sproget tidsskrift 11.Navn: Lotte Colmorn Vejleder: Niels Jørgen Secher, Tom Weber, Carsten Nickelsen Hvor udføres projektet: Hvidovre/SST Titel på projektet: Incidens af DVT efter vag fødsel og sectio blandt danske kvinder i perioden Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): At opgøre incidensen af DVT efter sectio ift vag fødsel evt relateret til BMI, alder, paritet. Forhåbentlig bliver der en artikel. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Registerstudie.

5 12.Navn: Vejleder: Hvor udføres projektet: Ágúst Ingi Ágústsson Prof. Dr. med. Ole Mogensen Afd. D, OUH Titel på projektet: Diagnostisk nøjagtighed af PET-CT og MR-skanning i cancer cervicis som præoperativ diagnostik sammenlignet med GU i general anæstesi og histologisk diagnose. Problemstilling: Cancer cervicis er den næsthyppigste kræftform blandt kvinder i verden, efter brystkræft, og forårsages af infektion med HPV (hovedsagelig type 16 og 18). Med hjælp af strukturerede screeningsprogrammer har det været muligt at væsentligt mindske antallet af nye tilfælde men på trods af det er cancer cervicis blandt de 10 hyppigst forekommende kræftformer i danske kvinder og raten (12,6 pr ) er blandt den højeste i Europa. For diagnosticering og stadieinddeling af cancer cervicis er MRI og PET blevet etableret som nyttige værktøj og sensitivitet, specificitet og diagnostisk nøjagtighed (diagnostic accuracy) ved diagnosticering af lymfeknude status er velbeskrevet. På OUH anvendes der MRI skanning i kombination med PET-CT men den diagnostiske nøjagtighed af dette er efter vores mening ikke blevet beskrevet før, hverken for lymfeknudestatus eller tumor størrelse.formålet med vores studie er at beskrive den diagnostiske nøjagtighed ved anvendelse af MRI og PET-CT ved præoperativ stadieinddeling af kvinder med cancer cervicis. Metodebeskrivelse: Retrospektiv undersøgelse med gennemgang af alle journaler på patienter der har fået diagnosen cancer cervicis (DC53.9) og som har fået lavet PET-CT og MR-skanning på OUH som led i stadieinddeling i perioden Efterfølgende variabler registreres: CPR Alder Er der lavet PET-CT og MR på patienten? Tumorstørrelse på skanning Tumor lokalisation på skanning Lymfeknudemetastaser på skanning? FIGO-stadie Histologisk diagnose (tumor størrelse og indvækst, positive lymfeknuder) Hvilken behandling fik patienten (conisatio, hysterektomi, strålterapi, kemoterapi, palliation) Preoperativ og postoperative stage 13.Navn: Jacob Alexander Lykke Vejleder: Jens Langhoff-Roos, overlæge, dr. med. Obstetrisk klinik, Rigshospitalet telf

6 Hvor udføres projektet: Rigshospitalet, Kbh., DK; University of California, L.A. (UCLA), CA, USA; Celera Diagnostics, SF, CA, USA; Yale University, New Haven, CT, USA. Titel på projektet: Polymorphisms in Preeclampsia: The Danish National Birth Cohort. Jacob Alexander Lykke, Lance B. Bare, Jørn Olsen, Andre Arellano, Michael J. Paidas, and Jens Langhoff-Roos. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm)): Previous studies on the genetics of preeclampsia have focused mostly on inherited thrombophilias, vascular and immunological factors with conflicting results. Several genes and single nucleotide polymorphisms (SNPs) have already been tested as risk factors for preeclampsia, some of which have previously been associated with cardiovascular diseases as well. To elucidate the genetic cardiovascular etiology of severe preeclampsia, we designed a nested case-cohort study investigating the association between severe preeclampsia and 129 candidate SNPs selected by their previous association with cardiovascular disease. Also, we tested the association between these SNPs with the co-morbidities preterm delivery and small-for-gestational-age offspring in preeclamptic women. Som delelement i disputats skal der skrives følgende artikel, der forventes publiceret i internationalt tidsskrift; den forventes indsendt til peer-review ultimo Disputatsen forventes at bygge på 6-8 original artikler, og forventes indleveret medio Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): I den danske moder-barn kohorte (DNBC) blev der doneret blod til en biobank. Gennem denne biobank og data fra DNBC, LPR og en validering skal der findes sammenhæng mellem specifikke polymorfismer og svær preeclampsi. 14.Navn: Anne Bundgaard Vejleder: Læge, Ph.d Bo Rud Hvor udføres projektet: Gynækologisk Obstetrisk Afd. Hvidovre Hospital Titel på projektet: Evaluering af træfsikkerheden af urinstix hos gravide med symptomer på urinvejsinfektion (UVI) Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet: Projektets formål er primært at evaluere træfsikkerheden af urinstiks mhp. diagnostisering af UVI hos gravide. Udfaldet på urinstix sammenholdes med resulatet af urindyrkningen, der anses for referencetesten for bakteriuri. Tidligere evalueringer af træfsikkerheden af urinstix er næsten udelukkende udført blandt gravide uden symptomer på UVI. Formålet er også at belyse den behandlingen, der gives til gravide med symptomer på UVI inden svaret på urindyrkningen foreligger. Ved at sammenholde den gravides symptomer, resultatet af urinstiks og urindyrkningssvaret håber vi at facilitere fortolkningen af urinstiks og dermed ensarte den behandling som tilbydes gravide med mistanke om UVI og samtidig optimere brugen af antibiotika til denne gruppe af patienter. Metodebeskrivelse: Projektet er en tværsnitsundersøgelse af gravid i 24. til 38. uge med cystit symptomer henvist til fødegangen på Hvidovre Hospital.

7 15.Navn: Christina Hjørnet Kamper Vejleder: Rikke Bek Helmig og Lone Hvidman Hvor udføres projektet: Skejby Sygehus gyn-obs afd. Y Titel på projektet: Følger afd. Y Skejby Sygehus instruksen for PROM? Et kvalitetssikringsprojekt. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Problemstilling: I 8 % af graviditeter til terminen starter fødslen med vandafgang uden veer eller PROM (prelabour rupture of the membranes). Tidligere har man afventet det spontane forløb efter PROM i op til timer før indgriben. I 2008 indførtes på afd. Y en ny procedure til håndtering af PROM. Dette var baseret på nye undersøgelser, der viste, at tidlig induktion af fødslen efter 1-4 timer, frem for afventende holdning og induktion efter (32) timer gav mindre komplikationsfrekvens. Specielt kunne andelen af kvinder, der skulle behandles med antibiotika efter 24 timers vandafgang reduceres og færre børn skulle indlægges til observation for infektion. Mål med projektet: Belyse hvorvidt afd. Y Skejby Sygehus følger instruksen vedrørende håndtering af PROM målt på følgende parametre: tid fra vandafgang til patienten ses på fødegangen, tid fra vandafgang til påbegyndt stimulation, antal gange, der gives misoprostol 50 mikrogram, hvor mange får stimulation med oxytocin-drop, hvor mange føder indenfor 18 timer efter vandafgang, hvor mange får antibiotika (og hvor mange gange), hvor mange nyfødte indlægges til observation for infektion og hvor mange nyfødte får infektion. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Journalgennemgang, kvalitetssikringsprojekt. 16.NAVN: Mathilde Evaldsen, 1.reservelæge VEJLEDER: Christina Kruse, Overlæge, Gyn-Obs afd.y, Århus Universitetshospital, Skejby HVOR UDFØRES PROJEKTET: Århus Universitetshospital, Skejby, Gyn-Obs afd.y TITEL PÅ PROJEKTET: Abortus Habitualis en opgørelse over udrednings - og behandlingsprogrammet efter 3 & 4 konsekutive aborter PROBLEMSTILLING FOR PROJEKT: Abortus habitualis (HA) rammer ca. 1% af kvinder, som forsøger at få børn. HA defineres som mindst tre konsekutive aborter inden uge 22+0, og opdeles i primær & sekundær. Årsagen til HA kan være anatomiske, kromosomale, endokrinologiske, tromboemboliske og immunologiske årsager, aetas eller idiopatisk. I henhold til nationale guidelines (1) finder større udredning af HA først sted efter 4 konsekutive aborter, men allerede efter 3. konsekutive abort tilbydes omsorg og støtte i den tidlige graviditet mhp at bedre chancen for at gennemføre efterfølgende graviditet (2,3). Efter 4. abort tilbydes henvisning til Rigshospitalet (RH), Fertilitetsklinikken, HA enheden mhp vurdering af mulighed for behandling. Der foreligger ingen danske opgørelser over, hvordan udredningsprogrammet fungerer/virker. Med udgangspunkt i en konsekutiv kohorte af HA patienter, der i perioden (ca. 40 pr. år) udredt via gyn. amb, SKS ønskes belyst fund ved 1. udredning samt pt ens videre forløb ifht. behandling, yderligere udredning, graviditetsrate, baby take-home samt antal scanninger foretaget i opnået graviditet.

8 METODEBESKRIVELSE: Retrospektiv analyse ved journal gennemgang, hvor patologiske fund efter 1. samtale/kontakt (Ul + samtale) og efter 2. besøg (efter 4. konsekutive abort og inkl. kromosomanalyse af parret, thrombofili-udredning, biokemi). Det registreres, om der er udført TCRP, TCRF, septum resektion, er opstartet heparin behandling, er tilrådet vægttab, rygestop eller om pt en er henvist til RH. Der foretages relevant litteratursøgning. 17.Navn: Vibeke Kramer Lysdahl Vejleder: Carsten Byrjalsen Hvor udføres projektet: Gynækologi/Obstetrisk Afdeling; Regionhospitalet Herning Titel på projektet: Konisation på regionshospital Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet (hvad er målet med projektet (ex ny instruks, belyse en problemstilling mm): Hvorledes er den operative kvalitet af intenderede radikale/terapeutiske konisationer i 2009 på Regionshospital Herning sammenlignet med nationale og internationale mål for operativ kvalitet målt på indikatorer som radikalitet og komplikationsrate; og er disse mål afhængige af operatørens uddannelsesniveau eller valgte operative teknik. Formålet er at vurdere den operative kvalitet af terapeutiske konisationer udført på Regionshospital Herning i Metodebeskrivelse - kort : Kvalitetsgennemgang/kvalitetsikringsprojekt Oplysninger er indhentet ved journalgennemgang 18.Janne Foss Berlac, Vejleder Anne Cathrine Roslev Gjerris Gyn.obs afd., Hillerød Hospital Titel: Svangrekontrol af bariatrisk opererede gravide og deres fostre Problemstilling: Flere og flere patienter gennemgår fedmekirurgi. Heraf vil flere opnå og gennemgå graviditet. Bariatrisk kirurgi kan bl.a medføre diverse vitaminmangeltilstande. Derudover er påvirkningen af fosterets tilvækst samt optimale forløsningsmåde ukendt. Der foreligger ingen instruks om, hvordan disse kvinder og deres fostre skal monitoreres under graviditeten. Målet med dette projekt er dels at lave en survey på landets obstetriske afdelinger om deres håndtering af denne patientgruppe dels ved litteraturgennemgang at få lavet en lokal og national guideline til optimal monitorering af denne voksende patientgruppe. Metodebeskrivelse: Survey og litteraturgennemgang 19..Navn: Manuela Kronschnabl Vejleder: Berit Moesgaard Hvor udføres projektet: Herlev Hospital, gyn. Afd. Titel på projektet: Effekt af adjuverende behandling i leiomyosarcoma uteri Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet : Leiomyosarcoma uteri er en sjælden malign lidelse, hvor der mangler data omkring effekten af adjuverende behandling, som kan være både radioterapi eller kemoterapi. På Skejby har man givet efterbehandling, imens man i København har udeladt dette. Denne undersøgelse er en journalgennemgang af ca. 25 pt fra Jylland

9 og ca 25 pt fra Sjælland, hvor man kan sammenligne effekten på lokalrecidiv og muligvis overlevelse. Formålet med studiet var oprindeligt en publikation, pga. af den lille datamængde kan det dog blive svært, at træffe et statistisk signifikant udsagn. 20. Navn: 1. reservelæge Kathrine Birch Petersen Vejleder: Overlæge, Dr.med Helle Krogh Johansen og overlæge, PhD Morten Hedegaard Hvor udføres projektet: RH Titel på projektet: Forekomsten af ampicillinresistens og udvikling over tid blandt gravide kvinder på RH. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet og metode: Der er gennem de senere år registreret et øget forbrug af ampicillin antibiotika til behandling af gravide på RH. Dette giver anledning til bekymring, da resistensudviklingen for ampicillin blandt lavpatogene bakterier er stigende og kan vanskeliggøre behandlingen samt øge morbiditeten hos gravide. Ved en gennemgang af podningssvar fra alle ambulante og indlagte forløb i obstetrisk regi på RH i 2009, fandt vi mange tilfælde af ampicillinresistente bakterier. Ampicillin anvendes i mange tilfælde til profylaktisk behandling af obstetriske patienter skal denne praksis ændres? Formål: 1. At beskrive forekomsten af resistens samt udviklingen over tid for ampicillin blandt gravide på RH. 2. At beskrive de patogene bakterier, vi finder i podningssvar fra de gravide (urindyrkninger samt vaginalpodninger). 3. Ud fra ovenstående samt ved litteratursøgning at lave en evidensbaseret anbefaling for antibiotika valg ved infektioner i en obstetrisk population Mål for projektet: Artikel i internationalt tidsskrift/acta 21. Navn: Kristine Nielsen Vejleder: Overlæge Birthe Brøndum Mortensen Lokalisation for afvikling af projektet: Fødegangen, Regionshospitalet Viborg Titel: Selvoplevet smerte ved suturering af grad 2 bristning og episiotomi efter fødsel. Sammenligning mellem infiltrations- og ledningsanalgesi. Et pilotstudie Metode: Prospektivt studie. Spørgeskemaundersøgelse hvor kvinderne udspørges om de smerter, de oplever ved anlæggelse af analgesi og ved den den efterfølgende suturering. Der er ikke tale om et intervenerende studie, men et pilotprojekt som jeg håber vil kunne bane vejen for et senere randomiseret studie.

10

11

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Projektbeskrivelser 2009

Projektbeskrivelser 2009 Projektbeskrivelser 2009 Navn: Faiqa Sahibzade hoveduddannelse i Gyn/Obstetrik Vejleder: Pernille Jensen afdeling læge Sted: Herlev Sygehus, Gynækologisk afdeling Emne: Behandling af sår infektion/ruptur;

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Version 1.0 November 2014 2 Indikatorskabelon Tabel 1.1: Databasens navn (både engelsk, dansk samt forkortelse) samt versionsnummer for udfyldt

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere