Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis blev 2,25% af alle børn i Danmark født

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis. 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født"

Transkript

1 Kunstig befrugtning Af Torben Riis Kunstig befrugtning er et hastigt ekspanderende»marked«inden for sundhedssektoren. I 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født efter at være undfanget ved en eller anden form Det Etiske Råd har i maj måned udsendt første del af en redegørelse»etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning«med undertitlen»ret til børn? = Ret til hjælp til at få børn?«kunstig befrugtning har som bekendt længe været et etableret behandlingstilbud på danske sygehuse, så på den baggrund kan man umiddelbart godt undre sig over, hvorfor Rådet finder anledning til at diskutere den sag netop nu. Det er der imidlertid flere gode grunde til. Den væsentligste er, at der til stadighed udvikles nye metoder til at frembringe nyt liv, som både i teknologisk og etisk forstand er grænseoverskridende, og som derfor kalder på en stillingtagen. Redegørelsen rummer således en særdeles instruktiv indføring i de metoder, der benyttes i for kunstig befrugtning. Tallet har været støt stigende i en årrække. Man regner således med, at omkring 5000 kvinder var i behandling for barnløshed i Når der kun er tale om et skøn, skyldes det, at de fleste kvinder gennemgår mere end én behandling, mens statistikken udelukkende fortæller, hvor mange behandlingsforsøg der har været foretaget. Kunstig befrugtning omfatter i dag to typer: reagensglasbefrugtning (IVF), som er langt den almindeligste, og insemination, hvor sæden sprøjtes ind i livmoderen omkring tidspunktet for ægløsningen, hvor chancerne for en graviditet er størst. Ved reagensglasbefrugtning foregår, som ordet siger, befrugtningen uden for kvindens krop i et laboratorieglas. Æg og sæd kan enten leveres af parret selv eller af donorer. dag, hvortil kommer og det er i denne sammenhæng, redegørelsen kunne gøre sig fortjent til betegnelsen årets gyser en beskrivelse af, hvilke metoder forskerne i øjeblikket arbejder på at udvikle. Endelig byder redegørelsen på en kvalificeret diskussion af de etiske problemer, der er forbundet med en eventuel anvendelse af de nye teknikker. Man vil også som sædvanlig finde en stillingtagen til de enkelte spørgsmål fra Rådets medlemmer, som man har lov til at finde interessant eller mindre interessant, for så vidt som medlemmerne næppe kan gøre krav på repræsentativitet i forhold til befolkningen som helhed. Redegørelsens værdi ligger som allerede antydet i, at den tilvejebringer et diskussions- og beslutningsgrundlag, som arbejdsgruppen under ledelse af Peter Øhrstrøm fortjener megen anerkendelse for. Som sådan må den betegnes som pligtlæsning for alle, som ønsker at deltage i den videre debat. Et politisk ømtåleligt emne Politisk set er kunstig befrugtning en varm kartoffel. Det blev med al tydelighed demonstreret, da loven om kunstig befrugtning var til forhandling i Folketinget i februar Den direkte anledning hertil var, at loven, som blev vedtaget i 1997, rummer en indbygget passus om, at den skal tages op til revision i folketingsåret Det skete også, men regeringens uvilje mod at tage fat om den varme kartoffel blev åbenlys for enhver, da den daværende sundhedsminister Carsten Kochs forslag til en revision af loven indskrænkede sig til et ændringsforslag om at forlænge nedfrysningsperioden for overskydende æg med to år til i alt fire år. Dette noget tandløse initiativ blev imidlertid mødt med en byge af ændringsforslag fra oppositionen, især Kristeligt Folkeparti og Venstre. Et voksende marked Under 2. behandlingen i maj viste der sig således at være flertal for at indføre brugerbetaling på kunstig befrugtning i den hensigt at skabe 34 ORIGO NR. 73 JULI 2001

2 om at hjælpe barnløse par ud af barnløsheden, hvorfor så ikke gøre det med alle til rådighed stående midler? Hvorfor ikke give folk det, de vil have? Herefter er der sådan set kun tilbage at drøfte, om de selv skal betale for ydelsen, eller om den skal have status som et gratis behandlingstilbud i økonomisk lige vilkår for de par, der vælger hhv. kunstig befrugtning eller adoption. Et andet ændringsforslag ville have betydet, det offentlige sundhedssystem, og det spørgsmål ville ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at sætte sindene voldsomt i kog. at der blev indført effektiv kontrol med de private klinikkers virksomhed bl.a. gennem et krav om, at der altid skal medvirke en læge ved behandlingen. Endelig kom Venstre igennem med et forslag om at begrænse misbrugeres adgang til kunstig befrugtning. Hermed var den samlede revision af loven imidlertid blevet politisk uspiselig for regeringen, og sundhedsministeren, som nu under 3. behandlingen hed Sonja Mikkelsen, måtte appellere til det folketingsflertal, der står bag regeringen, om at stemme imod det samlede ændringsforslag, samtidig med at hun kunne henvise til, at regeringen formelt havde opfyldt sin forpligtelse til at fremsætte ændringsforslag. Dermed var debatten lukket, og derfor lever vi fortsat med den version af loven, som blev vedtaget i Men vi lever også med en række uløste problemer, og i den sammenhæng kommer redegørelsen fra Det Etiske Råd ikke et øjeblik for tidligt, hvis der skal komme liv i debatten igen. Men hvorfor egentlig denne uvilje mod at tage spørgsmålet op til en bredere drøftelse? Hvorfor er emnet så politisk ømtåleligt? Den politisk set mest ukomplicerede holdning til de moderne reproduktionsteknikker og uden tvivl også den mest fremherskende kan kort beskrives med ordene: kunden har altid ret. Hvis det med andre ord bare drejer sig Hvad er en familie? Nej, det egentlige problem er, at kunstig befrugtning rummer et fundamentalt etisk dilemma samt en hel stribe dermed forbundne problemer, som ikke bliver hverken mindre eller færre af, at den bio-teknologiske forskning hele tiden bryder nye grænser og dermed giver os nye muligheder i hænde. Kerneproblemet består i, at skabelsen af nyt liv (befrugtningen) sker uden for kvindens krop, i et laboratorium, og dermed også løsrives fra sit naturlige miljø, dvs. fra de to personer, som i hele menneskehedens historie hidtil alene har været involveret i processen. Man kan have forskellige meninger om, hvorvidt en befrugtning uden for kvindens krop er»unaturlig«i betydningen»naturstridig«eller»forkert«det lader sig derimod ikke bestride, at dette brud med naturens egen orden potentielt torpederer den hidtidige orden, at nyt liv skabes af en mand og en kvinde, som herefter kan kalde sig far og mor. Det er med andre ord selve familiebegrebet, der er under opbrud, og dermed er vi inde i et politisk minefelt, hvor de folkevalgte, næsten uanset hvad de gør, risikerer at støde vælgergrupper fra sig. Det umiddelbare dilemma for politikerne er, om de vil vælge at tilgodese de barnløses krav om handling her og nu og sund- ORIGO NR. 73 JULI

3 hedssektorens krav om flere ressourcer, eller om de snarere vil tage hensyn til de mange, der uden at have en direkte interesse i sagen dels skal betale gildet dels kunne tænkes at tage anstød af de muligheder, teknologien stiller os i udsigt. Vi har ganske vist igennem nogen tid været vant til at skelne mellem forskellige typer forældreskab (sociale og biologiske forældre), men hvor langt er vi villige til at gå? folketingsmedlemmer, heriblandt Socialdemokratiets Dorte Bennedsen, Vibeke Peschardt (Rad.) SF erne Anna Baastrup, Aage Frandsen og Kjeld Rahbæk Møller + Tom Behnke fra Fremskridtspartiet og et par medlemmer af Enhedslisten et ændringsforslag, som skulle ophæve netop disse bestemmelser. Forslaget faldt, men forestiller man sig nu den situation, at et sådant forslag på et senere tidspunkt skulle kunne samle et flertal i Folketinget ja, så vil det første skridt hen imod en Det mandlige æg Den sidste mulighed, der har vist sig i horisonten, er, at man kan skabe menneskelige kimærer, dvs. individer, der undfanges ved, at man befrugter to æg fra en kvinde med sæd fra to forskellige mænd og dernæst sætter de to befrugtede æg sammen til ét individ. På den måde vil to homoseksuelle mænd kunne producere et barn, som de begge har et faderskab til, men der ren mandlig reproduktion med stor sandsynlighed være taget. For har vi først sagt ja til, at lesbiske skal kunne hjælpes til at få børn, vil det da ikke blive betragtet som ren og skær diskrimination af mandlige homoseksuelle, hvis man nægter dem en tilsvarende mulighed? Set i dette perspektiv er mandlig reproduktion slet ikke så fjernt eller utænkeligt et fænomen, som man måske forestiller sig her og nu. er skam endnu mere hjælp på vej til netop denne klienttype. Ved at erstatte cellekernen i et æg fra en donor med cellekernen fra en sædcelle kan man skabe det»mandlige æg«, som herefter vil kunne opsættes i en livmoder og udvikle sig»normalt«. Ingen af de to sidstnævnte metoder har selvsagt været praktiseret på mennesker, men teknisk set er der ikke noget i vejen for, at eksperimentet skulle kunne lykkes og politisk? Tja... Ser vi på, hvordan stemningen er for den slags eksperimenter blandt medlemmerne af Det Etiske Råd, kan vi umiddelbart konstatere, at der er et solidt flertal imod, at homoseksuelle mænd skal kunne skaffe sig børn ved hjælp af rugemødre. Bemærk dog, at fire medlemmer af Rådet (Mette Hartlev, Nikolaj Henningsen, Naser Khader og Ellen Thuesen) ikke har indvendinger imod arrangementer af denne art. Mænd i homoseksuelle parforhold har efter deres opfattelse lige så meget ret til at have børn som alle andre. Samtidig bør man lægge mærke til, at det tidligere flertal i Rådet imod enlige og lesbiskes adgang til kunstig befrugtning er smuldret, således at der nu er dødt løb mellem ja- og nejsigere. Få måneder efter 1997-lovens vedtagelse, hvor det udtrykkeligt blev præciseret, at enlige og lesbiske hverken kunne blive kunstigt befrugtet i offentligt eller privat regi, fremsatte en gruppe Nej til misbrugere Umiddelbart har det vakt størst opmærksomhed i medierne, at et flertal i Rådet støtter det synspunkt, at man skal kunne afvise par, som er åbenlyst uegnede som forældre (f.eks. på grund af alkohol- eller stofmisbrug) altså i sådanne tilfælde, hvor man med sikkerhed kan forudse, at barnet alligevel vil blive tvangsfjernet fra hjemmet. Hermed har Rådet svaret på en henvendelse fra den århusianske amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen, som bl.a. skriver:»det kan oplyses, at der på Skejby Sygehus er to kendte tilfælde, hvor IVF-børn blev tvangsfjernet af myndighederne efter fødslen. Fertilitetslægerne står i et dilemma, når de står med en familie, hvor den umiddelbare vurdering er, at familien ikke er kompetent til at tage vare om et barn.... Der er ingen lovgivning at støtte sig til.«disse og mange andre dilemmaer er og bliver imidlertid en direkte konsekvens af, at vi har valgt at satse på befrugtning uden for kvindens krop som en løsning på barnløsheden i stedet for på en forebyggende indsats. Vil vi undgå den type groteske valgsituationer, som vi allerede nu har fået mere end en forsmag på, er den eneste løsning derfor et konsekvent nej til kunstig befrugtning. Den mulighed har været fremme i debatten før. Det er på høje tid, den bliver et politisk tema igen. 36 ORIGO NR. 73 JULI 2001

4 Kunstig befrugtning Udviklingen i store træk: 1969: Det lykkes for første gang at befrugte menneskelige ægceller uden for kvindens krop. 1978: Verdens første reagensglasbarn, Louise Brown, bliver født i England. 1983: Det første reagensglasbarn bliver født i Danmark på Rigshospitalet som led i en forsøgsordning. 1987: Sundhedsministeren etablerer reagensglasbehandling som offentlig sygehusydelse, dvs. sidestiller behandlingen med sygdomsbehandling. 1992: Sundhedsminister Ester Larsens forslag til»lov om et videnskabesetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter«vedtages af Folketinget den 19. juni. Loven er et første forsøg på at styre udviklingen inden for den moderne reproduktionsteknologi. Som noget nyt gøres det lovpligtigt, at visse forsøg skal anmeldes til og godkendes af de videnskabsetiske komiteer. Til gengæld rummer loven ikke nogen regulering af reagensglasbehandlingen som sådan. Behandling for barnløshed sker fortsat under den enkelte læges ansvar efter de almindelige regler i lægeloven og efter Sundhedsstyrelsens vejledninger. De offentlige sygehuse arbejder efter et regelsæt, der siger 1) at der skal være medicinsk indikation for behandlingen 2) at kvinden ikke må være fyldt 37 år, når parret opføres på sygehusets venteliste 3) at parret skal have haft et etableret forhold i mindst tre år 4) at de ikke må have fælles børn i hjemmet De private fertilitetsklinikker er ikke underkastet regler af nogen art. Der er heller ingen bestemmelse om, at det skal være en uddannet læge, der foretager behandlingen. Der er ingen regler for sæddonation i loven. Her gælder kun Sundhedsstyrelsens retningslinier, og det er kun lægerne, der er forpligtet af dem. Enhver kan etablere en sædbank, og de private klinikker er ikke underkastet nogen form for kontrol. I loven fastslås det, at donation af befrugtede æg ikke er tilladt. Til gengæld står der intet om donation af ubefrugtede æg. Her gælder en bekendtgørelse, som kun tillader kvinder, der er i reagensglasbehandling, at donere æg. Loven bemyndiger minsteren til at fastsætte regler for donation og nedfrysning af æg. Ministeren bestemmer i første omgang, at befrugtede æg kan nedfryses i et år. Med loven ophæves samtidig forbudet mod forsøg på befrugtede menneskelige æg dog med det forbehold, at fremtidige forsøg kun må ske med henblik på at forbedre reagensglasmetoden. Hermed har man åbnet døren på klem for senere udvidelser af adgangen til forsøg på befrugtede æg. 1994: Sundhedsminster Torben Lund præciserer i en bekendtgørelse, at det ikke er tilladt at anvende æg fra aborterede pigefostre til kunstig befrugtning. 1997: Folketinget vedtager den første samlede lov om kunstig befrugtning med 119 stemmer for og 26 imod. Der er tale om et lovforslag, der første gang blev fremsat af Yvonne Herløv Andersen som sundhedsminister i februar 1996, og som nu med små ændringer genfremsættes. Med den ny lov gives der mulighed for at foretage genetiske undersøgelser af befrugtede æg (ægsortering el. præimplantationsdiagnostik), samtidig med at forskernes adgang til at foretage forsøg på befrugtede menneskelig æg udvides. Forsøgene kan nu også foretages med det formål at forbedre teknikkerne til de geneti- ORIGO NR. 73 JULI

5 for kvindens livmoder i to uger fra det øjeblik, de er blevet befrugtet. Dog medregnes den periode, hvor ægget er nedfrosset, ikke. Mikroinsemination bliver tilladt. Donation af æg må kun ske fra kvinder, der selv er i behandling. Donorer af æg og sæd er beskyttet af anonymitet. ske undersøgelser. Kvinder, der befinder sig i en risikogruppe, får nu automatisk tilbud om reagensglasbehandling med efterfølgende ægsortering. Hertil kommer, at alle kvinder, som er i reagensglasbehandling på grund af ufrugtbarhed, ligeledes automatisk får tilbud om ægsortering. Hermed udvides tilbudet om ægsortering til at omfatte flere tusinde kvinder. Hvor alvorligt et handicap skal være, for at et befrugtet æg kan frasorteres, står der intet om i loven. Det er foreløbig op til Sundhedsstyrelsen at vurdere, hvor langt lægerne må gå. Det præciseres i loven, at kun kvinder under 45 år kan få tilbud om kunstig befrugtning. Endvidere fastslås det, at enlige kvinder og lesbiske ikke kan få foretaget kunstig 2000: Sundhedsminsiter Carsten Koch fremsætter i februar et ændringsforslag, der skal forlænge nedfrysningsperioden. Under forhandlingerne kommer der adskillige nye ændringsforslag fra oppositionen til. Det hele ender med, at regeringen for ikke at skulle vedtage disse ændringer, stemmer imod sit eget forslag, som hermed falder. befrugtning, hverken på offentlige eller private fertilitetsklinikker. Bestemmelsen herom var ikke medtaget i sundhedsministerens oprindelige forslag. Nedfrysningsperioden ændres til to år. 2001: Det Etiske Råd udsender i maj første del af en redegørelse om»etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning«, som giver debatten ny næring. Befrugtede æg må max. holdes i live uden Skabelse.dk Skabelse.dk er en ny web-site, som er oprettet for at give fagligt kompetente svar på de mange spørgsmål, der bliver stillet omkring skabelse/evolution i dagens Danmark.Her har den enkelte bruger mulighed for at få forøget sin viden om emnekredsen og få belyst de mange spørgsmål, der kan rejses om livets oprindelse. Initiativtagerne til den nye site er Kristian Krul Østergaard og Bjarne Krak. Skabelse.dk samarbejder med tidsskriftet ORIGO's web-site (se & der redigeres af redaktionsmedlem Klaus Dahl. Det forventes, at samarbejdet mellem de to sites vil blive yderligere udbygget i fremtiden. Red. 38 ORIGO NR. 73 JULI 2001

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning?

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? politica, 46. årg. nr. 2 2014, 204-218 Thomas Søbirk Petersen For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? Bør det være lovligt for sundhedspersoner at hjælpe

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Birgitte Klock Clausen Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, teknologi og samfundsvidenskab 2. dobbelt modul 2003 Vejledere:

Læs mere

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker - Beskyttelse af humangenetisk materiale Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 42. møde Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 101. møde Fredag den 27. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren og integrationsministeren

Læs mere

Formanden : Mødet er åbnet.

Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. marts 2012 (D) 1 Kl. 09:00 55. møde Fredag den 2. marts 2012 kl. 9.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 43: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

LYTTEMØDEMODELLEN. en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16

LYTTEMØDEMODELLEN. en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16 LYTTEMØDEMODELLEN en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16 LYTTEMØDE -MODELLEN en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap

Læs mere

Et spil om liv og død Om spillet

Et spil om liv og død Om spillet Et spil om liv og død Om spillet Indhold Et spil om liv og død Copyright 1995 by Experimentarium & Det Etiske Råd Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup Tlf. 39 27 33 33 Det Etiske Råd Ravnsborggade

Læs mere

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik 8.oktober 2003/PSJ J.nr. 0-607-02-3/1 Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik Sundhedsstyrelsen har ved flere lejligheder, senest i 1998 *, varslet en revision af retningslinjerne for

Læs mere

Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE

Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd 2007 Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen ISBN: 978-87-91112-67-6 Udgivet af: Det

Læs mere

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 47. møde Torsdag den 9. februar 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren

Læs mere

37. møde. Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1

37. møde. Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1 Onsdag den 13. januar 2010 (D) 1 37. møde Onsdag den 13. januar 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Erling Tiedemann ETISK SET. 50 klummer i Kristeligt Dagblad

Erling Tiedemann ETISK SET. 50 klummer i Kristeligt Dagblad Erling Tiedemann ETISK SET 50 klummer i Kristeligt Dagblad 2006 2011 ETISK SET 50 klummer i Kristeligt Dagblad 2006 11 Ver. 1.0 www.etikken.tiedemann.dk ISBN 978-87-92742-01-8 Indhold 1 Hvor sidder etikken?

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 7. møde Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Kirsten

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere