Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg"

Transkript

1 for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg og Århus Universitetshospital, Skejby Juli 2007, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 1 af 51 sider

2 Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles for Region Nord, punkterne 2 og 3 er afdelingsspecifikt udarbejdede. Der kan derfor forekomme et vist overlap i tekstindhold specielt i kompetenceskemaerne som forhåbentligt blot vil fungere ved at tydeliggøre de valgte evalueringsstrategier. 1. Indledning Gynækologi og obstetrik har udviklet sig til at være et speciale, hvor kvinden og hendes familie og ikke sygdomme og organer er i fokus. Specialet har tidligere traditionelt hørt til det kirurgiske område, men består i dag af et vidt spektrum af delområder. Disse omfatter almen gynækologi, reproduktiv gynækologi, urogynækologi, gynækologisk onkologi og føto-maternel medicin. Gynækologi og obstetrik omfatter forebyggelse, udredning og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer, diagnostik og behandling af fertilitetsproblemer, svangerskabsforebyggelse, svangerskabsafbrydelse og kønshormonbehandling af kvinder. Specialet omfatter endvidere udredning og behandling af kvinder med sygdomme, der skyldes forandringer i bækkenbund og nedre urinveje. På flere sygehuse behandler gynækologer i samarbejde med de retsmedicinske institutter ofre for seksualiseret vold. Endvidere varetager gynækologer i speciallægepraksis lidelser i mammae og er aktive i opsporing af brystkræft. Obstetrik (fødselshjælp) omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelser og behandling under svangerskab, fødsel og i barselsperioden. Desuden varetager specialet en stor del af den prænatale genetiske rådgivning, herunder de prænatale diagnostiske prøveudtagninger i et nært samarbejde med kromosomlaboratorierne. Terapeutiske indgreb på syge fostre udføres kun på højtspecialiserede afdelinger indenfor specialet. Specialet har en bred berøringsflade til almen praksis, idet svangerskabsforebyggelse, svangreomsorg og gynækologiske problemstillinger udgør en stor del af virksomheden i almen praksis. En væsentlig del af arbejdet i specialet foregår i speciallægepraksis. Hovedparten af de gynækologiske speciallægepraksis findes i de større byområder. En del af den gynækologi, som ikke forudsætter indlæggelse eller generel anæstesi inklusive visse ambulante operationer, foregår i gynækologisk speciallægepraksis. Specialet samarbejder med jordemodervæsnet omkring svangerskab og fødsel. Specialet har endvidere samarbejde med anæstesi, pædiatri, klinisk genetik, onkologi, patologi, psykiatri, radiologi, intern medicin, retsmedicin, urologi og kirurgisk gastroenterologi. Specialets videnskabelige selskab hedder DSOG (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi). Der henvises til for yderligere oplysninger. I REGION NORD findes der universitetsafdelinger på Skejby Sygehus og Aalborg Sygehus Nord samt specialafdelinger på 6 centralsygehuse (Sygehus Vendsyssel, Sygehus Nord (Thisted), Viborg, Herning, Randers og Silkeborg). Regionen varetager alle aspekter af det gynækologiske/obstetriske speciale. Universitetssygehusenes landsdelsfunktioner fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside: hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 2 af 51 sider

3 Praktiserende gynækologer varetager en del af specialet i Nordjyllands, Viborg og Århus amter. For at påbegynde speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik kræves dokumenteret dansk ret til selvstændigt virke som læge; dvs. at turnusuddannelsen på 18 måneder skal være afsluttet. Den gynækologiske/obstetriske speciallægeuddannelse er berammet til 5 år og består af introduktionsuddannelsen (12 måneder) og hoveduddannelsen (48 måneder). Hoveduddannelsen skal påbegyndes senest 6 år efter afsluttet introduktionsuddannelse. Hoveduddannelsen er sammensat af 1 år på højt specialiseret gynækologisk/obstetrisk afdeling (HSE), fulgt af ½ år på kirurgisk afd. på funktionsbærende enhed (FBE) og 1½ år på gynækologisk/obstetrisk afd. på FBE og sluttelig 1 år på HSE. I hoveduddannelsen indgår der obligatoriske tværfaglige og specialespecifikke kurser, færdighedsudviklende perioder, forskningstræning samt mulighed for klinisk fokuserede ophold. Formålet med den gynækologisk obstetriske hoveduddannelse er at den uddannelsessøgende skal: opnå kompetencer, der gør det muligt at varetage vagtarbejdet, og under ledelse af overlæge varetage det daglige arbejde på en gynækologisk obstetrisk afdeling tilegne sig viden, færdigheder og holdninger på et niveau, så han/hun selvstændigt kan undersøge og udrede alle almindeligt forekommende gynækologiske og obstetriske sygdomme blive i stand til at varetage egen faglige udvikling blive i stand til at varetage klinisk undervisning og supervision blive fortrolig med at inddrage etiske problemstillinger blive i stand til at udvikle interesseområder på internationalt niveau I målbeskrivelsen og logbogen for specialet er anført hvilke minimumskompetencer, der kræves for at få anerkendt et hoveduddannelsesforløb. 2. Præsentation af uddannelsesforløbet Ansættelsesforløb Hoveduddannelsen er på 48 måneder og forløber som følger: Gyn/obs (HSE) (Fase 2) Der indgår 4 ansættelser 12 mdr. Skejby Vagtlag: Initialt forvagt, senere i R1 bagvagtslag med tilstedeværende overlæge bag. Overordnet mål: obstetrik og endoskopi Kirurgi (FBE) 6 mdr. Viborg Overordnet mål: Kirurgiske og urologiske lidelser Gyn/obs (FBE) (Fase 3) 18 mdr. Viborg Vagtlag: Bagvagt med speciallæge i tilstedeværelsesvagt Overordnet mål: åbne gynækologisk operationer, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 3 af 51 sider

4 Gyn/obs (HSE) (Fase 4) 12 mdr. Skejby Vagtlag: R1 bagvagtslag med tilstedeværende overlæge bag. Overordnet mål: urogynækologi & onkologi i 6 mdr. Herefter mulighed for 6 mdr s valgfri ophold I alt 48 mdr. Herefter speciallæge, hvis målbeskrivelsens kompetencekrav er opfyldt Præsentation af ansættelsesstederne Århus Universitetshospital Gyn Obstetrisk afd Y Gynækologisk-obstetrisk. afd. Y er en universitetsafdeling med lands/landsdelsfunktion indenfor en række graviditetsrelaterede tilstande samt gynækologisk onkologi, avanceret uro-gynækologi og avanceret endometriose behandling. Afdelingen dækker i øvrigt hele det gynækologiske obstetriske fagområde, men er i daglig praksis, fraset i vagterne, adskilt i 3 søjler: den gynækologiske og den obstetriske søjle samt fertilitetsklinikken. Afdelingen betjener Århus kommune og omliggende kommuner som basisafdeling, svarende til et befolkningsgrundlag på indbyggere. Mange af patienterne kommer fra hele Århus Amt (ca indbyggere). Ca. 2% af indlæggelserne kommer fra naboamterne mv Afdelingen havde i 2006 ca fødende. Ca. 70% var normalt fødende. Kejsersnitsfrekvensen var 21 %. I 2006 var antallet af udskrevne gynækologiske patienter Der var ca besøg på den gynækologiske akutstue. Der udførtes i 2006 ca ikke ambulante operationer (heraf mange som endagsindlæggelser eller korttids indlæggelser) og ca ambulante indgreb. Afdelingen har en lang række uddannelses- og forskningsforpligtigelser som en del af Århus Universitetssygehus. Det forventes, at alle læger sørger for at holde sig opdateret med den nyeste viden indenfor de relevante fagområder og dermed bidrage til en bestandig udvikling af afdelingens indsats overfor brugerne/patienterne. Ledende overlæge, Bjarne Rønde, oversygeplejerske Anne Birte Garde og chefjordemoder Joan Dyhr udgør sammen afdelingsledelsen. Hvert afsnit har afsnitsledelse, som består af afdelingssygeplejersken sammen med en overlæge. Afsnitsledelserne refererer til afdelingsledelsen. Afdelingen har en klinisk professor, overlæge dr. med Niels Uldbjerg. Se også afd Y s hjemmeside: Viborg Sygehus, organkirurgisk afdeling Organkirurgisk afdeling består af et kar-thorax-kirurgisk afsnit, et kirurgisk inkl mamma kirurgisk afsnit og et urologisk afsnit. Der er fælles afdelingsledelse med en vis autonomi inden for afsnittene. Hvert afsnit har tilknyttede specialespecifikke overlæger/afdelingslæger samt en 1.reservelæge (karkirurgi, kirurgisk gastroenterologi, mamma kirurgi og urologi). Yderligere 2 1.reservelægestillinger fører til speciallægeanerkendelse i Kirurgi. Der er 11 reservelæger, som i perioder er tilknyttet de enkelte afsnit. De aktuelle navne fremgår af vagtskemaet. Se bilag 3. Regionshospitalet Viborg, gynækologisk/obstetrisk afdeling Afdelingen er normeret med en administrerende overlæge, to sideordnede overlæger, 5 overenskomstansatte overlæger, en afd læge, to 1. reservelæger (fase 3) og syv reservelæger., hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 4 af 51 sider

5 Bagvagtslaget består af de overenskomstansatte overlæger, afdelingslægerne samt en 1. reservelæge med vagt på tjenestestedet. Forvagtslaget består af syv reservelæger, 1. R1 (fase 3) 2 i introduktionsstilling, 3 læger i blok til almen medicin og en uklassificeret, som går i 7-skiftet vagt på tjenestedet. Arbejdet fordeles ligeligt i både dag- og vagttid under hensyntagen til kvalifikationer og uddannelsesbehov. Der er ingen søjleopdeling på afdelingen, men de enkelte overlæger er hver især ansvarlige for nogle nærmere definerede områder. Se bilag Præsentation af kompetenceudvikling Ansættelsesperiode: fra / til / Mentor: Vejleder: Vejleder: Vejleder: Vejleder: Skejby, Gyn Obstet afd Y: Grundet søjleopdeling udpeges 3 vejledere. Det forventes, at disse kommunikerer med hinanden, specielt ved søjleskift: Målbeskrivelsen for hoveduddannelsen beskriver hvilke kompetencer der skal opnås i løbet af hoveduddannelsen, heraf skal 71 attesteres i logbogen. Nedenstående uddannelsesprogram er opbygget således (se skabelonen), at der for de enkelte kompetencer er angivet, hvordan kompetencen skal opnås i dette forløb (læringsstrategien) og hvilken evalueringsstrategi, der skal anvendes. De anvendte begreber og forkortelser forklares nærmere i kapitel 4 og 5 samt i målbeskrivelsen Logbogen findes på (porteføljer). met indeholder dermed alle de nødvendige oplysninger til afholdelse af vejledersamtalerne. De enkelte kompetencer er hentet direkte fra målbeskrivelsen Beskriver hvordan de enkelte kompetencer skal opnås. Fx uddannelses uger, fokuserede ophold m.m. Er hentet direkte fra logbogen Se nedenstående skema Individuelle aftaler med vejleder, noter til anvendelse ved vejleder samtaler m.m. Følgende kompetenceniveauer anvendes ved de procedurerelaterede færdigheder, der evalueres ved brug af checkliste. De er anvendt i kompetenceskemaet for at anskueliggøre kompetenceudviklingen i forløbet., hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 5 af 51 sider

6 Kompetenceniveauer for procedurerelaterede færdigheder A B C D E Har set, hørt eller læst om Normalt vil det indebære, at man har overværet proceduren Nøje supervision Kan udføre proceduren under nøje supervision (ved operative indgreb vil vejleder typisk være på stuen evt. i vask) Nogen supervision Kan udføre proceduren under nogen supervision. (Ved operative indgreb eller fødegangsarbejde vil vejleder typisk være orienteret med henblik på evt. assistance) Uden supervision Kan udføre proceduren uden supervision. Operative procedurer kan typisk udføres i vagten med vejleder på tilkald fra hjemmet Undervise Kan supervisere og undervise i proceduren (Typisk skal kursisten have superviseret yngre kolleger 5 eller flere gange i proceduren) Det skal bemærkes, at de ovenfor anførte kompetenceniveauer kun er medtaget for at illustrere progressionen i kursistens kompetenceudvikling. Speciallægeanerkendelse forudsætter således ikke samme kompetenceniveau for alle de nævnte færdigheder. Mht kompetenceudvikling indenfor de enkelte områder og ansættelser er det angivet, hvilke kompetencer den uddannelsessøgende som minimum skal have opnået efter hver ansættelse. Dette er aftalt mellem Viborg og Skejby, at væsentlige afvigelser fra det planlagte vil give anledning til, at de berørte afdelingers uddannelsesansvarlige overlæger skal inddrages. Færdighedsudviklende perioder Den basale oplæring i de gynækologiske kirurgiske færdigheder finder sted i den del af fase 2, der foregår på afd Y6 og ikke som en afgrænset periode med funktion på operationsgangen. Arbejdstilrettelæggelsen skal sikre at den uddannelsessøgende får det nødvendige antal OP dage med supervision af speciallæge. Operationsplanlægningen skal yderligere sikre at indholdet på OP-dagene har uddannelsesværdi. Via booking i ambulatoriet i Viborg sikres, at den uddannelsessøgende ser et sufficient antal af relevante patienter. Den færdighedsudviklende periode på fødegangen sikres ved, at den uddannelsessøgende kun har funktion (dagarbejde) i obstetrisk søjle de første 6 mdr af ansættelsen i fase 2. Arbejdstilrettelæggelse sikrer det nødvendige antal dag på fødegang og ambulatorium. UL: 2x1 uges obstetrisk ultralyd på Skejby Sygehus. Herudover oplæring i UL i forbindelse med fokuseret ophold på Fertilitetsklinikken og metorrhagi oplæring. Fokuserede kliniske ophold 3 5 dage på neonatal afdelingen på Viborg Sygehus børneafdeling 5 dage på Fertilitetsklinikken, Skejby Sygehus. Der kan individuelt suppleres med yderlige ophold på Fertilitetsklinikken i Skive ved særlig interesse., hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 6 af 51 sider

7 Forskningstræning Forskningstræningen har en varighed på 20 dage. De 4 uger afvikles i løbet af den sidste halvdel af hoveduddannelsen, således at den uddannelsessøgende i samarbejde med vejleder(e), ekstern hovedvejleder og eventuelt postgraduat klinisk lektor, tilrettelægger forløbet mest hensigtsmæssigt. Yderligere informationer fås via Region Nord hjemmeside og Læger med Ph.d skal ikke deltage og læger der har forskningsår fritages for grundmodulet., hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 7 af 51 sider

8 Medicinsk ekspert: Kirurgi: K1 : Udrede, informere og vurdere behovet for akut behandling af pt. med akutte kirurgiske tilstande, almindelige kirurgiske og urologiske lidelser samt postoperative komplikationer : Direkte observation Porteføljevurdering af 2cases : Mesterlære i klinisk arbejde I portefølje samles cases til diskussion Færdighedsudviklende periode i klinisk kirurgi :

9 K2 Kompetence Udføre cystoskopi anoskopi Under supervision udføre Acitespunktur Suprapubisk blæredrænage Anlæggelse ureterkateter Direkte observation CL: cystoskopi kompetenceniveau D CL: anoscopi kompentenceniveau D CL: ascitespunktur, suprapubisk blæredræn og ureterkateter, kompetenceniveau B : Færdighedsudviklende periode i klinisk kirurgi Suprapubisk blæredrænage, niveau B Cystoskopi, anoskopi, niveau D Ureterkateter og ascitesdrænage, niveau B : K3 : Stille indikationer ofr billeddiagnostiske undersøgelser af abdomen, urinveje og genitalier : K4 : Anvende basal kirurgisk teknik til at åbne og lukke abdomen, herunder identificere normal anatomi og : Mesterlære i klinisk arbejde Færdighedsudviklende periode i klinisk kirurgi : : U-kursus i operative færdigheder Mesterlære i klinisk arbejde (assistere til operationer). Deltage i det daglige op-program, hvor den uddannelsessøgende udfører det, som skal til for at opnå kompetencerne, herunder åbning og lukning af abdomen i ukomplicerede tilfælde under fornøden supervision af speciallæge, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 9 af 51 sider

10 abnorme varianter i bugvæg og bughule specielt det lille bækken, samt retroperitoneum sv.t. ureteres monitorere det postoperative forløb og diagnosticere og planlægge behandling af komplikationer : Godkendt U-kursus i operative færdigheder Checkliste til optælling af indgreb, åbning/lukning af abdomen Vejledersamtaler (i forbindelse med operative indgreb) K5 : Udføre appendektomi/suturering af tarm adhærenceløsning Identificere ureteres peroperativt suturere blærelæsioner og serosabristninger : : Mesterlære i klinisk arbejde. Udføre alle appendektomier, som naturligt forekommer, når den uddannelsessøgende har vagt under fornøden supervision af speciallæge. Superviseret foretage adhærenceløsning når dette forekommer. Superviseret suturere blærelæsioner og serosabristninger, når disse forekommer. Deltagelse i U-kursus., hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 10 af 51 sider

11 : Vejledersamtaler (I forbindelse med operative indgreb) Checkliste til optælling af appendektomi : Operativ gynækologi H1 Kompetence Samle og demonstrere anvendelse af laparoskopisk udstyr og udføre laparoskopi med sterilisation, adhærenceløsning, tubotomi, salpingektomi, resektion af ovariecyster og ovarier Fase 2,Y6 (mål: C-niveau) Basal kompetence: Indenfor de første 6 uger gennemføres træningsprogram i laparoskopisk instrumentarium og pelvictrainer og kompetencen dokumenteres med videooptagelse af øvelse som herefter godkendes af vejleder mhp erhvervelse af kørekort til laparoskopi på niveau B. Der udleveres et sæt relevante artikler, men fase 2 lægen forventes selv at opsøge yderligere litteratur. Egentlig laparoskopisk uddannelse foregår herefter som assistent og superviseret operatør ved adnexindgreb. Det tilstræbes, at lægen får mulighed for at følge patienten gennem hele forløb i tæt samarbejde med speciallægerne på Y6. Uddannelsen foregår endvidere som assistent til mere avancerede procedurer som LAVH og endometrioseoperationer. Operation for ex grav udføres primært af afdelingens kursister under supervision. Dette sikres ved at andre overtager evt arbejdsopgaver som kursisten evt varetager. Deltagelse i U-kursus Fase 3, Viborg (mål: D-niveau) Ved deltagelse i arbejdet på OP, gerne med egne patienter fra ambulatoriet, opnår kursisten træning i de færdigheder, som basalt er indlært i Fase 2. Om nødvendigt foretages positiv arbejdstilrettelæggelse, så kursisten får det fornødne antal operationer. Dette må dog formodes kun undtagelsesvis at være nødvendigt. Kursisten har sine egne OP dage, og der vil oftest være, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 11 af 51 sider

12 Evalueringstrategi Godkendt U-kursus i operative færdigheder CL: operative laparaskopiske indgreb. H2 Demonstrere anvendelse af diagnostisk hysteroskopisk udstyr og udføre diagnostisk hysteroskopi en ældre kollega til rådighed som supervisor. Fase 2 Y6 (mål: C-niveau) Oplæring i hysteroskopi i dagkirurgisk klinik på torsdage under supervision af speciallæge. Simpel polypfjernelse indgår som en del af oplæringen. Selvstændig indgreb videofilmes i passende omfang og evalueres med vejleder Deltagelse i U-kursus. Fase 3, Viborg (mål: hysteroskopi på D-niveau, TCER på B-niveau) Deltagelse i arbejdet på OP. gerne med egne patienter fra ambulatoriet. Ved fibromresektion og TCER under fornøden supervision af speciallæge. Godkendt U-kursus i operative færdigheder CL: hysteroskopier H3 Beskrive indretning og funktion af elektro-termiske instrumenter i åben og endoskopisk kirurgi, herunder uni- og bipolær koagulation, incision, og spray-strøm Fase (mål: niveau D) Principperne gennemgås i forbindelse med introduktion til operationsgangen Deltagelse i U-kursus, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 12 af 51 sider

13 Godkendt U-kursus i operative færdigheder H4 Udføre Hysterektomi Salpingektomi Resektion af ovariecyster Ooforektomi Fase 2 på Y6 (mål: niveau B) Deltager i forundersøgelsesambulatoriet på Y6 med det mål at kunne stille operationsindikation efter konferering med speciallæge. Opererer under supervision af vejleder eller anden speciallæge. Følger patienten postoperativt - selvstændigt og eller i samarbejde med supervisor. Deltager i et eventuelt ambulant kontrolforløb. Der estimeres med 7-8 hysterektomier per kursist til basal oplæring. Deltagelse i U-kursus Fase 3, Viborg (Mål: niveau D) Deltagelse i det almindelige operationsprogram, gerne med egne patienter fra ambulatoriet. Positiv OP-tilrettelæggelse til fordel for kursisten, hvis dette undtagelsesvis findes nødvendigt. Initialt superviseres af speciallæge, men målet er hurtigt at få kursisten sat i stand til at operere med mindre erfaren assistent med mulighed for tilkald af speciallæge ved problemer. Mangler en kursist enkelte af disse indgreb for at opnå rutine, foretages en positiv tildeling via OPplanlægningen. Fase 4 på Y5 (Mål: niveau D) Varetager selvstændigt forundersøgelsesambulatorium. Varetager specialist funktioner i samarbejde med ekspert. Ingen faste operationsdage, men opererer på overlægers operationsdage med eller uden assistance af overlæger. Følger patienten i det postoperative forløb. Tilstræber at se patienten i et eventuelt ambulant postoperativt forløb. Godkendt U-kursus i operative færdigheder CL: hysterektomi, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 13 af 51 sider

14 CL: salpingektomi CL: ovariecyster, ooforektomi Reproduktiv gynækologi H5 Redegøre for fysiologi, pato-fysiologi, epidemiologi, social og sexologisk betydning af blødningsforstyrrelser og hormonelle gynækologiske forstyrrelser Godkendt U-kursus i gynækologi Fase Kursisten bør erhverve sig kendskab til den gynækologisk endokrinologi svarende til større engelsksprogede lærebøger (Novak s Gynecology), og indenfor udvalgte områder svarende til opslagsværker (Speroff et al: Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility). Deltagelse i U-kursus. H6 Udrede, informere og tilrettelægge behandling af akutte og kroniske underlivssmerter Fase 2 (mål: niveau C) Akutte underlivssmerter: Kursisten varetager funktion på afdelingens akutstue samt ser patienter med underlivssmerter i vagten. Kroniske underlivssmerter: Kursisten deltager i endometriose ambulatoriet som min 2 dage. Kursisten varetager eget ambulatorium og planlægger udredning af patienter med underlivssmerter herunder stiller indikation for operation i samråd med speciallæge. Deltagelse i U-kursus PV af 1 case + 1 audit (mindst en af disse skal fokusere på det tværfaglige samarbejde omkring disse patienter (diætist, fysioterapeut, smerteklinik) Fase 3, Viborg (mål: Niveau E (akutte underlivssmerter) og niveau D (kroniske underlivssmerter), hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 14 af 51 sider

15 PV af 1 case + 1 audit Fase 4, Y5: Godkendt U-kursus i gynækologi Audit af 2 journaler Porteføljevurdering af 2 cases H7 Udrede, rådgive, behandle og kontrollere patienter med blødningsforstyrrelser, herunder iværksætte nonhormonel medicinsk behandling hormonbehandling oplægning af hormonspiral kirurgisk behandling Godkendt U-kursus i gynækologi Audit af 2 journaler Porteføljevurdering af 2 cases H8 Fase 2 på Y6 (Mål: C-niveau) Der foreligger selvstændigt uddannelsesprogram for oplæring i metrorrhagi; herunder gynækologisk ultralyd (udleveres ved start på Y6). Princippet er, at kursisten oplæres i M-amb af speciallæge over 4 dage (oplæres i udredningsstrategi og principper) og herefter varetager eget ambulatorium under tæt supervision af speciallæge, der har ansvaret for kursisten den pågældende dag, og gennemgår de enkelte patienter med kursisten. Der arbejdes med checkliste for forløb og UL-billeder gemmes som dokumentation. Ved visitationen sikres, at kursisten ser et bredt udsnit af patienter med blødningsforstyrrelser. Oplægning af spiral finder primært sted på OP Deltagelse i U-kursus 1 case + 1 audit Fase 3, Viborg (mål: D/E) 1 case og 1 audit, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 15 af 51 sider

16 Rådgive og iværksætte behandling med HRT Fase 2 på Y6 (mål: nivau C) I ambulatorier ses patienter med klimakterielle gener. Herudover diskuteres problemstillinger omkring HRT med kvinder, der hysterektomerede +/- BSO. Det forventes at kursisten holder sig opdateret indenfor området. Deltagelse i U-kursus Fase 3, Viborg (mål: niveau D) Fase 4 Y5 (mål: nivau E) Kursisten varetager rådgivning om HRT til kvinder, der er går i menopause pga op for gyn cancer samt kvinder, der er opererede for c. mammae. Det forventes at kursisten holder sig opdateret indenfor området. Godkendt U-kursus H9 Ved vaginal (inklusiv vandscanning) og abdominal UL: bedømme uterus endometrietykkelse, intrakavitære processer ovarier rumopfyldende processer i det lille bækken acites / fri væske Fase 2 Y6 (mål: D-niveau) UL-ugerne i obstetrisk søjle: Gode UL-vaner Fertilitetsuge: Tidligt under ophold på Y6 med selvstændigt uddannelsesprogram. Her opøves basale færdigheder i vaginal UL-diganostik. Klinisk anvendelse af vaginal-ul finder sted på akut stuen og i methrorrhagi ambulatoriet & gyn amb. Alle scanninger superviseres direkte, indtil det nødvendige kompetenceniveau er underskrevet i checklisten. Fase 3, Viborg (mål: D-niveau) Deltagelse i arbejdet i gynækologisk ambulatorium. Det forventes ikke, at kursisten har behov for at samle UL-billeder i fase 3, men skulle det undtagelsesvis være nødvendigt, gennemgås disse med speciallæge. GE kommen det kan ikke nås i fase 2, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 16 af 51 sider

17 Samt PV af UL: ca 20 uterus UL: ca 10 intrakavitære processer UL: ca 20 ovarier UL: ca. 20 rumopfyldende processer i lille bækken UL: ca. 20 ascites / fri væske H10 Udrede, rådgive og iværksætte basal behandling for abortus habitualis og barnløshed, herunder redegøre for loven om kunstig befrugtning udføre inseminationsbehandling forebygge, diagnosticere og behandle overstimulationssyndrom Fase 4 Y5 (mål: E-niveau) Kursisten varetager amb funktion og ser her under supervision af speciallæge patienter obs tumor ovarii. UL s billede gemmes i portefølje-mappen. Fase 2 på Y6 (mål B-niveau) Fertilitetsuge, placeres så tidligt som muligt under opholdet. Den uddannelsessøgende læge følger hver dag én af klinikkens faste læger på de tre IVF stuer. Dagen starter med en morgenkonference kl. 8.30, hvor dagens program gennemgås. Der foreligger særskilt program for denne uge. Kursisten opnår ikke rutine i at iværksætte stimulationsbehandling Deltagelse i U-kursus. Fase 3, Viborg (mål B/C-niveau, ved speciel interesse D-niveau) Deltagelse I arbejdet ved Viborg Amts fertilitetsklinik på Skive Sygehus. I løbet af fase 3 perioden planlægges en uges placering ved klinikken, hvor man følger og selv deltager i klinikkens rutinearbejde. Kursisten deltager i et omfang, så målbeskrivelsen er opfyldt, men kan ikke forvente placering på fertilitetsklinikken over en længerevarende periode, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 17 af 51 sider

18 Godkendt U-kursus H11 Vurdere og beskrive objektive tegn på vold og iværksætte indledende behandling med nødprævention og forebyggende antibiotika samt sikre visitation af piger og kvinder udsat for incest og seksualiseret vold. Godkendt U-kursus Vejledersamtale Fase Deltagelse i U-kursus Deltagelse i afdelingernes akutte arbejde. Den primære håndtering af patienter, der har været udsat for seksualiseret vold finder sted på Skadestuen, Århus Sygehus. Der eksisterer et tilbud om opfølgning på afd Y, hvor læger med speciel interesse og træning indenfor området varetager opgaven. Det sikres, at kursisten får diskuteret relevante problemstillinger med en af disse læger. Herudover en dags fokuseret ophold ved Voldtægtscentret, Århus Sygehus, hvor logistikken vedr. disse patienter bliver gennemgået. H12 Angive indholdet i de paragraffer i straffe- og serviceloven, der omhandler voldtægt, seksuelt, misbrug og skærpet indberetningspligt Godkendt U-kursus Urogynækologi H13 Redegøre for anatomi, ætiologi, Deltagelse i U-kursus Deltagelse i afdelingernes akutte arbejde. Deltagelse i U-kursus, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 18 af 51 sider

19 patofysiologi, epidemiologi, sociale og sexologiske konsekvenser ved urininkontinens, prolaps og analinkontinens. Godkendt U-kursus i urogynækologi Selvstudium H14 Udrede, informere og tilrettelægge nonkirurgisk behandling og kontrol af urogynækologiske lidelser, herunder: udføre måling af residualurin med UL/ kateter, udføre måltagning og oplægning af ring/pessar, bedømme indikation for avanceret undersøgelse af involverede organer, inklusiv urodynamisk undersøgelse bedømme mulige senkomplikationer efter operation for inkontinens og prolaps. Godkendt U-kursus i uro-gyn Og operative færdigheder Audit af 2 journaler PV af 2 cases H15 Fase 2 på Y6 (mål: A-niveau) Bækkenbundsskole: Undervisning om anatomi og fysiologi, gennemgang af standard operationer for prolaps og behandling af urininkontinens. Deltagelse i U-kursus. Fase 3, Viborg (mål: niveau C/D (prolaps) og niveau B/C (inkontinens)) PV af 1 case + 1 audit Fase 4 Y5 (mål: D-niveau) Deltager /varetager urogyn amb under supervision. Deltager i K-amb 1 case + 1 audit, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 19 af 51 sider

20 Redegøre for operationsindikation og operationsmetoder og kort- og langsigtede komplikationer. Godkendt U-kursus i uro-gyn Og operative færdigheder H16 Foretage vaginale operative indgreb under supervision af speciallæge og tilrettelægge postoperativt kontrolprogram Fase 2 på Y6 (mål: A-niveau) Deltagelse i U-kursus Fase 3, Viborg (mål: niveau D (prolaps) og niveau C (inkontinens)) Deltagelse i arbejdet i gynækologisk ambulatorium. Information af og opfølgning på egne operationspatienter. Fase 4 Y5, Skejby (mål: D-niveau) Deltager /varetager urogyn amb under supervision. Deltager i K-amb. Fase 2 Y6 (mål:b niveau) Kursisten vil få mulighed for 2 mandage i dag kir OP sammen med urogyn læger at blive introduceret til vaginale operative indgreb. Fase 3, Viborg (mål: D-niveau forvæg, C-niveau for bagvæg, C/D niveau for vag som led i prolapsoperation, B-niveau ved vaginaltop og inkontinens Deltage i afdelingens OP-program. Kursisten har mulighed for operation af patienter, som han/hun selv har set i ambulatoriet. Fase 4 Y5 (mål: D-niveau) Under opholdet på afd Y5 har fase 4 lægerne kortere eller længere perioder fast tilknytning til det urogynækologisk team. De får således mulighed for at udføre standard prolaps operationer og vil blive i stand til selvstændig at passe et urogynækologisk ambulatorium. CL: vaginale indgreb, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 20 af 51 sider

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Skejby Sygehus og Randers Centralsygehus Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles for Region Nord, punkterne 2 og 3 er afdelingsspecifikt

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Ringkjøbing Amt og Skejby Sygehus Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles for Region Nord, punkterne 2 og 3 er afdelingsspecifikt

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved -SKEJBY SYGEHUS - SILKEBORG CENTRALSYGEHUS -RANDERS CENTRALSYGEHUS . 1. Indledning Gynækologi og obstetrik har udviklet sig til at være et speciale, hvor

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Århus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet, Horsens April 2009 for hoveduddannelse i Gynækologi og Obstetrik Skejby/Horsens april 2009 Redaktionel

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Hoveduddannelse Skejby Randers for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Århus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet, Randers Revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik Aalborg Sygehus og Regionshospitalet, Randers Revideret juli 2007 1. Indledning Gynækologi og obstetrik har udviklet sig til at være et

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Viborg Sygehus og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Viborg Sygehus og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Viborg Sygehus og Aalborg Sygehus 1. Indledning Gynækologi og obstetrik har udviklet sig til at være et speciale, hvor kvinden og hendes

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus Nord Thisted og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus Nord Thisted og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus Nord Thisted og Aalborg Sygehus 1. Indledning Gynækologi og obstetrik har udviklet sig til at være et speciale, hvor kvinden

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus Vendsyssel og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus Vendsyssel og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus Vendsyssel og Aalborg Sygehus 1. Indledning Gynækologi og obstetrik har udviklet sig til at være et speciale, hvor kvinden

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen. Region Nord. Alle afdelinger

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen. Region Nord. Alle afdelinger Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Region Nord Alle afdelinger Introduktionslæger, Uddannelsesprogram region Nord side 2 af 20 Vejledning med henblik på læsning og opbygning af uddannelsesprogram

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Cases og Audits indsamlet i hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik, Hillerød Hospital Gyn-obst afd. H I-III. Navn:

Cases og Audits indsamlet i hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik, Hillerød Hospital Gyn-obst afd. H I-III. Navn: 24 Oversigt over cases og audit i hovedudd. Hillerød cases audit H 6 Akutte og kroniske underlivssmerter 2 2 H 7 Blødningsforstyrrelser 2 2 H 14 Urogynækologi 2 2 H 18 Gyn. præcancroser 2 H19 Ovariecyster

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Målbeskrivelse. for. speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik. Målbeskrivelse godkendt 2007.

Målbeskrivelse. for. speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik. Målbeskrivelse godkendt 2007. 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik Dansk Selskab for Obstetrik o0g Gynækologi Sundhedsstyrelsen Juni 2007. Forord 2 Målbeskrivelser, lærings- og evalueringsstrategi for

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionslæger. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Herning Sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionslæger. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Herning Sygehus for Introduktionslæger Gynækologisk-obstetrisk afdeling Herning Sygehus Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles for Region Nord, punkterne 2 og 3 er afdelingsspecifikt udarbejdede.

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Uddannelsesprogram. gynækologi og obstetrik. for læger i introduktionsstilling. Silkeborg Centralsygehus

Uddannelsesprogram. gynækologi og obstetrik. for læger i introduktionsstilling. Silkeborg Centralsygehus gynækologi og obstetrik for læger i introduktionsstilling Silkeborg Centralsygehus VE september 2003 Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles for Region Nord, punkterne 2 og 3 er afdelingsspecifikt

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Hoveduddannelse Skejby Silkeborg for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved -SKEJBY SYGEHUS - SILKEBORG CENTRALSYGEHUS -RANDERS CENTRALSYGEHUS Revideret juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Januar 2004 Indholdsfortegnelse 2 1 INDLEDNING...4 1.1 OVERSIGT OVER ANVENDTE

Læs mere

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen. Gynækologi og obstetrik. ved. Randers Centralsygehus

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen. Gynækologi og obstetrik. ved. Randers Centralsygehus Introduktionsuddannelsen i Gynækologi og obstetrik ved Randers Centralsygehus Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles for Region Nord, punkterne 2 og 3 er afdelingsspecifikt udarbejdede.

Læs mere

LOGBOG. Stud. med. Studienummer. Vejledere: For klinisk praktikophold og undervisning på Familie-Samfund-blokken. Indholdsfortegnelse

LOGBOG. Stud. med. Studienummer. Vejledere: For klinisk praktikophold og undervisning på Familie-Samfund-blokken. Indholdsfortegnelse LOGBOG For klinisk praktikophold og undervisning på Familie-Samfund-blokken Stud. med. Studienummer Vejledere: Navn Afd Navn Afd Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 Kompetencer indenfor Pædiatri 3-6

Læs mere

Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital

Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet

Læs mere

Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G og Rigshospitalet.

Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G og Rigshospitalet. Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 04.11.2014/ AS+ÅK Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G og Rigshospitalet. Generel information

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001616 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato 28-10-2015 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Aalborg Sygehus og Regionshospitalet Viborg 1. Indledning Gynækologi og obstetrik har udviklet sig til at være et speciale, hvor kvinden

Læs mere

PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KIRURGISK KLINIK. 4 uger. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding

PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KIRURGISK KLINIK. 4 uger. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KIRURGISK KLINIK 4 uger Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding Klinisk Lektor, Overlæge Hanne Wielandt Studenterophold Gynækologisk-obstetrisk afdeling;

Læs mere

Uddannelsesprogram. for Hoveduddannelsen i. Gynækologi & Obstetrik. Aarhus Universitetshospital, Afdeling Y og Regionshospitalet, Horsens

Uddannelsesprogram. for Hoveduddannelsen i. Gynækologi & Obstetrik. Aarhus Universitetshospital, Afdeling Y og Regionshospitalet, Horsens Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen i Gynækologi & Obstetrik Aarhus Universitetshospital, Afdeling Y og Regionshospitalet, Horsens 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015 i DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi / Obstetrik ved. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling,

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi / Obstetrik ved. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi / Obstetrik ved Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Klinik Kvinde Barn og Urinvejskirurgi, Aalborg Universitetshospital og Kvindeafdelingen Regionshospitalet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionslæger Januar 2004

Uddannelsesprogram for Introduktionslæger Januar 2004 Uddannelsesprogram for Introduktionslæger Januar 2004 Aalborg Sygehus side 1 /20 Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles for Region Nord, punkterne 2 og 3 er afdelingsspecifikt udarbejdede.

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

Checkliste. Gynækologi obstetrik. for. Navn. Sygehuse

Checkliste. Gynækologi obstetrik. for. Navn. Sygehuse Checkliste Gynækologi obstetrik for Navn Sygehuse 00 side af 0 sider Indledning Denne checkliste for uddannelsessøgende i gynækologi og obstetrik er udarbejdet af DSOG. Den er til konstant ophold i lommen,

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi November 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen I Gynækologi og obstetrik. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, og

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen I Gynækologi og obstetrik. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, og Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen I Gynækologi og obstetrik Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, og Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Regionshospitalet, Randers og Kirurgisk

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling i Gynækologi & Obstetrik ved Aarhus Universitetshospital, Afdeling Y og Regionshospitalet, Herning, HEV 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015i

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus Vendsyssel og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus Vendsyssel og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus Vendsyssel og Aalborg Sygehus 1. Indledning Gynækologi og obstetrik har udviklet sig til at være et speciale, hvor kvinden

Læs mere

Ansættelsesprocedure: overlæge

Ansættelsesprocedure: overlæge Ansættelsesprocedure: overlæge Korrespondancen med sygehusledelsen foretages pt. med Susanne Pedersen (ssp@sks.aaa.dk) Sygehusledelsen varetager korrespondancen med ansøgerne. Afdelingsledelsen sikrer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000980 Afdelingsnavn Kvindeafdelingen Hospitalsnavn Horsens Besøgsdato 24-03-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram i gynækologi og obstetrik for læger i introduktionsstilling Kvindeafdelingen Sygehus Viborg

Uddannelsesprogram i gynækologi og obstetrik for læger i introduktionsstilling Kvindeafdelingen Sygehus Viborg i gynækologi og obstetrik for læger i introduktionsstilling Kvindeafdelingen Sygehus Viborg Introduktionslæger,, Kvindeafdelingen, Sygehus Viborg Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi / Obstetrik ved. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling,

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi / Obstetrik ved. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi / Obstetrik ved Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Klinik Kvinde Barn og Urinvejskirurgi, Aalborg Universitetshospital og Klinik Kvinde Barn, Sygehus

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

!"!"!! Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus NORD Thisted og Aalborg Sygehus Nord

!!!! Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus NORD Thisted og Aalborg Sygehus Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Sygehus NORD Thisted og Aalborg Sygehus Nord 1 1. Indledning Gynækologi og obstetrik har udviklet sig til at være et speciale, hvor

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KLINISK OPHOLD 6. SEMESTER. 2 uger. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding

PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KLINISK OPHOLD 6. SEMESTER. 2 uger. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding PROGRAM for MEDICINSTUDERENDE i KLINISK OPHOLD 6. SEMESTER 2 uger Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt - Kolding Klinisk Lektor, Overlæge Hanne Wielandt 16. januar 2014 1 VELKOMMEN TIL GYNÆKOLOGISK-OBSTETRISK

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Introduktionsuddannelsen. ved. Gynækologisk Obstetrisk afdeling. Sygehus Vendsyssel

Introduktionsuddannelsen. ved. Gynækologisk Obstetrisk afdeling. Sygehus Vendsyssel Introduktionsuddannelsen ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling Sygehus Vendsyssel Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles for Region Nord, punkterne 2 og 3 er afdelingsspecifikt udarbejdede.

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Gynækologisk og Obstetrisk Klinikker. Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsesforløb i. Almen Medicin

Gynækologisk og Obstetrisk Klinikker. Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsesforløb i. Almen Medicin Sygehus Sønderjylland Familiecentret Gynækologisk og Obstetrisk Klinikker Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin August 2015 Kære ny lægekollega Velkommen til Familiecentrets Gynækologisk-

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Gyn./Obs ansættelse Gynækologisk obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt Kolding 2015 Præsentation af Gynækologisk-obstetrisk afdeling Sygehus Lillebælt

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Abdomen semester mål

Abdomen semester mål Abdomen semester mål Almindelige og akutte livstruende kirurgiske og urologiske sygdomme,samt sygdomme som behandles i det plastikkirurgiske speciale. Kunne beskrive disse (disposition/genese/incidens/symptomatologi)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse Uddannelsesprogram Hoveduddannelse Gyn./Obs ansættelse Gynækologisk obstetrisk Afdeling Sygehus Lillebælt Kolding 2016 Præsentation af Gynækologisk-obstetrisk afdeling Sygehus Lillebælt Kolding Afdelingens

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere