Æg og sæd - med eller uden afsender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æg og sæd - med eller uden afsender"

Transkript

1 Nr. 18 maj 2004 Æg og sæd - med eller uden afsender Børn har ret til at kende ophav > Sverige: Anonymitet ophævet > Danmark mangler ægdonorer > Når et barn bliver født, skal der så et til- og frakort på gaven? Det er spørgsmålet, når man tillader mænd og nogle kvinder at donere sæd- og æg anonymt. Jurister, etikere og børnefortalere peger på, at børn bør have ret til at kende deres genetiske ophav. I Sverige har man ophævet anonymiteten for 19 år siden. Det betød overgang færre donorer, og donortypen i dag er ændret i Sverige. Man har ikke kendskab til, at nogle svenske donorbørn har opsøgt deres donorfar. Og kun 10 pct. af forældrene fortæller deres børn, at de er kommet til verden ved hjælp af en donor. I Danmark er kvindelige donorer også anonyme, men man mangler alligevel ægdonorer, blandt andet fordi kun kvinder i fertilitetsbehandling må donore æg. Mildere hormonstimulering åbner for, at kvinder generelt kan blive ægdonorer. Dette BIOSAM Informerer rapporterer fra BioSam seminar den 17. marts for Folketinget, som led i Folketingets fremtidspanel om bioetik. Emnet var Ægog sæddonation. Over 3000 danske børn er kommet til verden med en anonym sæddonor i perioden 1995 til Og tallet stiger fra år til år. Tanken bag den anonyme sæddonation er at hjælpe ufrivilligt barnløse til at få børn. Men spørgsmålet, om barnet har krav på at kende sit biologiske ophav, melder sig. Barnets tarv ligger til grund for, at en række europæiske lande har valgt at ophæve donorernes anonymitet. I stedet skal donoren være mulig at opspore for det barn, der kommer til verden med donorsæd eller -æg. Begrundelsen er, at børn har ret til at kende sit biologiske ophav. Men ophæver man donoranonymiteten, melder en række andre spørgsmål sig også: Hvor meget vil donorpuljen falde? Vil der komme færre børn til verden? Vil de ufrivilligt barnløse blive fertilitetsturister for at finde en anonym donor i udlandet? Og selvom man ophæver anonymiteten, får barnet så oplysningerne om sin oprindelse, når forældrene selv skal fortælle barnet om dets tilblivelse? Disse spørgsmål blev rejst på et Biosamseminar om æg- og sæddonation, der også strejfede ægdonation og kvinders muligheder for at blive donorer. Børns ret Børns rettigheder er i vidt omfang nedfældet i FN s børnekonvention, og den dannede rammen om en væsentlig del af diskussionen på seminaret om anonyme donorforældre og børnenes retsstilling. Men konventionen ligger tilsyneladende åben for fortolkning. I Tyskland har man ophævet donoranonymiteten, fordi man på baggrund af Børnekonventionen mener, at børn har krav på at kende sin genetiske oprindelse. I Danmark, hvor anonym donation er tilladt, har man derimod ikke entydigt tolket konventionen sådan. Man tolker den i stedet sådan, at staten ikke må lægge unødige hindringer i vejen. Det forklarede de to jurister dr. jur. Inger Dübeck og Berit A. Faber, cand.jur og sekretariatschef i Det Etiske Råd. 1

2 FN s Børnekonvention FN vedtog konventionen om Barnets Rettigheder i 1989 også kaldet Børnekonventionen. De væsentligste bestemmelser i forbindelse med donorsæd er Børnekonventionen og den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra Danmark har indkorporeret Menneskerettighedskonventionen i dansk ret, men ikke Børnekonventionen. Danmark har dog tilsluttet sig den og forpligtet sig til at tage hensyn til den i forbindelse med lovgivningen. Konventionens relevante passager om donoranonymitet: Artikel 3 1. I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række. Artikel 7 1. Barnet skal registreres umiddelbart efter fødslen og skal fra fødslen have ret til et navn, ret til at opnå et statsborgerskab og, så vidt muligt, ret til at kende og blive passet af sine forældre. Artikel 8 1. Deltagerstaterne påtager sig at respektere barnets ret til at bevare sin identitet, herunder statsborgerskab, navn og familieforhold, som anerkendt af loven og uden ulovlig indblanding. 2. Hvis et barn ulovligt berøves en del af eller hele sin identitet, skal deltagerstaterne yde passende bistand og beskyttelse med henblik på hurtigt at genoprette barnets identitet. For Inger Dübeck er der dog ikke meget at tage fejl af, når det gælder den danske lovgivning. - Som loven er i dag, berøver samfundet børnene muligheden for at søge oplysninger om deres ophav, og det er i strid med konventionen. Tiden er inde til at se på anonymitetens uheldige konsekvenser og overveje en ophævelse, sagde Inger Dübeck. Inger Dübeck pegede endvidere på, at samfundet har udviklet sig og sammenligningsgrundlaget for donorbørn har ændret sig siden f.eks. 50 erne. Det er ikke et tabu for moderne børn at have en papfar og en biologisk far. - For børnene handler det om, hvor man føler sig tryg, konstaterede hun. Lovens rødder Berit A. Faber skuede også tilbage i sit oplæg. Men ikke længere tilbage end årene op til 1997, hvor loven om kunstig befrugtning blev vedtaget. Berit A. Faber var en af de jurister, der var med til at forberede lovforslaget. - Og spørgsmålet er, om der skal være til- og fra-kort på gaven, sagde hun. Uden at besvare spørgsmålet entydigt, forklarede Berit A. Faber, at loven om kunstig befrugtning primært blev til ud fra en helbredsbetragtning med andre ord: det handlede om at hjælpe par med sygdomme. Argumenterne for var således at hjælpe par med at skabe en familie og retten til at få børn. Argumenterne imod var, at donation kan give en fremmedhed i forholdet, det kan lægge et pres på familien og åbne for en kommercialisering af donation. Men rundt om i Europa er man også begyndt at fokusere på barnets ret. Det er årsag til, at en lovændringsbølge skyller over Europa i øjeblikket. Og tendensen er ifølge Berit A. Faber, at donorernes anonymitet bliver ophævet. Men lovtyperne er forskellige, og det åbner for forskellige muligheder, forklarede Berit A. Faber, der mener, at man må fokusere på tre ting: Hvad skal reguleres? Hvorfor? Hvordan? Desuden er det vigtigt at fokusere på, hvilke rettigheder de tre parter: barnet, forældrene og donoren får. Viden giver færre børn Uanset lovgivningstype, er der en risiko for, at færre børn kommer til verden, hvis donoren ikke må være anonym, mente filosoffen Kirsten Hansen fra afdelingen for Medicinsk Videnskabsteori på Panum Instituttet. Hun medgav, at donorbørn kan komme til at lide under uvisheden om deres biologiske ophav, men hun stillede spørgsmålet: Hvad er bedst? At vi har viden om donoren og dermed får færre børn, eller at man ikke har viden, og børnene kommer til verden. - Et argument kan være, at et barn aldrig vil lide så meget under uvisheden om sin oprindelse, at det ville ønske det ikke var født, fortsatte hun som argument for, at barnet godt kan leve med ikke at kende sin oprindelse. Dermed bliver barnets tarv ifølge Kirsten Hansen også et argument imod at ophæve donoranonymiteten. Hun pegede også på risikoen for donorturisme at barnløse par rejser til udlandet for at finde en anonym donor. Samtidig strejfede hun retsstillingen for de børn, der er blevet til under utroskab og ikke er børn af den far, de regner med. BØRN AF UTROSKAB Mellem en og tre procent af en given befolkning har en anden far, end de regner med. Det fremgår af en oversigt over relevante videnskabelige arbejder i Estimating the Frequency af Nonpaternity in Switzerland, Sasse, G. et. al. fra I Sverige var man dog ikke i tvivl, da man i 1985 ophævede donoranonymiteten. - Lovændringen udsprang af en genuin omsorg for børnene, slog Kerstin Hagenfeldt fast. Hun er professor på kvindeklinikken på Karolinska Sjukhuset i Stockholm og har nøje fulgt konsekvenserne af lovgivningen. 2

3 Derfor kunne hun med de svenske erfaringer forsøge at besvare nogle af spørgsmålene. Kommer færre børn til verden uden anonyme donorer? Hvor meget rejser barnløse par til udlandet? Hvor mange børn bruger muligheden til at lære sit biologiske ophav at kende? De svenske erfaringer I Sverige blev en af de mærkbare konsekvenser, at antallet af donorer svandt i perioden fra 1985 til Men puljen af donorer nåede efter otte år det vil sige i 1993 op på et højt niveau igen. Samtidig har donorkorpset fået en anden profil. Hvor en donor før hyppigt var en ung ugift mand, så er det i dag i højere grad gifte mænd med børn, der melder sig som donorer, forklarede Kerstin Hagenfeldt. BEHOV FOR DONORÆG Der findes ingen officielle optællinger for hvor mange, der får donoræg. Peter Humaidan, overlæge på Fertilitetsklinikken ved Skejby Sygehus, skønner, at: danske par bliver behandlet på privatklinikker danske par tager til udlandet årligt for at hente donoræg - Hvis udbuddet af æg var dækkende i Danmark, ville barnløse par have behov Til gengæld tager flere svenske par til udlandet for at få børn med en anonym donor. Der er ingen officielle tal for, hvor mange der benytter sig af muligheden i for eksempel Finland, Spanien, Holland etc. Men fertilitetslægen Ole Schou fra den danske sædbank Cryos har lavet en undersøgelse blandt danske privatklinikker og målt, at omtrent 336 svenske par i 2001 fik behandling på danske klinikker. Han skønner endvidere, at i alt svenske par årligt har hentet anonym donorsæd i forskellige europæiske lande. Kerstin Hagenfeldt stiller sig kritisk over for tallene og anslår ud fra sine egne skøn, at formentlig 500 svenske par rejser udenlands efter en donor. Men en del af disse er enlige kvinder eller lesbiske par, der ifølge den svenske lovgivning ikke kan få behandling, og derfor må søge til det mere liberale Findland eller specielle klinikker i Danmark. Det ændrer ifølge den svenske professor imidlertid ikke på, at der hvert år i Sverige bliver født børn uden de samme juridiske rettigheder, som de børn, der har en kendt donorfar. Og barnets retsstilling gav anledning til diskussion. - Vi har et princip om, at alle borgere er stillet lige, når det drejer sig om retten til aktindsigt i egne forhold. Den ret bør også gælde for donorbørn, så de ikke som nu afskæres fra at få viden om deres biologiske ophav, sagde Ragnhild Riis, næstformand i Etisk Råd. Et par indspark i debatten forsøgte at sætte spørgsmålet om barnets ret til viden om sit genetiske ophav i et andet perspektiv: - Hele anonymitetsdiskussionen har et fællestræk: der er et skred i debatten i retning af, at vi i højere og højere grad lægger vægt på det genetiske kendskab. Det er meget karakteristisk, og det er noget, vi bør overveje, sagde Klaus Birkholm, medlem af Etisk Råd. Mens formand for Etisk Råd, Ole Hartling spekulerede på om, debatten var et knæfald for generne. Fortalere for at bevare anonymiteten har tidligere i den offentlige debat argumenteret for, at FN s Børnekonvention ikke eksplicit siger noget om, at børn har ret til at kende sit genetiske ophav. Socialt eksperiment De svenske forældre til donorbørn med en kendt donor fortæller desuden meget sjældent barnet om dets oprindelse. Ifølge Kerstin Hagenfeldt viste en spørgeskemaundersøgelse, at kun 10 % har fortalt barnet om dets biologiske ophav, mens 40 % har til hensigt oplyse barnet. Af de forældre der ikke har fortalt børnene om donoren, har 53 % imidlertid sagt det til andre i familien eller omgangskredsen. DONORERNES ØNSKER En spørgeskema-undersøgelse blandt 43 svenske donorer i 1998 viste følgende: Donorerne blev spurgt om, de ville være interesserede i at møde barnet. Svarene fordelte sig således: - 56 % af donorerne var positivt indstillede - 16 % var usikre - 3 % ønskede ikke at møde barnet Det tal fik Børnerådets sekretariatschef Bente Ingvarsen til at reagere fra salen. - Vi har tidligere været for anonymitet, men har ændret holdning, og fortielsen er et meget vigtigt emne, forklarede Børnerådets repræsentant. - Der skal ikke mange øjekast eller bemærkninger til, før et barn forstår sammenhængen, sagde hun. Børnerådet overvejer bl.a. om forældrene skal have undervisningsmateriale, der kan hjælpe dem til at fortælle barnet om dets oprindelse. Kerstin Hagenfeldt forklarede, at de svenske erfaringer viser, at undervisningsmateriale har betydning for forældrenes holdning til at fortælle børnene om det. 3

4 Netop forældrenes tavshed fik flere deltagere på seminaret til at pege på paradokset i at ophæve donorernes anonymitet og overlade oplysningspligten til forældre, der alligevel ikke fortæller barnet om dets tilblivelse. Det var en af grundene til, at Kerstin Hagenfeldt konkluderende sagde, at det endnu ligner et socialt eksperiment. Kvindelige donorer Hvis anonymiteten skal ophæves, vil det også gælde for ægdonorer. Men diskussionen her kredsede i højere grad om en ændring af den nuværende danske lov, der kun tillader kvinder i fertilitetsbehandling at donere æg. Flere forslag har været vendt i den offentlige debat. Filosof Kirsten Hansen diskuterede et par af dem i sit oplæg. Et af argumenterne for, at lade alle kvinder få mulighed for at donere æg, er både retten til selvbestemmelse og hensynet til de ufrivilligt barnløse. Hvis det bliver tilladt, kan man forestille sig forskellige modeller, f.eks. at den kvindelige donor donerer æg til en veninde eller søster. Kirsten Hansen mente dog, at det med stor sandsynlighed vil være svært for et barn at forholde sig til, at dets moster også er dets biologiske mor. En anden mulighed er krydsdonation, hvor en kvinde, der er relateret til et barnløst par, donerer et æg til en pulje. Disse puljeæg vil herefter blive fordelt, så et fremmed par får ægget. Teknologien for ægudtagning har desuden udviklet sig, og det åbner for, at flere kvinder kan blive donorer. Overlæge Peter Humaidan fra Fertilitetsklinikken ved Skive Sygehus forklarede, at kvinder ikke behøver den samme hormonstimulation som tidligere for at kunne producere æg til ægudtagning og til donation. I alt er 14 dage med forbehandling med hormoner skåret ud af behandlingen, så den nu tager cirka 16 dage. Og risikoen for, at kvinder bliver overstimuleret, er blevet mindre. Selve ægudhentningen er også blevet et lettere indgreb, der tager mellem fem og ti minutter, forklarede han. - Når man er forberedt på det, er det de færreste, der har problemer med det, sagde han om sin erfaring med udtagning af æg. Modning af æg i laboratoriet Biologen Thomas Høst Hansen, der arbejder på Dansk Fertilitetsklinik på Frederiksberg, forklarede, hvordan man kan springe hormonstimuleringen over og modne æggene i laboratoriet i stedet for i æggestokkene. Metoden, der kaldes IVM (In Vitro Modning), har dog et par problemer. Det er svært at tage æggene ud af ægblæren, mange æg falder fra undervejs, og graviditetsraten har ikke været lovende. Ifølge Thomas Høst Hansen bliver under 10 procent gravide med IVM-metoden. Det største studie i Danmark viste, at ud af 644 ægudtagninger blev 25 kvinder gravide - svarende til fire procent. - Men der er store fordele ved IVM, der er ingen overstimulation, og den er mindre ressourcekrævende. Man kan forestille sig, man kan bruge det på sigt, sagde Thomas Høst. Få børn med nedfrosne æg Graviditetsraten med nedfrosne æg rundede Thomas Høst også - heller ikke den er synderlig høj. Først og fremmest er en kvinde født med en bestemt pulje æg, og kvaliteten daler i takt med, at kvinden bliver ældre. For en ung kvinde er det - ifølge både Peter Humaidan og Thomas Høst - 60 pct. af æggene, der er af så god kvalitet, at det kan blive til et barn. Derimod vil kun 20 % af æggene hos en 37-årig kvinde kunne blive til en graviditet. Denne statistik skulle illustrere, hvor få æg der er egnede til nedfrysning. Ifølge Thomas Høst er det kun halvdelen af en pulje, der kan blive valgt til en nedfrysning. Desuden bliver æggene stressede af hele processen, der blandt andet kræver, at vandet skal suges ud af æggene og erstattes med et frysemiddel. Kun procent af de nedfrosne æg resulterer i en graviditet. Men området er langt fra udforsket. For eksempel ved man ikke, hvor længe et æg kan tåle at være frosset ned. Derfor ved man heller ikke, hvad der sker, hvis man forlænger perioden fra de nuværende tilladte to år til fem år, som et foreliggende lovforslag lægger op til, forklarede Peter Humaidan. Han stillede sig i øvrigt undrende over for lovforslagets ide om, at man skal transportere æggene fra offentlig regi til en privat klinik, når det barnløse par har fået et barn: - At overføre de frosne æg er ren volapyk det er mærkeligt, at man pludselig skal ud på landevejen for, at en privatklinik kan få penge for noget, der allerede er udført, sagde Peter Humaidan. Kilde: Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning. 2. del, Det Etiske Råd Den refererede undersøgelse findes i The views of semen donors regarding the Swedish Insemination Act 1984, Medical Law International Fremtidspanel om bioetik: Læs mere om fremtidspanelet og læs oplæg fra dette seminar her: 4

5 De sidste tre numre fra BIOSAM informerer er: 17 Doktor,hvordan har mine gener det? 16 Patent på mennesker 15 Farmakogenetik i Danmark Denne udgave af BIOSAM informerer er skrevet af Eva Balslev, freelance journalist. Redaktør: Ida Leisner, Teknologirådet. 5

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning?

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? politica, 46. årg. nr. 2 2014, 204-218 Thomas Søbirk Petersen For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? Bør det være lovligt for sundhedspersoner at hjælpe

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Birgitte Klock Clausen Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, teknologi og samfundsvidenskab 2. dobbelt modul 2003 Vejledere:

Læs mere

Udtalelse om kompensation for ægdonation

Udtalelse om kompensation for ægdonation Udtalelse om kompensation for ægdonation s udtalelse om kompensation for ægdonation... 3 Opsummering... 4 Om problemer knyttet til kommercialisering... 5 Kommercialisering og motivation... 5 Kommercialisering

Læs mere

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker - Beskyttelse af humangenetisk materiale Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer. En redegørelse fra Det Etiske Råd

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer. En redegørelse fra Det Etiske Råd International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer En redegørelse fra Det Etiske Råd International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer En redegørelse fra Det Etiske Råd

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Information om insemination

Information om insemination Information om insemination Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Du har nu taget det første skridt til at blive

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser.

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Organdonation - LIVET OG DØDEN Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Etisk Forum for Unge 2011 Organdonation - livet og døden ISBN: 978-87-91112-93-5

Læs mere

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 LANDSMØDE 2010 Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 INDHOLD Velkomst og orientering om nævnets arbejde 3 Spørgsmål 6 Dødelighed og dennes betydning for vurderingen af adoptionsansøgeres helbred,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

statsborgerskab i Danmark

statsborgerskab i Danmark TEMA INTERVIEW: ØIVIND HOLTERMANN FOTO: ANNE MIE DREVES statsborgerskab i Danmark DANES har bedt seniorforsker Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder en af Danmarks absolut førende eksperter

Læs mere

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 13. årgang nr. 1 februar 2010 Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 3 det er et barn side 6 dilemma: Fosterdiagnostik side 8 side 10 retten til at råde over sin egen krop opråb til unge medlemmer

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder. Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport

Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder. Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport Børnerådet Maj 2009 Børnerådets rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder Supplerende rapport

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere