Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus"

Transkript

1 Technical Report No. 3-4 Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr Aalborg Universitet, december 3 ISSN V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

2 Uddrag og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse V-CHI Technical Report No. 3-4 ISSN Rapport over undersøgelsen: Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med udvikling og indførelse af klinisk it-system Anna Marie Høstgaard Christian Nøhr AALBORG UNIVERSITET Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fredrik Bajersvej 7D, DK-92 Aalborg Øst Tlf Fax

3 Forord Generelt om V-CHI technical report serie Nærværnede rapportserie, udgivet af Virtuelt Center for Sundhedsinformatik, formidler resultater og erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekter i sundhedsinformatik. Det er hensigten, at rapporterne primært skal præsentere materialet på et tidligt tidspunkt i forsknings- og udviklingsprocessen og dermed give mulighed for fagligt feed-back til forfatterne. Rapporterne kan således indgå som et væsentlig element på vejen fra forsknings- og udviklingsside til publikation i internationalt peer-reviewed tidsskrift. Rapportseriens redaktionskomite antager derfor også manuskripter, der ikke præsenterer afsluttede færdige arbejder. Man ser på manuskriptets egnethed som indlæg i en faglig diskussion og opfordrer læserne til at kommentere og kritisere rapporterne, enten direkte til forfatterne eller gennem redaktionskomiteen. V-CHI kan, hvis redaktionskomiteen finder det relevant, udgive supplement til og reviderede versioner af allerede udsendte rapporter. Status for en given rapport og dens efterfølgende tråde vil være tilgængelig på Kun ved åben konstruktiv kollegial kritik kan vi opnå den nødvendige kvalitet i vores arbejde. Specifikt om nærværnede rapport Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus er en afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse gennemført på afdelingen i foråret 3. Arbejdet er baseret på en metode udviklet bl.a. i projektet Sundhedssektoren og IT- og ORganisationsudvikling (SITOR) og er forankret i internationalt anerkendte metoder. Nærværende arbejde skal således forstås som et bidrag til, at analyser af forandringsparathed i organisationer kan bruges som et operationelt og aktivt element i bestræbelserne på at indføre it i sundhedsvæsnet i Danmark. 2

4 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAGGRUND: TEORETISK BAGGRUND: NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE: FORMÅL: MATERIALE OG METODER: INDLEDNING: RESULTATER: DISKUSSION: KONKLUSION: EFTERSKRIFT: REFERENCER:

5 Baggrund 1. BAGGRUND: Med National IT-strategi for sundhedsvæsenet 3-7 (1), der blev lanceret i maj 3, har det danske Indenrigs- og Sundhedsministerium lagt op til, at Den Elektroniske Patientjournal (EPJ) skal indføres på alle danske sygehuse inden for en overskuelig årrække, idet en af målsætningerne i strategien lyder: at landets sygehuse inden udgangen af 5 har indført elektroniske patientjournaler baseret på fælles standarder. Undersøgelser udført af EPJ- Observatoriet 1 har imidlertid vist, at langtfra alle implementeringer af EPJ hidtil er forløbet gnidningsløst (2). Næsten alle EPJ-projekter er blevet forsinkede, og projekternes målsætning er i de fleste tilfælde blevet reduceret i forhold til de oprindelige planer. Man er i de senere år blevet opmærksom på, at årsagen til mange af disse uheldige erfaringer kan skyldes, at man ikke har anvendt tilstrækkelige ressourcer på at forberede personalet på de oven-nævnte ændringer (3), idet indførelse af EPJ på sygehusafdelinger har vist sig at medføre en række ændringer i forskellige organisatoriske forhold. Eksempelvis kan nævnes arbejdsgange, kompetencer og personlig status. Disse ændringer starter allerede inden EPJ-systemet implementeres og fortsætter som opfølgningsprocesser længe efter, at systemet er sat i drift. Forskningsprojektet SITOR 2 er på denne baggrund etableret på Aalborg Universitet med det formål at udvikle metoder, der kan være medvirkende til at sikre en vellykket implementering af nye it-systemer på sygehusafdelinger. 2. TEORETISK BAGGRUND: To amerikanske forskere, Nancy M. Lorenzi og Robert T. Riley, har gennem intensive studier inden for det amerikanske sundhedsvæsen fundet, at de største problemer i forbindelse med implementering af EPJ som oftest ikke har været af teknisk-, men derimod af organisatorisk natur i form af modstand fra medarbejdernes side (4). De nævnte undersøgelser viser, at medarbejdermodstanden kan være rettet mod flere forskellige aspekter: - mod de ansvarlige for ændringen, - mod frekvensen af ændringer, - mod ændringer i organisationen eller mod det specifikke it-system, man står overfor at skulle indføre. Herudover viser undersøgelserne, at 1 Etableret i 1998 af Sundhedsministeriet med henblik på at følge EPJ-udviklingen i Danmark 2 SITOR: Organisationsmodel for optimering af de menneskelige ressourcer i forbindelse med indførelse af ny teknologi i sundhedssektoren 4

6 Baggrund modstand mod forandring / forandringsparathed har en nøje sammenhæng med, hvorledes den enkelte medarbejder oplever følgende forhold: - pres i forbindelse med at skulle udvikle nye færdigheder - frygt for at virke dum eller inkompetent inden for de nye områder - frygt for tab af professionel status - pres i forbindelse med ledelsens forventning om bedre præstationer og større effektivitet - pres i forbindelse med ledelsens forventning om færre fejl pga. bedre kontrolmuligheder - pres i forbindelse med angsten for at blive overflødig og miste jobbet pga. teknologien Undersøgelserne viste således, at det er vigtigt for en vellykket implementering af et ny itsystem, at ledelsen forud for implementeringen undersøger og tager forholdsregler over for såvel genstandsområdet for en eventuel medarbejdermodstand som over for eventuelle personlige faktorer som årsag til modstanden. Dette danner grundlaget for Lorenzis udvikling af en undersøgelsesmetode til undersøgelse af forandringsparathed (FPU). Metoden er udformet som et spørgeskema, der er inddelt i fire hovedområder, der tilsammen dækker de oven for nævnte forhold. Hovedområderne er følgende: 1. Medarbejdernes kendskab til organisationens målsætning og deres fornemmelse af at arbejde sammen og hen imod fælles mål 2. Medarbejdernes kendskab til det EPJ-system, man ønsker at indføre, og hvorvidt medarbejderne er enige i, at det er en god ide og nødvendigt at indføre informationssystemet af hensyn til det daglige arbejde og dermed opfyldelse af organisationens mål 3. Medarbejdernes holdning til at skulle gennemføre de forandringer, der er knyttet til indførelsen af det pågældende informationssystem 4. Medarbejdernes tillid til, at deres ledelse magter implementeringsopgaven Forskernes pointe er, at det drejer sig om allerede på planlægningsstadiet at involvere medarbejderne med henblik på at opnå en fælles ejerskabsfølelse over for den nye teknologi. 5

7 Nærværende undersøgelse Aalborg Universitet har i de seneste år arbejdet med at udvikle Lorenzi og Rileys spørgeskema til danske forhold. Dette udviklingsarbejde er sket i forbindelse med undersøgelse af forandringsparathed på adskillige sygehusafdelinger i Danmark, og det består nu af følgende hovedområder svarende til skemaet udviklet af Lorenzi og Riley: Grundoplysninger om deltagerne i undersøgelsen Viden og forståelse Behov for forandring Parathed til forandringer Håndtering af ændringer Spørgeskemaet er før brug i hvert tilfælde tilpasset den enkelte afdeling i samarbejde med udvalgte medarbejdere (styregruppen) på afdelingen. 3. NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE: 3.1 FORMÅL: En forandringsparathedsundersøgelse kan betragtes som et ledelses-værktøj udviklet med henblik på at afdække organisationens holdninger til de forestående ændringer. Organisationen får gennem resultatet af undersøgelsen mulighed for at udøve en målrettet indsats mod specifikke områder, som medlemmerne af organisationen ifølge undersøgelsen betragter som problematiske. Målet med en forandringsparathedsundersøgelse er således at bidrage til at sikre en vellykket indførelse af EPJ på en afdeling. Et delmål er videreudvikling af forandringsparathedsundersøgelser (FPU) som metode. 3.2 MATERIALE OG METODER: I foråret 2 gennemførtes en FPU på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Skejby Sygehus, Skejby, Danmark. Samtlige faglige medarbejdere på afdelingen har deltaget i undersøgelsen. Efterfølgende er udført et fokusgruppe-interview med medarbejdere fra forskellige faggrupper. Dataanalysen er udført dels som frekvensopgørelser af de enkelte svar, dels i et vist omfang som krydstabulering af svarkategorier. 6

8 3.3 INDLEDNING: Denne rapport redegør for resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen om forandringsparathed i forbindelse med indførelse af Elektronisk Patient Journal foretaget i uge 9-1, 3 på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y, Skejby Sygehus. I denne rapport redegøres der for resultaterne af besvarelserne inden for de forskellige sektioner i spørgeskemaet: Grundoplysninger om deltagerne i undersøgelsen Viden og forståelse Behov for forandring Parathed til forandringer Håndtering af ændringer Der præsenteres væsentligst frekvensopgørelser af svarene, men der foretages ikke nogen egentlig vurdering af resultaterne, og der er ikke lavet omfattende krydstabulering af svarkategorier. Rapporten skal derfor kun betragtes som en første tilbagemelding til afdelingens medarbejdere om det samlede resultat, og kan anvendes som et bidrag til den fortsatte debat på afdelingen om indførelsesprocessen. Såfremt der under denne debat viser sig behov for yderligere udtræk eller sammenstillinger af oplysninger, er vi meget interesseret i at høre om det, så vi kan efterkomme eventuelle ønsker. På et senere tidspunkt er vi meget interesseret i at gennemføre en række interviews med enkeltpersoner for at kunne evaluere metoden. 7

9 3.4 RESULTATER: Skema 1: Fordeling af spørgeskemaer. Gynækologisk- og Obstetrisk søjle: Læger 4 Sekretærer 32 I alt: 72 Øvrigt personale: Gynækologisk søjle: Operationsgang afd. Y 25 Fertilitetsklinikken 1 Gynækologisk afsnit Y5 inkl. ambulatorium: 27 Gynækologisk afsnit Y6 inkl. ambulatorium og akut modtagelse 22 I alt: 84 Obstetrisk søjle: Svangreambulatoriet 5 Ultralydsafsnittet 14 Svangreafdeling Y4 15 Barselsgang Y1 22 Barselsgang Y2 29 I alt: 85 Totalt: 241 Der blev rykket tre gange for aflevering af spørgeskemaer, hvilket resulterede i, at der blev afleveret 196 skemaer. Dette svarer til en besvarelse på 81%. Alle afleverede skemaer er imidlertid ikke fuldt udfyldte. Resultaterne under grundoplysninger er opgivet i procent af alle de 196 afleverede skemaer, hvorimod resultaterne af besvarelserne i Område 1 4 er opgivet i procent af besvarelser på det enkelte spørgsmål. Der er i forbindelse med hvert spørgsmål angivet, hvor mange besvarelser der er herpå. 8

10 Grundoplysninger: Skema 2: Fordeling på fagområde. Fag Antal % Læge 19 9,7 Sygeplejerske 79 4,3 Sygehjælper 4 2, Social-sundhedsassistenter 3 1,5 Lægesekretær 3 15,3 Manglende besvarelser 61 31,1 I alt 196 1, Fordeling på fagområde Lægesekretær 3 Social- Sundhedsass. 3 Sygehjælper 4 Missing 61 Sygeplejerske 79 Læge 19 9

11 Skema 3: Varighed af uddannelse Tidsrum Antal % Under 1 år 4 2, 1 1 år 39 19,9 Over 1 år 11 51,5 Manglende besvarelser 52 26,5 I alt 196 1, Skema 4: Varighed af nuværende ansættelse Tidsrum Antal % Under 1 år 23 11,8 1 1 år 89 45,4 Over 1 år 31 15,8 Manglende besvarelser 53 27, I alt 196 1, Skema 5: Fagligt område Fagligt område Antal % Gynækologisk 72 36,7 Obstetrisk 57 29,1 Manglende besvarelser 67 34,2 I alt 196 1, Skema 6: Erfaring med pc er Erfaring Antal % Ingen, Har prøvet 25 12,8 En del 63 32,1 Meget 44 22,4 Superbruger 9 4,6 Manglende besvarelser 55 28,1 I alt 196 1, 1

12 Skema 7: Alder Aldersgrænser Antal % 25 4 år 58 29, år 75 38,3 > 56 år 9 4,6 Manglende besvarelser 54 27,6 I alt 196 1, Aldersgrænserne ligger mellem 25 og 63 år med en middelværdi på 42 år. 8 Aldersfordeling 6 4 Frequency 25-4 år år > 56 ALDER Skema 8: Faglig status Faglig status Antal % Leder 15 7,7 Medarbejder ,8 Manglende besvarelser 54 27,5 I alt 196 1, 11

13 Skema 9: Køn Køn Antal % Mand 9 4,6 Kvinde ,9 Manglende besvarelser 54 27,5 I alt 196 1, Skema 1: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og alder Alder Titel 25-4 år år >56 år I alt Læge Sygeplejerske Sygehjælper Social-sundhedsass 3 3 Lægesekretær I alt Det ses, at ca. 33% af lægerne er under 4 år, mens den tilsvarende del for sygeplejersker er 41% og for sekretærer 53%. Skema 11: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og erfaring med pc er Erfaring med pc er Titel Har prøvet En del Meget Superbruger I alt Læge Sygeplejerske Sygehjælper Social-sundhedsass Lægesekretær I alt

14 Alle lægerne og lægesekretærerne ses at have en forholdsvis stor erfaring i brug af pc er, mens godt 1/3 af de sygeplejersker, der har besvaret spørgsmålet, ses at have prøvet at arbejde med pc er. Såvel sygehjælpere som social- og sundhedsassistenter ses at have et begrænset kendskab til brugen af pc er. Skema 12: Sammenhæng mellem alder og erfaring med pc er Erfaring med pc er Alder Har prøvet En del Meget Superbruger I alt 25-4 år år > 56 år I alt Der ses en tendens til, at jo yngre medarbejderen er, jo større er erfaringen mht. at have arbejdet med pc er. Dog synes erfaringen at være nogenlunde lige stor i de to førstnævnte aldersklasser. Skema 13: Sammenhæng mellem køn og erfaring med pc er Erfaring med pc er Køn Har prøvet En del Meget Superbruger I alt Mand Kvinde I alt Der ses en tendens til, at mændene har større erfaring med brugen af pc er i forhold til kvinderne. Dette stemmer overens med fundene refereret i skema 11, idet alle de mænd, der har deltaget i denne undersøgelse, er læger. 13

15 Område 1: Viden og forståelse: Sp. 1: Hvordan er dit kendskab til fordelingen af de sundhedsmæssige opgaver mellem sygehusene i Aarhus Amt?: 144 har besvaret spørgsmålet. kendskab til fordeling af opgaver 3 1 godt kendskab ikke ret meget kends kendskab til fordeling af opgaver Sp. 2: Er du vidende om, hvorvidt Skejby Sygehus har en overordnet målsætning? 144 har besvaret spørgsmålet. 1 kendskab til målsætning ja nej kendskab til målsætning 14

16 Sp. 3: Hvilket af det følgende beskriver bedst din viden om Skejby Sygehus overordnede målsætning? 144 har besvaret spørgsmålet. 4 viden om målsætning 3 1 helt vidende kender ikke målsætni viden om målsætning Sp. 4: Hvilket af det følgende beskriver din mening om Skejby Sygehus målsætning bedst? 144 har besvaret spørgsmålet. 3 mening om målsætning 1 helt enig ramt helt ved siden mening om målsætning 15

17 Sp. 5: Hvilket af det følgende beskriver bedst, i hvor høj grad du mener, at Skejby Sygehus lever op til sin målsætning? 144 har besvaret spørgsmålet. 3 lever op til målsætning 1 godt på vej lever op til målsætning Sp. 6: Hvilket af det følgende beskriver bedst din opfattelse af den almindelige kommunikation på Skejby Sygehus? 144 har besvaret spørgsmålet. 4 din opfattelse af kommunikationen 3 1 meget på tværs af fa følger hierakiet din opfattelse af kommunikationen 16

18 Sp. 7: Hvilket af det følgende beskriver bedst din opfattelse af medarbejdernes grad af medbestemmelse i afdeling Y? 144 har besvaret spørgsmålet. 5 grad af medbestemmelse høj grad ingen hensyn til med grad af medbestemmelse Sp. 8: Hvilket af det følgende beskriver bedst samarbejdet i jeres afdeling? 144 har besvaret spørgsmålet. 6 grad af samarbejde godt samarbejde dårligt samarbejde grad af samarbejde 17

19 Resultaterne af svarene inden for område 1 viser, at godt 5% af medarbejderne ikke kender fordelingen af de sundhedsmæssige opgaver mellem sygehusene i Aarhus Amt. 85% ved, at Skejby Sygehus har en overordnet målsætning ca. 3% er ikke klar over, hvad den indeholder. Mht. kommunikation på tværs af fag og afdelinger mener godt 5% af medarbejderne, at denne ikke er videre udbredt men følger hierarkiet. Ca. 7% mener, at medarbejdernes grad af medbestemmelse på afd. Y er tilfredsstillende, mens ca. 9% af medarbejderne mener, at samarbejdet på afd. Y er velfungerende. Område 2: Behov for forandringer: Sp. 9: Hvilket af det følgende beskriver bedst dit kendskab til EPJ-systemet? 144 har besvaret spørgsmålet. 4 kendskab til epj systemet 3 1 helt vidende om, hva vidende om dele kender ikke epj syst om hovedtrækkene overfladisk kendskab kendskab til epj systemet 18

20 Skema 14: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 9: kendskab til det EPJ-system, der skal indføres Titel Helt vidende Vidende Vidende Overfladisk Kender Ved ikke I alt om ho- vedtræk om dele kendskab slet ikke systemet Læge Sygeplejerske Sygehjælper Social-sundhedsass Lægesekretær I alt Sp. 1: Jeg tror, at EPJ er et vigtigt redskab, som vil være nødvendigt, for at afdelingen kan leve op til sygehusets målsætning og dermed sikre sin fremtidige beståen. 144 har besvaret spørgsmålet. 5 epj - et vigtigt redskab? helt enig delvis enig hver/eller delvist uenig epj - et vigtigt redskab? 19

21 Sp. 11: For at EPJ kan fungere er det nødvendigt med store ændringer i organisationsstrukturen (apparatur, personale, økonomiske ressourcer osv.). 144 har besvaret spørgsmålet. 6 nødvendigt med ændringer i organisationsstruk helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig nødvendigt med ændringer i organisationsstrukturen Sp. 12: For at EPJ kan fungere, er det nødvendigt med store ændringer i arbejdsprocesserne (de handlinger, der udføres ( hvad man gør ). 144 har besvaret spørgsmålet. 4 nødvendigt med ændringer i arbejdsprocessern 3 1 helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig nødvendigt med ændringer i arbejdsprocesserne

22 Sp. 13: Når EPJ planlægges taget i anvendelse er der gode muligheder for at få støtte til forandringer i det daglige arbejde. 144 har besvaret spørgsmålet. 3 mulighed for støtte fra afdelingsledelsen 1 helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig mulighed for støtte fra afdelingsledelsen 4 mulighed for støtte fra sygehusledelsen 3 1 helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig mulighed for støtte fra sygehusledelsen Det ses, at mht. kendskab til det EPJ-system, som man står overfor at skulle indføre, er ca. 25% af sygeplejerskerne enten Helt vidende eller Vidende om hovedtrækkene, mens henholdsvis ca. 32% af lægernes og ca. 47% af sekretærernes besvarelser falder inden for disse kategorier. Ca. % af medarbejderne er i tvivl om, hvorvidt indførelse af EPJ er en forudsætning for, at afdelingen kan leve op til sygehusets målsætning. 8-85% er sikre på, at indfø- 21

23 relse af EPJ vil nødvendiggøre store ændringer i såvel organisationsstrukturen som i arbejdsprocesserne. Mht. støtte fra afdelingsledelsens side i forbindelse med indførelse af EPJ er 5% sikre på denne, mens 25% svarer og andre 25% er i tvivl. Når det gælder støtte fra sygehusledelsen er 3% helt eller delvist sikre på støtte, mens 35% er i tvivl og 35% svarer. Område 3: Parathed til forandringer: Sp. 14: Jeg synes, at udvikling og indførelse af EPJ passer godt til afdelingens/sygehusets behov for udvikling. 144 har besvaret spørgsmålet 5 epj passer til behov for udvikling på afd Y helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig epj passer til behov for udvikling på afd Y 5 epj passer til behov for udvikling på Skejby syg helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig epj passer til behov for udvikling på Skejby sygehus 22

24 Sp. 15: Jeg tror, at væsentlige områder i mit arbejde vil blive forbedret, når EPJ tages i brug. 144 har besvaret spørgsmålet 5 områder i arbejdet forbedret efter epj helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig områder i arbejdet forbedret efter epj Sp. 16: Jeg har ingen faglige/arbejdsmæssige interesser, som vil være truet af indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 5 ingen faglig interesser truet af epj helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig ingen faglig interesser truet af epj 23

25 Sp. 17: Jeg tror, at udvikling og indførelse af EPJ vil have positiv effekt på den sundhedsfaglige kvalitet på afdelingen. 144 har besvaret spørgsmålet 4 epj vil have pos effekt på kvalitet 3 1 helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig epj vil have pos effekt på kvalitet Sp. 18: Jeg tror, at nogle medarbejdere vil miste deres job som en følge af indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 4 risiko for at nogle mister job pga. epj? 3 1 helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig risiko for at nogle mister job pga. epj? 24

26 Skema 15: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 18; risiko for at nogle medarbejdere mister deres job som følge af indførelse af EPJ. Risiko for at miste job Titel Helt enig Delvis enig Hverken/eller Delvis Helt uenig Ved ikke I alt uenig Læge Sygeplejerske Sygehjælper Social-sundhedshj Lægesekretær I alt Sp. 19: Jeg tror, at jeg vil miste mit job, som en følge af indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 1 risiko for at jeg mister mit job pga. epj? helt enig hverken/eller delvis uenig helt uenig risiko for at jeg mister mit job pga. epj? 25

27 Skema 16: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 19; risiko for at jeg mister mit job som følge af indførelse af EPJ. Risiko for at miste job Titel Helt enig Delvis enig Hverken/eller Delvis Helt uenig Ved ikke I alt uenig Læge Sygeplejerske Sygehjælper Social-sundhedshj Lægesekretær I alt Sp. : Jeg oplever indførelse af EPJ som en trussel mod arbejdsmiljøet, da det vil opleves som overvågning. 144 har besvaret spørgsmålet 8 epj - trussel mod arbejdsmiljø 6 4 helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig epj - trussel mod arbejdsmiljø 26

28 Sp. 21: Jeg betragter vores personalegruppe som en gruppe medarbejdere, der har lyst til at gå i gang med de opgaver, der er knyttet til udvikling og indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 6 medarbejdere lyst til at gå igang med epj helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig medarbejdere lyst til at gå igang med epj Sp. 22: Jeg har lyst til at gå i gang med de opgaver, der er knyttet til udvikling og indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 5 jeg har lyst til at gå igang med epj helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig jeg har lyst til at gå igang med epj 27

29 Sp. 23: Jeg har positive erfaringer med at bruge edb på min nuværende arbejdsplads. 144 har besvaret spørgsmålet 6 jeg har pos erfaringer med epj på nuværende a helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig jeg har pos erfaringer med epj på nuværende arbejdsplad Sp. 24: Jeg synes, det var en god udviklingsproces, da vi indførte edb på min nuværende arbejdsplads. 144 har besvaret spørgsmålet 6 epj på min nuværende arbejdsplads - god udvi helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig epj på min nuværende arbejdsplads - god udviklingsproces 28

30 Sp. 25: Jeg har positive erfaringer med at bruge edb på en tidligere arbejdsplads. 144 har besvaret spørgsmålet 1 jeg har pos erfaringer med epj fra tidligere helt enig delvis enig delvis uenig helt uenig jeg har pos erfaringer med epj fra tidligere Sp. 26: Jeg synes, det var en god udviklingsproces, da vi indførte edb på min tidligere arbejdsplads. 144 har besvaret spørgsmålet 1 gode erfaringer med epj fra tidligere helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig gode erfaringer med epj fra tidligere 29

31 Ca. 8% af medarbejderne mener, at indførelse af EPJ passer godt til såvel afdelingy s som til sygehusets behov for udvikling. Ca. 7% mener, at væsentlige områder i arbejdet bliver forbedret, når EPJ tages i brug, og en tilsvarende andel mener, at den sundhedsfaglige kvalitet vil stige. 65-7% mener ikke, at de har faglige/arbejdsmæssige interesser, der vil være truet i forbindelse med indførelse af EPJ. 25% mener, at nogle kolleger er i risiko for at miste deres job, når EPJ indføres, der er imidlertid kun 5%, der mener, at de selv har denne risiko. En undersøgelse af sammenhængen mellem fagligt tilhørsforhold og formodning om risikoen for at miste jobbet i forbindelse med indførelse af EPJ viser, at ca. halvdelen af lægesekretærerne mener, at nogle medarbejdere er i risiko for at miste jobbet i forbindelse med indførelse af EPJ. Kun 1 ud af 3 mener dog, at vedkommende selv er i denne risiko. Tilsvarende mener ca. 35% af sygeplejerskerne, at nogle kan miste deres job, men ingen sygeplejersker mener, at risikoen omfatter dem selv. Mellem 8 og 85% af medarbejderne har lyst til at gå i gang med de opgaver, der er knyttet til indførelse af EPJ, ligeledes mener en tilsvarende andel, at samtlige medarbejdere på afdelingen deler denne lyst. Ca. 55% har svaret til spørgsmålet vedrørende erfaringer med edb på den nuværende arbejdsplads, de resterende 4-45% har positive erfaringer hermed. Mht. erfaringer med edb på tidligere arbejdsplads svarer 65-7%, mens 3-35 har positive erfaringer. Ca. 1% mener, at udviklingsprocessen i forbindelse med indførelse af edb på tidligere arbejdsplads var god, mens ca. 9% svarer. 3

32 Område 4: Håndtering af ændringer: Sp. 27: Jeg tror på, at afdeling Y/Skejby Sygehus vil sørge for at uddanne mig til min rolle i forbindelse med at skulle anvende EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 6 afd Y vil sørge for min uddannelse helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig afd Y vil sørge for min uddannelse 5 Skejby Sygehus vil sørge for min uddannelse helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig Skejby Sygehus vil sørge for min uddannelse 31

33 Skema 17: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 27a: afd. Y vil sørge for min uddannelse Skema 18: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 27b: Sygehuset vil sørge for min uddannelse Skema 19: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 29: Der vil blive afsat passende tid til EPJ Titel Helt enig Delvis Hverken/eller Delvis Helt uenig Ved ikke I alt enig uenig Læge Sygeplejerske Sygehjælper 4 4 Social-sundhedsass Lægesekretær I alt Titel Helt enig Delvis Hverken/eller Delvis Helt uenig Ved ikke I alt enig uenig Læge Sygeplejerske Sygehjælper 4 4 Social-sundhedsass Lægesekretær I alt Titel Helt enig Delvis Hverken/eller Delvis Helt Ved ikke I alt enig uenig uenig Læge Sygeplejerske Sygehjælper Socialsundhedsass Lægesekretær I alt Resultat af spørgeskemaundersøgelse

34 Sp. 28: Jeg stoler på, at medarbejderne vil blive inddraget i udviklings- og beslutningsprocessen i forbindelse med indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 5 medarbejderne vil blive medinddraget i udviklin helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig medarbejderne vil blive medinddraget i udvikling af epj Sp. 29: Jeg tror på, at en passende mængde tid vil blive afsat til implementering af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 4 der vil blive afsat passende tid til epj 3 1 helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig der vil blive afsat passende tid til epj 33

35 Sp. 3: Jeg er overbevist om, at jeg har kompetence til at kunne deltage i udviklingen og indførelsen af EPJ med et positivt arbejdsmiljø for øje. 144 har besvaret spørgsmålet 6 jeg har kompetence til at deltage i epj helt enig hverken/eller delvis enig delvis uenig 9 jeg har kompetence til at deltage i epj Sp. 31: Jeg tror, at udviklingen indenfor mit fagområde vil gå i stå, som en følge af indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 8 udvikling i mit fag vil gå i stå pga. epj 6 4 helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig udvikling i mit fag vil gå i stå pga. epj 34

36 Sp. 32: Jeg tror, at medarbejderne vil opleve det som en stor belastning at skulle indføre EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 6 epj opleves som en belastning af medarbejdere helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig epj opleves som en belastning af medarbejdere Blandt alle personalegrupper ses en meget stor forventning til, at såvel afdelingsledelsen på afd. Y (ca. 85%) som sygehusledelsen (ca. 75%), vil sørge for personalets uddannelse i forbindelse med indførelse af EPJ. 65% mener, at medarbejderne vil blive medinddraget i såvel udviklingen som beslutningerne i forbindelsen med udvikling og indførelse af EPJ. På spørgsmålet om, hvorvidt der vil blive afsat passende tid til implementering af EPJ, ses en ret stor variation i svaret herpå afhængig af fag, idet ca. 11% af lægerne svarer enten helt enig eller delvis enig, hvorimod andelen for sygeplejersker er 45% og for sekretærer 57%. Ca. 85% af medarbejderne svarer, at de mener at have kompetence til at kunne deltage i udviklings- og implementeringsprocessen i forbindelse med EPJ. Under 1% mener, at udviklingen inden for den enkeltes fagområde vil gå i stå som følge af indførelsen af EPJ, mens 75-8% mener, at medarbejderne vil opleve indførelsen af EPJ som en stor belastning. 35

37 Diskussion, Konklusion 3.4 DISKUSSION: Medarbejderne udviser en stor grad af lyst og vilje til at gå i gang med den opgave, det vil være at implementer EPJ på trods af, at en stor del af dem ikke har et særligt kendskab til det EPJ-system, der skal indføres. Dette tyder på, at medarbejderne har nogle forventninger til det nye system realistiske eller urealistiske som det vil yderst vigtigt for ledelsen at be- eller afkræfte. Undersøgelsen her må derfor resultere i en anbefaling til ledelsen om - forud for implementeringen - at orientere samtlige medarbejdere grundigt om systemet med henblik på at sikre en vellykket implementering. Herudover ses et ret stort behov for helt grundlæggende undervisning i brug af PC, da en forholdsvis stor del af personalet i form af sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere kun har begrænset kendskab hertil. Besvarelserne viser endvidere, at idet størstedelen af medarbejderne frygter, at der ikke vil blive givet hverken den tilstrækkelige støtte eller den fornødne tid fra afdelingens/sygehusets side til at sikre, at implementeringen vil forløbe problemfrit, forventer man, at implementeringen af EPJ vil opleves som en stor belastning. 3.5 KONKLUSION: Samtlige læger og lægesekretærer har en forholdsvis stor erfaring i at arbejde med PC er, mens 1/3 af såvel sygeplejersker som sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter har en begrænset erfaring heri. Ca. halvdelen af medarbejderne har et begrænset - eller intet - kendskab til Skejby Sygehus visioner og overordnede mål. Det ses, at godt 5% af medarbejderne mener, at kommunikation på tværs af fag og afdelinger ikke er videre udbredt men følger hierarkiet. Ca. 7% mener, at medarbejdernes grad af medbestemmelse i afd. Y er tilfredsstillende, mens 9% mener at samarbejdet på afd. Y er velfungerende. Kendskabet til det konkrete EPJ-system, som afd. Y står over for at skulle indføre, er meget begrænset hos ca. 5% af medarbejderne. Fordelt på fag er kun ca. 25% af sygeplejerskerne enten Helt vidende eller Vidende om hovedtrækkene, mens henholdsvis ca. 32% af lægernes og ca. 47% af sekretærernes besvarelser falder indenfor disse kategorier. Ca. 8% af medarbejderne er af den mening, at indførelse af EPJ er en forudsætning for, at afdelingen kan sikre sin beståen i fremtiden, og en tilsvarende andel er af den opfattelse, at dette vil nødvendiggøre store ændringer i såvel organisationsstrukturen som i arbejdsprocesserne. 36

Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet

Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet Bilag 2: Projektbeskrivelse Aalborg d. 26.5.2003 Projektbeskrivelse: Undersøgelse af forandringsparathed i forbindelse med Evaluering af GEPKA-projektet Baggrund Baggrund: Med lanceringen af National IT-strategi

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

Forandringsparathed i GEPKA projekterne

Forandringsparathed i GEPKA projekterne Forandringsparathed i GEPKA projekterne Årskonference Anna Marie Høstgaard, AAU 7.. Forandringsparathed 1 Årskonference Forandringsparatheds undersøgelserne FPU erne - er en del af den kliniske validering,

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2005. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2005. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Bilag til forandringsparathedsundersøgelser som forberedelse til indførelse af elektroniske patientjournaler i sygehusvæsenet Høstgaard, Anna Marie Balling Publication date: Document

Læs mere

MEDIQ Medicinsk Informatik & Kvalitetsudvikling. Forandringsparathedsundersøgelser

MEDIQ Medicinsk Informatik & Kvalitetsudvikling. Forandringsparathedsundersøgelser Forandringsparathedsundersøgelser som forberedelse til indførelse af elektroniske patientjournaler i sygehusvæsenet Belyst med undersøgelser på fire afdelinger i Københavns Amts Sygehusvæsen Virtual Centre

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2004. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2004. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Bilag til evaluering af GEPKA-projektet Vingtoft, Søren; Bernstein, Knut; Bruun-Rasmussen, Morten; From, Gustav; Nøhr, Christian; Høstgaard, Anna Marie Balling; Botin, Lars; Kjær Andersen,

Læs mere

SHI Anna Marie Høstgaard Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning SHI 2006

SHI Anna Marie Høstgaard Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning SHI 2006 SHI 2006 Anna Marie Høstgaard Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning PH.D. PROJEKT: Procesanalyse af EPJ udbuds- og udviklingsprocessen i Nordjyllands Amt - med fokus på lægerne

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

EN HÅNDBOG FRA EPJ-OBSERVATORIET METODEHÅNDBOG I FORANDRINGS- PARATHED EPJ-OBSERVATORIET

EN HÅNDBOG FRA EPJ-OBSERVATORIET METODEHÅNDBOG I FORANDRINGS- PARATHED EPJ-OBSERVATORIET EN HÅNDBOG FRA EPJ-OBSERVATORIET METODEHÅNDBOG I FORANDRINGS- PARATHED EPJ-OBSERVATORIET EPJ-Observatoriet Metodehåndbog Forandringsparathed EN HÅNDBOG FRA EPJ-OBSERVATORIET METODEHÅNDBOG I UNDERSØGELSE

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Center for Folkesundhed, MTV og Sundhedstjenesteforskning

Center for Folkesundhed, MTV og Sundhedstjenesteforskning Evaluering af den kliniske anvendelighed af den elektroniske patientjournal Columna umiddelbart efter ibrugtagning af den samlede version på Regionshospitalet Randers og Grenaa i Region Midtjylland -Flemming

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet

Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Interaktionen mellem de pårørende og sundhedspersonalet ifølge undersøgelsen At være pårørende til en kræftpatient Line Lund, Ph.D., cand.scient.san.publ. Mogens

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

E-sundhedsbegivenheder 2009

E-sundhedsbegivenheder 2009 De ti vigtigste E-sundhedsbegivenheder 2009 Søren Vingtoft Enhed for Klinisk Kvalitet, Region Hovedstaden E-sundhed hvad er det (1)? E-sundhed omfatter samspillet mellem patienter og udbydere af sundhedstjenester,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005 Standardisering af patientdata Onsdag den 8. juni 2005 ElektRA Den Elektroniske patientjournal i Ringkjøbing Amt G-EPJ baseret (version 1.8) 4. oktober 2004 Gynækologisk Afdeling 15. november 2004 Obstetrisk

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Herning Sygehus 7400 Herning Tlf: 9927 6322 Email: kvalitet@ringamt.dk Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Undersøgelse af klinisk anvendelse af sundheds-it-systemer 2012

Undersøgelse af klinisk anvendelse af sundheds-it-systemer 2012 Dansk Center for Sundhedsinformatik Undersøgelse af klinisk anvendelse af sundheds-it-systemer Marion Berg Christiansen Christian Nøhr Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI) Institut for Planlægning

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A5 Vision, mål og strategier... 2 1.1 Vision... 2 1.2 Mål... 3 1.3 Strategier... 4 1 Produkt Perspektiv Strategi Produkt A5 Vision, mål og strategier Dato 2016-09-27 Forfatter Version 0.9 Status

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorledes kan man undersøge organisationens forandringsparathed?

Hvorledes kan man undersøge organisationens forandringsparathed? Hvorledes kan man undersøge organisationens forandringsparathed? Anna Marie Høstgaard, AAU Egil Boisen, AAU Workshop D ved EPJ-Observatoriests konference om METODER TIL HÅNDTERING AF ORGANISATORISKE FORANDRINGER

Læs mere

3. Kommunikationsstrategi 2013

3. Kommunikationsstrategi 2013 1 Referat fra 20. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Tirsdag d. 10. december, 2013 kl. 11.00 15.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler

Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler Kommunikation, koordinering og samarbejde på danske hospitaler Hvilken rolle spiller support staff? Pernille Bertelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Just in time Jo

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger?

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Sundhedsstyrelsen, juli 2008 Er procedurerne i vejledningen: Sikring

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt

Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Erfaringer med at udvikle den palliative indsats på basalt hospitalsniveau i DK og internationalt Palliativ indsats på danske sygehuse National konference 6. november 2012 Karen Marie Dalgaard, forsker

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

MOTIVATION. Når samarbejdet starter

MOTIVATION. Når samarbejdet starter MOTIVATION Når samarbejdet starter SAMARBEJDSAFTALE OM DIT UDDANNELSESFORLØB Samarbejdsaftalen med din kliniske vejleder og dig er en forudsætning for, at I sammen får et fælles ansvar og forståelse

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver Lægesekretær i et nyt perspektiv ny faglig profil og ændrede opgaver Udgiver DL Patient Administration Kommunikation Oplag 5.000 ex. Tekst Helle Jørgensen (DJ) Foto Arkiv Layout Mind to Mind Tryk Grefta

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark

Implementering Modul Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Implementering Modul 13 1 Helle Skovbakke, Adjunkt UC Syddanmark Formål med undervisningen At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater indenfor

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes.

En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes. En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes. Indledning. Udgangspunktet for denne patienttilfredshedsundersøgelse, var en undren over at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har stillet krav

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2011-juli 2012 Der har i alt været 16 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere