Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus"

Transkript

1 Technical Report No. 3-4 Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr Aalborg Universitet, december 3 ISSN V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

2 Uddrag og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse V-CHI Technical Report No. 3-4 ISSN Rapport over undersøgelsen: Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med udvikling og indførelse af klinisk it-system Anna Marie Høstgaard Christian Nøhr AALBORG UNIVERSITET Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Fredrik Bajersvej 7D, DK-92 Aalborg Øst Tlf Fax

3 Forord Generelt om V-CHI technical report serie Nærværnede rapportserie, udgivet af Virtuelt Center for Sundhedsinformatik, formidler resultater og erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekter i sundhedsinformatik. Det er hensigten, at rapporterne primært skal præsentere materialet på et tidligt tidspunkt i forsknings- og udviklingsprocessen og dermed give mulighed for fagligt feed-back til forfatterne. Rapporterne kan således indgå som et væsentlig element på vejen fra forsknings- og udviklingsside til publikation i internationalt peer-reviewed tidsskrift. Rapportseriens redaktionskomite antager derfor også manuskripter, der ikke præsenterer afsluttede færdige arbejder. Man ser på manuskriptets egnethed som indlæg i en faglig diskussion og opfordrer læserne til at kommentere og kritisere rapporterne, enten direkte til forfatterne eller gennem redaktionskomiteen. V-CHI kan, hvis redaktionskomiteen finder det relevant, udgive supplement til og reviderede versioner af allerede udsendte rapporter. Status for en given rapport og dens efterfølgende tråde vil være tilgængelig på Kun ved åben konstruktiv kollegial kritik kan vi opnå den nødvendige kvalitet i vores arbejde. Specifikt om nærværnede rapport Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus er en afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse gennemført på afdelingen i foråret 3. Arbejdet er baseret på en metode udviklet bl.a. i projektet Sundhedssektoren og IT- og ORganisationsudvikling (SITOR) og er forankret i internationalt anerkendte metoder. Nærværende arbejde skal således forstås som et bidrag til, at analyser af forandringsparathed i organisationer kan bruges som et operationelt og aktivt element i bestræbelserne på at indføre it i sundhedsvæsnet i Danmark. 2

4 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAGGRUND: TEORETISK BAGGRUND: NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE: FORMÅL: MATERIALE OG METODER: INDLEDNING: RESULTATER: DISKUSSION: KONKLUSION: EFTERSKRIFT: REFERENCER:

5 Baggrund 1. BAGGRUND: Med National IT-strategi for sundhedsvæsenet 3-7 (1), der blev lanceret i maj 3, har det danske Indenrigs- og Sundhedsministerium lagt op til, at Den Elektroniske Patientjournal (EPJ) skal indføres på alle danske sygehuse inden for en overskuelig årrække, idet en af målsætningerne i strategien lyder: at landets sygehuse inden udgangen af 5 har indført elektroniske patientjournaler baseret på fælles standarder. Undersøgelser udført af EPJ- Observatoriet 1 har imidlertid vist, at langtfra alle implementeringer af EPJ hidtil er forløbet gnidningsløst (2). Næsten alle EPJ-projekter er blevet forsinkede, og projekternes målsætning er i de fleste tilfælde blevet reduceret i forhold til de oprindelige planer. Man er i de senere år blevet opmærksom på, at årsagen til mange af disse uheldige erfaringer kan skyldes, at man ikke har anvendt tilstrækkelige ressourcer på at forberede personalet på de oven-nævnte ændringer (3), idet indførelse af EPJ på sygehusafdelinger har vist sig at medføre en række ændringer i forskellige organisatoriske forhold. Eksempelvis kan nævnes arbejdsgange, kompetencer og personlig status. Disse ændringer starter allerede inden EPJ-systemet implementeres og fortsætter som opfølgningsprocesser længe efter, at systemet er sat i drift. Forskningsprojektet SITOR 2 er på denne baggrund etableret på Aalborg Universitet med det formål at udvikle metoder, der kan være medvirkende til at sikre en vellykket implementering af nye it-systemer på sygehusafdelinger. 2. TEORETISK BAGGRUND: To amerikanske forskere, Nancy M. Lorenzi og Robert T. Riley, har gennem intensive studier inden for det amerikanske sundhedsvæsen fundet, at de største problemer i forbindelse med implementering af EPJ som oftest ikke har været af teknisk-, men derimod af organisatorisk natur i form af modstand fra medarbejdernes side (4). De nævnte undersøgelser viser, at medarbejdermodstanden kan være rettet mod flere forskellige aspekter: - mod de ansvarlige for ændringen, - mod frekvensen af ændringer, - mod ændringer i organisationen eller mod det specifikke it-system, man står overfor at skulle indføre. Herudover viser undersøgelserne, at 1 Etableret i 1998 af Sundhedsministeriet med henblik på at følge EPJ-udviklingen i Danmark 2 SITOR: Organisationsmodel for optimering af de menneskelige ressourcer i forbindelse med indførelse af ny teknologi i sundhedssektoren 4

6 Baggrund modstand mod forandring / forandringsparathed har en nøje sammenhæng med, hvorledes den enkelte medarbejder oplever følgende forhold: - pres i forbindelse med at skulle udvikle nye færdigheder - frygt for at virke dum eller inkompetent inden for de nye områder - frygt for tab af professionel status - pres i forbindelse med ledelsens forventning om bedre præstationer og større effektivitet - pres i forbindelse med ledelsens forventning om færre fejl pga. bedre kontrolmuligheder - pres i forbindelse med angsten for at blive overflødig og miste jobbet pga. teknologien Undersøgelserne viste således, at det er vigtigt for en vellykket implementering af et ny itsystem, at ledelsen forud for implementeringen undersøger og tager forholdsregler over for såvel genstandsområdet for en eventuel medarbejdermodstand som over for eventuelle personlige faktorer som årsag til modstanden. Dette danner grundlaget for Lorenzis udvikling af en undersøgelsesmetode til undersøgelse af forandringsparathed (FPU). Metoden er udformet som et spørgeskema, der er inddelt i fire hovedområder, der tilsammen dækker de oven for nævnte forhold. Hovedområderne er følgende: 1. Medarbejdernes kendskab til organisationens målsætning og deres fornemmelse af at arbejde sammen og hen imod fælles mål 2. Medarbejdernes kendskab til det EPJ-system, man ønsker at indføre, og hvorvidt medarbejderne er enige i, at det er en god ide og nødvendigt at indføre informationssystemet af hensyn til det daglige arbejde og dermed opfyldelse af organisationens mål 3. Medarbejdernes holdning til at skulle gennemføre de forandringer, der er knyttet til indførelsen af det pågældende informationssystem 4. Medarbejdernes tillid til, at deres ledelse magter implementeringsopgaven Forskernes pointe er, at det drejer sig om allerede på planlægningsstadiet at involvere medarbejderne med henblik på at opnå en fælles ejerskabsfølelse over for den nye teknologi. 5

7 Nærværende undersøgelse Aalborg Universitet har i de seneste år arbejdet med at udvikle Lorenzi og Rileys spørgeskema til danske forhold. Dette udviklingsarbejde er sket i forbindelse med undersøgelse af forandringsparathed på adskillige sygehusafdelinger i Danmark, og det består nu af følgende hovedområder svarende til skemaet udviklet af Lorenzi og Riley: Grundoplysninger om deltagerne i undersøgelsen Viden og forståelse Behov for forandring Parathed til forandringer Håndtering af ændringer Spørgeskemaet er før brug i hvert tilfælde tilpasset den enkelte afdeling i samarbejde med udvalgte medarbejdere (styregruppen) på afdelingen. 3. NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE: 3.1 FORMÅL: En forandringsparathedsundersøgelse kan betragtes som et ledelses-værktøj udviklet med henblik på at afdække organisationens holdninger til de forestående ændringer. Organisationen får gennem resultatet af undersøgelsen mulighed for at udøve en målrettet indsats mod specifikke områder, som medlemmerne af organisationen ifølge undersøgelsen betragter som problematiske. Målet med en forandringsparathedsundersøgelse er således at bidrage til at sikre en vellykket indførelse af EPJ på en afdeling. Et delmål er videreudvikling af forandringsparathedsundersøgelser (FPU) som metode. 3.2 MATERIALE OG METODER: I foråret 2 gennemførtes en FPU på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Skejby Sygehus, Skejby, Danmark. Samtlige faglige medarbejdere på afdelingen har deltaget i undersøgelsen. Efterfølgende er udført et fokusgruppe-interview med medarbejdere fra forskellige faggrupper. Dataanalysen er udført dels som frekvensopgørelser af de enkelte svar, dels i et vist omfang som krydstabulering af svarkategorier. 6

8 3.3 INDLEDNING: Denne rapport redegør for resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen om forandringsparathed i forbindelse med indførelse af Elektronisk Patient Journal foretaget i uge 9-1, 3 på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y, Skejby Sygehus. I denne rapport redegøres der for resultaterne af besvarelserne inden for de forskellige sektioner i spørgeskemaet: Grundoplysninger om deltagerne i undersøgelsen Viden og forståelse Behov for forandring Parathed til forandringer Håndtering af ændringer Der præsenteres væsentligst frekvensopgørelser af svarene, men der foretages ikke nogen egentlig vurdering af resultaterne, og der er ikke lavet omfattende krydstabulering af svarkategorier. Rapporten skal derfor kun betragtes som en første tilbagemelding til afdelingens medarbejdere om det samlede resultat, og kan anvendes som et bidrag til den fortsatte debat på afdelingen om indførelsesprocessen. Såfremt der under denne debat viser sig behov for yderligere udtræk eller sammenstillinger af oplysninger, er vi meget interesseret i at høre om det, så vi kan efterkomme eventuelle ønsker. På et senere tidspunkt er vi meget interesseret i at gennemføre en række interviews med enkeltpersoner for at kunne evaluere metoden. 7

9 3.4 RESULTATER: Skema 1: Fordeling af spørgeskemaer. Gynækologisk- og Obstetrisk søjle: Læger 4 Sekretærer 32 I alt: 72 Øvrigt personale: Gynækologisk søjle: Operationsgang afd. Y 25 Fertilitetsklinikken 1 Gynækologisk afsnit Y5 inkl. ambulatorium: 27 Gynækologisk afsnit Y6 inkl. ambulatorium og akut modtagelse 22 I alt: 84 Obstetrisk søjle: Svangreambulatoriet 5 Ultralydsafsnittet 14 Svangreafdeling Y4 15 Barselsgang Y1 22 Barselsgang Y2 29 I alt: 85 Totalt: 241 Der blev rykket tre gange for aflevering af spørgeskemaer, hvilket resulterede i, at der blev afleveret 196 skemaer. Dette svarer til en besvarelse på 81%. Alle afleverede skemaer er imidlertid ikke fuldt udfyldte. Resultaterne under grundoplysninger er opgivet i procent af alle de 196 afleverede skemaer, hvorimod resultaterne af besvarelserne i Område 1 4 er opgivet i procent af besvarelser på det enkelte spørgsmål. Der er i forbindelse med hvert spørgsmål angivet, hvor mange besvarelser der er herpå. 8

10 Grundoplysninger: Skema 2: Fordeling på fagområde. Fag Antal % Læge 19 9,7 Sygeplejerske 79 4,3 Sygehjælper 4 2, Social-sundhedsassistenter 3 1,5 Lægesekretær 3 15,3 Manglende besvarelser 61 31,1 I alt 196 1, Fordeling på fagområde Lægesekretær 3 Social- Sundhedsass. 3 Sygehjælper 4 Missing 61 Sygeplejerske 79 Læge 19 9

11 Skema 3: Varighed af uddannelse Tidsrum Antal % Under 1 år 4 2, 1 1 år 39 19,9 Over 1 år 11 51,5 Manglende besvarelser 52 26,5 I alt 196 1, Skema 4: Varighed af nuværende ansættelse Tidsrum Antal % Under 1 år 23 11,8 1 1 år 89 45,4 Over 1 år 31 15,8 Manglende besvarelser 53 27, I alt 196 1, Skema 5: Fagligt område Fagligt område Antal % Gynækologisk 72 36,7 Obstetrisk 57 29,1 Manglende besvarelser 67 34,2 I alt 196 1, Skema 6: Erfaring med pc er Erfaring Antal % Ingen, Har prøvet 25 12,8 En del 63 32,1 Meget 44 22,4 Superbruger 9 4,6 Manglende besvarelser 55 28,1 I alt 196 1, 1

12 Skema 7: Alder Aldersgrænser Antal % 25 4 år 58 29, år 75 38,3 > 56 år 9 4,6 Manglende besvarelser 54 27,6 I alt 196 1, Aldersgrænserne ligger mellem 25 og 63 år med en middelværdi på 42 år. 8 Aldersfordeling 6 4 Frequency 25-4 år år > 56 ALDER Skema 8: Faglig status Faglig status Antal % Leder 15 7,7 Medarbejder ,8 Manglende besvarelser 54 27,5 I alt 196 1, 11

13 Skema 9: Køn Køn Antal % Mand 9 4,6 Kvinde ,9 Manglende besvarelser 54 27,5 I alt 196 1, Skema 1: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og alder Alder Titel 25-4 år år >56 år I alt Læge Sygeplejerske Sygehjælper Social-sundhedsass 3 3 Lægesekretær I alt Det ses, at ca. 33% af lægerne er under 4 år, mens den tilsvarende del for sygeplejersker er 41% og for sekretærer 53%. Skema 11: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og erfaring med pc er Erfaring med pc er Titel Har prøvet En del Meget Superbruger I alt Læge Sygeplejerske Sygehjælper Social-sundhedsass Lægesekretær I alt

14 Alle lægerne og lægesekretærerne ses at have en forholdsvis stor erfaring i brug af pc er, mens godt 1/3 af de sygeplejersker, der har besvaret spørgsmålet, ses at have prøvet at arbejde med pc er. Såvel sygehjælpere som social- og sundhedsassistenter ses at have et begrænset kendskab til brugen af pc er. Skema 12: Sammenhæng mellem alder og erfaring med pc er Erfaring med pc er Alder Har prøvet En del Meget Superbruger I alt 25-4 år år > 56 år I alt Der ses en tendens til, at jo yngre medarbejderen er, jo større er erfaringen mht. at have arbejdet med pc er. Dog synes erfaringen at være nogenlunde lige stor i de to førstnævnte aldersklasser. Skema 13: Sammenhæng mellem køn og erfaring med pc er Erfaring med pc er Køn Har prøvet En del Meget Superbruger I alt Mand Kvinde I alt Der ses en tendens til, at mændene har større erfaring med brugen af pc er i forhold til kvinderne. Dette stemmer overens med fundene refereret i skema 11, idet alle de mænd, der har deltaget i denne undersøgelse, er læger. 13

15 Område 1: Viden og forståelse: Sp. 1: Hvordan er dit kendskab til fordelingen af de sundhedsmæssige opgaver mellem sygehusene i Aarhus Amt?: 144 har besvaret spørgsmålet. kendskab til fordeling af opgaver 3 1 godt kendskab ikke ret meget kends kendskab til fordeling af opgaver Sp. 2: Er du vidende om, hvorvidt Skejby Sygehus har en overordnet målsætning? 144 har besvaret spørgsmålet. 1 kendskab til målsætning ja nej kendskab til målsætning 14

16 Sp. 3: Hvilket af det følgende beskriver bedst din viden om Skejby Sygehus overordnede målsætning? 144 har besvaret spørgsmålet. 4 viden om målsætning 3 1 helt vidende kender ikke målsætni viden om målsætning Sp. 4: Hvilket af det følgende beskriver din mening om Skejby Sygehus målsætning bedst? 144 har besvaret spørgsmålet. 3 mening om målsætning 1 helt enig ramt helt ved siden mening om målsætning 15

17 Sp. 5: Hvilket af det følgende beskriver bedst, i hvor høj grad du mener, at Skejby Sygehus lever op til sin målsætning? 144 har besvaret spørgsmålet. 3 lever op til målsætning 1 godt på vej lever op til målsætning Sp. 6: Hvilket af det følgende beskriver bedst din opfattelse af den almindelige kommunikation på Skejby Sygehus? 144 har besvaret spørgsmålet. 4 din opfattelse af kommunikationen 3 1 meget på tværs af fa følger hierakiet din opfattelse af kommunikationen 16

18 Sp. 7: Hvilket af det følgende beskriver bedst din opfattelse af medarbejdernes grad af medbestemmelse i afdeling Y? 144 har besvaret spørgsmålet. 5 grad af medbestemmelse høj grad ingen hensyn til med grad af medbestemmelse Sp. 8: Hvilket af det følgende beskriver bedst samarbejdet i jeres afdeling? 144 har besvaret spørgsmålet. 6 grad af samarbejde godt samarbejde dårligt samarbejde grad af samarbejde 17

19 Resultaterne af svarene inden for område 1 viser, at godt 5% af medarbejderne ikke kender fordelingen af de sundhedsmæssige opgaver mellem sygehusene i Aarhus Amt. 85% ved, at Skejby Sygehus har en overordnet målsætning ca. 3% er ikke klar over, hvad den indeholder. Mht. kommunikation på tværs af fag og afdelinger mener godt 5% af medarbejderne, at denne ikke er videre udbredt men følger hierarkiet. Ca. 7% mener, at medarbejdernes grad af medbestemmelse på afd. Y er tilfredsstillende, mens ca. 9% af medarbejderne mener, at samarbejdet på afd. Y er velfungerende. Område 2: Behov for forandringer: Sp. 9: Hvilket af det følgende beskriver bedst dit kendskab til EPJ-systemet? 144 har besvaret spørgsmålet. 4 kendskab til epj systemet 3 1 helt vidende om, hva vidende om dele kender ikke epj syst om hovedtrækkene overfladisk kendskab kendskab til epj systemet 18

20 Skema 14: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 9: kendskab til det EPJ-system, der skal indføres Titel Helt vidende Vidende Vidende Overfladisk Kender Ved ikke I alt om ho- vedtræk om dele kendskab slet ikke systemet Læge Sygeplejerske Sygehjælper Social-sundhedsass Lægesekretær I alt Sp. 1: Jeg tror, at EPJ er et vigtigt redskab, som vil være nødvendigt, for at afdelingen kan leve op til sygehusets målsætning og dermed sikre sin fremtidige beståen. 144 har besvaret spørgsmålet. 5 epj - et vigtigt redskab? helt enig delvis enig hver/eller delvist uenig epj - et vigtigt redskab? 19

21 Sp. 11: For at EPJ kan fungere er det nødvendigt med store ændringer i organisationsstrukturen (apparatur, personale, økonomiske ressourcer osv.). 144 har besvaret spørgsmålet. 6 nødvendigt med ændringer i organisationsstruk helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig nødvendigt med ændringer i organisationsstrukturen Sp. 12: For at EPJ kan fungere, er det nødvendigt med store ændringer i arbejdsprocesserne (de handlinger, der udføres ( hvad man gør ). 144 har besvaret spørgsmålet. 4 nødvendigt med ændringer i arbejdsprocessern 3 1 helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig nødvendigt med ændringer i arbejdsprocesserne

22 Sp. 13: Når EPJ planlægges taget i anvendelse er der gode muligheder for at få støtte til forandringer i det daglige arbejde. 144 har besvaret spørgsmålet. 3 mulighed for støtte fra afdelingsledelsen 1 helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig mulighed for støtte fra afdelingsledelsen 4 mulighed for støtte fra sygehusledelsen 3 1 helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig mulighed for støtte fra sygehusledelsen Det ses, at mht. kendskab til det EPJ-system, som man står overfor at skulle indføre, er ca. 25% af sygeplejerskerne enten Helt vidende eller Vidende om hovedtrækkene, mens henholdsvis ca. 32% af lægernes og ca. 47% af sekretærernes besvarelser falder inden for disse kategorier. Ca. % af medarbejderne er i tvivl om, hvorvidt indførelse af EPJ er en forudsætning for, at afdelingen kan leve op til sygehusets målsætning. 8-85% er sikre på, at indfø- 21

23 relse af EPJ vil nødvendiggøre store ændringer i såvel organisationsstrukturen som i arbejdsprocesserne. Mht. støtte fra afdelingsledelsens side i forbindelse med indførelse af EPJ er 5% sikre på denne, mens 25% svarer og andre 25% er i tvivl. Når det gælder støtte fra sygehusledelsen er 3% helt eller delvist sikre på støtte, mens 35% er i tvivl og 35% svarer. Område 3: Parathed til forandringer: Sp. 14: Jeg synes, at udvikling og indførelse af EPJ passer godt til afdelingens/sygehusets behov for udvikling. 144 har besvaret spørgsmålet 5 epj passer til behov for udvikling på afd Y helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig epj passer til behov for udvikling på afd Y 5 epj passer til behov for udvikling på Skejby syg helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig epj passer til behov for udvikling på Skejby sygehus 22

24 Sp. 15: Jeg tror, at væsentlige områder i mit arbejde vil blive forbedret, når EPJ tages i brug. 144 har besvaret spørgsmålet 5 områder i arbejdet forbedret efter epj helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig områder i arbejdet forbedret efter epj Sp. 16: Jeg har ingen faglige/arbejdsmæssige interesser, som vil være truet af indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 5 ingen faglig interesser truet af epj helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig ingen faglig interesser truet af epj 23

25 Sp. 17: Jeg tror, at udvikling og indførelse af EPJ vil have positiv effekt på den sundhedsfaglige kvalitet på afdelingen. 144 har besvaret spørgsmålet 4 epj vil have pos effekt på kvalitet 3 1 helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig epj vil have pos effekt på kvalitet Sp. 18: Jeg tror, at nogle medarbejdere vil miste deres job som en følge af indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 4 risiko for at nogle mister job pga. epj? 3 1 helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig risiko for at nogle mister job pga. epj? 24

26 Skema 15: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 18; risiko for at nogle medarbejdere mister deres job som følge af indførelse af EPJ. Risiko for at miste job Titel Helt enig Delvis enig Hverken/eller Delvis Helt uenig Ved ikke I alt uenig Læge Sygeplejerske Sygehjælper Social-sundhedshj Lægesekretær I alt Sp. 19: Jeg tror, at jeg vil miste mit job, som en følge af indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 1 risiko for at jeg mister mit job pga. epj? helt enig hverken/eller delvis uenig helt uenig risiko for at jeg mister mit job pga. epj? 25

27 Skema 16: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 19; risiko for at jeg mister mit job som følge af indførelse af EPJ. Risiko for at miste job Titel Helt enig Delvis enig Hverken/eller Delvis Helt uenig Ved ikke I alt uenig Læge Sygeplejerske Sygehjælper Social-sundhedshj Lægesekretær I alt Sp. : Jeg oplever indførelse af EPJ som en trussel mod arbejdsmiljøet, da det vil opleves som overvågning. 144 har besvaret spørgsmålet 8 epj - trussel mod arbejdsmiljø 6 4 helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig epj - trussel mod arbejdsmiljø 26

28 Sp. 21: Jeg betragter vores personalegruppe som en gruppe medarbejdere, der har lyst til at gå i gang med de opgaver, der er knyttet til udvikling og indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 6 medarbejdere lyst til at gå igang med epj helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig medarbejdere lyst til at gå igang med epj Sp. 22: Jeg har lyst til at gå i gang med de opgaver, der er knyttet til udvikling og indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 5 jeg har lyst til at gå igang med epj helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig jeg har lyst til at gå igang med epj 27

29 Sp. 23: Jeg har positive erfaringer med at bruge edb på min nuværende arbejdsplads. 144 har besvaret spørgsmålet 6 jeg har pos erfaringer med epj på nuværende a helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig jeg har pos erfaringer med epj på nuværende arbejdsplad Sp. 24: Jeg synes, det var en god udviklingsproces, da vi indførte edb på min nuværende arbejdsplads. 144 har besvaret spørgsmålet 6 epj på min nuværende arbejdsplads - god udvi helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig epj på min nuværende arbejdsplads - god udviklingsproces 28

30 Sp. 25: Jeg har positive erfaringer med at bruge edb på en tidligere arbejdsplads. 144 har besvaret spørgsmålet 1 jeg har pos erfaringer med epj fra tidligere helt enig delvis enig delvis uenig helt uenig jeg har pos erfaringer med epj fra tidligere Sp. 26: Jeg synes, det var en god udviklingsproces, da vi indførte edb på min tidligere arbejdsplads. 144 har besvaret spørgsmålet 1 gode erfaringer med epj fra tidligere helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig gode erfaringer med epj fra tidligere 29

31 Ca. 8% af medarbejderne mener, at indførelse af EPJ passer godt til såvel afdelingy s som til sygehusets behov for udvikling. Ca. 7% mener, at væsentlige områder i arbejdet bliver forbedret, når EPJ tages i brug, og en tilsvarende andel mener, at den sundhedsfaglige kvalitet vil stige. 65-7% mener ikke, at de har faglige/arbejdsmæssige interesser, der vil være truet i forbindelse med indførelse af EPJ. 25% mener, at nogle kolleger er i risiko for at miste deres job, når EPJ indføres, der er imidlertid kun 5%, der mener, at de selv har denne risiko. En undersøgelse af sammenhængen mellem fagligt tilhørsforhold og formodning om risikoen for at miste jobbet i forbindelse med indførelse af EPJ viser, at ca. halvdelen af lægesekretærerne mener, at nogle medarbejdere er i risiko for at miste jobbet i forbindelse med indførelse af EPJ. Kun 1 ud af 3 mener dog, at vedkommende selv er i denne risiko. Tilsvarende mener ca. 35% af sygeplejerskerne, at nogle kan miste deres job, men ingen sygeplejersker mener, at risikoen omfatter dem selv. Mellem 8 og 85% af medarbejderne har lyst til at gå i gang med de opgaver, der er knyttet til indførelse af EPJ, ligeledes mener en tilsvarende andel, at samtlige medarbejdere på afdelingen deler denne lyst. Ca. 55% har svaret til spørgsmålet vedrørende erfaringer med edb på den nuværende arbejdsplads, de resterende 4-45% har positive erfaringer hermed. Mht. erfaringer med edb på tidligere arbejdsplads svarer 65-7%, mens 3-35 har positive erfaringer. Ca. 1% mener, at udviklingsprocessen i forbindelse med indførelse af edb på tidligere arbejdsplads var god, mens ca. 9% svarer. 3

32 Område 4: Håndtering af ændringer: Sp. 27: Jeg tror på, at afdeling Y/Skejby Sygehus vil sørge for at uddanne mig til min rolle i forbindelse med at skulle anvende EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 6 afd Y vil sørge for min uddannelse helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig afd Y vil sørge for min uddannelse 5 Skejby Sygehus vil sørge for min uddannelse helt enig hverken/eller helt uenig delvis enig delvis uenig Skejby Sygehus vil sørge for min uddannelse 31

33 Skema 17: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 27a: afd. Y vil sørge for min uddannelse Skema 18: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 27b: Sygehuset vil sørge for min uddannelse Skema 19: Sammenhæng mellem fagligt tilhørsforhold og sp. 29: Der vil blive afsat passende tid til EPJ Titel Helt enig Delvis Hverken/eller Delvis Helt uenig Ved ikke I alt enig uenig Læge Sygeplejerske Sygehjælper 4 4 Social-sundhedsass Lægesekretær I alt Titel Helt enig Delvis Hverken/eller Delvis Helt uenig Ved ikke I alt enig uenig Læge Sygeplejerske Sygehjælper 4 4 Social-sundhedsass Lægesekretær I alt Titel Helt enig Delvis Hverken/eller Delvis Helt Ved ikke I alt enig uenig uenig Læge Sygeplejerske Sygehjælper Socialsundhedsass Lægesekretær I alt Resultat af spørgeskemaundersøgelse

34 Sp. 28: Jeg stoler på, at medarbejderne vil blive inddraget i udviklings- og beslutningsprocessen i forbindelse med indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 5 medarbejderne vil blive medinddraget i udviklin helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig medarbejderne vil blive medinddraget i udvikling af epj Sp. 29: Jeg tror på, at en passende mængde tid vil blive afsat til implementering af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 4 der vil blive afsat passende tid til epj 3 1 helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig der vil blive afsat passende tid til epj 33

35 Sp. 3: Jeg er overbevist om, at jeg har kompetence til at kunne deltage i udviklingen og indførelsen af EPJ med et positivt arbejdsmiljø for øje. 144 har besvaret spørgsmålet 6 jeg har kompetence til at deltage i epj helt enig hverken/eller delvis enig delvis uenig 9 jeg har kompetence til at deltage i epj Sp. 31: Jeg tror, at udviklingen indenfor mit fagområde vil gå i stå, som en følge af indførelse af EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 8 udvikling i mit fag vil gå i stå pga. epj 6 4 helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig udvikling i mit fag vil gå i stå pga. epj 34

36 Sp. 32: Jeg tror, at medarbejderne vil opleve det som en stor belastning at skulle indføre EPJ. 144 har besvaret spørgsmålet 6 epj opleves som en belastning af medarbejdere helt enig delvis enig hverken/eller delvis uenig helt uenig epj opleves som en belastning af medarbejdere Blandt alle personalegrupper ses en meget stor forventning til, at såvel afdelingsledelsen på afd. Y (ca. 85%) som sygehusledelsen (ca. 75%), vil sørge for personalets uddannelse i forbindelse med indførelse af EPJ. 65% mener, at medarbejderne vil blive medinddraget i såvel udviklingen som beslutningerne i forbindelsen med udvikling og indførelse af EPJ. På spørgsmålet om, hvorvidt der vil blive afsat passende tid til implementering af EPJ, ses en ret stor variation i svaret herpå afhængig af fag, idet ca. 11% af lægerne svarer enten helt enig eller delvis enig, hvorimod andelen for sygeplejersker er 45% og for sekretærer 57%. Ca. 85% af medarbejderne svarer, at de mener at have kompetence til at kunne deltage i udviklings- og implementeringsprocessen i forbindelse med EPJ. Under 1% mener, at udviklingen inden for den enkeltes fagområde vil gå i stå som følge af indførelsen af EPJ, mens 75-8% mener, at medarbejderne vil opleve indførelsen af EPJ som en stor belastning. 35

37 Diskussion, Konklusion 3.4 DISKUSSION: Medarbejderne udviser en stor grad af lyst og vilje til at gå i gang med den opgave, det vil være at implementer EPJ på trods af, at en stor del af dem ikke har et særligt kendskab til det EPJ-system, der skal indføres. Dette tyder på, at medarbejderne har nogle forventninger til det nye system realistiske eller urealistiske som det vil yderst vigtigt for ledelsen at be- eller afkræfte. Undersøgelsen her må derfor resultere i en anbefaling til ledelsen om - forud for implementeringen - at orientere samtlige medarbejdere grundigt om systemet med henblik på at sikre en vellykket implementering. Herudover ses et ret stort behov for helt grundlæggende undervisning i brug af PC, da en forholdsvis stor del af personalet i form af sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere kun har begrænset kendskab hertil. Besvarelserne viser endvidere, at idet størstedelen af medarbejderne frygter, at der ikke vil blive givet hverken den tilstrækkelige støtte eller den fornødne tid fra afdelingens/sygehusets side til at sikre, at implementeringen vil forløbe problemfrit, forventer man, at implementeringen af EPJ vil opleves som en stor belastning. 3.5 KONKLUSION: Samtlige læger og lægesekretærer har en forholdsvis stor erfaring i at arbejde med PC er, mens 1/3 af såvel sygeplejersker som sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter har en begrænset erfaring heri. Ca. halvdelen af medarbejderne har et begrænset - eller intet - kendskab til Skejby Sygehus visioner og overordnede mål. Det ses, at godt 5% af medarbejderne mener, at kommunikation på tværs af fag og afdelinger ikke er videre udbredt men følger hierarkiet. Ca. 7% mener, at medarbejdernes grad af medbestemmelse i afd. Y er tilfredsstillende, mens 9% mener at samarbejdet på afd. Y er velfungerende. Kendskabet til det konkrete EPJ-system, som afd. Y står over for at skulle indføre, er meget begrænset hos ca. 5% af medarbejderne. Fordelt på fag er kun ca. 25% af sygeplejerskerne enten Helt vidende eller Vidende om hovedtrækkene, mens henholdsvis ca. 32% af lægernes og ca. 47% af sekretærernes besvarelser falder indenfor disse kategorier. Ca. 8% af medarbejderne er af den mening, at indførelse af EPJ er en forudsætning for, at afdelingen kan sikre sin beståen i fremtiden, og en tilsvarende andel er af den opfattelse, at dette vil nødvendiggøre store ændringer i såvel organisationsstrukturen som i arbejdsprocesserne. 36

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2004. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2004. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Bilag til evaluering af GEPKA-projektet Vingtoft, Søren; Bernstein, Knut; Bruun-Rasmussen, Morten; From, Gustav; Nøhr, Christian; Høstgaard, Anna Marie Balling; Botin, Lars; Kjær Andersen,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver Lægesekretær i et nyt perspektiv ny faglig profil og ændrede opgaver Udgiver DL Patient Administration Kommunikation Oplag 5.000 ex. Tekst Helle Jørgensen (DJ) Foto Arkiv Layout Mind to Mind Tryk Grefta

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland

EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering. Region Nordjylland EPJ implementeringsdrejebog fra Business Case til praktisk implementering Region Nordjylland Agenda Metode til at udarbejde implementeringsdrejebogen Forankring af EPJ projektet i klinikken Kan det lade

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET HÅNDBOG. i organisatoriske forandringer. i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler på sygehuse

EPJ-OBSERVATORIET HÅNDBOG. i organisatoriske forandringer. i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler på sygehuse EN HÅNDBOG FRA EPJ-OBSERVATORIET HÅNDBOG i organisatoriske forandringer i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler på sygehuse EPJ-OBSERVATORIET EN HÅNDBOG FRA EPJ-OBSERVATORIET

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

12.4.05/ptm. Sammenfatning: 2004 2005 2006 2007 2008 Udarbejdelse af undersøgelsesdesign.

12.4.05/ptm. Sammenfatning: 2004 2005 2006 2007 2008 Udarbejdelse af undersøgelsesdesign. 12.4.05/ptm Projektbeskrivelse for FEP-projektet: Forsknings- og udredningsprojekt om indførslen af den Elektroniske Patientjournal (EPJ) i Nordjyllands Amt, 2005-2008. Sammenfatning: 2004 2005 2006 2007

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Journalen, der skal kunne det hele

Journalen, der skal kunne det hele Elektronisk patientjournal Journalen, der skal kunne det hele Ambitionerne for den elektroniske patientjournal, EPJ, er ambitiøse. Tanken er, at EPJ skal indeholde de vigtigste oplysninger om patienten

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

EPJ-Observatoriet. Statusrapport 2001

EPJ-Observatoriet. Statusrapport 2001 EPJ-Observatoriet Statusrapport 2001 Forfattere: Knut Bernstein, Morten Bruun-Rasmussen Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr Søren Vingtoft Center for Sundheds-telematik Aalborg Universitet MEDIQ EPJ-Observatoriet

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Marts 2013 Rapporten er udarbejdet for Patientsikkert Sygehus af: Ida Hoeck Analyse og Rådgivning

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat PRÆSENTATION Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5. INDLEDNING Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere