Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu"

Transkript

1 Skatteberegningsreglerne for personer - før og nu Karikaturtegning fra omslaget af publikationen SKATTE-TABELLER redigeret af V. Spang-Thomsen. 2. udgave Maj 2002

2 Skatteberegningsreglerne for personer før og nu Henvendelse om publikationen kan ske til: Skatteministeriet 7. kontor Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf.: Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen findes på Skatteministeriets hjemmeside: 2 Skatteberegningsreglerne for personer før og nu

3 Forord Forord Skatteberegningsreglerne bliver ofte kritiseret for at være komplicerede og for at være vanskelige at gennemskue og anvende i praksis. Dette gælder både for den almindelige skatteyder og for skattepraktikere, der beskæftiger sig professionelt med skattesystemet. De hyppige ændringer i reglerne er også kilde til kritik. Det er den almindelige opfattelse, at skatteyderne må sætte deres lid til, at beregningssystemerne udregner skattebetalingen korrekt. Set ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt er situationen ikke uden betænkeligheder og understreger behovet for løbende at overvåge reglerne. På denne baggrund har Skatteretsrådet sat skatteberegningsreglerne på sin dagsorden. Til brug for Rådets drøftelser har Skatteministeriets 7. kontor udarbejdet denne belysning af udviklingen i skatteberegningsreglerne fra før kildeskattens indførelse og frem til i dag. Skatteministeriet Oktober udgave, maj

4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Sammenfatning Emneafgrænsning Skatteberegning eller indkomstopgørelse Skatteberegningens forskellige formål Skatteberegningens historie Indkomstskatten før 1970 Før kildeskatten Indkomstskatten Kildeskatten indføres i Fire-trins skatteskala, udskrivningsprocent og skalaindkomst Folkepensionsbidrag, dagpengefondsbidrag og særligt folkepensionsbidrag Kommuneskat, amtsskat, kirkeskat og skråt skatteloft Ophævelse af det særlige folkepensionsbidrag og af fradragsretten for ejendomsskatter To-trins formueskatteskala, vandret skatteloft og formueskatteloft (godsejerreglen) Negativ indkomstskat for 1981 og Indkomstskatten Den særlige ægtefællebeskatning Opdeling af indkomsten i arbejdsindkomst og formueindkomst Todeling af personfradraget til stat og kommune fra Børnecheck og børnefamilieydelse Bunden opsparing på skattegrundlaget Lejeværdiregler Befordringsfradrag Indkomstskatten skattereformen Separat Person- og Kapitalindkomstbeskatning (SPK-skattesystemet) Overgangsregler i 1987-skattereformen Virksomhedsskatteordningen Rentenedslag for pensionister Underskudsregler i SPK-skattesystemet Forbrugsrenteafgift i Ophævet fra og med Udbytteindkomstskat fra 1991 og aktieindkomstskat fra Kapitalafkastordningen for selvstændigt erhvervsdrivende fra Gradvis dobbelt bundfradrag i formueskatten for ægtefæller Skatteberegningsreglerne for personer før og nu 5

6 Indholdsfortegnelse 5.5. Indkomstskatten skatteomlægningen Bundskat, mellemskat og topskat Arbejdsmarkedsbidrag Bruttoficering og almindelig skattepligt for overførselsindkomster Forenkling af det skrå skatteloft Ophævelse af rentenedslaget for pensionister Ophævelse af formueskatten fra Ophævelse af formueskatteloftet, hovedaktionærnedslag og særlige nedslag for fysiske erhvervsaktiver Det midlertidige pensionsbidrag i Indkomstskatten skattejusteringen Justeringens indkomstskatteelementer Særlig pensionsopsparing fra Ejendomsværdiskat fra Gældende skatteberegningsregler En statistisk belysning af skattebetalingens sammensætning for personer Indkomstbeskatningen for personer i Beskatningsgrundlagene Arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing Bund-, mellem- og topskatter, kommunale skatter og personfradrag Det skrå skatteloft Aktieindkomstskat Sambeskatningsregler Ægtefællebeskatning Overgangsregler ved 1999-skattejusteringen Ejendomsværdiskat Skattestop for ejendomsværdiskat fra Virksomheds - og kapitalafkastskatteordningerne Underskudsregler Omregning til helårsindkomst CFC-beskatning pct.-skat for udenlandske forskere og visse nøglemedarbejdere Udenlandsk indkomst og nedslag for udenlandsk skat Begrænset skattepligt Sømandsbeskatning og DIS -skatteregler Beskatning ved dødsfald Skatteberegningsreglerne for personer før og nu

7 Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag 1 Skatteberegningen før kildeskattens indførelse i Bilag 2 Skatteprocenter Bilag 3 Skatteprocenter Bilag 4 Skatteprocenter Bilag 5 Skattesystemet i Bilag 6 Skattesystemet efter 1987-skattereformen ( ) Bilag 7 Overgangsregler vedr skattereformen i Bilag 8 Skattesystemet efter 1994-skatteomlægningen ( ) Bilag 9 Øvrige tilpasninger vedr. personskatten i Bilag 10 Skattesystemet efter 1999-skattejusteringen ( ) Bilag 11 Forlængede indfasningsordninger vedr skatteomlægningen Bilag 12 Tillæg til befordringsfradraget for lavindkomster Bilag 13 Virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning Bilag 14 Det skrå skatteloft siden Bilag 15 Beskatning ved dødsfald Bilag 16 Lejeværdiregler Bilag 17 Skattestop for ejendomsværdiskat fra Litteraturfortegnelse Stikordsregister Skatteberegningsreglerne for personer før og nu 7

8

9 Indledning 1. Indledning Indkomstskattesystemet bygger grundlæggende på tre søjler: Materielle skatteregler (indkomstopgørelsen) Skatteberegningsregler Opkrævningsregler I alle 3 søjler skal hensynene til enkelhed, gennemskuelighed, effektivitet, retssikkerhed og retfærdighed tilgodeses. I praksis viser udviklingen, at det er en vanskelig opgave at udforme regelsættene, så disse mål tilgodeses optimalt. Det hænger bl.a. sammen med, at skattesystemet ud over sin primære opgave at sikre det offentlige indtægter og fordele skattebyrden på den danske befolkning også skal varetage en række andre hensyn, som lovgiverne har ønsket. Formålet med dette skrift er at belyse baggrunden for tilblivelsen og udviklingen i skatteberegningsreglerne og forsøge at forklare de politiske afvejninger og tekniske løsninger, der igennem tiden har ligget til grund for, at reglerne har udviklet sig, som det er tilfældet. Belysningen begrænser sig til at se på skatteberegningsreglerne for fysiske personer, dvs. først og fremmest personskattelovens, virksomhedsskattelovens og arbejdsmarkedsfondslovens beregningsregler. Endvidere inddrages beregningsregler for personskatter fra andre dele af skattesystemet med en kortfattet omtale. I gennemgangen er der lagt vægt på at beskrive de forskellige formål og hensyn, som det har været lovgivers intention, at reglerne skulle varetage, herunder nødvendigheden af overgangsordninger ved større skatteændringer. I afsnit 2 er der givet et overblik over de store linier i de seneste års udvikling i skatteberegningsreglerne. Afsnittet giver et billede af, hvorledes kompliceringsgraden i reglerne har bølget op og ned. Somme tider præget af nye regelsæt, der har skullet klare her og nu problemer, og som er Skatteberegningsreglerne for personer før og nu 9

10 Indledning ophævet igen eller af midlertidige regelsæt, der er blevet hængende i en årrække. Overgangs- og indfasningsregler er kommet til i forbindelse med de store skatteomlægninger og er udløbet efter nogle år, og endelig er der regelsæt, der kan følges gennem stort set hele perioden fra før kildeskatten og frem til i dag. Afgrænsningen mellem reglerne for opgørelse af de skattepligtige indkomster og fradragsberettigede udgifter på den ene side og skatteberegningsreglerne på den anden side er ofte vanskelig at foretage, og den er til dels noget flydende. En del af kritikken imod skatteberegningsreglerne kan ofte henføres til vanskeligheder med at forstå og foretage en korrekt opgørelse af indkomster og fradrag og har ikke direkte noget at gøre med skatteberegningen. Denne problemstilling og afgrænsningen af emnet belyses i afsnit 3. Ud over det fiskale og fordelingsmæssige formål, varetager skattesystemet, som nævnt, en række hensyn på andre politikområder som bl.a. erhvervs-, bolig- og socialpolitik mv. Varetagelsen af disse hensyn har i tidens løb medført en række komplikationer for skatteberegningen, som der gives eksempler på i afsnit 4. Udviklingen i tidligere tiders skatteberegningsregler fra før kildeskattens indførelse i 1970 og frem til i dag belyses i afsnit 5 med omtale af nogle af de politiske overvejelser og beslutninger, der har ligget til grund for udformningen og ændringerne af en række af reglerne. I afsnit 6 gennemgås mere indgående de gældende skatteberegningsregler, som de er udformet i 2002, hvor 1999-skattejusteringen (Pinsepakken) er fuldt indfaset. Hvorvidt givne skatteberegningsregler er enkle eller komplicerede er relativt. Regler, nogle finder enkle, mener andre er komplicerede og vice versa. Som bidrag til belysning af dette spørgsmål indeholder afsnit 6.1 en opgørelse af, hvor mange personer der betaler de forskellige slags skatter. I en række bilag er der skematiske oversigter over skatteberegningen før 1970 og skattesatser og regler fra 1970 til Endvidere er der kortfattede gennemgange af nogle mere komplekse områder, som det skrå skatteloft, virksomheds- og kapitalafkastordningen, dødsboskattereglerne samt reglerne for opgørelse af overskud af ejerbolig (lejeværdireglerne) fra Skatteberegningsreglerne for personer før og nu

11 Sammenfatning 2. Sammenfatning Hver gang, der er blevet ændret grundlæggende på skattesystemet, er ønsket om forenkling af de indviklede regler blevet fremført som et væsentligt mål. Og hver gang et kompleks af skattelovændringer er blevet lagt frem, er det konstateret, at der tilsyneladende heller ikke denne gang opnåedes en mærkbar forenkling. Der er dog sket og sker løbende forenklinger ved ge n- nemførelse af lovændringer, men samtidig er nye komplicerede regler, der har skullet varetage nye hensyn, kommet til. Der findes dog næppe heller noget andet sæt af lovregler, der som skattereglerne skal tilgodese så mange og så indbyrdes forskellige hensyn. Det drejer sig om fordelingspolitiske, arbejdsmarkedspolitiske, social- og ældrepolitiske, boligpolitiske, erhvervspolitiske og ligestillingspolitiske hensyn mv., og det sammen med, at der skal opkræves ca. 365 mia. kr. i samlet personbeskatning i 2002 eller ca kr. pr. skattepligtig dansker. Skattereglerne skal således både opfylde kravene til at sikre midler til samfundshusholdningen og samtidig tage hensyn til disse mange forskellige forhold, og det hele tiden under størst mulig hensyntagen til enkelhed og retfærdighed og til, at reglerne volder så få administrative problemer som muligt og virker mindst muligt forvridende på de økonomiske dispositioner. En anden grund til den øgede fokusering på skatteberegningsreglernes kompleksitet er det høje niveau for skattetrykket i dag i forhold til tidligere. Af nedenstående oversigt, der viser udviklingen i skattetrykket i udvalgte år siden 1948, fremgår, at skattetrykket i slutningen af 60 erne - før kildeskattens indførelse - lå på ca pct., mens det i de senere år har ligget i underkanten af 50 pct. Ønsket om forenklinger er permanent Personskattereglerne skal sikre 365 mia. kr. Høje skatter stiller krav til forståelighed Skatteberegningsreglerne for personer før og nu 11

12 Sammenfatning Udviklingen i skattetrykket i de seneste 50 år Skattetryk i pct. af BNP 23,9 30,8 40,4 41,4 44,1 47,5 47,1 49,3 48,8 Med et skattetryk på dette niveau stilles der stadig større krav til gennemskueligheden og retfærdigheden i reglerne for beregningen af den skat, som den enkelte skal betale. Progression komplicerer Midlertidige regelsæt bevares Overgangsregler og indfasning Ét indkomstbegreb og skattefradragsret Det grundlæggende princip i det danske indkomstskattesystem og bag skatteberegningsreglerne har altid været, at de bredeste skuldre skal bære de største byrder. Dette princip, der udmøntes ved en progressiv skatteskala, hvor den samlede skatteprocent er stigende med stigende indkomst, kan følges hele vejen gennem reglernes udvikling, og har altid været et komplicerende element i skatteberegningen. Til tider er der blevet indført komplicerede regelsæt, der har skullet løse relativt kortsigtede eller dagsaktuelle problemer, og som herefter igen er forsvundet ud af lovgivningen. Det drejer sig bl.a. om regler for beregning og indbetaling af bunden opsparing i flere omgange og senest i 1985 og om regler for udbetaling af negativ indkomstskat til landbrugere mv. i 1981 og Ikke i alle tilfælde er disse kortsigtede regelsæt blevet ophævet igen, når problemerne var forsvundet. Det gælder f.eks. reglerne om formuenedslag for hovedaktionæraktier, som indførtes i Indførelsen af dette nedslag hang sammen med, at den aftalte ophævelse af dobbeltbeskatning af aktieudbytter ved 1987-skattereformen trak ud og først blev vedtaget med udbyttebeskatningsreglerne i Hovedaktionærnedslaget blev imidlertid ikke ophævet igen i 1991, men bortfaldt først i forbindelse ophæve l- sen af formueskatten fra Ved de store omlægninger af skattesystemet i 1987, 1994 og 1999 har det af hensyn til de enkelte familiers økonomi og fordelingspolitikken været nødvendigt at supplere de grundlæggende beregningsregler med overgangsregler eller indfasninger af de nye regler, der har strakt sig over en årrække. I sagens natur får overgangsregler og indfasningsperioder ende, og efterfølgende har skatteberegningsreglerne i kortere perioder fremstået som relativt overskuelige. Fra hvor indkomstskatten indførtes med den første Statsskattelov - og indtil 1987-skattereformen, var basis for skatteberegningen den skattepligtige indkomst, der opgjordes efter et nettoindkomstprincip, hvor alle 12 Skatteberegningsreglerne for personer før og nu

13 Sammenfatning skattepligtige indkomster og alle fradragsberettigede udgifter indgik i ét indkomstbegreb uden hensyntagen til indkomstens art. Fra og med 1958 indførtes dog en særlig indkomstskat på visse kapitalgevinster o. lign. Før 1970 betaltes indkomstskatten året efter indkomståret, og skattefradragsretten - som var gældende fra 1903 og frem til skatteåret 1968/69 - indebar, at betalte indkomst- og formueskatter vedrørende sidste års indkomst betragtedes som ligningsmæssige fradrag og kunne fratrækkes ved opgørelsen af indeværende indkomstårs skattepligtige indkomst. Bortset fra, at der var tale om færre indkomstkategorier end i dag, var skatteberegningen, som det fremgår af følgende beskrivelse af reglerne for 1966/67, heller ikke dengang enkel. Bl.a. som følge af, at indkomstskatten ikke var en samtidighedsskat, som den blev det efter kildeskattens indførelse, var det nødvendigt med en række særregler, der skulle tage højde for større udsving i indkomsten fra år til år, således at skattebetalingen af forrige års indkomst - for eksempel efter en kraftig indkomstnedgang - ikke skulle medføre yderligere økonomiske tab for den enkelte skatteyder/familie. Indkomstskatten for personer bestod i 1966/67 af indkomstskat til staten, herunder folkepensionsbidrag og af kommuneskat, herunder kirkeskat. Statsskatten beregnedes efter en progressiv skatteskala med 9-11 trin med en skattesats på 0 i bunden i stedet for personfradrag, og der var forskellige skalaer for forsørgere og ikke-forsørgere. På grund af skattefradragsretten var de højeste marginalprocenter over 100. Folkepensionsbidrag beregnedes af samme indkomstgrundlag som statsskatten, men efter en degressiv totrins skatteskala. Kommuneskat beregnedes efter en progressiv seks-trins skatteskala i kommuner i hovedstadsområdet og med en proportional skattesats i andre kommuner. Som i dag varierede kommuneskatten fra kommune til kommune. Der var personfradrag, som varierede mellem store og små kommuner og for forsørgere og ikke-forsørgere. Endvidere blev der givet hustrufradrag både ved beregning af statsskat, folkepensionsbidrag og kommuneskat. Nedsættelse på grund af merindtægter blev givet ved beregning af indkomstskat til staten herunder folkepensionsbidrag. Der ydedes nedsættelse når merindtægten udgjorde mere end 200 kr. ud over 10 pct. af forrige års indkomst. Der blev endvidere givet nedslag i skatteansættelsen for folk e- pensionister, invalidepensionister m.fl. på grund af nedsat erhvervsevne, og for personer fyldt 67 år blev også givet nedslag for renteindtægter. Herud- Også komplicerede regler før kildeskatten Forskellige skatteskalaer for forsørgere og ikke-forsørgere Mange beregningsfradrag Skatteberegningsreglerne for personer før og nu 13

14 Sammenfatning over var der særlige beregningsfradrag som bevillingsmæssig lempelse for skatteydere, der første gang etablerede sig, lempelse for enker og enkemænd, lempelse for nygifte kvinder og bevillingsmæssig lempelse for skatteydere, der havde haft indtægtsnedgang som følge af opgivelse af stilling eller erhverv på grund af alder. Efter at den skattepligtige indkomst var reduceret med de relevante fradrag, nedslag og lempelser fremkom skalaindkomsten, og på basis heraf kunne man under hensyntagen til, hvilken kommune man var skattepligtig til, ved beregning eller tabelopslag finde størrelsen af indkomstskatten. For forsørgere ydedes børnetilskud herefter som nedslag i de personlige skatter. Formueskat med to skattelofter Kildeskat og et forskudsskattesystem Skatteskala og udskrivningsprocent Forhøjede pensionistpersonfradrag Ud over indkomstskat svaredes formueskat. Formueskatten beregnedes efter en fire-trins progressiv formueskatteskala. Der var også et vandret skatteloft og et formueskatteloft (godsejerreglen). Formueskatten blev forenklet og forhøjet i 1980, hvorefter den beregnedes efter en to-trins skala og reglerne i de to skattelofter blev samlet til et skatteloft. Kildeskattereformen i 1970 var ikke i egentlig forstand en skattereform, men i højere grad en omlægning af skatteopkrævningen. Den egentlige nyskabelse ved kildeskatten var, at indkomstskatten skulle opkræves ved kilden, altså hos arbejdsgiveren og ikke som tidligere hos den skattepligtige. Indførelsen af kildeskatten medførte forenklinger og ophævelse af en række af de tidligere nedslags- og lempelsesregler. Samtidig benyttedes lejligheden også til at forenkle skatteskalaen, der fra 1970 indskrænkedes til fire trin. Herudover blev indkomstskattesystemet som noget helt nyt suppleret med et forskudsskattesystem til brug for det løbende skattetræk hos arbejdsgiveren. Statsskatteskalaen blev udformet som en progressiv grundskala med fire satser samt en udskrivningsprocent. Grundsatserne, der var på 18 pct., 30 pct., 40 pct. og 45 pct., og de tilhørende beløbsgrænser fastholdt skalaens progression, mens de faktiske skatteprocenter fremkom efter multiplikation med udskrivningsprocenten, der således fastlagde det givne indkomstårs skatteniveau. Der var et almindeligt personfradrag for ikke-pensionister og gifte pensionister, mens enlige pensionisters personfradrag udgjorde det dobbelte af det almindelige. I 1971 indførtes en indkomstafhængig forhøjelse af personfradraget på kr. for såvel enlige pensionister som pensionistægtepar. I 1973 ændredes reglen for gifte pensionister, således at hver ægtefælle kunne få en 14 Skatteberegningsreglerne for personer før og nu

15 Sammenfatning forhøjelse på kr., der blev aftrappet over en vis indkomstgrænse. I forbindelse med ændringer i pensionslovgivningen, hvor der indførtes ægteskabstillæg til pensionister gift med ikke-pensionister og hustrutillæg til alderspensionister gift med kvinder i alderen år, ændredes personfr a- dragsreglerne for pensionister igen i I 1974 gennemførtes en række ændringer og forenklinger af statsindkomstskatten med virkning fra Fjerde trin på statsskatteskalaen fjernedes, hustrufradraget ophævedes og personfradraget blev omlagt til et fradrag i skatten med den beregnede skatteværdi. Herved fik personfradraget sin nuværende udformning med ens værdi for alle skatteydere uanset indkomstens størrelse. Af samme årsag forsvandt begrebet skalaindkomst, og progressionsgrænserne på skatteskalaen blev fra og med 1975 fastsat, så de gjaldt for den skattepligtige indkomst mod tidligere for skalaindkomsten. Beskatningen af ægtefæller har altid krævet særregler i skatteberegningen. Fra 1912 og frem til 1974 har der således været hustrufradrag med skiftende regler. Ægtefæller blev fra 1930 og indtil kildeskattelovens gennemførelse i 1970 sambeskattet generelt med manden som skatteretssubjekt. Fra 1970 blev ægtefællerne hver beskattet af deres arbejdsindkomst mv., men der gjaldt særlige sambeskatningsregler for ægtefællernes kapitalindkomster. Endvidere gjaldt der sambeskatningsregler i relation til en medarbejdende ægtefæller. Med gennemførelsen af den særlige ægtefællebeskatning fra 1983 indførtes der generel særbeskatning af mand og kvinde, hvor ved skatteberegningen tilførtes nye komplicerede regler for beregning af ægtefællers skat. Der indførtes nye indkomstbegreber, hvor ægtefællers indkomst opdeltes i arbejdsindkomst og formueindkomst, og skatten af formueindkomsten hos den ene ægtefælle beregnedes under hensyntagen til den anden ægtefæ l- les arbejdsindkomst. Efter 80 år med skatteberegning på grundlag af nettoindkomsten den skattepligtige indkomst var indførelsen af de særlige ægtefællebeskatningsregler i 1983 således det første skridt i retning af en differentieret opgørelse af beskatningsgrundlagene, som blev udbygget med indførelsen af den separate person- og kapitalindkomstbeskatning (SPK-skattesystemet) ved skattereformen. I 1983 blev endvidere indført det todelte personfradrag ved beregning af hhv. statsskatten og kommuneskatten. Denne komplicering af skatteberegningen ophævedes først igen i forbindelse med 1994-skatteomlægningen. Forenklinger i 1975 Særlige regler for beskatning af ægtefæller Ægtefællebeskatningen bryder med nettoindkomstprincippet To-delt personfradrag i Skatteberegningsreglerne for personer før og nu 15

16 Sammenfatning 1987-skattereformen Separat person- og kapitalindkomstbeskatning indføres 22 pct., 6 pct. og 12 pct.-skat afløser 3-trinsskalaen 5-årige overgangsregler I marts 1986 gennemførtes et lovkompleks, der tilsammen udgjorde skattereformen. Målsætningen var bl.a. at styrke den private opsparing og gøre skattesystemet robust overfor skattespekulation. Skatteberegningsreglerne, der blev indført ved skattereformen i 1987, baseredes på SPK-princippet (Separat Person- og Kapitalindkomstbeskatning), hvilket betød en separeret beskatning af henholdsvis personindkomst (aflønning af arbejde) og kapitalindkomst (afkast af kapital). Udskrivningsloven blev ophævet, og visse bestemmelser herfra samt en række skatteberegningsregler i kildeskatteloven blev samlet i en ny skatteberegningslov Personskatteloven. Heri samledes reglerne for opgørelsen af de nye beskatningsgrundlag og skattesatserne samt beregningsreglerne for tre nye statsskatter baseret på forskellige grundlag til afløsning af tre-trins skalaen for den skattepligtige indkomst. Efter SPK-princippet foretoges en tredeling af indkomstgrundlaget i personlig indkomst, kapitalindkomst og i den skattepligtige indkomst, der var summen af de to første fratrukket fradragsberettigede udgifter (ligningsmæssige fradrag). De proportionale skatter bestod af kommune-, amts- og kirkeskat samt en 22 pct. skat til staten, hvori indeholdtes det tidligere folkepensionsbidrag og bidrag til dagpengefonden, som således fra 1987 ikke længere opkrævedes særskilt. De proportionale skatter beregnedes af den skattepligtige indkomst, og der var fradrag for skatteværdien af personfradraget. De progressive skatter bestod af en 6 pct.- og en 12 pct.-skat, der opkrævedes på grundlag af hhv. den personlige indkomst plus positiv nettokapitalindkomst ud over et bundfradrag på kr. og af personlig indkomst ud over kr. Der indførtes overførselsret af uudnyttet bundfradrag ved beregning af 6 pct.-skatten, således at ægtepar først skulle betale 6 pct.-skat, når deres samlede indkomst oversteg kr skattereformen indfasedes med 5-årige overgangsregler for personer med henholdsvis stor negativ nettokapitalindkomst og store fradragsberettigede udgifter (ligningsmæssige fradrag). For personer med stor positiv ne t- tokapitalindkomst gik overgangsreglerne læ ngere (i princippet uendeligt), men de ophævedes i forbindelse med 1994-skatteomlægningen. Princippet i overgangsreglerne var, at en aftagende del af kapitalindkomsten og/eller af de ligningsmæssige fradrag medregnedes ved opgørelsen af den progressivt beskattede personlige indkomst. Fradragene og den negative hhv. positive nettokapitalindkomst blev dermed gradvis omlagt fra fradrag/beskatning på toppen af indkomsten, til fradrag/beskatning i skattepligtig indkomst med en 16 Skatteberegningsreglerne for personer før og nu

17 Sammenfatning skatteværdi på ca. 50 pct., svarende til niveauet for den proportionale beskatning. Med overgangsreglerne tilføjedes skatteberegningen en række nye begreber. Ud over personlig indkomst, kapitalindkomst og fradragsberettigede udgifter indførtes beregningsmæssig personlig indkomst, positiv/negativ beregningsmæssig nettokapitalindkomst og positiv/negativ overskydende nettokapitalindkomst samt beregningsmæssige og overskydende fradragsberettigede udgifter. Begrebet beregningsmæssig angav den del af kapitalindkomsten/fradragene, der var omlagt til proportional beskatning, mens begrebet overskydende betegnede den del, der fortsat skulle medregnes til personlig indkomst. Når disse overskydende (ikke omlagte) kapitalindkomster og/eller fradragsberettigede udgifter var tillagt/fratrukket den personlige indkomst, fremkom den beregningsmæssige personlige indkomst. Skatteberegningen foregik herefter på grundlag af den skattepligtige indkomst for de proportionale skatter, og på grundlag af den beregningsmæssige personlige indkomst for 6 pct. og 12 pct. skatterne og tillige med tillæg af den positive beregningsmæssige nettokapitalindkomst for 6 pct. skatten. SPK-skattesystemet, hvor personlig indkomst og kapitalindkomst beskattes med forskellige skatteprocenter og ikke mindst nedsættelsen af skatteværdien af rentefradraget, nødvendiggjorde særlige regler, der kunne sikre selvstændigt erhvervsdrivende fuld skattemæssig fradragsværdi af erhvervsmæssige renteudgifter, så den svarede til fradragsværdien af øvrige driftsudgifter. Til dette formål konstrueredes virksomhedsskatteordningen, der er et sæt af skatteberegningsregler, der indeholder bestemmelser for, hvorledes virksomhedsresultatet skal fordeles mellem aflønning af arbejdskraften, der beskattes som personlig indkomst og aflønning af kapitalapparatet, der beskattes som kapitalindkomst. Til virksomhedsskatteordningen knyttedes også en opsparingsordning, der indebar, at en del af virksomhedsoverskuddet kunne opspares i virksomheden mod betaling af en foreløbig skat svarende til selskabsskattesatsen. Til brug for virksomhedsopsparingsordningen indeholder virksomhedsskatteloven tillige bestemmelser for, hvorledes privatøkonomien og virksomhedsøkonomien holdes adskilt. Opsparingsordningen skulle både tilgodese personligt drevne virksomheders behov for konjunkturudligning ved stærkt svingende indkomster fra år til år og endvidere behovet for konsolidering af virksomheden til relativ lav beskatning på lige fod med virksomheder drevet i ApS-form eller som A/S er. Skatteberegning på beregningsmæssige indkomster i overgangsfasen Fuldt fradrag for erhvervsrenteudgifter i virksomhedsskatteordning Mulighed for konsolidering og konjunkturudligning Skatteberegningsreglerne for personer før og nu 17

18 Sammenfatning Enklere kapitalafkastordning Underskudsregler tilpasses SPK-systemet Sænkning af formueskatten 1994-skatteomlægningen Bund-, mellemog topskat Fra og med 1993 indførtes et sæt alternative skatteberegningsregler for personligt drevne virksomheder kapitalafkastordningen, som på skematisk vis sikrer fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renteudgifter, men ikke ligesom virksomhedsskatteordningen stiller specielle krav til bogføringen mv. De forskellige skattegrundlag med forskellige beskatningsprocenter nødvendiggjorde fra 1987 også en udbygning af underskudsreglerne, således at underskud i de forskellige typer indkomst sikredes den korrekte skattemæssige værdi ved modregning i positiv indkomst i de følgende år. Underskudsreglerne blev derfor todelt med særskilte bestemmelser for henholdsvis underskud i skattepligtig indkomst og underskud i personlig indkomst, og det er de samme principper for underskudsreglerne, der er gældende i dag. Udover indkomstskat betalte personer formueskat til staten på grundlag af den skattepligtige formue ved indkomstårets udgang. I 1988 gennemførtes en lempelse af formuebeskatningen, hvorefter formueskattesatsen gradvist i årene 1989 til 1991 reduceredes fra 2,2 pct. til 1,0 pct., og bundgrænsen for ægtepar i årene 1989 til 1992 forhøjedes, så den fra og med 1992 udgjorde samme beløb pr. ægtefælle som for enlige. I juni 1993 gennemførtes med virkning fra 1994 en skatteomlægning med indfasning i årene Hovedindholdet på personskatteområdet var en sænkning af indkomstskatten, indførelse af arbejdsmarkedsbidrag og bruttoficering af overførselsindkomsterne. Sænkningen af indkomstskatten og indførelsen af arbejdsmarkedsbidrag havde betydning for værdien af rentefradraget og medførte relativt store omfordelinger, som nødvendiggjorde, at 1994-skatteomlægningen indfasedes gradvist over fire år fra 1994 til pct. skatten deltes i en bund- og en mellemskat, 6 pct. skatten udfasedes over to år og 12 pct. skatten afløstes af en topskat. Det skrå skatteloft sænkedes gradvist til 58 pct., og formueskatteloftet på 78 pct. sænkedes i takt med det skrå skatteloft, indtil det i 1997 blev ophævet i forbindelse med ophævelsen af formueskatten. 18 Skatteberegningsreglerne for personer før og nu

19 Sammenfatning 1994-skatteomlægningen medførte en del forenklinger, idet en række knaster i skatteberegningen, der omfattede mange skatteydere, blev ophævet. Heriblandt kan nævnes ophævelsen af det todelte personfradrag til stat og kommune, de forhøjede pensionistpersonfradrag, personfradragsreduktionen for kontanthjælpsmodtagere, rentenedslagsreglerne for pensionister og 3 pct. fradraget, der beregnedes af den personlige indkomst og blev trukket fra i den skattepligtige indkomst. Hertil kom en forenkling af det skrå skatteloft. Selvom der i 1994 som noget nyt blev indført arbejdsmarkedsbidrag og fra 1998 et indkomstafhængigt pensionsbidrag til ATP, har det seneste årti dog objektivt betragtet for de store skatteydergrupper medført flere forenklinger end nye komplicerede beregningsregler. I 1995 vedtoges en ophævelse af formueskatten over to år i 1996 og I 1996 sænkedes formueskattesatsen fra 1,0 pct. til 0,7 pct., og bundgrænsen hævedes til 2,4 mio. kr. for enlige og 4,8 mio. kr. for ægtepar, og fra og med 1997 bortfaldt formueskatten helt. Med ophævelsen af formueskatten fulgte også ophævelsen af hovedaktionærnedslaget og nedslagene for fysiske erhvervsaktiver og skove. Nedslagsregler som både havde virket forvridende på de økonomiske dispositioner og skabt komplikationer for skatteberegningen. I juni 1998 gennemførtes 1999-skattejusteringen (Pinsepakken), der fortsatte den linie, der var udstukket med 1994-skatteomlægningen med sænkning af skattesatserne på lønindkomst, forhøjelse af en række grønne afgifter og reduktion af rentefradragets og de ligningsmæssige fradrags skatteværdi. Dette er udmøntet ved en gradvis omlægning af grundlaget for bundskatten, der fra 2002 opgøres på samme måde som for mellemskatten uden fradrag for negativ nettokapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Som led i 1999-skattejusteringen blev lejeværdien af egen bolig fra 2000 ophævet og erstattet af en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat. Hermed fjernedes beskatningen af ejerboliger helt fra indkomstbeskatningen, efter at have været et element i indkomstopgørelsen siden Statsskattelovens indførelse i Indførelsen af ejendomsværdiskatten har dog ikke bidraget væsentligt til en forenkling af skatteberegningen, idet den bygger på de samme principper for beskatning af ejerboligen som lejeværdien og i det store hele indebærer tilsvarende beregninger skattejusteringen er gennemført gradvist i løbet af , og der er særlige overgangsordninger, der løber frem til 2006 for personer med Væsentlige forenklinger i Ophævelse af formueskatten fra skatteomlægningen 1999-skattejusteringen Ejendomsværdiskat til afløsning af skat af lejeværdi i 2000 Overgangsregler til 2006 Skatteberegningsreglerne for personer før og nu 19

20 Sammenfatning store renteudgifter og store ligningsmæssige fradrag. Med ganske få undtagelser udgør de regler, der i 1998 blev vedtaget for indkomståret 2002, de i dag gældende skatteberegningsregler. Svingende kompleksitet igennem årene En statistisk belysning af Personer omfattet af basisskattereglerne Proportionalskat (bundskat og kommunale skatter samt evt. ejendomsværdiskat) ,4 Proportionalskat og mellemskat ,8 kompliceringsgraden Som det er fremgået af denne overordnede gennemgang af skatteberegningens historie, har beregningsreglerne eller delelementer heraf set i et historisk perspektiv til tider været mere komplekse og vanskeligere forståelige, end det er tilfældet for de nugældende regler, som for hovedreglernes vedkommende blev fastlagt ved 1994-skatteomlægningen og udbygget ved Pinsepakke-forliget i Skatteberegningsreglerne omfatter i dag for langt de fleste skatteydere kun relativt få beregninger på grundlag af fortrykte oplysninger, som stilles til rådighed af Told- og Skattestyrelsen i samarbejde med arbejdsgiverne og de finansielle institutioner m.fl. En statistiske belysning af skattebetalingens sammensætning viser, at halvdelen af samtlige skattepligtige enten ikke betaler skat eller alene betaler bundskat og kommuneskat plus evt. ejendomsværdiskat, jf. nedenstående tabel, der sammenfatter resultatet af den statistiske analyse. Skatteydere omfattet af basale og visse særlige skatteberegningsregler Indkomstskatteart/regelsæt Antal personer (1.000) Pct. Personer der ikke betaler indkomstskat 360 7,9 Proportionalskat, mellemskat og topskat 445 9,9 I alt uden skat eller omfattet af basisskattereglerne ,0 Personer omfattet af basisregler og særlige skatteregler 1) Positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget 175 3,9 Overgangsordning for negativ nettokapitalindkomst 280 6,2 Overgangsordning for ligningsmæssige fradrag 115 2,5 Progressiv aktieindkomstskat (aktieindkomst over kr.) 20 0,4 Virksomhedsskatteordning 155 3,5 Kapitalafkastordning 65 1,4 Negativ skattepligtig indkomst til modregning eller fremførsel 55 1,2 Skattereduktion for udenlandsk indkoms t 35 0,8 Delårsansættelse 55 1,2 1) Antallene omfattet af de særlige skatteberegningsregler kan ikke lægges sammen, da personerne kan være omfattet af flere af reglerne samtidigt 20 Skatteberegningsreglerne for personer før og nu

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteberegningsreglerne gennem 100 år

Skatteberegningsreglerne gennem 100 år Skatteberegningsreglerne gennem 100 år Af chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, Skatteministeriet Skatteberegningen har altid været et omdiskuteret emne i forbindelse med indkomstskattesystemet. Her

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN Resumé // 17/10/05 Danmark har i dag en meget kompliceret beskatning af aktie- og kapitalindkomst med en lang række forskellige skattesatser. Endvidere

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj -FØR OG EFTER FORÅRSPAKKEN 2.0 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 09-12-2009 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå VALG AF BESKATNINGSFORM asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Økonomisk nationalrapport for Danmark

Økonomisk nationalrapport for Danmark 1 Økonomisk nationalrapport for Danmark Professor Michael Møller (mm.fi@cbs.dk) og lektor Claus Parum (cp.fi@cbs.dk), begge Institut for Finansiering, Copenhagen Business School. Indledning Politikere

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.:

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Bogen udleveres gratis så længe lager haves og kan ske ved personlig henvendelse hos

Bogen udleveres gratis så længe lager haves og kan ske ved personlig henvendelse hos Bedre balance Omslag: Levison+Johnsen+Johnsen a/s Tryk: Levison+Johnsen+Johnsen a/s Oplag: 5.000 Bogen udleveres gratis så længe lager haves og kan ske ved personlig henvendelse hos Finansministeriet Christiansborg

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 27 Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 en økonomisk plan, der blev kendt som Århundredets plan. Planen blev

Læs mere

Referenceramme for skatteudgifter

Referenceramme for skatteudgifter Notat April 2010 Referenceramme for skatteudgifter Side 1 af 29 Indholdsfortegnelse Referenceramme for skatteudgifter... 1 1. Indledning... 3 1.1. Definition af skatteudgifter og referenceramme... 3 1.2.

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013

Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 Skatteministeriet Finansministeriet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Bilag - Omlægning af børnechecken til et børnefradrag 27. november 2013 I sammenhæng med debatten om EU-borgeres adgang til

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Januar 2014 Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Af chefkonsulent Kathrine Lange, kala@di.dk Mindre og mellemstore virksomheder (MMV er) er i høj grad afhængige af, at danskere

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

EPRU Analyse 2003/21

EPRU Analyse 2003/21 EPRU Analyse 2003/21 Economic Policy Research Unit Department of Economics University of Copenhagen Studiestræde 6 DK-1455 Copenhagen K DENMARK Tel: (+45) 3532 4411 Fax: (+45) 3532 4444 Web: http://www.econ.ku.dk/epru/

Læs mere

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag.

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag. 24.02.2009 Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en skattereform. Udspillet er ikke uddybet, så de egentlige konsekvenser for især erhvervslivet kendes derfor først, når lovforslagene fremsættes.

Læs mere

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed

Afsluttende hovedopgave. Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2009 Afsluttende hovedopgave Optimering af beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed Forfattere: Afleveringsdato: 9. december 2009 -----------------------

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Udarbejdet af: Martin Ernst Emil Buch-Andersen Vejleder: Marianne Mikkelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning & problemformulering...

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere