Den danske flexicurity-model tilbage på sporet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske flexicurity-model tilbage på sporet"

Transkript

1 jefr/jehø/liss Kontakt: - Tlf: Den danske flexicurity-model tilbage på sporet Med udgangspunkt i den danske flexicurity-model perspektiver notatet de seneste 10 års udvikling i beskæftigelsespolitikken. Konklusionen er, at modellen på afgørende punkter er svækket, når det drejer sig om den aktive beskæftigelsespolitik, den sociale sikring samt de faglige organisationers og a-kassernes rolle. Der er behov for nye målsætninger og nyt indhold i arbejdsmarkeds- og socialpolitikken. _ Høj mobilitet mellem jobs, indkomstsikkerhed ved ledighed samt beskæftigelsessikkerhed udgør hovedelementerne i den enkle fremstilling af den danske flexicurity-model. Kilde: Flexicurity Hvordan kan fleksibilitet og sikkerhed forenes, Per Kongshøj Madsen (2006) Bag disse komponenter ligger et lavt niveau for ansættelsesbeskyttelsen, en dækkende social sikring bl.a. gennem et dagpengesystem, der omfatter den største del af lønmodtagerne, samt en aktiv beskæftigelsespolitik, der styrker de lediges chancer for at komme i job. Pilene i figuren illustrerer personstrømme. Ca. 30 pct. af lønmodtagerne skifter job hvert år. Op mod 25 pct. af de beskæftigede berøres hver år af ledighed og modtager dagpenge eller kontanthjælp. En stor del af de ledige finder selv tilbage til et nyt job. Resten er i målgruppen Notat Side 1

2 for den aktive arbejdsmarkedspolitik, der ideelt set leder til, at de igen kommer i beskæftigelse. Omkring 15 pct. af arbejdsstyrken om året er i berøring med arbejdsmarkedsmarkedsforanstaltninger. Der henvises til bilag 1, der i en international sammenligning kvantificerer elementerne i den danske flexicurity-model. Flexicurity-modellen er ikke en på forhånd udviklet model, men er resultatet af årtiers udvikling, hvor der løbende er foretaget justeringer mellem fleksibilitet og indkomstsikkerhed. Politiske aftaler med en tæt inddragelse af arbejdsmarkedets parter både i udformningen og udførelsen af politikken har været et gennemgående træk. Flexicurity-modellens såkaldte hovedakse (fleksibelt arbejdsmarked og social sikring) er således udviklet med udgangspunkt i septemberforliget i 1899 og påbegyndelsen af opbygningen af dagpengesystemet i starten af 1900-tallet. Flexicurity-modellen skal også ses i sammenhæng med det generelle aftalesystem, der regulerer det danske arbejdsmarked. En høj organisationsgrad bl.a. gennem medlemskab af både en faglig organisation og a-kasser tilknyttet de faglige organisationer er en central del af den danske flexicurity-model. Udvikling af den aktive arbejdsmarkedspolitik op i gennem 90 erne Den aktive beskæftigelsespolitik er især udviklet op i gennem 90 erne startende med arbejdsmarkedsreformen i Baggrunden var udbredte strukturproblemer på arbejdsmarkedet med en generel høj ledighed, men samtidig mangel på arbejdskraft på dele af arbejdsmarkedet. Samtidig var mange i den erhvervsaktive alder op mod 25. pct. på offentlig forsørgelse. For de forsikrede ledige blev på indsatssiden indført et ret og pligt koncept for aktivering, der som et formål motiverede de ledige til aktiv jobsøgning. Men også opkvalificering gennem uddannelse og jobtræning øgede de lediges muligheder for igen at komme i job. Samtidig var det et vigtigt formål at se aktiveringsindsatsen i sammenhæng med arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft og dermed understøtte den faglige mobilitet. På styringssiden fik arbejdsmarkedets parter med reformen både centralt og regionalt et betydeligt ansvar i beskæftigelsespolitikken i forhold til de forsikrede ledige. Ikke mindst på det regionale niveau, hvor arbejdsmarkedets parter, inden for et mål - og rammestyringssystem, fik ansvaret for beskæftigelsespolitikken. Decentraliseringen og partsinddragelsen bragte beskæftigelsespolitikken tættere på de aktører hvor skoen trykkede. Notat Side 2

3 Samtidig blev det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale ansvar introduceret i forhold til personer med nedsat arbejdsevne. Ved at fastholde eller integrere personer med nedsat arbejdsevne, skulle virksomhederne og arbejdsmarkedets parter bidrage ved at udvide grænserne for arbejdskraftens og arbejdsevnens normalitetsbetragtninger. Fleksjobordningen fra 1998 blev indført for at begrænse antallet af førtidspensionister og fremme fastholdelse og integration på arbejdsmarkedet. Fleksjob gav således personer med en kraftig nedsat arbejdsevne, muligheden for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvor de i væsentligt omfang også har bidraget med kvalificeret arbejdskraft. Dagpengesystemets rolle var fortsat primært at sikre de lediges forsørgelsesgrundlag. Mulige hængekøjeeffekter af en høj kompensationsgrad blev forsøgt imødekommet gennem opstramning i rådighedsregler og fremrykning af ret og pligt til aktivering. Dagpengeperioden blev over flere omgange forkortet til fire år. Udvikling eller afvikling af flexicurity Fra slutningen af 90 erne og frem til i dag er der sket markante ændringer både på indholds og styringssiden i beskæftigelsespolitikken. Reformen Flere i arbejde fra 2002, strukturreformen i 2004, ændringerne i reglerne for supplerende dagpenge i 2008, kommunaliseringen af beskæftigelsesindsatsen i 2008, Genopretningsplanen fra 2009 og senest aftalerne fra 2010 om et nyt refusionssystem indeholdt markante ændringer i beskæftigelsespolitikken. Målsætningen med beskæftigelsespolitikken fremstår nu endimensional. Den handler ensidigt om at øge udbuddet af arbejdskraft. Grundlaget fremstår tydeligt i de værdier for beskæftigelsespolitikken, som AMS har formuleret bl.a.: Job hurtigst muligt er altid målet, og den bedste service, vi kan yde virksomhederne, er at få ledige hurtigt i job. Fokus på job har førsteprioritet i indsatsen for alle målgrupper, der vurderes som job- eller indsatsklare. Den aktive beskæftigelsespolitik På styringssiden er der sket markante ændringer. Beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige er kommunaliseret, således at det nu er kommunerne, der har ansvaret for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen og finansierer udgifterne til dagpenge og aktivering. Kommunaliseringen falder i tråd med et perspektiv, der ser arbejdsmarkedsindsatsen i tæt sammenhæng med en socialpolitisk lokal indsats. Samtidig med den organisatoriske decentralisering er der sket en styrkelse af den centrale styring gennem en øget regelstyring vedrørende rådighed, kontaktforløb, og tilbud, samt en øget styring via økonomiske incitamenter gennem differentierede refusionsprocenter i forhold Notat Side 3

4 til aktiv/passiv indsats og de enkelte redskaber i aktiveringsindsatsen. Der er sket en stigende anvendelse af andre aktører med en stærk præstationsafhængig aflønning. Den nationale styring af beskæftigelsesindsatsen søges også styrket gennem opstilling af ministermål for jobcentrenes indsats og resultatopfølgning fra beskæftigelsesregionerne. Det kan konstateres, at de ændrede rammer for styringen har betydet, at den økonomiske incitamentsstyring med udgangspunkt i en kortsigtet økonomitænkning hos kommuner og andre aktører er blevet helt afgørende for tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen. Mål og indsatsstyring med udgangspunkt i effekter af forskellige redskaber fremstår oftest kun i de vedtagne beskæftigelsesplaner, men slår ikke igennem i virkeligheden, hvor det er maksimering af de statslige refusioner og billigst mulige tilbud, der dominerer handlingerne. Den ændrede målsætning for beskæftigelsespolitikken og - især de ændrede styringsrammer for indsatsen slår fuldt igennem i de redskaber, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen for de forskellige målgrupper. Det er, med det nye paradigme for beskæftigelsespolitikken, ikke længere en hovedopgave aktivt at understøtte en kvalifikationstilpasning i forhold til behovene på arbejdsmarkedet. Hovedsynspunktet er, at uddannelse primært bidrager til at fastholde ledige i aktivering, og at uddannelse ikke efterfølgende forbedrer mulighederne for beskæftigelse. Mulighederne for uddannelse tidligt i ledighedsforløbet er blevet reduceret. Synspunktet er understøttet af incitamentsstyringen i aktiveringsindsatsen, der fremmer omkostningsminimering frem for en mere langsigtet investortænkning i opkvalificering. Uddannelsesindsatsen er da også faldet drastisk selv i de seneste to år, hvor ledigheden er steget. I stedet er der sket en voldsom stigning i anvendelsen af billige virksomhedsrettede tilbud i form af offentlige løntilskud og virksomhedspraktik, der ikke har dokumenterede positive beskæftigelseseffekter. Konsekvenserne af den manglende uddannelsesindsats viste sig ikke i årene med højkonjunktur. Men nu hvor arbejdsløsheden stiger, ses konsekvensen i form af stigende langtidsledighed. Næsten hver tredje arbejdsløs er nu langtidsledig. Dette er en klar indikation af, at flexicurity-modellen ikke fungerer optimalt Med Flere i Arbejde blev social- og arbejdsmarkedspolitikken samlet til beskæftigelsespolitik, hvor også målgrupper med andre problemer end ledighed er blevet omfattet af en jobrettet og stadig mere harmoniseret indsats. På trods af en fortsat udbygning af aktiveringspolitikken som den eneste vej mod beskæftigelse for alle, er målet om beskæftigelse for personer med andre problemer end ledighed imidlertid ikke nået. Den aktive linie i socialpolitikken har ikke haft den forventede effekt med flere i arbejde og færre på overførselsindkomster. I perioden fra har antallet med andre problemer Notat Side 4

5 end ledighed stort set været konstant. En stor del er ude af stand til at arbejde her og nu på grund af alvorlige psykiske lidelser, et misbrug eller en kompliceret og belastende social situation. De har mere brug for socialfaglig støtte og et intensivt behandlingsforløb. Arbejdsmarkedet for de svageste blev heller ikke så rummeligt som forventet. Virksomhederne har ikke været til rådighed for de svage, som gerne vil og kan arbejde. Og de sociale kapitler i overenskomsterne er ikke blevet anvendt til at fastholde eller integrere personer med nedsat arbejdsevne i ordinære jobs uden løntilskud. Der henvises til bilag 2, der viser udviklingen i antal personer inden for de forskellige målgrupper i den aktive beskæftigelsesindsats. Den sociale sikring I dagpengesystemet er der til stadighed sat mere fokus på rådigheden, og der er løbende blevet indført stramninger med det sigte at øge arbejdsudbuddet. En af de ordninger, der understøtter det fleksible arbejdsmarked, nemlig muligheden for at oppebære supplerende dagpenge, er blevet væsentligt forringet, Senest er dagpengeperioden halveret til to år. Det er vel at mærke sket, uden at der samtidig er sket en opgradering af indsatsen med henblik på at modvirke udfald af dagpengesystemet. Samtidigt er det blevet vanskeligere at genoptjene retten til dagpenge Der er ikke foretaget direkte reduktioner i dagpengenes størrelse, men dagpengenes kompensationsgrad er faldende som følge af at højeste dagpengebeløb reguleres med en lavere procent end lønudviklingen. Det er således i perioden blevet mindre attraktivt at forsikre sig mod ledighed. Det er én af årsagerne til, at ca lønmodtagere i dag ikke er forsikrede. For specielt indvandrere har perioden derimod været præget af markante forringelser af forsørgelsesgrundlaget med det sigte at øge incitamenterne til selv at finde arbejde i form af ny lav starthjælp til flygtninge og indvandrere, loft over kontanthjælpen, samt den såkaldte 450 timers regel. De reducerede ydelsesniveauer har ikke virket overbevisende i forhold til at øge beskæftigelsen. De virker mere som en regulær straf, da de pågældende ofte ingen muligheder har for at undgå virkningerne af de lave ydelser, fordi de ikke har de nødvendige kvalifikationer til ordinær beskæftigelse. Denne tendens til at nedsætte forsørgelsesydelserne eller at fastholde de svageste grupper i samfundet på en minimal økonomisk hjælp, er også tydelig i regeringens seneste udspil i 2010 til reform af fleksjob og førtidspension Notat Side 5

6 De faglige organisationers og a-kassernes rolle Arbejdsmarkedets parter og a-kasserne har haft en central rolle i udviklingen af den danske flexicurity-model. Med de seneste års udvikling i beskæftigelsespolitikken er der en overhængende risiko for, at arbejdsmarkedets parters engagement i beskæftigelsespolitikken forsvinder, samt at a-kasserne nedlægges. Kommunaliseringen af beskæftigelsesindsatsen har betydet, at parternes formelle indflydelse er mindsket væsentligt. Styring baseret på økonomiske incitamenter er trådt i stedet for partnerskaber og samarbejdsløsninger. Samtidig har beskæftigelsespolitikken fået et langt større socialpolitisk fokus på målgrupper på kanten af arbejdsmarkedet, der ofte ikke er fagligt organiseret eller medlem af en a-kasse. Det har stået tydeligt i den førte beskæftigelsespolitik, at man ikke har ønsket, at a-kasserne skal have en mere aktiv rolle i beskæftigelsespolitikken. Således fik a-kasserne ikke muligheden for i forbindelse med Flere i Arbejde at optræde som anden aktør med udgangspunkt i samarbejdsaftaler. Indførelsen af muligheden for og oprettelsen af tværfaglige a-kasser har betydet en stærk priskonkurrence mellem a-kasserne, som har ført til stor medlemstilbagegang i de fagligt forankrede a-kasser på LO-siden. En fuldstændig integration af dagpengeudgifterne i det kommunale refusions- og tilskudssystem, som Arbejdsmarkedskommissionen har foreslået, ligger lige for. Dermed følger naturligt også, at rådighedsvurderingen og udbetalingen af dagpenge vil overgå til kommunerne. En nedlæggelse af a-kasserne vil få voldsomme konsekvenser for den danske flexicurity-model i forhold til den del af beskæftigelsespolitikken, som a-kasserne i dag løfter. Samtidig er en nedlæggelse af a-kasserne en åbenlys trussel for de faglige organisationer, hvor frivilligt medlemskab af a-kasserne og tilknytningen til den faglige organisering har været en afgørende faktor for den høje organiseringsgrad på det danske arbejdsmarked. Vurdering Den danske flexicurity-model har opnået stor anerkendelse især i udlandet. Således er principperne i EU s fælles beskæftigelsesstrategi stærkt inspireret af det danske eksempel. Vurderingerne af den danske flexicurity-model baserer sig i høj grad på principperne i udviklingen af den aktive beskæftigelsespolitik i 90 erne. Som gennemgangen af de sidste ca. 10 års udvikling viser, er der imidlertid sket så markante ændringer i beskæftigelsespolitikken, at der må stilles spørgsmål ved om flexicurity-modellen giver et retvisende billede af virkeligheden. Notat Side 6

7 På resultatsiden må man konstatere, at langtidsledigheden er stigende, og at det ikke er lykkedes, at nedbringe antallet af personer på overførselsindkomster. Ser man på indholdet i beskæftigelsespolitikken kan man især fremhæve følgende elementer, der ikke flugter med den idealisere flexicurity-model det ensidige fokus på arbejdsudbud svækkelsen af opkvalificering kommunaliseringen af beskæftigelsesindsatsen økonomisk incitamentsstyring frem for behovsorienteret indsats svækkelsen af partsindflydelsen truslen mod a-kasserne forringelser af den sociale sikring FTF s overvejelser om kravene til en ny arbejdsmarkedspolitisk må tage sit udgangspunkt i denne svækkelse af flexicurity-modellen og det åbenlyse trusselsbillede der tegner sig for partsindflydelsen, den faglige organisering og a-kasserne. Målsætninger og indhold i en ny arbejdsmarkeds- og socialpolitik Der er behov for en ny beskæftigelsespolitik, der genopretter balancen i den danske flexicurity-model. Grundelementerne skal være en høj social sikring og en aktivlinje med mening i arbejdsmarkeds- og socialpolitikken. En reform skal sikre En aktiv indsats der gennem opkvalificering og forebyggelse understøtter en investeringsstrategi Den største udfordring på arbejdsmarkedet er tilpasning af arbejdsstyrkens kvalifikationer til de behov, der følger af, at dansk økonomi også på sigt skal være en vækstøkonomi. Arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft og tilpasning af arbejdsstyrkens kvalifikationer skal derfor være fokuspunkter i beskæftigelsespolitikken. Beskæftigelsespolitikken skal i langt højere grad være efterspørgselsorienteret. Der skal ske en større grad af sammentænkning mellem efter- og videreuddannelsesindsatsen for beskæftigede og indsatsen for ledige i arbejdsmarkedspolitikken. Bl.a. skal muligheden for beskæftigede/opsagte/ledige for efter og videreuddannelse mod områder, hvor der mangler Notat Side 7

8 arbejdskraft, udbygges. Opkvalificering skal være et generelt redskab i arbejdsmarkedspolitikken og ikke være forbeholdt særligt udsatte grupper. Ledige skal have muligheder for at fortsætte uddannelsesforløb ud over den 2 årige dagpengeperiode på områder, hvor der mangler arbejdskraft. Den aktive beskæftigelsesindsats for personer med nedsat arbejdsevne skal have fokus på en tidlig, koordineret og tværfaglig indsats, hvor sociale og behandlingsmæssige forløb kombineres med aktive tilbud, hvor dette er muligt. Sygemeldte og andre ikke arbejdsmarkedsparate skal ikke behandles som ledige. De har behov for en individuel helhedsorienteret indsats, der imødekommer behovet for, dels at udvikle eksisterende ressourcer dels at fjerne eller begrænse de barrierer, der gør det vanskeligt at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Rammer for styring, der fremmer en behovsorienteret indsats for de forskellige målgrupper og den enkelte person En efterspørgselsorienteret arbejdsmarkedspolitik indebærer et større fokus på geografisk og faglig mobilitet, end den der defineres af kommunegrænsen. Den administrative afgrænsning i beskæftigelsespolitikken må ikke være en barriere i forhold til naturlige arbejdskraftoplande Den arbejdsmarkedsrettede indsats skal styrkes gennem en øget regional styring i et mindre antal regioner. Udviklingen i de økonomiske konjunkturer og jobskabelsen kan ikke styres af de enkelte kommuner. Derfor bør finansieringen af udgifter til dagpenge og aktiv indsats for de ledige være en statslig opgave. Den kortsigtede økonomiske incitamentsstyring skal afløses af en styring baseret på mål, effekter og økonomiske rammer for indsatsen. Indsatsen skal funderes på solid og robust erfaring for, hvad der virker for de enkelte målgrupper. Der skal åbnes op for en højere grad af fleksibilitet i kontakt og tilbud til de enkelte målgrupper i beskæftigelsesindsatsen, end den nuværende stramme regelstyring muliggør. Dette bør ses i sammenhæng med behovet for afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen. Dette skal danne baggrund for en indsats, der sker med udgangspunkt i den enkelte person. Mistillid og kontrol af den enkelte skal afløses af respekt og tillid. En styrket partsinddragelse Arbejdsmarkedets parter skal i højere grad forpligtes og inddrages i arbejdsmarkedspolitikken. Især skal parterne have en central rolle i den øgede regionale styring og koordinering. Notat Side 8

9 For målgrupperne med nedsat arbejdsevne skal de sociale kapitler og det sociale ansvar mere i spil. Det er vigtigt, at faglige organisationer og TR inddrages i den enkeltes sagsbehandling både i jobcentrene og på virksomheder. En øget rolle for a-kasserne A-kasserne kendskab til deres faglige områder og kontakten til de ledige skal udnyttes. I sammenhæng med en afbureaukratisering af indsatsen skal a-kasserne derfor have ansvaret for indsatsen i de første 6/9 måneder af ledighedsperioden. En dækkende social sikring Dagpengesystemet skal moderniseres, så det er attraktivt for de forsikrede at være medlem af arbejdsløshedsforsikringen. Mulighederne for at optjene ret til dagpenge skal være bedre. Mulighederne for supplerende dagpenge skal forbedres, således at mulighederne for tidsmæssig fleksibilitet i ansættelsesforholdene forbedres. Der skal være mulighed for fleksibilitet i dagpengesystemet i forbindelse med høj- og lavkonjunkturer. Der er behov for en ydelsesreform i dagpengesystemet, der giver er mærkbart løft for de grupper, der i dag har de laveste kompensationsgrader. Dette kan fx ske gennem en forhøjelse af dagpengebeløbet i de første 3 måneder af ydelsesperioden. Men også andre modeller kan diskuteres. Der skal ske en genopretning af den sociale sikring for de svageste med andre problemer end ledighed. Notat Side 9

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg. På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne

Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg. På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne Vækst og velfærd hviler på et

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne

FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne 08-1130 - JEHØ 6.5.2009 Kontakt: Jette Høy - jh@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne Arbejdsmarkedets rummelighed lader fortsat meget tilbage at

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Fremtidens arbejdsmarked - i 2020 (En udredning til AT) Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING MED ØKONOMISK TRYGHED - ASES FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL En ny model for arbejdsløshedsforsikring foreslået af Ase vil styrke hovedformålet med dagpengesystemet nemlig forsikringen mod indtægtstab ved ledighed. Modellen hæver dagpengeloftet til 26.000 kroner

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere