ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA"

Transkript

1 TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015

2 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar... 7 Generalforsamling... 8 Bestyrelse... 9 Formand Kasserer Næstformand Bestyrelsesmedlem Suppleant Kommunikationsansvarlig Lokaleansvarlig Referent Lager / værkstedsansvarlig Udvalgsansvarlig PR-ansvarlig Rengøringsansvarlig Facebookansvarlig Sekretær Rengøringshjælp Udvalg Udvalgsformand Udvalgsmedlem Cafe-udvalg IT-udvalget Flytte-udvalget Medlem Nøglebesidder Cafenøglebesidder Mødestruktur Bestyrelsesmøder Udvalgsmøder Side 2

3 Udvalgstur Ændringsoversigt Side 3

4 FORMÅL Formålet med dette dokument ORAM er at beskrive hvordan TRoAs driftes. Baggrunden for at lave dette er, at TRoA over 25 år har vokset sig til en stor og kompleks organisation, med mange frivillige aktive. Det er fantastisk og et smukt eksempel på hvad man egentlig kan opnå med det frivillige foreningsliv! Samtidig giver det også nogle udfordringer. Det er svært for nye aktive at overskue opgaver i deres roller, fordi der trods alt sker en del udskiftning over årene og opgaverne er sjældent dokumenteret. Nogle gange falder opgaver ned mellem to stole fordi kommunikation er svært særligt fordi det frivillige aspekt gør, at folk ikke nødvendigvis allesammen mødes tit. Slutteligt giver 25 års virke en masse politikker og kotumer, som nogle gange går tabt fordi de overleveres mundtligt eller er begravet i et referat et sted i hjørnet af en harddisk hos et tidligere medlem. For at gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde i TRoA og sikre kvalitet og konsistens i det arbejde, er der behov for at dokumentere de centrale roller, deres ansvarsområder og de opgaver de skal udføre. Det er det ORAM en tilsigter at gøre. HVORDAN BRUGER JEG ORAM? For de fleste vil det være unødvendigt at læse det hele, men blot læse den del, der vedrører den eller de roller de selv varetager. ORAM indeholder følgende tre dele: Organisation beskriver hvordan TRoA er organiseret. Hvilke grupper og roller er til stede i organisationen og hvordan interagerer de med hinanden. Roller og Ansvar beskriver hvad de enkelte roller har ansvar og hvilke opgaver de skal varetage. Mødestruktur beskriver de centrale møder der skal holdes i TRoA. ORAM bør være tilgængeligt på foreningens hjemmeside og nye aktive i foreningsregi bør få en kopi og henvises til de relevante afsnit de skal læse, for at udføre deres arbejde. ORAM skal være så let tilgængeligt som muligt der er ingen grund til, at alle i foreningen ikke skal vide hvordan foreningen, fungerer. ORAM er ikke et statisk dokument men skal løbende opdateres i takt med at TRoA ændrer sig. Udvalg og aktivitetsområder kommer og går og opgaver og ansvar flytter plads for at tilpasse sig de, der er aktive i foreningen. Det er helt naturligt. Derfor føres der også en ændringsoversigt på de sidste sider. ORAM skal ses som et supplement til vedtægterne. Vedtægterne beskriver de helt overordnede retningslinier for hvordan foreningen skal fungere, men det vil være uhensigtsmæssigt at beskrive alle detaljer af foreningens drift i disse da de er besværlige at ændre og vil blive uoverskuelige. Derfor er det relevant at supplere med ORAM. Side 4 ORGANISATION TRoA er en frivillig foreningen og baseres på frivillig arbejdskraft. Tilsvarende er det også en folkeoplysende forening med generalforsamlingen som øverste myndighed. Den overordnede struktur ses i nedenstående organisationsdiagram

5 Generalforsamlingen Bestyrelsen Sekretæren Rengøringshjælp Udvalg - Aktivitet Udvalg - Arrangement Udvalg - Drift Generalforsamlingen er som beskrevet i vedtægterne foreningens øverste myndighed. Den daglige drift er dog overladt til bestyrelsen som vælges på generalforsamlingen. Til at hjælpe med praktiske opgaver som bestyrelsen skal udføre, har foreningen ansat en sekretær, og til at assistere med rengøring foreningen ansat en rengøringsansvarlig. Langt det meste af arbejdet udføres dog i udvalg. Der findes overordnet set tre typer af udvalg; Aktivitets-, Arrangements- og Drifts-udvalg. Aktivitetsudvalg omfatter foreningens løbende, primære aktiviteter, dvs. områder hvor vi konstant har aktiviteter og hvor vi ikke på nuværende tidspunkt har en planlagt at ophøre med at have aktivitet. TRoA har pt. følgende aktivitets-udvalg: Sidste Søndags udvalget Yxenskoven udvalget Dunkelheim Ungdomsudvalget Fraktion Pap Tabletop udvalget Airsoftudvalget Festudvalget Arrangementsudvalg går typisk under betegnelsen arrangørgruppe. Det er udvalg som er samlet for en afgrænset tidsperiode for at afholde nogle bestemte aktiviteter og derefter nedlægges udvalget igen. Der vil ikke i ORAM blive ført en liste over arrangementsudvalg da disse løbende ændrer sig. Eksempler på sådanne udvalg er Vinterlejr, Sommerlejr, scenarie-arrangører, fællestur arrangører, con-arrangører, mm. Side 5 Driftsudvalg er udvalg der ikke relaterer til foreningens primære aktiviteter, men leverer servicefunktioner til de øvrige frivillige og medlemmer i TRoA. TRoA har pt. følgende driftsudvalg: IT-udvalget

6 Cafe-udvalget Bestyrelsen og alle udvalg betegnes tilsammen som De frivillige, idet det er de, som udfører majoriteten af det organiserede frivillige arbejde foreningen bygger på. Side 6

7 ROLLER OG Denne del beskriver de enkelte roller, deres ansvar og opgaver. Med Ansvar menes, at den pågældende rolle har ansvar for at en opgave eller en kategori af opgaver udføres. Det betyder ikke den ansvarlig skal være udførende, men det er dens ansvarliges ansvar, at opgaven bliver udført i forhold til foreningen. Der følges ofte implicit en række opgaver med et ansvarsområder. Med Opgaver menes et konkret stykke arbejde der skal udføres. En del opgaver kommer implicit af ansvarsområder og sådanne er kun beskrevet, hvis der er grund til eksplicit at definere dem. Derudover beskrives opgaver som ikke hjemhører under rollens ansvarsområder. En rolle kan udgøres enten af en enkeltperson eller en samling af roller, som beskrevet herunder. Side 7

8 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen udgøres af personer der opfylder kravene til dette jvf. vedtægter og forretningsorden for den pågældende generalforsamling. Det vil for det meste sige fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, men det er i sidste ende vedtægterner der klarificerer dette. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen og sidder således i sidste ende med ansvar for hele foreningens virke. Der er dog nogle ting der særligt bør fremhæves ved generalforsamlingens ansvar: At sikre at foreningen drives ansvarligt og efter medlemmernes ønsker. At større spørgsmål omkring foreningens nutid og fremtid kan blive drøftet af alle foreningens medlemmer. At fungere som yderste ankeinstans for konflikter mellem enkeltmedlemmer, udvalg og bestyrelse, der ikke kan løses i de øvrige organer. Generalforsamlingens opgaver er til enhver tid beskrevet i vedtægterne, men er kort summeret herunder. At vælge en bestyrelse og øvrige tillidshverv jvf. vedtægterne. At vedtage budgetter. At godkende regnskab og årsberetninger. Side 8

9 BESTYRELSE Bestyrelsen udgøres af de bestyrelsesmedlemmer der er valgt på generalforsamling. Vedtægterne beskriver nærmere hvilke og hvor mange medlemmer der er i en bestyrelse, men den består som udgangspunkt af en formand, en kasserer og et antal menige bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er ikke at regne som medlemmer af bestyrelsen. Det bør bemærkes, at bestyrelsen som udgangspunkt ikke er udførende men igangsættende og støttende. Eller sagt på anden måde aktiviteter og arrangementer laves som udgangspunkt af de øvrige aktive i foreningen og bestyrelsen giver dem platform, redskaber og mulighed, for at gøre det. Det bør også bemærkes, at selvom bestyrelsen har meget ansvar vil de fleste opgaver dette medfører i sidste ende hjemhøre i andre udvalg. I forhold til Foreningsdrift: At konstituere sig selv, herunder beskrive øvrige roller med specifikke ansvarsområder i bestyrelsen. At indkalde til og afholde generalforsamling efter de regler der fremgår af vedtægterne. At opgaver og problemer der ikke er andres rollers ansvar, bliver håndteret. At henvendelser til foreningen og bestyrelsen bliver besvaret. At tage beslutninger i forhold til mindre spørgsmål og henvendelser omkring foreningens daglige virke. At sikre, at gældende politikker og retningslinier håndhæves. Ansatte og afskedige foreningens ansatte. At udstikke Sekretærens arbejdsopgaver. I forhold til Udvalg: At have et overblik over udvalgenes arbejde og gribe ind, hvis der er problemer. At nedsætte nye udvalg og afvikle udvalg. At udpege eller godkende udvalgsformanden for hvert udvalg. At udvalgsturen afholdes og relevante deltagere inviteres. At være mediator i konflikter der hjemhører under udvalg men ikke kan løses af udvalget alene, f.eks. i forhold til medlemmer. I forhold til Økonomi: At overvåge og styre foreningens økonomi i forhold til det på generalforsamlingen godkendte budget, vedtægterne og almindelig foreningspraksis. At godkende ændringer til det på generalforsamlingen godkendte budget, som ikke kan vente til en generalforsamling. I forhold til Faciliteter: Side 9 At lokalerne løbende vedligeholdes og renoveres. At foreningen stiller de faciliteter til rådighed, som foreningens medlemmer og frivillige har brug for i forhold til redskaber, lokaler og services. At medlemmer og udvalg, der har brug for at låne foreningens faciliteter og effekter, kan komme til det. At udstikke Rengøringshjælpens arbejdsopgaver.

10 At godkende udlevering af nøgler til cafe, lager og kontor. I forhold til Eksklusion: Ekskludere medlemmer fra bestyrelsen, hvis det er påkrævet. Ekskludere medlemmer af udvalg, hvis det er påkrævet. Ekskludere medlemmer af foreningen, hvis det er påkrævet, jvf. retningslinier i vedtægterne. Afholde møder jvf. vedtægterne hvorover der skal føres referat. Udlevering af effekter til udlån og modtage effekter retur fra udlån. Side 10

11 FORMAND Formanden vælges på generalforsamlingen og indgår i bestyrelsen. Formanden har også rolle som bestyrelsesmedlem. Har det overordnede ansvar for bestyrelsens arbejde. At den bestyrelse vedkommende er formand for, bliver konstitueret. Repræsentere bestyrelsen og foreningen udadtil. Skal være motivator og inspirator for de frivillige i foreningen. Underskrive lokaleregnskab. Underskrive generalforsamlingsreferat. KASSERER Kassereren vælges på generalforsamlingen og indgår i bestyrelsen. Kassereren har også rolle som bestyrelsesmedlem. Har det overordnede ansvar for foreningens midler. At der er et retvisende og opdateret regnskab over foreningens økonomi. At foreningen betaler sine regninger til tiden og eventuelle regninger til andre, sendes rettidigt. At aktivitets- og lokaleregnskab udarbejdes og indsendes til kommunen til tiden. Føre regnskab i samarbejde med sekretæren. Betale regninger og sende fakturaer i samarbejde med sekretæren. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve regler for økonomiske aktiviteter i forhold til de frivillige i foreningen; udlæg, bilag, indlevering af fakturaer til betaling, osv. Udarbejde aktivitets- og lokaleregnskab i samarbejde med sekretæren. NÆSTFORMAND Næstformanden vælges blandt bestyrelsens medlemmer som en del af konstitueringen. Næstformanden har også rolle som bestyrelsesmedlem. At være klar til at overtage rollen som formand, skulle formanden gå af inden bestyrelsesperiodens udløb. At hjælpe bestyrelsesmedlemmerne med at holde styr på deres opgaver og sikre, at opgaverne bliver varetaget. At ORAM bliver holdt opdateret. Ingen udover de, som kommer af ansvarsområderne. Side 11 BESTYRELSESMEDLEM Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen jvf. vedtægterne.

12 Har ret til at lave dispositioner for op til 500 DKK udenfor budget og uden forudgående aftale med den øvrige bestyrelse. Har ret til at deltage på udvalgsturen. Fremmøde til bestyrelsesmøder. Håndtere de opgaver, som påtages gennem bestyrelsesarbejdet. Har stemmeret ved bestyrelsesmøder. SUPPLEANT Suppleanter vælges på generalforsamlingen. At være klar til at overtage en rolle som bestyrelsesmedlem (eller kasserer, i tilfælde af kasserersuppleanter) skulle der være et bestyrelsesmedlem (eller kasserer) der går af, inden bestyrelsesperiodens udløb. Ingen. Herunder ingen stemmeret eller krav om fremmøde til bestyrelsesmøderne, omend det sidste tilrådes. Side 12

13 KOMMUNIKATIONSLIG Rollen som kommunikationsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til henvendelser og har således ikke specifikt eget ansvar. Besvare henvendelser til foreningen eller bestyrelsen. Sikre at de henvendelser der skal behandles af bestyrelsen, bliver behandlet. LOKALELIG Rollen som lokaleansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til lokaler: At foreningens lokaler er vedligeholdte, pæne og anvendelige. At foretage reparationer, udbedringer og forbedringer af foreningen lokaler, når det er påkrævet. At få indhentet tilbud på håndværkere til opgaver, de frivillige ikke selv kan håndtere. At organisere arbejdsdage til større opgaver, når det er påkrævet. REFERENT Rollen som referent (af bestyrelsesmøderne) er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. At der bliver ført referat over bestyrelsens møder og sikre, at disse er tilgængelige for medlemmer. At føre referat over bestyrelsens møder. At få referatet godkendt af den øvrige bestyrelse. At offentliggøre referatet på foreningens hjemmeside. LAGER / VÆRKSTEDSLIG Rollen som Lager / værkstedsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Side 13 Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til værksted og lager:

14 At sikre, at der er orden på lageret, så det er muligt at finde de ting man skal bruge. At sikre, at der er ryddeligt på værkstedet så det er til at komme til at bruge værkstedet, og at værktøjet er tilgængeligt og anvendeligt. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve regler omkring brug af værkstedet. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve hvordan lagerplads er organiseret. Vedligehold og udskiftning af værktøj, værkstedsfaciliteter og lagerfaciliteter. UDVALGSLIG Rollen som udvalgsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Denne rolle varetager en del af bestyrelsen ansvar i forhold til udvalgene: Sikre kommunikationen mellem aktivitets- og driftsudvalg og bestyrelsen. Kontakte udvalg og udbede status flere gange årligt. PR-LIG Rollen som PR-ansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. At sikre, at foreningens virke er kendt udenfor foreningen, særligt med henblik på erhvervelse af nye medlemmer At sikre, at foreningen reklamerer for sig selv ved relevante arrangementer og i relevante medier. Udarbejde og vedligeholde en PR-strategi. Organisere tiltag i henhold til PR-strategien. RENGØRINGSLIG Rengøringsopgaverne i TRoA er todelt; nogle opgaver er pålagt den fastansatte rengøringshjælp og nogle tilfalder dem, der bruger foreningens lokaler. Den rengøringsansvarlige er den, som har ansvaret for at begge grupper varetager deres opgaver. Rollen som Rengøringsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Side 14 Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til rengøring: At sikre, at dem der har rengøringsopgaver udfører dem.

15 Følge op på, om brugerne af lokalerne rengører deres lokaler efter brug og om nødvendigt, indstille til sanktioner overfor dem, der ikke gør. Følge op på, at Rengøringshjælpen udfører dennes opgaver. Sikre, at der er rengøringsmidler til rådighed. FACEBOOKLIG Rollen som Facebookansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Sikre, at TRoAs facebookgrupper er anvendelige for brugerne og repræsentative for foreningen. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve retningslinier for brugen af facebookgrupperne i dialog med bestyrelsen. Side 15

16 SEKRETÆR Sekretæren er en af de to ansatte i foreningen og ansættes af bestyrelsen på vegne af foreningen. At udføre de administrative, praktiske og økonomiske opgaver, der udstykkes af bestyrelsen. At have overblik over hvem der har hvilke nøgler gennem nøgleliste. Føre regnskab i samarbejde med kassereren. Betale regninger og sende fakturaer i samarbejde med kassereren. Udarbejde aktivitets- og lokaleregnskab i samarbejde med kassereren. Assistere med udførslen af andre administrative, praktiske og økonomiske opgaver, som kan aflaste bestyrelsen. Udlevere og modtage nøgler. Sikre at medlemslisten bliver opdateret mindst en gang om måneden. Til hvert bestyrelsesmøde have opdateret regnskab til og med sidste måned og opstillet det sammenholdt med budget. Undtaget herfra er møder, der holdes i den første uge i måneden. RENGØRINGSHJÆLP Rengøringshjælpen er en af de to ansatte i foreningen og ansættes af bestyrelsen på vegne af foreningen. At udføre de rengøringsopgaver der udstykkes af bestyrelsen. Rengøringshjælpens opgaver er nærmere beskrevet herunder: Stuen Hver gang 1 gang ugentligt 1 gang månedligt 1 gang hver 3 md. Værkstedet Kontor Tømme sorte affaldssække Støvsuge - tørre støv af Gulvvask - Vindueskarme - lister - Radiator Tømme affald - Støvsuge - Tørre støv af på borde/hylder Gulvvask Lister - Radiator - Lampe Lokale 1 Tømme affald - Støvsuge - Tørre støv af på borde/hylder/kopimaskin e Gulvvask Cafe Tømme affald Støvsuge Tørrestøv af i vinduer/disk/oven påkøleskabe - gulvvask Toilet Toilet - Vask - Opfyldning - Affald - Gulv Dørene Lister - Vindueskarme -Lampe Lister Lister Side 16

17 1. Sal Hver gang 1 gang ugentligt 1 gang månedligt 1 gang hver 3 md. Toiletter Toilet - Vask - Opfyldning - Affald - Gulv Køkken Affald - Tørre borde af - Opfyldning Dørene - Vindueskarm Lister Støvsuge Microovn Lister - lamper Gang Affald -Tømme flasker Støvsuge Tørrestøv af på borde og hylder Lister - lamper Lokale 2 Støvsuge - tørre støv af på borde Tørre vindueskarme af - pudse de inderste vindue på bege sider - Tørre tv af Lister - lamper - Støvsuge sofa Lokale 3 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 4 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 5 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 6 Tjekke affald Vindueskarme Støvsuge Lokale 7 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 8 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Øvrige Hver gang 1 gang ugentligt 1 gang månedligt 1 gang hver 3 md. Battle Indgang og opgang Affald - Tømme flasker Støvsuge - Tørre sofabord af Gulvvask - Vindueskarme - Tørre baren af - Tørre store borde af Lister - Radiator - Støvsuge sofa + lænestole Støvsuge Vask Lister - Lamper Trappe Støvsuge Vask - Tørre gelænder af Lister - Lamper Side 17

18 UDVALG Ved udvalg forstås alle tre typer af udvalg; aktiviteter, arrangementer og drift. Der er enkelte udvalg som har særligt ansvar og opgaver; de er beskrevet for sig selv efterfølgende. Et udvalg består af en udvalgsformand og muligvis et antal udvalgsmedlemmer derudover. At have et retvisende og opdateret økonomisk overblik over udvalgets arbejde. At udføre de aktiviteter, arrangementer og opgaver, som falder ind under udvalget til planlagt budget, tid og indhold. At løbende holde bestyrelsen orienteret om status på udvalgets arbejde og virke, herunder særligt, hvis noget afviger fra normal praksis, budgetter eller planer. Specifikt for arrangementsudvalg: At sikre en repræsentant for udvalget er til stede på hvert bestyrelsesmøde så længe udvalget eksisterer med det formål at orientere bestyrelsen om arrangementets status. Afholde aktiviteter og arrangementer. Rapportere til bestyrelsen som aftalt. At aflevere et budget for udvalgets arbejde i det kommende år til generalforsamling. At aflevere en årsberetning for det forgangne år til generalforsamling, At brændemærke nyindkøbte genstande med TRoA brændemærket. UDVALGSFORMAND Bestyrelsen kan godkende et valg af formand fra udvalget selv, alternativt kan bestyrelsen udnævne en formand. Alternativt kan Udvalgsformanden har også rolle som udvalgsmedlem. At sikre, at udvalget lever op til sit ansvar og udfører sine opgaver. At optage og ekskludere medlemmer i udvalget. At orientere bestyrelsen om ændringer i udvalget. At orientere andre udvalg om ændringer i udvalget, der har betydning for deres ansvar eller opgaver. Her tænkes for alle udvalgs vedkommende på IT-udvalget i forhold til adgangen og maillister. UDVALGSMEDLEM Udvalgsmedlemmer udnævnes af udvalgsformanden. At bidrage til gennemførslen af de aktiviteter, udvalget er ansvarlig for. Har ret til at deltage i udvalgsturen. Side 18 Håndtere de opgaver, som påtages gennem udvalgsarbejdet.

19 Side 19

20 CAFE-UDVALG Café-udvalget er det driftsudvalg, der har ansvaret for foreningens café. At sikre, at cafeen har et passende vareudbud. At sikre, at cafeen bliver åbnet så medlemmer kan købe i den. At sikre, at bestilte varer bliver sat på plads og tomme flasker afhentes så de ikke fylder unødigt i fællesområderne. At godkende hvem der har adgang til cafeen. At sikre, at kassereren har tilstrækkeligt med information om de økonomiske aktiviteter til at vedkommende kan føre retvisende regnskab over cafeens aktiviteter. At løbende holde bestyrelsen orienteret om status på udvalgets arbejde og virke, herunder særligt, hvis noget afviger fra normal praksis, budgetter eller planer. Få bestilt og/eller hentet varer inden cafeen løber tør. At udfærdige, vedligeholde og instruere i procedurer omkring brug af cafeen for dem, der har en nøgle til cafeen. At få udarbejdet og vedligeholdt en vagt-liste til cafeen så der bliver åbnet i de tidsrum, hvor der typisk er medlemmer til stede i foreningen. At få bestilt afhentning af flasker inden de optager for meget plads i fællesarealerne. IT-UDVALGET IT-udvalget er det driftsudvalg, der har ansvaret for foreningens hjemmesider. At installere, konfigurere og vedligeholde alle foreningens hjemmesider og øvrige værktøjer på internettet. At sikre, at alle øvrige udvalg har adgang til de hjemmeside-ressourcer de har brug for i deres arbejde. Sikre, at der er backup af kritiske oplysninger på hjemmesiderne. At løbende holde bestyrelsen orienteret om status på udvalgets arbejde og virke, herunder særligt, hvis noget afviger fra normal praksis, budgetter eller planer. Opdatere foreningens maillister Give relevante adgange til forum, hjemmesider, FTP-adgang, mm. til udvalg, bestyrelse og andre der har brug for det. FLYTTE-UDVALGET Flytteudvalget er det der er ansvarlig for flytningen til Godthåbsgade. Selvom der er et udvalg der kun eksisterer fra EGF i maj 2015 til GF 2016 så betragtes det som et driftsudvalg. Side 20 At sikre, at alle opgaver der relaterer til flytningen til Godthåbsgade bliver udført. At sikre, at bestyrelsen får information til at træffe overordnede beslutninger omkring flytningen jvf. beslutningen på generalforsamling.

21 At sikre, at de rammer der er udstukket på generalforsamling og senere præciseret af bestyrelsen overholdes. At træffe mindre beslutninger med kort beslutningshorisont indenfor de afstukne rammer. At sikre, at så mange af foreningens medlemmer inddrages i beslutninger omkring de nye lokaler som muligt. At sikre, at så mange af foreningens medlemmer engageres i det praktiske arbejde omkring flytningen. Såfremt udvalget ikke kan opnå enighed om et spørgsmål bringes dette til bestyrelsen for afgørelse. At vedligeholde og udbygge budget og regnskab for flytningen. At planlægge de praktiske opgaver i forbindelse med flytning. At deltage i arbejdsdage i forbindelse med flytningen. Side 21

22 MEDLEM Medlemmer er alle de, der er meldt ind i foreningen. Ansvarsfuld brug af foreningens faciliteter. Overholde de regler og retningslinier, der gør sig gældende i foreningen, herunder særligt rengøring og oprydning. Assistere med små opgaver i foreningens daglige drift. Har mulighed for at få en nøgle afhængig af aktiviter og ansvar i foreningen. Kun de, som kommer implicit af ansvarsområder. NØGLEBESIDDER Nøglebesidder er alle de, som er i besiddelse af en nøgle til foreningens lokaler. At foreningens yderdøre er aflåst hvis man forlader foreningen som den sidste nøglebesidder. At man indleverer sin nøgle, når man ikke længere har behov for den. At meddele til bestyrelsen, hvis man mister sin nøgle. Intet at notere. CAFENØGLEBESIDDER Cafenøglebesidder er alle de, som er i besiddelse af en nøgle til foreningens cafe. Har desuden også rolle som Nøglebesidder. At meddele når du ikke længere åbner cafeen ugentligt. Levere nøglen tilbage på bestyrelsens opfordring. Som indehaver af en cafenøgle har man ansvar for at passe cafeen: At åbne cafeen de dage jeg spiller herinde på hele klokkeslæt eller andet, hvis aftalt med de andre spillere / medlemmer i klubben. Fylde op i cafeen efter endt vagt. Optælling af kasseapparatet op inden man går hjem efter endt vagt. Gå i døgnboksen med penge, hvis der ligger over 1500 kr. i kassen. Sætte nye kasser til sodavand op i battle og 1. sal samt stue. Tilslutte alarmen, når man forlader cafeen. Side 22

23 MØDESTRUKTUR Foreningen har enkelte, faste møder. Generalforsamlingen er ikke nærmere beskrevet her, idet den er omfattet af vedtægterne. BESTYRELSESMØDER Der er fastsat overordnede retningslinier omkring bestyrelsesmøderne i vedtægterne. Disse retningslinier herunder skal ses som en udbygning af det der står i vedtægterne. FREKVENS Der holdes ca. et bestyrelsesmøde om måneden. Der holdes typisk kun et i juli-august og typisk 1-2 ekstra i januar-marts af hensyn til indkaldelse til generalforsamling. Bestyrelsen aftaler frekvens og tidspunkt ved konstituering. VARIGHED Møderne varer typisk 2-5 timer afhængig af omfanget af emner der skal behandles. FORMÅL At følge op på bestyrelsens opgaver. At følge op på udvalgenes arbejde. At tage stilling til henvendelser fra medlemmer og eksterne parter. At tage stilling til øvrige emner, der tilfalder bestyrelsen. MØDELEDER Næstformanden har ansvaret for indkaldelse og på mødet vælges en ordstyrer. DELTAGERE Alle bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter opfordres til at deltage. Medlemmer er altid velkomne, men kan blive bedt forlade mødet ved følsomme emner. UDVALGSMØDER FREKVENS Fastsættes af udvalget selv. Det anbefales at holde mindst to møder om året. VARIGHED Fastsættes af udvalget selv. FORMÅL At koordinere, planlægge og følge op på udvalgets arbejde. MØDELEDER Udvalgsformanden. Side 23 DELTAGERE Udvalgets medlemmer. UDVALGSTUR Udvalgsturen er nærmere beskrevet i retningslinierne for frivilligt arbejde.

24 FREKVENS En gang om året. VARIGHED En weekend. FORMÅL At ryste alle de frivillige tættere sammen og skabe samarbejde og kendskab på tværs af forskellige aktiviteter og interesser i foreningen. Det er pålagt udvalgsturen at have et indlæg med fagligt indhold af relevans for foreningens frivillige eller foreningens drift. MØDELEDER Der udpeges et udvalgstur-udvalg med en dertilhørende formand, som har ansvaret for turen. DELTAGERE Alle de frivillige, dvs. alle udvalgsmedlemmer og alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Side 24

25 ÆNDRINGSOVERSIGT Herunder ses en oversigt over de ændring der er lavet i dokumentet: Version Dato Udført af Beskrivelse Kåre Kjær Første version udarbejdet og udsendt til udvalgene Kåre Kjær Tilføjet opgaver for rengøringshjælp Kåre Kjær Tilføjet krav opgave om brændemærkning til udvalgene Kåre Kjær Tilføjet flytteudvalg Side 25

Referat af bestyrelsesmøde 15. September 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 15. September 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 15. September 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Rasmus, Kåre, Parbæk, Nadia, Bo, Thorup, Kathrine, Astrid Afbud: Steffen Formalia Ordstyrer: Bo Referent: Kåre 1. Opgavelisten Steffen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Fremmødt: Baagøe, Kåre, Kappers, Steffen, Kathrine, Yvonne, Thorup, Nadia, Holland, Parbæk, Bo Afbud: Daniel Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.12.13

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.12.13 Referat af bestyrelsesmøde d. 17.12.13 Fremmødt: Baagøe, Daniel, Bo, Parbæk, Kåre, Yvonne, Steffen, Kathrine Afbud: Thorup Ikke fremmødt: Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten

Læs mere

Giv en hånd til 2014-2015

Giv en hånd til 2014-2015 Giv en hånd til 2014-2015 1 Kære forælder! Du sidder nu med en beskrivelse af nogle af de mere håndgribelige opgaver, der følger med ved at være friskoleforælder. Folderen er blevet til i et samarbejde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14

Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14 Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14 Fremmødt: Parbæk, Thorup, Kathrine, Kappers, Daniel, Steffen, Yvonne, Bo, Kåre, Baagøe Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde.

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde. 8. januar 2013 Fremmødt: Rasmus, Daniel, Parbæk, Thorup, Yvonne, Kåre, Uffe. Afbud: Ingen. Ikke fremmødt: Ingen. Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne skal sende en mødedato

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen

Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen 28. juni 2012 Fremmødt: Søren Kristian, Rasmus Overgaard Jensen, Søren Thorup, Jacob Hansen, Kåre Murmann, Uffe Jensen Afbud: Søren Parbæk Formalia Ordstyrer: Jacob Hansen Referent: Daniel Kansberg 1.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30

Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Referat Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Holland, Kåre, Nadia, Kathrine, Steffen, Parbæk, Bo Afbud: Thorup, Baagøe Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere