ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA"

Transkript

1 TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015

2 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar... 7 Generalforsamling... 8 Bestyrelse... 9 Formand Kasserer Næstformand Bestyrelsesmedlem Suppleant Kommunikationsansvarlig Lokaleansvarlig Referent Lager / værkstedsansvarlig Udvalgsansvarlig PR-ansvarlig Rengøringsansvarlig Facebookansvarlig Sekretær Rengøringshjælp Udvalg Udvalgsformand Udvalgsmedlem Cafe-udvalg IT-udvalget Flytte-udvalget Medlem Nøglebesidder Cafenøglebesidder Mødestruktur Bestyrelsesmøder Udvalgsmøder Side 2

3 Udvalgstur Ændringsoversigt Side 3

4 FORMÅL Formålet med dette dokument ORAM er at beskrive hvordan TRoAs driftes. Baggrunden for at lave dette er, at TRoA over 25 år har vokset sig til en stor og kompleks organisation, med mange frivillige aktive. Det er fantastisk og et smukt eksempel på hvad man egentlig kan opnå med det frivillige foreningsliv! Samtidig giver det også nogle udfordringer. Det er svært for nye aktive at overskue opgaver i deres roller, fordi der trods alt sker en del udskiftning over årene og opgaverne er sjældent dokumenteret. Nogle gange falder opgaver ned mellem to stole fordi kommunikation er svært særligt fordi det frivillige aspekt gør, at folk ikke nødvendigvis allesammen mødes tit. Slutteligt giver 25 års virke en masse politikker og kotumer, som nogle gange går tabt fordi de overleveres mundtligt eller er begravet i et referat et sted i hjørnet af en harddisk hos et tidligere medlem. For at gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde i TRoA og sikre kvalitet og konsistens i det arbejde, er der behov for at dokumentere de centrale roller, deres ansvarsområder og de opgaver de skal udføre. Det er det ORAM en tilsigter at gøre. HVORDAN BRUGER JEG ORAM? For de fleste vil det være unødvendigt at læse det hele, men blot læse den del, der vedrører den eller de roller de selv varetager. ORAM indeholder følgende tre dele: Organisation beskriver hvordan TRoA er organiseret. Hvilke grupper og roller er til stede i organisationen og hvordan interagerer de med hinanden. Roller og Ansvar beskriver hvad de enkelte roller har ansvar og hvilke opgaver de skal varetage. Mødestruktur beskriver de centrale møder der skal holdes i TRoA. ORAM bør være tilgængeligt på foreningens hjemmeside og nye aktive i foreningsregi bør få en kopi og henvises til de relevante afsnit de skal læse, for at udføre deres arbejde. ORAM skal være så let tilgængeligt som muligt der er ingen grund til, at alle i foreningen ikke skal vide hvordan foreningen, fungerer. ORAM er ikke et statisk dokument men skal løbende opdateres i takt med at TRoA ændrer sig. Udvalg og aktivitetsområder kommer og går og opgaver og ansvar flytter plads for at tilpasse sig de, der er aktive i foreningen. Det er helt naturligt. Derfor føres der også en ændringsoversigt på de sidste sider. ORAM skal ses som et supplement til vedtægterne. Vedtægterne beskriver de helt overordnede retningslinier for hvordan foreningen skal fungere, men det vil være uhensigtsmæssigt at beskrive alle detaljer af foreningens drift i disse da de er besværlige at ændre og vil blive uoverskuelige. Derfor er det relevant at supplere med ORAM. Side 4 ORGANISATION TRoA er en frivillig foreningen og baseres på frivillig arbejdskraft. Tilsvarende er det også en folkeoplysende forening med generalforsamlingen som øverste myndighed. Den overordnede struktur ses i nedenstående organisationsdiagram

5 Generalforsamlingen Bestyrelsen Sekretæren Rengøringshjælp Udvalg - Aktivitet Udvalg - Arrangement Udvalg - Drift Generalforsamlingen er som beskrevet i vedtægterne foreningens øverste myndighed. Den daglige drift er dog overladt til bestyrelsen som vælges på generalforsamlingen. Til at hjælpe med praktiske opgaver som bestyrelsen skal udføre, har foreningen ansat en sekretær, og til at assistere med rengøring foreningen ansat en rengøringsansvarlig. Langt det meste af arbejdet udføres dog i udvalg. Der findes overordnet set tre typer af udvalg; Aktivitets-, Arrangements- og Drifts-udvalg. Aktivitetsudvalg omfatter foreningens løbende, primære aktiviteter, dvs. områder hvor vi konstant har aktiviteter og hvor vi ikke på nuværende tidspunkt har en planlagt at ophøre med at have aktivitet. TRoA har pt. følgende aktivitets-udvalg: Sidste Søndags udvalget Yxenskoven udvalget Dunkelheim Ungdomsudvalget Fraktion Pap Tabletop udvalget Airsoftudvalget Festudvalget Arrangementsudvalg går typisk under betegnelsen arrangørgruppe. Det er udvalg som er samlet for en afgrænset tidsperiode for at afholde nogle bestemte aktiviteter og derefter nedlægges udvalget igen. Der vil ikke i ORAM blive ført en liste over arrangementsudvalg da disse løbende ændrer sig. Eksempler på sådanne udvalg er Vinterlejr, Sommerlejr, scenarie-arrangører, fællestur arrangører, con-arrangører, mm. Side 5 Driftsudvalg er udvalg der ikke relaterer til foreningens primære aktiviteter, men leverer servicefunktioner til de øvrige frivillige og medlemmer i TRoA. TRoA har pt. følgende driftsudvalg: IT-udvalget

6 Cafe-udvalget Bestyrelsen og alle udvalg betegnes tilsammen som De frivillige, idet det er de, som udfører majoriteten af det organiserede frivillige arbejde foreningen bygger på. Side 6

7 ROLLER OG Denne del beskriver de enkelte roller, deres ansvar og opgaver. Med Ansvar menes, at den pågældende rolle har ansvar for at en opgave eller en kategori af opgaver udføres. Det betyder ikke den ansvarlig skal være udførende, men det er dens ansvarliges ansvar, at opgaven bliver udført i forhold til foreningen. Der følges ofte implicit en række opgaver med et ansvarsområder. Med Opgaver menes et konkret stykke arbejde der skal udføres. En del opgaver kommer implicit af ansvarsområder og sådanne er kun beskrevet, hvis der er grund til eksplicit at definere dem. Derudover beskrives opgaver som ikke hjemhører under rollens ansvarsområder. En rolle kan udgøres enten af en enkeltperson eller en samling af roller, som beskrevet herunder. Side 7

8 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen udgøres af personer der opfylder kravene til dette jvf. vedtægter og forretningsorden for den pågældende generalforsamling. Det vil for det meste sige fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, men det er i sidste ende vedtægterner der klarificerer dette. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen og sidder således i sidste ende med ansvar for hele foreningens virke. Der er dog nogle ting der særligt bør fremhæves ved generalforsamlingens ansvar: At sikre at foreningen drives ansvarligt og efter medlemmernes ønsker. At større spørgsmål omkring foreningens nutid og fremtid kan blive drøftet af alle foreningens medlemmer. At fungere som yderste ankeinstans for konflikter mellem enkeltmedlemmer, udvalg og bestyrelse, der ikke kan løses i de øvrige organer. Generalforsamlingens opgaver er til enhver tid beskrevet i vedtægterne, men er kort summeret herunder. At vælge en bestyrelse og øvrige tillidshverv jvf. vedtægterne. At vedtage budgetter. At godkende regnskab og årsberetninger. Side 8

9 BESTYRELSE Bestyrelsen udgøres af de bestyrelsesmedlemmer der er valgt på generalforsamling. Vedtægterne beskriver nærmere hvilke og hvor mange medlemmer der er i en bestyrelse, men den består som udgangspunkt af en formand, en kasserer og et antal menige bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er ikke at regne som medlemmer af bestyrelsen. Det bør bemærkes, at bestyrelsen som udgangspunkt ikke er udførende men igangsættende og støttende. Eller sagt på anden måde aktiviteter og arrangementer laves som udgangspunkt af de øvrige aktive i foreningen og bestyrelsen giver dem platform, redskaber og mulighed, for at gøre det. Det bør også bemærkes, at selvom bestyrelsen har meget ansvar vil de fleste opgaver dette medfører i sidste ende hjemhøre i andre udvalg. I forhold til Foreningsdrift: At konstituere sig selv, herunder beskrive øvrige roller med specifikke ansvarsområder i bestyrelsen. At indkalde til og afholde generalforsamling efter de regler der fremgår af vedtægterne. At opgaver og problemer der ikke er andres rollers ansvar, bliver håndteret. At henvendelser til foreningen og bestyrelsen bliver besvaret. At tage beslutninger i forhold til mindre spørgsmål og henvendelser omkring foreningens daglige virke. At sikre, at gældende politikker og retningslinier håndhæves. Ansatte og afskedige foreningens ansatte. At udstikke Sekretærens arbejdsopgaver. I forhold til Udvalg: At have et overblik over udvalgenes arbejde og gribe ind, hvis der er problemer. At nedsætte nye udvalg og afvikle udvalg. At udpege eller godkende udvalgsformanden for hvert udvalg. At udvalgsturen afholdes og relevante deltagere inviteres. At være mediator i konflikter der hjemhører under udvalg men ikke kan løses af udvalget alene, f.eks. i forhold til medlemmer. I forhold til Økonomi: At overvåge og styre foreningens økonomi i forhold til det på generalforsamlingen godkendte budget, vedtægterne og almindelig foreningspraksis. At godkende ændringer til det på generalforsamlingen godkendte budget, som ikke kan vente til en generalforsamling. I forhold til Faciliteter: Side 9 At lokalerne løbende vedligeholdes og renoveres. At foreningen stiller de faciliteter til rådighed, som foreningens medlemmer og frivillige har brug for i forhold til redskaber, lokaler og services. At medlemmer og udvalg, der har brug for at låne foreningens faciliteter og effekter, kan komme til det. At udstikke Rengøringshjælpens arbejdsopgaver.

10 At godkende udlevering af nøgler til cafe, lager og kontor. I forhold til Eksklusion: Ekskludere medlemmer fra bestyrelsen, hvis det er påkrævet. Ekskludere medlemmer af udvalg, hvis det er påkrævet. Ekskludere medlemmer af foreningen, hvis det er påkrævet, jvf. retningslinier i vedtægterne. Afholde møder jvf. vedtægterne hvorover der skal føres referat. Udlevering af effekter til udlån og modtage effekter retur fra udlån. Side 10

11 FORMAND Formanden vælges på generalforsamlingen og indgår i bestyrelsen. Formanden har også rolle som bestyrelsesmedlem. Har det overordnede ansvar for bestyrelsens arbejde. At den bestyrelse vedkommende er formand for, bliver konstitueret. Repræsentere bestyrelsen og foreningen udadtil. Skal være motivator og inspirator for de frivillige i foreningen. Underskrive lokaleregnskab. Underskrive generalforsamlingsreferat. KASSERER Kassereren vælges på generalforsamlingen og indgår i bestyrelsen. Kassereren har også rolle som bestyrelsesmedlem. Har det overordnede ansvar for foreningens midler. At der er et retvisende og opdateret regnskab over foreningens økonomi. At foreningen betaler sine regninger til tiden og eventuelle regninger til andre, sendes rettidigt. At aktivitets- og lokaleregnskab udarbejdes og indsendes til kommunen til tiden. Føre regnskab i samarbejde med sekretæren. Betale regninger og sende fakturaer i samarbejde med sekretæren. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve regler for økonomiske aktiviteter i forhold til de frivillige i foreningen; udlæg, bilag, indlevering af fakturaer til betaling, osv. Udarbejde aktivitets- og lokaleregnskab i samarbejde med sekretæren. NÆSTFORMAND Næstformanden vælges blandt bestyrelsens medlemmer som en del af konstitueringen. Næstformanden har også rolle som bestyrelsesmedlem. At være klar til at overtage rollen som formand, skulle formanden gå af inden bestyrelsesperiodens udløb. At hjælpe bestyrelsesmedlemmerne med at holde styr på deres opgaver og sikre, at opgaverne bliver varetaget. At ORAM bliver holdt opdateret. Ingen udover de, som kommer af ansvarsområderne. Side 11 BESTYRELSESMEDLEM Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen jvf. vedtægterne.

12 Har ret til at lave dispositioner for op til 500 DKK udenfor budget og uden forudgående aftale med den øvrige bestyrelse. Har ret til at deltage på udvalgsturen. Fremmøde til bestyrelsesmøder. Håndtere de opgaver, som påtages gennem bestyrelsesarbejdet. Har stemmeret ved bestyrelsesmøder. SUPPLEANT Suppleanter vælges på generalforsamlingen. At være klar til at overtage en rolle som bestyrelsesmedlem (eller kasserer, i tilfælde af kasserersuppleanter) skulle der være et bestyrelsesmedlem (eller kasserer) der går af, inden bestyrelsesperiodens udløb. Ingen. Herunder ingen stemmeret eller krav om fremmøde til bestyrelsesmøderne, omend det sidste tilrådes. Side 12

13 KOMMUNIKATIONSLIG Rollen som kommunikationsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til henvendelser og har således ikke specifikt eget ansvar. Besvare henvendelser til foreningen eller bestyrelsen. Sikre at de henvendelser der skal behandles af bestyrelsen, bliver behandlet. LOKALELIG Rollen som lokaleansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til lokaler: At foreningens lokaler er vedligeholdte, pæne og anvendelige. At foretage reparationer, udbedringer og forbedringer af foreningen lokaler, når det er påkrævet. At få indhentet tilbud på håndværkere til opgaver, de frivillige ikke selv kan håndtere. At organisere arbejdsdage til større opgaver, når det er påkrævet. REFERENT Rollen som referent (af bestyrelsesmøderne) er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. At der bliver ført referat over bestyrelsens møder og sikre, at disse er tilgængelige for medlemmer. At føre referat over bestyrelsens møder. At få referatet godkendt af den øvrige bestyrelse. At offentliggøre referatet på foreningens hjemmeside. LAGER / VÆRKSTEDSLIG Rollen som Lager / værkstedsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Side 13 Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til værksted og lager:

14 At sikre, at der er orden på lageret, så det er muligt at finde de ting man skal bruge. At sikre, at der er ryddeligt på værkstedet så det er til at komme til at bruge værkstedet, og at værktøjet er tilgængeligt og anvendeligt. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve regler omkring brug af værkstedet. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve hvordan lagerplads er organiseret. Vedligehold og udskiftning af værktøj, værkstedsfaciliteter og lagerfaciliteter. UDVALGSLIG Rollen som udvalgsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Denne rolle varetager en del af bestyrelsen ansvar i forhold til udvalgene: Sikre kommunikationen mellem aktivitets- og driftsudvalg og bestyrelsen. Kontakte udvalg og udbede status flere gange årligt. PR-LIG Rollen som PR-ansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. At sikre, at foreningens virke er kendt udenfor foreningen, særligt med henblik på erhvervelse af nye medlemmer At sikre, at foreningen reklamerer for sig selv ved relevante arrangementer og i relevante medier. Udarbejde og vedligeholde en PR-strategi. Organisere tiltag i henhold til PR-strategien. RENGØRINGSLIG Rengøringsopgaverne i TRoA er todelt; nogle opgaver er pålagt den fastansatte rengøringshjælp og nogle tilfalder dem, der bruger foreningens lokaler. Den rengøringsansvarlige er den, som har ansvaret for at begge grupper varetager deres opgaver. Rollen som Rengøringsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Side 14 Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til rengøring: At sikre, at dem der har rengøringsopgaver udfører dem.

15 Følge op på, om brugerne af lokalerne rengører deres lokaler efter brug og om nødvendigt, indstille til sanktioner overfor dem, der ikke gør. Følge op på, at Rengøringshjælpen udfører dennes opgaver. Sikre, at der er rengøringsmidler til rådighed. FACEBOOKLIG Rollen som Facebookansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Sikre, at TRoAs facebookgrupper er anvendelige for brugerne og repræsentative for foreningen. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve retningslinier for brugen af facebookgrupperne i dialog med bestyrelsen. Side 15

16 SEKRETÆR Sekretæren er en af de to ansatte i foreningen og ansættes af bestyrelsen på vegne af foreningen. At udføre de administrative, praktiske og økonomiske opgaver, der udstykkes af bestyrelsen. At have overblik over hvem der har hvilke nøgler gennem nøgleliste. Føre regnskab i samarbejde med kassereren. Betale regninger og sende fakturaer i samarbejde med kassereren. Udarbejde aktivitets- og lokaleregnskab i samarbejde med kassereren. Assistere med udførslen af andre administrative, praktiske og økonomiske opgaver, som kan aflaste bestyrelsen. Udlevere og modtage nøgler. Sikre at medlemslisten bliver opdateret mindst en gang om måneden. Til hvert bestyrelsesmøde have opdateret regnskab til og med sidste måned og opstillet det sammenholdt med budget. Undtaget herfra er møder, der holdes i den første uge i måneden. RENGØRINGSHJÆLP Rengøringshjælpen er en af de to ansatte i foreningen og ansættes af bestyrelsen på vegne af foreningen. At udføre de rengøringsopgaver der udstykkes af bestyrelsen. Rengøringshjælpens opgaver er nærmere beskrevet herunder: Stuen Hver gang 1 gang ugentligt 1 gang månedligt 1 gang hver 3 md. Værkstedet Kontor Tømme sorte affaldssække Støvsuge - tørre støv af Gulvvask - Vindueskarme - lister - Radiator Tømme affald - Støvsuge - Tørre støv af på borde/hylder Gulvvask Lister - Radiator - Lampe Lokale 1 Tømme affald - Støvsuge - Tørre støv af på borde/hylder/kopimaskin e Gulvvask Cafe Tømme affald Støvsuge Tørrestøv af i vinduer/disk/oven påkøleskabe - gulvvask Toilet Toilet - Vask - Opfyldning - Affald - Gulv Dørene Lister - Vindueskarme -Lampe Lister Lister Side 16

17 1. Sal Hver gang 1 gang ugentligt 1 gang månedligt 1 gang hver 3 md. Toiletter Toilet - Vask - Opfyldning - Affald - Gulv Køkken Affald - Tørre borde af - Opfyldning Dørene - Vindueskarm Lister Støvsuge Microovn Lister - lamper Gang Affald -Tømme flasker Støvsuge Tørrestøv af på borde og hylder Lister - lamper Lokale 2 Støvsuge - tørre støv af på borde Tørre vindueskarme af - pudse de inderste vindue på bege sider - Tørre tv af Lister - lamper - Støvsuge sofa Lokale 3 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 4 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 5 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 6 Tjekke affald Vindueskarme Støvsuge Lokale 7 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 8 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Øvrige Hver gang 1 gang ugentligt 1 gang månedligt 1 gang hver 3 md. Battle Indgang og opgang Affald - Tømme flasker Støvsuge - Tørre sofabord af Gulvvask - Vindueskarme - Tørre baren af - Tørre store borde af Lister - Radiator - Støvsuge sofa + lænestole Støvsuge Vask Lister - Lamper Trappe Støvsuge Vask - Tørre gelænder af Lister - Lamper Side 17

18 UDVALG Ved udvalg forstås alle tre typer af udvalg; aktiviteter, arrangementer og drift. Der er enkelte udvalg som har særligt ansvar og opgaver; de er beskrevet for sig selv efterfølgende. Et udvalg består af en udvalgsformand og muligvis et antal udvalgsmedlemmer derudover. At have et retvisende og opdateret økonomisk overblik over udvalgets arbejde. At udføre de aktiviteter, arrangementer og opgaver, som falder ind under udvalget til planlagt budget, tid og indhold. At løbende holde bestyrelsen orienteret om status på udvalgets arbejde og virke, herunder særligt, hvis noget afviger fra normal praksis, budgetter eller planer. Specifikt for arrangementsudvalg: At sikre en repræsentant for udvalget er til stede på hvert bestyrelsesmøde så længe udvalget eksisterer med det formål at orientere bestyrelsen om arrangementets status. Afholde aktiviteter og arrangementer. Rapportere til bestyrelsen som aftalt. At aflevere et budget for udvalgets arbejde i det kommende år til generalforsamling. At aflevere en årsberetning for det forgangne år til generalforsamling, At brændemærke nyindkøbte genstande med TRoA brændemærket. UDVALGSFORMAND Bestyrelsen kan godkende et valg af formand fra udvalget selv, alternativt kan bestyrelsen udnævne en formand. Alternativt kan Udvalgsformanden har også rolle som udvalgsmedlem. At sikre, at udvalget lever op til sit ansvar og udfører sine opgaver. At optage og ekskludere medlemmer i udvalget. At orientere bestyrelsen om ændringer i udvalget. At orientere andre udvalg om ændringer i udvalget, der har betydning for deres ansvar eller opgaver. Her tænkes for alle udvalgs vedkommende på IT-udvalget i forhold til adgangen og maillister. UDVALGSMEDLEM Udvalgsmedlemmer udnævnes af udvalgsformanden. At bidrage til gennemførslen af de aktiviteter, udvalget er ansvarlig for. Har ret til at deltage i udvalgsturen. Side 18 Håndtere de opgaver, som påtages gennem udvalgsarbejdet.

19 Side 19

20 CAFE-UDVALG Café-udvalget er det driftsudvalg, der har ansvaret for foreningens café. At sikre, at cafeen har et passende vareudbud. At sikre, at cafeen bliver åbnet så medlemmer kan købe i den. At sikre, at bestilte varer bliver sat på plads og tomme flasker afhentes så de ikke fylder unødigt i fællesområderne. At godkende hvem der har adgang til cafeen. At sikre, at kassereren har tilstrækkeligt med information om de økonomiske aktiviteter til at vedkommende kan føre retvisende regnskab over cafeens aktiviteter. At løbende holde bestyrelsen orienteret om status på udvalgets arbejde og virke, herunder særligt, hvis noget afviger fra normal praksis, budgetter eller planer. Få bestilt og/eller hentet varer inden cafeen løber tør. At udfærdige, vedligeholde og instruere i procedurer omkring brug af cafeen for dem, der har en nøgle til cafeen. At få udarbejdet og vedligeholdt en vagt-liste til cafeen så der bliver åbnet i de tidsrum, hvor der typisk er medlemmer til stede i foreningen. At få bestilt afhentning af flasker inden de optager for meget plads i fællesarealerne. IT-UDVALGET IT-udvalget er det driftsudvalg, der har ansvaret for foreningens hjemmesider. At installere, konfigurere og vedligeholde alle foreningens hjemmesider og øvrige værktøjer på internettet. At sikre, at alle øvrige udvalg har adgang til de hjemmeside-ressourcer de har brug for i deres arbejde. Sikre, at der er backup af kritiske oplysninger på hjemmesiderne. At løbende holde bestyrelsen orienteret om status på udvalgets arbejde og virke, herunder særligt, hvis noget afviger fra normal praksis, budgetter eller planer. Opdatere foreningens maillister Give relevante adgange til forum, hjemmesider, FTP-adgang, mm. til udvalg, bestyrelse og andre der har brug for det. FLYTTE-UDVALGET Flytteudvalget er det der er ansvarlig for flytningen til Godthåbsgade. Selvom der er et udvalg der kun eksisterer fra EGF i maj 2015 til GF 2016 så betragtes det som et driftsudvalg. Side 20 At sikre, at alle opgaver der relaterer til flytningen til Godthåbsgade bliver udført. At sikre, at bestyrelsen får information til at træffe overordnede beslutninger omkring flytningen jvf. beslutningen på generalforsamling.

21 At sikre, at de rammer der er udstukket på generalforsamling og senere præciseret af bestyrelsen overholdes. At træffe mindre beslutninger med kort beslutningshorisont indenfor de afstukne rammer. At sikre, at så mange af foreningens medlemmer inddrages i beslutninger omkring de nye lokaler som muligt. At sikre, at så mange af foreningens medlemmer engageres i det praktiske arbejde omkring flytningen. Såfremt udvalget ikke kan opnå enighed om et spørgsmål bringes dette til bestyrelsen for afgørelse. At vedligeholde og udbygge budget og regnskab for flytningen. At planlægge de praktiske opgaver i forbindelse med flytning. At deltage i arbejdsdage i forbindelse med flytningen. Side 21

22 MEDLEM Medlemmer er alle de, der er meldt ind i foreningen. Ansvarsfuld brug af foreningens faciliteter. Overholde de regler og retningslinier, der gør sig gældende i foreningen, herunder særligt rengøring og oprydning. Assistere med små opgaver i foreningens daglige drift. Har mulighed for at få en nøgle afhængig af aktiviter og ansvar i foreningen. Kun de, som kommer implicit af ansvarsområder. NØGLEBESIDDER Nøglebesidder er alle de, som er i besiddelse af en nøgle til foreningens lokaler. At foreningens yderdøre er aflåst hvis man forlader foreningen som den sidste nøglebesidder. At man indleverer sin nøgle, når man ikke længere har behov for den. At meddele til bestyrelsen, hvis man mister sin nøgle. Intet at notere. CAFENØGLEBESIDDER Cafenøglebesidder er alle de, som er i besiddelse af en nøgle til foreningens cafe. Har desuden også rolle som Nøglebesidder. At meddele når du ikke længere åbner cafeen ugentligt. Levere nøglen tilbage på bestyrelsens opfordring. Som indehaver af en cafenøgle har man ansvar for at passe cafeen: At åbne cafeen de dage jeg spiller herinde på hele klokkeslæt eller andet, hvis aftalt med de andre spillere / medlemmer i klubben. Fylde op i cafeen efter endt vagt. Optælling af kasseapparatet op inden man går hjem efter endt vagt. Gå i døgnboksen med penge, hvis der ligger over 1500 kr. i kassen. Sætte nye kasser til sodavand op i battle og 1. sal samt stue. Tilslutte alarmen, når man forlader cafeen. Side 22

23 MØDESTRUKTUR Foreningen har enkelte, faste møder. Generalforsamlingen er ikke nærmere beskrevet her, idet den er omfattet af vedtægterne. BESTYRELSESMØDER Der er fastsat overordnede retningslinier omkring bestyrelsesmøderne i vedtægterne. Disse retningslinier herunder skal ses som en udbygning af det der står i vedtægterne. FREKVENS Der holdes ca. et bestyrelsesmøde om måneden. Der holdes typisk kun et i juli-august og typisk 1-2 ekstra i januar-marts af hensyn til indkaldelse til generalforsamling. Bestyrelsen aftaler frekvens og tidspunkt ved konstituering. VARIGHED Møderne varer typisk 2-5 timer afhængig af omfanget af emner der skal behandles. FORMÅL At følge op på bestyrelsens opgaver. At følge op på udvalgenes arbejde. At tage stilling til henvendelser fra medlemmer og eksterne parter. At tage stilling til øvrige emner, der tilfalder bestyrelsen. MØDELEDER Næstformanden har ansvaret for indkaldelse og på mødet vælges en ordstyrer. DELTAGERE Alle bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter opfordres til at deltage. Medlemmer er altid velkomne, men kan blive bedt forlade mødet ved følsomme emner. UDVALGSMØDER FREKVENS Fastsættes af udvalget selv. Det anbefales at holde mindst to møder om året. VARIGHED Fastsættes af udvalget selv. FORMÅL At koordinere, planlægge og følge op på udvalgets arbejde. MØDELEDER Udvalgsformanden. Side 23 DELTAGERE Udvalgets medlemmer. UDVALGSTUR Udvalgsturen er nærmere beskrevet i retningslinierne for frivilligt arbejde.

24 FREKVENS En gang om året. VARIGHED En weekend. FORMÅL At ryste alle de frivillige tættere sammen og skabe samarbejde og kendskab på tværs af forskellige aktiviteter og interesser i foreningen. Det er pålagt udvalgsturen at have et indlæg med fagligt indhold af relevans for foreningens frivillige eller foreningens drift. MØDELEDER Der udpeges et udvalgstur-udvalg med en dertilhørende formand, som har ansvaret for turen. DELTAGERE Alle de frivillige, dvs. alle udvalgsmedlemmer og alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Side 24

25 ÆNDRINGSOVERSIGT Herunder ses en oversigt over de ændring der er lavet i dokumentet: Version Dato Udført af Beskrivelse Kåre Kjær Første version udarbejdet og udsendt til udvalgene Kåre Kjær Tilføjet opgaver for rengøringshjælp Kåre Kjær Tilføjet krav opgave om brændemærkning til udvalgene Kåre Kjær Tilføjet flytteudvalg Side 25

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Redaktion v. Danmarks Bløderforening i samarbejde med Dansk Epilepsiforening, Kræftens Bekæmpelse & Center for Små Handicapgrupper

Redaktion v. Danmarks Bløderforening i samarbejde med Dansk Epilepsiforening, Kræftens Bekæmpelse & Center for Små Handicapgrupper Cybermusen: Hej, hvordan går det i dag Netnørden: Det går bedre, tak. Har fået mere styr på sagerne. Og dig? Cybermusen: Jeg styrer for vildt. Vi er klar til årsmøde.altså sådan næsten Netnørden: Håber

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere