ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA"

Transkript

1 TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015

2 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar... 7 Generalforsamling... 8 Bestyrelse... 9 Formand Kasserer Næstformand Bestyrelsesmedlem Suppleant Kommunikationsansvarlig Lokaleansvarlig Referent Lager / værkstedsansvarlig Udvalgsansvarlig PR-ansvarlig Rengøringsansvarlig Facebookansvarlig Sekretær Rengøringshjælp Udvalg Udvalgsformand Udvalgsmedlem Cafe-udvalg IT-udvalget Flytte-udvalget Medlem Nøglebesidder Cafenøglebesidder Mødestruktur Bestyrelsesmøder Udvalgsmøder Side 2

3 Udvalgstur Ændringsoversigt Side 3

4 FORMÅL Formålet med dette dokument ORAM er at beskrive hvordan TRoAs driftes. Baggrunden for at lave dette er, at TRoA over 25 år har vokset sig til en stor og kompleks organisation, med mange frivillige aktive. Det er fantastisk og et smukt eksempel på hvad man egentlig kan opnå med det frivillige foreningsliv! Samtidig giver det også nogle udfordringer. Det er svært for nye aktive at overskue opgaver i deres roller, fordi der trods alt sker en del udskiftning over årene og opgaverne er sjældent dokumenteret. Nogle gange falder opgaver ned mellem to stole fordi kommunikation er svært særligt fordi det frivillige aspekt gør, at folk ikke nødvendigvis allesammen mødes tit. Slutteligt giver 25 års virke en masse politikker og kotumer, som nogle gange går tabt fordi de overleveres mundtligt eller er begravet i et referat et sted i hjørnet af en harddisk hos et tidligere medlem. For at gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde i TRoA og sikre kvalitet og konsistens i det arbejde, er der behov for at dokumentere de centrale roller, deres ansvarsområder og de opgaver de skal udføre. Det er det ORAM en tilsigter at gøre. HVORDAN BRUGER JEG ORAM? For de fleste vil det være unødvendigt at læse det hele, men blot læse den del, der vedrører den eller de roller de selv varetager. ORAM indeholder følgende tre dele: Organisation beskriver hvordan TRoA er organiseret. Hvilke grupper og roller er til stede i organisationen og hvordan interagerer de med hinanden. Roller og Ansvar beskriver hvad de enkelte roller har ansvar og hvilke opgaver de skal varetage. Mødestruktur beskriver de centrale møder der skal holdes i TRoA. ORAM bør være tilgængeligt på foreningens hjemmeside og nye aktive i foreningsregi bør få en kopi og henvises til de relevante afsnit de skal læse, for at udføre deres arbejde. ORAM skal være så let tilgængeligt som muligt der er ingen grund til, at alle i foreningen ikke skal vide hvordan foreningen, fungerer. ORAM er ikke et statisk dokument men skal løbende opdateres i takt med at TRoA ændrer sig. Udvalg og aktivitetsområder kommer og går og opgaver og ansvar flytter plads for at tilpasse sig de, der er aktive i foreningen. Det er helt naturligt. Derfor føres der også en ændringsoversigt på de sidste sider. ORAM skal ses som et supplement til vedtægterne. Vedtægterne beskriver de helt overordnede retningslinier for hvordan foreningen skal fungere, men det vil være uhensigtsmæssigt at beskrive alle detaljer af foreningens drift i disse da de er besværlige at ændre og vil blive uoverskuelige. Derfor er det relevant at supplere med ORAM. Side 4 ORGANISATION TRoA er en frivillig foreningen og baseres på frivillig arbejdskraft. Tilsvarende er det også en folkeoplysende forening med generalforsamlingen som øverste myndighed. Den overordnede struktur ses i nedenstående organisationsdiagram

5 Generalforsamlingen Bestyrelsen Sekretæren Rengøringshjælp Udvalg - Aktivitet Udvalg - Arrangement Udvalg - Drift Generalforsamlingen er som beskrevet i vedtægterne foreningens øverste myndighed. Den daglige drift er dog overladt til bestyrelsen som vælges på generalforsamlingen. Til at hjælpe med praktiske opgaver som bestyrelsen skal udføre, har foreningen ansat en sekretær, og til at assistere med rengøring foreningen ansat en rengøringsansvarlig. Langt det meste af arbejdet udføres dog i udvalg. Der findes overordnet set tre typer af udvalg; Aktivitets-, Arrangements- og Drifts-udvalg. Aktivitetsudvalg omfatter foreningens løbende, primære aktiviteter, dvs. områder hvor vi konstant har aktiviteter og hvor vi ikke på nuværende tidspunkt har en planlagt at ophøre med at have aktivitet. TRoA har pt. følgende aktivitets-udvalg: Sidste Søndags udvalget Yxenskoven udvalget Dunkelheim Ungdomsudvalget Fraktion Pap Tabletop udvalget Airsoftudvalget Festudvalget Arrangementsudvalg går typisk under betegnelsen arrangørgruppe. Det er udvalg som er samlet for en afgrænset tidsperiode for at afholde nogle bestemte aktiviteter og derefter nedlægges udvalget igen. Der vil ikke i ORAM blive ført en liste over arrangementsudvalg da disse løbende ændrer sig. Eksempler på sådanne udvalg er Vinterlejr, Sommerlejr, scenarie-arrangører, fællestur arrangører, con-arrangører, mm. Side 5 Driftsudvalg er udvalg der ikke relaterer til foreningens primære aktiviteter, men leverer servicefunktioner til de øvrige frivillige og medlemmer i TRoA. TRoA har pt. følgende driftsudvalg: IT-udvalget

6 Cafe-udvalget Bestyrelsen og alle udvalg betegnes tilsammen som De frivillige, idet det er de, som udfører majoriteten af det organiserede frivillige arbejde foreningen bygger på. Side 6

7 ROLLER OG Denne del beskriver de enkelte roller, deres ansvar og opgaver. Med Ansvar menes, at den pågældende rolle har ansvar for at en opgave eller en kategori af opgaver udføres. Det betyder ikke den ansvarlig skal være udførende, men det er dens ansvarliges ansvar, at opgaven bliver udført i forhold til foreningen. Der følges ofte implicit en række opgaver med et ansvarsområder. Med Opgaver menes et konkret stykke arbejde der skal udføres. En del opgaver kommer implicit af ansvarsområder og sådanne er kun beskrevet, hvis der er grund til eksplicit at definere dem. Derudover beskrives opgaver som ikke hjemhører under rollens ansvarsområder. En rolle kan udgøres enten af en enkeltperson eller en samling af roller, som beskrevet herunder. Side 7

8 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen udgøres af personer der opfylder kravene til dette jvf. vedtægter og forretningsorden for den pågældende generalforsamling. Det vil for det meste sige fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, men det er i sidste ende vedtægterner der klarificerer dette. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen og sidder således i sidste ende med ansvar for hele foreningens virke. Der er dog nogle ting der særligt bør fremhæves ved generalforsamlingens ansvar: At sikre at foreningen drives ansvarligt og efter medlemmernes ønsker. At større spørgsmål omkring foreningens nutid og fremtid kan blive drøftet af alle foreningens medlemmer. At fungere som yderste ankeinstans for konflikter mellem enkeltmedlemmer, udvalg og bestyrelse, der ikke kan løses i de øvrige organer. Generalforsamlingens opgaver er til enhver tid beskrevet i vedtægterne, men er kort summeret herunder. At vælge en bestyrelse og øvrige tillidshverv jvf. vedtægterne. At vedtage budgetter. At godkende regnskab og årsberetninger. Side 8

9 BESTYRELSE Bestyrelsen udgøres af de bestyrelsesmedlemmer der er valgt på generalforsamling. Vedtægterne beskriver nærmere hvilke og hvor mange medlemmer der er i en bestyrelse, men den består som udgangspunkt af en formand, en kasserer og et antal menige bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er ikke at regne som medlemmer af bestyrelsen. Det bør bemærkes, at bestyrelsen som udgangspunkt ikke er udførende men igangsættende og støttende. Eller sagt på anden måde aktiviteter og arrangementer laves som udgangspunkt af de øvrige aktive i foreningen og bestyrelsen giver dem platform, redskaber og mulighed, for at gøre det. Det bør også bemærkes, at selvom bestyrelsen har meget ansvar vil de fleste opgaver dette medfører i sidste ende hjemhøre i andre udvalg. I forhold til Foreningsdrift: At konstituere sig selv, herunder beskrive øvrige roller med specifikke ansvarsområder i bestyrelsen. At indkalde til og afholde generalforsamling efter de regler der fremgår af vedtægterne. At opgaver og problemer der ikke er andres rollers ansvar, bliver håndteret. At henvendelser til foreningen og bestyrelsen bliver besvaret. At tage beslutninger i forhold til mindre spørgsmål og henvendelser omkring foreningens daglige virke. At sikre, at gældende politikker og retningslinier håndhæves. Ansatte og afskedige foreningens ansatte. At udstikke Sekretærens arbejdsopgaver. I forhold til Udvalg: At have et overblik over udvalgenes arbejde og gribe ind, hvis der er problemer. At nedsætte nye udvalg og afvikle udvalg. At udpege eller godkende udvalgsformanden for hvert udvalg. At udvalgsturen afholdes og relevante deltagere inviteres. At være mediator i konflikter der hjemhører under udvalg men ikke kan løses af udvalget alene, f.eks. i forhold til medlemmer. I forhold til Økonomi: At overvåge og styre foreningens økonomi i forhold til det på generalforsamlingen godkendte budget, vedtægterne og almindelig foreningspraksis. At godkende ændringer til det på generalforsamlingen godkendte budget, som ikke kan vente til en generalforsamling. I forhold til Faciliteter: Side 9 At lokalerne løbende vedligeholdes og renoveres. At foreningen stiller de faciliteter til rådighed, som foreningens medlemmer og frivillige har brug for i forhold til redskaber, lokaler og services. At medlemmer og udvalg, der har brug for at låne foreningens faciliteter og effekter, kan komme til det. At udstikke Rengøringshjælpens arbejdsopgaver.

10 At godkende udlevering af nøgler til cafe, lager og kontor. I forhold til Eksklusion: Ekskludere medlemmer fra bestyrelsen, hvis det er påkrævet. Ekskludere medlemmer af udvalg, hvis det er påkrævet. Ekskludere medlemmer af foreningen, hvis det er påkrævet, jvf. retningslinier i vedtægterne. Afholde møder jvf. vedtægterne hvorover der skal føres referat. Udlevering af effekter til udlån og modtage effekter retur fra udlån. Side 10

11 FORMAND Formanden vælges på generalforsamlingen og indgår i bestyrelsen. Formanden har også rolle som bestyrelsesmedlem. Har det overordnede ansvar for bestyrelsens arbejde. At den bestyrelse vedkommende er formand for, bliver konstitueret. Repræsentere bestyrelsen og foreningen udadtil. Skal være motivator og inspirator for de frivillige i foreningen. Underskrive lokaleregnskab. Underskrive generalforsamlingsreferat. KASSERER Kassereren vælges på generalforsamlingen og indgår i bestyrelsen. Kassereren har også rolle som bestyrelsesmedlem. Har det overordnede ansvar for foreningens midler. At der er et retvisende og opdateret regnskab over foreningens økonomi. At foreningen betaler sine regninger til tiden og eventuelle regninger til andre, sendes rettidigt. At aktivitets- og lokaleregnskab udarbejdes og indsendes til kommunen til tiden. Føre regnskab i samarbejde med sekretæren. Betale regninger og sende fakturaer i samarbejde med sekretæren. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve regler for økonomiske aktiviteter i forhold til de frivillige i foreningen; udlæg, bilag, indlevering af fakturaer til betaling, osv. Udarbejde aktivitets- og lokaleregnskab i samarbejde med sekretæren. NÆSTFORMAND Næstformanden vælges blandt bestyrelsens medlemmer som en del af konstitueringen. Næstformanden har også rolle som bestyrelsesmedlem. At være klar til at overtage rollen som formand, skulle formanden gå af inden bestyrelsesperiodens udløb. At hjælpe bestyrelsesmedlemmerne med at holde styr på deres opgaver og sikre, at opgaverne bliver varetaget. At ORAM bliver holdt opdateret. Ingen udover de, som kommer af ansvarsområderne. Side 11 BESTYRELSESMEDLEM Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen jvf. vedtægterne.

12 Har ret til at lave dispositioner for op til 500 DKK udenfor budget og uden forudgående aftale med den øvrige bestyrelse. Har ret til at deltage på udvalgsturen. Fremmøde til bestyrelsesmøder. Håndtere de opgaver, som påtages gennem bestyrelsesarbejdet. Har stemmeret ved bestyrelsesmøder. SUPPLEANT Suppleanter vælges på generalforsamlingen. At være klar til at overtage en rolle som bestyrelsesmedlem (eller kasserer, i tilfælde af kasserersuppleanter) skulle der være et bestyrelsesmedlem (eller kasserer) der går af, inden bestyrelsesperiodens udløb. Ingen. Herunder ingen stemmeret eller krav om fremmøde til bestyrelsesmøderne, omend det sidste tilrådes. Side 12

13 KOMMUNIKATIONSLIG Rollen som kommunikationsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til henvendelser og har således ikke specifikt eget ansvar. Besvare henvendelser til foreningen eller bestyrelsen. Sikre at de henvendelser der skal behandles af bestyrelsen, bliver behandlet. LOKALELIG Rollen som lokaleansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til lokaler: At foreningens lokaler er vedligeholdte, pæne og anvendelige. At foretage reparationer, udbedringer og forbedringer af foreningen lokaler, når det er påkrævet. At få indhentet tilbud på håndværkere til opgaver, de frivillige ikke selv kan håndtere. At organisere arbejdsdage til større opgaver, når det er påkrævet. REFERENT Rollen som referent (af bestyrelsesmøderne) er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. At der bliver ført referat over bestyrelsens møder og sikre, at disse er tilgængelige for medlemmer. At føre referat over bestyrelsens møder. At få referatet godkendt af den øvrige bestyrelse. At offentliggøre referatet på foreningens hjemmeside. LAGER / VÆRKSTEDSLIG Rollen som Lager / værkstedsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Side 13 Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til værksted og lager:

14 At sikre, at der er orden på lageret, så det er muligt at finde de ting man skal bruge. At sikre, at der er ryddeligt på værkstedet så det er til at komme til at bruge værkstedet, og at værktøjet er tilgængeligt og anvendeligt. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve regler omkring brug af værkstedet. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve hvordan lagerplads er organiseret. Vedligehold og udskiftning af værktøj, værkstedsfaciliteter og lagerfaciliteter. UDVALGSLIG Rollen som udvalgsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Denne rolle varetager en del af bestyrelsen ansvar i forhold til udvalgene: Sikre kommunikationen mellem aktivitets- og driftsudvalg og bestyrelsen. Kontakte udvalg og udbede status flere gange årligt. PR-LIG Rollen som PR-ansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. At sikre, at foreningens virke er kendt udenfor foreningen, særligt med henblik på erhvervelse af nye medlemmer At sikre, at foreningen reklamerer for sig selv ved relevante arrangementer og i relevante medier. Udarbejde og vedligeholde en PR-strategi. Organisere tiltag i henhold til PR-strategien. RENGØRINGSLIG Rengøringsopgaverne i TRoA er todelt; nogle opgaver er pålagt den fastansatte rengøringshjælp og nogle tilfalder dem, der bruger foreningens lokaler. Den rengøringsansvarlige er den, som har ansvaret for at begge grupper varetager deres opgaver. Rollen som Rengøringsansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Side 14 Denne rolle varetager bestyrelsen ansvar i forhold til rengøring: At sikre, at dem der har rengøringsopgaver udfører dem.

15 Følge op på, om brugerne af lokalerne rengører deres lokaler efter brug og om nødvendigt, indstille til sanktioner overfor dem, der ikke gør. Følge op på, at Rengøringshjælpen udfører dennes opgaver. Sikre, at der er rengøringsmidler til rådighed. FACEBOOKLIG Rollen som Facebookansvarlig er en der konstitueres af bestyrelsen og bestyrelsen kan til enhver tid vælge at nedlægge denne rolle. Det er som udgangspunkt et bestyrelsesmedlem eller en suppleant. Sikre, at TRoAs facebookgrupper er anvendelige for brugerne og repræsentative for foreningen. Udarbejde, vedligeholde og håndhæve retningslinier for brugen af facebookgrupperne i dialog med bestyrelsen. Side 15

16 SEKRETÆR Sekretæren er en af de to ansatte i foreningen og ansættes af bestyrelsen på vegne af foreningen. At udføre de administrative, praktiske og økonomiske opgaver, der udstykkes af bestyrelsen. At have overblik over hvem der har hvilke nøgler gennem nøgleliste. Føre regnskab i samarbejde med kassereren. Betale regninger og sende fakturaer i samarbejde med kassereren. Udarbejde aktivitets- og lokaleregnskab i samarbejde med kassereren. Assistere med udførslen af andre administrative, praktiske og økonomiske opgaver, som kan aflaste bestyrelsen. Udlevere og modtage nøgler. Sikre at medlemslisten bliver opdateret mindst en gang om måneden. Til hvert bestyrelsesmøde have opdateret regnskab til og med sidste måned og opstillet det sammenholdt med budget. Undtaget herfra er møder, der holdes i den første uge i måneden. RENGØRINGSHJÆLP Rengøringshjælpen er en af de to ansatte i foreningen og ansættes af bestyrelsen på vegne af foreningen. At udføre de rengøringsopgaver der udstykkes af bestyrelsen. Rengøringshjælpens opgaver er nærmere beskrevet herunder: Stuen Hver gang 1 gang ugentligt 1 gang månedligt 1 gang hver 3 md. Værkstedet Kontor Tømme sorte affaldssække Støvsuge - tørre støv af Gulvvask - Vindueskarme - lister - Radiator Tømme affald - Støvsuge - Tørre støv af på borde/hylder Gulvvask Lister - Radiator - Lampe Lokale 1 Tømme affald - Støvsuge - Tørre støv af på borde/hylder/kopimaskin e Gulvvask Cafe Tømme affald Støvsuge Tørrestøv af i vinduer/disk/oven påkøleskabe - gulvvask Toilet Toilet - Vask - Opfyldning - Affald - Gulv Dørene Lister - Vindueskarme -Lampe Lister Lister Side 16

17 1. Sal Hver gang 1 gang ugentligt 1 gang månedligt 1 gang hver 3 md. Toiletter Toilet - Vask - Opfyldning - Affald - Gulv Køkken Affald - Tørre borde af - Opfyldning Dørene - Vindueskarm Lister Støvsuge Microovn Lister - lamper Gang Affald -Tømme flasker Støvsuge Tørrestøv af på borde og hylder Lister - lamper Lokale 2 Støvsuge - tørre støv af på borde Tørre vindueskarme af - pudse de inderste vindue på bege sider - Tørre tv af Lister - lamper - Støvsuge sofa Lokale 3 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 4 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 5 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 6 Tjekke affald Vindueskarme Støvsuge Lokale 7 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Lokale 8 Tjekke affald Vindueskarme Lister - Lamper Øvrige Hver gang 1 gang ugentligt 1 gang månedligt 1 gang hver 3 md. Battle Indgang og opgang Affald - Tømme flasker Støvsuge - Tørre sofabord af Gulvvask - Vindueskarme - Tørre baren af - Tørre store borde af Lister - Radiator - Støvsuge sofa + lænestole Støvsuge Vask Lister - Lamper Trappe Støvsuge Vask - Tørre gelænder af Lister - Lamper Side 17

18 UDVALG Ved udvalg forstås alle tre typer af udvalg; aktiviteter, arrangementer og drift. Der er enkelte udvalg som har særligt ansvar og opgaver; de er beskrevet for sig selv efterfølgende. Et udvalg består af en udvalgsformand og muligvis et antal udvalgsmedlemmer derudover. At have et retvisende og opdateret økonomisk overblik over udvalgets arbejde. At udføre de aktiviteter, arrangementer og opgaver, som falder ind under udvalget til planlagt budget, tid og indhold. At løbende holde bestyrelsen orienteret om status på udvalgets arbejde og virke, herunder særligt, hvis noget afviger fra normal praksis, budgetter eller planer. Specifikt for arrangementsudvalg: At sikre en repræsentant for udvalget er til stede på hvert bestyrelsesmøde så længe udvalget eksisterer med det formål at orientere bestyrelsen om arrangementets status. Afholde aktiviteter og arrangementer. Rapportere til bestyrelsen som aftalt. At aflevere et budget for udvalgets arbejde i det kommende år til generalforsamling. At aflevere en årsberetning for det forgangne år til generalforsamling, At brændemærke nyindkøbte genstande med TRoA brændemærket. UDVALGSFORMAND Bestyrelsen kan godkende et valg af formand fra udvalget selv, alternativt kan bestyrelsen udnævne en formand. Alternativt kan Udvalgsformanden har også rolle som udvalgsmedlem. At sikre, at udvalget lever op til sit ansvar og udfører sine opgaver. At optage og ekskludere medlemmer i udvalget. At orientere bestyrelsen om ændringer i udvalget. At orientere andre udvalg om ændringer i udvalget, der har betydning for deres ansvar eller opgaver. Her tænkes for alle udvalgs vedkommende på IT-udvalget i forhold til adgangen og maillister. UDVALGSMEDLEM Udvalgsmedlemmer udnævnes af udvalgsformanden. At bidrage til gennemførslen af de aktiviteter, udvalget er ansvarlig for. Har ret til at deltage i udvalgsturen. Side 18 Håndtere de opgaver, som påtages gennem udvalgsarbejdet.

19 Side 19

20 CAFE-UDVALG Café-udvalget er det driftsudvalg, der har ansvaret for foreningens café. At sikre, at cafeen har et passende vareudbud. At sikre, at cafeen bliver åbnet så medlemmer kan købe i den. At sikre, at bestilte varer bliver sat på plads og tomme flasker afhentes så de ikke fylder unødigt i fællesområderne. At godkende hvem der har adgang til cafeen. At sikre, at kassereren har tilstrækkeligt med information om de økonomiske aktiviteter til at vedkommende kan føre retvisende regnskab over cafeens aktiviteter. At løbende holde bestyrelsen orienteret om status på udvalgets arbejde og virke, herunder særligt, hvis noget afviger fra normal praksis, budgetter eller planer. Få bestilt og/eller hentet varer inden cafeen løber tør. At udfærdige, vedligeholde og instruere i procedurer omkring brug af cafeen for dem, der har en nøgle til cafeen. At få udarbejdet og vedligeholdt en vagt-liste til cafeen så der bliver åbnet i de tidsrum, hvor der typisk er medlemmer til stede i foreningen. At få bestilt afhentning af flasker inden de optager for meget plads i fællesarealerne. IT-UDVALGET IT-udvalget er det driftsudvalg, der har ansvaret for foreningens hjemmesider. At installere, konfigurere og vedligeholde alle foreningens hjemmesider og øvrige værktøjer på internettet. At sikre, at alle øvrige udvalg har adgang til de hjemmeside-ressourcer de har brug for i deres arbejde. Sikre, at der er backup af kritiske oplysninger på hjemmesiderne. At løbende holde bestyrelsen orienteret om status på udvalgets arbejde og virke, herunder særligt, hvis noget afviger fra normal praksis, budgetter eller planer. Opdatere foreningens maillister Give relevante adgange til forum, hjemmesider, FTP-adgang, mm. til udvalg, bestyrelse og andre der har brug for det. FLYTTE-UDVALGET Flytteudvalget er det der er ansvarlig for flytningen til Godthåbsgade. Selvom der er et udvalg der kun eksisterer fra EGF i maj 2015 til GF 2016 så betragtes det som et driftsudvalg. Side 20 At sikre, at alle opgaver der relaterer til flytningen til Godthåbsgade bliver udført. At sikre, at bestyrelsen får information til at træffe overordnede beslutninger omkring flytningen jvf. beslutningen på generalforsamling.

21 At sikre, at de rammer der er udstukket på generalforsamling og senere præciseret af bestyrelsen overholdes. At træffe mindre beslutninger med kort beslutningshorisont indenfor de afstukne rammer. At sikre, at så mange af foreningens medlemmer inddrages i beslutninger omkring de nye lokaler som muligt. At sikre, at så mange af foreningens medlemmer engageres i det praktiske arbejde omkring flytningen. Såfremt udvalget ikke kan opnå enighed om et spørgsmål bringes dette til bestyrelsen for afgørelse. At vedligeholde og udbygge budget og regnskab for flytningen. At planlægge de praktiske opgaver i forbindelse med flytning. At deltage i arbejdsdage i forbindelse med flytningen. Side 21

22 MEDLEM Medlemmer er alle de, der er meldt ind i foreningen. Ansvarsfuld brug af foreningens faciliteter. Overholde de regler og retningslinier, der gør sig gældende i foreningen, herunder særligt rengøring og oprydning. Assistere med små opgaver i foreningens daglige drift. Har mulighed for at få en nøgle afhængig af aktiviter og ansvar i foreningen. Kun de, som kommer implicit af ansvarsområder. NØGLEBESIDDER Nøglebesidder er alle de, som er i besiddelse af en nøgle til foreningens lokaler. At foreningens yderdøre er aflåst hvis man forlader foreningen som den sidste nøglebesidder. At man indleverer sin nøgle, når man ikke længere har behov for den. At meddele til bestyrelsen, hvis man mister sin nøgle. Intet at notere. CAFENØGLEBESIDDER Cafenøglebesidder er alle de, som er i besiddelse af en nøgle til foreningens cafe. Har desuden også rolle som Nøglebesidder. At meddele når du ikke længere åbner cafeen ugentligt. Levere nøglen tilbage på bestyrelsens opfordring. Som indehaver af en cafenøgle har man ansvar for at passe cafeen: At åbne cafeen de dage jeg spiller herinde på hele klokkeslæt eller andet, hvis aftalt med de andre spillere / medlemmer i klubben. Fylde op i cafeen efter endt vagt. Optælling af kasseapparatet op inden man går hjem efter endt vagt. Gå i døgnboksen med penge, hvis der ligger over 1500 kr. i kassen. Sætte nye kasser til sodavand op i battle og 1. sal samt stue. Tilslutte alarmen, når man forlader cafeen. Side 22

23 MØDESTRUKTUR Foreningen har enkelte, faste møder. Generalforsamlingen er ikke nærmere beskrevet her, idet den er omfattet af vedtægterne. BESTYRELSESMØDER Der er fastsat overordnede retningslinier omkring bestyrelsesmøderne i vedtægterne. Disse retningslinier herunder skal ses som en udbygning af det der står i vedtægterne. FREKVENS Der holdes ca. et bestyrelsesmøde om måneden. Der holdes typisk kun et i juli-august og typisk 1-2 ekstra i januar-marts af hensyn til indkaldelse til generalforsamling. Bestyrelsen aftaler frekvens og tidspunkt ved konstituering. VARIGHED Møderne varer typisk 2-5 timer afhængig af omfanget af emner der skal behandles. FORMÅL At følge op på bestyrelsens opgaver. At følge op på udvalgenes arbejde. At tage stilling til henvendelser fra medlemmer og eksterne parter. At tage stilling til øvrige emner, der tilfalder bestyrelsen. MØDELEDER Næstformanden har ansvaret for indkaldelse og på mødet vælges en ordstyrer. DELTAGERE Alle bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter opfordres til at deltage. Medlemmer er altid velkomne, men kan blive bedt forlade mødet ved følsomme emner. UDVALGSMØDER FREKVENS Fastsættes af udvalget selv. Det anbefales at holde mindst to møder om året. VARIGHED Fastsættes af udvalget selv. FORMÅL At koordinere, planlægge og følge op på udvalgets arbejde. MØDELEDER Udvalgsformanden. Side 23 DELTAGERE Udvalgets medlemmer. UDVALGSTUR Udvalgsturen er nærmere beskrevet i retningslinierne for frivilligt arbejde.

24 FREKVENS En gang om året. VARIGHED En weekend. FORMÅL At ryste alle de frivillige tættere sammen og skabe samarbejde og kendskab på tværs af forskellige aktiviteter og interesser i foreningen. Det er pålagt udvalgsturen at have et indlæg med fagligt indhold af relevans for foreningens frivillige eller foreningens drift. MØDELEDER Der udpeges et udvalgstur-udvalg med en dertilhørende formand, som har ansvaret for turen. DELTAGERE Alle de frivillige, dvs. alle udvalgsmedlemmer og alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Side 24

25 ÆNDRINGSOVERSIGT Herunder ses en oversigt over de ændring der er lavet i dokumentet: Version Dato Udført af Beskrivelse Kåre Kjær Første version udarbejdet og udsendt til udvalgene Kåre Kjær Tilføjet opgaver for rengøringshjælp Kåre Kjær Tilføjet krav opgave om brændemærkning til udvalgene Kåre Kjær Tilføjet flytteudvalg Side 25

Referat af bestyrelsesmøde 20. Januar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 20. Januar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 20. Januar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Kahtrine, Steffen, Nadia, Thorup, Kåre, Parbæk Afbud: Holland, Baagøe Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 15. September 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 15. September 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 15. September 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Rasmus, Kåre, Parbæk, Nadia, Bo, Thorup, Kathrine, Astrid Afbud: Steffen Formalia Ordstyrer: Bo Referent: Kåre 1. Opgavelisten Steffen

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Nadia, Rasmus, Parbæk, Thorup, Steffen, Kåre Afbud: Bo Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse af

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder 1Foreningens navn og adresse 1. Foreningens navn er Netværkshusets Kvinder. 2. Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune. 2Foreningens formål 1. At fremme

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Parbæk får omkodet de eksisterende låse der er på værktøjsskabene til klubnøgler. Ikke gjort endnu grundet kursus.

Parbæk får omkodet de eksisterende låse der er på værktøjsskabene til klubnøgler. Ikke gjort endnu grundet kursus. 18. juni 2013 Fremmødt: Parbæk, Daniel, Kåre, Thorup, Steffen, Kathrine, Baagøe Afbud: Yvonne, Bo, Kappers Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE Retningslinjer FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA København Godkendt den 31-07-2011 1. Navn: Komitéens navn er: Område Service Komité Narcotics Anonymous København i det følgende kaldet OSK. 2. Formål: A) Komitéens

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Skovbo Golfklub. Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler.

Forretningsorden for bestyrelsen i. Skovbo Golfklub. Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler. Forretningsorden for bestyrelsen i Skovbo Golfklub Forretningsorden hænger sammen med SGK s vedtægter samt klubbens ordensregler. 1. Ansvar Efter den årlige generalforsamling konstituerer bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter Og Retningslinier

Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening www.houlkaer.dk Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening - er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement! Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Onsdag d. 1. februar kl

Onsdag d. 1. februar kl REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Onsdag d. 1. februar kl. 18.30 Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Nadia, Kåre, Morten, Karsten, Mikkel, Astrid, Erik, Parbæk (ankom senere) Afbud fra bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Favrholmvængets Grundejerforening, Hillerød Forslag til forretningsorden for bestyrelsesarbejdet

Favrholmvængets Grundejerforening, Hillerød Forslag til forretningsorden for bestyrelsesarbejdet Favrholmvængets Grundejerforening, Hillerød Forslag til forretningsorden for bestyrelsesarbejdet Hvad bruger man en forretningsorden til? En forretningsorden er en nedskreven ramme eller aftale i forhold

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær)

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. August 2014 Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Fremmødt: Baagøe, Kåre, Kappers, Steffen, Kathrine, Yvonne, Thorup, Nadia, Holland, Parbæk, Bo Afbud: Daniel Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere