Fig. 1. Nyborg by med omgivelser set fra øst o Maleri ved Rach og Eegberg. I NM. Nyborg city and environs seen from the east, c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fig. 1. Nyborg by med omgivelser set fra øst o. 1750. Maleri ved Rach og Eegberg. I NM. Nyborg city and environs seen from the east, c. 1750."

Transkript

1 817 Fig. 1. Nyborg by med omgivelser set fra øst o Maleri ved Rach og Eegberg. I NM. Nyborg city and environs seen from the east, c Kirkerne i Nyborg Indledning Byens topografi og opståen. 1 Området er præget af Storebæltsgletsjerens vestlige flanke. Byen er anlagt i bunden af Nyborg Fjord, hvor der dengang var en række småholme, og hvor Ladegårdsåen har sit udløb. Den ligger på lavt, svagt skrånende terræn, omgivet af morænebakker mod nord og mod vest, og mod øst af marint forland, bl.a. den nu drænede Svanedam. Det marine forland fortsætter i strandvoldssystemer ud på halvøen Østerø, der er opstået omkring to småøer af istidsjord, en ved Slipshavn Skov og en ved Knudshoved Pynt, der ligesom Knudshoved Odde er dannet af havet, idet høje strandvolde af ral og sand er kastet op på stranden, og her bagved er der i tidens løb dannet nyt land. Syd for byen er der tunneldale, dannet ved smeltevandets erosion i undergrunden. Der har helt fra oldtiden været et vigtigt overfartssted over Storebælt, og i oplandet viser adskillige arkæologiske fund, at her har været drevet handel og håndværk i temmelig stort omfang (jf. Hjulby Kirke, s.d.). 2 Danmarks Kirker, Svendborg 52

2 818 kirkerne i nyborg Stednavnet Nyborg, tidligst anført»nyburg«(jf. ndf.), er sammensat af to led, hvoraf sidste led borg bare betyder borg og henviser til byens borg af samme navn. Navnets første led har ført til diskussioner om, hvorvidt der blot er tale om en ny borg til adskillelse af et ældre voldanlæg på samme sted, eller der eventuelt er tale om lokaliteten Gammelborg øst for Vindinge. 3 I den ældre litteratur om Nyborg har man beskæftiget sig en hel del med dette spørgsmål. 4 Ved nye arkæologiske undersøgelser på Gammelborg er der ved C 14 -prøver påvist, at anlægget efter alt at dømme stammer fra ældre germansk jernalder (5. eller tidligt i 6. årh. e.kr.) med en tilgroning af voldgraven de følgende år. 5 Ligeledes har lokaliteten Avernakke syd for Nyborg været nævnt som mulig forgænger for Nyborg Slot. 6 Navnet Nyborg optræder første gang i et dokument, dateret 25. febr i Nyborg, hvor Knud VI stadfæstede Odense Skt. Knuds Klosters privilegier. 7 Lignende breve kendes fra 1180 og 1183, 8 hvor de til gengæld er underskrevet i Hjulby, hvor kongen havde en gård (jf. Hjulby Fig. 2. Nyborg set fra syd med slottet til venstre og kirken til højre. Tegning i Cornelius Hamsfort den yngres bispekrønike, udført mellem 1581 og I KB. Drawing of Nyborg seen from the south with the castle on the left and the church on the right.

3 indledning 819 Fig. 3. Tegning af Nyborg by med Nyborg Vor Frue Kirke. Miniature i kanten af kort over Fyn tegnet af den hollandske korttegner J. Elandt I KB. Drawing of Nyborg city with Nyborg Church of Our Lady. Kirke, s.d.). Det er blevet formodet, at Nyborg som kongelig borg må være grundlagt i den inderste del af Nyborg Fjord mellem 1183 og 1193, om end næppe nogen af de nu stående bygninger er fra denne tid. Nyborg nævnes i de fleste historiske værker som et af Valdemar den Stores befæstningsværker, der sammen med tårnet på Sprogø og Tårnborg ved Korsør skulle sikre Storebælt samt være et værn mod venderne, som Valdemar var i krig med, og hertug Knud Prislavsen får oftest æren for vel på kongens vegne at have grundlagt borgen og byen. 9 Der henvises i alle disse værker til historikeren Arild Huitfeldt og i flere af dem også til Saxo, som i beretningen om hjemkomsten fra et af vendertogterne skriver:» På vejen hjem afmønstrede han den medfølgende jyske flåde ved Femø. En del af dem var temmelig uforsigtige, og på vej langs sydkysten af Fyn stødte de ind i nogle sørøvere ud for den by, som Knud Prislavsen har anlagt«. 10 Arild Huitfeldt beretter, at:»aar 1175 begynte Nyborg at byggis/ aff Canuto Prebeslai Søn/ Hertug udi Lolland «. 11 Det er ikke lykkedes for udgiverne af senere kildeværker, der har gennemgået hans værk, at finde den eller de kilder, han bygger denne oplysning på. 12 Af gennemgangen af ovennævnte litteratur synes det, som om mange af forfatterne har knyttet Saxos oplysning om den by, som Knud Prislavsen har anlagt, til Huitfeldts oplysning om Nyborgs påbegyndelse, selvom der ifølge dennes beskrivelse næppe kan være tale om en by, der ligger så langt mod nord som Nyborg. Om end det naturligvis ikke kan afvises, at Huitfeldt har haft adgang til en nu bortkommet kilde, og at Knud Prislavsen således kan være Nyborgs grundlægger, må man forholde sig kritisk til disse oplysninger, da det kildemæssige belæg mangler. 13 Hverken Nyborg eller Hjulby nævnes som kongelev (krongods) i Kong Valdemars Jordebog. I et brev,»givet på vort hof «gav Erik Klipping Erik Plovpennings datter Jutta en del gods som vederlag for hendes fædrene gods i byen Nyborg med borgen sammesteds og i byen Hjulby med alle de nævnte byers tilliggender og møllerne sammesteds. 14 Sprogø, øen midt i Storebælt, hørte i perioder til Korsør og i andre perioder til Nyborg *

4 820 kirkerne i nyborg Fig. 4. Kort over slagmarken ved Nyborg Koloreret tegning v. WB (sandsynligvis Wilhelm Brochman) I KB. Map of the battlefield at Nyborg, 1659.

5 indledning 821 Fig. 5. Nyborg by og fæstning. Slaget ved Nyborg 1659.»Nieburgher Gheghendt neben Die treffen Da selbst gehalten Den 14 9bris 1659«. Uden for fæstningen ses kirkegården med kapel. Koloreret håndtegning med delvis eleveret plan. O I KB. Nyborg city and fortress. The Battle of Nyborg, Outside the fortress, the churchyard and chapel. Byen i middelalderen Den middelalderlige by var øst-vest orienteret med lige øst-vest gående hovedgader, oprindelig Nørregade, Mellemgade og Søndergade (nu Kongegade), 16 og forbundet af nord-syd gående tværgader. Byens torv lå nordvest for kirken. 17 Det nuværende Gammeltorv ligger vest for kirken (jf. s. 835). Den ældste kendte omtale af byen er Erik Menveds bekræftelse 1292 af dens privilegier, 18 men der har eksisteret tidligere privilegiebreve, idet Erik Menveds dokument stadfæstede de af kong Valdemar givne friheder. Den ældste stadsret skal være givet af Erik Klipping 1271 eller april 1299 gav Erik Menved et nyt beskyttelsesbrev. 20 Samme dag gav han borgerne et andet brev, der bl.a. gjorde onsdag til byens torvedag og henlagde Vindinge Herredsting til Nyborg og 1320 stadfæstedes de gamle privilegier fik Nyborg samme privilegier som Odense, 23 og disse blev bekræftet 1415 og Da privilegierne på ny stadfæstedes 1446, indeholdt de nærmere bestemmelser om grænser for overdrev og kålhaver, byskatterne blev fastsat, og Nørre Dam og Øster Dam omtales. 25 Ved stadfæstelsen 1447 blev smede, skomagere, skræddere og andre håndværkere påbudt at flytte ind i købstæderne, sept stadfæstede Christian I de tidligere privilegier, i særdeleshed det brev, der var givet af dronning Dorothea på skattefrihed i 40 år efter en stor bybrand (jf. ndf) , 1484 og 1514 udstedtes nye privilegiebreve. 28 Hvornår byen er anlagt, er vanskeligt at afgøre, men den antages at høre til de nye bygrundlæg-

6 822 kirkerne i nyborg Fig. 6. Prospekt af Nyborg Udsnit af kobberstik efter tegning af Erik Dahlbergh i Samuel Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem, Nürnberg I KB. View of Nyborg, gelser, der fandt sted i 1200-tallet. 29 Arkæologiske undersøgelser i den nuværende by har påvist kulturlag tilbage til 1300-tallet og muligvis også til 1200-tallet. 30 Byen har i alt fald fra 1400-tallet været befæstet, idet bygrav og planker da omtales, 31 og en voldgrav er tillige registreret ved arkæologiske undersøgelser. 32 For at få drikkevand til byen samt vand til befæstningens grave, blev der i eller tallet foretaget et større reguleringsarbejde ved Hjulby Sø og ved Kullerup med det formål at hindre vandet i at løbe ud i Vindinge Å og videre til Holckenhavn Fjord for i stedet at løbe i Ladegårdsåen. 33 Traditionen vil vide, at den ældste by, der blev grundlagt i ly af borgen, lå inde på fastlandet, idet der her er kendskab til en kirke, Gammelkirken, (s.d.). Der haves ingen samtidige skriftlige kilder om denne by. Den ældste omtale af byen kendes fra Pontoppidan, der fortæller, at:» hvor Byen først, førend Reformationen har været anlagt«og lidt senere»men ved Grevens Feide... er Kirken med en stor Deel af Byen ødelagt«. 34 Hans nærmere beskrivelser af omstændighederne ved Grevens Fejde er lidt uklare, idet han efter beskrivelsen af indtagelsen af byen skriver:»lod han [fjenden] den udplyndre og stikke i Brand, hvorved Kirken, som der stod, undergik, og en stor Deel af den øvrige Stad tillige tog Skade«. 35 Pontoppidans beskrivelser byggede i det store og hele på indberetningerne til generalmajor og hofbygmester Laurits de Thurah I Nyborgpræsten Peter Schonnings indberetning til de Thurah nævnes den ældre by ikke, men at uden for byen i Helgetofte har stået en kirke, som blev ødelagt i reformationstiden, den blev kaldet Gammelkirken. 36 Pontoppidan omtaler endvidere bybrande, bl.a. den ovenfor nævnte i 1400-tallet (jf. s. 821), 27 og det fremgår tydeligt af beskrivelsen, at han forudsætter, at det drejer sig om den ældre bydel. 35 Han antog, at byen da var større end senere, hvor den var blevet begrænset af voldanlægget, og at det meste og anseligste af byen havde stået:»norden for Slottet, hvor nu Volde, Grave og Fæstnings- Verker ere anlagde, og strekker sig langs hen imod den Nordre Dam, eller den nu brugelige Odense Lande-Vey«. 37 Pontoppidan anførte:»det er beviisligt nok af adskillige gamle Breve, at Stadens første og ældste Kirke har staaet langt uden for Fæstnings-Verkerne i Helletofte, og at dens Præster og Værgere der har boet«. Han antog, at det først var under Erik Klippings efterfølger, at»staden paa den Nordre Side først har tiltaget i Bygning...«. 37 Der er stor sandsynlighed for, at nogen har fejllæst et dokument fra 1505, i hvilket kong Hans mageskiftede nogle jorder:»... forskrevne gamle Kirkes Jord, som kaldes Helletofte«med sognepræsten og kirkeværgerne»til Gamle Kirke, uden Nyborg Bye liggende«(s.d.). 38 Det var således jorderne og ikke kirken, der lå i Helletofte. Man har på denne baggrund villet placere denne ældre by nord for Nyborg Slot i området, hvor Nyborg Sygehus senere er bygget. 39 Der er imid- Fig. 7. Prospekt af Nyborg. Kobberstik fra Peder Hansen Resens Atlas Danicus, København o I KB. View of Nyborg, c

7 indledning 823

8 824 kirkerne i nyborg Fig. 8. Kort over Nyborg Fæstning med bl.a. angivelse af»armen Kircshof«. Af H. H. Scheel, Efter håndtegnet kopi I NM. Map of Nyborg fortress showing among other things the churchyard of the poor, lertid ikke registreret arkæologiske spor af en bebyggelse endsige by eller kirke på dette sted. 40 Der kendes ingen samtidige efterretninger om denne ældre bys ødelæggelse under Grevens Fejde. I præsteindberetningerne til Ole Worm nævnes kun, at der har været en ældre kirke (Gammelkirken, s.d.), men ikke noget om dens ødelæggelse. 41 Resen henviser i beskrivelserne af flere fynske byer til»mindeværdige begivenheder i Nyborg«i årene 1534 og 1535, men der er ikke anført noget under Nyborg. 42 Jf. ovenfor er Pontoppidan så vidt vides den første, der beskriver, at den ældre by blev lagt i aske. 35 Paludan Müllers gennemgang af hændelserne i Nyborg ved Grevens Fejde omtaler ikke den ældre bydel. 43 Den nyere litteratur har taget som givet, at bydelen med kirke nedbrændte ved Grevens Fejde. 44 Af beskrivelsen i ovennævnte mageskiftebrev 1505 fremgår, at der da næppe kan være en eksisterende by, som kirken lå i. Den by, der voksede op i ly af borgen, og hvor en kirke, Gammelkirken, blev anlagt, kan have strakt sig over et større område, som blev reduceret, f.eks. da byen blev befæstet. Kirken har opretholdt sin status som moderkirke, efter at den højmiddelalderlige by havde fået sin kirke, og endda efter at dennes efterfølger Vor Frue Kirke (jf. s. 835 ff.) blev opført i sidste fjerdedel af 1300-tallet, idet sidstnævnte i kilderne også jævnlig omtales som kapel (jf. s. ndf.). Dette er et fænomen, som vi kender en del andre eksempler på, f.eks. fra Horsens, hvor den ældste kirke, sognekirken Vor Frue, lå uden for den senere by. O opførtes en stor kirke,

9 indledning 825 Fig. 9. Kort over Nyborg by og fæstning Håndkoloreret kort ved S. C. Gedde. I NM. Map of Nyborg city and fortress, Skt. Ibs, midt i højmiddelalderbyen, men den omtales blot som kapel. Som andre eksempler kan f.eks. Kalundborg nævnes. 45 Nyborg Slot, kongens tilstedeværelse og de mange vigtige møder, herunder Rigsforsamlingerne, de senere såkaldte Danehoffer, der blev holdt her fra 1200-tallet og indtil 1413, har naturligvis haft stor betydning for byens udvikling. På trods af Nyborgs store betydning i middelalderen, og i modsætning til mange andre købstæder, fik Nyborg aldrig et kloster. I en del af den ældre litteratur fortælles, at dronning Margrete grundlagde et kloster syd for kirken. 46 Rigsråd Torben Bille til Svanholm skænkede ifølge et brev af 23. maj 1464 nogle gårde og jorder i Nyborg til»jomfru Marie brødres orden af Carmels Bjerg«med det formål, at de skulle oprette et kloster på en af de førnævnte gårde og jorder, som han havde arvet efter Steen Basse. 47 Det er tvivlsomt, om gaven overhovedet blev effektueret. 48 Klostret blev i alt fald ikke oprettet. 49 Anneksforhold. Det er ikke muligt helt nøje at udrede sogne- og anneksforholdene i og omkring Nyborg, men områdets ældste kirke må være enten Gammelkirken eller Hjulby Kirke, hvis sogne frem til reformationen udgjorde et pastorat, og hvorunder Nyborg Vor Frue Kirke længe må have ligget med status af kapel; 50 således optræder betegnelsen Vor Frue Kapel i Nyborg 1504 i Dronning Christines hofholdningsregnskaber fik sognepræsten Peder Pedersen i Nyborg dispensation til at besidde denne kirke og annekskirken i Hjulby. 52 Denne kirke må være

10 826 kirkerne i nyborg Fig. 10. Prospekt af Nyborg by og fæstning Kobberstik ved J. J. Bruun. I NM. View of Nyborg city and fortress, Gammelkirken, idet den også optræder senere, og i så fald nævnes Nyborg Vor Frue Kirke ikke, fordi den da endnu kun var et kapel uden sogn. Tilsvarende ses Vor Frue Kirke ikke i de følgende års kilder fik Johannes Jespersen præsentation til kirken i Nyborg med dens annekser, idet der igen må være tale om Gammelkirken med»annekset«hjulby og efter flertalsformen at dømme mindst endnu et. Det drejer sig efter al sandsynlighed om Vor Frue Kirke, der åbenbart så småt var ved at få anerkendt sognerettigheder. 53 Ved Johannes Jespersens død 1523 fik Jakob Knudsen udtrykkeligt præsentation til Nyborg Gammelkirke og Hjulby, mens Vor Frue Kirke stadig ikke rigtig optrådte, åbenbart fordi den endnu havde en underordnet status. 54 Fulde sognerettigheder synes Nyborg Vor Frue Kirke først at have fået 1528, da den ved Jakob Knudsens død blev annekteret til Gammelkirken, idet Niels Pedersen fik præsentation også på»vor Frue Kapel«, dvs. Vor Frue Kirke. 55 Først efter reformationen, 1555, blev forholdet, som i så mange købstæder, vendt om, så Vor Frue Kirke blev hovedsognet, som menigheden skulle søge til. 56 Hjulby Kirke blev da nedrevet, 57 mens Gammelkirken var forsvundet fra kilderne og formodes nedlagt (jf. Gammelkirke, s.d.). Præster i middelalderen. Der haves kendskab til ad skillige præster i tilknytning til Nyborg i middelalderen. Den tidligst kendte er Markvard (Marquardus), der optrådte som vidne i et dokument fra Han optrådte igen i et dokument i 1405 i forbindelse med, at noget gods blev skænket til den hellige jomfru Marias Kirke, der nu er opført i byen Nyborg (jf. s. 836) nævnes Jens Sjundesen, provst i Assens og præst i Nyborg maj 1442 var præsten Mads Ammundsen medunderskriver på et dokument, 61 og 1466 gav paven sognepræsten ved Vor Frue Kirke i Nyborg, Amund Jensen, tilladelse til at vælge en skriftefader, der kunne give ham plenaraflad. 62 Hans Svenssen nævnes som præst både 1472 og Peder Hordt udstedte 1490 et brev, 64 og nævnes endvidere i et dokument sammen med Hans Thomsen, præst og official i Nyborg, i samt i to dokumenter nævnes sognepræsten i Nyborg Peder Pedersen (jf. ovf.), og i 1518 nævnes Jens Jespersen som Peder Pedersens efterfølger (jf. ovf.), 67 ligesom han nævnes i to dokumenter fik Joakim Knudsen præsentation til Nyborg gamle kirke og Hjulby efter Jens Jespersens død (jf. ovf.). 69 Hans efterfølger, Niels Pedersen, nævnes samt i adskillige dokumenter i de følgende år, og var præst til sin død 1557 (jf. gravsten nr. 2). 70

11 indledning 827 Byen efter reformationen Efter Grevens Fejde, hvor den middelalderlige befæstning havde vist sin utilstrækkelighed, blev et omfattende moderniseringsarbejde sat i gang på såvel Nyborg Slot som på byens befæstning, Christian III udså sig Nyborg som et af landets støttepunkter, og der var endvidere tanker om at gøre Nyborg til residensstad. 71 Som den eneste i det nuværende Danmark blev også selve byen indbefattet i befæstningen, der i årene forsynedes med store jordvolde og rondeller. Ydermere blev et nyt område, en del af den sumpede Svanedam, inddraget i byen og fik navnet Nyenstad, der dog først bebyggedes væsentlig senere. Det påbegyndte fæstningsarbejde blev imidlertid aldrig færdiggjort, idet den nordlige og vestlige del ikke blev forsynet med det planlagte voldanlæg. Af betydning for byens økonomi var, at Frederik II o oprettede et toldsted i Nyborg for handelstrafikken, som nu også blev tilladt i Storebælt og således skulle betale strømtold. 72 Kongen gav o byen den plads lige over for slottet, som hans far, Christian III 1537 havde anlagt som turneringsplads, til byens nye torv. 73 Ved torvets østside opførtes o et nyt rådhus, hvortil kongen skænkede byggematerialer. 74 Dette danner stadig kernen i det nuværende, men senere flere gange ombyggede, rådhus, og hvori der i øvrigt på bagsiden indgår dele af ældre bygninger. Under Karl Gustav-krigene havde svenskerne indtaget Nyborg, men blev besejret i Slaget ved Nyborg 14. nov Slottet var efterfølgende i en miserabel forfatning. For at hjælpe byen, som også blev meget ødelagt under Svenskekrigene, skænkede Frederik III den 1661 privilegiet som stabelstad for Fyn, dvs. at varer til og fra øen kun måtte gå over Nyborg. 75 Privilegierne blev dog kun opretholdt i en relativt kort årrække og mistede efterhånden deres betydning. Fig. 11. Prospekt af Nyborg. Efter DaAtlas I NM. View of Nyborg, 1767.

12 828 kirkerne i nyborg Byen i nyere tid Efter enevældens indførelse 1660 mistede Nyborg Slot sin store betydning, idet det indtil da havde været sæde for Nyborg Len med skiftende lensmænd siddende på slottet. Det blev herefter overladt til militæret, som hermed indledte en ny æra for byen, idet Nyborg blev garnisonsby. De indkaldte soldater boede ikke på en kaserne, men var indlogerede hos byens borgere, hvilket var en betydelig indtægtskilde for byen, indtil garnisonens flytning fra byen Først i 1620 erne og især i 1660 erne renoveredes fæstningen som et fuldt udbygget bastionært anlæg, der yderligere moderniseredes i 1700-tallet. Denne form havde den stort set til dens nedlæggelse i Man begyndte straks herefter at sløjfe dele af voldene for at give den snævre by muligheder for udvidelse, men den lokale veneration fik arbejdet standset, så store dele af fæstningen er stadig bevaret med såvel volde og grave som Landporten fra Ud over den ovenfor omtalte brand i 1400-tallet haves kendskab til flere bybrande, herunder én kort før 1641, hvor præstens bolig brændte, og hvor en del af præstekaldets dokumenter blev ødelagt. To store brande hærgede byen i den senere del af 1700-tallet. En brand omkring torvet 1796 ødelagde en del huse syd herfor, og især den seneste storbrand 11. sept raserede en meget stor del af byen. 77 Ca. 140 gårde, dvs. omtrent halvdelen af byen, blev lagt øde. Byen blev dog hurtigt genopbygget, gaderne i det nedbrændte område blev gjort bredere med»knækkede«hushjørner, og en række meget fine, velbevarede nyklassicistiske huse er fra denne periode. 78 Den middelalderlige bys struktur er velbevaret med stort set intakt gadenet, dog skete der et voldsomt gadegennembrud i 1936, idet Adelgade fra havnen blev ført nordpå i det, der nu er Gammeltorv vest for kirken og længere nordpå hedder Baggersgade, hvorved en lang række huse i området blev nedrevet. Da garnisonen, som havde haft stor økonomisk betydning for mange af byens borgere, 1913 blev flyttet fra byen, fik denne i stedet bl.a. Statsfængslet som erstatning for de tabte arbejdspladser. Ny- borgs gamle næringsvej, som havde været handel og søfart, havde fortsat stor betydning, men blev nu suppleret af lidt industri, bl.a. et jernstøberi. Nyborgs placering som trafikknudepunkt med jernbane og med færgefart til Sjælland har haft stor betydning for byens nyere udvikling, men dette har naturligvis ændret sig, efter at den faste forbindelse over Storebælt er etableret med jernbaneforbindelsen 1997 og motorvejsbroen Kirker, kapeller og hospital Ud over Gammelkirken (s.d.), Hjulby Kirke (s.d.), Kapel på Nyborg Slot (s.d.) og Vor Frue Kirke med dens forgænger (s. 835 ff.) blev der i 1604 opført et kapel eller en kirke (s.d.) uden for byen. 79 Kapellet blev dog allerede 1665 af Frederik III beordret nedrevet igen, da det lå i vejen for fæstningens udbygning. 80 Hjulby fik 1883 en ny kirke (s.d.). I Nyborg Statsfængsel har der siden opførelsen 1913 været en kirke (s.d.); den nuværende, Steensgårds Kirke, som er den femte, er indviet Den katolske menighed i Nyborg havde fra 1907 et kapel i byen, og i 1928 blev den nuværende kirke, Stella Maris Kirke, opført (s.d.). På Hotel Nyborg Strand opførtes i 1913 et mødehus, der 1936 fik en korbygning og blev indviet som kirkesal, Hermon (s.d.). Der kan have eksisteret et Johannes Døbers Kapel i Nyborg i 1520 erne, idet der i Varberg Kirke i Halland findes en alterkalk, som ifølge indskrift under fodpladen var udført 152.(?) på foranledning af broder Christiern i Antvorskov Kloster til brug i Johannes Døbers Kapel i Nyborg. I SvK (181, 81 ff.) argumenteres for, at kalken allerede kan være kommet til Varberg i forbindelse med gen erobringen af Varberg Slot Dermed kan klenodiet have været en del af det efterreformatoriske konfiskerede kirkegods, og således ikke som ofte fremført et krigsbytte fra Svenskekrigene. 81 En beslægtet *kalk fra Antvorskov Klosterkirke (DK Sorø 616 f.) findes i Nationalmuseet (NM inv.nr ). Om dette kapel var knyttet til kirken eller en anden af byens institutioner, er uvist. Resen, Fyn nævner et hospital,»byens hospital er lille og ligner andre mindre byers«, men der haves ikke yderligere oplysninger om dette. 82

13 indledning 829 Kirkegårde Der har i den tidlige middelalder været en kirkegård ved Gammelkirken (s.d.). Efter at der i den senere by var anlagt en kirke, blev der sandsynligvis også her anlagt en kirkegård, der imidlertid ikke var ret stor (jf. s. 845). En ny kirkegård ved Kronprinsensgade, benævnt Assistenskirkegården (nu Nyborg Kirkegård), blev 1816 anlagt som en udvidelse mod syd af den i alt fald fra 1600-tallet kendte kirkegård, 77 og 1928 blev endnu en kirkegård anlagt i den nordlige udkant af byen langs Odense Landevej (nu Nyborg Assistenskirkegård). Ved nedlæggelse af gasrør i Torvegade tæt på dens udløb i Nørre Voldgade fandtes 1956 et skelet i ca. 1 m s dybde. 83 Der haves ikke oplysninger om nogen kirkegård i området. Fig. 12. Kort over Nyborg, : Trap, 1. udg. Map of Nyborg, 1860.

14 830 kirkerne i nyborg Fig. 13. Oversigtskort over Nyborg. 1: Vor Frue Kirke. 2. Steensgårds Kirke. 3. Stella Maris Kirke. 4. Nyborg Kirkegård (tidl. Assistenskirkegården eller Gl. Kirkegård). 5. Nyborg Assistenskirkegård (tidl. Ny Kirkegård. 6. Gammelkirken. 7. Kapel på Nyborg Slot. 8. Kapel. 9. Hermon, kirkesal på Hotel Nyborg Strand. Tegnet af Merete Rude 2014 og redigeret af Mogens Vedsø 2015, på grundlag af kort fra Nyborg Kommune, udarbejdet af Geofyn. Map of Nyborg. 1. Church of Our Lady. 2. Steensgårds Church. 3. Stella Maris Church. 4. Nyborg Cemetery (formerly Assistenskirkegården or the Old Churchyard ). 5. Nyborg Assistenskirkegård (formerly the New Churchyard ). 6. Gammelkirken ( The Old Church ). 7. Chapel at Nyborg Castle. 8. Chapel. 9. Hermon, church hall at Hotel Nyborg Strand. Noter 1 Redaktion ved Kirstin Eliasen. Revision af latinske oversættelser ved Peter Zeeberg. Oversættelse til engelsk ved James Manley. Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet januar Om byens historie generelt se: F. E. Crones Samlinger til Nyborgs Historie. Upubliceret manuskript i Nyborg Lokalhistoriske Arkiv (Crone, Samlinger); Ernst Petersen, Bogen om Nyborg (3. udg.), Nyborg 1923 (Petersen); T. Løgstrup, Nyborg Kirke, Nyborg 1923 (Løgstrup); Johannes Høirup, Nyborg. Danehoffernes by. Danmarks gamle hovedstad, Nyborg 1950; Preben Hahn-Thomsen, Nyborg i 800 år, I-II, Nyborg 1971 (Nyborg i 800 år I-II); Aage Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekrigene , Odense 1973; Henning Henningsen, Nyborg da voldene stod, Nyborg 1981; Knud Hornbeck, Knud Haugaard, Jens Christian Hedegaard Kristiansen og Axel Rechnagel, Træk af Nyborg Vor Frue Kirkes historie , Nyborg 1988 (Vor Frue Kirke ). 2 Mogens Bo Henriksen,»Er Hjulby Nyborgs forgænger?«, FyMi 2002, ; samme,»på vejen til Nyborg«, Nyborg før & nu 2003, PræsteindbWorm 131 f.; SuhmSaml I, 1, 73 f.; DaAtlas VI, 756; DaStedn 13, Crone, Samlinger; Otto Norn, Nyborg Slot, Kbh. 1950, 3; Petersen 5; Nyborg i 800 år I, 18 og 25 ff. 5 Østfyns Museer, j.nr. ØFM499 (Odens Bys Museer, j.nr. OBM5557) Gammelborg, Vindinge sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 90. Anlægget med en cirkelformet spidsgrav var lokaliseret ved en lille undersøgelse ved Fyns Stiftsmuseum i 1982, j. nr. FSM Stednavnet Arnakke optræder hos Saxo, 13, 4, 2, se Saxo Grammaticus, Karsten Friis-Jensen og Peter Zeeberg (udg.), Kbh. 2005, 100 f. Det er dog ikke sikkert stedfæstet til Nyborg; Nyborg i 800 år I, 20 ff. 7 DiplDan 1, III, nr. 189.

15 indledning DiplDan 1, III, nr. 89 og Bl.a.: DaAtlas III, 519; HofmFund V, 417; Aage Roussell, Danmarks Middelalderborge, Kbh. 1942, 53; Norn 1950 (note 4), 3; samme i Danske Slotte og Herregårde, 7, Kbh. 1965, 7 ff.; Niels Skyum-Nielsen, Kvinde og Slave, Kbh. 1971, 160; Vilh. La Cour, Danske Borganlæg til midten af det trettende århundrede, Kbh. 1972, 158 ff.; Nyborg i 800 år I, 32 ff.; Janus Møller Jensen,»Kongeborg, danehof og residensstad«, Nyborg Slot. Kongeborg, fæstning og museum, Nyborg 2011, 13 ff. 10 Saxo Grammaticus (note 6) 9 ff. Saxo anvender betegnelsen»urbs«, som sædvanligvis opfattes som en befæstet by. 11 Arild Huitfeldt, Danmarks Riges Krønike. Fra kong Dan indtil Knud VI, 1603, 9 (2. udg.), Kbh. 1978, Repert 1, IV, 128 ff. 13 Kirstin Eliasen,»Blev Nyborg grundlagt af Knud Prislavsen?«, Nyborg før & nu 2007, 9-21; sml. Francis Becket, Danmarks Kunst II, DiplDan 2, III, nr Bl.a. Jacob Madsen 89; DaAtlas VI, 774 og III, 529; således omtales stolestader, som Sprogø kvinder bruger, 1656, jf. LAFyn. Kirkeinspektionsarkivet. Nyborg Kirkes regnskaber. 16 Optræder hos Pontoppidan som Kongensgade, jf. DaAtlas III, 522. Muligvis optræder betegnelsen Kongensgade allerede 1464, idet»jtt widnne aff Nyborg bytinngh indhollendisz enn deel aff Korsør brødre (note ved teksten: korsbrødre?) dieris gaardtz forthe war bleffuen vdlagdt at foruie Kongenns gade der vdj byenn med«. Registratur over Antvorskov Klosters Breve, i ÆldDaArkReg IV, Kultorvet eller Gammel Torv fra Kirken til Nørregade. DaAtlas VI, DiplDan 2, IV, nr. 83; KB. NKS 736K. 4º. Den første Part af Det rennoverede Nyborg Stads Spejl. 19 Efter senere undersøgelser er denne dog kun et privatarbejde, en dansk redaktion af den latinske Ribe-ret, men har utvivlsomt været anset for ægte og efterlevet, jf. Trap 5. udg., 13, DiplDan 2, V, nr DiplDan 2, V, nr Repert 2, nr. 1002; DiplDan 2, VIII, nr Repert 1, nr Repert 1, nr og Repert 1, nr Repert 1, nr Repert 1, nr Repert 2, nr. 703 og 5475; SuhmSaml II, 2, Ebbe Nyborg,»Kirke og sogn i højmiddelalderens by«, Middelalderbyen. Danske Bystudier 1, Aarhus 2004, 114 ff. samt 140 f.; Anders Andrén, Den urbana scenen. Stader och samhälle i det medeltida Danmark, Malmø 1985, 26 f. 30 Bl.a. Østfyns Museer, j.nr. NOM 5231, j.nr. NOM 6229 og j.nr. NOM 6265 samt Odense Bys Museer, j.nr. OBM 7748 og j.nr. OBM Repert 1, nr. 6073, 6546, 6813 og Bl.a. Nyborg Museum, j.nr. NOM 6185 og NOM Bjørn Westerbeek Dahl, Vor kongelige fæstning Nyborg, Kolding 1995, DaAtlas VI, 765 f. 35 DaAtlas VI, KB. Kallske saml DaAtlas VI, 750 f. 38 HofmFund V, 429 f.:»vi Hans med Guds Naade Giøre alle vitterligt, at Vi have af Vor synderlig Gunst og Naade giort et magelag og Mageskifte til ævig Tiid, med Sogne-Præsten og Kirke-Værgerne til Gamle Kirke uden Nyborg Bye liggende, som er Hr. Peder Pedersen, Hans Nielsen, Vor Borgemester i Nyborg, og Biörn Schou, Raadmand der sammesteds, udi saa Maader at de paa fornevnte Gamle Kirkes Vegne skulle have af Os til Magelag til fornevnte Kirke ti Stykker Vor og Kronens Jord, store og smaa, liggendes i Nørre Mark, Norden Sproe-Tofte, og vender paa Tvigaden, med hvis Eng dertil med Rette liggendes er, til Forslæt for fornævnte Agre, og derfor skulle vi paa Kronens Vegne have af dem forskrevne gamle Kirkes Jord, som kaldes Helletofte, med hvis Eng dertil ligger, eftersom nu indgiærdet er, til Nyborg-Slots Ladegaard «. 39 Løgstrup 6; Nyborg i 800 år I, 30. Der er endvidere her navngivet en vej og en moderne bebyggelse Helletoften. 40 Odense Bys Museer, j.nr. OBM PræsteindbWorm II, Resen, Fyn, eksempelvis s. 138, note 189, og s. 255, note 442. Hvorvidt det betyder, at den del af manuskriptet skulle være blandt det, der er gået tabt, vides ikke. 43 Casper Paludan-Müller, Grevens Feide I, Kbh. 1853, 436 ff. 44 Løgstrup 4; Nyborg i 800 år I, 142 ff.; Westerbeek Dahl (note 33) DK Århus 5348 ff.; DK Holbæk 3013 ff.; KultHistLeks 8, 246 ff. (opslagsord: kapel); Nyborg (note 29) 140 f. samt Andrén (note 29) 12 ff., 49 f. og »Loed ochsaa dronningh Margrete bygge it closter sønden ved kircken, som kaldis Kaarßbrødregaard, thi de brødre der bare it blaat korß paa deris wenstre bryst«; PræsteindbWorm 133; SuhmSaml I, 1, Repert 2, nr Jf. note 47. Der er en påskrift med Bent Billes (Torben Billes søn) hånd:»breff po te gardhe, ssom [myn] ffadher gaff till Vor ff[rwu] closter i Helsingør, som [ligger] udhi Nyburg«, så måske er donationen aldrig effektueret. 49 Vilh. Lorenzen, De danske karmelitterklostres Bygningshistorie, Kbh. 1924, Jf. forholdene omkring andre købstæder, se Nyborg (note 29) 140 f. At forholdene har været komplicerede, fremgår også af den eftermiddelalderlige litteratur, se f.eks. DaAtlas VI, 765 og SuhmSaml I, 1, 73.

16 832 kirkerne i nyborg 51 Dronning Christines hofholdningsregnskaber, William Christensen (udg.), Kbh. 1904, ActaPont VI, nr SuhmSaml II, 2, 31 (Kong Chr. II s åbne breve, Fyn angående). 54 SuhmSaml II, 2, 57. Der omtales samme år en Vor Frue Kapels gård i Nyborg, Frederik I.s Registranter 12. august Frederik I.s Registranter 7. august DaKirkelove I, 404 f. og HofmFund V, Kr. Erslev, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, II, 462 (14. okt. 1398). 59 DiplDan 4, IX, nr ÆldDaArkReg V, Repert 2, nr ActaPont III, nr ÆldDaArkReg V, 1094 f. og Se også Preben Hahn-Thomsen,»Hans Svensen. Nyborgpræsten, der endte som birgittinermunk«, FyÅrb 1975, ÆldDaArkReg V, HofmFund V, ÆldDaArkReg V, SuhmSaml II, 2, ÆldDaArkReg V, Regesta Diplomatica Historiae Danicae I, 7152 (17. jan. 1523) (også SuhmSaml II, 2, 57). 70 ÆldDaArkReg V, 1098; Rørdam, Monumenta 2, 2, 1887, 547 f. (uddrag af Cornelius Hamsforts historiske optegnelser, kirkeværger i Nyborg); ÆldDaArkReg V, 1092 ff.; Frederik I.s Registranter 175; DaKirkelove I, 404 f. 71 Senest behandlet af Ulrik Eskekilde Nissen,»Speculum regale middelalderens turneringspladser og Nyborg som iscenesat residensstad«, Nyborg før & nu 2013, Nyborg, 2014, 28 ff. 72 KancBrevb 2. marts 1563; Resen, Fyn 200 og 207 f.; DaAtlas III, 524; VI, 754 f; Nyborg i 800 år I, Crone, Samlinger A, 40, med henvisning til Vedel Simonsen; PræsteindbWorm 138:»Paa det sted, som nu er thorffuet, laa nogle smaa huße, for dem gaff kongh. maytt. byen andre jordmon at bygge paa, at hans maytts. kunde hafue ret for slottet en thorneringplatz«; SuhmSaml I, 1, 74; Nyborg i 800 år I, 148; if. KancBrevb 21. juni 1551 fik Mikkel Brockenhuus for sin gård og grund, som kongen havde udlagt til et nyt marked, i stedet en gård i Nørregade i Nyborg, kaldet den store Kalentegård (jf. s. 842). 74 KancBrevb 21. september KB. GKS Frederik III Privilegium for Nyborg. 1661; Resen, Fyn 203; DaAtlas VI, Westerbeek Dahl (note 33) 154 ff. 77 LAFyn. Kirkeinspektionsarkivet. Nyborg Kirkes regnskaber. 78 En kort beskrivelse findes i: L. M. Wedel, Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneske Egne af de danske Provindser 1, Kbh. 1803, 23 ff. 79 SuhmSaml I, 1, HofmFund V, 445; og RA. DaKanc. C12. Fynske og smålandske tegnelser (20. nov. 1665). 81 Nyborg i 800 år I, 110 f.; Vor Frue Kirke ; jf. også Fynsk kirkesølv 20 f. og 50 f. 82 Resen, Fyn Ifølge en notits med tilhørende fotografi i Nyborg Socialdemokrat 30. aug skulle der dagen før ved et gasledningsarbejde i Torvegade ud for ejendommen nr. 2 være fundet et skelet i ca. 1 m s dybde. I Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Sag A 6344, ligger en afskrift af en skrivelse af 31. aug. s.å. med tilhørende skitse, som formanden for Turistforeningen for Nyborg og Omegn, skoleinspektør J. Høirup, sammen med et fotografi og avisudklip havde stilet til Nationalmuseet. Ifølge Høirup, som besigtigede fundet, var der gravet en rende igennem hele gaden, uden at der havde været spor af andet end dette ene skelet. Det har ikke været muligt at finde sagen i NM. Sådanne tilsyneladende»profane«grave, hvor den gravlagte er placeret uden for en eksisterende kirkegård, er behandlet af bl.a. Peter Carelli,» Profana gravar i medeltidens Lund«, hikuin 27, 2000,

17 833 THE CHURCHES IN NYBORG Nyborg lies protected by the peninsula Østerø on the east coast of the island of Funen, where the Great Belt is narrowest. Ever since prehistoric times this has been an important crossing point and in the hinterland several archaeological finds show that there has been a high concentration of trade and crafts there. The crossing over the Great Belt is still important, inasmuch as since 1997 a regular railway connection, and since 1998 a motorway bridge, have linked Funen with Zealand. The place-name Nyborg, the last part of which simply means castle, refers to the city s castle of the same name. Whether the first element should be understood to mean this was a new castle succeeding an old castle at the site or a different castle, for example Gammelborg (Old Castle) at Vindinge, has not been clarified. The name Nyborg appears for the first time in a document from 1193, in which King Knud VI affirms the privileges of the Odense Skt. Knud Monastery. Similar charters are known from 1180 and 1183, when they were signed at Hjulby, where the King had a manor. Nyborg as a Royal castle is thus presumed to have been established between 1183 and Nyborg is mentioned in most historical works as one of the defensive works of Valdemar the Great, with the purpose together with the tower on the island of Sprogø and Tårnborg at Korsør of safeguarding the Great Belt and affording protection against the Wends, with whom Valdemar was at war. Nyborg Castle, the presence of the King, and the many important meetings, including the national assemblies, the later so-called Danehoffer, which were held there from the 1200s until 1413, were of course of great importance to the development of the city. At Nyborg Castle there was a chapel. When the city was founded is difficult to determine, but it is thought to have been one of the new city foundations of the 13th century. Archaeological investigations in the present-day city have demonstrated buildings dating back to the 1300s and possibly also to the 1200s. The fortification of the town is at all events known from the 1400s, as the moat and planks of the city are mentioned then. In the Early Middle Ages the city presumably extended over a larger area than later, when it was fortified. Outside the fortified High Medieval city there is a church, Gammelkirken (Old Church). This church maintained its status as the parent church after the High Medieval city had acquired its church, and even after the latter s successor, Vor Frue Kirke (the Church of Our Lady), was built in the last quarter of the fourteenth century, inasmuch as the sources also regularly call the last of these a chapel. The Old Church was moreover the parent church of Hjulby Church outside the city. The latter was closed down in The medieval city was oriented with east-westrunning main streets linked by north-south-running transverse streets. The street network has to a great extent been preserved. The medieval market place of the city lay north west of the church (the present Gammeltorv Old Market is west of the church) until c. 1580, when King Frederik II granted the city the square directly opposite the castle, which his father, Christian III, had established as a tiltyard, as its new market place. As a result of a misreading of a document from 1505, which mentions certain lands belonging to Gammelkirken outside the city, this church has been mistakenly located in the older literature, since it is the lands, not the church, that are mentioned in the document as being at Helletofte. The church was just outside the later Land Gate. Its churchyard was still in use after the closure of the church shortly after the Reformation, and in the churchyard in 1604 a chapel was built which, because of the expansion of the fortifications, was demolished again as early as The churchyard with its extensions is still in use as Nyborg Cemetery (formerly Gammel Kirkegård or Assistenskirkegården). The churchyard around Danmarks Kirker, Svendborg 53

18 834 kirkerne i nyborg the Church of Our Lady was originally before an expansion to almost twice the size in 1744 very small, so there would still have been a need for the churchyard outside the city. Despite the great importance of Nyborg in the Middle Ages, unlike many other royal boroughs, it never had a monastery. After the civil war of ,when the medieval fortress had demonstrated its inadequacy, a major modernization effort was initiated at both Nyborg Castle and the city fortifications. King Christian III singled out Nyborg as one of the country s strongpoints, and there were even ideas of making Nyborg a royal seat. The city is the only one in present-day Denmark to have been incorporated within the fortifications, which were furnished in with large ramparts and roundels. Importantly for the economy of the city, around 1560 Frederik II established a custom house in Nyborg for merchant shipping, which was now also permitted in the Great Belt and thus had to pay Belt dues. During the Karl Gustav Wars of the Swedes had occupied Nyborg, but were defeated at the Battle of Nyborg on 14 November After this the castle was in a wretched condition. Not until the 1620s, and especially in the 1660s, was the fortress renovated as a fully bastioned complex, which was further modernized in the eighteenth century. With the advent of Absolutism in 1660 Nyborg Castle lost its great significance until then it had been the Nyborg provincial seat. After this it was transferred to the military and Nyborg be- came a garrison town, which it remained until the departure of the garrison from the city in The fortress was shut down in 1869; the demolition of parts of the ramparts was begun immediately afterwards to give the narrow town room for expansion, but local veneration for the castle was able to put a stop to the work. Large parts of the fortress are thus still preserved with ramparts, bastions and moats as well as the Land Gate from Nyborg has also been ravaged by a number of fires. We have knowledge of one in the 1400s, after which the city was granted tax exemption for 40 years. In 1641 part of the city burned down, as it also did in The latest major fire, on 11 September 1797, levelled much of the city. About 140 houses, that is around half of the city, were devastated. However, the city was quickly rebuilt, the streets in the burnt-down area were widened, and a number of very fine Neoclassicist houses are from this period. In more recent times further churches have been built. In 1883 Hjulby was given a new church. In the Nyborg State Prison there has been a church since it was built in 1913; the present Steensgårds Church, which is the fifth, was consecrated in From 1907 on the Catholic community in Nyborg had a chapel in the city, and in 1928 the present Stella Maris Church was built. At Hotel Nyborg Strand a meeting-house Hermon was built in In 1936 a chancel was added and the building was consecrated as a church.

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Spor i byrummet efter det ældste Aarhus

Spor i byrummet efter det ældste Aarhus Spor i byrummet efter det ældste Aarhus Af Connie Jantzen Både Aarhus Domkirke og Vor Frue Kirke og -Kloster er mid delalderlige bygninger; men derudover findes der vidnesbyrd om både vikingetidens Aros

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Helligaandshuset i Slagelse forekommer første Gang 1372 og samtidig nævnes

Læs mere

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from The below extracts of church records primarily from Skaeve parish are covering the family of Hans Nielsen and Johanne Larsdatter at Tubakken, from their marriage to their death. I ve also followed their

Læs mere

Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre

Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre Dominikanere Franciskanere Karmelitere Tiggermunke / tiggerbrødre (fratres predicatores) prædikebrødre, sortebrødre (fratres minores), de små brødre, gråbrødre

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

KIRKERNE I SVENDBORG

KIRKERNE I SVENDBORG 65 Fig. 1. Svendborg set fra nordøst. Malet af F. C. Lund 1853. I Svendborg Museum. Svendborg seen from the northeast. Painted by F. C. Lund, 1853. KIRKERNE I SVENDBORG INDLEDNING Byens topografi og opståen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2013 Wildersgade 7 Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KBM 2148 København set fra Amager ca. 1587, inden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

KIRKERNE I VEJLE INDLEDNING

KIRKERNE I VEJLE INDLEDNING Fig. 1. Vejle set fra sydvest 1821. I forgrunden Vejle Å (Sønderå) og Sønderbro. Skt. Nikolaj Kirke står med sit senmiddelalderlige tårn. Tv. ses det gamle rådhus (med spir), opført 1780 nær det sted,

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT KBM 4002 Torvegade Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 C.W. Eckersberg.

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Der er to gader i Slangerup

Der er to gader i Slangerup Ejegod Tidende 1.09, s. 10-16 14/02/09 12:46 Side 2 10 Skt. Nikolaj Kirke og Vor Frue Kloster Stig Colbjørn Nielsen Der er to gader i Slangerup midtby, der er væsentlig yngre end de øvrige. Det er Svaldergade

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

EMU Kultur og læring

EMU Kultur og læring EMU Kultur og læring Forsvar, slotte og herregårde Mennesket har altid forsøgt at beskytte sig mod ydre fare. Gruppens sikkerhed har været højt prioriteret. Ansvaret har traditionelt været lagt i hænderne

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 131-141 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123.

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123. SVM2005 005 Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.19. Sb.nr. 123. Registrering af fem detektorfundne middelalderlige mønter fra Bonderup sydøst for Korsør. Fire mønter

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61 SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. sb.nr. 61 Registrering af 10 genstande fremkommet ved detektorafsøgning øst for Sigersted Landsby, vest for Ringsted.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Nyborg Len Jordebog i RA Nyborg Slots regnskab Mandtal 1658 Nyborg lens regnskaber (RA)

Nyborg Len Jordebog i RA Nyborg Slots regnskab Mandtal 1658 Nyborg lens regnskaber (RA) Nyborg Len Jordebog i RA Nyborg Slots regnskab Mandtal 1658 Nyborg lens regnskaber (RA) Sunds herred Skårup 1651 1657-58 1658 Peder Mortensen Jep Knudtzen Laurids Bendtsen Peder Findtzen Niels Andersen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere