Fig. 1. Nyborg by med omgivelser set fra øst o Maleri ved Rach og Eegberg. I NM. Nyborg city and environs seen from the east, c

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fig. 1. Nyborg by med omgivelser set fra øst o. 1750. Maleri ved Rach og Eegberg. I NM. Nyborg city and environs seen from the east, c. 1750."

Transkript

1 817 Fig. 1. Nyborg by med omgivelser set fra øst o Maleri ved Rach og Eegberg. I NM. Nyborg city and environs seen from the east, c Kirkerne i Nyborg Indledning Byens topografi og opståen. 1 Området er præget af Storebæltsgletsjerens vestlige flanke. Byen er anlagt i bunden af Nyborg Fjord, hvor der dengang var en række småholme, og hvor Ladegårdsåen har sit udløb. Den ligger på lavt, svagt skrånende terræn, omgivet af morænebakker mod nord og mod vest, og mod øst af marint forland, bl.a. den nu drænede Svanedam. Det marine forland fortsætter i strandvoldssystemer ud på halvøen Østerø, der er opstået omkring to småøer af istidsjord, en ved Slipshavn Skov og en ved Knudshoved Pynt, der ligesom Knudshoved Odde er dannet af havet, idet høje strandvolde af ral og sand er kastet op på stranden, og her bagved er der i tidens løb dannet nyt land. Syd for byen er der tunneldale, dannet ved smeltevandets erosion i undergrunden. Der har helt fra oldtiden været et vigtigt overfartssted over Storebælt, og i oplandet viser adskillige arkæologiske fund, at her har været drevet handel og håndværk i temmelig stort omfang (jf. Hjulby Kirke, s.d.). 2 Danmarks Kirker, Svendborg 52

2 818 kirkerne i nyborg Stednavnet Nyborg, tidligst anført»nyburg«(jf. ndf.), er sammensat af to led, hvoraf sidste led borg bare betyder borg og henviser til byens borg af samme navn. Navnets første led har ført til diskussioner om, hvorvidt der blot er tale om en ny borg til adskillelse af et ældre voldanlæg på samme sted, eller der eventuelt er tale om lokaliteten Gammelborg øst for Vindinge. 3 I den ældre litteratur om Nyborg har man beskæftiget sig en hel del med dette spørgsmål. 4 Ved nye arkæologiske undersøgelser på Gammelborg er der ved C 14 -prøver påvist, at anlægget efter alt at dømme stammer fra ældre germansk jernalder (5. eller tidligt i 6. årh. e.kr.) med en tilgroning af voldgraven de følgende år. 5 Ligeledes har lokaliteten Avernakke syd for Nyborg været nævnt som mulig forgænger for Nyborg Slot. 6 Navnet Nyborg optræder første gang i et dokument, dateret 25. febr i Nyborg, hvor Knud VI stadfæstede Odense Skt. Knuds Klosters privilegier. 7 Lignende breve kendes fra 1180 og 1183, 8 hvor de til gengæld er underskrevet i Hjulby, hvor kongen havde en gård (jf. Hjulby Fig. 2. Nyborg set fra syd med slottet til venstre og kirken til højre. Tegning i Cornelius Hamsfort den yngres bispekrønike, udført mellem 1581 og I KB. Drawing of Nyborg seen from the south with the castle on the left and the church on the right.

3 indledning 819 Fig. 3. Tegning af Nyborg by med Nyborg Vor Frue Kirke. Miniature i kanten af kort over Fyn tegnet af den hollandske korttegner J. Elandt I KB. Drawing of Nyborg city with Nyborg Church of Our Lady. Kirke, s.d.). Det er blevet formodet, at Nyborg som kongelig borg må være grundlagt i den inderste del af Nyborg Fjord mellem 1183 og 1193, om end næppe nogen af de nu stående bygninger er fra denne tid. Nyborg nævnes i de fleste historiske værker som et af Valdemar den Stores befæstningsværker, der sammen med tårnet på Sprogø og Tårnborg ved Korsør skulle sikre Storebælt samt være et værn mod venderne, som Valdemar var i krig med, og hertug Knud Prislavsen får oftest æren for vel på kongens vegne at have grundlagt borgen og byen. 9 Der henvises i alle disse værker til historikeren Arild Huitfeldt og i flere af dem også til Saxo, som i beretningen om hjemkomsten fra et af vendertogterne skriver:» På vejen hjem afmønstrede han den medfølgende jyske flåde ved Femø. En del af dem var temmelig uforsigtige, og på vej langs sydkysten af Fyn stødte de ind i nogle sørøvere ud for den by, som Knud Prislavsen har anlagt«. 10 Arild Huitfeldt beretter, at:»aar 1175 begynte Nyborg at byggis/ aff Canuto Prebeslai Søn/ Hertug udi Lolland «. 11 Det er ikke lykkedes for udgiverne af senere kildeværker, der har gennemgået hans værk, at finde den eller de kilder, han bygger denne oplysning på. 12 Af gennemgangen af ovennævnte litteratur synes det, som om mange af forfatterne har knyttet Saxos oplysning om den by, som Knud Prislavsen har anlagt, til Huitfeldts oplysning om Nyborgs påbegyndelse, selvom der ifølge dennes beskrivelse næppe kan være tale om en by, der ligger så langt mod nord som Nyborg. Om end det naturligvis ikke kan afvises, at Huitfeldt har haft adgang til en nu bortkommet kilde, og at Knud Prislavsen således kan være Nyborgs grundlægger, må man forholde sig kritisk til disse oplysninger, da det kildemæssige belæg mangler. 13 Hverken Nyborg eller Hjulby nævnes som kongelev (krongods) i Kong Valdemars Jordebog. I et brev,»givet på vort hof «gav Erik Klipping Erik Plovpennings datter Jutta en del gods som vederlag for hendes fædrene gods i byen Nyborg med borgen sammesteds og i byen Hjulby med alle de nævnte byers tilliggender og møllerne sammesteds. 14 Sprogø, øen midt i Storebælt, hørte i perioder til Korsør og i andre perioder til Nyborg *

4 820 kirkerne i nyborg Fig. 4. Kort over slagmarken ved Nyborg Koloreret tegning v. WB (sandsynligvis Wilhelm Brochman) I KB. Map of the battlefield at Nyborg, 1659.

5 indledning 821 Fig. 5. Nyborg by og fæstning. Slaget ved Nyborg 1659.»Nieburgher Gheghendt neben Die treffen Da selbst gehalten Den 14 9bris 1659«. Uden for fæstningen ses kirkegården med kapel. Koloreret håndtegning med delvis eleveret plan. O I KB. Nyborg city and fortress. The Battle of Nyborg, Outside the fortress, the churchyard and chapel. Byen i middelalderen Den middelalderlige by var øst-vest orienteret med lige øst-vest gående hovedgader, oprindelig Nørregade, Mellemgade og Søndergade (nu Kongegade), 16 og forbundet af nord-syd gående tværgader. Byens torv lå nordvest for kirken. 17 Det nuværende Gammeltorv ligger vest for kirken (jf. s. 835). Den ældste kendte omtale af byen er Erik Menveds bekræftelse 1292 af dens privilegier, 18 men der har eksisteret tidligere privilegiebreve, idet Erik Menveds dokument stadfæstede de af kong Valdemar givne friheder. Den ældste stadsret skal være givet af Erik Klipping 1271 eller april 1299 gav Erik Menved et nyt beskyttelsesbrev. 20 Samme dag gav han borgerne et andet brev, der bl.a. gjorde onsdag til byens torvedag og henlagde Vindinge Herredsting til Nyborg og 1320 stadfæstedes de gamle privilegier fik Nyborg samme privilegier som Odense, 23 og disse blev bekræftet 1415 og Da privilegierne på ny stadfæstedes 1446, indeholdt de nærmere bestemmelser om grænser for overdrev og kålhaver, byskatterne blev fastsat, og Nørre Dam og Øster Dam omtales. 25 Ved stadfæstelsen 1447 blev smede, skomagere, skræddere og andre håndværkere påbudt at flytte ind i købstæderne, sept stadfæstede Christian I de tidligere privilegier, i særdeleshed det brev, der var givet af dronning Dorothea på skattefrihed i 40 år efter en stor bybrand (jf. ndf) , 1484 og 1514 udstedtes nye privilegiebreve. 28 Hvornår byen er anlagt, er vanskeligt at afgøre, men den antages at høre til de nye bygrundlæg-

6 822 kirkerne i nyborg Fig. 6. Prospekt af Nyborg Udsnit af kobberstik efter tegning af Erik Dahlbergh i Samuel Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo, Sueciæ rege, gestis commentariorum libri septem, Nürnberg I KB. View of Nyborg, gelser, der fandt sted i 1200-tallet. 29 Arkæologiske undersøgelser i den nuværende by har påvist kulturlag tilbage til 1300-tallet og muligvis også til 1200-tallet. 30 Byen har i alt fald fra 1400-tallet været befæstet, idet bygrav og planker da omtales, 31 og en voldgrav er tillige registreret ved arkæologiske undersøgelser. 32 For at få drikkevand til byen samt vand til befæstningens grave, blev der i eller tallet foretaget et større reguleringsarbejde ved Hjulby Sø og ved Kullerup med det formål at hindre vandet i at løbe ud i Vindinge Å og videre til Holckenhavn Fjord for i stedet at løbe i Ladegårdsåen. 33 Traditionen vil vide, at den ældste by, der blev grundlagt i ly af borgen, lå inde på fastlandet, idet der her er kendskab til en kirke, Gammelkirken, (s.d.). Der haves ingen samtidige skriftlige kilder om denne by. Den ældste omtale af byen kendes fra Pontoppidan, der fortæller, at:» hvor Byen først, førend Reformationen har været anlagt«og lidt senere»men ved Grevens Feide... er Kirken med en stor Deel af Byen ødelagt«. 34 Hans nærmere beskrivelser af omstændighederne ved Grevens Fejde er lidt uklare, idet han efter beskrivelsen af indtagelsen af byen skriver:»lod han [fjenden] den udplyndre og stikke i Brand, hvorved Kirken, som der stod, undergik, og en stor Deel af den øvrige Stad tillige tog Skade«. 35 Pontoppidans beskrivelser byggede i det store og hele på indberetningerne til generalmajor og hofbygmester Laurits de Thurah I Nyborgpræsten Peter Schonnings indberetning til de Thurah nævnes den ældre by ikke, men at uden for byen i Helgetofte har stået en kirke, som blev ødelagt i reformationstiden, den blev kaldet Gammelkirken. 36 Pontoppidan omtaler endvidere bybrande, bl.a. den ovenfor nævnte i 1400-tallet (jf. s. 821), 27 og det fremgår tydeligt af beskrivelsen, at han forudsætter, at det drejer sig om den ældre bydel. 35 Han antog, at byen da var større end senere, hvor den var blevet begrænset af voldanlægget, og at det meste og anseligste af byen havde stået:»norden for Slottet, hvor nu Volde, Grave og Fæstnings- Verker ere anlagde, og strekker sig langs hen imod den Nordre Dam, eller den nu brugelige Odense Lande-Vey«. 37 Pontoppidan anførte:»det er beviisligt nok af adskillige gamle Breve, at Stadens første og ældste Kirke har staaet langt uden for Fæstnings-Verkerne i Helletofte, og at dens Præster og Værgere der har boet«. Han antog, at det først var under Erik Klippings efterfølger, at»staden paa den Nordre Side først har tiltaget i Bygning...«. 37 Der er stor sandsynlighed for, at nogen har fejllæst et dokument fra 1505, i hvilket kong Hans mageskiftede nogle jorder:»... forskrevne gamle Kirkes Jord, som kaldes Helletofte«med sognepræsten og kirkeværgerne»til Gamle Kirke, uden Nyborg Bye liggende«(s.d.). 38 Det var således jorderne og ikke kirken, der lå i Helletofte. Man har på denne baggrund villet placere denne ældre by nord for Nyborg Slot i området, hvor Nyborg Sygehus senere er bygget. 39 Der er imid- Fig. 7. Prospekt af Nyborg. Kobberstik fra Peder Hansen Resens Atlas Danicus, København o I KB. View of Nyborg, c

7 indledning 823

8 824 kirkerne i nyborg Fig. 8. Kort over Nyborg Fæstning med bl.a. angivelse af»armen Kircshof«. Af H. H. Scheel, Efter håndtegnet kopi I NM. Map of Nyborg fortress showing among other things the churchyard of the poor, lertid ikke registreret arkæologiske spor af en bebyggelse endsige by eller kirke på dette sted. 40 Der kendes ingen samtidige efterretninger om denne ældre bys ødelæggelse under Grevens Fejde. I præsteindberetningerne til Ole Worm nævnes kun, at der har været en ældre kirke (Gammelkirken, s.d.), men ikke noget om dens ødelæggelse. 41 Resen henviser i beskrivelserne af flere fynske byer til»mindeværdige begivenheder i Nyborg«i årene 1534 og 1535, men der er ikke anført noget under Nyborg. 42 Jf. ovenfor er Pontoppidan så vidt vides den første, der beskriver, at den ældre by blev lagt i aske. 35 Paludan Müllers gennemgang af hændelserne i Nyborg ved Grevens Fejde omtaler ikke den ældre bydel. 43 Den nyere litteratur har taget som givet, at bydelen med kirke nedbrændte ved Grevens Fejde. 44 Af beskrivelsen i ovennævnte mageskiftebrev 1505 fremgår, at der da næppe kan være en eksisterende by, som kirken lå i. Den by, der voksede op i ly af borgen, og hvor en kirke, Gammelkirken, blev anlagt, kan have strakt sig over et større område, som blev reduceret, f.eks. da byen blev befæstet. Kirken har opretholdt sin status som moderkirke, efter at den højmiddelalderlige by havde fået sin kirke, og endda efter at dennes efterfølger Vor Frue Kirke (jf. s. 835 ff.) blev opført i sidste fjerdedel af 1300-tallet, idet sidstnævnte i kilderne også jævnlig omtales som kapel (jf. s. ndf.). Dette er et fænomen, som vi kender en del andre eksempler på, f.eks. fra Horsens, hvor den ældste kirke, sognekirken Vor Frue, lå uden for den senere by. O opførtes en stor kirke,

9 indledning 825 Fig. 9. Kort over Nyborg by og fæstning Håndkoloreret kort ved S. C. Gedde. I NM. Map of Nyborg city and fortress, Skt. Ibs, midt i højmiddelalderbyen, men den omtales blot som kapel. Som andre eksempler kan f.eks. Kalundborg nævnes. 45 Nyborg Slot, kongens tilstedeværelse og de mange vigtige møder, herunder Rigsforsamlingerne, de senere såkaldte Danehoffer, der blev holdt her fra 1200-tallet og indtil 1413, har naturligvis haft stor betydning for byens udvikling. På trods af Nyborgs store betydning i middelalderen, og i modsætning til mange andre købstæder, fik Nyborg aldrig et kloster. I en del af den ældre litteratur fortælles, at dronning Margrete grundlagde et kloster syd for kirken. 46 Rigsråd Torben Bille til Svanholm skænkede ifølge et brev af 23. maj 1464 nogle gårde og jorder i Nyborg til»jomfru Marie brødres orden af Carmels Bjerg«med det formål, at de skulle oprette et kloster på en af de førnævnte gårde og jorder, som han havde arvet efter Steen Basse. 47 Det er tvivlsomt, om gaven overhovedet blev effektueret. 48 Klostret blev i alt fald ikke oprettet. 49 Anneksforhold. Det er ikke muligt helt nøje at udrede sogne- og anneksforholdene i og omkring Nyborg, men områdets ældste kirke må være enten Gammelkirken eller Hjulby Kirke, hvis sogne frem til reformationen udgjorde et pastorat, og hvorunder Nyborg Vor Frue Kirke længe må have ligget med status af kapel; 50 således optræder betegnelsen Vor Frue Kapel i Nyborg 1504 i Dronning Christines hofholdningsregnskaber fik sognepræsten Peder Pedersen i Nyborg dispensation til at besidde denne kirke og annekskirken i Hjulby. 52 Denne kirke må være

10 826 kirkerne i nyborg Fig. 10. Prospekt af Nyborg by og fæstning Kobberstik ved J. J. Bruun. I NM. View of Nyborg city and fortress, Gammelkirken, idet den også optræder senere, og i så fald nævnes Nyborg Vor Frue Kirke ikke, fordi den da endnu kun var et kapel uden sogn. Tilsvarende ses Vor Frue Kirke ikke i de følgende års kilder fik Johannes Jespersen præsentation til kirken i Nyborg med dens annekser, idet der igen må være tale om Gammelkirken med»annekset«hjulby og efter flertalsformen at dømme mindst endnu et. Det drejer sig efter al sandsynlighed om Vor Frue Kirke, der åbenbart så småt var ved at få anerkendt sognerettigheder. 53 Ved Johannes Jespersens død 1523 fik Jakob Knudsen udtrykkeligt præsentation til Nyborg Gammelkirke og Hjulby, mens Vor Frue Kirke stadig ikke rigtig optrådte, åbenbart fordi den endnu havde en underordnet status. 54 Fulde sognerettigheder synes Nyborg Vor Frue Kirke først at have fået 1528, da den ved Jakob Knudsens død blev annekteret til Gammelkirken, idet Niels Pedersen fik præsentation også på»vor Frue Kapel«, dvs. Vor Frue Kirke. 55 Først efter reformationen, 1555, blev forholdet, som i så mange købstæder, vendt om, så Vor Frue Kirke blev hovedsognet, som menigheden skulle søge til. 56 Hjulby Kirke blev da nedrevet, 57 mens Gammelkirken var forsvundet fra kilderne og formodes nedlagt (jf. Gammelkirke, s.d.). Præster i middelalderen. Der haves kendskab til ad skillige præster i tilknytning til Nyborg i middelalderen. Den tidligst kendte er Markvard (Marquardus), der optrådte som vidne i et dokument fra Han optrådte igen i et dokument i 1405 i forbindelse med, at noget gods blev skænket til den hellige jomfru Marias Kirke, der nu er opført i byen Nyborg (jf. s. 836) nævnes Jens Sjundesen, provst i Assens og præst i Nyborg maj 1442 var præsten Mads Ammundsen medunderskriver på et dokument, 61 og 1466 gav paven sognepræsten ved Vor Frue Kirke i Nyborg, Amund Jensen, tilladelse til at vælge en skriftefader, der kunne give ham plenaraflad. 62 Hans Svenssen nævnes som præst både 1472 og Peder Hordt udstedte 1490 et brev, 64 og nævnes endvidere i et dokument sammen med Hans Thomsen, præst og official i Nyborg, i samt i to dokumenter nævnes sognepræsten i Nyborg Peder Pedersen (jf. ovf.), og i 1518 nævnes Jens Jespersen som Peder Pedersens efterfølger (jf. ovf.), 67 ligesom han nævnes i to dokumenter fik Joakim Knudsen præsentation til Nyborg gamle kirke og Hjulby efter Jens Jespersens død (jf. ovf.). 69 Hans efterfølger, Niels Pedersen, nævnes samt i adskillige dokumenter i de følgende år, og var præst til sin død 1557 (jf. gravsten nr. 2). 70

11 indledning 827 Byen efter reformationen Efter Grevens Fejde, hvor den middelalderlige befæstning havde vist sin utilstrækkelighed, blev et omfattende moderniseringsarbejde sat i gang på såvel Nyborg Slot som på byens befæstning, Christian III udså sig Nyborg som et af landets støttepunkter, og der var endvidere tanker om at gøre Nyborg til residensstad. 71 Som den eneste i det nuværende Danmark blev også selve byen indbefattet i befæstningen, der i årene forsynedes med store jordvolde og rondeller. Ydermere blev et nyt område, en del af den sumpede Svanedam, inddraget i byen og fik navnet Nyenstad, der dog først bebyggedes væsentlig senere. Det påbegyndte fæstningsarbejde blev imidlertid aldrig færdiggjort, idet den nordlige og vestlige del ikke blev forsynet med det planlagte voldanlæg. Af betydning for byens økonomi var, at Frederik II o oprettede et toldsted i Nyborg for handelstrafikken, som nu også blev tilladt i Storebælt og således skulle betale strømtold. 72 Kongen gav o byen den plads lige over for slottet, som hans far, Christian III 1537 havde anlagt som turneringsplads, til byens nye torv. 73 Ved torvets østside opførtes o et nyt rådhus, hvortil kongen skænkede byggematerialer. 74 Dette danner stadig kernen i det nuværende, men senere flere gange ombyggede, rådhus, og hvori der i øvrigt på bagsiden indgår dele af ældre bygninger. Under Karl Gustav-krigene havde svenskerne indtaget Nyborg, men blev besejret i Slaget ved Nyborg 14. nov Slottet var efterfølgende i en miserabel forfatning. For at hjælpe byen, som også blev meget ødelagt under Svenskekrigene, skænkede Frederik III den 1661 privilegiet som stabelstad for Fyn, dvs. at varer til og fra øen kun måtte gå over Nyborg. 75 Privilegierne blev dog kun opretholdt i en relativt kort årrække og mistede efterhånden deres betydning. Fig. 11. Prospekt af Nyborg. Efter DaAtlas I NM. View of Nyborg, 1767.

12 828 kirkerne i nyborg Byen i nyere tid Efter enevældens indførelse 1660 mistede Nyborg Slot sin store betydning, idet det indtil da havde været sæde for Nyborg Len med skiftende lensmænd siddende på slottet. Det blev herefter overladt til militæret, som hermed indledte en ny æra for byen, idet Nyborg blev garnisonsby. De indkaldte soldater boede ikke på en kaserne, men var indlogerede hos byens borgere, hvilket var en betydelig indtægtskilde for byen, indtil garnisonens flytning fra byen Først i 1620 erne og især i 1660 erne renoveredes fæstningen som et fuldt udbygget bastionært anlæg, der yderligere moderniseredes i 1700-tallet. Denne form havde den stort set til dens nedlæggelse i Man begyndte straks herefter at sløjfe dele af voldene for at give den snævre by muligheder for udvidelse, men den lokale veneration fik arbejdet standset, så store dele af fæstningen er stadig bevaret med såvel volde og grave som Landporten fra Ud over den ovenfor omtalte brand i 1400-tallet haves kendskab til flere bybrande, herunder én kort før 1641, hvor præstens bolig brændte, og hvor en del af præstekaldets dokumenter blev ødelagt. To store brande hærgede byen i den senere del af 1700-tallet. En brand omkring torvet 1796 ødelagde en del huse syd herfor, og især den seneste storbrand 11. sept raserede en meget stor del af byen. 77 Ca. 140 gårde, dvs. omtrent halvdelen af byen, blev lagt øde. Byen blev dog hurtigt genopbygget, gaderne i det nedbrændte område blev gjort bredere med»knækkede«hushjørner, og en række meget fine, velbevarede nyklassicistiske huse er fra denne periode. 78 Den middelalderlige bys struktur er velbevaret med stort set intakt gadenet, dog skete der et voldsomt gadegennembrud i 1936, idet Adelgade fra havnen blev ført nordpå i det, der nu er Gammeltorv vest for kirken og længere nordpå hedder Baggersgade, hvorved en lang række huse i området blev nedrevet. Da garnisonen, som havde haft stor økonomisk betydning for mange af byens borgere, 1913 blev flyttet fra byen, fik denne i stedet bl.a. Statsfængslet som erstatning for de tabte arbejdspladser. Ny- borgs gamle næringsvej, som havde været handel og søfart, havde fortsat stor betydning, men blev nu suppleret af lidt industri, bl.a. et jernstøberi. Nyborgs placering som trafikknudepunkt med jernbane og med færgefart til Sjælland har haft stor betydning for byens nyere udvikling, men dette har naturligvis ændret sig, efter at den faste forbindelse over Storebælt er etableret med jernbaneforbindelsen 1997 og motorvejsbroen Kirker, kapeller og hospital Ud over Gammelkirken (s.d.), Hjulby Kirke (s.d.), Kapel på Nyborg Slot (s.d.) og Vor Frue Kirke med dens forgænger (s. 835 ff.) blev der i 1604 opført et kapel eller en kirke (s.d.) uden for byen. 79 Kapellet blev dog allerede 1665 af Frederik III beordret nedrevet igen, da det lå i vejen for fæstningens udbygning. 80 Hjulby fik 1883 en ny kirke (s.d.). I Nyborg Statsfængsel har der siden opførelsen 1913 været en kirke (s.d.); den nuværende, Steensgårds Kirke, som er den femte, er indviet Den katolske menighed i Nyborg havde fra 1907 et kapel i byen, og i 1928 blev den nuværende kirke, Stella Maris Kirke, opført (s.d.). På Hotel Nyborg Strand opførtes i 1913 et mødehus, der 1936 fik en korbygning og blev indviet som kirkesal, Hermon (s.d.). Der kan have eksisteret et Johannes Døbers Kapel i Nyborg i 1520 erne, idet der i Varberg Kirke i Halland findes en alterkalk, som ifølge indskrift under fodpladen var udført 152.(?) på foranledning af broder Christiern i Antvorskov Kloster til brug i Johannes Døbers Kapel i Nyborg. I SvK (181, 81 ff.) argumenteres for, at kalken allerede kan være kommet til Varberg i forbindelse med gen erobringen af Varberg Slot Dermed kan klenodiet have været en del af det efterreformatoriske konfiskerede kirkegods, og således ikke som ofte fremført et krigsbytte fra Svenskekrigene. 81 En beslægtet *kalk fra Antvorskov Klosterkirke (DK Sorø 616 f.) findes i Nationalmuseet (NM inv.nr ). Om dette kapel var knyttet til kirken eller en anden af byens institutioner, er uvist. Resen, Fyn nævner et hospital,»byens hospital er lille og ligner andre mindre byers«, men der haves ikke yderligere oplysninger om dette. 82

13 indledning 829 Kirkegårde Der har i den tidlige middelalder været en kirkegård ved Gammelkirken (s.d.). Efter at der i den senere by var anlagt en kirke, blev der sandsynligvis også her anlagt en kirkegård, der imidlertid ikke var ret stor (jf. s. 845). En ny kirkegård ved Kronprinsensgade, benævnt Assistenskirkegården (nu Nyborg Kirkegård), blev 1816 anlagt som en udvidelse mod syd af den i alt fald fra 1600-tallet kendte kirkegård, 77 og 1928 blev endnu en kirkegård anlagt i den nordlige udkant af byen langs Odense Landevej (nu Nyborg Assistenskirkegård). Ved nedlæggelse af gasrør i Torvegade tæt på dens udløb i Nørre Voldgade fandtes 1956 et skelet i ca. 1 m s dybde. 83 Der haves ikke oplysninger om nogen kirkegård i området. Fig. 12. Kort over Nyborg, : Trap, 1. udg. Map of Nyborg, 1860.

14 830 kirkerne i nyborg Fig. 13. Oversigtskort over Nyborg. 1: Vor Frue Kirke. 2. Steensgårds Kirke. 3. Stella Maris Kirke. 4. Nyborg Kirkegård (tidl. Assistenskirkegården eller Gl. Kirkegård). 5. Nyborg Assistenskirkegård (tidl. Ny Kirkegård. 6. Gammelkirken. 7. Kapel på Nyborg Slot. 8. Kapel. 9. Hermon, kirkesal på Hotel Nyborg Strand. Tegnet af Merete Rude 2014 og redigeret af Mogens Vedsø 2015, på grundlag af kort fra Nyborg Kommune, udarbejdet af Geofyn. Map of Nyborg. 1. Church of Our Lady. 2. Steensgårds Church. 3. Stella Maris Church. 4. Nyborg Cemetery (formerly Assistenskirkegården or the Old Churchyard ). 5. Nyborg Assistenskirkegård (formerly the New Churchyard ). 6. Gammelkirken ( The Old Church ). 7. Chapel at Nyborg Castle. 8. Chapel. 9. Hermon, church hall at Hotel Nyborg Strand. Noter 1 Redaktion ved Kirstin Eliasen. Revision af latinske oversættelser ved Peter Zeeberg. Oversættelse til engelsk ved James Manley. Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet januar Om byens historie generelt se: F. E. Crones Samlinger til Nyborgs Historie. Upubliceret manuskript i Nyborg Lokalhistoriske Arkiv (Crone, Samlinger); Ernst Petersen, Bogen om Nyborg (3. udg.), Nyborg 1923 (Petersen); T. Løgstrup, Nyborg Kirke, Nyborg 1923 (Løgstrup); Johannes Høirup, Nyborg. Danehoffernes by. Danmarks gamle hovedstad, Nyborg 1950; Preben Hahn-Thomsen, Nyborg i 800 år, I-II, Nyborg 1971 (Nyborg i 800 år I-II); Aage Fasmer Blomberg, Fyns vilkår under svenskekrigene , Odense 1973; Henning Henningsen, Nyborg da voldene stod, Nyborg 1981; Knud Hornbeck, Knud Haugaard, Jens Christian Hedegaard Kristiansen og Axel Rechnagel, Træk af Nyborg Vor Frue Kirkes historie , Nyborg 1988 (Vor Frue Kirke ). 2 Mogens Bo Henriksen,»Er Hjulby Nyborgs forgænger?«, FyMi 2002, ; samme,»på vejen til Nyborg«, Nyborg før & nu 2003, PræsteindbWorm 131 f.; SuhmSaml I, 1, 73 f.; DaAtlas VI, 756; DaStedn 13, Crone, Samlinger; Otto Norn, Nyborg Slot, Kbh. 1950, 3; Petersen 5; Nyborg i 800 år I, 18 og 25 ff. 5 Østfyns Museer, j.nr. ØFM499 (Odens Bys Museer, j.nr. OBM5557) Gammelborg, Vindinge sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 90. Anlægget med en cirkelformet spidsgrav var lokaliseret ved en lille undersøgelse ved Fyns Stiftsmuseum i 1982, j. nr. FSM Stednavnet Arnakke optræder hos Saxo, 13, 4, 2, se Saxo Grammaticus, Karsten Friis-Jensen og Peter Zeeberg (udg.), Kbh. 2005, 100 f. Det er dog ikke sikkert stedfæstet til Nyborg; Nyborg i 800 år I, 20 ff. 7 DiplDan 1, III, nr. 189.

15 indledning DiplDan 1, III, nr. 89 og Bl.a.: DaAtlas III, 519; HofmFund V, 417; Aage Roussell, Danmarks Middelalderborge, Kbh. 1942, 53; Norn 1950 (note 4), 3; samme i Danske Slotte og Herregårde, 7, Kbh. 1965, 7 ff.; Niels Skyum-Nielsen, Kvinde og Slave, Kbh. 1971, 160; Vilh. La Cour, Danske Borganlæg til midten af det trettende århundrede, Kbh. 1972, 158 ff.; Nyborg i 800 år I, 32 ff.; Janus Møller Jensen,»Kongeborg, danehof og residensstad«, Nyborg Slot. Kongeborg, fæstning og museum, Nyborg 2011, 13 ff. 10 Saxo Grammaticus (note 6) 9 ff. Saxo anvender betegnelsen»urbs«, som sædvanligvis opfattes som en befæstet by. 11 Arild Huitfeldt, Danmarks Riges Krønike. Fra kong Dan indtil Knud VI, 1603, 9 (2. udg.), Kbh. 1978, Repert 1, IV, 128 ff. 13 Kirstin Eliasen,»Blev Nyborg grundlagt af Knud Prislavsen?«, Nyborg før & nu 2007, 9-21; sml. Francis Becket, Danmarks Kunst II, DiplDan 2, III, nr Bl.a. Jacob Madsen 89; DaAtlas VI, 774 og III, 529; således omtales stolestader, som Sprogø kvinder bruger, 1656, jf. LAFyn. Kirkeinspektionsarkivet. Nyborg Kirkes regnskaber. 16 Optræder hos Pontoppidan som Kongensgade, jf. DaAtlas III, 522. Muligvis optræder betegnelsen Kongensgade allerede 1464, idet»jtt widnne aff Nyborg bytinngh indhollendisz enn deel aff Korsør brødre (note ved teksten: korsbrødre?) dieris gaardtz forthe war bleffuen vdlagdt at foruie Kongenns gade der vdj byenn med«. Registratur over Antvorskov Klosters Breve, i ÆldDaArkReg IV, Kultorvet eller Gammel Torv fra Kirken til Nørregade. DaAtlas VI, DiplDan 2, IV, nr. 83; KB. NKS 736K. 4º. Den første Part af Det rennoverede Nyborg Stads Spejl. 19 Efter senere undersøgelser er denne dog kun et privatarbejde, en dansk redaktion af den latinske Ribe-ret, men har utvivlsomt været anset for ægte og efterlevet, jf. Trap 5. udg., 13, DiplDan 2, V, nr DiplDan 2, V, nr Repert 2, nr. 1002; DiplDan 2, VIII, nr Repert 1, nr Repert 1, nr og Repert 1, nr Repert 1, nr Repert 1, nr Repert 2, nr. 703 og 5475; SuhmSaml II, 2, Ebbe Nyborg,»Kirke og sogn i højmiddelalderens by«, Middelalderbyen. Danske Bystudier 1, Aarhus 2004, 114 ff. samt 140 f.; Anders Andrén, Den urbana scenen. Stader och samhälle i det medeltida Danmark, Malmø 1985, 26 f. 30 Bl.a. Østfyns Museer, j.nr. NOM 5231, j.nr. NOM 6229 og j.nr. NOM 6265 samt Odense Bys Museer, j.nr. OBM 7748 og j.nr. OBM Repert 1, nr. 6073, 6546, 6813 og Bl.a. Nyborg Museum, j.nr. NOM 6185 og NOM Bjørn Westerbeek Dahl, Vor kongelige fæstning Nyborg, Kolding 1995, DaAtlas VI, 765 f. 35 DaAtlas VI, KB. Kallske saml DaAtlas VI, 750 f. 38 HofmFund V, 429 f.:»vi Hans med Guds Naade Giøre alle vitterligt, at Vi have af Vor synderlig Gunst og Naade giort et magelag og Mageskifte til ævig Tiid, med Sogne-Præsten og Kirke-Værgerne til Gamle Kirke uden Nyborg Bye liggende, som er Hr. Peder Pedersen, Hans Nielsen, Vor Borgemester i Nyborg, og Biörn Schou, Raadmand der sammesteds, udi saa Maader at de paa fornevnte Gamle Kirkes Vegne skulle have af Os til Magelag til fornevnte Kirke ti Stykker Vor og Kronens Jord, store og smaa, liggendes i Nørre Mark, Norden Sproe-Tofte, og vender paa Tvigaden, med hvis Eng dertil med Rette liggendes er, til Forslæt for fornævnte Agre, og derfor skulle vi paa Kronens Vegne have af dem forskrevne gamle Kirkes Jord, som kaldes Helletofte, med hvis Eng dertil ligger, eftersom nu indgiærdet er, til Nyborg-Slots Ladegaard «. 39 Løgstrup 6; Nyborg i 800 år I, 30. Der er endvidere her navngivet en vej og en moderne bebyggelse Helletoften. 40 Odense Bys Museer, j.nr. OBM PræsteindbWorm II, Resen, Fyn, eksempelvis s. 138, note 189, og s. 255, note 442. Hvorvidt det betyder, at den del af manuskriptet skulle være blandt det, der er gået tabt, vides ikke. 43 Casper Paludan-Müller, Grevens Feide I, Kbh. 1853, 436 ff. 44 Løgstrup 4; Nyborg i 800 år I, 142 ff.; Westerbeek Dahl (note 33) DK Århus 5348 ff.; DK Holbæk 3013 ff.; KultHistLeks 8, 246 ff. (opslagsord: kapel); Nyborg (note 29) 140 f. samt Andrén (note 29) 12 ff., 49 f. og »Loed ochsaa dronningh Margrete bygge it closter sønden ved kircken, som kaldis Kaarßbrødregaard, thi de brødre der bare it blaat korß paa deris wenstre bryst«; PræsteindbWorm 133; SuhmSaml I, 1, Repert 2, nr Jf. note 47. Der er en påskrift med Bent Billes (Torben Billes søn) hånd:»breff po te gardhe, ssom [myn] ffadher gaff till Vor ff[rwu] closter i Helsingør, som [ligger] udhi Nyburg«, så måske er donationen aldrig effektueret. 49 Vilh. Lorenzen, De danske karmelitterklostres Bygningshistorie, Kbh. 1924, Jf. forholdene omkring andre købstæder, se Nyborg (note 29) 140 f. At forholdene har været komplicerede, fremgår også af den eftermiddelalderlige litteratur, se f.eks. DaAtlas VI, 765 og SuhmSaml I, 1, 73.

16 832 kirkerne i nyborg 51 Dronning Christines hofholdningsregnskaber, William Christensen (udg.), Kbh. 1904, ActaPont VI, nr SuhmSaml II, 2, 31 (Kong Chr. II s åbne breve, Fyn angående). 54 SuhmSaml II, 2, 57. Der omtales samme år en Vor Frue Kapels gård i Nyborg, Frederik I.s Registranter 12. august Frederik I.s Registranter 7. august DaKirkelove I, 404 f. og HofmFund V, Kr. Erslev, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, II, 462 (14. okt. 1398). 59 DiplDan 4, IX, nr ÆldDaArkReg V, Repert 2, nr ActaPont III, nr ÆldDaArkReg V, 1094 f. og Se også Preben Hahn-Thomsen,»Hans Svensen. Nyborgpræsten, der endte som birgittinermunk«, FyÅrb 1975, ÆldDaArkReg V, HofmFund V, ÆldDaArkReg V, SuhmSaml II, 2, ÆldDaArkReg V, Regesta Diplomatica Historiae Danicae I, 7152 (17. jan. 1523) (også SuhmSaml II, 2, 57). 70 ÆldDaArkReg V, 1098; Rørdam, Monumenta 2, 2, 1887, 547 f. (uddrag af Cornelius Hamsforts historiske optegnelser, kirkeværger i Nyborg); ÆldDaArkReg V, 1092 ff.; Frederik I.s Registranter 175; DaKirkelove I, 404 f. 71 Senest behandlet af Ulrik Eskekilde Nissen,»Speculum regale middelalderens turneringspladser og Nyborg som iscenesat residensstad«, Nyborg før & nu 2013, Nyborg, 2014, 28 ff. 72 KancBrevb 2. marts 1563; Resen, Fyn 200 og 207 f.; DaAtlas III, 524; VI, 754 f; Nyborg i 800 år I, Crone, Samlinger A, 40, med henvisning til Vedel Simonsen; PræsteindbWorm 138:»Paa det sted, som nu er thorffuet, laa nogle smaa huße, for dem gaff kongh. maytt. byen andre jordmon at bygge paa, at hans maytts. kunde hafue ret for slottet en thorneringplatz«; SuhmSaml I, 1, 74; Nyborg i 800 år I, 148; if. KancBrevb 21. juni 1551 fik Mikkel Brockenhuus for sin gård og grund, som kongen havde udlagt til et nyt marked, i stedet en gård i Nørregade i Nyborg, kaldet den store Kalentegård (jf. s. 842). 74 KancBrevb 21. september KB. GKS Frederik III Privilegium for Nyborg. 1661; Resen, Fyn 203; DaAtlas VI, Westerbeek Dahl (note 33) 154 ff. 77 LAFyn. Kirkeinspektionsarkivet. Nyborg Kirkes regnskaber. 78 En kort beskrivelse findes i: L. M. Wedel, Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneske Egne af de danske Provindser 1, Kbh. 1803, 23 ff. 79 SuhmSaml I, 1, HofmFund V, 445; og RA. DaKanc. C12. Fynske og smålandske tegnelser (20. nov. 1665). 81 Nyborg i 800 år I, 110 f.; Vor Frue Kirke ; jf. også Fynsk kirkesølv 20 f. og 50 f. 82 Resen, Fyn Ifølge en notits med tilhørende fotografi i Nyborg Socialdemokrat 30. aug skulle der dagen før ved et gasledningsarbejde i Torvegade ud for ejendommen nr. 2 være fundet et skelet i ca. 1 m s dybde. I Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Sag A 6344, ligger en afskrift af en skrivelse af 31. aug. s.å. med tilhørende skitse, som formanden for Turistforeningen for Nyborg og Omegn, skoleinspektør J. Høirup, sammen med et fotografi og avisudklip havde stilet til Nationalmuseet. Ifølge Høirup, som besigtigede fundet, var der gravet en rende igennem hele gaden, uden at der havde været spor af andet end dette ene skelet. Det har ikke været muligt at finde sagen i NM. Sådanne tilsyneladende»profane«grave, hvor den gravlagte er placeret uden for en eksisterende kirkegård, er behandlet af bl.a. Peter Carelli,» Profana gravar i medeltidens Lund«, hikuin 27, 2000,

17 833 THE CHURCHES IN NYBORG Nyborg lies protected by the peninsula Østerø on the east coast of the island of Funen, where the Great Belt is narrowest. Ever since prehistoric times this has been an important crossing point and in the hinterland several archaeological finds show that there has been a high concentration of trade and crafts there. The crossing over the Great Belt is still important, inasmuch as since 1997 a regular railway connection, and since 1998 a motorway bridge, have linked Funen with Zealand. The place-name Nyborg, the last part of which simply means castle, refers to the city s castle of the same name. Whether the first element should be understood to mean this was a new castle succeeding an old castle at the site or a different castle, for example Gammelborg (Old Castle) at Vindinge, has not been clarified. The name Nyborg appears for the first time in a document from 1193, in which King Knud VI affirms the privileges of the Odense Skt. Knud Monastery. Similar charters are known from 1180 and 1183, when they were signed at Hjulby, where the King had a manor. Nyborg as a Royal castle is thus presumed to have been established between 1183 and Nyborg is mentioned in most historical works as one of the defensive works of Valdemar the Great, with the purpose together with the tower on the island of Sprogø and Tårnborg at Korsør of safeguarding the Great Belt and affording protection against the Wends, with whom Valdemar was at war. Nyborg Castle, the presence of the King, and the many important meetings, including the national assemblies, the later so-called Danehoffer, which were held there from the 1200s until 1413, were of course of great importance to the development of the city. At Nyborg Castle there was a chapel. When the city was founded is difficult to determine, but it is thought to have been one of the new city foundations of the 13th century. Archaeological investigations in the present-day city have demonstrated buildings dating back to the 1300s and possibly also to the 1200s. The fortification of the town is at all events known from the 1400s, as the moat and planks of the city are mentioned then. In the Early Middle Ages the city presumably extended over a larger area than later, when it was fortified. Outside the fortified High Medieval city there is a church, Gammelkirken (Old Church). This church maintained its status as the parent church after the High Medieval city had acquired its church, and even after the latter s successor, Vor Frue Kirke (the Church of Our Lady), was built in the last quarter of the fourteenth century, inasmuch as the sources also regularly call the last of these a chapel. The Old Church was moreover the parent church of Hjulby Church outside the city. The latter was closed down in The medieval city was oriented with east-westrunning main streets linked by north-south-running transverse streets. The street network has to a great extent been preserved. The medieval market place of the city lay north west of the church (the present Gammeltorv Old Market is west of the church) until c. 1580, when King Frederik II granted the city the square directly opposite the castle, which his father, Christian III, had established as a tiltyard, as its new market place. As a result of a misreading of a document from 1505, which mentions certain lands belonging to Gammelkirken outside the city, this church has been mistakenly located in the older literature, since it is the lands, not the church, that are mentioned in the document as being at Helletofte. The church was just outside the later Land Gate. Its churchyard was still in use after the closure of the church shortly after the Reformation, and in the churchyard in 1604 a chapel was built which, because of the expansion of the fortifications, was demolished again as early as The churchyard with its extensions is still in use as Nyborg Cemetery (formerly Gammel Kirkegård or Assistenskirkegården). The churchyard around Danmarks Kirker, Svendborg 53

18 834 kirkerne i nyborg the Church of Our Lady was originally before an expansion to almost twice the size in 1744 very small, so there would still have been a need for the churchyard outside the city. Despite the great importance of Nyborg in the Middle Ages, unlike many other royal boroughs, it never had a monastery. After the civil war of ,when the medieval fortress had demonstrated its inadequacy, a major modernization effort was initiated at both Nyborg Castle and the city fortifications. King Christian III singled out Nyborg as one of the country s strongpoints, and there were even ideas of making Nyborg a royal seat. The city is the only one in present-day Denmark to have been incorporated within the fortifications, which were furnished in with large ramparts and roundels. Importantly for the economy of the city, around 1560 Frederik II established a custom house in Nyborg for merchant shipping, which was now also permitted in the Great Belt and thus had to pay Belt dues. During the Karl Gustav Wars of the Swedes had occupied Nyborg, but were defeated at the Battle of Nyborg on 14 November After this the castle was in a wretched condition. Not until the 1620s, and especially in the 1660s, was the fortress renovated as a fully bastioned complex, which was further modernized in the eighteenth century. With the advent of Absolutism in 1660 Nyborg Castle lost its great significance until then it had been the Nyborg provincial seat. After this it was transferred to the military and Nyborg be- came a garrison town, which it remained until the departure of the garrison from the city in The fortress was shut down in 1869; the demolition of parts of the ramparts was begun immediately afterwards to give the narrow town room for expansion, but local veneration for the castle was able to put a stop to the work. Large parts of the fortress are thus still preserved with ramparts, bastions and moats as well as the Land Gate from Nyborg has also been ravaged by a number of fires. We have knowledge of one in the 1400s, after which the city was granted tax exemption for 40 years. In 1641 part of the city burned down, as it also did in The latest major fire, on 11 September 1797, levelled much of the city. About 140 houses, that is around half of the city, were devastated. However, the city was quickly rebuilt, the streets in the burnt-down area were widened, and a number of very fine Neoclassicist houses are from this period. In more recent times further churches have been built. In 1883 Hjulby was given a new church. In the Nyborg State Prison there has been a church since it was built in 1913; the present Steensgårds Church, which is the fifth, was consecrated in From 1907 on the Catholic community in Nyborg had a chapel in the city, and in 1928 the present Stella Maris Church was built. At Hotel Nyborg Strand a meeting-house Hermon was built in In 1936 a chancel was added and the building was consecrated as a church.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

En kongelig by. Nyborgs særstatus. Af Eva Becher

En kongelig by. Nyborgs særstatus. Af Eva Becher En kongelig by Af Eva Becher Placeringen af en kongeborg ved Storebælt var overvejende af strategisk og militærpolitisk betydning. Omkring borgen voksede en lille by op med kirke og huse, med havn og boder.

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Lobby Restaurant The Harbour Lobby

Lobby Restaurant The Harbour Lobby Lobby Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger hele hotellet,

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Hvor finder jeg kortene. Danske kort og kortsamlinger

Hvor finder jeg kortene. Danske kort og kortsamlinger Hvor finder jeg kortene Danske kort og kortsamlinger Kortdefinition Hvad er det for kort der skal findes? Korthistorien Braun & Hogenberg Marcus Jordan 1585 Hans Lauremberg 1620 Johannes Mejer 1650 Resen

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Lobby Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Ønsker du at opholde dig midt i København, og vil du samtidig kunne trække dig tilbage i rolige, stilrene omgivelser, så

Læs mere

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Lobby Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Ønsker du at opholde dig midt i København, og vil du samtidig kunne trække dig tilbage i rolige, stilrene omgivelser, så

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN

KAPEL I SKT. JØRGENSGÅRDEN 903 Fig. 1. Fundamenter til middelalderlig teglstensbygning, formodentlig Skt. Jørgensgårdens kapel (s. 906). Skitse i udgravningsprotokol udført af A. M. G. Friis 1908. Ca. 1:100. Foundations of a medieval

Læs mere