PROJEKTTITEL: REDUKTION AF MILJØBELASTNINGEN GENNEM OPTIMAL VANDING I GRØNSAGS- OG BÆRPRODUKTION. 1. BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTTITEL: REDUKTION AF MILJØBELASTNINGEN GENNEM OPTIMAL VANDING I GRØNSAGS- OG BÆRPRODUKTION. 1. BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET"

Transkript

1 PROJEKTTITEL: REDUKTION AF MILJØBELASTNINGEN GENNEM OPTIMAL VANDING I GRØNSAGS- OG BÆRPRODUKTION. 1. BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Ved produktion af grønsager på friland er vanding en nødvendighed for at sikre kvaliteten og optimere dyrkningssikkerheden. Det er vigtigt at vælge det rigtige vandingstidspunkt, den rigtige måde at udbringe vandet på og den rigtige mængde vand i forhold til planternes vækststadie for at sikre bedst mulig kvalitet og en optimal udnyttelse af alle de andre ressourcer, som anvendes i forbindelse med produktion af grønsager. Forkert strategi og teknik vil medføre for dårlig udnyttelse af næringsstoffer og kan meget let resultere i udvaskning af disse - især kvælstof - til vandmiljøet. Ligeledes kan en forkert strategi medføre tab som følge af sygdomme og skadedyr og dermed i sidste ende øge pesticidforbruget, hvilket ikke er ønskeligt. Målgruppen for dette projekt var primært grønsagsproducenter på let jord. Resultaterne vil i begrænset omfang også kunne anvendes i frugtavl og planteskoler samt til det almindelige landbrug med produktion af kartofler, korn og græs, og resultaterne har derfor også betydning for disse produktioner. Det er GartneriRådgivningens erfaring, at for mange grønsagsproducenter er der fortsat gode muligheder for at opnå en langt bedre nyttevirkning af vanding, end det sker i dag. Det gælder både med hensyn til den strategi, der anvendes til styringen af vandingen, den teknik der aktuelt anvendes til fordeling af vandet, og de beslutningsstøtteredskaber der anvendes i grønsager. Mange producenter arbejder med en teknik, som ikke tilpasses det aktuelle behov. Typisk en vandingskanon hvor spredevinkel, dyse og dosering ikke løbende tilpasses den aktuelle situation. Strategien med vandmængde og timing i forhold til vækststadie kan forbedres. En strategi som af mange fastlægges ud fra personlig erfaring, samt det man kan se ved at skrabe med hælen i jorden, når vandingsbehovet skal fastsættes. Problemet er, at der går lang tid, før man visuelt kan se på planterne, at de er tørkestressede. Selv om de tilsyneladende er friske og sunde, kan de sagtens have en nedsat produktion med et irreversibelt tab til følge. Modsat kan overvanding medføre tab af næringsstoffer, øget vand- og arbejdsforbrug samt behov for eftergødskning igen med tab til følge. Det er meget vanskeligt visuelt i marken at vurdere, hvor meget der kan vandes, før der sker tab.

2 I landbrugsafgrøder anvendes i nogen udstrækning vandingsregnskab til styring af vanding. Modellerne er dog ikke tilpasset de mange særlige forhold, som eksisterer i grønsager. Vandregnskab kan i meget begrænset omfang anvendes som støtte, men tager ikke nødvendigvis højde for særlige forhold som udplantning, skurvvanding, roddybde, rækkeafstande, bedopsætning etc. I dette projekt er der stillet skarpt på demonstration af elektroniske jordfugtighedsmålere i frilandsgrønsager til overvågning af vandingsbehov. 2. FORMÅLET MED PROJEKTET Projektet har til formål at demonstrere en reduktion af miljøbelastninger, bedre nyttevirkning og mindre ressourceforbrug gennem optimal vanding med jordfugtighedsmålere som styringsredskab. 3. PROJEKTETS GENNEMFØRELSE Som resultat af demonstrationsaktiviteterne i 2009 viste, findes der på det internationale marked for teknik til vandstyring rigtig mange forskellige tekniske løsninger til måling af vandindhold i jorden, og at der er flere praktiske barrierer forbundet med anvendelsen: Der findes kun ganske få forhandlere af jordfugtighedsmålere i Danmark. Det store udbud af sensorer og tekniske løsninger kommer fra udlandet, hvilket medfører, at teknologien for mange danske producenter er svært tilgængelig. Det findes mange forskellige typer af sensorer og mange forskellige tekniske løsninger. Vores erfaringer viser, at man for hver enkelt grønsagsproducent først skal afdække, hvilke behov producenten har. Herefter skal man vælge den sensor-type, der passer til behovet. Dernæst skal man vælge system. Her findes flere udbydere af tekniske løsninger med radiosendere, GPRS-sendere og web-baseret formidling. Teknikken bestilles hjem fra udlandet og skal herefter tilpasse danske behov. Teknikken skal opstilles i marken på en måde, så det bliver brugbart og driftsikkert. Dette kræver ofte særlige kompetencer, som kun de færreste grønsagsproducenter besidder. I 2009 blev mulighederne kortlagt og i begrænset omfang afprøvet i marken. I 2010 har vi på basis af erfaringerne for 2009 udvalgt to typer elektroniske jordfugtighedsmålere til demonstration i praksis. Disse er blevet demonstreret til styring af vanding i salat, jordbær, løg, porrer og gulerødder samt kartofler. Desuden er de blevet demonstreret i sammenhænge, hvor der anvendes forskellige styringssystemer. Side 2 af 12

3 Det to sensorer er af typerne TDR og ECH2O. TDR-sensoren er afprøvet som håndholdt mobilt udstyr. ECH20 sensoren er afprøvet i forskellige stationære systemer. Systemerne er i marken blevet demonstreret sammen med tensiometre, vandingsregnskab og/eller gartnerens egen erfaringer. I salat er der gennemført demonstration af det stationære system Irriwise fra Netafim i Israel i kombination med ECH2O-sensorer sammen med tensiometre samt dryp- og gødevanding. I løg er der gennemført demonstration af det håndholdte system HydroSense TDR-sensor fra Campbell Scientific sammen med tensiometre og vanding med vandingskanon. I gulerødder er der gennemført demonstration af Vandregnskab sammenholdt med det håndholdte system HydroSense TDR-sensor fra Campbell Scientific samt Decagons EM50G fra Inverva samt traditionelle tensiometre og vanding med vandingskanon. I porrer er der gennemført demonstration af det håndholdte system HydroSense TDR-sensor fra Campbell Scientific. I jordbær er der gennemført demonstration af det stationære system Irriwise fra Netafim i Israel i kombination med ECH2O-sensorer. Disse er demonstreret sammen med håndholdt HydroSense TDR-sensor og tensiometer samt vanding med traditionel vandingskanon og drypvanding i både jordbær og løg. I kartofler er der for grønsagskonsulenter gennemført demonstration af Irriwise fra Netafim i kombination med ECH2O-sensorer. Disse er sammenlignet med systemer fra Dacom, Aquaflex og Vandregnskab anvendt i mark med både drypvanding, gødevanding og vanding med traditionel vandingskanon. Demonstrationerne er primært gennemført på let jord i store marker hos større anerkendte grønsagsproducenter, hvor der gennem sæsonen har været markbesøg i forbindelse temadage og Erfagruppe-møder. Side 3 af 12

4 Erfaringerne fra 2010 viser, når først teknikken fungerer i marken, er det en forholdsvis simpel opgave for den enkelte producent at fortolke målingerne. De nye typer sensorer måler typisk volumenprocentvand i jorden. Målingen er relativt enkelt at omregne til mm vand-indhold og kræver kun i begrænset omfang kalibrering. Demonstrationerne lærte os, at konsulent og grønsagsproducent hurtigt får en god fornemmelse af, hvor mange mm vand den enkelte mark indeholder ved fuld markkapacitet, og senere også hvor visnegrænsen ligger. Dermed bliver det også enkelt at skønne, hvor mange mm nedbørsunderskud, der er i den enkelte mark, hver gang der foretages en måling. Systemerne med jordfugtighedsmålere med elektroniske sensorer giver dermed også gode muligheder for at fungere som supplement til internetbaserede beslutningsstøttesystemer som f.eks. Vandregnskab Online, der anvender metrologiske målinger og prognoser til beregning af nedbørsunderskuddet. En oversigt over relevant udstyr og metoder demonstreret i projektet er samlet i nedenstående tabel. Beskrivelse med fotos ligger på GartneriRådgivningens hjemmeside under Projekter > Demonstrationsprojekter > Miljøvenlig produktion af frugt og grønt > Aktivitet 7: Demonstration af ny teknologi til optimal styring af vandingen og på LandbrugsInfo under Planteavl > Vanding, hvor både landmænd og gartnere kan hente oplysningerne i forbindelse med indkøb af udstyr og valg af vandingsstrategi. Skema 1: Udstyr og metoder der er præsenteret i projektet. Type/metode Beskrivelse Decagon EM50G 1 Stationært system med GPRS-sender og mulighed for opbygning af en fra Inverva klimastation sammen med jordfugtighedsmålerne. Irriwise og ECH2O- Stationært system med enten: 5TE fra Netafim 2 1) radiosender og modtager på gartneriet 2) GPRS-sender og webbaseret software med mulighed for opbygning af et komplet vandingsstyringssystem til drypvanding. HydroSense - TDR Ved hjælp af en håndbåren måler kan vandstatus måles mange steder i sensor 3 marken og i forskellige dybder. Aflæsning direkte i marken. Vandregnskab på Et webbaseret beslutningsstøttesystem til vurdering af markens nedbørsunderskud på baggrund af fordampning, nedbør og afgrødens LandbrugsInfo 4 udvikling Side 4 af 12

5 Tensiometer 5 Dacom 6 Aquaflex 7 samt prognose for nedbørsunderskud. Kræver abonnement. Stationær sensor som skal stå permanent i samme punkt hele sæsonen og typisk aflæses i marken. Jordspyd med fugtighedssensorer for hver 10 cm s dybde tilsluttet en GPRS-sender og et webbaseret beslutningsstøtteværktøj. Vandret nedgravet sensor-kabel på 3 meter tilsluttet en radiosender og modtager på gartneriet. 1: Decagons EM50G er en datalogger med GPRS-sender tilsluttet jordfugtighedsmålere. Udstyret er udviklet i USA. Support sker primært fra producenten i USA. Dataloggeren fra Decagon har vist sig at have den store fordel, at hele systemet med mobilabonnement, adgangskoder og forbindelser er sat op fra producentens side. Det eneste gartneren skal gøre er at sætte batterier i senderen og downloade software fra Decagons hjemme side til egen computer. Systemet kræver ingen særlige edb-mæssige kvalifikationer. En ulempe er, at flere sendere i forskellige marker ikke lader sig koble sammen i et netværk. Der skal altså indkøbe datalogger med GPRS sender til hver eneste mark, som ønskes overvåget. 2: Stationært system fra Netafim i Israel. Systemet kaldes Irriwise og anvender forskellige typer sensorer. Til demonstration har vi valgt samme type sensor som til Decagons EM50G. Denne type sensor bliver på samme måde som Decagons nedgravet i den dybde, man ønsker, og kan uden problemer flyttes rund i marken eller til anden mark i løbet af sæsonen. Irriwise har den store fordel, at man til sammen GPRS sender kan tilkoble flere forskellige radiosendere og opbygge et helt netværk af jordfugtighedsmåler i forskellige marker til samme telefonabonnent. Irriwise har desuden software og flowmålere, som gør det velegnet til styring af drypvanding. En ulempe ved Irriwise er, at systemet kræver nogen edb-mæssige kompetencer til opsætning og drift. 3: Håndbåret måler fra Cambell Scientific: HydroSense TDR-sensor. Denne type sensor måler jordens fugtighed ved at sende en serie højfrekvensbølger mellem to metalstænger (prober). Metalstængerne er fæstnet på et håndtag. Man går rundt i marken med håndtaget og stikker proberne ned i jorden, hvorefter jordens fugtighed måles i løbet af få millisekunder. En fordel er, at man hurtigt kan måle mange steder i marken. Desuden kan man med en spade også hurtigt kunne måle jordfugtigheden i forskellige dybder. Stationære målere giver kun oplysninger om netop det punkt, hvori der er placeret. Desuden måler TDR-sensoren ikke kun i et punkt, men for den jordprofil som svarer til længden af proberne. 4: Vandregnskab Online er et webbaseret vandingsregnskab med indbygget prognose for vandingsbehov. Vandregnskab findes på under Planteavl > Vanding. Vandregnskab beregner markens vandunderskud på baggrund af bl.a. jordtype, fordampningstab, afgrødens udvikling, det aktuelle vejr og nedbøren. Modellen er primært målrettet landbrugsafgrøder. Side 5 af 12

6 5: Tensiometeret er et velkendt redskab, som i dag også fås i elektroniske udgaver, der kan tilkobles radioeller GPRS-sender. Tensiometeret har den store fordel, at det undertryk, som aflæses i form af cbar, direkte afspejler det sug, planterne skal bruge for at trække vand ud af jorden. Ulempen er, at det er meget vanskeligt at skønne, hvor meget vand planterne har til rådighed, og at tensiometret, som jo kun måler i et enkelt punkt, ikke kan flyttes i løbet af sæsonen. 6: Dacoms jordfugtighedsspyd er udviklet i Holland og fås fra 2010 i en version, hvor jordspyd med sensorer og GPRS-sender er direkte tilkoblet Dacoms server. Data og beregninger hentes på Dacoms hjemmeside. I Dacoms webbaseret system indgår vejrdata og vejrprognoser i kombination med data fra jordfugtighedsmåleren. Sensoren kan ikke flytte i løbet af sæsonen. Systemet er enkelt at opstille, men relativt dyrt i udstyr og abonnement, hvis der skal måles i mere end et punkt og i flere marker. 7: Aquaflex er et amerikansk system, som primært har fundet anvendelse i forbindelse med vanding af golfbaner og sportspladser. Sensoren er et 3 meter lange kabel, som placeres vandret i jorden inden planteetablering. Sensoren kan ikke flyttes i løbet af vækstsæsonen. En fordel er, at sensoren måler i et jordvolumen på godt 6 liter jord, hvilket giver et godt gennemsnitsbillede af jordens vandindhold. Sensoren skal placeres vandret. Der skal altså nedgraves flere sensorer, hvis man ønsker målinger i flere forskellige dybder. Sensoren kan tilkobles en radiosender, som sender data hjem til en computer på gartneriet. Erfaringerne fra demonstrationerne i 2010 har bl.a. lært os, at de forskellige systemer har både fordele og ulemper, som gør dem velegnet i nogle sammenhænge og mindre egnet i andre sammenhænge. Disse fordele og ulemper er blevet grundigt behandlet i forbindelse med demonstrationerne i marken og diverse Erfagruppe-møder og foredrag. Erfaringerne fra i 2010 har også vist, at nøglen til kalibrering og fortolkning af målingerne med elektroniske jordfugtighedsmålere som ECH2O og TDR primært ligger i en bestemmelse af den aktuelle marks vandkapacitet, når jorden er fugtet op. Herefter er det relativt simpelt at omsætte efterfølgende målinger i den aktuelle mark til mm vandunderskud set i forhold til den aktuelle roddybde. Resultater fra demonstration af håndholdt HydroSense TDR-sensor TDR-sensoren er let og hurtig at betjene og skal ikke nødvendigvis kalibreres. Målingerne er upræcise under ekstreme forhold (tørke eller overmætning med vand). Hvis man ser bort fra de Side 6 af 12

7 ekstreme situationer, kan målingerne let omsættes til mm underskud, når blot man kender markkapaciteten. TDR giver hurtige resultater. Når først sensoren er trykket ned i jorden, kan resultatet i form af volumen procent vand i jorden aflæses med et samme. Der er meget lille variation mellem målinger i samme mark på sandjord. 2-3 stik i jorden er tilstrækkeligt. 5 stik er rigeligt. På arealer med varierende jordtype er det vigtigt, at man udvælger et bestemt område af marken, hvori målingerne gentages, så udviklingen bliver sammenlignelig. Ved hjælp af en spade kan man hurtigt skabe sig overblik over jordfugtighed i hele jordprofilen. Der er stor variation i vandindhold alt efter dybden. Man skal således være meget præcis med dybden, når man fjerner jord med spaden, for at få ensartede målinger. Jordstrukturen har meget stor indflydelse vandindholdet. I det øverste jordlag, hvor jorden er løs, er der i gennemsnit ca. 5 procentenheder mindre vand end 20 cm længere nede, hvor jorden er mere fast. Jordens indhold af organisk materiale har stor indflydelse på evnen til at tilbage holde vand. Derfor ses ofte på let jord, at vandindholdet falder dramatisk, når man kommer ned under pløjelaget, hvor det organiske indhold er meget lavt. Sensoren kan ikke trykkes ned i hård jord eller jord med mange sten. De to jernstænger bøjer nemt. Afstanden mellem stængerne er afgørende for resultatet. Sensoren kan kun bruges på let, løs jord. Én måling om ugen er ikke tilstrækkeligt til at kunne tegne en udviklingskurve for jordens vandindhold. Dette gør det vanskeligt at vurdere resultatet af en vanding eller resultatet af en nedbørshændelse, fordi kurver for nedbør, fordampning og vandindhold i jorden ikke topper og bunder samtidig. Top og bund for et kurveforløb af jordfugtigheden ligger også på forskellige niveauer og tidspunkter, alt efter i hvilken dybde der måles. Nedbør forplanter sig f.eks. langt senere i de nedre jordlag end i de øvre jordlag. Der skal måles meget hyppigt, eller sensoren skal kobles til et stationært system med datalogger. Man bør kende jordens markkapacitet for at kunne vurdere, hvor meget vand der er tabt. Denne måling af markkapacitet sker bedst om foråret, når jorden er vandmættet. Det er vores erfaringer, at en vanding med kanon ikke er tilstrækkeligt til at fugte jorden op til markkapacitet. Side 7 af 12

8 HydroSense er et godt værktøj til bestemmelse af jordens vandindhold, men for at kunne omsætte målingen til vandingsbehov skal man måle hyppigt på samme mark for at opnå referenceværdier og kendskab til den specifikke jords tekstur og struktur. Resultater fra demonstration af stationært system med datalogger, sender og ECH2O-sensor: ECH2O sensoren kan tilkobles flere forskellige systemer med forskellige kombinationer af radiosendere, dataloggere og GPRS-sendere og til mange forskellige priser. Alt efter systemets kompleksitet og muligheder varierer prisen fra kr. for et fuldt funktionsdygtigt sæt og op til kr. for et system med flere sendere, flowmålere og software med integrerede vejrprognoser. Det er derfor super vigtigt at afdække gartnerens behov, inden indkøb af udstyr. ECH2O sensoren er let at betjene. Den fylder ikke mere end et kreditkort og er let at trykke ind i jorden i den dybde, hvor man ønsker at måle fugtigheden. Sensoren er nem at flytte i løbet af sæsonen. Systemerne, som ECH2O-sensoren tilkobles, stiller derimod krav til gartnerens IT-færdigheder. Ved opsætning af Irriwise kræves ofte hjælp af en IT-specialist. Decagon er derimod langt mere simpel. Dataloggerens GPRS-enhed er indkodet af fabrikanten. Man skal blot indsætte batterier for at få forbindelse. Det software, der følger med systemerne, kræver også nogen IT-færdigheder, som man skal være indstillet på at erhverve sig i forbindelse med køb af udstyr. Typisk downloades software fra internettet og installeres på egen computer. De stationære systemer giver mulighed for at tilslutte flere forskellige typer sensorer og sammensætte en klimastation efter behov. En nedbørsmåler er et godt værktøj til verificering af de målinger, som registreres med jordfugtighedsmålerne. Hvis man ønsker sensorer i flere forskellige marker, skal man købe en datalogger og sender for hver mark. Denne type opstilling bliver bekostelig, hvis der skal opstille et helt netværk af sensorer baseret på GPRS-teknologi. ECH2O-målingerne er velegnet som supplement til vandingsregnskab og en nedbørsmåler. ECH2O-sensoren kan modsat tensiometeret, Aquaflex, Watermark og Dacom-spyd flyttes rundt i marken eller til andre marker i løbet af sæsonen. Få minutter efter, at sensoren trykket ind i jorden, kan man foretage nye aflæsninger. Side 8 af 12

9 Jordfugtighedsmålerne ECH20 måler i et punkt. Derfor skal der til hver datalogger tilsluttes flere fugtighedsmålere for at kunne registrere jordfugtigheden i hele profilen. Efter et par uger med følere i marken opnås hurtigt et godt indtryk af grænserne for, hvornår der er fyldt op med vand, og hvornår man nærmer sig visnegrænsen. Det afgørende er således ikke, hvor mange volumenprocent vand der registreres, men udviklingen over tid. Gartneren behøver således ikke at bekymre sig om kalibrering eller omregningsmodeller for volumenprocentvand til mm vand. Det er forskellene, der er interessante, og ikke den eksakt målte værdi. Det software, som følger med både Irriwise og Em50G, indeholder gode grafiske illustrationer af data. De i demonstrationen valgte sensorer til Irriwise og Em50G måler også ledningstal og temperatur i jorden. Ledningstallet kan i en vis udstrækning bruges som mål for indholdet af opløste næringssalte i jorden. Herved kan sensorerne også bruges til en vurdering af saltstress under fremspiringsfasen eller næringsstoftab. Regnmåleren, som er tilkoblet datalogger og sensor, giver særdeles nyttig information, når jordens vandhold skal fortolkes og omsættes til vandingsbehov. Efter regn ses, hvordan jorden først fugtes op i den øverste del og dernæst den nederste del. Målinger i forskellige jorddybder giver information om vandforbruget og indirekte om roddybden. Konklusioner fra markdemonstrationerne: HydroSense er velegnet som konsulentværktøj til at kontroller vandstatus, såfremt man løbende laver registreringer på samme areal og kender arealets markkapacitet for vand. Forudsætningen er dog, at der er tale om let løs jord uden sten. Sensorens to prober holder ikke til at blive trykket ned i hård jord. Ulempen ved HydroSense er, at målingerne kun giver mening, hvis man har en reference for hver eneste mark. Det kan f.eks. være en måling ved fuld markkapacitet og/eller en måling ved visnegrænsen. Den håndholdte TDR-sensor kan fint anvendes af fagligt meget engagerede gartnere, men er p.t. mindre egnet til det brede publikum. ECH2O og tilhørende systemer som Irriwise og Decagon Em50G er velegnet til at følge vandstatus i marker. Systemerne kan anvendes uafhængigt af vandregnskab eller fungere som supplement. Systemerne har den fordel, at man let kan tilkoble en hel klimastation, hvor vandstatus kan følges på Side 9 af 12

10 afstand hjemme ved computeren. Med etablering af et stationært system opnår man automatisk den nødvendige reference for at kunne vurdere vandstatus. Når kurverne topper, er man tæt på markkapacitet, og når kurverne efter længere tids tørvejr bunder, er man tæt på visnegrænsen. Systemerne har den ulempe, at der skal indkøbes udstyr og licens til hver eneste mark, som man ønsker at følge, og at de meget avancerede udgaver kræver særlige IT-kompetancer ved opsætning. Der har generelt være stor interesse omkring markdemonstrationer og artiklerne i bladene, som har affødt en del henvendelser fra interesserede gartnere og andre erhvervsgrene samt skærpet firmaernes interesse for support af tekniske løsninger til Danmark. I forbindelse med demonstrationerne er der formidlet brugsvejledninger og kalibreringstabeller samt formidling af systemernes anvendelsesmuligheder under danske forhold. Specielt i forbindelse med drypvanding er det vigtig med redskaber til at kunne følge jorden vandstatus, når der vandes flere gange ugentligt eller flere gange dagligt. 4. MÅLOPFYLDELSE Projektet primære formål var at implementere og demonstrere anvendelsen af ny teknologi til måling af jordfugtighed og gennem demonstrationer, faglige møder og artikler at formidle vejledning til anvendelse, kalibrering og drift under praktiske forhold i løg, salat, gulerod, porre og jordbær. Demonstrationerne er gennemført i de forskellige kulturer og i flere forskellige marker hos hver enkelt grønsagsproducent. Demonstrationerne har givet deltagerne et godt overblik over mulighederne og det store behov, der er for at øge nyttevirkningen af vand, næringsstoffer og pesticider. Beskrivelser med fotos og rapporter af demonstrationerne og de praktiske sammenligninger af forskellige sensorer og systemer er udarbejdet og lagt ud på GartneriRådgivningens hjemmeside og demonstreret på diverse årsmøder i branchen. Det har givet producenterne mulighed for med afsæt i den nyeste viden at optimere vandingsstrategien og øge nyttevirkningen. Til demonstrationerne i marken er der fokuseret forskellige tekniske styringssystemers anvendelse i forhold til en reduktion af miljøbelastningen gennem en optimering af beslutningsstøtteværkstøjer og vandingsstrategier. Projektet opfylder således formålet. Side 10 af 12

11 5. Aktivitetens offentliggørelse På baggrund af de gennemførte undersøgelser er der lavet en anbefalet vandingsstrategi til, hvordan man anvender jordfugtighedsmålere som beslutningsstøtte til vandstyring. Resultaterne er i projektet blevet formidlet til gartnere og konsulenter via temadage, markvandringer og faglige artikler. I nedenstående tabel findes en oversigt over de gennemførte demonstrationer og formidlingsaktiviteter. Disse er uddybet i bilag med beskrivelser og fotos. Tabel 2. Oversigt over gennemførte demonstrationer og formidlingsaktiviteter. Hvad Hvor Hvor mange deltagere/læsere Vi er nok begyndt at Frugt & Grønt 1700 læsere vande lidt tidligere Drypvanding til frilandsgrønsager Frugt & Grønt 1700 læsere et al- ternativ Klimastation til styring Frugt & Grønt 1700 læsere af vand i grønsager Drypvanding af kartofler Frugt & Grønt 1700 læsere Gulerodsforening, virksomhedsbesøg DenFood / Lykkegården 20 producenter og mark- vanding Markvandring, løgavlerforeningen Torup Bakkegård & Orelund 55 deltagere Løg-erfagrupper Sjælland, Samsø, Jylland, Fyn 54 producenter Temadag Carl Heiselberg 12 rådgivere Foredrag Norsk LandbrugsRådgivning 50 rådgivere Foredrag Løgavlerforeningens årsmøde 50 producenter 6. Resumé Projektets primære formål var at implementere og demonstrere anvendelsen af ny teknologi til måling af jordfugtighed i frilandsgrønsager. Demonstrationerne er gennemført i salat, løg, gulerod, jordbær, porre og kartofler i et stort antal marker. Demonstrationerne har vist, at der er gode mulig- Side 11 af 12

12 heder for med ny teknologi i form af jordfugtighedsmåler at styre vanding i grønsager mere præcist. Jordfugtighedsmålere af typen ECH20 anvendt med styresystemer fra Irriwise og Decagon har vist sig velegnet og praktisk anvendelige i flere forskellige typer kulturer og med forskellige typer vandingsteknikker, herunder drypvanding og traditionel kanonvanding. Håndholdt TDR-sensor har derimod vist sig mindre egnet til anvendelse under praktiske forhold. Sensoren tåler ikke sten og hård jord og kræver stor faglig indsigt i dynamikken omkring vand, jord og plantevækst. Som resultat af demonstrationsprojektet er der opstået stigende interesse for implementering af jordfugtighedsmålere i gartnerierhvervet og deraf følgende øget interesse fra firmaer i at tilbyde løsninger og service målrettet gartnerierhvervet i Danmark. Bilagsoversigt: Bilag 1: Vejledning til anvendelse af jordfugtighedsmålere Bilag 2: Demonstration af jordfugtighedsmålere i gulerødder: HydroSence TDR og Decagon Em50G datalogger m. ECH2O Bilag 3: Demonstration af jordfugtighedsmålere i porrer: HydroSence TDR Bilag 4: Demonstration af jordfugtighedsmålere i løg: HydroSence TDR og IrriWise/ECH2O Bilag 5: Demonstration af jordfugtighedsmålere i salat: HydroSence TDR, IrriWise/ECH2O og tensiometre Bilag 6: Få bedre styr på vandet med ny teknologi. Frugt & Grønt nr Bilag 7: Vi er nok begyndt at vande tidligere. Frugt & Grønt nr Bilag 8: Drypvanding af kartofler. Frugt & Grønt nr Bilag 9: Drypvanding af gulerødder. Frugt & Grønt nr. 11/ Bilag 10: Ukrudtsmarkvandringen Dansk Løgavl nr Side 12 af 12

Demonstrationsprojekt 2780, aktivitet nr. 7: Demonstration af ny teknologi til optimal styring af vandingen

Demonstrationsprojekt 2780, aktivitet nr. 7: Demonstration af ny teknologi til optimal styring af vandingen Demonstrationsprojekt 2780, aktivitet nr. 7: Demonstration af ny teknologi til optimal styring af vandingen Demonstrationsdage: 27. maj Markvandring, Avlerforeningen af Danske Spiseløg. På Orelund og Torup

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Årsmøde Plante & Miljø

Årsmøde Plante & Miljø Årsmøde Plante & Miljø Erfaringer og perspektiver i brug af drone v/ Kristian Elkjær Droner hvad siger medierne 1 Typer droner i landbruget afhængigt af formål Multirotor drone egnet til overvågning Fordele:

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt 1. Projektets titel Reduceret miljøbelastning med introduktion

Læs mere

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER BIONUTRIA S GOLFGØDNINGER GIVER DIG EN SUND GRÆSPLÆNE, MED EN SMUK DYBGRØN FARVE OG EN HARMONISK VÆKST VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Oktober 2012 Notatet Fleksibel administration af tilladelser til markvandig er et oplæg til drøftelse med kommunerne, der er myndigheder for administration

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart. Nem synkronisering og administration af ipads

NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart. Nem synkronisering og administration af ipads NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart Nem synkronisering og administration af ipads 2 Indhold NoteSync Nem opladning, synkronisering og vedligeholdelse af tablets. Oplader op til 16 ipads (ipod, iphone mv)

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt. Udarbejdet af: Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Juni 2011 Løvenholm Fjeld og omegns hjortevildtlaug Side 1 Formål:

Læs mere

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Hvad betyder dæktryk, antal overkørsler samt de forskellige maskinstørrelser? Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Temadag: Optimal

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN Billedet viser Københavns universitet (KUA) og den østlige del af ØRESTADEN, hvor Den landskabelige kanal er under bygning. Kanalen

Læs mere

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Denne FarmTest af Driftschefen fra ICEconsult indeholder en afprøvning af programmet foretaget på tre store DPL-svinebedrifter. Formål med

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD NYE LØSNINGER PÅ DANSK JORD PLACÉR GØDNINGEN, OG DINE AFGRØDER VIL TAKKE DIG! dan GØDNING A/S Dan Gødning fordi Med flydende DanGødning

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

support@we-time.com 01-08-2010

support@we-time.com 01-08-2010 TIDSTAGNINGS SYSTEM support@we-time.com 01-08-2010 2 TIDSTAGNINGS SYSTEM Indhold GENERELT... 3 OPBYGNING... 3 BRUGERFLADE... 3 FLEKSIBILITET... 3 BETJENING SERVER... 4 WT-BOX... 4 BROWSER... 4 EKSEMPLER...

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Bedre Bad Nyt (banner annoncer) Sommerbad udendørsløsninger. udendørsløsninger. og Boligmagasinet. Bedre Bad løsning fokus på produkt på Facebook

Bedre Bad Nyt (banner annoncer) Sommerbad udendørsløsninger. udendørsløsninger. og Boligmagasinet. Bedre Bad løsning fokus på produkt på Facebook Marketingsplan 2013 Bedre Bad Private Private 2 Til top Bad /mdr. Januar Februar Kampagner Bedre Bad Nyt Marts April TV2 - spot Bedre Bad Nyt Maj Juni Badtjek kampagne (banner annoncer) Sommerbad udendørsløsninger

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring.

Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. 1 Delprojektet Produktionsstyring og energibesparende klimastyring. Kulturtid i produktionsplanlægningen ændres, hvis man eksempelvis beslutter at ændre temperatur sætpunktet på klimacomputeren for den

Læs mere

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning

SENSSEED. Anvendelse. Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering. SENSSEED. Brugervejledning SENSSEED Temperatur og Temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering Anvendelse SENSSEED må kun anvendes til korn og frø på lager. 1 Temperatur og temperatur/relativ fugtighed, manuel konfigurering.

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

Grøn vækst der batter.

Grøn vækst der batter. Grøn vækst der batter. MILJØ: Grøn vækst er netop kommet med et bud på hvordan landbruget kan tilgodese miljøet. Hvorfor er efterafgrøder, halmnedmuldning og pløjefri dyrkning, overhovedet ikke nævnt i

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Fortolkning af NDICEA resultater.

Fortolkning af NDICEA resultater. af NDICEA resultater. 1. Forord Af hensyn til organisk stofs egenskaber og dynamik i jorden, udfyldes data for min. 3 år: det aktuelle år og de 2 forudgående år. Procent organisk stof i jorden udfyldes,

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger Institut for Fødevarer Faculty of Science and Technology MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger De overordnede formål 1. Begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov Side 1 af 5 LandbrugsInfo Søg overalt Søg kun i FarmT.. Byggeri Driftsledelse IT Fjerkræ Får Heste Kvæg Lov&ret Maskiner Miljø Pelsdyr Planteavl Svin Tværfagligt Uddannelse LandbrugsInfo > Tværfaglige

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Computerens anatomi --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Foredrag... 3 Formidling... 4 En computer er opbygget af... 5 Side 2 af 8 Foredrag Målgruppe 7,

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

www.madogfro.dk Tips & Tricks

www.madogfro.dk Tips & Tricks www.madogfro.dk Tips & Tricks Velkommen. Vi vil gerne byde velkommen til Bornholms Regionskommunes nye webside om mad og motion for elever på kommunens skoler. Websiden kan benyttes til at bestille og

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

WABCO expert Diagnostics. en løsning for alle diagnosebehov

WABCO expert Diagnostics. en løsning for alle diagnosebehov WABCO expert Diagnostics en løsning for alle diagnosebehov Håndholdt- eller PC baseret løsning WABCO EXpert Diagnostics WABCO - Expert Diagnostics januar 2008 Diagnoseværktøj - alsidigt og med nye muligheder

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

konference,, Skive 2007

konference,, Skive 2007 IWB-konference konference,, Skive 2007 Gode råd ved anskaffelse af IWB Ebbe Raun, er@cvumidtvest.dk Programdatateket Center for Undervisningsmidler, CVU Midt-Vest Denne præsentation kan downloades fra

Læs mere