PROJEKTTITEL: REDUKTION AF MILJØBELASTNINGEN GENNEM OPTIMAL VANDING I GRØNSAGS- OG BÆRPRODUKTION. 1. BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTTITEL: REDUKTION AF MILJØBELASTNINGEN GENNEM OPTIMAL VANDING I GRØNSAGS- OG BÆRPRODUKTION. 1. BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET"

Transkript

1 PROJEKTTITEL: REDUKTION AF MILJØBELASTNINGEN GENNEM OPTIMAL VANDING I GRØNSAGS- OG BÆRPRODUKTION. 1. BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Ved produktion af grønsager på friland er vanding en nødvendighed for at sikre kvaliteten og optimere dyrkningssikkerheden. Det er vigtigt at vælge det rigtige vandingstidspunkt, den rigtige måde at udbringe vandet på og den rigtige mængde vand i forhold til planternes vækststadie for at sikre bedst mulig kvalitet og en optimal udnyttelse af alle de andre ressourcer, som anvendes i forbindelse med produktion af grønsager. Forkert strategi og teknik vil medføre for dårlig udnyttelse af næringsstoffer og kan meget let resultere i udvaskning af disse - især kvælstof - til vandmiljøet. Ligeledes kan en forkert strategi medføre tab som følge af sygdomme og skadedyr og dermed i sidste ende øge pesticidforbruget, hvilket ikke er ønskeligt. Målgruppen for dette projekt var primært grønsagsproducenter på let jord. Resultaterne vil i begrænset omfang også kunne anvendes i frugtavl og planteskoler samt til det almindelige landbrug med produktion af kartofler, korn og græs, og resultaterne har derfor også betydning for disse produktioner. Det er GartneriRådgivningens erfaring, at for mange grønsagsproducenter er der fortsat gode muligheder for at opnå en langt bedre nyttevirkning af vanding, end det sker i dag. Det gælder både med hensyn til den strategi, der anvendes til styringen af vandingen, den teknik der aktuelt anvendes til fordeling af vandet, og de beslutningsstøtteredskaber der anvendes i grønsager. Mange producenter arbejder med en teknik, som ikke tilpasses det aktuelle behov. Typisk en vandingskanon hvor spredevinkel, dyse og dosering ikke løbende tilpasses den aktuelle situation. Strategien med vandmængde og timing i forhold til vækststadie kan forbedres. En strategi som af mange fastlægges ud fra personlig erfaring, samt det man kan se ved at skrabe med hælen i jorden, når vandingsbehovet skal fastsættes. Problemet er, at der går lang tid, før man visuelt kan se på planterne, at de er tørkestressede. Selv om de tilsyneladende er friske og sunde, kan de sagtens have en nedsat produktion med et irreversibelt tab til følge. Modsat kan overvanding medføre tab af næringsstoffer, øget vand- og arbejdsforbrug samt behov for eftergødskning igen med tab til følge. Det er meget vanskeligt visuelt i marken at vurdere, hvor meget der kan vandes, før der sker tab.

2 I landbrugsafgrøder anvendes i nogen udstrækning vandingsregnskab til styring af vanding. Modellerne er dog ikke tilpasset de mange særlige forhold, som eksisterer i grønsager. Vandregnskab kan i meget begrænset omfang anvendes som støtte, men tager ikke nødvendigvis højde for særlige forhold som udplantning, skurvvanding, roddybde, rækkeafstande, bedopsætning etc. I dette projekt er der stillet skarpt på demonstration af elektroniske jordfugtighedsmålere i frilandsgrønsager til overvågning af vandingsbehov. 2. FORMÅLET MED PROJEKTET Projektet har til formål at demonstrere en reduktion af miljøbelastninger, bedre nyttevirkning og mindre ressourceforbrug gennem optimal vanding med jordfugtighedsmålere som styringsredskab. 3. PROJEKTETS GENNEMFØRELSE Som resultat af demonstrationsaktiviteterne i 2009 viste, findes der på det internationale marked for teknik til vandstyring rigtig mange forskellige tekniske løsninger til måling af vandindhold i jorden, og at der er flere praktiske barrierer forbundet med anvendelsen: Der findes kun ganske få forhandlere af jordfugtighedsmålere i Danmark. Det store udbud af sensorer og tekniske løsninger kommer fra udlandet, hvilket medfører, at teknologien for mange danske producenter er svært tilgængelig. Det findes mange forskellige typer af sensorer og mange forskellige tekniske løsninger. Vores erfaringer viser, at man for hver enkelt grønsagsproducent først skal afdække, hvilke behov producenten har. Herefter skal man vælge den sensor-type, der passer til behovet. Dernæst skal man vælge system. Her findes flere udbydere af tekniske løsninger med radiosendere, GPRS-sendere og web-baseret formidling. Teknikken bestilles hjem fra udlandet og skal herefter tilpasse danske behov. Teknikken skal opstilles i marken på en måde, så det bliver brugbart og driftsikkert. Dette kræver ofte særlige kompetencer, som kun de færreste grønsagsproducenter besidder. I 2009 blev mulighederne kortlagt og i begrænset omfang afprøvet i marken. I 2010 har vi på basis af erfaringerne for 2009 udvalgt to typer elektroniske jordfugtighedsmålere til demonstration i praksis. Disse er blevet demonstreret til styring af vanding i salat, jordbær, løg, porrer og gulerødder samt kartofler. Desuden er de blevet demonstreret i sammenhænge, hvor der anvendes forskellige styringssystemer. Side 2 af 12

3 Det to sensorer er af typerne TDR og ECH2O. TDR-sensoren er afprøvet som håndholdt mobilt udstyr. ECH20 sensoren er afprøvet i forskellige stationære systemer. Systemerne er i marken blevet demonstreret sammen med tensiometre, vandingsregnskab og/eller gartnerens egen erfaringer. I salat er der gennemført demonstration af det stationære system Irriwise fra Netafim i Israel i kombination med ECH2O-sensorer sammen med tensiometre samt dryp- og gødevanding. I løg er der gennemført demonstration af det håndholdte system HydroSense TDR-sensor fra Campbell Scientific sammen med tensiometre og vanding med vandingskanon. I gulerødder er der gennemført demonstration af Vandregnskab sammenholdt med det håndholdte system HydroSense TDR-sensor fra Campbell Scientific samt Decagons EM50G fra Inverva samt traditionelle tensiometre og vanding med vandingskanon. I porrer er der gennemført demonstration af det håndholdte system HydroSense TDR-sensor fra Campbell Scientific. I jordbær er der gennemført demonstration af det stationære system Irriwise fra Netafim i Israel i kombination med ECH2O-sensorer. Disse er demonstreret sammen med håndholdt HydroSense TDR-sensor og tensiometer samt vanding med traditionel vandingskanon og drypvanding i både jordbær og løg. I kartofler er der for grønsagskonsulenter gennemført demonstration af Irriwise fra Netafim i kombination med ECH2O-sensorer. Disse er sammenlignet med systemer fra Dacom, Aquaflex og Vandregnskab anvendt i mark med både drypvanding, gødevanding og vanding med traditionel vandingskanon. Demonstrationerne er primært gennemført på let jord i store marker hos større anerkendte grønsagsproducenter, hvor der gennem sæsonen har været markbesøg i forbindelse temadage og Erfagruppe-møder. Side 3 af 12

4 Erfaringerne fra 2010 viser, når først teknikken fungerer i marken, er det en forholdsvis simpel opgave for den enkelte producent at fortolke målingerne. De nye typer sensorer måler typisk volumenprocentvand i jorden. Målingen er relativt enkelt at omregne til mm vand-indhold og kræver kun i begrænset omfang kalibrering. Demonstrationerne lærte os, at konsulent og grønsagsproducent hurtigt får en god fornemmelse af, hvor mange mm vand den enkelte mark indeholder ved fuld markkapacitet, og senere også hvor visnegrænsen ligger. Dermed bliver det også enkelt at skønne, hvor mange mm nedbørsunderskud, der er i den enkelte mark, hver gang der foretages en måling. Systemerne med jordfugtighedsmålere med elektroniske sensorer giver dermed også gode muligheder for at fungere som supplement til internetbaserede beslutningsstøttesystemer som f.eks. Vandregnskab Online, der anvender metrologiske målinger og prognoser til beregning af nedbørsunderskuddet. En oversigt over relevant udstyr og metoder demonstreret i projektet er samlet i nedenstående tabel. Beskrivelse med fotos ligger på GartneriRådgivningens hjemmeside under Projekter > Demonstrationsprojekter > Miljøvenlig produktion af frugt og grønt > Aktivitet 7: Demonstration af ny teknologi til optimal styring af vandingen og på LandbrugsInfo under Planteavl > Vanding, hvor både landmænd og gartnere kan hente oplysningerne i forbindelse med indkøb af udstyr og valg af vandingsstrategi. Skema 1: Udstyr og metoder der er præsenteret i projektet. Type/metode Beskrivelse Decagon EM50G 1 Stationært system med GPRS-sender og mulighed for opbygning af en fra Inverva klimastation sammen med jordfugtighedsmålerne. Irriwise og ECH2O- Stationært system med enten: 5TE fra Netafim 2 1) radiosender og modtager på gartneriet 2) GPRS-sender og webbaseret software med mulighed for opbygning af et komplet vandingsstyringssystem til drypvanding. HydroSense - TDR Ved hjælp af en håndbåren måler kan vandstatus måles mange steder i sensor 3 marken og i forskellige dybder. Aflæsning direkte i marken. Vandregnskab på Et webbaseret beslutningsstøttesystem til vurdering af markens nedbørsunderskud på baggrund af fordampning, nedbør og afgrødens LandbrugsInfo 4 udvikling Side 4 af 12

5 Tensiometer 5 Dacom 6 Aquaflex 7 samt prognose for nedbørsunderskud. Kræver abonnement. Stationær sensor som skal stå permanent i samme punkt hele sæsonen og typisk aflæses i marken. Jordspyd med fugtighedssensorer for hver 10 cm s dybde tilsluttet en GPRS-sender og et webbaseret beslutningsstøtteværktøj. Vandret nedgravet sensor-kabel på 3 meter tilsluttet en radiosender og modtager på gartneriet. 1: Decagons EM50G er en datalogger med GPRS-sender tilsluttet jordfugtighedsmålere. Udstyret er udviklet i USA. Support sker primært fra producenten i USA. Dataloggeren fra Decagon har vist sig at have den store fordel, at hele systemet med mobilabonnement, adgangskoder og forbindelser er sat op fra producentens side. Det eneste gartneren skal gøre er at sætte batterier i senderen og downloade software fra Decagons hjemme side til egen computer. Systemet kræver ingen særlige edb-mæssige kvalifikationer. En ulempe er, at flere sendere i forskellige marker ikke lader sig koble sammen i et netværk. Der skal altså indkøbe datalogger med GPRS sender til hver eneste mark, som ønskes overvåget. 2: Stationært system fra Netafim i Israel. Systemet kaldes Irriwise og anvender forskellige typer sensorer. Til demonstration har vi valgt samme type sensor som til Decagons EM50G. Denne type sensor bliver på samme måde som Decagons nedgravet i den dybde, man ønsker, og kan uden problemer flyttes rund i marken eller til anden mark i løbet af sæsonen. Irriwise har den store fordel, at man til sammen GPRS sender kan tilkoble flere forskellige radiosendere og opbygge et helt netværk af jordfugtighedsmåler i forskellige marker til samme telefonabonnent. Irriwise har desuden software og flowmålere, som gør det velegnet til styring af drypvanding. En ulempe ved Irriwise er, at systemet kræver nogen edb-mæssige kompetencer til opsætning og drift. 3: Håndbåret måler fra Cambell Scientific: HydroSense TDR-sensor. Denne type sensor måler jordens fugtighed ved at sende en serie højfrekvensbølger mellem to metalstænger (prober). Metalstængerne er fæstnet på et håndtag. Man går rundt i marken med håndtaget og stikker proberne ned i jorden, hvorefter jordens fugtighed måles i løbet af få millisekunder. En fordel er, at man hurtigt kan måle mange steder i marken. Desuden kan man med en spade også hurtigt kunne måle jordfugtigheden i forskellige dybder. Stationære målere giver kun oplysninger om netop det punkt, hvori der er placeret. Desuden måler TDR-sensoren ikke kun i et punkt, men for den jordprofil som svarer til længden af proberne. 4: Vandregnskab Online er et webbaseret vandingsregnskab med indbygget prognose for vandingsbehov. Vandregnskab findes på under Planteavl > Vanding. Vandregnskab beregner markens vandunderskud på baggrund af bl.a. jordtype, fordampningstab, afgrødens udvikling, det aktuelle vejr og nedbøren. Modellen er primært målrettet landbrugsafgrøder. Side 5 af 12

6 5: Tensiometeret er et velkendt redskab, som i dag også fås i elektroniske udgaver, der kan tilkobles radioeller GPRS-sender. Tensiometeret har den store fordel, at det undertryk, som aflæses i form af cbar, direkte afspejler det sug, planterne skal bruge for at trække vand ud af jorden. Ulempen er, at det er meget vanskeligt at skønne, hvor meget vand planterne har til rådighed, og at tensiometret, som jo kun måler i et enkelt punkt, ikke kan flyttes i løbet af sæsonen. 6: Dacoms jordfugtighedsspyd er udviklet i Holland og fås fra 2010 i en version, hvor jordspyd med sensorer og GPRS-sender er direkte tilkoblet Dacoms server. Data og beregninger hentes på Dacoms hjemmeside. I Dacoms webbaseret system indgår vejrdata og vejrprognoser i kombination med data fra jordfugtighedsmåleren. Sensoren kan ikke flytte i løbet af sæsonen. Systemet er enkelt at opstille, men relativt dyrt i udstyr og abonnement, hvis der skal måles i mere end et punkt og i flere marker. 7: Aquaflex er et amerikansk system, som primært har fundet anvendelse i forbindelse med vanding af golfbaner og sportspladser. Sensoren er et 3 meter lange kabel, som placeres vandret i jorden inden planteetablering. Sensoren kan ikke flyttes i løbet af vækstsæsonen. En fordel er, at sensoren måler i et jordvolumen på godt 6 liter jord, hvilket giver et godt gennemsnitsbillede af jordens vandindhold. Sensoren skal placeres vandret. Der skal altså nedgraves flere sensorer, hvis man ønsker målinger i flere forskellige dybder. Sensoren kan tilkobles en radiosender, som sender data hjem til en computer på gartneriet. Erfaringerne fra demonstrationerne i 2010 har bl.a. lært os, at de forskellige systemer har både fordele og ulemper, som gør dem velegnet i nogle sammenhænge og mindre egnet i andre sammenhænge. Disse fordele og ulemper er blevet grundigt behandlet i forbindelse med demonstrationerne i marken og diverse Erfagruppe-møder og foredrag. Erfaringerne fra i 2010 har også vist, at nøglen til kalibrering og fortolkning af målingerne med elektroniske jordfugtighedsmålere som ECH2O og TDR primært ligger i en bestemmelse af den aktuelle marks vandkapacitet, når jorden er fugtet op. Herefter er det relativt simpelt at omsætte efterfølgende målinger i den aktuelle mark til mm vandunderskud set i forhold til den aktuelle roddybde. Resultater fra demonstration af håndholdt HydroSense TDR-sensor TDR-sensoren er let og hurtig at betjene og skal ikke nødvendigvis kalibreres. Målingerne er upræcise under ekstreme forhold (tørke eller overmætning med vand). Hvis man ser bort fra de Side 6 af 12

7 ekstreme situationer, kan målingerne let omsættes til mm underskud, når blot man kender markkapaciteten. TDR giver hurtige resultater. Når først sensoren er trykket ned i jorden, kan resultatet i form af volumen procent vand i jorden aflæses med et samme. Der er meget lille variation mellem målinger i samme mark på sandjord. 2-3 stik i jorden er tilstrækkeligt. 5 stik er rigeligt. På arealer med varierende jordtype er det vigtigt, at man udvælger et bestemt område af marken, hvori målingerne gentages, så udviklingen bliver sammenlignelig. Ved hjælp af en spade kan man hurtigt skabe sig overblik over jordfugtighed i hele jordprofilen. Der er stor variation i vandindhold alt efter dybden. Man skal således være meget præcis med dybden, når man fjerner jord med spaden, for at få ensartede målinger. Jordstrukturen har meget stor indflydelse vandindholdet. I det øverste jordlag, hvor jorden er løs, er der i gennemsnit ca. 5 procentenheder mindre vand end 20 cm længere nede, hvor jorden er mere fast. Jordens indhold af organisk materiale har stor indflydelse på evnen til at tilbage holde vand. Derfor ses ofte på let jord, at vandindholdet falder dramatisk, når man kommer ned under pløjelaget, hvor det organiske indhold er meget lavt. Sensoren kan ikke trykkes ned i hård jord eller jord med mange sten. De to jernstænger bøjer nemt. Afstanden mellem stængerne er afgørende for resultatet. Sensoren kan kun bruges på let, løs jord. Én måling om ugen er ikke tilstrækkeligt til at kunne tegne en udviklingskurve for jordens vandindhold. Dette gør det vanskeligt at vurdere resultatet af en vanding eller resultatet af en nedbørshændelse, fordi kurver for nedbør, fordampning og vandindhold i jorden ikke topper og bunder samtidig. Top og bund for et kurveforløb af jordfugtigheden ligger også på forskellige niveauer og tidspunkter, alt efter i hvilken dybde der måles. Nedbør forplanter sig f.eks. langt senere i de nedre jordlag end i de øvre jordlag. Der skal måles meget hyppigt, eller sensoren skal kobles til et stationært system med datalogger. Man bør kende jordens markkapacitet for at kunne vurdere, hvor meget vand der er tabt. Denne måling af markkapacitet sker bedst om foråret, når jorden er vandmættet. Det er vores erfaringer, at en vanding med kanon ikke er tilstrækkeligt til at fugte jorden op til markkapacitet. Side 7 af 12

8 HydroSense er et godt værktøj til bestemmelse af jordens vandindhold, men for at kunne omsætte målingen til vandingsbehov skal man måle hyppigt på samme mark for at opnå referenceværdier og kendskab til den specifikke jords tekstur og struktur. Resultater fra demonstration af stationært system med datalogger, sender og ECH2O-sensor: ECH2O sensoren kan tilkobles flere forskellige systemer med forskellige kombinationer af radiosendere, dataloggere og GPRS-sendere og til mange forskellige priser. Alt efter systemets kompleksitet og muligheder varierer prisen fra kr. for et fuldt funktionsdygtigt sæt og op til kr. for et system med flere sendere, flowmålere og software med integrerede vejrprognoser. Det er derfor super vigtigt at afdække gartnerens behov, inden indkøb af udstyr. ECH2O sensoren er let at betjene. Den fylder ikke mere end et kreditkort og er let at trykke ind i jorden i den dybde, hvor man ønsker at måle fugtigheden. Sensoren er nem at flytte i løbet af sæsonen. Systemerne, som ECH2O-sensoren tilkobles, stiller derimod krav til gartnerens IT-færdigheder. Ved opsætning af Irriwise kræves ofte hjælp af en IT-specialist. Decagon er derimod langt mere simpel. Dataloggerens GPRS-enhed er indkodet af fabrikanten. Man skal blot indsætte batterier for at få forbindelse. Det software, der følger med systemerne, kræver også nogen IT-færdigheder, som man skal være indstillet på at erhverve sig i forbindelse med køb af udstyr. Typisk downloades software fra internettet og installeres på egen computer. De stationære systemer giver mulighed for at tilslutte flere forskellige typer sensorer og sammensætte en klimastation efter behov. En nedbørsmåler er et godt værktøj til verificering af de målinger, som registreres med jordfugtighedsmålerne. Hvis man ønsker sensorer i flere forskellige marker, skal man købe en datalogger og sender for hver mark. Denne type opstilling bliver bekostelig, hvis der skal opstille et helt netværk af sensorer baseret på GPRS-teknologi. ECH2O-målingerne er velegnet som supplement til vandingsregnskab og en nedbørsmåler. ECH2O-sensoren kan modsat tensiometeret, Aquaflex, Watermark og Dacom-spyd flyttes rundt i marken eller til andre marker i løbet af sæsonen. Få minutter efter, at sensoren trykket ind i jorden, kan man foretage nye aflæsninger. Side 8 af 12

9 Jordfugtighedsmålerne ECH20 måler i et punkt. Derfor skal der til hver datalogger tilsluttes flere fugtighedsmålere for at kunne registrere jordfugtigheden i hele profilen. Efter et par uger med følere i marken opnås hurtigt et godt indtryk af grænserne for, hvornår der er fyldt op med vand, og hvornår man nærmer sig visnegrænsen. Det afgørende er således ikke, hvor mange volumenprocent vand der registreres, men udviklingen over tid. Gartneren behøver således ikke at bekymre sig om kalibrering eller omregningsmodeller for volumenprocentvand til mm vand. Det er forskellene, der er interessante, og ikke den eksakt målte værdi. Det software, som følger med både Irriwise og Em50G, indeholder gode grafiske illustrationer af data. De i demonstrationen valgte sensorer til Irriwise og Em50G måler også ledningstal og temperatur i jorden. Ledningstallet kan i en vis udstrækning bruges som mål for indholdet af opløste næringssalte i jorden. Herved kan sensorerne også bruges til en vurdering af saltstress under fremspiringsfasen eller næringsstoftab. Regnmåleren, som er tilkoblet datalogger og sensor, giver særdeles nyttig information, når jordens vandhold skal fortolkes og omsættes til vandingsbehov. Efter regn ses, hvordan jorden først fugtes op i den øverste del og dernæst den nederste del. Målinger i forskellige jorddybder giver information om vandforbruget og indirekte om roddybden. Konklusioner fra markdemonstrationerne: HydroSense er velegnet som konsulentværktøj til at kontroller vandstatus, såfremt man løbende laver registreringer på samme areal og kender arealets markkapacitet for vand. Forudsætningen er dog, at der er tale om let løs jord uden sten. Sensorens to prober holder ikke til at blive trykket ned i hård jord. Ulempen ved HydroSense er, at målingerne kun giver mening, hvis man har en reference for hver eneste mark. Det kan f.eks. være en måling ved fuld markkapacitet og/eller en måling ved visnegrænsen. Den håndholdte TDR-sensor kan fint anvendes af fagligt meget engagerede gartnere, men er p.t. mindre egnet til det brede publikum. ECH2O og tilhørende systemer som Irriwise og Decagon Em50G er velegnet til at følge vandstatus i marker. Systemerne kan anvendes uafhængigt af vandregnskab eller fungere som supplement. Systemerne har den fordel, at man let kan tilkoble en hel klimastation, hvor vandstatus kan følges på Side 9 af 12

10 afstand hjemme ved computeren. Med etablering af et stationært system opnår man automatisk den nødvendige reference for at kunne vurdere vandstatus. Når kurverne topper, er man tæt på markkapacitet, og når kurverne efter længere tids tørvejr bunder, er man tæt på visnegrænsen. Systemerne har den ulempe, at der skal indkøbes udstyr og licens til hver eneste mark, som man ønsker at følge, og at de meget avancerede udgaver kræver særlige IT-kompetancer ved opsætning. Der har generelt være stor interesse omkring markdemonstrationer og artiklerne i bladene, som har affødt en del henvendelser fra interesserede gartnere og andre erhvervsgrene samt skærpet firmaernes interesse for support af tekniske løsninger til Danmark. I forbindelse med demonstrationerne er der formidlet brugsvejledninger og kalibreringstabeller samt formidling af systemernes anvendelsesmuligheder under danske forhold. Specielt i forbindelse med drypvanding er det vigtig med redskaber til at kunne følge jorden vandstatus, når der vandes flere gange ugentligt eller flere gange dagligt. 4. MÅLOPFYLDELSE Projektet primære formål var at implementere og demonstrere anvendelsen af ny teknologi til måling af jordfugtighed og gennem demonstrationer, faglige møder og artikler at formidle vejledning til anvendelse, kalibrering og drift under praktiske forhold i løg, salat, gulerod, porre og jordbær. Demonstrationerne er gennemført i de forskellige kulturer og i flere forskellige marker hos hver enkelt grønsagsproducent. Demonstrationerne har givet deltagerne et godt overblik over mulighederne og det store behov, der er for at øge nyttevirkningen af vand, næringsstoffer og pesticider. Beskrivelser med fotos og rapporter af demonstrationerne og de praktiske sammenligninger af forskellige sensorer og systemer er udarbejdet og lagt ud på GartneriRådgivningens hjemmeside og demonstreret på diverse årsmøder i branchen. Det har givet producenterne mulighed for med afsæt i den nyeste viden at optimere vandingsstrategien og øge nyttevirkningen. Til demonstrationerne i marken er der fokuseret forskellige tekniske styringssystemers anvendelse i forhold til en reduktion af miljøbelastningen gennem en optimering af beslutningsstøtteværkstøjer og vandingsstrategier. Projektet opfylder således formålet. Side 10 af 12

11 5. Aktivitetens offentliggørelse På baggrund af de gennemførte undersøgelser er der lavet en anbefalet vandingsstrategi til, hvordan man anvender jordfugtighedsmålere som beslutningsstøtte til vandstyring. Resultaterne er i projektet blevet formidlet til gartnere og konsulenter via temadage, markvandringer og faglige artikler. I nedenstående tabel findes en oversigt over de gennemførte demonstrationer og formidlingsaktiviteter. Disse er uddybet i bilag med beskrivelser og fotos. Tabel 2. Oversigt over gennemførte demonstrationer og formidlingsaktiviteter. Hvad Hvor Hvor mange deltagere/læsere Vi er nok begyndt at Frugt & Grønt 1700 læsere vande lidt tidligere Drypvanding til frilandsgrønsager Frugt & Grønt 1700 læsere et al- ternativ Klimastation til styring Frugt & Grønt 1700 læsere af vand i grønsager Drypvanding af kartofler Frugt & Grønt 1700 læsere Gulerodsforening, virksomhedsbesøg DenFood / Lykkegården 20 producenter og mark- vanding Markvandring, løgavlerforeningen Torup Bakkegård & Orelund 55 deltagere Løg-erfagrupper Sjælland, Samsø, Jylland, Fyn 54 producenter Temadag Carl Heiselberg 12 rådgivere Foredrag Norsk LandbrugsRådgivning 50 rådgivere Foredrag Løgavlerforeningens årsmøde 50 producenter 6. Resumé Projektets primære formål var at implementere og demonstrere anvendelsen af ny teknologi til måling af jordfugtighed i frilandsgrønsager. Demonstrationerne er gennemført i salat, løg, gulerod, jordbær, porre og kartofler i et stort antal marker. Demonstrationerne har vist, at der er gode mulig- Side 11 af 12

12 heder for med ny teknologi i form af jordfugtighedsmåler at styre vanding i grønsager mere præcist. Jordfugtighedsmålere af typen ECH20 anvendt med styresystemer fra Irriwise og Decagon har vist sig velegnet og praktisk anvendelige i flere forskellige typer kulturer og med forskellige typer vandingsteknikker, herunder drypvanding og traditionel kanonvanding. Håndholdt TDR-sensor har derimod vist sig mindre egnet til anvendelse under praktiske forhold. Sensoren tåler ikke sten og hård jord og kræver stor faglig indsigt i dynamikken omkring vand, jord og plantevækst. Som resultat af demonstrationsprojektet er der opstået stigende interesse for implementering af jordfugtighedsmålere i gartnerierhvervet og deraf følgende øget interesse fra firmaer i at tilbyde løsninger og service målrettet gartnerierhvervet i Danmark. Bilagsoversigt: Bilag 1: Vejledning til anvendelse af jordfugtighedsmålere Bilag 2: Demonstration af jordfugtighedsmålere i gulerødder: HydroSence TDR og Decagon Em50G datalogger m. ECH2O Bilag 3: Demonstration af jordfugtighedsmålere i porrer: HydroSence TDR Bilag 4: Demonstration af jordfugtighedsmålere i løg: HydroSence TDR og IrriWise/ECH2O Bilag 5: Demonstration af jordfugtighedsmålere i salat: HydroSence TDR, IrriWise/ECH2O og tensiometre Bilag 6: Få bedre styr på vandet med ny teknologi. Frugt & Grønt nr Bilag 7: Vi er nok begyndt at vande tidligere. Frugt & Grønt nr Bilag 8: Drypvanding af kartofler. Frugt & Grønt nr Bilag 9: Drypvanding af gulerødder. Frugt & Grønt nr. 11/ Bilag 10: Ukrudtsmarkvandringen Dansk Løgavl nr Side 12 af 12

Demonstrationsprojekt 2780, aktivitet nr. 7: Demonstration af ny teknologi til optimal styring af vandingen

Demonstrationsprojekt 2780, aktivitet nr. 7: Demonstration af ny teknologi til optimal styring af vandingen Demonstrationsprojekt 2780, aktivitet nr. 7: Demonstration af ny teknologi til optimal styring af vandingen Demonstrationsdage: 27. maj Markvandring, Avlerforeningen af Danske Spiseløg. På Orelund og Torup

Læs mere

Vanding. Vandingsregnskab

Vanding. Vandingsregnskab Side 1 af 6 Vanding Markvanding kan give store merudbytter, bedre kvalitet og større dyrkningssikkerhed, hvis den styres rigtigt. Manglende styring af vandingen vil medføre spild af grundvandsresurser,

Læs mere

Aquaflex. Landmand: Arne Martinussen - Grove. Formål: Beskrivelse: At undersøge om. Gentagelse 1 Gentagelse 2. Gentagelse 3 Gentagelse 4

Aquaflex. Landmand: Arne Martinussen - Grove. Formål: Beskrivelse: At undersøge om. Gentagelse 1 Gentagelse 2. Gentagelse 3 Gentagelse 4 Aquaflex. Projektansvarlig: KMC Annette Dam Jensen Landmand: Arne Martinussen - Grove Formål: At undersøge om Aquaflex i fremtiden kan være et muligt beslutnings- styringsredskab for landmændene i forbindelse

Læs mere

Vandingsvejledning Ajourført den 9. marts 2004

Vandingsvejledning Ajourført den 9. marts 2004 Vandingsvejledning Ajourført den 9. marts 2004 Indledning Markvanding kan give store merudbytter, bedre kvalitet og større dyrkningssikkerhed, hvis vandingen styres rigtigt. Manglende styring af vandingen

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren Demonstrationsprojekt J nr 3663-D-11-00500 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget

Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget 1. Baggrunden Der er i erhvervet et ønske om at optimere og reducere anvendelsen af gødning,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter 2 Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter Udgivet April 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase

Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase Det er lettest og hurtigst at oprette en ny markplan i Vandregnskab, hvis du kan hente data fra Dansk Markdatabase. Det kræver, at bedriftens markplan

Læs mere

Den optimale vandingsteknik

Den optimale vandingsteknik Den optimale vandingsteknik Indlæg på Plantekongres 2009, tirsdag den 13/1-09, ved teknikrådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S Det optimale vandingsanlæg At få størst mulig vandmængde ud af pumpeanlægget

Læs mere

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Notat SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Projekt: 7464, Digitale Relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 20-12-2016 Side 1 af 12

Læs mere

Placering af hoved- og sidegrene samt sprinklere kan ses på oversigtskortet på næste side. Omtrentlige kastelængder er vist med hel- og halvcirkler.

Placering af hoved- og sidegrene samt sprinklere kan ses på oversigtskortet på næste side. Omtrentlige kastelængder er vist med hel- og halvcirkler. 1 Fordeling af vandingsvand Silkeborg Stadion/Mascot Park Vandingsanlægget Vandingsanlægget blev installeret i 2010. Anlægget er tilsluttet vandværk og består af pumpestation, frekvensstyring, Hunter ICC

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

Måling og analyse af grønne tages Vejle Spildevands grønne tag

Måling og analyse af grønne tages Vejle Spildevands grønne tag 1 af 31 Måling og analyse af grønne tages Vejle Spildevands grønne tag Michael R. Rasmussen Aalborg Universitet 2 af 31 Filosofi En model kan både være en simuleringsmodel (MOUSE) eller en måde at analysere

Læs mere

Sådan styres kvælstofressourcen

Sådan styres kvælstofressourcen Sådan styres kvælstofressourcen - modellering af økologisk sædskifte med EUrotate modellen Kristian Thorup-Kristensen Depatment of Horticulture Faculty of Agricultural Sciences University of Aarhus Plante

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Field Experiments with a Mobile Robotic Field Server for Smart Agriculture

Field Experiments with a Mobile Robotic Field Server for Smart Agriculture Field Experiments with a Mobile Robotic Field Server for Smart Agriculture Af: Tokihiro Fukatsu m.fl. fra National Agriculture and Food Research Organization i Japan, Tokyo Institute of Technology og Shinshu

Læs mere

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014.

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. En affugter af typen Dantherm CDP 165, opstillet på Kold College for godt et år siden, er nu igen i 10 uger i efteråret

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Årsmøde Plante & Miljø

Årsmøde Plante & Miljø Årsmøde Plante & Miljø Erfaringer og perspektiver i brug af drone v/ Kristian Elkjær Droner hvad siger medierne 1 Typer droner i landbruget afhængigt af formål Multirotor drone egnet til overvågning Fordele:

Læs mere

Grøn Viden. Jordbrugsmeteorologi i PlanteInfo. Birgit Sørensen, Nina Detlefsen og Iver Thysen. Markbrug nr.306 April 2005

Grøn Viden. Jordbrugsmeteorologi i PlanteInfo. Birgit Sørensen, Nina Detlefsen og Iver Thysen. Markbrug nr.306 April 2005 Grøn Viden Jordbrugsmeteorologi i PlanteInfo Birgit Sørensen, Nina Detlefsen og Iver Thysen Markbrug nr. 306 April 2005 2 Jordbrugsmeteorologi beskæftiger sig med samspillet mellem klima, vejr og plantedyrkning.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart. Nem synkronisering og administration af ipads

NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart. Nem synkronisering og administration af ipads NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart Nem synkronisering og administration af ipads 2 Indhold NoteSync Nem opladning, synkronisering og vedligeholdelse af tablets. Oplader op til 16 ipads (ipod, iphone mv)

Læs mere

Grøn Viden. Vandregnskab i PlanteInfo. Iver Thysen, Mathias N. Andersen og Finn Plauborg. Markbrug nr. 319 Marts 2006

Grøn Viden. Vandregnskab i PlanteInfo. Iver Thysen, Mathias N. Andersen og Finn Plauborg. Markbrug nr. 319 Marts 2006 Grøn Viden Vandregnskab i PlanteInfo Iver Thysen, Mathias N. Andersen og Finn Plauborg 2 Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2003 vandet 204.000 ha i Danmark. I flere tusinde bedrifter er vanding en forudsætning

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

ACC-D 99 controller til golfbaner. IMMS 3.0 software. controller til 2-wire dekodersystem. opgradering til styring via PC

ACC-D 99 controller til golfbaner. IMMS 3.0 software. controller til 2-wire dekodersystem. opgradering til styring via PC ACC-D 99 controller til golfbaner controller til 2-wire dekodersystem IMMS 3.0 software opgradering til styring via PC Med tilføjelse af et kommunikationsmodul i ACC-99D controlleren og et IMMS 3.0 softwareprogram

Læs mere

Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold

Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold Markbrug nr. 225 Juni 2000 Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold Marian Damsgaard Thorsted og og Karen Søegaard Afdeling for for Plantevækst og og Jord, Forskningscenter Foulum Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus

Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Teori og øvelsesvejledninger til geografi C LAB-kursus Indhold Teori - klima- og plantebælter... 2 Klimazoner og plantebælter... 2 Hydrotermfigurer... 4 Vejledning Klimamålinger... 7 Teori jordbund...

Læs mere

Beretning 2008. Projektperiode: 01-01-2008-31-12-2008. Finansiering: GAU (Promilleafgiftsfonden) og DFFE (Demonstrationsprojekter)

Beretning 2008. Projektperiode: 01-01-2008-31-12-2008. Finansiering: GAU (Promilleafgiftsfonden) og DFFE (Demonstrationsprojekter) Beretning 2008 Projekt nr. 3. Forbedret gødskningspraksis i grønsagsproduktionen - Startgødskning uden spiringsskader - Hurtigmetoder til vurdering af jordens N-status Projektperiode: 01-01-2008-31-12-2008

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt 1. Projektets titel Reduceret miljøbelastning med introduktion

Læs mere

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER BIONUTRIA S GOLFGØDNINGER GIVER DIG EN SUND GRÆSPLÆNE, MED EN SMUK DYBGRØN FARVE OG EN HARMONISK VÆKST VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

Læs mere

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010.

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010. Slutrapport Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø af Peter Bay Knudsen feb 2010. DATO: 02.02.2010 Ministeriet for Fødevarer, FødevareErhverv Landbrug og Fiskeri Slutrapport for forsknings-

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Sorten er afgørende for planters evne til at sætte gode rødder

Sorten er afgørende for planters evne til at sætte gode rødder Sorten er afgørende for planters evne til at sætte gode rødder Ny forskning viser, at evnen til at etablere et godt rodnet og til at optage næringsstoffer varierer meget fra sort til sort i vårhvede, salat

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S MANUAL TIL OPSTART AF JCDS WEBBASEREDE INFO-SKÆRM Denne lille folder beskriver kort, hvordan du tilkobler din nye info-skærm PC til et trådløst netværk.

Læs mere

Efterafgrøder strategier

Efterafgrøder strategier PowerPoint foredragene fra kurset den 29. februar kan lastes ned på forsøksringene i Vestfold sine nettsider. Foredragene kan brukes videre om du innhenter tillatelse fra forfatterne. Kontakt kari.bysveen@lfr.no

Læs mere

1. INDLEDNING DET GRØNNE ELEMENT. PileByg Villerup Hovedgaard DK-9800 Hjørring www.pilebyg.dk +45 98962071 info@pilebyg.dk

1. INDLEDNING DET GRØNNE ELEMENT. PileByg Villerup Hovedgaard DK-9800 Hjørring www.pilebyg.dk +45 98962071 info@pilebyg.dk 1. INDLEDNING Gamle traditioner omsat til moderne design PileByg a/s arbejder målrettet med at omsætte det gamle håndværk for pil til moderne design. Siden menneskernes oprindelse har pil udgjort en ressource;

Læs mere

Optimal styring af vandingen i majs og græs

Optimal styring af vandingen i majs og græs Bilag til Grovfoderseminar 2004 Arrangeret af Dansk Landbrugsrådgivning Optimal styring af vandingen i majs og græs Af Erik Sandal, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl - 1 - Optimal styring

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen

Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder. og optimering af eftervirkningen Forskellige typer af grøngødning og efterafgrøder og optimering af eftervirkningen Grøngødning alt for mange valgmuligheder Mindst 40 arter at vælge imellem Renbestand eller blandinger I det her indlæg

Læs mere

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Christian Bugge Henriksen (PhD-studerende), e-post: cbh@kvl.dk tlf 35 28 35 29 og Jesper Rasmussen (Lektor), e-post Jesper.Rasmussen@agsci.kvl.dk tlf: 35 28

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Udviklingen fra 1945 til 2011

Udviklingen fra 1945 til 2011 Udviklingen fra 1945 til 2011 Hvorfor fokuser på pumpers energiforbrug? Energi forbrug (El) Hvor meget af Danmarks elforbrug bruges af pumper? Ca. 20 % til pumpedrift Vandværkernes energiforbrug Hvor meget

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11

Automatisk Vandingssystem. Rettelser. 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Rettelser 1 af 11 Automatisk Vandingssystem Projektrapporten Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen

Læs mere

Dyrkning af hindbær i substrat

Dyrkning af hindbær i substrat Dyrkning af hindbær i substrat v/nauja Lisa Jensen fra GartneriRådgivningen A/S Dyrkning af hindbær i substrat Hindbærproduktion i DK Baggrund for brug af substrat og tunneler Plantetype Tjek af råvandskvalitet

Læs mere

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

ACC-D 99 controller til golfbaner. IMMS 3.0 software. controller til 2-wire dekodersystem. opgradering til styring via PC

ACC-D 99 controller til golfbaner. IMMS 3.0 software. controller til 2-wire dekodersystem. opgradering til styring via PC ACC-D 99 controller til golfbaner controller til 2-wire dekodersystem IMMS 3.0 software opgradering til styring via PC Med tilføjelse af et kommunikationsmodul i ACC-99D controlleren og et IMMS 3.0 softwareprogram

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Hvad forstås ved begrebet jordens frugtbarhed

Hvad forstås ved begrebet jordens frugtbarhed Hvad forstås ved begrebet jordens frugtbarhed Bent Tolstrup Christensen Afd. Plantevækst og Jord Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Indledning Jordens frugtbarhed tilhører sammen med beslægtede

Læs mere

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning DVI SMART CONTROL Installationsguide og vejledning DVI energi Industrimarken 2C DK-9530 Støvring Tlf. +45 9835 5244 info@dvienergi.com www.dvienergi.com Sådan virker DVI Smart Control En server hos DVI

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

FØJOenyt http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/jun05/fosfor.html Page 1 of 3 Juni 2005 nr. 3 Artikler i dette nummer Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød Efterafgrøder har ringe effekt på

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Slutrapport for projektet Optimal og miljøvenlig gødskning af økologiske grønsager

Slutrapport for projektet Optimal og miljøvenlig gødskning af økologiske grønsager Slutrapport for projektet Optimal og miljøvenlig gødskning af økologiske grønsager 1. Baggrund Økologiske gartneriafgrøder er højværdi afgrøder, hvor dyrkningssikkerheden og produktets kvalitet i høj grad

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

YOUR WEATHER - EVERYWERE

YOUR WEATHER - EVERYWERE YOUR WEATHER - EVERYWERE ENGLISH MANUAL DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG DANSK MANUAL SVENSK MANUELL SUOMEN KÄSIKIRJA PAGE 1 SIETE 11 SIDE 21 SIDA 31 PUOLI 41 INTRODUKTION Tillykke med din lonobox vejrstation.

Læs mere

Sådan optimerer du dit markvandingsanlæg

Sådan optimerer du dit markvandingsanlæg Sådan optimerer du dit markvandingsanlæg Gunnar Schmidt Energi- og teknikrådgiver +45 20 89 78 00, gus@byggeri-teknik.dk www.byggeri-teknik.dk Farmtest: Optimering af vandingsanlæg Udvikle Servicetjek

Læs mere

Glass Cleaning System Vand Miljø Teknik

Glass Cleaning System Vand Miljø Teknik info@brandt-tec.com Glass Cleaning System www.brandt-tec.com Vand Miljø Teknik + 45 40 40 30 36 + 45 66 16 17 36 1 2 Dette vaskeanlæg kan anvendes på glas På Facader Til vask af Solceller Det hele startede

Læs mere

Figur 1. Kontrolleret dræning. Reguleringsbrønden sikrer hævet vandstand i efterårs- og vintermånederne.

Figur 1. Kontrolleret dræning. Reguleringsbrønden sikrer hævet vandstand i efterårs- og vintermånederne. Workhop for miljørådgivere den 14. maj 2013 Kontrolleret dræning Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience, Orbicon A/S, Wavin A/S og Videncentret for Landbrug gennemfører

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L

Gødningsåret. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Gødningsåret Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L 57 mm 123 33 63 0,0 º C 5,0-0,9 3,6 Jordprøver kan udtages i ikke frossen jord. Nåleprøver kan udtages. Jorden er både kold og våd. Udvaskning

Læs mere

WEBBASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ TIL VANDFORVALTNINGEN I DANMARK. Oluf Z. Jessen - DHI

WEBBASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ TIL VANDFORVALTNINGEN I DANMARK. Oluf Z. Jessen - DHI WEBBASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ TIL VANDFORVALTNINGEN I DANMARK Oluf Z. Jessen - DHI WEBBASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ TIL VANDFORVALTNINGEN I DANMARK Formål og baggrund Udfordringer og barrierer

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Danova kvalitet betaler sig

Danova kvalitet betaler sig Danova kvalitet betaler sig FLOW NIVEAU SERVICE KNOWHOW velkommen Seriøst samarbejde med klare mål Niveaumåling, flowmåling, teknisk rådgivning og stærk support. Velkommen hos Danova, hvor vi inviterer

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE

TIL GAVN FOR GARTNERE Grønsagsproducenter skal. Have flair for markedet Være konkurrencesindet Være tilpasningsvillig Være en dygtig arbejdsgiver og planlægger Have flair for maskiner Have meget høje kvalitetskrav Have grønne

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt. Udarbejdet af: Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Juni 2011 Løvenholm Fjeld og omegns hjortevildtlaug Side 1 Formål:

Læs mere

Kamme et alternativ til pløjning?

Kamme et alternativ til pløjning? et alternativ til pløjning? Christian Bugge Henriksen og Jesper Rasmussen Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole På Landbohøjskolen arbejder vi på at udvikle et jordbearbejdningssystem,

Læs mere

Brunata DriveBy. mobil fjernaflæsning af målere

Brunata DriveBy. mobil fjernaflæsning af målere Brunata DriveBy Pr netveint rsio A4 n Brunata DriveBy Til dem, der ikke vil bruge tiden på måleraflæsning Langt de fleste varmemålere aflæses i dag manuelt ved et besøg af en aflæser. Den metode kræver

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER

MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER PRÆSENTATION VED DANSK VAND KONFERENCE 2015 M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T AMOK

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

Sorter af gule spiseløg 2010

Sorter af gule spiseløg 2010 er af gule spiseløg 2010 Resultaterne fra 2010 viste, at der blandt de afprøvede sorter er mange dyrkningsværdige sorter, som giver et stort udbytte af god kvalitet selv efter fem måneders lagring. Under

Læs mere

DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING

DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14.august 2013 Bo Sommer bs1@vd.dk 7244 7433 DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING MUG STATUSRAPPORT 14. AUGUST 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier

Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 6 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier, 24-25 Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier Af

Læs mere