Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen"

Transkript

1 Bilag 112 Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen Akutudvalget (udvalget om det præhospitale akutberedskab) September 2012 Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen

2 Side 2 Indledning...3 Baggrund...3 Tilbagemelding fra regionerne og PLO...4 1) Ledelsesmæssig struktur...4 Region Hovedstaden...4 Region Sjælland...4 Region Midtjylland...5 Region Syddanmark...5 Region Nordjylland...5 Delkonklusion...6 2) Brug af praksispersonale...6 Region Hovedstaden...6 Regions Sjælland...6 Region Midtjylland...6 Region Syddanmark...7 Delkonklusion...7 3) Differentierede lægevagtstilbud / integration med andre tilbud...8 Region Hovedstaden...8 Regions Sjælland...8 Region Midtjylland...8 Region Syddanmark...9 Region Nordjylland Delkonklusion ) Udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet Region Hovedstaden Regions Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Nordjylland Delkonklusion ) Andre tiltag der medvirker til at understøtte et sammenhængende akutsystem Region Hovedstaden Regions Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Nordjylland Delkonklusion Konklusion... 16

3 Side 3 Indledning Det indgår i akutudvalgets kommissorium, at udvalget med udgangspunkt i udvalgets status fra november skal evaluere de regionale aftaler, der skal sikre et sammenhængende akutsystem, herunder sikre større sammenhæng mellem lægevagten og det sygehusbaserede akutberedskab. I dette notat gennemgås status på arbejdet med at etablere sammenhæng i akutindsatsen i regionerne. Notatet bygger på bidrag fra regionerne og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i form af svar på 5 konkrete spørgsmål vedrørende arbejdet med at etablere sammenhæng i akutindsatsen. Spørgsmålene tager udgangspunkt i de anbefalinger og overvejelser vedrørende integration af vagtlægeordningen og det øvrige akutsystem, som akutudvalget kom med i sin statusrapport fra november I notatet redegøres for følgende spørgsmål: 1. Ledelsesmæssig struktur. 2. Brug af praksispersonale 3. Differentierede lægevagtstilbud / integration med andre tilbud 4. Udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet 5. Andre tiltag der medvirker til at understøtte et sammenhængende akutsystem Baggrund Akutudvalget kom i sin statusrapport fra november 2010 med anbefalinger til, hvordan vagtlægeordningen i højere grad kan indtænkes i den samlede akutindsats, og fremlagde overvejelser vedrørende en integration af vagtlægeordningen og det øvrige akutsystem. Udvalget anførte i rapporten, at samlingen af akutmodtagelsen på færre sygehusenheder vil betyde, at almen praksis/lægevagten i nogle områder skal påtage sig en større rolle i forhold til visitation og behandling af akutte patienter. Nedenfor følger en beskrivelse af udvalgets drøftelser og anbefalinger vedrørende en række temaer i relation til fremtidens vagtlægeordning. Udvalget anbefalede: At den ledelsesmæssige struktur af lægevagten skal medvirke til at understøtte en entydig og sammenhængende akutindsats i den enkelte region. 1 Status for udvalget om det præhospitale akutberedskab, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 19. november 2010.

4 Side 4 Hovedparten af udvalget (de statslige repræsentanter, Danske Regioner, KL og Dansk Sygeplejeråd 2 ) anbefalede en integreret ledelsesmodel, hvor den faglige og organisatoriske ledelse af lægevagten forankres i regionerne. Lægeforeningen anbefalede en model, hvor den faglige og organisatoriske ledelse af lægevagten forankres i almen praksis med et tættere samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. At der sker en øget brug af praksispersonale i lægevagten. At fremtidens lægevagt er fleksibel og differentieret og i højere grad målrettes lokale behov. At der sker en fortsat udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet i lægevagten. På den baggrund havde udvalget drøftet to forskellige modeller for den almenmedicinske vagtfunktion i fremtidens akutsystem: Model A, der indebærer en fælles regional ledelse af akutsystemet, og Model B, der indebærer to selvstændige ledelsessystemer. Tilbagemelding fra regionerne og PLO Regionerne og PLO har på baggrund af anbefalingerne fra akutudvalget redegjort for følgende forhold vedrørende status for arbejdet med at etablere sammenhængende akutsystemer i den enkelte region: 1. Ledelsesmæssig struktur. 2. Brug af praksispersonale 3. Differentierede lægevagtstilbud / integration med andre tilbud 4. Udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet 5. Andre tiltag der medvirker til at understøtte et sammenhængende akutsystem 1) Ledelsesmæssig struktur Region Hovedstaden Region Hovedstaden anfører, at det fortsat er regionens ønske, at akutsystemet skal være enstrenget. Dette er ikke implementeret på nuværende tidspunkt, men der arbejdes fortsat med ændringer i strukturen. Regionen anfører, at ønsket om et styrket samarbejde med f.eks. sundhedstelefonen 1813 heller ikke er realiseret, og at dialogen med PLO-Hovedstaden vil blive genoptaget i forbindelse med etablering af et sundhedshus i Helsingør. Region Sjælland Regionen finder det væsentligt, at den ledelsesmæssige struktur i lægevagten medvirker til at understøtte en entydig og sammenhængende akutindsat. 2 FOA og 3F indtrådte først i udvalget december 2011, dvs. efter at udvalget afgav sin statusrapport i november 2010

5 Side 5 I forbindelse med Region Sjællands ønske om installering af et fælles kommunikationssystem SINE, jf. punkt 5, har det løbende været drøftet, hvem der kan have det ledelsesmæssige ansvar for visiteringen. På nuværende tidspunkt er lægevagtschefen overordnet faglig og organisatorisk leder for lægevagten. PLO- Sjælland det ikke forsvarligt, at alarmcentralen kan visitere lægevagten til hjertestop og lignende. PLO-Sjælland finde det fagligt uforsvarligt, at der er to instanser, der kan dirigere rundt med lægevagten. Det er på den baggrund aftalt, at alarmcentralen skal kontakte den koordinerende lægevagtchef, hvis man ønsker en lægevagt dirigeret til stedet, hvorefter lægevagtschefen visiterer, hvis vedkommende finder det forsvarligt. På nuværende tidspunkt er der ikke tiltag, der sigter hen mod en fælles regional ledelse af akutfunktionen. Region Midtjylland Den nye akutstruktur i Region Midtjylland ændrer ikke ved den grundlæggende ledelsesmæssige struktur, hvor lægevagten og akutafdelinger/akutklinikkerne ledelsesmæssigt er opbygget som to forskellige organisationer. PLO anfører, at det er aftalt, at lægevagten og afdelingsledelsen i akutafdelingen i en løbende dialog koordinerer og evaluerer samarbejdet. Den løbende dialog vil bidrage til at sikre, at samarbejdet både fremstår og er integreret til gavn for patienter og personale. Den konkrete dialogform skal aftales lokalt mellem parterne. Regionen følger situationen nøje, og vil bl.a. igangsætte et forskningsprojekt i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis, som skal evaluere og monitorere kvaliteten og effektiviteten for den nye akutstruktur. Region Syddanmark Sundhedsdirektionen, vagtcheferne, praksisudvalget og OUH indgik den 29. februar 2012 en samarbejdsaftale vedrørende det integrerede samarbejde mellem FAM OUH og Lægevagten i Odense. Parterne er enige om, at samarbejdet afprøves i en forsøgsperiode med FAM OUH. Aftalen skulle være trådt i kraft medio maj 2012, men opstarten af hjælpepersonalet til Lægevagten Brobyggeren blev udskudt til primo juni Parterne er ligeledes enige om, at der i forsøgsperioden skal opnås erfaringer med Brobyggeren (hjælpepersonale) på OUH inden denne eventuelt udbredes, men at man på de øvrige FAM er kan arbejde på at implementere så mange af de øvrige tiltag som muligt. Merarbejdet ved overflytning af opgaver fra skadestue til lægevagt skal evalueres og holdes uden for overenskomstens budgetramme. Projektet evalueres 6 måneder efter igangsætning, igen efter 9 måneder og 12 måneder. Evalueringen danner baggrund for justering inden eventuel overgang til permanent drift. Projektet skal vise, om der er muligt at skabe et sammenhængende system under den nuværende ledelsesstruktur. Region Nordjylland I Region Nordjylland er der fokus på den ledelsesmæssige sammenhæng mellem lægevagten og det øvrige akutberedskab. PLO Nordjylland ønsker ikke forhandlin-

6 Side 6 ger om fælles ledelse, og det er i stedet aftalt, at der skal forhandles om et formaliseret samarbejde på ledelsesniveau. Delkonklusion Den gældende akutstruktur i regionerne ændrer ikke ved den grundlæggende ledelsesmæssige struktur, hvor lægevagten og skadestuerne/akutklinikkerne ledelsesmæssigt er opbygget som to selvstændige organisationer. Regionerne har haft fokus på den ledelsesmæssige struktur, og der har været ført drøftelser herom imellem regioner og PLO, uden at dette har ført til grundlæggende ændringer af den nuværende struktur. 2) Brug af praksispersonale Region Hovedstaden Lægevagten anvender aktuelt ikke praksispersonale. I forbindelse med dialogen om et sundhedshus i Helsingør forventes temaet at indgå i drøftelserne. Regions Sjælland I Regionen Sjælland er lægevagten kun bemandet med læger. Som det fremgår af punkt 3, arbejdes der hen mod, at man på de sygehuse, hvor der bygges eller ombygges i forbindelse med ny sygehusstruktur, placerer lægevagten og fælles akutmodtagelse i fysisk nærhed og med fælles indgang og venteværelse. I de nye sundheds- og akuthuse, som er undervejs, placeres lægevagt i nærheden af skadeklinik. Region Sjælland ønsker at arbejde hen mod øget brug af praksispersonale i lægevagten. Ved at inddrage sygeplejersker og andet sundhedsfagligt praksispersonale i varetagelsen af akutfunktionen, vil man kunne udnytte lægens ressourcer mere optimalt. Regionen ønsker at forhandle med PLO-Sjælland om et tættere samarbejde på de destinationer, hvor lægevagten er placeret i tæt sammenhæng til akutmodtagelsen og skadeklinikken. Her vil akutmodtagelsens sygeplejersker kunne bistå lægevagten ved behandling af mindres skader så som rensning af sår, bandagering og lignende. Region Midtjylland I den nuværende vagtordning benytter vagtlægerne ikke praksispersonale i vagttid, forstået som det personale almen praksis har ansat og aflønner. Fra den 10. april 2012 har de praktiserende læger samarbejdet med hospitalsansatte sygeplejersker ved akutklinikkerne i Holstebro, Silkeborg, Ringkøbing, Grenaa og Skive ved håndtering af patienter med mindre skader. Praksispersonale vil formentlig i højere grad medvirke i behandlingen af akutte patienter i dagtid, når almen praksis pr. 4. september 2012 får en udvidet rolle på akutområdet. Derudover medfører aftalen om det udvidede samarbejde på akutområdet (jf. punkt 3), at lægevagten bliver en mere integreret del af akutklinikkerne og akutafdelingerne. Dermed sikres et tættere samarbejde mellem vagtlægerne og hospitalsansat personale (særligt behandlersygeplejersker og assisterende sygeplejersker på akutområdet, hvilket forventes at give en mere effektiv arbejdsdeling og skabe synergieffekt).

7 Side 7 Region Syddanmark Det er aftalt, at Region Syddanmark i en forsøgsperiode på 12 måneder finansierer en såkaldt brobygger, dvs. hjælpepersonale til lægevagten svarende til 3,12 fuldtidsstillinger. Brobyggeren er en erfaren social og sundhedsassistent, som ansættes/eller er ansat af FAM og fungerer i lægevagten i tidsrummet: Mandag fredag kl samt lørdag, søndag og helligdage fra kl Brobyggeren skal fortrinsvis sørge for at være det modtagende ansigt overfor patienter og bidrage til, at der er et imødekommende miljø i Lægevagten. Brobyggeren skal hjælpe patienter, der har brug for praktisk eller anden form for hjælp. Brobyggeren skal overvåge venteområdet og drage omsorg for patienter og deres pårørende. Brobyggeren skal endvidere hjælpe med genkonsultationer efter f.eks. røntgen eller lign. samt foretage relevante laboratorieundersøgelser og evt. blodprøver. Brobyggeren hjælper patienterne med eventuel hjemtransport. Sekundært skal brobyggeren gå til hånde overfor vagtlægerne omkring behandling og undersøgelser efter nærmere retningslinjer. Det er aftalt, at FAM OUH stiller enkelt udstyr til rådighed for lægevagten, så Brobyggeren kan foretage enkelte analyser f.eks. urinanalyser. Det er aftalt, at lægevagten kan sende patienter til røntgen og laboratorieundersøgelser m.v. Når patienten vender tilbage, booker FAM-personalet eller sender brobyggeren patienten ind i lægevagtssystemet snarest muligt og under alle omstændigheder inden for max. 1 time. Derefter tilses patienten af en ny vagtlæge, som afslutter patienten, hvorfor det overenskomstmæssigt udløser en ny konsultation. Ved behov følger brobyggeren patienten frem og tilbage fra røntgen/laboratorium samt sørger for, at patienten kommer ind og bliver afsluttet hos vagtlægen. Der er en forventning om, at det nye samarbejde samt indførelse af brobyggerfunktionen vil øge kapaciteten i lægevagten, aflaste FAM, nedbringe ventetiden for patienterne samt bidrage til, at en større procentdel af patienterne bliver afsluttet i Lægevagten, og at det i et vist omfang vil være muligt at undgå indlæggelser. Region Nordjylland Regionen har på nuværende tidspunkt ansat en sygeplejerske i lægevagten i Aalborg, som agerer under lægevagtens overordnede faglige ansvar, og det var oprindeligt aftalt mellem PLO Nordjylland og regionen, at der i foråret 2012 skulle indledes forhandlinger om bl.a. fælles personale i lægevagten og de kommende fælles akutmodtagelser. Disse forhandlinger er imidlertid blevet udskudt. Delkonklusion Der anvendes i et vist begrænset omfang praksispersonale, som er ansat og aflønnet af regionerne, i regionernes lægevagtsordninger I Region Hovedstaden anvendes aktuelt ikke praksispersonale i lægevagten. I forbindelse med dialogen om et sundhedshus i Helsingør forventes temaet at indgå i drøftelserne.

8 Side 8 I Regionen Sjælland er lægevagten kun bemandet med læger, men regionen ønsker at arbejde hen imod øget brug af praksispersonale. I Region Midtjylland har de praktiserende læger fra den 10. april 2012 samarbejdet med hospitalsansatte sygeplejersker ved akutklinikkerne i Holstebro, Silkeborg, Ringkøbing, Grenaa og Skive ved håndtering af patienter med mindre skader. I Region Syddanmark er det aftalt, at regionen i en forsøgsperiode på 12 måneder finansierer en såkaldt brobygger, dvs. hjælpepersonale til lægevagten. Brobyggeren, der er en erfaren social og sundhedsassistent, ansættes/eller er ansat af FAM og fungerer i lægevagten. Brobyggeren skal fortrinsvis sørge for at være det modtagende ansigt overfor patienter og bidrage til, at der er et imødekommende miljø i Lægevagten, og skal hjælpe patienterne med en række praktiske gøremål. I Region Nordjylland er der på nuværende tidspunkt ansat en sygeplejerske i lægevagten i Aalborg, som agerer under lægevagtens overordnede faglige ansvar, og det var oprindeligt aftalt mellem PLO Nordjylland og regionen, at der i foråret 2012 skulle indledes forhandlinger om bl.a. fælles personale i lægevagten og de kommende fælles akutmodtagelser. Disse forhandlinger er imidlertid blevet udskudt. 3) Differentierede lægevagtstilbud / integration med andre tilbud Region Hovedstaden Lægevagtsklinikkerne har faste åbningstider, dog således at de klinikker, der er placeret ved akutmodtagelserne, har åbent længst. Lægevagtsvisitationen kan følge ventetiden og dermed være behjælpelig med at sørge for kortest mulig ventetid. Regions Sjælland Region Sjælland har indgået en aftale med PLO-Sjælland om, at der indrettes konsultationer rundt om i regionen alt efter de behov, der er for lægevagt i hvert enkelt område af regionen. Der er således oprettet tre forskellige konsultationsformer. Faste konsultationssteder med åbningstid på hverdage, og 8 24 i weekender og helligdage. Delvis bemandede konsultationssteder med en begrænset men fast daglig åbningstid. Og Ad hoc-åbne konsultation, der ikke er åbne i et på forhånd fastsat tidsrum. Men patienter kan ad hoc visiteres til denne konsultation på et fastsat tidspunkt, og der mødes med den kørende læge efter visitators vurdering. Lægevagten i Slagelse, Holbæk, Køge, Næstved og Kalundborg ligger i tæt sammenhæng med akutmodtagelser eller skadeklinikker med fælles venterum. Region Midtjylland Vagtordningen i Region Midtjylland er en storvagtsordning med standardiserede tilbud til alle regionens indbyggere. Der er ensartet udstyr på konsultationerne, og de samme servicemål gælder ens overalt i regionen. På regionens øer er vagtordningen dog i en vis grad tilpasset, ligesom lægevagten aflægger flere hjemmebesøg i regionens såkaldte udkantsområder for at kompensere for den længere afstand til lægekonsultation/akutklinik.

9 Side 9 Derudover vedtog Regionsrådet i Region Midtjylland den 14. december 2011 aftalen om det udvidede samarbejde på akutområdet. I aftalen imellem regionen og PLO-Midtjylland blev det besluttet, at almen praksis fremadrettet skulle indgå som en integreret del af det akutte beredskab på tre områder: a) Som visitator for alle akutte henvendelser, der ikke kræver kontakt til 112, i både dagtid og vagttid i et enstrenget visitationssystem for akutområdet gældende for hele regionen. b) Som en integreret del af samarbejdet i akutklinikkerne med en rolle som lægefaglig back-up og ansvarlig på akutklinikkerne i Grenaa, Ringkøbing og Skive samt Silkeborg og Holstebro: a. I Grenaa, Ringkøbing og Skive i. På hverdage i tidsrummet: kl ii. I weekender og på helligdage kl b. I Silkeborg og Holstebro i. På hverdage i tidsrummet: kl ii. I weekender og på helligdage kl c) Som et sidste element af det integrerede samarbejde på akutområdet etableres et samarbejde mellem lægevagten og hospitalsansat personale ved akutafdelingerne med henblik på at sikre fleksibilitet og en optimal arbejdsdeling i diagnosticering og behandling af de akutte patienter. Samarbejdet i akutklinikkerne trådte i kraft den 10. april 2012, mens den enstrengede visitationsmodel for akutte henvendelser samt samarbejdet i akutafdelingerne først implementeres den 4. september Med integrationen af lægevagten og akutklinikkerne/-afdelingerne har patienten kun én indgang til det akutte område via lægevagtsvisitationen/almen praksis visitation. Dette forventes at skabe et sammenhængende akutområde, hvor patienten ikke selv skal tage stilling til, hvor vedkommende givet sin skade vil modtage den mest optimale behandling, hvilket bidrager til sammenhængende patientforløb og øger sandsynligheden for at patienten fra starten af behandlingsforløbet modtager den rette behandling ved den rette instans. Aftalen tilsigter yderligere at flere mindre skader - i særligt den østlige del af regionen - fremover skal håndteres i almen praksis/lægevagten og ved akutklinikkerne. Dette vil skabe en mere borgernær akutstruktur, hvor patienten ikke nødvendigvis skal rejse til en skadestue (nu akutafdeling) ved et af de fem hospitaler, men i stedet kan blive tilset af egen læge i dagtid eller ved akutklinikken/lægevagten i vagttid. Region Syddanmark Det projekt, som omtales under pkt 1. Ledelsesmæssig struktur, er i første omgang et særskilt 12 måneders projekt på FAM i Odense (OUH). Hovedparten af samarbejdsaftalen vil i løbet af 2012/primo 2013 blive forsøgt implementeret i regionens øvrige 3 FAM er på Kolding, Aabenraa og Esbjerg Sygehuse, hvor der i

10 Side 10 lighed med OUH forefindes en lægevagtsvisitation. Der er ikke truffet beslutning om, hvordan et eventuelt udvidet samarbejde skal foregå i Svendborg. Lægevagten i Region Syddanmark er ikke blevet integreret med kommunale ordninger. Region Nordjylland Strukturen for lægevagten i Region Nordjylland vil dels basere sig på samspillet i de tre kommende fælles akutmodtagelser (FAM er) og Akut Modtage Afsnit (AMA), men også i et decentralt lægevagtstilbud, som skal understøtte et lokalt akuttilbud til alle borgere. Lægevagten har base dels på de større sygehuse i tæt forbindelse med de specialiserede akuttilbud, dels på mindre sygehuse med færre sygehusfunktioner, som kan indgå i samarbejde med lægevagten lokalt, og endelig er der lægevagtskonsultationer på steder, hvor der ikke er sygehusfunktioner. Disse forhold giver forskellige muligheder for at varetage akutfunktioner på de enkelte lokaliteter, og til forårets forhandlinger med PLO skal udviklingen af en samlet model for det akutte beredskab aftales. I Region Nordjylland arbejdes der hen imod en integration af lægevagten i FAM. Der er opnået enighed om fuld fysisk integration af lægevagtsfunktionen i de kommende fælles akutmodtagelser i Hjørring, Thisted og på det kommende Aalborg Sygehus. Det vil sige, der er foreløbigt enighed om fysisk fællesskab med fælles venterum for patienterne til lægevagten og øvrige dele af FAM. Yderligere samarbejde mellem lægevagten og FAM afventer resultaterne af de nu udskudte forhandlinger. I Region Nordjylland har der desuden været arbejdet for at etablere en integreret småskadeklinik i Hobro med et visiteret lokalt tilbud, hvor borgere med lettere skader og sygdomstilstande kan behandles af behandlersygeplejersker og vagtlæge. Formålet med småskadeklinikken er at integrere de akutte tilbud i almen praksis med de behandlings- og diagnosticeringsmuligheder, sygehuset kan tilbyde. Den integrerede småskadeklinik skulle som udgangspunkt være åben fra 8-22 alle dage. Småskadeklinikken skulle være visiteret via almen praksis og vagtlægen. I dagtid skulle patienterne henvende sig til egen læge, der visiterer til småskadeklinikken, herunder også til røntgenundersøgelse. I øvrig tid skulle patienterne henvende sig telefonisk til lægevagten som visiterer til småskadeklinikken. Bemandingen i småskadeklinikken skulle udgøres af sygeplejersker ansat ved sygehuset og vagtlæger. Der har dog ikke været muligt at få en aftale forhandlet på plads med PLO om lægevagtens integration i småskadeklinikken. Småskadeklinikken er i drift og er bemandet med behandlersygeplejersker og er åben for visiterede skader i tidsrummet fra kl På småskadeklinikken er det muligt at blive behandlet for mindre skader, og patienter med større skader vil blive sendt videre til behandling hos enten Sygehus Himmerland i Farsø eller Aalborg Sygehus. Behandlersygeplejerskerne er uddannet til at behandle mindre skader som syning og behandling af sår, behandling af øjenskader, mindre forbrændinger og ukomplicerede brud på arme, ben, fingre og tæer. Behandlersygeplejerskerne arbejder på delegeret ansvar fra sygehusets læger.

11 Side 11 PLO Nordjylland anfører, at småskadeklinikken er etableret i Hobro. Den er etableret efter beslutning om lukning af skadestuen i Hobro. I vagttiden er der imidlertid en vagtlæge til stede i Hobro, som ikke har kapacitetsproblemer. PLO-Nordjylland finder det derfor overflødigt at bruge ekstra ressourcer på et tilbud, som PLO ikke finder er nødvendigt. Delkonklusion De enkelte regioner har indrettet deres lægevagtstilbud forskelligt, ligesom der indenfor den enkelte region tilbydes differentierede tilbud. I Region Hovedstaden har lægevagtsklinikkerne faste åbningstider, dog således at de, der er placeret ved akutmodtagelserne har åbent længst I Region Sjælland er der oprettet tre forskellige konsultationsformer. Faste konsultationssteder med åbningstid på hverdage, og 8 24 i weekends og helligdage. Delvis bemandede konsultationssteder med en begrænset men fast daglig åbningstid. Og Ad hoc-åbne konsultation, der ikke er åbne i et på forhånd fastsat tidsrum. Men patienter kan ad hoc visiteres til denne konsultation på et fastsat tidspunkt, og der mødes med den kørende læge efter visitators vurdering. Vagtordningen i Region Midtjylland er en storvagtsordning med standardiserede tilbud til alle regionens indbyggere. På regionens øer er vagtordningen dog i en vis grad tilpasset. Derudover har regionen indgået en aftale med PLO om, at almen praksis fremadrettet skal indgå som en integreret del af det akutte beredskab på udvalgte områder. Det projekt i Region Syddanmark, som omtales under pkt 1. Ledelsesmæssig struktur - er i første omgang et særskilt 12 måneders projekt på FAM i Odense (OUH). Lægevagten i Region Syddanmark er ikke blevet integreret med kommunale ordninger. I Region Nordjylland har lægevagten base dels på de større sygehuse i tæt forbindelse med de specialiserede akuttilbud dels på mindre sygehuse med færre sygehusfunktioner, som kan indgå i samarbejde med lægevagten lokalt, og endelig er der lægevagtskonsultationer på steder, hvor der ikke er sygehusfunktioner. Regionen har endvidere etableret en småskadeklinik, som er bemandet med behandlersygeplejersker og er åben for visiterede skader i tidsrummet fra kl ) Udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet Region Hovedstaden Den sundhedsfaglige kvalitet i lægevagten er PLO-Hovedstadens ansvar. Temaer som uddannelse af lægevagter, efteruddannelse drøftes i lægevagtsudvalget, et underudvalg til samarbejdsudvalget. Klagesager og serviceklager drøftes tilsvarende i disse udvalg. Regions Sjælland Ifølge aftalen med PLO-Sjælland om lægevagten i Regions Sjælland, er det PLO- Sjælland, der har ansvaret for at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet i lægevagten. Ved møder i det fælles vagtudvalg, orienteres regionen om de tiltag, som løbende forgår for at uddanne og efteruddanne lægevagten.

12 Side 12 Region Midtjylland Der er igangsat flere initiativer til at sikre høj sundhedsfaglig kvalitet på akutområdet. Region Midtjylland vil igangsætte et evaluerings- og monitoreringsprojekt af akutområdet i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis. Projektet skal bl.a. evaluere kvaliteten af den behandling, som patienterne modtager og sikre, at almen praksis mv. har de nødvendige kompetencer til at løfte opgaven. Yderligere gennemføres der medio 2012 en undersøgelse af tilgængeligheden i almen praksis i dagtid, da høj tilgængelighed er en forudsætning for at sikre en effektiv visitation til det akutte område. Som en del af tilgængelighedsundersøgelsen ringes der til samtlige lægepraksis i Region Midtjylland. Den enkelte praksis svartid måles, og det noteres, om der er oprettet akutlinje, hvilket omfang af stedfortræderfunktion der er mv. Undersøgelsen gentages senere på året og derefter årligt for at sikre, at patienterne faktisk også oplever, at den nye akutstruktur medfører et kvalitets- og serviceløft. Der pågår endvidere drøftelser om mulighederne for en integreret webløsning mellem lægevagten og akutafdelingerne med henblik på at sikre rationelle arbejdsgange, sammenhængende patientforløb og en bedre borgerservice, hvor patienterne kun behøver at sige tingene en gang. Region Syddanmark I forhold til samarbejdet i visitationen er det hensigten at sikre, at de alment medicinske patienter bliver set i lægevagten. FAM og lægevagten udarbejder retningslinjer for hvilke kategorier af patienter, der anses som almen medicinske. De patienter, der ikke falder ind under kriterierne til lægevagten, tager FAM sig af. Det er aftalt, at lægevagten kan sende patienter til behandling hos skadesygeplejersken i FAM, hvis de finder dette fagligt relevant. Det er aftalt, at der vil ske faglig sparring via samtaler med flowmaster, speciallæger og øvrigt FAM-personale samt ved at yde bistand til hinanden, hvis det sander til. Det er nemt at søge faglig sparring pga. den korte afstand mellem parterne, og da der etableres direkte telefonnumre til speciallægerne i FAM. FAM får et direkte telefonnummer til Lægevagten. Der er aftalt, at der kan ske en vis aflastning i spidsbelastningssituationer fra FAM til Lægevagten og omvendt. Når en almen medicinsk selvhenvender kontakter FAM, bliver vedkommende tilset af FAM s triagesygeplejerske som de øvrige patienter, der henvender sig i FAM. Triagesygeplejersken triagerer patienten efter fastlagte og gældende retningslinjer. Når Triagesygeplejersken har et overblik over de vitale parametre, kontaktårsagen og de aftalte visitationsretningslinjer kontakter hun den visiterede vagtlæge via en direkte forbindelse. Patienten visiteres til konsultation i lægevagten på lige fod med øvrige patienter under hensyntagen til den aktuelle tilstand, hvis akut konsultation findes indiceret. Der er en forventning om, at projektet, herunder den tættere integration med FAM, det faglige fællesskab, brobyggeren, adgang til relevant udstyr vil styrke og udvikle den sundhedsfaglige kvalitet i Lægevagten. I forbindelse med projektet vil hovedparten af de almen medicinske patienter, der kommer på FAM, fremover blive tilset

13 Side 13 af en speciallæge i almen medicin, og ikke som nu af en reservelæge fra skadestuen. Region Nordjylland Lægevagtens visitationsretningslinjer skal udbygges både med henblik på den sundhedsfaglige kvalitet og med henblik på bedre koordination med de øvrige akuttilbud. Der skal gennemføres obligatoriske undervisning for vagtlægerne i retningslinjerne. PLO anfører, at der endvidere pågår arbejde med at implementere fagligt ansvar i lægevagtsledelsen efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der pågår endvidere arbejde med at indføre en visitationsvejledning. Denne er udarbejdet, og er i øjeblikket ved at blive implementeret elektronisk, således at vejledningen kan medvirke til at sikre ensartet visitation i hele Danmark af høj faglig standard. Delkonklusion I Region Hovedstaden og Region Sjælland er det henholdsvis PLO- Hovedstaden og PLO-Sjælland, der har ansvaret for at udvikle kvaliteten i lægevagten. I Region Midtjylland er der igangsat flere initiativer til at sikre høj sundhedsfaglig kvalitet på akutområdet. Der er bl.a. igangsat et evaluerings og monitoreringsprojekt af akutområdet i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis. Medio 2012 igangsættes en undersøgelse af tilgængeligheden i almen praksis i dagtid. Der pågår endvidere drøftelser om mulighederne for en integreret webløsning mellem lægevagten og akutafdelingerne med henblik på at sikre rationelle arbejdsgange, sammenhængende patientforløb og en bedre borgerservice, hvor patienterne kun behøver at sige tingene én gang. I Region Syddanmark er der er en forventning om, at det projekt, som er etableret i regionen (jf. omtalen heraf under pkt. 1 om Ledelsesmæssig struktur ), herunder den tættere integration med FAM, det faglige fællesskab, Brobyggeren, adgang til relevant udstyr vil styrke og udvikle den sundhedsfaglige kvalitet i Lægevagten. I forbindelse med projektet vil hovedparten af de almen medicinske patienter, der kommer på FAM, fremover blive tilset af en speciallæge i almen medicin, og ikke som nu af en reservelæge fra skadestuen. I Region Nordjylland skal lægevagtens visitationsretningslinjer udbygges både med henblik på den sundhedsfaglige kvalitet og med henblik på bedre koordination med de øvrige akuttilbud. Der skal gennemføres obligatoriske undervisning for vagtlægerne i retningslinjerne. PLO anfører, at der pågår arbejde med at placering af fagligt ansvar hos vagtchefen samt at implementere ensartet visitationsguide i det elektroniske lægevagtssystem. 5) Andre tiltag der medvirker til at understøtte et sammenhængende akutsystem

14 Side 14 Region Hovedstaden Der er mellem lægevagten og de respektive hospitaler indgået samarbejdsaftaler på visse områder, f.eks. hjertestop og transport i relation til indlæggelse fra lægevagten. Regions Sjælland GPS i lægevagtens biler For at understøtte et sammenhængende akutsystem, har Region Sjælland det sidste års tid arbejdet for at indgå en aftale med PLO-Sjælland om, at de kørende lægevagter udstyres med samme kommunikationssystem som de øvrige præhospitale enheder (SINE-kommunikation med GPS). De kørende lægevagter i Region Sjælland transporteres i et antal specialindrettede biler. Ved at etablere tekniske muligheder for et direkte samspil og samarbejde mellem den kørende lægevagt og den øvrige præhospitale organisation, vil det eksempelvis være muligt for regionens AMK Vagtcentral at se, om der befinder sig en kørende lægevagt i et område, hvorfra der indløber et alarmopkald til om f.eks. hjertestop. Lægevagtsbilen vil kunne alarmeres, såfremt lægevagten kan være fremme ved patienten inden for 10 minutter, og mindst 5 minutter før nærmeste præhospitale enhed (ambulance, akutbil eller nødbehandlerenhed). Samtidig vil lægevagten med dette kommunikationssystem kunne kommunikere direkte med en ambulance eller akutbil, som lægevagten rekvirerer til patienten. Derudover vil den visiterende lægevagt have mulighed for at overskue, hvor de kørende læger fysisk befinder sig, og der gives et godt værktøj til koordinering. Som beskrevet under punkt 1, har PLO-Sjælland ikke været interesseret i et tættere samarbejde om visiteringen på dette område. Der har været ført jævnlige drøftelser herom i ca. et år. Kompromiset er blevet, at alarmcentralen, når det vurderes, at en lægevagtsbil opfylder kravet for visitation, kontakter lægevagtens koordinator. Koordinerende lægevagt vurderer herefter, om den lægevagt, der er peget på, skal omvisiteres til hjertestoppet. I givet fald kontakter koordinator denne lægevagt. Kun i tilfælde med hjertestop kan det blive aktuelt at omdirigere en lægevagt. Ifølge PLO har de praktiserende læger ikke haft kompetence eller kapacitet til at varetage de opgaver, som akutlægebilerne havde i det præhospitale beredskab, indtil Region Sjælland valgte at afskaffe dem. PLO anfører, at PLO og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) ikke mener, at praktiserende læger generelt er uddannede til at varetage denne opgave. Endvidere er de praktiserende læger ifølge PLO ikke i stand til at vedligeholde den nødvendige rutine, der skal til for at varetage opgaven. Det er endvidere vigtigt for PLO, at der kun visiteres til lægevagtsbiler fra lægevagten. Visiteret skadestue Den praktiserende læge og lægevagten spiller en central rolle i forhold til regionens samlede akutte beredskab. Der findes i alt ca. 300 lægepraksis geografisk spredt rundt i hele regionen. Derudover har lægevagten konsultation på 10 adresser spredt rundt i regionen, fortrinsvis placeret på sygehusene og i sundhedscentre. Regionen indførte pr. 1. oktober 2011 visiteret skadestue. Med visiteringen blev det muligt at guide til det rigtige behandlingssted.

15 Side 15 Da både almen praksis/lægevagten og akutafdelingerne fremover vil besidde visitations-kompetencer, men ikke til hinanden, har regionen og repræsentanter fra det lokale praksisudvalg på et par møder drøftet snitfladerne. Indtil videre er der opnået enighed om, at patienter kan viderestilles i telefonen fra vagtlæge til akutafdeling og omvendt. PLO anfører, at man naturligvis fortsat kan visitere patienter fra lægevagten til akutafdelingerne mhp behandling af større skader og evt. indlæggelse. Region Midtjylland Ingen tilbagemelding vedrørende dette punkt. Region Syddanmark Ingen tilbagemelding vedrørende dette punkt. Region Nordjylland Der er aftalt forhandlinger mellem PLO og regionen vedrørende fremadrettet samarbejde mellem almen praksis og akutberedskab i sekundær sektor, herunder en samarbejdsaftale om lægevagten med følgende punkter; brug af samme triagemodel, støttepersonale, overbelægning (samarbejde ved overbelastninger i enten lægevagten eller FAM/AMA) og uddannelse herunder at læger i uddannelsesforløb kan deltage i lægevagtens arbejde. I forhandlingerne mellem PLO og regionen kommer småskadeklinikkens funktion og bemanding også til at indgå. Regionen og PLO er enige om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på den samlede akutstruktur på sygehusene, i almen praksis og i lægevagten, herunder at der skal ses på den akutopgave, der skal løftes i de enkelte enheder, og som vil være afhængig af den geografiske placering af tilbuddet. Arbejdsgruppen skal afklare, hvilke opgaver der kan løses på de enkelte enheder, samt hvordan tilbuddene skal spille sammen. Arbejdet skal munde ud i, at det indgås en samlet aftale for samarbejde mellem lægevagt og akutberedskab i sekundær sektor. Delkonklusion I Region Hovedstaden er der mellem lægevagten og de respektive hospitaler indgået samarbejdsaftaler på visse områder, f.eks. hjertestop og transport i relation til indlæggelse fra lægevagten. For at understøtte et sammenhængende akutsystem, har Region Sjælland det sidste års tid arbejdet for at indgå en aftale med PLO-Sjælland om, at de kørende lægevagter udstyres med samme kommunikationssystem som de øvrige præhospitale enheder (SINE-kommunikation med GPS). Ifølge regionen har PLO- Sjælland ikke været interesseret i et tættere samarbejde om visiteringen på dette område. Kompromiset er blevet, at alarmcentralen, når det vurderes, at en lægevagtsbil opfylder kravet for visitation, kontakter lægevagtens koordinator. Koordinerende lægevagt vurderer herefter, om den lægevagt, der er peget på, skal omvisiteres til hjertestoppet. I givet fald kontakter koordinator denne lægevagt. Kun i tilfælde med hjertestop kan det blive aktuelt at omdirigere en lægevagt.

16 Side 16 Regionen indførte pr. 1. oktober 2011 visiteret skadestue. Med visiteringen blev det muligt at guide til det rigtige behandlingssted. I Region Nordjylland er der aftalt forhandlinger mellem PLO og regionen vedr. fremadrettet samarbejde mellem almen praksis og akutberedskab i sekundær sektor, herunder en samarbejdsaftale om lægevagten med følgende punkter: Brug af samme triagemodel, støttepersonale, overbelægning (samarbejde ved overbelastninger i enten lægevagten eller FAM/AMA) og uddannelse herunder at læger i uddannelsesforløb kan deltage i lægevagtens arbejde. I forhandlingerne mellem PLO og regionen kommer småskadeklinikkens funktion og bemanding også til at indgå. Man har fra den 10/ indført visiteret skadestue i Ålborg, således at samtlige akuttilbud i regionen nu er visiteret af almen praksis. Konklusion Udvalget finder, at udviklingen i sundhedsvæsnet med samlingen af den akutte modtagelse af patienter på færre sygehusenheder i stadig stigende grad nødvendiggør, at vagtlægeordningen kan indtænkes i det øvrige akutsystem, og at dette indebærer, at almen praksis/lægevagten i nogle områder i højere grad bør deltage i det akutte arbejde. Et enigt udvalg finder forsat, at følgende forhold kan medvirke til at nå målsætningen om et integreret akutsystem: 1. øget brug af praksispersonale i lægevagten, 2. fremtidens lægevagt er fleksibel og differentieret 3. lægegvagten i højere grad målrettes lokale behov, og at 4. der sker en fortsat udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet i lægevagten Udvalget finder endvidere, at regionerne afstemt lokale forhold og behov bør arbejde med yderligere tiltag, der medvirker til et sammenhængende akutsystem. Udvalget konstaterer på baggrund af tilbagemeldingerne fra regionerne og PLO, at der i samtlige regioner afstemt demografiske, geografiske og andre lokale forhold - arbejdes med at udvikle akutindsatsen på ovennævnte områder, og anerkender, at der er gennemført tiltag, der kan understøtte sammenhæng i akutindsatsen. Udvalget konstaterer endvidere, at der i regionerne arbejdes videre med at udvikle den sammenhængende og den sundhedsfaglige kvalitet i akutindsatsen på ovenstående parametre, herunder at der pågår forhandlinger imellem regioner og PLO om iværksættelse af nye tiltag. Udvalget opfordrer de lokale parter under behørig iagttagelse af lokale forskelle - til at lade sig inspirere af initiativer i andre regioner, bl.a. på baggrund af nærværende afrapportering. Et enigt udvalg finder fortsat, som tilkendegivet i udvalgets afrapportering fra november 2010, at den ledelsesmæssige struktur af lægevagten skal medvirke til at understøtte en entydig og sammenhængende akutindsats i den enkelte region. Udvalget konstaterer, at der i alle regioner har været fokus på den ledelsesmæssige struktur, og ført drøftelser herom imellem regionen og PLO, uden at dette har

17 Side 17 ført til grundlæggende ændringer af den nuværende struktur. Lægevagten og skadestuerne/akutklinikkerne er således i samtlige regioner opbygget som to selvstændige organisationer. Udvalget med undtagelse af Lægeforeningen finder på baggrund af tilbagemeldingerne fra regionerne, at der er et godt stykke vej før der er tilvejebragt en entydig og sammenhængende akutindsats, og at det i praksis er regionerne, der hidtil har vist det primære initiativ i forhold til at sikre en øget sammenhæng i akutindsatsen. Udvalget med undtagelse af Lægeforeningen finder, også i forlængelse heraf, at målsætningen om at opnå et integreret akutsystem nødvendiggør, at der i alle regioner etableres en integreret ledelsesmodel, hvor den faglige og organisatoriske ledelse af lægevagten forankres i regionerne. Lægeforeningen finder, at der i de fleste regioner har været har en tilfredsstillende udvikling i samarbejdet mellem lægevagten og det sygehusbaserede akutberedskab i de seneste 1-2 år. Lægeforeningen finder endvidere, at ulempen ved at forankre den faglige og organisatoriske ledelse af lægevagten i regionerne er, at det kan blive vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede læger til vagtlægeordningen, da PLO i dette tilfælde ikke vil kunne indgå en overenskomst, som forpligter de praktiserende læger til at varetage lægevagten. Endeligt konstaterer Lægeforeningen, at den enkelte region i henhold til 43 i overenskomsten om almen praksis i øvrigt kan beslutte at tilrettelægge lægebetjeningen på anden måde end den nuværende lægevagtsordning.

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland 1. Vagtordningens formål Formålet med denne aftale er at sikre borgerne i Region Sjælland en god og sikker lægebetjening uden for de praktiserende

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

Akutbetjening i almen praksis

Akutbetjening i almen praksis Akutbetjening i almen praksis Peter Magnussen Formand for PLO s Akutudvalg 1 Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende almen praksis 1. Et Landsdækkende telefonnummer til vagtlægeordningen. 2. Al henvendelse

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Analyse af aktivitet på skadeområdet efter indførsel af skadevisitation.

Analyse af aktivitet på skadeområdet efter indførsel af skadevisitation. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 14/47897 Dato: 19. december 2014 Udarbejdet af: Ulrich Jensen/Frank Rejnholt/Martin Grum-Nyman E-mail: Ulrich.Jensen@rsyd.dk Telefon:

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

UDKAST. Aftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt og visitation til skadestuer.

UDKAST. Aftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt og visitation til skadestuer. J.nr. 14/27096 27. oktober 2014. UDKAST Aftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt og visitation til skadestuer. 1. I henhold til overenskomstens 38

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Tfiidt regionmidtjylland

Tfiidt regionmidtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.reglonmicltjylland.dk Tfiidt regionmidtjylland Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland

Læs mere

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Freddy Lippert, Direktør for Den Præhospitale Virksomhed Peter Gjersøe, Enhedschef for Akuttelefonen 1813 DAGSORDEN 1. Velkommen

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Kontakt til skadestue og politi på Brogården

Kontakt til skadestue og politi på Brogården Kontakt til skadestue og politi på Brogården Information om kontaktinfo til: Læge, vagtlæge, skadestue og politi når du laver aktiviteter på Brogården Sådan skal du gøre, hvis du eller en deltager bliver

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvalget for kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland. Arbejdsgruppe 1

Udvalget for kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland. Arbejdsgruppe 1 Udvalget for kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Arbejdsgruppe 1 April 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgruppens opgave og sammensætning...4

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro

Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro Udvidet samarbejde på akutområdet mellem almen praksis og regionen i 2012 www.regionmidtjylland.dk Program Orientering om aftalen Samarbejde i akutklinikkerne

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Visitation til skadebehandling i Region Syddanmark

Visitation til skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/20720 Dato: 24. september 2012 Notat Visitation til skadebehandling i Region Syddanmark Baggrund Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned 1 bilag Amager Amager

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

BUA 2010 for Akutafdelingen

BUA 2010 for Akutafdelingen for Akutafdelingen FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet, gennem monitorering af patientforløb og journalaudit Akutafdelingens primære undersøgelse, dvs. plan for det videre

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Kl til på Regionsgården, mødelokale H4

Kl til på Regionsgården, mødelokale H4 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 17.00 til 19.30 på Regionsgården, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Februar 2008 Region Hovedstaden Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 48 20 50 00 E-mail: regionh@regionh.dk

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Projektprotokol. Evaluering og monitorering af akutaftalen i Region Midtjylland. April Forskningsenheden for Almen Praksis

Projektprotokol. Evaluering og monitorering af akutaftalen i Region Midtjylland. April Forskningsenheden for Almen Praksis Projektprotokol Evaluering og monitorering af akutaftalen i Region Midtjylland April 2012 Forskningsenheden for Almen Praksis Baggrund for ændringer I Region Midt varetages akutområdet af almen praksis/lægevagt,

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 473 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Medlemmer af SUU, medier, offentlighed Samråd AG om Respirationscenter

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler Regionshuset Århus Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler www.regionmidtjylland.dk Regionsrådsmedlem Bente Nielsen

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

kvaliteten i den danske lægevagtsordning

kvaliteten i den danske lægevagtsordning kvaliteten i den danske lægevagtsordning 2009 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Kvaliteten i den danske lægevagtsordning Sundhedsstyrelsen, 2009 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

BILAG 2 6.august 2006 NOTAT

BILAG 2 6.august 2006 NOTAT BILAG 2 6.august 2006 NOTAT Oplæg til lægevagten i Region Syddanmark til brug for drøftelse i Arbejdsgruppen vedr. samarbejde med kommunerne på sundhedsområdet den 17. august 2006. 1. Indledning. På embedsmandsplan

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere