JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet, at der løbende skal indsamles oplysninger om domme, afsagt efter lovens ikrafttræden 1. juli 2000, således at Retsudvalget kan holdes orienteret om udviklingen på området, og således at der opbygges et grundlag for en evaluering. Denne evaluering blev gennemført i 2010 og er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside. 1 Den foreliggende statistik omhandler nye domme, der er afsagt i perioden fra d. 1. januar 2012 til d. 31. december Der er tidligere udarbejdet redegørelser om domme for perioden 1. juli 2000 til 31. december 2001 og separat for årene 2002 til 2008 samt 2010 og Der blev ikke udarbejdet en tilsvarende redegørelse for domme afsagt i 2009, idet den samlede evaluering da var under gennemførelse. Der har dog vist sig efterfølgende at være interesse for, at der fortsat udarbejdes årlige redegørelser om nye domme. Ved siden af de nye domme omhandler denne redegørelse oplysninger om forløbet af de foranstaltningsdomme, der blev afsagt i Det sker med henblik på at undersøge om der, i henhold til lovændringen i 2000, er sket en prøvelse af de sager, hvor der ikke er fastsat en længstetid, jf. straffelovens 68 a, stk. 2, 2. pkt. Endvidere undersøges eventuelle forlængelser af længstetiden, jf. straffelovens 68 a, stk. 1 og stk. 3, samt 69 a, stk. 1 og stk. 3. I forhold til de tidligere rapporter fokuseres der nu mere på at belyse udviklingen separat for de psykisk syge (jf. 16, stk. 1, 1. pkt.), de mentalt retarderede ( 16, stk. 1, 2. pkt. og 16, stk. 2) samt personer, der henhører under 69 i det følgende rubriceret under betegnelsen mangelfuldt udviklede m.v. Data til brug for undersøgelsen stammer fra Kriminalregisteret. 1 sede_foranstaltninger.pdf 1

2 I. NYE DOMME Statistikken over nye domme i 2012 omfatter i alt 901 domme. De 901 domme angår i alt 891 personer, idet ti personer er blevet idømt en foranstaltning to gange i løbet af Af de 901 domme er 63 afsagt ved landsretterne. De 901 foranstaltningsdomme repræsenterer et fald på tre pct. i forhold til 2011, hvor der blev afsagt 932 domme. 2 Det er første gang siden 2007, der ikke er sket en stigning i det årlige antal idømte foranstaltningsdomme. Tabel 1. Udvikling i antallet af foranstaltningsdomme samt i andelen af domme uden tidsbegrænsning, i andelen vedrørende alvorlig personfarlig kriminalitet og i andelen, der angår vold mod tjenestemand. 3 Andel uden Andel vedr. alvorlig Antal tidsbegrænsning personfarlig kriminalitet % (156) 49 % (174) % (204) 48 % (217) % (223) 41 % (217) % (222) 39 % (225) % (271) 37 % (255) % (281) 37 % (275) % (225) 39 % (229) % (260) 37 % (256) % (306) 33 % (287) % (359) 34 % (320) % (345) 31 % (280) Tabel 1 viser i øvrigt, at antallet af foranstaltningsdomme er steget hvert år frem til Faldet i 2007 er antagelig relateret til retsreformen, og de efterfølgende år viser da også en fortsat stigning i antallet af domme. For 2012 registreres som nævnt et mindre fald i forhold til 2011, men antallet af domme er dog stadig højere end de øvrige tidligere år. Hvorvidt stigningen set over hele perioden afspejler en reel vækst i antallet af psykisk syge, mentalt retarderede og mangelfuldt udviklede lovovertrædere, eller om det afspejler et øget fokus på området, således at flere lovovertrædere med mentale problemer opdages og får foranstaltningsdomme frem for øvrige strafferetlige afgørelser, vides ikke. Ligeledes er der ikke klart, hvad årsagen til det mindre fald i 2012 er. 2 Antallet af domme afsagt i 2011 blev sidste år opgjort til 928. De fire ekstra domme er sager, som blev afgjort sent og derfor ikke nåede at komme med i sidste års afrapportering. 3 Når antallet af nye foranstaltningsdomme, der er afsagt i de enkelte år, afviger en smule fra de tal, der er anført i rapporterne for de enkelte år, skyldes det, at ankesager ikke kan registreres, før de endelig er afgjort, idet ankesager, der fører til ændringer i foranstaltningen, henføres til året for dommen i 2. instans, mens ankesager, hvor der ikke er sket ændringer i dommen, henføres til året for dommen i 1. instans. 2

3 Af tabel 1 ses, at andelen af domme uden tidsbegrænsning i 2012 ligger på niveau med de foregående år. Med henblik på at belyse, hvorvidt de årlige ændringer i antallet af foranstaltningsdomme angår alle kriminalitetsformer, er det undersøgt, hvorledes udviklingen er i andelen af domme, der vedrører alvorlig personfarlig kriminalitet. Herved forstås incest, voldtægt, seksualforbrydelser mod børn under 12 år, alvorligere vold ( ), trusler ( 266), vold og trusler mod vidner m.v. ( 123), forvoldelse af fare for andres liv eller førlighed, frihedsberøvelse, drab og forsøg herpå samt brandstiftelse og røveri. Som det ses af tredje kolonne i tabel 1, var andelen af domme, der angår alvorlig personfarlig kriminalitet, større i især de allerførste år efter lovændringen og lå i perioden fra 2004 til 2008 på et ret konstant, men lidt lavere niveau. Siden 2010 er denne andel mindsket yderligere, og i 2012 er det knapt en tredjedel af dommene, der angår alvorlig personfarlig kriminalitet Foranstaltningsdomme og den dømtes mentale tilstand Af de 901 domme angår de 513 (svarende til 57 pct.) psykisk syge, 120 (13 pct.) de mentalt retarderede og 268 (30 pct.) de mangelfuldt udviklede. 13 af de 120 personer, der er mentalt retarderede, er det i højere grad ( 16 stk. 1, 2. pkt.). I 2012 er andelen af foranstaltningsdomme, der angår psykisk syge, lidt mindre end i tidligere år, mens andelen, der angår de mangelfuldt udviklede, er lidt større. Tabel 2. Foranstaltningsdomme 2012 fordelt efter foranstaltningens længstetid og de dømtes mentale tilstand. Psykisk syge Mentalt retarderede Mangelfuldt udviklede m.v. Antal Andel Antal Andel Antal Andel Ingen længstetid % % % 1 år 1 0,4 % 2 år 1 0,4 % 3 år 5 1 % % 9 3 % 5 år % % % I alt % % % Af tabel 2, der angår dommens eventuelle tidsbegrænsning, fremgår det, at størstedelen af dommene er tidsbegrænsede, og at langt størstedelen af de tidsbegrænsede domme har en længstetid på fem år, mens alene to domme har en længstetid på under tre år. Af tabellen fremgår desuden, at det er relativt få af de mangelfuldt udviklede, som er idømt en foranstaltning uden længstetid Tidsbegrænsning og foranstaltningens art Ifølge lovændringen i 2000 skal der, når kriminaliteten ikke er af personfarlig karakter, jf. det senere, fastsættes en længstetid for foranstaltningen på fem år, såfremt foranstaltningen medfører eller 3

4 giver mulighed for, at den dømte anbringes i institution. I sager, hvor foranstaltningen ikke giver mulighed for anbringelse, skal der fastsættes en længstetid, som ikke må overstige tre år. I de sager, der vedrører alvorlig personfarlig kriminalitet, fastsættes i almindelighed ikke en længstetid. Af de i alt 513 domme, som angår psykisk syge personer, giver 507 mulighed for anbringelse, mens 32 medfører, at den dømte skal anbringes i institution eller på hospital, jf. tabel 3. I 2012 er ingen psykisk syge dømt til anbringelse i en sikret afdeling. Af de 507 domme, der medfører eller kan medføre anbringelse, er der for 218 domme (svarende til 43 pct.) ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen, jf. bestemmelserne i straffelovens 68 a, stk. 2, og 69 a, stk. 2, om alvorligere personfarlig kriminalitet. I de andre 289 domme, der medfører eller kan medføre anbringelse, er der i alle tilfælde fastsat en længstetid på fem år i overensstemmelse med ordlyden af bestemmelserne i 68 a, stk. 1, og 69 a, stk. 1. Tabel 3. Foranstaltningsdomme fordelt efter foranstaltningens art og længstetid for psykisk syge. Ingen længstetid 3 år 5 år I alt Tilsyn/ambulant behandling uden mulighed for anbringelse Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse Behandling med mulighed for indlæggelse Anbringelse på hospital/institution I alt De resterende seks domme giver ikke mulighed for anbringelse, hvilket som nævnt indebærer, at der skal fastsættes en længstetid, der ikke overstiger tre år. I fem af disse sager er længstetiden fastsat til højst tre år, mens der i én sag er fastsat en længstetid på fem år. Tabel 4. Foranstaltningsdomme fordelt efter foranstaltningens art og længstetid for mentalt retarderede. Ingen længstetid 3 år 5 år I alt Tilsyn/ambulant behandling uden mulighed for anbringelse Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse Anbringelse på hospital/ institution Institution m. mulighed for midlertidig anbringelse i sikret afd. 7 7 Anbringelse i sikret afdeling/institution 3 3 I alt

5 Når det drejer sig om de mentalt retarderede, er der 80 domme, som giver mulighed for anbringelse, jf. tabel 4. Der er desuden afsagt 21 anbringelsesdomme, hvilket relativt set er betydeligt flere end for de psykisk syge lovovertrædere. Af de i alt 101 domme, der medfører eller kan medføre anbringelse, er der for 48 domme (svarende til 48 pct.) ikke fastsat længstetid for foranstaltningen. Denne andel er lidt større end for de psykisk syge. Som nævnt, skal der i domme, hvor foranstaltningen ikke giver mulighed for anbringelse, fastsættes en længstetid, der ikke må overstige tre år, hvilket i alle tilfælde er sket for de mentalt retarderede. Tabel 5. Foranstaltningsdomme fordelt efter foranstaltningens art og længstetid for mangelfuldt udviklede m.v. Ingen længstetid 1 år 2 år 3 år 5 år I alt Tilsyn/ambulant behandling uden mulighed for anbringelse Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse Behandling med mulighed for anbringelse Anbringelse på hospital/ institution I alt Af de 268 domme, som angår personer med mangelfuld udvikling m.v., er to anbringelsesdomme, mens 257 kan medføre anbringelse, jf. tabel 5. I 79 ud af de 257 domme, der medfører eller kan medføre anbringelse, er der ikke fastsat længstetid. Dette svarer til 31 pct., hvilket er et noget mindre andel end for både de psykisk syge og de mentalt retarderede Tidsbegrænsning og kriminalitetens art Der skal i almindelighed ikke fastsættes længstetid i sager, der vedrører personfarlig kriminalitet, jf. 68 a, stk. 2, og 69 a, stk. 2. De kriminalitetsformer, der nævnes i disse bestemmelser, er drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig vold, trusler efter 266, brandstiftelse, voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse eller forsøg på en af disse forbrydelser. Hvorvidt en forbrydelse er omfattet af bestemmelserne, f.eks. har karakter af en alvorlig voldsforbrydelse, afhænger af en konkret vurdering af forbrydelsens beskaffenhed og omstændighederne, under hvilke den blev begået. I sager, der angår andre former for kriminalitet, skal der som udgangspunkt fastsættes en længstetid. 5

6 Tabel 6. Foranstaltningsdomme fordelt efter kriminalitetens art og foranstaltningens længstetid for psykisk syge. Ingen 3 år 5 år I alt længstetid Voldtægt mv. 3 3 Samleje med barn mv Blufærdighedskrænkelse Vold mod tjenestemand Drab 8 8 Forsøg på drab 5 5 Simpel vold Alvorligere vold Vold i øvrigt Brandstiftelse i øvrigt Trusler Tyveri Røveri Andre formueforbrydelser Andre straffelovsovertrædelser Særlovsovertrædelser I alt I tabel 6 er foranstaltningsdomme, som er idømt psykisk syge personer, fordelt efter kriminalitetens art. I tilfælde af, at personen er dømt for flere forhold, er det den alvorligste lovovertrædelse, sagen kategoriseres efter. Det skal bemærkes, at Justitsministeriets Forskningskontor i visse tilfælde har ændret den kategorisering, som politiet har foretaget, således at personfarlige forbrydelser i alle tilfælde er prioriteret før ikke-personfarlige forbrydelser. Som det ses af tabellen, er der i intet tilfælde i de sager, som angår manddrab, forsøg herpå eller voldtægt, fastsat en længstetid for foranstaltningen. I sager om samleje med barn, alvorligere vold ( ), brandstiftelse (alle sager efter 181) og røveri er der i en mindre del af sagerne fastsat en længstetid, mens det drejer sig om 28 pct. af sagerne om trusler ( 266 og 123). For så vidt angår andre og typisk mindre alvorlige former for personfarlig kriminalitet, vold mod tjenestemand og simpel vold ( 244), er der i langt hovedparten af sagerne fastsat en længstetid. Sagerne under kategorien Vold i øvrigt angår i alle tilfælde forvoldelse af fare for liv eller legeme. Også i langt de fleste sager vedrørende tyveri eller blufærdighedskrænkelse ( 232) er der fastsat en længstetid for foranstaltningen, mens det er sket i alle sager om andre formueforbrydelser ( 289, 289 a, 290, 291 og 293 a). For andre straffelovsovertrædelser og særlovsovertrædelser gælder også, 6

7 at der i størstedelen af tilfældene er fastsat en længstetid. Andre straffelovsovertrædelser vedrører 121, 158, 164, 165, 167, 171, 191, 192a, 194, 215, 265 og 293, mens særlovsovertrædelserne angår lov om euforiserende stoffer, våbenloven, færdselslovens bestemmelser om spiritus- og promillekørsel samt lov om værdipapirhandel. Vedrørende personfarlig kriminalitet og eventuel fastsættelse af længstetider følger dommene både for de mentalt retarderede (tabel 7) og de mangelfuldt udviklede m.v. (tabel 8) i høj grad den fordeling, som er beskrevet for de psykisk syge. For de mangelfuldt udviklede ses dog ét tilfælde af drab, hvor der er fastsat en længstetid. I øvrigt bemærkes, at de mangelfuldt udviklede m.v. sjældnere end de psykisk syge og de mentalt retarderede er dømt for vold mod tjenestemand. Tabel 7. Foranstaltningsdomme fordelt efter kriminalitetens art og foranstaltningens længstetid for mentalt retarderede. Ingen længstetid 3 år 5 år I alt Voldtægt mv. 3 3 Samleje med barn mv Blufærdighedskrænkelse 4 4 Vold mod tjenestemand Simpel vold Alvorligere vold Vold i øvrigt 1 1 Brandstiftelse i øvrigt Frihedsberøvelse Trusler Tyveri Røveri Andre formueforbrydelser Andre straffelovsovertrædelser Særlovsovertrædelser I alt

8 Tabel 8. Foranstaltningsdomme fordelt efter kriminalitetens art og foranstaltningens længstetid for mangelfuldt udviklede m.v. Ingen 1 år 2 år 3 år 5 år I alt længstetid Samleje med barn mv Blufærdighedskrænkelse 2 2 Andre sædelighedsforbrydelser Vold mod tjenestemand Drab 1 1 Simpel vold Alvorligere vold Særlig alvorlig vold 1 1 Vold i øvrigt 1 1 Brandstiftelse i øvrigt Trusler Tyveri Røveri Andre formueforbrydelser Andre straffelovsovertrædelser Særlovsovertrædelser I alt Længstetider for ophold Hvis der idømmes en foranstaltning efter straffelovens 69, som medfører eller giver mulighed for anbringelse i institution eller på hospital, jf. 69 a, stk. 1 og stk. 2, skal der i alle tilfælde fastsættes en længstetid for opholdet. Længstetiden for opholdet kan uanset en eventuel længstetid for foranstaltningen i almindelighed ikke overstige et år. Tabel 9. Foranstaltningsdomme fordelt efter foranstaltningens art og længstetiden for ophold for mangelfuldt udviklede m.v. Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for indlæg./anbr. Behandling med mulighed for indlæggelse Anbringelse på hospital/institution Ingen længstetid 3 mdr. 6 mdr. 1 år I alt I alt

9 Tabel 9 vedrører de domme, hvor der skal fastsættes en længstetid for opholdet. Som det fremgår af tabellen, er der i 237 af de i alt 257 domme fastsat en længstetid for opholdet på højst ét år. I 20 tilfælde, hvor der gives mulighed for indlæggelse, er der ikke fastsat en længstetid for opholdet. II. FORLØB Som nævnt omfatter denne rapport også oplysninger om forløbet af de foranstaltningsdomme, der blev afsagt i Det drejer sig om i alt 592 domme. 4 Af de personer, som dommene angår, er 42 afgået ved døden i den mellemliggende periode. Den yngste var 17 år, mens fire personer var fyldt 60 år på dødstidspunktet. Domme vedrørende døde personer er ekskluderet i de følgende analyser. Det samme er fire domme, som angår personer, der er udvist. De resterende foranstaltningsdomme angår 356 sager om psykisk syge personer, 70 sager om mentalt retarderede og 119 sager om mangelfuldt udviklede m.v. Derudover er den dømtes mentale tilstand i ét enkelt tilfælde ikke oplyst i dommen, hvorfor denne ikke indgår i det følgende. 5 Således angår den følgende analyse 545 domme Domme uden længstetid Ifølge straffelovens 68 a, stk. 2, 2. pkt., skal anklagemyndigheden i de sager, hvor der ikke er fastsat en længstetid, indbringe spørgsmålet om ændring eller endelig ophævelse af foranstaltningen for retten fem år efter afgørelsen, medmindre spørgsmålet har været forelagt for retten inden for de sidste to år. Af de i alt 545 domme er der for de 207 ikke fastsat længstetid, og det er for disse, ovennævnte krav gør sig gældende. Som det ses af tabel 10, blev størstedelen af dommene, som angår mangelfuldt udviklede m.v., ophævet inden for fem år. 6 Vedrørende de psykisk syge blev knap halvdelen af dommene ophævet inden for fem år, 7 mens det gælder godt halvdelen af dommene for mentalt retarderede. 8 4 I rapporten om nye foranstaltningsdomme afsagt i år 2007 er det anført, at der er afsagt 589 foranstaltningsdomme i Uoverensstemmelsen mellem dette tal og det her anførte skyldes, at der er sket en omrokering vedrørende ankesager. 5 Denne sag er hverken ændret, prøvet eller ophævet inden for fem år, ligesom dømte ikke er dømt for ny kriminalitet i perioden. 6 Forinden er én af disse sager ændret. 7 Heraf er otte prøvet inden ophævelsen, mens to er ændret. 8 En af disse er blevet prøvet forud for ophævelsen. 9

10 Af tabellen fremgår det endvidere, at nogle sager først er blevet ophævet, ændret eller prøvet efter fem år. For de psykisk syge drejer dette sig om 30 domme og for såvel de mentalt retarderede som de mangelfuldt udviklede om seks domme. Derudover er der et mindre antal domme, hvorom der ikke i det foreliggende datamateriale er oplysninger om eventuel ophævelse, ændring eller prøvelse af dommen. Af forløbsanalyserne i de tidligere rapporter fremgår det, at størstedelen af disse domme er blevet indbragt for retten inden for fem år, hvorfor sagerne opfylder kravet om tidsgrænsen for indbringelse for retten. Det må formodes, at tilsvarende vil være tilfældet for de sager, denne rapport omhandler. Tabel 10. Domme uden længstetid fordelt efter den dømtes mentale tilstand samt art af eventuelle kendelser m.v. Mentalt Mangelfuldt Psykisk syge retarderede udviklede m.v. Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ophævet inden for fem år % % % Ændret inden for fem år 13 9 % 5 16 % Prøvet inden for fem år % 3 10 % Sager der er blevet ophævet, ændret eller prøvet efter 5 år % 6 19 % 6 19 % Oplysninger om ophævelse, ændring eller prøvelse fremgår 12 8 % 1 3 % 3 10 % (endnu) ikke I alt % % % Af tabel 11 fremgår den gennemsnitlige tid fra domsdatoen til ophævelse af dommen eller til (første) ændring eller prøvelse. Overordnet set er der ikke store forskelle mellem de tre grupper af dømte. Det bemærkes, at beregningerne kan være baseret på meget få observationer, jf. tabel 10. Tabel 11. Domme uden længstetid fordelt efter den dømtes mentale tilstand samt den gennemsnitlige tid fra dom til kendelse m.v. Gennemsnitligt antal år fra dom til ophævelse/ændring/prøvelse Psykisk syge Mentalt retarderede Mangelfuldt udviklede m.v. Ophævet inden for fem år 3,3 2,7 3,0 Ændret inden for fem år 3,6 3,1 Prøvet inden for fem år 4,4 4,9 Sager der er blevet ophævet, ændret eller prøvet efter 5 år 5,2 5,1 5, Ændringer og forlængelser af foranstaltningen Det er ikke kun domme uden tidsbegrænsninger, der kan ændres. Dette kan også ske for de øvrige domme. Der er siden dommen i 2007 og frem til medio marts 2013 det tidspunkt, hvor datamaterialet til brug for denne undersøgelse blev dannet registreret i alt 47 domsændringer for de psykisk 10

11 syge. Disse domsændringer angår både sager med og uden længstetider. For domme med tidsbegrænsning er der for de psykisk syge foretaget 26 domsændringer, jf. tabel 12, og i gennemsnit er der gået 4,9 år fra dom til første domsændring. For dømte uden tidsbegrænsning er der foretaget i alt 21 domsændringer (tabel 13), og i gennemsnit er der gået 3,6 år fra dom til første domsændring. 9 For de mentalt retarderede er der foretaget 14 domsændringer, mens der for de mangelfuldt udviklede m.v. er foretaget 22 domsændringer. 10 De mentalt retarderedes domme uden tidsbegrænsning er blevet ændret efter i gennemsnit 3,1 år, mens dette er sket efter 4,8 år i gennemsnit for domme med tidsbegrænsning. Der er gået noget kortere tid, før der sker en ændring af foranstaltningen, for de mangelfuldt udviklede m.v. end for de andre dømte, nemlig i gennemsnit 2,6 år for domme med tidsbegrænsning og 1,3 år for domme uden tidsbegrænsning. 11 Tabel 12. Ændringer af domme med tidsbegrænsning for psykisk syge fordelt efter ændringens art. Forlængelse af foranstaltning Ændring af foranstaltning Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse 8 8 Behandling med mulighed for anbringelse Anbringelse på hospital/institution 1 1 I alt I alt Af de 26 domsændringer, der angår psykisk syge og domme med tidsbegrænsninger, angår de 25 forlængelser af foranstaltningens varighed. I alle tilfælde er dommen forlænget med to år. For de mentalt retarderede består ændringernes art i de otte tilfælde med tidsbegrænsning af domsforlængelser. 12 For de mangelfuldt udviklede m.v. med tidsbegrænsede domme forekommer der i alt 21 domsændringer: I seks tilfælde forlængelser af foranstaltningen 13, i to tilfælde ændring af foranstaltningens art og i 13 tilfælde forlængelser af institutionsopholdet. 14 De ændringer, der er foretaget for psykisk syge, der er idømt en foranstaltning uden tidsbegrænsning, angår i de fleste tilfælde en ændring af foranstaltningens art, jf. tabel 13. Ikke uventet er det 9 I to sager er dommen ændret to gange. 10 For de mentalt retarderede er en dom ændret to gange. For de mangelfuldt udviklede er tre domme ændret to gange, én er ændret tre gange og én er ændret fire gange. 11 I sidstnævnte tilfælde er der dog kun tale om en enkelt sag. 12 I alle tilfælde er der tale om forlængelser på to år. 13 I tre sager er det forlængelser på to år, én dom er forlænget et år og én dom er først forlænget med to år og derefter yderligere seks måneder. 14 Disse 13 forlængelser af institutionsophold fordeler sig på seks forskellige domme. For to domme er institutionsopholdet forlænget med et halvt år. For én dom er den forlænget en gang med et år, for én dom to gange med et år og for én dom fire gange med et år hver gang. Endelig er længstetiden for institutionsopholdet for én dom forlænget to gange med et år, hvorefter den forlænges indtil dommens udløb. 11

12 udelukkende anbringelsesdomme, der er ændret. 15 De vil således typisk efter nogle år blive ændret til en dom, der alene giver mulighed for anbringelse. Tabel 13. Ændringer af domme uden tidsbegrænsning for psykisk syge efter foranstaltningens art. Forlængelse af Ændring af institutionsophold foranstaltning I alt Tilsyn med mulighed for indlæggelse 2 2 Behandling med mulighed for indlæggelse 2 2 Anbringelse på hospital/institution Anbringelse i sikret institution/afdeling 2 2 I alt Med hensyn til de mentalt retarderede er der foretaget syv domsændringer, der angår en ændring af foranstaltningens art, for domme uden tidsbegrænsning. 16 For de mangelfuldt udviklede m.v. med domme uden tidsbegrænsning, er der i et enkelt tilfælde foretaget en ændring af foranstaltningen, idet den er blevet forlænget med ét år Kriminalitet og sanktioner under foranstaltningen 154 af de dømte psykisk syge, svarende til 43 pct., har fået et tiltalefrafald eller en bøde under foranstaltningen, jf. tabel 14. De fleste af de 154, der har fået en sanktion under foranstaltningen, har fået mere end én, idet der er registreret i alt 438 tiltalefrafald eller bøder under sanktionen, altså i gennemsnit knap tre tiltalefrafald/bøder for dem, der har fået en sanktion under foranstaltningen. For den samlede gruppe af psykisk syge er gennemsnittet på 1,2 sanktioner, jf. tabel 14. Af tabellen ses endvidere, at det for de mangelfuldt udviklede er 45 pct., der har fået en sanktion under foranstaltningen, mens det for de mentalt retarderede drejer sig om 49 pct. De mentalt retarderede, der begår ny kriminalitet under foranstaltningen, er i gennemsnit registreret for 2,6 sanktioner, og for hele gruppen er gennemsnittet på 1,3 sanktioner. For de mangelfuldt udviklede er de tilsvarende tal på henholdsvis 2,8 og 1,3 sanktioner i gennemsnit under foranstaltningen. Der ses nogenlunde samme mønster for dømte med og uden tidsbegrænsede foranstaltninger. 15 For to af disse domme er der foretaget to ændringer af foranstaltningens art. 16 I en sag er dommen ændret to gange. 17 Det kan tilføjes, at der i de 356 domme vedrørende psykisk syge er foretaget i alt 70 prøvelser, uden dommen er blevet ændret eller ophævet: Henholdsvis 51 prøvelser for domme uden tidsbegrænsning og 19 for domme med tidsbegrænsning. I gennemsnit er der gået henholdsvis 4,3 og 2,9 år fra dom til første prøvelse. For de mentalt retarderede er der for de 70 domme foretaget 14 prøvelser, uden dommen er blevet ændret eller ophævet: 12 prøvelser for domme uden tidsbegrænsning og to prøvelser for domme med tidsbegrænsning. I gennemsnit er der gået 4,7 år for domme uden tidsbegrænsning før første prøvelse og 3,2 år for domme med tidsbegrænsning. Blandt de 119 domme, de mangelfuldt udviklede er idømt, er der foretaget i alt to prøvelser, uden dommen er blevet ændret eller ophævet. Begge angår domme uden tidsbegrænsning. I gennemsnit er der gået 5,2 år før disse domme prøves første gang. 12

13 Tabel 14. Domme fordelt efter den dømtes mentale tilstand og antal nye sanktioner under foranstaltningens forløb. Mentalt Mangelfuldt Psykisk syge retarderede udviklede m.v. Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ingen sanktioner under foranstaltningen % % % 1 sanktion % % % 2 sanktioner 33 9 % 7 10 % % 3-5 sanktioner % 3 4 % % Mere end 5 sanktioner 15 4 % 5 7 % 5 4 % I alt % % % Gennemsnitlige antal sanktioner pr. person 1,2 1,3 1,3 14 af de 30 psykisk syge, der har fået forlænget deres foranstaltning eller deres institutionsophold, jf. afsnit 2.2, er registeret for en sanktion under foranstaltningen. Det er ikke muligt med sikkerhed at vide, hvorvidt der er en forbindelse mellem disse hændelser, men det forekommer dog overvejende sandsynligt. Samtidig skal det påpeges, at i langt de fleste af de tilfælde, hvor der forekommer en sanktion under foranstaltningen, ikke er sket hverken en ændring eller forlængelse af foranstaltningen. Blandt de mangelfuldt udviklede m.v. har syv ud af de elleve personer, der har fået forlænget deres foranstaltning, også fået sanktioner under dommen, mens det for de mentalt retarderede drejer sig om syv ud af de otte. Arten af den kriminalitet, der har ført til et tiltalefrafald eller en bøde under foranstaltningen, er angivet i tabel Som det fremgår, drejer det sig i de fleste tilfælde om mindre alvorlige former for kriminalitet. For psykisk syge angår 44 pct. af sagerne færdselsloven og andre særlovsbestemmelser, herunder ganske hyppigt lov om euforiserende stoffer. For de mentalt retarderede er det 42 pct. af sagerne, der angår disse lovovertrædelser, mens det for de mangelfuldt udviklede drejer sig om halvdelen af sagerne. Med hensyn til straffelovsovertrædelserne er butikstyveri den hyppigst forekommende kriminalitetstype både blandt de psykisk syge og de mangelfuldt udviklede. Blandt de mentalt retarderede er vold eller trusler mod offentlig myndighed den hyppigst forekommende straffelovovertrædelse. 10 af de 436 sanktioner til psykisk syge vedrører alvorligere personfarlig kriminalitet, nemlig seks sager om trusler, én om alvorligere vold og tre sager om røveri. Blandt de mentalt retarderede angår fem af sagerne alvorligere personfarlig kriminalitet, mens dette gør sig gældende for to af sagerne for de mangelfuldt udviklede m.v. 18 Tabellen viser kriminalitetens art for hovedsigtelsen, mens kriminalitetens art for eventuelle bisigtelser ikke er omfattet af tallene. 13

14 Tabel 15. Nye sanktioner fordelt efter kriminalitetens art og dømtes mentale tilstand. Mentalt Mangelfuldt Psykisk syge retarderede udviklede m.v. Antal Procent Antal Procent Antal Procent Blufærdighedskrænkelse 1 1 % Øvrige sædelighedskrænkelser 3 0,7 % 2 2 % 3 2 % Seksualforbrydelser i alt 3 0,7 % 3 3 % 3 2 % Vold o.l. mod offentlig myndighed % % 7 5 % Simpel vold 13 3 % 7 8 % 4 3 % Alvorligere vold 1 0,2 % Trusler 6 1 % 1 1 % 1 0,7 % Øvrige voldsforbrydelser 1 0,2 % Voldsforbrydelser i alt % % 12 8 % Dokumentfalsk 1 0,2 % 1 0,7 % Brandstiftelse 2 2 % Indbrud 23 5 % 5 5 % 8 5 % Butikstyverier mv % % Andre tyverier 30 7 % 2 2 % 14 9 % Brugstyverier 7 2 % 5 5 % 5 3 % Hærværk 16 4 % 3 3 % 8 5 % Underslæb, bedrageri, mandatsvig 8 2 % 1 1 % 3 2 % Røveri 3 0,7 % 2 2 % 1 0,7 % Andre formueforbrydelser 5 1 % Smugling eller salg af narkotika 2 0,5 % Ejendomsforbrydelser i alt % % % Øvrige straffelovsbestemmelser 10 2 % 1 1 % 3 2 % Færdselslovovertrædelser % % % Øvrige særlovsovertrædelser % % % I alt % % % 2.4. Ophævelse eller bortfald af foranstaltning Det er ikke muligt at beregne den gennemsnitlige varighed af foranstaltningerne, idet ikke alle domme er ophævet eller bortfaldet. I alt 112 domme var således endnu ikke ophævet på tidspunktet for dataindsamlingen. Af disse 112 domme angår 83 psykisk syge personer, 20 mentalt retarderede personer og 9 mangelfuldt udviklede m.v. Det er derfor alene de resterende 433 domme, der indgår i tabel Som tidligere nævnt, er 145 af dommene vedrørende psykisk syge uden tidsbegrænsning. 84 af disse domme er ophævet, 11 af dem dog først efter fem år, jf. tabel 16. Alle øvrige domme har tidsbegrænsning på maksimalt fem år og må derfor som udgangspunkt forventes at være bortfaldet. Af de ni domme med en tidsbegrænsning på tre år er de fem bortfaldet efter udløbet af de tre år, mens fire 14

15 er blevet ophævet tidligere. Af de 180 domme med en tidsbegrænsning på fem år, er 72 bortfaldet efter udløbet af fem år, mens fire overstiger fem år. I to tilfælde er dommene forlænget med to år. De øvrige domme ophæves, inden de fem år er forløbet. I øvrigt fremgår af tabellen, at den gennemsnitlige varighed af samtlige ophævede domme vedrørende de psykisk syge er 3,8 år. Tabel 16. Domme, der er ophævet eller bortfaldet, fordelt efter længstetid og varighed samt den gennemsnitlige varighed for psykisk syge. Under 1 år 1-2 år >2-3 år >3-4 år >4-5 år Over 5 år I alt Gnm. varighed Ingen længstetid ,6 3 år ,5 5 år ,0 I alt ,8 I alt er 31 af dommene, som vedrører mentalt retarderede personer, uden tidsbegrænsning, og 17 af disse domme er ophævet, jf. tabel 17. Andre 14 domme er ophævet inden dommens udløb, mens 17 domme med tidsbegrænsning ophørte ved dommens udløb. For én dom med en længstetid på tre år og én dom med en længstetid på fem år overskrider varigheden længstetiden. Dette skyldes i begge tilfælde at dommen forlænges. Den gennemsnitlige varighed af de ophævede domme er en smule kortere end den, der er set for psykisk syges domme, nemlig 3,2 år. Tabel 17. Domme, der er ophævet eller bortfaldet, fordelt efter længstetid og varighed samt den gennemsnitlige varighed for mentalt retarderede. Under 1 år 1-2 år >2-3 år >3-4 år >4-5 år Over 5 år I alt Gnm. varighed Ingen længstetid ,8 2 år 2 2 2,0 3 år ,9 5 år ,0 I alt ,2 26 af de 31 domme uden tidsbegrænsning til mangelfuldt udviklede m.v. er ophævet, jf. tabel af de tidsbegrænsede domme er bortfaldet ved dommens udløb og 62 er ophævet forinden. Tre domme overskrider den oprindelige tidsbegrænsning, hvilket skyldes forlængelser af foranstaltningen. Den gennemsnitlige varighed af de ophævede domme vedrørende mangelfuldt udviklede er omtrent ligeså lang som for de mentalt retarderede, nemlig på 3,3 år. 15

16 Tabel 18. Domme, der er ophævet eller bortfaldet, fordelt efter længstetid og varighed samt den gennemsnitlige varighed for mangelfuldt udviklede m.v. Under 1 år 1-2 år >2-3 år >3-4 år >4-5 år Over 5 år I alt Gnm. varighed Ingen længstetid ,3 3 år ,0 5 år ,3 I alt ,3 Som forventet er det, jf. tabel 19, især mange af tilsynsdommene, der er ophævet. Af behandlingsdommene er knap fire femtedele blevet ophævet for de psykisk syge, mens kun godt en fjerdedel af anbringelsesdommene er blevet ophævet. Samme tendens ses for de mentalt retarderede. Blandt de mangelfuldt udviklede m.v. er langt størstedelen af alle domme ophævet. Tabel 19. Domme fordelt efter foranstaltningens art og de dømtes mentale tilstand. Psykisk syge Antal domme Heraf pct. ophævet Mentalt retarderede Antal domme Heraf pct. ophævet Mangelfuldt udviklede m.v. Antal domme Heraf pct. ophævet Tilsyn/ambulant behandling uden mulighed for anbringelse % % % Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse % % % Behandling med mulighed for anbringelse % % Anbringelse på hospital/institution % 9 22 % 2 50 % Institution med mulighed for midlertidig anbringelse i sikret afdeling 3 33 % Anbringelse i sikret afdeling/institution 3 0 % 3 67 % I alt % % % 2.5. Nye foranstaltningsdomme Ophævelse af en dom er ikke i alle tilfælde udtryk for, at personen er ophørt med at begå kriminalitet. I visse tilfælde ophæves foranstaltningen i forbindelse med idømmelse af en ny foranstaltning. Dette er for de psykisk syge sket i 71 tilfælde og i gennemsnit 3,4 år efter idømmelsen af den tidligere foranstaltning. For de mentalt retarderede er der idømt 18 nye domme gennemsnitligt 2,5 år efter den første dom, mens de mangelfuldt udviklede m.v. er idømt 25 nye domme i gennemsnit 2,5 år efter den første dom. Det kan forventes, at det primært ville være tidsbegrænsede domme, der er blevet ophævet og efterfulgt af en ny foranstaltningsdom i forbindelse med ny kriminalitet. Blandt de mangelfuldt udviklede m.v. er godt to tredjedele af de foranstaltninger, der er afløst af nye foranstaltninger, da også 16

17 tidsbegrænsede, jf. tabel 20. Blandt de psykisk syge er det lidt over halvdelen, mens det er lidt under halvdelen blandt de mentalt retarderede. Tabel 20. Domme, der er afløst af en ny foranstaltningsdom, fordelt efter arten af den oprindelige foranstaltning og de dømtes mentale tilstand. Psykisk syge Antal domme Heraf pct. med tidsbegrænsning Mentalt retarderede Antal domme Heraf pct. med tidsbegrænsning Mangelfuldt udviklede m.v. Heraf pct. Antal med tids- domme begræns- ning Tilsyn/ambulant behandling med mulighed for anbringelse % % % Behandling med mulighed for indlæggelse % 2 0 % % Anbringelse på hospital/institution 2 0 % Institution med mulighed for anbringelse i sikret afdeling 1 0 % Anbringelse i sikret afdeling/institution 2 50 % I alt % % % Af tabel 21 fremgår, hvilken hovedforbrydelse der har ligget bag den nye foranstaltning, der har afløst den tidligere. Godt halvdelen af de psykisk syge er dømt for en voldsforbrydelse, først og fremmest for vold mod tjenestemand. Sammenlignet med arten af den kriminalitet, der har ført til et tiltalefrafald eller en bøde, jf. tabel 15 ovenfor, er den kriminalitet, der har medført, at der er idømt en ny foranstaltning, gennemgående af alvorligere karakter. Kun to af sagerne angående de psykisk syge vedrører en særlovsovertrædelse, mens der ikke ses nogle af disse sager for de mentalt retarderede eller de mangelfuldt udviklede. Blandt de psykisk syge angår 27 pct. af sagerne en alvorlig personfarlig forbrydelse, mens dette gør sig gældende for omtrent halvdelen af sagerne vedrørende de mentalt retarderede og de mangelfuldt udviklede. 17

18 Tabel 21. Domme, der er afløst af en ny foranstaltningsdom, fordelt efter arten af ny kriminalitet og mental tilstand. Psykisk syge Mentalt retarderede Mangelfuldt udviklede Antal Procent Antal Procent Antal Procent Blufærdighedskrænkelse 1 4 % Sædelighedsforbrydelser mod børn under % Voldtægt mv. 1 6 % Seksualforbrydelser i alt 0 0 % 2 11 % 1 4 % Vold o.l. mod offentlig myndighed % 4 22 % 5 20 % Manddrab eller forsøg herpå 1 1 % Simpel vold 7 10 % 1 6 % 4 16 % Alvorligere vold 6 8 % 1 6 % 5 20 % Trusler 2 3 % 2 8 % Øvrige voldsforbrydelser 1 1 % Voldsforbrydelser i alt % 6 33 % % Brandstiftelse 2 3 % 2 11 % 1 4 % Indbrud 7 10 % 2 8 % Butikstyverier mv. 1 1 % 1 6 % Andre tyverier 2 3 % 1 6 % Andre formueforbrydelser 1 1 % 1 6 % 1 4 % Hærværk 1 1 % Underslæb, bedrageri, mandatsvig 2 3 % 1 4 % Røveri 8 11 % 5 28 % 3 12 % Smugling eller salg af narkotika 7 10 % Ejendomsforbrydelser i alt % % 8 32 % Øvrige straffelovsbestemmelser 1 1 % Færdselslovovertrædelser 1 1 % I alt % % % 18

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

avisen I dette nr: LANDSFORENINGEN Marts 2017 Nr. 105

avisen I dette nr: LANDSFORENINGEN Marts 2017 Nr. 105 LANDSFORENINGEN af Patientrådgivere & Bistandsværger i Danmark Marts 2017 Nr. 105 avisen I dette nr: Retspsykiatrisk etik Dagsorden Landsmøde En patientrådgivers hverdag Bistandsværgens erfaringer Foranstaltningsdomme

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Dansk forskning om udviklingshæmmede og kriminalitet

Dansk forskning om udviklingshæmmede og kriminalitet Dansk forskning om udviklingshæmmede og kriminalitet Dorte Lystrup cand. mag. Ph.d. stud. Kofoedsminde / Aalborg Universitet & Søren Holst cand. scient. soc. Ph.d. stud. Kofoedsminde / Aalborg Universitet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet UDKAST Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningsenhed August 2008 2 Forord Denne udredning omfatter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Kriminalitet i de sociale klasser

Kriminalitet i de sociale klasser Kriminalitet i de sociale Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på kriminalitet, som 18-59-årige er

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Årsrapport Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn Årsrapport 2014 Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Samrådets medlemmer ved udgangen af 2014

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013

Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune. Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Det kriminalpræventive tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere i Skanderborg Kommune Lone Mose socialfaglig konsulent, juni 2012/oktober 2013 Indhold 1 Baggrund:... 3 2 Hovedprincip:... 3 3 Lovgrundlag:...

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 977 af 09/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-730-1246 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen 11 1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden 1990-2000 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Lille stigning i antal straffelovsanmeldelser Oversigtstabel

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE GRUPPE

KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE GRUPPE Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 117 Offentligt KORTLÆGNING AF RETSPSYKIATRIEN: MULIGE ÅRSAGER TIL UDVIKLINGEN I ANTALLET AF RETSPSYKIATRISKE PATIENTER SAMT VIDEN OM INDSATSER FOR DENNE

Læs mere

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %.

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer: 15.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens 70 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Nedenfor finder du straffeloven som den senest er bekendtgjort i Lovtekst der er tilkommet fra og med

Nedenfor finder du straffeloven som den senest er bekendtgjort i Lovtekst der er tilkommet fra og med Nedenfor finder du straffeloven som den senest er bekendtgjort i 2017. Lovtekst der er tilkommet fra og med 1986 er markeret med grøn understregning. Find lovteksten med adgang til lovbemærkninger på:

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2017-18 Fremsat den 29. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere