KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus, Jørgen Meier Sørensen, Tessa Gjødesen. Mogens Christensen deltog ikke i pkt Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Årsberetning 2008 for Nordfyns Kommune Forslag om oprettelse af Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Takster for byggesagsgebyrer Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Otterup for perioden 1. juli juni Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Bogense for perioden 1. juli 2007 til 30. juni Regnskab for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008 for Lejerbos afdeling i Bogense - "Jernstøberiet" Regnskab for Boligselskabet L.A.B.s afdelinger i Nordfyns Kommune for perioden 1. juli juni Lokaletilskud Bevilling til gennemgang af haller og klubhuse Midlertidig etablering af adgang til op- og søsætning Eventuel selskabsdannelse af Nordfyns Kommunes spildevand fra 1. januar Projektering af renovering af broer og bolværk i gl. havn Indførsel af obligatorisk ordning vedr. stativ for fastliggere Forslag om ansættelse af energikonsulent Energibesparende foranstaltninger på de kommunale institutioner Projekt "aktiveringsindsatsen i Jobcenter Nordfyn" Indberetning af rammeaftale med CRS for Etablering af småbørnsgruppe i Otterup Ansøgning fra Søndersøskolen om dækning af udgifter i forbindelse med etablering af førskolegrupper Retningslinier for godkendelse af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet efter høring Kontrakt vedrørende depotdrift af hjælpemidler Udpegning af valgstyrere og valgtilforordnede i forbindelse med folkeafstemningen den 7. juni Ændring af afstemningssteder i Nordfyns Kommune Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger...34 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren...36

3 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 3 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT:...36

4 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 4 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 631. Årsberetning 2008 for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Økonomi fremsender forslag til Årsberetning 2008 for Nordfyns Kommune. Administrationens indstilling Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at årsberetningen overgives til revision. Årsberetning 2008 Beretningen vil på mødet blive udleveret i papir til udvalgets medlemmer Indstillingen indstilles godkendt. Godkendt. Oversendes til revisionen Forslag om oprettelse af Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr A01 I den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er et af temamålene, at børn og unge skal sikres såvel formel som reel indflydelse og indsigelsesret. Der skal derfor oprettes et Børne- og Ungeråd i kommunen. Børne- og Ungerådet forventes at løse opgaver både af konkrete såvel som mere udtalelsesbaseret art. En af de første opgaver for rådet er at inddrage unge i kommunevalget i 2009, men også opgaver i form af eksempelvis udtalelser om forskellige projekter af forebyggende karakter inden for ex SSP (skole, social og politi) samt dialog og støtte til de lokale elevråd er opgaver for rådet. Børne- og Ungerådet forventes at afholde 4 møder årligt, men kan indkaldes ad hoc.

5 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 5 Børne- og Ungerådet organiseres i et sekretariat, placeret i Nordfyns Ungdomsskole. Deltagerne i udvalget foreslås at være en elevrådsrepræsentant fra hver af overbygningsskolerne, en elevrådsrepræsentant fra Nordfyns Gymnasium samt en elevrådsrepræsentant fra hver af produktionsskolerne. Ungdomsskoleinspektøren er sekretariatsleder. Kommissorium for Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Tids- og handleplan for Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Opgaver for Børne- og Ungerådet i Nordfyns Kommune, notat 31. marts 2009 Forslag til organisationsplan for Børne- og Ungerådet Unge og Kommunevalg, Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. februar 2009 Notat fra Økonomi og Løn af 2. april 2009 Personalemæssige konsekvenser: Der afsættes inden for folkeskolernes timeramme et timetal på 25 timer til en elevrådskontaktlærer. Øvrigt tidsforbrug til Ungdomsskolen dækkes inden for den eksisterende timeramme. Tid til kontaktlærer inden for Nordfyns Gymnasium og Produktionsskolen foreslås finansieret inden for skolernes eget timebudget. Økonomiske oplysninger: I Budget 2009 er der afsat et rammebeløb på ca. kr til forebyggende foranstaltninger inden for Børn- og Ungeomådet. Disse midler kan delvis anvendes til aktiviteter for Børn- og Ungerådet. Fra 2010 foreslås der afsat et rammebeløb på kr til aktiviteter for rådet samt et rammebeløb til Ungdomsskolens administration på kr Samlet skønnet udgift pr. år fra 2010 udgør kr Administrationen indstiller, at Børne- og Ungerådet oprettes fra august 2009, som beskrevet i kommissoriet. Beslutning i Familieudvalget den 15. april 2009: Administrationens indstilling indstilles godkendt med den ændring, at der ikke afsættes 25 timer til en elevrådskontaktlærer. Den opgave varetages af skoleforvaltningen. Endvidere udgår produktionsskolerne og erstattes med 1 repræsentant fra Otterup Realskole og 1 repræsentant fra overbygningen ved Skamby Friskole. Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt med den tilføjelse, at rammebeløb til formålet i 2010 tages op til drøftelse i forbindelse med udarbejdelse af Budget Indstilling tiltrådt.

6 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Takster for byggesagsgebyrer Sagsnr J.nr Den 1. januar 2009 trådte nye regler om byggesagsbehandling i kraft. Kommunerne skal ikke længere teknisk byggesagsbehandle byggeri af begrænset kompleksitet. De nye regler betyder, at der pr 1. april 2009 skal opkræves særskilte gebyrer for følgende kategorier af bebyggelse: 1. Simple konstruktioner 2. Enfamiliehuse 3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 4. Andre faste konstruktioner m.v. 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Takstblad for byggesagsgebyrer Økonomi: Økonomien omkring takstændringen vil være uændret. Nuværende takster for henholdsvis bolig 13,- kr./m² svarende til nyt pkt. 1 og 2 samt erhverv 20,- kr./m² svarende til nyt pkt. 3 og 5 er uændret, andre faste konstruktioner pkt. 4 vil forblive som fast gebyr = mindste gebyr. Teknik og Miljø indstiller, at de nuværende takster anvendes for budget 2009 fordelt på ovenstående kategorier af bebyggelser. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. april 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at de nuværende takster anvendes for budget 2009 fordelt på ovenstående kategorier af bebyggelser. Indstilles godkendt. Godkendt.

7 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Otterup for perioden 1. juli juni 2008 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Otterup Regnskab og Beretning for perioden 1. juli juni 2008 med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets 2 afdelinger med i alt 50 boliger i Otterup. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca. kr Afdelingernes regnskaber udviser: Afdeling Antal boliger Regnskabsresultat Afd. 1, Stenløkken/Stadionvej 32 Overskud på ca. kr Afd. 4, Damløkken/Hedemarken 18 Overskud på ca. kr Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbygger Referat fra ordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 15. december 2008 Referat fra ordinært Repræsentantskabsmøde den 15. december 2008 Regnskab og Årsberetning henligger på papirsagen Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning Indstilles taget til efterretning. Til efterretning.

8 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Bogense for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Bogense (Trægården) Regnskab og Beretning for perioden 1. juli juni 2008 med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets afdeling med 10 lejligheder i Bogense. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca. kr Afdelingens regnskab udviser et overskud på ca. kr , som er overført til dækning af tidligere års underskud. Afdelingen har i regnskabsårene haft et samlet underskud på ca. kr , som forsøges afviklet over 10 år. I regnskabsår 2006/2007 er der afviklet i alt ca. kr af dette underskud. I regnskabsår 2007/2008 er der afviklet yderligere ca. kr af dette underskud. Afdelingen har tidligere haft store udlejningsvanskeligheder. Ifølge årsberetningen er der fortsat visse vanskeligheder. I regnskab 2007/2008 har der været et tab ved lejeledighed på ca. kr , som er delvis dækket af henlæggelser. Da afdelingen har haft besparelser på den ordinære drift, udviser regnskabet et samlet overskud på ca. kr Kommunalbestyrelsen har i møde den 26. februar 2009 godkendt at indgå i en økonomisk kapitaltilførsel på i alt kr Samtidig forventes det, at BSB Bogense lægges sammen med BSB Søndersø og BSB Otterup, så boligorganisation fremover bliver større og mindre økonomisk sårbar. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune.

9 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 9 Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Referat fra ordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 15. december 2008 Referat fra ordinært Repræsentantskabsmøde den 15. december 2008 Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbyggeri Regnskab og Årsberetning henligger på papirsagen Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning Indstilles taget til efterretning. Taget til efterretning Regnskab for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008 for Lejerbos afdeling i Bogense - "Jernstøberiet" Sagsnr J.nr Forretningsførerorganisationen Lejerbo fremsender revideret årsregnskab for perioden 1. oktober september 2008 for organisationen og dens afdeling i Bogense; Jernstøberiet med 35 lejemål. Boligorganisationens regnskab udviser et underskud på ca. kr , som er overført til arbejdskapitalen. Afdelingen har haft et overskud på ca. kr , der er overført til henlæggelser. Det store overskud skyldes dels færre udgifter til renter og afdrag, dels mindreforbrug på forbrugsafgifter og løn. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma KPMG C. Jespersen har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold.

10 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 10 Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Referat fra bestyrelsesmøde den 4, februar 2009 Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbygger Regnskab henligger på papirsagen Administrationen indstilling: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Indstilles taget til efterretning. Taget til efterretning Regnskab for Boligselskabet L.A.B.s afdelinger i Nordfyns Kommune for perioden 1. juli juni 2008 Sagsnr J.nr Fyns almennyttige Boligselskab fremsender på vegne af Boligselskabet L.A.B. Fyn regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for boligselskabet, herunder dens 7 afdelinger i Nordfyns Kommune: Afdeling Antal Regnskabsresultat boliger Afd. 1, Længehusene, Bogense 15 Overskud på kr Afd. 18, Det gamle Mejeri, Otterup 30 Overskud på kr Afd. 19, Bøgeparken mv.. Otterup 257 Overskud på kr

11 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 11 Afd. 36, Oddervænget, Bogense 13 Underskud på kr Afd. 57, Stenløkkevej, Otterup 11 Overskud på kr Afd. 58, Sletten, Otterup 22 Overskud på kr Afd. 61, Gartnerpladsen, Otterup 37 Overskud på kr De store overskud i afdeling 19 og 22 skyldes primært tilbagebetaling af betalte ejendomsskatter for tidligere år. Hele boligorganisationen har i regnskabsåret 2007/2008 haft et samlet underskud på ca. kr , der er overført til arbejdskapitalen. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma PricewaterhouseCoopers har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune for ovennævnte afdelinger. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbygger L.A.B.s følgebrev til regnskabet Regnskab henligger på papirsagen Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning Indstilles taget til efterretning. Taget til efterretning Lokaletilskud Sagsnr J.nr

12 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 12 I forbindelse med etablering af Nordfyns Kommune blev der vedtaget et nyt regelsæt for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde. I 2007 blev hele budgetbeløbet til lokaletilskud udbetalt på baggrund af dokumenterede udgifter i perioden 1. januar 2007 til 31. oktober Formuleret på en anden måde, 12 måneders budget blev udbetalt til at dække 10 måneders forbrug. Der mangler således afregning for perioden 1. november til 31. december Som konsekvens af en fremrykket tidsplan for regnskabsafslutningen 2008 samt reviderede regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde er det ikke muligt at afregne og udbetale endelige tilskud for kalenderåret 2008 i regnskab De bogførte lokaletilskud i regnskab 2008 kan hovedsageligt henføres til acontoudbetalinger, og regnskab 2008 udviser derfor et mindreforbrug på 0,785 mio. kr. excl. kompensation for halleje. Ovennævnte bevirker, at det fremover vil være vanskeligt at sammenholde budget og regnskab, idet der er tidsmæssige forskydninger henover årsskiftet, hvilket er illustreret i nedenstående eksempel: EKSEMPEL: Tidsmæssig illustration for udbetaling af lokaletilskud Oprindeligt budget 3,0 3,0 3,0 3,0 Lokaletilskud på baggrund af sidste år 1,0 1,5 1,0 2,3 A`conto lokaletilskud indeværende år 1,5 2,0 0,7 1,0 Regnskab 2,5 3,5 1,7 3,3 Forskel mellem budget og regnskab 0,5-0,5 1,3-0,3 Denne ændring i udbetalingstidspunktet bevirker alt andet lige at der i budget 2009 vil være et mindreforbrug dog afhængig af behovet for acontoudbetaling. Kultur- og Fritidsafdelingen indstiller, at der i 2009 anvendes 2/12 af budgettet på kr samt budgettet for Dermed afregnes der lokaletilskud for 14 måneder. Udgiften afholdes i 2009 men forventes finansieret af mindreforbrug i henholdsvis 2008 og 2009 som følge af de nye udbetalingsregler for lokaletilskud. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Administrationens indstilling godkendt. Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstillingen godkendt.

13 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Bevilling til gennemgang af haller og klubhuse Sagsnr J.nr Som led i harmonisering af tilskud til hallerne i Nordfyns Kommune samt hensigten med overdragelse af kommunale klubhuse til foreninger ønskes en uvildig og faglig gennemgang af de selvejende haller og Nordfynshallen samt de kommunale klubhuse. Resultatet af gennemgangen giver mulighed for et samlet overblik over behovet for vedligeholdelse og vil samtidig understøtte prioriteringen af fremtidige bevillinger til renovering og vedligeholdelse. Det anbefales at anvende Rambøll A/S, som netop har gennemgået kommunens øvrige bygninger. Der foreligger tilbud fra Rambøll A/S på kr excl. moms. Dertil kommer ca. kr excl. moms på brugen af IT-værktøjet Rambyg det første år og ca. kr excl. moms fra 2010 og efterfølgende år. Tilbud af 23. marts 2009 fra Rambøll A/S Økonomiske oplysninger: Der er i budgettet ikke afsat midler til formålet. Det foreslås, at beløbet finansieres af den uprioriterede anlægspulje til Fritid på 1,025 mill. kr. Kultur- og Fritidsafdelingen ansøger om frigivelse af rådighedsbeløb på kr excl. moms til gennemgang af haller og klubhuse i Nordfyns Kommune. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Administrationens indstilling godkendt. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Indstilling godkendt.

14 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Midlertidig etablering af adgang til op- og søsætning Sagsnr J.nr Ved bygning af Dampskibshuset er adgang til søsætning for Bogense Ro- og Kajaklub blevet afbrudt. Teknik- og Miljøudvalgets formand Kim Johansen har sammen med driftschef Louise Rasmussen besigtiget klubbens adgang den 26.marts Kim Johansen og Louise Rasmussen foreslog en midlertidig flytning af nuværende rampe nord for modtagestationen. Denne placering betragtes som midlertidig på grund af ugunstige vest/nordvestlige vinde- og bølgeforhold. Ansøgning vedrørende Bogense Ro- og Kajakklubs afbrudte forhold til søsætning og optagning af robåde samt ansøgning om midlertidig etablering af adgang til op- og søsætning. Skitse over søsætningsforholdende. Økonomiske oplysninger: Vestafjord Aps har anslået flytning og genetablering af nuværende rampe til kr. ex. moms til optagning og genetablering af midlertidig bro. Samt kr. ex. moms til efterårsoptagning. I alt kr. ex. moms. Der er ikke afsat midler til formålet. Der bør findes finansiering indenfor eget udvalg. Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Udvalget besluttede at imødekomme klubbens ansøgning og indstiller at penge tages fra den uprioriterede anlægspulje på fritid. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Indstilling godkendt.

15 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Eventuel selskabsdannelse af Nordfyns Kommunes spildevand fra 1. januar 2009 Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 29. januar 2009, at der indledes et samarbejde med Odense Vandselskab A/S med henblik på dannelse af et nyt fælles aktieselskab, model 2 i advokatfirmaets redegørelse. Administrationen har efterfølgende afholdt en del møder med Odense Vandselskab A/S og begge parters rådgivere. I den forbindelse har rådgiverne gjort Administrationen opmærksom på en konkret problemstilling i tidsplanen i forhold til selskabsdannelsen pr. 1. januar Der skal udarbejdes en åbningsbalance pr. 1. januar 2010 for henholdsvis Odense Vandselskab A/S og Spildevandsforsyningen i Nordfyns Kommune, men de konkrete værdier pr. 1. januar 2010 er først tilgængelige i starten af Stiftelsesdokumenterne og selskabsdannelsen vil derfor først være endelig på plads i foråret 2010, hvilket også er muligt i det fremsatte lovforslag til vandsektorloven. Alternativ løsning kunne være at udarbejde åbningsbalance pr. 1. januar 2009 for henholdsvis Odense Vandselskab A/S og Spildevandsforsyningen i Nordfyns Kommune, og disse værdier vil danne grundlag for fordelingen af værdierne (aktieandele) mellem Nordfyns Kommune og Odense Kommune. Stiftelsesdokumenter kan dog først blive endeligt vedtaget, når selskabsdannelsen for spildevand i Nordfyns Kommune er etableret, og her vil etablering af et anpartsselskab (ApS) fra 1. januar 2009 være en mulig løsning. Konsekvenser ved etablering af et ApS for Spildevandsforsyningen i Nordfyns Kommune allerede fra 1. januar Der udpeges en direktør, der varetager selskabets interesser resten af Baggrunden for, at der alene registreres en direktør i selskabet og ikke vælges en bestyrelse er, at anpartsselskabet alene er et overgangsselskab, der vil eksistere i ca. 8 måneder. Resten af 2009 vil drift og anlægsbevillinger ikke skulle godkendes af Kommunalbestyrelsen. De økonomiske styringsprincipper ændres fra det kommunale bevillingssystem til årsregnskabsloven. Selskabet går fra at være ikke skattepligtig til at være skattepligtig, hvilket i praksis har begrænset betydning, idet de skattemæssige afskrivninger formentlig overstiger det skattemæssige resultat. Mulighed for at bevare 2 prislofter i en overgangsperiode, hvilket ikke er muligt i det fremsatte lovforslag til vandsektorloven. Skematisk oversigt over konsekvenser:

16 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 16 Væsentlige ændringer Anpartsselskab (ApS) Kommunal forsyning Overordnet styringsprincipper Selskabsloven Kommunal styrelseslov Beslutningskompetence Udpeget direktør Kommunalbestyrelsen Økonomiske regler Årsregnskabsloven Det kommunale bevillingssystem Skatteregler Skattepligtig Ikke skattepligtig Regnskab 2009 Bogføres særskilt ved Fortsætter uændret i kommunens regnskab Odense Vandselskab A/S og udgår af kommunens regnskab Til orientering kan oplyses, at Administrationen sideløbende med udskillelse af spildevandsforsyningen til et kommunalt eget anpartsselskab, arbejder med et udkast til aktionæroverenskomst med Odense Kommune. Udkast til aktionæroverenskomst ventes at blive indstillet til politisk behandling i august eller september Økonomi og Løn anbefaler, at Spildevand i Nordfyns Kommune omdannes til et anpartsselskab (ApS) fra 1. januar 2009, hvilket vil smidiggøre den administrative proces med henblik på dannelse af et fælles aktieselskab med Odense Kommune fra 1. januar Administrationens indstilling indstilles godkendt. Godkendt Projektering af renovering af broer og bolværk i gl. havn Sagsnr J.nr G00 I forbindelse med planlægningen af den tiltrængte renovering af broer og bolværk i den inderste del af den gamle havn i Bogense er der i 2009 afsat midler til det forberedende arbejde.

17 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 17 Havnevæsenet har i 2008 holdt forberedende møder med Det Maritime Udvalg, hvor forskellige krav og ideer til renoveringen blev drøftet. Der er udarbejdet et foreløbigt skitseforslag til renoveringens udførelse. Yderligere har der været ført drøftelser vedrørende det fremtidige projekt for en overordnet plan for hele havneområdet. Notat af 22. januar 2009 vedrørende renovering af den gamle havn Plan over renovering af den gamle havn Økonomiske oplysninger: I budget 2009 er der afsat kr til renovering af den gamle havn. Til udvalgets drøftelse. Det indstilles, at rådighedsbeløbet frigives. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Administrationens indstilling godkendt. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Indstilling godkendt Indførsel af obligatorisk ordning vedr. stativ for fastliggere Sagsnr J.nr G00 Ved indførsel af Bogense Havn og Marinas nye stativordning i 2008 har en stor del af brugerne benyttet sig af tilbuddet om de nye stativer. Alle nye brugere skal udnytte de nye stativer. Der er behov for en fremtidig overgangsordning, hvor de nuværende brugere, som allerede har stativer, får deres nuværende stativer udskiftet med det nye system. Notat fra Økonomi og Løn af 6. april 2009

18 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 18 Økonomiske oplysninger: Fremgår af notat fra Økonomi og Løn af 6. april 2009 Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Udvalget besluttede at stativordningen skal være obligatorisk fra og med C ønsker ordningen fra Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Godkendt Forslag om ansættelse af energikonsulent Sagsnr J.nr P00 Sålydende skrivelse er modtaget fra udvalgsformand Kim Johansen med forslag til dagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. april Jeg vil gerne stille forslag om, at man arbejder målrettet imod en yderligere reduktion af energiforbruget i de kommunale ejendomme i Nordfyns Kommune ved ansættelse af en energikonsulent, som finansieres af midler afsat på budget 2009/2010 til energibesparende foranstaltninger. Energikonsulenten skal skabe overblik over - og igangsætte tiltag, der er mulige i de kommunale ejendomme. Helt konkret kan en energikonsulent afdække følgende energiforbedringer: 1) Husets primære varmekilde 2) Husets klimaskærm (f.eks. hulmursisolering, loftisolering, facaderenovering, tag, vinduer og døre) 3) Elforbrug 4) Vandforbrug 5) Optimering af ventilationssystemerne 6) Etc.

19 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 19 Energikonsulenten skal føre konstant tilsyn med energiforbruget i samtlige kommunale ejendomme og vejlede og rådgive brugerne. Derudover skal energikonsulenten varetage forbrugsrelateret formidling overfor kommunens børn, voksne og ældre, for der igennem at få skabt en fælles forståelse for at spare på energien til gavn for naturen og miljøet, og også skabe forståelse for, at disse adfærdsregulerende tiltag kan generere færre udgifter til energi på de enkelte områder, hvor overskud efterfølgende skal anvendes til at finansiere yderligere energibesparende tiltag. De enkelte institutioner/bygningers budget nedsættes fremadrettet med de sparede midler, som overføres til en energipulje. Energikonsulenten skal være synlig i gadebilledet og deltage i arrangementer, der kan sætte fokus på dette vigtige område i hele kommunen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2.april 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslaget godkendt, herunder forslag til finansiering. Beslutning i Økonomiudvalget den 22.april 2009: Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget følges. For stemte 16 (V og A) Imod stemte 6 (B, F, N og C) Forslaget vedtaget Energibesparende foranstaltninger på de kommunale institutioner Sagsnr J.nr P00 Enervision har som pilotprojekt i Nordfyns Kommune gennemgået 3 institutioner med henblik på at undersøge mulighederne for at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Rådgivningen er gratis og er gennemført af EnergiFyns samarbejdspartner Enervision. Enervisions omkostninger dækkes primært via reduktionen i CO2, som afregnes mellem EnergiFyn og Enervision. De gennemgåede institutioner er: Skole Anlægsinvestering Årlig besparelse Tilbagebetalingstid

20 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 20 kr. kr. Hårslev Skole ,8 år Veflinge Skole ,7 år Havrehedskolen ,9 år Forudsætningen for et fortsat samarbejde med Enervision er, at de energibesparende foranstaltninger gennemføres, idet Enervision ellers ikke får betaling for deres rådgivning. Der kan blive tale om, at Enervision skal honoreres af Nordfyns Kommune udover CO2 besparelsen, da kommunen har mange små institutioner, hvor der ikke er en tilstrækkelig CO2 besparelse i forhold til den forbrugte tid. Enervision har indvilliget i at gennemføre ovennævnte 3 pilotprojekter, som udføres uden garanti for gennemførelse. Såfremt der skal etableres et formelt samarbejde, skal der indgås en aftale med Enervision gældende for alle institutioner. Sammenfatning Hårslev skole Sammenfatning Havrehed skole Sammenfatning Veflinge skole Drøftes på mødet i Teknik- og Miljøudvalget. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. april 2009: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at projekterne igangsættes, og anlæggene lånefinansieres. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der udarbejdes en model for tilbageførsel af energibesparelsen til én energipulje. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der igangsættes et samarbejde med Enervision, og at projekter med en tilbagebetalingstid på op til 5 år prioriteres først. Økonomiske oplysninger: Økonomi og Løn kan oplyse, at der i budget 2009 blev afsat en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover blev der i budget 2009 indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. som konsekvens af energibesparende foranstaltninger. Det fremgår af oversigten over rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger, at der er et beregnet rådighedsbeløb på 0,375 mio. kr., vel og mærke hvis lønudgifter til energikonsulenten skal finansieres heraf. Alternativt kan energibesparende foranstaltninger lånefinansieres, idet det af lånebekendtgørelsen fremgår, at kommunerne kan optage lån til anlægsinvesteringer i energibesparende foranstaltninger, og løbetiden må ikke overstige 25 år.

21 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 21 Nedenfor er vist beregningseksempler på den gennemsnitlige besparelse over 10 år, ligesom der er konsekvensberegninger, hvis tilbagebetalingstiden forlænges til henholdsvis 4 og 5 år. Hårslev Skole 2,8 år 4 år 5 år Veflinge Skole 2,7 år 4 år 5 år Årlig besparelse Havrehedskolen 0,9 år 4 år 5 år Årlig besparelse Tilbagebetalingstid Anlægsinvestering Tilbagebetalingstid Anlægsinvestering Tilbagebetalingstid Anlægsinvestering Årlig besparelse Gennemsnitlig besparelse over 10 år. Kontant Lånefinansiering Lånefinansiering finansiering 25 år 10 år Gennemsnitlig besparelse over 10 år. Kontant Lånefinansiering Lånefinansiering finansiering 25 år 10 år Gennemsnitlig besparelse over 10 år. Kontant Lånefinansiering Lånefinansiering finansiering 25 år 10 år Endvidere kan det overvejes, om midler fra kvalitetsfonden skal indgå i finansieringen af energibesparende foranstaltninger. Notat af 15. april 2009 fra Økonomi og Løn Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget følges. Indstillingen godkendt.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 13. DECEMBER 2007, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 13. december 2007 Side: 2 Fraværende: Eva Laut,

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5

DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HERNING VAND A/S DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5 TIL STEDE: STEEN ASFERG, INGER VEJLGAARD JESS, CARSTEN NYGAARD,JØRGEN MARSTRAND,FINN STENGEL

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere