KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus, Jørgen Meier Sørensen, Tessa Gjødesen. Mogens Christensen deltog ikke i pkt Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Årsberetning 2008 for Nordfyns Kommune Forslag om oprettelse af Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Takster for byggesagsgebyrer Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Otterup for perioden 1. juli juni Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Bogense for perioden 1. juli 2007 til 30. juni Regnskab for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008 for Lejerbos afdeling i Bogense - "Jernstøberiet" Regnskab for Boligselskabet L.A.B.s afdelinger i Nordfyns Kommune for perioden 1. juli juni Lokaletilskud Bevilling til gennemgang af haller og klubhuse Midlertidig etablering af adgang til op- og søsætning Eventuel selskabsdannelse af Nordfyns Kommunes spildevand fra 1. januar Projektering af renovering af broer og bolværk i gl. havn Indførsel af obligatorisk ordning vedr. stativ for fastliggere Forslag om ansættelse af energikonsulent Energibesparende foranstaltninger på de kommunale institutioner Projekt "aktiveringsindsatsen i Jobcenter Nordfyn" Indberetning af rammeaftale med CRS for Etablering af småbørnsgruppe i Otterup Ansøgning fra Søndersøskolen om dækning af udgifter i forbindelse med etablering af førskolegrupper Retningslinier for godkendelse af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet efter høring Kontrakt vedrørende depotdrift af hjælpemidler Udpegning af valgstyrere og valgtilforordnede i forbindelse med folkeafstemningen den 7. juni Ændring af afstemningssteder i Nordfyns Kommune Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger...34 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren...36

3 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 3 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT:...36

4 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 4 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 631. Årsberetning 2008 for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Økonomi fremsender forslag til Årsberetning 2008 for Nordfyns Kommune. Administrationens indstilling Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at årsberetningen overgives til revision. Årsberetning 2008 Beretningen vil på mødet blive udleveret i papir til udvalgets medlemmer Indstillingen indstilles godkendt. Godkendt. Oversendes til revisionen Forslag om oprettelse af Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr A01 I den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er et af temamålene, at børn og unge skal sikres såvel formel som reel indflydelse og indsigelsesret. Der skal derfor oprettes et Børne- og Ungeråd i kommunen. Børne- og Ungerådet forventes at løse opgaver både af konkrete såvel som mere udtalelsesbaseret art. En af de første opgaver for rådet er at inddrage unge i kommunevalget i 2009, men også opgaver i form af eksempelvis udtalelser om forskellige projekter af forebyggende karakter inden for ex SSP (skole, social og politi) samt dialog og støtte til de lokale elevråd er opgaver for rådet. Børne- og Ungerådet forventes at afholde 4 møder årligt, men kan indkaldes ad hoc.

5 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 5 Børne- og Ungerådet organiseres i et sekretariat, placeret i Nordfyns Ungdomsskole. Deltagerne i udvalget foreslås at være en elevrådsrepræsentant fra hver af overbygningsskolerne, en elevrådsrepræsentant fra Nordfyns Gymnasium samt en elevrådsrepræsentant fra hver af produktionsskolerne. Ungdomsskoleinspektøren er sekretariatsleder. Kommissorium for Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Tids- og handleplan for Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Opgaver for Børne- og Ungerådet i Nordfyns Kommune, notat 31. marts 2009 Forslag til organisationsplan for Børne- og Ungerådet Unge og Kommunevalg, Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. februar 2009 Notat fra Økonomi og Løn af 2. april 2009 Personalemæssige konsekvenser: Der afsættes inden for folkeskolernes timeramme et timetal på 25 timer til en elevrådskontaktlærer. Øvrigt tidsforbrug til Ungdomsskolen dækkes inden for den eksisterende timeramme. Tid til kontaktlærer inden for Nordfyns Gymnasium og Produktionsskolen foreslås finansieret inden for skolernes eget timebudget. Økonomiske oplysninger: I Budget 2009 er der afsat et rammebeløb på ca. kr til forebyggende foranstaltninger inden for Børn- og Ungeomådet. Disse midler kan delvis anvendes til aktiviteter for Børn- og Ungerådet. Fra 2010 foreslås der afsat et rammebeløb på kr til aktiviteter for rådet samt et rammebeløb til Ungdomsskolens administration på kr Samlet skønnet udgift pr. år fra 2010 udgør kr Administrationen indstiller, at Børne- og Ungerådet oprettes fra august 2009, som beskrevet i kommissoriet. Beslutning i Familieudvalget den 15. april 2009: Administrationens indstilling indstilles godkendt med den ændring, at der ikke afsættes 25 timer til en elevrådskontaktlærer. Den opgave varetages af skoleforvaltningen. Endvidere udgår produktionsskolerne og erstattes med 1 repræsentant fra Otterup Realskole og 1 repræsentant fra overbygningen ved Skamby Friskole. Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt med den tilføjelse, at rammebeløb til formålet i 2010 tages op til drøftelse i forbindelse med udarbejdelse af Budget Indstilling tiltrådt.

6 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Takster for byggesagsgebyrer Sagsnr J.nr Den 1. januar 2009 trådte nye regler om byggesagsbehandling i kraft. Kommunerne skal ikke længere teknisk byggesagsbehandle byggeri af begrænset kompleksitet. De nye regler betyder, at der pr 1. april 2009 skal opkræves særskilte gebyrer for følgende kategorier af bebyggelse: 1. Simple konstruktioner 2. Enfamiliehuse 3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 4. Andre faste konstruktioner m.v. 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Takstblad for byggesagsgebyrer Økonomi: Økonomien omkring takstændringen vil være uændret. Nuværende takster for henholdsvis bolig 13,- kr./m² svarende til nyt pkt. 1 og 2 samt erhverv 20,- kr./m² svarende til nyt pkt. 3 og 5 er uændret, andre faste konstruktioner pkt. 4 vil forblive som fast gebyr = mindste gebyr. Teknik og Miljø indstiller, at de nuværende takster anvendes for budget 2009 fordelt på ovenstående kategorier af bebyggelser. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. april 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at de nuværende takster anvendes for budget 2009 fordelt på ovenstående kategorier af bebyggelser. Indstilles godkendt. Godkendt.

7 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Otterup for perioden 1. juli juni 2008 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Otterup Regnskab og Beretning for perioden 1. juli juni 2008 med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets 2 afdelinger med i alt 50 boliger i Otterup. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca. kr Afdelingernes regnskaber udviser: Afdeling Antal boliger Regnskabsresultat Afd. 1, Stenløkken/Stadionvej 32 Overskud på ca. kr Afd. 4, Damløkken/Hedemarken 18 Overskud på ca. kr Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbygger Referat fra ordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 15. december 2008 Referat fra ordinært Repræsentantskabsmøde den 15. december 2008 Regnskab og Årsberetning henligger på papirsagen Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning Indstilles taget til efterretning. Til efterretning.

8 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Bogense for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Bogense (Trægården) Regnskab og Beretning for perioden 1. juli juni 2008 med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets afdeling med 10 lejligheder i Bogense. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca. kr Afdelingens regnskab udviser et overskud på ca. kr , som er overført til dækning af tidligere års underskud. Afdelingen har i regnskabsårene haft et samlet underskud på ca. kr , som forsøges afviklet over 10 år. I regnskabsår 2006/2007 er der afviklet i alt ca. kr af dette underskud. I regnskabsår 2007/2008 er der afviklet yderligere ca. kr af dette underskud. Afdelingen har tidligere haft store udlejningsvanskeligheder. Ifølge årsberetningen er der fortsat visse vanskeligheder. I regnskab 2007/2008 har der været et tab ved lejeledighed på ca. kr , som er delvis dækket af henlæggelser. Da afdelingen har haft besparelser på den ordinære drift, udviser regnskabet et samlet overskud på ca. kr Kommunalbestyrelsen har i møde den 26. februar 2009 godkendt at indgå i en økonomisk kapitaltilførsel på i alt kr Samtidig forventes det, at BSB Bogense lægges sammen med BSB Søndersø og BSB Otterup, så boligorganisation fremover bliver større og mindre økonomisk sårbar. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune.

9 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 9 Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Referat fra ordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 15. december 2008 Referat fra ordinært Repræsentantskabsmøde den 15. december 2008 Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbyggeri Regnskab og Årsberetning henligger på papirsagen Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning Indstilles taget til efterretning. Taget til efterretning Regnskab for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008 for Lejerbos afdeling i Bogense - "Jernstøberiet" Sagsnr J.nr Forretningsførerorganisationen Lejerbo fremsender revideret årsregnskab for perioden 1. oktober september 2008 for organisationen og dens afdeling i Bogense; Jernstøberiet med 35 lejemål. Boligorganisationens regnskab udviser et underskud på ca. kr , som er overført til arbejdskapitalen. Afdelingen har haft et overskud på ca. kr , der er overført til henlæggelser. Det store overskud skyldes dels færre udgifter til renter og afdrag, dels mindreforbrug på forbrugsafgifter og løn. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma KPMG C. Jespersen har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold.

10 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 10 Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Referat fra bestyrelsesmøde den 4, februar 2009 Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbygger Regnskab henligger på papirsagen Administrationen indstilling: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Indstilles taget til efterretning. Taget til efterretning Regnskab for Boligselskabet L.A.B.s afdelinger i Nordfyns Kommune for perioden 1. juli juni 2008 Sagsnr J.nr Fyns almennyttige Boligselskab fremsender på vegne af Boligselskabet L.A.B. Fyn regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for boligselskabet, herunder dens 7 afdelinger i Nordfyns Kommune: Afdeling Antal Regnskabsresultat boliger Afd. 1, Længehusene, Bogense 15 Overskud på kr Afd. 18, Det gamle Mejeri, Otterup 30 Overskud på kr Afd. 19, Bøgeparken mv.. Otterup 257 Overskud på kr

11 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 11 Afd. 36, Oddervænget, Bogense 13 Underskud på kr Afd. 57, Stenløkkevej, Otterup 11 Overskud på kr Afd. 58, Sletten, Otterup 22 Overskud på kr Afd. 61, Gartnerpladsen, Otterup 37 Overskud på kr De store overskud i afdeling 19 og 22 skyldes primært tilbagebetaling af betalte ejendomsskatter for tidligere år. Hele boligorganisationen har i regnskabsåret 2007/2008 haft et samlet underskud på ca. kr , der er overført til arbejdskapitalen. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma PricewaterhouseCoopers har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune for ovennævnte afdelinger. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbygger L.A.B.s følgebrev til regnskabet Regnskab henligger på papirsagen Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning Indstilles taget til efterretning. Taget til efterretning Lokaletilskud Sagsnr J.nr

12 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 12 I forbindelse med etablering af Nordfyns Kommune blev der vedtaget et nyt regelsæt for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde. I 2007 blev hele budgetbeløbet til lokaletilskud udbetalt på baggrund af dokumenterede udgifter i perioden 1. januar 2007 til 31. oktober Formuleret på en anden måde, 12 måneders budget blev udbetalt til at dække 10 måneders forbrug. Der mangler således afregning for perioden 1. november til 31. december Som konsekvens af en fremrykket tidsplan for regnskabsafslutningen 2008 samt reviderede regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde er det ikke muligt at afregne og udbetale endelige tilskud for kalenderåret 2008 i regnskab De bogførte lokaletilskud i regnskab 2008 kan hovedsageligt henføres til acontoudbetalinger, og regnskab 2008 udviser derfor et mindreforbrug på 0,785 mio. kr. excl. kompensation for halleje. Ovennævnte bevirker, at det fremover vil være vanskeligt at sammenholde budget og regnskab, idet der er tidsmæssige forskydninger henover årsskiftet, hvilket er illustreret i nedenstående eksempel: EKSEMPEL: Tidsmæssig illustration for udbetaling af lokaletilskud Oprindeligt budget 3,0 3,0 3,0 3,0 Lokaletilskud på baggrund af sidste år 1,0 1,5 1,0 2,3 A`conto lokaletilskud indeværende år 1,5 2,0 0,7 1,0 Regnskab 2,5 3,5 1,7 3,3 Forskel mellem budget og regnskab 0,5-0,5 1,3-0,3 Denne ændring i udbetalingstidspunktet bevirker alt andet lige at der i budget 2009 vil være et mindreforbrug dog afhængig af behovet for acontoudbetaling. Kultur- og Fritidsafdelingen indstiller, at der i 2009 anvendes 2/12 af budgettet på kr samt budgettet for Dermed afregnes der lokaletilskud for 14 måneder. Udgiften afholdes i 2009 men forventes finansieret af mindreforbrug i henholdsvis 2008 og 2009 som følge af de nye udbetalingsregler for lokaletilskud. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Administrationens indstilling godkendt. Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstillingen godkendt.

13 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Bevilling til gennemgang af haller og klubhuse Sagsnr J.nr Som led i harmonisering af tilskud til hallerne i Nordfyns Kommune samt hensigten med overdragelse af kommunale klubhuse til foreninger ønskes en uvildig og faglig gennemgang af de selvejende haller og Nordfynshallen samt de kommunale klubhuse. Resultatet af gennemgangen giver mulighed for et samlet overblik over behovet for vedligeholdelse og vil samtidig understøtte prioriteringen af fremtidige bevillinger til renovering og vedligeholdelse. Det anbefales at anvende Rambøll A/S, som netop har gennemgået kommunens øvrige bygninger. Der foreligger tilbud fra Rambøll A/S på kr excl. moms. Dertil kommer ca. kr excl. moms på brugen af IT-værktøjet Rambyg det første år og ca. kr excl. moms fra 2010 og efterfølgende år. Tilbud af 23. marts 2009 fra Rambøll A/S Økonomiske oplysninger: Der er i budgettet ikke afsat midler til formålet. Det foreslås, at beløbet finansieres af den uprioriterede anlægspulje til Fritid på 1,025 mill. kr. Kultur- og Fritidsafdelingen ansøger om frigivelse af rådighedsbeløb på kr excl. moms til gennemgang af haller og klubhuse i Nordfyns Kommune. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Administrationens indstilling godkendt. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Indstilling godkendt.

14 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Midlertidig etablering af adgang til op- og søsætning Sagsnr J.nr Ved bygning af Dampskibshuset er adgang til søsætning for Bogense Ro- og Kajaklub blevet afbrudt. Teknik- og Miljøudvalgets formand Kim Johansen har sammen med driftschef Louise Rasmussen besigtiget klubbens adgang den 26.marts Kim Johansen og Louise Rasmussen foreslog en midlertidig flytning af nuværende rampe nord for modtagestationen. Denne placering betragtes som midlertidig på grund af ugunstige vest/nordvestlige vinde- og bølgeforhold. Ansøgning vedrørende Bogense Ro- og Kajakklubs afbrudte forhold til søsætning og optagning af robåde samt ansøgning om midlertidig etablering af adgang til op- og søsætning. Skitse over søsætningsforholdende. Økonomiske oplysninger: Vestafjord Aps har anslået flytning og genetablering af nuværende rampe til kr. ex. moms til optagning og genetablering af midlertidig bro. Samt kr. ex. moms til efterårsoptagning. I alt kr. ex. moms. Der er ikke afsat midler til formålet. Der bør findes finansiering indenfor eget udvalg. Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Udvalget besluttede at imødekomme klubbens ansøgning og indstiller at penge tages fra den uprioriterede anlægspulje på fritid. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Indstilling godkendt.

15 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Eventuel selskabsdannelse af Nordfyns Kommunes spildevand fra 1. januar 2009 Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 29. januar 2009, at der indledes et samarbejde med Odense Vandselskab A/S med henblik på dannelse af et nyt fælles aktieselskab, model 2 i advokatfirmaets redegørelse. Administrationen har efterfølgende afholdt en del møder med Odense Vandselskab A/S og begge parters rådgivere. I den forbindelse har rådgiverne gjort Administrationen opmærksom på en konkret problemstilling i tidsplanen i forhold til selskabsdannelsen pr. 1. januar Der skal udarbejdes en åbningsbalance pr. 1. januar 2010 for henholdsvis Odense Vandselskab A/S og Spildevandsforsyningen i Nordfyns Kommune, men de konkrete værdier pr. 1. januar 2010 er først tilgængelige i starten af Stiftelsesdokumenterne og selskabsdannelsen vil derfor først være endelig på plads i foråret 2010, hvilket også er muligt i det fremsatte lovforslag til vandsektorloven. Alternativ løsning kunne være at udarbejde åbningsbalance pr. 1. januar 2009 for henholdsvis Odense Vandselskab A/S og Spildevandsforsyningen i Nordfyns Kommune, og disse værdier vil danne grundlag for fordelingen af værdierne (aktieandele) mellem Nordfyns Kommune og Odense Kommune. Stiftelsesdokumenter kan dog først blive endeligt vedtaget, når selskabsdannelsen for spildevand i Nordfyns Kommune er etableret, og her vil etablering af et anpartsselskab (ApS) fra 1. januar 2009 være en mulig løsning. Konsekvenser ved etablering af et ApS for Spildevandsforsyningen i Nordfyns Kommune allerede fra 1. januar Der udpeges en direktør, der varetager selskabets interesser resten af Baggrunden for, at der alene registreres en direktør i selskabet og ikke vælges en bestyrelse er, at anpartsselskabet alene er et overgangsselskab, der vil eksistere i ca. 8 måneder. Resten af 2009 vil drift og anlægsbevillinger ikke skulle godkendes af Kommunalbestyrelsen. De økonomiske styringsprincipper ændres fra det kommunale bevillingssystem til årsregnskabsloven. Selskabet går fra at være ikke skattepligtig til at være skattepligtig, hvilket i praksis har begrænset betydning, idet de skattemæssige afskrivninger formentlig overstiger det skattemæssige resultat. Mulighed for at bevare 2 prislofter i en overgangsperiode, hvilket ikke er muligt i det fremsatte lovforslag til vandsektorloven. Skematisk oversigt over konsekvenser:

16 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 16 Væsentlige ændringer Anpartsselskab (ApS) Kommunal forsyning Overordnet styringsprincipper Selskabsloven Kommunal styrelseslov Beslutningskompetence Udpeget direktør Kommunalbestyrelsen Økonomiske regler Årsregnskabsloven Det kommunale bevillingssystem Skatteregler Skattepligtig Ikke skattepligtig Regnskab 2009 Bogføres særskilt ved Fortsætter uændret i kommunens regnskab Odense Vandselskab A/S og udgår af kommunens regnskab Til orientering kan oplyses, at Administrationen sideløbende med udskillelse af spildevandsforsyningen til et kommunalt eget anpartsselskab, arbejder med et udkast til aktionæroverenskomst med Odense Kommune. Udkast til aktionæroverenskomst ventes at blive indstillet til politisk behandling i august eller september Økonomi og Løn anbefaler, at Spildevand i Nordfyns Kommune omdannes til et anpartsselskab (ApS) fra 1. januar 2009, hvilket vil smidiggøre den administrative proces med henblik på dannelse af et fælles aktieselskab med Odense Kommune fra 1. januar Administrationens indstilling indstilles godkendt. Godkendt Projektering af renovering af broer og bolværk i gl. havn Sagsnr J.nr G00 I forbindelse med planlægningen af den tiltrængte renovering af broer og bolværk i den inderste del af den gamle havn i Bogense er der i 2009 afsat midler til det forberedende arbejde.

17 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 17 Havnevæsenet har i 2008 holdt forberedende møder med Det Maritime Udvalg, hvor forskellige krav og ideer til renoveringen blev drøftet. Der er udarbejdet et foreløbigt skitseforslag til renoveringens udførelse. Yderligere har der været ført drøftelser vedrørende det fremtidige projekt for en overordnet plan for hele havneområdet. Notat af 22. januar 2009 vedrørende renovering af den gamle havn Plan over renovering af den gamle havn Økonomiske oplysninger: I budget 2009 er der afsat kr til renovering af den gamle havn. Til udvalgets drøftelse. Det indstilles, at rådighedsbeløbet frigives. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Administrationens indstilling godkendt. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Indstilling godkendt Indførsel af obligatorisk ordning vedr. stativ for fastliggere Sagsnr J.nr G00 Ved indførsel af Bogense Havn og Marinas nye stativordning i 2008 har en stor del af brugerne benyttet sig af tilbuddet om de nye stativer. Alle nye brugere skal udnytte de nye stativer. Der er behov for en fremtidig overgangsordning, hvor de nuværende brugere, som allerede har stativer, får deres nuværende stativer udskiftet med det nye system. Notat fra Økonomi og Løn af 6. april 2009

18 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 18 Økonomiske oplysninger: Fremgår af notat fra Økonomi og Løn af 6. april 2009 Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Udvalget besluttede at stativordningen skal være obligatorisk fra og med C ønsker ordningen fra Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Godkendt Forslag om ansættelse af energikonsulent Sagsnr J.nr P00 Sålydende skrivelse er modtaget fra udvalgsformand Kim Johansen med forslag til dagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. april Jeg vil gerne stille forslag om, at man arbejder målrettet imod en yderligere reduktion af energiforbruget i de kommunale ejendomme i Nordfyns Kommune ved ansættelse af en energikonsulent, som finansieres af midler afsat på budget 2009/2010 til energibesparende foranstaltninger. Energikonsulenten skal skabe overblik over - og igangsætte tiltag, der er mulige i de kommunale ejendomme. Helt konkret kan en energikonsulent afdække følgende energiforbedringer: 1) Husets primære varmekilde 2) Husets klimaskærm (f.eks. hulmursisolering, loftisolering, facaderenovering, tag, vinduer og døre) 3) Elforbrug 4) Vandforbrug 5) Optimering af ventilationssystemerne 6) Etc.

19 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 19 Energikonsulenten skal føre konstant tilsyn med energiforbruget i samtlige kommunale ejendomme og vejlede og rådgive brugerne. Derudover skal energikonsulenten varetage forbrugsrelateret formidling overfor kommunens børn, voksne og ældre, for der igennem at få skabt en fælles forståelse for at spare på energien til gavn for naturen og miljøet, og også skabe forståelse for, at disse adfærdsregulerende tiltag kan generere færre udgifter til energi på de enkelte områder, hvor overskud efterfølgende skal anvendes til at finansiere yderligere energibesparende tiltag. De enkelte institutioner/bygningers budget nedsættes fremadrettet med de sparede midler, som overføres til en energipulje. Energikonsulenten skal være synlig i gadebilledet og deltage i arrangementer, der kan sætte fokus på dette vigtige område i hele kommunen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2.april 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslaget godkendt, herunder forslag til finansiering. Beslutning i Økonomiudvalget den 22.april 2009: Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget følges. For stemte 16 (V og A) Imod stemte 6 (B, F, N og C) Forslaget vedtaget Energibesparende foranstaltninger på de kommunale institutioner Sagsnr J.nr P00 Enervision har som pilotprojekt i Nordfyns Kommune gennemgået 3 institutioner med henblik på at undersøge mulighederne for at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Rådgivningen er gratis og er gennemført af EnergiFyns samarbejdspartner Enervision. Enervisions omkostninger dækkes primært via reduktionen i CO2, som afregnes mellem EnergiFyn og Enervision. De gennemgåede institutioner er: Skole Anlægsinvestering Årlig besparelse Tilbagebetalingstid

20 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 20 kr. kr. Hårslev Skole ,8 år Veflinge Skole ,7 år Havrehedskolen ,9 år Forudsætningen for et fortsat samarbejde med Enervision er, at de energibesparende foranstaltninger gennemføres, idet Enervision ellers ikke får betaling for deres rådgivning. Der kan blive tale om, at Enervision skal honoreres af Nordfyns Kommune udover CO2 besparelsen, da kommunen har mange små institutioner, hvor der ikke er en tilstrækkelig CO2 besparelse i forhold til den forbrugte tid. Enervision har indvilliget i at gennemføre ovennævnte 3 pilotprojekter, som udføres uden garanti for gennemførelse. Såfremt der skal etableres et formelt samarbejde, skal der indgås en aftale med Enervision gældende for alle institutioner. Sammenfatning Hårslev skole Sammenfatning Havrehed skole Sammenfatning Veflinge skole Drøftes på mødet i Teknik- og Miljøudvalget. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. april 2009: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at projekterne igangsættes, og anlæggene lånefinansieres. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der udarbejdes en model for tilbageførsel af energibesparelsen til én energipulje. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der igangsættes et samarbejde med Enervision, og at projekter med en tilbagebetalingstid på op til 5 år prioriteres først. Økonomiske oplysninger: Økonomi og Løn kan oplyse, at der i budget 2009 blev afsat en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover blev der i budget 2009 indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. som konsekvens af energibesparende foranstaltninger. Det fremgår af oversigten over rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger, at der er et beregnet rådighedsbeløb på 0,375 mio. kr., vel og mærke hvis lønudgifter til energikonsulenten skal finansieres heraf. Alternativt kan energibesparende foranstaltninger lånefinansieres, idet det af lånebekendtgørelsen fremgår, at kommunerne kan optage lån til anlægsinvesteringer i energibesparende foranstaltninger, og løbetiden må ikke overstige 25 år.

21 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 21 Nedenfor er vist beregningseksempler på den gennemsnitlige besparelse over 10 år, ligesom der er konsekvensberegninger, hvis tilbagebetalingstiden forlænges til henholdsvis 4 og 5 år. Hårslev Skole 2,8 år 4 år 5 år Veflinge Skole 2,7 år 4 år 5 år Årlig besparelse Havrehedskolen 0,9 år 4 år 5 år Årlig besparelse Tilbagebetalingstid Anlægsinvestering Tilbagebetalingstid Anlægsinvestering Tilbagebetalingstid Anlægsinvestering Årlig besparelse Gennemsnitlig besparelse over 10 år. Kontant Lånefinansiering Lånefinansiering finansiering 25 år 10 år Gennemsnitlig besparelse over 10 år. Kontant Lånefinansiering Lånefinansiering finansiering 25 år 10 år Gennemsnitlig besparelse over 10 år. Kontant Lånefinansiering Lånefinansiering finansiering 25 år 10 år Endvidere kan det overvejes, om midler fra kvalitetsfonden skal indgå i finansieringen af energibesparende foranstaltninger. Notat af 15. april 2009 fra Økonomi og Løn Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget følges. Indstillingen godkendt.

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere