KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus, Jørgen Meier Sørensen, Tessa Gjødesen. Mogens Christensen deltog ikke i pkt Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Årsberetning 2008 for Nordfyns Kommune Forslag om oprettelse af Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Takster for byggesagsgebyrer Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Otterup for perioden 1. juli juni Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Bogense for perioden 1. juli 2007 til 30. juni Regnskab for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008 for Lejerbos afdeling i Bogense - "Jernstøberiet" Regnskab for Boligselskabet L.A.B.s afdelinger i Nordfyns Kommune for perioden 1. juli juni Lokaletilskud Bevilling til gennemgang af haller og klubhuse Midlertidig etablering af adgang til op- og søsætning Eventuel selskabsdannelse af Nordfyns Kommunes spildevand fra 1. januar Projektering af renovering af broer og bolværk i gl. havn Indførsel af obligatorisk ordning vedr. stativ for fastliggere Forslag om ansættelse af energikonsulent Energibesparende foranstaltninger på de kommunale institutioner Projekt "aktiveringsindsatsen i Jobcenter Nordfyn" Indberetning af rammeaftale med CRS for Etablering af småbørnsgruppe i Otterup Ansøgning fra Søndersøskolen om dækning af udgifter i forbindelse med etablering af førskolegrupper Retningslinier for godkendelse af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet efter høring Kontrakt vedrørende depotdrift af hjælpemidler Udpegning af valgstyrere og valgtilforordnede i forbindelse med folkeafstemningen den 7. juni Ændring af afstemningssteder i Nordfyns Kommune Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger...34 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren...36

3 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 3 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT:...36

4 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 4 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 631. Årsberetning 2008 for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Økonomi fremsender forslag til Årsberetning 2008 for Nordfyns Kommune. Administrationens indstilling Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at årsberetningen overgives til revision. Årsberetning 2008 Beretningen vil på mødet blive udleveret i papir til udvalgets medlemmer Indstillingen indstilles godkendt. Godkendt. Oversendes til revisionen Forslag om oprettelse af Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr A01 I den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er et af temamålene, at børn og unge skal sikres såvel formel som reel indflydelse og indsigelsesret. Der skal derfor oprettes et Børne- og Ungeråd i kommunen. Børne- og Ungerådet forventes at løse opgaver både af konkrete såvel som mere udtalelsesbaseret art. En af de første opgaver for rådet er at inddrage unge i kommunevalget i 2009, men også opgaver i form af eksempelvis udtalelser om forskellige projekter af forebyggende karakter inden for ex SSP (skole, social og politi) samt dialog og støtte til de lokale elevråd er opgaver for rådet. Børne- og Ungerådet forventes at afholde 4 møder årligt, men kan indkaldes ad hoc.

5 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 5 Børne- og Ungerådet organiseres i et sekretariat, placeret i Nordfyns Ungdomsskole. Deltagerne i udvalget foreslås at være en elevrådsrepræsentant fra hver af overbygningsskolerne, en elevrådsrepræsentant fra Nordfyns Gymnasium samt en elevrådsrepræsentant fra hver af produktionsskolerne. Ungdomsskoleinspektøren er sekretariatsleder. Kommissorium for Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Tids- og handleplan for Børne- og Ungeråd i Nordfyns Kommune Opgaver for Børne- og Ungerådet i Nordfyns Kommune, notat 31. marts 2009 Forslag til organisationsplan for Børne- og Ungerådet Unge og Kommunevalg, Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. februar 2009 Notat fra Økonomi og Løn af 2. april 2009 Personalemæssige konsekvenser: Der afsættes inden for folkeskolernes timeramme et timetal på 25 timer til en elevrådskontaktlærer. Øvrigt tidsforbrug til Ungdomsskolen dækkes inden for den eksisterende timeramme. Tid til kontaktlærer inden for Nordfyns Gymnasium og Produktionsskolen foreslås finansieret inden for skolernes eget timebudget. Økonomiske oplysninger: I Budget 2009 er der afsat et rammebeløb på ca. kr til forebyggende foranstaltninger inden for Børn- og Ungeomådet. Disse midler kan delvis anvendes til aktiviteter for Børn- og Ungerådet. Fra 2010 foreslås der afsat et rammebeløb på kr til aktiviteter for rådet samt et rammebeløb til Ungdomsskolens administration på kr Samlet skønnet udgift pr. år fra 2010 udgør kr Administrationen indstiller, at Børne- og Ungerådet oprettes fra august 2009, som beskrevet i kommissoriet. Beslutning i Familieudvalget den 15. april 2009: Administrationens indstilling indstilles godkendt med den ændring, at der ikke afsættes 25 timer til en elevrådskontaktlærer. Den opgave varetages af skoleforvaltningen. Endvidere udgår produktionsskolerne og erstattes med 1 repræsentant fra Otterup Realskole og 1 repræsentant fra overbygningen ved Skamby Friskole. Familieudvalgets indstilling indstilles godkendt med den tilføjelse, at rammebeløb til formålet i 2010 tages op til drøftelse i forbindelse med udarbejdelse af Budget Indstilling tiltrådt.

6 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Takster for byggesagsgebyrer Sagsnr J.nr Den 1. januar 2009 trådte nye regler om byggesagsbehandling i kraft. Kommunerne skal ikke længere teknisk byggesagsbehandle byggeri af begrænset kompleksitet. De nye regler betyder, at der pr 1. april 2009 skal opkræves særskilte gebyrer for følgende kategorier af bebyggelse: 1. Simple konstruktioner 2. Enfamiliehuse 3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 4. Andre faste konstruktioner m.v. 5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Takstblad for byggesagsgebyrer Økonomi: Økonomien omkring takstændringen vil være uændret. Nuværende takster for henholdsvis bolig 13,- kr./m² svarende til nyt pkt. 1 og 2 samt erhverv 20,- kr./m² svarende til nyt pkt. 3 og 5 er uændret, andre faste konstruktioner pkt. 4 vil forblive som fast gebyr = mindste gebyr. Teknik og Miljø indstiller, at de nuværende takster anvendes for budget 2009 fordelt på ovenstående kategorier af bebyggelser. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. april 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at de nuværende takster anvendes for budget 2009 fordelt på ovenstående kategorier af bebyggelser. Indstilles godkendt. Godkendt.

7 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Otterup for perioden 1. juli juni 2008 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Otterup Regnskab og Beretning for perioden 1. juli juni 2008 med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets 2 afdelinger med i alt 50 boliger i Otterup. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca. kr Afdelingernes regnskaber udviser: Afdeling Antal boliger Regnskabsresultat Afd. 1, Stenløkken/Stadionvej 32 Overskud på ca. kr Afd. 4, Damløkken/Hedemarken 18 Overskud på ca. kr Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbygger Referat fra ordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 15. december 2008 Referat fra ordinært Repræsentantskabsmøde den 15. december 2008 Regnskab og Årsberetning henligger på papirsagen Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning Indstilles taget til efterretning. Til efterretning.

8 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Regnskab og Årsberetning for Boligselskabet BSB Bogense for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Bogense (Trægården) Regnskab og Beretning for perioden 1. juli juni 2008 med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets afdeling med 10 lejligheder i Bogense. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca. kr Afdelingens regnskab udviser et overskud på ca. kr , som er overført til dækning af tidligere års underskud. Afdelingen har i regnskabsårene haft et samlet underskud på ca. kr , som forsøges afviklet over 10 år. I regnskabsår 2006/2007 er der afviklet i alt ca. kr af dette underskud. I regnskabsår 2007/2008 er der afviklet yderligere ca. kr af dette underskud. Afdelingen har tidligere haft store udlejningsvanskeligheder. Ifølge årsberetningen er der fortsat visse vanskeligheder. I regnskab 2007/2008 har der været et tab ved lejeledighed på ca. kr , som er delvis dækket af henlæggelser. Da afdelingen har haft besparelser på den ordinære drift, udviser regnskabet et samlet overskud på ca. kr Kommunalbestyrelsen har i møde den 26. februar 2009 godkendt at indgå i en økonomisk kapitaltilførsel på i alt kr Samtidig forventes det, at BSB Bogense lægges sammen med BSB Søndersø og BSB Otterup, så boligorganisation fremover bliver større og mindre økonomisk sårbar. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune.

9 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 9 Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Referat fra ordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 15. december 2008 Referat fra ordinært Repræsentantskabsmøde den 15. december 2008 Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbyggeri Regnskab og Årsberetning henligger på papirsagen Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning Indstilles taget til efterretning. Taget til efterretning Regnskab for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008 for Lejerbos afdeling i Bogense - "Jernstøberiet" Sagsnr J.nr Forretningsførerorganisationen Lejerbo fremsender revideret årsregnskab for perioden 1. oktober september 2008 for organisationen og dens afdeling i Bogense; Jernstøberiet med 35 lejemål. Boligorganisationens regnskab udviser et underskud på ca. kr , som er overført til arbejdskapitalen. Afdelingen har haft et overskud på ca. kr , der er overført til henlæggelser. Det store overskud skyldes dels færre udgifter til renter og afdrag, dels mindreforbrug på forbrugsafgifter og løn. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma KPMG C. Jespersen har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold.

10 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 10 Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Referat fra bestyrelsesmøde den 4, februar 2009 Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbygger Regnskab henligger på papirsagen Administrationen indstilling: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Indstilles taget til efterretning. Taget til efterretning Regnskab for Boligselskabet L.A.B.s afdelinger i Nordfyns Kommune for perioden 1. juli juni 2008 Sagsnr J.nr Fyns almennyttige Boligselskab fremsender på vegne af Boligselskabet L.A.B. Fyn regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for boligselskabet, herunder dens 7 afdelinger i Nordfyns Kommune: Afdeling Antal Regnskabsresultat boliger Afd. 1, Længehusene, Bogense 15 Overskud på kr Afd. 18, Det gamle Mejeri, Otterup 30 Overskud på kr Afd. 19, Bøgeparken mv.. Otterup 257 Overskud på kr

11 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 11 Afd. 36, Oddervænget, Bogense 13 Underskud på kr Afd. 57, Stenløkkevej, Otterup 11 Overskud på kr Afd. 58, Sletten, Otterup 22 Overskud på kr Afd. 61, Gartnerpladsen, Otterup 37 Overskud på kr De store overskud i afdeling 19 og 22 skyldes primært tilbagebetaling af betalte ejendomsskatter for tidligere år. Hele boligorganisationen har i regnskabsåret 2007/2008 haft et samlet underskud på ca. kr , der er overført til arbejdskapitalen. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma PricewaterhouseCoopers har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune for ovennævnte afdelinger. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens Økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Kommunernes Revisions checkliste Tilsyn med støttet boligbygger L.A.B.s følgebrev til regnskabet Regnskab henligger på papirsagen Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning Indstilles taget til efterretning. Taget til efterretning Lokaletilskud Sagsnr J.nr

12 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 12 I forbindelse med etablering af Nordfyns Kommune blev der vedtaget et nyt regelsæt for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde. I 2007 blev hele budgetbeløbet til lokaletilskud udbetalt på baggrund af dokumenterede udgifter i perioden 1. januar 2007 til 31. oktober Formuleret på en anden måde, 12 måneders budget blev udbetalt til at dække 10 måneders forbrug. Der mangler således afregning for perioden 1. november til 31. december Som konsekvens af en fremrykket tidsplan for regnskabsafslutningen 2008 samt reviderede regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde er det ikke muligt at afregne og udbetale endelige tilskud for kalenderåret 2008 i regnskab De bogførte lokaletilskud i regnskab 2008 kan hovedsageligt henføres til acontoudbetalinger, og regnskab 2008 udviser derfor et mindreforbrug på 0,785 mio. kr. excl. kompensation for halleje. Ovennævnte bevirker, at det fremover vil være vanskeligt at sammenholde budget og regnskab, idet der er tidsmæssige forskydninger henover årsskiftet, hvilket er illustreret i nedenstående eksempel: EKSEMPEL: Tidsmæssig illustration for udbetaling af lokaletilskud Oprindeligt budget 3,0 3,0 3,0 3,0 Lokaletilskud på baggrund af sidste år 1,0 1,5 1,0 2,3 A`conto lokaletilskud indeværende år 1,5 2,0 0,7 1,0 Regnskab 2,5 3,5 1,7 3,3 Forskel mellem budget og regnskab 0,5-0,5 1,3-0,3 Denne ændring i udbetalingstidspunktet bevirker alt andet lige at der i budget 2009 vil være et mindreforbrug dog afhængig af behovet for acontoudbetaling. Kultur- og Fritidsafdelingen indstiller, at der i 2009 anvendes 2/12 af budgettet på kr samt budgettet for Dermed afregnes der lokaletilskud for 14 måneder. Udgiften afholdes i 2009 men forventes finansieret af mindreforbrug i henholdsvis 2008 og 2009 som følge af de nye udbetalingsregler for lokaletilskud. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Administrationens indstilling godkendt. Administrationens indstilling indstilles godkendt. Indstillingen godkendt.

13 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Bevilling til gennemgang af haller og klubhuse Sagsnr J.nr Som led i harmonisering af tilskud til hallerne i Nordfyns Kommune samt hensigten med overdragelse af kommunale klubhuse til foreninger ønskes en uvildig og faglig gennemgang af de selvejende haller og Nordfynshallen samt de kommunale klubhuse. Resultatet af gennemgangen giver mulighed for et samlet overblik over behovet for vedligeholdelse og vil samtidig understøtte prioriteringen af fremtidige bevillinger til renovering og vedligeholdelse. Det anbefales at anvende Rambøll A/S, som netop har gennemgået kommunens øvrige bygninger. Der foreligger tilbud fra Rambøll A/S på kr excl. moms. Dertil kommer ca. kr excl. moms på brugen af IT-værktøjet Rambyg det første år og ca. kr excl. moms fra 2010 og efterfølgende år. Tilbud af 23. marts 2009 fra Rambøll A/S Økonomiske oplysninger: Der er i budgettet ikke afsat midler til formålet. Det foreslås, at beløbet finansieres af den uprioriterede anlægspulje til Fritid på 1,025 mill. kr. Kultur- og Fritidsafdelingen ansøger om frigivelse af rådighedsbeløb på kr excl. moms til gennemgang af haller og klubhuse i Nordfyns Kommune. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Administrationens indstilling godkendt. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Indstilling godkendt.

14 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Midlertidig etablering af adgang til op- og søsætning Sagsnr J.nr Ved bygning af Dampskibshuset er adgang til søsætning for Bogense Ro- og Kajaklub blevet afbrudt. Teknik- og Miljøudvalgets formand Kim Johansen har sammen med driftschef Louise Rasmussen besigtiget klubbens adgang den 26.marts Kim Johansen og Louise Rasmussen foreslog en midlertidig flytning af nuværende rampe nord for modtagestationen. Denne placering betragtes som midlertidig på grund af ugunstige vest/nordvestlige vinde- og bølgeforhold. Ansøgning vedrørende Bogense Ro- og Kajakklubs afbrudte forhold til søsætning og optagning af robåde samt ansøgning om midlertidig etablering af adgang til op- og søsætning. Skitse over søsætningsforholdende. Økonomiske oplysninger: Vestafjord Aps har anslået flytning og genetablering af nuværende rampe til kr. ex. moms til optagning og genetablering af midlertidig bro. Samt kr. ex. moms til efterårsoptagning. I alt kr. ex. moms. Der er ikke afsat midler til formålet. Der bør findes finansiering indenfor eget udvalg. Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Udvalget besluttede at imødekomme klubbens ansøgning og indstiller at penge tages fra den uprioriterede anlægspulje på fritid. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Indstilling godkendt.

15 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: Eventuel selskabsdannelse af Nordfyns Kommunes spildevand fra 1. januar 2009 Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 29. januar 2009, at der indledes et samarbejde med Odense Vandselskab A/S med henblik på dannelse af et nyt fælles aktieselskab, model 2 i advokatfirmaets redegørelse. Administrationen har efterfølgende afholdt en del møder med Odense Vandselskab A/S og begge parters rådgivere. I den forbindelse har rådgiverne gjort Administrationen opmærksom på en konkret problemstilling i tidsplanen i forhold til selskabsdannelsen pr. 1. januar Der skal udarbejdes en åbningsbalance pr. 1. januar 2010 for henholdsvis Odense Vandselskab A/S og Spildevandsforsyningen i Nordfyns Kommune, men de konkrete værdier pr. 1. januar 2010 er først tilgængelige i starten af Stiftelsesdokumenterne og selskabsdannelsen vil derfor først være endelig på plads i foråret 2010, hvilket også er muligt i det fremsatte lovforslag til vandsektorloven. Alternativ løsning kunne være at udarbejde åbningsbalance pr. 1. januar 2009 for henholdsvis Odense Vandselskab A/S og Spildevandsforsyningen i Nordfyns Kommune, og disse værdier vil danne grundlag for fordelingen af værdierne (aktieandele) mellem Nordfyns Kommune og Odense Kommune. Stiftelsesdokumenter kan dog først blive endeligt vedtaget, når selskabsdannelsen for spildevand i Nordfyns Kommune er etableret, og her vil etablering af et anpartsselskab (ApS) fra 1. januar 2009 være en mulig løsning. Konsekvenser ved etablering af et ApS for Spildevandsforsyningen i Nordfyns Kommune allerede fra 1. januar Der udpeges en direktør, der varetager selskabets interesser resten af Baggrunden for, at der alene registreres en direktør i selskabet og ikke vælges en bestyrelse er, at anpartsselskabet alene er et overgangsselskab, der vil eksistere i ca. 8 måneder. Resten af 2009 vil drift og anlægsbevillinger ikke skulle godkendes af Kommunalbestyrelsen. De økonomiske styringsprincipper ændres fra det kommunale bevillingssystem til årsregnskabsloven. Selskabet går fra at være ikke skattepligtig til at være skattepligtig, hvilket i praksis har begrænset betydning, idet de skattemæssige afskrivninger formentlig overstiger det skattemæssige resultat. Mulighed for at bevare 2 prislofter i en overgangsperiode, hvilket ikke er muligt i det fremsatte lovforslag til vandsektorloven. Skematisk oversigt over konsekvenser:

16 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 16 Væsentlige ændringer Anpartsselskab (ApS) Kommunal forsyning Overordnet styringsprincipper Selskabsloven Kommunal styrelseslov Beslutningskompetence Udpeget direktør Kommunalbestyrelsen Økonomiske regler Årsregnskabsloven Det kommunale bevillingssystem Skatteregler Skattepligtig Ikke skattepligtig Regnskab 2009 Bogføres særskilt ved Fortsætter uændret i kommunens regnskab Odense Vandselskab A/S og udgår af kommunens regnskab Til orientering kan oplyses, at Administrationen sideløbende med udskillelse af spildevandsforsyningen til et kommunalt eget anpartsselskab, arbejder med et udkast til aktionæroverenskomst med Odense Kommune. Udkast til aktionæroverenskomst ventes at blive indstillet til politisk behandling i august eller september Økonomi og Løn anbefaler, at Spildevand i Nordfyns Kommune omdannes til et anpartsselskab (ApS) fra 1. januar 2009, hvilket vil smidiggøre den administrative proces med henblik på dannelse af et fælles aktieselskab med Odense Kommune fra 1. januar Administrationens indstilling indstilles godkendt. Godkendt Projektering af renovering af broer og bolværk i gl. havn Sagsnr J.nr G00 I forbindelse med planlægningen af den tiltrængte renovering af broer og bolværk i den inderste del af den gamle havn i Bogense er der i 2009 afsat midler til det forberedende arbejde.

17 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 17 Havnevæsenet har i 2008 holdt forberedende møder med Det Maritime Udvalg, hvor forskellige krav og ideer til renoveringen blev drøftet. Der er udarbejdet et foreløbigt skitseforslag til renoveringens udførelse. Yderligere har der været ført drøftelser vedrørende det fremtidige projekt for en overordnet plan for hele havneområdet. Notat af 22. januar 2009 vedrørende renovering af den gamle havn Plan over renovering af den gamle havn Økonomiske oplysninger: I budget 2009 er der afsat kr til renovering af den gamle havn. Til udvalgets drøftelse. Det indstilles, at rådighedsbeløbet frigives. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Administrationens indstilling godkendt. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Indstilling godkendt Indførsel af obligatorisk ordning vedr. stativ for fastliggere Sagsnr J.nr G00 Ved indførsel af Bogense Havn og Marinas nye stativordning i 2008 har en stor del af brugerne benyttet sig af tilbuddet om de nye stativer. Alle nye brugere skal udnytte de nye stativer. Der er behov for en fremtidig overgangsordning, hvor de nuværende brugere, som allerede har stativer, får deres nuværende stativer udskiftet med det nye system. Notat fra Økonomi og Løn af 6. april 2009

18 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 18 Økonomiske oplysninger: Fremgår af notat fra Økonomi og Løn af 6. april 2009 Til politisk drøftelse. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 16. april 2009: Udvalget besluttede at stativordningen skal være obligatorisk fra og med C ønsker ordningen fra Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalget følges. Godkendt Forslag om ansættelse af energikonsulent Sagsnr J.nr P00 Sålydende skrivelse er modtaget fra udvalgsformand Kim Johansen med forslag til dagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. april Jeg vil gerne stille forslag om, at man arbejder målrettet imod en yderligere reduktion af energiforbruget i de kommunale ejendomme i Nordfyns Kommune ved ansættelse af en energikonsulent, som finansieres af midler afsat på budget 2009/2010 til energibesparende foranstaltninger. Energikonsulenten skal skabe overblik over - og igangsætte tiltag, der er mulige i de kommunale ejendomme. Helt konkret kan en energikonsulent afdække følgende energiforbedringer: 1) Husets primære varmekilde 2) Husets klimaskærm (f.eks. hulmursisolering, loftisolering, facaderenovering, tag, vinduer og døre) 3) Elforbrug 4) Vandforbrug 5) Optimering af ventilationssystemerne 6) Etc.

19 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 19 Energikonsulenten skal føre konstant tilsyn med energiforbruget i samtlige kommunale ejendomme og vejlede og rådgive brugerne. Derudover skal energikonsulenten varetage forbrugsrelateret formidling overfor kommunens børn, voksne og ældre, for der igennem at få skabt en fælles forståelse for at spare på energien til gavn for naturen og miljøet, og også skabe forståelse for, at disse adfærdsregulerende tiltag kan generere færre udgifter til energi på de enkelte områder, hvor overskud efterfølgende skal anvendes til at finansiere yderligere energibesparende tiltag. De enkelte institutioner/bygningers budget nedsættes fremadrettet med de sparede midler, som overføres til en energipulje. Energikonsulenten skal være synlig i gadebilledet og deltage i arrangementer, der kan sætte fokus på dette vigtige område i hele kommunen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2.april 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslaget godkendt, herunder forslag til finansiering. Beslutning i Økonomiudvalget den 22.april 2009: Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget følges. For stemte 16 (V og A) Imod stemte 6 (B, F, N og C) Forslaget vedtaget Energibesparende foranstaltninger på de kommunale institutioner Sagsnr J.nr P00 Enervision har som pilotprojekt i Nordfyns Kommune gennemgået 3 institutioner med henblik på at undersøge mulighederne for at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Rådgivningen er gratis og er gennemført af EnergiFyns samarbejdspartner Enervision. Enervisions omkostninger dækkes primært via reduktionen i CO2, som afregnes mellem EnergiFyn og Enervision. De gennemgåede institutioner er: Skole Anlægsinvestering Årlig besparelse Tilbagebetalingstid

20 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 20 kr. kr. Hårslev Skole ,8 år Veflinge Skole ,7 år Havrehedskolen ,9 år Forudsætningen for et fortsat samarbejde med Enervision er, at de energibesparende foranstaltninger gennemføres, idet Enervision ellers ikke får betaling for deres rådgivning. Der kan blive tale om, at Enervision skal honoreres af Nordfyns Kommune udover CO2 besparelsen, da kommunen har mange små institutioner, hvor der ikke er en tilstrækkelig CO2 besparelse i forhold til den forbrugte tid. Enervision har indvilliget i at gennemføre ovennævnte 3 pilotprojekter, som udføres uden garanti for gennemførelse. Såfremt der skal etableres et formelt samarbejde, skal der indgås en aftale med Enervision gældende for alle institutioner. Sammenfatning Hårslev skole Sammenfatning Havrehed skole Sammenfatning Veflinge skole Drøftes på mødet i Teknik- og Miljøudvalget. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 2. april 2009: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at projekterne igangsættes, og anlæggene lånefinansieres. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der udarbejdes en model for tilbageførsel af energibesparelsen til én energipulje. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der igangsættes et samarbejde med Enervision, og at projekter med en tilbagebetalingstid på op til 5 år prioriteres først. Økonomiske oplysninger: Økonomi og Løn kan oplyse, at der i budget 2009 blev afsat en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover blev der i budget 2009 indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. som konsekvens af energibesparende foranstaltninger. Det fremgår af oversigten over rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger, at der er et beregnet rådighedsbeløb på 0,375 mio. kr., vel og mærke hvis lønudgifter til energikonsulenten skal finansieres heraf. Alternativt kan energibesparende foranstaltninger lånefinansieres, idet det af lånebekendtgørelsen fremgår, at kommunerne kan optage lån til anlægsinvesteringer i energibesparende foranstaltninger, og løbetiden må ikke overstige 25 år.

21 Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 21 Nedenfor er vist beregningseksempler på den gennemsnitlige besparelse over 10 år, ligesom der er konsekvensberegninger, hvis tilbagebetalingstiden forlænges til henholdsvis 4 og 5 år. Hårslev Skole 2,8 år 4 år 5 år Veflinge Skole 2,7 år 4 år 5 år Årlig besparelse Havrehedskolen 0,9 år 4 år 5 år Årlig besparelse Tilbagebetalingstid Anlægsinvestering Tilbagebetalingstid Anlægsinvestering Tilbagebetalingstid Anlægsinvestering Årlig besparelse Gennemsnitlig besparelse over 10 år. Kontant Lånefinansiering Lånefinansiering finansiering 25 år 10 år Gennemsnitlig besparelse over 10 år. Kontant Lånefinansiering Lånefinansiering finansiering 25 år 10 år Gennemsnitlig besparelse over 10 år. Kontant Lånefinansiering Lånefinansiering finansiering 25 år 10 år Endvidere kan det overvejes, om midler fra kvalitetsfonden skal indgå i finansieringen af energibesparende foranstaltninger. Notat af 15. april 2009 fra Økonomi og Løn Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget følges. Indstillingen godkendt.

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TIRSDAG DEN 2. JUNI 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 2. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Bo Møller Hansen og Gert Rasmussen.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 40 ONSDAG DEN 22. APRIL 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 22. april 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Arne Kruse deltog

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. MAJ 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 27. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Ejvind Knudsen og Erik Nikolajsen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 ONSDAG DEN 15. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 15. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus Til behandling

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 29. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Tessa Gjødesen med

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 ONSDAG DEN 15. APRIL 2009, KL. 14.30 Arbejdsmarkedsudvalget 15. april 2009 Side: 2 PÅ OTTERUP PRODUKTIONSHØJSKOLE, ØRKEBY- GÅRD, ØRKEBYVEJ

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 27. AUGUST 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 27. august 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region.

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Til Byrådet Hedensted Kommune Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Der er på landsplan en del

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth. Annelise

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2009, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 2. december 2009 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere