Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 123,27 GJ fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 123,27 GJ fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 16 Adresse: Dalstrøget 63 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2870 Dyssegård BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,28 GJ fjernvarme Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G E Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Nedsættelse af varmt brugsvands temperatur 123,27 GJ fjernvarme kr kr. 0,1 år 2 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 3 Montage af armaturer med lys og bevægelsessensorer kwh el kr kr. 0,9 år kwh el kr kr. 3,8 år 4 Efterisolering af varmefordelingsrør ,95 GJ fjernvarme kr kr. 5,8 år 5 Montering af termostatventiler 52,77 GJ fjernvarme kr kr. 11,9 år 6 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder. 366,73 GJ fjernvarme kr kr. 26,4 år 7 Udskiftning af 1-skyls toiletter. 798,50 m³ koldt brugsvand kr kr. 11,2 år 8 Udskiftning af udvendig belysning kwh el kr kr. 1,5 år

2 SIDE 2 AF 16 Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og

3 SIDE 3 AF 16 renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 9 Udskiftning af cirkulationspumper i blok 1 og kwh el 900 kr. 10 Efterisolering af ydervægge ,98 GJ fjernvarme 11 Udskiftning af vinduer og døre ,26 GJ fjernvarme kr kr. 12 Efterisolering af brugsvandsrør. 63,99 GJ fjernvarme kr. 13 Udførelse af nyt terrændæk. 217,37 GJ fjernvarme 14 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. 146,15 GJ fjernvarme kr kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Overordnet: Dette energimærke omfatter bygningerne på Dalstrøget (Ulige numre), 2870 Dyssegård. Som iht. BBR meddelelsen indeholder m² boligareal fordelt på 4 blokke. Bygningerne er opført i år 1959, og der iht. BBR meddelelsen ikke blevet foretaget nogen væsentlig om eller tilbygning. Ved besigtigelsen af blokkenen d. 13 og 14 / , blev der i alt besigtiget 15 lejligheder. Blok 1-4: Nr.: 67; 3 TV, 69; 2 TH + 3 TV, 71; 1 TH, 75; ST, 91; ST + 1 TH, 101; ST MF, 103; 1 TH, 105; ST TH, 115; ST, 125; 1 TH, 129; 1 TV, 131; ST TV + 2 TH. Samt der var givet adgang til kælderen i blok 1 og 3. Installationer for blokkene er udført på den måde at der i 1 blok findes et teknik / varmerum, som forsyner enten 2,3 eller 4 blokke. Dette energimærke omfatter som nævnt 4 blokke på Dalstrøget (Ulige numre), 2870 Dyssegård. Hvor der i blok nr. 1 er et teknikrum som forsyner blokkene 1 og 2 (Samt børnehave og butikker, selvstændigt energimærke). I blok nr. 3 findes der også et teknikrum som forsyner blokkene 3 og 4. Alle teknikrum var tilgængelige.

4 SIDE 4 AF 16 Energimærkningsskalaen fra A til G viser, hvor meget energi bygningen bruger til opvarmning sammenlignet med andre bygninger. En bygning opført efter dagens krav har energimærkningen B. Besparelses forslagene er opdelt i to kategorier. Kategori 1 som indeholder forslag 1 til 8 omfatter besparelser med en rentabilitet på 1 eller derover. Rentabiliteten er beregnet som levetiden på forslaget ganget med den årlige besparelsen divideret med tilbagebetalingstiden. Kategori 2 indeholder forslag 9 til 14, og omfatter forslag med lange tilbagebetalingstider, som det kun er rentabelt at iværksætte i forbindelse med anden renovering af bygningen. Iværksættes forslagene i kategori 1, opnår bygningen en forbedret driftsøkonomi, og vil opnå energimærket D. Iværksættes begge kategorier af forslag, forbedres driftsøkonomien yderligere og bygningen opnår energimærket A2. Ved beregningerne af energimærket er alle rum som indgår i beregningerne forudsat opvarmet til mellem 20 og 21 grader celcius. Der kan være stor forskel mellem denne forudsætning og den faktiske forbrugsadfærd, med hensyn til opvarmning og udluftning af bygningen. Yderligere kan forbruget af varmt vand afvige fra statistiske gennemsnits værdier. Undersøgelser har vist, at varmeforbruget i helt ens huse kan svinge med op til 300 procent på grund af forskellige i beboernes energivaner og livsstil. Der kan udføres enkelte isoleringsmæssige rentable forbedringer i bygningen. Mange konstruktioner er skjulte, og tegningsmaterialet beskriver ikke konstruktionerne fuldt ud. Hvor det ikke har været muligt at finde informationer om konstruktionernes opbygning samt de isoleringsmæssige forhold, er U-værdier anslået. Retningslinier for energimærket: BR08 og håndbog for energikonsulenter 2008 v.3. Bygningens oplyste forbrug for 2009 er følgende: Fjernvarme: 7917 Gj Beregnet ud fra Clorius varmeregnskab for perioden Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Ved besigtigelse af lofterne på blokkene blev det observeret at der på et tidspunkt er blevet efterisoleret med isoleringsgranulat. Dette er med tiden blevet trådt ned rigtig mange steder, hvorfor lagtykkelsen varierer meget. Det tykkeste sted blev laget målt til ca. 250 mm, og flere steder var det trådt ned til ca mm. Iht. tegningsmaterialet er lofterne oprindeligt isoleret med 75 mm mineraluld, hvilket også blev konstateret ved besigtigelsen. Dog er denne isoleringenstykkelse med tiden faldet til

5 SIDE 5 AF 16 ca. 50 mm. Ud fra en vurdering af isoleringstykkelsen på lagene antages det i beregningerne at isoleringstykkelsen på lofterne i gennemsnit er 200 mm. Forslag 14: For at forbedre loftets nuværende isoleringsevne, kan man i første omgang rive laget med isoleringsgranulat ud så det får en jævn tykkelse over hele loftsfladen. Ydervægge Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Ydervæggene består iht. tegningsmaterialet af massive teglstensvægge, konstateret ved boreprøver. Iht. tegningsmaterialet er ydervæggene 360 mm tykke, hvilket passer overens med det opmålte ved besigtigelsen. I enkelte af gavl lejlighederne er der blevet efterisoleret med ca. 50 mm mineraluld i stuerne. Udvendigt er facaderne udført i gule teglsten. Brystningerne under vinduerne er iht. tegningsmaterialet udført som 280 mm hulmur. Tegningsmaterialet er dog ikke entydigt, da en tegning viser at hulrummet er isoleret, og en anden viser at det ikke er isoleret. Det antages i beregningerne at brystningerne består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 50 mm hulrum. Hulrummet er ikke isoleret. Enkelte ydervægge er, jævnfør tegningsmaterialet, udført som hulmure med en tykkelse på 300 mm. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er antaget uisoleret. Forslag 10: Efterisoleringen af væggene på blokkene kan deles op i flere forskellige forslag: a) Montering af indvendig isoleringsvæg på massive facademure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved og

6 SIDE 6 AF 16 bygningens størrelse øges, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde b) Isolering af uisolerede hulmure med granulat under vinduerne i blokkene. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør en godkendt isolatør undersøge hulmuren nærmere og vurdere, om der er plads til isolering i ydervæggene samt om de er velegnede til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. I besparelsesforslaget er der ud over indblæsning af granulat, montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering. c) Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure, mod trappeopgangene i blokkene, med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Vinduer, døre og ovenlys Forslag 11: Vinduer og altandøre er udført med karm og rammer i træ, og er monteret med sammenkoblede rammer, hvor det udvendige og indvendige glas er monteret med 1 lags glas. I en af de besigtigede lejligheder var rammerne i et enkelt vindue udskiftet med nye, da de gamle var angrebet af råd. De nye rammer var som de gamle monteret med 1 lags glas. Facadedørene er udført med karm og rammer i træ, og er monteret med 1 lags glas, lige som vinduerne i trappeopgangene, der også er udført med karm og rammer i træ, og monteret med 1 lags glas. Udskiftning af træ vinduer med sammenkoblede rammer monteret med 1 lags glas til nye vinduer monteret med 2 lags energiglas med varm kant. Udskiftning af træ terrassedøre med sammenkoblede rammer monteret med 1 lags glas til nye terassedør monteret med 2 lags energirude med varm kant. Udskiftning af yderdøre til nye døre med isolerede fyldninger og 2 lags energiglas med varm kant.

7 SIDE 7 AF 16 Gulve og terrændæk I forbindelse med udskiftningen af de gamle vinduer og døre, udskiftes alle fuger omkring vinduer og døre, og erstattes af nye. Hvor der udføres ny bagstopning, og fuges med elastisk fuge eller ilægning af fugebånd. I forbindelse med tætningen af vinduer og døre i bygningerne skal der muligvis sikres erstatningsluft i form af klapventiler i væg eller spalteventiler i de nye vinduer. Udskiftning og tætning af vinduerne vil ikke alene giver en bedre isolerende effekt, det vil også give et bedre indeklima for beboerne i form af mindre gener ved træk. I besparelsesforslaget regnes der med en gennemsnitlig levetid på 20 år på de nye vindues elementer. Forslag 6: Forslag 13: Etageadskillelsen i blokkene mod de uopvarmede kældre i blok 1-4 består iht. tegningsmaterialet af betondæk med strøgulve. Mellem strøer er der iht. tegningsmaterialet isoleret med 25 mm mineraluld. Terrændæk i den lave del af blok 2-4 er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er antaget uisoleret. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vil nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde. Fjernelse af eksisterende terrændæk i den lave del af blok 2-4 og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i alle blokkene i form af oplukkelige vinduer. Der er monteret aftrækskanaler i alle baderum beliggenede inden i bygningen, mens baderum beliggende langs bygningens ydermur ikke er udført med aftræk. I disse baderum sker eneste ventilation ved oplukkelige vinduer.

8 SIDE 8 AF 16 I de mange køkkener er der monteret emhætter, som enten er monteret med aftræk eller kulfilter. I de øvrige køkkener er der derfor kun udluftning via et oplukkeligt vindue eller med en rist i væggen. Bygningerne vurderes at være noget utætte, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre delvist er defekte. Dette underbygges af flere beboere der klager over trækgener fra vinduer og døre. Varme Varmeanlæg Boligblokkene opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med to isolerede varmevekslere fordelt i to teknikrum (blok 1 og 3), og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmt vand Forslag 1: Varmt brugsvand produceres i det ene teknikrum (blok 1) i to 1500 l varmtvandsbeholder, og i det andet teknikrum (blok 3) i en 2000 og en 1500 l varmtvandsbeholder. Herudover er der i blok 3 monteret en lille brugsvandsveksler. Alle varmtvandsbeholdere er isoleret med 100 mm mineraluld. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholderne er udført som 50 mm stålrør. Rørene er isoleret med 60 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i de uopvarmede kældre i blokkene, antages gennemsnitligt at være udført som 32 mm stålrør. Rørene antages at være isoleret med 40 mm isolering. Lodrette brugsvandsrør og cirkulationsledning i den opvarmede del af de enkelte blokke, antages gennemsnitligt at være udført som 32 mm stålrør. Rørene antages at være isoleret med 40 mm isolering. På varmtvandsrør og cirkulationsledning i de to teknikrum er der monteret en aktiv cirkulationspumpe i hvert teknikrum. I teknikrummet i blok 1 er der monteret en pumpe med en effekt på 245 W, af fabrikat Grundfos UP B 180. I teknikrummet i blok 3 er der monteret en pumpe med en effekt på 115 W, af fabrikat Grundfos UP N 150. Fra blok 1 til 2 og fra blok 3 til 4 ligger der i jorden brugsvandsrør og cirkulationsledning der er udført som 40 mm præisolerede stålrør. Ved at sænke temperaturen på det varme brugsvand med ca. 5 grader, kan man spare en masse energi ved ikke at skulle varme vandet så meget op. Men hvis man sænker temperaturen, kan man med fordel i perioder skrue temperaturen ca. 5 grader op igen, for på den måde at undgå problemer med bakterier i brugsvandet.

9 SIDE 9 AF 16 Forslag 9: Forslag 12: Udskiftning af cirkulationspumperne i teknikrummene i blok 1 og 3, til en automatisk modulerende pumpe med en lavere effekt som f.eks. Grundfos UPE B 180 (Effekt: tilsvarende den som er monteret i teknikrummet i blok 7) eller bedre. Efterisolering af rørføringer for varmt og kold brugsvand i kælder og tagrum samt alle tilgængelige rørføringer i den opvarmede del af blokkene. Dele af rørerne er allerede isoleret, men det anbefales at efterisolere til en samlet isoleringstykkelse på 70 mm for varmt vand i kælderen og 50 mm i den opvarmede del af bygningen. Koldt vandsledningen bør isoleret til en samlet tykkelse på 40 mm i upvarmede rum og 20 i den opvarmede del af bygningen. I forbindelse med en renovering anbefales det at efterisolere alle skjulte brugsvandsrør. Fordelingssystem Forslag 2: Forslag 4: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg. Dele af fordelingsanlægget er dog udført som to-strengsanlæg. Varmefordelingsrør i de uopvarmede kældre i blokkene 1-4 antages at være udført som gennemsnitligt 40 mm stålrør. Rørene antages at være isoleret med 40 mm isolering. Varmefordelingsrør i de uopvarmede tagrum i blokkene 1-4 antages at være udført som gennemsnitligt 40 mm stålrør. Rørene antages at være isoleret med 40 mm isolering. Varmefordelingsrør for varmefremløb og retur i jord fra blok 1 til 2 og fra blok 3 til 4 er udført som 40 mm præisolerede stålrør. På varmefordelingsanlægget i teknikrummene i blok 1 og 3 er der monteret en pumpe i hver rum med trinregulering med en effekt på Trin 1 = 800 W og trin 4 = 1120 W. Pumpen er af fabrikat Smedegaard EV Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg i teknikrummet i blok 1 og 3. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som f.eks. Grundfos UPE F (Effekt: W, tilsvarende den som er monteret i teknikrummet i blok 9) eller bedre. Efterisolering af rørføringer for fjernvarme og centralvarmeinstallationer i kælder og tagrum i blokkene. Dele af rørføringen er allerede isoleret, men det anbefales at efterisolere til en samlet isoleringstykkelse på 80 mm. I forbindelse med indvendig renovering af blokkene anbefales det at efterisolere alle skjulte rør for varmeinstallationer i den opvarmede del af blokkene til en samlet tykkelse på 40 mm. Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, dog mangler termostatiske ventiler på 170 stk radiatorer. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder

10 SIDE 10 AF 16 kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Til regulering af varmeanlæg er der monteret automatik for central styring i forhold til udetemperatur. Som dog i følge varmemesteren er koblet fra. Det anbefales som minimum at have dette automatik slået til om sommeren, for at undgå en for lav afkøling på fjernvarmevandet i de varme måneder. Forslag 5: På radiatorer uden termostatiske reguleringsventiler monteres termostatiske fremløbsventiler til regulering af korrekt rumtemperatur. Vedvarende energi Varmepumper Da blokkene ikke har nogen sydvendte tagflader, vurderes det ikke rentabelt at montere varmepumper på blokkene 1-4. Solvarme Da blokkene ikke har nogen sydvendte tagflader, vurderes det ikke rentabelt at montere solvarme på blokkene 1-4. El Belysning Belysningen i trappeopgangene og ved yderdørene i blok 1-4 består af armaturer med 9 W kompaktlysrør. Lyset antages at være tændt ca. 16 timer pr. dag. Belysningen i fællesarealerne i de uopvarmede kældre består af armaturer med 9 W kompaktlysrør. Der er ingen styring på lyset f.eks. ved bevægelsessensor, og derfor antages lyset at være tændt konstant. Forslag 3: Udskiftning af luftsarmaturer i trappeopgang og kælder i blok 1-4 til nye armaturer med indbygget lys og bevægelsessensor. Andre elinstallationer Udvendig belysning antages at være dagslysstyret, og vurderes at være tændt ca. 16 timer i gennemsnit om dagen. Forslag 8: Udskiftning af udvendige lyskilder, til kviksølv frie pærer. I forbindelse med blok 1-4 er der blevet registreret 11 stk udvendige belysningskilder.

11 SIDE 11 AF 16 Vand Toiletter Forslag 7: I ca. halvdelen af de besigtigede lejligheder var der monteret 1 skyls toiletter. Der for antages fordelingen i blok 1-4 at være: 1 skyls = 50 % og 2 skyls = 50 % Udskiftning af alle 1 skyls toiletter i blok 1-4 til vandbesparende 2 skyls toiletter.

12 SIDE 12 AF 16 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1962 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 16316,96 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 135,00 kr. pr. GJ 2,00 kr. pr. kwh 1.441,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 1-værelses lejlighed kr.

13 SIDE 13 AF 16 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 1-værelses lejlighed kr. 1-værelses lejlighed kr. 1-værelses lejlighed kr. 2-værelses lejlighed kr. 2-værelses lejlighed kr. 2-værelses lejlighed kr. 2-værelses lejlighed kr. 2-værelses lejlighed kr. 2-værelses lejlighed kr. 2-værelses lejlighed kr. 2-værelses lejlighed kr. 2-værelses lejlighed kr. 2-værelses lejlighed kr. 3-værelses lejlighed kr. 3-værelses lejlighed kr. 3-værelses lejlighed kr. 3-værelses lejlighed kr. 3-værelses lejlighed kr. 3-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr.

14 SIDE 14 AF 16 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 4-værelses lejlighed kr. 3-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 5-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 3-værelses lejlighed kr. 3-værelses lejlighed kr. 4-værelses lejlighed kr. 5-værelses lejlighed kr.

15 SIDE 15 AF 16 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. Reglerne fremgår af 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Klagen over energimærkningen sendes til: Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere

16 SIDE 16 AF 16 Energikonsulent Firma: Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Adresse: Fuglevænget Aalborg Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-360476-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Dalstrøget 133 Postnr./by: 2870 Dyssegård BBR-nr.: 157-031465-013 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,36 MWh fjernvarme 53,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Rosenørns Alle 36 Postnr./by: 1970 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-103964-001 Energikonsulent: Palle Spottag Clausen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 11,74 m³ damp fjernvarme. -5 kwh el 28,03 m³ damp fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 11,74 m³ damp fjernvarme. -5 kwh el 28,03 m³ damp fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Studsgaardsgade 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-208672-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-175076-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunnekær 11 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-022783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Egilsgade 25 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-112462-001 Energikonsulent: Jørgen Stuart Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Egegade 14 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-111407-001 Energikonsulent: Kenneth Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Gammel Kongevej 12 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-128991-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energimærkning nr.: 200058936 Gyldigt 7 år fra: 18-04-2012 Energikonsulent:

Energimærke. Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energimærkning nr.: 200058936 Gyldigt 7 år fra: 18-04-2012 Energikonsulent: SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Nyhavnsgade 4A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-220887-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Peter Bangs Vej 192 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093675-001 Energikonsulent: Leo Staun Christensson Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4. SIDE 1 AF 14 Adresse: Bergthorasgade 14 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-043185-001 Energikonsulent: Stefan Søgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Brendstrupvej 17 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-043767-001 Energikonsulent: Bo Wiedemann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Strandboulevarden 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Strandboulevarden 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Strandboulevarden 8 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-810623-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere