Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge Vig. Carsten Gistrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Allan Hellum, souschef Marlene Monnick og medarb. Carsten Gistrup Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Helle Kausgaard og er udført tirsdag den 28. august 2012 i tidsrummet fra kl. 9:00 til 11:30 samt torsdag den 6. september fra kl. 16:15-17:15. På første møde deltog leder Allan Hellum, souschef Marlene Monnick og medarbejder Carsten Gistrup. Mødet blev indledt med en kort udendørs rundvisning, herunder besigtigelse af nymalet facade fulgt op af besigtigelse af lejlighed på første sal. Oasens to beboere var i skole under tilsynsbesøget, hvorfor det blev aftalt, at tilsynet kom en anden dag og gennemførte samtale med beboerne. Efter rundvisningen blev den interviewguide som er grundlaget for tilsynsbesøget i Odsherred Kommune gennemgået. Nærværende tilsynsrapport er en sammenfatning af indtryk samt mundtlige og skriftlige oplysninger på baggrund af tilsynsbesøget samt den løbende kontakt som tilsynet har haft med Oasen. Tilsynsrapporten har været til høring på Oasen. Det er aftalt, at Tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk Det er tilsynets generelle indtryk, at Botilbuddet Oasen er et veldrevet tilbud. Målgruppen er yngre voksne mennesker med en eller flere dysfunktioner i hjernen. Gruppen vurderes ude af stand til at tage vare på sig selv og er kendetegnet ved svage sociale- og ADL kompetencer og en adfærd der kan være grænseoverskridende. Kerneopgaven løses ud fra en struktureret hverdag med udgangspunkt i en neuropædagogiske indsats hvor der trænes i ADL kompetencer, indlæres sociale færdigheder samt ydes hjælp og støtte til at opbygge et værdigt liv der virker overskueligt for den unge og ikke giver anledning til frustrationer. Oasen fremtræder ren og ryddelig. Det sidste års tid har der været en større renovering og vedligeholdelsesopgave i gang, hvor bl.a. gulve er blevet rettet op, nye brandhæmmende døre isat samt udvendig maling af hus og sokkel. Dette betyder at Oasen i dag fremstår langt mere præsentabel. Gulve, køkken og bad i to af beboernes lejligheder bærer præg af en vis nedslidning, hvorfor der fortsat forestår en opgave, før disse repræsenterer samme standart som resten af huset. Fagcenter Ejendom og Byggeri i Odsherred Kommune besigtigede ejendommen i forbindelse med Oasens opstart. Her blev bemærket, at der skal brandisoleres mellem etageadskillelsen. Dette arbejde er under forberedelse og vil blive udført snarest muligt. Når arbejdet er udført vil Ejendom og Byggeri blive tilkaldt med henblik på at få en endelig ibrugtagnings godkendelse. Det aftales på tilsynsmødet at kopi af denne vil blive fremsendt til Tilsynsenheden. Indtil denne foreligger, kan den ledige lejlighed ikke benyttes. Samlet vurdering Både rundvisning og interviews foregik i en åben og imødekommende atmosfære og der var en god og rolig stemning. Personalet og beboerne var velforberedte på tilsynsbesøget og al ønsket materiale er blevet udleveret uden forbehold. Oasen bærer fortsat præg af at være et lille nystartet sted. Tilsynsmødet har givet anledning til en del anbefalinger. Disse skal ses som en optimering af tilbuddet og er ikke udtryk for, at den kvalitet der leveres er af ringe værdi. Oasen er eksempelvis endnu ikke i mål med henblik på at få udarbejdet skriftlig dokumentation i forhold til fx retningslinjer/instrukser for beredskabsplaner, medicinhåndtering og magtanvendelse, hvilket dog ikke er udtryk for, at disse emner er uafklarede for personalet, men udtryk for, at arbejdet med beboerne har haft en større prioritering siden sidste tilsynsmøde. Interviewguide tilsyn 2/30

3 Tilsynet fik indtryk af botilbuddet Oasen, som et tilbud med fagligt velfunderede og kompetente medarbejdere der kan formulere værdier og arbejdsgange i hverdagen. Det er tilsynets vurdering, at Oasen er kommet rigtigt godt i gang, men mere skriftlighed omkring hverdagen og metodevalg vil kunne understøtte det ellers gode generelle indtryk. Der opleves stort engagement hos medarbejderne og de virker meget glade for deres beboergruppe og arbejdsplads. De tager fortsat de udfordringer op som et nystartet tilbud møder og udtrykker glæde ved den supervision der gives på stedet. Begge beboere er i dagtimerne beskæftiget i et STU forløb via Specialskolen Sperillen. Samarbejdet med skole, forældre og pårørende oplyses at være fint, både på det formelle og det uformelle plan. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. 2a) ibrugtagnings tilladelse til lejlighed på første sal Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 7f) ansvarsbeføjelser 16e) udarbejdelse af seksualpolitik 19e) retningslinjer for medicinhåndtering 21g) retningslinjer for håndtering af sygdom og dødsfald 26d) retningslinjer for magtanvendelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Interviewguide tilsyn 3/30

4 Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: 2a) Indtil der foreligger en ibrugtagningsgodkendelse fra Fagcenter Ejendom og Byggeri i forhold til den ledige lejlighed på første salen, kan denne plads ikke benyttes. Organisation og drift: 7f) Tilsynet støtter op omkring leders vurdering af behovet for revidering af skriftlige retningslinjer, der angiver lederens og medarbejdernes økonomiske beføjelser. På den måde sikres gennemskuelighed og eventuelle misforståelser omkring økonomi og regnskab kan minimeres. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 16 e) Tilsynet finder, at Oasen med fordel kunne have glæde af at udarbejde en seksualpolitik, der bl.a. angiver pædagogiske retningslinjer, som således kan imødekomme nogle af de dilemmaer og etiske overvejelser som personalet kan stå overfor, når de skal vejlede og støtte i forhold til beboernes seksualitet. 19 e) Det er lederen der har ansvaret for at der er en faglig forsvarlig tilrettelæggelse af beboernes behandling med medicin, herunder at der er det nødvendige samarbejde med den læge, der er ansvarlig for den enkelte beboers behandling. Ansvaret for at der foreligger instrukser for personalet om overordnede optegnelser påhviler ledelsen. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en skriftlig instruks omkring medicinhåndtering som lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning, således Oasen fremtidssikrer medicinhåndteringen, når der forventeligt kommer flere ansatte. 21 g) Tilsynet anbefaler, at en skriftlig procedure ved akut sygdom og dødsfald eventuelt indarbejdes i stedets beredskabsplan. 26 d) Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer omkring håndtering af kriser og magtanvendelse, således også nye medarbejdere klædes på til opgaven. Dette er også en måde hvorpå botilbuddets pædagogik og kultur kan afspejles. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 4/30

5 Fysiske rammer Grundlag og vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Oasen er beliggende i den lille landsby Hønsinge, et par kilometer fra Vig, hvor der er station med bus og togforbindelse til bl.a. Nykøbing og Holbæk. I Vig er der flere indkøbsmuligheder samt mulighed for forskellige fritidstilbud. Botilbuddet er beliggende i en ældre villa med tilhørende baghave og et større parkeringsareal. Der forefindes et nyrenoveret muret skur på 10 m² pr. bolig. Skuret kan anvendes efter beboernes egne ønsker. 1.b Indretning Oasen har tre lejligheder, hvoraf den ene ligger på første sal samt en centralt beliggende vagt/personalestue, der gør det muligt for den enkelte beboer hurtigt at komme i kontakt med personalet og vice versa. Hver enkelt lejlighed er udstyret med stue, køkken, toilet/bad samt opholdsstue. Indretningen sker efter brugerens eget ønske og med støtte fra personalet. Lejlighedernes størrelse varierer fra 35 til 65 m². Der forefindes fælles vaskekælder med vaskemaskine og tumbler. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Rammerne er fuldt udnyttede. 1.d Sikring af flugtveje Alle beboere samt personalet har adgang til mindst to flugtveje. 1.e Alarmer Der er installeret batteridrevne brandalarmer i alle lejligheder, i vagt/personalestue og på trappen til første sal. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 5/30

6 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Fagcenter Ejendom og Byggeri i Odsherred Kommune besigtigede ejendommen i forbindelse med Oasens opstart. Her blev bemærket, at der skal brandisoleres mellem etageadskillelsen. Dette arbejde er under forberedelse og vil blive udført snarest muligt. Når arbejdet er udført vil Ejendom og Byggeri blive tilkaldt med henblik på at få en endelig ibrugtagnings godkendelse. Det aftales på tilsynsmødet at kopi af denne vil blive fremsendt til Tilsynsenheden. Indtil denne foreligger, kan den ledige plads ikke besættes. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Oasen er i foråret 2012 blevet hulmursisoleret, ligesom hus og sokkel er blevet malet. Døre til alle lejligheder er blevet udskiftet med brandhæmmende døre, således disse nu fremstår som selvstændige brandceller. Der er lavet ny gulvbelægning som har rettet de skæve gulve op i gang og vagtværelse. I en af beboernes lejligheder er en bagdør skiftet, ligesom der er sat nye håndtag på de andre døre. Gulve i beboernes lejligheder er endnu ikke udskiftet, men vil indgå i en kommende vedligeholdelsesplan. 2.c Planlagt vedligeholdelse Sker løbende og i dialog med ejer. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er ikke udarbejdet en skriftlig beredskabsplan. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Det oplyses til tilsynet, at beboere jævnligt får vejledning i, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand. Der er en aftale om, at beboerne altid skal Interviewguide tilsyn 6/30

7 informere personalet om hvor mange mennesker, der befinder sig i deres lejlighed. Leder oplyser til tilsynet, at beboerne ved, hvilken flugtvej de skal benytte, hvis der skulle udbryde brand i deres lejlighed eller andre steder i huset. 3.c Brandtilsyn - 3.d Brandøvelse Ingen gennemført. Der gives mundtlig information til den enkelte bruger. 3.e Førstehjælp Det tidligere planlagte førstehjælpskursus til alle ansatte i løbet af vinteren 2011, nåede ikke at blive afholdt. Det er fortsat et ønske at deltage i et sådant kursus, men der er ikke fastlagt dato herfor endnu. 3.f Andet - 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler fortsat, at medarbejdernes førstehjælpskursus genopfriskes snarest, da det er en del år siden de blev gennemført. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Ingen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/30

8 ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE Grundlag og vurdering 5 Drifts- og udviklingsaftale Der foreligger ikke en drifts- og udviklingsaftale mellem Bostedet Oasen og Odsherred Kommune. 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Oasen er oprettet i Stedet er juridisk organiseret som en enkeltmandsvirksomhed og etableret i henhold til servicelovens 108 som et længerevarende botilbud til yngre voksne. Der er 3 pladser. Oasen er et neuropædagogisk botilbud, som blev etableret da lederen af Familiecentret Ll. Nørremark oplevede der manglede et voksentilbud til målgruppen. Oasen samarbejder med Susanne Freltofte og Viggo Pedersen Bakkedal Aps. Alle ansatte er efteruddannet i neuropsykologi/pædagogik. 5.b Udviklingstendenser Der har indtil nu kun været to pladser besat, men afdelingsleder oplever, at stedet er kommet rigtigt godt fra start. De prioriterer at være et lille og familielignende tilbud og finder derfor at Oasen har sin rette størrelse ved 3 pladser. Der er ingen ønsker eller planer om, at skulle blive større. 5.c Projekter - 5.d Andet Bekendtgørelse af 25. maj 2009 om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven giver beboerne i 108-botilbud, plejehjem og beskyttede boliger mulighed for at benytte sig af forskellige rettigheder, som lejere af almene ældre- og handicapboliger har. Beboerne har bl.a. ret til at foretage forbedringer i boligen. Beboerne har endvidere krav på at modtage et boligdokument og en indflytningsrapport. Oasen og Tilsynet har løbende været i dialog omkring udformningen af det lovpligtige boligdokument. Boligdokumentet har nu været til høring hos både visiterende kommuner og tilsynsenheden og er nu blevet endeligt udformet. Det aftales at tilsynet får fremsendt kopi af de underskrevne boligdokumenter. Interviewguide tilsyn 8/30

9 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Bostedet har underbelægning med en beboer, hvorfor bl.a. brugen af bl.a. vikarer begrænses, i det omfang, at det vurderes ansvarligt. Årets resultat i 2011 var kr Forbruget følges i løbende dialog mellem leder og stifter. 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Overordnet er det stifter Vibeke Monnick der administrerer Oasens økonomi. Den daglige økonomi varetages af daglig leder Allan Hellum. Der kan ikke træffes større økonomiske beslutninger, uden stifter har godkendt tiltaget. Trekroner Revision A/S er tilknyttet stedet. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Ikke relevant. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Der er udarbejdet skriftlige retningslinjer der angiver leder og medarbejders økonomiske ansvarsbeføjelser, men daglig leder udtrykker behov for at denne revideres, ligesom det vil være formålstjenstligt at få Interviewguide tilsyn 9/30

10 udarbejdet andre typer af dokumentation, fx udlevering af nøglekort og lignende. Økonomistyring sker i samråd mellem stifter og daglig leder. Det drejer sig hovedsageligt om personaleudgifter eller større investeringer til computer, software, længere kursusforløb ect. Oasen har en bogholder tilknyttet som står for den løbende bogføring mv. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet støtter op omkring daglig leders vurdering af behovet for revidering af skriftlige retningslinjer der angiver lederens og medarbejdernes økonomiske beføjelser. På den måde sikres gennemskuelighed og eventuelle misforståelser omkring økonomi og regnskab kan minimeres. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning Grundlag og vurdering 8.a Antal indskrevne Aktuelt er 2 pladser besat. 8.b Alder Mænd på henholdsvis 20 og 21 år, som har boet på Oasen siden forsommeren c Målgruppe og kerneydelse Målgruppe: Yngre voksne med en eller flere omfattende dysfunktioner i hjernen i en sådan grad, at de vurderes ude af stand til at tage vare på dem selv på noget tidspunkt i deres liv. De er kendetegnet ved svage sociale- og ADL kompetencer, manglende empati og kan besidde en gennemgående adfærd, der kan være voldsomt grænseoverskridende, provokerende samt generende overfor omgivelserne. Kerneydelse: På baggrund af en neuropædagogisk indsats indlæres sociale kompetencer. Der indlæres ADL værktøjer, der giver beboeren mulighed for at være medbestemmende på en række punkter i eget liv. Hvad skal jeg spise? Hvad tøj vil jeg have på? Kan jeg Interviewguide tilsyn 10/30

11 selv handle? Kan jeg lære at tilberede bestemte måltider? Ect. Der søges, i et beskyttende, trygt, struktureret miljø, at give den enkelte beboer størst mulig livskvalitet baseret på den enkeltes egne ønsker og forestillinger. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning At indlære ADL kompetencer på baggrund af en neuropædagogisk indsats. At indlære sociale kompetencer under hensyn til den enkelte beboers begrænsninger qua deres påviste hjerneskader. At skabe et liv der indeholder størst mulig livskvalitet i respekt for den enkelte beboers egne ønsker og forestillinger. At beskytte den enkelte beboer imod kriminalitet, stofog alkoholmisbrug samt udnyttelse fra omverden. 9.b Pædagogisk målsætning Ved hjælp af neuropædagogikken som metode at skabe en struktureret hverdag, hvor beboerne får hjælp og støtte til at opbygge et værdigt liv, der virker overskuelig og ikke giver anledning til frustrationer. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Der trænes ADL kompetencer, indlæres sociale færdigheder, præsentation af nye netværk, samtaler med beboeren og pårørende samt vejledning i forhold Interviewguide tilsyn 11/30

12 til valg af uddannelse og arbejde. Målene beskrives og vedtages på personalemøder og nedskrives i udviklingsplanerne (behandlingsplanerne) en gang om året. Derefter følges op på mål og metode hver tredje til sjette måned gennem en statusrapport. Denne fremsendes til den enkelte beboers kommune. Evaluering af metodernes resultater gennemgås på personalemøder og supervision. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er beboerens tilknytning til personalet organiseret. Alle beboere har en fast tilknyttet kontaktperson, men da der er relativt få personaler ansat, har alle et indgående kendskab til beboerne. 10.b Deltager beboeren i praktiske opgaver Beboerne bor i egne lejligheder og har som udgangspunkt ansvar for selv at holde lejligheden og handle ind til kosten. Begge beboere har dog behov for omfattende støtte hertil og der er derfor indgået individuelle aftaler for hvilke praktiske opgaver beboeren har og deltager i. 10.c Har beboeren faste pligter - 10.d Ungemøder Der holdes ikke fælles beboermøder. Som begrundelse herfor angiver medarbejderne at beboerne aktuelt ikke har så meget socialt sammen, og ikke søger hinandens selskab. Der laves derfor ganske få fælles tiltag. 10.e Medindflydelse Beboerne inddrages i forhold omkring eget liv i det omfang som den enkelte magter, eller har mulighed for. Oasen modtager beboere med behandlingsdomme, hvorfor retten kan have sat visse restriktioner op, som personalet så må arbejde ud fra. 10.f Samtale med ung Tilsynet talte med begge beboere som udtrykte tilfredshed med at bo på Oasen. De beskrev Interviewguide tilsyn 12/30

13 omgangstonen til at være god og ordentlig, og svarede bekræftende på at opleve at få den fornødne hjælp fra personalet. Begge beboere havde kendskab til udarbejdelsen af boligdokument og til hvordan deres husleje blev betalt. De beskrev selv at have bestemt hvordan lejligheden er blevet indrettet, herunder selv at have været med til at købe møbler, tv mm. De bekræfter at kunne have besøg af venner og familie hvis de ønsker det. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte - 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 13/30

14 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Retningslinjer og procedurer for håndtering af beboermidler er på nuværende tidspunkt aftalt på personalemøder og nedfældet i referat fra disse. Det er Oasens plan, at arbejdsgange og procedurer fremover indgår via stedets elektroniske BB- journal system. Det oplyses overfor tilsynet, at personalet og begge beboere har kendskab til disse aftaler, og at aftalerne er indgået på baggrund af beboernes egne ønsker. 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab Der er tilknyttet sekretærbistand til Oasen, så kvitteringer sendes hver uge til bogføring hos sekretær, således der løbende er styr på forbrug. 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Der betales særskilt for benyttelse af vaskekælder og solo ture (kørsel med stedets bil). Beboerne betaler hver måned fastlagt beløb, som beskrevet i boligdokumentet på en særskilt konto til egenbetaling (husleje, el og varme). 12.f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 14/30

15 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Begge beboere har en 141 handleplan udarbejdet af handlekommunen. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Der foregår et forholdsvis tæt samarbejde med de visiterende kommuner, enten ved at sagsbehandleren deltager i handleplansmøderne på Oasen, eller ved at de informeres via fremsendte rapporter udarbejdet af Oasen. Endvidere fremsendes orienterende mails til sagsbehandler i situationer af særlig karakter. 13.c Løbende justering af planerne Hver tredje måned. Der fremsendes statusrapporter til kommunerne omkring juletid og udviklingsplan (behandlingsplan) udarbejdes omkring juni/juli måned. 13.d Andet Oasen har i en periode eksperimenteret med et udviklingsskema med meget konkrete mål defineret af beboeren selv. Her nedfældes et konkret mål for den kommende periode og beskrives hvilken indsats beboeren skal bidrage med, for at nå målet. Der arbejdes kun med ét mål ad gangen og det er helt centralt, at målet er defineret af beboeren og giver mening for denne. Dette initiativ synes umiddelbart at virke positivt, men har været stoppet en periode hvor beboeren havde det meget svært. Det er dog planen at genoptage mål-skemaet igen. 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Leder beskriver, at der på Oasen er en struktureret dagligdag, med et forudbestemt mønster, som beboeren efterhånden kan genkende og føle sig tryg ved. Der opfordres ikke til impulsive handlinger hos beboerne, og hvert enkelt ønske eller plan gennemgås Interviewguide tilsyn 15/30

16 nøje med beboeren, inden det sættes i værk. Oasen oplever, at beboerne og deres pårørende genkender mønstre og fremgangsmåder og forstår, at det er den eneste forsvarlige måde qua de dysfunktioner, som beboerne måtte have. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Dette sker som beskrevet gennem aftale, planlægning og samtale med den enkelte beboer. Oasen kommer jævnligt med hensigtsmæssige forslag til aktiviteter. 14.c Eksterne aktiviteter Det kan handle om skiture til Sverige. Aftenskole på fx Brunhøjskolen i Holbæk, biograftur, fisketur, fodboldkamp ect. Det er det er dog sjældent, at beboerne selv kommer med ønsker. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Frivillig deltagelse. 14.e Andet Begge beboere er tilmeldt STU forløb på Specialskolen Sperillen og er således i skole på alle hverdage. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der er ikke formuleret en skriftlig kostpolitik, men Oasen tilstræber og tilskynder, at beboerne får en alsidig og sund kost. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Personalet tilbereder aftenmåltidet for eller sammen med beboere. For den ene beboer vedkommende deltager denne sammen med personalet, mens det for den anden beboers vedkommende er personalet der alene står for tilberedningen. Det handler om, at Oasen skal undgå faren ved, at han selvstændigt skal tilberede mad ved komfur eller ovn. 15.c Kostplan Der laves kostplan hver uge ud fra beboerens ønsker, men baseret på forslag og guidning fra medarbejder. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Se ovenstående. Interviewguide tilsyn 16/30

17 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Der er ikke nedskrevet regler eller retningslinjer for personalets håndtering af beboernes seksualitet. 16.b Seksualoplysning/undervisning Personalet taler med beboerne om deres seksuelle behov og deres valg af partnere og hjælpes i forhold til ønsker om at benytte prostituerede. Der er endvidere mulighed for at tilbyde undervisning og guidning ved sexolog Vivi Hollænder. Aktuelt samarbejdes med sexologisk klinik i København. 16.c Prævention Indgår som naturligt emne i de løbende samtaler. 16.d Andet - 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet finder at Oasen med fordel kunne have glæde af at udarbejde en seksualpolitik, der bl.a. angiver pædagogiske retningslinjer, som således kan imødekomme nogle af de delemmaer som personalet kan stå overfor, når de skal vejlede og støtte i forhold til seksualitet. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Løbende samtaler om begge dele. Det fylder dog ikke meget i den nuværende beboergruppe. 17.b Politik for området Der kan indtages alkohol med måde og efter Oasens vurdering om sunde alkoholindstilling/vaner. Euforisende stoffer af alle slags er absolut ikke tilladt, Interviewguide tilsyn 17/30

18 og der vil omgående blive rettet henvendelse til beboerens kommune og pårørende, hvis der er mistanke eller konkret viden om et sådan forhold. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der skelnes ikke mellem indfødte danskere og danskere med anden etnisk herkomst. Der er således ikke nedskrevet en politik herom. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk Har endnu ikke været aktuelt. 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Personalet i Oasen deltog i efteråret 2011 i medicinhåndteringskursus som blev gennemført i et samarbejde med Familiecentret Ll. Nørremark. Oasen har endnu ikke en skriftlig procedure for medicinhåndtering ligesom der ikke er udarbejdet de nødvendige instrukser jf. sundhedsstyrelsens vejledning. Leder oplyser overfor til synet, at dette arbejde snarest vil blive iværksat. 19.b Opbevaring Leder oplyser, at rationen til en fjortendagsperiode Interviewguide tilsyn 18/30

19 opbevares i skuffe på vagtstuen, hvor kun personalet har adgang. Resten af den afhentede medicin fra apoteket ligger i aflåst pengeskab. 19.c Er reglerne kendte og følges de Der er aktuelt kun 3 faste medarbejdere tilknyttet Oasen og leder oplyser, at disse er bekendt med reglerne for medicinhåndtering og følger disse. 19.d Andet Souschefen er ansvarlig for medicindosering og afhentning af medicin på apoteket. Denne har i over 11 år arbejdet indenfor hjemmeplejen og er dermed godt inde i regelsættet og har erfaring indenfor medicinhåndtering. 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Det er lederen der har ansvaret for at der er en faglig forsvarlig tilrettelæggelse af beboernes behandling med medicin, herunder at der er det nødvendige samarbejde med den læge, der er ansvarlig for den enkelte beboers behandling. Ansvaret for at der foreligger instrukser for personalet om overordnede optegnelser påhviler ledelsen. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en skriftlig instruks omkring medicinhåndtering som lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning, således Oasen fremtidssikrer medicinhåndteringen, når der forventeligt kommer flere ansatte. Påbud: Intet. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler Der er ikke konkret behov for nuværende. 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 19/30

20 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Medarbejderne taler med beboerne om emnet hvor der skønnes behov for det. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Der er ikke udfærdiget procedure for akut sygdom og dødsfald. 21.c Smitsomme sygdomme Stedet er opmærksom på dette og tager sine forholdsregler. 21.d Brug af engangshandsker Anvendes ved behov. 21.e Rengøringsplaner Beboerne har selv ansvaret for rengøring i deres lejligheder, men modtager omfattende hjælp til disse opgaver af personalet. Der benyttes helt almindelig rengøringsmidler til formålet. 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler at en skriftlig procedure ved akut sygdom og dødsfald eventuelt indarbejdes i stedets beredskabsplan. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Der vil blive holdt et indledende møde med deltagelse af relevante personer omkring en kommende beboer. På dette møde gives den nødvendige information om bostedet Oasen, pædagogik, arbejdsmetoder, Interviewguide tilsyn 20/30

21 målsætning, behandlingsplaner, personalegruppen ect. Desuden henvises der til stedets hjemmeside som findes via Tilsynet finder at Oasen med fordel kunne optimere hjemmesiden, således den gøres mere personlig for Oasen og bliver yderligere informativ. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Oasen anvender det socialfaglige IT system BB- journal, som bl.a. indeholder dagbogsnotater, dokumenter, medicinhåndtering, handleplan, kalender -aftaler, advis, office- integrering og meget mere. Systemet er endnu forholdsvist nyt, og ikke alle faciliteter er taget i brug. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Disse gives på det indledende møde. Der er fortsat intet på skrift. 22.d Andet Oasen er opført på Tilbudsportalen. 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Ingen. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd Ingen 23.c Tilgængelighed Pårørende kan via personalets tre kendte telefonnumre altid komme i kontakt med personalet, uanset tidspunkt på døgnet. 23.f Andet Der er et løbende samarbejde med forældrene, altid på baggrund af beboernes samtykke. Der gives besked til beboerne hver eneste gang der forekommer en Interviewguide tilsyn 21/30

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune. Onsdag den 20. maj 2009 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune. Onsdag den 20. maj 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune Onsdag den 20. maj 2009 fra kl. 18.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hyblerne. Formålet med tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune mandag den 30. september 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Ungebyen,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Torsdag den 30. december 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien på Møn, Vordingborg Kommune. Grønsalen & Platanvej. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien på Møn, Vordingborg Kommune. Grønsalen & Platanvej. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien på Møn, Vordingborg Kommune Grønsalen & Platanvej Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Torsdag den 26. april 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere