KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling af gæld for de gældsplagede københavnere, viser KFF s årlige rapportering til KFU om restancesituationen Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Michael Møller Baggrund KFF fik med BR-beslutningen af 10. december 2009 ansvaret for central opkrævning af alle gældsposter på tværs af KK. Gældsposterne er mange og forskelligartede og blandet civilretlige og offentligretlige. KFF s primære arbejde består i at rykke københavnerne for manglende betalinger indtil to gange fulgt op med betalingsaftaler eller fastsættelse af betalingsordninger. I 2014 har KFF sat særligt fokus på de gældsplagede københavnerne, så også de får mulighed for at betale deres gæld til kommunen. Denne redegørelse indeholder et særskilt afsnit om gældsvejledning. Hvis det ikke lykkes at få københavnerne til at betale, er det SKAT s opgave at inddrive de kommunale gældsposter f.eks. i form af løntræk eller udlæg. Tabel 1: Viser den enkelte forvaltnings største gældstype i kr. ultimo december Gældstype Restance Heraf restance i SKAT Forvaltning KONTANTHJÆLP BIF KONTANTHJÆLP SOF PARKERINGSAFGIFT TMF BOLIGLÅN KFF BETALING FOR DAG- OG KLUBTILBUD BUF SUF- FOR MEGET UDBETALT KMD-LØN SUF HUSLEJE KBH. EJENDOMME ØKF Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol Nyropsgade 1, 1602 København V EAN nummer

2 Stigning i antal aftaler om afvikling af københavnernes gæld til KK men det kniber for SKAT, hvor restancerne under inddrivelse er stigende. Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, er de seneste to års restancefald vendt til en stigning på 43,7 mio. kr. fra 2013 til Den primære stigning relaterer sig til SKAT s udfordringer med at få deres nye itsystem EFI (Ét Fælles Inddrivelsessystem) til at fungere. KK restancer under inddrivelse i SKAT er således steget med 38 mio.kr. ud af den samlede stigning på 43,7 mio. kr. Af SKAT s redegørelse til skatteudvalget pr. 30. september 2014 fremgår det, at SKAT tidligst forventer en effektiv inddrivelse af de offentliges tilgodehavender et år efter, EFI er i fuld drift. Hvornår EFI forventes i fuld drift, giver SKAT ikke nogen klar udmelding omkring i redegørelsen. Tabel 3: Viser restanceudviklingen samlet for KK og den andel der er til inddrivelse i SKAT. Restanceudvikling Debitorforhold Restance Heraf debitorforhold i SKAT Heraf restance i SKAT Til trods for stigningen i KK-restancerne, er der flere københavnere, der indgår aftaler med KFF. Nedenfor i tabel 4 fremgår det bl.a., at 294 flere københavnere har indgået aftaler om afvikling af deres gæld til KFF indenfor rammerne af opkrævningspolitikken, der er vedtaget af BR den 10. marts Den samlede gæld, der er under afvikling, er faldet med 2,6 mio. kr. og kan være et udtryk for, at den enkelte københavners gæld til KK, der indgås aftaler om, er blevet mindre og således også kan afvikles over kortere tid færre aftalerater. Der tages i den forbindelse et mindre forbehold, da overdragelse af boligstøtte og pensionsområdet til UDK i foråret 2013 gør, at de to år ikke er helt sammenlignelige. Side 2 af 8

3 Tabel 4: Viser udviklingen i indgåede aftaler med de københavnere, der selv retter henvendelse og ønsker et betalingsaftale. Udvikling i CPR-aftaler 2013* 2014 Aftalerater Ratebeløb Personer Gennemsnitlig indgået ratebeløb Gennemsnitlig indgået aftalebeløb *Note: Tallene er ikke sammenlignelige gr. overdragelse af opgaver til UDK marts Partnerskab SKAT-KL (Økonomiaftalen 2015) For at styrke af opkrævning af de kommunale restancer har Regeringen og KL i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 igen sat fokus på inddrivelse. Omdrejningspunktet i aftalen er en fortsættelse af det gensidigt forpligtende partnerskab mellem Skatteministeriet, SKAT, KL og udvalgte kommuner, der blev indgået på baggrund af kommuneaftalen første gang for Det er SKAT, der varetager formandskabet ved dirketøren for SKAT og med deltagelse af skatteministeriet i en af de fire arbejdsgrupper, Analysegruppen (lovforbedringer). De øvrige arbejdsgrupper er: Fordringshavergruppen (EFI), Statistikgruppen (udvikling af ledelsesinformatin og budgetstyring) og Inddrivelsesprocesgruppen (fokus på hele processen fra vugge til grav på fordringsniveau). Partnerskabet har fortsat til opgave at sikre den overordnede koordinering af konkrete initiativer til styrkelse af den fælles opkrævnings- og inddrivelsesopgave, således at de kommunale tilgodehavender nedbringes. Partnerskabet er i gang med sin tredje økonomiaftale og har sit primære fokus på at styrke såvel lovgivning som arbejdsprocesser i forhold til de kommunale fordringshavere og SKAT som inddrivelsesmyndighed. Aktuelt har partnerskabet resulteret i følgende lovændringer gældende fra 2015, som bør få positiv indvirkning på fremtidige indbetalinger - også til KK. Side 3 af 8

4 På biblioteksområdet: Biblioteksgebyrer bliver omfattet af særligt løntræk, som betyder, at alle med lønindtægt (også dagpenge og kontanthjælp) kan betale 400 kr. hver måned til de skyldige biblioteksgebyrer, som københavnerne får, når biblioteksmateriale ikke afleveres til tiden. Erstatningsmateriale er blevet offentligretligt krav. Det betyder, at københavnere med lønindkomst kan trækkes i løn til dækning af kommunens udestående ud fra lovbestemte regler. På ydelsesområderne er fraflytningsgarantier, hvor kommunen indestår for istandsættelse ved fraflytning, også blevet offentligretlige, så løntræk kan etableres ved manglende betaling. Derudover er forsørgerpligtsgarantier blevet rene kommunale krav, som kan realiseres ved at kommunen tilskriver banken og beder om realisering af garantien for manglende forsørgelse typisk op til kr. Indtil nu har det været SKAT s opgave at tilskrive banken. Gældsvejledning KFF har i 2014 haft stor fokus på at hjælpe københavnerne, der skylder penge til kommunen - typisk i intervallet kr kr Gældsvejledning tilbydes de københavnere, der har betalingsvilje og begrænset betalingsevne efter de har modtaget 1. rykkerskrivelse. Den samfundsmæssige gevinst efter mødet med gældsvejledningen: Førtidspensionisten, der fik råd til sin medicin Den enlige mor, der ikke blev sat på gaden Boligejeren, der undgik tvangsauktion Den nyansatte, der fik fordoblet sit fradrag Den arbejdsløse, der blev henvist til den relevante hjælp, og nu er i arbejde Side 4 af 8

5 Og de mange der fik råd til at gå til frisør, til tandlæge og til mad. Fakta for 2014 Vi har tilbudt 314 borgere gældsvejledning og 53,2 % har takket ja til vores tilbud. Vi har holdt 167 dialogmøder med borgerne og heraf indgået 149 betalingsaftale om afvikling af gæld til Københavns Kommune. På de 149 aftaler er der indbetalt kr , og den samlede sum der er til afvikling er kr Graf 1: Viser fordelingen af de månedlige indbetalinger i 2014 som følge af indgåede aftaler om afvikling af gæld til KK Gældsvejledning indbetalinger i kr Indb i kr Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Det frivillige samarbejde KFF har fokus på det frivillige samarbejde på gældsvejledningsområdet med blik på at fremme den samfundsmæssige gevinst. Målet er a tilbyde gældsvejledning, der hvor borgerne allerede benytter kommunens forskellige fritidstilbud. Der er således indledt samarbejde med bl.a. Kultur Østerbro og Jobcentret Lærkevej, og vi har indledt drøftelser om et kommende samarbejde med Kulturanstalten. I 2015 er det hensigten at tilbyde gældsvejledning i alle bydele. KFF har også indledt samarbejde med Den Sociale Retshjælp (DSR), som har til formål at få henvist de ressourcesvage borgere dertil, da DSR til forskel for KFF kan tilbyde rådgivning i forhold til gældssanering og indgåelse af aftaler med de private kreditorer. Side 5 af 8

6 Endvidere tilbyder vi understøttende undervisning til folkeskolens klasser for på den måde at oplyse næste generation, så de har mulighed for at styre udenom gældsfælden. Effektiv budgetstyring af indtægter på ejendomsskat Betaling & Kontrol påligner og opkræver ejendomsskatter til kommunen via den årlige ejendomsskattebillet, der udsendes ultimo året. Ejendomsskatter består af henholdsvis grundskyld og dækningsafgift (offentlig og erhverv). I 2014 opkrævede Betaling & Kontrol 4.622,0 mio.kr. i ejendomsskatter fordelt på ca ejendomme Tabel 5: Viser udvikling i indtægter på ejendomsskatter: Alle beløb er i mio. kr Grundskyld 2.616, , , , ,5 Offentlig dækningsafgift 414,0 424,1 373,0 350,9 339,3 Erhvervsdækningsafgift 1.025, ,0 980,0 937,5 963,2 Ejendomsskatter i alt 4.055, , , , ,0 Ændringer i ejendomsvurderinger påvirker kommunens økonomi En væsentlig del af sagsbehandlingen er at behandle de vurderingshændelser (skatterettelser af ejendomsskattebilletter), der kommer fra SKAT som følge af ændring af ejendoms- og eller grundværdien. I 2014 behandlede Betaling & Kontrol vurderingshændelser. Henset til 2013 er der tale om mere end en fordobling, idet der i 2013 blev behandlet vurderingshændelser. Stigningen skyldes et stort antal klagesager ved SKAT over vurderingen. Af de skatterettelser som Betaling & Kontrol behandlede i 2014 udgjorde tilbagebetalingerne 97 % af de samlede skatterettelser for året. Det beløb sig samlede til ca. 340 mio.kr. i tilbagebetalt ejendomsskatter inkl. afsavnsrenter for SKAT har ved finansloven for 2015 fået tildelt yderligere 425 mio.kr. til brug for yderligere ressourcer til brug for håndtering af de mange klagesager der ligger ved SKAT over ejendoms- og grundvurderingerne. SKAT oplyser at de har klagesager liggende der mangler at blive behandlet. Betaling & Kontrol estimerer at der i 2015 vil komme i omegnen af vurderingshændelser til behandling, som følge af klagesager ved SKAT. Side 6 af 8

7 Betaling & Kontrol følger udviklingen nøje og er i dialog med KL omkring tilførelse af ressourcer via ØA2016, idet de mange klagesager ved SKAT vil påvirke kommunens sagsbehandling og der som følge heraf er brug for ressourcer til at løfte denne ekstra byrde. Graf 2:Viser udviklingen i antal vurderingshændelser, der sagsbehandles i KFF, som følge af SKAT s afgørelser om ændrede vurderinger af ejendomme i KK. Lån til betaling af ejendomsskat færre låntagere men stigende udlån Lån til betaling af ejendomsskat er et lovreguleret område forbeholdt pensionister. Antallet af låntagere er siden 2009 faldet stødt fra at være til i 2013 at være på Faldet i antal låntagere må primært tilskrives at renten for at modtage lån blev ændret til markedsrente, ved lov nr af 21. december De ydede lån er stødt faldet siden 2010 fra 80,9 mio.kr. til 71,2 mio.kr. i 2014, som følge af indførelse af markedsrente. At det samlede udlån er steget, skyldes at ejendomsskatterne løbende er steget som følge af den politisk vedtaget reguleringsprocent der hvert år i juni fastsættes af folketingets finansudvalg og må ligge mellem 3 og 7 %. Det samlede udlån udgjorde 564,0 mio.kr. ultimo Side 7 af 8

8 Tabel 6: Viser Udviklingen i lån til betaling af ejendomsskatter Alle beløb er i mio. kr Ydede lån 60,5 67,8 80,9 76,3 79,0 75,0 71,2 Samlet lån ultimo året 382,3 431,2 476,8 496,2 537,2 545,9 564,0 Antal låntagere (personer) Side 8 af 8

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

statens restanceinddrivelse

statens restanceinddrivelse Beretning til statsrevisorerne om statens restanceinddrivelse Juni 2003 RB A302/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 16 A. Formål og baggrund... 16 B. Metode og

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering i perioden 2004-2012 (beretning nr. 13/2012) Februar 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 361 Offentligt J.nr. j.nr. 09-108639 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 2009. Kristian Jensen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere