Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018"

Transkript

1 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v Gadebelysning, aftale??? Gadebelysning, Udskiftning af lamper PTU 10/6: Anbefales Gadebelysning, hærværksdækning PTU 10/6: Kan ikke anbefales Natslukning Gadelys traditionel vis PTU 10/6: Kan ikke anbefales Natdæmpning (standalone - centralt)?? PTU 10/6: Anbefales Vintertjeneste Hjemtagelse saltning PTU 10/6: Anbefales Ny saltlade PTU 10/6: Anbefales Kollektiv Trafik Kollektiv trafik, Movia PTU 10/6: Drøftet Faste ejendomme og fritidsområder Bygningsvedligeholdelse???? PTU 10/6: Kan ikke anbefales Materielgården Kommunale veje, stier og pladser m.v Rengøring offentlige toiletter PTU 10/6: Anbefales Effektivisering ifm ydelsesbeskrivelser???? PTU 10/6: Kan ikke anbefales I alt

2 Politikområde Vejvæsen Gadebelysning Hærværksdækning Udskiftning af lamper Stevns kommunes udgifter til Gadebelysning: kr årligt til investeringsbidrag (anlæg) - ca. 2.5 % i rente kr afregnes årligt til abonnement målere kr afregnes til vedligehold af gadelys årligt kr afregnes årligt til hærværksdækning kr afregnes til el Indfrielse af lån/lånefinansiering: Skulle vi tilbagekøbe vores belysningsanlæg fra SEAS NVE ville det koste kommunen ca. kr. 21,5 mio pr.1/ Der betales ca 2 mio kr. årligt i investeringsbidrag til SEAS-NVE. Økonomi undersøger hvorvidt dette kan lånefinansieres billigere end gennem SEAS-NVE. Udgift til årligt vedligehold: Der er ikke konkurrence på prisen, men der skal ikke forventes den store besparelse på så lille en driftsudgift ved et større udbud, hvorfor vi bør gå i forhandling med SEAS NVE i stedet. I stedet vil der blive arbejdet og fremlagt styringsstrategi for fremadrettet drift. Hvis vi ønsker at investere i central styring contra stand alone løsninger kan der forventes en yderligere driftbesparelse på ca. 20%. Skal undersøges nærmere, og forvaltningen kan tidligt fremlægge overslag til mødet i august og tidligst med effekt fra 1/ Hærværksdækning: Af fraskære hærværksdækning og herved spare kr årligt er meget risikofyldt. Det koster typisk kr hver gang der er kabelfejl, og der skal forventes 3-5 stk. årligt. Yderligere koster en påkørsel kr hver gange, og det sker også typisk flere gange om året. Forvaltningen fraråder at vi sparer hærværksdækningen væk. Ialt en besparelse på kr årligt Udskiftning af ca. 800 enheder 2014: Der skiftes ca 800 gl. kviksølvlamper i 2014 til LED. Denne udskiftning vil alene give en forventet besparelse på ca. kr og ca. kr på vedligeholdelsesdelen. For at opnå besparelse skal forventes anlægsinvestering, som dog kan belånes som energieffektiviseringstiltag, og af kommunen selv i stedet for via SEAS NVE. Tilsvarende kan skiftes yderligere 800 andre enheder i 2015 med besparelse på kr ved anlægsinvestering. Forvaltningen har ikke modtaget anlægsoverslag endnu, så endeligt anlægsforslag kan sandsynligvis ikke fremlægges før til møder i august. Ialt besparelse på kr årligt ved en investering på kr. xxx i besparelse på kr i 2016 og

3 Politikområde Vejvæsen Natslutning traditionel vis Natslukning ved xxx??? PTU besluttede på deres møde den 10 marts 2011 at gennemføre besparelser på udendørsbeslysningen ved at etablere sommerslukning. I sommeren 2011 blev gadelyset natslukket i perioden fra uge 20 til og med uge 31. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres i september måned, så i 2012 blev gadelyset slukket i perioden fra uhr 19 til uge 30. Begge uger incl. I 2013 blev ordningen med natslutning nedlagt. Ved genoptag kan forventes en besparelse på ca kr Forvaltningen er ved at undersøge hvilken fremadrettet styringsstrategi som vil være mest optimal - at vi skifter til stand alone sytem, hvor vi kan tilpasse hver enkelt lampe - det er knap så fleksibelt som hvis vi vælger en central styring i stedet, med en form for intelligent styring. Sidst nævnte system er 10% dyrer men giver 15-20% ekstra besparelse på drift ift. stand alone løsningerne, men der skal forvntes ca. 15 års tilbagebetalingstid ved investering. Med disse mere intelligente løsninger kan man i stedet for traditionel natslukning kode systemerne til natdæmpning over hele kommunen hvor der er udskfitet lamper - natdæmpning fungerer ved individuelt at drosle ned på lux, så der stadig er lys og derfor opleves meget anderledes end en reel slukning.

4 Politikområde Vejvæsen - vintertjeneste Hjemtagelse Saltning Ny fælles saltlade Nyt udbud af vintertjeneste hvor præventiv saltning delvis hjemtages: De nuværende kontrakter med eksterne entreprenører på vintertjenesten i komunen udløber i april måned Fremadrettet vil præventiv saltning for det meste blive udført i eget regi, og det kommende udbud af vintertjenesten vil således omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært gamle amtsveje, samt snerydningsruter stort set i samme antal som i dag. Dette tiltag iværksæsttes for at effektiviserer mest muligt på indenfor eksisterende mandskab, da det mest optimale er at have sommerholdet så vidt muligt fuldt beskæftiget med vinteropgaver. Hjemtagelse af saltning forventes at svare til en skønnet besparelse på kr (gns. betragtning) Nyt saltlager: Ved at investere kr mio i et nyt samlet saltlager i Store Heddinge vurderes det at give en yderligere besparelse på minimum kr , svarende til en besparelse på kr på udgift til salt fra Bakkebølle og kr på mandskabsbesparelser svarende til 80% 1 mand i et halvt år. Ved at nedlægge saltlager i Hårlev kan der fremadrettet i stedet for 2 faste mænd regnes med 1 fast mand. Det skal bemærkes der er kalkuleret med en Salthal uden vaskefaciliteter. Det vil koste yderligere 0,15 mio at udføre salthal med tilhørene vaskeplads. Der er i dag 2 salthaller i Stevns Kommune. En i Hårlev og en i store Heddinge.. Salthallerne har en samlet kapacitet på ca. 360 tons, fordelt med ca. 300 tons i Hårlev og ca. 60 tons i Store Heddinge. Ved at opføre ny stor salthal med en kapacitet på 700 tons salt, så der kun skal læsses salt et sted og den øgede kapacitet, vil det ikke længere være nødvendigt at købe salt i Vordingborg Kommune. En enkelt af de nuværende saltruter kører i dag til Bakkebølle og henter salt. Tidsplan Hjemtagelse af præventiv saltning fra 1/ Effektivisering på læsning af salt ved ny saltlade fra 1/ Men det kræver anlægsinvestering på 1,65 mio. kr. i 2015 til ny saltlade. Økonomi Hjemtagelse saltning Ny saltlade kr årlig besparelse kr årlig besparelse samt 1,65 mio. anlæg

5 Politikområde Kollektiv trafik Kollektiv trafik, movia Movia lægger op til en ny fordelingsmodel, som først får effekt fra 2016 modellen er ved at være på plads men der er stadig møder om finjustering af modellen, og den endelige linjefordeling. Det er heller ikke fastlagt, om der skal være en form for overgangsordning. Så 2015 påvirkes ikke af ny finansieringsmodel. Hertil skal de hidtidige beregninger ses som pejlemærker resultatet kan godt svinge lidt Som det er fremlagt pt. ser det ud til at Stevns kommune kan forvente en besparelse i størrelsesorden 2 mio. kr. årligt i udligning. Tidsplan Konsekvens fra 1/ og fremadrettet. Økonomi Pt. forventninger om ca. 2 mio kr. årligt.

6 Politikområde Faste ejendomme og fritidsområder Bygningsvedligehold???? Et af formålene med centralisering af bygningsvedligeholdet i Teknik & Miljø var at skabe mulighed for at udnytte stordriftsfordelene. I 2009 blev der ud fra nøgletalsbetragtninger set på budgetbehovet i forhold til det reelt afsatte budget. Der blev set på driftudgifter svarende til lavt, mellem eller højt niveau. Det afsatte budget i 2010 lå ca. 20% under forventningerne på mellemnivau, men det blev vurdret realistik at sigte imod, når man centraliserede og således havde mulighed for at stordrifte området. Udfordringer: Siden beslutningen i 2010 er puljen blevet beskåret af et par gange ifbm. balancekatalogsbesparelser. Der er også sparet en sum væk ifbm. skolenedlukninger såvel som der skal forventes en yderligere besparelse af ovennævnte basisbudget på ca kr som følge af nedlukningen af Acaciebo 1/9 2013, Druelund 1/ og Tryggevælde Vest 1/ Centraliseringen blev udført på baggrund af beregninger med data fra BBR. Det har vist sig at data i BBR ikke var blevet opdateret på flere af de kommunale ejendomme, da gl. byggesager i Gl. Vallø og gl. Stevns ikke var blevet indberettet. I forbindelse med efterfølgende korrektioner på m2 og opdateringer i BBR må det yderligere konkluderes, at den afsatte sum skal dække et væsentligt større areal end det som lå til grund for beregningerne tilbage i Dvs. bugettet er yderligere underestimeret. Kommunen har stadig ejendomme med efterslæb, og flere af vore ejendomme er af ældre dato og ikke alderssvarende i indretning mv. Derudover udfordres puljen yderligere af, at der er trukket kr af puljen til servicearealerne på Stevnshøj, Egehaven, Strøbyhjemmet og Hotherhaven.

7 Dato 10.juni 2014 Politikområde Materielgården Rengøring offentlige toiletter I forbindelse med Rengøringskorpset har overtaget opgaven med at rengøre de offentlige toiletterne, kan der via effektiviseringer hentes besparelse. Det er vurderingen at vi fremadrettet kan reducere budgettet med kr og stadig opnå samme serviceniveau som tidligere.

8 Politikområde Materielgården Materielgården effektivisering???? I forbindelse med implementering af ydelsesbeskrivelsen har der gennem det sidste år været indarbejdet en del ekstra driftopgaver, som tidligere lå udenfor kontrakt, men var til konstant diskussion og frustration for borgere og forvaltning, fordi arbejderne ikke har været klart definerede ift. tidligere kontrakt. Yderligere blev budget 2014 beskåret med kr i relation til forventninger om besparelser på baggrund af effektiviseringstiltag. Med de mange opgaver som Materielgården er i gang med at samle op og indarbejde i daglig drift, vil det være mere hensigtsmæssigt for drften at yderligere besparelser drøftes i forbindelse med budget 2016.

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015:

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015: IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 PTU den : 50.000 Materielgården af gadekær, herunder

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

PTU den 9. juni 2015: Anbefales

PTU den 9. juni 2015: Anbefales Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg PTU den 9. juni 2015: Anbefales 500 Busskure 300 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75 75 75 502 Omfartsvej

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere