AB Antaresvænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Antaresvænget www.ab-antares.dk"

Transkript

1 Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen 4. Forslag 5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, samt eventuel ændring af boligafgiften 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg til tillidsposter 8. Valg af administrator 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Formand Helle Bernstein (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 23. ordinære generalforsamling. Ad. 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog vor administrator Annett Klevenhaus som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Annett Klevenhaus erklærede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at indkaldelsen indeholdt de relevante punkter. Ligeledes var forslagene fra bestyrelsen og beboerne omdelt rettidigt. 39 huse var repræsenteret, heraf 7 med fuldmagt. Annett Klevenhaus meddelte, at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig. Der skulle derefter vælges 2 stemmetællere. Det blev Mette Agner Clausen (40) samt Käte Palmqvist (26) Ad. 2: Bestyrelsens beretning Helle Bernstein (45) henviste til den udsendte beretning, som alle havde haft mulighed for at gennemlæse. Hun havde dog nogle enkelte tilføjelser til denne: Renoveringen har som nævnt taget rigtig meget tid. Der har været 1 års gennemgang i 2011, og både renoveringen og den efterfølgende gennemgang, har virkelig kostet blod, sved og tårer for især et af vore bestyrelsesmedlemmer. Der er p.t. 2 boliger til salg, men der er jo desværre ikke rigtig salg i boliger for tiden. Ved den ekstraordinære generalforsamling i december, fik bestyrelsen bemyndigelse til eventuelt at skifte administrator. Vi har fået tilbud fra 2 administratorer, som dog ikke har kunnet opfylde de ønsker vi har til en administrator. Vi har dog til hensigt at søge lidt videre i løbet af året og indhente flere tilbud. Bestyrelsen vil gerne understrege, at vore intentioner i bestyrelsesarbejdet er at overholde de vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen. Det er måske ikke altid lige en afgørelse, den enkelte andelshaver finder rimelig. Vi vil altid være lydhøre over for saglig kritik af en truffen afgørelse, men det kræver jo, at vi får en konkret klage. Vi kan ikke bruge rygter og insinuationer uden reelt indhold til noget

2 Efter denne gennemgang, spurgte Annett Klevenhaus, om der var nogen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Henning Jørgensen (21) spurgte til, hvorfor der i beretningen fra grundejerforeningen stod, at vi desværre igen i år måtte undvære fyrværkeri ved Brillesøen nytårsaften. Det mente han var blevet afskaffet for flere år siden, og ville gerne vide, om det var noget vi i foreningen betalte til. Lilly Larsen (8) svarede, at det indgik i vores årlige bidrag til grundejerforeningen, og hvis et flertal her gik ind for nytårsfyrværkeri ved Brillesøen, var vi selvfølgelig med til at betale det. Men det er ikke noget der opkræves ekstraordinært. Annett Klevenhaus spurgte derefter, om der var flere kommentarer til beretningen. Dette var ikke tilfældet, og beretningen blev godkendt. Ad. 3: Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisorberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen Annett Klevenhaus gennemgik de enkelte poster i regnskabet for 2011, og spurgte, om der var spørgsmål til dette. Paw Hansen (1) spurgte om, hvorfor vi skriver, at vor økonomi er god. Vi har en reserve på byggesagen på kr og hvorfor kan man ikke bruge noget af den på normalt vedligehold. Lilly Larsen (8) forklarede, at vor vedligeholdelsesfond er brugt på renoveringen af skurene. Bl.a. er der brugt flere penge end budgetteret på renovering af tage på skurene, idet det viste sig, at mange tage burde renoveres. Vi har derfor ikke lige p.t. penge på vores vedligeholdelsesfond. Desuden må vi gå ud fra, at der ikke lige nu er presserende vedligeholdelse, der skal finansieres. Lilly Larsen (8) meddelte herefter, at de ,00 der nu står som reserve, er øremærket til at betale de renter, vi trods alt skal betale på vort store lån til renoveringen. Vi ved jo heller ikke lige nu, hvordan renteniveauet udvikler sig, så de penge står som en ekstra sikkerhed. Der var ikke yderligere spørgsmål, og regnskabet blev herefter godkendt. Værdiansættelse af andele Bestyrelsen indstillede til at der vælges metode B, baseret på valuarvurderingen. Den foreslåede kurs 6,4 er tilpasset de nuværende markedsvilkår. Lars Pedersen (7) spurgte om, hvorfor vi ikke bare kørte andelsprisen helt op. Hvorfor skal vi sætte en øvre grænse for, hvad vores bolig må sælges for, hvis den kan sælges for mere end vurderingen. Der er jo ikke nogen nedre grænse. Annett Klevenhaus forklarede, at det selvfølgelig var en vurdering, men at vi også må forholde os til, hvordan prisniveauet ligger nu. Bestyrelsens forslag om at vælge metode B blev herefter sendt til afstemning. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 1 stemte imod

3 Ad. 4: Forslag Annett Klevenhaus spurgte, om nogle ønskede, at de stillede forslag skulle afgøres ved skriftlig afstemning. Dette var ikke tilfældet, og behandlingen af de indkomne forslag kunne starte. Forslag 1 fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at vi ved syn og skøn af boligerne ved salg, udvider dette til også at omfatte tjek af elektriske installationer for sælgers regning. Der var en del debat om dette emne. Det er ikke noget krav, at de elektriske installationer gennemgås af en autoriseret elektriker og erklæres i orden ved salg, men et normalt syn og skøn burde afsløre dette. Der undersøges dog normalt ikke for ulovlige installationer udendørs, og såfremt der afsløres ulovlige installationer hvem har så skylden. De har måske været der i årevis. Der var stort flertal imod forslaget. 2 var for og 5 undlod at stemme. Forslaget blev forkastet. Forslag 2 fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at max. kr ,- af de gartnerpenge vi fik i overskud før nedsættelsen af gartnerbidraget, anvendes til: a. Opsættelse af en bevægelsesføler og udskiftning af de dyre lysstofrør til energibesparende lamper i værkstedet. b. Opsætning af tænd/sluk ur i carportene. Helle Bernstein (45) begrundede bestyrelsens forslag: a. Det ses gentagne gange, at lyset i værkstedet er tændt i lang tid efter det har været i brug. Folk glemmer at slukke lyset, når de har anvendt tørretumbleren, hvilket koster meget i strømforbrug b. Lysføleren til lyset i carportene er meget følsom, og vi ser tit at lyset er tændt i de lyse timer. Der blev spurgt til, om vi havde regnet på, hvornår en sådan investering var tjent ind igen. Det havde vi ikke, men Lilly Larsen (8) forklarede, at de lysstofrør, der nu er i fælleshuset er på 36 watt, hvorimod dem vi har fået tilbud på er væsentlig mindre. Med hensyn til lyset i carportene, er det en kendsgerning, at lyset tændes p.g.a. placeringen af lysføleren. Vi har fået den undersøgt og den sidder på det rigtige sted, men bevoksningen på volden gør, at lysføleren tit er for meget i skygge. Alt i alt vil det på længere sigt betale sig at investere i strømbesparende lys i både værksted og i carporte. Forslaget var herefter til afstemning, og resultatet blev: Vedtaget med stort flertal. 2 undlod at stemme. Forslaget vedtaget. Forslag 3 fra hus 17: At huset ikke udlejes ved højtider Der var spørgsmål om, hvad der menes med højtider. Var det ensbetydende med, at det f.eks. ikke måtte udlejes til påske eller pinse, eller på andre dage, der traditionelt bruges til bl.a. konfirmationer. Der blev herefter henvist til forslag 4 fra bestyrelsen

4 Forslag 4 fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslår at vi holder os til reglerne som de er nu, så huset derfor ikke udlejes Sct. Hans aften og nytårsaften, men ellers resten af året. Der blev spurgt, om bestyrelsen bare kunne ændre reglerne for udlejning. Der blev fra bestyrelsen svaret, at der er udarbejdet regler for udlejning, og at justeringer i disse regler, er noget man som valgt bestyrelse kan gøre uden at indkalde til generalforsamling. Bestyrelsens forslag var herefter til afstemning: Stort flertal for forslaget 1 stemte imod og 4 undlod at stemme forslag 4 fra bestyrelsen var herefter vedtaget. Forslag 5 fra hus 17: Om totalt rygeforbud i huset. Der var en del debat om, hvordan det skulle være muligt at overvåge, om et sådant forbud blev overholdt. En beboer påpegede, om det ikke ville medføre, at en del larm fra fester blot flyttes udenfor, når der skal ryges. Forslaget var herefter til afstemning, og med 24 stemmer for og 9 stemmer imod blev forslaget vedtaget. Forslag 6 fra hus 17: Om at huset ikke udlejes til abefester Her var der også en del debat om, hvad abefester egentlig er. Det er jo ikke muligt at kontrollere, hvordan en fest eventuelt kan udvikle sig. Forslagsstilleren spurgte, om det så ikke var muligt at henstille til, at man tog hensyn til sine naboer. Hertil svarede bestyrelsen, at der på den lejeaftale, der udleveres ved bookning af fælleshuset, både på forsiden og med store bogstaver på bagsiden gøres opmærksom på, at man skal tage hensyn til sine naboer. En beboer anbefalede, at man som godt naboskab, burde kunne henvende sig til vedkommende der havde lejet huset, hvis man var generet af larmen. Eventuelt dagen efter. Det var ikke muligt at stemme om dette forslag, men der var enighed om, at der henstilles mere til, at man skal tage hensyn til naboerne. Forslag 7 fra hus 17: Om at bestyrelsesmedlemmer kun skal kunne vælges et max antal gange. Her gjorde Annett Klevenhaus opmærksom på, at der i henhold til vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen. Nuværende bestyrelsesmedlemmer kan vælge at genopstille, og enhver andelshaver er selvfølgelig velkommen til at opstille til bestyrelsen. De der får flest stemmer er dermed på demokratisk vis valgt til bestyrelsen. Der var derfor ikke grundlag for at stemme om dette forslag Forslag 8 fra hus 17: Om at der omdeles referat fra bestyrelsesmøderne. Dette forslag blev senest fremsat i 2008, hvor det blev nedstemt. Bestyrelsen gjorde igen opmærksom på, at der kan forekomme personfølsomme oplysninger i disse referater, og at der udsendes nyhedsbreve 4 gange om året, hvor relevante oplysninger og beslutninger bekendtgøres

5 Der var herefter afstemning, og med 9 stemmer for, 22 stemmer imod og 1 der undlod at stemme, blev forslaget forkastet. Forslag 9 fra hus 17: Vedr. parkeringspladsen parkering af erhvervskøretøjer samt lette køretøjer som motorcykler Der var i forslaget stillet spørgsmål til, om det var rimeligt, at beboernes erhvervskøretøjer holdt parkeret på vores for få parkeringspladser, samt at motorcykler nu også skulle optage plads. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at i henhold til husordenen, skulle varebiler parkeres på parkeringspladsen langs volden. Bestyrelsen gjorde herefter opmærksom på, at vi af kommunen har fået tilladelse til at opføre 8 nye parkeringspladser i forlængelse af carportene langs volden. Dette er også nævnt i nyhedsbrev nr. 20 fra september 2010, samt i nyhedsbrev nr. 23 fra september Med hensyn til parkering af motorcykler, er det tidligere blevet vedtaget, at motorcykler ikke må parkeres på fællesarealer, men henvises til at parkere på vores p-pladser. En beboer påpegede, at det ikke var særlig smart for en motorcykelejer, at blive henvist til en mørk og skjult parkeringsplads, da især motorcykler var meget udsat for hærværk og tyveri. En anden beboer mente, at det var en god ide, hvis pladsen mellem skurene overfor fælleshuset, blev udlagt til parkering for bl.a. motorcykler og andre lette køretøjer. Der var mange spørgsmål om, hvorfor man ikke måtte holde med sin motorcykel på eget område, og der var flertal for at lade dette komme til en afstemning. Forslaget om, at motorcykler frem over må parkere på eget område, med mindre det strider i mod politivedtægten (undersøges efterfølgende), blev vedtaget med 20 stemmer for 7 imod. Forslag 10 fra hus 17: Oprettelse af et beboerforum på hjemmesiden. Dette var der generelt stemning for. Vores web-master undersøger mulighederne for dette. Vil blive bekendtgjort i et nyhedsbrev. Ikke til afstemning Forslag 11 fra hus 21: Fællesindkøb af anbefalet låsespray til låsene i skurene. Forslagsstilleren mente, at når man nu var pålagt at bruge en speciel låsespray, var det kun rimeligt at det blev indkøbt af foreningen, så man kunne afhente det i fællesskuret. Bestyrelsen påpegede, at det så krævede, at man leverede det tilbage til fællesskuret, når man var færdig med at bruge det. Vi har desværre alt for tit oplevet, at ting forsvinder, fordi man glemmer at sætte det tilbage. Forslaget blev sendt til afstemning, og der var 22 stemmer for, 14 imod 1 undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget. Hus 21 påtog sig at sørge for indkøbet

6 Forslag 12 fra hus 15 Fælleshuset: Allokering af dkk til istandsættelse, slibning af gulve, maling, nyt service, maling af køkkenlåger og nye møbler på hems. Bestyrelsen meddelte, at vi er bekendt med, at fælleshuset trænger til en renovering, og at det også er på ønskelisten. Vi har imidlertid lige brugt rigtig mange penge på vores store renovering, og vi afventer, at der kommer penge på kontoen igen. I øvrigt er der for nylig indkøbt helt nyt service, så det er helt up to date. Men det tages op på budgettet for Forslag 13 fra hus 15 At der fremover ikke ryges i huset Se under forslag 5 Forslag 14 fra hus 15 Allokering af dkk til check af foreningens tage og installationer. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der er tjek på, hvornår tagene skal efterses. Det fremgår af vedligeholdelsesplan fra Forslag 15 fra hus 15 Opsparing til evt. udskiftning eller reparation af tage inden for 10 år. Så vi ikke risikerer voldsom huslejestigning, hvis/når der sker skader på tagene. Her henviste bestyrelsen igen til vedligeholdelsesplanen. Alt dette vil der blive taget højde for i budgettet for Dette gælder både forslag 14 og 15 Slut på indkomne forslag Hus 21 klagede over, at et forslag han engang har sendt om isolering af skure, ikke var med på dagsordenen. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at forslagene til denne generalforsamling var udsendt rettidigt, og hvis der var noget man mener manglede, havde man tid til at komme med indvendinger. Ad. 5: Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften Annett Klevenhaus fremlagde budgettet for Der budgetteres ikke med store ændringer, og boligafgiften forbliver den samme som hidtil. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. Vedligeholdelsesplanen vedlægges referatet. Ad. 6: Valg til bestyrelsen Ditte Nielsen (17) stillede op til en post i bestyrelsen. Der var derfor skriftlig afstemning, og resultatet blev som følger: Formand: Helle Bernstein (45) genopstillede fik 30 stemmer - genvalgt Ditte Nielsen (17) fik 8 stemmer - 6 -

7 Bestyrelsesmedlemmer: Kasserer Mette Agner Clausen (40) genopstillede fik 31 stemmer - genvalgt Bestyrelsesmedlem Lilly Larsen (8) genopstillede fik 34 stemmer genvalgt Bestyrelsesmedlem Trine Bosse (39) opstillede fik 35 stemmer valgt for 1 år Ditte Nielsen (17) 10 stemmer Suppleanter: Gitte Gram (20) genopstillede fik 28 stemmer genvalgt for 1 år Annette Olufsen (44) fik 27 stemmer valgt for 1 år Ditte Nielsen (17) fik 15 stemmer Bestyrelsen 2012 ser herefter således ud: Formand: Helle Bernstein (45) genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem: Annemarie Schulz Madsen (24) på valg 2013 Bestyrelsesmedlem: Mette Agner Clausen (40) genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem: Lilly Larsen (8) genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem: Trine Bosse (39) valgt for 1 år Suppleant: Gitte Gram (20) valgt for 1 år Suppleant: Annette Olufsen (44) valgt for 1 år Ad. 7: Valg til tillidsposter Fælleshusudvalget: Irene Smaakjær (46) Janni Pedersen (18) Ditte Nielsen (17) Vedligeholdelseskonsulenter: Lilly Larsen (8) Ditte Nielsen (17) Jan Jacobsen (32) Udlejning af fælleshus: Annemarie Schulz Madsen (24) Salg af tørremønter: Annemarie Schulz Madsen (24) Irene Smaakjær (46) Brugergruppen: Mette Agner Clausen (40) Antenneforeningen: Trine Bosse (39) Suppleant i Grundejerforeningen: Henning Jørgensen (21) Ad. 8: Valg af administrator Dan-Ejendomme blev genvalgt Ad. 9: Valg af revisor Deloitte blev genvalgt - 7 -

8 Ad. 10: Eventuelt Ditte Nielsen (17) havde omdelt en skrivelse med nogle punkter, hun gerne ville have taget op på generalforsamlingen, bl.a. foreningens forsikringsforhold: 1. Hvad gør man, når man har vandskade indvendig p.g.a. utilstrækkelige tagkonstruktioner /trækkanaler Det er hus 15 der har haft problemer med dette. 2. Hvor går grænsen for, hvilken forsikring der dækker, hvis man er plaget af utøj m.v. i sin bolig, der muligvis kan skyldes udefrakommende fugt. 3. Hvem har ansvaret for ting der ødelægges, hvis man opbevarer dem i sit skur, der iflg. Ditte er blevet mere fugtigt efter renoveringen. Der blev spurgt til, om der var mange der havde oplevet disse problemer. Det var åbenbart ikke tilfældet enkelte havde oplevet en smule vand i forbindelse med de alvorlige skybrud, hele Danmark har været hærget af. Taget på hus 15 er blevet undersøgt, og der fandtes ikke umiddelbart problemer. Bestyrelsen har derefter tilbudt at tilkalde en fagmand, som foreningen selvfølgelig vil bekoste, hvis det trods alt viser sig, at der er fejl i tagkonstruktionen. En beboer foreslog, at man da selvfølgelig bare skulle kontakte sit eget forsikringsselskab, og så lade dem om at tage slåskampen med foreningens forsikringsselskab. Ditte Nielsen (17) ønskede, at foreningens forsikringsforhold blev omdelt til samtlige beboere. Bestyrelsen fastslog, at vi er valgt til at tage os af bl.a. forsikringsforhold, og at Lilly Larsen (8) er foreningens kontaktperson i forhold til vore forsikringer. Såfremt man har problemer, skal man derfor henvende sig til Lilly Larsen (8). Men såfremt der er interesse for det, kan policen lægges ud på hjemmesiden. Dog uden policenummer, da alle forsikringssager skal gå gennem bestyrelsen (Lilly Larsen nr. 8). Ditte Nielsen (17) mente i øvrigt, at bestyrelsen jævnligt burde indkalde til beboermøde, hvor vi kunne fremlægge de ting, der måtte blive besluttet på et bestyrelsesmøde. Dette har bestyrelsen hverken tid eller overskud til. Men man er da velkommen til selv at indkalde til beboermøder. En beboer efterlyste noget skriftligt om, hvor meget vi falder i husleje i Det blev påpeget, at det var oppe på generalforsamlingen sidste år, og hvor meget vi vil falde i husleje, afhænger af de lån der er optaget. Der blev spurgt til, om der var noget nyt i knallertsagen. Lilly Larsen (8) svarede, at det er flere år siden den sag var aktuel, og at vi dengang flere gange henvendte os til både borgmesteren, politimesteren og Albertslund Posten. Og det lader til, at der er blevet gjort noget ved sagen, da problemet ikke er så voldsomt mere. En beboer spurgte til, hvordan det ser ud med energimærkningen. Det er jo meget relevant, hvis man står for at sælge. Mette Agner Clausen (40) forklarede, at den vi har nu, er gyldig til Den er lavet på baggrund af de gamle regler, hvor det var bebyggelsen som helhed, der fik energimærkningen. Der er imidlertid kommet nye regler, hvor det er hvert enkelt hus, der skal have sin egen energimærkning. Men dette bliver først aktuelt i Vi er ved at undersøge de nærmere regler for dette

9 Dirigenten Annett Klevenhaus spurgte herefter, om der var yderligere kommentarer fra generalforsamlingen. Dette var ikke tilfældet, og Annett Klevenhaus erklærede dermed generalforsamlingen for afsluttet kl og takkede for god ro og orden. Referent: Annemarie (24) April 2012 Albertslund d. / 2012 Dirigentens underskrift: Bestyrelsens underskrifter: Helle Bernstein Annemarie Schulz Madsen Mette Agner Clausen Lilly Larsen Trine Bosse - 9 -

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere