OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR CHRISTIANIA OVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER"

Transkript

1

2 D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO

3

4 D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit A. Statskassens almindelige Indtægter. I. Skatter: A. Told- og Produktionsafgifter: 1. Toldintrader 2. Brændevinsafgift 3. Maltafgift B. Andre Afgifter: 1. Stemplet Papir efter Omkostningernes Fradrag 2. Stemplede Spillekort efter Do 3. Departements-, Rets- og Auktionssportler. 4. Afgift af Arv 17,450, ,600,000.0o 1,920, ,970, ,927, , , , , ,209, ,542,G ,550, ,833, , ,620.oi 612, , ,275, ,179, ,202, II. Statseiendomme: 78,400.00l A. Jordebogsrettigheder 77, B. Kongetienden 60, l60, C. Landskyld og Forpagtningsafgift 14, , D. Staisskovene 60, , E. Kongsbergs Sølvværk*) 821, , III. Statskassens Aktiver : A. Statsgodsfondet, vedvarende aarlige Indtægter.. 1,035, ,145, , , B. Renter og Afdrag af Statskassens udestaaende 615, Fordringer 580, , , , , C. Udbytte af Statens Bankaktier D. Udbytte af Statens Jernbaneaktier E. Renter af Belobet til Erhvervelse af Grund Hovedjernbanen F. Renter af Hypothekbankens Grundfond IV. Offentlige Foranstaltninger: A. Postvæsenet B. Telegrafvæsenet C. Jernbanedrift V. Forskjellige Indtægter: A. Udbytte af Banken efter Lovene af 1857 og 1860 B. Mynten C. Salg af den geografiske Opmaalings Karter. D. Adskillige og tilfældige Indtægter... E. Renter af Statskassens kontante Beholdning.. F. Refusion af Forskud til Veifondet , , , , oo t , , ,250.0o 92, , , , , , ,027, , , , ,819, , ,199, ,999, ,987, ,013, , , , , , ,251, ,018, ,716, , , , , ,218, ,318, ,468, ,226, , , , , , ,606,746.4o 22,205, ,699, , , , , , , , , , , , , , , , ,893.67, 218, , , , ,406, ,469, , ,454, , , , , ,794, ,348, ,461,174.ii 5,135, ,795,084.43** 2,617, ,308, , , , , , , , , , ,003, , , , , , , , , , t, , , , ,640, ,701, ,316, , ,001, , , , , , , , , Indtil 2det Halvaar 1877 er herunder medtaget Nettoindtægten senere Bruttoindtægten af Sølvværkets Forstvæsen. Ved Afslutningen af Statsregnskabet 1877 var Driftsregnskaberne Jernbanerne Hamar Grundset, Grundset Aamot og Throndhjem Støren samt Jernbanelinierne Aamot og Staren ikke indløbne til vedkommende Departement. Indtægterne af de nævnte Jernbaner udgjøre tilsammen omtrent 636,500 som ikke er indbefattet i ovenanførte Beløb. 1*

5 4 D. No. I. Indtægterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit VI. Salg af norske uopsigelige Statsobligationer til Indkjob af Preference-Aktier i Hovedjernbanen Tilsammen ordinaire Statsindtægter 142, ,642,350,00 33,110, , ,251, , ,959, , ,864,243.n B. I Anledning af Fremme af Jernveisankeg. A. Kommunale og private Jernveisbidrag B. Til Indtægt gjennem Statslaan. C. Det almindelige Veivæsen*). 1. Veiskat ifølge Udligning paa Rigets Matrikulskyld samt paa Kjob- og Ladestederne 2. Distrikternes indbetalte Bidrag.. 2,055, ,089, ,544, ,388, ,600,000.o o 14,478, , , , , ,251,518.oi 6,081, I.. 142, , ,029, ,484, ,513, , , , ,278,600.0o 2,278, , , , *) Blandt det almindelige Veivmsens Indtægter er her ikke medtaget Statskassens Bidrag 527,666.67, se under Hovedpost VI. Administrationsgrene under Indre-Departementet.

6 D. No. I. Udgifterne Anslaa ede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit A. Statskassens almindelige Udgifter. I. Det Kongelige Hus og de til Hans Majestæt Kongens Disposition stillede Statseiendomme: A. 1. Hans Majestæt Kongens Hofholdning 336, , Apanage til lids. Maj. Enkedronning Josephine. 32, Apanage til Hs. Kgl. Højhed Kronprindsen.. 4. Apanage til lids. Kgl. Højhed Prindsesse Therese 5. Apanage til Hds. Kgl. Haled Prindsesse Eugenie 6. Ilds. Maj. Enkedronning Josephines Begravelse.. 7, , , , , , , , , , , , , , , B. 1. Det Kongelige Slot i Christiania med tilliggende Bygninger og Parkanlæg 2. Det Kgl. Palais og Fideicommisgaarden i Christiania med tilliggende Bygninger 3. Ladegaardsøens Hovedgaard og Oscarshall.. Tilsammen under Hovedpost I. 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , li. Storthinget: A. Diæt og Skyds til Storthingsmeend og Valgmænd. B. Lønninger og Lønstillæg til Storthingets Bestillingsmænd og Statsrevisionen C. Storthingsbygningen D. Tilfældige Udgifter ved Storthinget, dets Bibliothek og Statsrevisionen E. Storthingets Bibliothek F. Udgivelse af Storthings-Efterretninger den ældre Tid Tilsammen under Hovedpost II. 204,400.0o 229, , , ,200.0o 15, , , , , , , , , , , , , , , , , Ill. Statsraadet og Regjeringen: A. Lønninger til Statsraadets Medlemmer og til Embedsmænd og Betjente under den norske Regjering i Christiania og Statsraadsafdelingen i Stockholm.. B. Kontorudgifter m. V. ved Regjeringens Kontorer og ved Statsraadsafdelingen C. Statsraadsafdelingens Gaard med Inventarium i Stockholm Tilsammen under Hovedpost III. 657, , , , , , , , , , , , , ,155.37

7 6 D. No. I. Udgifterne Anslaaede Aaret 187; iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit IV. Administrationsgrene under Kirke-Departementet: A. Videnskabelige Øjemed og Kunst: 203, i. Universitetet 208, , Videnskabsselskabet i Christiania 5, , , Do. i Throndhjem : a. ordinært 4, , , b. extraordinært til Opførelse af en Bygning Selskabet 9, , Bergens Museum : a. ordinært 8, , , b. Bidrag til Lønning af en Konservator 2, , , Tromso Museum 2, , Det norske Diplomatarium 2, , Udgivelse af Kildeskrifter til Norges Historie 4, , , Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring , , Den offentlige Tegneskole i Christiania 16, , , Nationalgalleriet 10, , , Bidrag til Bergsliens Malerskole 1, , Oprettelse og Vedligeholdelse af offentlige Tegneskoler uden Christiania 10, , , Vedligeholdelse af et Bibliothek nordiske Kunstnere i Rom Videnskabsmænds og Kunstneres Reiser i Udlandet 12,000.0o 12, , Understøttelse til Organist Lindeman at samle og udgive norske Folkemelodier 1, , Bidrag til Digtere og Komponister , , Forstmester Norman til Udgivelse af Norges arktiske Flora , , Dr. Gustav Storm Udarbejdelse af et Værk over den norrøne Literaturs Historie , Arkiv Mathematik og Naturvidenskab Fortsat Udgivelse af Abels Værker , , Cand. theol. Ross til Reiser i Landdistrikterne at indsamle sprogligt Materiale , , Udgivelse af gamle norske Love (ældre Bevilgning) Kunstindustrimuseet i Christiania, engang alle til Indkjøb af mønsterværdige Gjenstande paa Udstillingen i Paris 14, , , , , , B. Skolevæsenet : 1. De offentlige Skoler den Were Almendannelse 2. Nogle faste Udgiftsposter vedkommende Christiania, Bergens og Throndhjems Kathedralskoler samt Skolevæsenet i Frederikstad.. 3. Til Fremme af Undervisning i Gymnastik og Vaabenbrug ved Landets Skoler 294, , , , , , , , ,479.93

8 D. No. I. 7 U d gi ft erne Anslaaede Aaret 187(7 iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Jfr. 4. Døvstummeundervisningen 5. Blindeundervisningen Den private Skole aandssvage Børn.. 7. Stipendier Lærere ved abnorme Skoler. 8. a. Gage og Alderstillæg til Skoledirektørerne. b. Bidrag til Kontorhold Skolesagers Vedkommende Rigets 6 Stiftsdirektioner 9. Til Lønsbedring de ved kommunale Almueskoler fast ansatte Lærere og Lærerinder... 17, , , , , , , , , , , , , , o ,346.0o 15,400.0o 1, , , , , ,247.3o 21 6,583.so C. Bidrag til Almuebibliotheker 8, , , D. Geistligheden og Kirken: 1. Faste Poster efter Gagelisten 2. Husleiegodtgjørelse Christiania Biskop Bidrag til Restauration af Throndhjems Domkirke 4. Skyds- og Dieetgodtgjørelse i Kirke-- og Undervisningsvæsenets Anliggender , , , , , , ,600.0o 40, , , , , , , , , E. Fattigvæsenet: 1. Kongsbergs offentlige Fattigvæsen 2. Til Opdragelse af fattige Finnebørn af Røros Præstegjæld 3. Fantevæsenets Indskrænkning 4. Fattigudgifter til trængende Svensker 5. Udgifter efter Lov om Fattigvæsenet Kjøbstwderne 18 og Landet 19 samt efter sidstnævnte Lovs 71 (cfr. 81) 6. Skydsudgifter i Fattigvæsenets Anliggender. 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,395.7o F. Tilskud til den almindelige Enkekasses ældre Afdeling G. Afholdssagens Fremme H. Rigsarkivet, Lønninger og Kontorudgifter I. Centralarkivet i Throndhjem, Lønninger og Kontorudgifter K. Eidsvoldsbygningen L. Tilskud til Oplysningsvæsenets Fonds Understøttelsesfond M. Bidrag til Haraldsmonumentet Tilsammen under Hovedpost IV. 95,200.0o 95, , , , , , , I, , , , ,068,082.47,994,942.ii 47, , , , ,000.00,236, , , , , ,300, , os 1, , , ,684.40

9 8 D. No. L Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit V. Administrationsgrene under Justits- og Politi - Departementet: A. Domstolene: 1. Høiesteret: 93, a. Lønninger , b. Tilfældige Udgifter 17, , Overdomstolene: a. Lønninger b. Tilfældige Udgifter 75, , , , Christiania Byret: a. Lønninger b. Tilfældige Udgifter... 52,300.0o i 35, , , , Sorenskrivere: Lønninger og Kontorholdsgodtgjøreise.. 252, , Byfogder: Lønninger og Kontorholdsgodtgjørelse 56, , , , B. Politivæsenet: 66, Lønninger ,078.5o 2. Tilfældige Udgifter. 23, , , ,494.5o 447, , , , C. Skarpretterens Løn D. Forskjellige Embedsmænd og Betjente i KjøbstEederne E. Tilskud til Strafanstalterne: 1. Strafanstalterne i Fæstningerne 2. Tugthusene 3. Bodsfængslet 4. Istandbringelse af Butiklokale og Lagerrum m. V til Fællesudsalget Strafanstalterne i Christiania F. Udgifter ved Undersøgelse af Lovovertrædelser, Fængselsstrafs Fuldbyrdelse samt ved IJdførelse af beneficerede Sager og andre tilfældige Udgifter i Justitsog Politivæsenets Anliggender G. Erstatning til Skiftevaltere, Politimestere, Byfogder og Sorenskrivere Tab af skjellige Indtægter. H. Bidrag til Departementstidendes Udgivelse og den Vogt-Arntzenske Lovsamling I. De Auktionsfondet i Christiania tidligere paahvilende Bidrag til Trefoldighedskirken, Navigationsskolen m. V. og Toftes Gave K. Til Udarbeidelse af nye Panteregistre Sorenskrivere og Byfogder , , , , , , , , , , , , , , , , ,200.0o 2, , , o 1, ,400.0o 1, , , , , , , , , , , , ,

10 D. No. I. Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit L. Bidrag til Indløsning af Throndhjems Realskoles Adressekontors Privilegium M. Enken efter afdøde Sorenskriver i Strinde og Selbo, Bendeke, et af hende i Henhold til Overretsdom til Torger Olsen Fallan erlagt Beløb N. Bidrag til Kommuner m. ni. i Anledning af Distriktsfængslers Opførelse Tilsammen under Hovedpost V. 13, ,752, I 26, , , ,821, ,036, ,646, ,249, VI. Administrationsgrene under indre-departementet: A. Overøvrighederne: 1. Lønninger og Kontorholdsgodtgjørelse 2. Skyds- og Diætudgifter 3. Stiftamtmandsboligen i Christiansand 170, , , , ,200,0o 178, ,800.0o 6, , , , , B. Opsyn med Bergyzesenet: 1. Lønninger og Alderstillæg Bergmestere og Geschwornere Tilfældige Udgifter 14,300.0o 13, , , , , , , , , , C. Udgifter i Anledning af Jurisdiktionsandringer.. D. Selskabet Norges Vel E. Geologiske Arbeider: 1. Til Fortsættelse af Landets Igeologiske Undersøgelse 2. Udgivelse af et Værk over Norges Geologi.. F. Opmaalingsarbeider: 1. Den geografiske Opmaaling (deri indbefattet Leie af Lokale) 2. Udgivelse af Karter In. V 3. Hurtigere Fremme af Kystmaalingen 4. Oplodning af Havbunden.. 5. Til en videnskabelig Expedition til Atlanterhavet m. V 7,466.0o 7, , , , , , , , , G. Til tsat Deltagelse fra Norges Side i den europæiske Længde- og Breddegradmaaling 6, , H. Landbrugets og Husdyravlens Fremme: 1. Løn og Reiseudgifter en Konsulent i Landbrugsanliggender (Landbrugsdirektør) 3, , Løn og Reiseudgifter skjellige Funktionærer i Statens Tjeneste m. m... 18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,785.5o _, oo 80, , , , , , ,484.6o , ,

11 10 D. No. 1. Udgift ern e Anslaaede. iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Bidrag til Landbrugsskoler og andre Foranstaltninger til Landbrugets Fremme 4. Den højere Landbrugsskole paa Aas 5. Husdyravlens Fremme 6. Til Afholdelse af en almindelig Landbrugsudstilling med Landmandsmøde i Christiania Laan til Myrs Udtapning og Opdyrkning 8. Fremme af Myrdyrknings- og Udtapningsetagender I. Skovvæsenet m. 1. Til Indkjøb af Skov Statens Regning.. 2. Forstvaltningen, Saanings- og Plantningsetagender, Skovskolen 3. Til Fremme af bedret Torvdrift K. Udskiftningsvæsenet L. Fiskerierne : 1. Til praktisk-videnskabelige Undersøgelser angaaende Saltvandsfiskerierne 2. Til Opsyn nt V. ved (Vaarsildfisket), Torskefiskerierne 3. Ferskvandsfiskeriernes Fremme M. Medicinalvæsenet: 1. Almindelige Lønninger, Alderstillæg til Distriktslæger, samt Bergens Hospital 2. Rigshospitalet, Fødselsstiftelsen og Børnehospitalet i Christiania 3. Opførelse af et nyt Rigshospital 4. Til Jordemoderskolen og Fødselsstiftelsen i Bergen samt til Opførelse af en Tilbygning af Mur til den nævnte Stiftelse m. m. 5. Sindssygevæsenet 6. Foranstaltninger vedrørende den spedalske Sygdom 7. Fripladse helbredelige Blinde ved Rigshospitalet samt Bergens og Throndhjems kommunale Sygehus 8. Det medicinske Selskab i Christiania 9. Kvarantxneindretningen i Christiansand 10. Lønning til en Dyrlæge til at bistaa Indre-Departementet ved Behandlingen af Sager vedkommende det civile Veterinærvæsen 11. Bidrag til Amtsdyrlægernes Aflønning 12. Skydsudgifter og tilfældige Udgifter ved Medicinalvæsenet ,880.0o 36, , , , , , , , , , ,961.47*) 155,880.0o 125, , , , , , , ,000.0o 72, , , , , , , , , ,200.0o1, , , , ,240.0o 17, , ,840.0o 66, , ,870.0o 273, , , , , ,000.0o 321, , , , , ,500.0o 167, ,862.0o 188,355.5o , , , , o , , , , ,069,704.0o 152, , , , ,554.8o 104, , , ,197, , , , *) 68, overgik til et særskilt Laanefond til Myrdyrkningsarbeider.

12 D. No. L 11 Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit P. Kanal- og Elvedragsvæsenet : 5, , Lønning til Kanaldirektøren 5, Oprensning af Elvedrag m. V 20, , Løbende Udgifter 30, , Istandsættelse af Kanalværkerne i Stenselven i det Fredrikshaldske Vasdrag 5. Regulering af Vandstanden i Øieren (efter tidligere Budget). 6. Opførelse af en Dam over Ula Elv i Gudbrandsdalen 10, , , N. Veivæsenet (Statskassens Udgifter): 11, Lønninger 11, , Vedligeholdelse af endel Veie til Rigsgrændsen. 3. Til skjellige Veianlæg, Veiarbeider m. V Tilskud til det almindelige Veifond 10, , , , , , , , , Til Dækkelse af endel stedfundne eller paaregnede Overskridelser ved skjellige det almindelige Veifond paahvilende Veiarbeider m. V 6. Til Anlæg af Veie gjennem Forskud af Statskassen mod Refusion ved Opgjør af det almindelige Veibudget 252, , , Skydsudgifter i Veivæsenets Anliggender. 28, , , , , , , , , , O. Jernbanevæsenet:*) : 1. Lønninger (Jernbanedirektøren) 2. Løn til Trafikdirektøren 3. Kontorudgifter ved Trafikdirektørembedet Understøttelse tilskadekomne Jernbanearbeidere 5. Udgifter ved Jernbanedrift: a. Lillestrømmen Rigsgmndsen b. Hamar Grundset C. Grundset Aamot... d. Drammen Randsfjord e. Christiania Drammen f. Throndhjem Støren g. Støren Aamot h. Stavanger Egersund 6. Jernveisundersøgelser 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 000 oo 77, ,696, ,285,682.95") 1,458, , , II 2, , , , , , , , , , *) Udgifterne til Fremme af Jernveisanlæg, som bestrides ved Hjælp af Statslaan og Bidrag fra Kommuner og Private, ere anførte under en særskilt Budgetpost. (Litr. B.) **) Ved Afslutningen af Statsregnskabet 1877 var Driftsregnskaberne Jernbanerne: Hamar Grundset, Grundset Aamot og Throndhjem Støren samt Jernbanelinierne mellem Aamot og Støren ikke indløbne til vedkommende Departement. Udgifterne ved de nævnte Jernbaner udgjøre tilsammen omtrent 653,200, som ikke er indbefattet i ovenanførte Beløb. 2*

13 12 D. No. I. Udgifterne Anslaaede lste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Q. Justervæsenet: 1. Lønninger til Justerdirektøren og til 2 tilordnede Medlemmer af Justerbestyrelsen 2. Til skjellige Anskaffelser samt Bestridelse af Udgifter ved det nye Justervæsen 3. Bidrag til Oprettelse og Vedligeholdelse af et internationalt Bureau i Paris Maal og Vægt.. 4. Erstatning til Magistraterne i Christiansand, Bergen og Throndhjem Tab i Indtægter ved de nye oprettendes Justerkammere 6, , , , , , , , , I 3, , , , , R. Fremme af Industri, Haandværk og tekniske Formaal: 1. Reisestapendier Haandværkere og tekniske Arbeidere 2. Reisestipendier til Husflidens Fremme. 3. Til Udgivelse af polyteknisk Tidsskrift 4. Tekniske Skoler: a. Den tekniske Læreanstalt i Throndhjem. b. Den tekniske Skole i Bergen C. Den tekniske Skole i Christiania 5. Tilskud til Driften af en kvindelig Industriskole i Christiania 6. Norges Deltagelse i Verdensudstillingen i Filadelfia (i 1876) 7. Norges Deltagelse i Verdensudstillingen i Paris (i 1878) 8. Norges Deltagelse i den geografiske Udstilling i Paris i Mekanikus C. H. G. Olsen Bidrag til Udførelse af en Cirkeldelemaskine m. V 8, , , , , , , , , , , , , , ,705.5o 10, , , , , , , , , , , , , , , S. Foranstaltninger vedkommende Forholdet mellem Flytlapperne og 1de Fastboende i Tromso og Finmarkens Amter og Opførelse af et Stolpegjazrde langs Søen Rovjavre og en Bro over Bardoelven 10, , , , , T. Udgifter ved Kontrol med Bedring af Udvandrere 1, , , , , U. Statistiske Formaal: i. Til det statistiske Centralbureau 2. Til Udarbejdelse af et statistisk-topografisk Værk over Norge 3. Til Udførelse af en almindelig Folketælling i Riget samt Bearbeidelse af Folketællingens Resultater. 4. Udgifter ved Udarbejdelse af en international Skibsfartsstatistik... 45, , , , , , , , , , ,

14 D. No Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit V. Ny Bygning den geografiske Opmaaling og det statistiske Centralbureau X. Forskjellige Embedsmænd og Betjente i Kjøbst2ederne Y. Forskjellige Erstatninger Tilsammen under Hovedpost VI 70, ,415.2o 6,258, , , ,862, , , ,311, , , ,713, , ,913,805.o3 VIL Administrationsgrene under Finants- og Told - Departementet: A. Hovedkasserne: 1. Lønninger Tilfældige Udgifter 12, , B. Fogder m. fl.: 1. Lønninger 205, ,096.ii 2. Erstatning til Fogder Tab af skjellige Indtægter 5, , Tilfældige Udgifter ved Skattevæsenet. 27, , , , C. Lensmænd: 39, Lønninger 39, Til Forbedring af Lensmændenes Lønninger. 82, , , , D. Toldvæsenet: 1. Embedsmænds og Betjentes Gager og Procenter af Intraderne 2. Inventariers Anskaffelse, disses og Bygningers Vedligeholdelse samt andre tilfældige Udgifter -ved Toldvæsenet Nye Bygninger E. Kontrol med Brændevins- og Malttilvirkningen: 1. Kontrol med lovlig Tilvirkning af Brændevin og Malt 2. Kontrol med ulovlig Tilvirkning samt med ulovlig Indførsel landværts af Brændevin og Malt. F. Udgifter ved Kongsberg Sølvværk*) G. Udgifter ved Myntindretningen paa Kongsberg.. H. Forskjellige Statseiendomme. Vedligeholdelse, Tilsyn, Skatter m. m. I. Pensioner, Gratialer og Varpenge: 1. Pensioner Gratialer og Eftergivelse af Summer, der skyldes Statskassen Vartpenge til de ved Armeens Reduktion i 1818 afgaaede Officierer 11, , , , ,519, ,530, , , , , ,903, ,923, , , , , , ,662.oi 521, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,668, ,442, , , , , , , , , *) Indtil 2det Halvaar 1877 er herunder medtaget Nettoudgiften senere Bruttoudgiften af Sølvværkets Forstwesen.

15 14 D. No. I. Udgifterne Ansiaaede i Gjennemsnit iste Halvaar Midlertidigt Tillæg til de nu bevilgede Pensioner 45, og Vartpenge 45, Til Bestridelse af Udgifter ved Bestyrelsen af Pensionskassen Bestillingsmænd 2, , , h K. I Renter og Afdrag af Statsgjoelden: 1. Renter af den ældre uopsigelige Statsgjæld Renter af de til Indløsning af Preferenceaktier i den Norske Hovedjernbane udstedte uopsigelige Statsobligationer 3. Afdrag og Renter af Statslaanet af Afdrag og Renter af den udenlandske Statsgjoeld: a. Laanet af 1848 b. Do C. Do d. Do e. Do f. Do Afdrag og Renter af Statslaanet af Renter af Statslaanet af Lønninger til Direktørerne ved de udenlandske Statslaan af 1848 og Tilfældige Udgifter ved Statslaanene L. Udgifter ved Ordningen af Jordholdene i Tanens Sorenskriveri i Henhold til Lov af 24 April og 4 M. Udgifter ved Ordningen af Jordholdene i Finmarken N. Til Deekkelse af Statskassens Tab ved sportellønnede Embedsmænds Overgang til fast Aflønning af Statskassen O. Forskjellige Embedsmænd i Kjøbstæderne Tilsammen under Hovedpost VII ,300.0o 160, , , , ,242.0o,224, ,544.5o 366, , , ,648, , , ,405.0o 345, , , , ,213, ,083, , , , ,037, , , , , , , , , , ,753,6o 607, , , , , , , WWI 4, , ,057, ,585, , , ,933, ,281, ,350, o 9, ,601, ,369, , , ,924, VIII. Administrationsgrene under Armee-Departementet: A. Fast Løn, Tillæg og Lønninger: 1. Generalitetet , Generalstaben 51, Ingeniørbrigaden 57,848.0o 4. Artilleribrigaden.. 310, Kavalleribrigaden 115, Norske Jægerkorps 102, Infanteriet 1,052, Intendanturen 56, Justitsvæsenet 17,008.62

16 D. No Udgifterne Anslaa ede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Udskrivningsvæsenet 11. Lægevæsenet 12. Dyrkegevæsenet 13. Fæstningsofficierer og Betjente 14. Alderstillæg 15. Lønstilleeg , , , , , ,682.oi B. Armeens Undervisningsanstalter: 1. Den militære Høiskole 2. Krigsskolen 3. Instruktionsskolen 4. Centralskolen Lærere i Legemsøvelser 5. Artilleriets Underofficiersskole Overkonstabelskolerne 7. Artilleriets Rideskole 8. Kavalleriets Manege 9. Kavalleriets Underofficiersskole Norske Jægerkorps og Infanteriets Underofficiersskoler 11. Instruktionsskolen Skiveskydning, Legems- Ovelser m. m C. Armeens Øvelser D. Armeens Forpleining, Forsyning og Udrustning: 1. Kvarterholdsgodtgjørelse 2. Sygepleining 3. Krigshospitalskassen 4. Brød- og Proviantsyning 5. Munderingsvæsenet 6. Vedligeholdelse af Udrustningsgjenstande.. 7. Udgifter ved Armeens Depot og Værksteder 8. Remonteringer 9. Hesteholdsgodtgjørelse til Udredere. 10. Rationer og Hesteleie Fæstningernes og Kasernernes Forsyniug. 12. Arsenalernes..... E. Ingeniørvæsenet F. Skydsudgifter G. Forskjellige Udgifter: 1. Geistlig Betjening i Garnisoner og paa Øvelsespladse 2. Reisestipendier Officierer og civilmilitære Embedsmænd 3. Bidrag til Udgivelse af det militære Tidsskrift. 4. Centraleningen Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug 5. Den militære Børneskole paa Fredrikshald 6. Uudseede og tilfældige Udgifter... 2,305, , os o , , , 600.o o , , , o 2,275, , , ,713, , , ,171, , ]00, ,567, , , ,177, , ,796.6s 2,021, , , o 122, , ,157.67

17 16 D. No. I. Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit H. Extraordinært (ikke opført paa Budgettet) I. Opførelse af en ny Fløibygning Krigsskolen (ikke opført paa Budgettet) Tilsammen under Hovedpost VIII. IX. Administrationsgrene under Marine- og Post- Departementet: A. Marinen B. Fyr-, Mærke- og Ringevæsenet C. Redningsvæsenet D. Lodsvæsenet E. Havnevæsenet F. Navigationsexamensvæsenet G. Understøttelse af Sømandsskoler 'H. Bedring af almindelig Indførelse af Kronometre i Skibsfarten (Bidrag til de astronomiske Observatorier i Bergen og Throndhjem) I. Den tekniske Skole paa Karljohansværn K. Postvæsenet: 1. Brev- og Pakkeposten 2. Dampskibsfart med Statens Postdampskibsfart (indtil Aaret 1872) L. Telegrafvæsenet: 1. Vedligeholdelse og Drift af Statens Telegraflinier, derunder indbefattet Telegrafdirektørens Løn.. 2. Nye Anlæg M. Skydsvwsenet: 1. Til Bestridelse af Statskassens Bidrag til Skydsvwsenet (Bidrag til faste Skydsstationer og Skydsskaffere) 2. Diligencefart mellem Lillehammer og Støren. 1,538,000.0o _1, ,453, ,490, ,453, , ,109.8o , , , ,235, ,202, , , , , ,490, , , ,301,369.ii 6 N. Fjeldstuerne.... 9,293.00, , , O. Tilskud til privat Dampskibsfart. 730,000.0o , , Tilsammen under Hovedpost IX. 7,007, , ,198, ,479, X. Udenlandske Anliggender: A. Udgifter i Anledning af diplomatiske Anliggender B. To Attachéstipendier Nordmænd C. Fællesudgifter vedkommende Konsulatvæsenet.. D. Norge særligt vedkommende Konsulatudgifter.. E. Øresundstoldens Afløsning F. Scheldetoldens Afløsning G. Bidrag til Dreadnoughts (Greenwich) Hospital ved London, Ulricæ Eleonorx Kirke i London samt til Underholdning af et Fyr paa Kap Spartel Tilsammen under Hovedpost X. 1,084, ,029, , , ,000.0o 50,200.0o 40, , ,158.0o 486,952.0o 931, , , , , , , , , , , , , , o 60, , ,31 30, , , , , , , , , ,657, ,850,7 1 3.o31 5,867, ,526, ,408, ,431, , ,038,596.1i 1,467, , , , , , , , , , , ,902,13 4, , , , , , , , , , , , , ,000.0o 14, , , , , , , ,250.0o 5, , , , , ,240.06,266, , ,302, , , , , , , , ,410, , , , ,461,90 75,202.3o 2, ,780.20

18 D. No. I. 17 Udgift erne Anslaaede Aark 1877 iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit XI. Midlertidige Lønstillæg*) 251, XII. Tilfældige og uudseede Udgifter 233, , , XIII. Endel paa Statsbudgettet ikke opførte Udgifter: 27, Anlægsudgifter ved ældre Drift aabnede Jernbaner 70, Udlaan mod Forskrivelser, der ere overgaaede til Statskassens Beholdning af udestaaende Fordringer. 3. Indkjøb af Preferenceaktier i Norsk Hovedjernbane. Tilsammen under Hovedpost XIII. 248, , , , , , , , , , XIV. Bidrag til Carljohans-Monumentet XV. Kroningen 18, , B. Fremme af Jernveisanlveg: A. Fuldførelse og Fortsættelse af Jernbaneanlæg: 1. Jernbaneanlæg Christiania Fredfikshald Rigsgrændsen 2. Do. Throndhjem Meraker Rigsgrændsen 3. Do. Støren -- A amot 4. Do. Stavanger Egersund 5. Do. Bergen Vos. 6. Do. Drammen Skien 7. Do. Eidsvold Hamar 1 138, ,226, , , , ,289,178.93' 1 000, ,084, , ,296, , ,546,261.95H 5,634, ,060, ,285, , , , ,228, , , ,978, ,057, B. Fremme af nye Jernveisundersøgelser C. Laan til Dalslands Jernvägsaktiebolag Tilsammen 50, ,098.o1 500,000.00, under Litr. B. 5,850, ,478, ,081, C. Det almindelige Veivæsen**) Den samlede Udgift 774,610.00! 379, ,116, ,513,860.o2 *) De midlertidige Lønstiliæg 2det Halva.ar 1877 og isle Halvaar 1878 ere overensstemmende med Budgettet anførte under vedkommende Administrationsgrene. **) Blandt det almindelige Veivaasens Udgifter er her ikke medtaget det paa Statsbudgettet opførte Beløb 527,666.67, der værende Oversigt er til Udgift under Hovedpost VI. N. 4 og 5. 3

19 1 1 8 D. No. I. Statskassens Beholdning, som ved Udgangen af 18'76 udgjorde (se Forklaringerne til 1877 Pag. c. 87).... er i 1877 mindsket med Statsregnskabet 11,973, ,697, og udgjør saaledes ved Udgangen af ,276, nemlig: I Hovedkassen kontant og paa Folio i Norges Bank 6,716, I udenlandsk Valuta 1,964, Paa Forrentning i Diskonterings- og Laanekommissioner 179, Paa Forrentning i Bankindretninger m. V. 2,225, I Hypothekbankobligationer 364, Hos Oppebørselsbetjente og andre Regnskabsførere: Restancer 2,048, Kontant, Forskud m. V 3,995, ,043, Forskud af Hovedkassen 95, Statskassen indestaaende Deposita og Fonds. 288, I 1 - Do. Statslaanemidler 7,024, Anm. Naar til ovenanførte Beholdning lægges Statskassens Forskud til Veivæsenet 1,135, med Fradrag af Kassebeholdninger hos vedkommende Regnskabsførere. 194, udkommer som samlet Beholdning overensstem. med Forkl. til Statsregnskabet ,589, ,313, ,276, , ,216, ,276, Statskassens Beholdning, der ved Udgangen af 1877 som oven anført udgjorde 10,276, hvori fragaar 8, under Kontoen Forskjellige Forskud" opførte som resterende Udlaan til Korntrængende i Finmarken. hvilken Rest er tilbagebetalt (Forklaringerne til Statsregnskabet 1ste Halvaar 1878 Pag. d. 84). Igjen 10,267, er i lste Halvaar mindsket med 1,038, og udgjør saaledes den 30te Juni ,229, nemlig: I Hovedkassen kontant og paa Folio i Norges Bank... 11,642, I udenlandsk Valuta 4,484, Paa Forrentning i Diskonterings- og Laanekommissioner 259, Paa Forrentning i Bankindretninger m. V. 9,889, I Hypothekbankobligationer 829,428.0o Hos Oppebørselsbetjente og andre Regnskabsførere 4,308, Forskud af Hovedkassen 179, I Statskassen indestaaende Deposita og Fonds... Do. Statslaanemidler til Jernbaneanlæg A n m. Naar til ovenanførte Beholdning lægges Statskassens Forskud til Veivwsenet 1,286, med Fradrag af Kassebeholdninger hos vedkommende Regnskabsførere. 108, ,592, , ,946, ,363, ,229, ,178, ,229, udkommer som samlet Beholdning overensstemmende med Forklaringerne til Statsregnskabet iste Halvaar ,407,791.91

20 D. No. I. 19 Nærmere Forklaring til Finants-Oversigten og iste Halvaar Ligesom ved den Aaret 1876 afgivne Oversigt over Rigets Indtægter og Udgifter, sammenlignet med egaaende Aars og Storthingets Budgetoverslag, danner "Forklaringerne" til Statsregnskabet 1877 og iste Halvaar 1878*) Grundlaget denne Fremstilling af Indtægter og Udgifter, af Statskassens Beholdning samt den tilføiede Sammenligning med Gjennemsnittet af Regnskabsposterne Treaarene og Af de i Oversigten anførte Indtægts- og Udgiftsposter er i nedenstaaende Forklaring, hvori Summerne i Regelen ere angivne i runde Tal, kun fremhævet dem, med Hensyn til hvilke noget særskilt er at bemærke, uden hvad Oversigten udviser. Med Hensyn til Indtægterne bemærkes: I. Toldintraderne have i 1877 udgjort næsten 1,100,000 mere end anslaaet, 1,300,000 mere end Gjennemsnitsbelobet Perioden og 5,200,000 mere end Gjennemsnitsbeløbet Perioden I første Halvaar 1878 have nævnte Intrader udgjort næsten 2,770,000 mere end anslaaet, 3,200,000 mere end det halve Gjennemsnitsbelob Perioden og 5,160,000 mere end det halve Gjennemsnitsbelfib Perioden De specielle Toldafgifter Aarene have udgjort: Udførselstold af af andre Indsels- Opæggelses- Skibs- Tilfældige Tilsam- Trælast. Varer. told. afgift. afgifter. Indtægter. men. I ,200 90,800 12,348,800 23,200 1,352,000 2,800 14, ,800 94,400 14,628,000 28,800 1,321,200 4,400 16, , ,600 15,552,000 37,600 1,234,000 5,200 17, , ,600 15,471,200 46,800 1,329,200 4,000 17, , ,300 16,408,500 41,200 1,392,000 8,000 18, ,900 98,700 15,496,200 34,000 1,200,000 9,000 17, Brændevinsafgiften har i 1877 udgjort næsten 50,000 mindre end anslaaet, 532,000 mere end Gjennemsnitsbelobet Perioden og 82,000 mere end Gjennemsnitsbelobet Perioden I iste Halvaar 1878 har nævnte Afgift udgjort omtrent 460,000 mindre end anslaaet, 29,000 mindre end det halve Gjennemsnitsbelob Perioden og 254,000 mindre end det halve Gjennemsnitsbelob Perioden Denne Afgift har i Aarene udgjort : Landistrikterne og Ladestederne... 1,870,000 1,691,600 1,396,000 1,636,000 1,898,200 2,388,100 - Kjobstederne , , , , , ,100 Tilsammen 2,410,400 2,102,000 1,812,000 2,154,000 2,561,500 3,197,200 Procentvis har Brændevinsafgiften i disse 6 Aar udgjort: Landdistrikterne og Ladestederne. 77,6 pct. 80,5 pct. 77,2 pct. 76 pct. 74,11 pct. 74,69 pct. - Kjobstederne 22,4-19,5-22, ,89-25,31 - *) Ved Kgl. Resol. af 9de Septbr blev det bestemt, at Forklaringerne" til Statsregnskaberue skulde aflægges Budgetaaret istedet efter Kalenderaaret at regne fra lete Juli Som Følge heraf er aflagt særskilt Forklaringer iste Halvaar *

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Indtægt. A. Told- og Consumtions-Indtrader. 650,000 Species. 868,280 Sp. 86,828 Sp. 1,301,400 Rd.D.C. 887,310 Spec.

Indtægt. A. Told- og Consumtions-Indtrader. 650,000 Species. 868,280 Sp. 86,828 Sp. 1,301,400 Rd.D.C. 887,310 Spec. Hans Kongelige Majestæts naadige Propostiton til Norges Riges Storthing, angaaende af Statens aarlige Indtægter og Udgifter for Aarene 1816, 1817 og 1818. Endskjøndt Hans Kongelige Majestæt fuldkommen

Læs mere

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til Anhang til Beretning om de norske Jernhaners Drift Terminen 1886 87. ndhold. Kontrakter vedkommende Statsbanernes Drift og deres gjensidige Forhold: Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

F OTOKOP~ 5450 Otterup

F OTOKOP~ 5450 Otterup Søren Olesen. advokat F OTOKOP~ 5450 Otterup - i SØNDERSØ KOMMUNE C~. J 3~ FU1~DATS Til opfyldelse at bestemmelserne i. et at afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Et vaskeægte historisk dokument, autentisk og underskrevet af Europas svigerfar, selveste Christian IX, i det herrens år 1890, er at finde i Stadsarkivets gemmer.

Læs mere

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII 3. Regnskabsår Regnskabet er fremlagt Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementets circulaire af 13 de December forrige Aar tilkjendegives herved, at de i November og December Maaneder forrige Aar fra Frederikshavn ankomne Breve, der ikke blive indløste

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2. 4. Regnskabsår

S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2. 4. Regnskabsår S fetterfrage g)rs'lenner Sfetterfiagwej 59 84201(ne6e[ REGNSKAB FOR TII _ 3III2 2OI2 4. Regnskabsår Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2012 for foreningen Sletterhage

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Odense Roklub - Årsregnskab 2013. ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C

Odense Roklub - Årsregnskab 2013. ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C Årsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning... 1 Revisionspåtegning... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse for 2013... 4 Balance pr. 31.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 211 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. (Forlængelse og udvidelse af indlåsningsordningen)

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere