OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR CHRISTIANIA OVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER"

Transkript

1

2 D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO

3

4 D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit A. Statskassens almindelige Indtægter. I. Skatter: A. Told- og Produktionsafgifter: 1. Toldintrader 2. Brændevinsafgift 3. Maltafgift B. Andre Afgifter: 1. Stemplet Papir efter Omkostningernes Fradrag 2. Stemplede Spillekort efter Do 3. Departements-, Rets- og Auktionssportler. 4. Afgift af Arv 17,450, ,600,000.0o 1,920, ,970, ,927, , , , , ,209, ,542,G ,550, ,833, , ,620.oi 612, , ,275, ,179, ,202, II. Statseiendomme: 78,400.00l A. Jordebogsrettigheder 77, B. Kongetienden 60, l60, C. Landskyld og Forpagtningsafgift 14, , D. Staisskovene 60, , E. Kongsbergs Sølvværk*) 821, , III. Statskassens Aktiver : A. Statsgodsfondet, vedvarende aarlige Indtægter.. 1,035, ,145, , , B. Renter og Afdrag af Statskassens udestaaende 615, Fordringer 580, , , , , C. Udbytte af Statens Bankaktier D. Udbytte af Statens Jernbaneaktier E. Renter af Belobet til Erhvervelse af Grund Hovedjernbanen F. Renter af Hypothekbankens Grundfond IV. Offentlige Foranstaltninger: A. Postvæsenet B. Telegrafvæsenet C. Jernbanedrift V. Forskjellige Indtægter: A. Udbytte af Banken efter Lovene af 1857 og 1860 B. Mynten C. Salg af den geografiske Opmaalings Karter. D. Adskillige og tilfældige Indtægter... E. Renter af Statskassens kontante Beholdning.. F. Refusion af Forskud til Veifondet , , , , oo t , , ,250.0o 92, , , , , , ,027, , , , ,819, , ,199, ,999, ,987, ,013, , , , , , ,251, ,018, ,716, , , , , ,218, ,318, ,468, ,226, , , , , , ,606,746.4o 22,205, ,699, , , , , , , , , , , , , , , , ,893.67, 218, , , , ,406, ,469, , ,454, , , , , ,794, ,348, ,461,174.ii 5,135, ,795,084.43** 2,617, ,308, , , , , , , , , , ,003, , , , , , , , , , t, , , , ,640, ,701, ,316, , ,001, , , , , , , , , Indtil 2det Halvaar 1877 er herunder medtaget Nettoindtægten senere Bruttoindtægten af Sølvværkets Forstvæsen. Ved Afslutningen af Statsregnskabet 1877 var Driftsregnskaberne Jernbanerne Hamar Grundset, Grundset Aamot og Throndhjem Støren samt Jernbanelinierne Aamot og Staren ikke indløbne til vedkommende Departement. Indtægterne af de nævnte Jernbaner udgjøre tilsammen omtrent 636,500 som ikke er indbefattet i ovenanførte Beløb. 1*

5 4 D. No. I. Indtægterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit VI. Salg af norske uopsigelige Statsobligationer til Indkjob af Preference-Aktier i Hovedjernbanen Tilsammen ordinaire Statsindtægter 142, ,642,350,00 33,110, , ,251, , ,959, , ,864,243.n B. I Anledning af Fremme af Jernveisankeg. A. Kommunale og private Jernveisbidrag B. Til Indtægt gjennem Statslaan. C. Det almindelige Veivæsen*). 1. Veiskat ifølge Udligning paa Rigets Matrikulskyld samt paa Kjob- og Ladestederne 2. Distrikternes indbetalte Bidrag.. 2,055, ,089, ,544, ,388, ,600,000.o o 14,478, , , , , ,251,518.oi 6,081, I.. 142, , ,029, ,484, ,513, , , , ,278,600.0o 2,278, , , , *) Blandt det almindelige Veivmsens Indtægter er her ikke medtaget Statskassens Bidrag 527,666.67, se under Hovedpost VI. Administrationsgrene under Indre-Departementet.

6 D. No. I. Udgifterne Anslaa ede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit A. Statskassens almindelige Udgifter. I. Det Kongelige Hus og de til Hans Majestæt Kongens Disposition stillede Statseiendomme: A. 1. Hans Majestæt Kongens Hofholdning 336, , Apanage til lids. Maj. Enkedronning Josephine. 32, Apanage til Hs. Kgl. Højhed Kronprindsen.. 4. Apanage til lids. Kgl. Højhed Prindsesse Therese 5. Apanage til Hds. Kgl. Haled Prindsesse Eugenie 6. Ilds. Maj. Enkedronning Josephines Begravelse.. 7, , , , , , , , , , , , , , , B. 1. Det Kongelige Slot i Christiania med tilliggende Bygninger og Parkanlæg 2. Det Kgl. Palais og Fideicommisgaarden i Christiania med tilliggende Bygninger 3. Ladegaardsøens Hovedgaard og Oscarshall.. Tilsammen under Hovedpost I. 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , li. Storthinget: A. Diæt og Skyds til Storthingsmeend og Valgmænd. B. Lønninger og Lønstillæg til Storthingets Bestillingsmænd og Statsrevisionen C. Storthingsbygningen D. Tilfældige Udgifter ved Storthinget, dets Bibliothek og Statsrevisionen E. Storthingets Bibliothek F. Udgivelse af Storthings-Efterretninger den ældre Tid Tilsammen under Hovedpost II. 204,400.0o 229, , , ,200.0o 15, , , , , , , , , , , , , , , , , Ill. Statsraadet og Regjeringen: A. Lønninger til Statsraadets Medlemmer og til Embedsmænd og Betjente under den norske Regjering i Christiania og Statsraadsafdelingen i Stockholm.. B. Kontorudgifter m. V. ved Regjeringens Kontorer og ved Statsraadsafdelingen C. Statsraadsafdelingens Gaard med Inventarium i Stockholm Tilsammen under Hovedpost III. 657, , , , , , , , , , , , , ,155.37

7 6 D. No. I. Udgifterne Anslaaede Aaret 187; iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit IV. Administrationsgrene under Kirke-Departementet: A. Videnskabelige Øjemed og Kunst: 203, i. Universitetet 208, , Videnskabsselskabet i Christiania 5, , , Do. i Throndhjem : a. ordinært 4, , , b. extraordinært til Opførelse af en Bygning Selskabet 9, , Bergens Museum : a. ordinært 8, , , b. Bidrag til Lønning af en Konservator 2, , , Tromso Museum 2, , Det norske Diplomatarium 2, , Udgivelse af Kildeskrifter til Norges Historie 4, , , Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring , , Den offentlige Tegneskole i Christiania 16, , , Nationalgalleriet 10, , , Bidrag til Bergsliens Malerskole 1, , Oprettelse og Vedligeholdelse af offentlige Tegneskoler uden Christiania 10, , , Vedligeholdelse af et Bibliothek nordiske Kunstnere i Rom Videnskabsmænds og Kunstneres Reiser i Udlandet 12,000.0o 12, , Understøttelse til Organist Lindeman at samle og udgive norske Folkemelodier 1, , Bidrag til Digtere og Komponister , , Forstmester Norman til Udgivelse af Norges arktiske Flora , , Dr. Gustav Storm Udarbejdelse af et Værk over den norrøne Literaturs Historie , Arkiv Mathematik og Naturvidenskab Fortsat Udgivelse af Abels Værker , , Cand. theol. Ross til Reiser i Landdistrikterne at indsamle sprogligt Materiale , , Udgivelse af gamle norske Love (ældre Bevilgning) Kunstindustrimuseet i Christiania, engang alle til Indkjøb af mønsterværdige Gjenstande paa Udstillingen i Paris 14, , , , , , B. Skolevæsenet : 1. De offentlige Skoler den Were Almendannelse 2. Nogle faste Udgiftsposter vedkommende Christiania, Bergens og Throndhjems Kathedralskoler samt Skolevæsenet i Frederikstad.. 3. Til Fremme af Undervisning i Gymnastik og Vaabenbrug ved Landets Skoler 294, , , , , , , , ,479.93

8 D. No. I. 7 U d gi ft erne Anslaaede Aaret 187(7 iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Jfr. 4. Døvstummeundervisningen 5. Blindeundervisningen Den private Skole aandssvage Børn.. 7. Stipendier Lærere ved abnorme Skoler. 8. a. Gage og Alderstillæg til Skoledirektørerne. b. Bidrag til Kontorhold Skolesagers Vedkommende Rigets 6 Stiftsdirektioner 9. Til Lønsbedring de ved kommunale Almueskoler fast ansatte Lærere og Lærerinder... 17, , , , , , , , , , , , , , o ,346.0o 15,400.0o 1, , , , , ,247.3o 21 6,583.so C. Bidrag til Almuebibliotheker 8, , , D. Geistligheden og Kirken: 1. Faste Poster efter Gagelisten 2. Husleiegodtgjørelse Christiania Biskop Bidrag til Restauration af Throndhjems Domkirke 4. Skyds- og Dieetgodtgjørelse i Kirke-- og Undervisningsvæsenets Anliggender , , , , , , ,600.0o 40, , , , , , , , , E. Fattigvæsenet: 1. Kongsbergs offentlige Fattigvæsen 2. Til Opdragelse af fattige Finnebørn af Røros Præstegjæld 3. Fantevæsenets Indskrænkning 4. Fattigudgifter til trængende Svensker 5. Udgifter efter Lov om Fattigvæsenet Kjøbstwderne 18 og Landet 19 samt efter sidstnævnte Lovs 71 (cfr. 81) 6. Skydsudgifter i Fattigvæsenets Anliggender. 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,395.7o F. Tilskud til den almindelige Enkekasses ældre Afdeling G. Afholdssagens Fremme H. Rigsarkivet, Lønninger og Kontorudgifter I. Centralarkivet i Throndhjem, Lønninger og Kontorudgifter K. Eidsvoldsbygningen L. Tilskud til Oplysningsvæsenets Fonds Understøttelsesfond M. Bidrag til Haraldsmonumentet Tilsammen under Hovedpost IV. 95,200.0o 95, , , , , , , I, , , , ,068,082.47,994,942.ii 47, , , , ,000.00,236, , , , , ,300, , os 1, , , ,684.40

9 8 D. No. L Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit V. Administrationsgrene under Justits- og Politi - Departementet: A. Domstolene: 1. Høiesteret: 93, a. Lønninger , b. Tilfældige Udgifter 17, , Overdomstolene: a. Lønninger b. Tilfældige Udgifter 75, , , , Christiania Byret: a. Lønninger b. Tilfældige Udgifter... 52,300.0o i 35, , , , Sorenskrivere: Lønninger og Kontorholdsgodtgjøreise.. 252, , Byfogder: Lønninger og Kontorholdsgodtgjørelse 56, , , , B. Politivæsenet: 66, Lønninger ,078.5o 2. Tilfældige Udgifter. 23, , , ,494.5o 447, , , , C. Skarpretterens Løn D. Forskjellige Embedsmænd og Betjente i KjøbstEederne E. Tilskud til Strafanstalterne: 1. Strafanstalterne i Fæstningerne 2. Tugthusene 3. Bodsfængslet 4. Istandbringelse af Butiklokale og Lagerrum m. V til Fællesudsalget Strafanstalterne i Christiania F. Udgifter ved Undersøgelse af Lovovertrædelser, Fængselsstrafs Fuldbyrdelse samt ved IJdførelse af beneficerede Sager og andre tilfældige Udgifter i Justitsog Politivæsenets Anliggender G. Erstatning til Skiftevaltere, Politimestere, Byfogder og Sorenskrivere Tab af skjellige Indtægter. H. Bidrag til Departementstidendes Udgivelse og den Vogt-Arntzenske Lovsamling I. De Auktionsfondet i Christiania tidligere paahvilende Bidrag til Trefoldighedskirken, Navigationsskolen m. V. og Toftes Gave K. Til Udarbeidelse af nye Panteregistre Sorenskrivere og Byfogder , , , , , , , , , , , , , , , , ,200.0o 2, , , o 1, ,400.0o 1, , , , , , , , , , , , ,

10 D. No. I. Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit L. Bidrag til Indløsning af Throndhjems Realskoles Adressekontors Privilegium M. Enken efter afdøde Sorenskriver i Strinde og Selbo, Bendeke, et af hende i Henhold til Overretsdom til Torger Olsen Fallan erlagt Beløb N. Bidrag til Kommuner m. ni. i Anledning af Distriktsfængslers Opførelse Tilsammen under Hovedpost V. 13, ,752, I 26, , , ,821, ,036, ,646, ,249, VI. Administrationsgrene under indre-departementet: A. Overøvrighederne: 1. Lønninger og Kontorholdsgodtgjørelse 2. Skyds- og Diætudgifter 3. Stiftamtmandsboligen i Christiansand 170, , , , ,200,0o 178, ,800.0o 6, , , , , B. Opsyn med Bergyzesenet: 1. Lønninger og Alderstillæg Bergmestere og Geschwornere Tilfældige Udgifter 14,300.0o 13, , , , , , , , , , C. Udgifter i Anledning af Jurisdiktionsandringer.. D. Selskabet Norges Vel E. Geologiske Arbeider: 1. Til Fortsættelse af Landets Igeologiske Undersøgelse 2. Udgivelse af et Værk over Norges Geologi.. F. Opmaalingsarbeider: 1. Den geografiske Opmaaling (deri indbefattet Leie af Lokale) 2. Udgivelse af Karter In. V 3. Hurtigere Fremme af Kystmaalingen 4. Oplodning af Havbunden.. 5. Til en videnskabelig Expedition til Atlanterhavet m. V 7,466.0o 7, , , , , , , , , G. Til tsat Deltagelse fra Norges Side i den europæiske Længde- og Breddegradmaaling 6, , H. Landbrugets og Husdyravlens Fremme: 1. Løn og Reiseudgifter en Konsulent i Landbrugsanliggender (Landbrugsdirektør) 3, , Løn og Reiseudgifter skjellige Funktionærer i Statens Tjeneste m. m... 18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,785.5o _, oo 80, , , , , , ,484.6o , ,

11 10 D. No. 1. Udgift ern e Anslaaede. iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Bidrag til Landbrugsskoler og andre Foranstaltninger til Landbrugets Fremme 4. Den højere Landbrugsskole paa Aas 5. Husdyravlens Fremme 6. Til Afholdelse af en almindelig Landbrugsudstilling med Landmandsmøde i Christiania Laan til Myrs Udtapning og Opdyrkning 8. Fremme af Myrdyrknings- og Udtapningsetagender I. Skovvæsenet m. 1. Til Indkjøb af Skov Statens Regning.. 2. Forstvaltningen, Saanings- og Plantningsetagender, Skovskolen 3. Til Fremme af bedret Torvdrift K. Udskiftningsvæsenet L. Fiskerierne : 1. Til praktisk-videnskabelige Undersøgelser angaaende Saltvandsfiskerierne 2. Til Opsyn nt V. ved (Vaarsildfisket), Torskefiskerierne 3. Ferskvandsfiskeriernes Fremme M. Medicinalvæsenet: 1. Almindelige Lønninger, Alderstillæg til Distriktslæger, samt Bergens Hospital 2. Rigshospitalet, Fødselsstiftelsen og Børnehospitalet i Christiania 3. Opførelse af et nyt Rigshospital 4. Til Jordemoderskolen og Fødselsstiftelsen i Bergen samt til Opførelse af en Tilbygning af Mur til den nævnte Stiftelse m. m. 5. Sindssygevæsenet 6. Foranstaltninger vedrørende den spedalske Sygdom 7. Fripladse helbredelige Blinde ved Rigshospitalet samt Bergens og Throndhjems kommunale Sygehus 8. Det medicinske Selskab i Christiania 9. Kvarantxneindretningen i Christiansand 10. Lønning til en Dyrlæge til at bistaa Indre-Departementet ved Behandlingen af Sager vedkommende det civile Veterinærvæsen 11. Bidrag til Amtsdyrlægernes Aflønning 12. Skydsudgifter og tilfældige Udgifter ved Medicinalvæsenet ,880.0o 36, , , , , , , , , , ,961.47*) 155,880.0o 125, , , , , , , ,000.0o 72, , , , , , , , , ,200.0o1, , , , ,240.0o 17, , ,840.0o 66, , ,870.0o 273, , , , , ,000.0o 321, , , , , ,500.0o 167, ,862.0o 188,355.5o , , , , o , , , , ,069,704.0o 152, , , , ,554.8o 104, , , ,197, , , , *) 68, overgik til et særskilt Laanefond til Myrdyrkningsarbeider.

12 D. No. L 11 Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit P. Kanal- og Elvedragsvæsenet : 5, , Lønning til Kanaldirektøren 5, Oprensning af Elvedrag m. V 20, , Løbende Udgifter 30, , Istandsættelse af Kanalværkerne i Stenselven i det Fredrikshaldske Vasdrag 5. Regulering af Vandstanden i Øieren (efter tidligere Budget). 6. Opførelse af en Dam over Ula Elv i Gudbrandsdalen 10, , , N. Veivæsenet (Statskassens Udgifter): 11, Lønninger 11, , Vedligeholdelse af endel Veie til Rigsgrændsen. 3. Til skjellige Veianlæg, Veiarbeider m. V Tilskud til det almindelige Veifond 10, , , , , , , , , Til Dækkelse af endel stedfundne eller paaregnede Overskridelser ved skjellige det almindelige Veifond paahvilende Veiarbeider m. V 6. Til Anlæg af Veie gjennem Forskud af Statskassen mod Refusion ved Opgjør af det almindelige Veibudget 252, , , Skydsudgifter i Veivæsenets Anliggender. 28, , , , , , , , , , O. Jernbanevæsenet:*) : 1. Lønninger (Jernbanedirektøren) 2. Løn til Trafikdirektøren 3. Kontorudgifter ved Trafikdirektørembedet Understøttelse tilskadekomne Jernbanearbeidere 5. Udgifter ved Jernbanedrift: a. Lillestrømmen Rigsgmndsen b. Hamar Grundset C. Grundset Aamot... d. Drammen Randsfjord e. Christiania Drammen f. Throndhjem Støren g. Støren Aamot h. Stavanger Egersund 6. Jernveisundersøgelser 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 000 oo 77, ,696, ,285,682.95") 1,458, , , II 2, , , , , , , , , , *) Udgifterne til Fremme af Jernveisanlæg, som bestrides ved Hjælp af Statslaan og Bidrag fra Kommuner og Private, ere anførte under en særskilt Budgetpost. (Litr. B.) **) Ved Afslutningen af Statsregnskabet 1877 var Driftsregnskaberne Jernbanerne: Hamar Grundset, Grundset Aamot og Throndhjem Støren samt Jernbanelinierne mellem Aamot og Støren ikke indløbne til vedkommende Departement. Udgifterne ved de nævnte Jernbaner udgjøre tilsammen omtrent 653,200, som ikke er indbefattet i ovenanførte Beløb. 2*

13 12 D. No. I. Udgifterne Anslaaede lste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Q. Justervæsenet: 1. Lønninger til Justerdirektøren og til 2 tilordnede Medlemmer af Justerbestyrelsen 2. Til skjellige Anskaffelser samt Bestridelse af Udgifter ved det nye Justervæsen 3. Bidrag til Oprettelse og Vedligeholdelse af et internationalt Bureau i Paris Maal og Vægt.. 4. Erstatning til Magistraterne i Christiansand, Bergen og Throndhjem Tab i Indtægter ved de nye oprettendes Justerkammere 6, , , , , , , , , I 3, , , , , R. Fremme af Industri, Haandværk og tekniske Formaal: 1. Reisestapendier Haandværkere og tekniske Arbeidere 2. Reisestipendier til Husflidens Fremme. 3. Til Udgivelse af polyteknisk Tidsskrift 4. Tekniske Skoler: a. Den tekniske Læreanstalt i Throndhjem. b. Den tekniske Skole i Bergen C. Den tekniske Skole i Christiania 5. Tilskud til Driften af en kvindelig Industriskole i Christiania 6. Norges Deltagelse i Verdensudstillingen i Filadelfia (i 1876) 7. Norges Deltagelse i Verdensudstillingen i Paris (i 1878) 8. Norges Deltagelse i den geografiske Udstilling i Paris i Mekanikus C. H. G. Olsen Bidrag til Udførelse af en Cirkeldelemaskine m. V 8, , , , , , , , , , , , , , ,705.5o 10, , , , , , , , , , , , , , , S. Foranstaltninger vedkommende Forholdet mellem Flytlapperne og 1de Fastboende i Tromso og Finmarkens Amter og Opførelse af et Stolpegjazrde langs Søen Rovjavre og en Bro over Bardoelven 10, , , , , T. Udgifter ved Kontrol med Bedring af Udvandrere 1, , , , , U. Statistiske Formaal: i. Til det statistiske Centralbureau 2. Til Udarbejdelse af et statistisk-topografisk Værk over Norge 3. Til Udførelse af en almindelig Folketælling i Riget samt Bearbeidelse af Folketællingens Resultater. 4. Udgifter ved Udarbejdelse af en international Skibsfartsstatistik... 45, , , , , , , , , , ,

14 D. No Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit V. Ny Bygning den geografiske Opmaaling og det statistiske Centralbureau X. Forskjellige Embedsmænd og Betjente i Kjøbst2ederne Y. Forskjellige Erstatninger Tilsammen under Hovedpost VI 70, ,415.2o 6,258, , , ,862, , , ,311, , , ,713, , ,913,805.o3 VIL Administrationsgrene under Finants- og Told - Departementet: A. Hovedkasserne: 1. Lønninger Tilfældige Udgifter 12, , B. Fogder m. fl.: 1. Lønninger 205, ,096.ii 2. Erstatning til Fogder Tab af skjellige Indtægter 5, , Tilfældige Udgifter ved Skattevæsenet. 27, , , , C. Lensmænd: 39, Lønninger 39, Til Forbedring af Lensmændenes Lønninger. 82, , , , D. Toldvæsenet: 1. Embedsmænds og Betjentes Gager og Procenter af Intraderne 2. Inventariers Anskaffelse, disses og Bygningers Vedligeholdelse samt andre tilfældige Udgifter -ved Toldvæsenet Nye Bygninger E. Kontrol med Brændevins- og Malttilvirkningen: 1. Kontrol med lovlig Tilvirkning af Brændevin og Malt 2. Kontrol med ulovlig Tilvirkning samt med ulovlig Indførsel landværts af Brændevin og Malt. F. Udgifter ved Kongsberg Sølvværk*) G. Udgifter ved Myntindretningen paa Kongsberg.. H. Forskjellige Statseiendomme. Vedligeholdelse, Tilsyn, Skatter m. m. I. Pensioner, Gratialer og Varpenge: 1. Pensioner Gratialer og Eftergivelse af Summer, der skyldes Statskassen Vartpenge til de ved Armeens Reduktion i 1818 afgaaede Officierer 11, , , , ,519, ,530, , , , , ,903, ,923, , , , , , ,662.oi 521, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,668, ,442, , , , , , , , , *) Indtil 2det Halvaar 1877 er herunder medtaget Nettoudgiften senere Bruttoudgiften af Sølvværkets Forstwesen.

15 14 D. No. I. Udgifterne Ansiaaede i Gjennemsnit iste Halvaar Midlertidigt Tillæg til de nu bevilgede Pensioner 45, og Vartpenge 45, Til Bestridelse af Udgifter ved Bestyrelsen af Pensionskassen Bestillingsmænd 2, , , h K. I Renter og Afdrag af Statsgjoelden: 1. Renter af den ældre uopsigelige Statsgjæld Renter af de til Indløsning af Preferenceaktier i den Norske Hovedjernbane udstedte uopsigelige Statsobligationer 3. Afdrag og Renter af Statslaanet af Afdrag og Renter af den udenlandske Statsgjoeld: a. Laanet af 1848 b. Do C. Do d. Do e. Do f. Do Afdrag og Renter af Statslaanet af Renter af Statslaanet af Lønninger til Direktørerne ved de udenlandske Statslaan af 1848 og Tilfældige Udgifter ved Statslaanene L. Udgifter ved Ordningen af Jordholdene i Tanens Sorenskriveri i Henhold til Lov af 24 April og 4 M. Udgifter ved Ordningen af Jordholdene i Finmarken N. Til Deekkelse af Statskassens Tab ved sportellønnede Embedsmænds Overgang til fast Aflønning af Statskassen O. Forskjellige Embedsmænd i Kjøbstæderne Tilsammen under Hovedpost VII ,300.0o 160, , , , ,242.0o,224, ,544.5o 366, , , ,648, , , ,405.0o 345, , , , ,213, ,083, , , , ,037, , , , , , , , , , ,753,6o 607, , , , , , , WWI 4, , ,057, ,585, , , ,933, ,281, ,350, o 9, ,601, ,369, , , ,924, VIII. Administrationsgrene under Armee-Departementet: A. Fast Løn, Tillæg og Lønninger: 1. Generalitetet , Generalstaben 51, Ingeniørbrigaden 57,848.0o 4. Artilleribrigaden.. 310, Kavalleribrigaden 115, Norske Jægerkorps 102, Infanteriet 1,052, Intendanturen 56, Justitsvæsenet 17,008.62

16 D. No Udgifterne Anslaa ede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Udskrivningsvæsenet 11. Lægevæsenet 12. Dyrkegevæsenet 13. Fæstningsofficierer og Betjente 14. Alderstillæg 15. Lønstilleeg , , , , , ,682.oi B. Armeens Undervisningsanstalter: 1. Den militære Høiskole 2. Krigsskolen 3. Instruktionsskolen 4. Centralskolen Lærere i Legemsøvelser 5. Artilleriets Underofficiersskole Overkonstabelskolerne 7. Artilleriets Rideskole 8. Kavalleriets Manege 9. Kavalleriets Underofficiersskole Norske Jægerkorps og Infanteriets Underofficiersskoler 11. Instruktionsskolen Skiveskydning, Legems- Ovelser m. m C. Armeens Øvelser D. Armeens Forpleining, Forsyning og Udrustning: 1. Kvarterholdsgodtgjørelse 2. Sygepleining 3. Krigshospitalskassen 4. Brød- og Proviantsyning 5. Munderingsvæsenet 6. Vedligeholdelse af Udrustningsgjenstande.. 7. Udgifter ved Armeens Depot og Værksteder 8. Remonteringer 9. Hesteholdsgodtgjørelse til Udredere. 10. Rationer og Hesteleie Fæstningernes og Kasernernes Forsyniug. 12. Arsenalernes..... E. Ingeniørvæsenet F. Skydsudgifter G. Forskjellige Udgifter: 1. Geistlig Betjening i Garnisoner og paa Øvelsespladse 2. Reisestipendier Officierer og civilmilitære Embedsmænd 3. Bidrag til Udgivelse af det militære Tidsskrift. 4. Centraleningen Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug 5. Den militære Børneskole paa Fredrikshald 6. Uudseede og tilfældige Udgifter... 2,305, , os o , , , 600.o o , , , o 2,275, , , ,713, , , ,171, , ]00, ,567, , , ,177, , ,796.6s 2,021, , , o 122, , ,157.67

17 16 D. No. I. Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit H. Extraordinært (ikke opført paa Budgettet) I. Opførelse af en ny Fløibygning Krigsskolen (ikke opført paa Budgettet) Tilsammen under Hovedpost VIII. IX. Administrationsgrene under Marine- og Post- Departementet: A. Marinen B. Fyr-, Mærke- og Ringevæsenet C. Redningsvæsenet D. Lodsvæsenet E. Havnevæsenet F. Navigationsexamensvæsenet G. Understøttelse af Sømandsskoler 'H. Bedring af almindelig Indførelse af Kronometre i Skibsfarten (Bidrag til de astronomiske Observatorier i Bergen og Throndhjem) I. Den tekniske Skole paa Karljohansværn K. Postvæsenet: 1. Brev- og Pakkeposten 2. Dampskibsfart med Statens Postdampskibsfart (indtil Aaret 1872) L. Telegrafvæsenet: 1. Vedligeholdelse og Drift af Statens Telegraflinier, derunder indbefattet Telegrafdirektørens Løn.. 2. Nye Anlæg M. Skydsvwsenet: 1. Til Bestridelse af Statskassens Bidrag til Skydsvwsenet (Bidrag til faste Skydsstationer og Skydsskaffere) 2. Diligencefart mellem Lillehammer og Støren. 1,538,000.0o _1, ,453, ,490, ,453, , ,109.8o , , , ,235, ,202, , , , , ,490, , , ,301,369.ii 6 N. Fjeldstuerne.... 9,293.00, , , O. Tilskud til privat Dampskibsfart. 730,000.0o , , Tilsammen under Hovedpost IX. 7,007, , ,198, ,479, X. Udenlandske Anliggender: A. Udgifter i Anledning af diplomatiske Anliggender B. To Attachéstipendier Nordmænd C. Fællesudgifter vedkommende Konsulatvæsenet.. D. Norge særligt vedkommende Konsulatudgifter.. E. Øresundstoldens Afløsning F. Scheldetoldens Afløsning G. Bidrag til Dreadnoughts (Greenwich) Hospital ved London, Ulricæ Eleonorx Kirke i London samt til Underholdning af et Fyr paa Kap Spartel Tilsammen under Hovedpost X. 1,084, ,029, , , ,000.0o 50,200.0o 40, , ,158.0o 486,952.0o 931, , , , , , , , , , , , , , o 60, , ,31 30, , , , , , , , , ,657, ,850,7 1 3.o31 5,867, ,526, ,408, ,431, , ,038,596.1i 1,467, , , , , , , , , , , ,902,13 4, , , , , , , , , , , , , ,000.0o 14, , , , , , , ,250.0o 5, , , , , ,240.06,266, , ,302, , , , , , , , ,410, , , , ,461,90 75,202.3o 2, ,780.20

18 D. No. I. 17 Udgift erne Anslaaede Aark 1877 iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit XI. Midlertidige Lønstillæg*) 251, XII. Tilfældige og uudseede Udgifter 233, , , XIII. Endel paa Statsbudgettet ikke opførte Udgifter: 27, Anlægsudgifter ved ældre Drift aabnede Jernbaner 70, Udlaan mod Forskrivelser, der ere overgaaede til Statskassens Beholdning af udestaaende Fordringer. 3. Indkjøb af Preferenceaktier i Norsk Hovedjernbane. Tilsammen under Hovedpost XIII. 248, , , , , , , , , , XIV. Bidrag til Carljohans-Monumentet XV. Kroningen 18, , B. Fremme af Jernveisanlveg: A. Fuldførelse og Fortsættelse af Jernbaneanlæg: 1. Jernbaneanlæg Christiania Fredfikshald Rigsgrændsen 2. Do. Throndhjem Meraker Rigsgrændsen 3. Do. Støren -- A amot 4. Do. Stavanger Egersund 5. Do. Bergen Vos. 6. Do. Drammen Skien 7. Do. Eidsvold Hamar 1 138, ,226, , , , ,289,178.93' 1 000, ,084, , ,296, , ,546,261.95H 5,634, ,060, ,285, , , , ,228, , , ,978, ,057, B. Fremme af nye Jernveisundersøgelser C. Laan til Dalslands Jernvägsaktiebolag Tilsammen 50, ,098.o1 500,000.00, under Litr. B. 5,850, ,478, ,081, C. Det almindelige Veivæsen**) Den samlede Udgift 774,610.00! 379, ,116, ,513,860.o2 *) De midlertidige Lønstiliæg 2det Halva.ar 1877 og isle Halvaar 1878 ere overensstemmende med Budgettet anførte under vedkommende Administrationsgrene. **) Blandt det almindelige Veivaasens Udgifter er her ikke medtaget det paa Statsbudgettet opførte Beløb 527,666.67, der værende Oversigt er til Udgift under Hovedpost VI. N. 4 og 5. 3

19 1 1 8 D. No. I. Statskassens Beholdning, som ved Udgangen af 18'76 udgjorde (se Forklaringerne til 1877 Pag. c. 87).... er i 1877 mindsket med Statsregnskabet 11,973, ,697, og udgjør saaledes ved Udgangen af ,276, nemlig: I Hovedkassen kontant og paa Folio i Norges Bank 6,716, I udenlandsk Valuta 1,964, Paa Forrentning i Diskonterings- og Laanekommissioner 179, Paa Forrentning i Bankindretninger m. V. 2,225, I Hypothekbankobligationer 364, Hos Oppebørselsbetjente og andre Regnskabsførere: Restancer 2,048, Kontant, Forskud m. V 3,995, ,043, Forskud af Hovedkassen 95, Statskassen indestaaende Deposita og Fonds. 288, I 1 - Do. Statslaanemidler 7,024, Anm. Naar til ovenanførte Beholdning lægges Statskassens Forskud til Veivæsenet 1,135, med Fradrag af Kassebeholdninger hos vedkommende Regnskabsførere. 194, udkommer som samlet Beholdning overensstem. med Forkl. til Statsregnskabet ,589, ,313, ,276, , ,216, ,276, Statskassens Beholdning, der ved Udgangen af 1877 som oven anført udgjorde 10,276, hvori fragaar 8, under Kontoen Forskjellige Forskud" opførte som resterende Udlaan til Korntrængende i Finmarken. hvilken Rest er tilbagebetalt (Forklaringerne til Statsregnskabet 1ste Halvaar 1878 Pag. d. 84). Igjen 10,267, er i lste Halvaar mindsket med 1,038, og udgjør saaledes den 30te Juni ,229, nemlig: I Hovedkassen kontant og paa Folio i Norges Bank... 11,642, I udenlandsk Valuta 4,484, Paa Forrentning i Diskonterings- og Laanekommissioner 259, Paa Forrentning i Bankindretninger m. V. 9,889, I Hypothekbankobligationer 829,428.0o Hos Oppebørselsbetjente og andre Regnskabsførere 4,308, Forskud af Hovedkassen 179, I Statskassen indestaaende Deposita og Fonds... Do. Statslaanemidler til Jernbaneanlæg A n m. Naar til ovenanførte Beholdning lægges Statskassens Forskud til Veivwsenet 1,286, med Fradrag af Kassebeholdninger hos vedkommende Regnskabsførere. 108, ,592, , ,946, ,363, ,229, ,178, ,229, udkommer som samlet Beholdning overensstemmende med Forklaringerne til Statsregnskabet iste Halvaar ,407,791.91

20 D. No. I. 19 Nærmere Forklaring til Finants-Oversigten og iste Halvaar Ligesom ved den Aaret 1876 afgivne Oversigt over Rigets Indtægter og Udgifter, sammenlignet med egaaende Aars og Storthingets Budgetoverslag, danner "Forklaringerne" til Statsregnskabet 1877 og iste Halvaar 1878*) Grundlaget denne Fremstilling af Indtægter og Udgifter, af Statskassens Beholdning samt den tilføiede Sammenligning med Gjennemsnittet af Regnskabsposterne Treaarene og Af de i Oversigten anførte Indtægts- og Udgiftsposter er i nedenstaaende Forklaring, hvori Summerne i Regelen ere angivne i runde Tal, kun fremhævet dem, med Hensyn til hvilke noget særskilt er at bemærke, uden hvad Oversigten udviser. Med Hensyn til Indtægterne bemærkes: I. Toldintraderne have i 1877 udgjort næsten 1,100,000 mere end anslaaet, 1,300,000 mere end Gjennemsnitsbelobet Perioden og 5,200,000 mere end Gjennemsnitsbeløbet Perioden I første Halvaar 1878 have nævnte Intrader udgjort næsten 2,770,000 mere end anslaaet, 3,200,000 mere end det halve Gjennemsnitsbelob Perioden og 5,160,000 mere end det halve Gjennemsnitsbelfib Perioden De specielle Toldafgifter Aarene have udgjort: Udførselstold af af andre Indsels- Opæggelses- Skibs- Tilfældige Tilsam- Trælast. Varer. told. afgift. afgifter. Indtægter. men. I ,200 90,800 12,348,800 23,200 1,352,000 2,800 14, ,800 94,400 14,628,000 28,800 1,321,200 4,400 16, , ,600 15,552,000 37,600 1,234,000 5,200 17, , ,600 15,471,200 46,800 1,329,200 4,000 17, , ,300 16,408,500 41,200 1,392,000 8,000 18, ,900 98,700 15,496,200 34,000 1,200,000 9,000 17, Brændevinsafgiften har i 1877 udgjort næsten 50,000 mindre end anslaaet, 532,000 mere end Gjennemsnitsbelobet Perioden og 82,000 mere end Gjennemsnitsbelobet Perioden I iste Halvaar 1878 har nævnte Afgift udgjort omtrent 460,000 mindre end anslaaet, 29,000 mindre end det halve Gjennemsnitsbelob Perioden og 254,000 mindre end det halve Gjennemsnitsbelob Perioden Denne Afgift har i Aarene udgjort : Landistrikterne og Ladestederne... 1,870,000 1,691,600 1,396,000 1,636,000 1,898,200 2,388,100 - Kjobstederne , , , , , ,100 Tilsammen 2,410,400 2,102,000 1,812,000 2,154,000 2,561,500 3,197,200 Procentvis har Brændevinsafgiften i disse 6 Aar udgjort: Landdistrikterne og Ladestederne. 77,6 pct. 80,5 pct. 77,2 pct. 76 pct. 74,11 pct. 74,69 pct. - Kjobstederne 22,4-19,5-22, ,89-25,31 - *) Ved Kgl. Resol. af 9de Septbr blev det bestemt, at Forklaringerne" til Statsregnskaberue skulde aflægges Budgetaaret istedet efter Kalenderaaret at regne fra lete Juli Som Følge heraf er aflagt særskilt Forklaringer iste Halvaar *

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 [Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 OFFIGIEL FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE k Emil Christiansen, s" 1"" [ " Juveler«! Guldsmed. Vestergade 3 (andet Hus fra Korsgade), """" """""' Industri- og Landbrugsudstillingen,

Læs mere

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI

FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI BETÆNKNING ANGÅENDE FINANSIERING AF KIRKEBYGGERI AFGIVET AF DET AF KIRKEMINISTERIET DEN 26. JUNI 1964 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 406 1965 AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A-S 1 6 6. 1 9 6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880.

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. SILKEBORG 1840-1880. Med nogle Oplysninger om dens Fortid, samt 10 Billeder og Kort. En historisk-statistisk Fremstilling af V, JDRECHSEL, Kammerjunker og Birkedommer.

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere