OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR CHRISTIANIA OVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER"

Transkript

1

2 D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO

3

4 D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit A. Statskassens almindelige Indtægter. I. Skatter: A. Told- og Produktionsafgifter: 1. Toldintrader 2. Brændevinsafgift 3. Maltafgift B. Andre Afgifter: 1. Stemplet Papir efter Omkostningernes Fradrag 2. Stemplede Spillekort efter Do 3. Departements-, Rets- og Auktionssportler. 4. Afgift af Arv 17,450, ,600,000.0o 1,920, ,970, ,927, , , , , ,209, ,542,G ,550, ,833, , ,620.oi 612, , ,275, ,179, ,202, II. Statseiendomme: 78,400.00l A. Jordebogsrettigheder 77, B. Kongetienden 60, l60, C. Landskyld og Forpagtningsafgift 14, , D. Staisskovene 60, , E. Kongsbergs Sølvværk*) 821, , III. Statskassens Aktiver : A. Statsgodsfondet, vedvarende aarlige Indtægter.. 1,035, ,145, , , B. Renter og Afdrag af Statskassens udestaaende 615, Fordringer 580, , , , , C. Udbytte af Statens Bankaktier D. Udbytte af Statens Jernbaneaktier E. Renter af Belobet til Erhvervelse af Grund Hovedjernbanen F. Renter af Hypothekbankens Grundfond IV. Offentlige Foranstaltninger: A. Postvæsenet B. Telegrafvæsenet C. Jernbanedrift V. Forskjellige Indtægter: A. Udbytte af Banken efter Lovene af 1857 og 1860 B. Mynten C. Salg af den geografiske Opmaalings Karter. D. Adskillige og tilfældige Indtægter... E. Renter af Statskassens kontante Beholdning.. F. Refusion af Forskud til Veifondet , , , , oo t , , ,250.0o 92, , , , , , ,027, , , , ,819, , ,199, ,999, ,987, ,013, , , , , , ,251, ,018, ,716, , , , , ,218, ,318, ,468, ,226, , , , , , ,606,746.4o 22,205, ,699, , , , , , , , , , , , , , , , ,893.67, 218, , , , ,406, ,469, , ,454, , , , , ,794, ,348, ,461,174.ii 5,135, ,795,084.43** 2,617, ,308, , , , , , , , , , ,003, , , , , , , , , , t, , , , ,640, ,701, ,316, , ,001, , , , , , , , , Indtil 2det Halvaar 1877 er herunder medtaget Nettoindtægten senere Bruttoindtægten af Sølvværkets Forstvæsen. Ved Afslutningen af Statsregnskabet 1877 var Driftsregnskaberne Jernbanerne Hamar Grundset, Grundset Aamot og Throndhjem Støren samt Jernbanelinierne Aamot og Staren ikke indløbne til vedkommende Departement. Indtægterne af de nævnte Jernbaner udgjøre tilsammen omtrent 636,500 som ikke er indbefattet i ovenanførte Beløb. 1*

5 4 D. No. I. Indtægterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit VI. Salg af norske uopsigelige Statsobligationer til Indkjob af Preference-Aktier i Hovedjernbanen Tilsammen ordinaire Statsindtægter 142, ,642,350,00 33,110, , ,251, , ,959, , ,864,243.n B. I Anledning af Fremme af Jernveisankeg. A. Kommunale og private Jernveisbidrag B. Til Indtægt gjennem Statslaan. C. Det almindelige Veivæsen*). 1. Veiskat ifølge Udligning paa Rigets Matrikulskyld samt paa Kjob- og Ladestederne 2. Distrikternes indbetalte Bidrag.. 2,055, ,089, ,544, ,388, ,600,000.o o 14,478, , , , , ,251,518.oi 6,081, I.. 142, , ,029, ,484, ,513, , , , ,278,600.0o 2,278, , , , *) Blandt det almindelige Veivmsens Indtægter er her ikke medtaget Statskassens Bidrag 527,666.67, se under Hovedpost VI. Administrationsgrene under Indre-Departementet.

6 D. No. I. Udgifterne Anslaa ede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit A. Statskassens almindelige Udgifter. I. Det Kongelige Hus og de til Hans Majestæt Kongens Disposition stillede Statseiendomme: A. 1. Hans Majestæt Kongens Hofholdning 336, , Apanage til lids. Maj. Enkedronning Josephine. 32, Apanage til Hs. Kgl. Højhed Kronprindsen.. 4. Apanage til lids. Kgl. Højhed Prindsesse Therese 5. Apanage til Hds. Kgl. Haled Prindsesse Eugenie 6. Ilds. Maj. Enkedronning Josephines Begravelse.. 7, , , , , , , , , , , , , , , B. 1. Det Kongelige Slot i Christiania med tilliggende Bygninger og Parkanlæg 2. Det Kgl. Palais og Fideicommisgaarden i Christiania med tilliggende Bygninger 3. Ladegaardsøens Hovedgaard og Oscarshall.. Tilsammen under Hovedpost I. 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , li. Storthinget: A. Diæt og Skyds til Storthingsmeend og Valgmænd. B. Lønninger og Lønstillæg til Storthingets Bestillingsmænd og Statsrevisionen C. Storthingsbygningen D. Tilfældige Udgifter ved Storthinget, dets Bibliothek og Statsrevisionen E. Storthingets Bibliothek F. Udgivelse af Storthings-Efterretninger den ældre Tid Tilsammen under Hovedpost II. 204,400.0o 229, , , ,200.0o 15, , , , , , , , , , , , , , , , , Ill. Statsraadet og Regjeringen: A. Lønninger til Statsraadets Medlemmer og til Embedsmænd og Betjente under den norske Regjering i Christiania og Statsraadsafdelingen i Stockholm.. B. Kontorudgifter m. V. ved Regjeringens Kontorer og ved Statsraadsafdelingen C. Statsraadsafdelingens Gaard med Inventarium i Stockholm Tilsammen under Hovedpost III. 657, , , , , , , , , , , , , ,155.37

7 6 D. No. I. Udgifterne Anslaaede Aaret 187; iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit IV. Administrationsgrene under Kirke-Departementet: A. Videnskabelige Øjemed og Kunst: 203, i. Universitetet 208, , Videnskabsselskabet i Christiania 5, , , Do. i Throndhjem : a. ordinært 4, , , b. extraordinært til Opførelse af en Bygning Selskabet 9, , Bergens Museum : a. ordinært 8, , , b. Bidrag til Lønning af en Konservator 2, , , Tromso Museum 2, , Det norske Diplomatarium 2, , Udgivelse af Kildeskrifter til Norges Historie 4, , , Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring , , Den offentlige Tegneskole i Christiania 16, , , Nationalgalleriet 10, , , Bidrag til Bergsliens Malerskole 1, , Oprettelse og Vedligeholdelse af offentlige Tegneskoler uden Christiania 10, , , Vedligeholdelse af et Bibliothek nordiske Kunstnere i Rom Videnskabsmænds og Kunstneres Reiser i Udlandet 12,000.0o 12, , Understøttelse til Organist Lindeman at samle og udgive norske Folkemelodier 1, , Bidrag til Digtere og Komponister , , Forstmester Norman til Udgivelse af Norges arktiske Flora , , Dr. Gustav Storm Udarbejdelse af et Værk over den norrøne Literaturs Historie , Arkiv Mathematik og Naturvidenskab Fortsat Udgivelse af Abels Værker , , Cand. theol. Ross til Reiser i Landdistrikterne at indsamle sprogligt Materiale , , Udgivelse af gamle norske Love (ældre Bevilgning) Kunstindustrimuseet i Christiania, engang alle til Indkjøb af mønsterværdige Gjenstande paa Udstillingen i Paris 14, , , , , , B. Skolevæsenet : 1. De offentlige Skoler den Were Almendannelse 2. Nogle faste Udgiftsposter vedkommende Christiania, Bergens og Throndhjems Kathedralskoler samt Skolevæsenet i Frederikstad.. 3. Til Fremme af Undervisning i Gymnastik og Vaabenbrug ved Landets Skoler 294, , , , , , , , ,479.93

8 D. No. I. 7 U d gi ft erne Anslaaede Aaret 187(7 iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Jfr. 4. Døvstummeundervisningen 5. Blindeundervisningen Den private Skole aandssvage Børn.. 7. Stipendier Lærere ved abnorme Skoler. 8. a. Gage og Alderstillæg til Skoledirektørerne. b. Bidrag til Kontorhold Skolesagers Vedkommende Rigets 6 Stiftsdirektioner 9. Til Lønsbedring de ved kommunale Almueskoler fast ansatte Lærere og Lærerinder... 17, , , , , , , , , , , , , , o ,346.0o 15,400.0o 1, , , , , ,247.3o 21 6,583.so C. Bidrag til Almuebibliotheker 8, , , D. Geistligheden og Kirken: 1. Faste Poster efter Gagelisten 2. Husleiegodtgjørelse Christiania Biskop Bidrag til Restauration af Throndhjems Domkirke 4. Skyds- og Dieetgodtgjørelse i Kirke-- og Undervisningsvæsenets Anliggender , , , , , , ,600.0o 40, , , , , , , , , E. Fattigvæsenet: 1. Kongsbergs offentlige Fattigvæsen 2. Til Opdragelse af fattige Finnebørn af Røros Præstegjæld 3. Fantevæsenets Indskrænkning 4. Fattigudgifter til trængende Svensker 5. Udgifter efter Lov om Fattigvæsenet Kjøbstwderne 18 og Landet 19 samt efter sidstnævnte Lovs 71 (cfr. 81) 6. Skydsudgifter i Fattigvæsenets Anliggender. 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,395.7o F. Tilskud til den almindelige Enkekasses ældre Afdeling G. Afholdssagens Fremme H. Rigsarkivet, Lønninger og Kontorudgifter I. Centralarkivet i Throndhjem, Lønninger og Kontorudgifter K. Eidsvoldsbygningen L. Tilskud til Oplysningsvæsenets Fonds Understøttelsesfond M. Bidrag til Haraldsmonumentet Tilsammen under Hovedpost IV. 95,200.0o 95, , , , , , , I, , , , ,068,082.47,994,942.ii 47, , , , ,000.00,236, , , , , ,300, , os 1, , , ,684.40

9 8 D. No. L Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit V. Administrationsgrene under Justits- og Politi - Departementet: A. Domstolene: 1. Høiesteret: 93, a. Lønninger , b. Tilfældige Udgifter 17, , Overdomstolene: a. Lønninger b. Tilfældige Udgifter 75, , , , Christiania Byret: a. Lønninger b. Tilfældige Udgifter... 52,300.0o i 35, , , , Sorenskrivere: Lønninger og Kontorholdsgodtgjøreise.. 252, , Byfogder: Lønninger og Kontorholdsgodtgjørelse 56, , , , B. Politivæsenet: 66, Lønninger ,078.5o 2. Tilfældige Udgifter. 23, , , ,494.5o 447, , , , C. Skarpretterens Løn D. Forskjellige Embedsmænd og Betjente i KjøbstEederne E. Tilskud til Strafanstalterne: 1. Strafanstalterne i Fæstningerne 2. Tugthusene 3. Bodsfængslet 4. Istandbringelse af Butiklokale og Lagerrum m. V til Fællesudsalget Strafanstalterne i Christiania F. Udgifter ved Undersøgelse af Lovovertrædelser, Fængselsstrafs Fuldbyrdelse samt ved IJdførelse af beneficerede Sager og andre tilfældige Udgifter i Justitsog Politivæsenets Anliggender G. Erstatning til Skiftevaltere, Politimestere, Byfogder og Sorenskrivere Tab af skjellige Indtægter. H. Bidrag til Departementstidendes Udgivelse og den Vogt-Arntzenske Lovsamling I. De Auktionsfondet i Christiania tidligere paahvilende Bidrag til Trefoldighedskirken, Navigationsskolen m. V. og Toftes Gave K. Til Udarbeidelse af nye Panteregistre Sorenskrivere og Byfogder , , , , , , , , , , , , , , , , ,200.0o 2, , , o 1, ,400.0o 1, , , , , , , , , , , , ,

10 D. No. I. Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit L. Bidrag til Indløsning af Throndhjems Realskoles Adressekontors Privilegium M. Enken efter afdøde Sorenskriver i Strinde og Selbo, Bendeke, et af hende i Henhold til Overretsdom til Torger Olsen Fallan erlagt Beløb N. Bidrag til Kommuner m. ni. i Anledning af Distriktsfængslers Opførelse Tilsammen under Hovedpost V. 13, ,752, I 26, , , ,821, ,036, ,646, ,249, VI. Administrationsgrene under indre-departementet: A. Overøvrighederne: 1. Lønninger og Kontorholdsgodtgjørelse 2. Skyds- og Diætudgifter 3. Stiftamtmandsboligen i Christiansand 170, , , , ,200,0o 178, ,800.0o 6, , , , , B. Opsyn med Bergyzesenet: 1. Lønninger og Alderstillæg Bergmestere og Geschwornere Tilfældige Udgifter 14,300.0o 13, , , , , , , , , , C. Udgifter i Anledning af Jurisdiktionsandringer.. D. Selskabet Norges Vel E. Geologiske Arbeider: 1. Til Fortsættelse af Landets Igeologiske Undersøgelse 2. Udgivelse af et Værk over Norges Geologi.. F. Opmaalingsarbeider: 1. Den geografiske Opmaaling (deri indbefattet Leie af Lokale) 2. Udgivelse af Karter In. V 3. Hurtigere Fremme af Kystmaalingen 4. Oplodning af Havbunden.. 5. Til en videnskabelig Expedition til Atlanterhavet m. V 7,466.0o 7, , , , , , , , , G. Til tsat Deltagelse fra Norges Side i den europæiske Længde- og Breddegradmaaling 6, , H. Landbrugets og Husdyravlens Fremme: 1. Løn og Reiseudgifter en Konsulent i Landbrugsanliggender (Landbrugsdirektør) 3, , Løn og Reiseudgifter skjellige Funktionærer i Statens Tjeneste m. m... 18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,785.5o _, oo 80, , , , , , ,484.6o , ,

11 10 D. No. 1. Udgift ern e Anslaaede. iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Bidrag til Landbrugsskoler og andre Foranstaltninger til Landbrugets Fremme 4. Den højere Landbrugsskole paa Aas 5. Husdyravlens Fremme 6. Til Afholdelse af en almindelig Landbrugsudstilling med Landmandsmøde i Christiania Laan til Myrs Udtapning og Opdyrkning 8. Fremme af Myrdyrknings- og Udtapningsetagender I. Skovvæsenet m. 1. Til Indkjøb af Skov Statens Regning.. 2. Forstvaltningen, Saanings- og Plantningsetagender, Skovskolen 3. Til Fremme af bedret Torvdrift K. Udskiftningsvæsenet L. Fiskerierne : 1. Til praktisk-videnskabelige Undersøgelser angaaende Saltvandsfiskerierne 2. Til Opsyn nt V. ved (Vaarsildfisket), Torskefiskerierne 3. Ferskvandsfiskeriernes Fremme M. Medicinalvæsenet: 1. Almindelige Lønninger, Alderstillæg til Distriktslæger, samt Bergens Hospital 2. Rigshospitalet, Fødselsstiftelsen og Børnehospitalet i Christiania 3. Opførelse af et nyt Rigshospital 4. Til Jordemoderskolen og Fødselsstiftelsen i Bergen samt til Opførelse af en Tilbygning af Mur til den nævnte Stiftelse m. m. 5. Sindssygevæsenet 6. Foranstaltninger vedrørende den spedalske Sygdom 7. Fripladse helbredelige Blinde ved Rigshospitalet samt Bergens og Throndhjems kommunale Sygehus 8. Det medicinske Selskab i Christiania 9. Kvarantxneindretningen i Christiansand 10. Lønning til en Dyrlæge til at bistaa Indre-Departementet ved Behandlingen af Sager vedkommende det civile Veterinærvæsen 11. Bidrag til Amtsdyrlægernes Aflønning 12. Skydsudgifter og tilfældige Udgifter ved Medicinalvæsenet ,880.0o 36, , , , , , , , , , ,961.47*) 155,880.0o 125, , , , , , , ,000.0o 72, , , , , , , , , ,200.0o1, , , , ,240.0o 17, , ,840.0o 66, , ,870.0o 273, , , , , ,000.0o 321, , , , , ,500.0o 167, ,862.0o 188,355.5o , , , , o , , , , ,069,704.0o 152, , , , ,554.8o 104, , , ,197, , , , *) 68, overgik til et særskilt Laanefond til Myrdyrkningsarbeider.

12 D. No. L 11 Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit P. Kanal- og Elvedragsvæsenet : 5, , Lønning til Kanaldirektøren 5, Oprensning af Elvedrag m. V 20, , Løbende Udgifter 30, , Istandsættelse af Kanalværkerne i Stenselven i det Fredrikshaldske Vasdrag 5. Regulering af Vandstanden i Øieren (efter tidligere Budget). 6. Opførelse af en Dam over Ula Elv i Gudbrandsdalen 10, , , N. Veivæsenet (Statskassens Udgifter): 11, Lønninger 11, , Vedligeholdelse af endel Veie til Rigsgrændsen. 3. Til skjellige Veianlæg, Veiarbeider m. V Tilskud til det almindelige Veifond 10, , , , , , , , , Til Dækkelse af endel stedfundne eller paaregnede Overskridelser ved skjellige det almindelige Veifond paahvilende Veiarbeider m. V 6. Til Anlæg af Veie gjennem Forskud af Statskassen mod Refusion ved Opgjør af det almindelige Veibudget 252, , , Skydsudgifter i Veivæsenets Anliggender. 28, , , , , , , , , , O. Jernbanevæsenet:*) : 1. Lønninger (Jernbanedirektøren) 2. Løn til Trafikdirektøren 3. Kontorudgifter ved Trafikdirektørembedet Understøttelse tilskadekomne Jernbanearbeidere 5. Udgifter ved Jernbanedrift: a. Lillestrømmen Rigsgmndsen b. Hamar Grundset C. Grundset Aamot... d. Drammen Randsfjord e. Christiania Drammen f. Throndhjem Støren g. Støren Aamot h. Stavanger Egersund 6. Jernveisundersøgelser 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 000 oo 77, ,696, ,285,682.95") 1,458, , , II 2, , , , , , , , , , *) Udgifterne til Fremme af Jernveisanlæg, som bestrides ved Hjælp af Statslaan og Bidrag fra Kommuner og Private, ere anførte under en særskilt Budgetpost. (Litr. B.) **) Ved Afslutningen af Statsregnskabet 1877 var Driftsregnskaberne Jernbanerne: Hamar Grundset, Grundset Aamot og Throndhjem Støren samt Jernbanelinierne mellem Aamot og Støren ikke indløbne til vedkommende Departement. Udgifterne ved de nævnte Jernbaner udgjøre tilsammen omtrent 653,200, som ikke er indbefattet i ovenanførte Beløb. 2*

13 12 D. No. I. Udgifterne Anslaaede lste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Q. Justervæsenet: 1. Lønninger til Justerdirektøren og til 2 tilordnede Medlemmer af Justerbestyrelsen 2. Til skjellige Anskaffelser samt Bestridelse af Udgifter ved det nye Justervæsen 3. Bidrag til Oprettelse og Vedligeholdelse af et internationalt Bureau i Paris Maal og Vægt.. 4. Erstatning til Magistraterne i Christiansand, Bergen og Throndhjem Tab i Indtægter ved de nye oprettendes Justerkammere 6, , , , , , , , , I 3, , , , , R. Fremme af Industri, Haandværk og tekniske Formaal: 1. Reisestapendier Haandværkere og tekniske Arbeidere 2. Reisestipendier til Husflidens Fremme. 3. Til Udgivelse af polyteknisk Tidsskrift 4. Tekniske Skoler: a. Den tekniske Læreanstalt i Throndhjem. b. Den tekniske Skole i Bergen C. Den tekniske Skole i Christiania 5. Tilskud til Driften af en kvindelig Industriskole i Christiania 6. Norges Deltagelse i Verdensudstillingen i Filadelfia (i 1876) 7. Norges Deltagelse i Verdensudstillingen i Paris (i 1878) 8. Norges Deltagelse i den geografiske Udstilling i Paris i Mekanikus C. H. G. Olsen Bidrag til Udførelse af en Cirkeldelemaskine m. V 8, , , , , , , , , , , , , , ,705.5o 10, , , , , , , , , , , , , , , S. Foranstaltninger vedkommende Forholdet mellem Flytlapperne og 1de Fastboende i Tromso og Finmarkens Amter og Opførelse af et Stolpegjazrde langs Søen Rovjavre og en Bro over Bardoelven 10, , , , , T. Udgifter ved Kontrol med Bedring af Udvandrere 1, , , , , U. Statistiske Formaal: i. Til det statistiske Centralbureau 2. Til Udarbejdelse af et statistisk-topografisk Værk over Norge 3. Til Udførelse af en almindelig Folketælling i Riget samt Bearbeidelse af Folketællingens Resultater. 4. Udgifter ved Udarbejdelse af en international Skibsfartsstatistik... 45, , , , , , , , , , ,

14 D. No Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit V. Ny Bygning den geografiske Opmaaling og det statistiske Centralbureau X. Forskjellige Embedsmænd og Betjente i Kjøbst2ederne Y. Forskjellige Erstatninger Tilsammen under Hovedpost VI 70, ,415.2o 6,258, , , ,862, , , ,311, , , ,713, , ,913,805.o3 VIL Administrationsgrene under Finants- og Told - Departementet: A. Hovedkasserne: 1. Lønninger Tilfældige Udgifter 12, , B. Fogder m. fl.: 1. Lønninger 205, ,096.ii 2. Erstatning til Fogder Tab af skjellige Indtægter 5, , Tilfældige Udgifter ved Skattevæsenet. 27, , , , C. Lensmænd: 39, Lønninger 39, Til Forbedring af Lensmændenes Lønninger. 82, , , , D. Toldvæsenet: 1. Embedsmænds og Betjentes Gager og Procenter af Intraderne 2. Inventariers Anskaffelse, disses og Bygningers Vedligeholdelse samt andre tilfældige Udgifter -ved Toldvæsenet Nye Bygninger E. Kontrol med Brændevins- og Malttilvirkningen: 1. Kontrol med lovlig Tilvirkning af Brændevin og Malt 2. Kontrol med ulovlig Tilvirkning samt med ulovlig Indførsel landværts af Brændevin og Malt. F. Udgifter ved Kongsberg Sølvværk*) G. Udgifter ved Myntindretningen paa Kongsberg.. H. Forskjellige Statseiendomme. Vedligeholdelse, Tilsyn, Skatter m. m. I. Pensioner, Gratialer og Varpenge: 1. Pensioner Gratialer og Eftergivelse af Summer, der skyldes Statskassen Vartpenge til de ved Armeens Reduktion i 1818 afgaaede Officierer 11, , , , ,519, ,530, , , , , ,903, ,923, , , , , , ,662.oi 521, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,668, ,442, , , , , , , , , *) Indtil 2det Halvaar 1877 er herunder medtaget Nettoudgiften senere Bruttoudgiften af Sølvværkets Forstwesen.

15 14 D. No. I. Udgifterne Ansiaaede i Gjennemsnit iste Halvaar Midlertidigt Tillæg til de nu bevilgede Pensioner 45, og Vartpenge 45, Til Bestridelse af Udgifter ved Bestyrelsen af Pensionskassen Bestillingsmænd 2, , , h K. I Renter og Afdrag af Statsgjoelden: 1. Renter af den ældre uopsigelige Statsgjæld Renter af de til Indløsning af Preferenceaktier i den Norske Hovedjernbane udstedte uopsigelige Statsobligationer 3. Afdrag og Renter af Statslaanet af Afdrag og Renter af den udenlandske Statsgjoeld: a. Laanet af 1848 b. Do C. Do d. Do e. Do f. Do Afdrag og Renter af Statslaanet af Renter af Statslaanet af Lønninger til Direktørerne ved de udenlandske Statslaan af 1848 og Tilfældige Udgifter ved Statslaanene L. Udgifter ved Ordningen af Jordholdene i Tanens Sorenskriveri i Henhold til Lov af 24 April og 4 M. Udgifter ved Ordningen af Jordholdene i Finmarken N. Til Deekkelse af Statskassens Tab ved sportellønnede Embedsmænds Overgang til fast Aflønning af Statskassen O. Forskjellige Embedsmænd i Kjøbstæderne Tilsammen under Hovedpost VII ,300.0o 160, , , , ,242.0o,224, ,544.5o 366, , , ,648, , , ,405.0o 345, , , , ,213, ,083, , , , ,037, , , , , , , , , , ,753,6o 607, , , , , , , WWI 4, , ,057, ,585, , , ,933, ,281, ,350, o 9, ,601, ,369, , , ,924, VIII. Administrationsgrene under Armee-Departementet: A. Fast Løn, Tillæg og Lønninger: 1. Generalitetet , Generalstaben 51, Ingeniørbrigaden 57,848.0o 4. Artilleribrigaden.. 310, Kavalleribrigaden 115, Norske Jægerkorps 102, Infanteriet 1,052, Intendanturen 56, Justitsvæsenet 17,008.62

16 D. No Udgifterne Anslaa ede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit Udskrivningsvæsenet 11. Lægevæsenet 12. Dyrkegevæsenet 13. Fæstningsofficierer og Betjente 14. Alderstillæg 15. Lønstilleeg , , , , , ,682.oi B. Armeens Undervisningsanstalter: 1. Den militære Høiskole 2. Krigsskolen 3. Instruktionsskolen 4. Centralskolen Lærere i Legemsøvelser 5. Artilleriets Underofficiersskole Overkonstabelskolerne 7. Artilleriets Rideskole 8. Kavalleriets Manege 9. Kavalleriets Underofficiersskole Norske Jægerkorps og Infanteriets Underofficiersskoler 11. Instruktionsskolen Skiveskydning, Legems- Ovelser m. m C. Armeens Øvelser D. Armeens Forpleining, Forsyning og Udrustning: 1. Kvarterholdsgodtgjørelse 2. Sygepleining 3. Krigshospitalskassen 4. Brød- og Proviantsyning 5. Munderingsvæsenet 6. Vedligeholdelse af Udrustningsgjenstande.. 7. Udgifter ved Armeens Depot og Værksteder 8. Remonteringer 9. Hesteholdsgodtgjørelse til Udredere. 10. Rationer og Hesteleie Fæstningernes og Kasernernes Forsyniug. 12. Arsenalernes..... E. Ingeniørvæsenet F. Skydsudgifter G. Forskjellige Udgifter: 1. Geistlig Betjening i Garnisoner og paa Øvelsespladse 2. Reisestipendier Officierer og civilmilitære Embedsmænd 3. Bidrag til Udgivelse af det militære Tidsskrift. 4. Centraleningen Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug 5. Den militære Børneskole paa Fredrikshald 6. Uudseede og tilfældige Udgifter... 2,305, , os o , , , 600.o o , , , o 2,275, , , ,713, , , ,171, , ]00, ,567, , , ,177, , ,796.6s 2,021, , , o 122, , ,157.67

17 16 D. No. I. Udgifterne Anslaaede iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit H. Extraordinært (ikke opført paa Budgettet) I. Opførelse af en ny Fløibygning Krigsskolen (ikke opført paa Budgettet) Tilsammen under Hovedpost VIII. IX. Administrationsgrene under Marine- og Post- Departementet: A. Marinen B. Fyr-, Mærke- og Ringevæsenet C. Redningsvæsenet D. Lodsvæsenet E. Havnevæsenet F. Navigationsexamensvæsenet G. Understøttelse af Sømandsskoler 'H. Bedring af almindelig Indførelse af Kronometre i Skibsfarten (Bidrag til de astronomiske Observatorier i Bergen og Throndhjem) I. Den tekniske Skole paa Karljohansværn K. Postvæsenet: 1. Brev- og Pakkeposten 2. Dampskibsfart med Statens Postdampskibsfart (indtil Aaret 1872) L. Telegrafvæsenet: 1. Vedligeholdelse og Drift af Statens Telegraflinier, derunder indbefattet Telegrafdirektørens Løn.. 2. Nye Anlæg M. Skydsvwsenet: 1. Til Bestridelse af Statskassens Bidrag til Skydsvwsenet (Bidrag til faste Skydsstationer og Skydsskaffere) 2. Diligencefart mellem Lillehammer og Støren. 1,538,000.0o _1, ,453, ,490, ,453, , ,109.8o , , , ,235, ,202, , , , , ,490, , , ,301,369.ii 6 N. Fjeldstuerne.... 9,293.00, , , O. Tilskud til privat Dampskibsfart. 730,000.0o , , Tilsammen under Hovedpost IX. 7,007, , ,198, ,479, X. Udenlandske Anliggender: A. Udgifter i Anledning af diplomatiske Anliggender B. To Attachéstipendier Nordmænd C. Fællesudgifter vedkommende Konsulatvæsenet.. D. Norge særligt vedkommende Konsulatudgifter.. E. Øresundstoldens Afløsning F. Scheldetoldens Afløsning G. Bidrag til Dreadnoughts (Greenwich) Hospital ved London, Ulricæ Eleonorx Kirke i London samt til Underholdning af et Fyr paa Kap Spartel Tilsammen under Hovedpost X. 1,084, ,029, , , ,000.0o 50,200.0o 40, , ,158.0o 486,952.0o 931, , , , , , , , , , , , , , o 60, , ,31 30, , , , , , , , , ,657, ,850,7 1 3.o31 5,867, ,526, ,408, ,431, , ,038,596.1i 1,467, , , , , , , , , , , ,902,13 4, , , , , , , , , , , , , ,000.0o 14, , , , , , , ,250.0o 5, , , , , ,240.06,266, , ,302, , , , , , , , ,410, , , , ,461,90 75,202.3o 2, ,780.20

18 D. No. I. 17 Udgift erne Anslaaede Aark 1877 iste Halvaar 1878 i Gjennemsnit XI. Midlertidige Lønstillæg*) 251, XII. Tilfældige og uudseede Udgifter 233, , , XIII. Endel paa Statsbudgettet ikke opførte Udgifter: 27, Anlægsudgifter ved ældre Drift aabnede Jernbaner 70, Udlaan mod Forskrivelser, der ere overgaaede til Statskassens Beholdning af udestaaende Fordringer. 3. Indkjøb af Preferenceaktier i Norsk Hovedjernbane. Tilsammen under Hovedpost XIII. 248, , , , , , , , , , XIV. Bidrag til Carljohans-Monumentet XV. Kroningen 18, , B. Fremme af Jernveisanlveg: A. Fuldførelse og Fortsættelse af Jernbaneanlæg: 1. Jernbaneanlæg Christiania Fredfikshald Rigsgrændsen 2. Do. Throndhjem Meraker Rigsgrændsen 3. Do. Støren -- A amot 4. Do. Stavanger Egersund 5. Do. Bergen Vos. 6. Do. Drammen Skien 7. Do. Eidsvold Hamar 1 138, ,226, , , , ,289,178.93' 1 000, ,084, , ,296, , ,546,261.95H 5,634, ,060, ,285, , , , ,228, , , ,978, ,057, B. Fremme af nye Jernveisundersøgelser C. Laan til Dalslands Jernvägsaktiebolag Tilsammen 50, ,098.o1 500,000.00, under Litr. B. 5,850, ,478, ,081, C. Det almindelige Veivæsen**) Den samlede Udgift 774,610.00! 379, ,116, ,513,860.o2 *) De midlertidige Lønstiliæg 2det Halva.ar 1877 og isle Halvaar 1878 ere overensstemmende med Budgettet anførte under vedkommende Administrationsgrene. **) Blandt det almindelige Veivaasens Udgifter er her ikke medtaget det paa Statsbudgettet opførte Beløb 527,666.67, der værende Oversigt er til Udgift under Hovedpost VI. N. 4 og 5. 3

19 1 1 8 D. No. I. Statskassens Beholdning, som ved Udgangen af 18'76 udgjorde (se Forklaringerne til 1877 Pag. c. 87).... er i 1877 mindsket med Statsregnskabet 11,973, ,697, og udgjør saaledes ved Udgangen af ,276, nemlig: I Hovedkassen kontant og paa Folio i Norges Bank 6,716, I udenlandsk Valuta 1,964, Paa Forrentning i Diskonterings- og Laanekommissioner 179, Paa Forrentning i Bankindretninger m. V. 2,225, I Hypothekbankobligationer 364, Hos Oppebørselsbetjente og andre Regnskabsførere: Restancer 2,048, Kontant, Forskud m. V 3,995, ,043, Forskud af Hovedkassen 95, Statskassen indestaaende Deposita og Fonds. 288, I 1 - Do. Statslaanemidler 7,024, Anm. Naar til ovenanførte Beholdning lægges Statskassens Forskud til Veivæsenet 1,135, med Fradrag af Kassebeholdninger hos vedkommende Regnskabsførere. 194, udkommer som samlet Beholdning overensstem. med Forkl. til Statsregnskabet ,589, ,313, ,276, , ,216, ,276, Statskassens Beholdning, der ved Udgangen af 1877 som oven anført udgjorde 10,276, hvori fragaar 8, under Kontoen Forskjellige Forskud" opførte som resterende Udlaan til Korntrængende i Finmarken. hvilken Rest er tilbagebetalt (Forklaringerne til Statsregnskabet 1ste Halvaar 1878 Pag. d. 84). Igjen 10,267, er i lste Halvaar mindsket med 1,038, og udgjør saaledes den 30te Juni ,229, nemlig: I Hovedkassen kontant og paa Folio i Norges Bank... 11,642, I udenlandsk Valuta 4,484, Paa Forrentning i Diskonterings- og Laanekommissioner 259, Paa Forrentning i Bankindretninger m. V. 9,889, I Hypothekbankobligationer 829,428.0o Hos Oppebørselsbetjente og andre Regnskabsførere 4,308, Forskud af Hovedkassen 179, I Statskassen indestaaende Deposita og Fonds... Do. Statslaanemidler til Jernbaneanlæg A n m. Naar til ovenanførte Beholdning lægges Statskassens Forskud til Veivwsenet 1,286, med Fradrag af Kassebeholdninger hos vedkommende Regnskabsførere. 108, ,592, , ,946, ,363, ,229, ,178, ,229, udkommer som samlet Beholdning overensstemmende med Forklaringerne til Statsregnskabet iste Halvaar ,407,791.91

20 D. No. I. 19 Nærmere Forklaring til Finants-Oversigten og iste Halvaar Ligesom ved den Aaret 1876 afgivne Oversigt over Rigets Indtægter og Udgifter, sammenlignet med egaaende Aars og Storthingets Budgetoverslag, danner "Forklaringerne" til Statsregnskabet 1877 og iste Halvaar 1878*) Grundlaget denne Fremstilling af Indtægter og Udgifter, af Statskassens Beholdning samt den tilføiede Sammenligning med Gjennemsnittet af Regnskabsposterne Treaarene og Af de i Oversigten anførte Indtægts- og Udgiftsposter er i nedenstaaende Forklaring, hvori Summerne i Regelen ere angivne i runde Tal, kun fremhævet dem, med Hensyn til hvilke noget særskilt er at bemærke, uden hvad Oversigten udviser. Med Hensyn til Indtægterne bemærkes: I. Toldintraderne have i 1877 udgjort næsten 1,100,000 mere end anslaaet, 1,300,000 mere end Gjennemsnitsbelobet Perioden og 5,200,000 mere end Gjennemsnitsbeløbet Perioden I første Halvaar 1878 have nævnte Intrader udgjort næsten 2,770,000 mere end anslaaet, 3,200,000 mere end det halve Gjennemsnitsbelob Perioden og 5,160,000 mere end det halve Gjennemsnitsbelfib Perioden De specielle Toldafgifter Aarene have udgjort: Udførselstold af af andre Indsels- Opæggelses- Skibs- Tilfældige Tilsam- Trælast. Varer. told. afgift. afgifter. Indtægter. men. I ,200 90,800 12,348,800 23,200 1,352,000 2,800 14, ,800 94,400 14,628,000 28,800 1,321,200 4,400 16, , ,600 15,552,000 37,600 1,234,000 5,200 17, , ,600 15,471,200 46,800 1,329,200 4,000 17, , ,300 16,408,500 41,200 1,392,000 8,000 18, ,900 98,700 15,496,200 34,000 1,200,000 9,000 17, Brændevinsafgiften har i 1877 udgjort næsten 50,000 mindre end anslaaet, 532,000 mere end Gjennemsnitsbelobet Perioden og 82,000 mere end Gjennemsnitsbelobet Perioden I iste Halvaar 1878 har nævnte Afgift udgjort omtrent 460,000 mindre end anslaaet, 29,000 mindre end det halve Gjennemsnitsbelob Perioden og 254,000 mindre end det halve Gjennemsnitsbelob Perioden Denne Afgift har i Aarene udgjort : Landistrikterne og Ladestederne... 1,870,000 1,691,600 1,396,000 1,636,000 1,898,200 2,388,100 - Kjobstederne , , , , , ,100 Tilsammen 2,410,400 2,102,000 1,812,000 2,154,000 2,561,500 3,197,200 Procentvis har Brændevinsafgiften i disse 6 Aar udgjort: Landdistrikterne og Ladestederne. 77,6 pct. 80,5 pct. 77,2 pct. 76 pct. 74,11 pct. 74,69 pct. - Kjobstederne 22,4-19,5-22, ,89-25,31 - *) Ved Kgl. Resol. af 9de Septbr blev det bestemt, at Forklaringerne" til Statsregnskaberue skulde aflægges Budgetaaret istedet efter Kalenderaaret at regne fra lete Juli Som Følge heraf er aflagt særskilt Forklaringer iste Halvaar *

D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874.

D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874. D. No. 1. OVERSIGT OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1872. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1874. 2 D. No. I. Indlæg have i A aret 1870. i Aaret 1871. A. Efter Statsbudgettet:

Læs mere

No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1873. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1875.

No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1873. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1875. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1873. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1875. D. No. I. 3 Indtægte rile ere af Storthing et for Aaret 1873 anslaaede til

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. lao. 1. I AARET 1861, DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. lao. 1. I AARET 1861, DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE D. lao. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1861, SAMMENHOLDTE MED DE 3 NÆSTFOREGAAENDE GARS INDTÆGTER OG UDGIFTER SAMT MED STORTHINGETS OVERSLAG SAMT DEN KONGELIGE NORSKE

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. No 1. I AARET 1866,

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER. D. No 1. I AARET 1866, D. No 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET 1866, SAMMENHOLDTE MED DE 3 NÆSTFOREGAAENDE AARS INDTÆGTER OG UDGIFTER, MED STORTHINGETS OVERSLAG SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS

Læs mere

No. 1. OVE Sig! OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO 1876.

No. 1. OVE Sig! OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO 1876. No. 1. OVE Sig! OVER KOGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR AARET 1874. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO 1876. D. No. I. 3 A. Efter Statsbudgettet. 1. Toldintrader. 2. Brændevinsafgift 3.

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO.

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. AN HANG BERETNING DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. 1900. Pris : h r. 0.50. Anhang til Beretning om de norske Jernbaners

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, 4 Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. 1. Skolestatistik 1879, 1880. ( Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

DEN NORSKE STATKASSES FINÅNTSER

DEN NORSKE STATKASSES FINÅNTSER NORGES OFFICIELLE STATISTIK.. Tredie Række No. 134. STATISTIK OVER DEN NORSKE STATKASSES FINÅNTSER I BUDGETAAREITE 1 JULI 1885 TIL 30 JUNI 1890. (Finances de l'état pour les exercices 1 Juillet 1885-30

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

F OTOKOP~ 5450 Otterup

F OTOKOP~ 5450 Otterup Søren Olesen. advokat F OTOKOP~ 5450 Otterup - i SØNDERSØ KOMMUNE C~. J 3~ FU1~DATS Til opfyldelse at bestemmelserne i. et at afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til Anhang til Beretning om de norske Jernhaners Drift Terminen 1886 87. ndhold. Kontrakter vedkommende Statsbanernes Drift og deres gjensidige Forhold: Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Indtægt. A. Told- og Consumtions-Indtrader. 650,000 Species. 868,280 Sp. 86,828 Sp. 1,301,400 Rd.D.C. 887,310 Spec.

Indtægt. A. Told- og Consumtions-Indtrader. 650,000 Species. 868,280 Sp. 86,828 Sp. 1,301,400 Rd.D.C. 887,310 Spec. Hans Kongelige Majestæts naadige Propostiton til Norges Riges Storthing, angaaende af Statens aarlige Indtægter og Udgifter for Aarene 1816, 1817 og 1818. Endskjøndt Hans Kongelige Majestæt fuldkommen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt.

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. 338 Den polytekniske Læreanstalt 1873 1875. II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af enkelte Tilfælde. I. Forandringer i Læreanstaltens Reglement

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Samarbejdsaftale for Grundejerlauget Ishøj Centrum

Samarbejdsaftale for Grundejerlauget Ishøj Centrum Samarbejdsaftale for Grundejerlauget Ishøj Centrum 1. Grundejerlaugets navn er Grundejerlauget Ishøj Centrum. 2. Grundejerlaugets hjemsted er Ishøj Kommune. 3. Grundejerlaugets medlemmer er de 7 ejerforeninger

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 19ca. Nr. I. Sundhedstilstanden og Medieinalforholdene 1898. (Rapport sur sanitaire et médical)

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Note 8. Den offentlige saldo

Note 8. Den offentlige saldo Samfundsbeskrivelse B Forår 1 Hold 3 Note 8. Den offentlige saldo 8.1 Motivation Offentlige saldo: Balancen som resulterer fra de offentlige udgifter og indtægter Offentlig saldo = offentlige indtægter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Herning Nordre Provstiudvalg. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 4474. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Herning Nordre Provstiudvalg. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 4474. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Herning Nordre Provstiudvalg i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 4474 CVR-nr. 21222542 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514 ÅRSREGNSKAB for Em Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8415 CVR-nr. 10680514 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Regnskab for året 2011 Budgetforslag for året 2012

Regnskab for året 2011 Budgetforslag for året 2012 ~]@u{(@[i@[fi)~[fi)@@[nj ~~~@@@J@ Indholdsfortegnelse Foreningen af lejlighedsejereunder matrikel nr. 924 e, Aarhus købstads bygrunde Mejlgade 67-69, 8000Århus C Regnskab for året 2011 Budgetforslag for

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere