Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010"

Transkript

1 Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæring Resultatopgørelse 32 Balance Pengestrømsopgørelse 35 Anvendt regnskabspraksis Noter

3 Virksomhedsoplysninger m.v. Virksomheden Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Tæbyvej Rødovre Telefon: Telefax: Hjemsted: Rødovre CVR-nr.: Bestyrelse Svend Erik Pedersen (F), formand Steen Skriver Rasmussen (A) Michel Berg (A) Bente Hylleborg (A) Niels Spittau (O) Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper Teknisk Forvaltning Teknisk direktør Hans Chr. Olsen Teknisk driftschef Birgit Knudsholt Forsyningsleder Jens Munk Pedersen Personale: Frank Eltong Allan Pedersen Brian Kølvig Kim Hemmer Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper VEKS bestyrelse: Steen Skriver Rasmussen (A) Svend Erik Pedersen (observatør) (F) VEKS teknikerudvalg: Jens Munk Pedersen 3

4 Virksomhedsoplysninger m.v. Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - VEKS brugerråd: Finn Gade Ærø (A) Bente Hylleborg (A) DFF-EDB a.m.b.a. s bestyrelse Jens Munk Pedersen DFF-EDB a.m.b.a. s brugerråd Brian Kølvig Revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

5

6 Den uafhængige revisors erklæring Til Rødovre Kommune som ejer af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vi har revideret årsregnskabet for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning for regnskabsåret , omfattende resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 6

7

8 HOVEDTAL Real. Real. Real. Real. Real. Beløb i t.dkk Mængder (MWh) Leveret Indeks Købt Indeks Nettab Indeks Nettab % 6,5% 6,2% 6,5% 6,5% 6,1% Balance Samlede aktiver Indeks Investeringer i materielle anlægsaktiver Indeks Forbrugernes rettigheder Indeks Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Øvrige Antal direkte medarbejdere (gns.) 5,1 5,4 5,4 5,3 5,1 8

9 Hovedaktiviteter Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har som aktivitet at levere fjernvarme, indkøbt gennem VEKS, til boligselskaber, offentlige bygninger og erhvervsvirksomheder beliggende i Rødovre Kommune. Forord Årsrapporten skal ses som en status på året, og dermed også som en dokumentation overfor myndigheder og brugere på årets resultat med hensyn til: Økonomi, drift og aktiviteter. Årsrapporten gør det også muligt at sammenligne RKF med andre fjernvarmeselskaber. Økonomiske og selskabsmæssige vurderinger Der har i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb ikke været særlige forhold, der har påvirket den finansielle stilling. Med henvisning til Varmeforsyningsloven og hvile i sig selv princippet viser året en overdækning på 6,6 mio. DKK, hvilket primært skyldes, at året ekstraordinært er påvirket af en reduktion af pensionsforpligtelser med 2,2 mio. DKK og en udskydelse af reparationsarbejder på 3,2 mio. DKK. Endelig er overdækningen påvirket af et mersalg på 6% som følge af en kold vinter. Efter henlæggelser på 10,6 mio. DKK til forventede investeringer budgetteres der med et nul-resultat i det kommende år. Ændringer i lovgivning og instrukser fra offentlige instanser, i form af indgreb i prissætning af varmeydelser, vurderes at udgøre en særlig risiko for selskabets fremtidige indtjening. RKF vurderes at have de basale videnressourcer omkring drift af fjernvarmeselskabet, og køber nødvendig specialviden eksternt. RKF har ikke i årets løb brugt ressourcer på forsknings- og udviklingsaktiviteter. Der er i det forløbne år - i samarbejde med VEKS og Rambøll - udarbejdet udbygningsplaner for varmeforsyningen i Rødovre Kommune. Planen omfatter tre forsyningsområder, Islevdalvej, Korsdalvej og Nyholms Alle - en samlet investering på 95,2 mio. DKK, som forventes gennemført i perioden 2011 til Under hensyntagen til varmeforsyningens ønske om en stabil prisudvikling vil investeringerne blive finansieret dels gennem henlæggelser, som indregnes i prissætningen (ca. 20%), og dels ved optagelse af langfristede 20-årige lån, der optages af Rødovre Kommune, uden at dette påvirker de kommunale lånerammer. 9

10 Lovgrundlag Med baggrund i varmeforsyningsloven af samt delplan for kraftvarmeforsyning af april 1984 blev Rødovre Kommune udlagt til fortrinsvis at skulle være en kraftvarmekommune (opvarmning med overskudsvarme fra el-produktion). Derudover skulle der aftages varme fra affaldsforbrænding. Som forsyningsselskab med egen økonomi er RKF pligtig til at aflægge årsregnskab efter Årsregnskabsloven under hensyntagen til prisreguleringsbestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Foruden driftsudgifter og varmekøbspriser fastsættes varmeprisen efter reglerne i bekendtgørelser om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinvesteringer. Økonomien er samlet set baseret på hvile i sig selv princippet. Ejendomme med varmecentraler med en installeret effekt på over 0,25 MW har tilslutningspligt i henhold til Varmeforsyningsloven. Øvrige ejendomme har ikke tilslutningspligt. I både ny og eksisterende bebyggelse er der forbud mod etablering af elopvarmning. Der gælder særlige regler for lavenergihuse. Der er krav til individuel måling af varme hos alle brugere ved nybyggeri samt regler for opsætning af målere i eksisterende bebyggelser. Med Energistyrelsens bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder er RKF pålagt at medvirke til at realisere energibesparelser. 10

11 Oplysninger om selskabet Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) blev oprettet i september leverede RKF varme til de første forbrugere syd for Roskildevej. Varmen leveres af VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), som er et transmissionsselskab, der forsyner 19 fjernvarmeselskaber på Vestegnen. VEKS aftager hovedsagelig overskudsvarme fra affaldsforbrænding og kraftvarmeproduktion (samproduktion af el og varme). Affaldsvarmen kommer fra KARA/NOVOREN i Roskilde og Vestforbrænding i Glostrup. Kraftvarmen produceres på Avedøreværket. VEKS er også forbundet til kraftværkerne i København via transmissionsselskabet CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab), og kan levere og modtage varme til og fra dette system. VEKS bestemmer varmeleverancerne fra de enkelte værker ud fra de priser varmen udbydes til hos varmeproducenterne. Handlen sker på en "varmebørs". På baggrund af de faktiske varmeleverancer til det samlede VEKS-anlæg beregnes en puljepris på varmen, som er ens til alle VEKS afsætningssteder. Yderligere oplysninger om VEKS, herunder den seneste årsrapport, findes på VEKS hjemmeside Figur. Transmissionssystemet i hovedstadsområdet. De blå områder er VEKS forsyningsområde RKF er 100% afhængig af varmeleverancer fra VEKS. RKF har ikke egne spids- og reservelastkedler. 11

12 Varmeplanen i Rødovre Kommune er overordnet udformet således, at der er fjernvarme i områder med storforbrugere (boligblokke, større erhvervsbyggerier og offentlige institutioner). Områder med enfamiliehuse er udlagt til naturgas (villaanlæg). Figur. Fjernvarmeforsynede områder i Rødovre Kommune Med de nuværende afgrænsninger i varmeplanen er der kun få nye potentielle forbrugere tilbage. RKF har således været næsten helt udbygget i de seneste 15 år. RKF er opbygget med 5 selvstændige forsyningsområder med hver sin vekslerstation og hvert sit distributionsnet: Madumvej vekslerstation forsyner område 1 Broparken vekslerstation forsyner område 2 Rødovre Centrum vekslerstation forsyner område 3 Bybjerget vekslerstation forsyner område 4 Agerkær vekslerstation forsyner område 5 RKF administrerer og forestår som hovedregel drift og vedligeholdelse af: Distributionssiden af vekslerstationerne, hvor varmen aftages fra VEKS. Distributionsnettet fra vekslerstationerne og ud til forbrugerne. Fjernvarmesiden af varmecentralen hos forbrugerne. 12

13 Madumvej vekslerstation Forsyner område 1 VEKS transmissionsledning RKF distributionsledning Til Vestforbrænding Broparken vekslerstation Forsyner område 2 Bybjerget vekslerstation Forsyner område 4 Rødovre Centrum vekslerstation Forsyner område 3 Til CTR i København Til Roskilde Agerkær vekslerstation Forsyner område 5 Til Avedøreværket Figur. Fjernvarmen i Rødovre 13

14 Organisation og personale RKF er en afdeling i Teknisk Drift, som er et område i Teknisk Forvaltning. RKF har eget personale til tilsyn med de tekniske installationer og udførelse af almindelige vedligeholdelsesopgaver. Større arbejder udføres af eksterne firmaer. Entreprenørog leverandøraftaler samt tilsyn i den forbindelse forestås af eget personale. RKF har eget personale til regnskab og afregning med forbrugerne. Teknisk driftschef Birgit Knudsholt Forsyningsleder Jens Munk Pedersen Administration Myndighed IT Leverandøraftaler Økonomi Kim Hemmer Projektering udvikling Nyanlæg Forbedringer Vekslerstationer Ledningsnet Brugerinstallationer Målere Allan Pedersen Allan Pedersen Frank Eltong Brian Kølvig Figur. Bemanding og arbejdsfordeling blandt medarbejderne i 2010 RKF s personale har deltaget i følgende efteruddannelse / erfaringsudveksling: Dansk Fjernvarme - Års- og regionalmøder Dansk Fjernvarme - Temadag om effektivitet i fjernvarmesystemer Dansk Fjernvarme - Temadag om målere og måleraflæsning Dansk Fjernvarme - Kursus i udbud og indkøb Dansk Fjernvarme - Kursus i pumper og pumperegulering Dansk Fjernvarme - Kursus i ledningsarbejder Dansk Fjernvarme - Kursus i anmeldelse til Energitilsynet Dansk Fjernvarme - Kursus i regnskab og priseftervisning 14

15 DFF-EDB - Års- og regionalmøder VEKS - Temadage og driftsorientering Freese m.fl. - Indregulering af varmeanlæg Faggruppe - Temadag prærørskvalitet Rødovre Kommune - Kursus MED-repræsentant Regnskabssystem Som en del af Rødovre Kommune er RKF underlagt Velfærdsministeriets autoriserede kontoplaner. RKF benytter således kommunens økonomi- og regnskabssystemer til de almindelige regnskabsfunktioner. RKF benytter DFF-EDB's (Dansk Fjernvarmeforsyningers EDB selskab) økonomisystem til varmeafregning og administration af forbrugerne. Til systemet hører moduler til ledningsregistrering samt fjernaflæsning af varmemålerne hos forbrugerne. RKF benytter også disse faciliteter. Varmepriser RKF afregner varmekøbet fra VEKS med følgende elementer: Fast afgift: Variabel afgift: Afkølingsafgift: Kr./MWh afregnet efter forudsat varmebehov i varmeleveringsaftale. Kr./MWh afregnet efter målt forbrug på afregningsmåler. Kr./MWh/ C afregnes som et tillæg til varmeprisen, hvis RKF s returtemperatur er over 55 C. Omvendt kan opnås en fradragspris, hvis returtemperaturen er under 55 C. RKF afregner varmesalget til forbrugerne med følgende elementer: Fast afgift: Variabel afgift: Afkølingsafgift: Kr./MWh afregnet efter gennemsnittet af 5 normalårsforbrug. Kr./MWh afregnet efter målt forbrug på afregningsmåler. Kr./MWh/ C afregnes som et tillæg til varmeprisen, hvis forbrugerens gennemsnitlige årsafkøling er dårligere end 35 C. Der beregnes et fradrag til afkølingskravet, som kompenserer for lavere fremløbstemperatur fra vekslerstationerne end forudsat samt yderlig beliggenhed. RKF yder ikke en rabat, hvis afkølingen er bedre end 35 C. Den faste afgift for RKF beregnes på basis af den faste afgift fra VEKS, afskrivning af anlægsudgifter til nyanlæg samt faste driftsomkostninger hos RKF. Den variable afgift for RKF beregnes fortrinsvis på basis af den variable afgift fra VEKS. Derudover indregnes RKF s variable driftsomkostninger. 15

16 Storforbrugere (meget store) får rabat på den faste afgift. Pt. er det kun Højhuskvarteret i Agerkær og Carlsro rækkehuse, der er store nok til opnå denne rabat. RKF's takster for fjernvarme År Variabel varmeafgift uden afgifter Energiafgift Variabel varmeafgift CO2-, NOx- inkl energi og Fast og svovlafgift CO2 varmeafgift Samlet varmepris kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh ,84 96,84 265,32 362, ,20 115,20 265,32 380, ,23 71,03 190,26 190,26 380, ,26 47,27 197,53 197,53 395, ,32 40,21 197,53 197,53 395, ,57 29,84 205,42 205,42 410, ,62 27,54 9,47 204,62 204,62 409, ,63 23,87 8,24 210,74 210,42 421, ,04 27,43 9,65 213,12 209,52 422, ,17 25,88 8,06 213,12 209,52 422, ,77 42,30 11,27 236,34 213,12 449, ,81 50,62 12,31 241,74 213,12 454, ,49 47,34 11,77 246,60 216,72 463, ,90 60,44 10,91 261,25 218,52 479, ,90 79,02 15,12 284,04 218,52 502, ,94 59,58 11,52 284,04 218,52 502, ,20 49,07 8,17 289,44 220,32 509, ,06 83,56 13,43 293,04 220,32 513, ,20 67,61 11,63 298,44 222,12 520, ,63 76,21 12,60 298,44 222,12 520, ,12 89,42 13,39 302,94 224,82 527, ,09 86,65 13,00 304,74 226,62 531, ,36 82,43 12,21 306,00 226,62 532, ,50 79,60 11,70 307,80 226,62 534, ,74 69,51 27,76 341,00 196,00 537,00 Taksterne er beregnet i henhold til Varmeforsyningsloven efter hvile i sig selv princippet. Dette betyder, at RKF s resultat år for år budgetteres til 0. Budgetter, regnskab og takstblade anmeldes til Energitilsynet. Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet. Sager om betingelser og priser på varmeforsyningsområdet behandles og afgøres dermed af Energitilsynet. 16

17 Energibesparelser Alle fjernvarmeselskaber, herunder RKF, er ved lov pålagt at realisere energibesparelser hos forbrugerne. Kravet var MWh pr. år i årene Fra 2010 er kravet skærpet til MWh pr år. Set i forhold til varmesalget i 2009 udgør det årlige sparekrav 1,66% fra RKF har valgt at koncentrere energispareaktiviteterne omkring fjernvarmeforbrugerne i Rødovre. Men sparekravet kan også opnås ved energibesparelse på el-, gas- eller olieområdet, og aktiviteterne er ikke bundet til Rødovre, men kan foregå i hele Danmark. Der er nu opstået et marked, hvor energibesparelser handles. Dvs. at energibesparelse kan købes af andre, der har gennemført (eller købt) energibesparende foranstaltninger. Udgiften til at opnå de pålagte energibesparelser er indeholdt i RKF s økonomi, og dermed i beregningen af taksterne. RKF har i 2010 opnået de største besparelser ved: Forbedring af installationer hos RKF s forbrugere. Køb af energibesparelse realiseret af Jægerspris fjernvarme i forbindelse med etablering af et solvarmeanlæg. Udførelse af energibesparende projekter hos RKF s forbrugere har været begrænset i Flere forhåndsaftaler om køb af energi-point er således ikke blevet gennemført. Den finansielle krise mærkes på dette område. Pålagt og opnået sparekrav for RKF MWh Krav Opnået Figur. Energibesparelser pålagt RKF RKF har besluttet følgende takster for køb af energibesparelser. Der er et særligt stort tilskud til indregulering af varmeanlæg, fordi det også gavner RKF s drift. 17

18 2009 0,25 kr./kwh energibesparelser på varmeanlæg, bygning og el Mindste tilskud kr. 0,60 kr./kwh indregulering af varmeanlæg kr. + 0,50 kr./m² opvarmet areal projektering af indreguleringssager 2010 Uændret i forhold til ,35 kr./kwh energibesparelser på varmeanlæg, bygning og el Mindste tilskud kr. 0,60 kr./kwh indregulering af varmeanlæg kr. + 0,50 kr./m² opvarmet areal projektering af indreguleringssager Afhængig af udbud og efterspørgsel vil det blive nødvendigt at justere disse priser efter markedssituationen. Miljø Fjernvarmen fra VEKS har medført en væsentlig reduktion i udledningen af CO 2, NO X og SO 2 fra opvarmningen på Vestegnen. Dels er det muligt at fortrænge individuel opvarmning med olie eller gas med overskudsvarmen fra affaldsforbrænding og el-produktion. Dels er det muligt at udskifte en del af de fossile brændsler på værkerne til CO 2 neutrale bio-brændsler. For at få den bedste totalvirkningsgrad på el-værkerne køres med en lidt dårligere elvirkningsgrad i forhold til, hvis værkerne ikke skulle levere fjernvarme. Ved beregning af emissionerne deler el- og varmesektoren således fordelen ved samproduktionen. Emissionerne afgøres af brændselssammensætningen, ledningstab samt energiforbrug til transport af varmen ud til forbrugerne. Miljødeklaration for varme leveret fra VEKS til RKF: CO 2 -emission Kg/MWh SO 2 -emission g/mwh NOx-emission g/mwh ,57 44,06 205, ,38 47,81 212, ,08 34,27 159, ,88 22,32 123, ,68 13,68 105,84 18

19 Miljødeklaration for varme leveret til RKF s forbrugere: CO 2 -emission Kg/MWh SO 2 -emission g/mwh NOx-emission g/mwh ,27 14,08 224, ,34 51,73 228, ,06 34,70 160, ,42 24,16 132, ,60 14,76 113,76 Ændringerne fra år til år skyldes primært ændret brændselssammensætning for kraftvarme samt forbedrede metoder til røggasrensning 19

20 DRIFTEN Årets aktiviteter på vekslerstationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden i de 5 vekslerstationer i Rødovre, hvor varmen modtages fra VEKS (Madumvej, Broparken, Rødovre Centrum, Bybjerget og Agerkær). Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse af pumpearrangementer, vandbehandlingsanlæg m.m. VEKS driver og vedligeholder transmissionssiden inkl. varmevekslerne, der overfører varmen til RKF. RKF overvåger og styrer vekslerstationerne med et SRO-anlæg på Teknisk Forvaltning. Ved driftsforstyrrelser sender anlægget SMS alarmer til Vagten. RKF følger op på de almindelige serviceaftaler: Vibrationsmålinger på pumper. Eftersyn af frekvensomformere. Kontrol af vandbehandling. Termofoto af el-tavler. Derudover er ikke udført særlige arbejder på vekslerstationerne i Årets aktiviteter på ledningsnettet RKF driver og vedligeholder sine 5 distributionsnet (Område 1, 2, 3, 4 og 5). De indeholder samlet ca. 49 km præisolerede rør (24,5 km dobbelt-rør) i dimensionerne 42/110 til 355/500. Brøndtilsyn Alle ventilbrønde efterses 1 gang om året. Dæksler og brønde kontrolleres, og afspærrings- og aftapningsventiler manøvreres. I forbindelse med ledningsrenoveringen revurderes behovet for ventilbrønde. Blivende brønde ombygges, så adgangsforholdene og betjeningen bliver bedre. Selve brøndkonstruktionen gøres større, og der monteres et større dæksel. Ledningsrenovering Der er alarmtråde i fjernvarmerørene, som kan registrere, om der er fugt i isoleringen. Der udføres kontrolmåling på alarmtrådene i hele fjernvarmenettet 1 gang om året. De fejl, der konstateres, er typisk udefra kommende fugt ved tærede stålmuffer, som ligger i lyrekanaler. Andre typiske fejlsteder er ved fastspændinger og kompensatorer. Fejlene er ikke kritiske for forsyningssikkerheden på kort sigt, og renoveres derfor normalt som et planlagt arbejde året efter udmåling af fejlen. 20

21 Alle rør og muffer er lagt over en kort årrække, og specielt ovennævnte stålmuffer, der ligger i lyrekanaler, har nået en alder, hvor de er i dårlig tilstand. RKF udfører derfor nu en systematisk udskiftning af alle stålmuffer i lyrekanaler, da fejlene indenfor overskuelig fremtid ellers vil komme i et meget stort antal, med et næsten uoverkommeligt renoveringsarbejde til følge. De typiske renoveringsarbejder er således: Muffer: Udskiftning af muffer til svejsemuffer. Når det er muligt at formontere muffen anvendes også krympemuffer. Lyrekanaler: Muffer i lyrekanaler udskiftes til svejsemuffer. Lyrekanalerne retableres, fordi ekspansionsmuligheden skal bevares, da rørnettet ikke er forsynet med forstærkede bøjninger. Længden på lyrekanalerne revurderes, så de er forberedt på fjernelse af fastspændinger. Fastspændinger: Fastspændinger kan fjernes, da rørsystemet nu har "sat sig" efter flere års drift. Fastspænding (rør og omstøbning med beton) udskæres og erstattes med lige rør. Fastspændingsbøjninger erstattes af buerør eller forstærkede bøjninger. Alternativt bevares medierøret, mens omstøbningen med beton borthugges. Stålkraverne på rørene bortskæres, og kappen retableres. Fastspændingens montagemuffer udskiftes også. Ekspansionsmuligheder for nærliggende bøjninger og afgreninger revurderes inden en fastspænding fjernes. Kompensatorer: Kompensatorer låses (sammensvejses), med samme begrundelse, som når fastspændinger fjernes. Gummibælgen på kapperne fjernes, og kapperne retableres. Kompensatorernes montagemuffer udskiftes også. Alternativt udskæres kompensatorerne og erstattes med lige rør. Ledningsrenoveringen er i foråret 2010 udført af Petri & Haugsted, med rørsmeden JFE som underentreprenør ved fortsættelse af tidligere års aftale. Grundet kontraktperiodens udløb udarbejdede RKF nyt udbudsmateriale og indhentede tilbud på en ny 3-årig kontrakt. Entreprisen blev vundet af smedefirmaet Kirkebjerg med jordentreprenøren MSE som underentreprenør. Efterårets renoveringer er således udført af Kirkebjerg / MSE. Prærør er leveret som bygherreleverance af Logstor. Ligesom jord- og rørarbejder er prærørsleverancen også udbudt i 2010 som følge af tidligere kontrakts udløb. Logstor genvandt leverancen for de kommende 3 år. CPI har foretaget svejsekontrol. I 2010 har renoveringen været koncentreret i område 3 omkring Egegårdevej øst og Voldumvej/Vejlbyvej samt område 4 omkring Rødager Alle og Skanderupvej. Renoveringen er en fortsættelse af tidligere års renoveringer. Med renoveringen i 2010 er al planlagt vedligehold i område 1, 2 og 5 udført. 21

22 I område 4 er ca. 80% renoveret, og i område 3 er der udført punktvis renovering. I løbet af forventes den nu planlagte renovering at være gennemført i alle områder. Renovering 2010 Islevgårds Alle 5 Islevgårds Alle 12A Tårnvej / Islelund Rødovrevej 239 Tæbyvej 21 Egegårdsvej 24 A Egegårdsvej 28 Egegårdsvej 32 Vejlbyvej / Voldumvej Vejlbyvej / P-plads Kirkesvinget Skanderupvej 28 Skanderupvej 10 Skanderupvej Tårnvej 109 Tårnvej 93 A 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på stik til 1-04 udskiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på stik til 1-04 udskiftet til svejsemuffer. Kompensatorer låst. Gummibælg m.m. fjernet. Kappe retableret med svejsemuffer. Muffer på kompensatorer udskiftet til svejsemuffer. Fastspænding på stik til 3-65 udskåret og erstattet med lige rør. Muffer på hver side af fastspænding udskiftet til krympemuffer. Fugtfejl. 2 stk. flangemuffer udskiftet til svejsemuffer. 6 stk. flangemuffer ved afgrening til 3-37 skiftet til svejsemuffer og 2 x 3m nyt kapperør er monteret med ekstrudersvejsning. Fugtfejl. Muffer i lyrekanal på afgrening til 3-34 i Egegårdsvej udskiftet til svejsemuffer. 2 stk. udluftningsventiler i Egegårdsvej udskåret og ventilbrønd nedlagt. Muffer i lyrekanal på afgrening til 3-32 udskiftet til svejsemuffer. Muffer i lyrekanal på stikledning ved husindføring skiftet til svejsemuffer. 4 stk. muffer i lyrekanal på bøjning udskiftet til svejsemuffer. Muffer i lyrekanal på afgrening til 3-53 udskiftet til svejsemuffer. Lyrekanal forlænget med 1 m skumpuder. Alarmudkobling afmonteret og terrænskab fjernet. Fastspænding og udluftningsventiler syd for 3-49 udskåret og erstattet med lige rør. 4 stk. nye krympemuffer monteret. 5 stk. flangemuffer i lyrekanal på bøjning udskiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på bøjning udskiftet til svejsemuffer. 10 stk. flangemuffer i lyrekanal udskiftet til svejsemuffer. 8 stk. flangemuffer på hovedledning skiftet til svejsemuffer. 5 stk. flangemuffer på stikledning til 4-23 skiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på stikledning til 4-23 udskiftet til svejsemuffer og lyrekanal forlænget med 1 m skumpuder. Fastspænding og afgrening på hovedledning udskåret. Ny afgrening og lyreslag og lyrekanal etableret til stik stk. kompensator på stikledningen udskåret og erstattet med lige rør 4 stk. svejsemuffer monteret. 2 stk. fastspændinger på stikledningen udskåret og erstattet med lige rør 8 stk. svejsemuffer monteret. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på stikledning udskiftet til svejsemuffer. Ny lyrekanal til stik 4-20 etableret på grund af ændrede ekspansionsforhold, 6 stk. flangemuffer på afgrening skiftet til svejsemuffer. 22

23 Rødager Alle 81 Rødager Alle 75 A Rødager Alle 69 Rødager Alle 61 G Tårnvej Rødager Alle 49 Rødager Alle 38 A Tårnvej 82 Tårnvej 80 Rødager Alle 81 A Brandholms Alle 32 A Brandholms Alle 28 C Brandholms Alle 24 F- 24 N Brandholms Alle 24 C Valhøjs Alle 80 A Udluftningsventiler før afgrening til hovedledning over Valhøj skoles boldbane udskåret og ventilbrønd nedlagt. Ventiler afskåret og afgrening afblændet, kappen er repareret ved ekstrudersvejsning. 2 stk. afspærringsventiler efter afgreningen udskåret og erstattet med nye, ny ventilbrønd med nyt dæksel etableret. 12 stk. muffer i lyrekanal på afgrening til 4-13 udskiftet til svejsemuffer. 6 stk. muffer i lyrekanal på afgrening til 4-14 og 4-45 udskiftet til svejsemuffer. 13 stk. flangemuffer i lyrekanal på hovedledning og lyrekanal til stik 4-15 er udskifter til svejsemuffer. Lyrekanal på hovedledning er forlænget med 1 m skumpuder. 5 stk. flangemuffer i lyrekanal ved afgrening til 4-16 skiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal ved husindføring skiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på hovedledning skiftet til svejsemuffer. 8 stk. flangemuffer i lyrekanal ved afgrening til 4-17 skiftet til svejsemuffer. 2 lyrekanaler på stikledning til 4-18 renoveret. 10 flangemuffer skiftet til svejsemuffer og begge lyrekanaler er forlænget med 1 m skumpuder. 5 stk. flangemuffer i lyrekanal på stik til 4-18 skiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal ved husindføring til 4-19 skiftet til svejsemuffer, lyrekanal forlænget med 1 m skumpuder. Nyt ventilarrangement indsvejset på hovedledningen til Valhøjs Alle, 4 stk. svejsemuffer monteret. 2 stk. flangemuffer afmonteret i lyrekanal ved afgrening fra hovedledning til stik 4-12 og 2 stk. svejsemuffer monteret. Ny lyrekanal omkring afgreningen til stik 4-11 bygget sammen med eksisterende lyre på stikledningen. 2 stk. udluftningsventiler er udskåret. Ventiler afskåret og afgrening afblændet, kappen er repareret ved ekstrudersvejsning. 4 stk. muffer i lyrekanal på stikledning ved husindføring til 4-11 skiftet til svejsemuffer. 4 stk. muffer i lyrekanal på stikledning ved husindføring til 4-10 skiftet til svejsemuffer. 4 stk. muffer i lyrekanal på stikledning til 4-34 udskiftet til svejsemuffer. 4 stk. muffer i lyrekanal på stikledning til 4-09 udskiftet til svejsemuffer. Lyrekanal forlænget 1 m med skumpuder. 2 stk. muffer i lyrekanal på afgrening til 4-33 (inkl og 4-40) udskiftet til svejsemuffer. Årets aktiviteter ved brugerinstallationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden af brugerinstallationerne, hvor fjernvarmen afsættes til forbrugerne. Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse med vekslere, automatik, målere m.m. De interne installationer i ejendommene med pumper, varmtvandsanlæg m.m. drives og vedligeholdes af den pågældende ejer / administrator. 23

24 Tilsyn hos forbrugerne Der er udført 2 årlige tilsyn for kontrol af automatikindstillinger m.m. Derudover har RKF ved tilkald ydet vejledning og rådgivning. Flere varmemestre har også taget imod RKF s tilbud om et varmemestermøde på stedet for gennemgang af eget varmeanlæg med henblik på bedre forståelse af, hvordan et varmeanlæg fungerer, og hvad personalet på stedet skal være opmærksomme på for at forbedre driften. Vekslere RKF s 3-årige aftale med APV om renovering af de pakkede vekslere udløb i Der blev i 2010 indhentet tilbud på en ny 3-årig periode. APV genvandt aftalen. I 2010 blev der renoveret vekslere hos 17 forbrugere efter denne aftale. Alle RKF s vekslere hos forbrugerne er pladevekslere. Der er 2 typer pladevekslere: Pakkede og loddede. De pakkede vekslere har plader samlet med gummipakninger. På de loddede vekslere er pladerne loddet sammen. De pakkede vekslere renoveres hvert 8. år. Dette sker ved, at pladerne udskiftes med rene plader med nye pakninger. Gamle plader renses og forsynes med nye pakninger og genmonteres i andre vekslere. Renoveringen sker på grund af risiko for vekslerhavari, fordi gummipakningerne ældes og bliver hårde. Vekslerne er normalt ikke snavsede. Undtagelser er, når der er fyldt meget råvand på forbrugernes varmeanlæg. De loddede vekslere renses efter behov. I vintersæsonen 2010/11 har RKF foretaget kontrolmålinger på vekslerne for at kontrollere ydelsen og dermed tilsmudsningen. Alle vekslerne havde en godkendt ydelse. RKF installerer loddede vekslere hos nye forbrugere. Målere I 2010 blev der udskiftet 6 varmemålere, som var udtrukket til kontrol. Alle blev godkendt i den efterfølgende kontrol, så de partier, hvori målerne indgik, blev godkendt til fortsat drift. Alle RKF s varmemålere er underlagt kontrol i henhold til målerteknisk direktiv for afregningsmålere til varme. Målere indgår i målerpartier opdelt efter alder, type og størrelse. Fra disse partier udtrækkes enkelte målere til kontrol. Hvis målertolerancerne ikke overholdes, skal alle målere i det pågældende parti udskiftes. 24

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæring 6. Hoved- og nøgletal 7. Ledelsesberetning 8-25

Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæring 6. Hoved- og nøgletal 7. Ledelsesberetning 8-25 Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning g Årsrapport 2006 g Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8-21 Anvendt regnskabspraksis 22-26 Resultatopgørelse

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere