Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Årsrapport 2010"

Transkript

1 Teknisk Forvaltning Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger m.v. 3-4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæring Resultatopgørelse 32 Balance Pengestrømsopgørelse 35 Anvendt regnskabspraksis Noter

3 Virksomhedsoplysninger m.v. Virksomheden Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Tæbyvej Rødovre Telefon: Telefax: Hjemsted: Rødovre CVR-nr.: Bestyrelse Svend Erik Pedersen (F), formand Steen Skriver Rasmussen (A) Michel Berg (A) Bente Hylleborg (A) Niels Spittau (O) Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper Teknisk Forvaltning Teknisk direktør Hans Chr. Olsen Teknisk driftschef Birgit Knudsholt Forsyningsleder Jens Munk Pedersen Personale: Frank Eltong Allan Pedersen Brian Kølvig Kim Hemmer Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper VEKS bestyrelse: Steen Skriver Rasmussen (A) Svend Erik Pedersen (observatør) (F) VEKS teknikerudvalg: Jens Munk Pedersen 3

4 Virksomhedsoplysninger m.v. Organisation og deltagelse i bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - Diverse bestyrelser og arbejdsgrupper - fortsat - VEKS brugerråd: Finn Gade Ærø (A) Bente Hylleborg (A) DFF-EDB a.m.b.a. s bestyrelse Jens Munk Pedersen DFF-EDB a.m.b.a. s brugerråd Brian Kølvig Revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

5

6 Den uafhængige revisors erklæring Til Rødovre Kommune som ejer af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vi har revideret årsregnskabet for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning for regnskabsåret , omfattende resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 6

7

8 HOVEDTAL Real. Real. Real. Real. Real. Beløb i t.dkk Mængder (MWh) Leveret Indeks Købt Indeks Nettab Indeks Nettab % 6,5% 6,2% 6,5% 6,5% 6,1% Balance Samlede aktiver Indeks Investeringer i materielle anlægsaktiver Indeks Forbrugernes rettigheder Indeks Pengestrømme Nettopengestrøm fra: Driften Investeringer Finansiering Årets pengestrømme Øvrige Antal direkte medarbejdere (gns.) 5,1 5,4 5,4 5,3 5,1 8

9 Hovedaktiviteter Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har som aktivitet at levere fjernvarme, indkøbt gennem VEKS, til boligselskaber, offentlige bygninger og erhvervsvirksomheder beliggende i Rødovre Kommune. Forord Årsrapporten skal ses som en status på året, og dermed også som en dokumentation overfor myndigheder og brugere på årets resultat med hensyn til: Økonomi, drift og aktiviteter. Årsrapporten gør det også muligt at sammenligne RKF med andre fjernvarmeselskaber. Økonomiske og selskabsmæssige vurderinger Der har i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb ikke været særlige forhold, der har påvirket den finansielle stilling. Med henvisning til Varmeforsyningsloven og hvile i sig selv princippet viser året en overdækning på 6,6 mio. DKK, hvilket primært skyldes, at året ekstraordinært er påvirket af en reduktion af pensionsforpligtelser med 2,2 mio. DKK og en udskydelse af reparationsarbejder på 3,2 mio. DKK. Endelig er overdækningen påvirket af et mersalg på 6% som følge af en kold vinter. Efter henlæggelser på 10,6 mio. DKK til forventede investeringer budgetteres der med et nul-resultat i det kommende år. Ændringer i lovgivning og instrukser fra offentlige instanser, i form af indgreb i prissætning af varmeydelser, vurderes at udgøre en særlig risiko for selskabets fremtidige indtjening. RKF vurderes at have de basale videnressourcer omkring drift af fjernvarmeselskabet, og køber nødvendig specialviden eksternt. RKF har ikke i årets løb brugt ressourcer på forsknings- og udviklingsaktiviteter. Der er i det forløbne år - i samarbejde med VEKS og Rambøll - udarbejdet udbygningsplaner for varmeforsyningen i Rødovre Kommune. Planen omfatter tre forsyningsområder, Islevdalvej, Korsdalvej og Nyholms Alle - en samlet investering på 95,2 mio. DKK, som forventes gennemført i perioden 2011 til Under hensyntagen til varmeforsyningens ønske om en stabil prisudvikling vil investeringerne blive finansieret dels gennem henlæggelser, som indregnes i prissætningen (ca. 20%), og dels ved optagelse af langfristede 20-årige lån, der optages af Rødovre Kommune, uden at dette påvirker de kommunale lånerammer. 9

10 Lovgrundlag Med baggrund i varmeforsyningsloven af samt delplan for kraftvarmeforsyning af april 1984 blev Rødovre Kommune udlagt til fortrinsvis at skulle være en kraftvarmekommune (opvarmning med overskudsvarme fra el-produktion). Derudover skulle der aftages varme fra affaldsforbrænding. Som forsyningsselskab med egen økonomi er RKF pligtig til at aflægge årsregnskab efter Årsregnskabsloven under hensyntagen til prisreguleringsbestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Foruden driftsudgifter og varmekøbspriser fastsættes varmeprisen efter reglerne i bekendtgørelser om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinvesteringer. Økonomien er samlet set baseret på hvile i sig selv princippet. Ejendomme med varmecentraler med en installeret effekt på over 0,25 MW har tilslutningspligt i henhold til Varmeforsyningsloven. Øvrige ejendomme har ikke tilslutningspligt. I både ny og eksisterende bebyggelse er der forbud mod etablering af elopvarmning. Der gælder særlige regler for lavenergihuse. Der er krav til individuel måling af varme hos alle brugere ved nybyggeri samt regler for opsætning af målere i eksisterende bebyggelser. Med Energistyrelsens bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder er RKF pålagt at medvirke til at realisere energibesparelser. 10

11 Oplysninger om selskabet Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) blev oprettet i september leverede RKF varme til de første forbrugere syd for Roskildevej. Varmen leveres af VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), som er et transmissionsselskab, der forsyner 19 fjernvarmeselskaber på Vestegnen. VEKS aftager hovedsagelig overskudsvarme fra affaldsforbrænding og kraftvarmeproduktion (samproduktion af el og varme). Affaldsvarmen kommer fra KARA/NOVOREN i Roskilde og Vestforbrænding i Glostrup. Kraftvarmen produceres på Avedøreværket. VEKS er også forbundet til kraftværkerne i København via transmissionsselskabet CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab), og kan levere og modtage varme til og fra dette system. VEKS bestemmer varmeleverancerne fra de enkelte værker ud fra de priser varmen udbydes til hos varmeproducenterne. Handlen sker på en "varmebørs". På baggrund af de faktiske varmeleverancer til det samlede VEKS-anlæg beregnes en puljepris på varmen, som er ens til alle VEKS afsætningssteder. Yderligere oplysninger om VEKS, herunder den seneste årsrapport, findes på VEKS hjemmeside Figur. Transmissionssystemet i hovedstadsområdet. De blå områder er VEKS forsyningsområde RKF er 100% afhængig af varmeleverancer fra VEKS. RKF har ikke egne spids- og reservelastkedler. 11

12 Varmeplanen i Rødovre Kommune er overordnet udformet således, at der er fjernvarme i områder med storforbrugere (boligblokke, større erhvervsbyggerier og offentlige institutioner). Områder med enfamiliehuse er udlagt til naturgas (villaanlæg). Figur. Fjernvarmeforsynede områder i Rødovre Kommune Med de nuværende afgrænsninger i varmeplanen er der kun få nye potentielle forbrugere tilbage. RKF har således været næsten helt udbygget i de seneste 15 år. RKF er opbygget med 5 selvstændige forsyningsområder med hver sin vekslerstation og hvert sit distributionsnet: Madumvej vekslerstation forsyner område 1 Broparken vekslerstation forsyner område 2 Rødovre Centrum vekslerstation forsyner område 3 Bybjerget vekslerstation forsyner område 4 Agerkær vekslerstation forsyner område 5 RKF administrerer og forestår som hovedregel drift og vedligeholdelse af: Distributionssiden af vekslerstationerne, hvor varmen aftages fra VEKS. Distributionsnettet fra vekslerstationerne og ud til forbrugerne. Fjernvarmesiden af varmecentralen hos forbrugerne. 12

13 Madumvej vekslerstation Forsyner område 1 VEKS transmissionsledning RKF distributionsledning Til Vestforbrænding Broparken vekslerstation Forsyner område 2 Bybjerget vekslerstation Forsyner område 4 Rødovre Centrum vekslerstation Forsyner område 3 Til CTR i København Til Roskilde Agerkær vekslerstation Forsyner område 5 Til Avedøreværket Figur. Fjernvarmen i Rødovre 13

14 Organisation og personale RKF er en afdeling i Teknisk Drift, som er et område i Teknisk Forvaltning. RKF har eget personale til tilsyn med de tekniske installationer og udførelse af almindelige vedligeholdelsesopgaver. Større arbejder udføres af eksterne firmaer. Entreprenørog leverandøraftaler samt tilsyn i den forbindelse forestås af eget personale. RKF har eget personale til regnskab og afregning med forbrugerne. Teknisk driftschef Birgit Knudsholt Forsyningsleder Jens Munk Pedersen Administration Myndighed IT Leverandøraftaler Økonomi Kim Hemmer Projektering udvikling Nyanlæg Forbedringer Vekslerstationer Ledningsnet Brugerinstallationer Målere Allan Pedersen Allan Pedersen Frank Eltong Brian Kølvig Figur. Bemanding og arbejdsfordeling blandt medarbejderne i 2010 RKF s personale har deltaget i følgende efteruddannelse / erfaringsudveksling: Dansk Fjernvarme - Års- og regionalmøder Dansk Fjernvarme - Temadag om effektivitet i fjernvarmesystemer Dansk Fjernvarme - Temadag om målere og måleraflæsning Dansk Fjernvarme - Kursus i udbud og indkøb Dansk Fjernvarme - Kursus i pumper og pumperegulering Dansk Fjernvarme - Kursus i ledningsarbejder Dansk Fjernvarme - Kursus i anmeldelse til Energitilsynet Dansk Fjernvarme - Kursus i regnskab og priseftervisning 14

15 DFF-EDB - Års- og regionalmøder VEKS - Temadage og driftsorientering Freese m.fl. - Indregulering af varmeanlæg Faggruppe - Temadag prærørskvalitet Rødovre Kommune - Kursus MED-repræsentant Regnskabssystem Som en del af Rødovre Kommune er RKF underlagt Velfærdsministeriets autoriserede kontoplaner. RKF benytter således kommunens økonomi- og regnskabssystemer til de almindelige regnskabsfunktioner. RKF benytter DFF-EDB's (Dansk Fjernvarmeforsyningers EDB selskab) økonomisystem til varmeafregning og administration af forbrugerne. Til systemet hører moduler til ledningsregistrering samt fjernaflæsning af varmemålerne hos forbrugerne. RKF benytter også disse faciliteter. Varmepriser RKF afregner varmekøbet fra VEKS med følgende elementer: Fast afgift: Variabel afgift: Afkølingsafgift: Kr./MWh afregnet efter forudsat varmebehov i varmeleveringsaftale. Kr./MWh afregnet efter målt forbrug på afregningsmåler. Kr./MWh/ C afregnes som et tillæg til varmeprisen, hvis RKF s returtemperatur er over 55 C. Omvendt kan opnås en fradragspris, hvis returtemperaturen er under 55 C. RKF afregner varmesalget til forbrugerne med følgende elementer: Fast afgift: Variabel afgift: Afkølingsafgift: Kr./MWh afregnet efter gennemsnittet af 5 normalårsforbrug. Kr./MWh afregnet efter målt forbrug på afregningsmåler. Kr./MWh/ C afregnes som et tillæg til varmeprisen, hvis forbrugerens gennemsnitlige årsafkøling er dårligere end 35 C. Der beregnes et fradrag til afkølingskravet, som kompenserer for lavere fremløbstemperatur fra vekslerstationerne end forudsat samt yderlig beliggenhed. RKF yder ikke en rabat, hvis afkølingen er bedre end 35 C. Den faste afgift for RKF beregnes på basis af den faste afgift fra VEKS, afskrivning af anlægsudgifter til nyanlæg samt faste driftsomkostninger hos RKF. Den variable afgift for RKF beregnes fortrinsvis på basis af den variable afgift fra VEKS. Derudover indregnes RKF s variable driftsomkostninger. 15

16 Storforbrugere (meget store) får rabat på den faste afgift. Pt. er det kun Højhuskvarteret i Agerkær og Carlsro rækkehuse, der er store nok til opnå denne rabat. RKF's takster for fjernvarme År Variabel varmeafgift uden afgifter Energiafgift Variabel varmeafgift CO2-, NOx- inkl energi og Fast og svovlafgift CO2 varmeafgift Samlet varmepris kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh kr / MWh ,84 96,84 265,32 362, ,20 115,20 265,32 380, ,23 71,03 190,26 190,26 380, ,26 47,27 197,53 197,53 395, ,32 40,21 197,53 197,53 395, ,57 29,84 205,42 205,42 410, ,62 27,54 9,47 204,62 204,62 409, ,63 23,87 8,24 210,74 210,42 421, ,04 27,43 9,65 213,12 209,52 422, ,17 25,88 8,06 213,12 209,52 422, ,77 42,30 11,27 236,34 213,12 449, ,81 50,62 12,31 241,74 213,12 454, ,49 47,34 11,77 246,60 216,72 463, ,90 60,44 10,91 261,25 218,52 479, ,90 79,02 15,12 284,04 218,52 502, ,94 59,58 11,52 284,04 218,52 502, ,20 49,07 8,17 289,44 220,32 509, ,06 83,56 13,43 293,04 220,32 513, ,20 67,61 11,63 298,44 222,12 520, ,63 76,21 12,60 298,44 222,12 520, ,12 89,42 13,39 302,94 224,82 527, ,09 86,65 13,00 304,74 226,62 531, ,36 82,43 12,21 306,00 226,62 532, ,50 79,60 11,70 307,80 226,62 534, ,74 69,51 27,76 341,00 196,00 537,00 Taksterne er beregnet i henhold til Varmeforsyningsloven efter hvile i sig selv princippet. Dette betyder, at RKF s resultat år for år budgetteres til 0. Budgetter, regnskab og takstblade anmeldes til Energitilsynet. Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet. Sager om betingelser og priser på varmeforsyningsområdet behandles og afgøres dermed af Energitilsynet. 16

17 Energibesparelser Alle fjernvarmeselskaber, herunder RKF, er ved lov pålagt at realisere energibesparelser hos forbrugerne. Kravet var MWh pr. år i årene Fra 2010 er kravet skærpet til MWh pr år. Set i forhold til varmesalget i 2009 udgør det årlige sparekrav 1,66% fra RKF har valgt at koncentrere energispareaktiviteterne omkring fjernvarmeforbrugerne i Rødovre. Men sparekravet kan også opnås ved energibesparelse på el-, gas- eller olieområdet, og aktiviteterne er ikke bundet til Rødovre, men kan foregå i hele Danmark. Der er nu opstået et marked, hvor energibesparelser handles. Dvs. at energibesparelse kan købes af andre, der har gennemført (eller købt) energibesparende foranstaltninger. Udgiften til at opnå de pålagte energibesparelser er indeholdt i RKF s økonomi, og dermed i beregningen af taksterne. RKF har i 2010 opnået de største besparelser ved: Forbedring af installationer hos RKF s forbrugere. Køb af energibesparelse realiseret af Jægerspris fjernvarme i forbindelse med etablering af et solvarmeanlæg. Udførelse af energibesparende projekter hos RKF s forbrugere har været begrænset i Flere forhåndsaftaler om køb af energi-point er således ikke blevet gennemført. Den finansielle krise mærkes på dette område. Pålagt og opnået sparekrav for RKF MWh Krav Opnået Figur. Energibesparelser pålagt RKF RKF har besluttet følgende takster for køb af energibesparelser. Der er et særligt stort tilskud til indregulering af varmeanlæg, fordi det også gavner RKF s drift. 17

18 2009 0,25 kr./kwh energibesparelser på varmeanlæg, bygning og el Mindste tilskud kr. 0,60 kr./kwh indregulering af varmeanlæg kr. + 0,50 kr./m² opvarmet areal projektering af indreguleringssager 2010 Uændret i forhold til ,35 kr./kwh energibesparelser på varmeanlæg, bygning og el Mindste tilskud kr. 0,60 kr./kwh indregulering af varmeanlæg kr. + 0,50 kr./m² opvarmet areal projektering af indreguleringssager Afhængig af udbud og efterspørgsel vil det blive nødvendigt at justere disse priser efter markedssituationen. Miljø Fjernvarmen fra VEKS har medført en væsentlig reduktion i udledningen af CO 2, NO X og SO 2 fra opvarmningen på Vestegnen. Dels er det muligt at fortrænge individuel opvarmning med olie eller gas med overskudsvarmen fra affaldsforbrænding og el-produktion. Dels er det muligt at udskifte en del af de fossile brændsler på værkerne til CO 2 neutrale bio-brændsler. For at få den bedste totalvirkningsgrad på el-værkerne køres med en lidt dårligere elvirkningsgrad i forhold til, hvis værkerne ikke skulle levere fjernvarme. Ved beregning af emissionerne deler el- og varmesektoren således fordelen ved samproduktionen. Emissionerne afgøres af brændselssammensætningen, ledningstab samt energiforbrug til transport af varmen ud til forbrugerne. Miljødeklaration for varme leveret fra VEKS til RKF: CO 2 -emission Kg/MWh SO 2 -emission g/mwh NOx-emission g/mwh ,57 44,06 205, ,38 47,81 212, ,08 34,27 159, ,88 22,32 123, ,68 13,68 105,84 18

19 Miljødeklaration for varme leveret til RKF s forbrugere: CO 2 -emission Kg/MWh SO 2 -emission g/mwh NOx-emission g/mwh ,27 14,08 224, ,34 51,73 228, ,06 34,70 160, ,42 24,16 132, ,60 14,76 113,76 Ændringerne fra år til år skyldes primært ændret brændselssammensætning for kraftvarme samt forbedrede metoder til røggasrensning 19

20 DRIFTEN Årets aktiviteter på vekslerstationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden i de 5 vekslerstationer i Rødovre, hvor varmen modtages fra VEKS (Madumvej, Broparken, Rødovre Centrum, Bybjerget og Agerkær). Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse af pumpearrangementer, vandbehandlingsanlæg m.m. VEKS driver og vedligeholder transmissionssiden inkl. varmevekslerne, der overfører varmen til RKF. RKF overvåger og styrer vekslerstationerne med et SRO-anlæg på Teknisk Forvaltning. Ved driftsforstyrrelser sender anlægget SMS alarmer til Vagten. RKF følger op på de almindelige serviceaftaler: Vibrationsmålinger på pumper. Eftersyn af frekvensomformere. Kontrol af vandbehandling. Termofoto af el-tavler. Derudover er ikke udført særlige arbejder på vekslerstationerne i Årets aktiviteter på ledningsnettet RKF driver og vedligeholder sine 5 distributionsnet (Område 1, 2, 3, 4 og 5). De indeholder samlet ca. 49 km præisolerede rør (24,5 km dobbelt-rør) i dimensionerne 42/110 til 355/500. Brøndtilsyn Alle ventilbrønde efterses 1 gang om året. Dæksler og brønde kontrolleres, og afspærrings- og aftapningsventiler manøvreres. I forbindelse med ledningsrenoveringen revurderes behovet for ventilbrønde. Blivende brønde ombygges, så adgangsforholdene og betjeningen bliver bedre. Selve brøndkonstruktionen gøres større, og der monteres et større dæksel. Ledningsrenovering Der er alarmtråde i fjernvarmerørene, som kan registrere, om der er fugt i isoleringen. Der udføres kontrolmåling på alarmtrådene i hele fjernvarmenettet 1 gang om året. De fejl, der konstateres, er typisk udefra kommende fugt ved tærede stålmuffer, som ligger i lyrekanaler. Andre typiske fejlsteder er ved fastspændinger og kompensatorer. Fejlene er ikke kritiske for forsyningssikkerheden på kort sigt, og renoveres derfor normalt som et planlagt arbejde året efter udmåling af fejlen. 20

21 Alle rør og muffer er lagt over en kort årrække, og specielt ovennævnte stålmuffer, der ligger i lyrekanaler, har nået en alder, hvor de er i dårlig tilstand. RKF udfører derfor nu en systematisk udskiftning af alle stålmuffer i lyrekanaler, da fejlene indenfor overskuelig fremtid ellers vil komme i et meget stort antal, med et næsten uoverkommeligt renoveringsarbejde til følge. De typiske renoveringsarbejder er således: Muffer: Udskiftning af muffer til svejsemuffer. Når det er muligt at formontere muffen anvendes også krympemuffer. Lyrekanaler: Muffer i lyrekanaler udskiftes til svejsemuffer. Lyrekanalerne retableres, fordi ekspansionsmuligheden skal bevares, da rørnettet ikke er forsynet med forstærkede bøjninger. Længden på lyrekanalerne revurderes, så de er forberedt på fjernelse af fastspændinger. Fastspændinger: Fastspændinger kan fjernes, da rørsystemet nu har "sat sig" efter flere års drift. Fastspænding (rør og omstøbning med beton) udskæres og erstattes med lige rør. Fastspændingsbøjninger erstattes af buerør eller forstærkede bøjninger. Alternativt bevares medierøret, mens omstøbningen med beton borthugges. Stålkraverne på rørene bortskæres, og kappen retableres. Fastspændingens montagemuffer udskiftes også. Ekspansionsmuligheder for nærliggende bøjninger og afgreninger revurderes inden en fastspænding fjernes. Kompensatorer: Kompensatorer låses (sammensvejses), med samme begrundelse, som når fastspændinger fjernes. Gummibælgen på kapperne fjernes, og kapperne retableres. Kompensatorernes montagemuffer udskiftes også. Alternativt udskæres kompensatorerne og erstattes med lige rør. Ledningsrenoveringen er i foråret 2010 udført af Petri & Haugsted, med rørsmeden JFE som underentreprenør ved fortsættelse af tidligere års aftale. Grundet kontraktperiodens udløb udarbejdede RKF nyt udbudsmateriale og indhentede tilbud på en ny 3-årig kontrakt. Entreprisen blev vundet af smedefirmaet Kirkebjerg med jordentreprenøren MSE som underentreprenør. Efterårets renoveringer er således udført af Kirkebjerg / MSE. Prærør er leveret som bygherreleverance af Logstor. Ligesom jord- og rørarbejder er prærørsleverancen også udbudt i 2010 som følge af tidligere kontrakts udløb. Logstor genvandt leverancen for de kommende 3 år. CPI har foretaget svejsekontrol. I 2010 har renoveringen været koncentreret i område 3 omkring Egegårdevej øst og Voldumvej/Vejlbyvej samt område 4 omkring Rødager Alle og Skanderupvej. Renoveringen er en fortsættelse af tidligere års renoveringer. Med renoveringen i 2010 er al planlagt vedligehold i område 1, 2 og 5 udført. 21

22 I område 4 er ca. 80% renoveret, og i område 3 er der udført punktvis renovering. I løbet af forventes den nu planlagte renovering at være gennemført i alle områder. Renovering 2010 Islevgårds Alle 5 Islevgårds Alle 12A Tårnvej / Islelund Rødovrevej 239 Tæbyvej 21 Egegårdsvej 24 A Egegårdsvej 28 Egegårdsvej 32 Vejlbyvej / Voldumvej Vejlbyvej / P-plads Kirkesvinget Skanderupvej 28 Skanderupvej 10 Skanderupvej Tårnvej 109 Tårnvej 93 A 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på stik til 1-04 udskiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på stik til 1-04 udskiftet til svejsemuffer. Kompensatorer låst. Gummibælg m.m. fjernet. Kappe retableret med svejsemuffer. Muffer på kompensatorer udskiftet til svejsemuffer. Fastspænding på stik til 3-65 udskåret og erstattet med lige rør. Muffer på hver side af fastspænding udskiftet til krympemuffer. Fugtfejl. 2 stk. flangemuffer udskiftet til svejsemuffer. 6 stk. flangemuffer ved afgrening til 3-37 skiftet til svejsemuffer og 2 x 3m nyt kapperør er monteret med ekstrudersvejsning. Fugtfejl. Muffer i lyrekanal på afgrening til 3-34 i Egegårdsvej udskiftet til svejsemuffer. 2 stk. udluftningsventiler i Egegårdsvej udskåret og ventilbrønd nedlagt. Muffer i lyrekanal på afgrening til 3-32 udskiftet til svejsemuffer. Muffer i lyrekanal på stikledning ved husindføring skiftet til svejsemuffer. 4 stk. muffer i lyrekanal på bøjning udskiftet til svejsemuffer. Muffer i lyrekanal på afgrening til 3-53 udskiftet til svejsemuffer. Lyrekanal forlænget med 1 m skumpuder. Alarmudkobling afmonteret og terrænskab fjernet. Fastspænding og udluftningsventiler syd for 3-49 udskåret og erstattet med lige rør. 4 stk. nye krympemuffer monteret. 5 stk. flangemuffer i lyrekanal på bøjning udskiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på bøjning udskiftet til svejsemuffer. 10 stk. flangemuffer i lyrekanal udskiftet til svejsemuffer. 8 stk. flangemuffer på hovedledning skiftet til svejsemuffer. 5 stk. flangemuffer på stikledning til 4-23 skiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på stikledning til 4-23 udskiftet til svejsemuffer og lyrekanal forlænget med 1 m skumpuder. Fastspænding og afgrening på hovedledning udskåret. Ny afgrening og lyreslag og lyrekanal etableret til stik stk. kompensator på stikledningen udskåret og erstattet med lige rør 4 stk. svejsemuffer monteret. 2 stk. fastspændinger på stikledningen udskåret og erstattet med lige rør 8 stk. svejsemuffer monteret. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på stikledning udskiftet til svejsemuffer. Ny lyrekanal til stik 4-20 etableret på grund af ændrede ekspansionsforhold, 6 stk. flangemuffer på afgrening skiftet til svejsemuffer. 22

23 Rødager Alle 81 Rødager Alle 75 A Rødager Alle 69 Rødager Alle 61 G Tårnvej Rødager Alle 49 Rødager Alle 38 A Tårnvej 82 Tårnvej 80 Rødager Alle 81 A Brandholms Alle 32 A Brandholms Alle 28 C Brandholms Alle 24 F- 24 N Brandholms Alle 24 C Valhøjs Alle 80 A Udluftningsventiler før afgrening til hovedledning over Valhøj skoles boldbane udskåret og ventilbrønd nedlagt. Ventiler afskåret og afgrening afblændet, kappen er repareret ved ekstrudersvejsning. 2 stk. afspærringsventiler efter afgreningen udskåret og erstattet med nye, ny ventilbrønd med nyt dæksel etableret. 12 stk. muffer i lyrekanal på afgrening til 4-13 udskiftet til svejsemuffer. 6 stk. muffer i lyrekanal på afgrening til 4-14 og 4-45 udskiftet til svejsemuffer. 13 stk. flangemuffer i lyrekanal på hovedledning og lyrekanal til stik 4-15 er udskifter til svejsemuffer. Lyrekanal på hovedledning er forlænget med 1 m skumpuder. 5 stk. flangemuffer i lyrekanal ved afgrening til 4-16 skiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal ved husindføring skiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal på hovedledning skiftet til svejsemuffer. 8 stk. flangemuffer i lyrekanal ved afgrening til 4-17 skiftet til svejsemuffer. 2 lyrekanaler på stikledning til 4-18 renoveret. 10 flangemuffer skiftet til svejsemuffer og begge lyrekanaler er forlænget med 1 m skumpuder. 5 stk. flangemuffer i lyrekanal på stik til 4-18 skiftet til svejsemuffer. 4 stk. flangemuffer i lyrekanal ved husindføring til 4-19 skiftet til svejsemuffer, lyrekanal forlænget med 1 m skumpuder. Nyt ventilarrangement indsvejset på hovedledningen til Valhøjs Alle, 4 stk. svejsemuffer monteret. 2 stk. flangemuffer afmonteret i lyrekanal ved afgrening fra hovedledning til stik 4-12 og 2 stk. svejsemuffer monteret. Ny lyrekanal omkring afgreningen til stik 4-11 bygget sammen med eksisterende lyre på stikledningen. 2 stk. udluftningsventiler er udskåret. Ventiler afskåret og afgrening afblændet, kappen er repareret ved ekstrudersvejsning. 4 stk. muffer i lyrekanal på stikledning ved husindføring til 4-11 skiftet til svejsemuffer. 4 stk. muffer i lyrekanal på stikledning ved husindføring til 4-10 skiftet til svejsemuffer. 4 stk. muffer i lyrekanal på stikledning til 4-34 udskiftet til svejsemuffer. 4 stk. muffer i lyrekanal på stikledning til 4-09 udskiftet til svejsemuffer. Lyrekanal forlænget 1 m med skumpuder. 2 stk. muffer i lyrekanal på afgrening til 4-33 (inkl og 4-40) udskiftet til svejsemuffer. Årets aktiviteter ved brugerinstallationer RKF driver og vedligeholder distributionssiden af brugerinstallationerne, hvor fjernvarmen afsættes til forbrugerne. Dette omfatter tilsyn og vedligeholdelse med vekslere, automatik, målere m.m. De interne installationer i ejendommene med pumper, varmtvandsanlæg m.m. drives og vedligeholdes af den pågældende ejer / administrator. 23

24 Tilsyn hos forbrugerne Der er udført 2 årlige tilsyn for kontrol af automatikindstillinger m.m. Derudover har RKF ved tilkald ydet vejledning og rådgivning. Flere varmemestre har også taget imod RKF s tilbud om et varmemestermøde på stedet for gennemgang af eget varmeanlæg med henblik på bedre forståelse af, hvordan et varmeanlæg fungerer, og hvad personalet på stedet skal være opmærksomme på for at forbedre driften. Vekslere RKF s 3-årige aftale med APV om renovering af de pakkede vekslere udløb i Der blev i 2010 indhentet tilbud på en ny 3-årig periode. APV genvandt aftalen. I 2010 blev der renoveret vekslere hos 17 forbrugere efter denne aftale. Alle RKF s vekslere hos forbrugerne er pladevekslere. Der er 2 typer pladevekslere: Pakkede og loddede. De pakkede vekslere har plader samlet med gummipakninger. På de loddede vekslere er pladerne loddet sammen. De pakkede vekslere renoveres hvert 8. år. Dette sker ved, at pladerne udskiftes med rene plader med nye pakninger. Gamle plader renses og forsynes med nye pakninger og genmonteres i andre vekslere. Renoveringen sker på grund af risiko for vekslerhavari, fordi gummipakningerne ældes og bliver hårde. Vekslerne er normalt ikke snavsede. Undtagelser er, når der er fyldt meget råvand på forbrugernes varmeanlæg. De loddede vekslere renses efter behov. I vintersæsonen 2010/11 har RKF foretaget kontrolmålinger på vekslerne for at kontrollere ydelsen og dermed tilsmudsningen. Alle vekslerne havde en godkendt ydelse. RKF installerer loddede vekslere hos nye forbrugere. Målere I 2010 blev der udskiftet 6 varmemålere, som var udtrukket til kontrol. Alle blev godkendt i den efterfølgende kontrol, så de partier, hvori målerne indgik, blev godkendt til fortsat drift. Alle RKF s varmemålere er underlagt kontrol i henhold til målerteknisk direktiv for afregningsmålere til varme. Målere indgår i målerpartier opdelt efter alder, type og størrelse. Fra disse partier udtrækkes enkelte målere til kontrol. Hvis målertolerancerne ikke overholdes, skal alle målere i det pågældende parti udskiftes. 24

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2009/10 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 28. september

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

TapTraq ApS Hulvejen 130, 9530 Støvring CVR-nr

TapTraq ApS Hulvejen 130, 9530 Støvring CVR-nr Hulvejen 130, 9530 Støvring CVR-nr. 35 04 74 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.02.16 Thomas Vedel Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.13 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

MIT LILLE KØKKEN ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MIT LILLE KØKKEN ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MIT LILLE KØKKEN ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Walid Atef Mohamed Badawi Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere