Mandag kl. 17:30 Borgerservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn- og Unge-udvalget, reduktion af antallet af medlemmer 5 Revisionsberetninger Budget 2010: Budgetrevision 3 10 Kommissorium for undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning15 Forslag til mødeplan for Genplacering af nyttehaver fra Kokkedal NV(2) 19 Vedtagelse af gebyrblad for dagrenovation og erhvervsaffald 24 Økonomi i relation til etablering af områdeledelse for Hørsholm Kommunes selvejende dagtilbud 29 Orientering om nye regler i folkeskolen 32 Lovændringer i Lov om social service og i Retsikkerhedsloven vedrørende ældreområdet 37 Sti langs Lågegyde - ændret udgiftsfordeling 46 Spørgetid efter kommunalbestyrelsesmødet 48 Askehavegård 49 Det gamle rådhus - Rungstedvej 1 50 Ny organisationsstruktur for Hørsholm Kommune 51 Bilagsoversigt 52 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 10/15205 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Σπ ργετιδ φ ρ κοµµυναλβεστψρελσεσµ δετ Σαγσφρεµστιλλινγ Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Ρεγλερ φορ σπ ργσµ λ τιλ Η ρσηολµ Κοµµυναλβεστψρελσε Σπ ργετιδ ι τιλκνψτνινγ τιλ κοµµυναλβεστψρελσενσ ορδιν ρε µ δερ For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Ηϖορν ρ καν δυ σπ ργε? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Ηϖεµ καν στιλλε σπ ργσµ λ? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Ηϖιλκε σπ ργσµ λ καν δυ στιλλε? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Βεσϖαρελσε αφ σπ ργσµ λ Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Τϖιϖλ οµ σπ ργετιδσρεγλεµεντετ Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Ingen spørgsmål. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 2 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Betina Bojesen Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Ingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 09/21769 Journalnr.: A30 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Β ρν ογ Υνγε υδϖαλγετ, ρεδυκτιον αφ ανταλλετ αφ µεδλεµµερ Ρεσυµε Folketinget har i forbindelse med vedtagelsen af Barnets Reform besluttet at sammensætningen af Børn- og unge-udvalget pr. 1. januar 2011 skal ændres. Det betyder, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i udvalget skal reduceres fra 3 til 2 medlemmer. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilket af de udpegede medlemmer, der skal udtræde af Børn- og unge-udvalget pr. 1. januar Stedfortræderen for det pågældende medlem udtræder samtidig. Σαγσφρεµστιλλινγ Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget lovforslag om Barnets Reform, der bl.a. indebærer, at sammensætningen af Børn- og unge-udvalget ændres pr. 1. januar Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i udvalget skal reduceres fra de nuværende 3 til 2 medlemmer. I stedet skal Statsforvaltningen Hovedstaden udpege yderligere en pædagogisk-psykologisk sagkyndig, jf. lov om retssikkerhed på det sociale område 19. Børn og unge-udvalget træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, herunder om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke, jf. lov om social service 74. Børn og unge-udvalget vil fremover bestå af 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Kommunalbestyrelsen besluttede, at Marianne Preis Balser, C skal udtræde af Børn- og Ungeudvalget pr. 1. januar Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/16411 Journalnr.: S00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annette Spliid Ρεϖισιονσβερετνινγερ 2009 Ρεσυµε Ernst & Young har afgivet revisionsberetning for årsregnskabet 2009 samt revisionsberetning for det sociale område for årsregnskabet Revisionen har forsynet årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen: at årsregnskab 2009 for Hørsholm Kommune endeligt godkendes at revisionsberetningerne for 2009 tages til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Ernst & Young har revideret årsregnskabet 2009 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2009 ( hovedberetning ) og revisionsberetning af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2009 ( delberetning ). Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver Ernst & Young, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer Ernst & Young, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Årsregnskabet 2009 er forsynet med en påtegning uden forbehold. Ηοϖεδβερετνινγ På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2009 er det revisionens overordnede vurdering, at kommunen har etableret almindeligt anerkendte kontroller i form af funktionsadskillelse, afstemninger og budgetkontroller m.v. dog med undtagelse af enkelte decentrale enheder hvor det ikke umiddelbart ressourcemæssigt er muligt. Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger men kun enkelte anbefalinger og forslag som indarbejdes i administrationen. Administrationen vil udarbejde Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 en handleplan med henblik på at indarbejde anbefalingerne og forslagene i dagligdagen. ελβερετνινγεν ηαρ ϖ ρετ φρεµλαγτ νεδενστ ενδε υδϖαλγ: Σοχιαλ ογ σενιορυδϖαλγετ 30. αυγυστ 2010 Delberetning (socialberetning) Ernst & Young har revideret årsregnskab 2009 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2009 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration ikke fuldt ud har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt indenfor områderne: kontant- og starthjælp efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Revalidering og forrevalidering samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Integrationsydelse, tilbud, tilskud og særlig støtte På grundlag af de konstaterede forhold på områderne har revisionen udover anbefalinger afgivet bemærkninger. På de øvrige områder er der konstateret fejl på enkelte områder, men på baggrund af de samlede resultater er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og i overensstemmelse med gældende regelsæt. Β ρνε ογ σκολευδϖαλγετ 31. αυγυστ 2010 Delberetning (børneområdet) Ernst og Young har revideret årsregnskabet for 2009 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder herunder børneområdet. På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2009 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen for de områder, der varetages af Børn og Unge som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Der er konstateret fejl på enkelte områder. Der vil blive foretaget de fornødne berigtigelser i form af udarbejdelse af aktuelle handleplaner. Det er revisionens vurdering, at man i Børn og Unge som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for de anførte områder. Ερηϖερϖσ ογ βεσκ φτιγελσεσυδϖαλγετ 31. αυγυστ 2010 Delberetning (Erhvervs- og beskæftigelsesområdet) Ernst & Young har revideret årsregnskab 2009 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2009 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration ikke fuldt ud har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt indenfor områderne: kontant- og starthjælp efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Revalidering og forrevalidering samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Integrationsydelse, tilbud, tilskud og særlig støtte På grundlag af de konstaterede forhold på områderne har revisionen udover anbefalinger afgivet bemærkninger. På de øvrige områder er der konstateret fejl på enkelte områder, men på baggrund af de Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 samlede resultater er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og i overensstemmelse med gældende regelsæt. Jobcenteret har udarbejdet en orientering om det årlige revisionsbesøg og ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse. Dette bilag er fremlagt Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22. juni Udvalget bad om at orienteringen fra administrationen vedlægges sammen med den endelige revisionsberetning. Αδµινιστρατιονενσ οπφ λγνινγ Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Administrationen har udarbejdet og iværksat en handleplan med henblik på hurtigst muligt at rette op på de konstaterede forhold, der er bemærkninger og anbefalinger til. Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Social- og seniorudvalget 30. august 2010 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 31. august 2010 Børne- og skoleudvalget 31. august 2010 Βιλαγ - Endelig revisionsberetning.pdf revision Endelig Delberetning 2009 social Hørsholm.pdf, revision Orientering om resultatet af revisionsbesøg og Ankestyrelsens praksisundersøgelse.pdf - Borgmesterbrev revision 2009 Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Økonomiudvalget tog desuden til efterretning, at administrationen udarbejder en redegørelse for det konstaterede merforbrug i henhold til overholdelsen af styrelseslovens 40. Jan Christiansen og Bo Kolbe fra revisionen deltog under den indledende behandling af punktet, hvor de redegjorde for revisionsberetningen og besvarede spørgsmål. Sagen blev behandlet som første punkt på dagsordenen. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen besluttede at tage revisionsberetningerne for 2009 til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 09/24515 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Βυδγετ 2010: Βυδγετρεϖισιον 3 Ρεσυµε Budgetrevision 3 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles det, at budgettet i 2010 nedjusteres med 10,5 mio. kr. Nedjusteringen på 10,5 mio. kr. består af en udskydelse af anlægsinvesteringer fra 2010 til 2011 på netto 2,0 mio. kr., en nedjustering af anlægsbudgettet på 0,6 mio. kr., merudgifter på driftssiden på 2,4 mio. kr. På Økonomiudvalgets områder der ikke vedrører drift eller anlæg (renter, lån, skat, finansforskydninger, udligningsordninger) nedjusteres budgettet med i alt 10,3 mio. kr. Derudover giver budgetrevisionen anledning til en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg og/eller politikområder. Samlet set er der ingen forværring af kassebeholdningen i 2011 da reguleringerne i 2010 og 2011 samlet set er tæt på nul. Fremadrettet er der varige merudgifter på godt 3 mio. kr. De 1,7 vedrører førtidspension som det også fremgik på augustkonferencen. De 0,4 mio. kr. vedrører ikke budgetlagte afledte driftsudgifter på Vallerødskolens tilbygning og ADHD-huset ved Hørsholm skole. Derudover er der en regulering af indtægtsbudgettet på bostedet Åstedet på 0,9 mio. kr. Φορσλαγ Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at mindreudgifterne/merindtægterne på 10,5 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning at de udgiftsneutrale omplaceringer godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen af budgettet som tekniske korrektioner at målopfølgningen tages til efterretning Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Σαγσφρεµστιλλινγ Som led i kommunens økonomiske politik forelægger administrationen budgetrevision 3. Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Alle 3 budgetrevisioner behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis februar, juni og september måned. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Herudover indeholder budgetrevision 3 en opgørelse over tekniske korrektioner til budgetoplægget Administrationen har gennemgået forbruget i 2010 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2010 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 2. Administrationen vurderer, at der samlet set i 2010 er brug for en nedjustering af budgettet på 10,5 mio. kr. Tabel 1 (bilag 1) viser bevillingerne 10,5 mio. kr. opdelt på udvalg, merudgifter, udgiftsneutrale omplaceringer samt udskydelse af anlæg. Udgiftsneutrale omplaceringer er af mere teknisk karakter mellem de forskellige udvalg og er for kommunen samlet set udgiftsneutral. Merudgifterne fra tabel 1 kolonne 1 er i tabel 2 (bilag 1) yderligere opdelt efter udgifts/indtægtstype. Γενερελτ οµ ανλ γ: Anlægsoverførsler fra 2009 er at betragte som tillægsbevillinger og kan derfor ikke uden videre anvendes. På anlægsområdet har administrationen i lighed med budgetrevision 2 gennemgået alle anlægsprojekter, og foretaget nogen justeringer indenfor året og mellem årene. Anlægsbudgettet holdes totalt set indenfor en ramme svarende til vedtaget budget Ρεγυλερινγερ: Nedenfor er beskrevet enkelte væsentlige reguleringer på de enkelte udvalg. Samtlige reguleringer er uddybet i bilag 2. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der behov for at tilbageføre kr. af de tidligere overførte midler til energiinvesteringer, ved at udskyde 2 projekter til Det drejer sig om udskiftning/isolering af tag på Materielgården/Brandstationen og biblioteket. Der er behov for yderligere låneoptag for kr. i 2010 til energiinvesteringer på Stampen, idet licitationsresultatet viste, at projektet blev dyre på grund af de energiforbedrende dele i projektet (isolering, energivinduer m.v.). Anlægsoverførslerne fra 2010 til 2011 udgør kr. På Børne- og Skoleudvalgets område søges om ikke-budgetterede merudgifter på Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 kr. Dette skyldes ikke budgetlagte afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsprojekterne på hhv. ADHD-huset ved Hørsholm skole, samt Vallerødskolens tilbygning. De afledte driftsudgifter er forsikringer, rengøring, el, varme og vand, indvendig vedligeholdelse samt udendørs arealer. Anlægsbudgettet i 2010 reduceres med kr., mens der tilføres mio. kr. til Netto giver dette en merbevilling på kr. Dette skal ses i sammenhæng med at der i budgetrevision 2 blev lagt 1,9 mio. kr. i kassen. Samlet set for Budgetrevision 2 og 3 er der således ikke på anlægssiden tilført yderligere midler. På Social- og Sundhedsudvalgets område. Korrektionerne på driftssiden på i alt kr. i 2010 skyldes reguleringen af budgetgarantien til førtidspension samt en teknisk korrektion af et indtægtsbudget. På Sundhedsudvalgets område søges der om tillægsbevilling til medfinansiering af sundhedsvæsenet på i alt kr. Midlerne kommer fra midtvejsreguleringen af det statslige tilskud. Der søges om en tillægsbevilling på kr. til Sundhedstjenesten til driftsudgifterne forbundet med nyt IT-system. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område søges om en regulering af beskæftigelsestilskuddet til dagpenge til de forsikrede ledige på kr. Økonomiudvalgets område: Salget af Mortenstrupgård udskydes til Det skyldes, at administrationen har afventet en naturplejeplan for området, før ejendommen har kunnet udbydes til salg. Udgifterne til salg af Kokkedal V og NV er undervurderet i budgettet. Der foreslås afsat yderligere 1,4 mio. kr. hertil. Indtægten for forrentningen af indefrosne ejendomsskatter reguleres ned med 2 mio. kr. i 2010, som følge af det lave renteniveau. Rent teknisk har dette betydning for kommunens mellemværende med de borgere, der har udskudte ejendomsskatter og kommunens låneoptagelse. Disse forhold korrigeres ligeledes i denne budgetrevision. Reglerne for rentebetaling ved indefrosne ejendomsskatter bliver ændret, som følge af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra maj Fremover skal forrentningen ske til en "markedsrente". Aftalen er endnu ikke konkretiseret, men ud fra de foreløbige oplysninger, vurderer administrationen, at det ikke vil have en nævneværdig betydning for antallet af borgere, der ønsker en udskydelse af deres ejendomsskatter. Det skyldes dels, at borgerne fremover får fradragsret for de påløbne renter. Da borgerne ikke skal afholde renteudgifterne direkte (den tilskrives tilgodehavendet med kommunen) bliver de på kort sigt faktisk bedre stillet økonomisk end de er nu. Dels kan borgerne også fremadrettet i modsætning til optagelse af kommercielle lån, fortsat låne på deres "glatte ansigt" og ligesom de heller ikke skal betale for tinglysningsafgiften. Derfor reguleres budgettet ud for en forudsætning om uændret årlig forøgelse i de indefrosne ejendomsskatter, men med en forøget forrentning af de indfrosne beløb. Renteindtægter og -udgifter i øvrigt reguleres som følge af den pt. meget lave rente. Administrationen har valgt ikke at korrigere renterne i overslagsårene, da der er en meget stor usikkerhed om renteudviklingen i den kommende periode. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Desuden budgetteres der med en rentesikringsaftale til afdækning af 60 mio.kr., der er indgået i Den har ikke før været inde i budgettet, men den er pt. dyr pga. den lave rente (aftalen indeholder både renteloft og -bund), og administrationen har derfor valgt at medtage denne udgift nu. Det vurderes, at aftalen vil koste kommunen 1 mio. kr. i 2010, og kr. i 2011 og 12 ud fra en forventning om stigende rente. Aftalen udløber medio Badmintonklubben skylder Idrætsparken lokaletilskud på kr. Dette er ikke blevet indregnet, da klubben fik forhøjet sit lån i Administrationen har aftalt med Badmintonklubben, at det er i orden at forhøje deres lån med beløbet + tinglysningsafgift. Indtægten tilfalder Idrætsparken. Der forventes højere indtægter på dækningsafgift og forskerskat, i alt 4,8 mio. kr. i Omvurderinger i ejendomsværdier (såkaldte fradrag for forbedringer som følge af klagesager) betyder til gengæld, at vi må forvente et provenu, der er 2,7 mio. kr. lavere i Da omvurderinger gælder tilbage fra 2002, sker der i 2010 en tilbagebetaling for flere år, hvorfor vi i 2011 og frem kun forventer at det vil betyde en nedgang i provenuet på ca kr. pr. år. Kommunen modtager en midtvejsregulering på 8 mio. kr. Heraf er 2,2 mio. DUT. Derudover indeholder midtvejsreguleringen korrektion af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, det kommunale beskæftigelsestilskud og budgetgarantien som følge af nye skøn for overførselsudgifter. Der udmøntes 2,3 mio. kr fra DUT-puljen til resten af organisationen. Τεκνισκε κορρεκτιονερ τιλ 2. βεηανδλινγ αφ βυδγετοπλ γ Administrationen har vurderet i hvilket omfang budgetkorrektionerne i 2010 har virkning i 2011 og frem. Tabel 3 (bilag 1) illustrerer de tekniske korrektioner til budget fordelt på udvalg. Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang af de tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner for 2011 til 2014 vil indgå i materialet til 2. behandlingen af budgettet. Μ λοπφ λγνινγ π δε πολιτισκε µ λ 2010 Administrationen har fulgt op på de politiske mål for 2010, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt ved vedtagelsen af budgettet. Administrationen udarbejder den endelige målopfølgning i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 3. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 κονοµι/περσοναλε Se bilag 4. Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Budgetrevision 1 blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 28. januar 2010 Budgetrevision 2 blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 17. juni 2010 Budgetrevision 3 har været i fagudvalgene, som har godkendt budgetrevisionen på følgende møder SSU 30/8 BSU 31/8 MPU 1/9 SFKU 1/9 EBU 2/9 SU 2/9 Βιλαγ - Bilag 1 tabeller - Bilag 2 reguleringer - Bilag 3 målopfølgning - Bilag 4 Bevillingsskema Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 09/10460 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Melbye Κοµµισσοριυµ φορ υνδερσ γελσε αφ φορδελε ογ υλεµπερ ϖεδ εν κοµµυνεσαµµενλ γνινγ Ρεσυµε Kommissoriet for undersøgelsen om fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning har tidligere været behandlet i ØU/KB. På baggrund af drøftelser mellem gruppeformændene i forsommeren 2010 er kommissoriet nu tilrettet. Φορσλαγ Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget Godkender at det reviderede kommissorium kan danne udgangspunkt for afgivelse af tilbud fra indbudte eksterne parter Overfører de afsatte midler fra 2010 til 2011-budgettet. Σαγσφρεµστιλλινγ Det oprindelige kommissorium for undersøgelse af fordele og ulemper ved kommunesammenlægning blev oprindelig behandlet i ØU og KB medio Forudsætningerne for det var at der blev afsat ressourcer i størrelsesordenen 1,25 mio. kr. Budgettet for afsatte kr. til at gennemføre en undersøgelse. Det har således betydet at det har været nødvendigt at tilpasse det oprindelige kommissorium. Kommissoriet har været drøftet på møder mellem gruppeformændene, således at det nu foreligger i en tilpasset form. De væsentligste tilpasninger er: At de enkelte undersøgelsesdimensioner er mindre detaljeret og mere åbne end i det oprindelige kommissorium Tydeliggørelse af, at rammerne og det præcise indhold for undersøgelsen skal fastlægges i samarbejde mellem styregruppe og det eksterne konsulentfirma der vælges, således at undersøgelsen fokuserer på det, som politisk vurderes at være vigtigst at få klarlagt i undersøgelsen Præcisering af, at undersøgelsen tillige skal indeholde en vurdering af indfasningsforløbet. Ændret tidsplan som betyder, at den endelige undersøgelse foreligger ultimo Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 september 2011 Ændret styregruppe som betyder, at gruppeformændene udgør undersøgelsens styregruppe κονοµι/περσοναλε Som følge af økonomiaftalen for 2010 er der afsat kr til at gennemføre den eksterne del af undersøgelsen fordelt med kr i 2010 og kr i Med udgangspunkt i den foreslåede tidsplan foreslås det, at 2010-midlerne overføres til budgettet. Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har senest været behandlet i ØU-KB, november Βιλαγ - Kommissorium, september 2010 Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Med stemmerne 7-2 besluttede Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. For stemte A, B, C, T og V. Imod stemte F og O. F ønskede ført til protokol, at undersøgelsen er overflødig, og at pengene i stedet bør overføres til Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Seniorudvalgets områder. O ønskede ført til protokol, at vi skylder de borgere der har stemt imod en sammenlægning at spare udgiften til undersøgelsen. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Med stemmerne 17-2 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. For stemte A, B, C, T og V. Imod stemte F og O. F ønskede ført til protokol, at undersøgelsen er overflødig, og at pengene i stedet bør overføres til Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Seniorudvalgets områder. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 O ønskede ført til protokol, at vi skylder de borgere der har stemt imod en sammenlægning at spare udgiften til undersøgelsen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/17721 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Berg Φορσλαγ τιλ µ δεπλαν φορ 2011 Ρεσυµε Der skal fastlægges mødedatoer for møderne i de politiske udvalg for Φορσλαγ Det anbefales, at Økonomiudvalget godkender forslaget, hvorefter planen sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for de politiske udvalg for I fastlæggelsen af møderne er der taget hensyn til helligdage, ferieperioder, etc., og det foreslås, at fagudvalgenes mødedage og -tider fastholdes. Økonomiudvalgets møder afholdes fortsat torsdage kl ½ uge inden KB-mødet. Der er endvidere indlagt 5 yderligere ordinære økonomiudvalgsmøder. Kommunalbestyrelsesmøderne foreslås som hidtil afholdt den sidste mandag i måneden kl Møderne i april, juni og december er rykket pga. sammenfald med påsken, sommerferien og jul/nytår. I september og oktober er der placeret et ekstra ØU og KB møde af hensyn til budgetprocessen. Møderne til 1. og 2. behandling af budgetterne for 2012 er placeret: 08. september ØU s 1. behandling af budget september KB s 1. behandling af budget september ØU s 2. behandling af budget oktober KB s 2. behandling af budget 2012 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Det foreslås, at budgetkonferencerne placeres som følger: Aprilkonferencen: Fredag den 29. april Augustkonferencen: Fredag - lørdag den 26. og 27. august. Βιλαγ - Mødeplan for udkast - kalender pdf - kalender pdf Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til mødeplan Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 08/628 Journalnr.: P16 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Per Damgaard Γενπλαχερινγ αφ νψττεηαϖερ φρα Κοκκεδαλ Νς(2) Ρεσυµε I forbindelse med realiseringen af Masterplan for Kokkedal Vest og Nordvest skal der findes en ny placering til nyttehaverne, som er placeret på Kokkedal NV. Sagen er behandlet på Miljø- og Planlægningsudvalget med beslutning om at der arbejdes videre med sagen, idet der ikke kan placeres hverken permanente eller midlertidige nyttehaver på Bolbroengen eller Møllevænget. Der kan ikke placeres permanente nyttehaver på Rådhusgrunden. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at udvalget drøfter en decentral genplacering som ikke permanente nyttehaver på Rådhusgrunden (15 stk.) samt ca. 10 haver på Kokkedal Nordvest suppleret med en langsigtet permanent placering af nyttehaverne på Askehavegård. Hvis udvalget vælger at genplacerer nyttehaverne ved Askehavegård, foreslår administrationen, at det i budgetforhandlingerne tages op til drøftelse om der skal afsættes de nødvendige midler i budgettet til anlæg af ca. 50 nyttehaver, at der i givet fald igangsættes udarbejdelse af en landzonelokalplan for den kommunalt ejet del af Askehavegårdområdet med henblik på at muliggøre anlæg af nyttehaver, at udlægge areal til et skovrejsningsområde ved Askehavegård, at nyttehaverne anlægges i en gennemsnitlig størrelse på ca. 170 m². Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde EBU møde 31. august Tirsdag 31.08.2010 kl. 7:30 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Erhvervs-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.05.2011 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2011 på Børne- og skoleudvalgets

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Gebyrer Gebyrer Ikrafttræden Opkrævning af gebyrer via CVRregistret fra 1.1.2010 Opkrævning af gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladser fra 1.1.2010. Undtagelser

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 2. juni Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetlægning i Sport, Fritid, og Kulturudvalget 3 Budget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september

Sundhedsudvalget. Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Møde den 2. september Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 2. september Torsdag 02.09.2010 kl. 16:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere