Mandag kl. 17:30 Borgerservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandag 27.09.2010 kl. 17:30 Borgerservice"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 2 Meddelelser 4 Børn- og Unge-udvalget, reduktion af antallet af medlemmer 5 Revisionsberetninger Budget 2010: Budgetrevision 3 10 Kommissorium for undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning15 Forslag til mødeplan for Genplacering af nyttehaver fra Kokkedal NV(2) 19 Vedtagelse af gebyrblad for dagrenovation og erhvervsaffald 24 Økonomi i relation til etablering af områdeledelse for Hørsholm Kommunes selvejende dagtilbud 29 Orientering om nye regler i folkeskolen 32 Lovændringer i Lov om social service og i Retsikkerhedsloven vedrørende ældreområdet 37 Sti langs Lågegyde - ændret udgiftsfordeling 46 Spørgetid efter kommunalbestyrelsesmødet 48 Askehavegård 49 Det gamle rådhus - Rungstedvej 1 50 Ny organisationsstruktur for Hørsholm Kommune 51 Bilagsoversigt 52 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 10/15205 Journalnr.: P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Σπ ργετιδ φ ρ κοµµυναλβεστψρελσεσµ δετ Σαγσφρεµστιλλινγ Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Ρεγλερ φορ σπ ργσµ λ τιλ Η ρσηολµ Κοµµυναλβεστψρελσε Σπ ργετιδ ι τιλκνψτνινγ τιλ κοµµυναλβεστψρελσενσ ορδιν ρε µ δερ For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Ηϖορν ρ καν δυ σπ ργε? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Ηϖεµ καν στιλλε σπ ργσµ λ? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Ηϖιλκε σπ ργσµ λ καν δυ στιλλε? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 2

3 Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Βεσϖαρελσε αφ σπ ργσµ λ Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Τϖιϖλ οµ σπ ργετιδσρεγλεµεντετ Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Ingen spørgsmål. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 3

4 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 2 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Betina Bojesen Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Ingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 4

5 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 09/21769 Journalnr.: A30 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Β ρν ογ Υνγε υδϖαλγετ, ρεδυκτιον αφ ανταλλετ αφ µεδλεµµερ Ρεσυµε Folketinget har i forbindelse med vedtagelsen af Barnets Reform besluttet at sammensætningen af Børn- og unge-udvalget pr. 1. januar 2011 skal ændres. Det betyder, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i udvalget skal reduceres fra 3 til 2 medlemmer. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilket af de udpegede medlemmer, der skal udtræde af Børn- og unge-udvalget pr. 1. januar Stedfortræderen for det pågældende medlem udtræder samtidig. Σαγσφρεµστιλλινγ Folketinget har den 4. juni 2010 vedtaget lovforslag om Barnets Reform, der bl.a. indebærer, at sammensætningen af Børn- og unge-udvalget ændres pr. 1. januar Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i udvalget skal reduceres fra de nuværende 3 til 2 medlemmer. I stedet skal Statsforvaltningen Hovedstaden udpege yderligere en pædagogisk-psykologisk sagkyndig, jf. lov om retssikkerhed på det sociale område 19. Børn og unge-udvalget træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, herunder om anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke, jf. lov om social service 74. Børn og unge-udvalget vil fremover bestå af 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 5

6 Kommunalbestyrelsen besluttede, at Marianne Preis Balser, C skal udtræde af Børn- og Ungeudvalget pr. 1. januar Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 6

7 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/16411 Journalnr.: S00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annette Spliid Ρεϖισιονσβερετνινγερ 2009 Ρεσυµε Ernst & Young har afgivet revisionsberetning for årsregnskabet 2009 samt revisionsberetning for det sociale område for årsregnskabet Revisionen har forsynet årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen: at årsregnskab 2009 for Hørsholm Kommune endeligt godkendes at revisionsberetningerne for 2009 tages til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Ernst & Young har revideret årsregnskabet 2009 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2009 ( hovedberetning ) og revisionsberetning af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2009 ( delberetning ). Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver Ernst & Young, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer Ernst & Young, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Årsregnskabet 2009 er forsynet med en påtegning uden forbehold. Ηοϖεδβερετνινγ På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2009 er det revisionens overordnede vurdering, at kommunen har etableret almindeligt anerkendte kontroller i form af funktionsadskillelse, afstemninger og budgetkontroller m.v. dog med undtagelse af enkelte decentrale enheder hvor det ikke umiddelbart ressourcemæssigt er muligt. Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger men kun enkelte anbefalinger og forslag som indarbejdes i administrationen. Administrationen vil udarbejde Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 7

8 en handleplan med henblik på at indarbejde anbefalingerne og forslagene i dagligdagen. ελβερετνινγεν ηαρ ϖ ρετ φρεµλαγτ νεδενστ ενδε υδϖαλγ: Σοχιαλ ογ σενιορυδϖαλγετ 30. αυγυστ 2010 Delberetning (socialberetning) Ernst & Young har revideret årsregnskab 2009 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2009 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration ikke fuldt ud har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt indenfor områderne: kontant- og starthjælp efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Revalidering og forrevalidering samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Integrationsydelse, tilbud, tilskud og særlig støtte På grundlag af de konstaterede forhold på områderne har revisionen udover anbefalinger afgivet bemærkninger. På de øvrige områder er der konstateret fejl på enkelte områder, men på baggrund af de samlede resultater er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og i overensstemmelse med gældende regelsæt. Β ρνε ογ σκολευδϖαλγετ 31. αυγυστ 2010 Delberetning (børneområdet) Ernst og Young har revideret årsregnskabet for 2009 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder herunder børneområdet. På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2009 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen for de områder, der varetages af Børn og Unge som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Der er konstateret fejl på enkelte områder. Der vil blive foretaget de fornødne berigtigelser i form af udarbejdelse af aktuelle handleplaner. Det er revisionens vurdering, at man i Børn og Unge som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for de anførte områder. Ερηϖερϖσ ογ βεσκ φτιγελσεσυδϖαλγετ 31. αυγυστ 2010 Delberetning (Erhvervs- og beskæftigelsesområdet) Ernst & Young har revideret årsregnskab 2009 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2009 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration ikke fuldt ud har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og ikke fuldt ud i overensstemmelse med gældende regelsæt indenfor områderne: kontant- og starthjælp efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Revalidering og forrevalidering samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter Aktivloven og Beskæftigelsesloven Integrationsydelse, tilbud, tilskud og særlig støtte På grundlag af de konstaterede forhold på områderne har revisionen udover anbefalinger afgivet bemærkninger. På de øvrige områder er der konstateret fejl på enkelte områder, men på baggrund af de Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 8

9 samlede resultater er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og i overensstemmelse med gældende regelsæt. Jobcenteret har udarbejdet en orientering om det årlige revisionsbesøg og ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse. Dette bilag er fremlagt Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 22. juni Udvalget bad om at orienteringen fra administrationen vedlægges sammen med den endelige revisionsberetning. Αδµινιστρατιονενσ οπφ λγνινγ Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Administrationen har udarbejdet og iværksat en handleplan med henblik på hurtigst muligt at rette op på de konstaterede forhold, der er bemærkninger og anbefalinger til. Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges. Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Social- og seniorudvalget 30. august 2010 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 31. august 2010 Børne- og skoleudvalget 31. august 2010 Βιλαγ - Endelig revisionsberetning.pdf revision Endelig Delberetning 2009 social Hørsholm.pdf, revision Orientering om resultatet af revisionsbesøg og Ankestyrelsens praksisundersøgelse.pdf - Borgmesterbrev revision 2009 Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Økonomiudvalget tog desuden til efterretning, at administrationen udarbejder en redegørelse for det konstaterede merforbrug i henhold til overholdelsen af styrelseslovens 40. Jan Christiansen og Bo Kolbe fra revisionen deltog under den indledende behandling af punktet, hvor de redegjorde for revisionsberetningen og besvarede spørgsmål. Sagen blev behandlet som første punkt på dagsordenen. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen besluttede at tage revisionsberetningerne for 2009 til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 9

10 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 09/24515 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Βυδγετ 2010: Βυδγετρεϖισιον 3 Ρεσυµε Budgetrevision 3 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles det, at budgettet i 2010 nedjusteres med 10,5 mio. kr. Nedjusteringen på 10,5 mio. kr. består af en udskydelse af anlægsinvesteringer fra 2010 til 2011 på netto 2,0 mio. kr., en nedjustering af anlægsbudgettet på 0,6 mio. kr., merudgifter på driftssiden på 2,4 mio. kr. På Økonomiudvalgets områder der ikke vedrører drift eller anlæg (renter, lån, skat, finansforskydninger, udligningsordninger) nedjusteres budgettet med i alt 10,3 mio. kr. Derudover giver budgetrevisionen anledning til en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg og/eller politikområder. Samlet set er der ingen forværring af kassebeholdningen i 2011 da reguleringerne i 2010 og 2011 samlet set er tæt på nul. Fremadrettet er der varige merudgifter på godt 3 mio. kr. De 1,7 vedrører førtidspension som det også fremgik på augustkonferencen. De 0,4 mio. kr. vedrører ikke budgetlagte afledte driftsudgifter på Vallerødskolens tilbygning og ADHD-huset ved Hørsholm skole. Derudover er der en regulering af indtægtsbudgettet på bostedet Åstedet på 0,9 mio. kr. Φορσλαγ Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at mindreudgifterne/merindtægterne på 10,5 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning at de udgiftsneutrale omplaceringer godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen af budgettet som tekniske korrektioner at målopfølgningen tages til efterretning Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 10

11 Σαγσφρεµστιλλινγ Som led i kommunens økonomiske politik forelægger administrationen budgetrevision 3. Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Alle 3 budgetrevisioner behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis februar, juni og september måned. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Herudover indeholder budgetrevision 3 en opgørelse over tekniske korrektioner til budgetoplægget Administrationen har gennemgået forbruget i 2010 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2010 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 2. Administrationen vurderer, at der samlet set i 2010 er brug for en nedjustering af budgettet på 10,5 mio. kr. Tabel 1 (bilag 1) viser bevillingerne 10,5 mio. kr. opdelt på udvalg, merudgifter, udgiftsneutrale omplaceringer samt udskydelse af anlæg. Udgiftsneutrale omplaceringer er af mere teknisk karakter mellem de forskellige udvalg og er for kommunen samlet set udgiftsneutral. Merudgifterne fra tabel 1 kolonne 1 er i tabel 2 (bilag 1) yderligere opdelt efter udgifts/indtægtstype. Γενερελτ οµ ανλ γ: Anlægsoverførsler fra 2009 er at betragte som tillægsbevillinger og kan derfor ikke uden videre anvendes. På anlægsområdet har administrationen i lighed med budgetrevision 2 gennemgået alle anlægsprojekter, og foretaget nogen justeringer indenfor året og mellem årene. Anlægsbudgettet holdes totalt set indenfor en ramme svarende til vedtaget budget Ρεγυλερινγερ: Nedenfor er beskrevet enkelte væsentlige reguleringer på de enkelte udvalg. Samtlige reguleringer er uddybet i bilag 2. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der behov for at tilbageføre kr. af de tidligere overførte midler til energiinvesteringer, ved at udskyde 2 projekter til Det drejer sig om udskiftning/isolering af tag på Materielgården/Brandstationen og biblioteket. Der er behov for yderligere låneoptag for kr. i 2010 til energiinvesteringer på Stampen, idet licitationsresultatet viste, at projektet blev dyre på grund af de energiforbedrende dele i projektet (isolering, energivinduer m.v.). Anlægsoverførslerne fra 2010 til 2011 udgør kr. På Børne- og Skoleudvalgets område søges om ikke-budgetterede merudgifter på Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 11

12 kr. Dette skyldes ikke budgetlagte afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsprojekterne på hhv. ADHD-huset ved Hørsholm skole, samt Vallerødskolens tilbygning. De afledte driftsudgifter er forsikringer, rengøring, el, varme og vand, indvendig vedligeholdelse samt udendørs arealer. Anlægsbudgettet i 2010 reduceres med kr., mens der tilføres mio. kr. til Netto giver dette en merbevilling på kr. Dette skal ses i sammenhæng med at der i budgetrevision 2 blev lagt 1,9 mio. kr. i kassen. Samlet set for Budgetrevision 2 og 3 er der således ikke på anlægssiden tilført yderligere midler. På Social- og Sundhedsudvalgets område. Korrektionerne på driftssiden på i alt kr. i 2010 skyldes reguleringen af budgetgarantien til førtidspension samt en teknisk korrektion af et indtægtsbudget. På Sundhedsudvalgets område søges der om tillægsbevilling til medfinansiering af sundhedsvæsenet på i alt kr. Midlerne kommer fra midtvejsreguleringen af det statslige tilskud. Der søges om en tillægsbevilling på kr. til Sundhedstjenesten til driftsudgifterne forbundet med nyt IT-system. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område søges om en regulering af beskæftigelsestilskuddet til dagpenge til de forsikrede ledige på kr. Økonomiudvalgets område: Salget af Mortenstrupgård udskydes til Det skyldes, at administrationen har afventet en naturplejeplan for området, før ejendommen har kunnet udbydes til salg. Udgifterne til salg af Kokkedal V og NV er undervurderet i budgettet. Der foreslås afsat yderligere 1,4 mio. kr. hertil. Indtægten for forrentningen af indefrosne ejendomsskatter reguleres ned med 2 mio. kr. i 2010, som følge af det lave renteniveau. Rent teknisk har dette betydning for kommunens mellemværende med de borgere, der har udskudte ejendomsskatter og kommunens låneoptagelse. Disse forhold korrigeres ligeledes i denne budgetrevision. Reglerne for rentebetaling ved indefrosne ejendomsskatter bliver ændret, som følge af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra maj Fremover skal forrentningen ske til en "markedsrente". Aftalen er endnu ikke konkretiseret, men ud fra de foreløbige oplysninger, vurderer administrationen, at det ikke vil have en nævneværdig betydning for antallet af borgere, der ønsker en udskydelse af deres ejendomsskatter. Det skyldes dels, at borgerne fremover får fradragsret for de påløbne renter. Da borgerne ikke skal afholde renteudgifterne direkte (den tilskrives tilgodehavendet med kommunen) bliver de på kort sigt faktisk bedre stillet økonomisk end de er nu. Dels kan borgerne også fremadrettet i modsætning til optagelse af kommercielle lån, fortsat låne på deres "glatte ansigt" og ligesom de heller ikke skal betale for tinglysningsafgiften. Derfor reguleres budgettet ud for en forudsætning om uændret årlig forøgelse i de indefrosne ejendomsskatter, men med en forøget forrentning af de indfrosne beløb. Renteindtægter og -udgifter i øvrigt reguleres som følge af den pt. meget lave rente. Administrationen har valgt ikke at korrigere renterne i overslagsårene, da der er en meget stor usikkerhed om renteudviklingen i den kommende periode. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 12

13 Desuden budgetteres der med en rentesikringsaftale til afdækning af 60 mio.kr., der er indgået i Den har ikke før været inde i budgettet, men den er pt. dyr pga. den lave rente (aftalen indeholder både renteloft og -bund), og administrationen har derfor valgt at medtage denne udgift nu. Det vurderes, at aftalen vil koste kommunen 1 mio. kr. i 2010, og kr. i 2011 og 12 ud fra en forventning om stigende rente. Aftalen udløber medio Badmintonklubben skylder Idrætsparken lokaletilskud på kr. Dette er ikke blevet indregnet, da klubben fik forhøjet sit lån i Administrationen har aftalt med Badmintonklubben, at det er i orden at forhøje deres lån med beløbet + tinglysningsafgift. Indtægten tilfalder Idrætsparken. Der forventes højere indtægter på dækningsafgift og forskerskat, i alt 4,8 mio. kr. i Omvurderinger i ejendomsværdier (såkaldte fradrag for forbedringer som følge af klagesager) betyder til gengæld, at vi må forvente et provenu, der er 2,7 mio. kr. lavere i Da omvurderinger gælder tilbage fra 2002, sker der i 2010 en tilbagebetaling for flere år, hvorfor vi i 2011 og frem kun forventer at det vil betyde en nedgang i provenuet på ca kr. pr. år. Kommunen modtager en midtvejsregulering på 8 mio. kr. Heraf er 2,2 mio. DUT. Derudover indeholder midtvejsreguleringen korrektion af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, det kommunale beskæftigelsestilskud og budgetgarantien som følge af nye skøn for overførselsudgifter. Der udmøntes 2,3 mio. kr fra DUT-puljen til resten af organisationen. Τεκνισκε κορρεκτιονερ τιλ 2. βεηανδλινγ αφ βυδγετοπλ γ Administrationen har vurderet i hvilket omfang budgetkorrektionerne i 2010 har virkning i 2011 og frem. Tabel 3 (bilag 1) illustrerer de tekniske korrektioner til budget fordelt på udvalg. Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang af de tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner for 2011 til 2014 vil indgå i materialet til 2. behandlingen af budgettet. Μ λοπφ λγνινγ π δε πολιτισκε µ λ 2010 Administrationen har fulgt op på de politiske mål for 2010, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt ved vedtagelsen af budgettet. Administrationen udarbejder den endelige målopfølgning i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 3. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 13

14 κονοµι/περσοναλε Se bilag 4. Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Budgetrevision 1 blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 28. januar 2010 Budgetrevision 2 blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 17. juni 2010 Budgetrevision 3 har været i fagudvalgene, som har godkendt budgetrevisionen på følgende møder SSU 30/8 BSU 31/8 MPU 1/9 SFKU 1/9 EBU 2/9 SU 2/9 Βιλαγ - Bilag 1 tabeller - Bilag 2 reguleringer - Bilag 3 målopfølgning - Bilag 4 Bevillingsskema Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 14

15 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 09/10460 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Melbye Κοµµισσοριυµ φορ υνδερσ γελσε αφ φορδελε ογ υλεµπερ ϖεδ εν κοµµυνεσαµµενλ γνινγ Ρεσυµε Kommissoriet for undersøgelsen om fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning har tidligere været behandlet i ØU/KB. På baggrund af drøftelser mellem gruppeformændene i forsommeren 2010 er kommissoriet nu tilrettet. Φορσλαγ Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget Godkender at det reviderede kommissorium kan danne udgangspunkt for afgivelse af tilbud fra indbudte eksterne parter Overfører de afsatte midler fra 2010 til 2011-budgettet. Σαγσφρεµστιλλινγ Det oprindelige kommissorium for undersøgelse af fordele og ulemper ved kommunesammenlægning blev oprindelig behandlet i ØU og KB medio Forudsætningerne for det var at der blev afsat ressourcer i størrelsesordenen 1,25 mio. kr. Budgettet for afsatte kr. til at gennemføre en undersøgelse. Det har således betydet at det har været nødvendigt at tilpasse det oprindelige kommissorium. Kommissoriet har været drøftet på møder mellem gruppeformændene, således at det nu foreligger i en tilpasset form. De væsentligste tilpasninger er: At de enkelte undersøgelsesdimensioner er mindre detaljeret og mere åbne end i det oprindelige kommissorium Tydeliggørelse af, at rammerne og det præcise indhold for undersøgelsen skal fastlægges i samarbejde mellem styregruppe og det eksterne konsulentfirma der vælges, således at undersøgelsen fokuserer på det, som politisk vurderes at være vigtigst at få klarlagt i undersøgelsen Præcisering af, at undersøgelsen tillige skal indeholde en vurdering af indfasningsforløbet. Ændret tidsplan som betyder, at den endelige undersøgelse foreligger ultimo Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 15

16 september 2011 Ændret styregruppe som betyder, at gruppeformændene udgør undersøgelsens styregruppe κονοµι/περσοναλε Som følge af økonomiaftalen for 2010 er der afsat kr til at gennemføre den eksterne del af undersøgelsen fordelt med kr i 2010 og kr i Med udgangspunkt i den foreslåede tidsplan foreslås det, at 2010-midlerne overføres til budgettet. Κοµµυνικατιον Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ Sagen har senest været behandlet i ØU-KB, november Βιλαγ - Kommissorium, september 2010 Νοτερ τιλ βιλαγ Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Med stemmerne 7-2 besluttede Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. For stemte A, B, C, T og V. Imod stemte F og O. F ønskede ført til protokol, at undersøgelsen er overflødig, og at pengene i stedet bør overføres til Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Seniorudvalgets områder. O ønskede ført til protokol, at vi skylder de borgere der har stemt imod en sammenlægning at spare udgiften til undersøgelsen. Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Med stemmerne 17-2 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. For stemte A, B, C, T og V. Imod stemte F og O. F ønskede ført til protokol, at undersøgelsen er overflødig, og at pengene i stedet bør overføres til Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Seniorudvalgets områder. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 16

17 O ønskede ført til protokol, at vi skylder de borgere der har stemt imod en sammenlægning at spare udgiften til undersøgelsen. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 17

18 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/17721 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Berg Φορσλαγ τιλ µ δεπλαν φορ 2011 Ρεσυµε Der skal fastlægges mødedatoer for møderne i de politiske udvalg for Φορσλαγ Det anbefales, at Økonomiudvalget godkender forslaget, hvorefter planen sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for de politiske udvalg for I fastlæggelsen af møderne er der taget hensyn til helligdage, ferieperioder, etc., og det foreslås, at fagudvalgenes mødedage og -tider fastholdes. Økonomiudvalgets møder afholdes fortsat torsdage kl ½ uge inden KB-mødet. Der er endvidere indlagt 5 yderligere ordinære økonomiudvalgsmøder. Kommunalbestyrelsesmøderne foreslås som hidtil afholdt den sidste mandag i måneden kl Møderne i april, juni og december er rykket pga. sammenfald med påsken, sommerferien og jul/nytår. I september og oktober er der placeret et ekstra ØU og KB møde af hensyn til budgetprocessen. Møderne til 1. og 2. behandling af budgetterne for 2012 er placeret: 08. september ØU s 1. behandling af budget september KB s 1. behandling af budget september ØU s 2. behandling af budget oktober KB s 2. behandling af budget 2012 Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 18

19 Det foreslås, at budgetkonferencerne placeres som følger: Aprilkonferencen: Fredag den 29. april Augustkonferencen: Fredag - lørdag den 26. og 27. august. Βιλαγ - Mødeplan for udkast - kalender pdf - kalender pdf Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til mødeplan Βεσλυτνινγ Κοµµυναλβεστψρελσεν δεν Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 19

20 Κοµµυναλβεστψρελσεν Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 08/628 Journalnr.: P16 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Per Damgaard Γενπλαχερινγ αφ νψττεηαϖερ φρα Κοκκεδαλ Νς(2) Ρεσυµε I forbindelse med realiseringen af Masterplan for Kokkedal Vest og Nordvest skal der findes en ny placering til nyttehaverne, som er placeret på Kokkedal NV. Sagen er behandlet på Miljø- og Planlægningsudvalget med beslutning om at der arbejdes videre med sagen, idet der ikke kan placeres hverken permanente eller midlertidige nyttehaver på Bolbroengen eller Møllevænget. Der kan ikke placeres permanente nyttehaver på Rådhusgrunden. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at udvalget drøfter en decentral genplacering som ikke permanente nyttehaver på Rådhusgrunden (15 stk.) samt ca. 10 haver på Kokkedal Nordvest suppleret med en langsigtet permanent placering af nyttehaverne på Askehavegård. Hvis udvalget vælger at genplacerer nyttehaverne ved Askehavegård, foreslår administrationen, at det i budgetforhandlingerne tages op til drøftelse om der skal afsættes de nødvendige midler i budgettet til anlæg af ca. 50 nyttehaver, at der i givet fald igangsættes udarbejdelse af en landzonelokalplan for den kommunalt ejet del af Askehavegårdområdet med henblik på at muliggøre anlæg af nyttehaver, at udlægge areal til et skovrejsningsområde ved Askehavegård, at nyttehaverne anlægges i en gennemsnitlig størrelse på ca. 170 m². Kommunalbestyrelsen Mandag den Side 20

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget Referat fra møde i Økonomiudvalget Tirsdag den 18. maj 2010 Kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere