TILBUDSINDHENTNING OG KRAVSPECIFIKATION FOR EVALUERING AF SATSPULJEPROJEKTET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDSINDHENTNING OG KRAVSPECIFIKATION FOR EVALUERING AF SATSPULJEPROJEKTET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION"

Transkript

1 TILBUDSINDHENTNING OG KRAVSPECIFIKATION FOR EVALUERING AF SATSPULJEPROJEKTET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION j.nr /1 Axel Heides Gade København S Tlf

2 1. Generelle oplysninger 1.1 Tilbudsform Opgaven angår tjenesteydelser vedr. forskning og udvikling, og er således undtaget udbudspligt, jf. Udbudsdirektivets (2004/18/EF) Bilag IIB. ønsker imidlertid at indhente tilbud fra interesserede aktører, hvorfor opgaven annonceres på s hjemmeside. Side Kontrakt har udfærdiget en kontraktskabelon, der er vedlagt kravspecifikationen (bilag 1). Tilbudsgivers tilbud skal være baseret på den vedlagte skabelon. 1.3 Tidsplan for tilbudsindhentningen Nedenfor følger den forventet tidsplan Offentliggørelse Frist for modtagelse af spørgsmål til 27. juni 2012, kl kravspecifikationen Frist for svar på spørgsmål 4. juli 2012 Frist for aflevering af tilbud 8. august 2012, kl Forventet indgåelse af kontrakt 22. august 2012 efter afholdt møde mellem evaluator og 2

3 2. Kravspecifikation 2.1 Indledning inviterer hermed forskningsinstitutioner til at afgive tilbud på varetagelse af evalueringsopgaven af satspuljeprojektet Lær at tackle angst og depression. Evalueringen kan gennemføres som et led i et ph.d.-projekt, såfremt det gennemgående ansvar for evalueringens gennemførsel er entydigt placeret. Side 3 Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet afsat 7,5 mio. kr. til udvikling og evaluering af et kursus til borgere omkring håndtering af angst og depression. Udmøntningen af satspuljen er fordelt på 4 år. Der er afsat 2 millioner kr. til en videnskabelig evaluering, og 3 % til administration af puljen. Puljen administreres i regi af, Enhed for forebyggelse og borgernære sundhedstilbud. Evalueringen gennemføres i perioden medio 2012 medio Midlerne er afsat, fordi symptomer på depression og angstsygdomme er hyppige årsager til forringet livskvalitet og uarbejdsdygtighed. Depression og angst kan udvikle sig til kroniske sygdomstilstande, der bliver en afgørende barriere for at leve et almindeligt, selvstændigt liv på arbejdsmarkedet såvel som i livets øvrige forhold. Udover den professionelle udredning og behandling af disse tilstande, kan det være afgørende, at personer med symptomer på angst og depression har mulighed for at blive støttet i håndteringen af hverdagen. Et kursusprogram målrettet angst og depression vil styrke kommunernes tilbud til borgere, der har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egen livssituation, og dermed forbedre den enkeltes trivsel samt muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet og i det øvrige samfund. har indgået aftale med Komiteen for Sundhedsoplysning om at udvikle, pilotteste og implementere programmet Lær at tackle angst og depression. Da der er stor interesse kommunalt, regionalt og internationalt for kurser til borgere i håndtering af angst, depression, og da der kun foreligger få evalueringer og erfaringer på området, er det afgørende at få evalueret kursets effekter af en uafhængig forskningsinstitution, der kan sikre relevans og validitet af evalueringen. 2.2 Formål med kurset Formålet med kurset: Lær at tackle angst og depression er at styrke deltagernes evne til at håndtere dagligdagen og symptomer på angst og/eller depression og dermed opnå en forbedret helbredstilstand og sundhedsadfærd. Målet med satspuljen er at få udviklet og evalueret et kursusprogram, der kan anvendes til dette formål blandt andet ved at knytte an til den infrastruktur for patientuddannelse, der allerede er etableret i de fleste kommuner. Det skal understreges, at kursusprogrammet har et forebyggende sigte og at det ikke kan erstatte den evt. psykiatriske og/eller psykologiske behandling, der ofte vil være nødvendig hos borgere med denne symptomatologi. Evalueringen skal være med til at påpege kursets styrker og begrænsninger i den 3

4 forbindelse. Kurset har fokus på at håndtere dagligdagen og symptomer samt på at anvende redskaber til kommunikation med familie og sundhedspersonale. Det har ikke direkte fokus på overførsel af sundhedsfaglig viden men på at styrke deltagernes færdigheder ift. at mestre dagligdagen. Kurset er baseret på socialpsykologisk kognitiv teori om læring, som der er gode resultater med at anvende, når målet i højere grad er adfærdsændringer, tilegnelse af færdigheder og håndtering af hverdagen end tilegnelse af ekspertviden. Det er personer, der selv har erfaringer med kronisk sygdom, angst eller depression, der underviser på kurset. Side Beskrivelse af kurset Lær at tackle angst og depression er et kursus målrettet mennesker, der har symptomer på angst og/eller depression. Kurset består af 7 moduler, hvor man undervises i 2,5 time 1 gang om ugen i 7 uger. Det er en betingelse for at deltage på kurset, at der har været afholdt en struktureret forsamtale mellem deltageren og en kommunal visitator. Målet er at sikre, at kursets inklusionskriterier er overholdt (se afsnit 2.5). Undervisningen gennemføres ud fra en detaljeret manual og varetages af 2 instruktører, der har gennemført et 4 dages instruktørkursus. 1 Mindst en af instruktørerne er lægperson, arbejder som frivillig og har personlig erfaring med angst og/eller depression, således at vedkommende kan fungere som positiv rollemodel. Den anden underviser kan enten være sundhedsprofessionel eller lægperson, der arbejder som frivillig. Hvis den anden underviser er lægperson tilstræbes det, at vedkommende også har personlig erfaring med angst og/eller depression, men vedkommende kan alternativt være pårørende til et menneske med angst og/eller depression eller have en kronisk fysisk sygdom. Programmet er udviklet af Stanford Universitet og The Expert Patient Program Community Interest Company (EPPCIC) 2 samt det engelske sundhedsvæsen NHS. Lær at tackle angst og depression er en mere sygdomsspecifik pendant til den generelle patientuddannelse The Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP), der i Danmark er kendt som Lær at leve med kronisk sygdom. Undervisningen i de to programmer er baseret på den samme teoretiske og pædagogiske tilgang, og undervisningens metoder i Lær at tackle angst og depression er magen til CDSMP. Forskellen ligger i, at emnerne i førstnævnte program er specifikt rettet mod at fremme deltagernes mentale sundhed samt styrke deres kompetencer i forbindelse med håndtering af angst og depression. Stanford Universitet udbyder en række programmer til forskellige diagnosegrupper samt på tværs af diagnoser - heriblandt CPSMP/Lær at tackle kroniske smerter. Fælles for programmerne er, at de har en række veldokumenterede effekter på deltagernes helbredsstatus, sundhedsadfærd og self- 1 Instruktører, der allerede er uddannede instruktører i det generelle program Lær at leve med kronisk sygdom, gennemfører et 2-dages kursus. 2 EPPCIC er en privat organisation, der arbejder med at implementere Stanfordprogrammerne, herunder Lær at tackle angst og depression (på engelsk New Beginnings ) i England. Implementeringen sker i samarbejde med det engelske sundhedsvæsen. 4

5 efficacy Dette er baggrund for hypotesen om, at Lær at tackle angst og depression også vil have effekt på deltagernes helbredsstatus, sundhedsadfærd og self-efficacy, hvilket ønskes efterprøvet i den foreliggende evaluering. Der foreligger endnu ikke randomiserede, kontrollerede studier (RCT) på den engelske eller den danske udgave af Lær at tackle angst og depression. Der er foreløbigt gennemført en pilotafprøvning af den engelske udgave af programmet. I undersøgelsen indgår kursister fra i alt fem kursusforløb. Deltagerne, der har gennemført programmet, oplever: Side 5 Mindre stigmatisering herunder social eksklusion Mindre isolation Øget self-efficacy således at det fx er lettere at gennemføre de mål, man har sat sig på baggrund af kurset. Ovenstående er blevet belyst via en spørgeskemaundersøgelse samt interviews foretaget lige efter endt kursusforløb. 9 Pilottesten giver nogle indikationer af programmets potentiale. Det kræver dog større mængder data samt et andet evalueringsdesign for at kunne vurdere programmets effekter. I Australien har man også fokus på gruppebaserede patientuddannelsestilbud til mennesker med psykiske lidelser. Der er gennemført et pilotstudie af effekten af den generelle patientuddannelse CDSMP, men hvor deltagerne udelukkende bestod af mennesker med psykiske lidelser. 10 Evalueringen viser, at deltagerne, der har gennemført patientuddannelsen, opnår en signifikant positiv ændring i deres egenomsorg med hensyn til: viden livsstilsrelaterede beslutninger håndtering af fysiske, sociale og følelsesmæssige følger som sygdommen har for deres liv målsætning og problemløsning. Desuden fandt man positive signifikante ændringer på mental sundhed målt ved SF-12. Effekten af CDSMP blev dog vurderet i sammenhæng med andre 3 Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Foster G et al. Self-management education programmes by lay leaders for people with chronic conditions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007;4:CD Kidholm K. Evidens for Chronic Disease Self-Management Program - dokumentation af effekt og omkostninger. Et systematisk litteraturstudie. Komiteen for Sundhedsoplysning LeFort S et al.: Randomized Controlled Trial of a Community Based Psycho Education Program for the Self- Management of Chronic Pain. Pain 1998; 74: Lorig KR et al: The Internet-based Arthritis Self-Management Program: A One-year Randomized Trial for Patientes with Arthritis or Fibromyalgia. Arthritis Care and Research, 59(7): , Lær at leve med kronisk sygdom. Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering. DSI Evaluation of Mental Health Specific Self-Management Course. Expert patients Programme Community Interest Company Lawn S et al: The Mental Health Expert Patient: Findings from a Pilot Study of a Generic Chronic Condition Self- Management Programme for People with Mental Illness. International Journal of Social Psychiatry 2007; 53; 63. 5

6 tilbud, herunder udvikling af en egenomsorgsplan i samarbejde med læge samt et tilbud om støtte med en ligesindet. Dette betyder, at man på baggrund af dette studie ikke med sikkerhed kan sige noget om, hvorvidt det er patientuddannelsen eller de øvrige tilbud, der har bevirket effekterne. Side Evalueringens formål, effektmål og design Evalueringens effektmål fastsættes og operationaliseres ud fra programmets emner, formål og læringsmål, der er beskrevet i den danske oversættelse af undervisningsmanualen til kurset Lær at tackle angst og depression 11. Formål Som udgangspunkt ønskes det evalueret, hvorvidt kurset har effekt på deltagernes helbredstilstand, sundhedsadfærd, mestring, livskvalitet og selfefficacy. Dette skal ses i lyset af, at det overordnede formål med kurset er at styrke deltagernes helbredstilstand og helbredsadfærd samt deres evne til at håndtere dagligdagen og symptomer på angst og/eller depression. Dertil kommer, at det typisk er effektmål indenfor de områder, der evalueres på inden for forskellige patientuddannelser. 12 Hvis det er muligt inden for projektets tidsramme, ønskes det belyst hvorvidt og evt. hvordan deltagerne ændrer deres nuværende mønster i forbindelse med forbrug af sundhedsydelser. Men der skal tages forbehold for betydningen af det naturlige forløb af angst og depression samt evt. foreliggende viden om, hvad der ville kunne opnås ved andre former for behandling eller støtte. Effektmål Self-efficacy opfattes som en helt central parameter at evaluere på. Kursets teoretiske grundlag og pædagogiske strategier er systematisk udviklet med det formål at styrke deltagernes self-efficacy. Studier peger på, at en øget self-efficacy er en indikator for om deltagerne opnår effekter på deres helbredsstatus og helbredsadfærd 13. Stanford Universitet har udviklet og valideret skalaer til måling og vurdering af self-efficacy 14, og flere af disse er blevet oversat og valideret til anvendelse i en dansk kontekst. 15 Der lægges op til, at disse anvendes i evalueringen af Lær at tackle angst og depression. Stanford Universitet har desuden udviklet og valideret en lang række andre skalaer specifikt til patientuddannelse, som det vil være oplagt at inddrage i evalueringen Det vil også være relevant at måle på en skala for funktionsevne herunder arbejdsevne - med henblik på at afdække, om kurset har effekter med betydning for deltagernes mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet. Evaluator forventes desuden at give et bud på om der er faktorer, der har betydning for effekten af kurset fx gruppedynamik, handleplaner, brug af rollemodeller, 11 Instruktørmanualen Lær at tackle angst og depression. Komiteen for Sundhedsoplysning, under udarbejdelse, Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Lorig K. Patient Education: A practical approach. Sage Publications Lorig K et al.: Outcome Measures for Health Education and Other Health Care Interventions. Sage Publications Gudex C: Oversættelse til dansk af spørgeskemaet Chronic Disease. Komiteen for Sundhedsoplysning Lorig K et al.: Outcome Measures for Health Education and Other Health Care Interventions. Sage Publications Gudex C: Oversættelse til dansk af spørgeskemaet Chronic Disease. Komiteen for Sundhedsoplysning

7 deltagernes grad af netværk uden for kurset, baggrundsfaktorer samt symptomers sværhedsgrad. Processen med at operationalisere effektmål gennemføres af evaluator. Der kan være andre effektmål og områder, end de ovenfor nævnte, som evaluator ønsker at inddrage på baggrund af kendskab til forskning og kendskab til målgruppen. I arbejdet med fastsættelse af de endelige effektmål og operationaliseringen heraf, henvises til s MTV om patientuddannelse 18 samt de to danske evalueringer: Lær at leve med kronisk sygdom 19 og Lær at tackle kroniske smerter. Side 7 Design Da der ikke tidligere er gennemført RCT af effekten af netop dette kursus, lægges der op til, at der gennemføres et sådant studie. Dette indebærer, at der gennemføres effektmålinger ved baseline samt efter endt kursus og en follow-up periode. Inden for den gældende tidsramme vil det være muligt at foretage follow-up effektmålinger op til 6 måneder efter endt kursus (se tidsplan, afsnit 2.9). Det ønskes således, at det i et randomiseret design undersøges, om mennesker, der deltager i interventionen, efterfølgende adskiller sig fra en kontrolgruppe på de udvalgte effektmål. Den kvantitative evaluering suppleres med en kvalitativ del med fokus på at belyse og uddybe årsagerne til effekten/det kursisterne selv peger på, har været betydningsfuldt for deres forandringsprocesser. I tilrettelæggelsen af evalueringsdesignet ønskes det, at der tages højde for den kommunale virkelighed og målgruppens vilkår. Det er meget vigtigt, at der etableres god kontakt til de deltagende kommuner, og at der foregår løbende dialog og samarbejde omkring den praktiske gennemførsel af evalueringen. Baseret på tidligere erfaringer med RCT i kommunale settings, kan der være store udfordringer forbundet med at rekruttere et tilstrækkeligt antal deltagere til at oprette en interventionsgruppe og en kontrolgruppe med et lige stort antal deltagere. Der opfordres derfor til at overveje alternative modeller indenfor RCT, fx at have færre deltagere i kontrolgrupperne end i interventionsgrupperne. Det er også afgørende, at evaluator tager højde for, hvordan randomiseringen kan formidles til målgruppen på en måde der sikrer deltagelse, og respekterer et forventeligt ønske om at få en tilbagemelding på, hvad der kommer ud af at deltage. Kvalitetssikring Som et led i kvalitetssikringen af evalueringen opfordres til at inddrage den generelle følgegruppe for patientuddannelse, som er etableret i regi af Komiteen for Sundhedsoplysning. Følgegruppen består af en lang række fagpersoner, kommuner, regioner og andre relevante organisationer. 18 Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Lær at leve med kronisk sygdom. Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering. DSI

8 2.5 Målgruppe og inklusionskriterier Kursets målgruppe er mennesker med symptomer på angst og/eller depression. Ud fra erfaringer med Lær at leve med kronisk sygdom forventes det, at hovedparten af deltagerne vil have en diagnose på angst og/eller depression. En diagnose er dog ikke et inklusionskriterium. Side 8 Angst og depression er lidelser, der ofte optræder samtidig med andre psykiske og somatiske lidelser For at undgå at ekskludere mennesker, der kan opnå positiv effekt af kurset inkluderes mennesker med symptomer på angst og/eller depression, hvor der kan være ko-morbiditet i forhold til somatisk sygdom eller psykisk sygdom. Der er opstillet følgende foreløbige inklusionskriterier for deltagere på kurset, som alle skal være opfyldt (de kan evt. justeres på baggrund af pilottesten, der forløber i perioden ): år med symptomer på angst og/eller depression a. diagnose på angst og/eller depression er ikke en betingelse for deltagelse b. angst og/eller depression kan udgøre både primær og sekundær lidelse i forhold til anden fysisk eller psykisk sygdom 2. ønske om at deltage i en gruppe, samt evne til at modtage og bearbejde information 3. deltagelse på baggrund af frivillighed 4. uden tegn på selvmordsrisiko 5. uden tegn på aggressiv adfærd over for sig selv eller andre Som et led i rekrutteringen til kurset skal potentielle kursister deltage i en forsamtale ud fra en struktureret guide, der skal sikre at inklusionskriterierne for at deltage på kurset er overholdt. Forsamtalen skal varetages af en kommunal visitator med sundhedsfaglig baggrund. Kurset retter sig fortrinsvist til mennesker med symptomer på angst og/eller depression, men også pårørende kan deltage (i så fald ses der bort fra kriteriet om selvvurderede symptomer på angst og /eller depression (kriterium 1). Det bør tilstræbes, at der max. kan deltage 2 pårørende på et kursus af deltagere. Pårørende kan enten deltage sammen med den berørte eller for sig selv. Pårørende må dog ikke optage pladsen for mennesker med symptomer på angst og/eller depression, og deltagelse af pårørende skal være i overensstemmelse med den berørte borgers ønske. 2.6 Tilrettelæggelse af evalueringen Det endelige studiedesign, effektmål og detaljeret tidsplan udvikles og fastsættes i samarbejde mellem evaluator og projektgruppen i og Komiteen for Sundhedsoplysning med afsæt i tilbudsgivers tilbud. 20 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne, Referenceprogram for unipolar depression hos voksne,

9 Efter endt dataindsamling, fortsætter testkommunerne med at køre programmet, indtil de endelige forskningsresultater foreligger. Der foretages herefter, på baggrund af de endelige resultater, en eventuel justering af kursusprogrammet. Side Evaluators opgaver Konkret forventes det, at evaluator varetager følgende opgaver: Fremlægger et endeligt evalueringsdesign, inklusiv styrkeberegning og en strategi for indsamling af data senest den 3. september I designet skal der tages hensyn til kommunernes muligheder for praktisk at bidrage til indsamling af data jf. punkt 2.4 om evalueringsdesign. Strategien for dataindsamlingen skal koordineres med Komiteen for Sundhedsoplysning. Evaluator forventes at stå for det indholdsmæssige i forhold til det, der skal kommunikeres til kommunerne omkring dataindsamlingen. Komiteen for Sundhedsoplysning står for den direkte kommunikation med kommunerne i forbindelse med dataindsamlingen. Deltager i mindst 2 netværksmøder for kommunale koordinatorer, samarbejder med og Komiteen for Sundhedsoplysning om tilrettelæggelsen af møderne og bidrager med oplæg. Deltager i et afsluttende seminar om evalueringens resultater, bidrager med oplæg og samarbejder med om tilrettelæggelsen af seminaret. Udarbejder en afsluttende rapport i elektronisk version senest 6 mdr. efter endt dataindsamling eller senest den 1. november 2015, indeholdende de samlede resultater af evalueringen. Udarbejder mindst 1 artikel om evalueringens resultater til publikation i internationalt tidsskrift. Samskriver evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger i et bearbejdet og letforståeligt katalog til relevante aktører. Dette leveres til i elektronisk version senest den 1. november Deltager i strategi/statusmøder med og Komiteen for Sundhedsoplysning efter behov. 2.8 s rolle har det overordnede ansvar for det samlede projektforløb herunder evalueringen, hvorfor det er vigtigt, at har tæt kontakt til evaluator. administrerer satspuljens midler, herunder udmøntning af midler til udvikling, pilottest og implementering af 9

10 kurset samt projektledelse af eksterne arbejdsgrupper i relation til udvikling af kursusmaterialet samt det afsluttende seminar. Endvidere varetager offentliggørelse og formidling af den endelige evalueringsrapport og katalog, og kontakt med eksterne interessenter og pressen. varetager ligeledes tryk og grafisk opsætning af den endelige evalueringsrapport og katalog. Side 10 vil stå til rådighed for evaluator med rådgivning i det omfang, der er behov for det, og skal godkende det endelige oplæg til evaluering, herunder strategi til dataindsamling. 2.9 Tidsplan Datoer med relevans for evalueringen juni Tilbudsindhentning på evaluering offentliggøres 27. juni Frist for modtagelse af spørgsmål til kravspecifikationen. Alle spørgsmål og svar vil være offentliggjort på sst.dk ugen efter. 8. august, kl Frist for indkomne tilbud x. juni Afgørelse af valg af evaluator orientering til departementet og underretning af ansøgere 22. august Forventet indgåelse af kontrakt med evaluator 3. september Evaluator fremlægger endeligt evalueringsdesign September - november Pilotafprøvning af kurset v. Komiteen for Sundhedsoplysning 2013 August. August 2013 december Juli November Kommunerne kan udbyde kurset: Lær at tackle angst og depression Indsamling af data for baseline, første follow-up og 6 mdrs. follow-up Evt. indsamling af sidste data for 6. mdrs. follow-up Afrapportering af evaluering og afsluttende seminar 2.10 Evaluators kompetencer forventer, at evaluator: har kendskab til og erfaring med at samarbejde med kursets målgruppe har faglig kompetence til at vurdere deltagernes symptomatologi/sygdomstilstand har viden og erfaring med at gennemføre evalueringer i kommunen 10

11 har viden og erfaring med at anvende metoder til dokumentation og kvalitetssikring af psykosociale interventioner har formidlingskompetencer til bearbejdelse af evalueringens resultater Side Tilbuddets indhold I tilbuddet skal indgå følgende: 1. Evalueringsdesign Evalueringens design, evalueringskriterier, dataindsamlingsmetoder, analysemetoder og produkt. 2. Bemandingsteam Bemanding skal fremgå. Der skal vedlægges cv er for de involverede medarbejdere. 3. Tidsplan Tidsplan skal fremgå. 4. Budget og fakturering Budgettet skal være detaljeret og angive antal timer og timepris for de personer/opgaver, der involveres i arbejdet Tilbudsgiver anmodes om at give et samlet budgetforslag på maksimalt 2 millioner kr. ekskl. moms. Der ønskes endvidere forslag til en betalingsplan, hvor betalingen skal følge aflevering af delleverancer. Bilagsfortegnelse 1. s kontraktskabelon (Generelle betingelser) 3. Udarbejdelse af tilbud 3.1 Sprog Tilbuddet skal udarbejdes på dansk. 3.2 Priser De, i tilbuddet angivne priser, skal være i danske kroner ekskl. moms og inkl. rabatter. 3.3 Omkostninger ved udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiveren modtager ikke honorar for udarbejdelse og kalkulation af tilbud. 3.4 Tildelingskriterier vil udvælge det mest fordelagtige tilbud vurderet ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: 11

12 Evalueringsdesign (50 %) Bemandingsteamets kompetencer dvs. cv er (50 %) 3.5 Spørgsmål Spørgsmål skal være på dansk og skal fremsættes skriftligt pr. til s kontaktperson senest den 27. juni 2012, kl Spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på hjemmeside, og alle spørgsmål/svar vil være offentliggjort den 4. juli Side 12 Spørgsmål kan rettes til projektleder Anna Paldam Folker, 4. Fremsendelse af tilbud Tilbuddet sendes til: Att. Hanne Vinkel Mrk. Evalueringstilbud til satspuljen Lær at tackle angst og depression Axel Heides Gade København S Eller sendes elektronisk pr. til: Mrk. Evalueringstilbud til satspuljen Lær at tackle angst og depression, /1 4.1 Tilbudsfrist Tilbuddet afleveres senest den 8. august, kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning. Enhver fristoverskridelse betragtes som væsentlig. 5. Behandling af tilbud 5.1 Adgangen til at overvære åbning af tilbud Tilbud registreres ved deres modtagelse, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet på et nærmere bestemt fastlagt tidspunkt efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af de indkomne tilbud. 5.2 Meddelelse om resultatet Efter tildelingen af kontrakten vil hurtigst muligt skriftligt orientere de tilbudsgivere, der ikke er blevet tildelt kontrakten om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele. 12

Nedenfor følger tidsplan for udbuddet. 20. juni Forventet indgåelse af kontrakt 27. juni. 1. Generelle oplysninger. 1.1 Udbudsform

Nedenfor følger tidsplan for udbuddet. 20. juni Forventet indgåelse af kontrakt 27. juni. 1. Generelle oplysninger. 1.1 Udbudsform Kravspecifikation for evaluerings- og dokumentationsopgaver i forbindelse med satspuljeprojektet styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indholdsfortegnelse... 1. Generelle oplysninger...2

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Udbudsbetingelser og kravspecifikation for evaluering af satspuljeprojektet Modelkommuneprojekt Unge, alkohol og stoffer. Indhold

Udbudsbetingelser og kravspecifikation for evaluering af satspuljeprojektet Modelkommuneprojekt Unge, alkohol og stoffer. Indhold Udbudsbetingelser og kravspecifikation for evaluering af satspuljeprojektet Modelkommuneprojekt Unge, alkohol og stoffer Indhold 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3

Læs mere

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter?

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Lea Dunkerley Cand mag i psykologi Senior projektkoordinator Komiteen for Sundhedsoplysning Programmerne Lær at leve med kronisk sygdom Målgruppe:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr.

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr. UDBUDSMATERIALE Tilpasning af ICDP programmet med en sundhedsfaglig dimension i forbindelse med satspuljen vedr. børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici samt uddannelse af

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Sundhed og beskæftigelse 1. oktober 2015 Lea Hegaard chefkonsulent Komiteen for Sundhedsoplysning Om projektet Formål: At styrke den kommunale indsats for sygedagpengemodtagere

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

MTV af patientuddannelse med særligt fokus på egenomsorg. Temamøde om egenomsorg som led i patientuddannelse Region Syddanmark 3.

MTV af patientuddannelse med særligt fokus på egenomsorg. Temamøde om egenomsorg som led i patientuddannelse Region Syddanmark 3. MTV af patientuddannelse med særligt fokus på egenomsorg Temamøde om egenomsorg som led i patientuddannelse Region Syddanmark 3. marts 2010 Formålet med denne præsentation at præsentere de centrale resultater

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FOR SATSPULJEPRO- JEKT OM NEDBRINGELSE AF TVANG I PSYKI- ATRIEN EFTER GENNEMBRUDSMETODEN. 14. marts 2012 j.nr.

UDBUDSMATERIALE FOR SATSPULJEPRO- JEKT OM NEDBRINGELSE AF TVANG I PSYKI- ATRIEN EFTER GENNEMBRUDSMETODEN. 14. marts 2012 j.nr. UDBUDSMATERIALE FOR SATSPULJEPRO- JEKT OM NEDBRINGELSE AF TVANG I PSYKI- ATRIEN EFTER GENNEMBRUDSMETODEN 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation...

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Nordisk konference om egenomsorg ved kronisk sygdom 3.12.2010 kl. 9.30 17 Charan Nelander Direktør Komiteen for Sundhedsoplysning Gennemgang Kort introduktion

Læs mere

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed Patient uddannelse Lær at leve med kronisk sygdom Din genvej til sundhed Fælles problemer og fælles løsninger Mennesker med kronisk sygdom har ofte de samme bekymringer og problemer i hverdagen, selv om

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FOR PRODUKTION AF KAMPAGNEELEMENTER TIL EN NATIONAL RYGESTOPKAMPAGNE. 13. juli 2011 j.nr /1/jf

UDBUDSMATERIALE FOR PRODUKTION AF KAMPAGNEELEMENTER TIL EN NATIONAL RYGESTOPKAMPAGNE. 13. juli 2011 j.nr /1/jf UDBUDSMATERIALE FOR PRODUKTION AF KAMPAGNEELEMENTER TIL EN NATIONAL RYGESTOPKAMPAGNE 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 2.1

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Sundhedspædagogik i et

Sundhedspædagogik i et Sundhedspædagogik i et kommunalt patientuddannelseskoncept 1 Oplæg på erfa-møde om sundhedspædagogik i patientuddannelse den 1. februar 2011 v. Charlotte Nyborg Kristensen, Region Syddanmark Baggrund Kronikerindsatsen

Læs mere

Annonceringsmateriale 28. januar 2016

Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annoncering af opgave med at tilvejebringe analyse- og evidensgrundlag for rumområdet med udgangspunkt i Danmark 0. Bilagsoversigt Bilag 1: Kommissorium for udarbejdelse

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom Pædagogik og underviserkompetencer v. Lea Hegaard Dunkerley Seminar Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Nicolaj Holm Ravn Faber, Chefkonsulent 1 Disposition

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Udmøntning af satspuljen - Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, i samarbejde med regioner, til at ansøge om satspuljemidler til

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

ANNONCE. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

ANNONCE. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk ANNONCE Undersøgelse af udenlandske erfaringer med indbrudsforebyggelse og gennemførsel af indbrudsforebyggende pilotprojekter i forbindelse med renoveringsprojekt i et alment boligbyggeri 1. Opgaven Indbrudsraten

Læs mere

Evaluering af komplekse teknologier

Evaluering af komplekse teknologier Evaluering af komplekse teknologier Finn Diderichsen Afdeling for socialmedicin Københavns Universitet Dias 1 De tre videnstyper (Grøn m.fl. DSI 2012): Teoretisk viden om årsager til sygdom og sygdomskonsekvenser

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

GUIDE TIL STATUSRAPPORT

GUIDE TIL STATUSRAPPORT 1 GUIDE TIL STATUSRAPPORT Satspulje vedr. socialt udsatte og sårbare grupper Projekt: 7-313-04-11/17 Projektansvarlig: Projektleder Nicolaj Holm Faber, tlf. 22 67 10 12, e-mail: nhf@sundkom.dk Dato: 31.8.2011

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH

Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH Helle Schnor Ph.d. Studerende, cand.cur., sygeplejerske Danmarks pædagogiske Universitetsskole Inspirationsdag Den 24. november 2010 Indvandrer Medicinsk Klinik OUH Hvorfor skal patienter uddannes? Hvad

Læs mere

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering Udbudsbetingelser Undervisning i Hverdagsrehabilitering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 2 7.

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Kronisk sygdom og patientuddannelse

Kronisk sygdom og patientuddannelse Kronisk sygdom og patientuddannelse Temamøde om patientuddannelse Region Syddanmark 9. september 2010 Jette Blands læge, MPH Team for kronisk sygdom Center for Forebyggelse Disposition Kronisk sygdom projektet

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

N O T A T. 1. Formål og baggrund

N O T A T. 1. Formål og baggrund N O T A T Notat vedrørende vurdering af muligheden for at pege på et fælles redskab til den overordnede behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation af kræftpatienter Resume: nedsatte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+

Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+ Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+ Det har givet mig selvtillid i og med at min vægt er gået ned. Det har også givet mig troen på, at der er

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune

Handleplan. 2. At definere målgrupperne til forløbet Livsstilscafe i Ballerup kommune Handleplan Aktionslæringsgruppen Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Bjørn Hother Pedersen Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Ballerup Kommunes udfordring er følgende: Hvordan får vi

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

HVORFOR ET PROGRAM PRO?

HVORFOR ET PROGRAM PRO? HVORFOR ET PROGRAM PRO? For at skabe et solidt vidensgrundlag for, hvordan man kan anvende PRO-data i systematisk kvalitetsudvikling af patientforløb på tværs af sektorer- og For at et levere bud på, hvordan

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FOR GET MOVING KAMPAGNEN 2012 - MEDIEINDRYKNING. 21. december 2011 j.nr. /1-2010-18/1

UDBUDSMATERIALE FOR GET MOVING KAMPAGNEN 2012 - MEDIEINDRYKNING. 21. december 2011 j.nr. /1-2010-18/1 UDBUDSMATERIALE FOR GET MOVING KAMPAGNEN 2012 - MEDIEINDRYKNING 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 2.1 Tilbuddet skal indeholde...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome :

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : HVAD ER PRO(M)? Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : Any report of the status of a patient s health condition that comes directly from the patient, without

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Kursuskalender for efteråret 2016

Kursuskalender for efteråret 2016 Lær at tackle kroniske smerter Kursuskalender for efteråret 2016 For mennesker med kroniske smerter (og pårørende), der oplever, at det er smerterne, der styrer hverdagen. Smerten fylder, så det er svært

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Patientuddannelse på tværs af diagnoser. Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området

Patientuddannelse på tværs af diagnoser. Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området Patientuddannelse på tværs af diagnoser Udvikling af et kommunalt koncept for patientuddannelse på tværs af hjerte- type 2-diabetes- og KOL-området Region Syddanmark Afdelingen for Kommunesamarbejde og

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere