Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv"

Transkript

1 Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015

2 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015 Ref.: a. HJK skr. PO 2014/ af (HJK Årsprogram 2015 version 002). b. HJV intranet, DeMars budgetvejledning. c. Opgavekontoplan d. HJVBST (Rådighedsvederlag, udkast). e. HJVBST (Ydelser til kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel). f. HJVBST (Arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt hjemmeværnspersonel). INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLAG 2. TIDSPLAN 3. GENERELT 4. PROCES 5. BUDGETTERING 6. KONTERING 7. FORBRUGSOPFØLGNING Bilag 1: Økonomistrukturen for de lokale budgetter Bilag 2: Økonomistrukturen i HJK. Bilag 3: HJV budgetcyklus. 1. GRUNDLAG Grundlaget for budgetudarbejdelsen er ref. a. - c., gældende budgetdirektiv, udmeldte rammer samt MYN foreløbige aktivitetsplaner. Budgettet skal udarbejdes efter princippet, "den der befaler, betaler". Ressourceforbrug ved aktiviteter, hvor der sker samvirke mellem to eller flere MYN, afholdes af hver MYN for sig. Er det praktisk, at én MYN gennemfører en aktivitet for flere MYN, kan budgetterne efter aftale reguleres MYN imellem ved overførsel af midler senest ved fjerde revurdering. 2. TIDSPLAN 2.1 Vedr. regnskabsåret 2015 og 2016: Forslag til budget for 2015 og 2016 skal modtages i HJK senest 31 OKT 2014 og skal samtidigt være indtastet som version 0 i DeMars (ikke budget 2016). HHD og Det Bornholmske Hjemmeværn fremsender deres budgetforslag til egen TFR jf. egen TFR anvisninger OEAFD m.m. gennemfører efter behov drøftelser med de enkelte MYN i SEP-DEC HJK Årsprogram 2015 version 003 inkl. rammer udsendes DEC HJV Planlægnings- og budgetseminar 2016 gennemføres MAR 2015 på HVS Første revurdering pr. 31 MAR 2015 skal modtages i HJK senest 17 APR Anden revurdering pr. 31 MAJ 2015 skal modtages i HJK senest 16 JUN

3 2.1.7 Tredje revurdering pr. 31 AUG 2015 skal modtages i HJK senest 15 SEP Fjerde revurdering pr. 31 OKT 2015 skal modtages i HJK senest 17 NOV Vedr. regnskabsåret 2016 (tentativt): HJK Årsprogram 2016 version 01 udsendes FEB Budgetdirektiv 2016 mm. Udsendes med HJK Årsprogram 2016 FEB Forslag til budget 2016 skal modtages i HJK senest 31 OKT 2015 og skal samtidigt være indtastet som version 0 i DeMars OEAFD m.m. gennemfører efter behov drøftelser med de enkelte MYN i SEP-DEC HJK Årsprogram 2016 version xx inkl. rammer udsendes DEC GENERELT 3.1. Helt ekstraordinære behov for økonomiske midler skal særskilt begrundes i indstillingen til første budgetforslag, og må ikke indgå i det afleverede budget. Det kan eksempelvis være særlige landsdækkende aktiviteter, større samlede øvelser eller en helt ny tungtvejende udgift HJK forventer, at der lokalt foretages en koordination af aktiviteter (eksempelvis endhedsuddannelse m.v.), og at aktivitetsafholdende MYN budgetterer for fællesomkostninger for alle deltagere uanset værnstilhørsforhold. De personrelaterede udgifter, f.eks. transport, tabt arbejdsfortjeneste m.v. budgetteres og afholdes af de personelafgivende MYN. Dog ved HVS aktiviteter budgetteres for alle omkostninger (eksempelvis LPU) Under forudsætning af at nuværende profitcenter og konto i opgavekontoplanen fortsat er gældende, kan ordrenummer anvendt i 2014 genbruges I forbindelse med oprettelse af nye ordrenumre skal opmærksomheden henledes på vigtigheden af anvendelse af korrekt opgavekontonummer med henblik på efterfølgende optagelse i virksomhedsregnskabet De aktivitetsbestemte områder på omkostningssiden opdeles i: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer. Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. Øvrigt lagertræk BAM rapport (godkendelse af det interne månedsregnskab) underskrives af MYNCH og indsendes til HJK via Captia senest den 15. i måneden efter periodeafslutning. Rapporten indsendes månedligt med undtagelse af MAR, MAJ, AUG og SEP måned grundet de fastsatte revurderinger (se pkt. 2 tidsplan) Hovedprincippet for afholdelse af omkostninger til uddannelse er aftalt mellem FKO og HJK (AG/Økonomirapport), således at hver part afholder egne omkostninger, såfremt der er et uddannelsesmæssigt udbytte for de deltagende HJV-enheder. Såfremt 3

4 der alene er tale om markeringsstyrke, afholder den for øvelsen ansvarlige MYN alle udgifter Ovennævnte hovedprincipper om, at hver part afholder egne omkostninger, gælder for alle øvrige omkostninger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem HOK og HJK Afhængig af bemyndigelsen til anvendelse af CO-modul i DeMars, kan følgende roller være relevante for den enkelte bruger: K-FKO_009 CO-vis i FKO regi. K-HJV_009 CO-vis i HJV regi. F-FKO_022 FKO økonomirapportering. F-HJV_023 HJV økonomirapportering. K-HJV_108 Udmelde budgetrammer til NIVIII (Tildeles kun HJK og TFR). K-HJV_109 Oprette og vedligeholde interne ordrer. K-HJV_111 Udarbejde og ændre budget. 4. PROCES Budgetteringsvejledningen findes på HJV hjemmeside Budgetteringen skal foretages i prisniveau Prisniveau oplyses af HJK/OEAFD Der skal budgetteres for finanskroner samt omkostningskroner til aktivitetsbestemte områder Budgetteringen skal foretages på ordre. Da der ikke anvendes samme omkostningsartsgruppe til budgettering af finans- og omkostningskroner, skal budgetteringen på det enkelte ordrenummer først foretages på finanssiden og derefter (på samme ordrenummer) på omkostningssiden Budgetordre oprettes ved anvendelse af ordreart GHK0(Golf Hotel Kilo nul) Budgetordre (GHK0) for HJV oprettes automatisk i intervallet Med mindre der er særlige begrundelser, må HJV personel kun kontere på ordrer i dette interval Ved ordreoprettelse anvendes: - Profitcenter jf. profitcentergruppe GA34. - Opgavekontoplan HJK/OEAFD udmelder 2B rammer til TFR, MHD, FHD, VHD og HVS indenfor aktivitetsområdet herunder delrammer på lønlignende ydelser fordelt på variable ydelser til fastansatte, rådighedsvederlag til frivillige og instruktørvederlag til frivillige samt en samlet omkostningsramme til de aktivitetsbestemte områder. Inden for aktivitetsområdet udmeldes en delramme til lønlignende ydelser. Detailfordeling af omkostningsrammen mellem de aktivitetsbestemte områder foranstaltes ved TFR, MHD, FHD, VHD og HVS På baggrund af de tildelte 2B rammer fra HJK udmelder TFR 3B rammer til underlagte HHD og DBH, samt egne sektioner mv. Detailfordeling af rammen mellem de aktivitetsbestemte områder fastsættes af TFR. 4

5 4.10. HJK/OEAFD udmelder 3B rammer til HJK DIV og selvstændige AFD Rammeordre til finanskroner oprettes ved anvendelse af ordreart GHP0 (Golf Hotel Papa nul) Ved oprettelse af rammeordre til finanskroner anvendes følgende opgave: GH-AKTIVITETSRAMME Den samlede omkostningsramme for de aktivitetsbestemte områder udmeldes på følgende omkostningsart: GRAMTRAEK. 5. BUDGETTERING 5.1. Til budgettering af finanskroner skal anvendes omkostningsartsgruppen: G_BHJV. Transaktionskode: KAH Til budgettering af omkostningskroner skal anvendes omkostningsartsgruppen: G_BHJVMAT Transaktionskode: KAH3. (Anvend formularbaseret) Omkostningsartsgruppen består af følgende arter: G8B000: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. G8D590: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer : Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. G7B000: Øvrigt lagertræk Budgettering og registrering af intern afregning af sejlads foretages således Transaktionskode KPF6 anvendes. Der skal bladres på pilene i værktøjsbjælken frem til layout FSV2005. Følgende data skal anvendes: - Ordre: Aktuel ordre - Afsenderomk.sted: AfsendAktivitetsart: G8D Gældende priser og satser til brug for budgettering kan for materiel og ammunition udsøges via materielstamdata faneblad finansregnskab (TC: MM03), fabrik Gældende satser for køretøjer beregnes ud fra en sammensætning af drivmiddelforbrug (G8DXXX), ekstern vedligeholdelse og vedligeholdelse på Forsvarets Hovedværksted (G8AXXX). Ved lån af puljekøretøjer ved det øvrige forsvar afregnes pr. time; der afregnes selvom køretøjet står stille - vær derfor opmærksom på ikke at låne køretøjer der skal stå stille længere tid (eksempelvis kørsel til og fra flerdages seminarer el. lignende). Aktivitetsarten er: G5Y040. Satser for fartøjer er lig drivmiddelpris (G8D590). Følgende aktivitetsarter anvendes: G8A215 LVGM 4x2, AKT.FORB G8D215 LVGM 4x2, AKT.FORB G8A230 LVGL 4x4, AKT.FORB G8D230 LVGL 4x4, AKT.FORB G8A235 PERSVG L/-M 4x4, AKT.FORB G8D235 PERSVG L/-M 4x4, AKT.FORB G8A240 BUSL m moms, AKT.FORB G8D240 BUSL m moms, AKT.FORB 5

6 G8A245 PERSVG L, M& 4, AKT.FORB G8D245 PERSVG L, M& 4, AKT.FORB G8A246 PVGVM G8D246 PVGVM G8A250 BUSL, PICKUP mv, AKT. G8D250 BUSL, PICKUP mv, AKT. G8A255 LVGM 4x4 og 6x6, AKT.FORB G8D255 LVGM 4x4 og 6x6, AKT.FORB G8A260 PERSVG T & 4xX m moms, AKT.FORB G8D260 PERSVG T & 4xX m moms, AKT.FORB G8A275 MC G8D275 MC G5Y040 Puljekøretøjer G8D590 HJV FARTØJER DeMars satsen kan udsøges via TC: KSBT med anførelse af aktuel aktivitetsart, f.eks. G8A215 + G8D215 (for fartøjer, udelukkende: G8D590), årstal og version 0 samt 1 i perioden Når budgetterne fra MYN såvel ved årsopstart som ved revurdering modtages i HJK, behandles de indledningsvis af OE. Derefter afklares de med andre AFD i HJK efter følgende principper: - Aktivitetsområdet med PO - Omkostningsområdet med LOGAFD Efter endt sagsbehandling forelægges budgetterne for HJL med henblik på godkendelse og efterfølgende udmelding af rammer. Vedrørende årsopstart sker det senest inden budgetåret start Øvrige budgetter såvel ved årsopstart som ved revurdering behandles i OE og forelægges efter endt sagsbehandling for HJL med henblik på godkendelse og efterfølgende udmelding af rammer Der skal ikke budgetteres for løn, da dette foretages centralt Der budgetlægges i hele hundrede kr. på primært 3-cifrede artskonti, og budgettet skal periodiseres. Opmærksomheden henledes på, at det kan tage flere måneder at få en aktivitet økonomisk afsluttet, hvilket der skal tages højde for i forbindelse med periodiseringen. Det kan være hensigtsmæssigt at sammenligne med forbruget fra tidligere år Rådighedsvederlag(RV) budgetteres på artskonto Såfremt en mere detaljeret artsbudgettering vedr. RV ønskes, anvendes følgende artskonti: Feriegodtgørelse RV ved afgang 12,5 % Særlig feriegodtgørelse RV 1,5 % Faste tillæg, frivillige i HJV. RV kan efter egen vurdering enten budgetteres på et ordrenummer samlet ved distriktet eller på et ordrenummer pr. underafdeling Det maksimale beløb, der må anvendes til RV, beregnes i henhold til ref. d. og budgetteres jf. ref. c. på ordrenumre tilknyttet opgavekonto RV betragtes som en fast lønlignende ydelse og registreres efter samme principper som almindelig løn. Det betyder, at forbruget til RV ikke registreres på ordrenumre men derimod på det omkostningssted, hvor RV modtageren er oprettet i PERSYS. 6

7 Ej forbrugte midler til RV i forhold til det beregnede maksimale beløb, der må anvendes til RV, indgår som en del af aktivitetsrammen Budgettering af variable ydelser foretages på ordrenummer tilknyttet den enkelte aktivitet. Der skal kun budgetteres for VARYD til egne aktiviteter, men der skal budgetteres for alle deltagere fra HJV uanset tilhørsforhold. Registreringen af variable ydelser foretages på ordrenumre Budgettering af undervisningsbetaling (145000) foretages på ordrenummer tilknyttet den enkelte aktivitet. Registreringen af undervisningsbetaling foretages på ordrenumre Tilpasning af aktivitetsbudgettet i forhold til rammerne såvel i årets løb (revurderingerne) som ved første budgetforslag skal ske ved den lokale CH prioritering Kommunikationschefen skal deltage i udarbejdelsen af aktivitetsplaner og budgetter for informationsvirksomheden ved MYN. Enighed om aktiviteter og anvendelse af midler på området skal være opnået inden det samlede budgetforslag fremsendelse til HJK Udgifter til image- og hvervekampagner indgår i rammen til aktivitetsområdet og budgetteres under anvendelse af opgavekonto De samlede ydelser til kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel beregnes i henhold til ref. e. og budgetteres jf. ref. c. på ordrenumre tilknyttet opgavekonto Grundlaget er styrketallet (skønnet) pr. 01 OKT året forud for budgetåret. Der skal oprettes et ordrenummer pr. UAFD til brug for løbende opfølgning Det samlede beløb til dækning af ydelser til arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt personel beregnes i henhold til ref. f. og budgetteres på artskonto Forbrug registreres på artskonto Ordrenummer skal jf. ref. c. tilknyttes opgavekonto Der skal oprettes et ordrenummer pr. UAFD til brug for løbende opfølgning Udgifter til større samlede øvelser budgetteres ved MYN. Skiftende deltagelse i væsentlige større samlede øvelser kan medføre, at MYN periodisk enten tildeles en større ramme eller tildeles en trækningsret hertil. HJK beslutter, om der kan tildeles midler helt eller delvist til større samlede øvelser Der skal ikke budgetteres for sneberedskab. Såfremt der har været et forbrug medtages dette ved revurderingen. Forbrug herefter meddeles HJK-OE02 direkte med henblik på regulering af rammer. MYN der anvender pansrede mandskabsvogn (PMV) til sneberedskab og uddannelse skal have et ordrenummer ved det af Hærens regimenter, hvor PMV udleveres Der må kun budgetteres og konteres på ordrenumre, som er tilknyttet omkostningssteder i gældende organisation (GA34). Kontrol af om gamle omkostningssteder anvendes, foretages i opfølgningsrapporter bl.a. ved anvendelse af omkostningsstedsgruppe GA3GL Budgetteringsansvaret for uddannelsesaktiviteter er aftalt således med HOK: 7

8 - Udgifter til HOK ledet uddannelse af chef og stab ved TFR afholdes af HOK og medtages ikke i forslag til HJV-lokalbudget. - TFR uddannelse af HJV MYN og enheder afholdes af HJV og medtages i forslag til HJV-lokalbudget. 6. KONTERING 6.1. Udgiftskontering skal foretages på 6-cifrede artskonti Udgiftskontering af finanskroner må kun foretages på konti medtaget i GH-ART. NB. Det er vigtigt, at de medarbejdere som udfærdiger indkøbsordre, herunder medarbejdere på depoterne, bliver informeret om dette Uanset anvendte principper for budgettering skal udgifter/omkostninger registreres på lavest mulige styringsrelevante niveau. Som eksempel kan nævnes forventede udgifter/omkostninger, der visse steder budgetteres samlet ved distriktet. Registreringen af selve udgiften/omkostningen kan foregå på et ordrenummer knyttet til den underafdeling, som skal belastes af udgiften/omkostningen Kaffe og frugt til medarbejderordningen skal konteres på ordrenummer tildelt af FBE ved anvendelse af artskonto Over- og merarbejde budgetteres og konteres på centralt oprettet ordrenummer. Dette ordrenummer meddeles MYN. Fridage til gode konteres på hovedordrenummeret, som er oprettet af FKIT. 7. FORBRUGSOPFØLGNING 7.1. HJK laver månedlige opfølgninger på henholdsvis finans- og omkostningsøkonomi. Opfølgningen omfatter udover centrale budgetter og centrale kapacitetsomkostninger: Decentrale budgetter samlet Decentrale budgetter lønlignende ydelser Decentrale budgetter kørsel Decentrale budgetter Ammunition Decentrale budgetter Fartøjer Decentrale budgetter lagertræk Opfølgningerne laves med henblik på kontinuerlig kontrol af budgetter og forbrug og samles i en månedlig ledelsesrapport I løbet af 2015 vil Business Intelligens (BI) rapporter erstatte DeMars rapporterne. Indtil dette ske skal følgende anvendes Til samlet forbrugsopfølgning af finans- og omkostningskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH-TOTAL Til forbrugsopfølgning af finanskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH-ART 7.5. Til specifik forbrugsopfølgning af lønlignende ydelser anvendes omkostningsartsgruppe: GH-LONLIGN.YD. 8

9 7.6. Til specifik forbrugsopfølgning af variable ydelser til fastansat personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-VARYD Til specifik forbrugsopfølgning af rådighedsvederlag til frivilligt personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-RV Til specifik forbrugsopfølgning af instruktørvederlag ydelser til frivilligt personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-INSTRUV Til forbrugsopfølgning af omkostningskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH- MATOMK. Forbrugsopfølgning kan tillige underopdeles på følgende omkostningsartsgrupper: GH-MATOMK.KOE: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. GH-MATOMK.FAR: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer. GH-MATOMK.AMM: Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. GH-MATOMK.LAG: Øvrigt lagertræk TFR, MHD, FHD, VHD og HVS anvender følgende rapporter til opfølgning: - ZHTS9 - Valgfri periode (2B) DST (HHD og DBH) samt SEK anvender følgende rapporter til opfølgning: - ZHTS4 - Valgfri periode Alle kan anvende følgende rapport til at følge op på om der månedsvis er overensstemmelse med budget og forbrug (periodisering): - ZHTFB1 - Budget og forbrug vist pr. md. Sagsbehandlende afdeling er Økonomiafdelingen. 9

10 BILAG 1 til BUDDIR Økonomistrukturen for de lokale budgetter. Diagrammet for de lokale budgetter viser budgetstrukturen for HJK underlagte MYN. HJK/OE melder 2B rammer til TFR, MHDE og MHDV, FHD, VHD og HVS. TFR melder 3B rammer til egne SEK samt underlagte distrikter. HVS melder 3B rammer til egne AFD samt UDC. HJK TFR MHD FHD VHD HVS AFD/SEK HD UAFD UAFD UAFD UAFD AFD UDC 10

11 BILAG 2 TIL BUDDIR Økonomistrukturen i HJK. Diagrammet for HJK budgetter viser budgetstrukturen internt i HJK. HJK/OE melder 3B rammer til HJL og DIV samt selvstændige AFD i HJK, som efter behov nedbryder disse rammer til underlagte AFD, SEK eller ELM. HJK (OE) DIV AFD AFD SEK ELM SEK ELM

12 BILAG 3 TIL BUDDIR ØKONOMIAFDELINGENS ÅRSHJUL Fjerde revurdering pr. 31 OKT for år X Myndighederne fremsender budgetforslag for år X+1 pr. 31 OKT Tredje udgiftsopfølgning, primo OKT Budgetdirektiv og opgaveproduktkontoplan for år x+1 udsendes. Budgetforslag for år X+1 indkaldes. Grundbudget HJV år X+1, primo DEC Årsprogram ver. 00x for år X+1 med foreløbige mål og foreløbige rammer udsendes primo DEC Tredje revurdering pr. 31 AUG for år X OKT (9) SEP (7) OKT (10) OKT (8) AUG (6) Anden udgiftsopfølgning, primo AUG DEC (12) DEC (11) AUG (5) Årsafslutning X-1, men evt. afvigeforklaringer fra myndighederne JAN (13) MAJ (4) FEB (14) FEB (15) APR (3) MAR (16) APR (1) APR (2) Fjerde udgiftsopfølgning, primo FEB Årsprogram ver. 001 for år X+1 med foreløbige mål og foreløbige rammer udsendes Første udgiftsopfølgning, primo APR Anden revurdering pr. 31 MAJ for år X Første revurdering pr. 31 MAR for år X Årsrapport aflevering til FMN medio MAR FFL, primo APR Hver måned er der desuden: Månedsopfølgning, BAM-rapport.

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan 2015. Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version

Læs mere

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014)

HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014) HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret /06/0) Hvad er uddannelsesdatabasen Hjemmeværnets uddannelsesdatabasen er udarbejdet som er stykke

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. august 2014

Bestyrelsesmøde 26. august 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2014 14. august 2014 Pkt. 10. Forudsætninger for

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan

Rejsekort og udfasning af klippekort i H Markedsplan Rejsekort og udfasning af pekort i H Markedsplan 11. april 2014 Markedssituation Markedsproblemstilling ƒ Udfasningen af s pekort er blevet udskudt fra 1.juni 2014 til sidste salgsdato den 12. oktober

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO JUN 2010 DMI BST KAPITEL 4 BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO (DMI) lånekonto er oprettet med det formål at kunne yde rentefri lån til idrætsforeninger til indkøb af idrætsmateriel.

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM OM NETVÆRKET + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER BÆREDYGTIG KAFFE + Danmarks største festival for global retfærdighed PRODUKTER 21. maj 2011 NYHEDER tel 2487 3836 mail info@kaffetekakao.dk ARRANGEMENTER åbningstider

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015

YDELSESREFUSION. Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 YDELSESREFUSION Dialog med it-leverandører af økonomisystemer Torsdag den 27. august 2015 Opgaver på de kommunale økonomisystemer fra 2016 og 2018 Fra 2016 skal kommunernes refusioner og medfinansieringer

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE CHARLIE PRODUKTER 51 PRISER 52 RABAT 53 GARANTI 55 GODTGØRELSE 55 BESTILLING AF REKLAMETID 56 BETALINGSBETINGELSER 57 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 50 1 PRODUKTER 1.1 TRP Reklametiden

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening.

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening. Mai - Kunstgressbanen 28.apr 29.apr 30.apr 18 01.mai 02.mai 03.mai 04.mai 05.mai 06.mai 07.mai 19 08.mai 09.mai 10.mai 11.mai 12.mai 13.mai 14.mai 20 15.mai 16.mai 17.mai 18.mai 19.mai 20.mai 21.mai 21

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere