Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv"

Transkript

1 Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015

2 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015 Ref.: a. HJK skr. PO 2014/ af (HJK Årsprogram 2015 version 002). b. HJV intranet, DeMars budgetvejledning. c. Opgavekontoplan d. HJVBST (Rådighedsvederlag, udkast). e. HJVBST (Ydelser til kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel). f. HJVBST (Arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt hjemmeværnspersonel). INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLAG 2. TIDSPLAN 3. GENERELT 4. PROCES 5. BUDGETTERING 6. KONTERING 7. FORBRUGSOPFØLGNING Bilag 1: Økonomistrukturen for de lokale budgetter Bilag 2: Økonomistrukturen i HJK. Bilag 3: HJV budgetcyklus. 1. GRUNDLAG Grundlaget for budgetudarbejdelsen er ref. a. - c., gældende budgetdirektiv, udmeldte rammer samt MYN foreløbige aktivitetsplaner. Budgettet skal udarbejdes efter princippet, "den der befaler, betaler". Ressourceforbrug ved aktiviteter, hvor der sker samvirke mellem to eller flere MYN, afholdes af hver MYN for sig. Er det praktisk, at én MYN gennemfører en aktivitet for flere MYN, kan budgetterne efter aftale reguleres MYN imellem ved overførsel af midler senest ved fjerde revurdering. 2. TIDSPLAN 2.1 Vedr. regnskabsåret 2015 og 2016: Forslag til budget for 2015 og 2016 skal modtages i HJK senest 31 OKT 2014 og skal samtidigt være indtastet som version 0 i DeMars (ikke budget 2016). HHD og Det Bornholmske Hjemmeværn fremsender deres budgetforslag til egen TFR jf. egen TFR anvisninger OEAFD m.m. gennemfører efter behov drøftelser med de enkelte MYN i SEP-DEC HJK Årsprogram 2015 version 003 inkl. rammer udsendes DEC HJV Planlægnings- og budgetseminar 2016 gennemføres MAR 2015 på HVS Første revurdering pr. 31 MAR 2015 skal modtages i HJK senest 17 APR Anden revurdering pr. 31 MAJ 2015 skal modtages i HJK senest 16 JUN

3 2.1.7 Tredje revurdering pr. 31 AUG 2015 skal modtages i HJK senest 15 SEP Fjerde revurdering pr. 31 OKT 2015 skal modtages i HJK senest 17 NOV Vedr. regnskabsåret 2016 (tentativt): HJK Årsprogram 2016 version 01 udsendes FEB Budgetdirektiv 2016 mm. Udsendes med HJK Årsprogram 2016 FEB Forslag til budget 2016 skal modtages i HJK senest 31 OKT 2015 og skal samtidigt være indtastet som version 0 i DeMars OEAFD m.m. gennemfører efter behov drøftelser med de enkelte MYN i SEP-DEC HJK Årsprogram 2016 version xx inkl. rammer udsendes DEC GENERELT 3.1. Helt ekstraordinære behov for økonomiske midler skal særskilt begrundes i indstillingen til første budgetforslag, og må ikke indgå i det afleverede budget. Det kan eksempelvis være særlige landsdækkende aktiviteter, større samlede øvelser eller en helt ny tungtvejende udgift HJK forventer, at der lokalt foretages en koordination af aktiviteter (eksempelvis endhedsuddannelse m.v.), og at aktivitetsafholdende MYN budgetterer for fællesomkostninger for alle deltagere uanset værnstilhørsforhold. De personrelaterede udgifter, f.eks. transport, tabt arbejdsfortjeneste m.v. budgetteres og afholdes af de personelafgivende MYN. Dog ved HVS aktiviteter budgetteres for alle omkostninger (eksempelvis LPU) Under forudsætning af at nuværende profitcenter og konto i opgavekontoplanen fortsat er gældende, kan ordrenummer anvendt i 2014 genbruges I forbindelse med oprettelse af nye ordrenumre skal opmærksomheden henledes på vigtigheden af anvendelse af korrekt opgavekontonummer med henblik på efterfølgende optagelse i virksomhedsregnskabet De aktivitetsbestemte områder på omkostningssiden opdeles i: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer. Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. Øvrigt lagertræk BAM rapport (godkendelse af det interne månedsregnskab) underskrives af MYNCH og indsendes til HJK via Captia senest den 15. i måneden efter periodeafslutning. Rapporten indsendes månedligt med undtagelse af MAR, MAJ, AUG og SEP måned grundet de fastsatte revurderinger (se pkt. 2 tidsplan) Hovedprincippet for afholdelse af omkostninger til uddannelse er aftalt mellem FKO og HJK (AG/Økonomirapport), således at hver part afholder egne omkostninger, såfremt der er et uddannelsesmæssigt udbytte for de deltagende HJV-enheder. Såfremt 3

4 der alene er tale om markeringsstyrke, afholder den for øvelsen ansvarlige MYN alle udgifter Ovennævnte hovedprincipper om, at hver part afholder egne omkostninger, gælder for alle øvrige omkostninger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem HOK og HJK Afhængig af bemyndigelsen til anvendelse af CO-modul i DeMars, kan følgende roller være relevante for den enkelte bruger: K-FKO_009 CO-vis i FKO regi. K-HJV_009 CO-vis i HJV regi. F-FKO_022 FKO økonomirapportering. F-HJV_023 HJV økonomirapportering. K-HJV_108 Udmelde budgetrammer til NIVIII (Tildeles kun HJK og TFR). K-HJV_109 Oprette og vedligeholde interne ordrer. K-HJV_111 Udarbejde og ændre budget. 4. PROCES Budgetteringsvejledningen findes på HJV hjemmeside Budgetteringen skal foretages i prisniveau Prisniveau oplyses af HJK/OEAFD Der skal budgetteres for finanskroner samt omkostningskroner til aktivitetsbestemte områder Budgetteringen skal foretages på ordre. Da der ikke anvendes samme omkostningsartsgruppe til budgettering af finans- og omkostningskroner, skal budgetteringen på det enkelte ordrenummer først foretages på finanssiden og derefter (på samme ordrenummer) på omkostningssiden Budgetordre oprettes ved anvendelse af ordreart GHK0(Golf Hotel Kilo nul) Budgetordre (GHK0) for HJV oprettes automatisk i intervallet Med mindre der er særlige begrundelser, må HJV personel kun kontere på ordrer i dette interval Ved ordreoprettelse anvendes: - Profitcenter jf. profitcentergruppe GA34. - Opgavekontoplan HJK/OEAFD udmelder 2B rammer til TFR, MHD, FHD, VHD og HVS indenfor aktivitetsområdet herunder delrammer på lønlignende ydelser fordelt på variable ydelser til fastansatte, rådighedsvederlag til frivillige og instruktørvederlag til frivillige samt en samlet omkostningsramme til de aktivitetsbestemte områder. Inden for aktivitetsområdet udmeldes en delramme til lønlignende ydelser. Detailfordeling af omkostningsrammen mellem de aktivitetsbestemte områder foranstaltes ved TFR, MHD, FHD, VHD og HVS På baggrund af de tildelte 2B rammer fra HJK udmelder TFR 3B rammer til underlagte HHD og DBH, samt egne sektioner mv. Detailfordeling af rammen mellem de aktivitetsbestemte områder fastsættes af TFR. 4

5 4.10. HJK/OEAFD udmelder 3B rammer til HJK DIV og selvstændige AFD Rammeordre til finanskroner oprettes ved anvendelse af ordreart GHP0 (Golf Hotel Papa nul) Ved oprettelse af rammeordre til finanskroner anvendes følgende opgave: GH-AKTIVITETSRAMME Den samlede omkostningsramme for de aktivitetsbestemte områder udmeldes på følgende omkostningsart: GRAMTRAEK. 5. BUDGETTERING 5.1. Til budgettering af finanskroner skal anvendes omkostningsartsgruppen: G_BHJV. Transaktionskode: KAH Til budgettering af omkostningskroner skal anvendes omkostningsartsgruppen: G_BHJVMAT Transaktionskode: KAH3. (Anvend formularbaseret) Omkostningsartsgruppen består af følgende arter: G8B000: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. G8D590: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer : Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. G7B000: Øvrigt lagertræk Budgettering og registrering af intern afregning af sejlads foretages således Transaktionskode KPF6 anvendes. Der skal bladres på pilene i værktøjsbjælken frem til layout FSV2005. Følgende data skal anvendes: - Ordre: Aktuel ordre - Afsenderomk.sted: AfsendAktivitetsart: G8D Gældende priser og satser til brug for budgettering kan for materiel og ammunition udsøges via materielstamdata faneblad finansregnskab (TC: MM03), fabrik Gældende satser for køretøjer beregnes ud fra en sammensætning af drivmiddelforbrug (G8DXXX), ekstern vedligeholdelse og vedligeholdelse på Forsvarets Hovedværksted (G8AXXX). Ved lån af puljekøretøjer ved det øvrige forsvar afregnes pr. time; der afregnes selvom køretøjet står stille - vær derfor opmærksom på ikke at låne køretøjer der skal stå stille længere tid (eksempelvis kørsel til og fra flerdages seminarer el. lignende). Aktivitetsarten er: G5Y040. Satser for fartøjer er lig drivmiddelpris (G8D590). Følgende aktivitetsarter anvendes: G8A215 LVGM 4x2, AKT.FORB G8D215 LVGM 4x2, AKT.FORB G8A230 LVGL 4x4, AKT.FORB G8D230 LVGL 4x4, AKT.FORB G8A235 PERSVG L/-M 4x4, AKT.FORB G8D235 PERSVG L/-M 4x4, AKT.FORB G8A240 BUSL m moms, AKT.FORB G8D240 BUSL m moms, AKT.FORB 5

6 G8A245 PERSVG L, M& 4, AKT.FORB G8D245 PERSVG L, M& 4, AKT.FORB G8A246 PVGVM G8D246 PVGVM G8A250 BUSL, PICKUP mv, AKT. G8D250 BUSL, PICKUP mv, AKT. G8A255 LVGM 4x4 og 6x6, AKT.FORB G8D255 LVGM 4x4 og 6x6, AKT.FORB G8A260 PERSVG T & 4xX m moms, AKT.FORB G8D260 PERSVG T & 4xX m moms, AKT.FORB G8A275 MC G8D275 MC G5Y040 Puljekøretøjer G8D590 HJV FARTØJER DeMars satsen kan udsøges via TC: KSBT med anførelse af aktuel aktivitetsart, f.eks. G8A215 + G8D215 (for fartøjer, udelukkende: G8D590), årstal og version 0 samt 1 i perioden Når budgetterne fra MYN såvel ved årsopstart som ved revurdering modtages i HJK, behandles de indledningsvis af OE. Derefter afklares de med andre AFD i HJK efter følgende principper: - Aktivitetsområdet med PO - Omkostningsområdet med LOGAFD Efter endt sagsbehandling forelægges budgetterne for HJL med henblik på godkendelse og efterfølgende udmelding af rammer. Vedrørende årsopstart sker det senest inden budgetåret start Øvrige budgetter såvel ved årsopstart som ved revurdering behandles i OE og forelægges efter endt sagsbehandling for HJL med henblik på godkendelse og efterfølgende udmelding af rammer Der skal ikke budgetteres for løn, da dette foretages centralt Der budgetlægges i hele hundrede kr. på primært 3-cifrede artskonti, og budgettet skal periodiseres. Opmærksomheden henledes på, at det kan tage flere måneder at få en aktivitet økonomisk afsluttet, hvilket der skal tages højde for i forbindelse med periodiseringen. Det kan være hensigtsmæssigt at sammenligne med forbruget fra tidligere år Rådighedsvederlag(RV) budgetteres på artskonto Såfremt en mere detaljeret artsbudgettering vedr. RV ønskes, anvendes følgende artskonti: Feriegodtgørelse RV ved afgang 12,5 % Særlig feriegodtgørelse RV 1,5 % Faste tillæg, frivillige i HJV. RV kan efter egen vurdering enten budgetteres på et ordrenummer samlet ved distriktet eller på et ordrenummer pr. underafdeling Det maksimale beløb, der må anvendes til RV, beregnes i henhold til ref. d. og budgetteres jf. ref. c. på ordrenumre tilknyttet opgavekonto RV betragtes som en fast lønlignende ydelse og registreres efter samme principper som almindelig løn. Det betyder, at forbruget til RV ikke registreres på ordrenumre men derimod på det omkostningssted, hvor RV modtageren er oprettet i PERSYS. 6

7 Ej forbrugte midler til RV i forhold til det beregnede maksimale beløb, der må anvendes til RV, indgår som en del af aktivitetsrammen Budgettering af variable ydelser foretages på ordrenummer tilknyttet den enkelte aktivitet. Der skal kun budgetteres for VARYD til egne aktiviteter, men der skal budgetteres for alle deltagere fra HJV uanset tilhørsforhold. Registreringen af variable ydelser foretages på ordrenumre Budgettering af undervisningsbetaling (145000) foretages på ordrenummer tilknyttet den enkelte aktivitet. Registreringen af undervisningsbetaling foretages på ordrenumre Tilpasning af aktivitetsbudgettet i forhold til rammerne såvel i årets løb (revurderingerne) som ved første budgetforslag skal ske ved den lokale CH prioritering Kommunikationschefen skal deltage i udarbejdelsen af aktivitetsplaner og budgetter for informationsvirksomheden ved MYN. Enighed om aktiviteter og anvendelse af midler på området skal være opnået inden det samlede budgetforslag fremsendelse til HJK Udgifter til image- og hvervekampagner indgår i rammen til aktivitetsområdet og budgetteres under anvendelse af opgavekonto De samlede ydelser til kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel beregnes i henhold til ref. e. og budgetteres jf. ref. c. på ordrenumre tilknyttet opgavekonto Grundlaget er styrketallet (skønnet) pr. 01 OKT året forud for budgetåret. Der skal oprettes et ordrenummer pr. UAFD til brug for løbende opfølgning Det samlede beløb til dækning af ydelser til arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt personel beregnes i henhold til ref. f. og budgetteres på artskonto Forbrug registreres på artskonto Ordrenummer skal jf. ref. c. tilknyttes opgavekonto Der skal oprettes et ordrenummer pr. UAFD til brug for løbende opfølgning Udgifter til større samlede øvelser budgetteres ved MYN. Skiftende deltagelse i væsentlige større samlede øvelser kan medføre, at MYN periodisk enten tildeles en større ramme eller tildeles en trækningsret hertil. HJK beslutter, om der kan tildeles midler helt eller delvist til større samlede øvelser Der skal ikke budgetteres for sneberedskab. Såfremt der har været et forbrug medtages dette ved revurderingen. Forbrug herefter meddeles HJK-OE02 direkte med henblik på regulering af rammer. MYN der anvender pansrede mandskabsvogn (PMV) til sneberedskab og uddannelse skal have et ordrenummer ved det af Hærens regimenter, hvor PMV udleveres Der må kun budgetteres og konteres på ordrenumre, som er tilknyttet omkostningssteder i gældende organisation (GA34). Kontrol af om gamle omkostningssteder anvendes, foretages i opfølgningsrapporter bl.a. ved anvendelse af omkostningsstedsgruppe GA3GL Budgetteringsansvaret for uddannelsesaktiviteter er aftalt således med HOK: 7

8 - Udgifter til HOK ledet uddannelse af chef og stab ved TFR afholdes af HOK og medtages ikke i forslag til HJV-lokalbudget. - TFR uddannelse af HJV MYN og enheder afholdes af HJV og medtages i forslag til HJV-lokalbudget. 6. KONTERING 6.1. Udgiftskontering skal foretages på 6-cifrede artskonti Udgiftskontering af finanskroner må kun foretages på konti medtaget i GH-ART. NB. Det er vigtigt, at de medarbejdere som udfærdiger indkøbsordre, herunder medarbejdere på depoterne, bliver informeret om dette Uanset anvendte principper for budgettering skal udgifter/omkostninger registreres på lavest mulige styringsrelevante niveau. Som eksempel kan nævnes forventede udgifter/omkostninger, der visse steder budgetteres samlet ved distriktet. Registreringen af selve udgiften/omkostningen kan foregå på et ordrenummer knyttet til den underafdeling, som skal belastes af udgiften/omkostningen Kaffe og frugt til medarbejderordningen skal konteres på ordrenummer tildelt af FBE ved anvendelse af artskonto Over- og merarbejde budgetteres og konteres på centralt oprettet ordrenummer. Dette ordrenummer meddeles MYN. Fridage til gode konteres på hovedordrenummeret, som er oprettet af FKIT. 7. FORBRUGSOPFØLGNING 7.1. HJK laver månedlige opfølgninger på henholdsvis finans- og omkostningsøkonomi. Opfølgningen omfatter udover centrale budgetter og centrale kapacitetsomkostninger: Decentrale budgetter samlet Decentrale budgetter lønlignende ydelser Decentrale budgetter kørsel Decentrale budgetter Ammunition Decentrale budgetter Fartøjer Decentrale budgetter lagertræk Opfølgningerne laves med henblik på kontinuerlig kontrol af budgetter og forbrug og samles i en månedlig ledelsesrapport I løbet af 2015 vil Business Intelligens (BI) rapporter erstatte DeMars rapporterne. Indtil dette ske skal følgende anvendes Til samlet forbrugsopfølgning af finans- og omkostningskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH-TOTAL Til forbrugsopfølgning af finanskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH-ART 7.5. Til specifik forbrugsopfølgning af lønlignende ydelser anvendes omkostningsartsgruppe: GH-LONLIGN.YD. 8

9 7.6. Til specifik forbrugsopfølgning af variable ydelser til fastansat personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-VARYD Til specifik forbrugsopfølgning af rådighedsvederlag til frivilligt personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-RV Til specifik forbrugsopfølgning af instruktørvederlag ydelser til frivilligt personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-INSTRUV Til forbrugsopfølgning af omkostningskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH- MATOMK. Forbrugsopfølgning kan tillige underopdeles på følgende omkostningsartsgrupper: GH-MATOMK.KOE: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. GH-MATOMK.FAR: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer. GH-MATOMK.AMM: Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. GH-MATOMK.LAG: Øvrigt lagertræk TFR, MHD, FHD, VHD og HVS anvender følgende rapporter til opfølgning: - ZHTS9 - Valgfri periode (2B) DST (HHD og DBH) samt SEK anvender følgende rapporter til opfølgning: - ZHTS4 - Valgfri periode Alle kan anvende følgende rapport til at følge op på om der månedsvis er overensstemmelse med budget og forbrug (periodisering): - ZHTFB1 - Budget og forbrug vist pr. md. Sagsbehandlende afdeling er Økonomiafdelingen. 9

10 BILAG 1 til BUDDIR Økonomistrukturen for de lokale budgetter. Diagrammet for de lokale budgetter viser budgetstrukturen for HJK underlagte MYN. HJK/OE melder 2B rammer til TFR, MHDE og MHDV, FHD, VHD og HVS. TFR melder 3B rammer til egne SEK samt underlagte distrikter. HVS melder 3B rammer til egne AFD samt UDC. HJK TFR MHD FHD VHD HVS AFD/SEK HD UAFD UAFD UAFD UAFD AFD UDC 10

11 BILAG 2 TIL BUDDIR Økonomistrukturen i HJK. Diagrammet for HJK budgetter viser budgetstrukturen internt i HJK. HJK/OE melder 3B rammer til HJL og DIV samt selvstændige AFD i HJK, som efter behov nedbryder disse rammer til underlagte AFD, SEK eller ELM. HJK (OE) DIV AFD AFD SEK ELM SEK ELM

12 BILAG 3 TIL BUDDIR ØKONOMIAFDELINGENS ÅRSHJUL Fjerde revurdering pr. 31 OKT for år X Myndighederne fremsender budgetforslag for år X+1 pr. 31 OKT Tredje udgiftsopfølgning, primo OKT Budgetdirektiv og opgaveproduktkontoplan for år x+1 udsendes. Budgetforslag for år X+1 indkaldes. Grundbudget HJV år X+1, primo DEC Årsprogram ver. 00x for år X+1 med foreløbige mål og foreløbige rammer udsendes primo DEC Tredje revurdering pr. 31 AUG for år X OKT (9) SEP (7) OKT (10) OKT (8) AUG (6) Anden udgiftsopfølgning, primo AUG DEC (12) DEC (11) AUG (5) Årsafslutning X-1, men evt. afvigeforklaringer fra myndighederne JAN (13) MAJ (4) FEB (14) FEB (15) APR (3) MAR (16) APR (1) APR (2) Fjerde udgiftsopfølgning, primo FEB Årsprogram ver. 001 for år X+1 med foreløbige mål og foreløbige rammer udsendes Første udgiftsopfølgning, primo APR Anden revurdering pr. 31 MAJ for år X Første revurdering pr. 31 MAR for år X Årsrapport aflevering til FMN medio MAR FFL, primo APR Hver måned er der desuden: Månedsopfølgning, BAM-rapport.

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 002 30. juni 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne...3 2. Generelt...5 2.1 Forsvarsforlig 2013-2017... 5 2.2 Resultatkontrakt... 5 2.3

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan 2015. Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1200735 Dok. Nr.: 889333 Dato: 20. april 2012 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO JUN 2010 DMI BST KAPITEL 4 BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO (DMI) lånekonto er oprettet med det formål at kunne yde rentefri lån til idrætsforeninger til indkøb af idrætsmateriel.

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET FORSVARETS PERSONELTJENESTE CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET Ref.: a. Kundgørelse for Forsvaret B. 2-15 af 8. maj 2003, Cirkulære om egentlig militærtjeneste.

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012. 5.0 Indledning 5.0-1. 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5.

Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012. 5.0 Indledning 5.0-1. 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5. Budget- og Regnskabssystem Afsnit 5 Dato: 12. november 2012 5 FORM OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET Indhold Side 5.0 Indledning 5.0-1 5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetvedtagelsen 5.1-1 5.2 Formkrav

Læs mere

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV 2014-11-14 Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV Indledning Dette notat er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre og illustrere den styringsmodel og de styringsprincipper, der gælder for 60 fællesskabet

Læs mere

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn Ledelsestilsyn for Psykiatrien Psykiatriens i Region Syddanmark overordnede ledelsestilsyn Version 2.1 1. Udkast, Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed... 1 1.2 Øverst ansvarlig ledelse...

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars

forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars Beretning til statsrevisorerne om forsvarets anskaffelse og ibrugtagning af it-systemet DeMars November 2005 RB A304/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 10 A. Undersøgelsens

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL.

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. 1. GENERELT. 1.1. Forsvarets Personeltjeneste (FPT) fastsætter med denne vejledning

Læs mere