INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering 1. kvartal 2014 (O) * b. Udvalgsbudgetter (B) * c. Maksimumbeløb vedr. råderet (B) * d. Forslag på afdelingsmøderne om lån i egne midler til råderetsarbejder (B) * e. Rammeudbud af rådgiverydelser (B) * f. Repræsentantskabsmøde den 22. maj (B) * g. Rabataftale på maling til beboerne (B) * h. Informationsfolder om beboerdemokrati (B) * 2. Afdelinger a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Oversigt over udfordringer i afdelingerne (O) * c. Revision af beslutning vedr. tilskud til afdelingerne (B) * 3. Administration a. Orientering fra administrationen (O) * 4. Mødeevaluering 5. Kommende møder a. Emner til næste ordinære møde, der holdes den 14. august 2014 (B) b. Mødeplan 2014 (O) * c. Uddannelse, herunder bestyrelsesseminar den juni (O) 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2

3

4

5 NOTAT TIL PKT 1.b Udvalgsbudgetter DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann/udvalg PROBLEMSTILLING På bestyrelsens møde den 3. april besluttedes en samlet ramme på kr. til kurser, møder for bestyrelsen samt udvalgsaktiviteter (konto ). Det blev endvidere besluttet, at fordelingen af budgetposter mellem de enkelte udvalg besluttes endeligt på bestyrelsesmødet i maj på baggrund af høring blandt udvalgene. Budgetterne blev drøftet på udvalgsnetværksmødet den 29. april, og indstillingen herfra var, at den samlede ramme vurderes tilstrækkelig og fastholdes, men at der ikke besluttes en egentlig fordelingen mellem udvalgene, da der efter alt at dømme vil være budget til at realisere de beskrevne aktivitetsønsker fra udvalgene i INDSTILLING Det indstilles, at beslutningen fra 3. april fastholdes, og at der fremover ikke besluttes en fast fordeling mellem udvalgene her indenfor.

6 NOTAT TIL PKT 1.c Maksimal lejeforhøjelse og lånebeløb ved lån af afdelingens egne midler DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Hvis en afdeling vil benytte sig af den finansierede råderet skal det vedtages på et afdelingsmøde hvilke arbejder der kan lånes til. Der ydes lån med en løbetid på max. 15 år. Renten svarer til mellemregningsrenten. Organisationsbestyrelsen besluttede første gang på sit møde den 21. juni 2012 et maksimalt lånebeløb pr. afdeling samt en maksimal lejeforhøjelse pr. m 2 pr. afdeling til brug for, hvis afdelingen på afdelingsmødet ønsker at træffe beslutning om at tilbyde lån af afdelingens egne midler ift. finansierede råderetsarbejder. På mødet den 7. november 2013 besluttede bestyrelsen endvidere, at der opstilles en kolonne med maksimumhusleje inkl. lån på oversigten over finansieret råderet i afdelingerne, sammen med en definition på, hvad maksimumhuslejen omfatter. Eksempel: I afdeling 1 med en lejlighed på 80 m 2 vil den maksimale lejeforhøjelse være = kr. pr. år = 667 kr. pr. måned. Det kan forrente et lån på ca kr. (667 0,7%). Den månedlige forhøjelse udgør 0,7% af lånebeløbet. Det er beregnet med en rente på ca. 3,5%. Forudsætningen er, at afdelingsmødet tilslutter sig muligheden for lån i egne midler og sætter en grænse inden for de af bestyrelsen satte rammer. Det sker af hensyn til at fastholde et lejeniveau, der ikke giver udlejningsvanskeligheder samt at undgå, at den enkelte afdelings mellemregning belastes unødigt. Finansieret råderet benyttes som udgangspunkt ikke i ungdomsboliger 1. Det vil normalt heller ikke være nødvendigt i afdelinger, der er under 10 år gamle. INDSTILLING I forhold til de grænser, der blev vedtaget for kun ét år siden, indstilles der kun mindre justeringer af det maksimale udlån i tre afdelinger af hensyn til bevægelserne på mellemregningskontoen: 1 Undtaget dog afdeling 45 Kappelvænget/Torpevænget

7 Afdeling Grænse 2013 Grænse Nydamsparken Nørreskovvej Mosevænget Det betyder samlet at følgende grænser er gældende som rammer for evt. beslutninger på afdelingsmøderne om at give adgang til lån i afdelingens egne midler: Afdeling B 3 Maksimal merleje pr. m 2 Maksimalt udlån 1 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej m.m Viggo Stuckenbergs Vej 4 ( ) Chr. Molbechs Vej Otto Benzons Vej 4 ( ) Risvang Allé Vestre Ringgade Vilhelm Bergsøes Vej Trøjborgvej Dalstien m.m Fej l! er ikke Helge Rodes Vej Majdalen Fej l! er ikke Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej m.m Fej Hammershusvej Samtidig sænkes den mulige forhøjelse fra 100 til 80 kr. pr. m 2 pga. renoveringen. 3 Afdelingsmødet har allerede besluttet adgang til lån i egne midler, evt. med begrænsninger i, hvad der ydes lån til, eller begrænsninger i den samlede låneramme. 4 Beslutningen i afdeling 3-5 er midlertidigt suspenderet. 2/6

8 Afdeling B 3 Maksimal merleje pr. m 2 Maksimalt udlån 17 Fej l! er ikke Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Paludan-Müllers Vej Illerupvej Fej l! er ikke Nydamsparken Kirkedammen Fej l! er ikke Reginehøj Vestre Ringgade Fej l! er ikke Frydenlund Fej l! l! Bogmærke er ikke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Bog- Lindholmparken /6

9 Afdeling B 3 Maksimal merleje pr. m 2 Maksimalt udlån mærke er ikke 29 Kalmargade Fej l! er ikke Nørreskovvej Fej l! er ikke 32 Fej l! er ikke Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Fej l! er ikke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Skelagervej Hallssti Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Hjelmagerparken Mosevænget Hjulby Hegn /6

10 Afdeling B 3 Maksimal merleje pr. m 2 Maksimalt udlån 45 Kappelvænget/Torpevænget 360/ Fej l! er ikke Vistoftparken Skæring Parkvej Viborgvej Julsøvej Skæring Parkvej Åvænget Ranunkelvej Fej l! er ikke Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ryttervej Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej 0 0 Den angivne maksimale samlede merleje beregnes af følgende elementer: a) Huslejeforhøjelser som følge af individuelle råderetsarbejder b) Huslejeforhøjelser som følge af kollektive råderetsarbejder 7 c) Hvis lejeren har fået godkendt og selv finansieret et råderetsarbejde (typisk køkken) og lejeren ønsker at få et andet arbejde finansieret via punkt a eller b laves en konkret bereg- 5 Samlet beløb pr. måned. 6 Boliger i samarbejde med Jysk Børneforsorg 7 Forstået som arbejder, hvor ikke alle lejemål i afdelingen deltager, og hvor den enkelte lejer kan beslutte at deltage eller lade være. 5/6

11 ning på godtgørelse og dermed lejeforhøjelse som om lejeren flyttede og det var en ny lejer der flyttede ind og samtidig ønskede f. eks nyt bad. Den maksimale lejeforhøjelse må ikke overskrides. Der kan således kun bevilges lån i egne midler til råderetsarbejder, indtil merlejen jf. pkt. a)-c) for det pågældende lejemål når det angivne loft pr. m 2. Man kan ikke nægte en lejer selv at betale for f. eks et nyt køkken og opnå godtgørelse ved fraflytning forudsat arbejdet er ansøgt og godkendt. 6/6

12 NOTAT TIL PKT 1.d Beslutning på afdelingsmøderne om finansieret råderet DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Råderetsudvalget PROBLEMSTILLING Kun halvdelen af de 60 afdelinger, der iflg. organisationsbestyrelsens beslutning fra den 20. juni 2013 har mulighed for at tilbyde lån i egne midler, har faktisk besluttet at gøre dette på et afdelingsmøde. Råderetsudvalget ønsker at muligheden for at låne i egne midler udbredes så meget som muligt. Udvalget og administrationen har i fællesskab udarbejdet en skabelon for denne beslutning. En række afdelinger har besluttet at tilbyde lån i egne midler, men kun til visse arbejder. Det er efter råderetsudvalgets opfattelse både forvirrende for beboerne og med til at hindre den fulde fordel ved den fri råderet. Råderetsudvalget er parat til at bistå de afdelingsbestyrelser som evt. ikke selv ønsker at fremlægge forslaget for deres beboere. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen opfordrer afdelingsbestyrelserne i de afdelinger som endnu ikke har indført den finansieret råderet, til at fremsætte forslaget på deres afdelingsmøde i august-september at organisationsbestyrelsen opfordrer afdelingsbestyrelserne til at fjerne begrænsningerne i adgangen til lån i egne midler, således at der kan lånes til alle forbedringsarbejder at såfremt afdelingsbestyrelsen i en afdeling giver udtryk for, at de ikke ønsker det fremsat, sætter organisationsbestyrelsen forslaget på dagsordenen til det pågældende afdelingsmøde for at sikre, at der bliver truffet en beslutning herunder selvfølgelig muligheden for en aktiv beslutning om ikke at tilbyde lån in egne midler.

13 NOTAT TIL PKT 1.e Rammeudbud af rådgiverydelser DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen har i efteråret 2013 fået en orientering om status på rammeaftaler om rådgiverydelser. Det vil være en fordel at gennemføre et samlet rammeudbud af rådgiverydelser for en årrække. Blandt fordelene bør nævnes: Med et rammeudbud kendes priser og vilkår for fx fire rådgivende ingeniørfirmaer, hvilket både vil være en økonomisk og tidsmæssig besparelse. Med et rammeudbud afløftes forpligtelsen til at udbyde rådgiveropgaven på større nybygnings- og renoveringsopgaver. Der vil således alligevel skulle gennemføres en række EUudbud i perioden. Der kan desuden afvikles et særskilt udbud indenfor rammeaftalen af større opgaver for at sikre den helt rigtige prissætning af disse. Samlet set vil et udbud erfaringsmæssigt betyde en væsentlig besparelse. Omkostningen ved gennemførsel af et EU-udbud forventes at være op mod kr.., som afholdes af organisationen. Denne omkostning søges naturligvis minimeret i det videre forløb. Boligkontoret Århus har fra 2009 haft rammeaftale med fire rådgivende ingeniører på lignende vilkår. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der gennemføres et EU-udbud af rådgiverydelsen, og at udgiften hertil afholdes af organisationen.

14 NOTAT TIL PKT 1.f Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Dagsorden Dagsordenen for repræsentantskabsmødet ser således ud. I lighed med tidligere møder bør der være en klar tilkendegivelse mellem bestyrelsens medlemmer om, hvem der har ansvar for de enkelte punkter. 1. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af forretningsorden 2. Bestyrelsens årsberetning samt udvalgenes årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab 2013 med tilhørende revisionsberetning for Boligkontoret Århus samt afdelingerne 4. Forelæggelse af budget 2015 for Boligkontoret Århus 5. Vedtægtsændringer 6. Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 8. Kåring af årets afdeling 9. Valg a. Valg af næstformand (på valg er Henrik Autzen) b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Johnny defeuth Eriksen, Lars Hansen og Torben Kjølhede Lars og Torben modtager ikke genvalg) c. Valg af to suppleanter for ét år (på valg er: Per Hasager og Martin Løvendahl) d. Valg af 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede e. Valg af medlemmer af organisationens udvalg f. Godkendelse af revisor - Revisionsinstituttet indstilles 10. Eventuelt Stemmeudvalg Der skal nedsættes et stemmeudvalg til evt. stemmeoptælling på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsesmøde umiddelbart før repræsentantskabsmødet Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 22. maj kl. 16 på Scandic Århus C. På dagsordenen for mødet, hvor Søren Madsen som dirigent også deltager, gennemgås alene mødets afvikling og ansvar for de enkelte punkter.

15 Konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter repræsentantskabsmødet Der indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afslutning. Der indkaldes med flg. dagsorden: 1) Forretningsorden 2) Konstituering a) Forretningsudvalg b) AARHUSbolig repræsentantskab c) Repræsentantskabet i BL s 5. kreds d) Kontaktpersoner til afdelingerne e) Kontaktpersoner til udvalgene f) Varmecentralen Århus Vest g) Styregruppen for den boligsociale helhedsplan i Frydenlund h) Styregruppen for den boligsociale helhedsplan i Vandtårnsområdet i) Styregruppen for aarhusvest.dk 3) Dato for introduktion for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 4) Eventuelt INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mødets afvikling og udpeger ansvarlige for de enkelte punkter på dagsordenen. Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af de tilmeldte til repræsentantskabsmødet laver en indstilling til stemmeudvalg. Det indstilles, at bestyrelsen indstiller Mette Kjær Larsson som referent til repræsentantskabsmødet. 2/2

16 NOTAT TIL PKT 1.g Rabataftale på maling til beboerne DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/Forretningsudvalget PROBLEMSTILLING MC Malerforretning og Flügger Farver tilbyder begge anselige rabatter på indkøb af maling til beboere i Boligkontoret Århus og har i øvrigt gjort dette i en længere årrække. På sit møde den 10. januar 2013 traf bestyrelsen imidlertid beslutning om ikke at formidle rabataftaler til beboerne på baggrund af et konkret tilbud fra et flyttefirma. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til: om de pågældende leverandører skal bedes stoppe deres rabataftaler om der skal oplyses konkret om disse rabataftaler til beboere, der fraflytter deres lejemål, evt. også ved indflytning om disse rabataftaler eller rabataftaler generelt skal annonceres til beboerne fx gennem Kvarteret

17 NOTAT TIL PKT 1.h Informationsfolder om beboerdemokrati DATO 6. maj 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Demokratiudvalget PROBLEMSTILLING Demokratiudvalget har i samarbejde med administrationen udarbejdet vedlagte folder om beboerdemokrati. Folderen er tiltænkt som information til beboerne op til afdelingsmøderne, og som appetitvækker for evt. at stille flere kandidater til afdelingsbestyrelserne. Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 6. marts 2014 at sende materiale ud med indkaldelse til afdelingsmøde med information om, hvad afdelingsbestyrelsens rolle er, samt evt. hvordan man stiller forslag. INDSTILLING Udvalget indstiller, at pjecen omdeles sammen med dagsorden til alle afdelingsmøderne.

18 Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme. Du kan bruge din indflydelse på mange måder og på mange niveauer. For nemheds skyld kan man skelne mellem to niveauer, du kan præge med din beboerindflydelse: Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Vil du lade din naboer bestemme, hvordan du skal bo?

19 DIN AFDELING Du er både lejer og medejer Sådan er din boligorganisation! Du og dine naboer er på èn gang lejere og en slags medejere. I får det, I vælger og betaler for. Din boligafdeling er nemlig en økonomisk enhed, der skal hvile i sig selv. Udgifter (til drift og vedligeholdelse, fx nye vinduer) skal dækkes af afdelingens indtægter (dvs. huslejen). Så deltag i beboerdemokratiet og vær med til at forme DIN afdeling. Hvordan skal DIN afdeling være? Du vælger selv, om du vil bruge din indflydelse og hvordan du vil bruge den. Du behøver ikke bruge al din fritid på frivilligt arbejde for at påvirke dit nærmiljø. Og du behøver ikke sidde i afdelingsbestyrelsen. Du kan deltage på mange forskellige måder afhængigt af interesser og tid. Beboerne bestemmer Det årlige afdelingsmøde er den øverste myndighed i din boligafdeling. Det er her, du skal deltage, hvis du vil påvirke de store beslutninger om afdelingen fx Hvad skal huslejen være? Hvordan skal afdelingen vedligeholdes? Hvilke forbedringer og fornyelser skal der laves? Hvilke regler skal gælde i afdelingen? Hvad skal der sættes penge af til i budgettet? Hvis du ikke deltager i afdelingsmødet, ja så træffer dine naboer alle de vigtige beslutninger for dig Kom ud med din idé Det behøver ikke altid at være så formelt at få sin idé gjort til virkelighed. Generelt kan man sige: Hvis dit forslag påvirker afdelingens økonomi, huslejen eller de fælles regler (husorden, husdyr mv.), så skal beslutningen træffes på afdelingsmødet. Herudover kan mange andre ideer realiseres løbende, hvis lysten er der. Hvis du fx synes, at der skal holdes en fest i afdelingen så tag en snak med din afdelingsbestyrelse. De allerfleste afdelinger har afsat penge i budgettet til beboeraktiviteter. Du behøver ikke vente til næste afdelingsmøde meget kan lade sig gøre, hvis initiativet, lysten og energien er der. Hvad brænder du for? Hvad synes du, kan blive bedre for dig og dine naboer?

20 Hvem skal så gøre det? Afdelingsmødet vælger også en bestyrelse og dens vigtigste opgave er at varetage beboernes interesser og sikre, at afdelingsmødets beslutninger bliver ført ud i livet. Men den behøver ikke lave alting selv. Bestyrelsen eller afdelingsmødet kan med fordel uddele opgaver til beboere, der har interesse, lyst og energi til at udføre dem. Måske findes der en beboer med flair for og lyst til at vedligeholde afdelingens hjemmeside. Det gælder om at få det bedste ud af hinanden og bruge forskellighederne til fælles gavn. Initiativet kan også gå den anden vej: Snak med din afdelingsbestyrelse, hvis du fx har en god idé til en ny aktivitet eller et initiativ, der kan styrke afdelingens sociale liv. få din idé GJORT Til ViRKeliGHed I vores organisation har vi også et netværk for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der mødes på tværs af afdelingerne for at dele erfaringer og udveksle gode ideer dog altid: Få dit punkt på dagsorden senest 14 dage før mødets afholdelse ellers kan I ikke tage stilling til dit forslag. På mødet skal beboerne i fællesskab tage stilling til de overordnede linjer for afdelingen med fokus på næste år. Budgettet bliver fremlagt og skal vedtages. Det er vigtigt: Bliver der sat penge nok af til at dække udgifterne? Man bør også se længere frem: Hvornår er det fx nødvendigt at lægge nyt tag? Sommerfest V BEBOERNE I AFDELINGEN Ny legeplads Medlem af afdelingsbestyrelsen Hvis du gerne vil ind i din egen afdelingsbestyrelse, så stil op til valg på afdelingsmødet. Hvis du bliver valgt ind, så er din og de øvrige bestyrelsesmedlemmers fornemste opgave at varetage beboernes interesser og trivsel især ved at følge op på de beslutninger, som I træffer på afdelingsmødet. Samtidig er du det vigtige bindeled mellem afdelingen, administrationen og ejendomsfunktionæren (varmemesteren). Forslag AFDELINGSMØDET Nøgleordet er samarbejde! AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsmødet V V Hvad med en syklub, fotoklub, dartklub, løbeklub, julefrokost, bankoaften, arbejdsdag, udflugt...? Det årlige afdelingsmøde der også kaldes beboermøde er den øverste myndighed i din boligafdeling. Det er derfor også din umiddelbare indgang til at få indflydelse både lokalt i din egen afdeling og i boligorganisationen. Husk V Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar kan koges ned til fem punkter: I er planlæggere og følger op på beslutninger I er tillidsmænd for alle beboere og deres holdninger I er kontaktled mellem beboere, administration og organisationsbestyrelse I er igangsættere men I behøver ikke udføre alle opgaver selv I er indlevende, lyttende og viser, at andre beboeres meninger er lige så meget værd som jeres Du er måske mere en planlægger-type end en igangsætter. Det er kun en fordel, at I er forskellige i bestyrelsen, så I kan udnytte jeres forskelligheder konstruktivt. Dit brændstof er dit engagement. Så det er vigtigt, at I afklarer, hvad i hver især brænder for. Hvad har din særlige interesse og hvad kan du bidrage med?

21 DIN BOLIGORGANISATION Repræsentantskabet Repræsentantskabet er den øverste myndighed i boligorganisationen Boligkontoret Århus. Det er her, man formulerer den overordnede politik og visionerne for hele organisationen. Det er fx repræsentantskabet, der står bag organisationens vedtægter og dens strategi, visioner og værdier. Disse overordnede rammer er organisationsbestyrelsens arbejdsgrundlag. For repræsentantskabet vælger en organisationsbestyrelse, som skal sikre, at repræsentantskabets beslutninger og visioner føres ud i livet. Repræsentantskabet udgøres af beboere. Hver afdeling har én repræsentant plus yderligere èn for hver påbegyndt 100 lejemål udover de første 50. Repræsentanterne vælges på afdelingsmødet eller de kan udpeges af afdelingsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen vælges af repræsentantskabet på det årlige repræsentantskabsmøde. Den har ansvar for den overordnede ledelse af boligorganisationen. Dvs. at den har ansvar for boligorganisationens drift, økonomi og udvikling herunder, at det forløber i tråd med repræsentantskabets beslutninger og gældende love. Organisationsbestyrelsen ansætter en direktør og udstikker mål, retning og hastighed, som direktøren skal arbejde efter i den daglige ledelse af administrationen og medarbejdere. Hvordan skal DIN boligorganisation være? Din afdeling er en del af boligorganisationen. Hvis du også er interesseret i det mere organisatoriske og politiske niveau, ja, så er der også forskellige muligheder for at deltage og øve indflydelse her. Du kan fx blive repræsentant i repræsentantskabet. Og på repræsentantskabsmødet kan du stille op som kandidat til organisationsbestyrelsen. Du kan som nævnt også blive medlem af et eller flere udvalg, som interesserer dig. Derfra kan du også præge din organisation - uden nødvendigvis at være medlem af repræsentantskabet eller din afdelingsbestyrelse. det ORGAnisATORisKe niveau Repræsentantskab Afdelingsmøde En organisationsbestyrelse beskæftiger sig bla. med: Afdelingers regnskaber og budgetter Køb, salg og byggeri af fast ejendom Strategiske indsatsområder Overordnede forretningsgange for boligorganisationen Politikker for boligorganisationen Udvalg Udvalg Udvalg Afdelingsbestyrelse Organisationens udvalg I Boligkontoret Århus har vi en række udvalg under repræsentantskabet, der hver især arbejder med et bestemt fokusområde fx råderet, beboerdemokrati, IT, kurser mv. Find dem alle på BKÅ Portalen. Udvalgenes arbejder ud fra nogle retningslinjer, som er vedtaget på repræsentantskabsmødet og løbende justeres. Alle beboere kan stille op til et udvalg forhør dig hos din afdelingsbestyrelse. Organisationsbestyrelse

22 Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej Aarhus N Tlf:

23 NOTAT TIL PKT 2.a Orientering vedr. afdelinger DATO 6. maj 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen PROBLEMSTILLING Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling 1 Pal.Müllersvej Jens Baggesensvej Garage: Udbudsmaterialet er sendt ud til entreprenørerne og der afholdes licitation fredag den 9. maj 2014, kl på Boligkontoret Århus. Altaner: Udbudsmaterialet er sendt ud til entreprenørerne og der afholdes licitation fredag den 9. maj 2014, kl på Boligkontoret Århus. PS. Der tales om at udsætte licitationen en uges tid, men er ikke afgjort. Afdeling 3-5 V.Stuckenbergsvej Afdeling 8 Vilh. Bergsøesvej Peter Fabersvej Afdeling 9/14/18 Trøjborg Afdeling 10 Norddalsvej Dalstien Opdalsvej Sæterstien Afdeling 11 Helge Rodesvej Udbudsmaterialet vedr. kloak renovering er hos rådgiver, med forventet opstart i August måned, inden opstart skal bekæmpelse af rotter færdig gøres. Udbudsmaterialet vedr. kloak renovering er hos rådgiver, med forventet opstart i August måned, inden opstart skal bekæmpelse af rotter færdig gøres. Forespørgsel om udtagelse af lejemål til brug for ejendomsfunktionærkontor sent til det kommunale tilsyn. Afventer svar. Der er afholdt møde med afdelingsbestyrelsen, når alle punkter er gennemgået og afklaret, bliver udbudsmaterialet til nye hoveddøre lavet, forventet opstart, august måned. Entreprenøren er ved at udarbejde en tidsplan. I hovedtræk forventes arbejdet med udskiftning af varmeanlægget påbegyndt i starten af maj og det forventes at pågå til slutningen af oktober.

24 Afdeling Majdalen/Tamperdalsvej Der er udarbejdelse af udbud til køkkenudskiftning i afd 19. udskiftningen forventes at blive august/september. Afdeling Majdalen Hammershusvej Tamperdalsvej Afdeling 15 Møllevangen Afdeling 16 Hammershusvej Afdeling 22 Illerupvej Afdeling 25 Reginehøj Afdeling 27 Høgevej Afdeling 28 Lindholmvej Afdeling 30 Nørreskovvej Rottebekæmpelsen er slået fejl. Derfor skiftes der bekæmper fra Wise- Tec til Pestguard. Afdelingerne skal være rottefri inden kloakrenoveringen i Afleveringsforretning på velux vinduerne er afsluttet, og de sidste mangler er udbedret. Udbudsmaterialet vedr. opfyldning af kulkældrene er i gang og man forventet opstart på arbejdet i August måned. 22. april starter vi op med udskiftningen af 1 strengs anlægget. Foreløbig kører alt planmæssigt. Udbudsmaterialet er op startet i februar måned vedr. vindue og radiator udskiftning, men der er stadig en del punkter der er ved at blive afklaret, der forventes opstart i august måned. Strømpeforing af kloak i blok E er i gang Montering af varmemålere og udskiftning af radiatorventiler i samtlige lejemål er i gang 1-årsgennemgang af service bygning er udført der var et par punkter som entreprenøren udbedre i april måned 2014 Ny servicebygning til ejendomsfunktionærerne er afleveret og mangeludbedringen er ved at være færdig. Genbrugsstation er opført og kører. 1 års gennemgang på vinduer er under udbedring sammen med en kuldebrossikring over vinduerne. Ny servicebygning til ejendomsfunktionærerne er afleveret og mangeludbedringen er ved at være færdig. Afdeling 32 Nørreskovvej Afdeling 42 Hjelmagerparken Afdeling 44 Hjulby Hegn Beklædning af skure: gård 1 er snart færdig og tømrerne går videre til gård 4, som er den sidste i år. De 2 sidste laves næste år. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 20. maj kl. 19:00 i fælleshuset om udskiftning af vandrør på grund af for højt indhold af kobber i vandet. Pris på udskiftning af tag over nummer 80, 82 og 84 er modtaget ,50,- inkl. moms 2/3

25 Afdeling 57 Åvænget Afdeling 61 Choko-Laden Afdeling 73 Virup Skovvej Der er afholdt 1. års mangelgennemgang og håndværkerne er i gang med udbedring af mangler. Montering af cykelstativer i to etager. Alle vinduer og sålbænke skal gennemgås af tømrer og nogle vinduer skal fuges om og andre skal fuges, sålbænke skal være fastlimet til underlag. Arbejdet opstartes den 19. maj 2014, og forventes at tage ca. 2 uger. I uge 19 og 20 vil der blive lagt asfalt på stierne og sidste slidlag på vejene med undtagelse af vejen foran blok B og foran parcel C, da der skal køre tung trafik under byggeriet på parcel C. Herefter vil resterende jordregulering og beplantning blive udført, således at byggemodningen kan afsluttes med undtagelse af det manglende asfaltarbejde. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3/3

26 NOTAT TIL PKT 2.b Udfordringer i afdelingerne DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING På bestyrelsesmødet den 7. november 2013 blev det som opfølgning på bestyrelsesseminaret den september besluttet, at der skulle udarbejdes en oversigt over udfordringer i afdelingerne. Udfordringerne rubriceres i følgende kategorier: A. Utilstrækkelige henlæggelser B. Uensartet boligstandard C. Udfordring med høj fraflytningsandel D. Udlejningsmæssige udfordringer E. Beboerdemokratiske udfordringer Det er desuden undersøgt, om der kan siges at være tværgående problemstillinger med bestemte bygningsdele på tværs af afdelingerne, men det synes dog ikke at være tilfældet. Det er ikke sådan, at fx kloakker generelt er i dårlig stand, og efter den seneste gennemgang af bygningsmassen og fremtidige aktiviteter, som inspektørerne har gennemgået i 1. kvartal 2014, kan der ikke siges at være systematiske problemstillinger. A. Utilstrækkelige henlæggelser Der er et gennemgående problem med niveauet for henlæggelser, som det også er dokumenteret i arbejdet med fremtidssikringsstrategier. Ingen afdelinger henlægger i dag på et niveau, der svarer til den forventede gennemsnitlige udgift til vedligeholdelsesarbejder. Dog er fx afdeling 6 Risvangs Allé, 11 Helge Rodes Vej, 16 Hammershusvej og 37 Istedgade tæt på, dog for de flestes vedkommende med et stort efterslæb med både henlæggelser og vedligeholdelse, der skal indhentes. Der er således stort set ingen afdelinger som har tilstrækkeligt med henlæggelser til ad den vej at realisere arbejderne i vedligeholdelsesplanen. B. Uensartet boligstandard I de tre gamle villaafdelinger afdeling 2 Haugesundsvej m.m., 6 Risvangs Allé og 10 Nordalsvej m.m er udfordringen, at vedligeholdelsesstandarden er meget forskellig. Nogle har investeret store summer i moderniseringen af deres bolig, mens andre fremstår stort set som ved opførelsen i 1940 erne.

27 Det betyder både et stort efterslæb, men også den beboerdemokratiske udfordring, at ikke alle beboere er lige interesserede i kollektive løsninger og opdatering af boligerne. C. Udfordring med høj fraflytningsandel En række afdelinger er ramt af en relativt høj fraflytningsandel. Det betyder en høj udgift til istandsættelse og evt. tab, som dog med de seneste lovændringer i alt væsentligt finansieres af boligorganisationen. Afdelingen belastes imidlertid samtidig af slid, uro, beslaglæggelse af en uforholdsmæssig stor del af ejendomsfunktionærens tid og dårligere muligheder for at opbygge et stabilt socialt og beboerdemokratisk miljø. Det er særligt 62 Skejbyparken, 23 Nydamsparken, 45 Torpevænget/Kappelvænget, 29 Kalmargade, 19 Tamperdalsvej, 14 Aldersovej, 46 Vistoftparken, 34 Salonikivej, 22 Illerupvej, 41 Virupvej, 8 Vilh. Bergsøes Vej, 3 Viggo Stuckenbergs Vej, 44 Hjulby Hegn, 69 Ryttervej og 39 Attikavej, der har uforholdsmæssigt høj fraflytning. D. Udlejningsmæssige udfordringer Parallelt hermed er der afdelinger, hvor udlejning er mere vanskelig end generelt, og hvor der undertiden er tomgang. Det drejer sig især om afdeling 44 Hjulby Hegn, 34 Salonikivej og 39 Attikavej samt afdelingerne 43 Mosevænget og 69 Ryttervej i Hammel. Man skal dog ofte også et stykke ned på ventelisten i afdelingerne i Sabro (særlig 46 Vistoftparken) samt afdeling 29 Kalmargade. Disse forhold forværres selvsagt med problemstillingen under pkt. C. En del af disse udfordringer har med beliggenhed at gøre det drejer sig særligt om afdeling 44 Hjulby Hegn samt i et vist omfang afdeling 34 og 39 i Hårup. Afdelingerne i Hammel ligger på sin vis centralt nok i Hammel, men er vanskeligere at håndtere i lyset af, at boligorganisationens og AARHUSboligs fokus på Århus, herunder Hinnerup som det nærmeste opland. E. Beboerdemokratiske udfordringer Endelig er der udfordringer for beboerdemokratiet i en række afdelinger: Afdeling 44 Hjulby Hegn har tilsyneladende omsider fået en stabil bestyrelse efter en lang periode med stor udskiftning og højt konfliktniveau om bestyrelsen. Afdeling Ådalsparken står pt. uden bestyrelse, men der kan muligvis være perspektiv i at skabe en fælles bestyrelse som parallel til den fælles drift i afdelingerne. Afdeling 21 Paludan-Müllers Vej (2 boliger), 40 Fredensgade (ældreboliger), 65 Bethesdavej (akutboliger til Jysk Børneforsorg) og 68 Østergade (ældreboliger) har af nævnte grunde ingen afdelingsbestyrelse. Der er ofte, men ikke altid et problem med stabiliteten af afdelingsbestyrelser i ungdomsboligafdelinger. Der er både afdelinger uden bestyrelse og demokratisk aktivitet og afdelinger med meget højt aktivitetsniveau. En række steder er der ikke i dag fælles bestyrelser, selv om afdelingerne arbejder tæt sammen fx afdeling Vestre Ringgade og Skæring Parkvej. Det kunne med fordel overvejes. 2/3

28 Ligeledes kan det drøftes, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt for, at afdelinger med fælles afdelingsbestyrelser 3-5 i Møllevangen, på Trøjborg, på Charlottehøj samt i Hårup med fordel kunne gå ind i en egentlig sammenlægning af afdelingerne. Generelt kan der med fordel arbejdes med en klarere forventningsafstemning omkring afdelingsbestyrelsens rolle og støtte til afdelingsbestyrelsen om denne. INDSTILLING Oversigten er til bestyrelsens orientering. 3/3

29 NOTAT TIL PKT 2.b Tilskud til afdelinger - revideret DATO MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Der er forslag om tre ændringer mere i forhold til bilaget der tidligere er udsendt. Afdeling 24, Kirkedammen fik bevilget et tilskud på kr. til badeværelser i forbindelse med fusionen. Afdelingen har fremsat ønske om dette tilskud i stedet lægges oven på tilskuddet på kr. til tag og vinduer. Tilskuddet til badeværelser bortfalder dermed. Afdeling 27 blev indstillet til tilskud til nyt tagpap på kr. Det har vist sig der er 4 indekslån til byggeskader der udløber ved udgangen af Det giver en besparelse på ca. 1 mio. kr. i budgettet for Ydelsen på det nye lån udgør ca kr. Afdelingen kan derfor selv betale ydelsen på lånet til taget uden lejeforhøjelse. Afdeling 42, Hjelmagerparken i Løgten er pålagt at udskiftet koldt brugsvandsrør for at reducere indholdet af kobber til under en ny og lavere grænseværdi. De har krævet det udføres for familieboligerne men ikke ungdomsboliger. Vi mener dog ikke vi kan tillade os at se bort fra dem. Det er ikke sikkert denne løsning sikrer grænseværdien overholdes. Vi foreslår det ekstraordinære afdelingsmøde vælger mellem minimumsløsningen og totalløsningen med udskiftning af varmt brugsvands rør, de lodrette stigstrenge. Minimumsløsningen er vurderet til kr. og totalløsningen til kr. INDSTILLING Vi foreslår tilskuddet til badeværelser på kr. overføres til tag og vinduer under forudsætning af afdelingen øger henlæggelserne og badeværelserne udskiftes senest i 2022 uden tilskud. Administrationen bemyndigedes til at indgå en aftale med afdelingen. Vi indstiller tilskud til taget på kr. bortfalder da afdelingen selv kan finansiere ydelsen på det nye lån ved besparelsen i ydelsen på de 4 lån til byggeskader. Vi indstiller der bevilges et tilskud på kr. til totalløsningen. Det vil reducere lejeforhøjelsen fra ca. 4,75 % til ca. 3,25 % mod 2 % ved minimumsløsningen (uden tilskud).

30 NOTAT TIL PKT 3.a Orientering fra administrationen DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING A. Som opfølgning på energistrategien pågår drøftelser mellem administrationen og Klimasekretariatet, Aarhus Kommune om indgåelse af en klimapartnerskabsaftale. Det forventes, at aftalen er forhandlet på plads indenfor den næste måned. B. BL har forhandlet overenskomster på plads med AC (akademikere), ESL (ejendomsfunktionærer) og Faglig Puls (inspektører), som nu skal godkendes i de respektive organisationer samt i BL s bestyrelse. Aftalerne indebærer alle flg. lønreguleringer: I alt Lønregulering i % 1,70 1,90 1,90 5,50 C. Siden sidste bestyrelsesmøde er teknisk sekretær Margrethe Skou og økonomiassistent Birgit Mow fratrådt. Der søges pt. en medarbejder til en midlertidig stilling i teknisk sekretariat frem til primo D. Som opfølgning på drøftelserne på lederseminaret i januar er det nu af hensyn til engagement og ejerskab konkluderet ikke at forfølge driftscentre som generel strategi, men i stedet anspore maksimalt til samarbejde og kompetencedeling. E. Renoveringen i Nydamsparken er omtalt i Århus Stiftstidende den 15. april:

31 2/3

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Fællesfaciliteter i boligområderne

Fællesfaciliteter i boligområderne Fællesfaciliteter i boligområderne Oversigten viser Boligkontoret Århus fællesfaciliteter fordelt på afdelings- og boligområdeniveau. Forudsætningen for en boligområde-tilgang til fællesfaciliteterne er

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 23. maj 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 30. maj 2013 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15-18.15

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 2. juni 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 4. juni 2015 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Konstituering Kl. 17:15 17:45

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. marts 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 9. april 2015, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1.

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: +45 43 50 50 50 Fax: +45 43 50 50 00 CVR nr. 53 37 19 14 www.ri.dk

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som starter kl. 10.00 på Plejecenter Alparken 34, kld.,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7 Boligselskabet Rosenvænget Endelig indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i Centerhuset Græse Bakkeby beliggende Højvang 2, 3600 Frederikssund Dagsorden Side

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Udsendt den 13. november Side 1 af 7

Udsendt den 13. november Side 1 af 7 Halsnæs Ny Boligselskab Endelig indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 23. november 2015 kl. 18.00 I fælleslokalet beliggende Vognmandsgade 16, kld., 3300 Frederiksværk Dagsorden Side 1

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere