INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering 1. kvartal 2014 (O) * b. Udvalgsbudgetter (B) * c. Maksimumbeløb vedr. råderet (B) * d. Forslag på afdelingsmøderne om lån i egne midler til råderetsarbejder (B) * e. Rammeudbud af rådgiverydelser (B) * f. Repræsentantskabsmøde den 22. maj (B) * g. Rabataftale på maling til beboerne (B) * h. Informationsfolder om beboerdemokrati (B) * 2. Afdelinger a. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * b. Oversigt over udfordringer i afdelingerne (O) * c. Revision af beslutning vedr. tilskud til afdelingerne (B) * 3. Administration a. Orientering fra administrationen (O) * 4. Mødeevaluering 5. Kommende møder a. Emner til næste ordinære møde, der holdes den 14. august 2014 (B) b. Mødeplan 2014 (O) * c. Uddannelse, herunder bestyrelsesseminar den juni (O) 6. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2

3

4

5 NOTAT TIL PKT 1.b Udvalgsbudgetter DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann/udvalg PROBLEMSTILLING På bestyrelsens møde den 3. april besluttedes en samlet ramme på kr. til kurser, møder for bestyrelsen samt udvalgsaktiviteter (konto ). Det blev endvidere besluttet, at fordelingen af budgetposter mellem de enkelte udvalg besluttes endeligt på bestyrelsesmødet i maj på baggrund af høring blandt udvalgene. Budgetterne blev drøftet på udvalgsnetværksmødet den 29. april, og indstillingen herfra var, at den samlede ramme vurderes tilstrækkelig og fastholdes, men at der ikke besluttes en egentlig fordelingen mellem udvalgene, da der efter alt at dømme vil være budget til at realisere de beskrevne aktivitetsønsker fra udvalgene i INDSTILLING Det indstilles, at beslutningen fra 3. april fastholdes, og at der fremover ikke besluttes en fast fordeling mellem udvalgene her indenfor.

6 NOTAT TIL PKT 1.c Maksimal lejeforhøjelse og lånebeløb ved lån af afdelingens egne midler DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Hvis en afdeling vil benytte sig af den finansierede råderet skal det vedtages på et afdelingsmøde hvilke arbejder der kan lånes til. Der ydes lån med en løbetid på max. 15 år. Renten svarer til mellemregningsrenten. Organisationsbestyrelsen besluttede første gang på sit møde den 21. juni 2012 et maksimalt lånebeløb pr. afdeling samt en maksimal lejeforhøjelse pr. m 2 pr. afdeling til brug for, hvis afdelingen på afdelingsmødet ønsker at træffe beslutning om at tilbyde lån af afdelingens egne midler ift. finansierede råderetsarbejder. På mødet den 7. november 2013 besluttede bestyrelsen endvidere, at der opstilles en kolonne med maksimumhusleje inkl. lån på oversigten over finansieret råderet i afdelingerne, sammen med en definition på, hvad maksimumhuslejen omfatter. Eksempel: I afdeling 1 med en lejlighed på 80 m 2 vil den maksimale lejeforhøjelse være = kr. pr. år = 667 kr. pr. måned. Det kan forrente et lån på ca kr. (667 0,7%). Den månedlige forhøjelse udgør 0,7% af lånebeløbet. Det er beregnet med en rente på ca. 3,5%. Forudsætningen er, at afdelingsmødet tilslutter sig muligheden for lån i egne midler og sætter en grænse inden for de af bestyrelsen satte rammer. Det sker af hensyn til at fastholde et lejeniveau, der ikke giver udlejningsvanskeligheder samt at undgå, at den enkelte afdelings mellemregning belastes unødigt. Finansieret råderet benyttes som udgangspunkt ikke i ungdomsboliger 1. Det vil normalt heller ikke være nødvendigt i afdelinger, der er under 10 år gamle. INDSTILLING I forhold til de grænser, der blev vedtaget for kun ét år siden, indstilles der kun mindre justeringer af det maksimale udlån i tre afdelinger af hensyn til bevægelserne på mellemregningskontoen: 1 Undtaget dog afdeling 45 Kappelvænget/Torpevænget

7 Afdeling Grænse 2013 Grænse Nydamsparken Nørreskovvej Mosevænget Det betyder samlet at følgende grænser er gældende som rammer for evt. beslutninger på afdelingsmøderne om at give adgang til lån i afdelingens egne midler: Afdeling B 3 Maksimal merleje pr. m 2 Maksimalt udlån 1 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej m.m Viggo Stuckenbergs Vej 4 ( ) Chr. Molbechs Vej Otto Benzons Vej 4 ( ) Risvang Allé Vestre Ringgade Vilhelm Bergsøes Vej Trøjborgvej Dalstien m.m Fej l! er ikke Helge Rodes Vej Majdalen Fej l! er ikke Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej m.m Fej Hammershusvej Samtidig sænkes den mulige forhøjelse fra 100 til 80 kr. pr. m 2 pga. renoveringen. 3 Afdelingsmødet har allerede besluttet adgang til lån i egne midler, evt. med begrænsninger i, hvad der ydes lån til, eller begrænsninger i den samlede låneramme. 4 Beslutningen i afdeling 3-5 er midlertidigt suspenderet. 2/6

8 Afdeling B 3 Maksimal merleje pr. m 2 Maksimalt udlån 17 Fej l! er ikke Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Paludan-Müllers Vej Illerupvej Fej l! er ikke Nydamsparken Kirkedammen Fej l! er ikke Reginehøj Vestre Ringgade Fej l! er ikke Frydenlund Fej l! l! Bogmærke er ikke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Bog- Lindholmparken /6

9 Afdeling B 3 Maksimal merleje pr. m 2 Maksimalt udlån mærke er ikke 29 Kalmargade Fej l! er ikke Nørreskovvej Fej l! er ikke 32 Fej l! er ikke Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Fej l! er ikke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Skelagervej Hallssti Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Hjelmagerparken Mosevænget Hjulby Hegn /6

10 Afdeling B 3 Maksimal merleje pr. m 2 Maksimalt udlån 45 Kappelvænget/Torpevænget 360/ Fej l! er ikke Vistoftparken Skæring Parkvej Viborgvej Julsøvej Skæring Parkvej Åvænget Ranunkelvej Fej l! er ikke Bogmærke defineret. Bogmærke defineret. Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ryttervej Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej 0 0 Den angivne maksimale samlede merleje beregnes af følgende elementer: a) Huslejeforhøjelser som følge af individuelle råderetsarbejder b) Huslejeforhøjelser som følge af kollektive råderetsarbejder 7 c) Hvis lejeren har fået godkendt og selv finansieret et råderetsarbejde (typisk køkken) og lejeren ønsker at få et andet arbejde finansieret via punkt a eller b laves en konkret bereg- 5 Samlet beløb pr. måned. 6 Boliger i samarbejde med Jysk Børneforsorg 7 Forstået som arbejder, hvor ikke alle lejemål i afdelingen deltager, og hvor den enkelte lejer kan beslutte at deltage eller lade være. 5/6

11 ning på godtgørelse og dermed lejeforhøjelse som om lejeren flyttede og det var en ny lejer der flyttede ind og samtidig ønskede f. eks nyt bad. Den maksimale lejeforhøjelse må ikke overskrides. Der kan således kun bevilges lån i egne midler til råderetsarbejder, indtil merlejen jf. pkt. a)-c) for det pågældende lejemål når det angivne loft pr. m 2. Man kan ikke nægte en lejer selv at betale for f. eks et nyt køkken og opnå godtgørelse ved fraflytning forudsat arbejdet er ansøgt og godkendt. 6/6

12 NOTAT TIL PKT 1.d Beslutning på afdelingsmøderne om finansieret råderet DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Råderetsudvalget PROBLEMSTILLING Kun halvdelen af de 60 afdelinger, der iflg. organisationsbestyrelsens beslutning fra den 20. juni 2013 har mulighed for at tilbyde lån i egne midler, har faktisk besluttet at gøre dette på et afdelingsmøde. Råderetsudvalget ønsker at muligheden for at låne i egne midler udbredes så meget som muligt. Udvalget og administrationen har i fællesskab udarbejdet en skabelon for denne beslutning. En række afdelinger har besluttet at tilbyde lån i egne midler, men kun til visse arbejder. Det er efter råderetsudvalgets opfattelse både forvirrende for beboerne og med til at hindre den fulde fordel ved den fri råderet. Råderetsudvalget er parat til at bistå de afdelingsbestyrelser som evt. ikke selv ønsker at fremlægge forslaget for deres beboere. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen opfordrer afdelingsbestyrelserne i de afdelinger som endnu ikke har indført den finansieret råderet, til at fremsætte forslaget på deres afdelingsmøde i august-september at organisationsbestyrelsen opfordrer afdelingsbestyrelserne til at fjerne begrænsningerne i adgangen til lån i egne midler, således at der kan lånes til alle forbedringsarbejder at såfremt afdelingsbestyrelsen i en afdeling giver udtryk for, at de ikke ønsker det fremsat, sætter organisationsbestyrelsen forslaget på dagsordenen til det pågældende afdelingsmøde for at sikre, at der bliver truffet en beslutning herunder selvfølgelig muligheden for en aktiv beslutning om ikke at tilbyde lån in egne midler.

13 NOTAT TIL PKT 1.e Rammeudbud af rådgiverydelser DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Organisationsbestyrelsen har i efteråret 2013 fået en orientering om status på rammeaftaler om rådgiverydelser. Det vil være en fordel at gennemføre et samlet rammeudbud af rådgiverydelser for en årrække. Blandt fordelene bør nævnes: Med et rammeudbud kendes priser og vilkår for fx fire rådgivende ingeniørfirmaer, hvilket både vil være en økonomisk og tidsmæssig besparelse. Med et rammeudbud afløftes forpligtelsen til at udbyde rådgiveropgaven på større nybygnings- og renoveringsopgaver. Der vil således alligevel skulle gennemføres en række EUudbud i perioden. Der kan desuden afvikles et særskilt udbud indenfor rammeaftalen af større opgaver for at sikre den helt rigtige prissætning af disse. Samlet set vil et udbud erfaringsmæssigt betyde en væsentlig besparelse. Omkostningen ved gennemførsel af et EU-udbud forventes at være op mod kr.., som afholdes af organisationen. Denne omkostning søges naturligvis minimeret i det videre forløb. Boligkontoret Århus har fra 2009 haft rammeaftale med fire rådgivende ingeniører på lignende vilkår. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der gennemføres et EU-udbud af rådgiverydelsen, og at udgiften hertil afholdes af organisationen.

14 NOTAT TIL PKT 1.f Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Dagsorden Dagsordenen for repræsentantskabsmødet ser således ud. I lighed med tidligere møder bør der være en klar tilkendegivelse mellem bestyrelsens medlemmer om, hvem der har ansvar for de enkelte punkter. 1. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af forretningsorden 2. Bestyrelsens årsberetning samt udvalgenes årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab 2013 med tilhørende revisionsberetning for Boligkontoret Århus samt afdelingerne 4. Forelæggelse af budget 2015 for Boligkontoret Århus 5. Vedtægtsændringer 6. Bemyndigelse til køb og salg af fast ejendom 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 8. Kåring af årets afdeling 9. Valg a. Valg af næstformand (på valg er Henrik Autzen) b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Johnny defeuth Eriksen, Lars Hansen og Torben Kjølhede Lars og Torben modtager ikke genvalg) c. Valg af to suppleanter for ét år (på valg er: Per Hasager og Martin Løvendahl) d. Valg af 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede e. Valg af medlemmer af organisationens udvalg f. Godkendelse af revisor - Revisionsinstituttet indstilles 10. Eventuelt Stemmeudvalg Der skal nedsættes et stemmeudvalg til evt. stemmeoptælling på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsesmøde umiddelbart før repræsentantskabsmødet Der indkaldes til bestyrelsesmøde den 22. maj kl. 16 på Scandic Århus C. På dagsordenen for mødet, hvor Søren Madsen som dirigent også deltager, gennemgås alene mødets afvikling og ansvar for de enkelte punkter.

15 Konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter repræsentantskabsmødet Der indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afslutning. Der indkaldes med flg. dagsorden: 1) Forretningsorden 2) Konstituering a) Forretningsudvalg b) AARHUSbolig repræsentantskab c) Repræsentantskabet i BL s 5. kreds d) Kontaktpersoner til afdelingerne e) Kontaktpersoner til udvalgene f) Varmecentralen Århus Vest g) Styregruppen for den boligsociale helhedsplan i Frydenlund h) Styregruppen for den boligsociale helhedsplan i Vandtårnsområdet i) Styregruppen for aarhusvest.dk 3) Dato for introduktion for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 4) Eventuelt INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mødets afvikling og udpeger ansvarlige for de enkelte punkter på dagsordenen. Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af de tilmeldte til repræsentantskabsmødet laver en indstilling til stemmeudvalg. Det indstilles, at bestyrelsen indstiller Mette Kjær Larsson som referent til repræsentantskabsmødet. 2/2

16 NOTAT TIL PKT 1.g Rabataftale på maling til beboerne DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MH/Forretningsudvalget PROBLEMSTILLING MC Malerforretning og Flügger Farver tilbyder begge anselige rabatter på indkøb af maling til beboere i Boligkontoret Århus og har i øvrigt gjort dette i en længere årrække. På sit møde den 10. januar 2013 traf bestyrelsen imidlertid beslutning om ikke at formidle rabataftaler til beboerne på baggrund af et konkret tilbud fra et flyttefirma. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til: om de pågældende leverandører skal bedes stoppe deres rabataftaler om der skal oplyses konkret om disse rabataftaler til beboere, der fraflytter deres lejemål, evt. også ved indflytning om disse rabataftaler eller rabataftaler generelt skal annonceres til beboerne fx gennem Kvarteret

17 NOTAT TIL PKT 1.h Informationsfolder om beboerdemokrati DATO 6. maj 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Demokratiudvalget PROBLEMSTILLING Demokratiudvalget har i samarbejde med administrationen udarbejdet vedlagte folder om beboerdemokrati. Folderen er tiltænkt som information til beboerne op til afdelingsmøderne, og som appetitvækker for evt. at stille flere kandidater til afdelingsbestyrelserne. Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 6. marts 2014 at sende materiale ud med indkaldelse til afdelingsmøde med information om, hvad afdelingsbestyrelsens rolle er, samt evt. hvordan man stiller forslag. INDSTILLING Udvalget indstiller, at pjecen omdeles sammen med dagsorden til alle afdelingsmøderne.

18 Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme. Du kan bruge din indflydelse på mange måder og på mange niveauer. For nemheds skyld kan man skelne mellem to niveauer, du kan præge med din beboerindflydelse: Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Vil du lade din naboer bestemme, hvordan du skal bo?

19 DIN AFDELING Du er både lejer og medejer Sådan er din boligorganisation! Du og dine naboer er på èn gang lejere og en slags medejere. I får det, I vælger og betaler for. Din boligafdeling er nemlig en økonomisk enhed, der skal hvile i sig selv. Udgifter (til drift og vedligeholdelse, fx nye vinduer) skal dækkes af afdelingens indtægter (dvs. huslejen). Så deltag i beboerdemokratiet og vær med til at forme DIN afdeling. Hvordan skal DIN afdeling være? Du vælger selv, om du vil bruge din indflydelse og hvordan du vil bruge den. Du behøver ikke bruge al din fritid på frivilligt arbejde for at påvirke dit nærmiljø. Og du behøver ikke sidde i afdelingsbestyrelsen. Du kan deltage på mange forskellige måder afhængigt af interesser og tid. Beboerne bestemmer Det årlige afdelingsmøde er den øverste myndighed i din boligafdeling. Det er her, du skal deltage, hvis du vil påvirke de store beslutninger om afdelingen fx Hvad skal huslejen være? Hvordan skal afdelingen vedligeholdes? Hvilke forbedringer og fornyelser skal der laves? Hvilke regler skal gælde i afdelingen? Hvad skal der sættes penge af til i budgettet? Hvis du ikke deltager i afdelingsmødet, ja så træffer dine naboer alle de vigtige beslutninger for dig Kom ud med din idé Det behøver ikke altid at være så formelt at få sin idé gjort til virkelighed. Generelt kan man sige: Hvis dit forslag påvirker afdelingens økonomi, huslejen eller de fælles regler (husorden, husdyr mv.), så skal beslutningen træffes på afdelingsmødet. Herudover kan mange andre ideer realiseres løbende, hvis lysten er der. Hvis du fx synes, at der skal holdes en fest i afdelingen så tag en snak med din afdelingsbestyrelse. De allerfleste afdelinger har afsat penge i budgettet til beboeraktiviteter. Du behøver ikke vente til næste afdelingsmøde meget kan lade sig gøre, hvis initiativet, lysten og energien er der. Hvad brænder du for? Hvad synes du, kan blive bedre for dig og dine naboer?

20 Hvem skal så gøre det? Afdelingsmødet vælger også en bestyrelse og dens vigtigste opgave er at varetage beboernes interesser og sikre, at afdelingsmødets beslutninger bliver ført ud i livet. Men den behøver ikke lave alting selv. Bestyrelsen eller afdelingsmødet kan med fordel uddele opgaver til beboere, der har interesse, lyst og energi til at udføre dem. Måske findes der en beboer med flair for og lyst til at vedligeholde afdelingens hjemmeside. Det gælder om at få det bedste ud af hinanden og bruge forskellighederne til fælles gavn. Initiativet kan også gå den anden vej: Snak med din afdelingsbestyrelse, hvis du fx har en god idé til en ny aktivitet eller et initiativ, der kan styrke afdelingens sociale liv. få din idé GJORT Til ViRKeliGHed I vores organisation har vi også et netværk for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der mødes på tværs af afdelingerne for at dele erfaringer og udveksle gode ideer dog altid: Få dit punkt på dagsorden senest 14 dage før mødets afholdelse ellers kan I ikke tage stilling til dit forslag. På mødet skal beboerne i fællesskab tage stilling til de overordnede linjer for afdelingen med fokus på næste år. Budgettet bliver fremlagt og skal vedtages. Det er vigtigt: Bliver der sat penge nok af til at dække udgifterne? Man bør også se længere frem: Hvornår er det fx nødvendigt at lægge nyt tag? Sommerfest V BEBOERNE I AFDELINGEN Ny legeplads Medlem af afdelingsbestyrelsen Hvis du gerne vil ind i din egen afdelingsbestyrelse, så stil op til valg på afdelingsmødet. Hvis du bliver valgt ind, så er din og de øvrige bestyrelsesmedlemmers fornemste opgave at varetage beboernes interesser og trivsel især ved at følge op på de beslutninger, som I træffer på afdelingsmødet. Samtidig er du det vigtige bindeled mellem afdelingen, administrationen og ejendomsfunktionæren (varmemesteren). Forslag AFDELINGSMØDET Nøgleordet er samarbejde! AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsmødet V V Hvad med en syklub, fotoklub, dartklub, løbeklub, julefrokost, bankoaften, arbejdsdag, udflugt...? Det årlige afdelingsmøde der også kaldes beboermøde er den øverste myndighed i din boligafdeling. Det er derfor også din umiddelbare indgang til at få indflydelse både lokalt i din egen afdeling og i boligorganisationen. Husk V Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar kan koges ned til fem punkter: I er planlæggere og følger op på beslutninger I er tillidsmænd for alle beboere og deres holdninger I er kontaktled mellem beboere, administration og organisationsbestyrelse I er igangsættere men I behøver ikke udføre alle opgaver selv I er indlevende, lyttende og viser, at andre beboeres meninger er lige så meget værd som jeres Du er måske mere en planlægger-type end en igangsætter. Det er kun en fordel, at I er forskellige i bestyrelsen, så I kan udnytte jeres forskelligheder konstruktivt. Dit brændstof er dit engagement. Så det er vigtigt, at I afklarer, hvad i hver især brænder for. Hvad har din særlige interesse og hvad kan du bidrage med?

21 DIN BOLIGORGANISATION Repræsentantskabet Repræsentantskabet er den øverste myndighed i boligorganisationen Boligkontoret Århus. Det er her, man formulerer den overordnede politik og visionerne for hele organisationen. Det er fx repræsentantskabet, der står bag organisationens vedtægter og dens strategi, visioner og værdier. Disse overordnede rammer er organisationsbestyrelsens arbejdsgrundlag. For repræsentantskabet vælger en organisationsbestyrelse, som skal sikre, at repræsentantskabets beslutninger og visioner føres ud i livet. Repræsentantskabet udgøres af beboere. Hver afdeling har én repræsentant plus yderligere èn for hver påbegyndt 100 lejemål udover de første 50. Repræsentanterne vælges på afdelingsmødet eller de kan udpeges af afdelingsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen vælges af repræsentantskabet på det årlige repræsentantskabsmøde. Den har ansvar for den overordnede ledelse af boligorganisationen. Dvs. at den har ansvar for boligorganisationens drift, økonomi og udvikling herunder, at det forløber i tråd med repræsentantskabets beslutninger og gældende love. Organisationsbestyrelsen ansætter en direktør og udstikker mål, retning og hastighed, som direktøren skal arbejde efter i den daglige ledelse af administrationen og medarbejdere. Hvordan skal DIN boligorganisation være? Din afdeling er en del af boligorganisationen. Hvis du også er interesseret i det mere organisatoriske og politiske niveau, ja, så er der også forskellige muligheder for at deltage og øve indflydelse her. Du kan fx blive repræsentant i repræsentantskabet. Og på repræsentantskabsmødet kan du stille op som kandidat til organisationsbestyrelsen. Du kan som nævnt også blive medlem af et eller flere udvalg, som interesserer dig. Derfra kan du også præge din organisation - uden nødvendigvis at være medlem af repræsentantskabet eller din afdelingsbestyrelse. det ORGAnisATORisKe niveau Repræsentantskab Afdelingsmøde En organisationsbestyrelse beskæftiger sig bla. med: Afdelingers regnskaber og budgetter Køb, salg og byggeri af fast ejendom Strategiske indsatsområder Overordnede forretningsgange for boligorganisationen Politikker for boligorganisationen Udvalg Udvalg Udvalg Afdelingsbestyrelse Organisationens udvalg I Boligkontoret Århus har vi en række udvalg under repræsentantskabet, der hver især arbejder med et bestemt fokusområde fx råderet, beboerdemokrati, IT, kurser mv. Find dem alle på BKÅ Portalen. Udvalgenes arbejder ud fra nogle retningslinjer, som er vedtaget på repræsentantskabsmødet og løbende justeres. Alle beboere kan stille op til et udvalg forhør dig hos din afdelingsbestyrelse. Organisationsbestyrelse

22 Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej Aarhus N Tlf:

23 NOTAT TIL PKT 2.a Orientering vedr. afdelinger DATO 6. maj 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen PROBLEMSTILLING Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling 1 Pal.Müllersvej Jens Baggesensvej Garage: Udbudsmaterialet er sendt ud til entreprenørerne og der afholdes licitation fredag den 9. maj 2014, kl på Boligkontoret Århus. Altaner: Udbudsmaterialet er sendt ud til entreprenørerne og der afholdes licitation fredag den 9. maj 2014, kl på Boligkontoret Århus. PS. Der tales om at udsætte licitationen en uges tid, men er ikke afgjort. Afdeling 3-5 V.Stuckenbergsvej Afdeling 8 Vilh. Bergsøesvej Peter Fabersvej Afdeling 9/14/18 Trøjborg Afdeling 10 Norddalsvej Dalstien Opdalsvej Sæterstien Afdeling 11 Helge Rodesvej Udbudsmaterialet vedr. kloak renovering er hos rådgiver, med forventet opstart i August måned, inden opstart skal bekæmpelse af rotter færdig gøres. Udbudsmaterialet vedr. kloak renovering er hos rådgiver, med forventet opstart i August måned, inden opstart skal bekæmpelse af rotter færdig gøres. Forespørgsel om udtagelse af lejemål til brug for ejendomsfunktionærkontor sent til det kommunale tilsyn. Afventer svar. Der er afholdt møde med afdelingsbestyrelsen, når alle punkter er gennemgået og afklaret, bliver udbudsmaterialet til nye hoveddøre lavet, forventet opstart, august måned. Entreprenøren er ved at udarbejde en tidsplan. I hovedtræk forventes arbejdet med udskiftning af varmeanlægget påbegyndt i starten af maj og det forventes at pågå til slutningen af oktober.

24 Afdeling Majdalen/Tamperdalsvej Der er udarbejdelse af udbud til køkkenudskiftning i afd 19. udskiftningen forventes at blive august/september. Afdeling Majdalen Hammershusvej Tamperdalsvej Afdeling 15 Møllevangen Afdeling 16 Hammershusvej Afdeling 22 Illerupvej Afdeling 25 Reginehøj Afdeling 27 Høgevej Afdeling 28 Lindholmvej Afdeling 30 Nørreskovvej Rottebekæmpelsen er slået fejl. Derfor skiftes der bekæmper fra Wise- Tec til Pestguard. Afdelingerne skal være rottefri inden kloakrenoveringen i Afleveringsforretning på velux vinduerne er afsluttet, og de sidste mangler er udbedret. Udbudsmaterialet vedr. opfyldning af kulkældrene er i gang og man forventet opstart på arbejdet i August måned. 22. april starter vi op med udskiftningen af 1 strengs anlægget. Foreløbig kører alt planmæssigt. Udbudsmaterialet er op startet i februar måned vedr. vindue og radiator udskiftning, men der er stadig en del punkter der er ved at blive afklaret, der forventes opstart i august måned. Strømpeforing af kloak i blok E er i gang Montering af varmemålere og udskiftning af radiatorventiler i samtlige lejemål er i gang 1-årsgennemgang af service bygning er udført der var et par punkter som entreprenøren udbedre i april måned 2014 Ny servicebygning til ejendomsfunktionærerne er afleveret og mangeludbedringen er ved at være færdig. Genbrugsstation er opført og kører. 1 års gennemgang på vinduer er under udbedring sammen med en kuldebrossikring over vinduerne. Ny servicebygning til ejendomsfunktionærerne er afleveret og mangeludbedringen er ved at være færdig. Afdeling 32 Nørreskovvej Afdeling 42 Hjelmagerparken Afdeling 44 Hjulby Hegn Beklædning af skure: gård 1 er snart færdig og tømrerne går videre til gård 4, som er den sidste i år. De 2 sidste laves næste år. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 20. maj kl. 19:00 i fælleshuset om udskiftning af vandrør på grund af for højt indhold af kobber i vandet. Pris på udskiftning af tag over nummer 80, 82 og 84 er modtaget ,50,- inkl. moms 2/3

25 Afdeling 57 Åvænget Afdeling 61 Choko-Laden Afdeling 73 Virup Skovvej Der er afholdt 1. års mangelgennemgang og håndværkerne er i gang med udbedring af mangler. Montering af cykelstativer i to etager. Alle vinduer og sålbænke skal gennemgås af tømrer og nogle vinduer skal fuges om og andre skal fuges, sålbænke skal være fastlimet til underlag. Arbejdet opstartes den 19. maj 2014, og forventes at tage ca. 2 uger. I uge 19 og 20 vil der blive lagt asfalt på stierne og sidste slidlag på vejene med undtagelse af vejen foran blok B og foran parcel C, da der skal køre tung trafik under byggeriet på parcel C. Herefter vil resterende jordregulering og beplantning blive udført, således at byggemodningen kan afsluttes med undtagelse af det manglende asfaltarbejde. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3/3

26 NOTAT TIL PKT 2.b Udfordringer i afdelingerne DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING På bestyrelsesmødet den 7. november 2013 blev det som opfølgning på bestyrelsesseminaret den september besluttet, at der skulle udarbejdes en oversigt over udfordringer i afdelingerne. Udfordringerne rubriceres i følgende kategorier: A. Utilstrækkelige henlæggelser B. Uensartet boligstandard C. Udfordring med høj fraflytningsandel D. Udlejningsmæssige udfordringer E. Beboerdemokratiske udfordringer Det er desuden undersøgt, om der kan siges at være tværgående problemstillinger med bestemte bygningsdele på tværs af afdelingerne, men det synes dog ikke at være tilfældet. Det er ikke sådan, at fx kloakker generelt er i dårlig stand, og efter den seneste gennemgang af bygningsmassen og fremtidige aktiviteter, som inspektørerne har gennemgået i 1. kvartal 2014, kan der ikke siges at være systematiske problemstillinger. A. Utilstrækkelige henlæggelser Der er et gennemgående problem med niveauet for henlæggelser, som det også er dokumenteret i arbejdet med fremtidssikringsstrategier. Ingen afdelinger henlægger i dag på et niveau, der svarer til den forventede gennemsnitlige udgift til vedligeholdelsesarbejder. Dog er fx afdeling 6 Risvangs Allé, 11 Helge Rodes Vej, 16 Hammershusvej og 37 Istedgade tæt på, dog for de flestes vedkommende med et stort efterslæb med både henlæggelser og vedligeholdelse, der skal indhentes. Der er således stort set ingen afdelinger som har tilstrækkeligt med henlæggelser til ad den vej at realisere arbejderne i vedligeholdelsesplanen. B. Uensartet boligstandard I de tre gamle villaafdelinger afdeling 2 Haugesundsvej m.m., 6 Risvangs Allé og 10 Nordalsvej m.m er udfordringen, at vedligeholdelsesstandarden er meget forskellig. Nogle har investeret store summer i moderniseringen af deres bolig, mens andre fremstår stort set som ved opførelsen i 1940 erne.

27 Det betyder både et stort efterslæb, men også den beboerdemokratiske udfordring, at ikke alle beboere er lige interesserede i kollektive løsninger og opdatering af boligerne. C. Udfordring med høj fraflytningsandel En række afdelinger er ramt af en relativt høj fraflytningsandel. Det betyder en høj udgift til istandsættelse og evt. tab, som dog med de seneste lovændringer i alt væsentligt finansieres af boligorganisationen. Afdelingen belastes imidlertid samtidig af slid, uro, beslaglæggelse af en uforholdsmæssig stor del af ejendomsfunktionærens tid og dårligere muligheder for at opbygge et stabilt socialt og beboerdemokratisk miljø. Det er særligt 62 Skejbyparken, 23 Nydamsparken, 45 Torpevænget/Kappelvænget, 29 Kalmargade, 19 Tamperdalsvej, 14 Aldersovej, 46 Vistoftparken, 34 Salonikivej, 22 Illerupvej, 41 Virupvej, 8 Vilh. Bergsøes Vej, 3 Viggo Stuckenbergs Vej, 44 Hjulby Hegn, 69 Ryttervej og 39 Attikavej, der har uforholdsmæssigt høj fraflytning. D. Udlejningsmæssige udfordringer Parallelt hermed er der afdelinger, hvor udlejning er mere vanskelig end generelt, og hvor der undertiden er tomgang. Det drejer sig især om afdeling 44 Hjulby Hegn, 34 Salonikivej og 39 Attikavej samt afdelingerne 43 Mosevænget og 69 Ryttervej i Hammel. Man skal dog ofte også et stykke ned på ventelisten i afdelingerne i Sabro (særlig 46 Vistoftparken) samt afdeling 29 Kalmargade. Disse forhold forværres selvsagt med problemstillingen under pkt. C. En del af disse udfordringer har med beliggenhed at gøre det drejer sig særligt om afdeling 44 Hjulby Hegn samt i et vist omfang afdeling 34 og 39 i Hårup. Afdelingerne i Hammel ligger på sin vis centralt nok i Hammel, men er vanskeligere at håndtere i lyset af, at boligorganisationens og AARHUSboligs fokus på Århus, herunder Hinnerup som det nærmeste opland. E. Beboerdemokratiske udfordringer Endelig er der udfordringer for beboerdemokratiet i en række afdelinger: Afdeling 44 Hjulby Hegn har tilsyneladende omsider fået en stabil bestyrelse efter en lang periode med stor udskiftning og højt konfliktniveau om bestyrelsen. Afdeling Ådalsparken står pt. uden bestyrelse, men der kan muligvis være perspektiv i at skabe en fælles bestyrelse som parallel til den fælles drift i afdelingerne. Afdeling 21 Paludan-Müllers Vej (2 boliger), 40 Fredensgade (ældreboliger), 65 Bethesdavej (akutboliger til Jysk Børneforsorg) og 68 Østergade (ældreboliger) har af nævnte grunde ingen afdelingsbestyrelse. Der er ofte, men ikke altid et problem med stabiliteten af afdelingsbestyrelser i ungdomsboligafdelinger. Der er både afdelinger uden bestyrelse og demokratisk aktivitet og afdelinger med meget højt aktivitetsniveau. En række steder er der ikke i dag fælles bestyrelser, selv om afdelingerne arbejder tæt sammen fx afdeling Vestre Ringgade og Skæring Parkvej. Det kunne med fordel overvejes. 2/3

28 Ligeledes kan det drøftes, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt for, at afdelinger med fælles afdelingsbestyrelser 3-5 i Møllevangen, på Trøjborg, på Charlottehøj samt i Hårup med fordel kunne gå ind i en egentlig sammenlægning af afdelingerne. Generelt kan der med fordel arbejdes med en klarere forventningsafstemning omkring afdelingsbestyrelsens rolle og støtte til afdelingsbestyrelsen om denne. INDSTILLING Oversigten er til bestyrelsens orientering. 3/3

29 NOTAT TIL PKT 2.b Tilskud til afdelinger - revideret DATO MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING Der er forslag om tre ændringer mere i forhold til bilaget der tidligere er udsendt. Afdeling 24, Kirkedammen fik bevilget et tilskud på kr. til badeværelser i forbindelse med fusionen. Afdelingen har fremsat ønske om dette tilskud i stedet lægges oven på tilskuddet på kr. til tag og vinduer. Tilskuddet til badeværelser bortfalder dermed. Afdeling 27 blev indstillet til tilskud til nyt tagpap på kr. Det har vist sig der er 4 indekslån til byggeskader der udløber ved udgangen af Det giver en besparelse på ca. 1 mio. kr. i budgettet for Ydelsen på det nye lån udgør ca kr. Afdelingen kan derfor selv betale ydelsen på lånet til taget uden lejeforhøjelse. Afdeling 42, Hjelmagerparken i Løgten er pålagt at udskiftet koldt brugsvandsrør for at reducere indholdet af kobber til under en ny og lavere grænseværdi. De har krævet det udføres for familieboligerne men ikke ungdomsboliger. Vi mener dog ikke vi kan tillade os at se bort fra dem. Det er ikke sikkert denne løsning sikrer grænseværdien overholdes. Vi foreslår det ekstraordinære afdelingsmøde vælger mellem minimumsløsningen og totalløsningen med udskiftning af varmt brugsvands rør, de lodrette stigstrenge. Minimumsløsningen er vurderet til kr. og totalløsningen til kr. INDSTILLING Vi foreslår tilskuddet til badeværelser på kr. overføres til tag og vinduer under forudsætning af afdelingen øger henlæggelserne og badeværelserne udskiftes senest i 2022 uden tilskud. Administrationen bemyndigedes til at indgå en aftale med afdelingen. Vi indstiller tilskud til taget på kr. bortfalder da afdelingen selv kan finansiere ydelsen på det nye lån ved besparelsen i ydelsen på de 4 lån til byggeskader. Vi indstiller der bevilges et tilskud på kr. til totalløsningen. Det vil reducere lejeforhøjelsen fra ca. 4,75 % til ca. 3,25 % mod 2 % ved minimumsløsningen (uden tilskud).

30 NOTAT TIL PKT 3.a Orientering fra administrationen DATO 30. april 2014 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING A. Som opfølgning på energistrategien pågår drøftelser mellem administrationen og Klimasekretariatet, Aarhus Kommune om indgåelse af en klimapartnerskabsaftale. Det forventes, at aftalen er forhandlet på plads indenfor den næste måned. B. BL har forhandlet overenskomster på plads med AC (akademikere), ESL (ejendomsfunktionærer) og Faglig Puls (inspektører), som nu skal godkendes i de respektive organisationer samt i BL s bestyrelse. Aftalerne indebærer alle flg. lønreguleringer: I alt Lønregulering i % 1,70 1,90 1,90 5,50 C. Siden sidste bestyrelsesmøde er teknisk sekretær Margrethe Skou og økonomiassistent Birgit Mow fratrådt. Der søges pt. en medarbejder til en midlertidig stilling i teknisk sekretariat frem til primo D. Som opfølgning på drøftelserne på lederseminaret i januar er det nu af hensyn til engagement og ejerskab konkluderet ikke at forfølge driftscentre som generel strategi, men i stedet anspore maksimalt til samarbejde og kompetencedeling. E. Renoveringen i Nydamsparken er omtalt i Århus Stiftstidende den 15. april:

31 2/3

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 23. maj 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 30. maj 2013 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15-18.15

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Dato 19. maj 2014 INDKALDELSE TIL KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 22. maj 2014, kl. ca. 22.00 på Hotel Scandic Østergade Århus C med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Velkomst

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1.

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: +45 43 50 50 50 Fax: +45 43 50 50 00 CVR nr. 53 37 19 14 www.ri.dk

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 26. februar 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 5. marts 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 19. september 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 26. september 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 Direkte: 46 30 47 88 www.bosj.dk 18. maj 2011 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Referat af beboermøde d. 20. april 2006

Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Referat af beboermøde d. 20. april 2006 Fremmødte: - Bjarke F11 - Christian F5 - Elsebeth F1 - Kim F1 - Kim C6 - Christian B4 - Per KK - Lisbeth KK - Jørgen KK Ikke mødt:... Referent: Christian F5 Dagsordenen

Læs mere