Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) HB-koordinator: Jan A. Frederiksen (JAF) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 4. Dagpenge herunder sagsbehandling 4.1. Sagsbehandling 4.2. Skal trækket hæves? 5. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 6. Orientering fra TF s HB 7. Orientering fra udvalg 7.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Erhvervsudygtighedsforsikring Pension Sundhedsforsikring Privatforsikringer 7.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening 8. Orientering fra Sekretariatet 9. Økonomi og investeringer 9.1. Budgetkontrol 9.2. Investeringer 9.3. Ny regnskabsmodel 9.4. Nyt Cash-flow 10. Markedsføring 11. Gennemgang af vedtægter 11.1 Bestyrelsesvederlag 12. Checkliste 13. Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene 1. Valg af ordstyrer MC blev valgt som ordstyrer 1

2 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 3. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Intet til dette punkt. 4. Dagpenge herunder sagsbehandling 4.1. Sagsbehandling Et medlem har takket for god behandling i forbindelse med en sygesag. KM orienterede om en konkret sygesag, der giver anledning til en drøftelse af vedtægterne. Emnet drøftes nærmere under punkt 11. LEH orienterede om et medlem, der havde spurgt, om en evt. tilbagebetaling i forbindelse med selvvalgt, afbrudt ophold på et behandlingshjem kunne anvendes til ophold på et nyt behandlingssted. Det første ophold blev fuldt ud betalt via 5 B. Der var enighed om, at en evt. tilbagebetaling vil tilfalde Tryghedsordningerne. Der ydes kun betaling til ét ophold, uanset om tandlægen selv afbryder opholdet Skal trækket hæves? Det blev drøftet, hvorvidt trækket fra omsætningen fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn skal øges med baggrund i de stadigt, stigende udbetalinger på dagpengene ved sygdom. Det blev besluttet, at trækket sættes op med 0,25 % til 2,50 % fra 1. maj 2012, jf. mandatet fra repræsentantskabet på HGF Orientering fra bestyrelsesmedlemmer KM orienterede om: - Modtaget takkekort fra Jahn Legarth og Freddie Sloth-Lisbjerg. - Kontakt med PTO vedrørende nogle medlemmers regnskaber til PFA med henblik på afklaring af indtægtsgrænserne på erhvervsudygtighedsforsikringen. - Ansøgning fra Tandsundhed Uden Grænsers Frivillige Netværk om beløb på kr. til et banner i forbindelse med TUG s 10-års jubilæum. Beløbet er blevet bevilget. - Aftale med Freddie Sloth-Lisbjerg om et frokostmøde Havde samtidigt anmodet om mulighed for at FU deltager i fællesmødet i 25. april med kredsformændene. - Afventer stadig kontakt fra Den Danske Dyrlægeforening - Møde i 2. kreds, hvor hovedemnet var klagesystemet. Der er en overvejende stemning i kredsen for, at det bliver lagt udenfor Tandlægeforeningens regi. 6. Orientering fra TF s HB JAF orienterede om: - HB-mødet medio marts, hvor det blev drøftet, hvilke emner, der skal på fællesmødet i april med kredsformændene. - Regnskabet for 2011, der ser fornuftigt ud med et lille overskud, generet af Efteruddannelsen. - Købstilbud på Amaliegade. TF undersøger stadig markedet for et velegnet domicil. - Stadige drøftelser om honorarer til politikkerne, både ved kurser og møder. - Målsætningsdebatter i HB, hvor erhvervspsykolog Kate Dahl har givet input. 7. Orientering fra Udvalg 2

3 7.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring Der har været afholdt et godt statusmøde med Codan. Skadeprocenten for 2011 på ca. 55 % er på det forventede niveau. I en konkret sag om simpelt tyveri, hvor der var sket nogle sagsbehandlingsmæssige fejl, er det Codan selv, der har dækket udbetalingen udenom regnskabet for klinikforsikringen. Codan har spurgt til holdningen om at fastsætte driftstab ud fra en fast besluttet gennemsnitstimeløn. Codan kommer med et konkret oplæg. Der har været forholdsvis flere indbrud i Jylland end i resten af landet. Codan undersøger, hvilke tiltag, der kan begrænse indbruddene Sygedriftstabsforsikring Skadeprocenten er stigende, og ligger nu for 2. år i træk udover det acceptable. Hvis det fortsætter, kan en præmiestigning forventes. Det samme mønster ses på andre forsikringer for sygedriftstab Kriminalitetsforsikring Intet Netbankforsikring Intet Gruppeliv MAH forklarede økonomien i forsikringen samt likviditeten, der er forskudt i forhold til økonomien for de enkelte år. Der er et likviditetsmæssigt underskud på 3,5 mio. kr. på grund af forskydninger i perioderne for betaling af præmie til Gruppeliv, indbetaling af præmie fra forsikringstagerne, administrationsbidrag til TDLT og bagud beregnet bonus fra Gruppeliv. Det blev drøftet, hvorvidt og eventuelt på hvilke vilkår Tryghedsordningerne skal låne likviditetsunderskuddet til Gruppelivsforsikringen, i stedet for at trække på kassekreditten. Bestyrelsen vedtog, at Tryghedsordningerne udlåner beløbet til FG-kontoen dog således, at TDLT godtgøres den rente, som kunne være opnået på de konti, som beløbene lånes fra. Renten opgøres ultimo hvert år. Der er en afgang i medlemstallet, som især kan henføres til de unge, der efter studietiden ikke får tilmeldt sig. Forsikringsafdelingen arbejder fortløbende på at få de unge ind i ordningen Erhvervsudygtighedsforsikring Der er et kommunikationsproblem med at få udbredt budskabet til medlemmerne om, hvor vigtig denne ordning er der udbetales ca. 54 mio. kr. om året til syge medlemmer. Emnet vil blive taget op med formanden for Tandlægeforeningen og det skal drøftes om, der kan gøres en fællesindsats Pension Forsikringsafdelingen har modtaget et oplæg om et senioranalysesystem, der kan håndtere og indregne alle et medlems pensionsordninger og ud fra systemet kan der rådgives mere individuelt om en konkret udbetalingssituation. Det skal forsøges afdækket om, der er behov for den type analyseværktøj, da en sådan specifik rådgivning om udbetalingsmuligheder ofte henvises til bank eller pensionsselskab, ligesom det i givet fald skal afklares, hvordan rådgiveransvaret er. 3

4 Jf. en nylig analyse har 96 % af alle tandlæger tegnet pension Sundhedsforsikring Intet Privatforsikringer Der er en høj skadesprocent, men præmieniveauet ligger pænt i forhold til det øvrige marked. 7.2 Andre aktiviteter Krisehjælp PsykiatriFonden har opsagt virksomhedsordningen og har overdraget hele ordningen incl. det landsdækkende psykolognetværk til Erhvervspsykologisk Rådgivning, som drives af Majken Blom Søefeldt. Ordningen føres videre på stort set uændrede vilkår Fonde og Hjælpeforening Der har været afholdt møde med Danske Tandlægers Hjælpeforening med gensidig orientering. Der er modtaget regnskab for Bonusfonden fra PFA. Der indestår en saldo på ca. 1,2 mio. kr. 8. Orientering fra sekretariatet MAH orienterede om: - Comet har opsagt lejemålet pr. 30. april Det sidste tilbud på malerarbejde mv. afventes. - Kælderen forventes færdig i løbet af en måneds tid. - En undersøgelse af eventuel skimmelsvamp i forsikringsafdelingen var negativ. - Møde med direktøren i Tandlægeforeningen, som er i gang med et nyt medlemssystem, der implementeres i løbet af året. Der blev også drøftet telefoni. Hvis Tandlægeforeningen indfører Iphones til alle medarbejdere, skal det overvejes, hvad der skal ske med vores telefonsystem, omstilling mv. - De nye nævnsmedlemmer i Tandskadeankenævnet deltog i det sidste nævnsmøde for det gamle nævn. Fra er alle nævnsmedlemmerne fordelt i 2 nævn. - Der er udpeget en ny suppleant til Praksisforsikringsudvalget: Dan Besjakov. - Der er ansat en ny nævnssekretær i Tandskadeankenævnet: Hanne S. Jensen. 9. Økonomi og investeringer 9.1. Budgetkontrol Der vil ske overførsel fra investeringskontoen til driftskontoen, grundet større udbetalinger til dagpengene end til indbetalingerne herfor Investeringer Investeringsrådgiveren vurderer stadig, at der ikke skal investeres pt. Kvartalsrapporten ultimo 2011 er fornuftig og forsigtig. 9.3 Ny regnskabsmodel Den nye regnskabsmodel blev præsenteret. Regnskabet laves fremover med underbilag for 3 afdelinger én for hver sektion i huset: Dagpengeydelser, forsikringsydelser og Praksisforsikringen/Tandskadeankenævnet. Regnskabet tager udgangspunkt i de fordelinger, der hidtil har været mellem TDLT og Praksisforsikringen/TSAN. 4

5 Bestyrelsen vedtog den nye regnskabsmodel. 9.4 Nyt cashflow Revisor har lavet oversigt over cashflow. 10. Markedsføring Tryghedsordningerne står for vinudskænkning på Årskursus på samme måde som sidste år efter aftale med Tandlægeforeningen. 11. Gennemgang af vedtægter Vedtægterne blev gennemgået vedrørende problematikken om, der skal udbetales dagpenge, når et medlem sygemeldes uden at være i arbejde. Bestyrelsen fastholdt de nuværende vedtægter: Man skal være i arbejde for at være berettiget til at modtage dagpenge. Vedtægterne vil blive gennemgået med henblik på præcisering af ovenstående, dog med følgende undtagelser: 1) Udbetaling ved sygdom i umiddelbar forbindelse med salg af klinik. 2) Udbetaling til ansatte, der i et sygdomsforløb afskediges eller siger op og ikke mere får løn fra arbejdsgiver, før perioden for maksimumsudbetaling på et år er opnået. Der skal anføres et minimum for antal af bestyrelsesmedlemmer. Vedtægter, der omhandler HGF, som fremover skal finde sted hvert andet år, vil blive drøftet nærmere med dirigenten. MAH kommer med forslag til ændringerne Bestyrelsesvederlag Forslag vedtaget. 12. Checkliste Oplægget til checkliste sendes til forslagsstilleren. Der afventes eventuelle kommentarer. Herefter vil listen blive lagt på hjemmesiden. 13. Eventuelt Intet. Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. - Referatet offentliggøres på Tryghedsordningernes hjemmeside 5

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger Medlemsmøder 2013 Obligatoriske Forsikringer Via Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Stiftet i 1974 på TF s Hovedgeneralforsamling Administrationsfonden (1974) Dansk Tandlægeforenings

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk INFO Forår, 2010 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse.

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K København, 16. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Jan Albrecht (JA), fungerende formand for repræsentantskabet,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere