Århus Elite A/S CVR-nr Årsrapport 2008/09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10. Årsrapport 2008/09"

Transkript

1 Århus Elite A/S CVR-nr Årsrapport 2008/09

2 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse for 2008/09 26 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 2008/09 29 Pengestrømsopgørelse for 2008/09 31 Noter 32

3 Århus Elite A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab Århus Elite A/S Stadion Alle Århus C CVR-nr.: Hjemstedskommune: Århus Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Torben Bjerre-Madsen, formand Martin Busk, næstformand Lars C. Bærentsen Jan Børjesson Lars Fournais Jesper Ørskov Nielsen Thomas Bruno Pedersen Erik Meineche Schmidt Michael Vad Direktion Jan Christensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 30. oktober 2009 på selskabets adresse. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30. oktober 2009 Dirigent

4 Århus Elite A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli juni 2009 for Århus Elite A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 25. september 2009 Direktion Jan Christensen administrerende direktør Bestyrelse Torben Bjerre-Madsen Martin Busk Lars C. Bærentsen formand næstformand Jan Børjesson Lars Fournais Jesper Ørskov Nielsen Thomas Bruno Pedersen Erik Meineche Schmidt Michael Vad

5 Århus Elite A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Århus Elite A/S Vi har revideret årsrapporten for Århus Elite A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2009 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne under Likviditets- og kapitalberedskab i ledelsesberetningen, hvor forudsætningerne for den fortsatte drift og den usikkerhed, der er knyttet hertil, fremgår. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at forudsætningerne kan indfris og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf. Århus, den 25. september 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Vedel statsautoriseret revisor Jesper Jørgensen statsautoriseret revisor

6 Århus Elite A/S 4 Ledelsesberetning Aktiviteter Aktiviteterne i Århus Elite A/S er i dag organiseret således, at AGF Fodbold, AGF Fodboldtalentskole, Århus Elite Floorball, Århus Elite Dans, Århus Elite Stadion Fysioterapi samt koncernens medie- og eventaktiviteter er placeret som seks selvstændige divisioner i modervirksomheden. Driften af Atletion er i henhold til den indgåede aftale med Århus Kommune placeret i den 100%-ejede dattervirksomhed, Atletion A/S. Koncernens øvrige sportsaktiviteter med minoritetsinteresser er placeret i selvstændige dattervirksomheder og associerede virksomheder. Koncernoversigt

7 Århus Elite A/S / / / / /05 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Nettoomsætning Resultat af primær drift (39.140) (3.621) (9.979) (4.012) (24.878) Resultat før transferaktiviteter og og finansielle poster (27.757) (13.714) (18.559) (11.772) (13.766) Resultat af transferaktiviteter (11.383) (11.112) Resultat af finansielle poster (4.333) (347) Resultat før skat (43.473) 84 (7.511) (3.225) (25.225) Årets resultat (43.473) 84 (7.511) (3.224) (25.241) Moderselskabets andel af årets resultat (42.573) 879 (7.315) (2.988) (25.225) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser ekskl. ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrøm fra driften (24.238) (22.208) (9.159) (16.823) Pengestrøm fra investering, netto ( ) (7.927) (72.269) Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt (4.466) (1.554) (67.702) Investeringer i materielle anlægsaktiver Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal aktier, ultimo Antal aktier, gennemsnit for året Antal aktier, udvandet Nøgletal Resultat pr. aktie (kr.) (1) (1) Udbytte pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Egenkapitalandel (soliditet) (%) Egenkapitalens forrentning (%)

8 Århus Elite A/S 6 Indsatsområder i 2008/09 I perioden har der været følgende indsatsområder: Videreudvikling af selskaberne i Århus Elite-koncernen Fortsat integration af nyere forretningsområder - floorball, badminton, fysioterapi og fodboldtalentskole Udvikling og investering i sportslige områder Organisatorisk udvikling og investering i Atletion Året har været præget af adm. direktør Lars Windfelds fravær grundet sygdom. Ny administrerende direktør, Jan Christensen tiltrådte pr. 1. maj Koncernens drift i året og årets resultat Koncernens resultat for regnskabsåret 2008/09 udviser et underskud på 27,7 mio. kr. før transferaktiviteter og finansielle poster mod et underskud på 13,7 mio. kr. i 2007/08. Årets resultat efter transferaktiviteter, finansielle poster og skat er et underskud på 43,5 mio. kr. mod et mindre overskud på 0,1 mio. kr. året før. Når der ses bort fra hensættelser og nedskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen på i størrelsesordenen 10 mio. kr., er resultatet stort set i overensstemmelse med de forventninger, der blev udmeldt i forbindelse med halvårsrapporten i februar. Resultatet er klart utilfredsstillende og kan begrundes med følgende forhold: Væsentlige investeringer i sportslig succes - heriblandt indkøb af nye spillere og fastholdelse af en bred spillertrup i fodbold som følge af skader Den sportslige strategi kombineret med et lavt aktivitetsniveau på transfermarkedet har medført begrænsede indtægter fra spillersalg Væksten i sponsorindtægter har været væsentlig mindre end forventet Økonomistyringen har været utilstrækkelig som følge af udskiftninger og sygdom på centrale ledelsesposter Ekstraordinære værdireguleringer af aktiver Væsentlig større tab og hensættelser til tab på debitorer end forventet - primært grundet finanskrisen og dens effekter. Selskabets nettoomsætning er vokset med 7,8 mio. kr. til 106,2 mio. kr. Stigningen skyldes blandt andet de nyere forretningsområder, som er tilført inden for de seneste år, herunder Århus Elite Badminton, Århus Elite Dans, Århus Elite Stadion Fysioterapi, Århus Elite Floorball og AGF Fodboldtalentskole. Der er, som det er gældende for mange af Århus Elites øvrige forretningsområder, tale om mindre enheder, der alle har relativt høje administrations- og driftsomkostninger i forhold til deres omsætning.

9 Århus Elite A/S 7 Selskabets eksterne omkostninger er øget med 10,2 mio. kr. - fra 45,0 mio. kr. i 2007/08 til 55,2 mio. kr. i 2008/09. Der har været meromkostninger på 9 mio. kr., der blandt andet relaterer sig til øgede kamp- og holdudgifter som følge af stadig flere sportsaktiviteter samt øgede salgs- og driftsomkostninger som følge af en stadig større og mere kompleks organisation. Dertil kommer, at øgede tilskuertal til især AGF s hjemmekampe har krævet en øget bemanding såvel inden for sikkerhedsområdet som i forbindelse med bodsalg og service. Personaleomkostningerne er vokset med 9,3 mio. kr. i forhold til 2007/08, og heraf er der hensat 1,5 mio. kr. blandt andet i forbindelse med ændringer i ledelsen. De øgede udgifter er en direkte konsekvens af den målrettede satsning på at skabe bedre sportslige resultater. Der er købt nye spillere - særligt til AGF - og samtidig har AGF grundet skader i efteråret 2008 fastholdt en ret stor spillertrup med deraf følgende betydelige udgifter til lønninger. Afskrivningerne er øget med 2,3 mio. kr., hvilket skyldes øgede investeringer i Atletion-komplekset samt nedskrivning på goodwill. På transferområdet har selskabet oplevet et stort fald i indtægter, idet der i 2008/09 er tale om en transferudgift på 11,4 mio. kr. sammenlignet med en transferindtægt på 10,1 mio. kr. i 2007/08. Et udsving på 21,5 mio. kr. - eller et beløb, der svarer til næsten halvdelen af årets underskud. Udviklingen skyldes den ovennævnte bevidste satsning på sportslige resultater, som har medført, at især AGF var aktive på transfermarkedet og hentede flere af de spillere, der i dag er blandt de bærende kræfter på SAS Liga-holdet. Dertil kommer, at transfermarkedet også har været påvirket af finanskrisen, og handlen har over hele Europa ligget på et meget lavt niveau i efteråret 2008 og foråret Som følge heraf har AGF heller ikke haft væsentlige indtægter i 2008/09. Pr. 30. juni 2009 er der afskrevet 2 mio. kr. på kontraktrettigheder på spillere selskabet har solgt eller udlejet. De resterende 9,4 mio. kr. i forhold til resultatet af transferaktivitet på 11,4 mio. kr. for 2008/09 er udtryk for den generelle lineære afskrivning på selskabets spillere over den resterende kontraktperiode. De finansielle poster ændres fra en indtægt i 2007/08 på 3,7 mio. kr. til en udgift på 4,3 mio. kr. i 2008/09. Dette kan blandt andet henføres til nedskrivning af aktieposten i Tivoli Friheden med knap 4 mio. kr. og øvrige kapitalinteresser på 1 mio. kr., som er reguleret pr. 30. juni Grundet salg af pantebrevsselskaberne var der derudover ingen renteindtægter herfra i regnskabsårets anden del. Koncernen har i regnskabsåret reduceret balancen, eftersom man har afviklet pantebrevsporteføljen i de 100%- ejede datterselskaber ved frasalg af selskaberne Århus Elite Cibor Invest A/S og AGF Sponsor ApS, der havde en balance på i alt 325 mio. kr. Egenkapitalen er i regnskabsperioden faldet med 32,4 mio. kr. til 37,3 mio. kr. Pengestrømme fra driften udgør i regnskabsperioden -25,3 mio. kr.

10 Århus Elite A/S 8 Likviditet og kapitalberedskab Selskabet fik i februar 2009 tilført 10,8 mio. kr. i form af en kontant kapitaludvidelse med henblik på at styrke likviditets- og kapitalberedskabet. I forbindelse med koncernens investeringer i sportslige resultater har en del af de betydelige tilgodehavender fra salg af TV-rettigheder (14,8 mio. kr. pr. statusdag), som udbetales over en længere periode, været belånt. Således har det gennem året været muligt at finansiere likviditetsbelastningen. Flere af koncernens sponsorer har været ramt af en vigende indtjening som følge af finanskrisen, og dette problem ses ikke at være løst fuldstændigt ved indgangen til det nye regnskabsår. Det er i sagens natur vanskeligt at forudsige den forventede udvikling i 2009/10, og de udarbejdede budgetter for året er således naturligt behæftet med usikkerheder på dette punkt. I forbindelse med trimningen af koncernens kapacitetsomkostninger har ledelsen udarbejdet et budget og en plan for koncernens fremtid, der indeholder et behersket investeringsprogram. Selskabets ledelse vurderer, at koncernen ud fra strategiplaner og lagte budgetter for 2009/10 har tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften samt foretage de planlagte investeringer. Forudsætningen er, at en eller flere af de muligheder, som koncernen har for at supplere likviditetsbehovet kan tages i anvendelse, hvis behovet opstår - herunder pantsætninger af ikke pantsatte aktiver, optagelse af lån, forbedret indtjening fra transferaktiviteter mv. Det er således ledelsens opfattelse, at finansieringen af likviditetsbehovet for 2009/10 er sikret. Modervirksomheden, Århus Elite A/S Modervirksomhedens aktiviteter består af divisionerne AGF Fodbold, Medie- og Event, Århus Elite Dans, Århus Elite Floorball og Århus Elite Stadion Fysioterapi. Modervirksomhedens resultat udviser et underskud på 39 mio. kr. Underskuddet stammer primært fra AGF Fodbold, men også de mindre divisioner har haft underskud i perioden. Koncernens fællesomkostninger til blandt andet administration, økonomi og kommunikation afholdes primært i modervirksomheden. AGF Fodbold AGF sikrede sig det bedste sportslige resultat siden 1997 med en 6. plads i SAS Ligaen. De 16 hjemmekampe i SAS Ligaen i 2008/09 blev overværet af tilskuere, hvilket svarer til et gennemsnit på tilskuere pr. kamp. Det er en stigning på 17% i forhold til sæsonen før. AGF har fortsat opbygningsfasen, hvor der satses på udvikling af egne talenter fra AGF s egen talentudvikling kombineret med kvalitetsspillere udefra, der på både det sportslige og menneskelige plan kan bidrage positivt til højere kvalitet og videreudvikling af værdierne samt kulturen i truppen. I sæsonen 2008/09 betød det blandt andet, at truppen indeholdt 8 spillere af egen talentudvikling. Samtidig tilførte man 5 spillere udefra; Jakob Poulsen, Dan Thomassen, Nando Rafael, Benny Feilhaber og Mark Howard. Midt i sæsonen afløste Erik Rasmussen Ove Pedersen som træner for holdet.

11 Århus Elite A/S 9 For første gang i mange år havde AGF spillere repræsenteret på A-landshold; Jakob Poulsen (Danmark); Benny Feilhaber og Jeremiah White (USA) samt David Devdariani (Georgien), ligesom Michael Lumb, Kasper Povlsen og Frederik Krabbe repræsenterede det danske U21-landshold. Derudover havde AGF 10 spillere repræsenteret på forskellige ungdomslandshold. AGF sluttede 2008/09-sæsonen stærkt af - ikke mindst i kraft af en underholdende, målsøgende spillestil. Der har i hele perioden været en markant opbakning fra fans, tilskuere og sponsorer, ligesom medieinteressen har været stor. Det vurderes, at kvaliteten af spillertruppen er steget over det seneste år. Transfermarkedet er i øjeblikket præget af finanskrisen, men selskabet antager, at værdien af truppen er øget i forhold til tidligere, hvilket giver interessante perspektiver, når transfermarkedet igen stabiliseres. Det er ledelsens opfattelse, at AGF kan bringes tilbage til toppen af dansk fodbold, hvilket vil forbedre mulighederne for at skabe bedre økonomiske resultater fremover. For sæsonen 2009/10 er den sportslige målsætning en placering i top 6. Der arbejdes løbende på at øge den sportslige - og dermed også underholdningsmæssige - kvalitet gennem udvikling af sportsteam og -trup. Derudover arbejdes der intensivt med øget udnyttelse af tilskuer- og sponsorpotentialet gennem en række aktiviteter, hvoraf kan nævnes: Aktiviteter for at tiltrække flere børn og studerende til kampene, målrettede VIP- og sponsoraktiviteter, øget kundeorientering vedrørende aktivering af samarbejdsaftaler, videreudvikling af netværkskoncept, så det nu omfatter knap 200 deltagende virksomheder, samt øget udnyttelse af LED-bander og -storskærme. Endelig er der et nært samarbejde med Atletion om at udnytte bodsalgspotentialet yderligere i forbindelse med kampe. Medie- og eventaktiviteter Århus Elite har afholdt et større antal sportslige, showmæssige og underholdningsmæssige begivenheder i Atletion også i 2008/09. Af de væsentligste kan nævnes: Basketball landskamp, Danmark - Østrig Jubilæumsfest Dansk Metal, cirkus samt koncert med TV2 og Henning Stærk GF World Cup Jehovas Vidners Landsstævne Koncert med Casting Crowns World Class Competition Pokalfinaler, håndbold Jydsk Amatør Boksestævne DGI-stævner Koncert med D.A.D. Koncert med Volbeat EM i latinamerikanske danse

12 Århus Elite A/S 10 Koncert med Jean Michel Jarre EM i atletik for veteraner Koncert med The Eagles i NRGi Park Landskamp håndbold, Danmark - Portugal Disse arrangementer blev gennemført med et samlet tilskuerantal på ca Der arbejdes på tiltag til at gøre NRGi Park og NRGi Arena mere attraktive for koncertarrangører og publikum. Århus Elite Dans Århus Elite Dans professionelle latinamerikanske dansere Peter og Kristina Stokkebroe vandt i foråret 2009 sølvmedaljer ved EM i Århus. Parret har i øjeblikket pause grundet graviditet men forventer at være tilbage i verdenseliten i foråret Århus Elite Floorball Århus Elite Floorball blev i sæsonen 2008/09 nummer to i grundspillet men tabte kvartfinaleserien. Dermed levede holdet ikke op til den sportslige målsætning om medaljer, men holdet havde på arrangementssiden igen landets højeste tilskuergennemsnit og stod for afviklingen af DM-finalerne for andet år i træk. Den sportslige målsætning for sæsonen 2009/10 er at nå semifinalerne og dermed vinde medaljer. AGF Fodboldtalentskole AGF Fodboldtalentskole er et samarbejde, der p.t. omfatter 55 klubber og ca registrerede klubmedlemmer. Fem af de 10 største fodboldklubber i Jylland er bl.a. med i samarbejdet. AGF Fodboldtalentskole har til formål: At styrke talentudviklingen, højne det generelle niveau i ungdomsfodbolden i Østjylland, udvikle et bredt talentgrundlag med det formål at få flere lokale spillere fra Østjylland på AGF's SAS Liga-hold, skabe relationer på flere fronter mellem AGF og de lokale klubber gennem dialog og konkret samarbejde samt give moderklubberne i samarbejdet en økonomisk kompensation for deres talentudvikling. AGF Fodboldtalentskole står i spidsen for en række sportslige og kommercielle tiltag, der involverer klubbernes spillere, trænere, ledere og sponsorer herunder Trænerakademiet og Store Teknikdag. Århus Elite Stadion Fysioterapi Århus Elite Stadion Fysioterapi blev pr. 1. september 2008 en del af Århus Elite-koncernen. Formålet var gøre fysioterapi til en stabil indtægtskilde for koncernen. Dette skulle ske ved at øge antallet af behandlinger i klinikken blandt andet ved at tiltrække kunder uden for elitesportsmiljøet samt gennem udvikling af et nyt sundhedskoncept til østjyske virksomheder. Samtidig var målet at skabe et stærkt fagligt miljø for koncernens tilknyttede fysioterapeuter. Antallet af behandlinger er øget i regnskabsåret, men målsætningen er ikke indfriet, idet såvel omsætning som overskud for perioden blev lavere end forventet. Dette skyldes primært den generelle afmatning i markedet samt højere etableringsomkostninger end forventet. Målsætningen for den kommende periode er fortsat forøgelse af antallet af behandlinger på klinikken, at styrke de faglige tilbud og kompetencer samt at øge salget af sundhedskonceptet til den bredere skare uden for eliteidrætsmiljøet.

13 Århus Elite A/S 11 Århus GF A/S Århus GF levede i sæsonen ikke op til den sportslige målsætning om en placering i toppen af den danske liga, eftersom det ikke lykkedes at kvalificere sig til slutspillet om det danske mesterskab, og holdet fik en placering som nummer 9. Trods denne skuffende placering har Århus GF kunnet fastholde tilskuertiltrækningen i ligaens grundspil med tilskuere i gennemsnit. Århus GF har i foråret 2009 foretaget tilpasning af omkostningerne, hvilket har betydet udskiftning af en række omkostningstunge spillere, hvorved lønomkostninger er nedbragt. Ved afslutningen af sæsonen fratrådte Erik Veje Rasmussen jobbet som cheftræner, og i stedet er Rene Hamann-Boeriths ansat. Århus GF s mål for den kommende sæson er deltagelse i slutspillet - en placering blandt de 8 bedste. I den kommende sæson vil Århus GF sætte fokus på videreudvikling af hjemmekampene med henblik på at skabe endnu bedre rammer og oplevelser for publikum og sponsorer. Selskabets resultat var et underskud på 6,2 mio. kr. før skat for regnskabsåret 2008/09. Det utilfredsstillende resultat kan primært tilskrives færre sponsorindtægter forårsaget af den generelle konjunkturudvikling. Af samme årsag har der været betydelige tab på debitorer. Bakken Bears ApS Bakken Bears levede op til den sportslige målsætning ved sejr i DM-grundspillet og i DM-finalen. Derudover vandt holdet for sjette gang pokalturneringen. Bakken Bears satte ny dansk tilskuerrekord med til en enkelt kamp og tilskuere i gennemsnit pr. kamp, hvilket er en stigning på 32%. Derudover har Bakken Bears deltaget i Europa Cup en. Bakken Bears-holdet gennemgår i øjeblikket et generationsskifte, da flere erfarne spillere har indstillet karrieren. Det forventes, at Bakken Bears fortsat vil præge dansk basketball, og den sportslige målsætning for sæsonen 2009/10 er at blive blandt de hold, der skal afgøre pokalturneringen og DM-titlen. Det kommende år vil der blive sat yderligere fokus på nye aktiviteter på såvel sponsor- som tilskuersiden, ligesom der fortsat arbejdes med udviklingen af sporten i regionen. Der er udviklet nye koncepter til styrkelse af de kommercielle og sportslige muligheder, der skal være med til at geare Bakken Bears til de kommende år. Selskabet har realiseret et underskud på 1,0 mio. kr. før skat, hvilket ikke er tilfredsstillende. Resultatet kan bl.a. henføres til lavere sponsorindtægter end forventet. Århus Elite Badminton A/S Århus Elite Badminton A/S blev etableret som et datterselskab i sommeren Implementering og positionering af det nye selskab har krævet en del ressourcer.

14 Århus Elite A/S 12 De sportslige resultater levede ikke op til sæsonens målsætning grundet skader hos centrale spillere, men gennem kvalifikationsspil sikredes forbliven i Badmintonligaen. De manglende sportslige resultater i den forgangne sæson betød dalende tilskuertal og ingen tv-kampe, ligesom selskabet blev hårdt ramt af finanskrisens negative påvirkning af sponsormarkedet. Den sportslige målsætning for den kommende sæson er at opnå medaljer. Der arbejdes intensivt med kommercielle tiltag, der forventes at få positiv økonomisk effekt i indeværende år. Resultatet for regnskabsåret 2008/09 blev et underskud på 0,5 mio. kr. før skat, hvilket er mindre tilfredsstilende. Atletion A/S Selskabet har i regnskabsåret oplevet et stigende aktivitetsniveau, som følger den lagte strategi. Hotel Atletion er blevet renoveret, og der er implementeret online booking. Der har været flere aktiviteter i NRGi Arena med et heraf følgende øget tilskuertal. NRGi Arena har fået udvidet tilskuerkapaciteten til 5001 personer. Tilskuertallet til fodboldkampe på NRGi Park har ligeledes været stigende med en heraf følgende forøgelse af bod- og cateringsalg. NRGi Park er som koncertstadion blevet godkendt til at rumme tilskuere. Organisationen er blevet trimmet, og der har i perioden været stor fokus på forretningsgange, organisationsstruktur og salgsoptimering. Selskabet har i regnskabsåret opnået en stigning i omsætningen. Det er fortsat selskabets mål at opnå lønsom drift gennem generelle kvalitetsforbedringer, forøgelse af antallet af arrangementer og tilskuere/publikummer, øget gennemsnitssalg pr. tilskuer og en optimering af faciliteterne til at understøtte dette. Resultatet for året er et underskud på 0,2 mio. kr. før skat, hvilket anses for mindre tilfredsstillende. Resultatet skyldes primært større afskrivninger end hidtil grundet investeringer samt en forøgelse af forpagtningsafgiften til kommunen. AGF Sponsor ApS Den 100%-ejede dattervirksomhed AGF Sponsor ApS er blevet solgt i efteråret 2008, og Århus Elite s aktiviteter vedrørende investering i pantebreve er således ophørt. Selskabet har i regnskabsåret således haft et resultat på 0 kr. Århus Elite Cibor Invest A/S Aktiviteterne i den 100%-ejede dattervirksomhed Århus Elite Cibor Invest A/S, der omfatter investering i pantebreve, er solgt i foråret Selskabet har i regnskabsåret realiseret et overskud på 0,6 mio. kr.

15 Århus Elite A/S 13 Århus Elite Display Rental A/S Aktiviteterne i den 90%-ejede dattervirksomhed Århus Elite Display Rental A/S omfatter investering i og udlejning af LED-bander. Teknologien har medført nye annoncerings- og eksponeringsmæssige muligheder for Århus Elite A/S samarbejdspartnere og derigennem nye indtjeningsmuligheder for Århus Elite A/S. Selskabet har i regnskabsåret realiseret et underskud 0,3 mio. kr. før skat, hvilket svarer til det forventede. Århus Elite Event ApS Der er ingen aktiviteter i denne 100%-ejede dattervirksomhed. Dioh Williams Playersponsorat ApS Aktiviteterne i det 51%-ejede datterselskab Dioh Williams Playersponsorat ApS omfatter transferrettigheden til den liberianske landsholdsangriber Dioh Williams. Selskabet udviser et underskud på 1,6 mio. kr. før skat, hvilket er som forventet. Associerede virksomheder Transferselskabet AGF ApS Aktiviteterne i den 50%-ejede associerede virksomhed Transferselskabet AGF ApS omfatter rettighederne til Kári Árnason. Selskabet har realiseret et underskud på 3,4 mio. kr. før skat. Værdipapirer Tivoli Friheden A/S Som et led i emissionen i oktober 2007 erhvervede Århus Elite A/S 16,7% af aktierne i Tivoli Friheden A/S med henblik på at udnytte samarbejdsmuligheder og synergier mellem selskaberne. Aktieposten er nedskrevet til forventet markedsværdi og er medtaget under værdipapirbeholdning. Tivoli Friheden A/S har regnskabsafslutning pr. 30. september. Værditest og måling I forbindelse med regnskabsafslutningen har ledelsen foretaget værditests af anlægsaktiverne i koncernregnskabet og moderselskabets regnskab. De udarbejdede tests er foretaget på grundlag af handlingsplaner, strategier og budgetter for 2009/10 samt prognoser for 2010 til Generelle risikofaktorer Konjunkturer Århus Elite-koncernens indtjening er bl.a. baseret på indtægter genereret via antallet af tilskuere, publikummer og omfanget af sponsor- og samarbejdsaftaler. Disse parametre er i høj grad afhængige af den generelle økonomiske situation og konjunkturerne i samfundet. Når den økonomiske situation i koncernens geografiske nærområde ændres markant i nedadgående retning, får det væsentlig negativ indflydelse på koncernens indtjening.

16 Århus Elite A/S 14 Branchespecifikke risikofaktorer Konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdningsbranchen Århus Elite-koncernens aktiviteter er placeret i sports- og underholdningsbranchen, og koncernen konkurrerer således med andre underholdningstilbud især i det østjyske område, herunder biografer, festivals, koncerter, feriecentre samt andre sportsgrene og -klubber. Ledelsen vurderer, at Atletions faciliteter og beliggenhed er attraktive, og at koncernen besidder særlige kompetencer i forbindelse med afholdelse af større sports- og underholdningsarrangementer. Ledelsen har - under hensyntagen til den gældende kontrakt om drift af Atletion med Århus Kommune - specielt fokus på optimering af faciliteternes anvendelsesmuligheder og fysiske indretning, så disse vil kunne leve op til kundernes og samarbejdspartnernes kvalitets- og servicekrav. Virksomhedsspecifikke risikofaktorer Sportslige resultater Århus Elite-koncernens indtjening er i høj grad afhængig af de sportslige resultater. En topplacering i ligaerne medfører således direkte ekstraindtægter i form af øgede TV-indtægter, øgede sponsorindtægter, flere tilskuerindtægter og afledt ekstra bonus fra samarbejdspartnere. Omvendt vil dårlige sportslige resultater straks have negativ effekt på disse parametre. Kontrakter mv. Århus Elite-koncernens indtægter er primært indgået på tidsbegrænsede aftaler med samarbejdspartnere. Koncernen søger fremdeles at indgå længerevarende samarbejdsaftaler. Århus Elite-koncernens kontrakter med spillere og trænere følger reglerne i de respektive idrætsretslige organer og er ofte af længerevarende karakter. Reglerne for indgåelse og ophør af ansættelseskontrakter inden for idrætten adskiller sig fra reglerne på det almindelige arbejdsmarked. Århus Elite-koncernen er således særlig afhængig af de reguleringer af reglerne, der måtte komme inden for de sportsgrene, hvor koncernen er repræsenteret. Med det eksisterende transfersystem i fodbold er der fastlagt en ramme, som kommercielle virksomheder kan agere inden for. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at disse rammer ikke ændres til ugunst for koncernen. Finansielle og kreditmæssige risici Århus Elite-koncernen vurderer løbende alle sine tilgodehavender og foretager nedskrivning heraf i fornødent omfang. Miljøforhold Århus Elite har ingen specielle miljømæssige risici.

17 Århus Elite A/S 15 Forsknings- og udviklingsaktiviteter Århus Elite har ingen særlige forsknings- og udviklingsaktiviteter. Videnressourcer og incitamentsprogrammer Århus Elite besidder særlige kompetencer inden for sport management og afvikling af store arrangementer. Vedrørende sport management har selskaberne stor viden omkring udvikling af talenter til elitespillere samt salg af samarbejdsaftaler og markedsføring. Man har ligeledes stor viden omkring afvikling af kampe, events, koncerter osv. herunder sikkerhedshåndtering i forbindelse med store arrangementer med stor offentlig bevågenhed. Århus Elite tilstræber at udvikle koncernens nøglemedarbejdere, tiltrække talenter inden for alle koncernens forretningsområder samt udnytte og udvikle Atletion-kompleksets muligheder. Der er bonusordning for enkelte ledere som led i deres samlede gagepakke, ligesom sælgerne er delvist provisionsaflønnede. Nogle spillere har individuelle resultatafhængige bonusordninger som del af deres aflønning. Delårsrapport For regnskabsåret 2009/10 vil der i overensstemmelse med lovgivningens krav blive udsendt delårsrapport pr. 31. december 2009 dækkende 1. halvår af regnskabsåret 2009/10 og periodemeddelelser i henhold til selskabets finanskalender. Kapitalforhold Selskabet har i regnskabsåret gennemført en kontant kapitalforhøjelse via en rettet emission med et samlet provenu på 10,8 mio. kr. Pr. 30. juni 2009 udgør koncernens egenkapital 37,3 mio. kr. bestående af aktiekapital på 42,5 mio. kr., overført resultat på -7,4 mio. kr. samt minoritetsinteresser på 2,2 mio. kr. I opgørelsen af egenkapitalen har selskabet i lighed med tidligere ikke indregnet værdi af udskudte skatteaktiver som følge af skattemæssige underskud og skattemæssige merværdier på anlægsaktiver. Det skattemæssige eventualaktiv udgør ca. 21 mio. kr. Fremtiden På baggrund af de seneste års erfaringer, det utilfredsstillende regnskab samt en forventning om, at finanskrisen også i den kommende periode vil påvirke indtægtsmulighederne, har Århus Elite A/S bestyrelse og ledelse evalueret koncernens hidtidige forretningsmodel, mission og vision og strategi. Koncernens vision har de seneste år været, at blive den førende underholdningsvirksomhed i Vestdanmark inden for både topsport, kulturelle og kommercielle aktiviteter med følgende målsætninger: At være repræsenteret i toppen af den bedste række inden for de respektive idrætsgrene, som koncernen er involveret i samt at udvikle Atletion til at være Danmarks førende sports- og arrangementskompleks, som skal være i stand til at tiltrække kulturelle verdensnavne.

18 Århus Elite A/S 16 Denne vision og forretningsmodel er formuleret i en tid med højkonjunktur og store markedsmæssige muligheder. Selvom tanken og visionerne bag forretningsmodellen var gode, må det i dag konstateres, at flere væsentlige forudsætninger ikke holdt. Eksempelvis kan det konstateres, at de synergieffekter inden for salg, administration og markedsføring/branding, som man forventede ville vise sig, ikke er blevet indfriet. Til gengæld er ledelses- og koordineringsopgaver og de dermed forbundne ressourcer og omkostninger steget væsentligt i takt med det øgede antal af mindre forretningsenheder. Det kan samtidig konstateres, at de mindre selskabers individuelle kultur, dynamik og struktur er blevet hæmmet i en langt større organisation og som en del af en børsnoteret virksomhed. Dertil kommer, at markedet inden for det sidste år har ændret sig markant, hvilket specielt har ramt de mindre sportsgrene i Århus Elite, hvor vi har set, at sponsorernes interesse primært har været på fodbold. Det er ledelsens og bestyrelsens vurdering, at de mindre sportsvirksomheder har bedre muligheder for at skabe sportslige og økonomiske resultater uden for Århus Elite, hvor man vil være underlagt mindre stramme rammer. Det er således bestyrelsens og ledelsens klare vurdering, at den brede forretningsmodel i den nuværende situation ikke er den rette for Århus Elite A/S. Det er derfor besluttet at slanke og optimere koncernens forretningsmodel. Formålet er at skabe fokus på de få forretningsområder med kritisk masse, som også bærer det største omsætningspotentiale. Selskabets mission og vision er fremover: Mission: Fodbold og forretning Med udgangspunkt i fodbold og enkelte andre store forretningsområder relateret til Århus Elites kernekompetencer og brand, herunder Atletion, skaber vi værdi for vores aktionærer, samarbejdspartnere, fans og tilskuere. Vision 2014: Vestdanmarks bedste fodboldvirksomhed en forretning i balance Århus Elite skal: Have den bedst placerede fodboldklub i Vestdanmark målt over de næste fem år. Delmål er, at AGF til stadighed skal være i top 6 og at vinde medaljer inden 2012 Inden 2014 være den førende udbyder af rammerne for kulturelle og kommercielle aktiviteter i Østjylland Inden 2014 udvikle to nye forretningsområder fortrinsvis relateret til sport og underholdning med en samlet omsætning på over 50 mio. kr. Fra 2014 forrente egenkapitalen på et niveau, der svarer til den 10-årige risikofri rente + et risikotillæg på 3%.

19 Århus Elite A/S 17 Århus Elite A/S værdigrundlag internt og i forhold til alle interessenter er uændret: Åbenhed Ærlighed Troværdighed Professionalisme Ydmyghed. Med henblik på hurtigst muligt at få justeret forretningsmodellen og virksomhedens økonomi vil Århus Elite A/S i det kommende regnskabsår have følgende fokusområder: Fokus på fodboldforretningen: Den hidtidige vision har de seneste år skabt en vis defokusering fra fodbold over på generel elitesport og underholdning, uden at det har givet økonomisk afkast. Fokusering på AGF Fodbold vil styrke indtægtsgrundlaget i en forretning, hvor der vurderes at være et væsentligt uudnyttet forretningspotentiale inden for såvel sponsor-, tilskuer-, TV- og transferindtægter. I de kommende år vil satsningen på at skabe stærke sportslige resultater fortsætte med udgangspunkt i et stærkt og engageret sportsligt team og en spillertrup bestående af en kombination af egne udviklede ligaspillere suppleret med tilkøbte talenter og topspillere. Nye ejere til øvrige elitesportsforretninger: Erfaringer fra de seneste 4 år viser, at det er særdeles vanskeligt at drive en bred portefølje af elitesportsvirksomheder under Århus Elite med positivt driftsresultat. Århus Elite vil i løbet af regnskabsåret 2009/10 finde nye ejere til virksomhedens øvrige elitesportsvirksomheder Århus GF, Bakken Bears, Århus Elite Badminton, Århus Elite Floorball og Århus Elite Dans. I det omfang det er hensigtsmæssigt, kan Århus Elite fortsætte som minoritetsaktionærer, ligesom det tilstræbes at fastholde et nært samarbejde eksempelvis så de pågældende sportsgrene fortsat afvikler deres aktiviteter i Atletions faciliteter. Udvikling af Atletion. AGF Fodbold og Atletion er Århus Elites store forretningsmåder. Om end de økonomiske resultater i Atletion endnu ikke er tilfredsstillende, er det stadig hensigten at udvikle dette forretningsområde yderligere og dermed kapitalisere på de betydelige investeringer og erfaringer, der allerede er gjort blandt andet inden for afholdelse af store arrangementer og få en positiv drift. Gennem øget fokusering og fortsat professionalisme vil Århus Elite fortsat arbejde imod realisering af SportsCampus-visionen som en samlet helhedsløsning for udbygningen af Atletion-komplekset og de omkringliggende faciliteter og arealer til fælles gavn for hele Århus og Østjylland.

20 Århus Elite A/S 18 Omkostningsstyring og videreudvikling af forretningssystemer Det utilfredsstillende resultat kombineret med forventningen om, at finanskrisen også i den kommende periode vil påvirke indtægtsmulighederne betyder, at der sættes kraftigt fokus på mådehold på omkostningssiden og begrænsede investeringer. Derudover fokuseres der på at forbedre forretnings- og rapporteringssystemer, så ressourceforbruget reduceres, materialer kan tilvejebringes hurtigere og i bedre kvalitet og korrigerende handlinger hurtigere kan iværksættes. Århus Elites forretning og organisation har over de seneste år udviklet sig inden for alle områder. Der er blevet draget væsentlige erfaringer indenfor sport- og eventmanagement. Det er afgørende, at der bliver kapitaliseret på disse erfaringer i de kommende år. Det er ledelsens og bestyrelsens faste overbevisning, at erfaringerne i kombination med ovenstående ændring inden for mission, vision og strategi vil tilsikre, at Århus også er blandt de absolut førende byer inden for eliteidræt i fremtiden ikke kun inden for fodbold, men også inden for de øvrige sportsgrene, og at virksomheden på sigt kommer i en fornuftig økonomisk balance. Forventninger Det forventes, at resultatet efter nettotransferaktiviteter og skat også i regnskabsåret 2009/10 vil være negativt - men væsentligt forbedret i forhold til regnskabsåret 2008/09. Dette vil realiseres gennem stigende indtægter i primært fodboldforretningen samt generelt mådehold på omkostningssiden og begrænsede investeringer. I regnskabsåret 2010/11 forventes der igen balance i virksomhedens resultat. Hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb af betydning for den aflagte årsrapport. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2008/09, der omfatter både årsregnskab for moderselskabet og koncernregnskab, aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber og IFRS- bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder således International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB. Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK). Corporate Governance Århus Elite ønsker størst mulig åbenhed og informationsniveau om koncernens forhold i den udstrækning, det kan sikres, at kursfølsomme informationer kommer til alles kendskab samtidig.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Århus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Balance pr. 30.06.2010 28 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere