Byrådet. Protokol. Mødedato: 22. november Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Protokol. Mødedato: 22. november 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:"

Transkript

1 Sidenr Protokol Mødedato: 22. november 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:35 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Hans Winther GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning, idet sag nr. 24 udgår.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr Sagsnr. Side 1. Udpegning af suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet Udpegning af stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for TAS I/S Forslag til organisering af ledelsen samt forslag til fælles bestyrelse for den samdrevne institution ved Eltang Centralskole Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave Regnskab for 2009 med revisionspåtegning for Heldagsskolen Tillægsbevilling til driftsbevilling under administrationspolitik til ansættelse af medarbejder til løsning af spildevandsopgaver som følge af dannelsen af Spildevand A/S (udgiftsneutral) Ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger Andelsboligforeningen Æbleplantagen II søger om afdragsfrihed på optaget lån i 2 år Takster for SFO i Takstblad for redningsberedskabets ydelser Lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Arbejdernes Andels- Boligforening, afdeling 36, Midtgården, samt konvertering af lån i afdelingen Lejekontrakt mellem Den Selvejende Institution Bøgelundhallen og Kolding Kommune Ændring af Regulativ for vederlæggelse af byrådsmedlemmer og diæter til ikke-byrådsmedlemmer Vedtagelse af lokalplan Ved Bøgeløkke - et haveboligområde Udvidelse af Kolding Sygehus - VVM pligt og indkaldelse af ideer og forslag for kommuneplantillæg Forslag til Regulativ for husholdningsaffald Forslag til Regulativ for erhvervsaffald Boligpolitik for Kolding kommune Fremtidig funktion og ejerforhold for kommunalt ejede arealer vest for Seest Opfølgning på aftale om brandslukning m.v. med Aller Friv. Brandværn Fælleskøkkenet Elbo I/S Regnskab Ændring af I/S kontrakt vedr. Fælleskøkkenet Elbo I/S Udleje af lokaler på Dyrehaveskolen til UC Syddanmark Tilsynssag vedrørende Kolding Kommunes oprettelse af eliteidrætsklasser på Brændkjærskolen Kvalitetsrapport 2010 for Kolding Kommunale Skolevæsen Ansøgning om godkendelse af Børnehaven Floravej som privatinstitution Salg af areal - LUKKET SAG

3 Sidenr Udpegning af suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet J.nr.: A23 Sagsid.: 10/28797 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren oplyser, at der skal udpeges en suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at den 11. oktober 2010 (sag nr. 3) imødekom en anmodning om omkonstituering i forbindelse med Marlene B. Lorentzens genindtræden i. Hans Erik Adsbøl var tidligere suppleant for H. C. Jensen i Handicaprådet, men ved omkonstitueringen blev Hans Erik Adsbøl medlem af Handicaprådet, og der skal derfor udpeges en stedfortræder. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: (O) Oluf Lykke Nielsen indstilles udpeget som suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

4 Sidenr Udpegning af stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for TAS I/S J.nr.: A23 Sagsid.: 10/28893 SAGSFREMSTILLING: Udpegning af stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab I/S. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at den 11. oktober 2010 (sag nr. 3) imødekom en anmodning om omkonstituering i forbindelse med Marlene B. Lorentzens genindtræden i. Bent Bechmann er stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab I/S, men ved omkonstitueringen blev Bent Bechmann medlem af repræsentantskabet, hvorfor der skal udpeges en ny stedfortræder for Knud Erik Langhoff. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: (C) Tine Roos Nørgaard indstilles udpeget som stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab I/S. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

5 Sidenr Forslag til organisering af ledelsen samt forslag til fælles bestyrelse for den samdrevne institution ved Eltang Centralskole J.nr.: A23 Sagsid.: 10/25192 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering af ledelsen samt forslag til fælles bestyrelse for den samdrevne institution ved Eltang Centralskole, jf. folkeskolelovens 24 a. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at på sit møde den 13. september 2010 forventes at vedtage at nedlægge Daginstitutionen Eltang og at oprette en samdrevet institution i regi af Eltang Centralskole, der også omfatter SFO og daginstitution. Under forudsætning af denne beslutning foreslås det, at der sker overflytning af daginstitutionen Eltangs leder og souschef til den samdrevne institution ved Eltang Centralskole med fremadrettet funktion som leder og souschef for børnehave-/sfo-afdelingen, mens skoleleder og viceskoleleder fortsætter som leder og viceskoleleder i den samdrevne institution. Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at jf. 3, stk. 1, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 802 af 13. juli 2004 om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter m.v. skal kommunalbestyrelsen efter høring af den siddende skolebestyrelse og den siddende forældrebestyrelse træffe beslutning om antallet af repræsentanter i den fælles bestyrelse. Ifølge bekendtgørelsens 3, stk. 3, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om tidspunktet for afholdelse af valg af forældre til børn i skolen. Valget følger i øvrigt reglerne i bekendtgørelse nr. 114 af 26. oktober 2010 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen med henblik på valg af forældre til børn i folkeskolen samt af medarbejder- og elevrepræsentanter. I den forbindelse foreslås det, at delegerer til børne- og uddannelsesdirektøren at fastlægge tidsplanen for valget i såvel dagtilbuddet som skoledelen, herunder fastlæggelse af tidspunkt for valgmødet og fristen for indberetning af kandidater. Det fremgår af bekendtgørelsens 3, stk. 4, at kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg af forældre til børn i dagtilbuddet, herunder valgperioden for medarbejder- og forældrerepræsentanter. Ifølge bekendtgørelsens 3, stk. 5, er lederen af den samdrevne institution sekretær for den fælles bestyrelse. Kommunalbestyrelsen afgør, hvem der skal være stedfortræder.

6 Sidenr Kommunalbestyrelsen kan ifølge 4 beslutte, at der afholdes forskudte valg. Ifølge bekendtgørelsen om skolebestyrelsesvalg, 10, består valgbestyrelsen af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand. Det foreslås derfor, at pålægger børne- og uddannelsesdirektøren sammen med valgbestyrelsen at forestå skolebestyrelsesvalget ved Eltang Centralskole, idet skolechef Palle Mygenfordt udpeges som central kommunal koordinator. Børne- og uddannelsesdirektøren gør afslutningsvis opmærksom på, at efterfølgende høring ligeledes omfatter høring i forhold til tilføjelse til Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår som procedureafgørelse, at skolebestyrelsen ved Eltang Centralskole og forældrebestyrelsen ved Daginstitutionen Eltang høres i forhold til følgende forslag: Den fælles bestyrelse får følgende sammensætning: 4 forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen 3 forældre til børn i dagtilbuddet 1 medarbejder ved skolen 1 medarbejder ved dagtilbuddet 2 elever valgt af og blandt skolens elever, Lederen af dagtilbuds- og SFO-afdelingen er stedfortræder for skolelederen i dennes rolles som sekretær for den fælles bestyrelse, Der afholdes valg af forældre til børn i dagtilbuddet hvert andet år, og valgperioden for de valgte forældre- og medarbejderrepræsentanter i dagtilbuddet er 2 år. Valget af disse medlemmer foregår i øvrigt efter de retningslinjer, som hidtil har været gældende i Daginstitutionen Eltang for valg til forældrebestyrelsen. Der afholdes første gang valg af forældreog medarbejderrepræsentanter i dagtilbudsafdelingen, således at de valgte medlemmer kan tiltræde 1. august Fremover afholdes forskudte valg af forældre til børn i skolen, således at 2 medlemmer er på valg hvert andet år. Første gang valget holdes vælges alle 4 medlemmer med beslutning om, hvem der er på valg om 2 år. Der afholdes skolebestyrelsesvalg, således at medlemmerne tiltræder pr. 1. august Der foretages følgende tilføjelse til Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen, 2, stk. 1, vedr. skolebestyrelsens sammensæt-

7 Sidenr ning således, at følgende tekst tilføjes:, idet dog fællesbestyrelsen ved Eltang Centralskole består af 4 forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen, 3 forældre til børn i dagtilbuddet, 1 medarbejder ved skolen, 1 medarbejder ved dagtilbuddet, 2 elever valgt af og blandt skolens elever. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens indstilling tiltrådtes. FRAVÆRENDE: Christian Haugk HØRING: Skolebestyrelsen ved Eltang Centralskole udtaler i brev af 14. oktober 2010, at bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Forældrebestyrelsen ved Daginstitutionen Eltang udtaler i brev af 15. oktober 2010 følgende: Forældrebestyrelsen for Daginstitutionen Eltang har behandlet det fremsendte forslag på møde den 11. oktober Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget under forudsætning af, at bestyrelsens kompetence tydeliggøres og bliver af sådan en karakter, at der bliver tale om reel indflydelse på de processer og beslutninger, der skal tages i overgangsfasen. Bestyrelsen ser frem til at bidrage i den spændende og forestående proces. FORNYEDE FORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at 42 i Folkeskoleloven angiver den udtømmende fortegnelse over skolebestyrelsens medlemmer. Det er dermed ikke muligt at inddrage forældrebestyrelsen som fast element i skolebestyrelsen i overgangsperioden. Skolebestyrelsen kan imidlertid indkalde relevante personer til at deltage i behandlingen af konkrete punkter på skolebestyrelsens dagsorden. Det vil derfor være muligt at indkalde hele eller dele af forældrebestyrelsen ved behandlingen af emner, der angår dagtilbuddets område. FORNYET FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren forslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at den fælles bestyrelse får følgende sammensætning:

8 Sidenr forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen 3 forældre til børn i dagtilbuddet 1 medarbejder ved skolen 1 medarbejder ved dagtilbuddet 2 elever valgt af og blandt skolens elever, at lederen af dagtilbuds- og SFO-afdelingen er stedfortræder for skolelederen i dennes rolles som sekretær for den fælles bestyrelse, at der afholdes valg af forældre til børn i dagtilbuddet hvert andet år, og valgperioden for de valgte forældre- og medarbejderrepræsentanter i dagtilbuddet er 2 år. Valget af disse medlemmer foregår i øvrigt efter de retningslinjer, som hidtil har været gældende i Daginstitutionen Eltang for valg til forældrebestyrelsen, at til børne- og uddannelsesdirektøren delegerer kompetencen til at fastlægge tidsplanen for valget i såvel dagtilbuddet som skoledelen, herunder fastlæggelse af tidspunkt for valgmødet og fristen for indberetning af kandidater, at pålægger børne- og uddannelsesdirektøren sammen med valgbestyrelsen at forestå skolebestyrelsesvalget ved Eltang Centralskole, idet skolechef Palle Mygenfordt udpeges som central kommunal koordinator, at der første gang afholdes valg af forældreog medarbejderrepræsentanter i dagtilbudsafdelingen, således at de valgte medlemmer kan tiltræde 1. august 2011, at der fremover afholdes forskudte valg af forældre til børn i skolen, således at 2 medlemmer er på valg hvert andet år. Første gang valget holdes vælges alle 4 medlemmer med beslutning om, hvem der er på valg om 2 år, at der afholdes skolebestyrelsesvalg, således at medlemmerne tiltræder pr. 1. august 2011, og at der foretages følgende ændring i Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen, 2, stk. 1, vedr. skolebestyrelsens sammensætning, således at følgende tekst tilføjes:, idet dog fællesbestyrelsen ved Eltang Centralskole består af 4 forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen, 3 forældre til børn i dagtilbuddet, 1 medarbejder ved skolen, 1 medarbejder ved dagtilbuddet, 2 elever valgt af og blandt skolens elever. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse.

9 Sidenr FRAVÆRENDE: Trine M. Sloth Ebbesen BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

10 Sidenr Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave J.nr.: A00 Sagsid.: 10/29614 SAGSFREMSTILLING: Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Knud Erik Langhoff, oplyser ved mail af 13. november 2010, at Miriam Rasmussen ønsker at udtræde af bestyrelsen for den selvejende institution Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave og fritidshjem. Knud Erik Langhoff oplyser endvidere at den Konservative byrådsgruppe indstiller Karen Antonsen som nyt medlem af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave og fritidshjem. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at Miriam Rasmussen er udpeget i s møde den 1. december 2009 (sag nr. 49) af valggruppe 1. Genudpegning sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesterens foreslår, at Miriam Rasmussens ønske imødekommes, og at Karen Antonsen udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave og fritidshjem. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

11 Sidenr FRAVÆRENDE: Hans Winther

12 Sidenr Regnskab for 2009 med revisionspåtegning for Heldagsskolen J.nr.: K01 Sagsid.: 10/28092 SAGSFREMSTILLING: Heldagsskolen i Kolding fremsender ved brev af 15. oktober 2010 regnskab for 2009 med revisionspåtegning. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at regnskabet udviser et nettoforbrug på kr. mod budgetteret kr. Der er således tale om en budgetrealisering på 95,97%. Mindreforbruget netto hidrører primært fra mindreudgifter til lønninger samt overførte midler fra budget 2008, der ikke er forbrugt. Heldagsskolens bestyrelse har på møde den 29. april 2010 godkendt regnskabet. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren har ikke yderligere bemærkninger. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at regnskabet for 2009 med revisionsberetning indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. FRAVÆRENDE: Christian Haugk BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning:

13 Sidenr Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

14 Sidenr Tillægsbevilling til driftsbevilling under administrationspolitik til ansættelse af medarbejder til løsning af spildevandsopgaver som følge af dannelsen af Spildevand A/S (udgiftsneutral) J.nr.: P00 Sagsid.: 10/1177 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren sender tillægsbevilling til driftsbevilling under administrationspolitik til ansættelse af en medarbejder til løsning af spildevandsopgaven som følge af dannelsen af Spildevand A/S. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: Tillægsbevilling til driftsbevilling fra 2011 og frem: kr. Ansøgnings finansiering: Ansøgningen finansieres af Miljøpolitik, hvor der er afsat midler til løsning af de nye lovbundne myndighedsopgaver i forbindelse med dannelse af Kolding Spildevand A/S. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at selskabsdannelsen af Kolding Spildevand A/S betyder, at forvaltningen har fået overdraget en række nye myndighedsopgaver på spildevandsområdet. Et af formålene med loven om selskabsdannelse af kloakforsyningen var at sikre en klar adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver. I forbindelse med dannelsen af Kolding Spildevand A/S var det derfor nødvendigt at reorganisere en række opgaver. Udover spildevandsplanen, der skal udarbejdes som en sektorplan hver 4. år, har det medført at By- og Udviklingsforvaltningen bl.a. er blevet tilført følgende opgaver: Tillæg til spildevandsplanen og det drejer sig typisk om 5 til 6 hvert år. Dette er en løbende myndighedsopgave, idet der udarbejdes en konkret delplan/skitseprojekt, der sendes i offentlig høring, inden der igangsættes forbedret spildevandsrensning i et delopland. Borgerkontakten i den indledende fase er ligeledes en ny myndighedsopgave. Opdatering og vedligeholdelse af en række databaser og GIS, der bl.a. udgør datagrundlaget for spildevandsplanen og statens vandplaner. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der er fra budget 2010 og fremadrettet er afsat kr. under Miljøpolitik, til løsning af de nye lovbundne myndighedsopgaver, der blev overført til Forvaltningen i forbindelse med dannelse af Kolding Spildevand A/S. By- og udviklingsdirektøren forslår, at driftsmidlerne til udarbejdelse af nye myndighedsopgaver på spildevandsområdet omkonverteres til en ny stilling i Miljø, Natur og Byggeri. Omkonverteringen er udgiftsneutral.

15 Sidenr Omkostningerne til aflønning af en ingeniør, biolog, miljøtekniker eller lignende forventes af udgøre omkring kr. pr. år. Såfremt der skal indhentes rådgiverbistand i samme omfang forventes udgiften at være kr. alene til honorer. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren forslår, at bevillingsansøgningen fremsendes til s tiltrædelse. BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

16 Sidenr Ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger J.nr.: P20 Sagsid.: 10/26510 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremsender sag vedrørende ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger fra energiselskaber. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Kolding Kommune kan opnå tilskud fra energiselskaber til gennemførelse af energisparetiltag med baggrund i aftale af 20. november 2009 mellem staten og energiselskaber og Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder af 30. marts De overordnede rammer og mål i denne aftale er gældende for perioden Fra bekendtgørelsen: De konkrete retningslinjer gælder dog kun for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december I løbet af 2012 aftales de konkrete retningslinjer mv. for den følgende 3-årige periode. Dette sker med baggrund i en uafhængig evaluering af indsatsen, som afsluttes medio 2012, jf. afsnit 17. Samme procedure gælder for de følgende 3-årige perioder. Energiselskaberne har forpligtet sig til via denne tilskudsordning at være med til at reducere energiforbruget med 4% i 2020 i forhold til Tilskuddet omfatter ikke energi anvendt til transport. By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere at tilskudsstørrelsen beregnes ud fra de beregnede besparelser. Beløbsstørrelser pr. kwh svinger fra selskab til selskab og er afhængige af tidspunkt for ansøgning. På nuværende tidspunkt er tilskud fra 25 øre til 42 øre tilgængelige. Visse tilskud er afhængige af projektaftale med udpegede firmaer. Den forventede besparelse vil blive udbudt til minimum 2 selskaber og sparede kwh overdrages til højestbydende. Der kan ikke gives tilskud til igangsatte projekter. Det er derfor kun projekter, der endnu ikke er igangsat eller indgået aftale med entreprenør om, som kan støttes. Flg. tilskud kan opnås pr. 1. oktober 2010: Trefor:kWh kwh kr. ekskl. moms Dong: kwh kr. ekskl. moms HNG-gas (afhængig af projekt) kwh kr. ekskl. moms I alt tilgængeligt i 2010: kr. ekskl. moms Der har i 2010 været ekstraordinær stor indsats for udskiftning af N-

17 Sidenr gaskedler og varmtvandsbeholdere grundet alder. Fremover kan der derfor ikke forventes så høje tilskud. Med udgangspunkt i Energihandleplan 2010 skønnes der at kunne opnås et tilskud på ca kr. ekskl. moms pr. år frem til år 2015 svarende til den nuværende Energihandleplan, der løber frem til år De udbetalte støttemidler udbetales kontant til Kolding Kommune. Det er ikke muligt at garantere en godkendelse og udbetaling fra energiselskaberne indenfor det samme år som udførelse af energispareprojekterne. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der på baggrund af de udførte energisparetiltag, indhentes tilskud i henhold til Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder af 30. marts at de opnåede tilskud reinvesteres i yderligere energisparetiltag via den nuværende Energihandleplan II BESLUTNING DIREKTIONEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Direktionens indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

18 Sidenr Andelsboligforeningen Æbleplantagen II søger om afdragsfrihed på optaget lån i 2 år J.nr.: P21 Sagsid.: 10/28023 SAGSFREMSTILLING: Andelsboligforeningen Æbleplantagen II, Bjert, søger om Kolding Kmmunes accept af en afdragsfritagelse på optaget lån hos Nykredit i op til 2 år. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Andelsboligforeningen Æbleplantagen II søger om Kolding Kommunes accept af en afdragsfrihed på optaget lån i Nykredit i 2 år fra den 1. januar Der er tale om et F1 lån med en hovedstol på kr. og en aktuel restgæld på kr. Baggrunden for ansøgningen er, at bestyrelsen har erfaret, at det vil være den bedste mulighed for andelsboligforeningen, idet det vil koste cirka kr., at omkonvertere eksisterende lån med rente-swap, som på grund af den lave rente, giver foreningen udgifter, som den ikke pt. har likviditet til at betale. Videre oplyses det, at foreningen ikke har en egenkapital til fortsat, at indbetale de ekstraordinære udgifter, som foreningen har som følge af en ellers (dengang) gunstig rente-swap aftale. Såfremt ikke tiltræder ansøgningen, skal den enkelte andelshaver indbetale ekstra cirka kr. ekstra pr. måned, hvis andelshaverne selv skal finansiere de nuværende udgifter. Det vil gøre det umuligt for nogle andelshavere at beholde boligen, og også gøre det meget svært at sælge. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at andelsboligforeningen Æbleplantagen II er en støttet privat andelsboligforening med 16 boliger, som er opført med hjemmel i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Boligudvalget godkendte i mødet den 18. september 2010 byggeregnskabet. I forbindelse med finansieringen valgte foreningen, at engangstilskuddet på kr. skulle modregnes i andelshavernes indskud. Der blev således optaget realkreditlån på 80% af anskaffelsessummen, svarende til kr., henholdsvis et tilpasningslån F1 med en løbetid på 35 år, hovedstol kr., og et T-lån med afdragsfrihed F10 med en løbetid på 35 år, hovedstol kr. For disse 2 lån har Kolding Kommune ydet kommunal garantistillelse på 18,75% af hovedstolen svarende til kr. Garantien omfatter den del af lånet, der ved låntagning får pant ud over 65% af ejendommens værdi. By- og udviklingsdirektøren anbefaler ikke, at den ansøgte afdragsfrihedsperiode på 2 år imødekommes. Andelsboligforeningen har i forvejen et afdragsfrit lån med en hovedstol på kr. En yderligere

19 Sidenr afdragsfri periode vil betyde, at beboerbetalingen som udgangspunkt vil være lav. Kommunen har ingen sikkerhed for, at andelsboligforeningen sparer op til betaling af afdrag på lånet, da Kommunen ikke har et tilsyn med driften og derfor ikke indsigt i økonomien. Det betyder, at Kommunens garantiforpligtigelse kan blive aktuel, hvis foreningen ikke kan betale, eller der ikke kan optages et nyt lån til finansiering af indfrielsen af de afdragsfrie lån. Ligeledes har Kommunen ingen sikkerhed for, at der spares op til løbende vedligeholdelse og forbedringer af boligerne. Ligsom der vil kunne opstå problemer med gensalg, såfremt boligerne ikke bevarer sin attraktionsværdi. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at Kolding Kommune ikke tiltræder det ansøgte, en afdragsfriperiode på 2 år for tilpasningslån F1 med en hovedstol på kr. med en restgæld på kr. BESLUTNING TEKNIK- OG BOLIGUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges af Et flertal i Teknik- og Boligudvalget (udvalget med undtagelse af Erik Lund) indstiller til by- og udviklingsdirektørens indstilling. Et mindretal i Teknik- og Boligudvalget (Erik Lund) stemte imod by- og udviklingsdirektørens indstilling. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknik- og Boligudvalgets flertalsindstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes med 29 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Erik Lund (A).

20 Sidenr FRAVÆRENDE: Hans Winther

21 Sidenr Takster for SFO i 2011 J.nr.: S29 Sagsid.: 10/27573 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til takster for SFO og fritidsklub i FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at taksten for en plads i SFO i 2011 fastsættes til kr./måned i 12 måneder, mens taksten for en plads i fritidsklub fastsættes til 713 kr./måned i 12 måneder. I indeværende år udgør de tilsvarende takster hhv kr./måned i 12 måneder og 707 kr./måned i 12 måneder. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at de foreslåede takster godkendes. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. FRAVÆRENDE: Trine M. Sloth Ebbesen BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

22 Sidenr FRAVÆRENDE: Hans Winther

23 Sidenr Takstblad for redningsberedskabets ydelser 2011 J.nr.: G01 Sagsid.: 07/5643 SAGSFREMSTILLING: Beredskabschefen foreslår, at det for redningsberedskabets ydelser gældende takstblad ajourføres. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Beredskabschefen oplyser, at takstbladet for 2011 er vedlagt som bilag. Taksterne reguleres én gang årligt iht. nettoprisindekset, dog følger taksten for udrykning til blinde alarmer reguleringen fastsat af Beredskabsstyrelsen. FORVALTNINGSINDSTILLING: Beredskabschefen foreslår, at takstbladet indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Beredskabschefens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Beredskabskommissionens indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther BILAG: /10 Åben Takstblad 2011

24 Sidenr Lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Arbejdernes Andels- Boligforening, afdeling 36, Midtgården, samt konvertering af lån i afdelingen J.nr.: P21 Sagsid.: 10/27456 SAGSFREMSTILLING: Bovia har ansøgt om konvertering af eksisterende lån i afdeling 36, dagcenter, Midtgården. Afdelingen tilhører Arbejdernes Andels- Boligforening. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at sagen har hjemmel i almenboligloven, hvorefter udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med s godkendelse. Videre skal det oplyses, at Kolding Kommune, Seniorudvalget, er lejer af afdelingen, der anvendes som dagcenter. Bovia har indhentet 2 tilbud fra RealkreditDanmark, som er långivende realkreditinstitut, henholdsvis et 20 årigt og et 30 årigt kontantlån: låntype Hovedstol, kr. Løbetid, år 1. års ydelse før skat, kr. Kontantlån Kontantlån Kontant renteprocent Afdragsform Annuitet, 4 terminer Annuitet, 4 terminer 4,0916 3,4624 Realkreditinstituttet har for begge lån stillet følgende betingelser: Kopi af ny underskrevet lejekontrakt, hvoraf det fremgår, at lejemålet, i en periode på mindst 10 år ikke kan opsiges af hverken lejer eller udlejer uden, at der sker en samtidig indfrielse af lånet. Desuden skal det fremgå af lejekontrakten, at lejer til enhver tid, skal betale en leje, der mindst svarer til ejendommens samlede driftsudgifter, når der henses til, at ejendommen skal fremstå i vel vedligeholdt stand. Bovia har oplyst, at den årlige udgift til ydelserne på det eksisterende lån udgør cirka kr., og at restløbetiden er cirka 10 år. Der er ikke stillet kommunegaranti for det eksisterende lån. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at den eksisterende lejekontrakt mellem Arbejdernes Andels-Boligforening, afdeling 36, og Kolding Kommune er indgået 16. september Det følger ikke af lejekontrakten, at lejeforholdet er indgået for en tidsbegrænset periode. En eventuel opsigelse af lejemålet fra lejers side vil således være 3 måneder til den første i en måned.

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer Sidenr. 1042 Protokol Mødedato: 9. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:30 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen GODKENDELSE AF

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:45 Fraværende: Gitte Rubæk, Bertil Mortensen. Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 pkt. 03. Solvej Værum deltog

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere