Byrådet. Protokol. Mødedato: 22. november Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Protokol. Mødedato: 22. november 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:"

Transkript

1 Sidenr Protokol Mødedato: 22. november 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:35 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Hans Winther GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning, idet sag nr. 24 udgår.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr Sagsnr. Side 1. Udpegning af suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet Udpegning af stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for TAS I/S Forslag til organisering af ledelsen samt forslag til fælles bestyrelse for den samdrevne institution ved Eltang Centralskole Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave Regnskab for 2009 med revisionspåtegning for Heldagsskolen Tillægsbevilling til driftsbevilling under administrationspolitik til ansættelse af medarbejder til løsning af spildevandsopgaver som følge af dannelsen af Spildevand A/S (udgiftsneutral) Ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger Andelsboligforeningen Æbleplantagen II søger om afdragsfrihed på optaget lån i 2 år Takster for SFO i Takstblad for redningsberedskabets ydelser Lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Arbejdernes Andels- Boligforening, afdeling 36, Midtgården, samt konvertering af lån i afdelingen Lejekontrakt mellem Den Selvejende Institution Bøgelundhallen og Kolding Kommune Ændring af Regulativ for vederlæggelse af byrådsmedlemmer og diæter til ikke-byrådsmedlemmer Vedtagelse af lokalplan Ved Bøgeløkke - et haveboligområde Udvidelse af Kolding Sygehus - VVM pligt og indkaldelse af ideer og forslag for kommuneplantillæg Forslag til Regulativ for husholdningsaffald Forslag til Regulativ for erhvervsaffald Boligpolitik for Kolding kommune Fremtidig funktion og ejerforhold for kommunalt ejede arealer vest for Seest Opfølgning på aftale om brandslukning m.v. med Aller Friv. Brandværn Fælleskøkkenet Elbo I/S Regnskab Ændring af I/S kontrakt vedr. Fælleskøkkenet Elbo I/S Udleje af lokaler på Dyrehaveskolen til UC Syddanmark Tilsynssag vedrørende Kolding Kommunes oprettelse af eliteidrætsklasser på Brændkjærskolen Kvalitetsrapport 2010 for Kolding Kommunale Skolevæsen Ansøgning om godkendelse af Børnehaven Floravej som privatinstitution Salg af areal - LUKKET SAG

3 Sidenr Udpegning af suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet J.nr.: A23 Sagsid.: 10/28797 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren oplyser, at der skal udpeges en suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at den 11. oktober 2010 (sag nr. 3) imødekom en anmodning om omkonstituering i forbindelse med Marlene B. Lorentzens genindtræden i. Hans Erik Adsbøl var tidligere suppleant for H. C. Jensen i Handicaprådet, men ved omkonstitueringen blev Hans Erik Adsbøl medlem af Handicaprådet, og der skal derfor udpeges en stedfortræder. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: (O) Oluf Lykke Nielsen indstilles udpeget som suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

4 Sidenr Udpegning af stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for TAS I/S J.nr.: A23 Sagsid.: 10/28893 SAGSFREMSTILLING: Udpegning af stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab I/S. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at den 11. oktober 2010 (sag nr. 3) imødekom en anmodning om omkonstituering i forbindelse med Marlene B. Lorentzens genindtræden i. Bent Bechmann er stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab I/S, men ved omkonstitueringen blev Bent Bechmann medlem af repræsentantskabet, hvorfor der skal udpeges en ny stedfortræder for Knud Erik Langhoff. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: (C) Tine Roos Nørgaard indstilles udpeget som stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab I/S. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

5 Sidenr Forslag til organisering af ledelsen samt forslag til fælles bestyrelse for den samdrevne institution ved Eltang Centralskole J.nr.: A23 Sagsid.: 10/25192 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering af ledelsen samt forslag til fælles bestyrelse for den samdrevne institution ved Eltang Centralskole, jf. folkeskolelovens 24 a. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at på sit møde den 13. september 2010 forventes at vedtage at nedlægge Daginstitutionen Eltang og at oprette en samdrevet institution i regi af Eltang Centralskole, der også omfatter SFO og daginstitution. Under forudsætning af denne beslutning foreslås det, at der sker overflytning af daginstitutionen Eltangs leder og souschef til den samdrevne institution ved Eltang Centralskole med fremadrettet funktion som leder og souschef for børnehave-/sfo-afdelingen, mens skoleleder og viceskoleleder fortsætter som leder og viceskoleleder i den samdrevne institution. Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at jf. 3, stk. 1, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 802 af 13. juli 2004 om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter m.v. skal kommunalbestyrelsen efter høring af den siddende skolebestyrelse og den siddende forældrebestyrelse træffe beslutning om antallet af repræsentanter i den fælles bestyrelse. Ifølge bekendtgørelsens 3, stk. 3, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om tidspunktet for afholdelse af valg af forældre til børn i skolen. Valget følger i øvrigt reglerne i bekendtgørelse nr. 114 af 26. oktober 2010 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen med henblik på valg af forældre til børn i folkeskolen samt af medarbejder- og elevrepræsentanter. I den forbindelse foreslås det, at delegerer til børne- og uddannelsesdirektøren at fastlægge tidsplanen for valget i såvel dagtilbuddet som skoledelen, herunder fastlæggelse af tidspunkt for valgmødet og fristen for indberetning af kandidater. Det fremgår af bekendtgørelsens 3, stk. 4, at kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg af forældre til børn i dagtilbuddet, herunder valgperioden for medarbejder- og forældrerepræsentanter. Ifølge bekendtgørelsens 3, stk. 5, er lederen af den samdrevne institution sekretær for den fælles bestyrelse. Kommunalbestyrelsen afgør, hvem der skal være stedfortræder.

6 Sidenr Kommunalbestyrelsen kan ifølge 4 beslutte, at der afholdes forskudte valg. Ifølge bekendtgørelsen om skolebestyrelsesvalg, 10, består valgbestyrelsen af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand. Det foreslås derfor, at pålægger børne- og uddannelsesdirektøren sammen med valgbestyrelsen at forestå skolebestyrelsesvalget ved Eltang Centralskole, idet skolechef Palle Mygenfordt udpeges som central kommunal koordinator. Børne- og uddannelsesdirektøren gør afslutningsvis opmærksom på, at efterfølgende høring ligeledes omfatter høring i forhold til tilføjelse til Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår som procedureafgørelse, at skolebestyrelsen ved Eltang Centralskole og forældrebestyrelsen ved Daginstitutionen Eltang høres i forhold til følgende forslag: Den fælles bestyrelse får følgende sammensætning: 4 forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen 3 forældre til børn i dagtilbuddet 1 medarbejder ved skolen 1 medarbejder ved dagtilbuddet 2 elever valgt af og blandt skolens elever, Lederen af dagtilbuds- og SFO-afdelingen er stedfortræder for skolelederen i dennes rolles som sekretær for den fælles bestyrelse, Der afholdes valg af forældre til børn i dagtilbuddet hvert andet år, og valgperioden for de valgte forældre- og medarbejderrepræsentanter i dagtilbuddet er 2 år. Valget af disse medlemmer foregår i øvrigt efter de retningslinjer, som hidtil har været gældende i Daginstitutionen Eltang for valg til forældrebestyrelsen. Der afholdes første gang valg af forældreog medarbejderrepræsentanter i dagtilbudsafdelingen, således at de valgte medlemmer kan tiltræde 1. august Fremover afholdes forskudte valg af forældre til børn i skolen, således at 2 medlemmer er på valg hvert andet år. Første gang valget holdes vælges alle 4 medlemmer med beslutning om, hvem der er på valg om 2 år. Der afholdes skolebestyrelsesvalg, således at medlemmerne tiltræder pr. 1. august Der foretages følgende tilføjelse til Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen, 2, stk. 1, vedr. skolebestyrelsens sammensæt-

7 Sidenr ning således, at følgende tekst tilføjes:, idet dog fællesbestyrelsen ved Eltang Centralskole består af 4 forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen, 3 forældre til børn i dagtilbuddet, 1 medarbejder ved skolen, 1 medarbejder ved dagtilbuddet, 2 elever valgt af og blandt skolens elever. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens indstilling tiltrådtes. FRAVÆRENDE: Christian Haugk HØRING: Skolebestyrelsen ved Eltang Centralskole udtaler i brev af 14. oktober 2010, at bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Forældrebestyrelsen ved Daginstitutionen Eltang udtaler i brev af 15. oktober 2010 følgende: Forældrebestyrelsen for Daginstitutionen Eltang har behandlet det fremsendte forslag på møde den 11. oktober Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget under forudsætning af, at bestyrelsens kompetence tydeliggøres og bliver af sådan en karakter, at der bliver tale om reel indflydelse på de processer og beslutninger, der skal tages i overgangsfasen. Bestyrelsen ser frem til at bidrage i den spændende og forestående proces. FORNYEDE FORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at 42 i Folkeskoleloven angiver den udtømmende fortegnelse over skolebestyrelsens medlemmer. Det er dermed ikke muligt at inddrage forældrebestyrelsen som fast element i skolebestyrelsen i overgangsperioden. Skolebestyrelsen kan imidlertid indkalde relevante personer til at deltage i behandlingen af konkrete punkter på skolebestyrelsens dagsorden. Det vil derfor være muligt at indkalde hele eller dele af forældrebestyrelsen ved behandlingen af emner, der angår dagtilbuddets område. FORNYET FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren forslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at den fælles bestyrelse får følgende sammensætning:

8 Sidenr forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen 3 forældre til børn i dagtilbuddet 1 medarbejder ved skolen 1 medarbejder ved dagtilbuddet 2 elever valgt af og blandt skolens elever, at lederen af dagtilbuds- og SFO-afdelingen er stedfortræder for skolelederen i dennes rolles som sekretær for den fælles bestyrelse, at der afholdes valg af forældre til børn i dagtilbuddet hvert andet år, og valgperioden for de valgte forældre- og medarbejderrepræsentanter i dagtilbuddet er 2 år. Valget af disse medlemmer foregår i øvrigt efter de retningslinjer, som hidtil har været gældende i Daginstitutionen Eltang for valg til forældrebestyrelsen, at til børne- og uddannelsesdirektøren delegerer kompetencen til at fastlægge tidsplanen for valget i såvel dagtilbuddet som skoledelen, herunder fastlæggelse af tidspunkt for valgmødet og fristen for indberetning af kandidater, at pålægger børne- og uddannelsesdirektøren sammen med valgbestyrelsen at forestå skolebestyrelsesvalget ved Eltang Centralskole, idet skolechef Palle Mygenfordt udpeges som central kommunal koordinator, at der første gang afholdes valg af forældreog medarbejderrepræsentanter i dagtilbudsafdelingen, således at de valgte medlemmer kan tiltræde 1. august 2011, at der fremover afholdes forskudte valg af forældre til børn i skolen, således at 2 medlemmer er på valg hvert andet år. Første gang valget holdes vælges alle 4 medlemmer med beslutning om, hvem der er på valg om 2 år, at der afholdes skolebestyrelsesvalg, således at medlemmerne tiltræder pr. 1. august 2011, og at der foretages følgende ændring i Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen, 2, stk. 1, vedr. skolebestyrelsens sammensætning, således at følgende tekst tilføjes:, idet dog fællesbestyrelsen ved Eltang Centralskole består af 4 forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen, 3 forældre til børn i dagtilbuddet, 1 medarbejder ved skolen, 1 medarbejder ved dagtilbuddet, 2 elever valgt af og blandt skolens elever. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse.

9 Sidenr FRAVÆRENDE: Trine M. Sloth Ebbesen BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

10 Sidenr Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave J.nr.: A00 Sagsid.: 10/29614 SAGSFREMSTILLING: Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Knud Erik Langhoff, oplyser ved mail af 13. november 2010, at Miriam Rasmussen ønsker at udtræde af bestyrelsen for den selvejende institution Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave og fritidshjem. Knud Erik Langhoff oplyser endvidere at den Konservative byrådsgruppe indstiller Karen Antonsen som nyt medlem af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave og fritidshjem. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at Miriam Rasmussen er udpeget i s møde den 1. december 2009 (sag nr. 49) af valggruppe 1. Genudpegning sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesterens foreslår, at Miriam Rasmussens ønske imødekommes, og at Karen Antonsen udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave og fritidshjem. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

11 Sidenr FRAVÆRENDE: Hans Winther

12 Sidenr Regnskab for 2009 med revisionspåtegning for Heldagsskolen J.nr.: K01 Sagsid.: 10/28092 SAGSFREMSTILLING: Heldagsskolen i Kolding fremsender ved brev af 15. oktober 2010 regnskab for 2009 med revisionspåtegning. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at regnskabet udviser et nettoforbrug på kr. mod budgetteret kr. Der er således tale om en budgetrealisering på 95,97%. Mindreforbruget netto hidrører primært fra mindreudgifter til lønninger samt overførte midler fra budget 2008, der ikke er forbrugt. Heldagsskolens bestyrelse har på møde den 29. april 2010 godkendt regnskabet. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren har ikke yderligere bemærkninger. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at regnskabet for 2009 med revisionsberetning indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. FRAVÆRENDE: Christian Haugk BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning:

13 Sidenr Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

14 Sidenr Tillægsbevilling til driftsbevilling under administrationspolitik til ansættelse af medarbejder til løsning af spildevandsopgaver som følge af dannelsen af Spildevand A/S (udgiftsneutral) J.nr.: P00 Sagsid.: 10/1177 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren sender tillægsbevilling til driftsbevilling under administrationspolitik til ansættelse af en medarbejder til løsning af spildevandsopgaven som følge af dannelsen af Spildevand A/S. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: Tillægsbevilling til driftsbevilling fra 2011 og frem: kr. Ansøgnings finansiering: Ansøgningen finansieres af Miljøpolitik, hvor der er afsat midler til løsning af de nye lovbundne myndighedsopgaver i forbindelse med dannelse af Kolding Spildevand A/S. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at selskabsdannelsen af Kolding Spildevand A/S betyder, at forvaltningen har fået overdraget en række nye myndighedsopgaver på spildevandsområdet. Et af formålene med loven om selskabsdannelse af kloakforsyningen var at sikre en klar adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver. I forbindelse med dannelsen af Kolding Spildevand A/S var det derfor nødvendigt at reorganisere en række opgaver. Udover spildevandsplanen, der skal udarbejdes som en sektorplan hver 4. år, har det medført at By- og Udviklingsforvaltningen bl.a. er blevet tilført følgende opgaver: Tillæg til spildevandsplanen og det drejer sig typisk om 5 til 6 hvert år. Dette er en løbende myndighedsopgave, idet der udarbejdes en konkret delplan/skitseprojekt, der sendes i offentlig høring, inden der igangsættes forbedret spildevandsrensning i et delopland. Borgerkontakten i den indledende fase er ligeledes en ny myndighedsopgave. Opdatering og vedligeholdelse af en række databaser og GIS, der bl.a. udgør datagrundlaget for spildevandsplanen og statens vandplaner. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der er fra budget 2010 og fremadrettet er afsat kr. under Miljøpolitik, til løsning af de nye lovbundne myndighedsopgaver, der blev overført til Forvaltningen i forbindelse med dannelse af Kolding Spildevand A/S. By- og udviklingsdirektøren forslår, at driftsmidlerne til udarbejdelse af nye myndighedsopgaver på spildevandsområdet omkonverteres til en ny stilling i Miljø, Natur og Byggeri. Omkonverteringen er udgiftsneutral.

15 Sidenr Omkostningerne til aflønning af en ingeniør, biolog, miljøtekniker eller lignende forventes af udgøre omkring kr. pr. år. Såfremt der skal indhentes rådgiverbistand i samme omfang forventes udgiften at være kr. alene til honorer. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren forslår, at bevillingsansøgningen fremsendes til s tiltrædelse. BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

16 Sidenr Ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger J.nr.: P20 Sagsid.: 10/26510 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremsender sag vedrørende ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger fra energiselskaber. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Kolding Kommune kan opnå tilskud fra energiselskaber til gennemførelse af energisparetiltag med baggrund i aftale af 20. november 2009 mellem staten og energiselskaber og Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder af 30. marts De overordnede rammer og mål i denne aftale er gældende for perioden Fra bekendtgørelsen: De konkrete retningslinjer gælder dog kun for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december I løbet af 2012 aftales de konkrete retningslinjer mv. for den følgende 3-årige periode. Dette sker med baggrund i en uafhængig evaluering af indsatsen, som afsluttes medio 2012, jf. afsnit 17. Samme procedure gælder for de følgende 3-årige perioder. Energiselskaberne har forpligtet sig til via denne tilskudsordning at være med til at reducere energiforbruget med 4% i 2020 i forhold til Tilskuddet omfatter ikke energi anvendt til transport. By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere at tilskudsstørrelsen beregnes ud fra de beregnede besparelser. Beløbsstørrelser pr. kwh svinger fra selskab til selskab og er afhængige af tidspunkt for ansøgning. På nuværende tidspunkt er tilskud fra 25 øre til 42 øre tilgængelige. Visse tilskud er afhængige af projektaftale med udpegede firmaer. Den forventede besparelse vil blive udbudt til minimum 2 selskaber og sparede kwh overdrages til højestbydende. Der kan ikke gives tilskud til igangsatte projekter. Det er derfor kun projekter, der endnu ikke er igangsat eller indgået aftale med entreprenør om, som kan støttes. Flg. tilskud kan opnås pr. 1. oktober 2010: Trefor:kWh kwh kr. ekskl. moms Dong: kwh kr. ekskl. moms HNG-gas (afhængig af projekt) kwh kr. ekskl. moms I alt tilgængeligt i 2010: kr. ekskl. moms Der har i 2010 været ekstraordinær stor indsats for udskiftning af N-

17 Sidenr gaskedler og varmtvandsbeholdere grundet alder. Fremover kan der derfor ikke forventes så høje tilskud. Med udgangspunkt i Energihandleplan 2010 skønnes der at kunne opnås et tilskud på ca kr. ekskl. moms pr. år frem til år 2015 svarende til den nuværende Energihandleplan, der løber frem til år De udbetalte støttemidler udbetales kontant til Kolding Kommune. Det er ikke muligt at garantere en godkendelse og udbetaling fra energiselskaberne indenfor det samme år som udførelse af energispareprojekterne. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der på baggrund af de udførte energisparetiltag, indhentes tilskud i henhold til Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder af 30. marts at de opnåede tilskud reinvesteres i yderligere energisparetiltag via den nuværende Energihandleplan II BESLUTNING DIREKTIONEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Direktionens indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

18 Sidenr Andelsboligforeningen Æbleplantagen II søger om afdragsfrihed på optaget lån i 2 år J.nr.: P21 Sagsid.: 10/28023 SAGSFREMSTILLING: Andelsboligforeningen Æbleplantagen II, Bjert, søger om Kolding Kmmunes accept af en afdragsfritagelse på optaget lån hos Nykredit i op til 2 år. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Andelsboligforeningen Æbleplantagen II søger om Kolding Kommunes accept af en afdragsfrihed på optaget lån i Nykredit i 2 år fra den 1. januar Der er tale om et F1 lån med en hovedstol på kr. og en aktuel restgæld på kr. Baggrunden for ansøgningen er, at bestyrelsen har erfaret, at det vil være den bedste mulighed for andelsboligforeningen, idet det vil koste cirka kr., at omkonvertere eksisterende lån med rente-swap, som på grund af den lave rente, giver foreningen udgifter, som den ikke pt. har likviditet til at betale. Videre oplyses det, at foreningen ikke har en egenkapital til fortsat, at indbetale de ekstraordinære udgifter, som foreningen har som følge af en ellers (dengang) gunstig rente-swap aftale. Såfremt ikke tiltræder ansøgningen, skal den enkelte andelshaver indbetale ekstra cirka kr. ekstra pr. måned, hvis andelshaverne selv skal finansiere de nuværende udgifter. Det vil gøre det umuligt for nogle andelshavere at beholde boligen, og også gøre det meget svært at sælge. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at andelsboligforeningen Æbleplantagen II er en støttet privat andelsboligforening med 16 boliger, som er opført med hjemmel i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Boligudvalget godkendte i mødet den 18. september 2010 byggeregnskabet. I forbindelse med finansieringen valgte foreningen, at engangstilskuddet på kr. skulle modregnes i andelshavernes indskud. Der blev således optaget realkreditlån på 80% af anskaffelsessummen, svarende til kr., henholdsvis et tilpasningslån F1 med en løbetid på 35 år, hovedstol kr., og et T-lån med afdragsfrihed F10 med en løbetid på 35 år, hovedstol kr. For disse 2 lån har Kolding Kommune ydet kommunal garantistillelse på 18,75% af hovedstolen svarende til kr. Garantien omfatter den del af lånet, der ved låntagning får pant ud over 65% af ejendommens værdi. By- og udviklingsdirektøren anbefaler ikke, at den ansøgte afdragsfrihedsperiode på 2 år imødekommes. Andelsboligforeningen har i forvejen et afdragsfrit lån med en hovedstol på kr. En yderligere

19 Sidenr afdragsfri periode vil betyde, at beboerbetalingen som udgangspunkt vil være lav. Kommunen har ingen sikkerhed for, at andelsboligforeningen sparer op til betaling af afdrag på lånet, da Kommunen ikke har et tilsyn med driften og derfor ikke indsigt i økonomien. Det betyder, at Kommunens garantiforpligtigelse kan blive aktuel, hvis foreningen ikke kan betale, eller der ikke kan optages et nyt lån til finansiering af indfrielsen af de afdragsfrie lån. Ligeledes har Kommunen ingen sikkerhed for, at der spares op til løbende vedligeholdelse og forbedringer af boligerne. Ligsom der vil kunne opstå problemer med gensalg, såfremt boligerne ikke bevarer sin attraktionsværdi. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at Kolding Kommune ikke tiltræder det ansøgte, en afdragsfriperiode på 2 år for tilpasningslån F1 med en hovedstol på kr. med en restgæld på kr. BESLUTNING TEKNIK- OG BOLIGUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges af Et flertal i Teknik- og Boligudvalget (udvalget med undtagelse af Erik Lund) indstiller til by- og udviklingsdirektørens indstilling. Et mindretal i Teknik- og Boligudvalget (Erik Lund) stemte imod by- og udviklingsdirektørens indstilling. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknik- og Boligudvalgets flertalsindstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes med 29 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Erik Lund (A).

20 Sidenr FRAVÆRENDE: Hans Winther

21 Sidenr Takster for SFO i 2011 J.nr.: S29 Sagsid.: 10/27573 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til takster for SFO og fritidsklub i FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at taksten for en plads i SFO i 2011 fastsættes til kr./måned i 12 måneder, mens taksten for en plads i fritidsklub fastsættes til 713 kr./måned i 12 måneder. I indeværende år udgør de tilsvarende takster hhv kr./måned i 12 måneder og 707 kr./måned i 12 måneder. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at de foreslåede takster godkendes. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. FRAVÆRENDE: Trine M. Sloth Ebbesen BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

22 Sidenr FRAVÆRENDE: Hans Winther

23 Sidenr Takstblad for redningsberedskabets ydelser 2011 J.nr.: G01 Sagsid.: 07/5643 SAGSFREMSTILLING: Beredskabschefen foreslår, at det for redningsberedskabets ydelser gældende takstblad ajourføres. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Beredskabschefen oplyser, at takstbladet for 2011 er vedlagt som bilag. Taksterne reguleres én gang årligt iht. nettoprisindekset, dog følger taksten for udrykning til blinde alarmer reguleringen fastsat af Beredskabsstyrelsen. FORVALTNINGSINDSTILLING: Beredskabschefen foreslår, at takstbladet indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Beredskabschefens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Beredskabskommissionens indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther BILAG: /10 Åben Takstblad 2011

24 Sidenr Lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Arbejdernes Andels- Boligforening, afdeling 36, Midtgården, samt konvertering af lån i afdelingen J.nr.: P21 Sagsid.: 10/27456 SAGSFREMSTILLING: Bovia har ansøgt om konvertering af eksisterende lån i afdeling 36, dagcenter, Midtgården. Afdelingen tilhører Arbejdernes Andels- Boligforening. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at sagen har hjemmel i almenboligloven, hvorefter udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med s godkendelse. Videre skal det oplyses, at Kolding Kommune, Seniorudvalget, er lejer af afdelingen, der anvendes som dagcenter. Bovia har indhentet 2 tilbud fra RealkreditDanmark, som er långivende realkreditinstitut, henholdsvis et 20 årigt og et 30 årigt kontantlån: låntype Hovedstol, kr. Løbetid, år 1. års ydelse før skat, kr. Kontantlån Kontantlån Kontant renteprocent Afdragsform Annuitet, 4 terminer Annuitet, 4 terminer 4,0916 3,4624 Realkreditinstituttet har for begge lån stillet følgende betingelser: Kopi af ny underskrevet lejekontrakt, hvoraf det fremgår, at lejemålet, i en periode på mindst 10 år ikke kan opsiges af hverken lejer eller udlejer uden, at der sker en samtidig indfrielse af lånet. Desuden skal det fremgå af lejekontrakten, at lejer til enhver tid, skal betale en leje, der mindst svarer til ejendommens samlede driftsudgifter, når der henses til, at ejendommen skal fremstå i vel vedligeholdt stand. Bovia har oplyst, at den årlige udgift til ydelserne på det eksisterende lån udgør cirka kr., og at restløbetiden er cirka 10 år. Der er ikke stillet kommunegaranti for det eksisterende lån. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at den eksisterende lejekontrakt mellem Arbejdernes Andels-Boligforening, afdeling 36, og Kolding Kommune er indgået 16. september Det følger ikke af lejekontrakten, at lejeforholdet er indgået for en tidsbegrænset periode. En eventuel opsigelse af lejemålet fra lejers side vil således være 3 måneder til den første i en måned.

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 19 Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Social- og Protokol Mødedato: 21. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 1.07, 1. sal

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSEN I ROSKILDE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Skolebestyrelsens protokol Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Sammensætning,

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere