Byrådet. Protokol. Mødedato: 22. november Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Protokol. Mødedato: 22. november 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:35 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:"

Transkript

1 Sidenr Protokol Mødedato: 22. november 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:35 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Hans Winther GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning, idet sag nr. 24 udgår.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr Sagsnr. Side 1. Udpegning af suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet Udpegning af stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for TAS I/S Forslag til organisering af ledelsen samt forslag til fælles bestyrelse for den samdrevne institution ved Eltang Centralskole Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave Regnskab for 2009 med revisionspåtegning for Heldagsskolen Tillægsbevilling til driftsbevilling under administrationspolitik til ansættelse af medarbejder til løsning af spildevandsopgaver som følge af dannelsen af Spildevand A/S (udgiftsneutral) Ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger Andelsboligforeningen Æbleplantagen II søger om afdragsfrihed på optaget lån i 2 år Takster for SFO i Takstblad for redningsberedskabets ydelser Lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Arbejdernes Andels- Boligforening, afdeling 36, Midtgården, samt konvertering af lån i afdelingen Lejekontrakt mellem Den Selvejende Institution Bøgelundhallen og Kolding Kommune Ændring af Regulativ for vederlæggelse af byrådsmedlemmer og diæter til ikke-byrådsmedlemmer Vedtagelse af lokalplan Ved Bøgeløkke - et haveboligområde Udvidelse af Kolding Sygehus - VVM pligt og indkaldelse af ideer og forslag for kommuneplantillæg Forslag til Regulativ for husholdningsaffald Forslag til Regulativ for erhvervsaffald Boligpolitik for Kolding kommune Fremtidig funktion og ejerforhold for kommunalt ejede arealer vest for Seest Opfølgning på aftale om brandslukning m.v. med Aller Friv. Brandværn Fælleskøkkenet Elbo I/S Regnskab Ændring af I/S kontrakt vedr. Fælleskøkkenet Elbo I/S Udleje af lokaler på Dyrehaveskolen til UC Syddanmark Tilsynssag vedrørende Kolding Kommunes oprettelse af eliteidrætsklasser på Brændkjærskolen Kvalitetsrapport 2010 for Kolding Kommunale Skolevæsen Ansøgning om godkendelse af Børnehaven Floravej som privatinstitution Salg af areal - LUKKET SAG

3 Sidenr Udpegning af suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet J.nr.: A23 Sagsid.: 10/28797 SAGSFREMSTILLING: Borgmesteren oplyser, at der skal udpeges en suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at den 11. oktober 2010 (sag nr. 3) imødekom en anmodning om omkonstituering i forbindelse med Marlene B. Lorentzens genindtræden i. Hans Erik Adsbøl var tidligere suppleant for H. C. Jensen i Handicaprådet, men ved omkonstitueringen blev Hans Erik Adsbøl medlem af Handicaprådet, og der skal derfor udpeges en stedfortræder. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: (O) Oluf Lykke Nielsen indstilles udpeget som suppleant for Hans Erik Adsbøl i Handicaprådet. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

4 Sidenr Udpegning af stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for TAS I/S J.nr.: A23 Sagsid.: 10/28893 SAGSFREMSTILLING: Udpegning af stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab I/S. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at den 11. oktober 2010 (sag nr. 3) imødekom en anmodning om omkonstituering i forbindelse med Marlene B. Lorentzens genindtræden i. Bent Bechmann er stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab I/S, men ved omkonstitueringen blev Bent Bechmann medlem af repræsentantskabet, hvorfor der skal udpeges en ny stedfortræder for Knud Erik Langhoff. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: (C) Tine Roos Nørgaard indstilles udpeget som stedfortræder for Knud Erik Langhoff i repræsentantskabet for Trekantområdets Affaldsselskab I/S. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

5 Sidenr Forslag til organisering af ledelsen samt forslag til fælles bestyrelse for den samdrevne institution ved Eltang Centralskole J.nr.: A23 Sagsid.: 10/25192 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering af ledelsen samt forslag til fælles bestyrelse for den samdrevne institution ved Eltang Centralskole, jf. folkeskolelovens 24 a. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at på sit møde den 13. september 2010 forventes at vedtage at nedlægge Daginstitutionen Eltang og at oprette en samdrevet institution i regi af Eltang Centralskole, der også omfatter SFO og daginstitution. Under forudsætning af denne beslutning foreslås det, at der sker overflytning af daginstitutionen Eltangs leder og souschef til den samdrevne institution ved Eltang Centralskole med fremadrettet funktion som leder og souschef for børnehave-/sfo-afdelingen, mens skoleleder og viceskoleleder fortsætter som leder og viceskoleleder i den samdrevne institution. Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at jf. 3, stk. 1, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 802 af 13. juli 2004 om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter m.v. skal kommunalbestyrelsen efter høring af den siddende skolebestyrelse og den siddende forældrebestyrelse træffe beslutning om antallet af repræsentanter i den fælles bestyrelse. Ifølge bekendtgørelsens 3, stk. 3, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om tidspunktet for afholdelse af valg af forældre til børn i skolen. Valget følger i øvrigt reglerne i bekendtgørelse nr. 114 af 26. oktober 2010 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen med henblik på valg af forældre til børn i folkeskolen samt af medarbejder- og elevrepræsentanter. I den forbindelse foreslås det, at delegerer til børne- og uddannelsesdirektøren at fastlægge tidsplanen for valget i såvel dagtilbuddet som skoledelen, herunder fastlæggelse af tidspunkt for valgmødet og fristen for indberetning af kandidater. Det fremgår af bekendtgørelsens 3, stk. 4, at kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg af forældre til børn i dagtilbuddet, herunder valgperioden for medarbejder- og forældrerepræsentanter. Ifølge bekendtgørelsens 3, stk. 5, er lederen af den samdrevne institution sekretær for den fælles bestyrelse. Kommunalbestyrelsen afgør, hvem der skal være stedfortræder.

6 Sidenr Kommunalbestyrelsen kan ifølge 4 beslutte, at der afholdes forskudte valg. Ifølge bekendtgørelsen om skolebestyrelsesvalg, 10, består valgbestyrelsen af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være formand. Det foreslås derfor, at pålægger børne- og uddannelsesdirektøren sammen med valgbestyrelsen at forestå skolebestyrelsesvalget ved Eltang Centralskole, idet skolechef Palle Mygenfordt udpeges som central kommunal koordinator. Børne- og uddannelsesdirektøren gør afslutningsvis opmærksom på, at efterfølgende høring ligeledes omfatter høring i forhold til tilføjelse til Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår som procedureafgørelse, at skolebestyrelsen ved Eltang Centralskole og forældrebestyrelsen ved Daginstitutionen Eltang høres i forhold til følgende forslag: Den fælles bestyrelse får følgende sammensætning: 4 forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen 3 forældre til børn i dagtilbuddet 1 medarbejder ved skolen 1 medarbejder ved dagtilbuddet 2 elever valgt af og blandt skolens elever, Lederen af dagtilbuds- og SFO-afdelingen er stedfortræder for skolelederen i dennes rolles som sekretær for den fælles bestyrelse, Der afholdes valg af forældre til børn i dagtilbuddet hvert andet år, og valgperioden for de valgte forældre- og medarbejderrepræsentanter i dagtilbuddet er 2 år. Valget af disse medlemmer foregår i øvrigt efter de retningslinjer, som hidtil har været gældende i Daginstitutionen Eltang for valg til forældrebestyrelsen. Der afholdes første gang valg af forældreog medarbejderrepræsentanter i dagtilbudsafdelingen, således at de valgte medlemmer kan tiltræde 1. august Fremover afholdes forskudte valg af forældre til børn i skolen, således at 2 medlemmer er på valg hvert andet år. Første gang valget holdes vælges alle 4 medlemmer med beslutning om, hvem der er på valg om 2 år. Der afholdes skolebestyrelsesvalg, således at medlemmerne tiltræder pr. 1. august Der foretages følgende tilføjelse til Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen, 2, stk. 1, vedr. skolebestyrelsens sammensæt-

7 Sidenr ning således, at følgende tekst tilføjes:, idet dog fællesbestyrelsen ved Eltang Centralskole består af 4 forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen, 3 forældre til børn i dagtilbuddet, 1 medarbejder ved skolen, 1 medarbejder ved dagtilbuddet, 2 elever valgt af og blandt skolens elever. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende PROCEDUREAFGØRELSE vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens indstilling tiltrådtes. FRAVÆRENDE: Christian Haugk HØRING: Skolebestyrelsen ved Eltang Centralskole udtaler i brev af 14. oktober 2010, at bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Forældrebestyrelsen ved Daginstitutionen Eltang udtaler i brev af 15. oktober 2010 følgende: Forældrebestyrelsen for Daginstitutionen Eltang har behandlet det fremsendte forslag på møde den 11. oktober Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget under forudsætning af, at bestyrelsens kompetence tydeliggøres og bliver af sådan en karakter, at der bliver tale om reel indflydelse på de processer og beslutninger, der skal tages i overgangsfasen. Bestyrelsen ser frem til at bidrage i den spændende og forestående proces. FORNYEDE FORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at 42 i Folkeskoleloven angiver den udtømmende fortegnelse over skolebestyrelsens medlemmer. Det er dermed ikke muligt at inddrage forældrebestyrelsen som fast element i skolebestyrelsen i overgangsperioden. Skolebestyrelsen kan imidlertid indkalde relevante personer til at deltage i behandlingen af konkrete punkter på skolebestyrelsens dagsorden. Det vil derfor være muligt at indkalde hele eller dele af forældrebestyrelsen ved behandlingen af emner, der angår dagtilbuddets område. FORNYET FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren forslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at den fælles bestyrelse får følgende sammensætning:

8 Sidenr forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen 3 forældre til børn i dagtilbuddet 1 medarbejder ved skolen 1 medarbejder ved dagtilbuddet 2 elever valgt af og blandt skolens elever, at lederen af dagtilbuds- og SFO-afdelingen er stedfortræder for skolelederen i dennes rolles som sekretær for den fælles bestyrelse, at der afholdes valg af forældre til børn i dagtilbuddet hvert andet år, og valgperioden for de valgte forældre- og medarbejderrepræsentanter i dagtilbuddet er 2 år. Valget af disse medlemmer foregår i øvrigt efter de retningslinjer, som hidtil har været gældende i Daginstitutionen Eltang for valg til forældrebestyrelsen, at til børne- og uddannelsesdirektøren delegerer kompetencen til at fastlægge tidsplanen for valget i såvel dagtilbuddet som skoledelen, herunder fastlæggelse af tidspunkt for valgmødet og fristen for indberetning af kandidater, at pålægger børne- og uddannelsesdirektøren sammen med valgbestyrelsen at forestå skolebestyrelsesvalget ved Eltang Centralskole, idet skolechef Palle Mygenfordt udpeges som central kommunal koordinator, at der første gang afholdes valg af forældreog medarbejderrepræsentanter i dagtilbudsafdelingen, således at de valgte medlemmer kan tiltræde 1. august 2011, at der fremover afholdes forskudte valg af forældre til børn i skolen, således at 2 medlemmer er på valg hvert andet år. Første gang valget holdes vælges alle 4 medlemmer med beslutning om, hvem der er på valg om 2 år, at der afholdes skolebestyrelsesvalg, således at medlemmerne tiltræder pr. 1. august 2011, og at der foretages følgende ændring i Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen, 2, stk. 1, vedr. skolebestyrelsens sammensætning, således at følgende tekst tilføjes:, idet dog fællesbestyrelsen ved Eltang Centralskole består af 4 forældre til børn i folkeskolen, herunder skolefritidsordningen, 3 forældre til børn i dagtilbuddet, 1 medarbejder ved skolen, 1 medarbejder ved dagtilbuddet, 2 elever valgt af og blandt skolens elever. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse.

9 Sidenr FRAVÆRENDE: Trine M. Sloth Ebbesen BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

10 Sidenr Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave J.nr.: A00 Sagsid.: 10/29614 SAGSFREMSTILLING: Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Knud Erik Langhoff, oplyser ved mail af 13. november 2010, at Miriam Rasmussen ønsker at udtræde af bestyrelsen for den selvejende institution Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave og fritidshjem. Knud Erik Langhoff oplyser endvidere at den Konservative byrådsgruppe indstiller Karen Antonsen som nyt medlem af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave og fritidshjem. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at Miriam Rasmussen er udpeget i s møde den 1. december 2009 (sag nr. 49) af valggruppe 1. Genudpegning sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesterens foreslår, at Miriam Rasmussens ønske imødekommes, og at Karen Antonsen udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for Sct. Hedvigsøstrenes Børnehave og fritidshjem. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

11 Sidenr FRAVÆRENDE: Hans Winther

12 Sidenr Regnskab for 2009 med revisionspåtegning for Heldagsskolen J.nr.: K01 Sagsid.: 10/28092 SAGSFREMSTILLING: Heldagsskolen i Kolding fremsender ved brev af 15. oktober 2010 regnskab for 2009 med revisionspåtegning. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at regnskabet udviser et nettoforbrug på kr. mod budgetteret kr. Der er således tale om en budgetrealisering på 95,97%. Mindreforbruget netto hidrører primært fra mindreudgifter til lønninger samt overførte midler fra budget 2008, der ikke er forbrugt. Heldagsskolens bestyrelse har på møde den 29. april 2010 godkendt regnskabet. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren har ikke yderligere bemærkninger. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at regnskabet for 2009 med revisionsberetning indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. FRAVÆRENDE: Christian Haugk BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning:

13 Sidenr Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

14 Sidenr Tillægsbevilling til driftsbevilling under administrationspolitik til ansættelse af medarbejder til løsning af spildevandsopgaver som følge af dannelsen af Spildevand A/S (udgiftsneutral) J.nr.: P00 Sagsid.: 10/1177 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren sender tillægsbevilling til driftsbevilling under administrationspolitik til ansættelse af en medarbejder til løsning af spildevandsopgaven som følge af dannelsen af Spildevand A/S. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: Tillægsbevilling til driftsbevilling fra 2011 og frem: kr. Ansøgnings finansiering: Ansøgningen finansieres af Miljøpolitik, hvor der er afsat midler til løsning af de nye lovbundne myndighedsopgaver i forbindelse med dannelse af Kolding Spildevand A/S. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at selskabsdannelsen af Kolding Spildevand A/S betyder, at forvaltningen har fået overdraget en række nye myndighedsopgaver på spildevandsområdet. Et af formålene med loven om selskabsdannelse af kloakforsyningen var at sikre en klar adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver. I forbindelse med dannelsen af Kolding Spildevand A/S var det derfor nødvendigt at reorganisere en række opgaver. Udover spildevandsplanen, der skal udarbejdes som en sektorplan hver 4. år, har det medført at By- og Udviklingsforvaltningen bl.a. er blevet tilført følgende opgaver: Tillæg til spildevandsplanen og det drejer sig typisk om 5 til 6 hvert år. Dette er en løbende myndighedsopgave, idet der udarbejdes en konkret delplan/skitseprojekt, der sendes i offentlig høring, inden der igangsættes forbedret spildevandsrensning i et delopland. Borgerkontakten i den indledende fase er ligeledes en ny myndighedsopgave. Opdatering og vedligeholdelse af en række databaser og GIS, der bl.a. udgør datagrundlaget for spildevandsplanen og statens vandplaner. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der er fra budget 2010 og fremadrettet er afsat kr. under Miljøpolitik, til løsning af de nye lovbundne myndighedsopgaver, der blev overført til Forvaltningen i forbindelse med dannelse af Kolding Spildevand A/S. By- og udviklingsdirektøren forslår, at driftsmidlerne til udarbejdelse af nye myndighedsopgaver på spildevandsområdet omkonverteres til en ny stilling i Miljø, Natur og Byggeri. Omkonverteringen er udgiftsneutral.

15 Sidenr Omkostningerne til aflønning af en ingeniør, biolog, miljøtekniker eller lignende forventes af udgøre omkring kr. pr. år. Såfremt der skal indhentes rådgiverbistand i samme omfang forventes udgiften at være kr. alene til honorer. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren forslår, at bevillingsansøgningen fremsendes til s tiltrædelse. BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

16 Sidenr Ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger J.nr.: P20 Sagsid.: 10/26510 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren fremsender sag vedrørende ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger fra energiselskaber. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Kolding Kommune kan opnå tilskud fra energiselskaber til gennemførelse af energisparetiltag med baggrund i aftale af 20. november 2009 mellem staten og energiselskaber og Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder af 30. marts De overordnede rammer og mål i denne aftale er gældende for perioden Fra bekendtgørelsen: De konkrete retningslinjer gælder dog kun for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december I løbet af 2012 aftales de konkrete retningslinjer mv. for den følgende 3-årige periode. Dette sker med baggrund i en uafhængig evaluering af indsatsen, som afsluttes medio 2012, jf. afsnit 17. Samme procedure gælder for de følgende 3-årige perioder. Energiselskaberne har forpligtet sig til via denne tilskudsordning at være med til at reducere energiforbruget med 4% i 2020 i forhold til Tilskuddet omfatter ikke energi anvendt til transport. By- og udviklingsdirektøren oplyser endvidere at tilskudsstørrelsen beregnes ud fra de beregnede besparelser. Beløbsstørrelser pr. kwh svinger fra selskab til selskab og er afhængige af tidspunkt for ansøgning. På nuværende tidspunkt er tilskud fra 25 øre til 42 øre tilgængelige. Visse tilskud er afhængige af projektaftale med udpegede firmaer. Den forventede besparelse vil blive udbudt til minimum 2 selskaber og sparede kwh overdrages til højestbydende. Der kan ikke gives tilskud til igangsatte projekter. Det er derfor kun projekter, der endnu ikke er igangsat eller indgået aftale med entreprenør om, som kan støttes. Flg. tilskud kan opnås pr. 1. oktober 2010: Trefor:kWh kwh kr. ekskl. moms Dong: kwh kr. ekskl. moms HNG-gas (afhængig af projekt) kwh kr. ekskl. moms I alt tilgængeligt i 2010: kr. ekskl. moms Der har i 2010 været ekstraordinær stor indsats for udskiftning af N-

17 Sidenr gaskedler og varmtvandsbeholdere grundet alder. Fremover kan der derfor ikke forventes så høje tilskud. Med udgangspunkt i Energihandleplan 2010 skønnes der at kunne opnås et tilskud på ca kr. ekskl. moms pr. år frem til år 2015 svarende til den nuværende Energihandleplan, der løber frem til år De udbetalte støttemidler udbetales kontant til Kolding Kommune. Det er ikke muligt at garantere en godkendelse og udbetaling fra energiselskaberne indenfor det samme år som udførelse af energispareprojekterne. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der på baggrund af de udførte energisparetiltag, indhentes tilskud i henhold til Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder af 30. marts at de opnåede tilskud reinvesteres i yderligere energisparetiltag via den nuværende Energihandleplan II BESLUTNING DIREKTIONEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Direktionens indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther

18 Sidenr Andelsboligforeningen Æbleplantagen II søger om afdragsfrihed på optaget lån i 2 år J.nr.: P21 Sagsid.: 10/28023 SAGSFREMSTILLING: Andelsboligforeningen Æbleplantagen II, Bjert, søger om Kolding Kmmunes accept af en afdragsfritagelse på optaget lån hos Nykredit i op til 2 år. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Andelsboligforeningen Æbleplantagen II søger om Kolding Kommunes accept af en afdragsfrihed på optaget lån i Nykredit i 2 år fra den 1. januar Der er tale om et F1 lån med en hovedstol på kr. og en aktuel restgæld på kr. Baggrunden for ansøgningen er, at bestyrelsen har erfaret, at det vil være den bedste mulighed for andelsboligforeningen, idet det vil koste cirka kr., at omkonvertere eksisterende lån med rente-swap, som på grund af den lave rente, giver foreningen udgifter, som den ikke pt. har likviditet til at betale. Videre oplyses det, at foreningen ikke har en egenkapital til fortsat, at indbetale de ekstraordinære udgifter, som foreningen har som følge af en ellers (dengang) gunstig rente-swap aftale. Såfremt ikke tiltræder ansøgningen, skal den enkelte andelshaver indbetale ekstra cirka kr. ekstra pr. måned, hvis andelshaverne selv skal finansiere de nuværende udgifter. Det vil gøre det umuligt for nogle andelshavere at beholde boligen, og også gøre det meget svært at sælge. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at andelsboligforeningen Æbleplantagen II er en støttet privat andelsboligforening med 16 boliger, som er opført med hjemmel i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Boligudvalget godkendte i mødet den 18. september 2010 byggeregnskabet. I forbindelse med finansieringen valgte foreningen, at engangstilskuddet på kr. skulle modregnes i andelshavernes indskud. Der blev således optaget realkreditlån på 80% af anskaffelsessummen, svarende til kr., henholdsvis et tilpasningslån F1 med en løbetid på 35 år, hovedstol kr., og et T-lån med afdragsfrihed F10 med en løbetid på 35 år, hovedstol kr. For disse 2 lån har Kolding Kommune ydet kommunal garantistillelse på 18,75% af hovedstolen svarende til kr. Garantien omfatter den del af lånet, der ved låntagning får pant ud over 65% af ejendommens værdi. By- og udviklingsdirektøren anbefaler ikke, at den ansøgte afdragsfrihedsperiode på 2 år imødekommes. Andelsboligforeningen har i forvejen et afdragsfrit lån med en hovedstol på kr. En yderligere

19 Sidenr afdragsfri periode vil betyde, at beboerbetalingen som udgangspunkt vil være lav. Kommunen har ingen sikkerhed for, at andelsboligforeningen sparer op til betaling af afdrag på lånet, da Kommunen ikke har et tilsyn med driften og derfor ikke indsigt i økonomien. Det betyder, at Kommunens garantiforpligtigelse kan blive aktuel, hvis foreningen ikke kan betale, eller der ikke kan optages et nyt lån til finansiering af indfrielsen af de afdragsfrie lån. Ligeledes har Kommunen ingen sikkerhed for, at der spares op til løbende vedligeholdelse og forbedringer af boligerne. Ligsom der vil kunne opstå problemer med gensalg, såfremt boligerne ikke bevarer sin attraktionsværdi. GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at der ikke er yderligere bemærkninger til ansøgningen. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at Kolding Kommune ikke tiltræder det ansøgte, en afdragsfriperiode på 2 år for tilpasningslån F1 med en hovedstol på kr. med en restgæld på kr. BESLUTNING TEKNIK- OG BOLIGUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges af Et flertal i Teknik- og Boligudvalget (udvalget med undtagelse af Erik Lund) indstiller til by- og udviklingsdirektørens indstilling. Et mindretal i Teknik- og Boligudvalget (Erik Lund) stemte imod by- og udviklingsdirektørens indstilling. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Teknik- og Boligudvalgets flertalsindstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes med 29 stemmer for og 1 imod. Imod stemte Erik Lund (A).

20 Sidenr FRAVÆRENDE: Hans Winther

21 Sidenr Takster for SFO i 2011 J.nr.: S29 Sagsid.: 10/27573 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til takster for SFO og fritidsklub i FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at taksten for en plads i SFO i 2011 fastsættes til kr./måned i 12 måneder, mens taksten for en plads i fritidsklub fastsættes til 713 kr./måned i 12 måneder. I indeværende år udgør de tilsvarende takster hhv kr./måned i 12 måneder og 707 kr./måned i 12 måneder. FORVALTNINGSINDSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at de foreslåede takster godkendes. BESLUTNING UDDANNELSESUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Børne- og uddannelsesdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. FRAVÆRENDE: Trine M. Sloth Ebbesen BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

22 Sidenr FRAVÆRENDE: Hans Winther

23 Sidenr Takstblad for redningsberedskabets ydelser 2011 J.nr.: G01 Sagsid.: 07/5643 SAGSFREMSTILLING: Beredskabschefen foreslår, at det for redningsberedskabets ydelser gældende takstblad ajourføres. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Beredskabschefen oplyser, at takstbladet for 2011 er vedlagt som bilag. Taksterne reguleres én gang årligt iht. nettoprisindekset, dog følger taksten for udrykning til blinde alarmer reguleringen fastsat af Beredskabsstyrelsen. FORVALTNINGSINDSTILLING: Beredskabschefen foreslår, at takstbladet indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Beredskabschefens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Beredskabskommissionens indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. FRAVÆRENDE: Hans Winther BILAG: /10 Åben Takstblad 2011

24 Sidenr Lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Arbejdernes Andels- Boligforening, afdeling 36, Midtgården, samt konvertering af lån i afdelingen J.nr.: P21 Sagsid.: 10/27456 SAGSFREMSTILLING: Bovia har ansøgt om konvertering af eksisterende lån i afdeling 36, dagcenter, Midtgården. Afdelingen tilhører Arbejdernes Andels- Boligforening. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at sagen har hjemmel i almenboligloven, hvorefter udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med s godkendelse. Videre skal det oplyses, at Kolding Kommune, Seniorudvalget, er lejer af afdelingen, der anvendes som dagcenter. Bovia har indhentet 2 tilbud fra RealkreditDanmark, som er långivende realkreditinstitut, henholdsvis et 20 årigt og et 30 årigt kontantlån: låntype Hovedstol, kr. Løbetid, år 1. års ydelse før skat, kr. Kontantlån Kontantlån Kontant renteprocent Afdragsform Annuitet, 4 terminer Annuitet, 4 terminer 4,0916 3,4624 Realkreditinstituttet har for begge lån stillet følgende betingelser: Kopi af ny underskrevet lejekontrakt, hvoraf det fremgår, at lejemålet, i en periode på mindst 10 år ikke kan opsiges af hverken lejer eller udlejer uden, at der sker en samtidig indfrielse af lånet. Desuden skal det fremgå af lejekontrakten, at lejer til enhver tid, skal betale en leje, der mindst svarer til ejendommens samlede driftsudgifter, når der henses til, at ejendommen skal fremstå i vel vedligeholdt stand. Bovia har oplyst, at den årlige udgift til ydelserne på det eksisterende lån udgør cirka kr., og at restløbetiden er cirka 10 år. Der er ikke stillet kommunegaranti for det eksisterende lån. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at den eksisterende lejekontrakt mellem Arbejdernes Andels-Boligforening, afdeling 36, og Kolding Kommune er indgået 16. september Det følger ikke af lejekontrakten, at lejeforholdet er indgået for en tidsbegrænset periode. En eventuel opsigelse af lejemålet fra lejers side vil således være 3 måneder til den første i en måned.

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014

Skolebestyrelsesvalg 2014 Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold: Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse....4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 10. maj 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Byrådet. Protokol. Mødedato: 10. maj 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr. 599 Protokol Mødedato: 10. maj 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Tanya Buchreitz Jensen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere