TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune"

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 2015 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

2 TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS INDHOLD Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret 2014 er sket gennem en proces i ForvaltningsMED, chefgruppen og de enkelte afdelinger. Det betyder, at indsatser nu er rettet til, så de er tidssvarende. Revisionen i efteråret 2014 er forløbet en smule anderledes sammenlignet med de to foregående år. Dette skyldes dels, at strategiarket er revideret til et mere overskueligt opfølgningsværktøj, der sikrer en mindre tung revisionsproces og dels, at de enkelte afdelinger har arbejdet mere på egen hånd i formuleringen af indsatser til effektuering fra Strategiarket opererer ikke længere med strategiske, taktiske og operationelle mål, men har nu mere karakter af en handleplan med indsatser og overordnede samt afdelingsspecifikke Key Performance Indicators (KPI ere) til effektuering. ForvaltningsMED og chefgruppen har besluttet; Én fælles vision; Vision 2016, hvori de tidligere afdelingsspecifikke visioner er indeholdt. Hver afdeling har derfor ikke længere deres egen vision. Fire fælles KPI ere. (Læs mere i afsnittet Key Performance Indicators (KPI ere) ) Tre fælles fokusområder; Effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads, og der er ikke ønsket afdelingsspecifikke fokusområder. Fem strategiske mål som er udmøntet i indsatser, hvor det er muligt, i de enkelte afdelinger (Læs mere i afsnittet Strategiske mål.) Hver afdeling har formuleret indsatser og afdelingsspecifikke KPI ere, som er indarbejdet i strategipasset. Du kan orientere dig herom i de 5 efterfølgende afsnit. Strategipasset giver dig således et overblik over indsatser og mål, der gælder for forvaltningen og for din afdeling. FÆLLES VISION, INDSATSER OG MÅL SEKRETARIAT ESBJERG LUFTHAVN PLAN MILJØ DRIFT & ANLÆG Hans Kjær Direktør Teknik & Miljø TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

3 KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI ERE) - STRATEGISKE MÅL FÆLLES VISION 2016 KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI ERE) Vi gør det nemt, hurtigt og professionelt med respekt for helheden. Det gør vi ved at: Omsætte den politiske dagsorden til handling gennem Effektiv drift og udvikling Økonomisk overblik og ansvarlighed God service og målrettet kommunikation At sætte Esbjerg på landkortet Servicere med respekt for helheden gennem Kvalitet og ansvarlige løsninger Professionalisme og hurtighed Tilgængelighed og digitale arbejdsgange Innovation og løbende forbedringer Have en inspirerende arbejdsplads gennem Tiltrækning og fastholdelse Tværfaglige og udviklende fællesskaber Faglig og personlig udvikling Dialog og medindflydelse i dagligdagen Synlig og værdibaseret ledelse KPI ere er overordnede præstationsmål, som indikerer, hvordan Teknik & Miljø præsterer. Chefgruppen og ForvaltningsMED har besluttet fire fælles KPI ere, der er foldet ud i afdelingerne som afdelingsspecifikke KPI ere. Derudover har afdelingerne formuleret afdelingsspecifikke KPI ere, som ikke refererer til de fælles KPI ere. De fire KPI ere er; Sagsbehandlingstid 90 % overholdelse af målsætning Sygefravær 8,5 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær 5 årligt Brugertilfredshed 4 STRATEGISKE MÅL Udvikling af ledelsesinformation: Vi udbygger det fælles ledelsesinformationssystem (LIS) med relevante områder, hvortil vi udarbejder månedlige rapporter, og sender dem til relevante parter. LIS anvendes som målopfyldelsesværktøj i forhold til de fastsatte KPI ere. Vi udarbejder alle relevante LIS-rapporter i Udbredelse af kvalitetsstyring: Udbredelse af kvalitetsstyring er indarbejdet under Effektivitet. Et kvalitetsstyringssystem er et administrativt værktøj, der indeholder procedurer og forskellige hjælpeværktøjer. Vi fortsætter den gradvise udbredelse af systemet i 2015 på de områder, hvor det giver værdi. Innovativ arbejdsplads med plads til kreativitet og nytænkning. Identificering af mindst 3 problem- eller udviklingsområder samt gennemføre en innovationsproces til løsning her af: Innovative tanker skal have tid og opstår ikke nødvendigvis som et led i en strategirevision. Derfor har strategirevisionen ikke nødvendigvis medført konkrete indsatser for dette strategiske mål. Gode idéer i form af indsatser kan løbende tilføjes strategiarket, hvilket gør dette til et dynamisk værktøj. Målet skal ses som et udtryk for, at chefgruppen støtter op om kreative tanker og innovationsprocesser, der gør hverdagen lidt lettere. Opfølgning på trivselsmålingen Danmarks Bedste Arbejdsplads 2014: Det skal sikres, at alle enheder og ledere følger op på Danmarks Bedste Arbejdsplads 2014 gennem handleplansudarbejdelse og oprettelse af disse i handleplansmodulet Safetynet. Dette skal sikres for at videreudvikle det gode psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Gennemførelse af en proces med fokus på arbejdsglæde: ForvaltningsMED og chefgruppen har besluttet, at der skal rettes mere fokus på arbejdsglæde og hvorfor medarbejderne i Teknik & Miljø kommer på arbejde. I 2015 bliver der derfor igangsat en proces med overskriften Arbejdsglæde. Den endelige proces er endnu ikke besluttet. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

4 INDLEDNING SEKRETARIAT På de næste sider i strategipasset, vil du kunne se, hvilke indsatser og mål vi i Sekretariat har besluttet at arbejde med i den kommende 2-årige periode, for at kunne leve op til Teknik & Miljøs overordnede Vision Alle medarbejdere i Sekretariat har medvirket til udarbejdelsen af de formulerede indsatser og mål, hvorfor medarbejderinddragelse naturligvis også vil være et vigtigt element i den nu forestående gennemførelse. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

5 KPI ERE (SEKRETARIAT) Deadlines dagsordensproduktion 90 % overholdelse Sygefravær 5 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0 Brugertilfredshed 4,5 Øget anvendelse af digitale løsninger: Indkøbt papir 10 % reduktion fra 2014 til 2015 Doc2mail (forsendelser og antal ark) 10 % øget anvendelse fra 2014 til 2015 NETS (udsendelse af fakturaer) 45 % anvendelse Hits på hjemmesiden 25 % stigning TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

6 SEKRETARIAT EFFEKTIVITET SEKRETARIAT EFFEKTIVITET E.1 Implementering af kvalitetsstyring (D4) på følgende områder: Dagsordensproduktion Brugerundersøgelser Samgravning Byggemodningsplan Ekpropriationssager Personaleområdet resultater fra LEAN Støttet Byggeri P-fonden Økonomi Affald Økonomi Plan Økonomi Miljø Prisme egne vejledninger Tilskudssager E.2 Kanalstrategiske tiltag: Sikre fortsat implementering af doc2mail herunder håndtering af CPR-numre (Ejdexplorer) samt opdatering og udbredelse af Doc2mail vejledning til masseforsendelse Udbrede anvendelsen af digital udsendelse af regninger Opdatering af Køb & Salgs salgssider Oprettelse af side på kommunens hjemmeside vedr. information om kolonihaver; kontakter, telefonnumre mv. Sikre at byggesager oprettet efter 1. januar 2009 er tilgængelige på hjemmesiden Gennemføre hit-måling på følgende sider på hjemmesiden: Byggegrunde Byggesagsarkiv Kolonihaver Kirkegårde Kort over Esbjerg Kommune Herefter iværksættes eventuelle markedsførings-/ forbedringstiltag Ultimo 2015 Gennemført 1. kvartal 2015 Løbende Gennemført 1. kvartal 2015 Gennemført 2. kvartal 2015 Gennemført 1. kvartal 2015 Løbende joeg cow/joeg csp/hf cow csp cow lobk E.3 Arbejdsgangsanalyser (LEAN) på personaleområdet Gennemført csp 2. kvartal 2015 E.4 Udarbejde procedure for organiseringen af økonomistyringen ved tværgående projekter Gennemført 1. kvartal 2015 joeg E.5 Kirkegårde papirarkiv i kælderen. Oprydning og evt. indscanning Gennemført medio 2015 E.6 Udrulning af Web-Gis Gennemført bipa - Opfølgning og udbygning, såvel internt som eksternt 2. kvartal 2015 E.7 Implementering af nyeste Arc-Gis Gennemført perjr 1. kvartal 2015 E.8 Geokodning af bygninger Igangsættes perjr 2015 E.9 Implementering af Geo Danmark Data (FOT) struktur og I løbet af 2015 stros arbejdsgange (LSA og ÆUP) E.10 Implementering af adressepakken Løbende andni E.11 Videndeling i ledergruppen i forbindelse med Jørgen Gejls fratrædelse Gennemført 1. april 2015 E.12 Gennemgang af kasse/regnskabsregulativ i forhold til Gennemført dagligdagen i samarbejde med økonomi 3. kvartal 2015 E.13 Optimering af lejereguleringer Gennemført 1. kvartal 2015 hf joeg csp csp TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

7 SEKRETARIAT EFFEKTIVITET SEKRETARIAT EFFEKTIVITET Opfølgning på arbejdsgangsanalyse dagsordensproduktion E.14 Arbejdsgange/retningslinjer internt i Sekretariat cow a. Sekretariat Frodesgade skal have adgang til kø-listen i Acadre, således dagsordenspunkter kan sættes i kø (og låses op) ved oprettelse. b. Overleveringen af informationer fra administrativt formøde (TBU) forbedres via: Videresendelse af dagsordenssamlerens notater fra formødet til dagsordensansvarlig medarbejder i Sekretariat Frodesgade (fortsættelse af nuværende praksis) Sidemandsoplæring/forventningsafstemning mellem dagsordenssamleren (Sekretariat Rådhus) og dagsordensansvarlig medarbejder i Sekretariat Frodesgade c. Det formidles, at dagsordenssamlerens rolle i forbindelse med dagsordensproduktionen er at følge op på eventuelle Redaktionelle fejl. Dvs. de fejl som har indvirkning på selve dannelsen/produktionen af dagordenen (bilag som PDF, korrekt opstilling af punkter mv.). Ansvaret for justeringer af indholdsmæssige fejl (kommaer, stavefejl, formuleringer mv.) ligger i afdelingerne. E.15 Arbejdsgange i Plan a. Formøder i Plan fastholdes, men behovet herfor vurderes løbende, idet formødet på sigt muligvis kan kombineres med ledermøder/afklaringsmøder b. Der ydes ikke sekretærbistand ved formøderne i Plan, men Sekretariatet danner stadig en dagsorden til formødet cow E.16 Procedurebeskrivelser Vej & Park cow/hf Der udarbejdes procedurebeskrivelser i D4, som beskriver de væsentlige steps fra Sagsbehandler til Udvalg, samt en oversigt med relevante deadlines. Relevante ledere/ medarbejdere fra afdelingerne høres i forbindelse med udarbejdelsen af procedurebeskrivelserne. Der rettes særlig opmærksomhed på følgende: Ensartet anvendelse af kø-liste + oplåsning af sager Forskelligartet håndtering af sagsoprettelse/oprettelse af dagsordenspunkter Frodesgade/Rådhuset Indarbejdelse af deadline for formøde i Plan og aftale vedr. låsning/oplåsning af sager Forventningsafstemning med nærmeste leder inden opstart af sag Afdelinger har ansvaret for at færdigmelde dagsordenspunkter til tiden, og at de er godkendt ved kontorchef/afdelingschef Dagsordenssamleren låser dagsordenspunkter ved deadline (primært formøder). Dagsordenspunkter skal være færdige ved deadline for administrativt formøde. Direktør har kompetence til at afvige her fra. Rollefordeling afdelinger/dagsordenssamler E.17 Quick Guide Der udarbejdes en Quick guide til brug for sagsbehandlerne i forbindelse med udarbejdelsen af dagsordenspunkter. Guiden skal indeholde de væsentligste ting, man som sagsbehandler skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelsen af et dagsordenspunkt. Guiden skal supplere den mere overordnede procedurebeskrivelse og fungere som bilag her til i D4. E.18 Introduktion af Procedurebeskrivelse og Quick Guide Procedurebeskrivelsen og Quick Guiden introduceres i afdelingerne, fx ved et afdelingsmøde eller et mini-kursus. Dette aftales nærmere mellem Sekretariat og de respektive afdelingschefer. Plan Miljø Sekretariat hf/cow cow/hf TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

8 SEKRETARIAT EFFEKTIVITET SEKRETARIAT INNOVATION E.19 Ledelsesinformation a. Kvantitativt Der opbygges et ledelsesinformationssystem, hvor overholdelse af deadlines månedsvist opgøres og udsendes. Herunder formulering af fælles retningslinjer for hvornår en deadline er overholdt samt udmelding her om. b. Kvalitativt cow/kwh cow Dagsordenssamlerne opgør efter behov typiske redaktionelle fejl. Dvs. de fejl som har indvirkning på selve dannelsen/produktionen af dagordenen (bilag som PDF, korrekt opstilling af punkter mv.). Opgørelsen udsendes til relevante kontorchefer. E.20 Opfølgning på formøder hf/cow Der opbygges i afdelingerne rutiner i forbindelse med opfølgningen på administrative formøder. Det kan fx være, at afdelingschefens kalender bookes i 30 minutter efter formødet, så rettelser/ justeringer kan afleveres, eller at sagsbehandleren er ansvarlig for at være ledig umiddelbart efter formødet. E.21 Gæstedeltagelse ved formøder løbende joeg Kontorchefer deltager lejlighedsvist ved relevante administrative formøder. E.22 Digitalisering af referat Forskellige muligheder for at digitalisere referatskrivningen ved udvalgsmøder undersøges cow I.1 Undersøge mulighederne internt og eksternt om evt. oprettelse af ny erfa-gruppe indenfor området sekretærfunktion/betjening af politikere SEKRETARIAT ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Gennemført 1. kvartal 2015 I.2 Oplæg i Sekretariat fra gæsteoplægsholder vedr. innovation Gennemført joeg januar 2015 I.3 Sikre indflydelse i forbindelse med udbud af ESDH- og Løbende joeg fagsystemer I.4 Øget gennemskuelighed i takstberegningerne Løbende csp I.5 Oversigt over Sekretariatets udlejningsejendomme og kontaktpersoner I.6 Såfremt det besluttes, at Esbjerg Kommune skal have åben indsigt, da igangsættes initiativer til forberedelse her af. Gennemført 3. kvartal 2015 Løbende A.1 Opfølgning på DBA i SafetyNet a. Sikre at der i afdelingerne er respekt om udmeldinger og deadlines for tilbagemeldinger b. Udarbejdelse af procedurer vedr. tilbagemelding af årlige joeg csp/hf hf opgaver, der løses for andre afd. A.2 Sikkerheds- og ergonomigennemgang Stormgade 200 Gennemført csp 1. kvartal 2015 A.3 Opgørelse over langtidsfriske ved alle afdelingsmøder Opstart primo januar joeg cow csp cow TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

9 INDLEDNING ESBJERG LUFTHAVN Esbjerg Lufthavn er i dag en effektiv virksomhed, hvor der er en sund balance imellem indtægter og udgifter. Med udgangspunkt i effektivitet, innovation og en attraktiv arbejdsplads skal Esbjerg Lufthavn sikre sig at de tjenesteydelser lufthavnen tilbyder, er af en sådan kvalitet og pris, at kunderne efterspørge disse. Branding skal være med til at sikre at Esbjerg Lufthavn er kendt indenfor offshore og luftfragt branchen både nationalt såvel som internationalt. Esbjerg Lufthavn er den del af Energi Metropol Esbjerg. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

10 KPI ERE (ESBJERG LUFTHAVN) Sygefravær 5 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0 Indberetning af nærvedulykker > 20 årligt Passagertiltrækning 20 % tilgang fra Energiforbrug 10 % reduktion Overarbejdstimer/optjent afspadsering 74 timer pr. medarbejder TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

11 ESBJERG LUFTHAVN EFFEKTIVITET ESBJERG LUFTHAVN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS E.1 Revision og godkendelse af alle uarbejdede jobbeskrivelser E.2 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling som en del af MUS-samtalen 2015 ab Årligt E.3 Gennemføre arbejdsgangsanalyser Løbende Ledergruppen E.4 Fastholde fokus på overarbejdstimer/optjent afspadsering Løbende ab ESBJERG LUFTHAVN INNOVATION I.1 Opsætning af solceller Marts 2015 Ledergruppen I.2 Analyse til videreudvikling af ydelser for fragt- og passagerflyvning; Udvide baneenderne Udvidelse af apron ab Ledergruppen I.3 Udvidelse af parkeringsareal 2015 Ledergruppen I.4 Analyse af problematikken ifm. forsinkelsesbassiner 2014 Ledergruppen I.5 Etablere/renovere forsinkelsesbassiner 2015 Ledergruppen I.6 Løbende revidering af tids- og prioriteringsplan vedr. modernisering af de fysiske rammer Løbende frem til 2016 I.7 Reducere energiforbruget ved: 2015 Ledergruppen Opsætning af solceller Udskiftning af pærer til LED Isolere i forbindelse med renovering af lufthavnen I.8 Businesscase på Uddannelsesakademi November 2014 Ledergruppen I.9 Reklamefremstød ifm. ruteflyvninger Løbende Ledergruppen I.10 Etablering af indenrigsrute 2. februar 2015 Ledergruppen I.11 Merflyvning til offshore Løbende Ledergruppen ab A messedeltagelser årligt både som deltagere og med 2015 ab egen stand A.2 Opdatering af hjemmesiden Løbende ab A.3 Sætte nærvedulykker på som et fast punkt ved personale ab møder. Ca. 4 gange pr. afdeling pr. år. A.4 Fastholde fokus på sygefravær i ledergruppen ved en gang Løbende ab pr. måned at gennemgå sygefravær statistikken og sikre opfølgning på samtalerne. A.5 Sikre opfølgning på handleplaner i Safetynet i ledergruppen/ 2015 ab Arbejdsmiljøgruppen ved at gennemgå dem på arbejdsmiljømøderne/ MED møderne A.6 Sikre opfølgning på intern APV Løbende frem ab til 2017 A.7 Pilotprojekt vedr. DBA/arbejdsglæde 2015 ab TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

12 INDLEDNING PLAN Plan er i mange henseender en vigtig og betydende samarbejdspartner for byens borgere og virksomheder. Vi er et knudepunkt for udformning af det fysiske miljø, naturen og planlægningen i Esbjerg Kommune, som sikrer hensyn til nutiden, fremtiden og de historiske omgivelser, både i forhold til borgerne og erhvervslivet. Derfor har vi også en vigtig rolle for at byrådets Vision 2020 og Væksstrategien kan opfyldes. Vi har opgaver som myndighed i forhold til konkrete projekter, store som små, men også i forhold til at sikre rammerne for en fornuftig og bæredygtig udformning af fremtidens Esbjerg. Derfor er det vigtigt, at vi opleves som en moderne, effektiv og innovativ medspiller, der målrettet arbejder på at leve op til de mange forpligtigelser, vi har. Det skylder vi både vore kunder, os selv og hinanden. Vi skal kunne håndtere forventningerne om høj kvalitet og produktivitet i alle forhold under stramme økonomiske vilkår og trods alt holde modet og humøret oppe. For når orkanen raser, kan vi krybe i ly og gemme os, indtil den måske går over. Men vi kan også vælge at stå frem og åbent møde de kommende års udfordringer. I strategipasset har vi prioriteret de indsatser, der skal arbejdes med de kommende år for at understøtte den positive udvikling, vi allerede har, og jeg er sikker på, at du fortsat vil være en positiv medspiller. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

13 KPI ERE (PLAN) Sagsbehandlingstid (fra fuldt oplyst materiale) 90 % overholdelse af målsætning Lokalplaner 9 måneder Facadetilladelser 4 uger Enfamiliehuse 4 uger Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 6 uger Øvrigt erhvervs-, institutions- og etagebyggeri 6 uger Sygefravær 6 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Langtidsfriske dage 214 pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0 Brugertilfredshed 4 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

14 PLAN EFFEKTIVITET PLAN INNOVATION E.1 Gennemføre arbejdsgangsanalyse på lokal- og kommuneplanområdet E.2 Indarbejdelse af procedurer i D4: Lokal- og kommuneplaner Parcelhussager Landzonetilladelser E.3 Opdatering af web-kommuneplan Ændringer i arbejdsgange i produktion af planer og upload af planer (ikke finansieret) E.4 Minimere indhentelse af supplerende materiale. For at minimere og fremskynde indhentelsen af supplerende materiale iværksættes følgende initiativer: Screeninger (se punkt 4) Procesbeskrivelse i kvitteringsmail (se punkt 5) Læs-Let vejledning på hjemmesiden Revidere indhold afgørelsesmails/afgørelsesskemaer, så teksten bliver mere læselig og forståelig. E.5 Indarbejdelse af facadesager i ledelsesinformationssystem Brugertilfredshed Sagsbehandlingstid Medio 2015 Ultimo 2015 Medio 2015 Medio 2015 Ultimo 2018 Ultimo 2015 Medio 2015 mohou/oba mohou/oba oe oe oba oe mohou I.1 Løbende udvikling af interessent- og borgerinddragelse mohou/oba Udvikle projektsamarbejdet og den faglige dialog med eksterne parter I.2 Afklaring af mulighed for en mere direkte kommunikations- Medio 2015 peba form med vores brugere/samarbejdspartnere I.3 Strategidokument: Udmøntning af Vision 2020 og Medio 2015 lesky vækststrategi på Klima/bæredygtighedsområdet I.4 Grønne inputs til indkøbsstrategien Medio 2015 lesky PLAN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS A.1 Udarbejdelse af individuelle handlingsplaner i Safetynet som Januar 2015 peba opfølgning på DBA A.2 Gennemføre fælles opfølgning på DBA med høj grad af Ultimo 2015 peba medarbejderinddragelse og fokus på social kapital A.3 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling: Byggeri Byplan Primo 2015 Primo 2015 oe mohou/oba A.4 Konkrete temaer m.v. på afdelings- og gruppemøder 2 gange i 2015 oe, mohou, oba A.5 Planlægning og gennemførelse af faglige/sociale arrangementer 1 fælles social årligt 1 fælles faglig årligt 1 i hvert kontor årligt A.6 Løbende fejring af de små og store succeser og fortælle den gode historie A.7 Bliv bedre og mere sikker til kundekontakt aktivitet gennemført A.8 Afholdelse af informations- og evalueringsmøder med bygherrekonsulenter en gang årligt Ultimo 2015 Ultimo 2015 peba Ledergruppen peba mohou TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

15 INDLEDNING MILJØ I Miljø ser vi de tre fyrtårne effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads som tre meget tæt forbundne sigtelinjer. Hvilken arbejdsplads opleves attraktiv, hvis den ikke fungerer effektivt og har fokus på fornyelse? og hvilken arbejdsplads kan leve op til et krav om effektivitet uden engagerede og tilfredse medarbejdere? Derfor ser vi det som en vigtig opgave at fastholde fokus på det målrettede arbejde med disse emner. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

16 KPI ERE (MILJØ) Sagsbehandlingstid 90 % overholdelse af målsætning Husdyrgodkendelser 12 sager 9 mdr. Husdyrgodkendelser 11 og 16 sager 6 mdr. Industrimiljøgodkendelser (defineres af Miljøstyrelsen forår 2015) Dagrenovation < 20 manglende tømninger pr. uge (0,05 %) Sygefravær 6 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Langtidsfriske > 50 % Arbejdsulykker med efterfølgende fravær 1 Indberetning af nærvedulykker > 20 årligt Brugertilfredshed 4 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

17 MILJØ EFFEKTIVITET MILJØ INNOVATION E.1 Gennemføre Lean-projekt på 3 området 1. halvår 2015 k-nv E.2 Gennemføre årlig evaluering af gennemførte arbejdsgangsanalyser/lean (husdyrsager, budget/regnskab i Affald) Inden udgangen af 2015 E.3 Gennemføre arbejdsgangsanalyse på farligt affald 1. halvår 2015 k-af E.4 Implementere ny praksis for godkendelser og revurderinger 1. halvår 2015 k-im E.5 Opdatere funktionsbeskrivelserne i afdelingen og udbredelse til relevante parter E.6 Gennemføre opdateringskampagner (fx hjemmeside, D4, Acadre) E.7 Opdatering af ledelsesinformation om husdyr- og industrigodkendelser Vurdering af hvorvidt tilsyn (landbrug og industri) skal indgå E.8 Kompetenceudvikling vedr. kommunikation - tematiseres efter kontorernes behov (digitalt, mundtligt eller skriftligt) mc 2. halvår 2015 mc Halvårligt k-nv 1. halvår 2015 k-nv, k-im 2. halvår 2015 mc E.9 Udbredelse af kvalitetsstyringssystem Affald: oprette yderligere procedurer for emnerne adgangsforhold/at, Renoweb og borgerkommunikation 1. marts 2015 k-af k-im, k-nv IM og N&V: løbende ajourføring E.10 Afstemme ambitionsniveau i afgørelsessager 1. halvår 2015 k-im E.11 Sikre mulighed for videndeling i Affald via temamøder, minimøder og bedre ind- og overblik via skema/tavler E.12 Selvbetjeningsløsninger implementeres i overensstemmelse med kanalstrategi E.13 Gennemføre kursus med redskaber til effektivisering af arbejdsdagen 1. halvår 2015 k-af Løbende mc 1. halvår 2015 mc I.1 Afprøve model for innovativ proces ifm. projekt omkring 1. halvår 2015 k-af organisk affald I.2 Revurdere idébank-konceptet Februar 2015 mc I.3 Etablering af opgavebank og synliggøre mulighederne overfor universiteter m.fl. på web og andre relevante medier MILJØ ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Marts 2015 A.1 Gentage sundhedstjek 1. juli 2015 mc Gennemføre event eller lignende omkring sundhed & trivsel (opfølgning på sundhedstjek og/eller tidligere temadag om stress evt. med udgangspunkt i et tema om arbejdsglæde) 1. oktober 2015 A.2 Anerkendelse til de langtidsfriske medarbejdere med 0-2 sygedage pr. år Løbende mc A.3 Sikre opfølgning på handleplanerne (DBA) i Safetynet Specificeret i handleplaner A.4 Fastholde fokus på sygefravær; Løbende Månedlig evaluering og erfaringsudveksling på ledermøde Fast punkt på afdelingsmøde A.5 Sætte nærvedulykker på som et fast punkt på arbejdsmiljøgruppernes 4 årlige møder i Affald-drift A.6 Sikre medarbejderne mulighed for at møde borgere/ virksomheder i uforpligtende sammenhænge (formidle viden, workshops, messer mv) Løbende Løbende k-nv k-af, k-nv k-im mc k-af k-af, k-im k-nv A.7 Sætte borgeren i centrum ved gennemførsel af forløb om Ultimo 2015 k-af service i Affald A.8 Hurtigt sikre kendskab til nye kolleger i TM 1. halvår 2015 mc TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

18 INDLEDNING DRIFT & ANLÆG Drift & Anlæg har mange samarbejdsrelationer både internt og eksternt i forhold til borgere og virksomheder, og som en moderne og løsningsorienteret samarbejdspartner har vi derfor fokus på at levere og udvikle effektive løsninger af høj kvalitet med målgruppens behov for øje. Vi mener, at spændende arbejdsopgaver, ansvar og gode relationer er nøglen til en attraktiv arbejdsplads med arbejdsglæde og trivsel. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

19 KPI ERE (DRIFT & ANLÆG) Sagsbehandlingstider Vej & Park, Vejmyndighed Sagsbehandlingstid 90 % overholdelse af målsætning Gravetilladelser 10 arbejdsdage Råden over vejarealer 10 arbejdsdage Sygefravær ultimo 2015: Ejendomme 5,5 dage pr. helårsansat Vej & Park 5,5 dage pr. helårsansat Entreprenør 10 dage pr. helårsansat Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ultimo 2015 Ejendomme = 0 Vej & Park = 0 Entreprenør 4 Brugertilfredshed Ejendomme, tilfredshed med projekter 4 Særlige KPI ere for Entreprenør: Indberetining af nærvedulykker > 80 årligt Klager < 20 årligt (skal revurderes efter HOD) Rekvisitioner, overholdelse af tid og pris 90 % (skal revurderes efter HOD) Kvalitet (overholdelse af kvalitetskrav 90 %) TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

20 DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET Tværgående E.1 Gennemførelse af Vej & Park analyse, Spor 1 (Vej & Park): Projektering Implementering af ny model for håndtering af eksterne rådgivere Evaluering af ny model Udvikling af teamkulturen i Vej & Park: Styrke teamkoordinatorrollen Fokus på teamkoordinatormøder som udviklingsmøder for teamene Kompetenceproces i teamene 2015 Dec Juni 2015 Februar 2015 Marts-dec maas maas maas April 2015 maas à Samlet kompetenceudviklingsplan for hvert team. E.2 Gennemførelse af Vej & Park analyse, Spor 2 (HOD): 2015 jrnma Udbudsplan Februar 2015 Tilpasning af organisation ved entreprenør April 2015 Overgang til HOD vinterdelen Oktober 2015 Overgang til HOD øvrige områder April 2015 E.3 Videreudvikling af Bruger-GIS Ultimo 2015 nfa E.4 Implementering af Bruger-GIS April-juni 2016 jrnma Entreprenør E.5 Undersøge mulighederne for brug af D4 August 2015 hmo E.6 Formulering af KPI for effektivitet og systematisering af Juni 2015 jrnma ledelsesinformation her om E.7 Udarbejdelse af langtidsplaner for kirkegårde cljen Gormsgade Gravlunden Jerne og Novrup E.8 Udarbejdelse af driftsplaner for skovene 2016 niibs E.9 Digitalisering af kirkegårdskortene cljen Gormsgade Gravlunden Jerne og novrup E.10 Arbejdskatalog med anvisninger, arbejdsrelaterede maskiner, ressourcer mv akiv E.11 Implementering af forskudttidsaftale Januar 2015 akiv E.12 Udarbejdelse af 1 årlig driftsplan for 2016 November 2015 akiv E.13 Brugerkurser i maskinvedligehold for udvalgte 2015 ocl materielgrupper E.14 Kvalitetsbeskrivelser og egenkontrol i skovene 2017 niibs E.15 Kvalitetsbeskrivelser og egenkontrol på Kirkegårde 2017 cljen E.16 Implementere kvalitetsbeskrivelser på de områder, hvor kvalitetsbeskrivelserne er udarbejdede 2015 akiv TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

21 DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET Vej & Park Ejendomme Indsats Deadline Projektleder Indsats Deadline Projektleder E.17 Udarbejde metode for måling af brugertilfredshed og gennemførsel her af April-dec maas E.22 Undersøge mulighederne for brug af D4 Første kvartal 2015 csc maas 2015 csc/kwh Udarbejdelse af op til 30 procedurebeskrivelser, workflows og standarder December 2014 E.23 Opdatere skema/model for brugerundersøgelse i Ejen domme og systematisering af ledelsesinformation her om janh Kvalitetsledelse indføres i fuld skala Januar 2015 E.24 Involvere bygningsbrugere mere i egen drift og vedligehold gennem afholdelse af dialogmøder I gang årligt midtvejsevaluering af anvendelsen herunder vurdering af omfang af anvendelse og erfaringer August 2015 E.25 Indføre M-Dok. Lagring af dokumenter 1 sted. 3 kvartal 2015 csc/janh løbende janh E.19 Udarbejde systematisk ledelsesinformation vedr. sagsbehandlingstid i Vej & Park (Vejmyndighed) Januar 2015 maas E.26 Opdatere/udarbejde konkrete og tekniske brugervejledninger 2-3 gange årligt via informationsbrev til serviceledere E.20 Undersøge og hvis muligt implementerer digital sagsbehandling af overkørselstilladelser (vejmyndighed) maas E.21 Digitalisering af sagsgange og henvendelser 2015 maas E.18 Implementering af kvalitetsledelse (D4) 5-10 sagsgange digitaliseres årligt. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

22 DRIFT & ANLÆG INNOVATION DRIFT & ANLÆG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Tværgående I.1 Fortælle minimum 6 gode historier ved hjælp af pressemeddelelser, hjemmeside mv. Entreprenør I.2 Synliggøre Entreprenør som en social ansvarlig arbejdsplads (virksomhedscenter), hvor 10 % af medarbejderne udgøres af ansatte på særlige vilkår (lærlinge/elever, praktikanter, seniorjobbere, nyttejobbere) Vej & Park I.3 Lån af arealer til arrangementer mv. implementering af digital selvbetjeningsløsning f.eks. Friluftslivesbjerg.dk Ejendomme I.4 Synliggøre sammenhængen mellem bygningers tilstand og bevillinger til vedligehold gennem udvikling af data til Caretaker 2015 Ledergruppen, Drift & Anlæg 2015 jrnma Ultimo 2015 maas 2015 csc/ janh I.5 Elektronisk a conto begæringer og slutsedler 2015 csc I.6 Implementering af energiledelsessystem 2015 csc/ janh Tværgående A.1 Handleplaner som opfølgning på DBA i Safetynet Udarbejdelse af handleplaner Implementering af handleplaner 2014 Påbegyndt i 2015 A.2 Proces med fokus på arbejdsglæde (afventer ForvaltningsMED) Entreprenør A.3 Skabe muligheder og forudsætninger for efter- Januar 2015 uddannelse og jobrotation A.4 Sikre fordeling af arbejdsopgaver hen over året via udarbejdelse af årsplaner A.5 Styrke indberetningen af nærvedulykker for herved at undgå arbejdsulykker 2016 akiv Ledergruppen, Drift & Anlæg Den strategiske ledelse, Entreprenør 2015 Den overordnede arbejdsmiljøgruppe A.6 Afholdelse af faglige/sociale arrangementer på 2015 jrnma tværs af organisationen Vej & Park A.7 Antal FAQ på hjemmeside ca kibp/klnie A.8 Fastholdelse af trivselsudvalget 2015 maas Ejendomme A.9 Konkrete temaer m.v. på afdelings- og gruppemøder 2015 csc/janh sættes på dagsordenen minimum 2 gange årligt. Vidensdeling via kompetencegrupper A.10 Afholdelse af 1 til 2 faglige/sociale arrangementer 2015 csc/janh TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Virksomhedsplan Sundhed & Omsorg

Virksomhedsplan Sundhed & Omsorg Virksomhedsplan 2012 Sundhed & Omsorg Dette dokument er fortrolig. Dokumentet må ikke vises eller distribueres eksternt uden samtykke fra Arne Nikolajsen, Direktør for Sundhed & Omsorg. Forord Formålet

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: november-december År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 214 godkendte elementer

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater Resultater

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Københavns Ejendomme 2011

Københavns Ejendomme 2011 side 1 af 6 Københavns Ejendomme 2011 Strategisk tema: Professionalisme og udvikling Nye strategier for 2011 København Ejendomme Præsenterer de nye tiltag her på hjemmesiden, lige til at downloade.strategi

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Værdibaseret lean Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Vi er på vej! Leanprojektet - Organisationsplan - Baggrund - Visionen for

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

Årsrapport 2010 for Løvdalen

Årsrapport 2010 for Løvdalen Årsrapport 2010 for Løvdalen 1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang blev der lagt en 3-årig strategiplan,

Læs mere

Strategi for sygefravær

Strategi for sygefravær Personalepolitik Strategi for sygefravær 2013-2016 September 2012 Formål Esbjerg Kommunes sygefraværsstrategi har som formål at understøtte den overordnede personalepolitiks mål om at tage vare på kommunens

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008 Byggeri og miljø -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere