TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune"

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 2015 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

2 TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS INDHOLD Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret 2014 er sket gennem en proces i ForvaltningsMED, chefgruppen og de enkelte afdelinger. Det betyder, at indsatser nu er rettet til, så de er tidssvarende. Revisionen i efteråret 2014 er forløbet en smule anderledes sammenlignet med de to foregående år. Dette skyldes dels, at strategiarket er revideret til et mere overskueligt opfølgningsværktøj, der sikrer en mindre tung revisionsproces og dels, at de enkelte afdelinger har arbejdet mere på egen hånd i formuleringen af indsatser til effektuering fra Strategiarket opererer ikke længere med strategiske, taktiske og operationelle mål, men har nu mere karakter af en handleplan med indsatser og overordnede samt afdelingsspecifikke Key Performance Indicators (KPI ere) til effektuering. ForvaltningsMED og chefgruppen har besluttet; Én fælles vision; Vision 2016, hvori de tidligere afdelingsspecifikke visioner er indeholdt. Hver afdeling har derfor ikke længere deres egen vision. Fire fælles KPI ere. (Læs mere i afsnittet Key Performance Indicators (KPI ere) ) Tre fælles fokusområder; Effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads, og der er ikke ønsket afdelingsspecifikke fokusområder. Fem strategiske mål som er udmøntet i indsatser, hvor det er muligt, i de enkelte afdelinger (Læs mere i afsnittet Strategiske mål.) Hver afdeling har formuleret indsatser og afdelingsspecifikke KPI ere, som er indarbejdet i strategipasset. Du kan orientere dig herom i de 5 efterfølgende afsnit. Strategipasset giver dig således et overblik over indsatser og mål, der gælder for forvaltningen og for din afdeling. FÆLLES VISION, INDSATSER OG MÅL SEKRETARIAT ESBJERG LUFTHAVN PLAN MILJØ DRIFT & ANLÆG Hans Kjær Direktør Teknik & Miljø TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

3 KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI ERE) - STRATEGISKE MÅL FÆLLES VISION 2016 KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI ERE) Vi gør det nemt, hurtigt og professionelt med respekt for helheden. Det gør vi ved at: Omsætte den politiske dagsorden til handling gennem Effektiv drift og udvikling Økonomisk overblik og ansvarlighed God service og målrettet kommunikation At sætte Esbjerg på landkortet Servicere med respekt for helheden gennem Kvalitet og ansvarlige løsninger Professionalisme og hurtighed Tilgængelighed og digitale arbejdsgange Innovation og løbende forbedringer Have en inspirerende arbejdsplads gennem Tiltrækning og fastholdelse Tværfaglige og udviklende fællesskaber Faglig og personlig udvikling Dialog og medindflydelse i dagligdagen Synlig og værdibaseret ledelse KPI ere er overordnede præstationsmål, som indikerer, hvordan Teknik & Miljø præsterer. Chefgruppen og ForvaltningsMED har besluttet fire fælles KPI ere, der er foldet ud i afdelingerne som afdelingsspecifikke KPI ere. Derudover har afdelingerne formuleret afdelingsspecifikke KPI ere, som ikke refererer til de fælles KPI ere. De fire KPI ere er; Sagsbehandlingstid 90 % overholdelse af målsætning Sygefravær 8,5 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær 5 årligt Brugertilfredshed 4 STRATEGISKE MÅL Udvikling af ledelsesinformation: Vi udbygger det fælles ledelsesinformationssystem (LIS) med relevante områder, hvortil vi udarbejder månedlige rapporter, og sender dem til relevante parter. LIS anvendes som målopfyldelsesværktøj i forhold til de fastsatte KPI ere. Vi udarbejder alle relevante LIS-rapporter i Udbredelse af kvalitetsstyring: Udbredelse af kvalitetsstyring er indarbejdet under Effektivitet. Et kvalitetsstyringssystem er et administrativt værktøj, der indeholder procedurer og forskellige hjælpeværktøjer. Vi fortsætter den gradvise udbredelse af systemet i 2015 på de områder, hvor det giver værdi. Innovativ arbejdsplads med plads til kreativitet og nytænkning. Identificering af mindst 3 problem- eller udviklingsområder samt gennemføre en innovationsproces til løsning her af: Innovative tanker skal have tid og opstår ikke nødvendigvis som et led i en strategirevision. Derfor har strategirevisionen ikke nødvendigvis medført konkrete indsatser for dette strategiske mål. Gode idéer i form af indsatser kan løbende tilføjes strategiarket, hvilket gør dette til et dynamisk værktøj. Målet skal ses som et udtryk for, at chefgruppen støtter op om kreative tanker og innovationsprocesser, der gør hverdagen lidt lettere. Opfølgning på trivselsmålingen Danmarks Bedste Arbejdsplads 2014: Det skal sikres, at alle enheder og ledere følger op på Danmarks Bedste Arbejdsplads 2014 gennem handleplansudarbejdelse og oprettelse af disse i handleplansmodulet Safetynet. Dette skal sikres for at videreudvikle det gode psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Gennemførelse af en proces med fokus på arbejdsglæde: ForvaltningsMED og chefgruppen har besluttet, at der skal rettes mere fokus på arbejdsglæde og hvorfor medarbejderne i Teknik & Miljø kommer på arbejde. I 2015 bliver der derfor igangsat en proces med overskriften Arbejdsglæde. Den endelige proces er endnu ikke besluttet. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

4 INDLEDNING SEKRETARIAT På de næste sider i strategipasset, vil du kunne se, hvilke indsatser og mål vi i Sekretariat har besluttet at arbejde med i den kommende 2-årige periode, for at kunne leve op til Teknik & Miljøs overordnede Vision Alle medarbejdere i Sekretariat har medvirket til udarbejdelsen af de formulerede indsatser og mål, hvorfor medarbejderinddragelse naturligvis også vil være et vigtigt element i den nu forestående gennemførelse. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

5 KPI ERE (SEKRETARIAT) Deadlines dagsordensproduktion 90 % overholdelse Sygefravær 5 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0 Brugertilfredshed 4,5 Øget anvendelse af digitale løsninger: Indkøbt papir 10 % reduktion fra 2014 til 2015 Doc2mail (forsendelser og antal ark) 10 % øget anvendelse fra 2014 til 2015 NETS (udsendelse af fakturaer) 45 % anvendelse Hits på hjemmesiden 25 % stigning TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

6 SEKRETARIAT EFFEKTIVITET SEKRETARIAT EFFEKTIVITET E.1 Implementering af kvalitetsstyring (D4) på følgende områder: Dagsordensproduktion Brugerundersøgelser Samgravning Byggemodningsplan Ekpropriationssager Personaleområdet resultater fra LEAN Støttet Byggeri P-fonden Økonomi Affald Økonomi Plan Økonomi Miljø Prisme egne vejledninger Tilskudssager E.2 Kanalstrategiske tiltag: Sikre fortsat implementering af doc2mail herunder håndtering af CPR-numre (Ejdexplorer) samt opdatering og udbredelse af Doc2mail vejledning til masseforsendelse Udbrede anvendelsen af digital udsendelse af regninger Opdatering af Køb & Salgs salgssider Oprettelse af side på kommunens hjemmeside vedr. information om kolonihaver; kontakter, telefonnumre mv. Sikre at byggesager oprettet efter 1. januar 2009 er tilgængelige på hjemmesiden Gennemføre hit-måling på følgende sider på hjemmesiden: Byggegrunde Byggesagsarkiv Kolonihaver Kirkegårde Kort over Esbjerg Kommune Herefter iværksættes eventuelle markedsførings-/ forbedringstiltag Ultimo 2015 Gennemført 1. kvartal 2015 Løbende Gennemført 1. kvartal 2015 Gennemført 2. kvartal 2015 Gennemført 1. kvartal 2015 Løbende joeg cow/joeg csp/hf cow csp cow lobk E.3 Arbejdsgangsanalyser (LEAN) på personaleområdet Gennemført csp 2. kvartal 2015 E.4 Udarbejde procedure for organiseringen af økonomistyringen ved tværgående projekter Gennemført 1. kvartal 2015 joeg E.5 Kirkegårde papirarkiv i kælderen. Oprydning og evt. indscanning Gennemført medio 2015 E.6 Udrulning af Web-Gis Gennemført bipa - Opfølgning og udbygning, såvel internt som eksternt 2. kvartal 2015 E.7 Implementering af nyeste Arc-Gis Gennemført perjr 1. kvartal 2015 E.8 Geokodning af bygninger Igangsættes perjr 2015 E.9 Implementering af Geo Danmark Data (FOT) struktur og I løbet af 2015 stros arbejdsgange (LSA og ÆUP) E.10 Implementering af adressepakken Løbende andni E.11 Videndeling i ledergruppen i forbindelse med Jørgen Gejls fratrædelse Gennemført 1. april 2015 E.12 Gennemgang af kasse/regnskabsregulativ i forhold til Gennemført dagligdagen i samarbejde med økonomi 3. kvartal 2015 E.13 Optimering af lejereguleringer Gennemført 1. kvartal 2015 hf joeg csp csp TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

7 SEKRETARIAT EFFEKTIVITET SEKRETARIAT EFFEKTIVITET Opfølgning på arbejdsgangsanalyse dagsordensproduktion E.14 Arbejdsgange/retningslinjer internt i Sekretariat cow a. Sekretariat Frodesgade skal have adgang til kø-listen i Acadre, således dagsordenspunkter kan sættes i kø (og låses op) ved oprettelse. b. Overleveringen af informationer fra administrativt formøde (TBU) forbedres via: Videresendelse af dagsordenssamlerens notater fra formødet til dagsordensansvarlig medarbejder i Sekretariat Frodesgade (fortsættelse af nuværende praksis) Sidemandsoplæring/forventningsafstemning mellem dagsordenssamleren (Sekretariat Rådhus) og dagsordensansvarlig medarbejder i Sekretariat Frodesgade c. Det formidles, at dagsordenssamlerens rolle i forbindelse med dagsordensproduktionen er at følge op på eventuelle Redaktionelle fejl. Dvs. de fejl som har indvirkning på selve dannelsen/produktionen af dagordenen (bilag som PDF, korrekt opstilling af punkter mv.). Ansvaret for justeringer af indholdsmæssige fejl (kommaer, stavefejl, formuleringer mv.) ligger i afdelingerne. E.15 Arbejdsgange i Plan a. Formøder i Plan fastholdes, men behovet herfor vurderes løbende, idet formødet på sigt muligvis kan kombineres med ledermøder/afklaringsmøder b. Der ydes ikke sekretærbistand ved formøderne i Plan, men Sekretariatet danner stadig en dagsorden til formødet cow E.16 Procedurebeskrivelser Vej & Park cow/hf Der udarbejdes procedurebeskrivelser i D4, som beskriver de væsentlige steps fra Sagsbehandler til Udvalg, samt en oversigt med relevante deadlines. Relevante ledere/ medarbejdere fra afdelingerne høres i forbindelse med udarbejdelsen af procedurebeskrivelserne. Der rettes særlig opmærksomhed på følgende: Ensartet anvendelse af kø-liste + oplåsning af sager Forskelligartet håndtering af sagsoprettelse/oprettelse af dagsordenspunkter Frodesgade/Rådhuset Indarbejdelse af deadline for formøde i Plan og aftale vedr. låsning/oplåsning af sager Forventningsafstemning med nærmeste leder inden opstart af sag Afdelinger har ansvaret for at færdigmelde dagsordenspunkter til tiden, og at de er godkendt ved kontorchef/afdelingschef Dagsordenssamleren låser dagsordenspunkter ved deadline (primært formøder). Dagsordenspunkter skal være færdige ved deadline for administrativt formøde. Direktør har kompetence til at afvige her fra. Rollefordeling afdelinger/dagsordenssamler E.17 Quick Guide Der udarbejdes en Quick guide til brug for sagsbehandlerne i forbindelse med udarbejdelsen af dagsordenspunkter. Guiden skal indeholde de væsentligste ting, man som sagsbehandler skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelsen af et dagsordenspunkt. Guiden skal supplere den mere overordnede procedurebeskrivelse og fungere som bilag her til i D4. E.18 Introduktion af Procedurebeskrivelse og Quick Guide Procedurebeskrivelsen og Quick Guiden introduceres i afdelingerne, fx ved et afdelingsmøde eller et mini-kursus. Dette aftales nærmere mellem Sekretariat og de respektive afdelingschefer. Plan Miljø Sekretariat hf/cow cow/hf TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

8 SEKRETARIAT EFFEKTIVITET SEKRETARIAT INNOVATION E.19 Ledelsesinformation a. Kvantitativt Der opbygges et ledelsesinformationssystem, hvor overholdelse af deadlines månedsvist opgøres og udsendes. Herunder formulering af fælles retningslinjer for hvornår en deadline er overholdt samt udmelding her om. b. Kvalitativt cow/kwh cow Dagsordenssamlerne opgør efter behov typiske redaktionelle fejl. Dvs. de fejl som har indvirkning på selve dannelsen/produktionen af dagordenen (bilag som PDF, korrekt opstilling af punkter mv.). Opgørelsen udsendes til relevante kontorchefer. E.20 Opfølgning på formøder hf/cow Der opbygges i afdelingerne rutiner i forbindelse med opfølgningen på administrative formøder. Det kan fx være, at afdelingschefens kalender bookes i 30 minutter efter formødet, så rettelser/ justeringer kan afleveres, eller at sagsbehandleren er ansvarlig for at være ledig umiddelbart efter formødet. E.21 Gæstedeltagelse ved formøder løbende joeg Kontorchefer deltager lejlighedsvist ved relevante administrative formøder. E.22 Digitalisering af referat Forskellige muligheder for at digitalisere referatskrivningen ved udvalgsmøder undersøges cow I.1 Undersøge mulighederne internt og eksternt om evt. oprettelse af ny erfa-gruppe indenfor området sekretærfunktion/betjening af politikere SEKRETARIAT ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Gennemført 1. kvartal 2015 I.2 Oplæg i Sekretariat fra gæsteoplægsholder vedr. innovation Gennemført joeg januar 2015 I.3 Sikre indflydelse i forbindelse med udbud af ESDH- og Løbende joeg fagsystemer I.4 Øget gennemskuelighed i takstberegningerne Løbende csp I.5 Oversigt over Sekretariatets udlejningsejendomme og kontaktpersoner I.6 Såfremt det besluttes, at Esbjerg Kommune skal have åben indsigt, da igangsættes initiativer til forberedelse her af. Gennemført 3. kvartal 2015 Løbende A.1 Opfølgning på DBA i SafetyNet a. Sikre at der i afdelingerne er respekt om udmeldinger og deadlines for tilbagemeldinger b. Udarbejdelse af procedurer vedr. tilbagemelding af årlige joeg csp/hf hf opgaver, der løses for andre afd. A.2 Sikkerheds- og ergonomigennemgang Stormgade 200 Gennemført csp 1. kvartal 2015 A.3 Opgørelse over langtidsfriske ved alle afdelingsmøder Opstart primo januar joeg cow csp cow TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

9 INDLEDNING ESBJERG LUFTHAVN Esbjerg Lufthavn er i dag en effektiv virksomhed, hvor der er en sund balance imellem indtægter og udgifter. Med udgangspunkt i effektivitet, innovation og en attraktiv arbejdsplads skal Esbjerg Lufthavn sikre sig at de tjenesteydelser lufthavnen tilbyder, er af en sådan kvalitet og pris, at kunderne efterspørge disse. Branding skal være med til at sikre at Esbjerg Lufthavn er kendt indenfor offshore og luftfragt branchen både nationalt såvel som internationalt. Esbjerg Lufthavn er den del af Energi Metropol Esbjerg. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

10 KPI ERE (ESBJERG LUFTHAVN) Sygefravær 5 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0 Indberetning af nærvedulykker > 20 årligt Passagertiltrækning 20 % tilgang fra Energiforbrug 10 % reduktion Overarbejdstimer/optjent afspadsering 74 timer pr. medarbejder TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

11 ESBJERG LUFTHAVN EFFEKTIVITET ESBJERG LUFTHAVN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS E.1 Revision og godkendelse af alle uarbejdede jobbeskrivelser E.2 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling som en del af MUS-samtalen 2015 ab Årligt E.3 Gennemføre arbejdsgangsanalyser Løbende Ledergruppen E.4 Fastholde fokus på overarbejdstimer/optjent afspadsering Løbende ab ESBJERG LUFTHAVN INNOVATION I.1 Opsætning af solceller Marts 2015 Ledergruppen I.2 Analyse til videreudvikling af ydelser for fragt- og passagerflyvning; Udvide baneenderne Udvidelse af apron ab Ledergruppen I.3 Udvidelse af parkeringsareal 2015 Ledergruppen I.4 Analyse af problematikken ifm. forsinkelsesbassiner 2014 Ledergruppen I.5 Etablere/renovere forsinkelsesbassiner 2015 Ledergruppen I.6 Løbende revidering af tids- og prioriteringsplan vedr. modernisering af de fysiske rammer Løbende frem til 2016 I.7 Reducere energiforbruget ved: 2015 Ledergruppen Opsætning af solceller Udskiftning af pærer til LED Isolere i forbindelse med renovering af lufthavnen I.8 Businesscase på Uddannelsesakademi November 2014 Ledergruppen I.9 Reklamefremstød ifm. ruteflyvninger Løbende Ledergruppen I.10 Etablering af indenrigsrute 2. februar 2015 Ledergruppen I.11 Merflyvning til offshore Løbende Ledergruppen ab A messedeltagelser årligt både som deltagere og med 2015 ab egen stand A.2 Opdatering af hjemmesiden Løbende ab A.3 Sætte nærvedulykker på som et fast punkt ved personale ab møder. Ca. 4 gange pr. afdeling pr. år. A.4 Fastholde fokus på sygefravær i ledergruppen ved en gang Løbende ab pr. måned at gennemgå sygefravær statistikken og sikre opfølgning på samtalerne. A.5 Sikre opfølgning på handleplaner i Safetynet i ledergruppen/ 2015 ab Arbejdsmiljøgruppen ved at gennemgå dem på arbejdsmiljømøderne/ MED møderne A.6 Sikre opfølgning på intern APV Løbende frem ab til 2017 A.7 Pilotprojekt vedr. DBA/arbejdsglæde 2015 ab TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

12 INDLEDNING PLAN Plan er i mange henseender en vigtig og betydende samarbejdspartner for byens borgere og virksomheder. Vi er et knudepunkt for udformning af det fysiske miljø, naturen og planlægningen i Esbjerg Kommune, som sikrer hensyn til nutiden, fremtiden og de historiske omgivelser, både i forhold til borgerne og erhvervslivet. Derfor har vi også en vigtig rolle for at byrådets Vision 2020 og Væksstrategien kan opfyldes. Vi har opgaver som myndighed i forhold til konkrete projekter, store som små, men også i forhold til at sikre rammerne for en fornuftig og bæredygtig udformning af fremtidens Esbjerg. Derfor er det vigtigt, at vi opleves som en moderne, effektiv og innovativ medspiller, der målrettet arbejder på at leve op til de mange forpligtigelser, vi har. Det skylder vi både vore kunder, os selv og hinanden. Vi skal kunne håndtere forventningerne om høj kvalitet og produktivitet i alle forhold under stramme økonomiske vilkår og trods alt holde modet og humøret oppe. For når orkanen raser, kan vi krybe i ly og gemme os, indtil den måske går over. Men vi kan også vælge at stå frem og åbent møde de kommende års udfordringer. I strategipasset har vi prioriteret de indsatser, der skal arbejdes med de kommende år for at understøtte den positive udvikling, vi allerede har, og jeg er sikker på, at du fortsat vil være en positiv medspiller. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

13 KPI ERE (PLAN) Sagsbehandlingstid (fra fuldt oplyst materiale) 90 % overholdelse af målsætning Lokalplaner 9 måneder Facadetilladelser 4 uger Enfamiliehuse 4 uger Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 6 uger Øvrigt erhvervs-, institutions- og etagebyggeri 6 uger Sygefravær 6 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Langtidsfriske dage 214 pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0 Brugertilfredshed 4 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

14 PLAN EFFEKTIVITET PLAN INNOVATION E.1 Gennemføre arbejdsgangsanalyse på lokal- og kommuneplanområdet E.2 Indarbejdelse af procedurer i D4: Lokal- og kommuneplaner Parcelhussager Landzonetilladelser E.3 Opdatering af web-kommuneplan Ændringer i arbejdsgange i produktion af planer og upload af planer (ikke finansieret) E.4 Minimere indhentelse af supplerende materiale. For at minimere og fremskynde indhentelsen af supplerende materiale iværksættes følgende initiativer: Screeninger (se punkt 4) Procesbeskrivelse i kvitteringsmail (se punkt 5) Læs-Let vejledning på hjemmesiden Revidere indhold afgørelsesmails/afgørelsesskemaer, så teksten bliver mere læselig og forståelig. E.5 Indarbejdelse af facadesager i ledelsesinformationssystem Brugertilfredshed Sagsbehandlingstid Medio 2015 Ultimo 2015 Medio 2015 Medio 2015 Ultimo 2018 Ultimo 2015 Medio 2015 mohou/oba mohou/oba oe oe oba oe mohou I.1 Løbende udvikling af interessent- og borgerinddragelse mohou/oba Udvikle projektsamarbejdet og den faglige dialog med eksterne parter I.2 Afklaring af mulighed for en mere direkte kommunikations- Medio 2015 peba form med vores brugere/samarbejdspartnere I.3 Strategidokument: Udmøntning af Vision 2020 og Medio 2015 lesky vækststrategi på Klima/bæredygtighedsområdet I.4 Grønne inputs til indkøbsstrategien Medio 2015 lesky PLAN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS A.1 Udarbejdelse af individuelle handlingsplaner i Safetynet som Januar 2015 peba opfølgning på DBA A.2 Gennemføre fælles opfølgning på DBA med høj grad af Ultimo 2015 peba medarbejderinddragelse og fokus på social kapital A.3 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling: Byggeri Byplan Primo 2015 Primo 2015 oe mohou/oba A.4 Konkrete temaer m.v. på afdelings- og gruppemøder 2 gange i 2015 oe, mohou, oba A.5 Planlægning og gennemførelse af faglige/sociale arrangementer 1 fælles social årligt 1 fælles faglig årligt 1 i hvert kontor årligt A.6 Løbende fejring af de små og store succeser og fortælle den gode historie A.7 Bliv bedre og mere sikker til kundekontakt aktivitet gennemført A.8 Afholdelse af informations- og evalueringsmøder med bygherrekonsulenter en gang årligt Ultimo 2015 Ultimo 2015 peba Ledergruppen peba mohou TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

15 INDLEDNING MILJØ I Miljø ser vi de tre fyrtårne effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads som tre meget tæt forbundne sigtelinjer. Hvilken arbejdsplads opleves attraktiv, hvis den ikke fungerer effektivt og har fokus på fornyelse? og hvilken arbejdsplads kan leve op til et krav om effektivitet uden engagerede og tilfredse medarbejdere? Derfor ser vi det som en vigtig opgave at fastholde fokus på det målrettede arbejde med disse emner. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

16 KPI ERE (MILJØ) Sagsbehandlingstid 90 % overholdelse af målsætning Husdyrgodkendelser 12 sager 9 mdr. Husdyrgodkendelser 11 og 16 sager 6 mdr. Industrimiljøgodkendelser (defineres af Miljøstyrelsen forår 2015) Dagrenovation < 20 manglende tømninger pr. uge (0,05 %) Sygefravær 6 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Langtidsfriske > 50 % Arbejdsulykker med efterfølgende fravær 1 Indberetning af nærvedulykker > 20 årligt Brugertilfredshed 4 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

17 MILJØ EFFEKTIVITET MILJØ INNOVATION E.1 Gennemføre Lean-projekt på 3 området 1. halvår 2015 k-nv E.2 Gennemføre årlig evaluering af gennemførte arbejdsgangsanalyser/lean (husdyrsager, budget/regnskab i Affald) Inden udgangen af 2015 E.3 Gennemføre arbejdsgangsanalyse på farligt affald 1. halvår 2015 k-af E.4 Implementere ny praksis for godkendelser og revurderinger 1. halvår 2015 k-im E.5 Opdatere funktionsbeskrivelserne i afdelingen og udbredelse til relevante parter E.6 Gennemføre opdateringskampagner (fx hjemmeside, D4, Acadre) E.7 Opdatering af ledelsesinformation om husdyr- og industrigodkendelser Vurdering af hvorvidt tilsyn (landbrug og industri) skal indgå E.8 Kompetenceudvikling vedr. kommunikation - tematiseres efter kontorernes behov (digitalt, mundtligt eller skriftligt) mc 2. halvår 2015 mc Halvårligt k-nv 1. halvår 2015 k-nv, k-im 2. halvår 2015 mc E.9 Udbredelse af kvalitetsstyringssystem Affald: oprette yderligere procedurer for emnerne adgangsforhold/at, Renoweb og borgerkommunikation 1. marts 2015 k-af k-im, k-nv IM og N&V: løbende ajourføring E.10 Afstemme ambitionsniveau i afgørelsessager 1. halvår 2015 k-im E.11 Sikre mulighed for videndeling i Affald via temamøder, minimøder og bedre ind- og overblik via skema/tavler E.12 Selvbetjeningsløsninger implementeres i overensstemmelse med kanalstrategi E.13 Gennemføre kursus med redskaber til effektivisering af arbejdsdagen 1. halvår 2015 k-af Løbende mc 1. halvår 2015 mc I.1 Afprøve model for innovativ proces ifm. projekt omkring 1. halvår 2015 k-af organisk affald I.2 Revurdere idébank-konceptet Februar 2015 mc I.3 Etablering af opgavebank og synliggøre mulighederne overfor universiteter m.fl. på web og andre relevante medier MILJØ ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Marts 2015 A.1 Gentage sundhedstjek 1. juli 2015 mc Gennemføre event eller lignende omkring sundhed & trivsel (opfølgning på sundhedstjek og/eller tidligere temadag om stress evt. med udgangspunkt i et tema om arbejdsglæde) 1. oktober 2015 A.2 Anerkendelse til de langtidsfriske medarbejdere med 0-2 sygedage pr. år Løbende mc A.3 Sikre opfølgning på handleplanerne (DBA) i Safetynet Specificeret i handleplaner A.4 Fastholde fokus på sygefravær; Løbende Månedlig evaluering og erfaringsudveksling på ledermøde Fast punkt på afdelingsmøde A.5 Sætte nærvedulykker på som et fast punkt på arbejdsmiljøgruppernes 4 årlige møder i Affald-drift A.6 Sikre medarbejderne mulighed for at møde borgere/ virksomheder i uforpligtende sammenhænge (formidle viden, workshops, messer mv) Løbende Løbende k-nv k-af, k-nv k-im mc k-af k-af, k-im k-nv A.7 Sætte borgeren i centrum ved gennemførsel af forløb om Ultimo 2015 k-af service i Affald A.8 Hurtigt sikre kendskab til nye kolleger i TM 1. halvår 2015 mc TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

18 INDLEDNING DRIFT & ANLÆG Drift & Anlæg har mange samarbejdsrelationer både internt og eksternt i forhold til borgere og virksomheder, og som en moderne og løsningsorienteret samarbejdspartner har vi derfor fokus på at levere og udvikle effektive løsninger af høj kvalitet med målgruppens behov for øje. Vi mener, at spændende arbejdsopgaver, ansvar og gode relationer er nøglen til en attraktiv arbejdsplads med arbejdsglæde og trivsel. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

19 KPI ERE (DRIFT & ANLÆG) Sagsbehandlingstider Vej & Park, Vejmyndighed Sagsbehandlingstid 90 % overholdelse af målsætning Gravetilladelser 10 arbejdsdage Råden over vejarealer 10 arbejdsdage Sygefravær ultimo 2015: Ejendomme 5,5 dage pr. helårsansat Vej & Park 5,5 dage pr. helårsansat Entreprenør 10 dage pr. helårsansat Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ultimo 2015 Ejendomme = 0 Vej & Park = 0 Entreprenør 4 Brugertilfredshed Ejendomme, tilfredshed med projekter 4 Særlige KPI ere for Entreprenør: Indberetining af nærvedulykker > 80 årligt Klager < 20 årligt (skal revurderes efter HOD) Rekvisitioner, overholdelse af tid og pris 90 % (skal revurderes efter HOD) Kvalitet (overholdelse af kvalitetskrav 90 %) TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

20 DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET Tværgående E.1 Gennemførelse af Vej & Park analyse, Spor 1 (Vej & Park): Projektering Implementering af ny model for håndtering af eksterne rådgivere Evaluering af ny model Udvikling af teamkulturen i Vej & Park: Styrke teamkoordinatorrollen Fokus på teamkoordinatormøder som udviklingsmøder for teamene Kompetenceproces i teamene 2015 Dec Juni 2015 Februar 2015 Marts-dec maas maas maas April 2015 maas à Samlet kompetenceudviklingsplan for hvert team. E.2 Gennemførelse af Vej & Park analyse, Spor 2 (HOD): 2015 jrnma Udbudsplan Februar 2015 Tilpasning af organisation ved entreprenør April 2015 Overgang til HOD vinterdelen Oktober 2015 Overgang til HOD øvrige områder April 2015 E.3 Videreudvikling af Bruger-GIS Ultimo 2015 nfa E.4 Implementering af Bruger-GIS April-juni 2016 jrnma Entreprenør E.5 Undersøge mulighederne for brug af D4 August 2015 hmo E.6 Formulering af KPI for effektivitet og systematisering af Juni 2015 jrnma ledelsesinformation her om E.7 Udarbejdelse af langtidsplaner for kirkegårde cljen Gormsgade Gravlunden Jerne og Novrup E.8 Udarbejdelse af driftsplaner for skovene 2016 niibs E.9 Digitalisering af kirkegårdskortene cljen Gormsgade Gravlunden Jerne og novrup E.10 Arbejdskatalog med anvisninger, arbejdsrelaterede maskiner, ressourcer mv akiv E.11 Implementering af forskudttidsaftale Januar 2015 akiv E.12 Udarbejdelse af 1 årlig driftsplan for 2016 November 2015 akiv E.13 Brugerkurser i maskinvedligehold for udvalgte 2015 ocl materielgrupper E.14 Kvalitetsbeskrivelser og egenkontrol i skovene 2017 niibs E.15 Kvalitetsbeskrivelser og egenkontrol på Kirkegårde 2017 cljen E.16 Implementere kvalitetsbeskrivelser på de områder, hvor kvalitetsbeskrivelserne er udarbejdede 2015 akiv TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

21 DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET Vej & Park Ejendomme Indsats Deadline Projektleder Indsats Deadline Projektleder E.17 Udarbejde metode for måling af brugertilfredshed og gennemførsel her af April-dec maas E.22 Undersøge mulighederne for brug af D4 Første kvartal 2015 csc maas 2015 csc/kwh Udarbejdelse af op til 30 procedurebeskrivelser, workflows og standarder December 2014 E.23 Opdatere skema/model for brugerundersøgelse i Ejen domme og systematisering af ledelsesinformation her om janh Kvalitetsledelse indføres i fuld skala Januar 2015 E.24 Involvere bygningsbrugere mere i egen drift og vedligehold gennem afholdelse af dialogmøder I gang årligt midtvejsevaluering af anvendelsen herunder vurdering af omfang af anvendelse og erfaringer August 2015 E.25 Indføre M-Dok. Lagring af dokumenter 1 sted. 3 kvartal 2015 csc/janh løbende janh E.19 Udarbejde systematisk ledelsesinformation vedr. sagsbehandlingstid i Vej & Park (Vejmyndighed) Januar 2015 maas E.26 Opdatere/udarbejde konkrete og tekniske brugervejledninger 2-3 gange årligt via informationsbrev til serviceledere E.20 Undersøge og hvis muligt implementerer digital sagsbehandling af overkørselstilladelser (vejmyndighed) maas E.21 Digitalisering af sagsgange og henvendelser 2015 maas E.18 Implementering af kvalitetsledelse (D4) 5-10 sagsgange digitaliseres årligt. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

22 DRIFT & ANLÆG INNOVATION DRIFT & ANLÆG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Tværgående I.1 Fortælle minimum 6 gode historier ved hjælp af pressemeddelelser, hjemmeside mv. Entreprenør I.2 Synliggøre Entreprenør som en social ansvarlig arbejdsplads (virksomhedscenter), hvor 10 % af medarbejderne udgøres af ansatte på særlige vilkår (lærlinge/elever, praktikanter, seniorjobbere, nyttejobbere) Vej & Park I.3 Lån af arealer til arrangementer mv. implementering af digital selvbetjeningsløsning f.eks. Friluftslivesbjerg.dk Ejendomme I.4 Synliggøre sammenhængen mellem bygningers tilstand og bevillinger til vedligehold gennem udvikling af data til Caretaker 2015 Ledergruppen, Drift & Anlæg 2015 jrnma Ultimo 2015 maas 2015 csc/ janh I.5 Elektronisk a conto begæringer og slutsedler 2015 csc I.6 Implementering af energiledelsessystem 2015 csc/ janh Tværgående A.1 Handleplaner som opfølgning på DBA i Safetynet Udarbejdelse af handleplaner Implementering af handleplaner 2014 Påbegyndt i 2015 A.2 Proces med fokus på arbejdsglæde (afventer ForvaltningsMED) Entreprenør A.3 Skabe muligheder og forudsætninger for efter- Januar 2015 uddannelse og jobrotation A.4 Sikre fordeling af arbejdsopgaver hen over året via udarbejdelse af årsplaner A.5 Styrke indberetningen af nærvedulykker for herved at undgå arbejdsulykker 2016 akiv Ledergruppen, Drift & Anlæg Den strategiske ledelse, Entreprenør 2015 Den overordnede arbejdsmiljøgruppe A.6 Afholdelse af faglige/sociale arrangementer på 2015 jrnma tværs af organisationen Vej & Park A.7 Antal FAQ på hjemmeside ca kibp/klnie A.8 Fastholdelse af trivselsudvalget 2015 maas Ejendomme A.9 Konkrete temaer m.v. på afdelings- og gruppemøder 2015 csc/janh sættes på dagsordenen minimum 2 gange årligt. Vidensdeling via kompetencegrupper A.10 Afholdelse af 1 til 2 faglige/sociale arrangementer 2015 csc/janh TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS

TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS TEKNIK & MILJØ STRATEGI- PAS Teknik & Miljø Esbjerg Kommune TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune Indhold Forord...3 Mission, Vision og Værdigrundlag...4...5...6...7...8...9...10 Teknik &, organisationsplan...11 2 Præsentation Teknik & Direktion Kommunaldirektør

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og Formålet med HR-strategien er at understøtte kommunens vision HR-VISION om Hvidovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvis gode Vi er kendt omdømme tiltrækker dygtige medarbejdere, der kan håndtere,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

CENTER F Center for Parkering. Tilføj præsentationens titel i "Indsæt/ Sidehoved og Sidefod"

CENTER F Center for Parkering. Tilføj præsentationens titel i Indsæt/ Sidehoved og Sidefod CENTER F Center for Parkering 1 Strategier, mål og visioner Kvalitetssikring Økonomi Glade borger - mindre klager HOD m.m. Trivsel og arbejdsmiljø Rekruttering Kompetenceudvikling Arbejdsredskaber Sundhedsfremme

Læs mere

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis

Enkelthed er godt. - Om at gribe en strategisk bold i praksis Enkelthed er godt - Om at gribe en strategisk bold i praksis Kirsten Bundgaard Chef for HR og Arbejdsmiljø (2010) HR chef - etablering af HRorganisation (2007) HR chefkonsulent i KMD A/S fra 1997 2006

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune. Teknik & Miljø Præsentation

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune. Teknik & Miljø Præsentation Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune Teknik & Præsentation 1 Mission, Vision og Værdigrundlag Forord... 3 Mission, Vision og Værdigrundlag... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10 Teknik &, organisationsplan...

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere