TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune"

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS 2015 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

2 TEKNIK & MILJØS STRATEGIPAS INDHOLD Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. Hvert år skal der ske en revision af strategipasset. Revisionen i efteråret 2014 er sket gennem en proces i ForvaltningsMED, chefgruppen og de enkelte afdelinger. Det betyder, at indsatser nu er rettet til, så de er tidssvarende. Revisionen i efteråret 2014 er forløbet en smule anderledes sammenlignet med de to foregående år. Dette skyldes dels, at strategiarket er revideret til et mere overskueligt opfølgningsværktøj, der sikrer en mindre tung revisionsproces og dels, at de enkelte afdelinger har arbejdet mere på egen hånd i formuleringen af indsatser til effektuering fra Strategiarket opererer ikke længere med strategiske, taktiske og operationelle mål, men har nu mere karakter af en handleplan med indsatser og overordnede samt afdelingsspecifikke Key Performance Indicators (KPI ere) til effektuering. ForvaltningsMED og chefgruppen har besluttet; Én fælles vision; Vision 2016, hvori de tidligere afdelingsspecifikke visioner er indeholdt. Hver afdeling har derfor ikke længere deres egen vision. Fire fælles KPI ere. (Læs mere i afsnittet Key Performance Indicators (KPI ere) ) Tre fælles fokusområder; Effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads, og der er ikke ønsket afdelingsspecifikke fokusområder. Fem strategiske mål som er udmøntet i indsatser, hvor det er muligt, i de enkelte afdelinger (Læs mere i afsnittet Strategiske mål.) Hver afdeling har formuleret indsatser og afdelingsspecifikke KPI ere, som er indarbejdet i strategipasset. Du kan orientere dig herom i de 5 efterfølgende afsnit. Strategipasset giver dig således et overblik over indsatser og mål, der gælder for forvaltningen og for din afdeling. FÆLLES VISION, INDSATSER OG MÅL SEKRETARIAT ESBJERG LUFTHAVN PLAN MILJØ DRIFT & ANLÆG Hans Kjær Direktør Teknik & Miljø TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

3 KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI ERE) - STRATEGISKE MÅL FÆLLES VISION 2016 KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI ERE) Vi gør det nemt, hurtigt og professionelt med respekt for helheden. Det gør vi ved at: Omsætte den politiske dagsorden til handling gennem Effektiv drift og udvikling Økonomisk overblik og ansvarlighed God service og målrettet kommunikation At sætte Esbjerg på landkortet Servicere med respekt for helheden gennem Kvalitet og ansvarlige løsninger Professionalisme og hurtighed Tilgængelighed og digitale arbejdsgange Innovation og løbende forbedringer Have en inspirerende arbejdsplads gennem Tiltrækning og fastholdelse Tværfaglige og udviklende fællesskaber Faglig og personlig udvikling Dialog og medindflydelse i dagligdagen Synlig og værdibaseret ledelse KPI ere er overordnede præstationsmål, som indikerer, hvordan Teknik & Miljø præsterer. Chefgruppen og ForvaltningsMED har besluttet fire fælles KPI ere, der er foldet ud i afdelingerne som afdelingsspecifikke KPI ere. Derudover har afdelingerne formuleret afdelingsspecifikke KPI ere, som ikke refererer til de fælles KPI ere. De fire KPI ere er; Sagsbehandlingstid 90 % overholdelse af målsætning Sygefravær 8,5 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær 5 årligt Brugertilfredshed 4 STRATEGISKE MÅL Udvikling af ledelsesinformation: Vi udbygger det fælles ledelsesinformationssystem (LIS) med relevante områder, hvortil vi udarbejder månedlige rapporter, og sender dem til relevante parter. LIS anvendes som målopfyldelsesværktøj i forhold til de fastsatte KPI ere. Vi udarbejder alle relevante LIS-rapporter i Udbredelse af kvalitetsstyring: Udbredelse af kvalitetsstyring er indarbejdet under Effektivitet. Et kvalitetsstyringssystem er et administrativt værktøj, der indeholder procedurer og forskellige hjælpeværktøjer. Vi fortsætter den gradvise udbredelse af systemet i 2015 på de områder, hvor det giver værdi. Innovativ arbejdsplads med plads til kreativitet og nytænkning. Identificering af mindst 3 problem- eller udviklingsområder samt gennemføre en innovationsproces til løsning her af: Innovative tanker skal have tid og opstår ikke nødvendigvis som et led i en strategirevision. Derfor har strategirevisionen ikke nødvendigvis medført konkrete indsatser for dette strategiske mål. Gode idéer i form af indsatser kan løbende tilføjes strategiarket, hvilket gør dette til et dynamisk værktøj. Målet skal ses som et udtryk for, at chefgruppen støtter op om kreative tanker og innovationsprocesser, der gør hverdagen lidt lettere. Opfølgning på trivselsmålingen Danmarks Bedste Arbejdsplads 2014: Det skal sikres, at alle enheder og ledere følger op på Danmarks Bedste Arbejdsplads 2014 gennem handleplansudarbejdelse og oprettelse af disse i handleplansmodulet Safetynet. Dette skal sikres for at videreudvikle det gode psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Gennemførelse af en proces med fokus på arbejdsglæde: ForvaltningsMED og chefgruppen har besluttet, at der skal rettes mere fokus på arbejdsglæde og hvorfor medarbejderne i Teknik & Miljø kommer på arbejde. I 2015 bliver der derfor igangsat en proces med overskriften Arbejdsglæde. Den endelige proces er endnu ikke besluttet. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

4 INDLEDNING SEKRETARIAT På de næste sider i strategipasset, vil du kunne se, hvilke indsatser og mål vi i Sekretariat har besluttet at arbejde med i den kommende 2-årige periode, for at kunne leve op til Teknik & Miljøs overordnede Vision Alle medarbejdere i Sekretariat har medvirket til udarbejdelsen af de formulerede indsatser og mål, hvorfor medarbejderinddragelse naturligvis også vil være et vigtigt element i den nu forestående gennemførelse. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

5 KPI ERE (SEKRETARIAT) Deadlines dagsordensproduktion 90 % overholdelse Sygefravær 5 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0 Brugertilfredshed 4,5 Øget anvendelse af digitale løsninger: Indkøbt papir 10 % reduktion fra 2014 til 2015 Doc2mail (forsendelser og antal ark) 10 % øget anvendelse fra 2014 til 2015 NETS (udsendelse af fakturaer) 45 % anvendelse Hits på hjemmesiden 25 % stigning TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

6 SEKRETARIAT EFFEKTIVITET SEKRETARIAT EFFEKTIVITET E.1 Implementering af kvalitetsstyring (D4) på følgende områder: Dagsordensproduktion Brugerundersøgelser Samgravning Byggemodningsplan Ekpropriationssager Personaleområdet resultater fra LEAN Støttet Byggeri P-fonden Økonomi Affald Økonomi Plan Økonomi Miljø Prisme egne vejledninger Tilskudssager E.2 Kanalstrategiske tiltag: Sikre fortsat implementering af doc2mail herunder håndtering af CPR-numre (Ejdexplorer) samt opdatering og udbredelse af Doc2mail vejledning til masseforsendelse Udbrede anvendelsen af digital udsendelse af regninger Opdatering af Køb & Salgs salgssider Oprettelse af side på kommunens hjemmeside vedr. information om kolonihaver; kontakter, telefonnumre mv. Sikre at byggesager oprettet efter 1. januar 2009 er tilgængelige på hjemmesiden Gennemføre hit-måling på følgende sider på hjemmesiden: Byggegrunde Byggesagsarkiv Kolonihaver Kirkegårde Kort over Esbjerg Kommune Herefter iværksættes eventuelle markedsførings-/ forbedringstiltag Ultimo 2015 Gennemført 1. kvartal 2015 Løbende Gennemført 1. kvartal 2015 Gennemført 2. kvartal 2015 Gennemført 1. kvartal 2015 Løbende joeg cow/joeg csp/hf cow csp cow lobk E.3 Arbejdsgangsanalyser (LEAN) på personaleområdet Gennemført csp 2. kvartal 2015 E.4 Udarbejde procedure for organiseringen af økonomistyringen ved tværgående projekter Gennemført 1. kvartal 2015 joeg E.5 Kirkegårde papirarkiv i kælderen. Oprydning og evt. indscanning Gennemført medio 2015 E.6 Udrulning af Web-Gis Gennemført bipa - Opfølgning og udbygning, såvel internt som eksternt 2. kvartal 2015 E.7 Implementering af nyeste Arc-Gis Gennemført perjr 1. kvartal 2015 E.8 Geokodning af bygninger Igangsættes perjr 2015 E.9 Implementering af Geo Danmark Data (FOT) struktur og I løbet af 2015 stros arbejdsgange (LSA og ÆUP) E.10 Implementering af adressepakken Løbende andni E.11 Videndeling i ledergruppen i forbindelse med Jørgen Gejls fratrædelse Gennemført 1. april 2015 E.12 Gennemgang af kasse/regnskabsregulativ i forhold til Gennemført dagligdagen i samarbejde med økonomi 3. kvartal 2015 E.13 Optimering af lejereguleringer Gennemført 1. kvartal 2015 hf joeg csp csp TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

7 SEKRETARIAT EFFEKTIVITET SEKRETARIAT EFFEKTIVITET Opfølgning på arbejdsgangsanalyse dagsordensproduktion E.14 Arbejdsgange/retningslinjer internt i Sekretariat cow a. Sekretariat Frodesgade skal have adgang til kø-listen i Acadre, således dagsordenspunkter kan sættes i kø (og låses op) ved oprettelse. b. Overleveringen af informationer fra administrativt formøde (TBU) forbedres via: Videresendelse af dagsordenssamlerens notater fra formødet til dagsordensansvarlig medarbejder i Sekretariat Frodesgade (fortsættelse af nuværende praksis) Sidemandsoplæring/forventningsafstemning mellem dagsordenssamleren (Sekretariat Rådhus) og dagsordensansvarlig medarbejder i Sekretariat Frodesgade c. Det formidles, at dagsordenssamlerens rolle i forbindelse med dagsordensproduktionen er at følge op på eventuelle Redaktionelle fejl. Dvs. de fejl som har indvirkning på selve dannelsen/produktionen af dagordenen (bilag som PDF, korrekt opstilling af punkter mv.). Ansvaret for justeringer af indholdsmæssige fejl (kommaer, stavefejl, formuleringer mv.) ligger i afdelingerne. E.15 Arbejdsgange i Plan a. Formøder i Plan fastholdes, men behovet herfor vurderes løbende, idet formødet på sigt muligvis kan kombineres med ledermøder/afklaringsmøder b. Der ydes ikke sekretærbistand ved formøderne i Plan, men Sekretariatet danner stadig en dagsorden til formødet cow E.16 Procedurebeskrivelser Vej & Park cow/hf Der udarbejdes procedurebeskrivelser i D4, som beskriver de væsentlige steps fra Sagsbehandler til Udvalg, samt en oversigt med relevante deadlines. Relevante ledere/ medarbejdere fra afdelingerne høres i forbindelse med udarbejdelsen af procedurebeskrivelserne. Der rettes særlig opmærksomhed på følgende: Ensartet anvendelse af kø-liste + oplåsning af sager Forskelligartet håndtering af sagsoprettelse/oprettelse af dagsordenspunkter Frodesgade/Rådhuset Indarbejdelse af deadline for formøde i Plan og aftale vedr. låsning/oplåsning af sager Forventningsafstemning med nærmeste leder inden opstart af sag Afdelinger har ansvaret for at færdigmelde dagsordenspunkter til tiden, og at de er godkendt ved kontorchef/afdelingschef Dagsordenssamleren låser dagsordenspunkter ved deadline (primært formøder). Dagsordenspunkter skal være færdige ved deadline for administrativt formøde. Direktør har kompetence til at afvige her fra. Rollefordeling afdelinger/dagsordenssamler E.17 Quick Guide Der udarbejdes en Quick guide til brug for sagsbehandlerne i forbindelse med udarbejdelsen af dagsordenspunkter. Guiden skal indeholde de væsentligste ting, man som sagsbehandler skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelsen af et dagsordenspunkt. Guiden skal supplere den mere overordnede procedurebeskrivelse og fungere som bilag her til i D4. E.18 Introduktion af Procedurebeskrivelse og Quick Guide Procedurebeskrivelsen og Quick Guiden introduceres i afdelingerne, fx ved et afdelingsmøde eller et mini-kursus. Dette aftales nærmere mellem Sekretariat og de respektive afdelingschefer. Plan Miljø Sekretariat hf/cow cow/hf TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

8 SEKRETARIAT EFFEKTIVITET SEKRETARIAT INNOVATION E.19 Ledelsesinformation a. Kvantitativt Der opbygges et ledelsesinformationssystem, hvor overholdelse af deadlines månedsvist opgøres og udsendes. Herunder formulering af fælles retningslinjer for hvornår en deadline er overholdt samt udmelding her om. b. Kvalitativt cow/kwh cow Dagsordenssamlerne opgør efter behov typiske redaktionelle fejl. Dvs. de fejl som har indvirkning på selve dannelsen/produktionen af dagordenen (bilag som PDF, korrekt opstilling af punkter mv.). Opgørelsen udsendes til relevante kontorchefer. E.20 Opfølgning på formøder hf/cow Der opbygges i afdelingerne rutiner i forbindelse med opfølgningen på administrative formøder. Det kan fx være, at afdelingschefens kalender bookes i 30 minutter efter formødet, så rettelser/ justeringer kan afleveres, eller at sagsbehandleren er ansvarlig for at være ledig umiddelbart efter formødet. E.21 Gæstedeltagelse ved formøder løbende joeg Kontorchefer deltager lejlighedsvist ved relevante administrative formøder. E.22 Digitalisering af referat Forskellige muligheder for at digitalisere referatskrivningen ved udvalgsmøder undersøges cow I.1 Undersøge mulighederne internt og eksternt om evt. oprettelse af ny erfa-gruppe indenfor området sekretærfunktion/betjening af politikere SEKRETARIAT ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Gennemført 1. kvartal 2015 I.2 Oplæg i Sekretariat fra gæsteoplægsholder vedr. innovation Gennemført joeg januar 2015 I.3 Sikre indflydelse i forbindelse med udbud af ESDH- og Løbende joeg fagsystemer I.4 Øget gennemskuelighed i takstberegningerne Løbende csp I.5 Oversigt over Sekretariatets udlejningsejendomme og kontaktpersoner I.6 Såfremt det besluttes, at Esbjerg Kommune skal have åben indsigt, da igangsættes initiativer til forberedelse her af. Gennemført 3. kvartal 2015 Løbende A.1 Opfølgning på DBA i SafetyNet a. Sikre at der i afdelingerne er respekt om udmeldinger og deadlines for tilbagemeldinger b. Udarbejdelse af procedurer vedr. tilbagemelding af årlige joeg csp/hf hf opgaver, der løses for andre afd. A.2 Sikkerheds- og ergonomigennemgang Stormgade 200 Gennemført csp 1. kvartal 2015 A.3 Opgørelse over langtidsfriske ved alle afdelingsmøder Opstart primo januar joeg cow csp cow TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

9 INDLEDNING ESBJERG LUFTHAVN Esbjerg Lufthavn er i dag en effektiv virksomhed, hvor der er en sund balance imellem indtægter og udgifter. Med udgangspunkt i effektivitet, innovation og en attraktiv arbejdsplads skal Esbjerg Lufthavn sikre sig at de tjenesteydelser lufthavnen tilbyder, er af en sådan kvalitet og pris, at kunderne efterspørge disse. Branding skal være med til at sikre at Esbjerg Lufthavn er kendt indenfor offshore og luftfragt branchen både nationalt såvel som internationalt. Esbjerg Lufthavn er den del af Energi Metropol Esbjerg. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

10 KPI ERE (ESBJERG LUFTHAVN) Sygefravær 5 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0 Indberetning af nærvedulykker > 20 årligt Passagertiltrækning 20 % tilgang fra Energiforbrug 10 % reduktion Overarbejdstimer/optjent afspadsering 74 timer pr. medarbejder TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

11 ESBJERG LUFTHAVN EFFEKTIVITET ESBJERG LUFTHAVN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS E.1 Revision og godkendelse af alle uarbejdede jobbeskrivelser E.2 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling som en del af MUS-samtalen 2015 ab Årligt E.3 Gennemføre arbejdsgangsanalyser Løbende Ledergruppen E.4 Fastholde fokus på overarbejdstimer/optjent afspadsering Løbende ab ESBJERG LUFTHAVN INNOVATION I.1 Opsætning af solceller Marts 2015 Ledergruppen I.2 Analyse til videreudvikling af ydelser for fragt- og passagerflyvning; Udvide baneenderne Udvidelse af apron ab Ledergruppen I.3 Udvidelse af parkeringsareal 2015 Ledergruppen I.4 Analyse af problematikken ifm. forsinkelsesbassiner 2014 Ledergruppen I.5 Etablere/renovere forsinkelsesbassiner 2015 Ledergruppen I.6 Løbende revidering af tids- og prioriteringsplan vedr. modernisering af de fysiske rammer Løbende frem til 2016 I.7 Reducere energiforbruget ved: 2015 Ledergruppen Opsætning af solceller Udskiftning af pærer til LED Isolere i forbindelse med renovering af lufthavnen I.8 Businesscase på Uddannelsesakademi November 2014 Ledergruppen I.9 Reklamefremstød ifm. ruteflyvninger Løbende Ledergruppen I.10 Etablering af indenrigsrute 2. februar 2015 Ledergruppen I.11 Merflyvning til offshore Løbende Ledergruppen ab A messedeltagelser årligt både som deltagere og med 2015 ab egen stand A.2 Opdatering af hjemmesiden Løbende ab A.3 Sætte nærvedulykker på som et fast punkt ved personale ab møder. Ca. 4 gange pr. afdeling pr. år. A.4 Fastholde fokus på sygefravær i ledergruppen ved en gang Løbende ab pr. måned at gennemgå sygefravær statistikken og sikre opfølgning på samtalerne. A.5 Sikre opfølgning på handleplaner i Safetynet i ledergruppen/ 2015 ab Arbejdsmiljøgruppen ved at gennemgå dem på arbejdsmiljømøderne/ MED møderne A.6 Sikre opfølgning på intern APV Løbende frem ab til 2017 A.7 Pilotprojekt vedr. DBA/arbejdsglæde 2015 ab TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

12 INDLEDNING PLAN Plan er i mange henseender en vigtig og betydende samarbejdspartner for byens borgere og virksomheder. Vi er et knudepunkt for udformning af det fysiske miljø, naturen og planlægningen i Esbjerg Kommune, som sikrer hensyn til nutiden, fremtiden og de historiske omgivelser, både i forhold til borgerne og erhvervslivet. Derfor har vi også en vigtig rolle for at byrådets Vision 2020 og Væksstrategien kan opfyldes. Vi har opgaver som myndighed i forhold til konkrete projekter, store som små, men også i forhold til at sikre rammerne for en fornuftig og bæredygtig udformning af fremtidens Esbjerg. Derfor er det vigtigt, at vi opleves som en moderne, effektiv og innovativ medspiller, der målrettet arbejder på at leve op til de mange forpligtigelser, vi har. Det skylder vi både vore kunder, os selv og hinanden. Vi skal kunne håndtere forventningerne om høj kvalitet og produktivitet i alle forhold under stramme økonomiske vilkår og trods alt holde modet og humøret oppe. For når orkanen raser, kan vi krybe i ly og gemme os, indtil den måske går over. Men vi kan også vælge at stå frem og åbent møde de kommende års udfordringer. I strategipasset har vi prioriteret de indsatser, der skal arbejdes med de kommende år for at understøtte den positive udvikling, vi allerede har, og jeg er sikker på, at du fortsat vil være en positiv medspiller. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

13 KPI ERE (PLAN) Sagsbehandlingstid (fra fuldt oplyst materiale) 90 % overholdelse af målsætning Lokalplaner 9 måneder Facadetilladelser 4 uger Enfamiliehuse 4 uger Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet 6 uger Øvrigt erhvervs-, institutions- og etagebyggeri 6 uger Sygefravær 6 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Langtidsfriske dage 214 pr. helårsansat ultimo 2015 Arbejdsulykker med efterfølgende fravær = 0 Brugertilfredshed 4 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

14 PLAN EFFEKTIVITET PLAN INNOVATION E.1 Gennemføre arbejdsgangsanalyse på lokal- og kommuneplanområdet E.2 Indarbejdelse af procedurer i D4: Lokal- og kommuneplaner Parcelhussager Landzonetilladelser E.3 Opdatering af web-kommuneplan Ændringer i arbejdsgange i produktion af planer og upload af planer (ikke finansieret) E.4 Minimere indhentelse af supplerende materiale. For at minimere og fremskynde indhentelsen af supplerende materiale iværksættes følgende initiativer: Screeninger (se punkt 4) Procesbeskrivelse i kvitteringsmail (se punkt 5) Læs-Let vejledning på hjemmesiden Revidere indhold afgørelsesmails/afgørelsesskemaer, så teksten bliver mere læselig og forståelig. E.5 Indarbejdelse af facadesager i ledelsesinformationssystem Brugertilfredshed Sagsbehandlingstid Medio 2015 Ultimo 2015 Medio 2015 Medio 2015 Ultimo 2018 Ultimo 2015 Medio 2015 mohou/oba mohou/oba oe oe oba oe mohou I.1 Løbende udvikling af interessent- og borgerinddragelse mohou/oba Udvikle projektsamarbejdet og den faglige dialog med eksterne parter I.2 Afklaring af mulighed for en mere direkte kommunikations- Medio 2015 peba form med vores brugere/samarbejdspartnere I.3 Strategidokument: Udmøntning af Vision 2020 og Medio 2015 lesky vækststrategi på Klima/bæredygtighedsområdet I.4 Grønne inputs til indkøbsstrategien Medio 2015 lesky PLAN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS A.1 Udarbejdelse af individuelle handlingsplaner i Safetynet som Januar 2015 peba opfølgning på DBA A.2 Gennemføre fælles opfølgning på DBA med høj grad af Ultimo 2015 peba medarbejderinddragelse og fokus på social kapital A.3 Gennemføre kompetenceafklaring og kompetenceudvikling: Byggeri Byplan Primo 2015 Primo 2015 oe mohou/oba A.4 Konkrete temaer m.v. på afdelings- og gruppemøder 2 gange i 2015 oe, mohou, oba A.5 Planlægning og gennemførelse af faglige/sociale arrangementer 1 fælles social årligt 1 fælles faglig årligt 1 i hvert kontor årligt A.6 Løbende fejring af de små og store succeser og fortælle den gode historie A.7 Bliv bedre og mere sikker til kundekontakt aktivitet gennemført A.8 Afholdelse af informations- og evalueringsmøder med bygherrekonsulenter en gang årligt Ultimo 2015 Ultimo 2015 peba Ledergruppen peba mohou TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

15 INDLEDNING MILJØ I Miljø ser vi de tre fyrtårne effektivitet, innovation og attraktiv arbejdsplads som tre meget tæt forbundne sigtelinjer. Hvilken arbejdsplads opleves attraktiv, hvis den ikke fungerer effektivt og har fokus på fornyelse? og hvilken arbejdsplads kan leve op til et krav om effektivitet uden engagerede og tilfredse medarbejdere? Derfor ser vi det som en vigtig opgave at fastholde fokus på det målrettede arbejde med disse emner. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

16 KPI ERE (MILJØ) Sagsbehandlingstid 90 % overholdelse af målsætning Husdyrgodkendelser 12 sager 9 mdr. Husdyrgodkendelser 11 og 16 sager 6 mdr. Industrimiljøgodkendelser (defineres af Miljøstyrelsen forår 2015) Dagrenovation < 20 manglende tømninger pr. uge (0,05 %) Sygefravær 6 dage pr. helårsansat ultimo 2015 Langtidsfriske > 50 % Arbejdsulykker med efterfølgende fravær 1 Indberetning af nærvedulykker > 20 årligt Brugertilfredshed 4 TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

17 MILJØ EFFEKTIVITET MILJØ INNOVATION E.1 Gennemføre Lean-projekt på 3 området 1. halvår 2015 k-nv E.2 Gennemføre årlig evaluering af gennemførte arbejdsgangsanalyser/lean (husdyrsager, budget/regnskab i Affald) Inden udgangen af 2015 E.3 Gennemføre arbejdsgangsanalyse på farligt affald 1. halvår 2015 k-af E.4 Implementere ny praksis for godkendelser og revurderinger 1. halvår 2015 k-im E.5 Opdatere funktionsbeskrivelserne i afdelingen og udbredelse til relevante parter E.6 Gennemføre opdateringskampagner (fx hjemmeside, D4, Acadre) E.7 Opdatering af ledelsesinformation om husdyr- og industrigodkendelser Vurdering af hvorvidt tilsyn (landbrug og industri) skal indgå E.8 Kompetenceudvikling vedr. kommunikation - tematiseres efter kontorernes behov (digitalt, mundtligt eller skriftligt) mc 2. halvår 2015 mc Halvårligt k-nv 1. halvår 2015 k-nv, k-im 2. halvår 2015 mc E.9 Udbredelse af kvalitetsstyringssystem Affald: oprette yderligere procedurer for emnerne adgangsforhold/at, Renoweb og borgerkommunikation 1. marts 2015 k-af k-im, k-nv IM og N&V: løbende ajourføring E.10 Afstemme ambitionsniveau i afgørelsessager 1. halvår 2015 k-im E.11 Sikre mulighed for videndeling i Affald via temamøder, minimøder og bedre ind- og overblik via skema/tavler E.12 Selvbetjeningsløsninger implementeres i overensstemmelse med kanalstrategi E.13 Gennemføre kursus med redskaber til effektivisering af arbejdsdagen 1. halvår 2015 k-af Løbende mc 1. halvår 2015 mc I.1 Afprøve model for innovativ proces ifm. projekt omkring 1. halvår 2015 k-af organisk affald I.2 Revurdere idébank-konceptet Februar 2015 mc I.3 Etablering af opgavebank og synliggøre mulighederne overfor universiteter m.fl. på web og andre relevante medier MILJØ ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Marts 2015 A.1 Gentage sundhedstjek 1. juli 2015 mc Gennemføre event eller lignende omkring sundhed & trivsel (opfølgning på sundhedstjek og/eller tidligere temadag om stress evt. med udgangspunkt i et tema om arbejdsglæde) 1. oktober 2015 A.2 Anerkendelse til de langtidsfriske medarbejdere med 0-2 sygedage pr. år Løbende mc A.3 Sikre opfølgning på handleplanerne (DBA) i Safetynet Specificeret i handleplaner A.4 Fastholde fokus på sygefravær; Løbende Månedlig evaluering og erfaringsudveksling på ledermøde Fast punkt på afdelingsmøde A.5 Sætte nærvedulykker på som et fast punkt på arbejdsmiljøgruppernes 4 årlige møder i Affald-drift A.6 Sikre medarbejderne mulighed for at møde borgere/ virksomheder i uforpligtende sammenhænge (formidle viden, workshops, messer mv) Løbende Løbende k-nv k-af, k-nv k-im mc k-af k-af, k-im k-nv A.7 Sætte borgeren i centrum ved gennemførsel af forløb om Ultimo 2015 k-af service i Affald A.8 Hurtigt sikre kendskab til nye kolleger i TM 1. halvår 2015 mc TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

18 INDLEDNING DRIFT & ANLÆG Drift & Anlæg har mange samarbejdsrelationer både internt og eksternt i forhold til borgere og virksomheder, og som en moderne og løsningsorienteret samarbejdspartner har vi derfor fokus på at levere og udvikle effektive løsninger af høj kvalitet med målgruppens behov for øje. Vi mener, at spændende arbejdsopgaver, ansvar og gode relationer er nøglen til en attraktiv arbejdsplads med arbejdsglæde og trivsel. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

19 KPI ERE (DRIFT & ANLÆG) Sagsbehandlingstider Vej & Park, Vejmyndighed Sagsbehandlingstid 90 % overholdelse af målsætning Gravetilladelser 10 arbejdsdage Råden over vejarealer 10 arbejdsdage Sygefravær ultimo 2015: Ejendomme 5,5 dage pr. helårsansat Vej & Park 5,5 dage pr. helårsansat Entreprenør 10 dage pr. helårsansat Arbejdsulykker med efterfølgende fravær ultimo 2015 Ejendomme = 0 Vej & Park = 0 Entreprenør 4 Brugertilfredshed Ejendomme, tilfredshed med projekter 4 Særlige KPI ere for Entreprenør: Indberetining af nærvedulykker > 80 årligt Klager < 20 årligt (skal revurderes efter HOD) Rekvisitioner, overholdelse af tid og pris 90 % (skal revurderes efter HOD) Kvalitet (overholdelse af kvalitetskrav 90 %) TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

20 DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET Tværgående E.1 Gennemførelse af Vej & Park analyse, Spor 1 (Vej & Park): Projektering Implementering af ny model for håndtering af eksterne rådgivere Evaluering af ny model Udvikling af teamkulturen i Vej & Park: Styrke teamkoordinatorrollen Fokus på teamkoordinatormøder som udviklingsmøder for teamene Kompetenceproces i teamene 2015 Dec Juni 2015 Februar 2015 Marts-dec maas maas maas April 2015 maas à Samlet kompetenceudviklingsplan for hvert team. E.2 Gennemførelse af Vej & Park analyse, Spor 2 (HOD): 2015 jrnma Udbudsplan Februar 2015 Tilpasning af organisation ved entreprenør April 2015 Overgang til HOD vinterdelen Oktober 2015 Overgang til HOD øvrige områder April 2015 E.3 Videreudvikling af Bruger-GIS Ultimo 2015 nfa E.4 Implementering af Bruger-GIS April-juni 2016 jrnma Entreprenør E.5 Undersøge mulighederne for brug af D4 August 2015 hmo E.6 Formulering af KPI for effektivitet og systematisering af Juni 2015 jrnma ledelsesinformation her om E.7 Udarbejdelse af langtidsplaner for kirkegårde cljen Gormsgade Gravlunden Jerne og Novrup E.8 Udarbejdelse af driftsplaner for skovene 2016 niibs E.9 Digitalisering af kirkegårdskortene cljen Gormsgade Gravlunden Jerne og novrup E.10 Arbejdskatalog med anvisninger, arbejdsrelaterede maskiner, ressourcer mv akiv E.11 Implementering af forskudttidsaftale Januar 2015 akiv E.12 Udarbejdelse af 1 årlig driftsplan for 2016 November 2015 akiv E.13 Brugerkurser i maskinvedligehold for udvalgte 2015 ocl materielgrupper E.14 Kvalitetsbeskrivelser og egenkontrol i skovene 2017 niibs E.15 Kvalitetsbeskrivelser og egenkontrol på Kirkegårde 2017 cljen E.16 Implementere kvalitetsbeskrivelser på de områder, hvor kvalitetsbeskrivelserne er udarbejdede 2015 akiv TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

21 DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET DRIFT & ANLÆG EFFEKTIVITET Vej & Park Ejendomme Indsats Deadline Projektleder Indsats Deadline Projektleder E.17 Udarbejde metode for måling af brugertilfredshed og gennemførsel her af April-dec maas E.22 Undersøge mulighederne for brug af D4 Første kvartal 2015 csc maas 2015 csc/kwh Udarbejdelse af op til 30 procedurebeskrivelser, workflows og standarder December 2014 E.23 Opdatere skema/model for brugerundersøgelse i Ejen domme og systematisering af ledelsesinformation her om janh Kvalitetsledelse indføres i fuld skala Januar 2015 E.24 Involvere bygningsbrugere mere i egen drift og vedligehold gennem afholdelse af dialogmøder I gang årligt midtvejsevaluering af anvendelsen herunder vurdering af omfang af anvendelse og erfaringer August 2015 E.25 Indføre M-Dok. Lagring af dokumenter 1 sted. 3 kvartal 2015 csc/janh løbende janh E.19 Udarbejde systematisk ledelsesinformation vedr. sagsbehandlingstid i Vej & Park (Vejmyndighed) Januar 2015 maas E.26 Opdatere/udarbejde konkrete og tekniske brugervejledninger 2-3 gange årligt via informationsbrev til serviceledere E.20 Undersøge og hvis muligt implementerer digital sagsbehandling af overkørselstilladelser (vejmyndighed) maas E.21 Digitalisering af sagsgange og henvendelser 2015 maas E.18 Implementering af kvalitetsledelse (D4) 5-10 sagsgange digitaliseres årligt. TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

22 DRIFT & ANLÆG INNOVATION DRIFT & ANLÆG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Tværgående I.1 Fortælle minimum 6 gode historier ved hjælp af pressemeddelelser, hjemmeside mv. Entreprenør I.2 Synliggøre Entreprenør som en social ansvarlig arbejdsplads (virksomhedscenter), hvor 10 % af medarbejderne udgøres af ansatte på særlige vilkår (lærlinge/elever, praktikanter, seniorjobbere, nyttejobbere) Vej & Park I.3 Lån af arealer til arrangementer mv. implementering af digital selvbetjeningsløsning f.eks. Friluftslivesbjerg.dk Ejendomme I.4 Synliggøre sammenhængen mellem bygningers tilstand og bevillinger til vedligehold gennem udvikling af data til Caretaker 2015 Ledergruppen, Drift & Anlæg 2015 jrnma Ultimo 2015 maas 2015 csc/ janh I.5 Elektronisk a conto begæringer og slutsedler 2015 csc I.6 Implementering af energiledelsessystem 2015 csc/ janh Tværgående A.1 Handleplaner som opfølgning på DBA i Safetynet Udarbejdelse af handleplaner Implementering af handleplaner 2014 Påbegyndt i 2015 A.2 Proces med fokus på arbejdsglæde (afventer ForvaltningsMED) Entreprenør A.3 Skabe muligheder og forudsætninger for efter- Januar 2015 uddannelse og jobrotation A.4 Sikre fordeling af arbejdsopgaver hen over året via udarbejdelse af årsplaner A.5 Styrke indberetningen af nærvedulykker for herved at undgå arbejdsulykker 2016 akiv Ledergruppen, Drift & Anlæg Den strategiske ledelse, Entreprenør 2015 Den overordnede arbejdsmiljøgruppe A.6 Afholdelse af faglige/sociale arrangementer på 2015 jrnma tværs af organisationen Vej & Park A.7 Antal FAQ på hjemmeside ca kibp/klnie A.8 Fastholdelse af trivselsudvalget 2015 maas Ejendomme A.9 Konkrete temaer m.v. på afdelings- og gruppemøder 2015 csc/janh sættes på dagsordenen minimum 2 gange årligt. Vidensdeling via kompetencegrupper A.10 Afholdelse af 1 til 2 faglige/sociale arrangementer 2015 csc/janh TEKNIK & MILJØ STRATEGIPAS

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering

EJENDOMME. VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2014 Kultur, organisation og digitalisering Juni 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. 3. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 VISION, MISsION OG STRATEGI... 4 Mission... 4 Strategi...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere