Af Jon Birger Pedersen, Ghita Cordsen Nielsen, Poul Henning Petersen og Hans Kristensen. \l.. r~,l rt 47!toOncr. I'I.mln.fm I dh txrlg...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Jon Birger Pedersen, Ghita Cordsen Nielsen, Poul Henning Petersen og Hans Kristensen. \l.. r~,l rt 47!toOncr. I'I.mln.fm I dh txrlg..."

Transkript

1 D Bælgsæd Af on Birger Pedersen Ghita Cordsen Nielsen Poul Henning Petersen og Hans Kristensen [)Ollll11arl-... areal Illct..Ilwlg;l'd lilmoocnhed udgon.:... n;clcll IOtl X:I. af markæn. H(l\larealc\ i 1999 har \;l'ici co! ha. Cl fald po 'o.oon ha i forhold III ItNH. DCI mq;cl nchor-.ngt' \ejr. Lkr I 'tore dele af bntk't bar pr;t'gcl \ ;dqa'(lilcn og lur-.ic dd <tf hu'i..:n. l kolllhlll<llillo med en urt \nnnd~)lgc i forhimlcbe lill'd.l'nl'mc' 'lf..lulicmk hllllll'-iring hat de'l'rtc tx l~lh~1. ;11 der I de nc'lc ærtcmar'er l 1999 er hu'tcl nu!!lc IlIq!l:1 ulillrco'll{lilcndc udh~ Iler DCI fllgllgc \ C'T I ]1>99 har gi' et gode Oetlllgd..cr Ipr.Illgrch ;lf Olmpc..ygdol11l1lc. hhuldl :lildel :tth: '~gc. ItIr..kdligl..' rodhrandlillpc og: her for.. ()~ lfl'iliillc\[ cncrntlrad f l\ph:1il01ll) lt'd har og..j hah gode hclillgd..er. og i en dej marker har der \ ;ltct meget I'lldhraml. 131:ldlll... an~rt'tx'ne har ()\cnec!l(lc \:cr\1 moderall'. men med krafligc allgn.:h i enkl'1tmarkcr. l'i:\lllngen af :crlt.:\ikil'r\' Cl' ugclllllgl \i: krei Ilhlll:rldcr hlc\t't fulgt pa omkring 30 lokaliteter I plalllea\ 1... l..on...ulcllierne... cgi...ln.. rlllg....nd I figur I '20 flcl 80 ~ 60 N... ~ ~ 0 20 ~ ~ o flt: j I l Fangst af ærteviklere I Uge ni' j'lif1gh 11/1l'rlt'I'il.ll'rl' /.!f'ili///oflltl!dt'r; It)% lit} 1/101I1II1l'1\1.0I1\1I/('III('n/('\ n-gi\lrt'rmg\1lt'/. /il/wll ll/fallwrt!l/ol\(lg i Im /f.!\{i'i//<w \l.. r~l rt 7!toOncr I'I.mln.fm I dh txrlg...ro. Anlal fonøa 'c... 11) \ ningcll p' de;ll lokalltctcrnc. Inor lkr IHL' Cl' hchandkt med m...diiclit.:r omknng hlolll...rrlllg H: \ ilingen har i I(Ni) \ :l'rcl moderat. Hda'lllpcl...c 'lf ~l'fte\ 1...lcre anhelale... nar tier I :111 I II) fa'lder er fanccl 200 'l'rlc\il..lcre. I ~l rter med :erllgc kalllcl~'~':l\ :lilhc:lale... I:ll...æmpcl...c \cd fanl.!'1 :If IO :crlc\... krt.: {(llalt i ::! fældcl'. Bd..:l lilpcl~c I..al ahc:llle laf\l'rnc... I..l:l'l..lllng og...bl derf(lr Inr'l udfore... O ::!O dage dlcr fang'ii.:n. tidlig...t l varml \elf. Læsevejledning I delle ;lf...11i1 \\l1lt~llc' lor...ngelle Illed (lr1er o~ plan IC\;l'llI I b:l'i~..æd Dcr linlie... h:1;cr ( i h<l~l'n en ll\er'''i~t over dc :..lfprmcde...or1er. dcrc... aht.ullll1llg. l'or;l dlcrhetegncl...i: lor:l'dlc:r m.l11. I delle al-.llil man h1;e1ede... linde en O\Cr'..I!!1 o\er de alprml'lk midler. deri:' IOdholdtnller...arm lll<lrc<hpn'l'n for de TlMr...c:d...for1c mider. Omfanget af are funlg...arhc:jdc 1 hælf!...a:d Ircl1l ~ar al l;1hcl I Sortsforsøg I landfllr\ugc:nl' 1999 har der ellaget 7...ortcr at marl..:crl. Dl'l Cl' en <;(1!!lllng P:I y\ i forhold III 1'9S IX al dl...c orler har dellaget i lalld... for'(l~l:nc lor fonl' gang. mci l:'i ~tlrtl:r har deltagel l lire :I l:]l:r merc. [kr er :lillagl.l1 land... t'or...og Illl'd 1ll:lI'I..:l'nor ler. og det h:lr \ Cl'Cl n(xh emllgl <Il '...'crc: fem al lll...e. nen forhold I' IH}jC I..a...:ltioll'procl lll...y de I fuf'otc omgang. II der IllOgIe af fof'oo!!ellc har \ a'rel ;I prnhkm;tli'... d~ r'nlllg....ix tlllgcl...cl. <It det har IlCl:tlct ll... i...re ftlr'i\~rc'llltatcr. Der er mimer de 80 I.W

2 Bælgsæd l 1999 har der oplrådt angreb a rodbrand ; en del ænemarker. Pd billedel ses en ærlemark l1\'or Iler; 'en.'iln hah'del IUlr \'ærel dyrkel ærler hyppigere erld i hpjre hah'del. VensIre hah'del har \'lerel ongrebel af rodbrandsvampen ærierodråd (ApllQnomyces). Et lfærbifed a angrebel p& rode'l ses nedersl lil \'enslre Ved angreb a ærlerodr/'ld bmn-sorlfarl'es hefe roden linder jon/m'erjladen og ø\'ersi i jorclo'erjladen s.\'nes roden megel kantel. Roden kan gil helt i opløsning )d grund a eler/ølgende bakterieangreb. Angreb aivædskijlesygdommen sankthanssyge kan ogsdid planleme lil al isne. Angreb Iå roden kan adskilles fra ærrerodråd 'ed. alledningsslnngene ses at wrre rode-orange nar rødderne og det nedente afstænglen jlæ..kes - se fi'toel nederst til hojre. egentlige landsfo';g gennemfort IS supplerende for~og med 13 ud\ algte sorter. Disse 'iorter er udvalgt i henhold til de lokale planteavlskonsulenters ~lnsker. Resuhaterne fm årets landsfor'~og med markærtsorter ses i label 2. UdbYllcreiuhaterne er her olxlell på Øerne og ylland. Tabel 2 rummer demdover udbytte på landsplan. forholdstal for udbytte på l.mlbplan råprotein i ttr~lof. tusindkorn~\'ægt i gram afgrodehojde fomd for host måh i cm 'lamt datoen for modenhed. I forsøgene 1999 er det. gang. det har været muligt at beregne forholdstal for udbytter med Aadin som måesort. Der er i gennemsnit af fo gene høstet 1.8 hkg pr. ha i målesorten. Det er et fald p ikke mindre end 11.5 hkg pr. ha i forhold til De højeste udbytter er i årets forsøg hostet I de tre sorter Sponsor. Pinochio og a\'lo. Dc har alle tre givet et udbytte svarende til forholdstal II. Det laveste udbytte er I årets for<;og h(t<\tct i sorten Focu~ med cl fomoldslal på 91. Dc relativt høje~le råproleinprocenter er i årets forsg fundet i sorteme Classic. CM Y2 og Athos mens de laveste rnproteinprocemer er rundet i sorterne Prof! HarmollY og Sponsor. De ~trste ærter altså dem med den højc~te tu'iindkornsvægt. er ho'aet i sorterne Barrit. Sallie og Classic. mens de mindste æner er høstet i sorterne DS 936 I Swing og Pinochio. Den højesle afgrødehdde ved Imt er fundet i sorterne Metaxa. Pinochio Bmlus og Tri'}sa. mens de laveste afgrødehojder er fundet i sorterne Sydney. Baccam og Podium. Der cr ikke stor forskel p de afprøvede sorter. rnodenhedstidspunlt men der er en i\ag tendens til. at sorterne Baccara. DS 9360 og Atho~ er de tidligste mens sorterne Kick. Hannony og Limno~ er de liildigste. Supplerende forsøg med markærtsorter Resultaterne af de 17 for~øg i den supplerende afprøvning med markærtsarter fremgår af tabel 3 (~ide 11). Dc opn:'iedc udbytter er ligesom i tabel 2 opdelt på Øerne og ylbru.l. Forholdstal for udbytte er beregnet for hele landet. De opnåede udb) tler i den supplerende ilfprpvning igger 5-7 hlg pr. ha lavcre end i de egentlige landsforsdg. Ser man p de beregnede forholdstal for udbytte. svinger de lidt i forhold til re~ultateme fra land~fonogene. mcn ligger generelt på næsten samme ni\eau. Den mest marlante af\igebe se i '\Orten Focu~. h\or der er en fo~l..el på 1 forhold~talenheder mellem landsforsugene og de supplercnde forsog. (tabel 3 er angi\et stængellængden omkring blomstring. Hi man planlægger at etablere udlæg i ænerne. forctr..dles nonnat soner. der ikke er S3 lrafligt \'Oksende. og plamehpjden kan bruges som en god indikator for dette. Der er desværre en pæn sammenhæng mellem plamehpjde ved blomstring og afgrodehujde ved host. Hvis ænerne skal bmgc~ til helsæd. er afgrødehøjden ved ikke så afgørende idet ænerne hø tes på et forhold~vi tidligt tidspunkt. inden de normalt begynder at falde for meget sammen. Sortsblandinger i markært Der har for 6. gang indg.. et en sort~blanding af markært i de supplerende forsog. Resultaterne af de 105 forsøg. der er gennemfort over en seksårig fol.ogs- 10

3 H:l'I~sæd li/hd!.wu/.fonøt.: mcd Irrff{lIna 1m (I)/-D Marklrn Udbytie Ol merudbytte hkg rnu pr. ha Helelandcl Udb og I <b. I -'I I TKV IC;~ I 0110 (oc Øerne I )liand mcrudb. lal for udb. riprolcin i I nk.klcn- hed hkg Encf tørmof 'lem 'II/'111'11l:.' 7 Allldlll /8 111lIldll1~ Ul IO :!U 2'.1. l Vil Bohal)'T H ( /8 IlIln 1.2 ~.6 1.\ 1IIr:. :!.1:l ~x l Oll< Focu SO 118 '\h'l. '.11 Iill( l U 2M 17 1Il< '.' bd.pot 5.1 ' II:! ' ! hild 11.'1 09 fl'! Ifl! l\ :!.'Iu. I\/H loti Ill C.nl' ~5 ' q!. \ 1.7 1/. P/Il ' A~lma S.l~nI ~.O.5 lu '''' l.K 2% 1 l:?hi Ag:whr HnllU_!.1 l.r:. It>!.6!7 1 I(II ClaSSlC 6.' HalX;tra '!l '\.1!Il 1.1 t lih Ilannony 2.b -.I -1.8 O KII. 1.' l.~ 11.\1 111: M1 ' Sp' ' :1.. ~O.'.11 lif:' ~(1 170 :!f> Il< 1.\0 ' lo l \ Imul (nøg IO h Aladm 5Ui 38.2 ~:u IUO 2.I. 19' 1bÆ n1.loln~.1 '.. 10'1 l.1 2'H p.. Nnouchc: :U I'rllllo:r..l --fu l 2.i III( 2..1:l \111 X timnos m PlIw... hlll Il. 71) 7.~ lili :! ' ItlX Arrow '1 2.8 m 23 1b18 \lh.:i \ 2.1 III 2.\.1!:1l1 2' Ih/K Illmt 2.1 '-' m 17/ /;1!:.t..t.~ IO') :!\.fl IMI Menhlr \ll~ ' III!:fi.tl ll 17 l.f!ol Swmg -! B bÆ ('1.10'1...'1 '.11( lin 2 \.\1!:!YI lil IIt/X ' R~rod ~ \7 19' 29 '18 1h::'!;<11l 11./ 1.\ 1. III 1:'\.2 21<1 I. IXIK AuslIn bÆ 1H'r I.x 1I.t\ 11 1/)1 2-!tIll ~ Po(hum ] 13 1bÆ '''''' ;l\hl.h 7.H 7 l!:~.6.'!(2 II<fH Sync:) -li (Ul bÆ 1.\n /lIIII.II'I.l: 5 \ Alddm ~8.9 K /8 1Il.Ildrn~ '27.n IOS!: \.7 :!i'ln I/I( MC:lll~a fl.' ( 2.1 m 0 1/8 I n :.'1 '-' 'i.9 l1 'P 2 i 'l Il< Caldllld....7 ' >:-'..t':l'flU C! U 110!2.!'i!:7 11/)i 059)61 :!.1 ' \ni...i < 7..> l n Ith C1\1 9'n 1<O Y2 U 7 '.' /8 n.tlu\ I. I !:..n 1.N 17 I HII MB lob ni) - 20 /.h 'nrh!llndlllg' Alltllll. C1;II; ;rd ri.i I'U' ' DI 11

4 Bæl~ TalH 3. \1arktrmo'er /99<1. (upplert'fut jtmog. tv-d5} Udb. og merudh. hkg urne:... ha Mar\lIrr1 0< Anltlljnn.g 6 /I /I /I Aadm 370 l /8 Rlandlng LU LU Ul un 111< C1'>c ' Aglldir los I ~/l( Brutus \.l ad. ixll 'Ul 'il '\1 11 W ASlinll 5.6 2' M /'()I.'U\ (Ul y 1.6 tll~.1 23 l 1_\1) lu :27 ' A/wl!or5pg Aladin ' Blanding :'.7 :!.l \711< eanis II' \718 Nlloochc 2.2 ' Eifftl Sponsor V to I:!ll 7'1 1 16/8 Pm Tem 1.5 II.! /.Sil 5/i.3 Bl.mdmg -\ladm. C1al>~I(. ;w.l.liil. hll.u' ' periode. frcmgar af lahel -t. I denne whcl er ;orts blillldingen )lmalcsorh. I de 0\ rige tabeller i delle 'lfsnit er udbyttet for Aladin al lil. I 1999 har sortsblandingen for føn.lc gang i de seks for...og~af klaret sig lidi {1;irligere end gcnncm~nillet af de fire indg ede liorter. Del er ~!llede~ 2. gang i løbet af de 'ck~ for~~)gsår. al der iu.~ er opnflct ct merudhytte for at dyrke en...orbblanding. ammenlignet med gennem~nihel af de fire \orter. der indgår i den. Der har i alle de sck!; afpro\ IlIngsar været mind.':! en..ort. om har glvel ct udby Hc. der har ligget hoere cnd ~on\blandingen. Ved ho\t har plantehojden i urt... blandingen hvcrt r liggel pa ni\c;)u Illcd el gcnnem... nil af sorterne i hlandtn2cn. De seks års fon.og im~\...crer. ;)t der kan \<cre fordele forbundet med at dyr\..e en sonsblanding af markært. For at få del fulde udb\ Ile af at dhkc ort~blandinger er det dog \ igllgl at ri belym. h~'ilkc Iyper af ærtesorter man med fordel \..an ade indg i en!>'onhlanding. 105 forsøg ovcr \c\.. ar er det nu belyst. om del er fornuftigl at am'cnde en onsblanding om»maleson«( i sortsforsog: med mar\..ærl. Der er i\..kc i fopøgene fundet nogen lllcmpcr ved at bmgc en sonsbl.mding i forhold til at al1\cnde en enkelt '01'1. I forsøgsmæssig :-;amlllenhæng er den ~ttr')ic fordel ved at anvende en ~onhlanding om male\on. ;u m;'1ll f. r et mere stabilt...arnlllcnligningsgrundlag mellem fur~øg...~erierne 1 det cnkclle <'Ir. lien.dover gi..'er en sortsblanding mulighed for at genn~mfore en løbende tilpasning f»måle...onen«...\ar.:nde III det. der \..er i \:1rUyg. \inlcrhyg og \ interh\cdc Tohrl.. SurHblcuulillK i trlarkært Marært :t.ftfll ;ors(l! I f Blanding S Aladm i.i Cla~lc R.2 b:lpol. olo.6 Focu~ 37.1 Gn~ -l Wf1C'r.n.6.-\llirsp~ /f B1l.hn~ IWl\ ol7.1 Con._ -l '>Ofter olf'o.f'o.tmulff'rl: ~./ BIanchng 1997 n.s Gn~ -I \Oncr -I::!.II -l.1iti~øl: 1- Blandmg 19% 5.0 Glh -I '>Oner --Il::! AlI/lllfor.HI\! 22 Bllmdmg I99S 0 I On' -l ~orkr :W.' Af/flll fonøg I ~ Blan<hng On '(lncr oll.o Gt'llm'/IUIIlI!flf ur BlolOdlng 2 On. -l -.on'r I.K IO.. /I 3' < / \( 37 1i

5 LldbytlClorsøg 1999 g.røn Iden nr m.unl 1999 Pc! ripmleln l Kir r Icpzd Afgrudch. Tumdlorn.. Stzn- Ton- Pro- \Il(rkært 101 hø.icm VtB:t Af.. 'o Mod os hø' Fro- Rum l~lft h. I>rØ-1 AI..- Pm I Al.. Prø-I Aia. I''r0-1 Ala- Irng. l I~c nini; ro \'æht \lt~il v' nd \~l dm ~ din VCI thn Cl dm do..d hold oon.on ' AIIIIl l.') ~ '.\/ 1. :!xx 7 U1..lndm}: 2.1) :nk 7.() \;':' !l'if> ] \ ~U 'l) > Alhcna :n.9 B.7 \rn ~.!.\ ~ 1.1.!'I1 \ B \ 8 A\IUta h ~!oi \II~ Alhlil \n 8accar.. Illlt~ Iaml /ih..ll~l H'lllnt:l linnu Cllni~ ('U.lIlI.I Cla.c I lild Ilcganl II~ Gnuu<b 1Imn ;dpot..i\i Klel.: r ' LOIU \It'nhlr Metl!.u \l'ilullil' l>tnl'\(;hio P.hulIl Pov.cr '''mll'i1 P'rnfi K.mm... SIgIlal \I'n... Stnl. Silo nc 5ydnc) ICllnl Tn'-';I ('\1 '~H lilo \~ DS 936(1 D' I9lf1l Mil ~.O ~I.~ '1.. 2'i.1 1-'8 ~.!. 7 ~ 111 :n.'i :!l7.:'.!ii ~ '.~ 21 n.? 1 1.( ~ 1.;0( ) ~U) ;> ~ 1.! I.~ 2.7 :n.7.! l ~l.>; Hb 21.7!UI '\)i 2..'11 2:'.8 ~'i..:'.:.' 2.16 UK :>7 21) 29 D.1l ''' ~1.7 2.l. 2l.?!.!().! ~ 1'i! 2!.X lk ~ l. l 'i7 lu :' LI ~ \.:' \.8! '.0! 1.1 2f\ 21.1 '''.II.:'>; l 21 j ~t :'l'I Il BImm~ \I.IIII (1.11~ ;l< I.p'-ll..... l~l I '1 I 1.1' \';nd' '.7 '.> '.7 ho > 9.2 Q.1 6..' 9. 'IO ('l 'i\'l 'Ih b. f>~ 9..1 l b. 9.'. fitl S1\ '-' Y.O I'''-lh ~ / K X ~ 7.b i.1'i 7.> X..! ~!oi 7.b 1:'1 7.6 ~. 1.K 'to 7( i/. '.2 7(. 7.b 7.h / :2:'1 23 ' - 2b ]' U l 22 2' ] :!() ' ] Ih 3. ] 7 U. O ]S ~:s.!x ;X I '. 7 \ 7 h s h s g g.' 8 l S I h h 7 s h s S I Markærtsorternes egenskaber 11ahcl 5 ~ I.. \ atlleh- og d~ rl..llill!!'cgcn....a~r I'm Ul' -7 orh:r. dcr har deltaget l lan...lor'l)gclil: 1999 I \l'f1...lrc <.Id ar l;lhcl : er '~lllllcl dc cccn.. l..'lbcr....om Cl' regltrcrci l udhyllclnl''''\lgelh.: DCI forhold. at fur ngclll' har \:l:n.:( gennem(. I trl'!orll..elllgc for..ug el'll.:r. gnr. Il llial1 11..\..t..- I-:m IIllIllClIllgne re...ul talerne dm.:i fra :'Ion lil \ 1\ tic Io..ont:r har ligg\-'l i to lor kdllgc fnr...'lg...cncr For al...ide ho pa dette prohlclll l:1 dl:r lill:lltagl:1 had' n;\u1tntl:t al den pm\cdc sorl og rc...ull:iici ror 1ll~IlC\Orll:ll. DCI l:r ~i1ec... 11Iullgl al...aill11l'nli).:llc n:...ullaicnll: vi' 1Il.i1l.:...orll:ll. En iglig q!clbkah cd \alg <lf markcrhllrt 10

6 Bælgsæd er afgrødehojdcn..ed host. En tiblrækkelig hojde ved høst kan være helt afgorendc for. om del er muligt at bjærge æncmc i forbindelse med en lidt problematisk host. ligesom en god afgrpdchojde ved hø! kan være med lil at reducere riikoen for opsamling af sten og lignende i rorbindebc med hosten. Tusindkomsvægtcn er af imeressc. idel en høj lusindkomwægt kan betyde. at det er nødvendigt al kobe en større mængde udsæd for al OP det omkede planteta!. Samtidig vi...er tidligere å... forsog...rcsuhalcr dog. at man kan...ælge et lidt la\cre pianiclal i ærter med en høj tusindkom...ægt. De skylde... for Tll~16. M~n Forho/d!.w/ filt udb\lle. arfnrsøg med mar. trnsoner: fuhokbtal ror~ '9% '997 '998 '999 Aladm '00 ' C Aglll!lr 102 H ' II. II:!: oc1<poc C1~MC IO' ' 117 III B_ S'ok.S To O< ' Lo<o III. Astma 'O 'Ol 11 IO' Pro ' Eiffel 99.. O< 102 Signal I(MI Bohatyr ' '8 Focu~ '00 OS IO. Bonam:a BlundlOg II~ 107 Nilouche 96 ' Bnllus 102 II~ AthOll... ' 110 IO' SWIn)t 'O Mel1hir OS O< 99 Harmony IO' 105 % Spo Tn-.a '06 11 Call1nlll '07 11 Granada 1I~ 109 Pnmmo ' Kid. H 102 Wnrod '06 OS Pinochio avkl ' 118 AllIla MdUa II. CM 99.l-1ffi..Y:! III Bom' DS 9360 ' 110 Am>w ' MH97.7 '06 Albt'na 1Ii EI<poI IO< PUl.hum 10 '03 ' BIdtIC UH Sydney 99 Au~lln OS. U Illcntlig. ;11 ænestorrcl'cn er med lil al pavirke ha~ ligheden og ~iherhedcn i cl<tbleringen af ærterne. Til hore i tabel 5 er medtaget re~uhater fra ~ort~listen for marktensoner for 11 af de 7 afprøvede sorter. som på nuværende tidspunkt er optaget p3. denne. Udo\cr de egenskaber. der undersøges I landforogenc. er medtaget karakteren for slængcilængde. Den kan \ ære af særlig interesse. hvis man onskcr al clahiere udl~l'g i ærtemarken eller ønker at anvende ærtc\orten 111 helsæd. Herudover findes. der i label 5 karakter for tendens tillejcsæd. afgrodehojde \~d hot. modning frovægl. rumvægt og proteinlildhold. Endelig er del angi\el. om ærterne er gule t:lier gmnne. Flere års forsag med sorter af markært I label <> og 7 \C~ o\'er oversigl o'cr forholdstal for udbyue i de seneste fire års forsog med M>I1Cr af markært. Ved beregningen af alle resultaterne er Aladin MllrkM:rt Rproleln I l\bindkonh+ Udb. ogmertl.l...lof vægt udb hkg hlf_ kerne P' ha holtb- AIli-I pro Aia pn>- ul din V1.1 Ab-' din pro- Vd din ;: o ' A)adin '00 FirSll~f111' II.WI 9Y Agatllt OO '09 lckpoi 2.7 l H 'M Clnssic '07 A'tlO: 2l7 231 OO '06 Cams OO '06 Tenor H ' Vi IO' Profi OO 'O \lok 2l : IO' 8accara m '00 (iitei 2' ' '0 Focus OO Hoh31}f 2l '00 '.0< Si!!nal 2.7 :!.6 Ml Fors.~ljT / Brulu 2l.K 2 U Blanding ' < 8l.>nmta 2.0 2H' :! < A ' 29' U.03 'illoocl\e lu 2:'li.U 29' 287 K' Harmony ' 0.01 \1enhlr !9i O. '0' Swing ' m fnflgkr /99X W s... 23' Z Granatl;\ :!~.I :!3:'li :! Calanla 2' Tn.. 2~ I 22.~ 293 ' Primera OO '06 KIel. 21~ ' :m~ IO] Rwnrod '

7 ll1\endl ollllllale..on. I label 6 ~..m m:m se. h\ordan lldbyttereatlollt:rne..ortcme Ilucllem varierer fra ar 111 r. Den Ilt:dr.:rlr.: dd af tatlel 6 \ i..r.:r. at dcr er en dd n)c..un<.'r al lllar~æn pa r.:i. Flere af dl...e har l Cl dier to ar gi'd me!!ct cme udbyttcr. Stahlllteten af udhytte er en al' de vigtig:-'ic fa~torer ved \-alg af lllar~ær1...ort. IIi~ man læ~l:f tahel 6 pa lvn:.. f.lr lilan Cl gnul indblik i dette forhold Del (lpnaedc relatic 1!CnIlCIINlil:.lldb\tlc i dc cl1r.:..te lire ar fremgår aft;~bc 7. Der er l denne lahcl ~lln llledl3gel..mier. Olll har deltaget i lanu..fuf'\o gcne I mmt!1 lu ar. \'ed heregnlllgcll <Ir gennclmnulcne er der IHe taget hen..yn III hvor mange Inr..ng..urten har deltagcl i t!l-l enkelte ar. Iler er all tale um Implc argcnnem..nll. 22 af de afpnncde..oncr har ddt;agct I lalld.. ronlgcne i mindl tre ar. Det \il.. Igl'. al mere end halnlclcn af de atpnl\edc..urter..un har deltaget I ct eller to ;:lr. Valg af markærtsort Der m...r~cd.slnn::.. og afpmve.. cl meget lort anlal..orter allllar~a:n Del ~an dcrlnr \:cre ;m...digt al... ~n:: Ig ct O\crbll~ o'er :--nncrne. Ililtx-1 8 er der en ~on karaklen.. ll~ af de ~7..<.lner...om har' æret med l land..fonlgcne I 1999 I tabellen er <tlene lllr.:dtu!ci..urler...om ligger I ) dcrgruplcmt: fm de na'v~lc egen-.~abcr. Soner. der liggr.:r mellem )dcrpunklerne. linde...tlede.. luc 1 tabellen Dette udvalg ~1I11c gerne ;cn: med lil al uge mer.. kucligheden Del..Ime udhud ilr..onel' ilf mar~:l rt....ulk give mulig hed for al \il'lge en..on. der Iwr nelop dl' cgcm~ilher. <.kr p<i:-...cr lil en.. l!larle livi.. man kolllhinerer \alg med en glki ctahlenng og l'n omhyggelig lil nlflg :.It :crlemar~<n Ig<.'nnem ':Cbl;COllCIl...kulle der \ære mulighed for at npna cl rimeligt udh)uc tiiliidig med. al man luer cn god forfrugt til en eltcrr\)lgende ktlrnafgmdc. TlIno/ \ A.flrt.am.(I r/ It/. af 1Il1lr.'H(\IIrll fill' / IWII/lr \Cl~ /lj{l) A.-tln IIIrIt r I \tll'r~nll'r'l'r o fii/tli1 Tidlij: mool'n B:K(.II 1>\ Alh(h l InO I'Il'h Mil '177 l.l\hl \lfll.tl (\1 W.\ /'.kllhlr \00 Y2 liøj ar:r..lt'. hl' '11:1'1\'1 I'tnll(hll Bllllu~ 'In_1 ns (1.1 II1hl \IIII-Y~ 0'\ '11M CI.m.. im:.rrlk'dl \... m)! I'm<..hll> I'dlum Illljl pnllrinindhnld Cl.I~\Il C\l Wl- \lh '(I(l '2 Sildi~ mlldtn ' 11.lr K~l nhiuh Pnlllcl IlIllll\ :Ilo 1<:.1I1U...I HCf1I1 Powcr ttr:rtm:!l' l. li>l S'!!Ij;j Mil Y7 7 [.01 '\linn Pf..lum B;>\~.1I.1 ilorrrtltdr 8itll ( Kl (\1 11'-1 1(1f1 y:! Iljt proll'inindhold I'rllti liitr- Spun'tr 1l1(l!V K'll 1.llIlntl~ NllllU(hr '\' <.ll< 1\!!.Klr I\ I Pli a (;.. lc rrø (;nllllll' rnl \g.llllr Cll~ I.nlu \~lln..l \lci'( \I~n..l \Ihll (\1IN1 \knhr 11l1ll~ udi(' Slul lflfl y~ \INon. )\ 'IH II; ( I.m.. l>n... C rr~.l...nt(1 Am... 0\ l'r'h...:hlcl...d. \.1.\tt 1111('1 P..orum AlIIl.1 Ileg.ln ''''liil<:r \U\llll li><:u\!'mll I:l.K(I.l (;I:m.ld.1 K.llnrOO H.tllI. Il;mnllny I11(''''1I1 Il.rrtl.KlpOI S... II~ BlhalH 1111l o.;)dnc~ Bt'Il.lll/il I 1l111tl\ Trllf (:1[11' Planteværn.iortl\(/Ig og f/lll>!owg li/marka'rl: SortelI kal IWI'I' gil'i'1 1'/ llo}1 og.\whilr ulhytft' gl'iiiu'1ii nt'h' (/1.\ liil'm'lling U(\'I' t'li.\tor phllltt'hojd' H't! UH/lI(ht'lInll lil d\'rkllifl l.' I \ial'i hlkll. HNl' km{ligl \ ok.\f'ud' o.~ Ir/ll~ for 1I1 hm Åur.'' hl'd\l IIIlt/il.'/ ft/nl UÅ'//(III'/ 1:IaI>!I'ritll.'l't1 1('f\Åul l'lllhlt'rt'o; mdkm 50 og 70 plw/ln pr. m j1e.\/ ;HlW/Il)uf' \Orfl'r. \'(1\ ; 0-8 ('UIf/IIlI'fl'n thiuk. rmmln ligl' d/al{/lllng./lll (/f I n Hl'.1/1'11 11('t! i jordell. Bejdsning mod ærtesyge Pr. l. :lugllo( 1\)98 hle\ del forbudt at anvcnde Ihlram td hcdnllll; ar a:rtr.:r. P.l. er der Illgen allernatl\e midler til hr.:jd~lling afærter mod ud..æd.. h;\rnc Willllpc. For al' urdcre effekten al bejthnlllg med del l..kc god~cndtc middel Dilhane FS...llllt vurdere hct)'dningen ar ud..:ed...hi1ren :crtc..) gc er for-ogcnc i whcl 9 hic\('1 p.hcg)ndtl 1999_ BCd.. nmg med <.let nu forbudte t1ur.:lill er mcdlilgcl Olll reference. Ocr er ilmendl lire panll'r al..urten AI:uIIl rnr.:d fnr..kdlige..tn~rcb<;;grader al :ertc..)gc -..c lithclkn Efler ud...alllng er fr\)\;}ren hle\-et Lnaly..erel nænnc re f(lr ud~æd..harnc it111pc. Ol; der er fundel følgende ang.reh..grader af 'l nc..) ge: rof'g.. lcd I: 6 pct. fm mcd :crlr.:\ygc. for<';(.lg.. lcd 2--1: IX:I. fm mcd :l'ileyge. Inr..og... Ie<l 5-7: 11 pt.:l. fro med ;('rtcygc. ION)g.. led X-IO: ~5 pt.:l. fn\ med ;l'nc\y!!e. A:ne..ygc 1

8 Bælgsæd Del itgtige lejr I 1999 Iwr.\I..llbl!:ode hellii Reiser for Wfl'dllill.fI. af ærtes\ge fra de IIedre blode Iii bll'/~ellt' og \'idere tilfroene. for:lrsagc:~ ;l( tre fol'tkcltgc ' ampe. og der er langl O\ervejendc fundet anen Ascoch)t:l plilode\. Gra ~kil1lmel henhold i~ FU'ilrium er i alle fof...ug.. led kun fundel på omkring I pet. af Imene. Den vejledende græn...c for ocjl.bning mod :l'l1csygc er: \ ed konstateret fore'om<{ l lremodhl'rlt'r og vcd over 5 pet. angrebne frp i fol/nærta. l begge I..alcgoricr anbefale.. bejd\lling mod ærle~)gc. gra \kimmel og Fus<triufIl.Il\. der..am let er o\er::!5 pet. ilngrchne frø. Spireevnen og tu!-'indkum\'æglcn er analy..crcl i de enkelte partier. og i alle for~og..led er der ud..act 60 piredygtige fru pr. Il). Del fremgår af tabellen. dl der l g.ennl'll1~nil af ror..ogene ikke er opn.kl sikre merudbytter for bcjd... ning. I cnkeltfoogene er der i el enl-..eh tilfælde TI.lI/ol'/9. Ht'jd!>lIim: t/(i( lu./i(ttishdnll'.~atll{1('. f /)9} I P\:I A<>I Ært~)ge Udb og nms m' ~ på. hk. '... <læ ona- \larkært ')~I 1.'1. :1.. plan. 19'N fo..t/: I. Ubehandlel 2. Lbchanlcl 3.00 ml KVK Thiram F Ul) ml Dllhane f's 5. Ubehandlet li. 00 ml KVK Thir.1I1l I 1.00 ml D1thane FS K l hcltani.::! 900 ml KVK TIurlIm F IO 00 milalhane 1 \ I-lU ISf} 110 ~ ' I bæ 11' I 11/6 ]!{1 pr. ha o 58 O O {).; 60 O O 0.3. ti. l O ::!:'i 57 l) ll.:!: O 'iu. o.: '0 63 O 7 O. :'i - ).(l.' ' ' ' opnael et ~ihen lllerudb) Ue for bejdsning: I for\og led 9. Der har ike været ct sikken udb) uetab ved ud...aning af æner med..mltig smlttc af æl1e~yge. Plantebe~t:.Hlden er heller ikke blevet pavirkel. Angrebene af ærtc...yge og andre blad!'>vampc er bcdmm lobende I væk3l'o.e..onen. Angrebene af æne ~ygc har værel \\'age. Der har \ æret en tenden... lil llle...t æne3)ge i fo...ogsled Grå...illlmel og <crtc...'immel har oplri'lui med syage angreb. For'iogcnc rorb;ælt~r. Skadedyr Tabel IO i...er for~ug. hvor...kadedyn.bckæmpcl...e med 1/1 og 1/2 du...ering er afprovet på tredie ar. Det...pecifikke bladlu~l1liddel Pirimor ~amt p)'rethroldct Ma\ri.. er lildgact I for...ugene allc tre ar. men.. en Il)' og iue god'endl fomlulenng af rastac har cl\tauet Anee i for~ogene l Aztec fonenles ikke al kunne godkendc3 I Danmark. fordi et i1r nedbrydning...produktcme cr meget mobil!. ~ta rik er nu og~a godkcndt i ærter ul bckæmpcbe af ærtebladlu.. mel! 0.2 IIlcr pr. ha og be..ærnpchc af ærteviklere med 0.3 liter pr. ha. I for...ol!.slcd 9 er der behandei lidi senere end i de pvrige fo~sogsled for at bdy~ effekten mod ærte\ iklerc. Et for30g med 'rnhige angreb :lf bladlus er \ 1St...eparat. Fa~tac og Mavrik har givet den hedste blad 1l1...hekæmpche og l!e hjeste Iletlomcrudbytter. Mcrul!hyucrne er dog iul: 'ltatistisk sikre. I for''iug... lcd 6 er anvendt blandingen af 112 dosi~ Pirimor og 112 do~i~ Karate \\'G. Sid'\tnæ\llte er en ny endnu i'..c godkendt Iormulenng af Kantle. Iler er opnaet del hojestc ncttomerudbylte. For de nye formuleringer af Fasl3C og Kamte er regnet med de samme pri...er...om for de godkendte fomlulcringer. 16

9 Pcl. planter med bladlu ÆnC'ii;- Hkg..ner pr. ha Marørt Sla- l= Petdlum )plre pct.~nt: ca ca. 2/61 ca 617 Ica C\'nc udh. 081 nettomed mcrudb mend gn<lv byuc lv<il I fl_ m..1i!/l~. hi'ldl/n 1 l 'hehiodlrl ~ O.!S I.~ 1'lllllUlI \ OI!.'! I.g I'lnrnnr I 'Il).! lt'ik. I ~1~1-:t'I.M:l h 1l1~:'! li! I'lnmr II I l;! 1\1l'c \\ l 7 (! I \1:l\nl2F I( II I I \1ll ~I \f:nnl 21 I-\/ ''I VCN I /n.~ l lll'lch:mdkl 112: 19 1'IrI111<1f 1 li 12.'! k): Ptntnor.j 1\1!! LhlUl [ : <li g l-a~lilc '[ ti l~ l'mnll.ll.il~ Karall \Hj Manl 2F II Il I I ti ni. ~I II 1l.:2 I Ma\nl 21 I.\/) I < '.\I :.< ''-N'' I.n. l'bchanci :! 'l.~ 1.).' I'lrlm leg I'lfm\()( f> III~ I.~ 1'1l1llltll t Il I 'o.l! I\;tll' \\( 7n21 M:I\nl. 21' X 0.1 1\\ l) 021 MIf11. 21< '-\0 < 1.\0 :.< IW'.fm'('O: I l 't>c:tklndkt ~ 11.2 I.!! fii25 l~ I'rnllltlf fl lu:!:'! l'l'ulm.. II I. I\ark 11( 7.02 I Maml 21 1\ Il I I tl.1.llnl:!1 '\01\ I H>:\ ' ~ 5: '1 2.2 ' lilo o ' \0 ~ 1-2'/ ti' x l h.1( ~ ~ 'O lui (>1/ ~I Xl O 9' >.1 ~I : ~ 'P b.l 11 : I(lf) MI O.X %.'i. l 2.1 IW lllb ~I 1.1 :' lo 9 1(. -(I.] O ' 'O 1.2 It. \ ' O O.K 111 ~ 11 ' 60 1 l: ' :2 ' 11' 'N OlI 19 o ' '.' 2 ' j'iu ~.f' 19 2X. ~.(I ~ \I -I... t II. ro l 2..1 lu ~ l> II. l 60 IL! ~o 2.\ 07 ' 71 'h ]t} 15 ' ' ~11.7 ~ (I..:! ~I ~ I I fl.! '- ~) o!1i O ' ~ ' li. \ Li ';' DI I d.: rclcu:-ndc lil' lor...og Cl' er I-UIl opn;ld 'lila P!! Uh.'ll(;lhlc l1laudh) Iler. Pl'l fru me gna\.11 æne:\ ll.kn: Cl' oga (lillah. Del Ircl1lg~tr..It angn:hcllc er n:ul'crc! til '~l1l1nc ni\c.lll I Itlr... ~)g..lcd 7 og I) ml'n allkr I gcnnclil'lli! af (k Ifl' I\lft.~)g kuli har \.l'rl 1 ell hd;t~rnpel'c'l:frd1pa ll. ~5 Pl.:l henhold... IO pc!. i IOf'tog...lcd 7 U!! l). I foni gl med Illange hladlu' IMf 1x..;CIll1X1..e\l'lIekI1'1l \l'fet oml-nng XI) pl'l. Ved at Ix'I-:cmpe er.llgrchd I-tlllllnet lilliler 3 pt't GrO\\arch:llllldcll!;Ivt:r l'n lilclpri.. pa on1i1l1;crtcr pa IO '- pr hg..afrclll! ti!.'r l'r 111:1\.. 3 PCI a. r1cr IIWtl Or1lll'hllllcr For l..llll...urn:cncr III andre lonnall'l gnl'n'c\;cnil'1l melk'lii O.:' og Ul r.-i 0(' t:t'lillolllorlf' /onot: lilli' 11 t ICllgolt1t \t'llr hf'~(l'l1/l'd\(' til.~(/(/'(lrr (It: I1WIIIt'\\ t:t!fllllmt' (( rll'''' /Iat1nmdlnla' Ik~il'ml1/'I\(' hm A/W la t' lull' (III t: rt'/)f't 0\ lnllt:t-r f-:!o II( t 1II11tIt'h/l' Idol/tl'r I m'hl\fad/lllll iii II ÆI /t'hlorlll/\: IIf Oll t: II'h t: /(/(1<'1/ \'l/rit'n'i 11I1't:1'I Im (Ir Id (/I (It: I' a IIl/lrÅ lil mk 17

10 Bælgsa.'<I - at der er opnået meget I'arinel/de merudbyuer. Bekæmpelse bør kuli.~ke. 1/() et al/greb ol'erstiga: - ('(I. /5 pc/. angrebllt! piml/er I'ed begyndt'll' de blomstrilig. - ca. 50 pcr. (li/grebne pfmul'r ved he~rvldelde bælgudl'iklillf.:. Ærrel'ik/ere: - at udbyttel(l! kil/i forekommer ved merer kraftige angreb. - al bekæmpelse kan \'lue akl/lel i ærter mf'd sædige haliretskwl'. - at[eromon/ælder kan am'ellde.~ til at \'urdere bekæmpelsesbelul' og bekæmpelsesridspllflkr. Svampesygd()/lIl11e: - at bekæmpelse kun ulldtage/sesv/' er rent{lbel. - ar bekæmpelse kun er aktuel i år med m('g('/ hyppif! nedbør i maj og juni - ar udbredte angreb afærll'skimml'! bor bekæmpe.\. såfremt der er ud.};gl lilll/gtigt og køligl I'ejr. Ukrudt I 1999 er ukrudtsbckæmpelsen i de Ile~t~ egne af landet gennemførl planmæssigt under gode virkningsbctingelser. og effekten har generelt v:crel ti Ifredsstillendc. Tabel II viser rc'\uitaterne af to for!oiøg med ukrudtsbekæmpelse i ærter. Formålet er al afprøve forskellige strategier og midler. Forsøgsled 2 er behandlet med forskellige blandinger ved splitsprøjtning. når ukludtet har kimblade og igen ca. IO dage ~ncre. For~øgsled 5 er behandlet med Fcnix efter s~ning og igen i afgrødens væk.ststadium 31. det vil :-.ige. nar ærterne er ca. 5 em høje. Forsøg>led 6 og 7 er behandlet med to forskellige doser af Fenix + Ba...agran 80 i vækststadium 31. I forsøgenc har der været en moderat bestand af tokimbladet ukmdt på i gennemsnit 110 planter pr. 111:. Ved optælling 3- uger ener sidste behandling er den bedste bekæmpelse af tokimbladel ukrudt opnåel i forspgsled. men ved høst er renheden på sanlille niveau i forwgsled 3-7. Også bekæmpelsen i fofsøgsled 6 og 7 har været tilfredsstillende. selvom ukrudtet på behandlingstidspunktet har været betydeligt sl()rre end i de øvrige forsogsled. Fenix har været det bedste middel mod snerlepileurt. mens Stomp se + Ba:-.agran-midlcr har v<eret bedst mod agersledmoder og ærenpri<;. Der er af alle behandlinger opnået sikre meludbyttcr. som dog ikke kan dække udgiflerne. Nederst i tabellen ses resultaterne af fire forsøg i 1998 og tre forsøg i 1997 med afprøvning af Fenix. Ocr blev opnået en meget tilfredsstillende effekl af hehandlingerne. lllen der blev ikke opnåct po~itive netlornenldbylter. r:ofsøgene fort~a:tte. Tabeiii U/';'I'lIll i IUler. (DI') Utrodl I\brkært.0' h Ilkg æner pr. I handpcl dækning udb. nello. ings. anlat P' m 2 Indeks ved hø:.t og merud O'er- bytte db I. behmdllllg 12. behandling græs ltokimbl. græs Ilokimbl fimør( l. Ubehandlet Ubehandlel Stomp se Bilo~agr:1.n M 75 U.7~ IStilnli) se I Basagr~n M Ih 3 7 )0.75 IStomp se + 0 1Ba.sagran SIOI1lP se + 05 l Basagran l Fenix Basagrnn l Fenill I B;b;lgran IO l Fenill 1.0 I Fenix n FCnlll Illa'lgran &0 Uho.:hamlkl Fenix Basagran 80 Ubehandlet IO LSI) 1 7 /..SDl ~ -01 Z.8 lis fors.g medfti 1'l'}pl1eurt t. Ubehandlet Fcnix Basagran..HIO I Ferux Fcni.1( llaagr.1Il 811 LSI) / 6 LSDZ..6 Vbchandlet l Fenl' IIl..agran O I Femx 1.00 O IO I Ubehandlet 1-l0 I ns. n.~. /W7.3junøl) I. Ubehandlet IFeni'... (A li'bagran -lho Um.. Lcd 2- behandlel på ukrudt mcd klmbl:ldc (I~ Igen ~.. IO dage senere. I.ed 5 behllndletlige fllr trcrrl'pmng og igen i 'ladiulll 1t Led 61lg 7 bch:md1ct i Sl11dium :\1. Ubehandlet 0.75 I F~'IlI' Bagr.m :'i l n.~. 18

11 Marlur:rt I'IVY ti rwo.: I Ubehandlet! 1l7'~ I \1<1II1r se K.I'.Ifr.m M 75 1I7~ I Slomp se ~ O.7'i I H.Ilgr.n f\1 7'\ 075 I 510IlIP se Basagl'3n 80 o.n I SlOlllp se I Ba~li8r.m SO I 0.7'\ I h'ru:>;.. 01 I HI~r;1I1 X(1 1Ii IIT11n. + 0.'\ I B\.lgr;lIlHIO 5. I :>; 1.0 II'Cnlll. 10 l Ba...:lgnm 80 Il 1 O7'i1~1(ll1lpS(.. O.75rll.I\lgr;lI1M75 7 l ~ 0.75 I Slompse Basagran 80 Il l \ 0.75 Ill'l1l\.. 05 I 8a\.ij:lOUl )\1' l) l li 0.5 l FcOlX + 05 I fbsagrnn 80 1.\11 '.\) /.\/): Ukruch. &lilli pr ml l1krudi. pct. Lnina Iftg rr1u'lf hl hags- r... htbl grz. I 'mb! ''''''mb' I... I'mb.. :::l.i=. b)11e 1ldwxI- HIl] la'i!... h.illlt'i pol ulrudlllk lullhl.ll.'.ig l!!l'l1 ~1O d.~l <nt'n' Inl 'i \l~ 'I Ix'h.llldkll 'l;uhulil \1 I Ctl-~ I..:h...klkl r' ulmolln I11hl...k 'h 'I' >O 10 o b.! IQO l' ' 'o lu 17 '.' -u l ~.Stl 'O 'I IO 'I 0.-1!i./l '.<) IO l] IO O.') :!.'i IB ' DI -I...hd 12 \i..er re.. ultal~rnt:.ir..d.... for...og dl~r t:n n~ IUN)g... plan_ h\or fire lor... I..c1I1!!~ Iu... nlllg~r er afpm \CI mcd Inr...l..ellig hchanollllg'llllcn..ilcl. I fonlgskd ::!-..l og 0-8 er 1/1 og I/::! doi afpro\ct \~d I gcllm:ll1lmc hcnhold.. \ I cn og In hchandllllg.er mco 1/2 Oll... For..ng.. lcd 5 og l) er bdlandlcl l afgmden.. \ a I...lmllll111 ~ I. n:ir :l'r1crnc er ca. :) cm hoje. med henhnlct..r.. l/log 11:2 do... r gcnllcrn.. nit ;tr for..')genc har der været en tlloc 1:11 hc..i:ll1d af tol..llllhlalid ui.. IUlII pa ll..l planter pr. 111 lig I..lIn l_~ pl<lntcr af cnang rapgræ.. pr. m'. Vcd llpt.t:lllilg ;\...l uger cftcr...d..lc hehandling er der (llll lonenici opnacl cn bedre effdl af :.II Ic firc I<Nungcr l III du..i... L l..rudl...da~l..l1lllgcn fpr llg dlcr 1M. l'f lidi lurte \'cd de la\ c do..cr Der h:.lr IHc \ æret malhar ('lidi p3 enarig rapgræ... Der er luc npnacl!\ll..rc lllcrudh)'ltcr. 1gcnnclll'1ll1..f de lire IO'nllger er lll~rudh> Ild I..un O.::!5 hl..g pr. ha..lnrrc \cd den h()e do..l... Der har :Ilcde.. '.cret darhgl \lkonoilil ved den h1f'ic behandling'lillcllllel. Dette gælder for lilltlige cnl..dtfof'og.. l-(lr..(lgcne hlfl..;..:ttcr. lall!'! I ~ \'niwi/1i'rllfidllllflil' a rta/ol (I l\1l1rk~rt ''''1'1.'''''''''' I Lbd\31k1ld 1 1 O. I Itllnran.. 0..<; I Ba'-I.lll M 7 :\ I I Toloran I IlLkI~ran M 7~... I \ 05 I 1tIran 1I.'i IIlAdgr.m \1 ~~ I \ 1.ill I..udldlw..5 I.. ].0 1Toochdovon \f) 1- ( '.1/2- Il<bond- Iings Ukrodt Hk rner pr ha antal pr. m 2 I pct. dtulins rør twwt o- -og I mm>d. hylle I 'ol'mb!. I ~ I ''''''mb! mm>db O.' 81 U 1.67 O O.f) U l'. O. ' o.:: 1.20 O.'..:?\ U.2 ' ( \.' ]S /'NW'!'I/'''I''\! LI~handlcl ~'O.~ l 11~1l.1I 'p1 7~ l I Ibloran + 05 l Bll~gran M 75 l \ O. 1 11)ran. Cl. 1 Ba'..l~l.m \\ 7<; 1 \ lo 1 Tf)u~h'ln.. I 3.0 1Toudullwn /.'0 I -' / Id ~ ( IA'II.:? l~hlllkl P;l Ur..IUOI mcd r..lillhl;ik 1' '~l'n 'I.IIIagc...nclc l ~' 1 hch..lnkll\ ur..mdlmc<l r..lil1hl.e I ~.'d I h:hall<1!cl p.l ur..mdl n1('d r..1i11hladc j: lo II d..l).:c Il'r h<h 1.:1 hdl.llidkl III I': I gc 11\1 /' :?fn lu 2U 35.1 '.1.2 \

12 Ilælgsæd Tabel 13 vjer resultaterne af tre for...!! med nc<.hat herhicidind~ll:-' i ærter. FOff)gsled 2 cr~behandlel to gange med ca. IO dages mellemrum. mens forsøgsled 3 og kun er behandlel en gang på et tidligt tio:- punkl. For:\pgsled og 5 er behandlet med Touchdown fpr ho l for at belyc værdi(~n af en uknldt~nedvisning om j..ær kan være \ ærdifuld under fuglig~ hostbclingcher. I gennemsnit af forgenc er der en tendcm~ lil et mcmdbyue for ukruolshåæmpcbcn i foråret. Ocr er i et af cnkeltfol-ssgcnc opn&el pa.~ilc og st<.histisk sikre memdbyller for behandlingerne i fon~l)g~led 2. Erter behandling Illed Touchdown alene fpr ho.1 er der ~om forventet ikke opn;}et merudbytte i forhold til det ubehandlede for~pg~led. Vandprocclllen ]wr værel omkring 1 procent Ia\ cre end i de 0\ rige forsøgsled. l ~al11lle label er vi~t rel\llll:ucme af 18 forsøg genncl11f~)rt i Tre (lnfors!!. metl n:dllc{'rel 1uhicidilldw/s i (l'rla har vi.\/: - ni rerl1ednl I'ed ho~1!orb('dres \'('ll al gt'llllemfore lo bl'luuullingt'r med Iwll' dm;\ IIll'll al //Iuutlbyttel ;kki' j(il'irki'\' i/orhold til ell heluliidling /lied halv dm;\' - ar liech';\'n;lig (/wd TOllclulOlI'lT Ill'dsa'ltC'I' 1'(l1ullml ('nilen med omkring l pro('elll. III'or ukrudrel ih tidligere a beka'liilu:l. (l{ 1U'((()//IerudbYI1C'1 i!ol'.\ljgl'nt' har \'(I'/'{'l \l{)rsl ed behandling fiied ('Il gang 112 dosi~ Forsøgene af~lutte~ hern1l:d PC-Panteværn Et l1)'t L1ell11Ollul lil PC Planre\æm. som er under udvikling ho~ Danmark.. ordbrugsror:-.kning. er afpr~wet i et enkelt for~øg Resultaterne kan ~c.. i labelbilagcts tabel D 15. I forsøget har der værct en meget beskeden ukmdtshe<aand_ som er bekæmpet mcgcttilrredsl\lillcnde mcd alle forcshiedc h1sninger Der er ikke opnået merudbytler for hehandlingerne. For<;øgenc fort~æltes. Endelig har der v~~ret <) dagc mellem 1. og 3. harvning i for~øgsled FM hlindharvninl:!.en hr der glort sct ikke været frcmspirct ukrudt. Ved optælling før 2 harvning er der optalt S:Ll1lme alllal ukrudlsplanter i ubehandlet og forsogsled 2. Ol1l er blindharvel. I gennemsnit er der opn:let en bckæmpel-:eseffckt på -l3 pet. vcd IO gange harvning og 71 pc!. ved Ire gang~ harvning Planteheslanden ~r reduceret med omkring 15 pet. ved lre gange harvning i forsogsled. Den bcd.sle effekl er opnåel i forsogted 5. læt efterfulgt af kombinationen af ukrudtsh;arvning og kemi~k hekæmpel~ci rof<mgsled 3. l di~l\c forsogsled er der midi sanune lave merudbytte som ikke er sta tilisk sikkert. Tre gange han ning i forsøgf)led har mcdrol'l el sikkert negalivt merudbytte. Der er en kl.lr lendens lil. at :-kadcn er større. jo senere den sid SIC harvning er gcnnemfl>rt. I IO forsog er der måh.. il..re mindrc mcrudbyncr. h\or 3 harvning er gennelllf~lrl henholdsvi~0 og 6 dage efter såning I et forl\og er der for tre gange harvning opn~el et sikkert merudbyuc. ~OIl1 ligger ptt niveau med kemisk bcka::rnpclse i forsjjgsled 5 Sidslc harvning er gcnncmfort 27 dage efter ~anillg. Der er ikke opnået mcnldbyuer som har kunnet betale for behandlingernc. En harvning er sat til ~ammc omkostning 60 kr. pr. ha - som korl\el med ~ph;jte Nederst i summe tnhel er vist rc'iullaleme af 12 1'01' og i hvor kornhinalioncn af mekanisk og kcmisk hekæmpelse ikke var med. I for~~gene med meget ukrudt blc\ der upn.ict sikre rncllldbyttcr for k~lllisk bckæmpel'ie. Der var betaling for harvning. I ~ek'i fol'l~;g med en b~.. kedel1 uknldt:-hesland blcv der ikke opn&et sikre m~rudhylter I 1998 forårsagede den...enc harvning ikke afgrødeskade Forsøgene fix{sxuc'i Mekanisk bekæmpelse Tabel 1 viser resultaterne af svv for~ø1!. hvor harvning. kel11i~k bekæmpelse og kombination af harv. ning og kemisk bcka:rnpebe er afpro\'cl. I rorsogsled ~- er der gennemført en blilll.lhan ning (. h~lrvning) indcn ærternc~ frem~piring For...ug:-.led 2 og er h'lr \el henhold:-\ i... en og IO gange yderligere. mcm der i forsogslcd i afgrndens vækst:-tadiurn I er forctaget en kemisk beka~mpel<;e med In do... i... Fcnix + B...agran HO I for...ug:-ied 5 er dcr alene hehandlet mcd 1/1 do~is Fellix + Ba~agran -lxo I forugene har der i gellnem...nit været en be..ket!cn ukmdtsbeqmt! af tokimbladet ukrudl ra kun 83 pl.ulier pr. 111: I gcnnemsnit af ror~ogene har der va:ret 1 I dage mellem s~ning og blindhun Iling og 17 dage mellem blindharvning og 2. han Iling i forsøgslcd '2 og -l En /()null'(ltnill~ for al kwme gt'/wemjøre ukrrul1s /lan'iiing i æner er t'l jæ\'lll åhnl og sdll;n!: i 1'lI.Hlrtet dybd(' {ui (j-8 nu El l'(ull og libl'hemr sdbea l'i i d('/ll' forsøg iir~ag til. ar (('neme er Stiel i uensartet d\'hde Iwilkel har hcl'irket mege1 :'ilor (~/~rodl'ska(le I'tyl h!;lidharl'llinl{. 150

13 {I}'N. ~ fr.''c I. Lbehandkl 2. ~ ~ I LII'llIlIg 3 2 X IlU'lllllg 0.5 ll cm~ t- 0.5 I B~gf3n -IMI I \ I I.lrIIlll1f F'::ul.\ I3I1agran.1110 /.\/1 { I.\{':'' {V'\' I L:behandlel ~ \ lialllllllc. 1 ~ IliHl'Iling <; (. I [Ir.l11. li [n..~r.1i1 \1 ':'<; I \/).. 1\1)2 I I'NS l. Ubchamllcl ~ \ I1In~ ] ~ llar.rllllg ~.' II.S I 11'1w.lll ().~ I B.1.lfl.U1 /1.1 7~ Unl''l f.\f:2 'i I ni.! 1r'1IH'1 11'1 Ir<'111piring~ I '1.lilllm II) II 17 0.(10 'I t!.1m! ~.l [00 ( Inl! IlIIdn /III1IIÅl'lld/II'/'IIlI I 19 1:0 I'; II'< 12.'7 )I 1'\ 6 ; 5 6 ; 6 n q 2' r If'.~ l/iii) liå'flu}iii'!liil1' I ; \W! 6 61 OOIl 1 lilli l' uoo '1 h h 11 I..:d \ hlrll'l IIlr lrcm'pll'lil!: l-' I Q.ldlllll1 III II I \..l.d II'I! g 'PII'lCl I 'I.HIILIIIl \ I I'd -limr.rllur hci11'l'lnll.!!. I 'l.ldltll11 IO II o~ l~l'il IlI.I'<... lic I< 1<' ~ I hulkll 'l.il!llini: hll'i'l~ I 1')'1'11 ;d ~ 1 h1(lkl pl u\..nrdl m<'d \..linhl.ld< f Ig;u Il IOILIc<' 'l'il< r;. (!-llrl:: I 1I1'/H) ' :'..f 37.2 I..! 0.1 I.~ ' ' ' 1'/ -5.0.') -6.6 ~.K -2.1 (1..1 ~ OS lu DI Ir/hd l'i lild a(lfdudl//l' liiidlti' /111Id /; ()/I;'./(II\(/l/f'l i liior..wi I gr. I tt)kimbl. l gr:c I lokimbl. mcrudb. mcrud- Ukrudt 11~g ærter pr. ha Behal'ld Markæn hngs- antal pr. ml I pcl dækl'lil'lg ved hll!>l udb.og I nello Il'ldck.!> bylte - Kemi- I-h'id- En- (>nn'ct dosis kg! hand kliiie- Kars Fugle- 0' melel Snerle- Vej S K.- Irrig Mwil:æn l)rr~ kr. blom- ok~ pileurt pile lir. pr. ha hngs- gra=~ gase- mille 'O.. indeks pr. ha Slrel eje de fod 1999 tn h' jl/lll.~ X 1'~t'lI/1 /.! {lll I>I/'/.. lx\'nnolog Has:lgnm M 75 I.Oog CXI... 1./1<>' \li1111~ ~ /lån/r 0-:: /(NI. h'''1\ n~ I'rlll\ I.i n!! 1.11 l.l~) ~~.~ 2. Mlllon Dl p. og Ba\:gmn M 7~ 1.5 og '.... hl/.hlllldlilll:.i'i1t 11-:: ItI>lI.. SlOl11P se.. Basagrun ) ill11p <.;C ~ B*l~l~lll \1 7<; :' _ 11.7<; ')7 6 FCIlIX + Ra~gf;m 80 n.? fill..i/i/ild/tii~ I. UÅrmIl (/ :. lpl'h/d. ~ 't:. IlId~.. '1'11'-'-.'. Stomp se + BS:ol.gnm 80 2 x ( ) ')lolllp se.. B.ba~ran M 75 2 'I; 11).7~.. 075) 21().W~ 9 Femx + Hll'llgnm 80 2 x ( ) <1 li'iui.lu ;- HI!-I;1I1 M 75.! \ (O.~ O.~).(7 ''..... o 11 [illowall \ICP\. 1~ '. o! \ III. ~ 0.11.!.1I 1M!{d/WIIIIIIII; uår/uh.1 r'/rlil>illl/' 11. Felm + Btl~agran W LO + 10 l ~ '111\ H.l.lgr'lIl IMO tl.~ ;.115 Htdlllll\.lIl lao () :9... ' I

14 Bælgsæd Srmegi 2000 mod ukrudt j ærter Kend knu/t.wrreme og I1ltellgtlen af/roukrudt på den ell..elre mad. - Und/at! el'emlle/! bekæmpdse. hmr ukrudhbestanden er meget beskeden. - Del bedste økollomiske remirat OP/laS red kontrol med knultei. hd/kel jul' tlødl'ef/(ii~ \'15 betyderfuldstændig bekæmpe/w. - Mektllllsi. krudlshek.æmpelu kali udfore\..'la/remi der ihi' forekommer l..orsblomhrelukrudl. - uhudthe.hantlell er he\åedell. - morke er helt jfl'nl og (ifgroden er son I emartet dybde på 6-8 cm. Effekt af ukrudtsmidler Tubel 15 viser den effekt...om er opm et med en række midler og middelblandinger moo ukrudt i ærter. Da afpro\ning ofte ker I flere forwgsscrier og o<er flere ar. er den angi\ ne effekt et '<ejet gennemsnit ~If effekten opnået i disse forsøg. De viste effekter er opnået under de gennemsnitlige sprojteforhold. hvorunder fof\ogcnc er udføn. Effekten er vurderet \ ed optælling :lf antullet :lf ukrudtsphlllter 3- uger efter behandlingerne. Tabellen \ I~cr '1.r<lIegiemc!o> stærke og s\ age SIder. Flere af de næ\ ntc blandinger bekæmper ukrudtet me2ct cffekli'<t (5 stjerner). mens andre viser mang leri effektcn over for blandt andet \cjpileun. Viden om markens ukrudlnora bor udnyttes. nar ukrudtsbekæmpcle i ærtcr phmlægges. Folg den indramme de <;aratcgi. - Ukrudtsllllrl'llillg fei1nem!ores med 1-3 hun' n;'//.tef Itlllen for (ll. 30 dagl' efter sallltlg. ukrudlsbekfl'mpel.\e IIdjore\. :.a!remt Keml.~k derjort'lommer modeml til star ukrudl.\befland. eller wi'oldelu/f' arterwmfe;. I. agersennep..\!ill/raps. 'H'ldml!!et gåsefiul. hanekro og hurrt'.hll'rre optrædl'r. Vælx en (Ueail' Mading afmidler. - Del bekll'mpl'!.\t!n. 1/2 dmi.\ tidligt er Ofrl' til.l1rækkdig. Efter hel/ol' suppll'rf'.\ 11/nl t'lldlllf //2 dwis ca. O dagl'.\ellere. 152

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

"""'" hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge

' hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge G Plantebeskyttelse Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen Forsøgsarbejdet I 1988 har hovedsagelig været en videreforeise af foregående Ars forseg med såvel mar kedsforte som ikke markedsførte produkter.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET Nyt fra projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Peter Hartvig, Forskningscenter Flakkebjerg Rent for 100 kr. pr. hektar?. Rent for 100 kr. pr. hektar? er et PAF finansieret

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner

Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner Alternative proteinkilder produktivitet og økonomi ved raps, solsikke, ærter, hestebønner v. Else Vils, VSP Temagruppemøde, Herning, 25. 26. maj 2011 DW130166 Alternative proteinkilder Emner: Ærter og

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende.

._1ê-.rZ NOTAT. Politik for ferie og fridage i departementet. Ledelsen lægger desuden vægt på, at al optjent ferie og frihed afholdes løbende. en._1ê-.rz NI N I S T II I I NOTAT Politik for ferie og fridage i departementet li orrnalet med denne politik er at sikre, at medarbejderne fir holdt den ferie, de er berettiget til, su de kan koble af

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i "ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f.

Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f. c Vårsæd Vårsæd Af Jon Birger Pedersen Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen Årct.. (uø!! med v:tlæd har \æret præget af de meget varme og torre \xkslforhold Iluhct ufjuli. :'J kornel vaf modent allerede

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken)

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Risskovden25.februar2013 Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Tirsdagden19.martskl.19:00iBlokB sfestsalikælderen,skejbygårdsvej36. Dagsorden* 1) Valgafdirigent.

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande

Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Temadag om rodukrudt på Nilles Kro, 4 Oktober, 2013 Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg DK-4200

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \

-1- ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ ,j\ \ t)t l sbr;1 lt,l r)jr.f \ l\(, \ -\t. t N ir,..-ri- \ t L,.r \ Rl)l \ 7. apnl2008 NynnossREv NR.28 Bestynelsesmøde den 31. marts 2008. Dom i sagen om grundforureningen Retten i Sønderborg har den

Læs mere