Af Jon Birger Pedersen, Ghita Cordsen Nielsen, Poul Henning Petersen og Hans Kristensen. \l.. r~,l rt 47!toOncr. I'I.mln.fm I dh txrlg...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Jon Birger Pedersen, Ghita Cordsen Nielsen, Poul Henning Petersen og Hans Kristensen. \l.. r~,l rt 47!toOncr. I'I.mln.fm I dh txrlg..."

Transkript

1 D Bælgsæd Af on Birger Pedersen Ghita Cordsen Nielsen Poul Henning Petersen og Hans Kristensen [)Ollll11arl-... areal Illct..Ilwlg;l'd lilmoocnhed udgon.:... n;clcll IOtl X:I. af markæn. H(l\larealc\ i 1999 har \;l'ici co! ha. Cl fald po 'o.oon ha i forhold III ItNH. DCI mq;cl nchor-.ngt' \ejr. Lkr I 'tore dele af bntk't bar pr;t'gcl \ ;dqa'(lilcn og lur-.ic dd <tf hu'i..:n. l kolllhlll<llillo med en urt \nnnd~)lgc i forhimlcbe lill'd.l'nl'mc' 'lf..lulicmk hllllll'-iring hat de'l'rtc tx l~lh~1. ;11 der I de nc'lc ærtcmar'er l 1999 er hu'tcl nu!!lc IlIq!l:1 ulillrco'll{lilcndc udh~ Iler DCI fllgllgc \ C'T I ]1>99 har gi' et gode Oetlllgd..cr Ipr.Illgrch ;lf Olmpc..ygdol11l1lc. hhuldl :lildel :tth: '~gc. ItIr..kdligl..' rodhrandlillpc og: her for.. ()~ lfl'iliillc\[ cncrntlrad f l\ph:1il01ll) lt'd har og..j hah gode hclillgd..er. og i en dej marker har der \ ;ltct meget I'lldhraml. 131:ldlll... an~rt'tx'ne har ()\cnec!l(lc \:cr\1 moderall'. men med krafligc allgn.:h i enkl'1tmarkcr. l'i:\lllngen af :crlt.:\ikil'r\' Cl' ugclllllgl \i: krei Ilhlll:rldcr hlc\t't fulgt pa omkring 30 lokaliteter I plalllea\ 1... l..on...ulcllierne... cgi...ln.. rlllg....nd I figur I '20 flcl 80 ~ 60 N... ~ ~ 0 20 ~ ~ o flt: j I l Fangst af ærteviklere I Uge ni' j'lif1gh 11/1l'rlt'I'il.ll'rl' /.!f'ili///oflltl!dt'r; It)% lit} 1/101I1II1l'1\1.0I1\1I/('III('n/('\ n-gi\lrt'rmg\1lt'/. /il/wll ll/fallwrt!l/ol\(lg i Im /f.!\{i'i//<w \l.. r~l rt 7!toOncr I'I.mln.fm I dh txrlg...ro. Anlal fonøa 'c... 11) \ ningcll p' de;ll lokalltctcrnc. Inor lkr IHL' Cl' hchandkt med m...diiclit.:r omknng hlolll...rrlllg H: \ ilingen har i I(Ni) \ :l'rcl moderat. Hda'lllpcl...c 'lf ~l'fte\ 1...lcre anhelale... nar tier I :111 I II) fa'lder er fanccl 200 'l'rlc\il..lcre. I ~l rter med :erllgc kalllcl~'~':l\ :lilhc:lale... I:ll...æmpcl...c \cd fanl.!'1 :If IO :crlc\... krt.: {(llalt i ::! fældcl'. Bd..:l lilpcl~c I..al ahc:llle laf\l'rnc... I..l:l'l..lllng og...bl derf(lr Inr'l udfore... O ::!O dage dlcr fang'ii.:n. tidlig...t l varml \elf. Læsevejledning I delle ;lf...11i1 \\l1lt~llc' lor...ngelle Illed (lr1er o~ plan IC\;l'llI I b:l'i~..æd Dcr linlie... h:1;cr ( i h<l~l'n en ll\er'''i~t over dc :..lfprmcde...or1er. dcrc... aht.ullll1llg. l'or;l dlcrhetegncl...i: lor:l'dlc:r m.l11. I delle al-.llil man h1;e1ede... linde en O\Cr'..I!!1 o\er de alprml'lk midler. deri:' IOdholdtnller...arm lll<lrc<hpn'l'n for de TlMr...c:d...for1c mider. Omfanget af are funlg...arhc:jdc 1 hælf!...a:d Ircl1l ~ar al l;1hcl I Sortsforsøg I landfllr\ugc:nl' 1999 har der ellaget 7...ortcr at marl..:crl. Dl'l Cl' en <;(1!!lllng P:I y\ i forhold III 1'9S IX al dl...c orler har dellaget i lalld... for'(l~l:nc lor fonl' gang. mci l:'i ~tlrtl:r har deltagel l lire :I l:]l:r merc. [kr er :lillagl.l1 land... t'or...og Illl'd 1ll:lI'I..:l'nor ler. og det h:lr \ Cl'Cl n(xh emllgl <Il '...'crc: fem al lll...e. nen forhold I' IH}jC I..a...:ltioll'procl lll...y de I fuf'otc omgang. II der IllOgIe af fof'oo!!ellc har \ a'rel ;I prnhkm;tli'... d~ r'nlllg....ix tlllgcl...cl. <It det har IlCl:tlct ll... i...re ftlr'i\~rc'llltatcr. Der er mimer de 80 I.W

2 Bælgsæd l 1999 har der oplrådt angreb a rodbrand ; en del ænemarker. Pd billedel ses en ærlemark l1\'or Iler; 'en.'iln hah'del IUlr \'ærel dyrkel ærler hyppigere erld i hpjre hah'del. VensIre hah'del har \'lerel ongrebel af rodbrandsvampen ærierodråd (ApllQnomyces). Et lfærbifed a angrebel p& rode'l ses nedersl lil \'enslre Ved angreb a ærlerodr/'ld bmn-sorlfarl'es hefe roden linder jon/m'erjladen og ø\'ersi i jorclo'erjladen s.\'nes roden megel kantel. Roden kan gil helt i opløsning )d grund a eler/ølgende bakterieangreb. Angreb aivædskijlesygdommen sankthanssyge kan ogsdid planleme lil al isne. Angreb Iå roden kan adskilles fra ærrerodråd 'ed. alledningsslnngene ses at wrre rode-orange nar rødderne og det nedente afstænglen jlæ..kes - se fi'toel nederst til hojre. egentlige landsfo';g gennemfort IS supplerende for~og med 13 ud\ algte sorter. Disse 'iorter er udvalgt i henhold til de lokale planteavlskonsulenters ~lnsker. Resuhaterne fm årets landsfor'~og med markærtsorter ses i label 2. UdbYllcreiuhaterne er her olxlell på Øerne og ylland. Tabel 2 rummer demdover udbytte på landsplan. forholdstal for udbytte på l.mlbplan råprotein i ttr~lof. tusindkorn~\'ægt i gram afgrodehojde fomd for host måh i cm 'lamt datoen for modenhed. I forsøgene 1999 er det. gang. det har været muligt at beregne forholdstal for udbytter med Aadin som måesort. Der er i gennemsnit af fo gene høstet 1.8 hkg pr. ha i målesorten. Det er et fald p ikke mindre end 11.5 hkg pr. ha i forhold til De højeste udbytter er i årets forsøg hostet I de tre sorter Sponsor. Pinochio og a\'lo. Dc har alle tre givet et udbytte svarende til forholdstal II. Det laveste udbytte er I årets for<;og h(t<\tct i sorten Focu~ med cl fomoldslal på 91. Dc relativt høje~le råproleinprocenter er i årets forsg fundet i sorteme Classic. CM Y2 og Athos mens de laveste rnproteinprocemer er rundet i sorterne Prof! HarmollY og Sponsor. De ~trste ærter altså dem med den højc~te tu'iindkornsvægt. er ho'aet i sorterne Barrit. Sallie og Classic. mens de mindste æner er høstet i sorterne DS 936 I Swing og Pinochio. Den højesle afgrødehdde ved Imt er fundet i sorterne Metaxa. Pinochio Bmlus og Tri'}sa. mens de laveste afgrødehojder er fundet i sorterne Sydney. Baccam og Podium. Der cr ikke stor forskel p de afprøvede sorter. rnodenhedstidspunlt men der er en i\ag tendens til. at sorterne Baccara. DS 9360 og Atho~ er de tidligste mens sorterne Kick. Hannony og Limno~ er de liildigste. Supplerende forsøg med markærtsorter Resultaterne af de 17 for~øg i den supplerende afprøvning med markærtsarter fremgår af tabel 3 (~ide 11). Dc opn:'iedc udbytter er ligesom i tabel 2 opdelt på Øerne og ylbru.l. Forholdstal for udbytte er beregnet for hele landet. De opnåede udb) tler i den supplerende ilfprpvning igger 5-7 hlg pr. ha lavcre end i de egentlige landsforsdg. Ser man p de beregnede forholdstal for udbytte. svinger de lidt i forhold til re~ultateme fra land~fonogene. mcn ligger generelt på næsten samme ni\eau. Den mest marlante af\igebe se i '\Orten Focu~. h\or der er en fo~l..el på 1 forhold~talenheder mellem landsforsugene og de supplercnde forsog. (tabel 3 er angi\et stængellængden omkring blomstring. Hi man planlægger at etablere udlæg i ænerne. forctr..dles nonnat soner. der ikke er S3 lrafligt \'Oksende. og plamehpjden kan bruges som en god indikator for dette. Der er desværre en pæn sammenhæng mellem plamehpjde ved blomstring og afgrodehujde ved host. Hvis ænerne skal bmgc~ til helsæd. er afgrødehøjden ved ikke så afgørende idet ænerne hø tes på et forhold~vi tidligt tidspunkt. inden de normalt begynder at falde for meget sammen. Sortsblandinger i markært Der har for 6. gang indg.. et en sort~blanding af markært i de supplerende forsog. Resultaterne af de 105 forsøg. der er gennemfort over en seksårig fol.ogs- 10

3 H:l'I~sæd li/hd!.wu/.fonøt.: mcd Irrff{lIna 1m (I)/-D Marklrn Udbytie Ol merudbytte hkg rnu pr. ha Helelandcl Udb og I <b. I -'I I TKV IC;~ I 0110 (oc Øerne I )liand mcrudb. lal for udb. riprolcin i I nk.klcn- hed hkg Encf tørmof 'lem 'II/'111'11l:.' 7 Allldlll /8 111lIldll1~ Ul IO :!U 2'.1. l Vil Bohal)'T H ( /8 IlIln 1.2 ~.6 1.\ 1IIr:. :!.1:l ~x l Oll< Focu SO 118 '\h'l. '.11 Iill( l U 2M 17 1Il< '.' bd.pot 5.1 ' II:! ' ! hild 11.'1 09 fl'! Ifl! l\ :!.'Iu. I\/H loti Ill C.nl' ~5 ' q!. \ 1.7 1/. P/Il ' A~lma S.l~nI ~.O.5 lu '''' l.K 2% 1 l:?hi Ag:whr HnllU_!.1 l.r:. It>!.6!7 1 I(II ClaSSlC 6.' HalX;tra '!l '\.1!Il 1.1 t lih Ilannony 2.b -.I -1.8 O KII. 1.' l.~ 11.\1 111: M1 ' Sp' ' :1.. ~O.'.11 lif:' ~(1 170 :!f> Il< 1.\0 ' lo l \ Imul (nøg IO h Aladm 5Ui 38.2 ~:u IUO 2.I. 19' 1bÆ n1.loln~.1 '.. 10'1 l.1 2'H p.. Nnouchc: :U I'rllllo:r..l --fu l 2.i III( 2..1:l \111 X timnos m PlIw... hlll Il. 71) 7.~ lili :! ' ItlX Arrow '1 2.8 m 23 1b18 \lh.:i \ 2.1 III 2.\.1!:1l1 2' Ih/K Illmt 2.1 '-' m 17/ /;1!:.t..t.~ IO') :!\.fl IMI Menhlr \ll~ ' III!:fi.tl ll 17 l.f!ol Swmg -! B bÆ ('1.10'1...'1 '.11( lin 2 \.\1!:!YI lil IIt/X ' R~rod ~ \7 19' 29 '18 1h::'!;<11l 11./ 1.\ 1. III 1:'\.2 21<1 I. IXIK AuslIn bÆ 1H'r I.x 1I.t\ 11 1/)1 2-!tIll ~ Po(hum ] 13 1bÆ '''''' ;l\hl.h 7.H 7 l!:~.6.'!(2 II<fH Sync:) -li (Ul bÆ 1.\n /lIIII.II'I.l: 5 \ Alddm ~8.9 K /8 1Il.Ildrn~ '27.n IOS!: \.7 :!i'ln I/I( MC:lll~a fl.' ( 2.1 m 0 1/8 I n :.'1 '-' 'i.9 l1 'P 2 i 'l Il< Caldllld....7 ' >:-'..t':l'flU C! U 110!2.!'i!:7 11/)i 059)61 :!.1 ' \ni...i < 7..> l n Ith C1\1 9'n 1<O Y2 U 7 '.' /8 n.tlu\ I. I !:..n 1.N 17 I HII MB lob ni) - 20 /.h 'nrh!llndlllg' Alltllll. C1;II; ;rd ri.i I'U' ' DI 11

4 Bæl~ TalH 3. \1arktrmo'er /99<1. (upplert'fut jtmog. tv-d5} Udb. og merudh. hkg urne:... ha Mar\lIrr1 0< Anltlljnn.g 6 /I /I /I Aadm 370 l /8 Rlandlng LU LU Ul un 111< C1'>c ' Aglldir los I ~/l( Brutus \.l ad. ixll 'Ul 'il '\1 11 W ASlinll 5.6 2' M /'()I.'U\ (Ul y 1.6 tll~.1 23 l 1_\1) lu :27 ' A/wl!or5pg Aladin ' Blanding :'.7 :!.l \711< eanis II' \718 Nlloochc 2.2 ' Eifftl Sponsor V to I:!ll 7'1 1 16/8 Pm Tem 1.5 II.! /.Sil 5/i.3 Bl.mdmg -\ladm. C1al>~I(. ;w.l.liil. hll.u' ' periode. frcmgar af lahel -t. I denne whcl er ;orts blillldingen )lmalcsorh. I de 0\ rige tabeller i delle 'lfsnit er udbyttet for Aladin al lil. I 1999 har sortsblandingen for føn.lc gang i de seks for...og~af klaret sig lidi {1;irligere end gcnncm~nillet af de fire indg ede liorter. Del er ~!llede~ 2. gang i løbet af de 'ck~ for~~)gsår. al der iu.~ er opnflct ct merudhytte for at dyrke en...orbblanding. ammenlignet med gennem~nihel af de fire \orter. der indgår i den. Der har i alle de sck!; afpro\ IlIngsar været mind.':! en..ort. om har glvel ct udby Hc. der har ligget hoere cnd ~on\blandingen. Ved ho\t har plantehojden i urt... blandingen hvcrt r liggel pa ni\c;)u Illcd el gcnnem... nil af sorterne i hlandtn2cn. De seks års fon.og im~\...crer. ;)t der kan \<cre fordele forbundet med at dyr\..e en sonsblanding af markært. For at få del fulde udb\ Ile af at dhkc ort~blandinger er det dog \ igllgl at ri belym. h~'ilkc Iyper af ærtesorter man med fordel \..an ade indg i en!>'onhlanding. 105 forsøg ovcr \c\.. ar er det nu belyst. om del er fornuftigl at am'cnde en onsblanding om»maleson«( i sortsforsog: med mar\..ærl. Der er i\..kc i fopøgene fundet nogen lllcmpcr ved at bmgc en sonsbl.mding i forhold til at al1\cnde en enkelt '01'1. I forsøgsmæssig :-;amlllenhæng er den ~ttr')ic fordel ved at anvende en ~onhlanding om male\on. ;u m;'1ll f. r et mere stabilt...arnlllcnligningsgrundlag mellem fur~øg...~erierne 1 det cnkclle <'Ir. lien.dover gi..'er en sortsblanding mulighed for at genn~mfore en løbende tilpasning f»måle...onen«...\ar.:nde III det. der \..er i \:1rUyg. \inlcrhyg og \ interh\cdc Tohrl.. SurHblcuulillK i trlarkært Marært :t.ftfll ;ors(l! I f Blanding S Aladm i.i Cla~lc R.2 b:lpol. olo.6 Focu~ 37.1 Gn~ -l Wf1C'r.n.6.-\llirsp~ /f B1l.hn~ IWl\ ol7.1 Con._ -l '>Ofter olf'o.f'o.tmulff'rl: ~./ BIanchng 1997 n.s Gn~ -I \Oncr -I::!.II -l.1iti~øl: 1- Blandmg 19% 5.0 Glh -I '>Oner --Il::! AlI/lllfor.HI\! 22 Bllmdmg I99S 0 I On' -l ~orkr :W.' Af/flll fonøg I ~ Blan<hng On '(lncr oll.o Gt'llm'/IUIIlI!flf ur BlolOdlng 2 On. -l -.on'r I.K IO.. /I 3' < / \( 37 1i

5 LldbytlClorsøg 1999 g.røn Iden nr m.unl 1999 Pc! ripmleln l Kir r Icpzd Afgrudch. Tumdlorn.. Stzn- Ton- Pro- \Il(rkært 101 hø.icm VtB:t Af.. 'o Mod os hø' Fro- Rum l~lft h. I>rØ-1 AI..- Pm I Al.. Prø-I Aia. I''r0-1 Ala- Irng. l I~c nini; ro \'æht \lt~il v' nd \~l dm ~ din VCI thn Cl dm do..d hold oon.on ' AIIIIl l.') ~ '.\/ 1. :!xx 7 U1..lndm}: 2.1) :nk 7.() \;':' !l'if> ] \ ~U 'l) > Alhcna :n.9 B.7 \rn ~.!.\ ~ 1.1.!'I1 \ B \ 8 A\IUta h ~!oi \II~ Alhlil \n 8accar.. Illlt~ Iaml /ih..ll~l H'lllnt:l linnu Cllni~ ('U.lIlI.I Cla.c I lild Ilcganl II~ Gnuu<b 1Imn ;dpot..i\i Klel.: r ' LOIU \It'nhlr Metl!.u \l'ilullil' l>tnl'\(;hio P.hulIl Pov.cr '''mll'i1 P'rnfi K.mm... SIgIlal \I'n... Stnl. Silo nc 5ydnc) ICllnl Tn'-';I ('\1 '~H lilo \~ DS 936(1 D' I9lf1l Mil ~.O ~I.~ '1.. 2'i.1 1-'8 ~.!. 7 ~ 111 :n.'i :!l7.:'.!ii ~ '.~ 21 n.? 1 1.( ~ 1.;0( ) ~U) ;> ~ 1.! I.~ 2.7 :n.7.! l ~l.>; Hb 21.7!UI '\)i 2..'11 2:'.8 ~'i..:'.:.' 2.16 UK :>7 21) 29 D.1l ''' ~1.7 2.l. 2l.?!.!().! ~ 1'i! 2!.X lk ~ l. l 'i7 lu :' LI ~ \.:' \.8! '.0! 1.1 2f\ 21.1 '''.II.:'>; l 21 j ~t :'l'I Il BImm~ \I.IIII (1.11~ ;l< I.p'-ll..... l~l I '1 I 1.1' \';nd' '.7 '.> '.7 ho > 9.2 Q.1 6..' 9. 'IO ('l 'i\'l 'Ih b. f>~ 9..1 l b. 9.'. fitl S1\ '-' Y.O I'''-lh ~ / K X ~ 7.b i.1'i 7.> X..! ~!oi 7.b 1:'1 7.6 ~. 1.K 'to 7( i/. '.2 7(. 7.b 7.h / :2:'1 23 ' - 2b ]' U l 22 2' ] :!() ' ] Ih 3. ] 7 U. O ]S ~:s.!x ;X I '. 7 \ 7 h s h s g g.' 8 l S I h h 7 s h s S I Markærtsorternes egenskaber 11ahcl 5 ~ I.. \ atlleh- og d~ rl..llill!!'cgcn....a~r I'm Ul' -7 orh:r. dcr har deltaget l lan...lor'l)gclil: 1999 I \l'f1...lrc <.Id ar l;lhcl : er '~lllllcl dc cccn.. l..'lbcr....om Cl' regltrcrci l udhyllclnl''''\lgelh.: DCI forhold. at fur ngclll' har \:l:n.:( gennem(. I trl'!orll..elllgc for..ug el'll.:r. gnr. Il llial1 11..\..t..- I-:m IIllIllClIllgne re...ul talerne dm.:i fra :'Ion lil \ 1\ tic Io..ont:r har ligg\-'l i to lor kdllgc fnr...'lg...cncr For al...ide ho pa dette prohlclll l:1 dl:r lill:lltagl:1 had' n;\u1tntl:t al den pm\cdc sorl og rc...ull:iici ror 1ll~IlC\Orll:ll. DCI l:r ~i1ec... 11Iullgl al...aill11l'nli).:llc n:...ullaicnll: vi' 1Il.i1l.:...orll:ll. En iglig q!clbkah cd \alg <lf markcrhllrt 10

6 Bælgsæd er afgrødehojdcn..ed host. En tiblrækkelig hojde ved høst kan være helt afgorendc for. om del er muligt at bjærge æncmc i forbindelse med en lidt problematisk host. ligesom en god afgrpdchojde ved hø! kan være med lil at reducere riikoen for opsamling af sten og lignende i rorbindebc med hosten. Tusindkomsvægtcn er af imeressc. idel en høj lusindkomwægt kan betyde. at det er nødvendigt al kobe en større mængde udsæd for al OP det omkede planteta!. Samtidig vi...er tidligere å... forsog...rcsuhalcr dog. at man kan...ælge et lidt la\cre pianiclal i ærter med en høj tusindkom...ægt. De skylde... for Tll~16. M~n Forho/d!.w/ filt udb\lle. arfnrsøg med mar. trnsoner: fuhokbtal ror~ '9% '997 '998 '999 Aladm '00 ' C Aglll!lr 102 H ' II. II:!: oc1<poc C1~MC IO' ' 117 III B_ S'ok.S To O< ' Lo<o III. Astma 'O 'Ol 11 IO' Pro ' Eiffel 99.. O< 102 Signal I(MI Bohatyr ' '8 Focu~ '00 OS IO. Bonam:a BlundlOg II~ 107 Nilouche 96 ' Bnllus 102 II~ AthOll... ' 110 IO' SWIn)t 'O Mel1hir OS O< 99 Harmony IO' 105 % Spo Tn-.a '06 11 Call1nlll '07 11 Granada 1I~ 109 Pnmmo ' Kid. H 102 Wnrod '06 OS Pinochio avkl ' 118 AllIla MdUa II. CM 99.l-1ffi..Y:! III Bom' DS 9360 ' 110 Am>w ' MH97.7 '06 Albt'na 1Ii EI<poI IO< PUl.hum 10 '03 ' BIdtIC UH Sydney 99 Au~lln OS. U Illcntlig. ;11 ænestorrcl'cn er med lil al pavirke ha~ ligheden og ~iherhedcn i cl<tbleringen af ærterne. Til hore i tabel 5 er medtaget re~uhater fra ~ort~listen for marktensoner for 11 af de 7 afprøvede sorter. som på nuværende tidspunkt er optaget p3. denne. Udo\cr de egenskaber. der undersøges I landforogenc. er medtaget karakteren for slængcilængde. Den kan \ ære af særlig interesse. hvis man onskcr al clahiere udl~l'g i ærtemarken eller ønker at anvende ærtc\orten 111 helsæd. Herudover findes. der i label 5 karakter for tendens tillejcsæd. afgrodehojde \~d hot. modning frovægl. rumvægt og proteinlildhold. Endelig er del angi\el. om ærterne er gule t:lier gmnne. Flere års forsag med sorter af markært I label <> og 7 \C~ o\'er oversigl o'cr forholdstal for udbyue i de seneste fire års forsog med M>I1Cr af markært. Ved beregningen af alle resultaterne er Aladin MllrkM:rt Rproleln I l\bindkonh+ Udb. ogmertl.l...lof vægt udb hkg hlf_ kerne P' ha holtb- AIli-I pro Aia pn>- ul din V1.1 Ab-' din pro- Vd din ;: o ' A)adin '00 FirSll~f111' II.WI 9Y Agatllt OO '09 lckpoi 2.7 l H 'M Clnssic '07 A'tlO: 2l7 231 OO '06 Cams OO '06 Tenor H ' Vi IO' Profi OO 'O \lok 2l : IO' 8accara m '00 (iitei 2' ' '0 Focus OO Hoh31}f 2l '00 '.0< Si!!nal 2.7 :!.6 Ml Fors.~ljT / Brulu 2l.K 2 U Blanding ' < 8l.>nmta 2.0 2H' :! < A ' 29' U.03 'illoocl\e lu 2:'li.U 29' 287 K' Harmony ' 0.01 \1enhlr !9i O. '0' Swing ' m fnflgkr /99X W s... 23' Z Granatl;\ :!~.I :!3:'li :! Calanla 2' Tn.. 2~ I 22.~ 293 ' Primera OO '06 KIel. 21~ ' :m~ IO] Rwnrod '

7 ll1\endl ollllllale..on. I label 6 ~..m m:m se. h\ordan lldbyttereatlollt:rne..ortcme Ilucllem varierer fra ar 111 r. Den Ilt:dr.:rlr.: dd af tatlel 6 \ i..r.:r. at dcr er en dd n)c..un<.'r al lllar~æn pa r.:i. Flere af dl...e har l Cl dier to ar gi'd me!!ct cme udbyttcr. Stahlllteten af udhytte er en al' de vigtig:-'ic fa~torer ved \-alg af lllar~ær1...ort. IIi~ man læ~l:f tahel 6 pa lvn:.. f.lr lilan Cl gnul indblik i dette forhold Del (lpnaedc relatic 1!CnIlCIINlil:.lldb\tlc i dc cl1r.:..te lire ar fremgår aft;~bc 7. Der er l denne lahcl ~lln llledl3gel..mier. Olll har deltaget i lanu..fuf'\o gcne I mmt!1 lu ar. \'ed heregnlllgcll <Ir gennclmnulcne er der IHe taget hen..yn III hvor mange Inr..ng..urten har deltagcl i t!l-l enkelte ar. Iler er all tale um Implc argcnnem..nll. 22 af de afpnncde..oncr har ddt;agct I lalld.. ronlgcne i mindl tre ar. Det \il.. Igl'. al mere end halnlclcn af de atpnl\edc..urter..un har deltaget I ct eller to ;:lr. Valg af markærtsort Der m...r~cd.slnn::.. og afpmve.. cl meget lort anlal..orter allllar~a:n Del ~an dcrlnr \:cre ;m...digt al... ~n:: Ig ct O\crbll~ o'er :--nncrne. Ililtx-1 8 er der en ~on karaklen.. ll~ af de ~7..<.lner...om har' æret med l land..fonlgcne I 1999 I tabellen er <tlene lllr.:dtu!ci..urler...om ligger I ) dcrgruplcmt: fm de na'v~lc egen-.~abcr. Soner. der liggr.:r mellem )dcrpunklerne. linde...tlede.. luc 1 tabellen Dette udvalg ~1I11c gerne ;cn: med lil al uge mer.. kucligheden Del..Ime udhud ilr..onel' ilf mar~:l rt....ulk give mulig hed for al \il'lge en..on. der Iwr nelop dl' cgcm~ilher. <.kr p<i:-...cr lil en.. l!larle livi.. man kolllhinerer \alg med en glki ctahlenng og l'n omhyggelig lil nlflg :.It :crlemar~<n Ig<.'nnem ':Cbl;COllCIl...kulle der \ære mulighed for at npna cl rimeligt udh)uc tiiliidig med. al man luer cn god forfrugt til en eltcrr\)lgende ktlrnafgmdc. TlIno/ \ A.flrt.am.(I r/ It/. af 1Il1lr.'H(\IIrll fill' / IWII/lr \Cl~ /lj{l) A.-tln IIIrIt r I \tll'r~nll'r'l'r o fii/tli1 Tidlij: mool'n B:K(.II 1>\ Alh(h l InO I'Il'h Mil '177 l.l\hl \lfll.tl (\1 W.\ /'.kllhlr \00 Y2 liøj ar:r..lt'. hl' '11:1'1\'1 I'tnll(hll Bllllu~ 'In_1 ns (1.1 II1hl \IIII-Y~ 0'\ '11M CI.m.. im:.rrlk'dl \... m)! I'm<..hll> I'dlum Illljl pnllrinindhnld Cl.I~\Il C\l Wl- \lh '(I(l '2 Sildi~ mlldtn ' 11.lr K~l nhiuh Pnlllcl IlIllll\ :Ilo 1<:.1I1U...I HCf1I1 Powcr ttr:rtm:!l' l. li>l S'!!Ij;j Mil Y7 7 [.01 '\linn Pf..lum B;>\~.1I.1 ilorrrtltdr 8itll ( Kl (\1 11'-1 1(1f1 y:! Iljt proll'inindhold I'rllti liitr- Spun'tr 1l1(l!V K'll 1.llIlntl~ NllllU(hr '\' <.ll< 1\!!.Klr I\ I Pli a (;.. lc rrø (;nllllll' rnl \g.llllr Cll~ I.nlu \~lln..l \lci'( \I~n..l \Ihll (\1IN1 \knhr 11l1ll~ udi(' Slul lflfl y~ \INon. )\ 'IH II; ( I.m.. l>n... C rr~.l...nt(1 Am... 0\ l'r'h...:hlcl...d. \.1.\tt 1111('1 P..orum AlIIl.1 Ileg.ln ''''liil<:r \U\llll li><:u\!'mll I:l.K(I.l (;I:m.ld.1 K.llnrOO H.tllI. Il;mnllny I11(''''1I1 Il.rrtl.KlpOI S... II~ BlhalH 1111l o.;)dnc~ Bt'Il.lll/il I 1l111tl\ Trllf (:1[11' Planteværn.iortl\(/Ig og f/lll>!owg li/marka'rl: SortelI kal IWI'I' gil'i'1 1'/ llo}1 og.\whilr ulhytft' gl'iiiu'1ii nt'h' (/1.\ liil'm'lling U(\'I' t'li.\tor phllltt'hojd' H't! UH/lI(ht'lInll lil d\'rkllifl l.' I \ial'i hlkll. HNl' km{ligl \ ok.\f'ud' o.~ Ir/ll~ for 1I1 hm Åur.'' hl'd\l IIIlt/il.'/ ft/nl UÅ'//(III'/ 1:IaI>!I'ritll.'l't1 1('f\Åul l'lllhlt'rt'o; mdkm 50 og 70 plw/ln pr. m j1e.\/ ;HlW/Il)uf' \Orfl'r. \'(1\ ; 0-8 ('UIf/IIlI'fl'n thiuk. rmmln ligl' d/al{/lllng./lll (/f I n Hl'.1/1'11 11('t! i jordell. Bejdsning mod ærtesyge Pr. l. :lugllo( 1\)98 hle\ del forbudt at anvcnde Ihlram td hcdnllll; ar a:rtr.:r. P.l. er der Illgen allernatl\e midler til hr.:jd~lling afærter mod ud..æd.. h;\rnc Willllpc. For al' urdcre effekten al bejthnlllg med del l..kc god~cndtc middel Dilhane FS...llllt vurdere hct)'dningen ar ud..:ed...hi1ren :crtc..) gc er for-ogcnc i whcl 9 hic\('1 p.hcg)ndtl 1999_ BCd.. nmg med <.let nu forbudte t1ur.:lill er mcdlilgcl Olll reference. Ocr er ilmendl lire panll'r al..urten AI:uIIl rnr.:d fnr..kdlige..tn~rcb<;;grader al :ertc..)gc -..c lithclkn Efler ud...alllng er fr\)\;}ren hle\-et Lnaly..erel nænnc re f(lr ud~æd..harnc it111pc. Ol; der er fundel følgende ang.reh..grader af 'l nc..) ge: rof'g.. lcd I: 6 pct. fm mcd :crlr.:\ygc. for<';(.lg.. lcd 2--1: IX:I. fm mcd :l'ileyge. Inr..og... Ie<l 5-7: 11 pt.:l. fro med ;('rtcygc. ION)g.. led X-IO: ~5 pt.:l. fn\ med ;l'nc\y!!e. A:ne..ygc 1

8 Bælgsæd Del itgtige lejr I 1999 Iwr.\I..llbl!:ode hellii Reiser for Wfl'dllill.fI. af ærtes\ge fra de IIedre blode Iii bll'/~ellt' og \'idere tilfroene. for:lrsagc:~ ;l( tre fol'tkcltgc ' ampe. og der er langl O\ervejendc fundet anen Ascoch)t:l plilode\. Gra ~kil1lmel henhold i~ FU'ilrium er i alle fof...ug.. led kun fundel på omkring I pet. af Imene. Den vejledende græn...c for ocjl.bning mod :l'l1csygc er: \ ed konstateret fore'om<{ l lremodhl'rlt'r og vcd over 5 pet. angrebne frp i fol/nærta. l begge I..alcgoricr anbefale.. bejd\lling mod ærle~)gc. gra \kimmel og Fus<triufIl.Il\. der..am let er o\er::!5 pet. ilngrchne frø. Spireevnen og tu!-'indkum\'æglcn er analy..crcl i de enkelte partier. og i alle for~og..led er der ud..act 60 piredygtige fru pr. Il). Del fremgår af tabellen. dl der l g.ennl'll1~nil af ror..ogene ikke er opn.kl sikre merudbytter for bcjd... ning. I cnkeltfoogene er der i el enl-..eh tilfælde TI.lI/ol'/9. Ht'jd!>lIim: t/(i( lu./i(ttishdnll'.~atll{1('. f /)9} I P\:I A<>I Ært~)ge Udb og nms m' ~ på. hk. '... <læ ona- \larkært ')~I 1.'1. :1.. plan. 19'N fo..t/: I. Ubehandlel 2. Lbchanlcl 3.00 ml KVK Thiram F Ul) ml Dllhane f's 5. Ubehandlet li. 00 ml KVK Thir.1I1l I 1.00 ml D1thane FS K l hcltani.::! 900 ml KVK TIurlIm F IO 00 milalhane 1 \ I-lU ISf} 110 ~ ' I bæ 11' I 11/6 ]!{1 pr. ha o 58 O O {).; 60 O O 0.3. ti. l O ::!:'i 57 l) ll.:!: O 'iu. o.: '0 63 O 7 O. :'i - ).(l.' ' ' ' opnael et ~ihen lllerudb) Ue for bejdsning: I for\og led 9. Der har ike været ct sikken udb) uetab ved ud...aning af æner med..mltig smlttc af æl1e~yge. Plantebe~t:.Hlden er heller ikke blevet pavirkel. Angrebene af ærtc...yge og andre blad!'>vampc er bcdmm lobende I væk3l'o.e..onen. Angrebene af æne ~ygc har værel \\'age. Der har \ æret en tenden... lil llle...t æne3)ge i fo...ogsled Grå...illlmel og <crtc...'immel har oplri'lui med syage angreb. For'iogcnc rorb;ælt~r. Skadedyr Tabel IO i...er for~ug. hvor...kadedyn.bckæmpcl...e med 1/1 og 1/2 du...ering er afprovet på tredie ar. Det...pecifikke bladlu~l1liddel Pirimor ~amt p)'rethroldct Ma\ri.. er lildgact I for...ugene allc tre ar. men.. en Il)' og iue god'endl fomlulenng af rastac har cl\tauet Anee i for~ogene l Aztec fonenles ikke al kunne godkendc3 I Danmark. fordi et i1r nedbrydning...produktcme cr meget mobil!. ~ta rik er nu og~a godkcndt i ærter ul bckæmpcbe af ærtebladlu.. mel! 0.2 IIlcr pr. ha og be..ærnpchc af ærteviklere med 0.3 liter pr. ha. I for...ol!.slcd 9 er der behandei lidi senere end i de pvrige fo~sogsled for at bdy~ effekten mod ærte\ iklerc. Et for30g med 'rnhige angreb :lf bladlus er \ 1St...eparat. Fa~tac og Mavrik har givet den hedste blad 1l1...hekæmpche og l!e hjeste Iletlomcrudbytter. Mcrul!hyucrne er dog iul: 'ltatistisk sikre. I for''iug... lcd 6 er anvendt blandingen af 112 dosi~ Pirimor og 112 do~i~ Karate \\'G. Sid'\tnæ\llte er en ny endnu i'..c godkendt Iormulenng af Kantle. Iler er opnaet del hojestc ncttomerudbylte. For de nye formuleringer af Fasl3C og Kamte er regnet med de samme pri...er...om for de godkendte fomlulcringer. 16

9 Pcl. planter med bladlu ÆnC'ii;- Hkg..ner pr. ha Marørt Sla- l= Petdlum )plre pct.~nt: ca ca. 2/61 ca 617 Ica C\'nc udh. 081 nettomed mcrudb mend gn<lv byuc lv<il I fl_ m..1i!/l~. hi'ldl/n 1 l 'hehiodlrl ~ O.!S I.~ 1'lllllUlI \ OI!.'! I.g I'lnrnnr I 'Il).! lt'ik. I ~1~1-:t'I.M:l h 1l1~:'! li! I'lnmr II I l;! 1\1l'c \\ l 7 (! I \1:l\nl2F I( II I I \1ll ~I \f:nnl 21 I-\/ ''I VCN I /n.~ l lll'lch:mdkl 112: 19 1'IrI111<1f 1 li 12.'! k): Ptntnor.j 1\1!! LhlUl [ : <li g l-a~lilc '[ ti l~ l'mnll.ll.il~ Karall \Hj Manl 2F II Il I I ti ni. ~I II 1l.:2 I Ma\nl 21 I.\/) I < '.\I :.< ''-N'' I.n. l'bchanci :! 'l.~ 1.).' I'lrlm leg I'lfm\()( f> III~ I.~ 1'1l1llltll t Il I 'o.l! I\;tll' \\( 7n21 M:I\nl. 21' X 0.1 1\\ l) 021 MIf11. 21< '-\0 < 1.\0 :.< IW'.fm'('O: I l 't>c:tklndkt ~ 11.2 I.!! fii25 l~ I'rnllltlf fl lu:!:'! l'l'ulm.. II I. I\ark 11( 7.02 I Maml 21 1\ Il I I tl.1.llnl:!1 '\01\ I H>:\ ' ~ 5: '1 2.2 ' lilo o ' \0 ~ 1-2'/ ti' x l h.1( ~ ~ 'O lui (>1/ ~I Xl O 9' >.1 ~I : ~ 'P b.l 11 : I(lf) MI O.X %.'i. l 2.1 IW lllb ~I 1.1 :' lo 9 1(. -(I.] O ' 'O 1.2 It. \ ' O O.K 111 ~ 11 ' 60 1 l: ' :2 ' 11' 'N OlI 19 o ' '.' 2 ' j'iu ~.f' 19 2X. ~.(I ~ \I -I... t II. ro l 2..1 lu ~ l> II. l 60 IL! ~o 2.\ 07 ' 71 'h ]t} 15 ' ' ~11.7 ~ (I..:! ~I ~ I I fl.! '- ~) o!1i O ' ~ ' li. \ Li ';' DI I d.: rclcu:-ndc lil' lor...og Cl' er I-UIl opn;ld 'lila P!! Uh.'ll(;lhlc l1laudh) Iler. Pl'l fru me gna\.11 æne:\ ll.kn: Cl' oga (lillah. Del Ircl1lg~tr..It angn:hcllc er n:ul'crc! til '~l1l1nc ni\c.lll I Itlr... ~)g..lcd 7 og I) ml'n allkr I gcnnclil'lli! af (k Ifl' I\lft.~)g kuli har \.l'rl 1 ell hd;t~rnpel'c'l:frd1pa ll. ~5 Pl.:l henhold... IO pc!. i IOf'tog...lcd 7 U!! l). I foni gl med Illange hladlu' IMf 1x..;CIll1X1..e\l'lIekI1'1l \l'fet oml-nng XI) pl'l. Ved at Ix'I-:cmpe er.llgrchd I-tlllllnet lilliler 3 pt't GrO\\arch:llllldcll!;Ivt:r l'n lilclpri.. pa on1i1l1;crtcr pa IO '- pr hg..afrclll! ti!.'r l'r 111:1\.. 3 PCI a. r1cr IIWtl Or1lll'hllllcr For l..llll...urn:cncr III andre lonnall'l gnl'n'c\;cnil'1l melk'lii O.:' og Ul r.-i 0(' t:t'lillolllorlf' /onot: lilli' 11 t ICllgolt1t \t'llr hf'~(l'l1/l'd\(' til.~(/(/'(lrr (It: I1WIIIt'\\ t:t!fllllmt' (( rll'''' /Iat1nmdlnla' Ik~il'ml1/'I\(' hm A/W la t' lull' (III t: rt'/)f't 0\ lnllt:t-r f-:!o II( t 1II11tIt'h/l' Idol/tl'r I m'hl\fad/lllll iii II ÆI /t'hlorlll/\: IIf Oll t: II'h t: /(/(1<'1/ \'l/rit'n'i 11I1't:1'I Im (Ir Id (/I (It: I' a IIl/lrÅ lil mk 17

10 Bælgsa.'<I - at der er opnået meget I'arinel/de merudbyuer. Bekæmpelse bør kuli.~ke. 1/() et al/greb ol'erstiga: - ('(I. /5 pc/. angrebllt! piml/er I'ed begyndt'll' de blomstrilig. - ca. 50 pcr. (li/grebne pfmul'r ved he~rvldelde bælgudl'iklillf.:. Ærrel'ik/ere: - at udbyttel(l! kil/i forekommer ved merer kraftige angreb. - al bekæmpelse kan \'lue akl/lel i ærter mf'd sædige haliretskwl'. - at[eromon/ælder kan am'ellde.~ til at \'urdere bekæmpelsesbelul' og bekæmpelsesridspllflkr. Svampesygd()/lIl11e: - at bekæmpelse kun ulldtage/sesv/' er rent{lbel. - ar bekæmpelse kun er aktuel i år med m('g('/ hyppif! nedbør i maj og juni - ar udbredte angreb afærll'skimml'! bor bekæmpe.\. såfremt der er ud.};gl lilll/gtigt og køligl I'ejr. Ukrudt I 1999 er ukrudtsbckæmpelsen i de Ile~t~ egne af landet gennemførl planmæssigt under gode virkningsbctingelser. og effekten har generelt v:crel ti Ifredsstillendc. Tabel II viser rc'\uitaterne af to for!oiøg med ukrudtsbekæmpelse i ærter. Formålet er al afprøve forskellige strategier og midler. Forsøgsled 2 er behandlet med forskellige blandinger ved splitsprøjtning. når ukludtet har kimblade og igen ca. IO dage ~ncre. For~øgsled 5 er behandlet med Fcnix efter s~ning og igen i afgrødens væk.ststadium 31. det vil :-.ige. nar ærterne er ca. 5 em høje. Forsøg>led 6 og 7 er behandlet med to forskellige doser af Fenix + Ba...agran 80 i vækststadium 31. I forsøgenc har der været en moderat bestand af tokimbladet ukmdt på i gennemsnit 110 planter pr. 111:. Ved optælling 3- uger ener sidste behandling er den bedste bekæmpelse af tokimbladel ukrudt opnåel i forspgsled. men ved høst er renheden på sanlille niveau i forwgsled 3-7. Også bekæmpelsen i fofsøgsled 6 og 7 har været tilfredsstillende. selvom ukrudtet på behandlingstidspunktet har været betydeligt sl()rre end i de øvrige forsogsled. Fenix har været det bedste middel mod snerlepileurt. mens Stomp se + Ba:-.agran-midlcr har v<eret bedst mod agersledmoder og ærenpri<;. Der er af alle behandlinger opnået sikre meludbyttcr. som dog ikke kan dække udgiflerne. Nederst i tabellen ses resultaterne af fire forsøg i 1998 og tre forsøg i 1997 med afprøvning af Fenix. Ocr blev opnået en meget tilfredsstillende effekl af hehandlingerne. lllen der blev ikke opnåct po~itive netlornenldbylter. r:ofsøgene fort~a:tte. Tabeiii U/';'I'lIll i IUler. (DI') Utrodl I\brkært.0' h Ilkg æner pr. I handpcl dækning udb. nello. ings. anlat P' m 2 Indeks ved hø:.t og merud O'er- bytte db I. behmdllllg 12. behandling græs ltokimbl. græs Ilokimbl fimør( l. Ubehandlet Ubehandlel Stomp se Bilo~agr:1.n M 75 U.7~ IStilnli) se I Basagr~n M Ih 3 7 )0.75 IStomp se + 0 1Ba.sagran SIOI1lP se + 05 l Basagran l Fenix Basagrnn l Fenill I B;b;lgran IO l Fenill 1.0 I Fenix n FCnlll Illa'lgran &0 Uho.:hamlkl Fenix Basagran 80 Ubehandlet IO LSI) 1 7 /..SDl ~ -01 Z.8 lis fors.g medfti 1'l'}pl1eurt t. Ubehandlet Fcnix Basagran..HIO I Ferux Fcni.1( llaagr.1Il 811 LSI) / 6 LSDZ..6 Vbchandlet l Fenl' IIl..agran O I Femx 1.00 O IO I Ubehandlet 1-l0 I ns. n.~. /W7.3junøl) I. Ubehandlet IFeni'... (A li'bagran -lho Um.. Lcd 2- behandlel på ukrudt mcd klmbl:ldc (I~ Igen ~.. IO dage senere. I.ed 5 behllndletlige fllr trcrrl'pmng og igen i 'ladiulll 1t Led 61lg 7 bch:md1ct i Sl11dium :\1. Ubehandlet 0.75 I F~'IlI' Bagr.m :'i l n.~. 18

11 Marlur:rt I'IVY ti rwo.: I Ubehandlet! 1l7'~ I \1<1II1r se K.I'.Ifr.m M 75 1I7~ I Slomp se ~ O.7'i I H.Ilgr.n f\1 7'\ 075 I 510IlIP se Basagl'3n 80 o.n I SlOlllp se I Ba~li8r.m SO I 0.7'\ I h'ru:>;.. 01 I HI~r;1I1 X(1 1Ii IIT11n. + 0.'\ I B\.lgr;lIlHIO 5. I :>; 1.0 II'Cnlll. 10 l Ba...:lgnm 80 Il 1 O7'i1~1(ll1lpS(.. O.75rll.I\lgr;lI1M75 7 l ~ 0.75 I Slompse Basagran 80 Il l \ 0.75 Ill'l1l\.. 05 I 8a\.ij:lOUl )\1' l) l li 0.5 l FcOlX + 05 I fbsagrnn 80 1.\11 '.\) /.\/): Ukruch. &lilli pr ml l1krudi. pct. Lnina Iftg rr1u'lf hl hags- r... htbl grz. I 'mb! ''''''mb' I... I'mb.. :::l.i=. b)11e 1ldwxI- HIl] la'i!... h.illlt'i pol ulrudlllk lullhl.ll.'.ig l!!l'l1 ~1O d.~l <nt'n' Inl 'i \l~ 'I Ix'h.llldkll 'l;uhulil \1 I Ctl-~ I..:h...klkl r' ulmolln I11hl...k 'h 'I' >O 10 o b.! IQO l' ' 'o lu 17 '.' -u l ~.Stl 'O 'I IO 'I 0.-1!i./l '.<) IO l] IO O.') :!.'i IB ' DI -I...hd 12 \i..er re.. ultal~rnt:.ir..d.... for...og dl~r t:n n~ IUN)g... plan_ h\or fire lor... I..c1I1!!~ Iu... nlllg~r er afpm \CI mcd Inr...l..ellig hchanollllg'llllcn..ilcl. I fonlgskd ::!-..l og 0-8 er 1/1 og I/::! doi afpro\ct \~d I gcllm:ll1lmc hcnhold.. \ I cn og In hchandllllg.er mco 1/2 Oll... For..ng.. lcd 5 og l) er bdlandlcl l afgmden.. \ a I...lmllll111 ~ I. n:ir :l'r1crnc er ca. :) cm hoje. med henhnlct..r.. l/log 11:2 do... r gcnllcrn.. nit ;tr for..')genc har der været en tlloc 1:11 hc..i:ll1d af tol..llllhlalid ui.. IUlII pa ll..l planter pr. 111 lig I..lIn l_~ pl<lntcr af cnang rapgræ.. pr. m'. Vcd llpt.t:lllilg ;\...l uger cftcr...d..lc hehandling er der (llll lonenici opnacl cn bedre effdl af :.II Ic firc I<Nungcr l III du..i... L l..rudl...da~l..l1lllgcn fpr llg dlcr 1M. l'f lidi lurte \'cd de la\ c do..cr Der h:.lr IHc \ æret malhar ('lidi p3 enarig rapgræ... Der er luc npnacl!\ll..rc lllcrudh)'ltcr. 1gcnnclll'1ll1..f de lire IO'nllger er lll~rudh> Ild I..un O.::!5 hl..g pr. ha..lnrrc \cd den h()e do..l... Der har :Ilcde.. '.cret darhgl \lkonoilil ved den h1f'ic behandling'lillcllllel. Dette gælder for lilltlige cnl..dtfof'og.. l-(lr..(lgcne hlfl..;..:ttcr. lall!'! I ~ \'niwi/1i'rllfidllllflil' a rta/ol (I l\1l1rk~rt ''''1'1.'''''''''' I Lbd\31k1ld 1 1 O. I Itllnran.. 0..<; I Ba'-I.lll M 7 :\ I I Toloran I IlLkI~ran M 7~... I \ 05 I 1tIran 1I.'i IIlAdgr.m \1 ~~ I \ 1.ill I..udldlw..5 I.. ].0 1Toochdovon \f) 1- ( '.1/2- Il<bond- Iings Ukrodt Hk rner pr ha antal pr. m 2 I pct. dtulins rør twwt o- -og I mm>d. hylle I 'ol'mb!. I ~ I ''''''mb! mm>db O.' 81 U 1.67 O O.f) U l'. O. ' o.:: 1.20 O.'..:?\ U.2 ' ( \.' ]S /'NW'!'I/'''I''\! LI~handlcl ~'O.~ l 11~1l.1I 'p1 7~ l I Ibloran + 05 l Bll~gran M 75 l \ O. 1 11)ran. Cl. 1 Ba'..l~l.m \\ 7<; 1 \ lo 1 Tf)u~h'ln.. I 3.0 1Toudullwn /.'0 I -' / Id ~ ( IA'II.:? l~hlllkl P;l Ur..IUOI mcd r..lillhl;ik 1' '~l'n 'I.IIIagc...nclc l ~' 1 hch..lnkll\ ur..mdlmc<l r..lil1hl.e I ~.'d I h:hall<1!cl p.l ur..mdl n1('d r..1i11hladc j: lo II d..l).:c Il'r h<h 1.:1 hdl.llidkl III I': I gc 11\1 /' :?fn lu 2U 35.1 '.1.2 \

12 Ilælgsæd Tabel 13 vjer resultaterne af tre for...!! med nc<.hat herhicidind~ll:-' i ærter. FOff)gsled 2 cr~behandlel to gange med ca. IO dages mellemrum. mens forsøgsled 3 og kun er behandlel en gang på et tidligt tio:- punkl. For:\pgsled og 5 er behandlet med Touchdown fpr ho l for at belyc værdi(~n af en uknldt~nedvisning om j..ær kan være \ ærdifuld under fuglig~ hostbclingcher. I gennemsnit af forgenc er der en tendcm~ lil et mcmdbyue for ukruolshåæmpcbcn i foråret. Ocr er i et af cnkeltfol-ssgcnc opn&el pa.~ilc og st<.histisk sikre memdbyller for behandlingerne i fon~l)g~led 2. Erter behandling Illed Touchdown alene fpr ho.1 er der ~om forventet ikke opn;}et merudbytte i forhold til det ubehandlede for~pg~led. Vandprocclllen ]wr værel omkring 1 procent Ia\ cre end i de 0\ rige forsøgsled. l ~al11lle label er vi~t rel\llll:ucme af 18 forsøg genncl11f~)rt i Tre (lnfors!!. metl n:dllc{'rel 1uhicidilldw/s i (l'rla har vi.\/: - ni rerl1ednl I'ed ho~1!orb('dres \'('ll al gt'llllemfore lo bl'luuullingt'r med Iwll' dm;\ IIll'll al //Iuutlbyttel ;kki' j(il'irki'\' i/orhold til ell heluliidling /lied halv dm;\' - ar liech';\'n;lig (/wd TOllclulOlI'lT Ill'dsa'ltC'I' 1'(l1ullml ('nilen med omkring l pro('elll. III'or ukrudrel ih tidligere a beka'liilu:l. (l{ 1U'((()//IerudbYI1C'1 i!ol'.\ljgl'nt' har \'(I'/'{'l \l{)rsl ed behandling fiied ('Il gang 112 dosi~ Forsøgene af~lutte~ hern1l:d PC-Panteværn Et l1)'t L1ell11Ollul lil PC Planre\æm. som er under udvikling ho~ Danmark.. ordbrugsror:-.kning. er afpr~wet i et enkelt for~øg Resultaterne kan ~c.. i labelbilagcts tabel D 15. I forsøget har der værct en meget beskeden ukmdtshe<aand_ som er bekæmpet mcgcttilrredsl\lillcnde mcd alle forcshiedc h1sninger Der er ikke opnået merudbytler for hehandlingerne. For<;øgenc fort~æltes. Endelig har der v~~ret <) dagc mellem 1. og 3. harvning i for~øgsled FM hlindharvninl:!.en hr der glort sct ikke været frcmspirct ukrudt. Ved optælling før 2 harvning er der optalt S:Ll1lme alllal ukrudlsplanter i ubehandlet og forsogsled 2. Ol1l er blindharvel. I gennemsnit er der opn:let en bckæmpel-:eseffckt på -l3 pet. vcd IO gange harvning og 71 pc!. ved Ire gang~ harvning Planteheslanden ~r reduceret med omkring 15 pet. ved lre gange harvning i forsogsled. Den bcd.sle effekl er opnåel i forsogted 5. læt efterfulgt af kombinationen af ukrudtsh;arvning og kemi~k hekæmpel~ci rof<mgsled 3. l di~l\c forsogsled er der midi sanune lave merudbytte som ikke er sta tilisk sikkert. Tre gange han ning i forsøgf)led har mcdrol'l el sikkert negalivt merudbytte. Der er en kl.lr lendens lil. at :-kadcn er større. jo senere den sid SIC harvning er gcnnemfl>rt. I IO forsog er der måh.. il..re mindrc mcrudbyncr. h\or 3 harvning er gennelllf~lrl henholdsvi~0 og 6 dage efter såning I et forl\og er der for tre gange harvning opn~el et sikkert merudbyuc. ~OIl1 ligger ptt niveau med kemisk bcka::rnpclse i forsjjgsled 5 Sidslc harvning er gcnncmfort 27 dage efter ~anillg. Der er ikke opnået mcnldbyuer som har kunnet betale for behandlingernc. En harvning er sat til ~ammc omkostning 60 kr. pr. ha - som korl\el med ~ph;jte Nederst i summe tnhel er vist rc'iullaleme af 12 1'01' og i hvor kornhinalioncn af mekanisk og kcmisk hekæmpelse ikke var med. I for~~gene med meget ukrudt blc\ der upn.ict sikre rncllldbyttcr for k~lllisk bckæmpel'ie. Der var betaling for harvning. I ~ek'i fol'l~;g med en b~.. kedel1 uknldt:-hesland blcv der ikke opn&et sikre m~rudhylter I 1998 forårsagede den...enc harvning ikke afgrødeskade Forsøgene fix{sxuc'i Mekanisk bekæmpelse Tabel 1 viser resultaterne af svv for~ø1!. hvor harvning. kel11i~k bekæmpelse og kombination af harv. ning og kemisk bcka:rnpebe er afpro\'cl. I rorsogsled ~- er der gennemført en blilll.lhan ning (. h~lrvning) indcn ærternc~ frem~piring For...ug:-.led 2 og er h'lr \el henhold:-\ i... en og IO gange yderligere. mcm der i forsogslcd i afgrndens vækst:-tadiurn I er forctaget en kemisk beka~mpel<;e med In do... i... Fcnix + B...agran HO I for...ug:-ied 5 er dcr alene hehandlet mcd 1/1 do~is Fellix + Ba~agran -lxo I forugene har der i gellnem...nit været en be..ket!cn ukmdtsbeqmt! af tokimbladet ukrudl ra kun 83 pl.ulier pr. 111: I gcnnemsnit af ror~ogene har der va:ret 1 I dage mellem s~ning og blindhun Iling og 17 dage mellem blindharvning og 2. han Iling i forsøgslcd '2 og -l En /()null'(ltnill~ for al kwme gt'/wemjøre ukrrul1s /lan'iiing i æner er t'l jæ\'lll åhnl og sdll;n!: i 1'lI.Hlrtet dybd(' {ui (j-8 nu El l'(ull og libl'hemr sdbea l'i i d('/ll' forsøg iir~ag til. ar (('neme er Stiel i uensartet d\'hde Iwilkel har hcl'irket mege1 :'ilor (~/~rodl'ska(le I'tyl h!;lidharl'llinl{. 150

13 {I}'N. ~ fr.''c I. Lbehandkl 2. ~ ~ I LII'llIlIg 3 2 X IlU'lllllg 0.5 ll cm~ t- 0.5 I B~gf3n -IMI I \ I I.lrIIlll1f F'::ul.\ I3I1agran.1110 /.\/1 { I.\{':'' {V'\' I L:behandlel ~ \ lialllllllc. 1 ~ IliHl'Iling <; (. I [Ir.l11. li [n..~r.1i1 \1 ':'<; I \/).. 1\1)2 I I'NS l. Ubchamllcl ~ \ I1In~ ] ~ llar.rllllg ~.' II.S I 11'1w.lll ().~ I B.1.lfl.U1 /1.1 7~ Unl''l f.\f:2 'i I ni.! 1r'1IH'1 11'1 Ir<'111piring~ I '1.lilllm II) II 17 0.(10 'I t!.1m! ~.l [00 ( Inl! IlIIdn /III1IIÅl'lld/II'/'IIlI I 19 1:0 I'; II'< 12.'7 )I 1'\ 6 ; 5 6 ; 6 n q 2' r If'.~ l/iii) liå'flu}iii'!liil1' I ; \W! 6 61 OOIl 1 lilli l' uoo '1 h h 11 I..:d \ hlrll'l IIlr lrcm'pll'lil!: l-' I Q.ldlllll1 III II I \..l.d II'I! g 'PII'lCl I 'I.HIILIIIl \ I I'd -limr.rllur hci11'l'lnll.!!. I 'l.ldltll11 IO II o~ l~l'il IlI.I'<... lic I< 1<' ~ I hulkll 'l.il!llini: hll'i'l~ I 1')'1'11 ;d ~ 1 h1(lkl pl u\..nrdl m<'d \..linhl.ld< f Ig;u Il IOILIc<' 'l'il< r;. (!-llrl:: I 1I1'/H) ' :'..f 37.2 I..! 0.1 I.~ ' ' ' 1'/ -5.0.') -6.6 ~.K -2.1 (1..1 ~ OS lu DI Ir/hd l'i lild a(lfdudl//l' liiidlti' /111Id /; ()/I;'./(II\(/l/f'l i liior..wi I gr. I tt)kimbl. l gr:c I lokimbl. mcrudb. mcrud- Ukrudt 11~g ærter pr. ha Behal'ld Markæn hngs- antal pr. ml I pcl dækl'lil'lg ved hll!>l udb.og I nello Il'ldck.!> bylte - Kemi- I-h'id- En- (>nn'ct dosis kg! hand kliiie- Kars Fugle- 0' melel Snerle- Vej S K.- Irrig Mwil:æn l)rr~ kr. blom- ok~ pileurt pile lir. pr. ha hngs- gra=~ gase- mille 'O.. indeks pr. ha Slrel eje de fod 1999 tn h' jl/lll.~ X 1'~t'lI/1 /.! {lll I>I/'/.. lx\'nnolog Has:lgnm M 75 I.Oog CXI... 1./1<>' \li1111~ ~ /lån/r 0-:: /(NI. h'''1\ n~ I'rlll\ I.i n!! 1.11 l.l~) ~~.~ 2. Mlllon Dl p. og Ba\:gmn M 7~ 1.5 og '.... hl/.hlllldlilll:.i'i1t 11-:: ItI>lI.. SlOl11P se.. Basagrun ) ill11p <.;C ~ B*l~l~lll \1 7<; :' _ 11.7<; ')7 6 FCIlIX + Ra~gf;m 80 n.? fill..i/i/ild/tii~ I. UÅrmIl (/ :. lpl'h/d. ~ 't:. IlId~.. '1'11'-'-.'. Stomp se + BS:ol.gnm 80 2 x ( ) ')lolllp se.. B.ba~ran M 75 2 'I; 11).7~.. 075) 21().W~ 9 Femx + Hll'llgnm 80 2 x ( ) <1 li'iui.lu ;- HI!-I;1I1 M 75.! \ (O.~ O.~).(7 ''..... o 11 [illowall \ICP\. 1~ '. o! \ III. ~ 0.11.!.1I 1M!{d/WIIIIIIII; uår/uh.1 r'/rlil>illl/' 11. Felm + Btl~agran W LO + 10 l ~ '111\ H.l.lgr'lIl IMO tl.~ ;.115 Htdlllll\.lIl lao () :9... ' I

14 Bælgsæd Srmegi 2000 mod ukrudt j ærter Kend knu/t.wrreme og I1ltellgtlen af/roukrudt på den ell..elre mad. - Und/at! el'emlle/! bekæmpdse. hmr ukrudhbestanden er meget beskeden. - Del bedste økollomiske remirat OP/laS red kontrol med knultei. hd/kel jul' tlødl'ef/(ii~ \'15 betyderfuldstændig bekæmpe/w. - Mektllllsi. krudlshek.æmpelu kali udfore\..'la/remi der ihi' forekommer l..orsblomhrelukrudl. - uhudthe.hantlell er he\åedell. - morke er helt jfl'nl og (ifgroden er son I emartet dybde på 6-8 cm. Effekt af ukrudtsmidler Tubel 15 viser den effekt...om er opm et med en række midler og middelblandinger moo ukrudt i ærter. Da afpro\ning ofte ker I flere forwgsscrier og o<er flere ar. er den angi\ ne effekt et '<ejet gennemsnit ~If effekten opnået i disse forsøg. De viste effekter er opnået under de gennemsnitlige sprojteforhold. hvorunder fof\ogcnc er udføn. Effekten er vurderet \ ed optælling :lf antullet :lf ukrudtsphlllter 3- uger efter behandlingerne. Tabellen \ I~cr '1.r<lIegiemc!o> stærke og s\ age SIder. Flere af de næ\ ntc blandinger bekæmper ukrudtet me2ct cffekli'<t (5 stjerner). mens andre viser mang leri effektcn over for blandt andet \cjpileun. Viden om markens ukrudlnora bor udnyttes. nar ukrudtsbekæmpcle i ærtcr phmlægges. Folg den indramme de <;aratcgi. - Ukrudtsllllrl'llillg fei1nem!ores med 1-3 hun' n;'//.tef Itlllen for (ll. 30 dagl' efter sallltlg. ukrudlsbekfl'mpel.\e IIdjore\. :.a!remt Keml.~k derjort'lommer modeml til star ukrudl.\befland. eller wi'oldelu/f' arterwmfe;. I. agersennep..\!ill/raps. 'H'ldml!!et gåsefiul. hanekro og hurrt'.hll'rre optrædl'r. Vælx en (Ueail' Mading afmidler. - Del bekll'mpl'!.\t!n. 1/2 dmi.\ tidligt er Ofrl' til.l1rækkdig. Efter hel/ol' suppll'rf'.\ 11/nl t'lldlllf //2 dwis ca. O dagl'.\ellere. 152

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Af Poul Henning Petersen og Je Erik Jeen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl, Skejby Forbruget af herbicider (incl. glyphosat)

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Forsøgsresultater 2013

Forsøgsresultater 2013 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Forsøgsresultater 2013 Jordløsning i kartofler Jordløsning ved lægning Bejdsemetoder Jordløsningsforsøg i Nordjylland 8 forsøg i 2011-13 Gns. udbytte i forsøgene 576 hkg med

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO

Jorden bedste rådgivning. Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Jorden bedste rådgivning Dyrk din proteinforsyning? v. planterådgiver Bent H. Hedegaard, SAGRO Proteinafgrøder Kløvergræs. Hestebønner. Andre bælgplanter. Ærter. Lupiner. På kvægbrug med op til 2,3 DE/ha

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter

Bælgsæd. Markært. Bælgsæd sorter sorter Bælgsæd Markært Alvesta er tredje år i træk den højestydende sort i landssøgene med sorter af markært og giver et udbytte, der er 8 procent større end måleblandingens. Derefter følger sorten Casablanca,

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Hestebønner er de svaret på vores bønner? Ved faglig konsulent Torben Føns Hedegaard

Hestebønner er de svaret på vores bønner? Ved faglig konsulent Torben Føns Hedegaard Hestebønner er de svaret på vores bønner? Ved faglig konsulent Torben Føns Hedegaard Indhold Undgå tordenskraldet -Tænk dig om! Nogle bønner virker, andre gør ikke - Sådan dyrkes hestebønner! Indhold Undgå

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2.

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2. N I E L S E N ' & R I S A G E R A P S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA FRI MARSKVEJ 9 00 NÆSTVED TLF (0) Program: Beregning af snitkræfter vad elementmetoden. Q8 0 ^vkcuøi 090 SAG NR :9 SAGSNAVN:Hvidovrevej 99

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere