Af Jon Birger Pedersen, Ghita Cordsen Nielsen, Poul Henning Petersen og Hans Kristensen. \l.. r~,l rt 47!toOncr. I'I.mln.fm I dh txrlg...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Jon Birger Pedersen, Ghita Cordsen Nielsen, Poul Henning Petersen og Hans Kristensen. \l.. r~,l rt 47!toOncr. I'I.mln.fm I dh txrlg..."

Transkript

1 D Bælgsæd Af on Birger Pedersen Ghita Cordsen Nielsen Poul Henning Petersen og Hans Kristensen [)Ollll11arl-... areal Illct..Ilwlg;l'd lilmoocnhed udgon.:... n;clcll IOtl X:I. af markæn. H(l\larealc\ i 1999 har \;l'ici co! ha. Cl fald po 'o.oon ha i forhold III ItNH. DCI mq;cl nchor-.ngt' \ejr. Lkr I 'tore dele af bntk't bar pr;t'gcl \ ;dqa'(lilcn og lur-.ic dd <tf hu'i..:n. l kolllhlll<llillo med en urt \nnnd~)lgc i forhimlcbe lill'd.l'nl'mc' 'lf..lulicmk hllllll'-iring hat de'l'rtc tx l~lh~1. ;11 der I de nc'lc ærtcmar'er l 1999 er hu'tcl nu!!lc IlIq!l:1 ulillrco'll{lilcndc udh~ Iler DCI fllgllgc \ C'T I ]1>99 har gi' et gode Oetlllgd..cr Ipr.Illgrch ;lf Olmpc..ygdol11l1lc. hhuldl :lildel :tth: '~gc. ItIr..kdligl..' rodhrandlillpc og: her for.. ()~ lfl'iliillc\[ cncrntlrad f l\ph:1il01ll) lt'd har og..j hah gode hclillgd..er. og i en dej marker har der \ ;ltct meget I'lldhraml. 131:ldlll... an~rt'tx'ne har ()\cnec!l(lc \:cr\1 moderall'. men med krafligc allgn.:h i enkl'1tmarkcr. l'i:\lllngen af :crlt.:\ikil'r\' Cl' ugclllllgl \i: krei Ilhlll:rldcr hlc\t't fulgt pa omkring 30 lokaliteter I plalllea\ 1... l..on...ulcllierne... cgi...ln.. rlllg....nd I figur I '20 flcl 80 ~ 60 N... ~ ~ 0 20 ~ ~ o flt: j I l Fangst af ærteviklere I Uge ni' j'lif1gh 11/1l'rlt'I'il.ll'rl' /.!f'ili///oflltl!dt'r; It)% lit} 1/101I1II1l'1\1.0I1\1I/('III('n/('\ n-gi\lrt'rmg\1lt'/. /il/wll ll/fallwrt!l/ol\(lg i Im /f.!\{i'i//<w \l.. r~l rt 7!toOncr I'I.mln.fm I dh txrlg...ro. Anlal fonøa 'c... 11) \ ningcll p' de;ll lokalltctcrnc. Inor lkr IHL' Cl' hchandkt med m...diiclit.:r omknng hlolll...rrlllg H: \ ilingen har i I(Ni) \ :l'rcl moderat. Hda'lllpcl...c 'lf ~l'fte\ 1...lcre anhelale... nar tier I :111 I II) fa'lder er fanccl 200 'l'rlc\il..lcre. I ~l rter med :erllgc kalllcl~'~':l\ :lilhc:lale... I:ll...æmpcl...c \cd fanl.!'1 :If IO :crlc\... krt.: {(llalt i ::! fældcl'. Bd..:l lilpcl~c I..al ahc:llle laf\l'rnc... I..l:l'l..lllng og...bl derf(lr Inr'l udfore... O ::!O dage dlcr fang'ii.:n. tidlig...t l varml \elf. Læsevejledning I delle ;lf...11i1 \\l1lt~llc' lor...ngelle Illed (lr1er o~ plan IC\;l'llI I b:l'i~..æd Dcr linlie... h:1;cr ( i h<l~l'n en ll\er'''i~t over dc :..lfprmcde...or1er. dcrc... aht.ullll1llg. l'or;l dlcrhetegncl...i: lor:l'dlc:r m.l11. I delle al-.llil man h1;e1ede... linde en O\Cr'..I!!1 o\er de alprml'lk midler. deri:' IOdholdtnller...arm lll<lrc<hpn'l'n for de TlMr...c:d...for1c mider. Omfanget af are funlg...arhc:jdc 1 hælf!...a:d Ircl1l ~ar al l;1hcl I Sortsforsøg I landfllr\ugc:nl' 1999 har der ellaget 7...ortcr at marl..:crl. Dl'l Cl' en <;(1!!lllng P:I y\ i forhold III 1'9S IX al dl...c orler har dellaget i lalld... for'(l~l:nc lor fonl' gang. mci l:'i ~tlrtl:r har deltagel l lire :I l:]l:r merc. [kr er :lillagl.l1 land... t'or...og Illl'd 1ll:lI'I..:l'nor ler. og det h:lr \ Cl'Cl n(xh emllgl <Il '...'crc: fem al lll...e. nen forhold I' IH}jC I..a...:ltioll'procl lll...y de I fuf'otc omgang. II der IllOgIe af fof'oo!!ellc har \ a'rel ;I prnhkm;tli'... d~ r'nlllg....ix tlllgcl...cl. <It det har IlCl:tlct ll... i...re ftlr'i\~rc'llltatcr. Der er mimer de 80 I.W

2 Bælgsæd l 1999 har der oplrådt angreb a rodbrand ; en del ænemarker. Pd billedel ses en ærlemark l1\'or Iler; 'en.'iln hah'del IUlr \'ærel dyrkel ærler hyppigere erld i hpjre hah'del. VensIre hah'del har \'lerel ongrebel af rodbrandsvampen ærierodråd (ApllQnomyces). Et lfærbifed a angrebel p& rode'l ses nedersl lil \'enslre Ved angreb a ærlerodr/'ld bmn-sorlfarl'es hefe roden linder jon/m'erjladen og ø\'ersi i jorclo'erjladen s.\'nes roden megel kantel. Roden kan gil helt i opløsning )d grund a eler/ølgende bakterieangreb. Angreb aivædskijlesygdommen sankthanssyge kan ogsdid planleme lil al isne. Angreb Iå roden kan adskilles fra ærrerodråd 'ed. alledningsslnngene ses at wrre rode-orange nar rødderne og det nedente afstænglen jlæ..kes - se fi'toel nederst til hojre. egentlige landsfo';g gennemfort IS supplerende for~og med 13 ud\ algte sorter. Disse 'iorter er udvalgt i henhold til de lokale planteavlskonsulenters ~lnsker. Resuhaterne fm årets landsfor'~og med markærtsorter ses i label 2. UdbYllcreiuhaterne er her olxlell på Øerne og ylland. Tabel 2 rummer demdover udbytte på landsplan. forholdstal for udbytte på l.mlbplan råprotein i ttr~lof. tusindkorn~\'ægt i gram afgrodehojde fomd for host måh i cm 'lamt datoen for modenhed. I forsøgene 1999 er det. gang. det har været muligt at beregne forholdstal for udbytter med Aadin som måesort. Der er i gennemsnit af fo gene høstet 1.8 hkg pr. ha i målesorten. Det er et fald p ikke mindre end 11.5 hkg pr. ha i forhold til De højeste udbytter er i årets forsøg hostet I de tre sorter Sponsor. Pinochio og a\'lo. Dc har alle tre givet et udbytte svarende til forholdstal II. Det laveste udbytte er I årets for<;og h(t<\tct i sorten Focu~ med cl fomoldslal på 91. Dc relativt høje~le råproleinprocenter er i årets forsg fundet i sorteme Classic. CM Y2 og Athos mens de laveste rnproteinprocemer er rundet i sorterne Prof! HarmollY og Sponsor. De ~trste ærter altså dem med den højc~te tu'iindkornsvægt. er ho'aet i sorterne Barrit. Sallie og Classic. mens de mindste æner er høstet i sorterne DS 936 I Swing og Pinochio. Den højesle afgrødehdde ved Imt er fundet i sorterne Metaxa. Pinochio Bmlus og Tri'}sa. mens de laveste afgrødehojder er fundet i sorterne Sydney. Baccam og Podium. Der cr ikke stor forskel p de afprøvede sorter. rnodenhedstidspunlt men der er en i\ag tendens til. at sorterne Baccara. DS 9360 og Atho~ er de tidligste mens sorterne Kick. Hannony og Limno~ er de liildigste. Supplerende forsøg med markærtsorter Resultaterne af de 17 for~øg i den supplerende afprøvning med markærtsarter fremgår af tabel 3 (~ide 11). Dc opn:'iedc udbytter er ligesom i tabel 2 opdelt på Øerne og ylbru.l. Forholdstal for udbytte er beregnet for hele landet. De opnåede udb) tler i den supplerende ilfprpvning igger 5-7 hlg pr. ha lavcre end i de egentlige landsforsdg. Ser man p de beregnede forholdstal for udbytte. svinger de lidt i forhold til re~ultateme fra land~fonogene. mcn ligger generelt på næsten samme ni\eau. Den mest marlante af\igebe se i '\Orten Focu~. h\or der er en fo~l..el på 1 forhold~talenheder mellem landsforsugene og de supplercnde forsog. (tabel 3 er angi\et stængellængden omkring blomstring. Hi man planlægger at etablere udlæg i ænerne. forctr..dles nonnat soner. der ikke er S3 lrafligt \'Oksende. og plamehpjden kan bruges som en god indikator for dette. Der er desværre en pæn sammenhæng mellem plamehpjde ved blomstring og afgrodehujde ved host. Hvis ænerne skal bmgc~ til helsæd. er afgrødehøjden ved ikke så afgørende idet ænerne hø tes på et forhold~vi tidligt tidspunkt. inden de normalt begynder at falde for meget sammen. Sortsblandinger i markært Der har for 6. gang indg.. et en sort~blanding af markært i de supplerende forsog. Resultaterne af de 105 forsøg. der er gennemfort over en seksårig fol.ogs- 10

3 H:l'I~sæd li/hd!.wu/.fonøt.: mcd Irrff{lIna 1m (I)/-D Marklrn Udbytie Ol merudbytte hkg rnu pr. ha Helelandcl Udb og I <b. I -'I I TKV IC;~ I 0110 (oc Øerne I )liand mcrudb. lal for udb. riprolcin i I nk.klcn- hed hkg Encf tørmof 'lem 'II/'111'11l:.' 7 Allldlll /8 111lIldll1~ Ul IO :!U 2'.1. l Vil Bohal)'T H ( /8 IlIln 1.2 ~.6 1.\ 1IIr:. :!.1:l ~x l Oll< Focu SO 118 '\h'l. '.11 Iill( l U 2M 17 1Il< '.' bd.pot 5.1 ' II:! ' ! hild 11.'1 09 fl'! Ifl! l\ :!.'Iu. I\/H loti Ill C.nl' ~5 ' q!. \ 1.7 1/. P/Il ' A~lma S.l~nI ~.O.5 lu '''' l.K 2% 1 l:?hi Ag:whr HnllU_!.1 l.r:. It>!.6!7 1 I(II ClaSSlC 6.' HalX;tra '!l '\.1!Il 1.1 t lih Ilannony 2.b -.I -1.8 O KII. 1.' l.~ 11.\1 111: M1 ' Sp' ' :1.. ~O.'.11 lif:' ~(1 170 :!f> Il< 1.\0 ' lo l \ Imul (nøg IO h Aladm 5Ui 38.2 ~:u IUO 2.I. 19' 1bÆ n1.loln~.1 '.. 10'1 l.1 2'H p.. Nnouchc: :U I'rllllo:r..l --fu l 2.i III( 2..1:l \111 X timnos m PlIw... hlll Il. 71) 7.~ lili :! ' ItlX Arrow '1 2.8 m 23 1b18 \lh.:i \ 2.1 III 2.\.1!:1l1 2' Ih/K Illmt 2.1 '-' m 17/ /;1!:.t..t.~ IO') :!\.fl IMI Menhlr \ll~ ' III!:fi.tl ll 17 l.f!ol Swmg -! B bÆ ('1.10'1...'1 '.11( lin 2 \.\1!:!YI lil IIt/X ' R~rod ~ \7 19' 29 '18 1h::'!;<11l 11./ 1.\ 1. III 1:'\.2 21<1 I. IXIK AuslIn bÆ 1H'r I.x 1I.t\ 11 1/)1 2-!tIll ~ Po(hum ] 13 1bÆ '''''' ;l\hl.h 7.H 7 l!:~.6.'!(2 II<fH Sync:) -li (Ul bÆ 1.\n /lIIII.II'I.l: 5 \ Alddm ~8.9 K /8 1Il.Ildrn~ '27.n IOS!: \.7 :!i'ln I/I( MC:lll~a fl.' ( 2.1 m 0 1/8 I n :.'1 '-' 'i.9 l1 'P 2 i 'l Il< Caldllld....7 ' >:-'..t':l'flU C! U 110!2.!'i!:7 11/)i 059)61 :!.1 ' \ni...i < 7..> l n Ith C1\1 9'n 1<O Y2 U 7 '.' /8 n.tlu\ I. I !:..n 1.N 17 I HII MB lob ni) - 20 /.h 'nrh!llndlllg' Alltllll. C1;II; ;rd ri.i I'U' ' DI 11

4 Bæl~ TalH 3. \1arktrmo'er /99<1. (upplert'fut jtmog. tv-d5} Udb. og merudh. hkg urne:... ha Mar\lIrr1 0< Anltlljnn.g 6 /I /I /I Aadm 370 l /8 Rlandlng LU LU Ul un 111< C1'>c ' Aglldir los I ~/l( Brutus \.l ad. ixll 'Ul 'il '\1 11 W ASlinll 5.6 2' M /'()I.'U\ (Ul y 1.6 tll~.1 23 l 1_\1) lu :27 ' A/wl!or5pg Aladin ' Blanding :'.7 :!.l \711< eanis II' \718 Nlloochc 2.2 ' Eifftl Sponsor V to I:!ll 7'1 1 16/8 Pm Tem 1.5 II.! /.Sil 5/i.3 Bl.mdmg -\ladm. C1al>~I(. ;w.l.liil. hll.u' ' periode. frcmgar af lahel -t. I denne whcl er ;orts blillldingen )lmalcsorh. I de 0\ rige tabeller i delle 'lfsnit er udbyttet for Aladin al lil. I 1999 har sortsblandingen for føn.lc gang i de seks for...og~af klaret sig lidi {1;irligere end gcnncm~nillet af de fire indg ede liorter. Del er ~!llede~ 2. gang i løbet af de 'ck~ for~~)gsår. al der iu.~ er opnflct ct merudhytte for at dyrke en...orbblanding. ammenlignet med gennem~nihel af de fire \orter. der indgår i den. Der har i alle de sck!; afpro\ IlIngsar været mind.':! en..ort. om har glvel ct udby Hc. der har ligget hoere cnd ~on\blandingen. Ved ho\t har plantehojden i urt... blandingen hvcrt r liggel pa ni\c;)u Illcd el gcnnem... nil af sorterne i hlandtn2cn. De seks års fon.og im~\...crer. ;)t der kan \<cre fordele forbundet med at dyr\..e en sonsblanding af markært. For at få del fulde udb\ Ile af at dhkc ort~blandinger er det dog \ igllgl at ri belym. h~'ilkc Iyper af ærtesorter man med fordel \..an ade indg i en!>'onhlanding. 105 forsøg ovcr \c\.. ar er det nu belyst. om del er fornuftigl at am'cnde en onsblanding om»maleson«( i sortsforsog: med mar\..ærl. Der er i\..kc i fopøgene fundet nogen lllcmpcr ved at bmgc en sonsbl.mding i forhold til at al1\cnde en enkelt '01'1. I forsøgsmæssig :-;amlllenhæng er den ~ttr')ic fordel ved at anvende en ~onhlanding om male\on. ;u m;'1ll f. r et mere stabilt...arnlllcnligningsgrundlag mellem fur~øg...~erierne 1 det cnkclle <'Ir. lien.dover gi..'er en sortsblanding mulighed for at genn~mfore en løbende tilpasning f»måle...onen«...\ar.:nde III det. der \..er i \:1rUyg. \inlcrhyg og \ interh\cdc Tohrl.. SurHblcuulillK i trlarkært Marært :t.ftfll ;ors(l! I f Blanding S Aladm i.i Cla~lc R.2 b:lpol. olo.6 Focu~ 37.1 Gn~ -l Wf1C'r.n.6.-\llirsp~ /f B1l.hn~ IWl\ ol7.1 Con._ -l '>Ofter olf'o.f'o.tmulff'rl: ~./ BIanchng 1997 n.s Gn~ -I \Oncr -I::!.II -l.1iti~øl: 1- Blandmg 19% 5.0 Glh -I '>Oner --Il::! AlI/lllfor.HI\! 22 Bllmdmg I99S 0 I On' -l ~orkr :W.' Af/flll fonøg I ~ Blan<hng On '(lncr oll.o Gt'llm'/IUIIlI!flf ur BlolOdlng 2 On. -l -.on'r I.K IO.. /I 3' < / \( 37 1i

5 LldbytlClorsøg 1999 g.røn Iden nr m.unl 1999 Pc! ripmleln l Kir r Icpzd Afgrudch. Tumdlorn.. Stzn- Ton- Pro- \Il(rkært 101 hø.icm VtB:t Af.. 'o Mod os hø' Fro- Rum l~lft h. I>rØ-1 AI..- Pm I Al.. Prø-I Aia. I''r0-1 Ala- Irng. l I~c nini; ro \'æht \lt~il v' nd \~l dm ~ din VCI thn Cl dm do..d hold oon.on ' AIIIIl l.') ~ '.\/ 1. :!xx 7 U1..lndm}: 2.1) :nk 7.() \;':' !l'if> ] \ ~U 'l) > Alhcna :n.9 B.7 \rn ~.!.\ ~ 1.1.!'I1 \ B \ 8 A\IUta h ~!oi \II~ Alhlil \n 8accar.. Illlt~ Iaml /ih..ll~l H'lllnt:l linnu Cllni~ ('U.lIlI.I Cla.c I lild Ilcganl II~ Gnuu<b 1Imn ;dpot..i\i Klel.: r ' LOIU \It'nhlr Metl!.u \l'ilullil' l>tnl'\(;hio P.hulIl Pov.cr '''mll'i1 P'rnfi K.mm... SIgIlal \I'n... Stnl. Silo nc 5ydnc) ICllnl Tn'-';I ('\1 '~H lilo \~ DS 936(1 D' I9lf1l Mil ~.O ~I.~ '1.. 2'i.1 1-'8 ~.!. 7 ~ 111 :n.'i :!l7.:'.!ii ~ '.~ 21 n.? 1 1.( ~ 1.;0( ) ~U) ;> ~ 1.! I.~ 2.7 :n.7.! l ~l.>; Hb 21.7!UI '\)i 2..'11 2:'.8 ~'i..:'.:.' 2.16 UK :>7 21) 29 D.1l ''' ~1.7 2.l. 2l.?!.!().! ~ 1'i! 2!.X lk ~ l. l 'i7 lu :' LI ~ \.:' \.8! '.0! 1.1 2f\ 21.1 '''.II.:'>; l 21 j ~t :'l'I Il BImm~ \I.IIII (1.11~ ;l< I.p'-ll..... l~l I '1 I 1.1' \';nd' '.7 '.> '.7 ho > 9.2 Q.1 6..' 9. 'IO ('l 'i\'l 'Ih b. f>~ 9..1 l b. 9.'. fitl S1\ '-' Y.O I'''-lh ~ / K X ~ 7.b i.1'i 7.> X..! ~!oi 7.b 1:'1 7.6 ~. 1.K 'to 7( i/. '.2 7(. 7.b 7.h / :2:'1 23 ' - 2b ]' U l 22 2' ] :!() ' ] Ih 3. ] 7 U. O ]S ~:s.!x ;X I '. 7 \ 7 h s h s g g.' 8 l S I h h 7 s h s S I Markærtsorternes egenskaber 11ahcl 5 ~ I.. \ atlleh- og d~ rl..llill!!'cgcn....a~r I'm Ul' -7 orh:r. dcr har deltaget l lan...lor'l)gclil: 1999 I \l'f1...lrc <.Id ar l;lhcl : er '~lllllcl dc cccn.. l..'lbcr....om Cl' regltrcrci l udhyllclnl''''\lgelh.: DCI forhold. at fur ngclll' har \:l:n.:( gennem(. I trl'!orll..elllgc for..ug el'll.:r. gnr. Il llial1 11..\..t..- I-:m IIllIllClIllgne re...ul talerne dm.:i fra :'Ion lil \ 1\ tic Io..ont:r har ligg\-'l i to lor kdllgc fnr...'lg...cncr For al...ide ho pa dette prohlclll l:1 dl:r lill:lltagl:1 had' n;\u1tntl:t al den pm\cdc sorl og rc...ull:iici ror 1ll~IlC\Orll:ll. DCI l:r ~i1ec... 11Iullgl al...aill11l'nli).:llc n:...ullaicnll: vi' 1Il.i1l.:...orll:ll. En iglig q!clbkah cd \alg <lf markcrhllrt 10

6 Bælgsæd er afgrødehojdcn..ed host. En tiblrækkelig hojde ved høst kan være helt afgorendc for. om del er muligt at bjærge æncmc i forbindelse med en lidt problematisk host. ligesom en god afgrpdchojde ved hø! kan være med lil at reducere riikoen for opsamling af sten og lignende i rorbindebc med hosten. Tusindkomsvægtcn er af imeressc. idel en høj lusindkomwægt kan betyde. at det er nødvendigt al kobe en større mængde udsæd for al OP det omkede planteta!. Samtidig vi...er tidligere å... forsog...rcsuhalcr dog. at man kan...ælge et lidt la\cre pianiclal i ærter med en høj tusindkom...ægt. De skylde... for Tll~16. M~n Forho/d!.w/ filt udb\lle. arfnrsøg med mar. trnsoner: fuhokbtal ror~ '9% '997 '998 '999 Aladm '00 ' C Aglll!lr 102 H ' II. II:!: oc1<poc C1~MC IO' ' 117 III B_ S'ok.S To O< ' Lo<o III. Astma 'O 'Ol 11 IO' Pro ' Eiffel 99.. O< 102 Signal I(MI Bohatyr ' '8 Focu~ '00 OS IO. Bonam:a BlundlOg II~ 107 Nilouche 96 ' Bnllus 102 II~ AthOll... ' 110 IO' SWIn)t 'O Mel1hir OS O< 99 Harmony IO' 105 % Spo Tn-.a '06 11 Call1nlll '07 11 Granada 1I~ 109 Pnmmo ' Kid. H 102 Wnrod '06 OS Pinochio avkl ' 118 AllIla MdUa II. CM 99.l-1ffi..Y:! III Bom' DS 9360 ' 110 Am>w ' MH97.7 '06 Albt'na 1Ii EI<poI IO< PUl.hum 10 '03 ' BIdtIC UH Sydney 99 Au~lln OS. U Illcntlig. ;11 ænestorrcl'cn er med lil al pavirke ha~ ligheden og ~iherhedcn i cl<tbleringen af ærterne. Til hore i tabel 5 er medtaget re~uhater fra ~ort~listen for marktensoner for 11 af de 7 afprøvede sorter. som på nuværende tidspunkt er optaget p3. denne. Udo\cr de egenskaber. der undersøges I landforogenc. er medtaget karakteren for slængcilængde. Den kan \ ære af særlig interesse. hvis man onskcr al clahiere udl~l'g i ærtemarken eller ønker at anvende ærtc\orten 111 helsæd. Herudover findes. der i label 5 karakter for tendens tillejcsæd. afgrodehojde \~d hot. modning frovægl. rumvægt og proteinlildhold. Endelig er del angi\el. om ærterne er gule t:lier gmnne. Flere års forsag med sorter af markært I label <> og 7 \C~ o\'er oversigl o'cr forholdstal for udbyue i de seneste fire års forsog med M>I1Cr af markært. Ved beregningen af alle resultaterne er Aladin MllrkM:rt Rproleln I l\bindkonh+ Udb. ogmertl.l...lof vægt udb hkg hlf_ kerne P' ha holtb- AIli-I pro Aia pn>- ul din V1.1 Ab-' din pro- Vd din ;: o ' A)adin '00 FirSll~f111' II.WI 9Y Agatllt OO '09 lckpoi 2.7 l H 'M Clnssic '07 A'tlO: 2l7 231 OO '06 Cams OO '06 Tenor H ' Vi IO' Profi OO 'O \lok 2l : IO' 8accara m '00 (iitei 2' ' '0 Focus OO Hoh31}f 2l '00 '.0< Si!!nal 2.7 :!.6 Ml Fors.~ljT / Brulu 2l.K 2 U Blanding ' < 8l.>nmta 2.0 2H' :! < A ' 29' U.03 'illoocl\e lu 2:'li.U 29' 287 K' Harmony ' 0.01 \1enhlr !9i O. '0' Swing ' m fnflgkr /99X W s... 23' Z Granatl;\ :!~.I :!3:'li :! Calanla 2' Tn.. 2~ I 22.~ 293 ' Primera OO '06 KIel. 21~ ' :m~ IO] Rwnrod '

7 ll1\endl ollllllale..on. I label 6 ~..m m:m se. h\ordan lldbyttereatlollt:rne..ortcme Ilucllem varierer fra ar 111 r. Den Ilt:dr.:rlr.: dd af tatlel 6 \ i..r.:r. at dcr er en dd n)c..un<.'r al lllar~æn pa r.:i. Flere af dl...e har l Cl dier to ar gi'd me!!ct cme udbyttcr. Stahlllteten af udhytte er en al' de vigtig:-'ic fa~torer ved \-alg af lllar~ær1...ort. IIi~ man læ~l:f tahel 6 pa lvn:.. f.lr lilan Cl gnul indblik i dette forhold Del (lpnaedc relatic 1!CnIlCIINlil:.lldb\tlc i dc cl1r.:..te lire ar fremgår aft;~bc 7. Der er l denne lahcl ~lln llledl3gel..mier. Olll har deltaget i lanu..fuf'\o gcne I mmt!1 lu ar. \'ed heregnlllgcll <Ir gennclmnulcne er der IHe taget hen..yn III hvor mange Inr..ng..urten har deltagcl i t!l-l enkelte ar. Iler er all tale um Implc argcnnem..nll. 22 af de afpnncde..oncr har ddt;agct I lalld.. ronlgcne i mindl tre ar. Det \il.. Igl'. al mere end halnlclcn af de atpnl\edc..urter..un har deltaget I ct eller to ;:lr. Valg af markærtsort Der m...r~cd.slnn::.. og afpmve.. cl meget lort anlal..orter allllar~a:n Del ~an dcrlnr \:cre ;m...digt al... ~n:: Ig ct O\crbll~ o'er :--nncrne. Ililtx-1 8 er der en ~on karaklen.. ll~ af de ~7..<.lner...om har' æret med l land..fonlgcne I 1999 I tabellen er <tlene lllr.:dtu!ci..urler...om ligger I ) dcrgruplcmt: fm de na'v~lc egen-.~abcr. Soner. der liggr.:r mellem )dcrpunklerne. linde...tlede.. luc 1 tabellen Dette udvalg ~1I11c gerne ;cn: med lil al uge mer.. kucligheden Del..Ime udhud ilr..onel' ilf mar~:l rt....ulk give mulig hed for al \il'lge en..on. der Iwr nelop dl' cgcm~ilher. <.kr p<i:-...cr lil en.. l!larle livi.. man kolllhinerer \alg med en glki ctahlenng og l'n omhyggelig lil nlflg :.It :crlemar~<n Ig<.'nnem ':Cbl;COllCIl...kulle der \ære mulighed for at npna cl rimeligt udh)uc tiiliidig med. al man luer cn god forfrugt til en eltcrr\)lgende ktlrnafgmdc. TlIno/ \ A.flrt.am.(I r/ It/. af 1Il1lr.'H(\IIrll fill' / IWII/lr \Cl~ /lj{l) A.-tln IIIrIt r I \tll'r~nll'r'l'r o fii/tli1 Tidlij: mool'n B:K(.II 1>\ Alh(h l InO I'Il'h Mil '177 l.l\hl \lfll.tl (\1 W.\ /'.kllhlr \00 Y2 liøj ar:r..lt'. hl' '11:1'1\'1 I'tnll(hll Bllllu~ 'In_1 ns (1.1 II1hl \IIII-Y~ 0'\ '11M CI.m.. im:.rrlk'dl \... m)! I'm<..hll> I'dlum Illljl pnllrinindhnld Cl.I~\Il C\l Wl- \lh '(I(l '2 Sildi~ mlldtn ' 11.lr K~l nhiuh Pnlllcl IlIllll\ :Ilo 1<:.1I1U...I HCf1I1 Powcr ttr:rtm:!l' l. li>l S'!!Ij;j Mil Y7 7 [.01 '\linn Pf..lum B;>\~.1I.1 ilorrrtltdr 8itll ( Kl (\1 11'-1 1(1f1 y:! Iljt proll'inindhold I'rllti liitr- Spun'tr 1l1(l!V K'll 1.llIlntl~ NllllU(hr '\' <.ll< 1\!!.Klr I\ I Pli a (;.. lc rrø (;nllllll' rnl \g.llllr Cll~ I.nlu \~lln..l \lci'( \I~n..l \Ihll (\1IN1 \knhr 11l1ll~ udi(' Slul lflfl y~ \INon. )\ 'IH II; ( I.m.. l>n... C rr~.l...nt(1 Am... 0\ l'r'h...:hlcl...d. \.1.\tt 1111('1 P..orum AlIIl.1 Ileg.ln ''''liil<:r \U\llll li><:u\!'mll I:l.K(I.l (;I:m.ld.1 K.llnrOO H.tllI. Il;mnllny I11(''''1I1 Il.rrtl.KlpOI S... II~ BlhalH 1111l o.;)dnc~ Bt'Il.lll/il I 1l111tl\ Trllf (:1[11' Planteværn.iortl\(/Ig og f/lll>!owg li/marka'rl: SortelI kal IWI'I' gil'i'1 1'/ llo}1 og.\whilr ulhytft' gl'iiiu'1ii nt'h' (/1.\ liil'm'lling U(\'I' t'li.\tor phllltt'hojd' H't! UH/lI(ht'lInll lil d\'rkllifl l.' I \ial'i hlkll. HNl' km{ligl \ ok.\f'ud' o.~ Ir/ll~ for 1I1 hm Åur.'' hl'd\l IIIlt/il.'/ ft/nl UÅ'//(III'/ 1:IaI>!I'ritll.'l't1 1('f\Åul l'lllhlt'rt'o; mdkm 50 og 70 plw/ln pr. m j1e.\/ ;HlW/Il)uf' \Orfl'r. \'(1\ ; 0-8 ('UIf/IIlI'fl'n thiuk. rmmln ligl' d/al{/lllng./lll (/f I n Hl'.1/1'11 11('t! i jordell. Bejdsning mod ærtesyge Pr. l. :lugllo( 1\)98 hle\ del forbudt at anvcnde Ihlram td hcdnllll; ar a:rtr.:r. P.l. er der Illgen allernatl\e midler til hr.:jd~lling afærter mod ud..æd.. h;\rnc Willllpc. For al' urdcre effekten al bejthnlllg med del l..kc god~cndtc middel Dilhane FS...llllt vurdere hct)'dningen ar ud..:ed...hi1ren :crtc..) gc er for-ogcnc i whcl 9 hic\('1 p.hcg)ndtl 1999_ BCd.. nmg med <.let nu forbudte t1ur.:lill er mcdlilgcl Olll reference. Ocr er ilmendl lire panll'r al..urten AI:uIIl rnr.:d fnr..kdlige..tn~rcb<;;grader al :ertc..)gc -..c lithclkn Efler ud...alllng er fr\)\;}ren hle\-et Lnaly..erel nænnc re f(lr ud~æd..harnc it111pc. Ol; der er fundel følgende ang.reh..grader af 'l nc..) ge: rof'g.. lcd I: 6 pct. fm mcd :crlr.:\ygc. for<';(.lg.. lcd 2--1: IX:I. fm mcd :l'ileyge. Inr..og... Ie<l 5-7: 11 pt.:l. fro med ;('rtcygc. ION)g.. led X-IO: ~5 pt.:l. fn\ med ;l'nc\y!!e. A:ne..ygc 1

8 Bælgsæd Del itgtige lejr I 1999 Iwr.\I..llbl!:ode hellii Reiser for Wfl'dllill.fI. af ærtes\ge fra de IIedre blode Iii bll'/~ellt' og \'idere tilfroene. for:lrsagc:~ ;l( tre fol'tkcltgc ' ampe. og der er langl O\ervejendc fundet anen Ascoch)t:l plilode\. Gra ~kil1lmel henhold i~ FU'ilrium er i alle fof...ug.. led kun fundel på omkring I pet. af Imene. Den vejledende græn...c for ocjl.bning mod :l'l1csygc er: \ ed konstateret fore'om<{ l lremodhl'rlt'r og vcd over 5 pet. angrebne frp i fol/nærta. l begge I..alcgoricr anbefale.. bejd\lling mod ærle~)gc. gra \kimmel og Fus<triufIl.Il\. der..am let er o\er::!5 pet. ilngrchne frø. Spireevnen og tu!-'indkum\'æglcn er analy..crcl i de enkelte partier. og i alle for~og..led er der ud..act 60 piredygtige fru pr. Il). Del fremgår af tabellen. dl der l g.ennl'll1~nil af ror..ogene ikke er opn.kl sikre merudbytter for bcjd... ning. I cnkeltfoogene er der i el enl-..eh tilfælde TI.lI/ol'/9. Ht'jd!>lIim: t/(i( lu./i(ttishdnll'.~atll{1('. f /)9} I P\:I A<>I Ært~)ge Udb og nms m' ~ på. hk. '... <læ ona- \larkært ')~I 1.'1. :1.. plan. 19'N fo..t/: I. Ubehandlel 2. Lbchanlcl 3.00 ml KVK Thiram F Ul) ml Dllhane f's 5. Ubehandlet li. 00 ml KVK Thir.1I1l I 1.00 ml D1thane FS K l hcltani.::! 900 ml KVK TIurlIm F IO 00 milalhane 1 \ I-lU ISf} 110 ~ ' I bæ 11' I 11/6 ]!{1 pr. ha o 58 O O {).; 60 O O 0.3. ti. l O ::!:'i 57 l) ll.:!: O 'iu. o.: '0 63 O 7 O. :'i - ).(l.' ' ' ' opnael et ~ihen lllerudb) Ue for bejdsning: I for\og led 9. Der har ike været ct sikken udb) uetab ved ud...aning af æner med..mltig smlttc af æl1e~yge. Plantebe~t:.Hlden er heller ikke blevet pavirkel. Angrebene af ærtc...yge og andre blad!'>vampc er bcdmm lobende I væk3l'o.e..onen. Angrebene af æne ~ygc har værel \\'age. Der har \ æret en tenden... lil llle...t æne3)ge i fo...ogsled Grå...illlmel og <crtc...'immel har oplri'lui med syage angreb. For'iogcnc rorb;ælt~r. Skadedyr Tabel IO i...er for~ug. hvor...kadedyn.bckæmpcl...e med 1/1 og 1/2 du...ering er afprovet på tredie ar. Det...pecifikke bladlu~l1liddel Pirimor ~amt p)'rethroldct Ma\ri.. er lildgact I for...ugene allc tre ar. men.. en Il)' og iue god'endl fomlulenng af rastac har cl\tauet Anee i for~ogene l Aztec fonenles ikke al kunne godkendc3 I Danmark. fordi et i1r nedbrydning...produktcme cr meget mobil!. ~ta rik er nu og~a godkcndt i ærter ul bckæmpcbe af ærtebladlu.. mel! 0.2 IIlcr pr. ha og be..ærnpchc af ærteviklere med 0.3 liter pr. ha. I for...ol!.slcd 9 er der behandei lidi senere end i de pvrige fo~sogsled for at bdy~ effekten mod ærte\ iklerc. Et for30g med 'rnhige angreb :lf bladlus er \ 1St...eparat. Fa~tac og Mavrik har givet den hedste blad 1l1...hekæmpche og l!e hjeste Iletlomcrudbytter. Mcrul!hyucrne er dog iul: 'ltatistisk sikre. I for''iug... lcd 6 er anvendt blandingen af 112 dosi~ Pirimor og 112 do~i~ Karate \\'G. Sid'\tnæ\llte er en ny endnu i'..c godkendt Iormulenng af Kantle. Iler er opnaet del hojestc ncttomerudbylte. For de nye formuleringer af Fasl3C og Kamte er regnet med de samme pri...er...om for de godkendte fomlulcringer. 16

9 Pcl. planter med bladlu ÆnC'ii;- Hkg..ner pr. ha Marørt Sla- l= Petdlum )plre pct.~nt: ca ca. 2/61 ca 617 Ica C\'nc udh. 081 nettomed mcrudb mend gn<lv byuc lv<il I fl_ m..1i!/l~. hi'ldl/n 1 l 'hehiodlrl ~ O.!S I.~ 1'lllllUlI \ OI!.'! I.g I'lnrnnr I 'Il).! lt'ik. I ~1~1-:t'I.M:l h 1l1~:'! li! I'lnmr II I l;! 1\1l'c \\ l 7 (! I \1:l\nl2F I( II I I \1ll ~I \f:nnl 21 I-\/ ''I VCN I /n.~ l lll'lch:mdkl 112: 19 1'IrI111<1f 1 li 12.'! k): Ptntnor.j 1\1!! LhlUl [ : <li g l-a~lilc '[ ti l~ l'mnll.ll.il~ Karall \Hj Manl 2F II Il I I ti ni. ~I II 1l.:2 I Ma\nl 21 I.\/) I < '.\I :.< ''-N'' I.n. l'bchanci :! 'l.~ 1.).' I'lrlm leg I'lfm\()( f> III~ I.~ 1'1l1llltll t Il I 'o.l! I\;tll' \\( 7n21 M:I\nl. 21' X 0.1 1\\ l) 021 MIf11. 21< '-\0 < 1.\0 :.< IW'.fm'('O: I l 't>c:tklndkt ~ 11.2 I.!! fii25 l~ I'rnllltlf fl lu:!:'! l'l'ulm.. II I. I\ark 11( 7.02 I Maml 21 1\ Il I I tl.1.llnl:!1 '\01\ I H>:\ ' ~ 5: '1 2.2 ' lilo o ' \0 ~ 1-2'/ ti' x l h.1( ~ ~ 'O lui (>1/ ~I Xl O 9' >.1 ~I : ~ 'P b.l 11 : I(lf) MI O.X %.'i. l 2.1 IW lllb ~I 1.1 :' lo 9 1(. -(I.] O ' 'O 1.2 It. \ ' O O.K 111 ~ 11 ' 60 1 l: ' :2 ' 11' 'N OlI 19 o ' '.' 2 ' j'iu ~.f' 19 2X. ~.(I ~ \I -I... t II. ro l 2..1 lu ~ l> II. l 60 IL! ~o 2.\ 07 ' 71 'h ]t} 15 ' ' ~11.7 ~ (I..:! ~I ~ I I fl.! '- ~) o!1i O ' ~ ' li. \ Li ';' DI I d.: rclcu:-ndc lil' lor...og Cl' er I-UIl opn;ld 'lila P!! Uh.'ll(;lhlc l1laudh) Iler. Pl'l fru me gna\.11 æne:\ ll.kn: Cl' oga (lillah. Del Ircl1lg~tr..It angn:hcllc er n:ul'crc! til '~l1l1nc ni\c.lll I Itlr... ~)g..lcd 7 og I) ml'n allkr I gcnnclil'lli! af (k Ifl' I\lft.~)g kuli har \.l'rl 1 ell hd;t~rnpel'c'l:frd1pa ll. ~5 Pl.:l henhold... IO pc!. i IOf'tog...lcd 7 U!! l). I foni gl med Illange hladlu' IMf 1x..;CIll1X1..e\l'lIekI1'1l \l'fet oml-nng XI) pl'l. Ved at Ix'I-:cmpe er.llgrchd I-tlllllnet lilliler 3 pt't GrO\\arch:llllldcll!;Ivt:r l'n lilclpri.. pa on1i1l1;crtcr pa IO '- pr hg..afrclll! ti!.'r l'r 111:1\.. 3 PCI a. r1cr IIWtl Or1lll'hllllcr For l..llll...urn:cncr III andre lonnall'l gnl'n'c\;cnil'1l melk'lii O.:' og Ul r.-i 0(' t:t'lillolllorlf' /onot: lilli' 11 t ICllgolt1t \t'llr hf'~(l'l1/l'd\(' til.~(/(/'(lrr (It: I1WIIIt'\\ t:t!fllllmt' (( rll'''' /Iat1nmdlnla' Ik~il'ml1/'I\(' hm A/W la t' lull' (III t: rt'/)f't 0\ lnllt:t-r f-:!o II( t 1II11tIt'h/l' Idol/tl'r I m'hl\fad/lllll iii II ÆI /t'hlorlll/\: IIf Oll t: II'h t: /(/(1<'1/ \'l/rit'n'i 11I1't:1'I Im (Ir Id (/I (It: I' a IIl/lrÅ lil mk 17

10 Bælgsa.'<I - at der er opnået meget I'arinel/de merudbyuer. Bekæmpelse bør kuli.~ke. 1/() et al/greb ol'erstiga: - ('(I. /5 pc/. angrebllt! piml/er I'ed begyndt'll' de blomstrilig. - ca. 50 pcr. (li/grebne pfmul'r ved he~rvldelde bælgudl'iklillf.:. Ærrel'ik/ere: - at udbyttel(l! kil/i forekommer ved merer kraftige angreb. - al bekæmpelse kan \'lue akl/lel i ærter mf'd sædige haliretskwl'. - at[eromon/ælder kan am'ellde.~ til at \'urdere bekæmpelsesbelul' og bekæmpelsesridspllflkr. Svampesygd()/lIl11e: - at bekæmpelse kun ulldtage/sesv/' er rent{lbel. - ar bekæmpelse kun er aktuel i år med m('g('/ hyppif! nedbør i maj og juni - ar udbredte angreb afærll'skimml'! bor bekæmpe.\. såfremt der er ud.};gl lilll/gtigt og køligl I'ejr. Ukrudt I 1999 er ukrudtsbckæmpelsen i de Ile~t~ egne af landet gennemførl planmæssigt under gode virkningsbctingelser. og effekten har generelt v:crel ti Ifredsstillendc. Tabel II viser rc'\uitaterne af to for!oiøg med ukrudtsbekæmpelse i ærter. Formålet er al afprøve forskellige strategier og midler. Forsøgsled 2 er behandlet med forskellige blandinger ved splitsprøjtning. når ukludtet har kimblade og igen ca. IO dage ~ncre. For~øgsled 5 er behandlet med Fcnix efter s~ning og igen i afgrødens væk.ststadium 31. det vil :-.ige. nar ærterne er ca. 5 em høje. Forsøg>led 6 og 7 er behandlet med to forskellige doser af Fenix + Ba...agran 80 i vækststadium 31. I forsøgenc har der været en moderat bestand af tokimbladet ukmdt på i gennemsnit 110 planter pr. 111:. Ved optælling 3- uger ener sidste behandling er den bedste bekæmpelse af tokimbladel ukrudt opnåel i forspgsled. men ved høst er renheden på sanlille niveau i forwgsled 3-7. Også bekæmpelsen i fofsøgsled 6 og 7 har været tilfredsstillende. selvom ukrudtet på behandlingstidspunktet har været betydeligt sl()rre end i de øvrige forsogsled. Fenix har været det bedste middel mod snerlepileurt. mens Stomp se + Ba:-.agran-midlcr har v<eret bedst mod agersledmoder og ærenpri<;. Der er af alle behandlinger opnået sikre meludbyttcr. som dog ikke kan dække udgiflerne. Nederst i tabellen ses resultaterne af fire forsøg i 1998 og tre forsøg i 1997 med afprøvning af Fenix. Ocr blev opnået en meget tilfredsstillende effekl af hehandlingerne. lllen der blev ikke opnåct po~itive netlornenldbylter. r:ofsøgene fort~a:tte. Tabeiii U/';'I'lIll i IUler. (DI') Utrodl I\brkært.0' h Ilkg æner pr. I handpcl dækning udb. nello. ings. anlat P' m 2 Indeks ved hø:.t og merud O'er- bytte db I. behmdllllg 12. behandling græs ltokimbl. græs Ilokimbl fimør( l. Ubehandlet Ubehandlel Stomp se Bilo~agr:1.n M 75 U.7~ IStilnli) se I Basagr~n M Ih 3 7 )0.75 IStomp se + 0 1Ba.sagran SIOI1lP se + 05 l Basagran l Fenix Basagrnn l Fenill I B;b;lgran IO l Fenill 1.0 I Fenix n FCnlll Illa'lgran &0 Uho.:hamlkl Fenix Basagran 80 Ubehandlet IO LSI) 1 7 /..SDl ~ -01 Z.8 lis fors.g medfti 1'l'}pl1eurt t. Ubehandlet Fcnix Basagran..HIO I Ferux Fcni.1( llaagr.1Il 811 LSI) / 6 LSDZ..6 Vbchandlet l Fenl' IIl..agran O I Femx 1.00 O IO I Ubehandlet 1-l0 I ns. n.~. /W7.3junøl) I. Ubehandlet IFeni'... (A li'bagran -lho Um.. Lcd 2- behandlel på ukrudt mcd klmbl:ldc (I~ Igen ~.. IO dage senere. I.ed 5 behllndletlige fllr trcrrl'pmng og igen i 'ladiulll 1t Led 61lg 7 bch:md1ct i Sl11dium :\1. Ubehandlet 0.75 I F~'IlI' Bagr.m :'i l n.~. 18

Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i "ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f.

Vårbyg O 2715 112 11.<; 3. /-i'! I Udl'ikfingell af d;lujegørere i I'dr/H'R ; JW7 i ltmrt'(ll 1!iÅ(ln.w!t'nf(' rjle,~ rekis frenfil(,i nl.'f. c Vårsæd Vårsæd Af Jon Birger Pedersen Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen Årct.. (uø!! med v:tlæd har \æret præget af de meget varme og torre \xkslforhold Iluhct ufjuli. :'J kornel vaf modent allerede

Læs mere

"""'" hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge

' hkg km1] G Plantebeskyttelse. Sygdomme. Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen. Stængel- og bladpletsvampe. Knækkefodsyge G Plantebeskyttelse Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen Forsøgsarbejdet I 1988 har hovedsagelig været en videreforeise af foregående Ars forseg med såvel mar kedsforte som ikke markedsførte produkter.

Læs mere

H Økologisk og biodynamisk dyrkning

H Økologisk og biodynamisk dyrkning Økologisk og biodynamisk dyrkning H Økologisk og biodynamisk dyrkning At Anders Borgen og Maren Korsgaard I 1993 er der gennemfml 17 forwg med ukol(lgisl.. d~ rk ning. I)et cr en nedgang l forhold lillw2.

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til

5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9,13. 5000 Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres. ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted 3.20. Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l'

Læs mere

,1<'11 dominerende sort. Den er nu praktisk talt afløst af andre sorter. :,1 iv:;1ri'll" Ol', villkri'asl.

,1<'11 dominerende sort. Den er nu praktisk talt afløst af andre sorter. :,1 iv:;1ri'll Ol', villkri'asl. _-\G E R D ''t- R K -:; l ~- G S L ~-ER E BI::\D III Kl~LTURPLANTERNE P'antedyrkning - Landbrugets kulturplanter - Ensilering _? hobjergning - Frøavl - Frugt- og køkkenhaven - Markplanen FOR LÆREBOG LANDBRUGSSKOLEN

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

,,,,, <\10'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ .,. .. .. r,., .\,Lal.fn ~..,J ,,,.~. f'r jw,i , n~,,~..., cl IH.,I., Ul ø, hl... r'r li... Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d

Læs mere

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i

Læs mere

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt

,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd (lenntunde, de, hor IIIhtrt " ~ " 1.1" "r tnttil ' V ~.r vi ckcndtgørclsc om Mlcvcrlng ttyg~c Vaabcn og Ammunition. l Ml"r " i 2 mldll}/'lldlp.lov Nr. 2111 kl J. Mo! HJ4) b 1tm JUlltlTt11.tMlnt hbr'vc rula"h O; mtt 1. (1hvor 1101'

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

~r.. u,,~ru I) IIIII'~I.~~I fi' h,ln ., .,,1,. .,.' lir u,... Ktltlll KI' Nuw.')''' I,,'., I,,,,, Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1.

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere