Årsrappor t Investeringsforeningen Profil Invest. afdeling Steffen Rønn Brands

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrappor t 2007. Investeringsforeningen Profil Invest. afdeling Steffen Rønn Brands"

Transkript

1 Årsrappor t 2007 Investeringsforeningen Profil Invest afdeling Steffen Rønn Brands

2 Indholdsfortegnelse: Påtegninger Ledelsespåtegning 3 De uafhængige revisorers påtegning 4 ledelsesberetning Årets resultater 5 Investeringsmarkederne i Forventningerne til investeringsmarkederne i Udsagn om forventninger 9 Risikofaktorer 9 Omkostninger 9 Administrationsaftale 10 Bestyrelse og direktion 10 Nøgletal 10 Oversigt over bestyrelsens og direktionens øvrige hverv 11 ANVENdt regnskabspraksis 12 årsregnskab Årsregnskabet for afdeling Steffen Rønn Brands 17 Oversigt over 2007-udbyttets skattemæssige fordeling 20 Note over fremførbare tab 20 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr.: Strødamvej København Ø Telefon Telefax Investeringsforeningen Profil Invest er et alternativ til at investere direkte i værdipapirer. Foreningsandelene kan normalt handles til en kurs tæt på den regnskabsmæssige værdi. Investeringsforeningen Profil Invest er ejet af medlemmerne, som også får hele fortjenesten enten i form af udbytter eller som kursstigninger. Produktion og lay-out: Lotte Skov Christiansen Direktion: Danske Invest Administration A/S: Administrerende direktør Carsten Koch Vicedirektør Finn Kjærgård Underdirektør Jørgen Pagh Depotbank: Danske Bank Foreningens bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand Advokat Niels Oluf Kyed, næstformand Direktør Lars Fournais Direktør Walther V. Paulsen Direktør Agnete Raaschou-Nielsen Revision: Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab samt KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

3 L e d e l s e s p å t e g n i n g Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt nærværende årsrapport for regnskabsåret sluttende 31. december DIREKTION Danske Invest Administration A/S Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingens/afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af afdelingens/afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret sluttende 31. december Carsten Koch Finn Kjærgård Jørgen Pagh adm. direktør vicedirektør underdirektør BESTYRELSE Jørn Ankær Thomsen formand Niels Oluf Kyed næstformand Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Lars Fournais Walther V. Paulsen København, den 4. marts Agnete Raaschou-Nielsen INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

4 D E U A F H Æ N G I G E R E V I S O R E R S P Å T E G N I N G Til investorerne i Investeringsforeningen Profil Invest, afdeling Steffen Rønn Brands Vi har revideret nærværende årsrapport for ovennævnte afdeling/afdelinger for regnskabsåret sluttende 31. december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis og den for den enkelte afdeling indeholdte resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for afdelingens/afdelingernes udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens/afdelingernes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af afdelingens/afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af afdelingens/afdelingernes aktiviteter for regnskabsåret sluttende 31. december 2007 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. København, den 4. marts 2008 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Svend Ørjan Jensen Hans Frederik Carøe Arne Sivertsen Gerda Retbøll-Bauer statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

5 LEDELSESBERETNING I januar 2008 blev der på en ekstraordinær generalforsamling behandlet et forslag fra bestyrelsen om afvikling af afdelingen og dermed foreningen. Dette forventes endeligt besluttet på den ekstraordinære generalforsamling i april Udbetaling til medlemmerne forventes at kunne ske medio 2008 efter Finanstilsynets godkendelse af afviklingen. Forslaget om afvikling skyldes, at tilgangen af kapital siden etableringen i 2004 ikke har svaret til forventningerne. Det er bestyrelsens opfattelse, at udviklingen i formuestørrelsen vil bevirke, at driften af afdelingen på længere sigt ikke vil være optimal. Årets resultater Årets regnskabsmæssige resultat for afdeling Steffen Rønn Brands blev 7,142 mio. kroner. Afdeling Steffen Rønn Brands gav et afkast på 20,47 pct. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at afdelingen udbetaler et udbytte på 1,00 pct. for Investeringsmarkederne i 2007»Investeringsmarkederne i 2007«er en generel gennemgang af årets udvikling på de finansielle markeder. Derfor kan beskrivelsen af nogle investeringsområder virke mindre relevante i forhold til investeringsområdet omfattet af nærværende årsrapport. Beskrivelsen er medtaget for at give et overblik over de finansielle markeders udvikling. Verdensøkonomien: Væksten aftog yderligere i 2007 Afdæmpningen i den globale vækst fortsatte, som forventet, i Udviklingen på det amerikanske boligmarked var en afgørende faktor i afdæmpningen, men også høje råvarepriser og likviditetskrise var medvirkende årsager. Ikke desto mindre forblev den globale vækst på et højt niveau. Ikke mindst fordi blandt andet Kina, Indien og Rusland opretholdt høje vækstrater. Væksten i Europa aftog, men forblev solid. Generelt var udviklingen i 2007 i tråd med vores forventninger, selvom likviditetskrisen var en negativ overraskelse. Problemerne på det amerikanske boligmarked blev i løbet af 2007 værre, end vi forventede ved årets indgang. Bankerne strammede generelt deres lånevilkår, hvilket medførte et efterår præget af høj usikkerhed omkring den økonomiske udvikling og rentesænkninger fra den amerikanske centralbank (Fed). Til trods for problemerne på det amerikanske boligmarked med faldende boligbyggeri og -salg samt faldende boligpriser fortsatte de amerikanske husholdninger med at øge deres forbrug, og derved holdt de gang i væksten. Vedvarende jobskabelse samt et stramt arbejdsmarked sikrede amerikanerne indkomstfremgang. Desuden gavnede en svækkelse af dollaren gennem 2007 amerikansk økonomi, som blev bedre rustet i konkurrencen på eksportmarkederne. Efter år med stigende handelsunderskud blev udviklingen vendt. Europæisk vækst gik også ned i gear, men væksten forblev sund. Rentestigninger fra Den Europæiske Centralbank (ECB), afdæmpning i USA, tysk momsforhøjelse og en stærk euro trak europæisk økonomi i negativ retning. Til gengæld nød Europa og særligt Tyskland godt af dynamisk og stærk vækst i såvel Østeuropa som i Asien markeder, der i løbet af de seneste år er blevet de vigtigste for europæisk eksport. Erhvervstilliden aftog over året, men fra et relativt højt niveau. I tråd hermed faldt investeringsaktiviteten lidt, men samtidig var der begyndende tegn på lidt stærkere forbrugsvækst. Efter år med lave indkomststigninger fik de europæiske husholdninger lidt mere i lønningsposen. Også Japan nød godt af stærk vækst i Asien. Eksporten til Asien var afgørende for den japanske vækst, som dog aftog en smule over året, men stadig ligger på et pænt niveau. Forbruget forblev moderat, da lønudviklingen i Japan stadig er svag. Den japanske centralbank, Bank of Japan, fortsatte normaliseringen af pengepolitikken og hævede i starten af året renten til 0,50 pct. I Kina forblev væksten stærk i 2007 især drevet af industriproduktion, investeringsaktivitet og indenlandsk efterspørgsel. Overophedning blev midt på året et tema, da inflationen steg kraftigt, men da dette først og fremmest skyldes udvalgte fødevarekatego- INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

6 rier, var det forbigående. Kreditpolitiske stramninger fortsatte gennem året. Dansk økonomi oplevede en opbremsning i væksten, da investerings- og forbrugsvæksten faldt i løbet af året. Et historisk stramt arbejdsmarked betød kapacitetsproblemer, og en vækstafdæmpning var derfor uundgåelig. Obligationerne: Lavt afkast igen i 2007 I 2007 steg de danske obligationsrenter i første halvår, mens de faldt igen i andet halvår. Set over hele året steg de danske obligationsrenter lidt. Danske obligationer gav derfor ligesom i 2006 positive, men beskedne afkast. Det svarer ganske godt til vores forventninger i årsrapporten for I USA holdt Fed renterne i ro i første halvdel af Hen over sommeren kom der for alvor fokus på problemerne på det amerikanske boligmarked, og det udviklede sig til en international likviditetskrise. Derfor sænkede den amerikanske centralbank den ledende rente i andet halvår fra 5,25 til 4,25 pct. For året som helhed faldt den 10-årige amerikanske obligationsrente fra 4,70 til 4,02 pct. Europæisk og især tysk økonomi holdt dampen oppe i For at forebygge stigende inflation fortsatte ECB og Danmarks Nationalbank serien af renteforhøjelser, som de påbegyndte tilbage i december Både ECB og Danmarks Nationalbank hævede derfor den ledende rente to gange i første halvår ECB fra 3,50 til 4,00 pct. og Danmarks Nationalbank fra 3,75 til 4,25 pct. I andet halvår satte likviditetskrisen dagsordenen. Derfor valgte ECB at holde renten i ro. På grund af den sundere økonomi i Europa steg den 10- årige europæiske obligationsrente fra 3,95 til 4,31 pct. Ser vi på året som helhed steg den 10-årige danske obligationsrente med 0,50 procentpoint. Ved årets begyndelse var der ingen forskel mellem renteniveauet i Danmark og Tyskland. I løbet af 2007 steg de danske 10-årige renter dog 0,16 procentpoint mere end tyske 10-årige renter, og forskellen er nu i det store billede på et mere normalt niveau. I årets første halvår gav realkreditobligationer et lidt bedre afkast end statsobligationer. Situationen ændrede sig i andet halvår, hvor den internationale likviditetskrise havde stor effekt på realkreditobligationer, og afkastet i forhold til sammenlignelige statsobligationer bølgede frem og tilbage. For 2007 som helhed blev resultatet, at realkreditobligationer generelt gav et lidt lavere afkast end statsobligationer blev et mindre godt år for kreditmarkederne. Virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditvurdering og statsobligationer fra højrentelandene gav alle et mindre afkast end tilsvarende statsobligationer. Årsagen til udviklingen kan altovervejende henføres til likviditetskrisen. Valutaerne: Endnu et stærkt år for euroen Euroen og dermed den danske krone blev betydeligt styrket over for de store valutaer. Likviditetskrisen/kreditkrisen betød, at centralbankerne i USA og England satte renten ned, så især disse landes valutaer blev svækket. Den danske krone blev styrket 9,8 pct. over for den amerikanske dollar, 8,2 pct. over for det engelske pund og 3,8 pct. over for japanske yen. Kronen holdt sig uændret over for euroen. Aktierne: Skuffende aktiemarkeder og nedtur for dollaren reducerede afkastet yderligere De globale aktiemarkeder gav samlet et negativt afkast på 1,6 pct. i danske kroner. Resultatet er på nogle områder ikke helt i tråd med vores moderat positive forventninger i årsberetningen for Det blev til begrænsede etcifrede kursstigninger i lokal valuta i USA og Europa og et betydeligt fald på det japanske aktiemarked. Til gengæld bød Emerging Markets på solide kursstigninger. De globale aktiemarkeder blev desuden negativt påvirket af en svækkelse af dollaren på 9,8 pct. i forhold til den danske krone. Aktiemarkederne i USA og Europa steg pænt frem til juli som følge af den stærke vækst i verdensøkonomien, der sammen med den interne dynamik i virksomhederne fik selskabsindtjeningen til at overraske positivt. Markederne blev desuden styrket af et rekordstort antal fusioner og virksomhedsovertagelser. Stemningen vendte kort efter halvårsskiftet, hvor kreditkrisen for alvor kom op til overfladen. Resten af året var præget af store kursudsving som følge af den stadig mere tilspidsede situation på kreditmarkederne. Men markederne rettede sig dog noget i december. INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

7 Der var stor forskel på udviklingen i de enkelte sektorer. Energi samt kemi & råvarer steg pct. i danske kroner, hjulpet på vej af stigende priser på olie og andre råvarer. Derimod faldt cyklisk forbrug og finans pct. som følge af frygten for en afmatning i specielt de amerikanske forbrugeres økonomi samt kreditkrisen. Sundhed var en af de sektorer, der klarede sig dårligt med et kursfald på 6,2 pct. Teknologi klarede sig lidt bedre end markedet og steg 3,8 pct. Begge sektorer blev negativt påvirket af den svage dollar, fordi store amerikanske teknologi- og medicinalselskaber fylder meget i disse sektorer. Den svage kursudvikling for sundhed skyldtes desuden medicinalselskabernes problemer med at udvikle og få godkendt nye lægemidler. De amerikanske teknologiaktier klarede sig derimod væsentligt bedre end markedet som følge af store kursstigninger på flere af de førende selskaber og færre skuffelser med hensyn til indtjeningen end i Det amerikanske aktiemarked steg 5,4 pct. i lokal valuta, men faldt 4,9 pct. i danske kroner. Første halvår var præget af usikkerhed om styrken i økonomien, men regnskaberne overraskede positivt. I andet halvår samlede interessen sig om de større selskaber med mange aktiviteter uden for USA. Disse selskaber nyder godt af den stærkere vækst i udlandet og den svage dollar, mens de indenlandsk orienterede selskaber i højere grad vil blive ramt af nedgangen i den økonomiske vækst. De europæiske aktiemarkeder steg 6,0 pct. i lokal valuta og 2,7 pct. i danske kroner. Europa har stort set fulgt USA, men fokus var på de mere cykliske aktier på grund af den stigende økonomiske vækst. Japan var årets taber med en nedgang på 10,2 pct. i lokal valuta og 13,6 pct. i danske kroner. Markedet klarede sig væsentligt dårligere end USA og Europa i andet halvår, hvor yennen blev styrket til ulempe for eksportvirksomhederne. Det bidrog sammen med relativt svage økonomiske indikatorer til at skabe pessimisme med hensyn til udsigterne for økonomien. Desuden var der i perioder et stort tilbagesalg af japanske aktier fra udlandet. Emerging Markets klarede sig med en stigning på 33,2 pct. i lokal valuta og 25,8 pct. i danske kroner igen i 2007 betydeligt bedre end USA og Europa. Den stærke tendens skal ses i sammenhæng med den robuste globale økonomiske vækst, men for Latinamerika og Rusland spillede de høje priser på olie og andre råvarer også en vigtig rolle. Dertil kom imidlertid, at investorer i industrilandene købte Emerging Markets-aktier for ca. 50 mia. dollar, eller mere end det dobbelte af deres nettokøb i Der var til en vis grad tale om en satsning på en fortsat stærk vækst i Emerging Markets-landene, hvorimod der er udsigt til en nedgang i væksten i USA og Europa. Målt med OMXC20-indekset steg Danmark på linje med resten af Europa, når udviklingen på de europæiske markeder måles i lokal valuta. Det danske aktiemarked udviklede sig meget uensartet, idet den positive udvikling i første halvår blev afløst af usikkerhed og kursfald i andet halvår. Et fåtal af de største aktier formåede dog alligevel at klare sig gennem året med flotte positive afkast. Især imponerede Vestas, Novo Nordisk og FLSmidth med stærke regnskabsresultater og kursstigninger på mellem 42 og 131 pct. De små og mellemstore aktier klarede sig betydeligt ringere end de foregående år, og ganske mange aktier måtte notere et negativt afkast for De øvrige nordiske markeder klarede sig endnu engang noget bedre end resten af Europa. Sverige faldt dog 5 pct. i lokal valuta på grund af kursfald i en række cykliske aktier og en nedtur på 45 pct. i Ericsson, mens Finland blev trukket op af Nokia, der steg 71 pct. Forventningerne til investeringsmarkederne i 2008 Verdensøkonomien: Afdæmpning fortsætter Vi forventer, at den globale vækst fortsat vil tage af i 2008, da effekterne fra boligmarkedet i USA vil fortsætte med at påvirke negativt. Samtidig trækker likviditetskrisen yderligere ned både i USA og Europa. Det er usikkert, hvor meget uroen på de finansielle markeder slår igennem på realøkonomien. Usikkerheden omkring amerikansk økonomi er ved indgangen til 2008 særlig høj; men vi forventer, at forbrugsvæksten aftager men holder sig på et pænt INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

8 niveau på baggrund af stadigt stigende indkomster. Vi forventer desuden, at amerikansk økonomi sidst på året vil genvinde noget af sin styrke. I Europa vil konsekvenserne af strammere lånevilkår kunne mærkes i virksomhederne, der generelt finansierer sig via bankerne. Generelt er europæiske virksomheder dog robuste med høj indtjening, hvilket begrænser det aktuelle finansieringsbehov. Investeringsvæksten ventes dog at aftage, mens forbruget i nogen grad forventes at tage over. Vi forventer, at væksten i Kina forbliver høj. Kapacitetsproblemerne er endnu ikke et alvorligt problem, og den indenlandske efterspørgsel lader til at være på et fornuftigt niveau. Vedvarende stramninger fra myndighederne må dog forventes. Væksten i Japan ventes at forblive på det nuværende niveau. Vi forventer, at dansk økonomi vokser moderat i 2008, da et meget stramt arbejdsmarked begrænser mulighederne for kraftig ekspansion. Obligationerne: Udsigt til stabile obligationsrenter Den økonomiske vækst i USA vil også i 2008 blive påvirket af faldende huspriser og likviditetskrisen. Derfor forventer vi, at den amerikanske centralbank fortsat vil sænke renten i På den anden side er der tegn på stigende inflation, hvilket samlet får os til at forvente stort set uændrede 10-årige amerikanske obligationsrenter i Også på obligationsmarkedet vil usikkerheden være stor. Også i Europa er inflationen ved indgangen til 2008 fortsat lidt for høj efter Den Europæiske Centralbanks (ECB) smag. På den anden side vil likviditetskrisen også påvirke væksten i Europa negativt, og derfor forventer vi, at ECB holder renten uændret eller eventuelt sænker den. Såfremt ECB sænker renten, vil Danmarks Nationalbank følge trop. Selvom de korte renter kan falde lidt i 2008, forventer vi, at den 10-årige europæiske obligationsrente vil ligge stort set uændret på omkring 4 pct. i Derudover forventer vi, at danske realkreditobligationer vil give et højere afkast end sammenlignelige statsobligationer. Vi forventer, at kreditprodukter i 2008 under ét vil give et højere afkast end tilsvarende statsobligationer, men markedet er præget af stor usikkerhed. På kort sigt er der risiko for, at appetitten efter nye kreditprodukter tynges af investorernes frygt for nye tab og hensættelser blandt banker og hedgefonde. På længere sigt forventer vi, at antallet af misligholdte lån vil stige fra det aktuelle historisk lave niveau. Til gengæld er risikopræmierne på de højeste niveauer siden den seneste større økonomiske krise i 2001/2002, så alt i alt ser prissætningen attraktiv ud. Valutaerne: Fortsat udsving i dollaren Den økonomiske situation er usikker i USA, og de europæiske valutaer vil forblive stærke over for den amerikanske dollar. Vi forventer, at den japanske yen fortsat vil være svag, idet investeringsmulighederne er beskedne i Japan. Aktierne: Moderat positiv tendens, men fortsat kursudsving Vores forventninger til de globale aktiemarkeder i 2008 er moderat positive, men der er risiko for væsentlige udsving i aktiekurserne ligesom i Der er stor usikkerhed med hensyn til kreditkrisens indvirkning på økonomien og aktiemarkederne. Kreditkrisen vil sammen med afmatningen på boligmarkedet føre til en mærkbart lavere økonomisk vækst i USA. Fed forventes at reagere ved at lempe pengepolitikken. Når man ser bort fra finanssektoren, er der udsigt til en beskeden, men fortsat positiv, indtjeningsvækst i de amerikanske virksomheder, blandt andet som følge af deres udenlandske aktiviteter. Det samme er tilfældet i Europa, hvor økonomien kun i et vist omfang vil blive negativt påvirket af den lavere vækst i USA. De nuværende forventninger til indtjeningen i 2008 forekommer dog at være i overkanten på begge sider af Atlanten. Men aktiemarkederne er ikke prisfastsat for højt i forhold til historikken og sammenlignet med obligationer, og det giver mulighed for rimelige afkast, når den nuværende uro er overstået. På det japanske aktiemarked er prisfastsættelsen, efter den svage kursudvikling i 2006/07, på linje med USA, selv om renten er væsentligt lavere. Det skaber potentiale for en mere positiv udvikling, men det vil formodentlig kræve en igangsættende faktor. Det kan fx være, at udlandet begynder at købe japanske aktier igen, eller at der kommer mere gang i den indenlandske økonomi. INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

9 Emerging Markets vil næppe opleve kursstigninger af samme størrelse som i Prisfastsættelsen er nu på højde med resten af verden, og udsigten til en lavere vækst i verdensøkonomien gør Emerging Markets lidt mindre attraktive end for et år siden. Det danske aktiemarked forventes som udgangspunkt at følge resten af Europa, men de danske industrivirksomheder får udfordringer i form af en relativt lav indenlandsk vækst og et stramt arbejdsmarked, der skaber risiko for lønpres. Udsagn om forventninger Værdien af investeringsbeviser og dermed investorernes afkast stiger og falder i takt med det eller de markeder, den enkelte afdeling investerer på. I en afdeling, der investerer bredt i globale aktier på børserne i New York, London, Frankfurt, Tokyo m.v., følger afkastet derfor tendensen i verdensaktieindekset. En aktiv investeringsstrategi giver mulighed for, at afkastet bliver bedre end markedsudviklingen. Omvendt er der også risiko for, at afkastet bliver dårligere. De udsagn om fremtiden, som er indeholdt i denne årsrapport, afspejler ledelsens og afdelingens rådgivers aktuelle forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne i verdensøkonomien og på finansmarkederne. Denne type forventninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Risici knyttet til investeringsmarkederne. Disse risikofaktorer håndterer vi bedst muligt inden for de givne rammer på de mange forskellige markeder, vi investerer på. Eksempler på risikostyringselementer er eksternt givne forhold som lovgivningens krav om risikospredning og bekendtgørelser om anvendelse af finansielle instrumenter. Internt er der afdelingernes investeringspolitikker samt vores interne kontrolsystemer. Risici knyttet til investeringsbeslutninger. Enhver investeringsbeslutning i en aktivt styret afdeling er baseret på foreningens egne og porteføljerådgiverens forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af fx renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger køber og sælger vi papirer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Risici knyttet til driften af foreningen. For at undgå fejl i driften af investeringsforeningen har vi en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores systemer og gennem fokus på videnledelse stræber vi efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Vi har desuden et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at vi løbende følger op på budgetter og afkast. Vi er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. På it-området lægger vi stor vægt på data- og systemsikkerhed. Ud over at vi har fokus på sikkerhed og præcision, når vi løser vores opgaver, så følger bestyrelsen nøje med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. Omkostninger Risikofaktorer Risikoen ved at investere i denne institutionelt rettede forening kan overordnet knytte sig til tre elementer: Afdelingen pålignes omkostninger ifølge særskilt aftale med investeringsforvaltningsselskabet. INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

10 Administrationsaftale Foreningen har indgået aftale med Danske Invest Administration A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, Finanstilsynets retningslinjer, foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger, og aftale om porteføljerådgivning. Aktier i Danske Invest Administration A/S ejes af de foreninger, som administreres af investeringsforvaltningsselskabet. Bestyrelse og direktion Foreningens bestyrelse består af de samme personer, som udgør bestyrelserne i Danske Invest Administration A/S og en række af de øvrige foreninger administreret af selskabet. Direktionen er ansat i investeringsforvaltningsselskabet og fungerer derigennem som direktion for alle de af selskabet administrerede foreninger. Efter otte år som adm. direktør i Danske Invest Administration A/S har Carsten Koch valgt at fratræde sin stilling. Carsten Koch fortsætter som adm. direktør indtil hans efterfølger er udpeget - dog senest den 15. juni Herefter vil han året ud stå til rådighed for den nye ledelse. Foreningens honorar til Danske Invest Administration A/S for administration af foreningen dækker også bestyrelses- og direktionsopgaver for foreningen. Administrationshonoraret fremgår af årsregnskabsdelen bagest i årsrapporten. Bestyrelsen og direktionen er ikke omfattet af optionsordninger eller lignende. I det følgende viser vi en oversigt over bestyrelsens og direktionens øvrige hverv. nøgletal for afdeling steffen rønn brands 2004* Afkast (pct.) 0,39 23,32 1,89 20,47 Benchmark 26,51 7,34 1,63 Indre værdi (kr. pr. andel) 100,39 123,80 119,43 91,04 Nettoresultat (t.kr.) Udbytte (pct.) 0,00 6,50 4,75 1,00 Administrationsomk. (pct.) 0,29 0,82 1,19 1,44 ÅOP 1,57 Kursværdi af køb af værdipapirer (t.kr.) Kursværdi af salg af værdipapirer (t.kr.) Omsætningshastighed (antal gange) 0,00 0,06 0,09 0,07 Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende kapital i t.kr *2004 dækker en periode på mindre end 12 måneder. INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

11 Oversigt over bestyrelsens og direktionens øvrige hverv Bestyrelse: Jørn Ankær Thomsen, formand Advokat (H), partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Bestyrelsesformand for: Aida A/S Aktieselskabet af 26. november 1984 Aktieselskabet SCHOUW & CO. Carlsen Byggecenter Løgten A/S Carlsen Supermarked Løgten A/S Danish Industrial Equipment A/S DB 2001 A/S Fibertex A/S F.M.J. A/S Frima Vafler A/S GAM Holding A/S Ghana Impex A/S Givesco A/S Holdingselskabet af 25. november 1972 A/S K.E. Mathiasen A/S Kildebjerg Ry A/S Krone Erhvervsinvestering A/S Krone Kapital A/S Løgten Midt A/S Martin Professional A/S Ortopædisk Hospital Aarhus A/S Pipeline Biotech A/S SCHOUW FINANS A/S Søndergaard Give A/S Th. C. Carlsen, Løgten A/S Næstformand for: A/S P. Grene Carletti A/S Medlem af bestyrelsen for: Biomar A/S Biomar Holding A/S Dan Cake A/S GFKJURA 883 A/S Givesco Bakery A/S Krone Kapital I A/S Krone Kapital II A/S Krone Kapital III A/S Vestas Wind Systems A/S Niels Oluf Kyed, næstformand Advokat (H), partner i Advokatfirmaet Kyed & Jybæk Bestyrelsesformand for: Advokataktieselskabet Kyed & Jybæk Compact A/S Danske Spil A/S DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s E. Michaelis & Co. A/S Medlem af bestyrelsen for: Advis Advokater A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S Stevnhoved & Søgaard A/S Lars Fournais Direktør, cand.merc. Grundfos Management A/S Adm. direktør Brødrene Dahl A/S (pr. 1. marts 2008) Bestyrelsesformand for: CUBIC-Modulsystem A/S MC Emballage A/S MCE Ejendom A/S MCE Holding A/S Medlem af bestyrelsen for: Brødrene Dahl A/S (pr. 1. marts 2008) Walther V. Paulsen Direktør, cand.merc. Tidl. koncerndirektør i Carlsberg A/S Bestyrelsesformand for: Dantherm A/S Hotel Koldingfjord A/S Næstformand for: Brdr. Hartmann A/S C.W. Obel A/S Medlem af bestyrelsen for: Arkil A/S Arkil Holding A/S Dan-Ejendomme A/S Dan-Ejendomme Holding A/S Dan-Ejendomsinvestering A/S Sanistål A/S Vital Petfood Group A/S VPG Holding A/S Agnete Raaschou-Nielsen Direktør, lic.polit. Aalborg Portland Group Næstformand for: Kuben A/S Medlem af bestyrelsen for: Aalborg Portland White A/S samt tre udenlandske selskaber i Aalborg Portland Group Höganäs AB, Sverige Direktion, Danske Invest Administration A/S: Carsten Koch Cand.polit. Administrerende direktør Formand for: Arealudviklingsselskabet I/S InvesteringsForeningsRådet indtil januar 2008 Regeringens skattekommission Medlem af bestyrelsen for: Sund & Bælt Holding A/S samt to datterselskaber Øresundsbro Konsortiet I/S Finn Kjærgård Cand.oecon. Vicedirektør Medlem af bestyrelsen for: FundConnect A/S Jørgen Pagh Cand.polit., HD (F) Underdirektør Bestyrelsesarbejdet omfatter Investeringsforeningen Danske Invest, Specialforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig, Investeringsforeningen Danske Invest Select, Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Placeringsforeningen BG Invest, Investeringsforeningen Profil Invest samt Danske Invest Administration A/S INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

12 Anvendt Regnskabspraksis Årsrapporten for 2007 aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Nedenstående beskrivelse af anvendt regnskabspraksis er en gengivelse af reglerne fra Bekendtgørelse af finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Det vil ikke nødvendigvis være alle regler, der er relevante for denne årsrapport. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå periodens indtjening. Dog indregnes handelsomkostningerne i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter forårsaget af emission og indløsning i afdelingen direkte i medlemmernes formue. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Resultatopgørelsen Renter og udbytter Renteindtægter omfatter renter af obligationer og af indestående i depotselskabet samt pantebreve. Endvidere indgår nettoindtægten ved repo-aftaler og reverse repo-aftaler samt vederlag fra aktieudlån. Aktieudbytter omfatter årets indtjente udbytter. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen indregnes såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab på aktiver og passiver. For aktier, investeringsbeviser og obligationer opgøres de realiserede kursgevinster og -tab som forskellen mellem dagsværdi på salgstidspunktet og dagsværdien ved årets begyndelse eller dagsværdi på anskaffelsestidspunktet ved erhvervelse i regnskabsåret. Urealiserede kursgevinster og -tab opgøres som forskellen mellem dagsværdien på balancedagen og dagsværdien ved årets begyndelse eller dagsværdi på anskaffelsestidspunktet ved erhvervelse i regnskabsåret. For udlånte aktier opgøres kursgevinster og -tab på samme vis. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen under afledte finansielle instrumenter. Under handelsomkostninger føres alle direkte omkostninger i forbindelse med handel med finansielle instrumenter. Omkostninger, der ikke kan opgøres eksakt, eksempelvis fordi de er inkluderet i spread, indregnes i det omfang, de er aftalt med tredjemand. Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning, indregnes direkte i»medlemmernes formue«. Administrationsomkostninger»Afdelingsdirekte omkostninger«består af de omkostninger, som kan henføres direkte til den enkelte afdeling.»andel af fællesomkostninger«er afdelingernes andel af de af Danske Invest Administration A/S afholdte udgifter. Fordelingen sker i henhold til særskilt aftale med Danske Invest Administration A/S vedrørende administration både under hensyntagen til afdelingernes administrationsmæssige ressourceforbrug og til størrelsen af afdelingernes formue.»fast administrationshonorar«udgør pålignede omkostninger i henhold til særskilt aftale med Danske Invest Administration A/S vedrørende administration. INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

13 Når en afdeling ejer andele i en anden afdeling, friholdes moderafdelingen for en række betalinger for at undgå dobbeltbetaling for samme ydelse. For at signalere så korrekt en administrationsomkostning som muligt målt i kroner og i pct. overføres et beløb i moderafdelingen fra»kursgevinster og -tab på investeringsbeviser«til»administrationsomkostninger«. Denne overførsel svarer til den andel af datterafdelingens administrationsomkostninger, som moderafdelingen indirekte betaler, og som umiddelbart indgår i»kursgevinster og -tab på investeringsbeviser«. Dette overførte beløb medtages ikke under administrationsomkostninger, når udlodningen gøres op. Skat Skat indeholder udbytteskat og renteskat, som er tilbageholdt i udlandet, og som ikke kan refunderes. Udlodning De udloddende afdelinger foretager årligt en udlodning, der opfylder kravene til minimumsudlodning i Ligningslovens 16 C. Afdelingerne skal derfor ikke betale skat, men skattepligten påhviler modtageren af udlodningen.»til rådighed for udlodning«opgøres på grundlag af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter samt vederlag for udlån af værdipapirer. Tilgodehavende udbytteskat indgår i grundlaget efter modtagelse realiserede nettokursgevinster på obligationer og valutakonti realiserede nettokursgevinster på aktier ejet i mindre end tre år erhvervede, skattepligtige nettokursgevinster ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter samt administrationsomkostninger. Udlodningsprocenten beregnes som beløbet til rådighed for udlodning i procent af den cirkulerende kapital i afdelingen på balancedagen. Den beregnede procent nedrundes i overensstemmelse med Ligningslovens 16 C til nærmeste kvarte procent eller til 0, hvis den beregnede procent er under 1. Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og udlodningen tillægges/fradrages den pågældende afdelings formue.»overført til udlodning næste år«består af restbeløbet efter nedrunding af»til rådighed for udlodning«. Udlodningsreguleringen beregnes således, at udlodningsprocenten er af samme størrelse før og efter emission og indløsning. Ved emission beregnes udlodningsreguleringen som en andel af det beløb, der er til rådighed for udlodning på emissionsdagen. Andelen beregnes som emissionens nominelle værdi i forhold til den cirkulerende kapital. En del af det ved emissionen indbetalte beløb anvendes således til udbetaling af udlodning. Ved indløsning foretages beregning, som på tilsvarende vis nedbringer udbetalingen af udlodning.»overført til udlodning fra sidste år«består af nedrundingen af udlodningsbeløbet fra sidste år. Ved skattefri fusion indregnes i udlodningen for den fortsættende afdeling renter, udbytter, kursgevinster og administrationsomkostninger optjent i den ophørende afdeling i perioden fra primo året til fusionsdagen. Balancen Likvide midler Likvide midler i fremmed valuta måles til noterede valutakurser på balancedagen. Obligationer og kapitalandele Obligationer og kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdi fastsættes på noterede obligationer og aktier til lukkekursen på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger, til en anden officiel kurs, der må antages bedst at svare hertil. Hvis denne kurs ikke afspejler instrumentets dagsværdi på grund af manglende eller utilstrækkelig handel i tiden op til balancedagen fastlægges dagsværdien ved hjælp af en værdiansættelsesteknik, der har til formål INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

14 at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på målingstidspunktet mellem uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger. Noterede værdipapirer i fremmed valuta måles til noterede valutakurser på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdi fastsat til kurs 100 med tilbagediskontering efter individuel vurdering. Unoterede obligationer og aktier måles til dagsværdien fastsat efter almindelige anerkendte metoder. Investeringsbeviser måles til indre værdi på balancedagen. Værdipapirer indgår og udtages på handelsdagen. Obligationer, som indgår i repo-aftale, eller som er solgt på termin, indgår under obligationer. Udlånte aktier indgår i balancen under kapitalandele. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi indgår under aktiver og hvis de har negativ dagsværdi under passiver. Ændring i dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen under»kursgevinster og -tab«. Der foretages modregning pr. instrumenttype pr. dag instrumenterne udløber. Andre aktiver»andre aktiver«måles til dagsværdi og der indgår: Tilgodehavende renter består af periodiserede renter på balancedagen. Tilgodehavende udbytte består af udbytter deklareret før balancedagen med afregning efter balancedagen.»mellemværende vedrørende handelsafvikling«består af værdien af provenuet fra salg af finansielle instrumenter samt fra emissioner før balancedagen, hvor betalingen sker efter balancedagen. Der foretages modregning i tilsvarende beløb omtalt under»anden gæld«pr. modpart pr. dag, betalingerne forfalder.»aktuelle skatteaktiver«består af refunderbar udbytteskat og renteskat tilbageholdt i udlandet. Medlemmernes formue»udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser«består af den foreslåede udlodning pr. 31. december året før beregnet som udbytteprocenten ganget med cirkulerende kapital pr. 31. december året før.»ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning«består af forskellen mellem den efter generalforsamlingen udbetalte udlodning på grundlag af den på dette tidspunkt cirkulerende kapital og udlodningen beregnet pr. 31. december året før.»handelsomkostninger«,»informations- og markedsføringsomkostninger«samt»tegningsprovision«består af den del af»emissionstillæg og indløsningsfradrag«, som er anvendt til disse udgifter. Anden gæld»anden gæld«måles til dagsværdi.»mellemværende vedrørende handelsafvikling«består af værdien af provenuet fra køb af finansielle instrumenter samt fra indløsninger før balancedagen, hvor betalingen sker efter balancedagen. Der foretages modregning i tilsvarende beløb omtalt under»andre aktiver«pr. modpart pr. dag, betalingerne forfalder. Omregning af fremmed valuta Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdag, indregnes i resultatopgørelsen under»kursgevinster og -tab«. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Værdipapirbeholdninger, likvide midler og tilgodehavender i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for værdipapirbeholdningens anskaffelse eller tilgodehavendets opståen indregnes i resultatopgørelsen under»kursgevinster og tab«. Afdelingsfusion Ved fusion indregnes og måles de overtagne aktiver og forpligtelser i den ophørende afdeling til disses dagsværdi på ombytningsdagen. Fusionsvederlaget, som den fortsættende afdeling modtager på ombytningsdagen tilføres afdelingen i en særlig linje under»medlemmernes formue«. Der foretages hverken INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

15 tilpasning af formuen primo i den fortsættende afdeling eller af sammenligningstal i resultatopgørelse, balance og noter. Fra og med 2006 anvendes overtagelsesmetoden, hvorfor nøgletallene viser fem års udvikling for den fortsættende afdeling uden tilpasning for tidligere år. For fusioner i 2005 og tidligere bibeholdes de tilpassede nøgletal for årene før fusionen. Nøgletal Afkast Beregnes således: (((Indre værdi ultimo året + Geninvesteret udlodning)/ Indre værdi primo året) -1) x 100. Geninvesteret udlodning = Udlodning i kroner pr. andel x Indre værdi ultimo/indre værdi umiddelbart efter udlodning. Benchmarkafkast Benchmarkafkast er en opgørelse af udviklingen i det Benchmark (markedsindeks), som afdelingen måler sig imod. Dette afkast indeholder i modsætning til afdelingernes afkast ikke administrationsomkostninger. Indre værdi Beregnes som Medlemmernes formue/cirkulerende andele og udtrykker værdien i kroner pr. andel. Udlodning Udlodning i pct. beregnes som Foreslået udlodning i pct. + Udbetalt acontoudlodning i pct. Foreslået udlodning i pct. = Foreslået udlodning/cirkulerende kapital. Udlodning i kroner pr. andel = Udlodning i pct. x Andelenes stykstørrelse/100. Administrationsomkostninger i pct. Beregnes som Administrationsomkostningerne/Medlemmernes gennemsnitlig formue x 100. Som»Administrationsomkostninger«anvendes den tilsvarende post i resultatopgørelsen, og»medlemmernes gennemsnitlige formue«er beregnet som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i perioden. Foreningens gennemsnitlige omkostningsprocent beregnes som (Summen af Administrationsomkostningerne i foreningen)/(summen af Medlemmernes gennemsnitlige formue) x 100. ÅOP Beregnes som summen af følgende fire elementer: Administrationsomkostninger i pct. omregnet til helårsniveau. Direkte handelsomkostninger ved løbende drift opgjort i pct. af den gennemsnitlige formue omregnet til helårsniveau. 1/7 af det maksimale emissionstillæg som det fremgår af prospekt gældende pr. ultimo året. 1/7 af det maksimale indløsningsfradrag som det fremgår af prospekt gældende pr. ultimo året. Kursværdi af køb og salg af værdipapirer Opgøres som summen af regnskabsårets samlede henholdsvis køb og salg af værdipapirer til handelspriser inkl. kurtage m.v. Omsætningshastighed i antal gange Opgøres som ((Værdi af køb +Værdi ved salg)/2)/ Medlemmernes gennemsnitlige formue. Værdi af køb og værdi af salg opgøres som ovennævnte»kursværdi af køb og salg af værdipapirer«korrigeret for regnskabsårets emissioner og indløsninger, udbetalte udbytter og likviditet fra driften m.m., således at»(værdi af køb +Værdi ved salg)/2«svarer til handel som følge af porteføljepleje. Medlemmernes gennemsnitlige formue opgøres som beskrevet under»administrationsomkostninger i pct.«kurs ultimo året Som kurs ultimo året anføres for børsnoterede afdelinger noteret kurs fra årets sidste handelsdag, og for unoterede afdelinger handelskursen fra årets sidste handelsdag. INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

16 Nøgletal for risiko Disse nøgletal beregnes fra afdelingernes start over en periode på maksimum fem år, dog kun for afdelinger som har eksisteret i mindst 36 måneder. Sharpe Ratio og Standardafvigelse beregnes både for de pågældende afdelinger og deres benchmark. Sharpe Ratio er et matematisk udtryk for merafkastet af en investering i forhold til risikoen. Beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente (merafkastet) divideret med standardafgivelsen på merafkastet. Standardafvigelse er et statistisk udtryk for udsving i afkastet. Tracking error er et matematisk udtryk for variationen i forskellen på afkastet mellem en afdeling og dens benchmark. Information Ratio er et matematisk udtryk for forholdet mellem merafkastet og risikoen af en investeringsportefølje i forhold til et benchmark. Nøgletallet udtrykker, hvor meget ekstraafkast en investor har opnået ved at påtage sig en given risiko i forhold til benchmark. Jensens Alpha er et matematisk udtryk for, i hvor høj grad en investering har givet merværdi i forhold til benchmark. INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

17 S T E F F E N R Ø N N S B R A N D S Steffen Rønn Brands Investerer globalt i aktier fortrinsvis i veletablerede selskaber med kendte varemærker Investerer globalt i aktier fortrinsvis i veletablerede selskaber med kendte varemærker Afdelingens profil Ikke Børsnoteret børsnoteret Udbyttebetalende Introduceret: September 2004 Benchmark: MSCI World Cap. inkl. udbytter Fondskode: DK Landefordeling USA, 78,4% Sydkorea, 4,6% Tyskland, 4,2% Storbritannien, 3,1% Japan, 2,6% Øvrige inkl. likvide, 7,1% Nøgletal Sharpe Ratio -0,20 Standardafvigelse 11,72 Tracking error 5,83 Information Ratio -1,55 Jensen Alpha -0,85 Sharpe Ratio (benchmark) 0,76 Standardafvigelse (benchmark) 8,61 Måleperiode: Sep til dec Afdelingen investerer globalt i aktier fortrinsvis i veletablerede selskaber med kendte varemærker. Afdelingen gav i 2007 et negativt afkast på 20,47 pct., mens afdelingens benchmark faldt 1,63 pct. Afdelingens afkast var således ikke tilfredsstillende. Afkastet var også lavere end afkastet på det amerikanske aktiemarked, hvor afdelingen har sin hovedvægt. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 1,00 pct. for De globale aktiemarkeder steg moderat i første halvår Resten af 2007 var præget af usikkerheden omkring huslån til mindre kreditværdige låntagere i USA, hvilket især ramte finanssektoren, som ejendomsaktier også er en del af. Afmatningen inden for ejendomssektoren lagde efterhånden en dæmper på de økonomiske udsigter, og derfor udviste de cykliske forbrugsgodeaktier en svagere udvikling end resten af markedet. De sektorer, der performede bedst i 2007, var materialer, energi og forsyning. Afdelingens afkast var 18,84 procentpoint dårligere end benchmark. Forskellen på afkastet og udviklingen i benchmark var en konsekvens af de store investeringer i amerikanske aktier og afdelingens fokus på sektorer som forbrugsgoder, medicin og finans. Dollaren faldt 9,78 pct. i løbet af året, og da afdelingen primært har investeret i USA, påvirkede dollarfaldet selvfølgelig afdelingens afkast i danske kroner. Afdelingens rådgiver opfatter fortsat USA og især de 100 største børsnoterede selskaber som historisk billige målt på nøgletal som f.eks. price-earning (P/E). Da 2008 er et valgår, forventer afdelingens rådgiver ikke, at der fra politisk side træffes afgørelser, der vil få negativ indflydelse på aktiemarkedet. Når meningsmålingerne i løbet af 2008 begynder at indikere, hvem der bliver USAs næste præsident, kan denne vished endda skabe optimisme og tro på fremtiden. Den lange 10-årige amerikanske rente faldt i 2. halvår af 2007 til lige over 4 pct. Det skyldes, at mange investorer pga. finansuroen har solgt deres aktier og købt obligationer. Afdelingens rådgiver vurderer derfor, at der er likviditet klar til at gå tilbage i markedet, når roen lægger sig. Med en price-earning for det amerikanske marked på knap 16 for 2007 vurderes markedet også attraktivt i forhold til renteniveauet. Da de fleste globalt ledende forbrugsmærkevarer er amerikanske, og vi indtil videre her finder de bedste muligheder for afkast i forhold til risiko, vil størstedelen af porteføljen også i 1. halvår af 2008 være placeret i amerikanske aktier. Strategien med overvægtning af store multinationale selskaber indenfor forbrugsgoder, medicin og finans vil fortsætte. Vi forventer sideløbende at foretage en selektiv aktieudvælgelse på markeder uden for USA. I januar 2008 blev der på en ekstraordinær generalforsamling behandlet et forslag om afvikling af afdelingen. Dette forventes endeligt besluttet på den ordinære generalforsamling i april Udbetaling til medlemmerne forventes at kunne ske medio 2008 efter Finanstilsynets godkendelse af afviklingen. Det er 100 kr blevet til 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

18 Steffen Rønn Brands Resultatopgørelse Balance kr kr. Renter og udbytter: 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab: Kapitalandele Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger 0 0 I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Årets nettoresultat Formuebevægelser: Udlodningsregulering Overført fra sidste år 22 6 I alt formuebevægelser Til disposition Til rådighed for udlodning Foreslået udlodning, 1,00% Overført til udlodning næste år Overført til formuen Aktiver kr kr. 8 Likvide midler: Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele: Noterede aktier fra udenlandske selskaber Unoterede kapitalandele fra danske selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver: Tilgodehavende renter, udbytte m.m Mellemværende vedr. handelsafvikling Aktuelle skatteaktiver 1 0 I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver 10 Medlemmernes formue Anden gæld: Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

19 Investeringsforeningen Profil Invest afdeling Steffen Rønn Brands Noter til resultatopgørelse og balance Note 1: Renteindtægter i kr Indestående i depotselskab I alt renteindtægter Note 2: Udbytter i kr Noterede aktier fra danske selskaber 0 2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt udbytter Note 3: Kursgevinster og -tab i kr Noterede aktier fra danske selskaber 0 3 Noterede aktier fra udenlandske selskaber Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 0 1 Valutakonti Øvrige aktiver/passiver 5 1 I alt kursgevinster og -tab Note 4: Handelsomkostninger i kr Bruttohandelsomkostninger Heraf dækket af emissions- og indløsningsindtægter Handelsomkostninger vedr. løbende drift 0 0 Note 5: Administrations omkostninger i kr Gebyrer til depotselskab Andre omkostninger i forb. med formueplejen Øvrige omkostninger 52 8 Fast administrationshonorar I alt adm.omkostninger Fast administrationshonorar udgør pålignede omkostninger i henhold til særskilt aftale med Danske Invest Administration A/S for administration. Transaktioner foregår på markedsvilkår. Revisionshonorar t.kr. t.kr. Det samlede honorar for arbejdet i foreningen til revisionsfirmaet KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab udgjorde 3,7 3,6 Heraf udgjorde honoraret for andre ydelser 0,9 0,8 Det samlede honorar for arbejdet i foreningen til revisionsfirmaet Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab udgjorde 5,1 4,4 Heraf udgjorde honoraret for andre ydelser 2,3 1,6 Note 6: Skat i kr Rente- eller udbytteskat som ikke kan refunderes I alt kursgevinster og -tab Note 7: Til rådighed for udlodning i kr Renter og udbytter Ikke refunderbare udbytteskatter Regulering vedr. udbytteskat 2 0 Kursgevinst til udlodning Administrationsomkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregulering ved emission/indløsning Overført til udlodning fra sidste år 22 6 I alt til rådighed for udlodning Note 8: Finansielle instrumenter i kr Børsnoterede finansielle instrumenter Øvrige finansielle instrumenter I alt finansielle instrumenter Noterede aktier, noterede obligationer og investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger er ikke specificeret i årsrapporten, idet beholdningsliste kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet Danske Invest Administration A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø. Investeringernes procentvise fordeling på forskellige kriterier er vist i tilknytning til ledelsesberetningen. Note 9: Unoterede kapitalandele fra danske selskaber Egenkapital Egenkapital Navn Hjemsted Ejerandel kr. Ejerandel kr. Danske Invest Administration A/S København 0,02% ,02% Note 10: Medlemmernes formue i kr Cirk. Formue- Cirk. Formuekapital værdi kapital værdi Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedr. cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning pga emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag Handelsomkostninger Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger Overført til udlodning fra sidste år 22 6 Overført til udlodning næste år Foreslået udlodning Overførsel af periodens resultat I alt medlemmernes formue INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

20 Noter Oversigt over udbyttets skattemæssige fordeling Udbyttets skattemæssige fordeling for personer Almindelig opsparing pension Stk. Foreslået Aktie- Kapital- Skattefri Afgiftsstørrelse udbytte indkomst indkomst indkomst pligtig del Navn i kr. i kr. pr. stk. i kr. pr. stk. i kr. pr. stk. i kr. pr. stk i pct. Afdeling Steffen Rønn Brands 100 1,00 1,00 0,00 0,00 100,00 Udbyttets skattemæssige fordeling for selskaber Stk. Foreslået Selskabs- Udbyttestørrelse udbytte indkomst indkomst Navn i kr. i kr. pr. stk. i kr. pr. stk. i kr. pr. stk.* Afdeling Steffen Rønn Brands 100 1,00 0,00 1,00 * Det skattepligtige udbytte udgør beløbt i kolonnen»selskabsindkomst i kr. pr. stk.«med tillæg af 66 pct. af beløbet i»udbytteindkomst i kr. pr. stk.«note over fremførbare tab note over fremførbare tab i kr. Fremførbare tab primo 15 Realiserede nettoavancer/tab i regnskabsåret 537 Udlodningsregulering 27 Uudnyttet tab forældet 0 Fremførbare tab ultimo 495 Der er tale om fremførbare tab på aktier. INVESTERINGSFORENINGEN PROFIL INVEST AFDELING STEFFEN RØNN BRANDS ÅRSRAPPORT

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Årsrappor t 2006. Investeringsforeningen Profil Invest. Afdeling Steffen Rønn Brands

Årsrappor t 2006. Investeringsforeningen Profil Invest. Afdeling Steffen Rønn Brands Årsrappor t 2006 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling Steffen Rønn Brands Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr.: 27654339 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15

Læs mere

Ledelsespåtegning 3 De uafhængige revisorers påtegning 4

Ledelsespåtegning 3 De uafhængige revisorers påtegning 4 Årsrapport 2006 Invester ingsforeningen Danske Invest AlmenBolig i n d h o l d s f o r t e g n e l s e Påtegninger Ledelsespåtegning 3 De uafhængige revisorers påtegning 4 Ledelsesberetning Danske Invest

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Årsrapport 2009. Specialforeningen Danske Invest

Årsrapport 2009. Specialforeningen Danske Invest Årsrapport 2009 Specialforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2008 (dirigent) Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig CVR-nr. 21 74 32 75 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere