STJERNE. September Årgang Nummer 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STJERNE. September 1 982. 1 31. Årgang Nummer 9"

Transkript

1 STJERNE September Årgang Nummer 9

2 kirken, Europa DEN Organ September (^ FM) W WJ1 "EP "MT W71 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 9 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner, Marion G. Romney, Gordon B. Hinckley. De tolvs Råd: Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, LeGrand Richards, Howard W. Hunter, Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, Bruce R. McConkie, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell. Rådgivende komité: M. Russell Ballard, George P. Lee, F. Enzio Busche. Redaktor: M. Russell Ballard. Loren C. Dunn, Rex D. Pinegar, Charles A. Didier, International Magazines redaktion: Larry A. Hiller, Chefredaktør - David Mitchell, Assisterende chefredaktør - Bonnie Saunders, Børnestjernen - Roger Gylling, designer Norman Price, produktion. Den danske Stjernes redaktion: Jørgen Ljungstrøm, Translation Division, Vodroffsvej 7, DK-1900 København V. Redaktor af Den danske Stjernes lokalsider: Ellen E. Valgren, Zinnsgade 4, DK-2100 København 0. INDHOLD i Gud vil tilgive, Præsident Spencer W. Kimball 1 Når din hustru har en kaldelse Gerald R. Schiefer 10 Del evangeliet med venner efter gruppemetoden, Robert L. Hamblin 14 Hun kom og reddede mig, Janet Peterson 22 Lauras rådgiver, Sarah E. Hinze 24 Løsningen var kærlighed, Jane Raley Robinson 28 til Fra kritiker omvendt, Joseph W. Darling 30 Vær sød at tilgive mig hvis jeg tager fejl, Theda Woodard Farnsworth 31 Uventet høst, Gladys C. Farmer 34 Fastelovens grundlæggende krav 38 Retningslinier for velfærdstjenesten samt fastelovens grundlæggende krav i for BØRNESTJERNEN Naheed og den kostbare hemmelighed, Dawn Asay 1 Joseph Fielding Smith , Howard Boughner 4 Fra ven til ven: Hold dig nær Frelseren", Joleen Meredith 6 Forsiden: Den opstandne Kristus i Galilæe af Gary Smith. Abonnement: 12 numre Dkr. 54,- (inkl. moms og porto) Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. United States and Canada: $ (surface mail) by the Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All rights reserved. Printed in the Federal Republic of Germany ISSN PB MA 0493 DA

3 i Budskab fra Det øverste Præsidentskab GUD VIL TILGIVE Præsident Spencer W. Kimball Se, den, der omvender sig fra sine synder, ham er de forladt, og jeg. Herren, kommer dem ikke mere i hu." (L&P 58:42-43). Forløsningen fra synd ville være umulig, hvis det ikke var for den fuldstændige omvendelse af den enkelte og for Herren, Jesu Kristi barmhjertighed, udtrykt gennem hans sonoffer. Kun ved hjælp af disse midler kan mennesket overleve, blive helbredt, tvættet og renset, og stadig være værdig til evighedens herligheder. Om Frelserens store rolle i dette, mindede Helaman sine sønner med kong Benjamins ord: Derfindes ikke nogen anden vej eller noget andet middel, hvorved menneskene kan blive salige uden ved Jesu Kristi forsonende blod, han, som skal komme; ja, husk på, at hankommerfor at forløse verden." (Hel. 5:9). Og med de ord som Amulek talte til Zeezrom fremhævede Helaman menneskets del af arbejdet for at opnå tilgivelse - omvendelse fra sine synder. Han sagde til ham, at Herren visselig skulle komme og forløse sit folk, men at han ikke skulle komme og forløse dem / deres synder, men forløse dem fra deres synder. Og ham er givet magt af Faderen til at forløse dem fra deres synder gennem omvendelse." (Hel. 5:1 1, fremhævelse tilføjet). Sådanne skriftsteder ånder håb ind sjælen på den overbeviste synder. Håb er sandelig den store tilskynder til 1

4 en GUD VILTILGIVE omvendelse, for uden håb ville ingen gøre sig de vanskelige anstrengelser, der kræves - især når synden er alvorlig. En oplevelse, jeg havde for nogle år siden, understreger dette. En ung kvinde kom til mig i by langt fra mit hjem, og under et vist pres fra sin mand. Hun indrømmede overfor mig at hun havde begået hor. Hun var en smule hård og ubøjelig, og sagde til sidst: Jeg ved, hvad jeg har gjort. Jeg har læst skrifterne, og jeg kender konsekvenserne. Jeg ved, at jeg er fordømt og aldrig kan tilgives, så hvorfor skulle jeg nu prøve på at omvende mig?" Mit svar til hende var: Min kære søster, du kender ikke skrifterne. Du kender ikke Guds kraft eller hans godhed. Du kan blive tilgivet for denne afskyelige synd, men det kræver meget alvorlig omvendelse at opnå det." Og så citerede jeg for hende Herrens råb:

5 I forståelse i I bjergprædikenen: GUD VIL TILGIVE Glemmer en kvinde sit diende barn, en moder, hvad hun bar under sit hjerte? Ja, selv om de kunne glemme, jeg glemmer ej dig." (Es. 49:15). Jeg mindede hende om Herrens ord i vor egen tid, der siger, at hvem som helst, der angrer og adlyder Guds befalinger, vil blive tilgivet. (Se L&P 1 :32). Min gæst så rådvild ud, samtidig med at hun syntes at ønske at tro det. Jeg fortsatte: I sidste instans gives der tilgivelse for alle synder, undtagen for den utilgivelige, til den overtræder, som omvender sig dybt nok, længe nok og oprigtigt nok." Hun protesterede igen, skønt hun var begyndt at give efter. Hun ønskede så gerne at tro det. Hun sagde, at hun havde vidst hele sit liv, at hor var utilgiveligt. Og jeg vendte mig igen til skriften og læste for hende de ofte gengivne Jesu ord:,, Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men bespottelse imod Ånden skal ikke tilgives. Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet; men den, der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden eller i den tilkommende." (Matt. 12:31-32). Hun havde glemt dette skriftsted. Hendes øjne lyste op. Hun reagerede glad overfor det og spurgte:,,er det virkelig sandt? Kan jeg virkelig blive tilgivet?" af at håb er den første betingelse, fortsatte jeg med at læse mange skriftsteder for hende for at opbygge det håb, der var ved at vågne hos hende. Hvor er det en stor glæde at vide, at Gud vil tilgive syndere! Jesus erklærede i,,... Jeres himmelske Fader vil også tilgive jer." (Matt. 6:14). Det er naturligvis på visse betingelser. vor tids åbenbaring har Herrens sagt sin profet: Se, den, der omvender til sig fra sine synder, ham er de forladt,,,der findes ikke nogen anden vej eller noget andet middel, hvorved menneskene kan blive salige uden ved Jesu Kristi forsonende blod." (Hel. 5:9) og jeg, Herren, kommerdem ikke mere hu." (L&P 58:42). Vor Herre udtrykte det samme gennem profeten Jeremias: Thi jeg tilgiver deres brøde og kommer ikke mer deres synd i hu." (Jer. 31:34). Hvor nådig er ikke Herren! Ved den lejlighed, som jeg her omtaler, rettede kvinden, som på bunden var god, sig op og så mig i øjnene, og i hendes stemme var der en ny kraft og beslutsomhed, da hun sagde: Mange, mange tak! Jeg tror dig. Jeg vil virkelig omvende mig og tvætte mine urene klæder i Lammets blod og opnå tilgivelse." For ikke så længe siden besøgte hun mig påny i mit kontor. Hun var et nyt menneske - øjnene strålede, hun var

6 I sin hjælpeløshed GUD VIL TILGIVE glad og forhåbningsfuld, da hun overfor mig erklærede, at siden den mindeværdige dag, da håb havde syntes en fjern stjerne, som hun havde klynget sig til, var hun aldrig siden igen forfaldet til hor eller nogen som helst tilnærmelse dertil. Visselig elsker Herren den, som prøver at omvende sig, selv om han ikke kan se på synd med den ringeste eftergivenhed (L&P 1:31). De, som har overtrådt, kan finde mange skriftsteder, som kan trøste dem og opmuntre dem til at søge fremad hen mod fuldstændig og fortsat omvendelse. For eksempel siger Herren, i fortsættelse af sin åbenbaring, til alle mennesker med hensyn til ovenstående: Dog skal den, der omvender sig og holder Herrens befalinger, tilgives. Men den, som ikke omvender sig, ham skal endog fratages det lys, som han har modtaget; thi min Ånd skal ikke for evigt trættes med menneskene, siger Hærskarernes Herre." (L&P 1:32-33). Det bør erindres, at disse befalinger fra kirkens standardværkerne er til alle mennesker, og ingen skal kunne undfly". Det betyder, at opfordringen til omvendelse ertil alle mennesker og ikke blot til medlemmerne af kirken, og ikke kun til dem, hvis synder hører til dem, der betragtes som værende større. Og opfordringen lover tilgivelse af synd for dem, der reagerer. Hvilken farce ville det ikke være at kalde folk til omvendelse, hvisder ikke fandtes tilgivelse, og hvilket spild af Kristi liv, hvis det ikke bragte mulighed for frelse og ophøjelse! Somme tider overmander samvittigheden et menneske med en sådan kraft, at når den omvendte ser tilbage og betragter overtrædelsens grimhed og modbydelighed, overvældes han næsten og tænker: Kan Herren nogensinde tilgive mig? Kan jeg nogensinde tilgive mig selv?" Men når man når dybden af fortvivlelse og føler sin stillings håbløshed, og når man råber til Gud om nåde i men i tro, kommer der en stille, sagte hvisken, der trænger helt ind i sjælen: Dine synder er dig forladt." Billedet af en kærlig, tilgivende Gud kommer tydeligt igennem til den, som læser og forstår skrifterne. Da han er vores Fader, ønsker han naturligvis at løfte os op, ikke at trække os ned, at hjælpe os til at leve, ikke at føre os ud til åndelig død. Thi jeg har ikke lyst ti I nogens død, lyder det fra den Herre Herren. Omvend eder derfor, så skal I leve!" (Ez. 18:32). inderlige bøn ved indvielse af Kirtland templet i 1836, udtrykte profeten Joseph Smith sin overbevisning om, at synder kan udslettes: O Jehova! Vær barmhjertig mod dette folk, og eftersom alle mennesker synder, tilgiv du dit folks overtrædelser og udslet dem for evigt." (L&P 109:34). Tanken om at udslette alle synder gennem tilgivelsens proces, blev også udtrykt af Herren, da han sagde: Din misgerning sletter jeg ud, jeg, for min egen skyld, kommer ej dine synder i hu." (Es. 43:25). Esajas' ord er storladne," sagde Frelseren (3 Ne. 23:1 ), og den profets ord løftes op til det sublime i det velkendte stykke, hvor han afgiver løfte om tilgivelse for alle, der vil omvende sig:

7 .. omvender hu." GUD VIL TILGIVE Søg Herren, medens han findes, kald på ham, den stund han er nær! Den gudløse forlade sin vej, urettens mand sine tanker og vende sig til Herren, at han må forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade." (Es. 55:6-7, fremhævelse tilføjet). Hvilket vidunderligt løfte om tilgivelse Herren gav gennem denne store Esajas! Nåde og tilgivelse! Hvad mere kan mennesket ønske og håbe? Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er eders synder som skarlagen, de skal blive hvide som sne; er de end røde som purpur, de skal dog blive som uld." (Es. 1:18). Med hensyn til hor og ægteskabsbrud, findes der mange som pasamme måde har været dybt bekymrede. Profeten Joseph Smith har givet os mange skriftsteder, som hævder, at der er tilgivelse. Og andre hellige skrifter attesterer, at omvendelse kan bringe tilgivelse, hvis samme omvendelse er tilstrækkelig gennemført" og absolut. Her er nogle ord fra Joseph Smiths og andre profeters pen. For kortheds skyld angiver jeg her kun i sammendrag de vigtigste sætninger. Men den, der har bedrevet hor og omvender sig af hele sit hjerte og lader være dermed og ikke gør det mere, skal du tilgive." (L&P 42:25). Se, den, der omvender sig fra sine synder, ham er de forladt, og jeg, Herren, kommer dem ikke mere i hu." (L&P 58:42). Jeg kan gøre jer hellige, og jeres synder er jer forladt." (L&P 60:7). Jeg, Herren, forlader dem deres synder, som bekender dem for mig og beder om tilgivelse, og som ikke har syndet til døden." (L&P 64:7). Når... de omvender sig, skal de få tilgivelse." (L&P 64:17). De skal blive rene, ligesom jeg er ren." (L&P 35:21). Jeg tilgiver deres brøde og kommer ikke mer deres synd i (Jer. 31:34). Hvilket spild af Kristi liv, hvis det ikke bragte mulighed for frelse og ophøjelse! Jeg sletted' som tåge din misgerning og som en sky dine synder." (Es. 44:22). Dersom han. sig i hjertets oprigtighed, skal I tilgive ham og jeg vil også tilgive ham." (Mosiah 26:29).' Og deres synder og deres overtrædelser vil jeg ikke mere komme i hu." (Hebr. 10:17). Mindre end et år efter Jesu Kristi kirkes genoprettelse, talte Forløseren om den frygtelige synd, som utroskab og begær er og om betingelserne for at modtage tilgivelse: Den, som ser på en kvinde for at begære hende, skal fornægte troen og skal ikke have Ånden, og om han ikke omvender sig, skal han kastes ud. Du skal ikke bedrive hor. Den, der bedriver hor og ikke omvender sig, skal kastes ud. Men den, der har bedrevet hor og

8 overensstemmelse Lammets I lod GUD VILTILGIVE omvender sig af hele sit hjerte og lader være dermed, skal du tilgive." (L&P 42:23-25). Jeg har allerede henvist til Frelserens udtalelse om, at al slags synd med undtagelse af bespottelse af den Helligånd kan tilgives. (Se Matt. 1 2:31 ). Det er interessant, at da Joseph Smith forberedte sin inspirerede udgave af dette stykke, tilføjede han de betydningsfulde ord som modtager mig og omvender sig", ord, som er fremhævede i denne sætning: Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, som modtager mig og omvender sig. Men bespottelse imod Helligånden skal ikke tilgives." (Joseph Smiths oversættelse af Matt. 12:31). Ældste Joseph Fielding Smith har givet denne kommentar: Ingen uomvendt, som forbliver i nogen sinde komme ind i sine synder vil det celestiale riges herlighed." (Improvement Era, Juli 1955, s. 542). Denne udtalelse er i med alle dem, vi læser i skrifterne om dette emne, som kan opsummeres med Almas ord: Thi intet menneske kan blive saligt (læs frelst, o.a.) uden at dets klæder bliver vasket hvide, ja dets klæder må renses, indtil al besmittelse er fjernet." (Alma 5:21). Når jeg nu fremlægger dette, så lad det straks være sagt, at jeg ikke har til hensigt at bagatellisere det alvorlige i seksuelle synder eller andre overtrædelser, men simpelthen ønsker at holde håbet oppe hos overtræderen, så syndige mænd og kvinder af al magt kan stræbe efter at overvinde deres fejl, vaske sig i blod" og blive rensede og derved blive i stand til at vende tilbage til deres Skaber. De, der er involveret, må ikke slå sig til ro på grund af muligheden for tilgivelsen. Lad mig gentage, at det er noget alvorligt og højtideligt, når folk lader sig involvere i seksuelle synder, hvoraf hor kun er én af de mange alvorlige. Paulus' udtalelse til korinterne belærer om en lignende tanke: Far ikke vild! hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller de, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den, eller tyve eller havesyge, ingen drankere, ingen æreskændere, ingen røvere skal arve Guds rige." (1 Kor. 6:9-10). Og dette er rigtigt! Selvfølgelig kan riget ikke befolkes med mennesker, som dem Paulus fandt i de af kirkens grene hvor han arbejdede. Der kunne næppe være herlighed og ære og magt og glæde, hvis det evige rige bestod af utugtige, ægteskabsbrydere, afgudsdyrkere, seksuelt perverse, tyve, begærlige mennesker, drankere, løgnere, oprørere, ryggesløse, pengeafpressere og lignende mennesker. Men Paulus' næste tanke er trøsterig såvel som forklarende: Og sådan har nogle af jer været; men jer aftvætte, ja, I blev hellige, ja, I blev retfærdiggjorte ved Herren, Jesu Kristi navn og ved vor Guds Ånd." (1 Kor. 6:11). Dette er den store hemmelighed. Nogle af dem, som arver riget, har måske begået sådanne alvorlige synder, men hører ikke længere til i de kategorier. De er ikke længere urene, fordi de er blevet tvættede, helliggjor-

9 orden, i GUD VIL TILGIVE te og retfærdiggjorte. Paulus' tilhørere havde været at finde i de mistænkelige kategorier, men fordi de nu havde modtaget evangeliet med dets rensende, omformende kraft, blev de forandret. Rensningsprocessen var blevet anvendt og de var tvættet rene og var blevet værdige til den første opstandelse og til ophøjelse i Guds rige. Når et besmittet menneske fødes påny, forandres dets vaner, tankerne renses, indstillingen fornyes og ophøjes, vedkommendes aktiviteter bringes fuldstændigt i og alt, der hos den pågældende var urent, degenereret eller forkasteligt, bliver renset og rengjort. Analogien passer også på andre områder af livet. Når snavset tøj har været gennem vaskeriet og er blevet vasket, stivet og presset, er det ikke længere snavset. Når den, der har haft røde hunde er blevet helbredt og renset, er han ikke længere smittefarlig. Når et menneske bliver vasket og renset og tvættet, er han ikke længere en synder. Vaskningen, rensningen og tvætningen nævnes mange gange, mange steder, og af mange profeter. Rensningens virkning er smuk. Besværede sjæle har fundet fred. Disse tilsølede kåber er blevet rensede til pletfrihed. Disse mennesker, som tidligere var besmittede, nu rensedegennem deres omvendelse - ved at blive tvættet, renset og lutret - er blevet værdige til bestandig tempeltjeneste og til at blive fundet foran Guds trone sammen med medlemmer af det guddommelige kongehus. Men enhver tilgivelse er betinget. Plasteret må være lige så stort som såret. Fasten, bønnerne, ydmygheden må være lige så stor eller større end synden. Der må være et sønderknust hjerte og en angergiven ånd. Der må være sæk og aske". Der må være tårer og ægte sindelagsskifte. Der må være overbevisning om synden, afvisning af det onde, bekendelse af fejlen Billedet af en kærlig, tilgivende Gud kommer tydeligt igennem til den, som læser og forstår skrifterne. overfor de rette, af Herren konstituerede myndigheder. Der må være genoprettelse og en bekræftet forandring af levned, mål og formål. Forholdene må kontrolleres og omgangskreds rettes eller forandres. Der må foretages en rensning af tøjet for at gøre det hvidt, og ny indvielse og beslutning om at efterleve alle Guds love må finde sted. Kort sagt, der må være overvindelse af selvet, af synden og af verden. Det menneske der inderligt har omvendt sig er parat til at modtage Herrens nåde og barmhjertighed. Profeten Alma fortæller om Herrens nåde gennem den rensende magt, hvori omvendelse har renset synd, og glæde leder hen imod hvile" eller ophøjelse: Derfor blev de kaldet efter den hel I -

10 i hans bjergprædikenen I denne I al GUD VIL TILGIVE ge orden - eller det højere præstedømme - og helliggjort, og deres klæder blev vasket hvide ved Lammets blod. Og efter at de var blevet helliggjort ved den Helligånd og havde fået deres klæder gjort hvide og var rene og uplettedefor Gud, kunnede ikkese på synd uden afsky; og der var mange, såre mange, som blev gjort rene og gik ind til Herren, deres Guds hvile." (Alma 13:11-12). Dette stykke antyder en holdning, der er grundlæggende for den helliggørelse, vi alle skulle søge, og derved for den omvendelse, der skaffer tilgivelse. Det vil sige, at den tidligere overtræder må have nået det punkt, hvorfra han ikke kan vende tilbage til synd, hvorved der ikke alene er skabt en afsværgelse af synd, men også en dyb afsky for synd - hvor synden bliver det mest afskyelige for ham, og hvor ønsket eller om attrå efter synd er fuldstændigt udryddet fra hans tilværelse. Det er uden tvivl det der menes, i hvert fald til dels, med at være ren af hjertet! Og når vi læser i at rene af hjertet" skal se Gud, giver det mening til Herrens udtalelse gennem profeten Joseph Smith i 1 832, at folk, der for øjeblikket er urene, kan fuldkommengøre sig og blive rene: Hellig derfor jer selv, at jeres sind må være opladt for Gud, og de dage skal komme, da I skal se ham; thi han vil afsløre sit ansigt for jer, og det skal ske egen bestemte tid og på hans egen måde og efter hans egen vilje." (L&P 88:68). Og igen i forsikrede profeten, at den fuldkomne omvendte vil se Gud; og det betyder tilgivelse, for kun de rene af hjertet vil se Gud. Sandelig, så siger Herren: Det skal ske, at hver sjæl, der aflægger sine synder, kommer til mig, påkalder mit navn og adlyder min røst samt holder mine befalinger, skal se mit ansigt og vide, at jeg er." (L&P 93:1). tilstand befandt Enos sig da Hvor tilfredsstillende er det ikke, at vi kan blive rensede for urenhed, men hvor meget bedre er det ikke aldrig at have begået synd? han efter lange og brændende bønner, samt oprigtig omvendelse, modtog forsikring om at hans synder var ham tilgivet. Han skriver: Og en røst kom til mig og sagde: Enos, dine synder er dig tilgivet, og du skal blive velsignet. Og jeg, Enos, vidste, at Gud ikke kunne lyve." (Enos 1:5-6). Hvorfor skulle nogen med et sådant fantastisk løfte tøve med at afsværge det onde i sit liv og komme til Herren? Og må jeg lige til sidst tilføje en tanke. vor tale om det vidunderlige, og ved vor taknemlighed over vor Faders kærlige og tilgivende indstilling, må vi ikke lade os forlede til at tage let på tilgivelse, eller tro at synd kan gentages straffrit efter erklæring om om- 8

11 .. Når.. er.. GUD VIL TILGIVE vendelse. Herren vil visselig tilgive, men han vil ikke tolerere gentagelse af synden.,,0g Herren sagde til ham: Jeg vil tilgive dig og dine brødre jeres synder, men I skal ikke synde mere; thi I skal ihukomme, at min Ånd ikke altid vil trættes med mennesket; om I derfor vi I synde, til målet er fuldt, vil I blive udstødt fra Guds nærhed." (Ether 2:15). En anden fejl, som nogle overtrædere begår på grund af muligheden for at opnå Guds tilgivelse, erillusionen om, at de på en eller anden måde bliver stærkere, fordi de har begået synd, og derpå gennemlevet omvendelsens periode. Dette er ganske enkelt ikke rigtigt. Det menneske, som modstår fristelsen og lever uden at begå synd, er langt bedre faren, end den, som er faldet, uden hensyn til hvor meget han omvender sig bagefter, det er rigtigt, at den omvendte overtræder kan være mere forstående over for én, som giver efter for den samme fristelse, og i den henseende måske kan være til mere nytte ved den pågældendes genrejsning. Men hans synd og omvendelse har visselig ikke gjort ham stærkere Ideer til hjemmelærere 7. Fortæl jeres personlige mening om tilgivelsens velsignelser. Bed familiens medlemmer tilkendegive deres mening. 2. Findes der nogle skriftsteder eller citater i denne artikel, som familien kunne oplæse og drøfte? 3. Tal om omvendelsesprocessen: sorg over synd, opgivelse af synd, indrømmelse af synd, erstatning for synd og at gøre Herrens vilje. Hvorfor er det så vigtigt at indlede denne proces så tidligt som muligt fremfor at udsætte omvendelsen? 4. Præsident Kimball har sagt at nogle af dem, som arver riget, har måske begået. alvorlige synder, men. ikke længere urene, fordi de er blevet tvættet, helliggjorte og retfærdiggjorte. et menneske er vasket, og tvættet og renset, er det ikke længere en synder". Tal om det håb og den opmuntring der ligger i dette budskab. 5. Ville denne samtale kunne blive bedre hvis I talte med husets overhoved før besøget? Har I et budskab, fra kvorumslederen eller biskoppen til husets overhoved, om at belære familiens medlemmer?

12 I skal skal at skal GUD VIL TILGIVE end den, der altid er retfærdig. Gud vil tilgive - derpå kan vi være sikre. Hvor tilfredsstillende er det ikke, at vi kan blive rensede for urenhed, men hvor meget bedre er det ikke aldrig at have begået synd? Ud fra det jeg her har sagt er det klart at tilgivelse står til rådighed, for enhver som ikke har begået den utilgivelige synd. Lykkeligvis for nogen, vil Gud, når omvendelsen er tilstrækkelig, tilgive selv dem, som er blevet udelukket - hvilket, lige som operation, uheldigvis somme tider er nødvendigt. Men dersom han ikke omvender sig, skal han ikke regnes blandt mine folk, for at han ikke skal fordærve mit folk; thi se, jeg kender mine får, og de er talt. alligevel ikke støde ham ud af jeres synagoger eller jeres bedehuse, thi I blive ved med at belære sådanne, thi I ved ikke, om de ikke vil omvende sig og angre deres synder og komme til mig af hele hjertet, og jeg skal helbrede dem, og I være midlet til at bringe dem frelse." (3 Ne. 18:31-32). Tilgivelse af synder er et af de mest vidunderlige principper, Gud nogen sinde har givet mennesket. Lige som omvendelse er et guddommeligt princip, således er også tilgivelse. Var det ikke for det princip, ville der ikke være nogen fornuft i råbe omvendelse. Men på grund af dette princip lyder indbydelsen til alle: kom, omvend jer fra jeres synder og bliv tilgivet! (Redigeret udgave af Gud vil tilgive", Tilgivelsens mirakel, s ). Når din hustru har en kaldelse i kirken Gerald R. Schiefer For nylig interviewede jeg et enestående pålideligt medlem af præstedømmet, for at give ham en tempelanbefaling. Jeg spurgte om han støttede sin biskop, sin stavspræsident og kirkens præsident. Hans svar på hvert enkelt spørgsmål var naturligvis oprigtigt, ydmygt og i stærkt bekræftende. Så spurgte jeg ham om han støttede sin hustru hendes kaldelse. Han tænkte sig om et øjeblik før han svarede at det gjorde han. Derpå tilføjede han: Men det har været meget svært for mig. Før i tiden var det mig der havde de mest betydningsfulde stillinger i kirken, men nu er vore roller byttet om. Min hustru er præsidentindefor én af hjælpeorganisationerne. Når telefonen ringer er det altid til hende, hun går til lederskabsmøder, det er hende der sidder i den fremtrædende stilling. Nu er det mig der må blive hjemme og passe børnene ofte fordi hun udfører arbejde i kirken. Jeg gør mit bedste for at støtte hende, men det er noget helt nyt for mig." 10

13 alle kirken I kirken. : :..,: :,.,:. ;< ':' Vi talte om den evige betydning det har at en mand og en hustru arbejder sammen som ét, at de støtter og hjælper hinanden i livets afskygninger, og dermed sluttede interviewet. Arbejde og aktivitet i fører til en stor personlig tilfredsstillelse - både for mænd og kvinder. Opgaver i kirken er en afveksling i den daglige rutine, og det giver fornyede kræfter såvel som åndelig udvikling. På denne måde kan vi øve indflydelse på mange flere mennesker, og vi får mulighed for at arbejde uselvisk udenfor hjemmet. Den betænksomme ægtemand vil opdage at han både må ofre tid og kræfter, for at hans hustru kan nyde sit arbejde og sin aktivitet i Jeg blev overrasket da jeg for nylig opdagede at en af mine gode venner, som er aktiv i kirken, ikke tillader sin hustru at komme til hjemkundskabsmøderne om aftenen i hjælpeforeningen, fordi han så bliver nødt til at passe deres mindre børn. Det virker fornuftstridigt at han nægter hende denne mulighed - og således nægter sig selv og børnene denne udsøgte tid sammen. modsætning hertil tænker jeg på den glæde en ungt ægtepar fortalte mig om. Da de flyttede til et nyt ward blev manden, der på en fremragende måde havde arbejdet med de unge, kaldet til en administrativ stilling, hvor han skulle arbejde med voksne. Jeg blev 11

14 kirken lidt bedrøvet over at han ikke længere skulle arbejde med de unge, fordi han havde medvirket til at de havde et godt ry på sig og blev respekteret. Mens hans hustru sagde: Du skal ikke bekymre dig, for min mand arbejder stadig med de unge -jeg underviser nemlig laurbærpigerne." Dette unge ægtepar havde den rigtige indstilling. De vidste at når man er ét vil man være fælles om den stilling hver især har, når det er passende. De Baggrun dsartikel Min mands enestående opmuntring Elizabeth Nielsen To måneder efter vort bryllup blev jeg kaldet til at være wardets hjælpeforeningspræsidentinde. Senere blev jeg wardets præsidentinde for Unge Piger, og derpå præsidentinde for stavens Unge Piger. Efter 7 års ægteskab sad jeg stadig i ledende kirkestillinger. Det er ofte modsat - i manden er bedst kendt og sidder i de tidskrævende stillinger. Min mand kørte uden at beklage sig i den gamle bil, så jeg kunne køre i den mest pålidelige og nyere bil. Han blev hjemme om aftenen når det var nødvendigt, mens jeg besøgte wardene og repræsenterede staven og afholdt lederskabsmøder. Han sad i forsamlingen når jeg talte til konferencer, han betalte villigt for det ekstra som krævedes ved kirkeaktiviteter, og han lyttede til ethvert problem og enhver idé eller bekymring jeg havde. Hvad gør min mand for at vise at han elsker mig? Han støtter mig i de kaldelser jeg får. Jeg ved at jeg ikke kunne opfylde kravene uden ham eller hans kærlighed. Jeg håber at jeg støtter ham lige så godt i hans nuværende og fremtidige kaldelser. 12

15 .... Paulus kirken: vort hjem i Herren hendes vidste at de havde brug for hinandens hjælp for at opnå succes. Til et regionalrådsmøde fornylig fortalte en rådgiver i stavspræsidentskabet nogle oplevelser han havde haft i sit liv, og bar sit vidnesbyrd. Da han talte om sin hustru sagde han, at dengang hun havdeet hovedansvartil én af hjælpeorganisationens lederskabsmøder, bad han til at hun måtte kunne udføre det godt. Jeg sætter pris på hans eksempel, som viser at han gennem sine tanker og bønner støtter og hjælper sin hustru. Præsident Spencer W. Kimball har rådet kirkens brødre til at støtte deres hustruer og ikke blot timeligt: Peter tilskyndede os til at ære vores hustruer (se 1 Pet. 3:7). sagde at en mand der ikke sørger for sine slægtninge er 'værre end en vantro' (1 Tim. 5:8). Jeg kan godt lide den tanke, at når man sørger for sine slægtninge betyder det, at man giver dem sikkerhed for at man elsker dem, såvel som økonomisk tryghed. I denne uddeling har Herren sagt at 'kvinder kan gøre krav på at blive forsørget af deres mænd'. (L&P 83:2). Jeg holder af at tænke på at forsørgelse indebærer en pligt til at være kærlig og hengivende, og at yde hensyn og omtanke såvel som mad. Nogle af os er ikke så betænksomme og hensynsfulde mod (vores hustru) som vi burde være. Vores spisekamre kan være fyldt med mad, og alligevel kan vore søstre hungre efter kærtegn og anerkendelse for alt hvad de gør." Og derpå talte præsident Kimball direkte om opgaver i Lad os brødre støtte søstrene i deres kirkekaldelser, således som de på en forunderlig måde støtter os. Lad os ikke glemme dem, blot fordi de somme tider fortsætter med at være gode selv om også de bliver glemt." Ved en anden lejlighed forklarede præsident Kimball hvordan ægteskabet mellem mand og hustru burde være: Når vi taler om at ægteskabet er et fællesskab, lad os så betragte ægteskabet som et virkeligt fællesskab. Vi ønsker ikke at vore sidste dages hellige kvinder skal være stiltiende ægtefæller eller delvis ægtefæller i de evige opgaver! Vær venlig at være en medvirkende og fuldstændig partner." Med en fuldstændig partner forstår jeg at vi skal kunne tjene fuldtud i kirken-og modtage støtte og opmuntring fra den anden part i ægteskabet. Paulus forklarede det på denne måde: Dog, i er det således, at hverken er kvinden noget uden manden eller manden noget uden kvinden." (1 Kor. 11:11). Manden og hans hustru skal være ét, og som sådan skal de gå fremad mod ophøjelse som et par, idet de støtter og hjælper hinanden under alle de retfærdige bestræbelser de hver især gør sig. Måske skulle vi ægtemænd finde et roligt tidspunkt, hvor vi kan give udtryk for vor kærlighed til vores hustru, fortælle hende hvor meget vi ønsker at være hendes evige ægtefælle, og spørge hende hvad vi kan gøre for at støtte og hjælpe hende bedre - ikke blot i kaldelser i kirken, men i alle livets afskygninger. Belønningerne herfor kan blive evige. Gerald R. Schiefer tjener som førsterådgiver i stavspræsidentskabet i Ridgecrest California stav. 13

16 Del evangeliet med venner

17 ,:'"' november 1961 til et stavslederskabsmøde accepterede jeg, sam- I men med mange andre, at deltage i ethvert- med lem-en -missionær- programmet, som netop var blevet bekendtgjort af præsident David O. Mc- Kay. Efter invitation af ældste Spencer W. Kimball, som dengang var medlem af De tolvs Kvorum, lovede jeg at være et eksempel for medlemmerne i mit område, ved at invitere venner som ikke var medlemmer af kirken hjem til mig, så de kunne få missionærlektierne. Efter gruppemetoden Robert L. Hamblin te*' hr * * *:*

18 det HHMHHHHHHMtiBHHH Omkring 2 måneder senere spurgte ældste Delbert L. Stapley fra De tolvs Kvorum, på ældste Kimballs opfordring, ved et andet stavslederskabsmøde, hvor mange der for alvor havde gjort noget ved ældste Kimballs udfordring. Kun 3 ud af de ca. 50 tilstedeværende havde spurgt venner, som ikke var medlemmer af kirken, om de var interesseret, og kun én havde haft held til at træffe aftale om at give lektierne. Jeg var dybt beskæmmet over at være blandt dem der ikke engang havde forsøgt, og konkluderede at Herren virkelig ønskede at de medlemmer ved dette møde skulle være medlemsmissionærer. Han havde trods alt sendt 2 af sine 1 2 apostle for at belære os, og få os til at forpligte os. Da jeg om aftenen fortalte min hustru om disse begivenheder begyndte vi at opstille en liste over ikke-medlemmer, som vi kendte tilstrækkelig til at kunne spørge om de var interesseret. Til vor store overraskelse blev det efterhånden til omkring 40. Vi blev klar over at det der havde afholdt os fra at tale med ikke-medlemmer om at få missionærlektierne var frygt. Vi havde været bange for at miste venskabet med dem, og at den respekt vi havde opnået i ikkemormonske samfund ville blive mindre, når andre hørte hvad vi var i færd med. Vi mente at et sådant resultat ville skade kirken såvel som os selv. Vi blev snart behageligt overrasket med hensyn til alle disse ting. Da min hustru og jeg talte om hvordan vi skulle nærme os vore venner blev vi enige om at vore venner nok var mere tilbøjelige til at være enige med lektierne hvis der var andre ikke- mormon ægtepar til stede. De ville være mere afslappede i en gruppe hvor opmærksomheden ikke fuldtud koncentreredes om dem. Vi følte os endvidere inspirerede af Wilford Woodruffs succes med at undervise folk i store grupper. Ved sådanne lejligheder var Ånden tilsyneladende meget stærk, så stærk at tilhørerne somme tider modtog et vidnesbyrd der var tilstrækkeligt til at motivere dem til omgående at bede om at blive døbt. Da vi var nået så langt kontaktede vi én af distriktslederne i vores mission, ældste Bruce Chadwick som vi kendte, og fortalte ham om vore planer. Han blev begejstret, og tilbød oven i købet at stå for undervisningen med hjælp fra én af zonelederne, ældste Dennis Stoddard. Et par dage senere fik vi besøg af ældste Chadwick og ældste Stoddard, for at vi yderligere kunne diskutere sagen. Vi besluttede os til at servere en dessert til hvert møde, for at hjælpe alle til at føle sig afslappet, mens de talte sammen i et kvarter eller 20 minutter før lektierne blev påbegyndt. På den måde ville vi ikke gribe ind i den åndelige påvirkning ældsterne ønskede at undersøgerne skulle bringe med sig hjem. Den ældste der underviste bad os ind imellem om at give vore kommentarer, et signal til at vi, hvis vi følte os inspireret dertil, kunne bære vort vidnesbyrd om det emne der netop blev drøftet. Vi hjalp også til med at besva- 16

19 kirken. sådanne re spørgsmål. Ældsterne besluttede sig til at udsætte lektierne om visdomsordet og udfordringen til dåb til allersidst når vi kunne mødes personligt med hver undersøger. Således undgik vi enhver form for pres under gruppemøderne, uden dog at lægge en hindring i vejen for omvendelsesprocessen. Antallet af dåb og længere varende aktiviteter viste sig at blive flere end sædvanligt. Ældsterne kom gerne tidligt før hver lektie, så vi kunne knæle til bøn og bede om Åndens hjælp. Jeg blev også bedt om atfå en undersøgertil atåbne med bøn og en anden til at slutte lektien med bøn. Vi var omsider parate til at aftale møderne med vore venner. Vi håbede på at få 2 grupper på 4 eller 5 undersøgere hver, dersom vi inviterede alle 40 på vores liste. Den ene gruppe skulle komme fredag aftener og den anden gruppe lørdag aftener. Under henvendelsen til vore venner, som ikke er medlemmer af kirken, forsøgte vi på ikke altid at sige nøjagtigt det samme. Følgende blev dog typisk for det vi sagde og gjorde. Vi bad om tilladelse. Før vi inviterede et ægtepar, hvor kun den ene var medlem, henvendte vi os først til medlemmet, sædvanligvis i kirken, og bad om tilladelse til at besøge dem, sædvanligvis i Vi forklarede ganske enkelt vore planer, og spurgte om det ville være i orden at vi besøgte dem derhjemme, og inviterede dem begge til at komme. Vi mødte i reglen en vis modstand. I tilfælde foreslog vi at medlemmet skulle lade sin ægtefælle benytte sin egen handlefrihed, og at han eller hun kunne blive behageligt overrasket. Disse medlemmer accepterede stort set indbydelsen. Besøg i hjemmet. Vi syntes det var bedst at komme uanmeldt til et ikke- Det er Ånden der omvender, men nogle er også nødt til intellektuelt at være overbevist om at kirken er sand. medlem, ellerder hvorkunden ene var medlem, og på et tidspunkt hvor vi formodede at manden og hustruen begge var hjemme. Vi begyndte almindeligvis at tale med dem et par minutter. Invitationen. Når vi syntes det rette tidspunkt var inde sagde vi noget lignende dette:,,vi har inviteret nogle ægtepar for at vi kan have en række diskussioner om sidste dages hellige kirken. Vi vil behandle kirkens fundamentale lærdomme under diskussionerne. De fleste mennesker finder det oplysende og interessant. I får også mulighed for at stille spørgsmål og tale om ethvert spørgsmål I måtte have om kirken, dens programmer, og dens tro." Uden at vente på svar tilføjede vi derpå:,,vi vil gerne invitere jer begge to. I er måske ikke interesse- 17

20 lektierne. ikke Del evangeliet med venne, ret i en god I kirken, men her har anledning til at finde ud af hvad jeres hustru (mand, eller mormon-venner) tror på. Det vil hjælpe jertil at påskønne hendes (hans, deres) følelser." For at afhjælpe eventuel frygt for pres og forpligtelser sagde én af os: Hvis du beslutter dig til at komme, vil vi formodentligt på ét eller andet tidspunkt bede dig om at blive medlem. Vi synesdog ikke atfolk skulle tilslutte sig kirken medmindre de virkelig ønsker det." Modstand. Det var dog ikke altid tilstrækkelig motivering for folk at komme, blot for at lære noget mere om deres ægtefælles eller venners religion. Ofte fortalte disse eventuelle undersøgere os hvorfor de tøvede med at deltage i Når dette skete forsøgte vi i reglen på en hensynsfuld måde at besvare deres modargumenter. Som følge deraf ændrede de ofte mening, og lovede at komme. Til vore mindre religiøse venner sagde vi somme tider:,,vi finder stor personlig og familiemæssig tilfredsstillelse ved vort medlemsskab af kirken, samtidig med at det giver os en mening i tilværelsen. Under disse møder vil I få direkte oplysning om hvad det er der er så værdifuld for os." Nogle af vore venner, som ikke er medlemmer af kirken, var religiøse og vidste noget om kirkens lærdomme, men var uenige med os om bestemte ting. Når de afslog vores invitation svarede vi sædvanligvis: Herren sagde til profeten Esajas: Thi mine tanker er ej eders, og eders veje ej mine.' (Es. 55:8). Underdisse samtalervil I selvfå mulighed for at finde ud af om kirken er grundlagt på Guds tanker og Guds veje." Til ægtepar, som ikke var medlemmer, og som havde mindre børn og planlagde at få børn, sagde vi ofte: Mormonkirken har et fortrinligt program for alle aldersgrupper, specielt børn, unge og unge voksne. Vi har opdaget at hvis forældrene arbejder i kirken og holder budene vil deres børn i reglen undgå problemer, og vokse op til en god og lykkelig tilværelse." Hvis vi vidste at manden og hans hustru elskede hinanden og deres børn højt sagde vi somme tider: Noget af det mest tiltrækkende i mormonkirken er evigt ægteskab, hvilket betyder at mand og hustru og deres børn fortsat vil være en familieenhed i livet herefter, hvis de er værdige til det. Kunne I have lyst til at undersøge det?" Da tidspunktet var inde til at træffe de afsluttende aftaler fik vore ægtepar tidspunkterne for hvornår vi skulle mødes, og hvad vi havde på dagsordenen. En af os spurgte: Vil I tage imod invitationen?" Første gang vi benyttede denne fremgangsmåden blev vi meget overraskede. Omkring to tredjedele af vore venner sagde ja. Efter blot at have inviteret 16 par på vores oprindelige liste havde vi to grupper med 6 undersøgere i hver. Således var vi, med de 3 eller 4 ægtefæller som var medlemmer, missionærerne og os selv, omkring mennesker i hver gruppe. 18

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lad os alle forbedre vores personlige adfærd og fordoble vores indsats for at beskytte vore kære og vore omgivelser mod pornografiens stormløb.

Lad os alle forbedre vores personlige adfærd og fordoble vores indsats for at beskytte vore kære og vore omgivelser mod pornografiens stormløb. Ældste Dallin H. Oaks, De Tolv Apostles Kvorum Pornografi Oprettet: 25. september 2007 Lad os alle forbedre vores personlige adfærd og fordoble vores indsats for at beskytte vore kære og vore omgivelser

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere