for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej"

Transkript

1

2 Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Byøkologi og ressourcer side 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side 7 2. Lokalplanens område side 7 3. Områdets anvendelse side 7 4. Udstykning m.v. side 8 5. Vej- og parkeringsforhold side 8 6. Bebyggelsens omfang og placering side 8 7. Bebyggelsens ydre fremtræden side 8 8. Ubebyggede arealer og hegning side 8 9. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse side Ophævelse af ældre byplanvedtægter side Ophævelse af servitutter og deklarationer side Lokalplanens retsvirkninger side Vedtagelsespåtegning side 11 Kortbilag 1: Lokalplanens område Kortbilag 2: Byggefelter mv. Kortbilag 3: Illustrationsplan 1

3 2

4 PLANREDEGØRELSE Rosenvej 2 Lokalplanens baggrund Ejer af ejendommen, SID, ønsker i forbindelse med en større ombygning af mødelokaler og kontorer at inddrage eksisterende bolig i tageetagen til kontor og mødelokale. Lokalplanens område Lokalplanens område omfatter ejendommen matr. nr. 10 ak & 10 a1, Glostrup By, Glostrup, et areal på i alt 1130 m 2. Lokalplanområdet ligger i et boligområde umiddelbart syd for jernbanen. Området afgrænses mod syd og øst af boligområde med villabebyggelse, mod nord og vest af Rosenvej og Hortensiavej, der omgives af villabebyggelse. 3

5 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at give mulighed for at udvide og ændre anvendelsen af den eksisterende bebyggelse. Der gives mulighed for at nedlægge den eksisterende bolig i tagetagen. Ejendommen kan anvendes til bolig, kontorer med mødeaktivitet, samt offentlige formål, såsom børneinstitution, undervisning, beboerhus eller lignende. Planen skal sikre at beplantning tilpasses omgivelserne, samt at denne medvirker til at undgå indblik til naboer. Lokalplanens udvidede anvendelse til kontorer med mødeaktiviteter, offentlige formål, såsom børneinstitution, undervisning, beboerhus eller lignende giver mulighed for liv i det omkringliggende boligområde hele dagen. Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser om ejendommens anvendelse til administrative og offentlige formål, børneinstitution samt mødevirksomhed. Lokalplanen indeholder bestemmelser for bebyggelsens omfang og udformning. Der gives ikke mulighed for yderligere bebyggelse. Derudover indeholder planen bestemmelser for adgangsforhold, parkering og beplantning af grunden. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan Lokalplanens område indgår i kommuneplanens område GB 6, Glostrup. For område GB 6 gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og at der kun må opføres åben, lav boligbebyggelse, b. at grunde skal have en størrelse på mindst 700 m 2, c. at bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke overstiger 35, d. at bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m. 4

6 Kommuneplantillæg Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen - tillæg nr. 8, som er vedlagt lokalplanen. Deklarationer Lokalplanen er omfattet af følgende deklarationer: tinglyst den Dokument om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst den Dokument om grundejerforening m.v. tinglyst den Dokument om grundejerforening m.v. tinglyst den Byplanvedtægt af 15. oktober 1943 tinglyst den Dokument om ændring til beboelse såfremt adkomsthaver 1 fraflytter ejendommen. Følgende deklarationer ophæves i forbindelse med lokalplanens endelig vedtagelse: tinglyst den Dokument om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst den Byplanvedtægt af 15. oktober ophæves for den del der er omfattet af nærværende lokalplan tinglyst den Dokument om ændring til beboelse såfremt adkomsthaver 1 fraflytter ejendommen. derudover søges deklaration tinglyst den dokument om grundejerforening, aflyst på anden måde. Museumsloven Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses og anmeldes til Museet på Kroppedal, Antikvarisk Enhed, Kroppedals Alle 3, 2630 Taastrup ( Museumsloven - lov nr. 473 af 7. juni stk. 2). Oplysninger kan evt. indhentes på Museet inden arbejdet påbegyndes. 5

7 Byøkologi og ressourcer I Glostrup Kommunes Agenda 21 plan , indgår en målsætning om, at der i forbindelse med nybyggeri og byfornyelse skal overvejes, hvorvidt økologiske holdninger om vandbesparelse, energibesparende klimazoner, kompostering m.m. skal indarbejdes. Det er kommunalbestyrelsens hensigt i videst muligt omfang at søge genbrug af materialer og øvrige byøkologiske tiltag indarbejdet ved nybyggeri og ved anlæg af nye veje, pladser, torve m.v. Med hensyn til varme, el, affald, vandforsyning og spildevandsrensning er det kommunalbestyrelsens hensigt så vidt muligt at søge tekniske og organisatoriske foranstaltninger til nedbringelse af ressourceforbruget indarbejdet ved nybyggeri. Der bør i den anledning ikke alene tages udgangspunkt i den nuværende situation, men også tages hensyn til fremtiden. Det henstilles derfor, at der ved nybyggeri og anlægsarbejder sker en konkret vurdering af mulighederne for at indarbejde økologiske løsninger. 6

8 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan GL 55 for ejendommen på af hjørnet Rosenvej og Hortensiavej. I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at åbne mulighed for, at området kan anvendes til boligformål, administration samt offentlige formål, herunder børnehave, undervisning, beboerhus eller lignende formål, der hører hjemme i et boligområde. at der etableres afskærmende beplantningsbælte mod naboejendomme, at hegn mod vej er levende hegn. 2. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 10 ak & 10 a1, Glostrup by, Glostrup. 2.2 Området ligger i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, administration, samt offentlige formål, herunder børnehave undervisning, beboerhus eller lignende formål, der naturligt hører hjemme i et boligområde. 3.2 Virksomhederne skal godkendes af kommunalbestyrelsen og må efter dennes skøn ikke være til væsentlig ulempe for de omkringboende ved lugt, rystelser, røg, støj, støv eller ved skæmmende udseende, herunder skiltning. 3.3 Indenfor området kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres de transformer-, regulator-, og vekslerstationer, der måtte være nødvendige for at sikre områdets energiforsyning, under forudsætning af at disse bygningers ydre harmonerer med omgivelserne. 7

9 4. Udstykning m.v. 4.1 Indenfor lokalplanens område må der ikke ske yderligere udstykninger, dog kan områdets to matrikler sammenlægges. 5. Vej- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgangen skal ske fra Rosenvej som vist på kortbilag Der udlægges minimum 1 parkeringsplads pr. 50/m2 etageareal, heraf anlægges 75 %. efter princippet, og der udlægges 1 parkeringsplads pr. 100 m² boligareal, dog minimum 1 parkeringsplads pr. bolig, som vist på kortbilag 3. Mindst én parkeringsplads skal anlægges som handicapparkeringsplads. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Inden for lokalplanområdet må bebyggelsesprocenten ikke overstige Ny bebyggelse skal opføres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt og må ikke opføres med mere end 2½ etage. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bebyggelsens form, facader, materialer og farver skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 7.2 Der må ikke opsættes udendørs antenner, herunder paraboler, hverken på bygninger eller master, uden kommunalbestyrelsens godkendelse. 7.3 Udvendige tekniske installationer som udluftningsanlæg, aftrækskanaler og lignende skal udformes som en integreret del af bygningens arkitektur. 7.4 Skiltning og reklamering skal ske i overensstemmelse med kommunens til enhver tid gældende Retningslinier for facader og skilte (pt. bilag til lokalplan FL3) 8. Ubebyggede arealer og hegning 8.1 Der skal indrettes opholds- og haveareal efter princippet som vist på kortbilag 2. 8

10 8.2 Det på kortbilag 2 viste levende hegn mod øst og syd skal skærme for indsigt til naboer. Beplantning skal være af lavt voksende type max. 5 m. 8.3 Beplantning, befæstelse og belysning må kun finde sted efter en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan. Belysning skal være med parkbelysning, og må ikke genere naboerne. 8.4 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal opretholdes. 8.5 Opbevaring af både, uindregistrerede køretøjer og campingvogne, samt oplagring af materialer må ikke ske på ubebyggede arealer. 8.6 Ved anlæg, drift og vedligeholdelse af de ubebyggede arealer må der ikke anvendes pesticider/kemiske bekæmpelsesmidler. 8.7 Udendørs opholdsarealer, legeområder m.v. skal placeres og indrettes så de ikke belastes af trafikstøj, der overstiger 55 db(a). 8.8 Placering af opsamlingsmateriel til dagrenovation skal ske i overensstemmelse med Glostrup Kommunes regulativ for husholdningsaffald. 9. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelses tilladelse tages i brug før den i pkt. 8.2 beplantnings-, befæstelses- og belysningsplan er godkendt af kommunalbestyrelsen. 9.2 Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelses tilladelse tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet et varmeforsyningsanlæg med naturgas. 10. Ophævelse af ældre byplanvedtægt 10.1 Byplanvedtægt af 15. oktober 1943 ophæves for det område, der er omfattet af denne lokalplan. 9

11 11. Ophævelse af servitutter og deklarationer 11.1 Følgende af de servitutter og deklarationer der er tinglyst på ejendommene indenfor lokalplanes område ophæves af lokalplanen i medfør af planlovens 15, stk. 2 nr. 16 og/eller 18 - eller vil blive søgt aflyst ved kvittering: tinglyst den Dokument om bebyggelse, benyttelse mv. tinglyst den Byplanvedtægt af 15. oktober 1943 tinglyst den Dokument om ændring til beboelse såfremt adkomsthaver 1 fraflytter ejendommen. 12. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. 18 i Planloven. 10

12 13. Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse, den 15. juni GLOSTRUP KOMMUNALBESTYRELSE, den 26. juli Søren Enemark borgmester / J.F. Hovmand Stadsingeniør 11

13

14

15

16 Tillæg nr. 8 Glostrup Kommuneplan

17 Tillæg nr. 8 Kommuneplan for Glostrup Kommune Tillægget ændrer anvendelsesbestemmelserne for en mindre del af rammeområde GB6, Almindeligt parcelhusområde i Søndervangs kvarteret. Området udlægges som et nyt område til boligformål, administration samt offentlige formål, herunder børnehave, undervisning, beboerhus eller lignende formål, der hører hjemme i et boligområde. For tillægget gælder endvidere de generelle bestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen i Kommuneplan Tillæg nr. 8 til Kommuneplan er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 15. juni Søren Enemark borgmester / J. F. Hovmand stadsingeniør

18 Rammer for lokalplanlægningen, Glostrup Kommune I henhold til lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, 11, stk. 5 fastsættes som tillæg nr. 8 til Kommuneplan følgende ændringer i rammer for lokalplanlægningen: Område GB31 Boligområde mv. i Søndervangskvarteret. For området gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: a. at områdets anvendelse fastlægges til boligformål, administration samt offentlige formål herunder børnehave, undervisning, beboerhus eller lignende formål der hører hjemme i et boligområde, b. at bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 47, c. at bebyggelse ikke må opføres med mere end 2½ etage, dog kan enkelt bygningsdele opføres i 3 etager. d. at området ikke kan udstykkes yderligere, e. at eksisterende beplantning skal søges bevaret.

19

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere