DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 45 de Regnskab for Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg og Landerupgaard for 1. April Marts ( 2" 3 1 '0 Vw 6 >. København. Trykt hos J. H. Schultz A/H

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK ~\ V, ' ' - >?

5 45 de Regnskab for Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg og Landerupgaard ' < v - ' > ' 1 - for 1. April Marts HH København, Trykt hos J. H Schultz A/S

6

7 Regnskab for Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg og Landempgaard for Regnskabsperioden fra 1. April Marts A. Flakkebjerg. 1 n d t æ g t. Kr. 0. A. Sæd og Mælk etc B. Plejepenge m. m 8' C - Bidra S 12125' D. Diverse Indtægter Underskud 1718a 05 Udgift. 32, Kr. 0. A. 1. Husholdningen A. 2. Lys og Brændsel A. 3. Beklædningen A. 4. Undervisningen 2 9gØ gj B. 1. Ejendommen B. 2. Arbejdsredskaber 2 ggg gg B. 3. Besætningen B. 4. Jord og Sæd l'o52* 26 t. 1. Skatter og Afgifter gg^ gg C. 2. Lønninger ' 4? C. 3. Læge og Medicin C. 4. Præst og Kirke 229 D. 1. Fornøjelser 220*51 D. 2. Politiomkostninger ggg 7 g At overføre... 31,417.76

8 Kr. 0. Overført... 31, Kontor- og Rejseudgifter 1, Andre Udgifter Legater , B. Landerupgaard. Indtægt. Kr Sæd, Smør m. fl. Produkter, Kreaturer m. m.. 41, Leje, Jordafgift og desl Plejepenge og Sommerløn m. m. for Eleverne. 14, Bidrag til Anstalten Solgt Beklædning til nyoptagne og udtagne Elever 4, Refusioner Underskud 15, , Udgift. Kr Husholdningen 11, Brændsel og Belysning 7, Elevernes Beklædning 8, Undervisningen 1, Bygningernes Vedligeholdelse 6, Vogne, Seletøj, Avls- og Haveredskaber 2, Smederiet Besætningen 20,824.0/ 9. Kunstgødning, Plantning, Grundforbedring og Sædevarer 3, Skatter og Afgifter 2, Lønninger 9, Lægehonorar, Medicin og desl Konfirmationshjælp, Offer- og Tavlepenge Salmebøger, Skudsmaalsbøger og Smaagaver Politiomkostninger ved Desertioner Kontor- og Rejseudgifter 1, Legater ,

9 5 C. Anstalternes samlede Driftsregnskab. Indtægt. Kr. 0. Statstilskud og Gaver 32,508. Renter 5, Refusioner Underskud. 4, , Udgift. Kr. 0. Flakkebjergs Driftstab 17, Pensioner og Understøttelser 4,400. Prioritetsrenter 4,230. Omkostninger 1, Landerupgaards Driftstab 15, , Kr. 0. D. Formuen ved Aarets Begyndelse 159, Underskud 4,088. 3] 155, E. Status pr. 31te Marts Ejendommene med Bygninger, Inventar, Besætningen og Beholdningen: Kr. Kr. 0. a. Flakkebjerg ansat til 50,000 Der hæfter paa Ejendommen Gæld til Konsul Edv. Jul. Kr. Hvidts Legat 10,000 og til Statskassen (rentefrit) 10,000 20,000 30,000. At overføre... 30,000.

10 Kr. Kr. 0. Kr b. Landerupgaard ansat til ,000 Der hæfter paa Ej en- Kr. dommen Gæld x til Sparekassen for København og Omegn. 60,000 til Vemmetofte Kloster 36,000 og til Statskassen (rentefrit) 115, ,000 Fonds 128, Kassebeholdning paa Flakkebjerg Hovedkassererens kontante Udlæg 3,570. 7'.) Formue 155, , , Specifikation over Anstalternes Fonds. Den 31te Marts A. I Bestyrelsens Besiddelse: 4^/2 pct. Panteobligationer i Flakkebjerg (Hvidts Le- Kr. 0. gat) med Rente fra 11 /i , pct. jyske Købstad Kreditf. Oblig. med Rente fra n /i pct. Københavns Husejer Kreditkasse Oblig. med Rente fra 11 /i , pct. Københavns Husejer Kreditkasse Oblig. med Rente fra 1 / , pct. vest- og sønderjyske Kreditf. Oblig., 2den Serie (amort. 110) med Rente fra 11 /i , pct. vest- og sønderjyske Kreditf. Oblig., 6te Serie, med Renter fra u /i , pct. Østifternes Kreditf. Oblig., 7de Serie, med Rente fra Vi ,000^ At overføre... 36,400.

11 Kr. 0. Overført... 36, pct. Panteobligationer: Kr. 0. Gaardejer Søren Kjær, Bjerrisgaard... 16,000. Gaardejer N. P. Christoffersens Enke.. 8, ,000. med Rente fra 11 / y 2 pct. konv. Københavns Kreditforen. Oblig. med Rente fra Vi , pct. vest- og sønderjyske Kreditforenings Oblig. 1ste Serie, med Rente fra 11 / ,000. Sy 2 pct. vest- og sønderjyske Kreditforenings Oblig., 5te Serie, med Rente fra n /i ,000. 3y 2 pct. jyske Landejendomsbesidderes Kreditforen. Oblig., 5te Serie, med Rente fra n / ,800. 3% pct. Landmandsbankens Hypotek Oblig. 1ste Serie, med Rente fra Vi ,400. 3% pct. nye jyske Købstads Kreditforen. Oblig., 1ste Serie, med Rente fra n /i ,000. 3% pct. nye jyske Købstad Kreditforen. Oblig., 2den Serie, med Rente fra 11 / ,700. 3y 2 pct. Østifternes Kreditforen. Oblig., 5te Serie, med Rente fra n /ij ,500. 3y 2 pct. Østifternes Kreditforen. Oblig., 6te Serie, med Rente fra n /i ,600. Aktier i Nationalbanken med Udbytte for Aktier i Rosenborg Brøndanstalt med Udbytte for B. Indestaaende i Overformynderiet: Kr ,200. Enkefru Knudsen 22, , , Det bemærkes, at Renten af de af Enkefru Djørup legerede, endnu i Overformynderiet indestaaende, 1,500 Kr., oppebæres direkte af andre Legatarer for deres Livstid.

12 8 Fortegnelse over Legater skænkede Anstalterne: Kr. 0. Tugtshusfange Johan Frederik Kløves Legat 3,800. Jomfru Henriette Augusta Ernsts Legat 2,000. Grosserer W. P. Heymanns Legat 600. indestaaende i Overformynderiet. Etatsraad M. B. Nygaards Legat 10,000. Borgmester, Byfoged Sagers 3 Legater 3,300. Kammerherre, Lehnsgreve Lerches Legat 2,500. Veksellerer Nathan Hartvig og Hustru Betty Hartvig, født Herschell's Legat 2,000. De tvende Brødre M. D. B. og A. F. Høhnes Legat 9,900. Enkefru Margrethe Kirstine Jacobsens Legat... 8,000. Konsul Edv. J. Hvidts Legat Til Minde om den 27de Oktober 1777«10,000. Enkefru Knudsen, født Krintz's Legat 22, indestaaende i Overformynderiet. Fru Thalia Djørup, født Lindahl's Legat 4,000. hvoraf 1,500 Kr. indestaar i Overformynderiet til Rentenydelse for en anden. En Unævnts«Legat 600. Justitsraad, Birkedommer Bechs Legat 500. Pastor J. R. Tørsleff og Hustru U. C. Tørsleff, født Tolstrup's Legat 4,000. Justitsraad C. C. Møllers Legat 2,300. Johan Carl Emilius Thorstensens Legat 200. Gehejmekonferensraadinde Kjærulffs Legat 6,000. Ritmester, Baron Juel Brockdorffs Legat 99, Forstander A. C. K. Møllers Bryllupslegat 500. Fru Anna Susanne Juliane Møller, født Christensens Sølvbryllupslegat 500. Fru Majorinde E. Matthiesens Legat 500. Fru A. H. Møllers Legat :

13 Fortegnelse over Bidragydere i Regnskabsperioden. Til Hovedkassereren er indgaaet 32,508. Til Flakkebjerg Institut Til Landerupgaard 284. Bidragene fordelte sig saaledes: 32.91fl 25 Flakkebjerg. Landerupgaard. Hans Majestæt Kongen Statskassen, ordinært ekstraordinært Københavns Kriminal- og Politiret De Spannjerske Legater Det Raben-Levetzauske Fond Aarhus Amtsraad Ballerup-Maaløv Sogneraad pr. Ballerup Bentzen, N. C. C., Kontorchef, København... Berléme-Nix, Grosserer, København Berléme-Nix, Professor, Dr. med., Læge, Lille Næstved Blicher, P., Boghandler, Kolding Bloch, Enkefrue, Fredericia Bloch, A., Forstander, Roskildehvile Bloch, C., Konsul, Fredericia Borch, E. A. & Co., Købmand, Kolding Brandt, Klædefabrikant, Odense Brockenhuus-Schack, Enkegrevinde At overføre... Kr. Kr ,600 2,400 9,700 11,300 2,250 2, >> ,310 17,168

14 10 Flakke- Landerupbjerg. I gaard. a' v Kr. Kr. Overført... Burchardt, A. D. & Bøn, Grosserer, Kolding.... Castenschiold, Kammerherre, Borreby Christensen, J. J., Købmand, Kolding Drewsen, E., Frøken Egebjerg Sogneraad pr. Nykøbing p. Sjælland.. Ehnhus, C. L., Læge, Odense Fyens Stifts Sparekasse Gisselfeld Kloster Haas, Enkefrue, Kolding Hahn-Møller, Gartner, Assens Halsted-Annede Sogneraad pr. Nakskov Hannover Etatsraadinde, Frederiksberg Hansen, Kammerraadinde, Henneberg Ladegaard pr. Kolding Hansen, Fabrikant, Kolding Harboe, Bryggeriejer, Skelskør Harmsen, Mølleejer, Fredericia Hanberg, Etatsraadinde, Frederiksberg Henriques, A. R., Grosserer, København Henriques, Martin, Vekselmægler, København.. Hersom-Bjerregrav Sogneraad pr. Holstebro.. Hobro Spare- og Laanekasse Humble Sogneraad Hunseby Sogneraad pr. Maribo Hvidt, E., Frue, København Højetaastrup Sogneraad Jyderup-Holmstrup Sogneraad pr. Jyderup... Jørgensen, J. M., Købmand, Fredericia Kaikar, Præst, Lyngby Kolding Sparekasse Lauritzen, Th., Købmand, Slagelse Leneth, J. P. & Søn, Jærnstøber, Kolding... Liebe, Gehejmekonferensraadinde Lose, Th. & Co. (Grosserer F. Hee), København 14, >x At overføre... 14,403

15 11 Landerup- gaard. Flakkebjerg. Kr Kr. Overført... 14,403 17,676 Lotz, Købmand, Skelskør. 2 Lund, Niels. Købmand. Kolding 4 Lyngbye, H. P. J., Konferensraad, Grosserer, København 20 Madsen, H. P., Apoteker, Assessor pharm., København 4 Mahler. Mægler, Skelskør 3 Marcus, H., Musikhandler, Kolding.. 4 Meyer, Harald. Revisor, København... 5 >> Møller. L. 0., Præst, G vilinge pr. Odder Neckelmann, Manufakturhandler, Kolding... 4 Nielsen, Chr. F., Apoteker, Kolding 4 Nyborg Sparekasse 100 Nygaard, Etatsraad 20 Obel, Tobaksfabrikant, Helsingør Petersen, E. N. C., Læge, Kolding 4 Piper, Enke efter fhv. Bagermester, København 5 Plum, født Hoppe, Frue, København 4 Raaschou, C., F. Frue, København 4 Rink, Apoteker, Helsingør 4 Roskilde Byraad 60 Salomon, E. B., Thehandler, København 2 Schack, Blikkenslagermester, Kolding... 4 Schwartz, J. C., Kunstdrejer, København 4 Selde-Aasted Sogneraad pr. Skive 10 Skanderborg Amtsraad 100 Slagelse Sparekasse 100 Sorø Amt 40 >\ Stenmagle Sogneraad pr. Sorø 20 Svallerup Sogneraad pr. Slagelse 10 Sønder Stenderup Sogneraad 10 Sørensen, A. C., Tømrermester, Kolding Thirsted-Skørringe-Vejleby Sogneraad pr. Maribo 10 Tørsleff, H. J., Boghandler, Slagelse 4 At overføre... 14,492 18,176

16 12 - Flakkebjerg. Landerupgaard. Kr. 0. Kr. Overført... 14, ,176 Vallensbæk Sogneraad pr. Glostrup 10. Vedel, Kammerherre, fhv. Amtmand, Sorø Vejle Amtsraad 150 Vig-Asminderup Sogneraad pr. Vig, Nykøbing 10 Wassard, C. S., Etatsraad, Overretssagfører, København 10. Werner, H. E., Isenkræmmer, Slagelse 4. 6 Will, Carl, Direktør, København 10 Zahn, Prokurator, Kolding 4 Østerbrønderslev-Hallund Sogneraad 10 Andel i Julekollekten Talt... 14, ,366 Aktieselskabet J. H. Schultz har derhos velvilligst trykt nærværende Regnskab uden Vederlag. Det bemærkes, at Beretning angaaende Livet paa Anstalterne fremtidig, som allerede i Beretningen for forrige Aar meddelt, kun vil fremkomme hvert andet Aar. København i Overbestyrelsen for Opdragelsesanstalterne Flakkebjerg og Landerupgaard i November C. E. Cold, N. A. Larsen, Overretssassessor. Professor. R. Andersen. Alfred Hey, Esbern Trolle, Folketingsmand, Graardejer. Provst. Overretssagfører. Konrad Konradsen, Gaardejer. Ved Revision af det af Kassereren skab har jeg intet fundet at erindre. København, den 9de November aflagte samlede Regn- Adolph Poulsen.

17 møf-' ' BHHHMH ' -* - *!«. '.,. '.... > ' N - -,. /... \ I" i, ''..' -. ' ' 'v " r-"; ' ' r s-....,. V -: : i y-;. : ::,', V v,. ' V : 'V : ^ - - >- "!. " " " ' ',% V... ' -V: :v - >.'< ; Vr:': ;?* -' v, /.-v v ; :\ i...,. ' " ', ~.'v. : :. ^ * v... V :,.. ' V; V., '. ^, ' - '' '. r " \ '. - - I ' * 1 >. ' ' - ',. i.. '. - - '

18 -

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant

355 Rab. Sekondløjtnant 1850; kar. Premierløjtnant 355 Rab O QUAADE C F C P Kammerherre, K. p.p.; f. 25. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-Konferensraad, Kammerherre G J Quaade (død 1889) og Hustru f. Baronesse Selby (død 1862); gift m. Regine. Laura

Læs mere

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin;

Adresse : Kolding. OLESEN C Grosserer; Søn af Pastor F Olesen og Hustru Charlotte f. Seidelin; Nør 336 O OBEL F C Etatsraad, Fabrikant, R. : f. 26. Dec. 1832 i Aalborg; Søn af Tobaksfabrikant C W Obel og Hustru Barbara f. Herskind: gift m. Charlotte Vilhelmine Emilie f. Schertiger f. 20. Dec. 1837

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK-NORSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE VED FR. KRARUP. 1. BIND. I KOMMISSION HOS R U D O L P H KLEIN, KJØBESHAYH. OSK. KNO B E L AUCH, CHRISTIANIA. HOPFENSBERG & TRAPS ETABL.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte.

199 Jan. Udenl. Orden : Gr.Fr. Adresse; Gjentoftegade 11, Gjentofte. In«196 J JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM.; f. 5. Juni 1843 i Ribe: Søn af Sognepræst C L T Jaoobi og Hustru f. Thalbitzer; gift m. Petra Henriette J., f. 12. Okt. i Hatting, Datter af Sognepræst J Tf Zahrtmann

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg 1880. er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst.

Læs mere

A. C. Aabak, grossererforretning. Grundl. i 1907 af A. C. Aabak. Nuværende indehaver: A. V. J. Eriksen (f. 1893). Adresse: Amalievej 20, Kbhvn. V.

A. C. Aabak, grossererforretning. Grundl. i 1907 af A. C. Aabak. Nuværende indehaver: A. V. J. Eriksen (f. 1893). Adresse: Amalievej 20, Kbhvn. V. Aa Mølle Kridtslemmeri. Grundl., så vidt det har kunnet oplyses, omkring år 1809 af Jørgen Kaas. Indehaver (siden 1905): Poul Bang (f. 1876). Adresse: Aa Mølle pr. Hadsund. A. C. Aabak, grossererforretning.

Læs mere

SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«:

SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«: SS: o: =00 :CO ^ ICO o Ho mmssiiafcæibi»sr«: oi"? 2.60^GSKA^ Aq^ 1887 INDEHOLDENDE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER OU \ KETHINGETS OG LANDSTHINGETS NUVÆRENDE MEDLEMMER. "j UDGIVET AF POVL SVEISTRUP, Revisionsassistent

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN HARDSYSSELS AARBOG UDG IVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 45. BI ND KØBENHAVN l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN 1951 Samfundets styrelse: Amtmand A. Karberg. Ringkøbing (formand). Forf,1tteren,

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING - ;; UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1909 KØBENHAVN

Læs mere

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465

[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 [Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465 OFFIGIEL FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE k Emil Christiansen, s" 1"" [ " Juveler«! Guldsmed. Vestergade 3 (andet Hus fra Korsgade), """" """""' Industri- og Landbrugsudstillingen,

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere